Ondertrouwregister Breskens

periode 1611-1620

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

In de periode 1611 - 1620 werden in het gereformeerde trouwboek van Breskens 61 inschrijvingen geregistreerd, waarvan (misschien) 47 ondertrouwen te Breskens. De eerste inschrijvingen zijn van de hand van secretaris Pieter de Meijer de jonge, die in november 1614, bij de komst van de eerste predikant Guilliame Bogaert, de aantekeningen uit het notitieboek van koster Adam van Vlaanderen heeft overgenomen. Het is niet altijd duidelijk of dit ondertrouwen zijn. Bogaert zelf heeft later in de marge nog wat aantekeningen gemaakt. Daarna wordt het trouwboek vervolgd door Bogaert, wiens laatste aantekening dateert van 20 oct. 1618. Daarna volgen zeven (moeilijk leesbare) inschrijvingen van de hand van Johannes Nolet, en, na een hiaat van bijna een jaar, eind 1620 de eerste aantekening van Adriaan Cornelissen Langendam.
Het aantal ondertrouwen in Breskens varieert in de tijd. Zie de doorkliktabel aan het eind, waar ik naast het jaartal tussen haakjes het aantal ondertrouwen te Breskens heb vermeld.

Via de onderstaande tabel kan men direct naar het desbetreffende jaar springen:
 


1611 (1?) 1612 (1?) 1613 (12?) 1614 (10?) 1615 (6)

1616 (3) 1617 (5) 1618 (2) 1619 (6) 1620 (1)

Register van de persoonen, die in de Ghemeijnte tot Breskesandt in den houwelicken staet naer voorgaende ondertrauwe bevesticht sijn na de ververschinghe

jaar 1611

ondertrouw? 14 november 1611, [ maandag ] [1]
bruidegom Jaecques Walrave, wedr. v Lijsbeth [2]
bruid Janneken Pieters, wed. v [3]
trouw alhier getrouwd [4]
noot [1] jaartal niet goed leesbaar; zou ook 1610 kunnen zijn, want 14 nov. 1610 valt op een zondag; eveneens is onduidelijk of het hier de datum van ondertrouw of van trouwen betreft.
[2,3] geen verdere gegevens vermeld
[4] dit is in de marge aangetekend door ds Bogaert

arrow-up

jaar 1612

ondertrouw? 9 juni 1612
bruidegom Lauwereijs Seghers, j.m. van Cruijbeke
bruid Maeijken Cleeuwe, j.d. van der Groede wateringhe
opmerking alhier getrouwt, doch gescheijden bij de Magistraet van Vlissinge, also sijne wettelicke huijsvrouwe hier compareerde [1]
noot [1] bedenk, dat deze inschrijving pas eind 1614 werd aangetekend.
memorie [ 13 mei 1612 te Cadzand ondertrouwd [1] ]
bruidegom Jan Bastiaensen, j.m. van Sluijs [ Sluis ]
bruid Maeijken Anthonis, j.d. van St Chatharijna cappelle
trouw "den 24 novembris 1612 [ zaterdag ] is ghetraut op attestatie van Cadsant dat de kerckgheboden sonder swaricheijt sijn gegaen" ...
noot [1] volgens trouwboek Cadzand

arrow-up

jaar 1613

ondertrouw? 4 mei 1613
bruidegom Jan Pieterssen [ Cramer ], j.m. van Westersouburch [ West Souburg ]
bruid Lijsabeth van der Schelden, j.d. van Westersouburch in Walcheren
trouw alhier getrouwd
ondertrouw? 18 mei 1613
bruidegom Adriaen Janssen [ Hazaert ], j.m. van Schellacht
bruid Cherstijntken Cherstiaenssen [1], van Coudekercke [ Koudekerke ]
opmerking geen aantekening van trouwen ; [ 22 juni 1613 [ zaterdag ] te Cadzand getrouwd ] [2]
noot [1] lees Jaquemijnken i.p.v. Cherstijnken
[2] volgens trouwboek Cadzand
ondertrouw? 17 juni 1613, [ maandag ]
bruidegom Gillis Luijcx, van Nieukercke in der Groede, wedr. v Adrianeken de Vale
bruid Pieterken Geeraerts, van Badend... [1], wed. v Huijbrecht Pieterssen
trouw alhier getrouwd
noot [1] op mijn kopie onleesbaar
ondertrouw? 29 juni 1613
bruidegom Joos van der Schelden, j.m. van Westersouburch [ West Souburg ]
bruid Jaecquemijntken Lauwereijs [ Backer ], j.d. van Hooghelande [ Hoogeland ]
trouw alhier getrouwd
ondertrouw? 7 juli 1613, [ zondag ]
bruidegom Evert Lauwereijssen [ Backer ], j.m. van Hulst in Vlaanderen
bruid Cherstijntken van der Schelden, j.d. van Westersouburch [ West Souburg ]
trouw alhier getrouwd
ondertrouw? ten selven daghe [ = 7 juli 1613 ], [ zondag ]
bruidegom Pieter Geertssen van Mullem, j.m. van Bekercke [ Biggekerke ]
bruid Chijntken Jans [van Acker ], j.d. van Coudekercke [ Koudekerke ]
trouw alhier getrouwd
memorie
bruidegom Ghijsebrecht Hendricx, van Oudt Beijerlant [ Oud Beijerland ]
bruid Neelkens Jans, j.d. tot Arnemuijden [ Arnemuiden ]
opmerking "hebben alhier sonder teghenspreken hune[sic] kerckel: uuijtcondinghen ghehadt"
trouw "den 8 julij 1613 [ maandag ] is ghetraut" ....;
ondertrouw? 11 augustus 1613, [ zondag ]
bruidegom Heijndrick van Broeckhoven, j.m. van der Goude
bruid Aeltken Dirricxen, j.d. van Westersouburch [ West Souburg ]
trouw alhier getrouwd
ondertrouw? 19 augustus 1613, [ maandag ]
bruidegom Leijn Leunissen, j.m. van Bekercke [ Biggekerke ]
bruid Pierken Luenissen, j.d. van Oude Vlissijngen [ Oud Vlissingen ]
trouw alhier getrouwd
ondertrouw? 22 september 1613, [ zondag ]
bruidegom Jacob de Knijster, van Wachtenbeke, wedr. v Lijsebeth Huwijn
bruid Sara Rutsaerts, wed. v Arnault van der Schelden
getuigen "Adam van Vlaenderen ghetuijcht den weduwaer vrij is"
opmerking getrouwd tot Rutthem [ Ritthem ]
ondertrouw? 17 november 1613, [ zondag ]
bruidegom Claijs Clement, wedr. van Brugghe [ Brugge ]
bruid Janneken Janssen, j.d. van Steenhuijse, "blijckt bij den certificatie hier over gheleijt"
opmerking geen aantekening van trouwen
ondertrouw? 19 december 1613, [ donderdag ]
bruidegom Jan Jacobssen, van Willemstadt [ Willemstad ], wedr. v Maeijken Pieterssen
bruid Maeijken C....elssen [1], wed. van Cornelis Pietersen Coucke
trouw alhier getrouwd
noot [1] op kopie door verbetering niet leesbaar

arrow-up

jaar 1614

ondertrouw? 26 januari 1614, [ zondag ]
bruidegom Claijs Pieterssen, j.m. van Amborch [ Hamburg? ]
bruid Adrianeken Willlemssen, wed. van Chaerloos [ Charlois ]
opmerking geen aantekening van trouwen
ondertrouw 1 februari 1614 [ alhier ondertrouwd? ]
bruidegom Geeraert Haijman Willebroeck, wedr. v Margriete Grijps
bruid Chathalijne Michiels, wed. v Jan de Letter
trouw alhier getrouwd
ondertrouw? 16 februari 1614, [ zondag ]
bruidegom Marijnis Pieterssen, j.m. van Noortwelle
bruid Janneken Pieter Diermans, j.d. van Willemskercke
trouw alhier getrouwd
ondertrouw? 19 februari 1614, [ woensdag ]
bruidegom Leendert Jacobssen, j.m. van Cruijninghen [ Kruiningen ] in t land van der Goes
bruid Neelken Cornelis, wed. v Arnault Pieters
opmerking geen aantekening van trouwen
ondertrouw? 23 maart 1614, [ zondag ]
bruidegom Willem Janssen, j.m. van Hennen
bruid Geertken Teels, van Dijsseldorp, j.d. "volghende d attestatie hier overgheleijt"
opmerking geen aantekening van trouwen
ondertrouw? 27 maart 1614, [ donderdag ]
bruidegom Adriaen Janssen, j.m. van Duijvelandt [ Duiveland ]
bruid Susanna Huijghe van der Locht, j.d. van Vlissijngen [ Vlissingen ]
opmerking getrouwd ter Groede
memorie 5 juli 1614 [ aangetekend ] ; [ 29 juni 1614 te Cadzand ondertrouwd [1] ]
bruidegom Jan Verburch, j.m. van Oosteijnde [ Oostende ]
bruid Gooltken Jans, j.d. van Vlissijngen [ Vlissingen ]
opmerking getrouwd int Casant [ Cadzand ]; [ 27 juli 1614 te Cadzand getrouwd [1] ]
noot [1] volgens trouwboek Cadzand
ondertrouw? den selven dagh [ = 5 juli 1614 ]
bruidegom Pauwels Heijndricx, j.m. van Amborch [ Hamburg? ]
bruid Elijsabeth Jans, j.d. van Oude Vlissijngen [ Oud Vlissingen ]
trouw 27 juli 1614 alhier getrouwd
ondertrouw 25 october 1614 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Joos Hoste, j.m. van Machelen boven Brugghe
bruid Janneken Kuijpers, j.d. van Oostende in Vlaenderen, beide won. in Breskesandt
getuigen "Adriaen Logierssen ghetuijcht dat den bruijdegom vrij is ende de suster vande bruijt ghetuijcht het(?) ghelicke , hier present sijnde"
trouw 16 november 1614 alhier getrouwd
ondertrouw 8 november 1614 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan Janssen [ Gerber ], j.m. van Bressel in Duijtslant [ Duitsland ]
bruid Tanneken Pieters [ Cramer ], j.d. van Westersouburg [ West Souburg ], beide won. in Breskensant
getuigen "Mercelis Danckaert getuijgenisse gevende voor den brudegom; van de bruijts wege de vader Pieter Janssen Craemer, hier present sijnde"
trouw 23 november 1614 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1615

ondertrouw 24 januari 1615 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter de Crijnckelaere, j.m. van Haial in Frankrijk
bruid Tanneken Leenderts, j.d. van Vlissingen, alhier won.
getuigen "Adriaen Logiersen getuijgende voor den brudegom, voor de bruijt Pierijnken Jans, de moeder, alhier present sijnde"
trouw 25 februari 1615, [ woensdag ], alhier getrouwd
ondertrouw 9 maart 1615, [ maandag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter Basseur, j.m. van Cassel in Vlaanderen
bruid Janneken Jaspers, j.d. van Vlissingen, beide alhier won.
getuigen "Jacob Gerritsen getuijgende voor den brudegom ende Grijteken Leijnssen voor de bruijt getuijgenisse gevende"
opmerking marge: "Den 25e meije alhier wettelick op het versoeck van de dochter [1] bij den magistraet gescheijden, also hij naer sijne wettelicke geboden bevonden wiert twee nederlaegen [2] gedaen te hebben in Cassel"
noot [1] d.w.z. de bruid
[2] doodslagen
ondertrouw 25 april 1615 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Hans van Suiveren [ = van Sweveren ], j.m. van Haerschot in Brabant
bruid Janneken Stoffels, j.d. van Lijren in Brabant, "in dit lant woonachtich"
getuigen "Pieter Bruggeman de halve broeder van den brudegom voor den selven getuijgenisse gevende"
trouw 17 mei 1615 alhier getrouwd
memorie 9 mei 1615 [ aangetekend ; te Meliskerke ondertrouwd ]
bruidegom Jasper Pietersen [ van Hijfte ], j.m. van Koudekercke [ Koudekerke ]
bruid Adrijaeneken Wilsoets, j.d. van Meliskercke [ Meliskerke ]
trouw 8 juni 1615, [ 2e pinksterdag ], te Meliskerke getrouwd
memorie 4 juli 1615 [ aangetekend ; te Meliskerke ondertrouwd ]
bruidegom Michiel van der Smisse, j.m. van Oosterseel
bruid Janneken Wilsoets, j.d. van Meliskercke [ Meliskerke ]
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 26 juli 1615 te Meliskerke getrouwd
ondertrouw 11 juli 1615 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan Hermanssen, j.m. van Nieu Munsteren bij Hamburch [ Hamburg ]
bruid Magdaleenken Janssen, j.d. van Hitskon(?) in Oostlandt, won. op de hoeve van Jacob de Craene
getuigen "Erasmus Verdonck voor den brudegom getuijgende ende Trijntken Pieterssen voor de bruijt getuijgenisse gevende"
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ] ; marge: "Dese is wech geloopen also hij bevonden wiert noch een echte vrouwe te hebben ende op haer voor te seggen viel"
ondertrouw 25 juli 1615 [ aangetekend ; te West Souburg ondertrouwd ]
bruidegom Carel Janssen Keuse, j.m. van Muelebeke in Vlaanderen, won. in de heerlijkheid van Breskenssant
bruid Maijken Bouwers, van Sinte Margriete, wed. v Joris Haeck, won. in de heerlijkheid van Westersouburch [ West Souburg ]
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 30 augustus 1615 tot Westersouburch getrouwd
ondertrouw 29 augustus 1615 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Cornelis Cornelissen, wedr. van Neelken Cornelis, van Burch [ Burg ] int land van Schouwen
bruid Adrijaeneken Jacobs, j.d., mede van Burch [ Burg ]
getuigen "Leunis Pietersen voor den brudegom getuijgende ende Sara Michiels voor de bruijt getuijgenisse gevende"
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 15 november 1615 alhier getrouwd
ondertrouw 21 november 1615 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Cornelis de Boot, j.m. van Hulst
bruid Geertken Lievens, j.d. van Hoekenskercke [ Hoedekenskerke ] int land van der Goes
getuigen "Nicolas la Forche voor den brudegom getuijgende ende Grijteken Cloose voor de bruijt getuijgenisse gevende"
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 13 december 1615 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1616

ondertrouw 27 januari 1616, [ woensdag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Daem Telen, j.m. "wesende van op den hoogen berch int lant van Gulyck" [1]
bruid Susanneken Meijers, j.d. van Bergen op Zoom, won. tot Middelburg
getuigen "Wilm Mathijssen voor den brudegom getuijgende ende Adrijaeneken Jacobs voor de bruijt getuijgenisse gevende"
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 24 februari 1616, [ woensdag ], alhier getrouwd
noot [1] Zie ook 29 januari 1622, ondertrouw van [zijn broer] Reijnier Jansse, jongesel van Hoogenberch int lant van Gulick
memorie 2 april 1616 [ aangetekend ] ; 26 maart 1616 te Westkapelle ondertrouwd
bruidegom Cornelis Cornelissen, j.m. van Lijsvelt in Hollandt
bruid Sara Adrijaens, j.d. van Westcappel [ Westkapelle ] in Walcheren
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 19 juni 1616 alhier getrouwd
memorie 23 april 1616 [ aangetekend ] ; 21 april 1616, [ donderdag ], te Middelburg ondertrouwd
bruidegom Adam van Vlaenderen, wedr. v Janneken Leijn Bouwens, "wesende van Oostwinckel in Vlaenderen"
bruid Sara de Meijer, van Breskens, wed. v Nicasius Minnaert, won. tot Middelburg
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 15 mei 1616 alhier getrouwd
memorie 3 juli 1616 [ aangetekend ] ; 2 juli 1616 te Vlissingen ondertrouwd
bruidegom Dirck Jan Evertsen [1], van bij Hoorn, wedr. van Trijn Reijers
bruid Neelken Passchiers, uit Casant [ Cadzand ], wed. v Jan Lambrechts, won. tot Vlissingen
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 24 juli 1616 alhier getrouwd
noot [1] er stond oorspronkelijk, doorgehaald, iets als Severssen, en Evertsen is bovengeschreven. Uit andere bronnen blijkt dat de naam Severtsen [ = Sievertsen ] was.
memorie
bruidegom Robert Dason
bruid Josijnken Janssen
trouw "haere huwelickxsche wtcondinge sonder tegenspreken gehadt hebbende ter Groede, sijn alhier den 10den julii in den huwelicken staet bevesticht, also daer geen predicatie en was"
ondertrouw 30 juli 1616 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan Cornelissen [ Versluijs ], j.m. van Ovesande [ Ovezande ] int lant van der Goes
bruid Grijtken Fredericx, j.d. van Oostcappel [ Oostkapelle ] in Walcheren, won. in Breskens
getuigen "Jan Janssen, schoonbroeder van den brudegom, voor hem getuijgenisse gevende, ende Neelken Passchiers, huijsvrou van Dirck Jan Evertsen [1], schoonvaeder van de dochter, voor haer getuijgende"
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 4 september 1616 alhier getrouwd
noot [1] zie inschrijving van 3 juli 1616
ondertrouw 19 november 1616 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Moijes [1], j.m. van de stadt Marche in Famene [ Marche-en-Famenne ] int hertochdom van Lutsenburch
bruid Heindricxsken Willems [ Pijl ], j.d. van Out Beijerlant [ Oud Beijerland ]
getuigen "Isaac Joris voor den brudegom ende Maeijken Spierens voor de bruijt getuijgenisse gevende"
opmerking "beijde woonende in der Groede ende hier ondertrouwt, also Van Dremmen [1] het haer hadde geweijgert, overmidts den brudegom geen consent en heeft van sijne ouders, doch beneffens dat hem onbekent is of sijne ouders noch int leven sijn, also hij, ettelicke mael geschreven hebbende, geen tijdinge en heeft vernomen, so is dit considerabel, dat de ionckman nu sijns selfs voocht is, also sijn bescheet, dat hij heeft genomen van sijne plaetse, van daer scheijdende, luijdt dat hij is "aagé de 18 a 20 ans", t welcke geschreven is den 17den februarii 1609" ; III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw "getrouwt ter Groede den 22den jan. 1617"
noot [1] ook bekend als Pieter Gabriels
[2] predikant van Groede

arrow-up

jaar 1617

ondertrouw 22 april 1617 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter van Berghe, j.m. van Selsate, gelegen ontrent het 't Sas in Vlaanderen
bruid Tuenken Legiers [ de Bruijne], j.d. van Cleeuwerskercke [ Kleverskerke ] in Walcheren, won. beide in deze heerlijkheid
getuigen "Adrijaen Dirricxsen voor den brudegom getuijgenisse gevende ende Legier Anthonissen ende Lijsebet Dircx, sijnde ouders van de bruijt, voor haer getuijgende"
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 15 mei [ 1617 ], [ 2e pinksterdag ], alhier getrouwd
ondertrouw 30 april 1617, [ zondag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Lambrecht Janssen, j.m. van Vissenake in Brabant, gelegen onder t gebied van Thienen
bruid Leenken Cornelis, j.d. van Bomene, won. beide in deze heerlijkheid
getuigen "Herman Janssen voor den brudegom ende Cornelis Janssen voor de bruijt getuijgende, hier present sijnde, als vaeders van beijde respectivelick"
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw ... mei 1617 in Cadzand getrouwd [1]
noot [1] geen datum ingevuld, maar volgens trouwboek Cadzand getrouwd [ woensdag ] 24 mei 1617
memorie 13 mei 1617 [ aangetekend ] ; 6 mei 1617 te Sonnemaer [ Zonnemaire ] ondertrouwd
bruidegom Pieter Janssen Uuterschout, van Caprijcke in Vlaanderen, wedr. van Maeijken Jans
bruid Daenken Theunis, van Brouwershaven, wed. v Domis Janssen, won. tot Sonnemaer
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw ... juni 1617 tot Sonnemaer getrouwd
noot [1] geen datum ingevuld
memorie 5 augustus 1617 [ aangetekend ]; te Meliskerke ondertrouwd
bruidegom Adrijaen Christiaenssen, j.m. van Coudekercke [ Koudekerke ]
bruid Barbel Wilsoets, j.d. van Meliskercke [ Meliskerke ]
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 27 augustus 1617 tot Meliskercke getrouwd
ondertrouw 19 augustus 1617 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Baudewijn de Hennijn, j.m. van Fourne [ Fournes-en-Weppes ] ontrent Rijssel
bruid Philippeken Sauvage, j.d. van Rijsbourg [ Richebourg ] ontrent Bethune in Artois
getuigen "Charles Heindricxssen als cousijn voor den brudegom getuijgende ende André Sauvage ende Jenne Ricambe als ouders van de bruijt voor haer getuijgenisse gevende"
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ] ;
trouw 25 october 1617, [ woensdag ], tot Oostburg getrouwd
ondertrouw 2 september 1617 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Aernout Aertssen, j.m. van Heijnsberch int land van Gulick
bruid Janneken Janssen de Hondt, j.d. van Groot Gulpen, gelegen ontrent Aken
getuigen "Adrijaen de Proost voor den brudegom getuijgende ende een ander vervangende; Jan de Hont ende Pierijnken Hermans, ouders van de bruijdt, voor de selvige getuijgenisse gevende"
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 16 september 1617, [ zaterdag ], alhier getrouwd [1]
noot [1] lees (vermoedelijk) 17 september, de 3e zondag ná 2 september
ondertrouw [ 2 september 1617 alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Lieven Janssen [ Bijl ], j.m. van Ziricxzee [ Zierikzee ]
bruid Tanneken Hughe [ van der Locht ], j.d. van Weerde [ Waarde ] int land van der Goes
getuigen "Adrijaen Janssen getuijgende voor den brudegom ende Jaecquemijnken Steenkiste voor de bruijt getuijgenisse gevende als moeder der selver"
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 24 september 1617 alhier getrouwd
noot [1] geen datum vermeld, maar waarschijnlijk gelijk met de voorgaande
memorie 20 october 1617 tot Vlissinghe [ Vlissingen ] ondertrouwd
bruidegom Joos Huijsman, j.m.
bruid Petronelleken Jacobs, j.d., beide van Vlissingen
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ] ; getrouwd tot Vlissingen

arrow-up

jaar 1618

ondertrouw 24 maart 1618 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter Franssen Vijnke, j.m. van Rutthem [ Ritthem ]
bruid Susanna Janssen, j.d. van Scherpenisse int land van der Tholen
getuigen "Geeraert Haijmans, schoonvaeder van den brudegom, ende voor hem getuijgende in stee van sijn moeder [1], die sieckelic was, ende Grijtken Dircx voor de bruijdt getuijgenisse gevende"
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 29 april 1618 alhier getrouwd
noot [1] Cathalijne Michiels
memorie
bruidegom Adrijaen Cornelissen, j.m. van t land van Luijck
bruid Grijtken Claeijs, j.d.
opmerking "haere drije kerckelijcke afcondingen binnen Vlissinghe [ Vlissingen ] sonder tegenspreken gehadt hebbende, volgens het getuijgenisse van mr Daniel van Laeren, sijn alhier den 20en meije 1618 in den houwelicken staet bevesticht"
trouw 20 mei 1618 alhier getrouwd
memorie
bruidegom Abselon van Ee, j.m.
bruid Sara Michiels, j.d.
opmerking "haere drije kerckelijcke geboden ter Groede naer order gehadt hebbende sonder verhinderijnge, sijn alhier in den houwelicken staet bevesticht den 1en julii 1618, also daer geen predicatie en was"
trouw 1 juli 1618 alhier getrouwd
ondertrouw 5 october 1618, [ vrijdag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan Jansen Vergucht, j.m. van Grimberge ontrent Dendermonde
bruid Lijsebeth Adriaens [ van der Keere ], j.d. van Elfsdijck [ Ellewoutsdijk ], beide hier won.
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ] ; geen aantekening van trouwen
memorie 20 october 1618 te Groede ondertrouwd
bruidegom Willeboort Adrijaenssen, j.m. van Coudekercke [ Koudekerke ] in Walcheren
bruid Maeijken Stoffels, j.d. van Maesdam [ Maasdam ] in Holland
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ] ; geen aantekening van trouwen

arrow-up

jaar 1619

ondertrouw alhier ondertrouwd [1]
bruidegom Jan Adriaenssen van der Keere, j.m. van Elwoutsdijck [ Ellewoutsdijk ]
bruid Agatha Leunis, j.d. van Oostersouburch [ Oost Souburg ]
getuigen "de bruijdegom met sijn vader ende moeder ende de bruijt met haeren ...eer[2], getuigenis gevende, dat haer cosijn als naeste vrient daer toe verstont"
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw ... mei 1619 [ alhier ] getrouwd [1]
noot [1] geen datum vermeld
[2] niet te ontcijferen
memorie tot Aermuijden [ Arnemuiden ] ondertrouwd
bruidegom Jacob Laureijnsen Backer, wedr. v Lisbeth Jansen van Dielbeecke
bruid Pierken Willems, j.d. van der Bottinge, won. te Cleewerskercke [ Kleverskerke ]
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 1 april 1619, [ 2e paasdag ], tot Aermuijden getrouwd
ondertrouw [ alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Joos Langbeen, j.m. van Segelgem
bruid Stijnken Geen, wed. v Sijffers Herleij [2]
getuigen "den bruijdegom met attestatie van de schepen van Segelgem dat hij een vrij persoon is ende de bruijt met Tanneken Delicaet als getuijge ende Fransooijs de Clerck, dat sij vrij is als 2 jaer weduwe"
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 15 april 1619, [ maandag ], alhier getrouwd "naer drij verscheijden kerckgeboden"
noot [1] geen datum vermeld
[2] haar zoon wordt meestal Geert Sifters genoemd, dus misschien moet deze "dubbele f" ook als "ft" gelezen worden
ondertrouw "de belofte is geschiet den 25 april 1619", [ donderdag ]
bruidegom Jan van Eede, van Comene, jongesel ("Lowijs van Ee, broeder, die het getuijcht")
bruid Susanna Meertens, j.d. van Bedekercke [ Biggekerke ], ("Tanneken Delicaets getuijcht dat sij, geen vrienden hebbende, vrij is van alle beloften")
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 19 juni 1619, [ woensdag ], alhier getrouwd [1]
noot [1] datum 19 vanwege correctie onzeker
ondertrouw 10 augustus 1619 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Bernt Bernsen alias Groot, jonggesel
bruid Maijken Jacops, wed. v Pieter de Bie
opmerking "Bernt is van Munster, Maijken van Vlissinge; Gillis Joorissen ofte Blondeel getuijcht den bruijdegom gekent te hebben binnen Vlissingen als jonckgesel 12 maenden .... .... [1]; Barbel van Reckenen(? [2]) getuijcht de man te hebben gesien begraven tot Vlissingen, waer sij nu woont ende haer geboden mede gaen sullen" ; III [ d.w.z. drie geboden gehad ]
trouw 8 november 1619, [ vrijdag ], [ alhier ] getrouwd
noot [1] niet te lezen
[2] achternaam onzeker
ondertrouw 14 september 1619 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Jan Harmansen, van Wilick bij Ceulen [ Keulen ], jonck gesel ("Govert Heijndricx getuijcht, dat hij met niemant iets wtstaende heeft, met Andries Jansen")
bruid Catarijne Aernouts van der Schelde [1], j.d. van Westersouburch [ West Souburg ], ("de broeder Joos van der Schelde als getuijge")
trouw 13 october 1619 [ alhier ] getrouwd
noot [1] het woord "Aernouts" was toegevoegd
ondertrouw 7 december 1619 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Carel Pietersen Amioensen, j.m. van Belle uit West Vlaanderen, ("Fransoijs de Clerck getuijcht hem gekent te hebben over eenige jaren sonder met imant iets wtstaende")
bruid Maijken Vermeulen, j.d., geboren te Marck in den Calishoeck, ("Tanneken Delicaets ende Joris [1], haer man, geven beijde consent tot het houwelijck")
trouw 20 januari 1620, [ maandag ], [ alhier ] getrouwd
noot [1] namelijk Joris Vermeulen, de vader van de bruid

arrow-up

jaar 1620

ondertrouw 6 december 1620 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Cornelis de Boot, van Saemslacht [ Zaamslag ], wedr. v Leuntgen Geerets, van Westersouburch [ West Souburg ] in Zeeland
bruid Emerens Elsemortel, van Duijnkercke [ Duinkerken ]
getuigen voor hem: Pieter de Vijnck; voor haar: haar stiefvader Jan Maertensen en moeder Neelken Morts
opmerking III [ d.w.z. drie geboden gehad ] ; geen vermelding van trouwen

arrow-up

separator