Ondertrouwregister Breskens

periode 1621-1630

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

In de periode 1621 - 1630 werden in het gereformeerde trouwboek van Breskens 70 inschrijvingen geregistreerd, waarvan 61 ondertrouwen te Breskens. De inschrijvingen uit deze periode zijn van de hand van drie verschillende predikanten: eerst van Adriaan Cornelissen Langendam, daarna, vanaf 1624, Charles Everwijn, en tenslotte vanaf 1627 van Franciscus of Francois Bogaert. Hoewel Bogaert tot zijn dood in mei 1652 te Breskens predikant zou blijven, stoppen zijn aantekeningen eind 1630. Ná zijn overlijden zijn een aantal teruggevonden trouwbriefjes, beginnend in 1643, alsnog ingeschreven. Over de jaren 1631 - 1642 zijn geen aantekeningen bekend. Verder zij men er op bedacht, dat in deze tijd met Schoondijke niet het huidige Schoondijke wordt bedoeld, maar het oostelijk deel van Baarsande. Dit viel kerkelijk onder Breskens. Het werd later Oud Schoondijke genoemd.
Het aantal ondertrouwen in Breskens varieert in de tijd. Zie de doorkliktabel aan het eind, waar ik naast het jaartal tussen haakjes het aantal ondertrouwen te Breskens heb vermeld.

Via de onderstaande tabel kan men direct naar het desbetreffende jaar springen:
 


1621 (7) 1622 (9) 1623 (6) 1624 (6) 1625 (8)

1626 (2) 1627 (4) 1628 (7) 1629 (5) 1630 (7)

jaar 1621

ondertrouw 27 februari 1621 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Abraham Bouwensse, j.m. van Axel in Vlaanderen
bruid Aechge Jans, j.d. van Willemstad in Holland
getuigen zijn moeder Crestijntge Huijssen, en Cornelis Minneboo, "daer hij woonde" ; haar vader Jan Jacobsen en Matge Jans, haar [stief]moeder
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
noot geen vermelding van trouwen
ondertrouw 27 februari 1621 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Claes Bastiaense [ Allevinghers ], van Schrabbekercke [ 's-Heer Abtskerke ] in t land van der Goes, wedr. v Crijntge Cornelis
bruid Janneke Geers, van Bekercke [ Biggekerke ] in Walcheren, wed. v Jan Rijck
getuigen voor hem: Heijndrick Oliviersen; voor haar: haer broeders suster Sijntge Jans [1]
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
trouw 28 maart 1621 [ alhier ] getrouwd
noot [1] namelijk: haar schoonzuster Sijntge Jans, huisvr. van Pieter Geertsen van Mullem
ondertrouw 21 maart 1621, [ zondag ], [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Nijs Bekaert, j.m. van Lovegem
bruid Martijnken Meijvaerts, uit de Lovepolder [ onder Biervliet ], wed. v Cornelis Willemse
getuigen voor hem: Cornelis de Boot en Jan Cornelisse Versluijs; voor haar: haer moeder [1], en haar swager Thomas Claesse
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
noot geen vermelding van trouwen
[1] geen naam vermeld
ondertrouw 17 april 1621 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Jacob Dommissen [1], j.m. van Koukercke [ Koudekerke ]
bruid Lijsbet Andries, j.d. uit Casant [ Cadzand ]
getuigen voor hem: Adriaen Dircxsen; voor haar: Jan Brooshooft met zijn huisvrouw Tanneken Brooshooft
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
noot geen vermelding van trouwen
[1] hij staat later bekend als Jacob Thomas
ondertrouw 25 april 1621, [ zondag ], [ alhier ] ondertrouwd [1]
bruidegom Laurens de Hont, j.m. van de Strate in Frankrijk
bruid Katelijntge Loijs, j.d. van Westcappel [ Westkapelle ] in Walcheren
getuigen voor hem: zijn cousijn [2]; voor haar: Grietge Thijs en haar eigen vader [3]
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
trouw 16 mei 1621 [ alhier ] getrouwd
noot [1] boven de acte staat, verbeterd, 17 april 1621, en in de marge staat "ondertrout den 25 April 1621"
[2, 3] geen naam vermeld
ondertrouw 25 april 1621 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Pieter Willemse, j.m. van Oostende
bruid Lenora Minnaerts, van Steenvoorde in West Vlaanderen
getuigen voor hem: Nijclaes La Forse en zijn huisvr.; voor haar: Fransoijs de Clerck en haar eigen moeder Sara de Meijer
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
trouw "getrout den 25 meij 1621 des dijnsdaechs in de weke"
ondertrouw 30 april 1621, [ vrijdag ], [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Pieter Everdeijns, j.m. uit de polder van Vremdijck
bruid Susanne Lowijs, j.d. van Oost Duijveland
getuigen voor hem: Nijclaes Forse met zijn huisvr.; voor haar: Adriaen van der Keere met zijn huisvr.
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
trouw 23 mei 1621 [ alhier ] getrouwd

arrow-up

jaar 1622

ondertrouw 29 januari 1622 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Reijnier Jansse, j.m. van Hoogenberch in t lant van Gulick
bruid Geertgen Arents, j.d. van Wellen in t lant van Luijck
getuigen "getuijge Pieter de Meijer [1] meulenaer met Katelijnne Heijndricx, sijn huijsvrouwe, welcke getuijgen, dat sij hier geen vrienden hebben dan den bruijdegom een broeder die van wegen de vorst niet comen can, en dat sij oock haers wetens niet een van beijde met ijemant belooft [ is ] dan met haer beijden"
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
trouw 15 april 1622, [ vrijdag ], [ alhier ] getrouwd
noot [1] lees: Pieter de Meij
ondertrouw 19 februari 1622 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Jan Jansse Ceuse [ Keuse ], j.m. van Mulebeke [1] [ Meulebeke ] in Vlaanderen
bruid Jerijntge Joris [ Haeck ], j.d. van Vlissingen
getuigen "getuijgen van de bruijt Caerler Jansse [ Keuse ], haer [stief]vader ende Maijtge Loijs, haer moeder, van den bruijdegom Caerler Jansse [ Keuse ], sijn broeder, ..... ..[1] wetens met ijemant anders wtstaende heeft aengaende huwelix saecken, seijt oock, dat sij een moeder hebben maer onder de papen woont, daer sij geen bescheet van connen crijgen"
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
trouw 28 maart 1622, [ 2e paasdag ], [ alhier ] getrouwd
noot [1] op mijn kopie niet goed te lezen
ondertrouw 12 maart 1622 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Meeus Arnouts, j.m. van Meliskerke in Walcheren
bruid Jerijntge Arnouts [ Bartholf ], j.d. van Noortgouwe in t lant van Schouwe
getuigen "getuigen van den bruijdegom, alsoo door quaet weder sijn moeder niet conde comen, heeft schriftelick laten weten dat sulcx met haren sin is, en sijn als getuijgen geweest Cornelis Cornelis en Leijn Arnouts, sijn broeders, met Matgen Arnouts, sijn suster; van de bruijt sijn getuijgen haer eijgen vader Arnout Bastiaense [ Bartholf ], Stoffel Fransoijse, haer swager, en Matgen Arnouts, haer suster"
trouw [ alhier ] getrouwd [1]
noot [1] geen datum vermeld
ondertrouw 19 maart 1622 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Hubrecht Blase, j.m. van Middelburg in Walcheren
bruid Leuntge Joos [ Knuijt ], j.d. van Nieuwerkercke in Duijvelant in t land van Schouwe
getuigen "getuige van den jongman: sijn eijgen vader Blaes Mathijssen ende sijn moeder Teuntgen Hubrechts; van de bruijt sijn getuigen haer eijgen moeder Janneke Joos"
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
trouw 8 mei 1622 [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 26 maart 1622 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Jan Blase, j.m. van Middelburg in Zeeland
bruid Janneke van Damme, j.d. van Zierikzee
getuigen "getuijge van den bruijdegom sijn eijgen vader Blaes Mathijssen en van de dochter haer eijgen moeder Sara van Damme"
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
trouw 16 mei 1622, [ 2e pinksterdag ] [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 9 april 1622 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Heijndrick Jansse [1], van Vlissingen, wedr. v Maijken Jans
bruid Pieternelle Joos [ Knuijt ], j.d. van Oresant [ Orizand ] in t lant van Schouwe
getuigen voor hem: zijn swager Jan Verburcht, ter Groede, "comende[2] in plaetse van des bruijdegoms vader, dewijle die met een accident gequest was"; voor haar: haar eigen moeder Janneke Joos, haar meester Carel Jansse Ceuse en haar vrouwe Matge Loijs
opmerking getrouwd ter Groede
noot [1] later bekend als Hendrick Loijssen [ van der Meulen ]
[2] op mijn kopie niet goed te lezen
ondertrouw 16 april 1622 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Stoffel Jansse Brooshooft, van Oud Vlissingen, wedr. v Maijken Cornelis de Cant
bruid Clasijntge Cerijs, van Dranouter[??, 1] in Vlaanderen, wed. v Job Pietersse
getuigen voor hem: zijn vader Jan Brooshooft, zijn swager Gerrit van Besten, Arent Dircx, Jacob Dommisse; voor haar: Katelijne Pieters, Jakemijntge Michiels, Katelijnne de Swaef
trouw 8 mei 1622 [ alhier ] getrouwd
noot [1] op mijn kopie is niet precies te ontcijferen wat er staat, maar deze plaats wordt bedoeld.
ondertrouw 9 october 1622 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter Pietersse, j.m. van Watervliet
bruid Grietge Korstiaens, j.d. van Koukercke [ Koudekerke ]
getuigen voor hem: Adriaen Jansse Haessert [ Hasaert ]; voor haar: haar zuster Jakemijntge Korstiaens
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
trouw 2 november 1622, [ woensdag ], [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 29 october 1622 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan Colpert [ Colpaart ], j.m.
bruid Matge Pieters, j.d., beide uit Cadzand
getuigen "getuijgen van den bruijdegom sijn eijgen moeder, ende van de bruijt Meeus Meeusse, haer swager, Joris Vermeulen, haer meester, met Tanneke Joris, haer vrouwe"
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
noot geen aantekening van trouwen

arrow-up

jaar 1623

ondertrouw 11 februari 1623 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Geeraert van Besten, wedr., won. te Oostburg in Vlaanderen
bruid Aechge Nijclaes de Wale, wed. van Zierikzee
getuigen "getuijgen van den bruijdegom Stoffel Brooshooft met sijn huijsvrouwe, van de bruijt Logier Claesse met sijn huijsvrouwe"
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
noot geen aantekening van trouwen
ondertrouw [ 11 maart 1623 alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Geeraert van de Bosse, j.m. van Waldamme in de Calis houck, nu won. in Casant [ Cadzand ]
bruid Grietge Joris [ Vermeulen ], j.d. van Nieukerck in de Calis houck, nu won. tot Breskens
getuigen "getuigen van de vader bruijt [2] haer vader Joris Vermeulen en haer moeder Janneke, van den bruidegom Denijs de Wachter"
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
trouw 17 april 1623, [ 2e paasdag ], [ alhier ] getrouwd
noot [1] geen datum vermeld, maar volgens trouwboek van Cadzand 11 maart te Breskens ondertrouwd
[2] het woord "bruijt" is boven het woord "vader" geschreven, kennelijk als correctie
ondertrouw 23 april 1623, [ zondag ], [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Adriaen Hermansse, j.m. van Meijlegem uit het land van Gaveren in Vlaanderen
bruid Maijken Adriaens, van Hulster ambacht, wed. v Marijnis Geeraerts, nu beide won. tot Breskens
getuigen "getuijgen van den bruijdegom Lowijs Verhust met sijn huijsvrouwe, ende van de bruijt Katelijnne Danckaert, haer suster"
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
noot geen aantekening van trouwen
ondertrouw 15 juli 1623 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Pieter Everdeijns, wedr. uit de polder van Vremdijck, nu won. tot Breskens
bruid Bijateris Aellaerts, wed. van Helverseel in t land van Waes, nu won. tot Breskens
getuigen "getuijgen van den bruijdegom sijn broeder, en van de bruijt Niclaes Forse met sijn vrouwe"
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
noot geen aantekening van trouwen
ondertrouw [ 15 juli 1623 alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Geeraert Michiels Everdeijns, wedr. van Axel, liggende onder de compaingie van capiteijn Potteij
bruid Matge Cornelis, j.d. uit Casant [ Cadzand ], nu tegenwoordich won. tot Breskens
getuigen "getuijgen van den bruijdegom sijn broeder Pieter Everdeijns, ende van de dochter haer eijgen moeder"
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
noot [1] geen datum vermeld, maar waarschijnlijk gelijk met de voorgaande
geen aantekening van trouwen
ondertrouw 6 october 1623, [ vrijdag ], alhier ondertrouwd
bruidegom Phill Antheunisse, j.m. van Oostersouburch [ Oost Souburg ] in Walcheren
bruid Matge Willems [ Pijl ], j.d. van Outbeijerlant [ Oud Beijerland ] in Holland, nu beide won. ter Groede
opmerking "met consent van de moeder van de bruijt, ende den bruijdegom, daer van getuijcht den predicant ter Groede, en sij[n] bij ons ondertrout op occasije dat de bruijts swager sonder bescheet daer tegen was en vele quade dijngen den bruijdegom dreijchde als hij ondertrouwe ter Groede soude doen"
noot geen aantekening van trouwen

arrow-up

jaar 1624

ondertrouw 9 maart 1624 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Elsemortel, j.m. van Duijnkercke [ Duinkerken ]
bruid Maijken Jansen, j.d. van Willemstad
getuigen voor hem: Cornelis de Boodt; voor haar: Abraham Bouwens met sijn huijsvrouwe
opmerking III [d.w.z. drie geboden gehad]
trouw 8 april 1624, [ 2e paasdag ], [ alhier ] getrouwd
memorie te Arnemuiden ondertrouwd
bruidegom Pieter Meertens, j.m. van Nieuwerkerck
bruid Catelijntje Adriaens, j.d. van Antwerpen
opmerking aangetekend te Breskens 24 maart 1624 [1]; onverhinderd drie geboden
noot [1] vermoedelijk is 24 maart de datum van het derde gebod
ondertrouw 13 april 1624 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jacob Pieters, j.m. van Oud Vlissingen
bruid Lijve Leijns, j.d. van Westcappel [ Westkapelle ]
getuigen voor hem: burgmr. Joris Vermeulen; voor haar: haar suster Pernelle Leijns en Tanneke Noee [1], huisvr. van de voorn. burgmr.
trouw 30 mei 1624, [ donderdag ], tot Vlissingen getrouwd
noot [1] door verbetering onduidelijk wat de laatste letter is: een z of een e.
ondertrouw 17 augustus 1624 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Nicolaes Taffin, wedr. v Aubers
bruid Janne Meurisse, wed. v Mai de la Court, van Lanoij
getuigen voor hem: Jan Sauvage en Janne Rickam; voor haar: Sara Pollet huisvr. van voorn. Jan Sauvage
trouw 1 september 1624 [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 24 september 1624 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Abraham Pieterse, j.m. van Beekercke [ Biggekerke ]
bruid Perijnte Andriese, j.d. van Isengem
getuigen voor hem: Jacob Jansen van Berendrecht; voor haar: Joris Loncke en Carel Janse Keuse
trouw te Groede getrouwd
ondertrouw 12 october 1624 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jacob Joossen, j.m. van Nooschote
bruid Catelijntje Jansen, j.d. van Oudt Beijerlandt [ Oud Beijerland ]
getuigen voor hem: Jan Cornelis; voor haar: haar suster Lijsbet Jansen en Jaquemijntje Jansen
trouw 10 november 1624 [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 30 november 1624 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Paulus van Marcke, j.m. uit het land van Waes
bruid Matjen Willems, wed. v Hendrick Cornelis Neef, van Oudelande
getuigen voor hem: Andries Paulus, won. ter Veere, en Tanneken van Marcke, zijn suster; voor haar: Stijne Everts en Tanneken Joris
trouw 26 december 1624 [ alhier ] getrouwd

arrow-up

jaar 1625

memorie 22 februari 1625 te Groede ondertrouwd
bruidegom Meeus Meeussen, wedr. v Lijntje Pieters
bruid Adriaentjen Adriaens, wed. v Theunis Dirikx
trouw 23 maart 1625 alhier getrouwd
ondertrouw 2(?) maart 1625, [ zondag ], [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Andries Pieters, j.m. van Charlois in Holland
bruid Jelijntje Huijgens [ van der Locht ], j.d. van Weerden [ Waarde ]
getuigen voor hem: zijn moeder Catelijntje Pieters en zijn broeder Dierck Adriaensen; voor haar: haar moeder Jaquemijntje van Steenkiste
trouw 4 april 1625, [ vrijdag ], [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 22 maart 1625 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Huijbrecht Boogaerdt, j.m. van Alvergem
bruid Andriessen Jacobs [ Backer ][1], j.d. van Coudekercke [ Koudekerke ]
getuigen voor hem: Gillis Joosten, won. in de Groede; voor haar: Betjen Lauwrens, haar moeije
trouw 30 april 1625, [ woensdag ], [ alhier ] getrouwd
noot [1] lees: Andriesken
ondertrouw 22 maart 1625 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Lauwrens van Steenkiste, j.m. van Hoogelee
bruid Catelijntje Pieters, wed. v Adriaen Dirckxen, geb. tot Watervliet
getuigen voor hem: Jacob Thomassen; voor haar: Tanneken Brooshooft en Jacquemijntje van Steenkiste
trouw 30 april 1625, [ woensdag ], [ alhier ] getrouwd
memorie ... [1] maart 1625 te Groede ondertrouwd
bruidegom Jan van der Schelde, j.m. van Westersouburch [ West Souburg ]
bruid Marighen Stoffels, geb. van Maesdam [ Maasdam ], wed. van Willeboordt Adriaens
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; te Groede getrouwd
noot [1] geen datum vermeld ; in trouwboek Groede overigens niet vermeld
memorie 12 april 1625 te Groede ondertrouwd
bruidegom Boudewijn Steenaert, j.m. van Tielroo
bruid Janneken Jans, j.d. van Vlissingen
opmerking geboden onverhinderd te Breskens
ondertrouw 13(?) april 1625, [ zondag ] [ alhier ] ondertrouwd [1]
bruidegom Jacob Willemse, j.m. van Brouwershaven
bruid Floorken Pieters, j.d. van Gendt [ Gent ]
getuigen voor hem: Huijbrecht Lauwrens, won. in de Groede; voor haar: Maijken Loijssens, huisvr. van Carel Janse Keuse
trouw 25 mei 1625 [ alhier ] getrouwd
noot [1] datum onzeker
memorie 9 mei 1625, [ vrijdag ], te Middelburg ondertrouwd
bruidegom Logier Claessens, wedr. van Zierikzee
bruid Anna Govaerts, j.d. van Middelburg
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; te Middelburg getrouwd
ondertrouw 23 mei 1625, [ vrijdag ], [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Boudewijn van der Beke, j.m. van Arnemuiden
bruid Maria Aerssens, wed. v Jacob de Craene, geb. van Vlissingen
getuigen voor hem: Isaac Clivert; voor haar: Susanna van Cousteijn huisvr. v Boudewijn de Craene
trouw 2 juli 1625, [ woensdag ], [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 14 juni 1625 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Paulus Onderdonck, wedr. van Sint Paulus in t land van Waes
bruid Maijken van der Meulen, j.d. uit den Polder in Walcheren
getuigen voor hem: Maijken Onderdonck, zijn suster; voor haar: Adriaen van der Meulen, haar vader
trouw 29 juni 1625 [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 12 juli 1625 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Hans Hendricx, j.m. van den Ham
bruid Sijtje Waelens, j.d. van Sleden
getuigen voor hem: Jan Jansen van Hulijck [1]; voor haar: joffr. Weijlants, haar vrouwe
trouw 3 augustus 1625 [ alhier ] getrouwd
noot [1] waarschijnlijk wordt bedoeld: van Gulijck
ondertrouw 7 augustus 1625 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Lauwrens van der Meulen, j.m. uit den Polder in Walcheren
bruid Betjen Onderdonck, j.d. van Sint Paulus uit t land van Waes
getuigen voor hem: Adriaen van der Meulen, zijn vader, Maijken van der Meulen, zijn suster; voor haar: Paulus Onderdonck, haar broeder, en Jorintje Onderdonck, haar suster
trouw 31 augustus 1625 [ alhier ] getrouwd
memorie te Middelburg ondertrouwd
bruidegom Dirck Aldersen, j.m. van St. Laureijns
bruid Willemijntjen Jacobs, j.d. van Vlissingen
opmerking aangetekend te Breskens 8 november 1625 [ zaterdag ]; geboden onverhinderd te Breskens

arrow-up

jaar 1626

ondertrouw 28 februari 1626 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Philippe le Kock, j.m. van Blatton in Henegou
bruid Sara Pieters, j.d. van Westersouburch [ West Souburg ], nu won. te Breskens
getuigen voor hem: Anthoni Cockbeecke(?); voor haar: Jan Cornelis Versluijs, Janneken Delicaets, Lijsbeth Adriaens
trouw 29 maart 1626 [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 18 april 1626 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Michiel Vermeulen, j.m. van Nieuerkercke in den Calis hoeck
bruid Janneken Boutens, j.d. van Altere, beide won. in Breskens
getuigen voor hem: zijn vader Joris Vermeulen en zijn moeder Tanneken Nouez; voor haar: haar broeder Passchier Boutens en Janneken Nouez, haar vrouwe
trouw 17 mei 1626 [ alhier ] getrouwd

arrow-up

jaar 1627

ondertrouw 6 februari 1627 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Logier Claijsen, wedr. v Anna Goverts [1], van Zierikzee
bruid Susanna van Houwaert, j.d. van Oosterzeel, tsamen won. tot Breskens
getuigen voor hem: Samuel de La Cluse, en Martijnken Lievens, de moeder; voor haar: Pieternelleken Kock [2], de moeder
trouw 24 dito [ = februari 1627 ], [ woensdag ], alhier getrouwd
noot [1] er stond eerst: Govaerts
[2] er stond eerst: Kocks
ondertrouw 19 juni 1627 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Tijbau Gillissen, j.m. van Gent, soldaat onder capt. Calkar
bruid Maijken Danckaerts, wed. v Adriaen Herremants, tsamen won. tot Breskensant
getuigen voor hem: Adriaen Verhille; voor haar: Tanneken Karels [1]
trouw 11 juli 1627 alhier getrouwd
noot [1] lees Janneken Karels = huisvr. van Adriaen Verhille
ondertrouw 3 juli 1627 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Dirck Adriaensen, j.m. van het lant van Bomine
bruid Adriaenken Vermeulen, j.d. van der Groede, tsamen won. onder de heerlijkheid van Breskensant
getuigen voor hem: Carel Ammioens, goede bekende; voor haar: Joris Vermeulen met de moeder als ouders
trouw 28 juli 1627, [ woensdag ], alhier getrouwd
ondertrouw 25 september 1627 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jacob Leunissen, wedr. v Sijntie Jans
bruid Maijken Aernouts, wed. v Christoffel Fransoijs, beide won. onder het resort van der Groede
getuigen voor hem: Leijn Leunissen als swager; voor haar: Aernout Bastiaensen [ Bartholf ] als vader
trouw 24 october 1627 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1628

ondertrouw 1 januari 1628 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom David Jansen van Gorck, j.m. van Zierikzee
bruid Lisebet Jans, j.d. van Out Beijerlant [ Oud Beijerland ], tsamen won. onder het resort van der Groede
getuigen voor hem: Jan Blase, swager, en Janneken Jans van Gorck, suster; voor haar: Katalijne Jans, suster
trouw 23 januari 1628 [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 30 januari 1628, [ zondag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan Claeijsen, van Cophouwe in Hollant, wedr. v Leuntgie Jans
bruid Maijken Le miers, van Paschendale ontrent Iperen, tsamen won. in de heerlickheijt van Breskensant
getuigen voor hem: Jan Stevensen, cosijn; voor haar: Jaques Le mier met Maijken Bouse als vader en moeder
trouw 20 februari 1628 [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 15 april 1628 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter van den Berge, j.m. van Middelburg, won. in der Groede
bruid Sara Jans van Gorck gesegt van Damme, j.d. van Zierikzee, won. in Breskens
getuigen voor hem: Gillis Toorens, goede bekende; voor haar: David Jansen van Gorck, broeder
trouw 14 mei 1628 alhier getrouwd
ondertrouw 13 mei 1628 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan de Smidt, j.m. van Vlieseel in t land van Haelst [ Aalst ]
bruid Maetien Kolens, j.d. van Gemp [ Guemps ] in [de] Cales hoeck, won. beide onder het resort van Breskens
getuigen voor hem: Bouwen en Jan Steenhaert, cosijns; voor haar: Betien Steenhaert, goede bekende
trouw 28 mei 1628 [ alhier ] getrouwd
memorie dito [ = 13 mei ] 1628 te Vlissingen ondertrouwd
bruidegom Andries Baltasar Rosselen [1, 2], j.m. van Valkenburch [ Valkenburg (Limburg)]
bruid Tanneken Jans [ Spaede ], wed. v Cornelis Weijmaer
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; tot Vlissingen getrouwd 25 juni 1628
noot [1] hij staat in Breskens bekend als Andries Jurmanus / Jurmanis
[2] tussen Baltasar en Rosselen staat doorgestreept "j.g.", ofwel jonggesel, een andere aanduiding voor j.m.
memorie 20 mei 1628 te Oostburg ondertrouwd
bruidegom Lowijs Verrust, wedr. v Maijken Louwereijs, van Ronse, won. in Schoondijke
bruid Gillijne Vlamijncx, wed. v Antonis Vercruijce, van Warmont [ Warmond ]
opmerking geboden onverhinderd te Breskens
trouw 18 juni 1628 alhier getrouwd
ondertrouw 29 juli 1628 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Heijnderijck Ketelaere, j.m. van Elfsdijck [ Ellewoutsdijk ]
bruid Pieternelleken Kocks, wed. v Jan van Houwaert, tsamen won. in de heerlickheijt van Breskens
getuigen voor hem: Jacob Ketelare met zijn huisvrouw als vader en moeder; voor haar: Logier Claeijsen, haar schoonzoon
trouw 20 augustus 1628 alhier getrouwd
ondertrouw 19 augustus 1628 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Louwereijs Jorissen, j.m. van Middelburg
bruid Lisebeth Jacobs, j.d. van Sarne in Vlaanderen, alle beide won. in de heerlickheijt van Breskens
getuigen voor hem: Christoffel Verkercke met zijn huisvrouwe als oom en moeije; voor haar: Lisebeth Oliviers, goede bekende
trouw 1 october 1628 alhier getrouwd
ondertrouw 23 december 1628 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Aelbrecht Weijlant, van Utrecht [1]
bruid Elsie ... [2], van Silesien, beide won. in de heerlickheijt van Breskensant
getuigen voor hem: Francoijs de Clerck, goede bekende; voor haar: de huisvrouw van Francoijs de Clerck, goede bekende
trouw 17 januari 1629, [ woensdag ], [ alhier ] getrouwd
noot [1] geen burg. staat vermeld; reeds op 6 februari 1628 was een kind gedoopt van Elsken Jans, die een dienstmeid was van Aelbrechts moeder Anna Tacx, maar er werd toen geen vader vermeld.
[2] geen verdere naam vermeld

arrow-up

jaar 1629

ondertrouw 8 januari 1629, [ maandag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jacob Wittewrongel, j.m. van Axel
bruid Adriaenken van Besten, j.d. van Oostburg, won. tot Breskens
getuigen voor hem: zijn vader Gillis Wittewrongel; voor haar: haar vader Geeraert van Besten
trouw 4 april 1629, [ woensdag ], [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 30 maart 1629, [ vrijdag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Louwereijs Rooke [ Rokussen ], j.m. van Heer Jansdam
bruid Leentie Cornelis, j.d. van Strijen, won. alhier
getuigen voor hem: Willem Jansen Berendrecht, oom; voor haar: Heijnderijck Cornelissen met zijn huisvrouw als broer en suster
trouw 6 mei 1629 alhier getrouwd
ondertrouw 21 juli 1629 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jacob Ritsaert, j.m. van Merck, soldaet onder capt. Cromstrijng, int lant van Borsel [ Borsele ]
bruid Stoffelijnken Ketelaers, j.d. van Elfsdijck [ Ellewoutsdijk ], won. te Borsel
getuigen voor hem: Heijnderijck Ketelaer, goede bekende; voor haar: haar vader Jacob Ketelaer
trouw 14 augustus 1629, [ dinsdag ], alhier getrouwd
ondertrouw 6 october 1629 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Claeijs Aelsen, j.m. van Bernevelt [ Barneveld ] in Gelderland
bruid Willemijne van Nieukercke, j.d. van Roosbeke, tsamen won. alhier
getuigen voor hem: Jacob Pieris, goede bekende; voor haar: haar moeder Margriete Kock
trouw 2 december 1629 alhier getrouwd
memorie
bruidegom Heijnderijck van Witgrave, j.m.
bruid Aegken Willems, j.d.
opmerking geboden onverhinderd te Groede
trouw 11 november 1629 alhier getrouwd "alsoo hij een briefken hadde van mr. Pieter de Luijck [1] om vrijelijck te mogen trouwen"
noot [1] predikant te Groede
ondertrouw 22 december 1629 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Hans Jansen, van Scherebeeck(?), wedr. v Meth Sanders
bruid Tanneken Cornelis, van t land van Cadzand, wed. v Leunis Stoffelsen, tsamen won. onder het resort van Breskens
getuigen Tijs den Duijts en zijn huisvrouw als goede bekenden voor bruidegom en bruid
trouw 13 januari 1630 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1630

ondertrouw 23 maart 1630 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Claeijs Pietersen Vermeere, j.m. van Grijpskerke
bruid Katalijnken Heijnderijcks, j.d. van Koudekercke [ Koudekerke ]
getuigen voor hem: zijn broeder Gillis Pietersen Vermeere; voor haar: "Heijnderick Oliviers met sijn huijsvrouwe als vader ende moeder"
trouw 21 april 1630 alhier getrouwd
ondertrouw 15 april 1630, [ maandag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Zaccharias de Breijne, van Watervliet
bruid Teuntgien de Hiet, van Woumen in Vlaanderen
getuigen voor hem: Jacob Leunissen, goede bekende; voor haar: Dingne Leenderts, goede bekende
trouw 15 mei 1630, [ woensdag ], alhier getrouwd
ondertrouw 18 augustus 1630 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jacob Malefas, j.m. van Meteren in Vlaanderen
bruid Susanna Jans, wed. v Pieter Vijncke, beide alhier won.
getuigen voor hem: Fransoijs van den Kerckhove, goede bekende; voor haar: Maijken Gillis, goede bekende
trouw 1 september 1630 alhier getrouwd
ondertrouw 19 augustus 1630, [ maandag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Gerrit Herleij [1], j.m. van Vlissingen
bruid Dingne Leenderts Marinissen, j.d. van Schoondijke, beide won. alhier
getuigen voor hem: Joos Jansen Lanckbeen als [stief]vader en Stijne Geens als moeder; voor haar: Stoffel Brootshooft als oom en Maijken Brootshooft
opmerking geen aantekening van trouwen
noot [1] hij staat later in Breskens bekend als Geert Sifters
ondertrouw 24 augustus 1630 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan Jurmanus, j.m. van Armentiers
bruid Janneken Troost, van Maldegem, beide won. alhier
getuigen voor hem: Pieter Jurmanus en Pieternelle Michiels als vader en moeder; voor haar: Stoffel Brootshooft
trouw 22 september 1630 alhier getrouwd
ondertrouw dito [ = 24 augustus 1630 ] [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan Verschelde, wedr. v Barbel Joos
bruid Leunken Heijnderijcks [ Neeff ], j.d. van Scrabbekercke [ 's-Heer Abtskerke ] in t land van der Goes
getuigen voor hem: Jan Herremants, swager; voor haar: Maijken Willems, moeder
trouw 29 september 1630 alhier getrouwd
ondertrouw 30 september 1630, [ maandag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Adriaen Arent, van Axel, wedr. v Christina Klappaerts
bruid Katalijne Verrust, van Nieuvliet [ Nieuwvliet ]
trouw 15 october 1630, [ dinsdag ], alhier getrouwd

arrow-up

separator