Hoofdelijke omslag Breskens 1817

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

Net zoals vóór de Franse tijd de inkomsten van de parochie Breskens via een omslagstelsel werden geïnd, zo gebeurde dat later (in de 19e eeuw) voor de inkomsten van de Gemeente.

De gemeentebegroting van Breskens werd in 1817 vastgesteld op ƒ1000, die de inwoners naar draagkracht moesten opbrengen. Zij werden daartoe in één van twaalf belastingklassen ingedeeld, zoals in onderstaande lijst.

De titelpagina van het stuk luidt als volgt:
Provincie Zeeland, District Sluis, Gemeente Breskens,
Kohier van Hoofdelijken Omslag van de Gemeente van Breskens over het dienstjaar 1817

Aan het slot staat:
Aldus het tegenwoordig Kohier van Hoofdelijken omslag geformeerd en gearresteerd door ons ondergeteekende, Lid van het Gemeente Bestuur, gedelegueerd bij afwezigheid van den Heer Burgemeester, en Leden, benevens Raden en Zetters van het Gemeente Bestuur van Breskens, ter somma van duizend gulden, zooals dezelve is bepaald op de Staat van Begrooting van deze Gemeente voor het Dienst-Jaar 1817, gearresteerd door de Edele Groot Achtb. Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland in dato 7 julij 1817
En zal de tegenwoordige, ter prompte executie van dien, in duplô worden gezonden aan Z. E. den Heere Gouverneur der Provincie Zeeland, ten einde door zijn Hoog Edele Geb. de noodige homologatie daarop te erlangen.
Breskens, den 26e September 1817

(w.g.) Daniel van Hulle
(w.g.) C. van Laere
(w.g.) Abraham Luteijn Jr.
(w.g.) Joannis de Winde
(w.g.) J. De Vries
(w.g.) Jacob de Wagemaker
(w.g.) Jan Simons

Daarnaast stond:
Gezien en executoir verklaard door ons, Gouverneur van Zeeland, ten bedrage van duizend gulden.
Middelburg, den 25 october 1817
De Vice President van Gedeputeerde Staten, Gouverneur ad interim,
(w.g.) van Doorn

Kohier van Hoofdelijken Omslag van .. Breskens voor .. 1817


Bron: Gemeentearchief Sluis, Nieuw archief Breskens, inv.nr 591
 

nr naam beroep aanslag
01 Abraham Becu landman ƒ60
02 Isaac Faro landman ƒ60
03 Abraham Vienne molenaar ƒ60
04 Jan de Vos landman ƒ40
05 Adriaan van den Broecke landman ƒ40
06 Geert Wisse landman ƒ40
07 W. L. van Noorden landman ƒ40
08 Isaac Nortier landman ƒ40
09 Abraham de Kloet rentenier ƒ25
10 Pieter Hennekeij aannemer ƒ25
11 Abraham Luteijn sr rentenier ƒ25
12 Pieter van Melle graankoopman ƒ25
13 Daniel van Hulle winkelier ƒ25
14 Jan Roeland Wille koopman ƒ25
15 Jan Duyk logementhouder ƒ25
16 Jan François Revigny logementhouder ƒ25
17 Pieter du Bois winkelier ƒ18
18 Cornelis Somma landman ƒ18
19 Pieter Rinders landman ƒ18
20 Jacob Verlé landman ƒ18
21 Abraham Luteijn jr wagenmaker ƒ12
22 Pieter Roda herbergier ƒ12
23 Jacob van de Sande timmerman ƒ12
24 Floris Hendriks schoolmeester ƒ12
25 Jan Simons rentenier ƒ12
26 Cornelis van Laere landman ƒ12
27 Jannis Boodt rentenier ƒ12
28 Johannes van de Woestijne herbergier ƒ12
29 wed. Abraham van Cruyningen rentenierster ƒ8
30 Marinus de Munck broodbakker ƒ8
31 Abraham de Munck commis ƒ8
32 Jacob Oosterlink sluiswachter ƒ8
33 Jacobus van den Broecke kleedermaker ƒ8
34 Jacob Bezemer stijgerschuitschipper ƒ6
35 David Brugge stijgerschuitschipper ƒ6
36 Jan Versluys stijgerschuitschipper ƒ6
37 Hendrik Vermeulen stijgerschuitschipper ƒ6
38 Charel Wale stijgerschuitschipper ƒ6
39 Tobias Brugge stijgerschuitschipper ƒ6
40 Marinus de Winde hoefsmid ƒ6
41 wed. Christ. Schilleman poonschipper ƒ6
42 Joos Monies metzelaar ƒ6
43 Pieter de Munck poonschipper ƒ6
44 Jan Sotterie voerman ƒ6
45 Jan Andriessen poonschipper ƒ6
46 Abraham van Laere landman ƒ6
47 Pieter Anthonie Bouwens slagter ƒ6
48 Jacob de Wagemaker broodbakker ƒ5
49 Johannes de Vries heelmeester ƒ5
50 wed. Jan Liebert winkelierster ƒ5
51 wed. Maarten Calandt winkelierster ƒ5
52 Jacob Marisse landman ƒ5
53 wed. Jacob Rinders rentenierster ƒ5
54 Adriaan Versluis timmerman ƒ5
55 Cornelis Boodt kommissaris ƒ5
56 Pieter Notebaart visscher ƒ4
57 Jacob Calandt kommis ƒ4
58 Pieter Eggels werkman ƒ4
59 Abraham Baas werkman ƒ4
60 Gilles de Munck werkman ƒ4
61 Jannis Brugge schoenmaker ƒ4
62 Jan de Winde paardedoktor ƒ4
63 Jan de Munck winkelier ƒ4
64 J. P. Hofman predikant ƒ4
65 Jacob Poreij schoenmaker ƒ4
66 wed. Jan Tack winkelierster ƒ4
67 Pieter van Hecke schilder ƒ3
68 Adriaan van Overbeke veldwachter ƒ3
69 Jeroen van de Sande glazemaker ƒ3
70 wed. Pieter van Houtte winkelierster ƒ3
71 Jan d'Hont slagter ƒ2
72 Gilles Beelaart voerman ƒ2
73 Joseph Dellemarre werkman ƒ2
74 Jan Liebert kleedermaker ƒ2
75 Jacob Roda werkman ƒ2
76 Geert Wisse jr schoenmaker ƒ2
77 Jacob Rinders kleermaker ƒ2
78 Adriaan Sprinck timmerman ƒ2
79 Petrus den Decker werkman ƒ2
80 Jan van Cruyningen kleedermaker ƒ2
81 Ewaldus Jacobus de Haze slootmaker ƒ2
82 Abraham van Cruyningen - ƒ2
83 Jacob Filis werkman ƒ1
84 Jan Baptiste Adriaansen werkman ƒ1
85 Abraham van de Sande werkman ƒ1
86 Jan Vergouwe werkman ƒ1
87 Isaac de Winne werkman ƒ1
88 Joos de Booy werkman ƒ1
89 Jacob Notebaart werkman ƒ1
90 Jan Velde Jacobsz werkman ƒ1

arrow-up

separator