Lidmatenlijst Breskens 1715

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

In mei 1715 werd door dominee Paulus Arleboutius, predikant te Breskens van 1712 tot 1739, een lijst opgesteld van alle lidmaten, die toen deel uitmaakten van de kerkelijke gemeente van Breskens. Dat waren 129 personen.
Ds Arlebout, die ongehuwd was, besteedde veel tijd aan de lijst. In het oude lidmatenboek zocht hij op wanneer de betrokkene lidmaat geworden was, en hij gaf ook later verdere informatie. De datering van deze toevoegingen is helaas niet precies vast te stellen.
Volgt nu de lijst van namen, met de toevoegingen in de marge en de opmerkingen van ds Arlebout, door mij aangevuld met volgnummer, en indien wenselijk (tussen vierkante haken) opmerkingen.

De inleiding, tevens begin van het nieuwe lidmatenregister, luidt als volgt:
Lijste der leedematen, professie doende van de ware Gereformeerde Christelijke Religie in dese Gemeijnte Jesu Xristi van Breskens en Breskens-sande, begonnen met het jaar na de geboorte onses Heijlants seventienhondert vijftien, onder de dienst van onsen predikant Do. Paulus Arleboutius, Filius Marci Antonii, uijtgelaten sijnde de namen der doode en vertrokkene, dus waren nogh levende, dese navolgende lidtmaaten, die door belijdenis of attestatie sijn aangekomen, met bijvoeginge van de jaren van aankomst, gelijk dit kan nagesien worden in het oude litmaatboek, en in 't acteboek pag. 45-56. Den 1e Maij 1715.

nr naam toevoeging opmerkingen
1 Maatje Jacobs obiit Anno 1659: Door belijdenis den 5e april 1659;
Deese oude vrouw, sijnde de outste lidtmaat deser gemeynte, was gedoopt alhier den 31e oct. 1638 en is gestorven den 2e apr. 1724, en hier begraven den 4e dito; was out 85 jaaren 5 maanden en eenige dagen.
2 Thomas Jacobs doot Anno 1666: Door belijdenis den 3e april 1666;
Out burgemeester en in sijn tijt diakon en ouderlingh verscheijde maalen, sijnde broeder der voorgaande; was geboren [verder niet ingevuld]
3 Maarten van Sweeden vertrokken;
doot
Anno 1676: Door belijdenis den 29e maart 1676;
out burgemeester; sijn attestatie thuijs gesonden, behelsende dat hij nu in meer dan 4 jaren niet tot de kercke nog het nagtmaal was geweest, en dus sig van de gemeijnte had afgesondert, en nu een geruijme tijdt in de Groede gewoont hadt
(den 30e maart 1715); konnende verder van sijn wandel niet getuijgen.
4 Jannetje Hendriks Roose doot
12 aug. 1721
Anno 1677: Met attestatie van de Polder [= Vrouwenpolder] den 2e april 1677
5 Arriaantje Boudewijns vertrokken;
doot
Anno 1678: Door belijdenis den 2e april 1678;
Huijsvrouwe van Maarten van Sweeden; haar attestatie ook thuijs gesonden den 30e maart 1715, dogh deselve in forma debita.
6 Neeltje van de Woestijne doot Anno 1680: Door belijdenis den 12e octob. 1680
Wed. van Cornelis Claashinks
7 Marij Picarts doot Anno 1685: Door belijdenis den 29 junii 1685;
vertrokken, weergekomen 1712; wed. van Paschier Stouthamer
8 Gillis de Gardeijn doot Anno 1685: Door belijdenis den 29e junii 1685;
wedr. van [niet ingevuld]; gewesen ouderlingh
9 Arij Rappoij doot Anno 1685: Door belijdenis den 29e junii 1685;
man van Tanneken de Vleeschouwer
10 Maatje Pauwls doot Anno 1686: Door belijdenis den 12e april 1686;
Vrouw van Jan Groet, Rooms
11 Tanneken de Vleeschouwer doot 1721 Anno 1687: mennonijt; door belijdenis den 6e april 1687;
Huijsvrouw van Arij Rappoij
12 Cornelis Gijs doot Anno 1690: Met attest. van Groede den 8e jan. 1690;
Man van Jacomijntje Dirks
13 Jacomijntje Dirks doot Anno 1690: Met attestatie van Groede den 8e jan. 1690;
Huijsvrouw van Corn: Gijs [doorgehaald]; vroetvrouw alhier
14 Jannetje Passchiers (Vermeulen) doot Anno 1690: Door belijdenis den 31e jan. 1690;
Wed. van de borgemeester Jac. de Hulster
15 Jacob Hollebrants doot Anno 1691: Door belijdenis den 7e april 1691;
Man van Susanna Marinus
16 Arriaantje Hamers doot Anno 1692: Met attestatie van Groede den 13 jan. 1692;
Vrouw van Jacob Dankerts
17 Laurens Koene doot Anno 1693: Door belijdenis den 10e april 1693;
Wedr.
18 Pieternelle Vermeulen doot
januarii 1722
Anno 1693: Door belijdenis den 10e april 1693;
Huijsvrouw van Hendrik Ketelaar
19 Marinus Elslandt doot Anno 1693: Met attest. van Nieuvliet den 10e oct. 1693;
Man van Maatje Cornelis
20 Susanna Marinus doot Anno 1694: Door belijdenis den 3e april 1694;
Huijsvrouw [later: weduwe] van Jacob Hollebrant
21 Pieternelle Pieters Engelsen doot Anno 1695: Met attest. van Westcappel [op Walcheren] den 26e junii 1695;
Wed. van Jannis Lievense de Vrij
22 Francoijs Wilo doot Anno 1696: Door belijdenis den 6e jan. 1696;
Man van Rosiana van Anken
23 Jannetje Arteels doot 1727 Anno 1696: Door belijdenis den 6e jan. 1696;
Vrouw van Gillis de Nijs
24 Magdelena Ketelaar vertrokken;
doot
Anno 1696: Door belijdenis den 6e jan. 1696;
Wed. van Hendrik Beerents IJperman; vertrokken met attest. na Groede den 22e sept. 1715
25 Jacob Dirks (Carens) doot 1737 Anno 1697: Door belijdenis den 13e april 1697;
Man van Lena Seras
26 Maatje Scheerens doot 1727 Anno 1697: Door belijdenis den 13e jan. 1697;
Vrouw van Jan Goedertier
27 Jannetjen de Moij doot Anno 1697: Door belijdenis den 13e jan. 1697;
Vrouw van Antoni Govaarts
28 Josijntje van Lerbergen doot Anno 1698: Met attest. van Oostburg den 10e jan. 1698;
Vrouw van Antoni Fioen
29 Jannetje Wilms doot Anno 1699: Met attestatie van Nieuwvliet den 15e maart 1699;
Vrouw van Adriaan Denijs
30 Jan du Mez doot 1737 Anno 1700: Met attest. van de walsche kerck van Oostburgh den 4e jan. 1700;
31 Jannes van Oost doot Anno 1700: Door belijdenis den 10e april 1700;
Man van Maatje Cornelis
32 Isack Propheet vertrokken;
doot
Anno 1700: Door belijdenis den 10e april 1700;
Attestatie gegeven naa Oostburgh den 16 julii 1718
33 Stoffel Scholders doot Anno 1698: Door belijdenis den 12e julii 1698;
Man van Jannetje Jacobs [toegevoegd: doot]
34 Abram Eduwarts Parduijn vertrokken;
doot
Anno 1698: Door belijdenis den 12e julii 1698;
Man van Pieternelle Ezechiels; attestatie gegeven aan dese beijde man en vrouw naa IJsendijke den 16e julii 1718 dogh also de selve onder censure waren, en veel ergernis gegeven hadden wegens hare mishandelingen met de mans voorkint, is uijt de attestatie gelaten, getuijgenis van gedragh (onergerlijk van wandel) en het versoek van haar tot den Heijligen Tafel toe te laten, volgens ordre des kerckenraats.
35 Antoni Govaarts doot Anno 1699: Door belijdenis den 11e april 1699;
Man van Jannetje de Moij
36 Maijken Moens doot 1734 Anno 1699: Met attest. van Cadtsant den 10e julii 1699;
Wed. Duijks
37 Isack Schitekat vertrokken;
doot
Anno 1700: Met attestatie van Zuijtsande den 10e julii 1700;
Man van Jacoba Prongè; attestatie gegeven na Veere den 12e junii 1719, dogh alsoo hij groote en langdurige ergernis hadt gegeven door dronkenschap en onrustig huijshouden, so dat hij lang onder censure was geweest, is sulks ook in de attestatie vermelt, uijt last des kerckenraats.
38 Catlijntje Jacobs doot Anno 1700: Door belijdenis den 10e april 1700;
Vrouw van Pieter de Moij
39 Antonette Heernisse vertrokken Anno 1701: Met attestatie van Groede den 9e junii 1701;
Wed. Jac. Kerfijser [doorgehaald; toegevoegd:] vrouw van Jacob Strubbe; vertrokken na Sluijs over eenige jaren, dog nu hare kerckelijcke attest. gegeven na Sluijs in Vlaanderen in dato [niet ingevuld] oct. 1729.
40 Jacomijntje Gillissen
[toegevoegd:] Verschage

Anno 1701: Met attestatie van Schoondijke den 9e junii 1701;
wed. Abr. Steenhart [doorgehaald; toegevoegd:] vrouw van Francois Muijl, [toegevoegd:] weduwe van hem.
41 Abram de Vleeschouwer gestorven den 5e dec. 1716 Anno 1701: Met attestatie van Soutelande den 8 octob. 1701;
Man van Catlijntje Steevens
42 Adriaan de Nijs doot Anno 1702: Door belijdenis den 8e april 1702;
Man van Jannetje Wilms
43 Jan Goedertier doot Anno 1702: Door belijdenis den 8e april 1702;
Man van Maatje Scheerens [toegevoegd: obiit]
44 Maatje Cornelis doot Anno 1702: Met attestatie van Middelburgh den 8e junii 1702;
Vrouw [doorgehaald; toegevoegd:] wedue van Marinus Elslant
45 Jan Eghtbers
[toegevoegd: of Ekkebus]
doot 1737 Anno 1703: Met attestatie van Cadtsant den 13e jan. 1703
46 Maria Sohier vertrokken;
doot
Anno 1703: Met attestatie van Groede den 13e jan. 1703;
Vrouw van Jac. van Dijke; Van hier vertrokken en attestatie aan haar gegeven na Groede, den 23e dec. 1723.
47 Maria Meussen doot Anno 1704: Met attestatie van Cadtsant den 12e jan. 1704;
Vrouw van Laurens van Overloop [toegevoegd: obiit]
48 Jannes Lermenet doot Anno 1704: Door belijdenis den 12e april 1704;
Man van Maiken Carpentrij
49 Gillis de Nijs doot Anno 1704: Door belijdenis den 12 april 1704;
man van Jannetje Arteels [naam later doorgehaald]
50 Grietje Lievens de Vrije doot Anno 1704: Door belijdenis den 12e april 1704;
Vrouw van Jac. Timmerman
51 Jannetje Lievens de Vrije vertrokken Anno 1704: Door belijdenis den 12e april 1704;
Attestatie gegeven na Groede den 26e jan. 1721
52 Janneken Jacobs doot Anno 1704: Door belijdenis den 12e april 1704;
Vrouw van Stoffel Scholders [toegevoegd: doot]
53 Pieternella van Oost
Anno 1705: Door belijdenis den 11e april 1705;
Wedue van schepen Jac. Dirks [doorgehaald; toegevoegd:] wedue van Jannes Mesbank [doorgehaald; toegevoegd:] vrouw van Jac. Versluijs
54 Catlijntje Steevens doot 1737 Anno 1705: Door belijdenis den 11e april 1705;
Vrouw van Abr. Vleesschouwer [doorgehaald; toegevoegd:] Cornelis Marijssen
55 Maatje Cornelis doot Anno 1705: Door belijdenis den 11e april 1705;
Vrouw van Jannes van Oost [toegevoegd: doot]
56 Elijsabeth Rappoij doot 1728 Anno 1705: Door belijdenis den 11e april 1705;
Vrouw van Adr. Wilms [toegevoegd: doot]
57 Lena Seras vertrokken Anno 1705: Door belijdenis den 11e april 1705;
Vrouw van Jacob Dirks Carens; vertrokken met attestatie na Nieuvliet in dato den 22e junii 1739
58 Jacob Vermeere doot Anno 1705: Met attestatie van Cadsant den 16e julii 1705;
Man van Cornelia Baarents
59 Cornelia Baarents doot 1733 Anno 1705: Door belijdenis den 3e april 1694; door attest. van Cadtsant den 16e julii 1705;
Vrouw van Jacob Vermeere [doorgehaald; toegevoegd:] Henrik Ketelaar
60 Susanna Claashinks vertrokken Anno 1706: Door belijdenis den 17e april 1706;
Wed. van Adriaan Smoor; attestatie gegeven na Groede den 22e jan. 1720
61 Janneken Lermenet vertrokken;
doot
Anno 1706: Door belijdenis den 17e april 1706;
vrouw [later veranderd in:] wed. van Lieven de Meere; attestatie gegeven na Schoondijk den 22e jan. 1720
62 Adriaan Wilms doot
1 febr. 1729
Anno 1706: Door belijdenis den 17e april 1706;
Man van Lijsbeth Rappoij [toegevoegd: doot]
63 Hendrik Ketelaar doot Anno 1707: Door belijdenis den 8e april 1707;
Man van Pieternelle Vermeulen [doorgehaald; toegevoegd:] Cornelia Baarents [doorgehaald; toegevoegd:] wedr.
64 Francijntje Meussen doot Anno 1707: Door belijdenis den 8e april 1707;
Vrouw van Jan Gardeijn [doorgehaald; toegevoegd:] van Jac. Timmerman [doorgehaald]
65 Elisabeth Ketelaar vertrokken Anno 1707: Door belijdenis den 8e april 1707;
Wed. van Samuel Teuts; vertrokken na Groede met attest. den 22e sept. 1715
66 Cornelis Loijssen doot Anno 1707: Met attestatie van St. Laurens in Walcheren den 22e junii 1707;
Man van Maria Geens
67 Marij Louwers doot Anno 1707: Door belijdenis den 8e april 1707;
Vrouw van David Kraijmes
68 Anna Carpentier doot Anno 1707: Door belijdenis den 8e april 1707;
Wed. van Cornelis Verpous
69 Catlijntje Aarents vertrokken Anno 1707: Door belijdenis den 8e april 1707;
Vrouw van Teunis Wouters Steehouwer [doorgehaald; toegevoegd:] Lowijs van de Voorde; vertrokken naa Oostburgh met attest. in dato 14 febr. 1730
70 Jan Dirks doot Anno 1708: Door belijdenis den 5e april 1708;
Nu man van Cornelia Marinus
71 Pieter Lowijssen doot 1737 Anno 1708: Door belijdenis den 5e april 1708;
72 Jan Bastiaansen doot Anno 1708: Door belijdenis den 5e april 1708;
73 Phlip Carpentier doot Anno 1708: Door belijdenis den 5e april 1708;
74 Marij Verhulst vertrokken Anno 1708: Door belijdenis den 5e april 1708;
Meijt van Abram Aarssen; [toegevoegd:] getrout met de schoolmeester in de Groede [= Frederick Carlier] en deswegen vertrokken met attestatie na Groede den 28 junii [1717]
75 Rosiana van Anken doot Anno 1708: Met attestatie van 't Retrenchement den 7e julii 1708;
Vrouw van Francoijs Wilo
76 Pieternelle Ezechiels vertrokken Anno 1708: Met attestatie van Vlissingen den 7e julii 1708;
Vrouw van Abram Eduwaarts Parduijn; attestatie gegeven na IJsendijke, siet bij de mansnaame houdanigh en wanneer
77 Tannetje Thomas vertrokken;
weergekomen 1717 siet deselver man; doot
Anno 1710: Door belijdenis den 12 julii 1710;
Vrouw van Abram Tak bij de Sasput; vertrokken met attestatie na IJsendijke den 23 junii 1716; weergekeert met attestatie van IJsendijke den 29e april 1717
78 Maria Geens doot Anno 1710: Door belijdenis den 12e julii 1710;
Vrouw van Cornelis Loijssen
79 Joos de Hooge [1] doot 1737 Anno 1710: Met attest. van Nieuwvliet den 12e julii 1710
[1] Komt ook voor als Joos D'ooge.
80 Wilm Roels doot Anno 1711: Door belijdenis den 11e april 1711;
Man van Sara Lommers
81 Jan Baptist doot 1733 Anno 1711: Door belijdenis den 11e april 1711;
Man van Cornelia Brulee
82 Abram Louwers vertrokken;
doot
Anno 1711: Door belijdenis den 11e april 1711;
Man van Tanneken de Ruijssers; vertrokken na Groede met attestatie van den 29e sept. 1721
83 Jan Fransen van Hecke vertrokken Anno 1711: Door belijdenis den 11e april 1711;
Attestatie gegeven na Groede den 30e junii 1715
84 Abram Bruleè doot Anno 1711: Door belijdenis den 11e april 1711;
Man van Josijntje Vliegers [later doorgehaald]
85 Pieter de Back
Anno 1711: Door belijdenis den 11e april 1711;
Man van Leuntje Ruijssers [later doorgehaald]
86 Jacob [toegevoegd: Artuij] Tibaut doot Anno 1711: Door belijdenis den 11e april 1711;
Attestatie gegeven gaande na Aken gaande na het Badt den 19e maij 1715; heeft se weder gebraght den 7e julii 1715, geteijkent sijnde tot Aken en Mastright
87 Pieter de Moij doot Anno 1711: Door belijdenis den 11e april 1711;
Man van Catlijntje Jacobs [later doorgehaald]
88 Arriaantje Tack vertrokken Anno 1711: Door belijdenis den 11e april 1711;
Vrouw van Pieter van Peene, stathouwer; vertrokken met attestatie na Middelburg, dato 10e nov. 1732, gesont int geloof so veel wij weeten, dog waarvan wij wenschten meer vrijheijt te hebben om te getuijgen dat haar wandel onder ons onergerlijk was geweest
89 Caatje Thomas
Anno 1711: Jonge dogter, door belijdenis den 11e april 1711
90 Janneken Claashinks doot 1726 Anno 1711: Jonge dogter, door belijdenis den 11e april 1711
91 Sara Lommers
Anno 1711: Door belijdenis den 11e april 1711;
Vrouw van Wilm Roels
92 Cornelia Bruleè vertrokken Anno 1711: Door belijdenis den 11e april 1711;
Vrouw van Jan Baptist; vertrokken na Groede met attestatie in dato 22e maart 1734
93 Marij Steppe doot Anno 1711: Door belijdenis den 11e april 1711;
Vrouw [doorgehaald, en veranderd in] wed. van Jan Gijsbregts [doorgehaald; toegevoegd:] van Simon Hillebrant
94 Maatje Carpentier [1] doot Anno 1711: Door belijdenis den 11e april 1711;
Vrouw van Jannes Lermenet;
[1] er stond eerst: Marijken Carpentier
95 Leuntje Ruijssers doot Anno 1711: Door belijdenis den 11e april 1711;
Vrouw van Pieter de Back
96 Wilmijntje Lievens de Vrije vertrokken Anno 1711: Door belijdenis den 11e april 1711;
Vrouw [gewijzigd in:] weduw van Pieter Blom
97 Janneke Carpentier doot Anno 1711: Door belijdenis den 11 april 1711;
Vrouw van Michiel Lermenet [toegevoegd:] obiit
98 juffr. Elisabeth Penne doot Anno 1712: Met attestatie van Middelburg den 9e april 1712;
Wedue van do. Marcus Antonius Arlebout; overleeden den 21 maij 1728, geboren in Middelburg den 16e april 1652, dus out 76 jaren 2 maanden en 5 dagen, begraven in de kerk van Breskens den 26 maij 1728; de waare godtvrugt, liefd' en deugt, sijn waardig dat men haar geheugt, so is mijn moeder heen gegaan, om eens volsaligh op te staan.
99 Pieter de Kubber doot Anno 1712: Met attestatie van Groede den 9e julii 1712
100 Jacobus van den Ende doot Anno 1713: Door belijdenis den 8e april 1713;
Man van Pieternelle Bakkers [toegevoegd:] van Arjaantje van Male
101 Jannes Gijsbreghts doot Anno 1713: Door belijdenis den 8e april 1713;
Man van Marij Steppe
102 Isak Dirks doot Anno 1713: Door belijdenis den 8e april 1713;
Man van Cornelia Seras [doorgehaald]
103 Cornelia Seras doot 1723 Anno 1713: Door belijdenis den 8e april 1713;
Vrouw van Isak Dirks
104 Pieternelle Grijspeert doot 1726 Anno 1713: Door belijdenis den 8e april 1713;
Vrouw van Pieter Scheerens
105 Willemijntje Koene doot Anno 1713: Door belijdenis den 8e april 1713;
Jonge dogter
106 Anna Hollebrants vertrokken Anno 1713: Door belijdenis den 8e april 1713;
Jonge dogter
107 Jan Luteijn
Anno 1713: Door attest. van Cadtsant den 9e julii 1713;
Man van Maria Tack
108 Maria Tack doot 1734 Anno 1713: Met attestatie van Groede den 9e julii 1713;
Vrouw van Jan Luteijn
109 Tannetje de Ruijssers vertrokken;
doot
Anno 1714: Met attest. van Zuijtsande den 7e april 1714;
Vrouw van Abram Louwers; vertrokken na Groede met attestatie van den 29e sept. 1721
110 Jacob Maselaar vertrokken Anno 1714: Door belijdenis den 7e april 1714; vertrokken met attestatie [na Vlissingen];
Man van Martijntje Lenseel; wederom [attestatie gegeven] na Vlissingen (dog uijtlatende onergerlijk van leven) den 5e sept. 1722
111 Josijntje Vliegers doot 1730 Anno 1714: Door belijdenis den 7e april 1714;
Vrouw van Paulus van den Berge, Rooms [toegevoegd:] Abram Bruleè
112 Abram Ketelaar vertrokken Anno 1714: Door belijdenis den 7e april 1714;
vertrokken met attestatie naa Waterlandt, gegeven den 21e maart 1718
113 Cornelis Meurijssen [1]
Anno 1714: Door belijdenis den 7e april 1714;
Man van Cornelia Sonnevijle [doorgehaald; toegevoegd:] Catlijntje Stevens;
[1] er stond oorspronkelijk: Cornelis Marijssen
114 Maarten Thomassen doot Anno 1714: Door belijdenis den 7e april 1714;
Jonge Man
115 Flip Bonnel vertrokken;
doot
Anno 1714: Door belijdenis den 7e april 1714;
Jonge Man; attestatie gegeven na Schoondijke den 26e sept. 1715
116 Thomas Jacobsen Andriessen vertrokken Anno 1714: Door belijdenis den 7e april 1714;
Jonge Man; vertrokken na Nieuvliet met attestatie hem gegeven den 17e junii 1720
117 Jannetje de Rijcke vertrokken;
doot
Anno 1714: Met attest. van Vlissingen den 9e sept. 1714;
Moeder van Martijntje Lenseel; vertrokken den 5e sept. 1722 met wettelijcke attest. na Vlissingen
118 Martijntje Lenseel vertrokken Anno 1714: Met attestatie van Vlissingen den 9e sept. 1714;
Vrouw van Jacob Maselaar; vertrokken als de vorige met wett. attest. den 5e sept. 1722 na Vlissingen; sijnde deese drie onder één attestatie begrepen, dog Jannetje de Rijke in deese volkomen, dog die van Maselaar, haar man, (op ordre [van de kerkenraat]) uijtgelaten de onergerlijkheijt van leven; is copie der attest. dat: kleijne litmaat rolle
119 Maria Gijs vertrokken;
doot
Anno 1713: Met attestatie van Schoondijke den 27e febr. 1713;
Jonge dogter; vertrokken met attest. na Schoondijke den 30e maart 1716
120 Jacob Schout doot 1732 Anno 1714: Met attestatie van Arnemuijden den 7 julii 1714;
Man van Arriaantje Stevens
121 Arriaantje Stevens
Anno 1714: Met attest. van Arnemuijden den 7e julii 1714;
Vrouw van Jacob Schout [doorgehaald]
122 Sara de Hulster vertrokken;
doot
Anno 1714: Door belijdenis den 7e julii 1714;
Vrouw van Isak Durij; vertrokken met attest. na Groede den 26e dec. 1715
123 Jacobus de Bree vertrokken Anno 1714: Met attest. van Koukercke in Walcheren den 12e oct. 1714;
Jonge Man; attestatie gegeven na St. Kruijs den 9e jan. 1718
124 Andries van Anken doot
maij 1729
Anno 1714: Met attest. van 't Retrenchement den 12e oct. 1714;
Man van Marijtje Kleijnwerk [doorgehaald]; vertrokken na 't Retrenchement
125 Marijtje Kleijnwerk doot Anno 1714: Met attest. van de walse kercke van Cadtsant den 12e oct. 1714;
Vrouw van Andries van Anken
126 Isack de Gruijter vertrokken;
doot
Anno 1715: Met attestatie van Nieuwvliet den 20e april 1715;
Man van Marijtje van de Riviere; vertrokken na Nieuvliet, attestatie gegeven den 10e april 1722 (dog dat wij weegens gedrag niet konden oordeelen als lang vertrokken sijnde)
127 Marijtje van de Riviere vertrokken Anno 1715: Met attest. van Nieuwvliet den 20e april 1715;
Vrouw van Isak de Gruijter; als voren met haar man vertrokken en tesamen attest. gegeven
128 Abram Clarisse vertrokken Anno 1715: Met attestatie van de walse kercke in Groede den 20e april 1715;
Man van Janneke van de Kote; sijnde schoolmeeser alhier; beroepen en vertrokken na OostSouburgh in Zeelant met attestatie in dato [niet ingevuld] 1727
129 Janneke van de Kote doot Anno 1715: Met attest. van Groede den 20e april 1715;
Vrouw van Abram Clarisse

arrow-up

separator