Bevolking Breskens 1688

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

Op 16 december 1687 vaardigde de Raad van State een resolutie uit om ten behoeve van een belasting op het gemaal een lijst samen te stellen van de bevolking in de onder haar toezicht staande gebieden. Op grond daarvan werd op 7 januari 1688 door bailliu Esaias de Coster de nu volgende lijst samengesteld van de ingezetenen van Breskens. De lijst bevat een opgave van de gezinnen (zo onder de 16 jaar, als ouder) en thuisliggers (d.w.z. inwonende personen) per huis. Ingevolge de resolutie werd een aparte opgave verstrekt van de personen (en kinderen) die door de diakonie werden onderhouden. De lijst bevat ook een opgave van de personen, die in het onder Breskens vallende deel van de Wulpenpolder en de Elisabethpolder woonden.
De lijst bevindt zich in het Zeeuws Archief, toegang 7, recht. archief Vrije van Sluis, inv.nr 497, lijst nr 29, en wordt hier [vrijwel] integraal weergegeven. De nummering en de noten zijn van mijn hand.

Nota. Deze lijst heb ik in een andere vorm, samen met de overgeleverde lijsten van andere plaatsen in West Zeeuws Vlaanderen, ook gepubliceerd onder West Zeeuws Vlaanderen, Bevolkingstelling 1688 als lijst E.

nr naam >15 jr <16 jr noten
1 Pieter Amaker met sijn vrou en 2 kinders 2 2
2 Matteus de Meij met sijn vrou, jongen en kint 2 2
3 Mattijs Verburght met sijn vrou en 4 kinders 2 4
4 Jan Teerlinck met vrou en een kint 2 1
5 Maerten Rozeel met sijn vrou 2

6 Gillis Geerens met sijn vrou en 3 kinders 2 3 1
7 Jan Hamers met sijn vrou en 3 kinders 2 3
8 Lowijs Lejaert, sijn vrou, meijt en 2 kinders 3 2
9 Peere Pinson, sijn vrou en soon en 2 kinders 3 2 2
10 Jan Switser met sijn vrou [mij onbekend; wie weet iets van hem?] 2

12 Antoon Bodein met suster en knecht 3

13 noch aldaer een dorscher 1

14 wed. Lieven Romlaer 1

15 noch aldaer 3 thuijsleggers 3

16 Jacomine Baers 1

17 Pieter Clasen, vrou, 4 kinders en een dorser 3 4
18 Maerten van Sweden, sijn vrou, knecht, meijt, en 3 kinders 4 3
19 Pieter Carpentrij met vrou en 2 kinders 2 2
20 Jan Tack met vrou, meijt, knecht, en 3 kinders 4 3
21 Adriaen Holfaert, knecht, meijt, en een kint 3 1
22 Cornelis Adriaensen met sijn vrou, 4 kinders 2 4
23 noch aldaer een thuijslegger 1

24 Mahuij Jacobs met sijn vrou en 4 kinders 2 4
25 Jan de Man met sijn vrou 2

26 Margriete Backers met 2 kinders 1 2
27 wed. Joren Vermeulen met 2 kinders 1 2
28 Jacob Arents met vrou, meijt, en vier kinders 3 4
29 noch aldaer Isaack en Maerten Arents 2

30 Jan vande Hende met vrou en 2 kinders; hebben veeltijts vande armen 2 2
31 Dominicus Goetgeluck met sijn vrou en vier kinders 2 4
32 Pieter Vermeulen met vrou, soon en dochter, en 2 kinders 4 2
33 Anthoni Verbeeke met meijt en een kint 2 1
34 Passchier Vermeulen met vrou, knecht, meijt, en 4 kinders 4 4
35 Cornelis Joris met vrou, [en] 4 kinders 2 4
36 Michiel Vermeulen met sijn vrou 2

37 Geert Verstrate met vrou en 2 kinders 2 2
38 Jacob [de Moeij] met vrou en 4 kinders 2 4 3
39 Pieter Elle met vrou en 2 kinders 2 2
40 noch aldaer Willem Dircx 1

41 Pieter Faceel, vrou, 2 kinders 2 2
42 [noch aldaer] 2 inwoonders 2

43 Pieter Lammert met sijn vrou [mij onbekend; wie weet iets van hem?] 2

44 Andries dHulstre, een meijt, en een kint 2 1
45 Gillis Geerens met vrou en 3 kinders 2 3 4
46 Pieter Gruson met soon en meijt 3

47 Adriaen Dircx met soon, dochter, en een kint 3 1
48 Cornelis Verhage met vrou en een kint 2 1
49 noch aldaer Isaac Selon 1
5
50 Anthoine du Mee, met broer, meijt, en 5 kinders 3 5
51 Jaacq Gruset met een meijt 2

52 Jan de Vleeschouwer met vrou, knecht en meijt 4

53 noch aldaer Jacob Vleeschouwer
1
54 Jan Tobias met vrou en jongen 2 1
55 Thomas Jacobsen met vrou, meijt, en 4 kinders 3 4
56 Peere T'allemonde met vrou, broer en kint 3 1 6
57 Abraham Gemaer met vrou 2

58 Jacob Willemsen met sijn vrou 2

59 Jacob van Roijen met sijn vrou en kint 2 1
60 Maetjen van Roeijen met haer soon 2

61 Poulus de Smit met meijt en 2 kinders 2 2
62 Gillis de Nijs met vrou, soon en een kint 3 1
63 Cornelis Arents met sijn vrou 2

64 Gelein Bockeljoen met sijn vrou, 2 kinders 2 2
65 noch aldaer 3 thuijsleggers 3

66 Susanne Clasins met moeder en 1 kint 2 1
67 wed. Carton met knecht en 4 kinders 2 4
68 Lowijs Elleput met een kint 1 1
69 Jacob Marijsen met vrou en 2 kinders 2 2
70 Elij Saleinge met vrou en kint 2 1
71 Jan Verhage met vrou, soon, en 2 kinders 3 2
72 Jan Gillissen van Cruiningen met vrou, soon, en een kint 3 1
73 Abraham Maes met vrou en 2 kinderen 2 2
74 Cornelis Arleij met vrou en 2 kinderen 2 2
75 Janneken den Hein met een kint 1 1 7
76 do. Petrus Potteij met vrou en meijt 3

77 Printjen Lowijs met 2 kinders 1 2
78 Samuel Verbremen met vrou en knecht 3

79 Cornelis Cleenepolder met vrou en kint 2 1
80 noch aldaer Jan van Haken met kint 1 1
81 Antoon Calee 1
8
82 Jeroon Deserteur met vrou en kint 2 1
83 Esaias de Coster met vrou, 2 meijden, en knecht, en 4 kinders 5 4
84 wed. Jan du Boo met 3 kinders 1 3
85 Antoon Petrus met vrou, meijt en kint 3 1
86 noch aldaer Jan Bodou en Adriaen NN [mij onbekend; wie kent hen?] 2

87 Pieter Cleenput ende Pietere NN 2

88 Maetjen Pistaels 1

89 Servaes Bockeljoen met vrou, meijt, en 2 kinders 3 2
90 Pieter de Sitter met vrou [en] een kint 2 1
91 noch aldaer Jeroon NN 1

92 Claes de Grave met meijt en kint 2 1
93 Rogier Crapeel met sijn soon 2

94 Adriaen Willemsen met vrou en 2 kinders 2 2
95 Pieter Robijn met knecht, vrou en 4 kinders 3 4
96 Janneken Bokaers met 2 kinders 1 2
97 noch aldaer Tanneken Jongepier en Cornelia vande Abeele 2

98 Pieter de Man met vrou en 3 kinderen 2 3
99 noch aldaer Abraham Boutens 1

100 Maetjen den Bock, 2 soonen en een kint 3 1
101 noch aldaer Jan vande Bussche 1

102 Lourens van Overloop met sijn moeder, broeder en een kint 3 1
103 noch aldaer Jacob Danckerts 1

104 Fransijne Schoonharts met haer dochter en een kint 2 1
105 Adriaen de Voet met sijn vrou en 2 kinders 2 2
106 Pieter Rateel met vrou en 2 kinders 2 2
107 Pieter van Oost met sijn vrou en 4 kinders 2 4
108 noch aldaer Arjaentjen NN 1

109 Dingenis Marinis met vrou, dochter, knecht, en een kint 4 1
110 Marij Steevens met 3 kinders 1 3
111 Gillis Roels met vrou en 4 kinders 2 4
112 Gillis Verwee met vrou en 2 kinders 2 2
113 Jacob van Dillenburg met vrou en een kint 2 1
114 Jacob Ketelaer met vrou en dochter en 5 kinders 3 5
115 noch op desselfs hofstede meijt en knecht 2

116 Joos de Smit met vrou en meijt 3

117 noch aldaer Davidt Stijfvandaer 1
9
118 wed. Adriaen Anteunis met 5 kinders 1 5
119 Jan Geens met vrou, knecht, meijt, en een kint 4 1
120 Hart Leendert met vrou en 4 kinders 2 4 10
121 Cornelis Clasins met vrou en 2 kinders 2 2
122 noch aldaer Jan de Grave en Pieter Vleeschouwer 2

123 Jan de Loose met sijn vrou 2

Volght de vrije polders. 11In Wulpen


124 Adriaen Smoor met vrou en 4 kinders 2 4
125 noch aldaer Pieter Andriesen en Jacob de Wale 2


[In] den Elijsabetpolder


126 Joren de Sitter, sijn vrou, dochter, en 2 kinders 3 2
127 Joos Verstrate met vrou en kint 2 1
128 Joos Moreel met meijt en knecht 3

129 Abraham Callant met vrou, knecht, en 2 kinders 3 2
130 Jooren Dircx met vrou en 7 kinders 2 7
131 Jan Gemaer met vrou en 2 kinders 2 2
132 Jan Albij met vrou en 4 kinders 2 4 12
133 Daniel Durij, vrou, soon, dochter, knecht, en 4 kinders 5 4

Volgen die vande armen leven


134 Anna Luche met vier kinders - - 13
135 Jan de Moeij met 3 kinders, woont in een arm huijsken met Marij Picaers - -


Dese volgende kinderen worden van den armen besteet14
136 Janna Moojaerts, bij Jan de Loose
-
137 Marij de Wale, bij Jan de Loose
-
138 Catelintjen Verstrate, bij Adriaen de Voet
-
139 Poulus Loncke, bij Joos de Smit
-
140 Jan Arteel, bij Jeroon Deserteur
-
141 Andries Lancksweert, bij de wed. Romlaer
-
142 Pieter Step, bij Samuel Verbremen
-
143 Jan vande Reviere, bij Samuel Verbremen
-
144 Jan Vermeere, bij Pieter de Man
-
145 Catelintje de Nijs, bij Janneken den Hein
-
146 Jeroon de Wale, bij Maerten van Sweeden
-

Ick, onderschreven, als bedienende de sickertarije van Breskens, verclare op den 7en Januwari, present den scheepen Thomas Jacobsen, alle de huijsen onder de heerlickheijt resorteerende te hebbe gevisiteert en aldaer bevonden 289 personen boven de 16 jaren oudt ende 209 ben[e]den de sesthien jaren, sonder meer, presenteere hetselve des noots met eede te bevestigen,
Actum Breskens, datum als boven
(was getekent) E de Coster

voetnoten

Opm: klik op het nootnummer om terug te keren naar de persoon

1   Deze wordt per abuis tweemaal vermeld, ook onder nr 45

2   lees: Pierre Pinson

3   In het stuk wordt zijn achternaam niet vermeld

4   Deze wordt per abuis tweemaal vermeld, ook onder nr 6

5   lees: Isaac [le] Gillon, le Siljon

6   lees: Pierre Toutlemonde

7   lees: Janneken d'Henneijn

8   lees: Anthoine Carlier

9   lees: Stevendar, komt ook voor als Stiffenda

10 lees: Aart Leenderts [de Haes]

11 Deze polders waren vrijgesteld van 'slands belastingen, vermoedelijk een tegemoetkoming vanwege de overstromingen van 1682.

12 lees: Jan l'Habit

13 Deze wordt onderhouden door de diaconie van de Waalse kerk in Groede

14 Deze worden onderhouden door de diaconie in Breskens (volgens verklaring van Lowijs Lejaert als diacon)

arrow-up

separator