Notariële acten

notaris Jan Gillissen van Cruijningen

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

In het Zeeuws Archief te Middelburg bevinden zich in het Rechterlijk archief Zeeuws Vlaanderen [toegang 11] onder de inv.nrs. 2152 t/m 2156 de acten van notaris Jan Gillissen van Cruijningen. Deze notaris werd 24 juli 1668 door de Raad van Vlaanderen te Middelburg geadmitteerd. Hij resideerde het eerste jaar te Nieuwvliet, maar bevindt zich vanaf 1669 te Breskens, van welke heerlijkheid hij op 2 april 1669 tot secretaris was benoemd. Daar woonde en werkte hij tot zijn dood in februari 1696.

In 1989 heb ik samenvattingen gemaakt van alle acten, welke verzameling later is opgenomen in de verzameling Nadere toegangen van het Zeeuws Archief. Aan het stuk had ik drie indices toegevoegd, op resp. persoonsnamen, namen van getuigen, en een soort zaakregister.
Dat stuk (met een enkele correctie) heb ik hierbij nu, augustus 2002, op mijn website geplaatst.

De acten, die niet ingebonden zijn, zijn per deel door het archief met potlood genummerd. Helaas heeft men de stukken niet eerst geordend, zodat de potloodnummering een zekere willekeur vertoont. Ik heb derhalve de acten eerst op chronologische volgorde gelegd en daarna verwerkt. Ten behoeve van de index heb ik alle acten doorlopend genummerd. Dit nummer staat vooraan. De nummering tussen [ ] geeft het deel en de potloodnummering aan. Op deze manier zijn de acten snel terug te vinden.

Overzicht

 
Het volgende overzicht geeft een overzicht van de delen en nummering:
 

ZV 2152 2 acten uit        1668 nrs     1 -     2
ZV 2153 acten van sep 1668  t/m dec 1678 nrs     3 - 142
ZV 2154 acten van  jan 1679  t/m dec 1684 nrs 143 - 222
ZV 2155 acten van  jan 1685  t/m dec 1694 nrs 223 - 308
ZV 2156 acten van  jan 1695  t/m feb  1696 nrs 309 - 328 ; 228A, 300A, 301A

Toelichting

De acten t/m 16 juni 1669 zijn in het algemeen gepasseerd te Nieuwvliet, waar van Cruijningen toen woonde; vanaf 8 juli 1669 te Breskens. Alleen wanneer een hiervan afwijkende plaats van passering van de acte wordt genoemd, heb ik deze aangetekend.

T.b.v. het register heb ik sommige namen aangepast; [ ] duidt op een toevoeging mijnerzijds, < > geeft de naamsvorm aan die in de tekst gebruikt was. Onderstreepte namen zijn opgenomen in het personenregister; cursieve namen in het register van getuigen, en vetgedrukte aanduidingen in het (beknopte) zaakregister. De afkortingen WT resp. MERK verwijzen naar een handtekening resp. handmerk (b.v. een kruisje) van de betrokken persoon.

Registers

Op de samenvatting van de acten heb ik drie registers gemaakt:

op de in de acten genoemde personen;

op de getuigen

op zakenarrow-up

 


separator


VOLGT ZV 2152, twee acten uit 1668:

#001 [ZV2152, n1] 30-08- 1668
Afrekening tussen Lieven de Dobbelare, landman Cadsand, ter eenre, en Cornelis Erasmus, landman Nieuwvliet, impetrant (beneffens Lucas Goethals, die hij vervangt) ten sterfhuize van sal. Abraham Arentssen Decker van benefitie van inventaris, ter andere zijde: De Dobbelare is nog schuldig aan t sterfhuis £139:2:0 en nog een paije van £100 met intrest, die hij belooft te betalen aan sr Willem de Smith tot Middelburg;
get: Lowijs de Dobbelare, Eduart de Meulenare
Onder stond: 01-09-1668 Lieven de Dobbelare geeft zijn onderpand over ter voldoening van bovenstaande schuld;
get: Mattijs Sijmonssen, Phlip Cordij

#002 [ZV2152, n2] 24-10- 1668
Johan Huijge, won Vlissingen, geeft over als pant ter minne aan Johannis van Overbeke, landman [Nieuwvliet], een wett. schepenschuldbrief, dd 1? mei 1663, over £2?6:13:4, staande gehyp. op een hofste, staande aan St. Pier, metten oosten aan de St. Baefsdijck, metten noorden aan de ... van St. Pier, laatst bewoond en gebruikt bij Johannes Luijcx sal., welke Luijcx dezelve had gekocht van s comparants vader Huijge Jans sal., en welke de comp. weer ten stokke heeft gekocht van het sterfhuis Luijcx, voor welke koopsom gemelde Overbeke zich heeft borg gesteld. Gepasseerd Nieuwvliet.
get: Jacobus Danekins, Adriaan Erasmus
WT Joh. van Overbeke Abz.
[hofsteden Nieuwvliet]VOLGT ZV 2153: acten van sept. 1668 t/m 1678:

#003 [ZV2153, n1] 22-09- 1668
Schuldbekentenis van Pieter Robijn fs Pieter, Pieter Robijn fs Geeraert, Jan de Wagemaker fs Jacob, en Pieter de Wagemaker fs Jacob, ieder over £12:14:1½ (tesamen £50:16:6) aan Joos Mehoude, spruitende deze schuld over zo veel Jacob de Wagemaker schuldig is aan Willem Sluijmer over pacht van tienden anno 1664, sulcx als beschadigde borgen, welke schuld JM heeft belooft te betalen. Zij beloven af te betalen ieder £4 sjaars + rente.
get: Jacobus Danekins, Ismael Verbrugge

#004 [ZV2153, n1] 27-09- 1668, Slecht leesbaar.
Johan Hu[ijge], won Vlissingen, machtigt Johannis van Overbeke, won alh., om toezicht te houden op de hofste te St. Pier, eertijts aangekomen hebbend zijn vader sal., en door hem [JH] ten stokke gekocht ten sterfhuize van Johan[nes] Luij[c]x.
get: Lieven Stevensen, Abraham van Overbeke
[hofsteden Nieuwvliet]

#005 [ZV2153, n1] 29-09- 1668
Jacob de le Val, wagemaker, en zijn hv Jeanne du Four hebben gekocht een geheel huijs en bekennen hierover schuldig te zijn aan Willem Geertssen en zijn hv Willemijntje Willems £64:3:4, bovendien nog £2:1:0; hiervan een deel te betalen aan Willem Sluijmer tot Sluis, en aan Jacob de Smijter tot Sluis; staande t voors. huijs op Out Nieuvliet, metten oosten aan t plein, metten noorden aan des heeren wegh, metten zuiden aan t huijs van Lieven Stevens, daarinne begrepen een wagemakerswinkel met de neringe. Verkoper belooft het huis vrij te leveren 17-11-1668; WG zal uit de neringe van t huis scheiden op 6-10- 1668.
get: Jacob Laurus [WT Jacob Louwers], Jean Bouche [MERK]
WT Jacob de le Val, WT Jeane du Four, WT Willem Geertsen
[huizen Nieuwvliet, wagemaker Nieuwvliet]

#006 [ZV2153, n1] 03-10- 1668
Jacob Sonnevi[j]lle bekent van Joris Veihel en Pieter Laroij overgenomen te hebben voor £8:10:0 de toebackpacht over Nieuwvliet, Groede en Breskens voor het seizoen 1-10-1668 / 31-3-1669. Ismael Verbrugge stelt zich borg.
get: Michiel van[de] Berge [MERK], Cornelis den Telder
MERK Jacob Sonnevijl
[tabakspacht]

#007 [ZV2153, n2] 13-10- 1668
Francois Heijndri[c]x, landman Nieuwvliet, draagt over aan Pieter Slock <Slocq>, c 2400 tarweschoven voor £30 en c 3000 erteschoven voor £22:10, ter verzekering van borgtocht van PS bij Marcelis van der Goes, Heer van Nieuwvliet voor £66 en bij Willem Sluijmer £65, tesamen £131 die PS heeft belooft te betalen (acte voor notaris Cant, Sluis).
get: Adriaen Melssen van Cruijningen WT Adriaen Mels, Lambrecht Meertensen Rontfareijn

#008 [ZV2153, n3] 29-10- 1668
Joos Mehoude, landman Nieuwvliet, bekent gekocht te hebben van Jan Joris de Smith, won Henricuspolder, een partij land, hem ten deel gevallen bij caveling ten sterfhuize van zijn vader Joris de Smith, voor £37 t gemet; het land ligt in de Baenstpolder, metten oosten aan een breeden barm jegens der Groede dijck, metten zuiden aan t land van dhr Baudaen [Boudaen Courten], metten noorden tegen t land van Abraham de Vos, metten westen aan de dijk jegens de Adornepolder. Meting en overdracht over 8 dagen.
get: Pieter van Aecken MERK, Lambrecht Meertensen Rontfareijn

#009 [ZV2153, n3] 13-11- 1668
Schuldbekentenis van Lieven de Dobbelare, landman Cadsant, aan Ismael Verbrugge over £14; hij draagt over een partij wintergerst.
get: Pieter Rijcx MERK, Jacob Loijssen WT Jacob Loeysens

#010 [ZV2153, n4] 01-12- 1668
Schuldbekentenis van Joos Mehoude, landman Nieuwvliet, aan Pieter Boeue over £45.
get: Abraham Wage, Jacob de le Val

#011 [ZV2153, n5] 19-12- 1668
Accoord van uitkoop tussen Jan Pontfoort, wedr van Anna Eijmbers <Emmers> sal., ter eenre, en Jacob Pontfoort en Abraham Pruijs als gestelde voogden over Janneken Pontfoort, c 5 jr, nagelaten weeskind van voorn. JP bij AM, ter andere zijde; JP blijft in t bezit van de boedel; hij zal het kind opvoeden en school laten gaan, tot 25 jaar of huwen, en als dan nog uitbetalen £240, en haar moeder kerkboek ende des grootmoeders Janneken Sohiers silver ijser; onderpand: zijn huis, schuur en gevolge in de Baenstpolder, met de baninge van ca 8 gem land.
get: Lambrecht Meertensen Rontfareijn, Pieter Robijn fs Geeraerts
WT Abraham Pruis, WT Jan Pontfoort

#012 [ZV2153, n4] 15-02-1668 [staat op blad van 1-12-1668]
Verklaring van Catlijntie de Pleckere, jd, 24 jr, op verzoek van Pieter van Aecken, dat zij op maandag 24-12-1668 is geweest ten huize en bij Francoise de Pleckere [nu] sal., haar zuster van vaderszijde, welke FdP toen ziek te bed lag, en verklaarde bij testament en uiterste wille, begeerde dat haar zoon Johannis van Erwijnen na haar overlijden zou opgevoed worden bij Pieter van Aecken, in huwelijk met haar zuster Janneke de Pleckere, en haar andere zoon Fransois van Erwijnen bij Aernout van der Meulen; FdP is daarna op de 25-12 snachts omtrent 11 uur gestorven.
get: Cornelis Braeckman WT Cornelis Braeckman, Jan de Pickere WT Jan de Picker

#013 [ZV2153, n6] 30-01-1669
Lieven de Bacquere, zo de getuigen hem noemden, [Lieven de Backer], bekent verkocht te hebben aan Charel Standaert en Joos Bocque een behuijsde, betimmerde hofstedeken, bestaende in huijs, schuere, stallinge, coteragie, heijminge, plantagie ende gevolge, met de baninge van ca 4 gem. weijlant, daer t hofstedeken op staet, gelegen in Oud Breskens, daer den comp. jegenwoordig op woont, ende met ca 13 gem. saeijlants baninge gelegen in Wulpen, noch ca 5½ gem. blicken, mede in Wulpen, in baninge, ende met den dijk bij de gemelde verkoper aen t voors. hofstedeken gepacht ende gebruickt.
Verkoper zal alle pacht t/m 1668 betalen, en het zaailand t/m 1669; overdracht mei 1669. Tot die tijd mag hij daar blijven wonen. Prijs 850 car.gld van 20 st., waarvan 500 contant bij de erfenisse, en verder in 3 jaarlijkse termijnen.
get: Joos Lijbrecht MERK, Ismael Verbrugge
MERK Lieven de Backer
[hofsteden Breskens]

#014 [ZV2153, n7] 27-03-1669
Antheunis van de Keere en zijn hv Pieternelleken Sijncx, won. Schoondijke, verklaren verpacht te hebben aan Laurus Jacobsen Bernardts, landman Nieuwvliet, ca 5 gem. land in de Baenstpolder.
get: Pieter van Aecken MERK, Johannis Ducq WT Joanis Duick
WT Antuenes van de Keere

#015 [ZV2153, n8] 12-04-1669 GEPASSEERD TE BRESKENS
Jacob Jacobssen Slabber en zijn hv Soetie Joris bekennen verkocht te hebben aan Jacob L[o]oijssen, vervangend zijn hv Cat[e]lijntie Houcke, een hofstedeken ofte herberge, bestaende in huijsinge, schuere, stallinge, backeete, duijvecot, heijninge etc., gelegen binnen de heerlijkheid Breskens, op den barm van den zeedijk van de Elisabethpolder, bij t veer van Vlissingen, waar hij, Slabber, woont, met de baninge van ca 5 gem. weijlant, en een speelwagen met zijn toebehoren; ingaande 1 mei a.s.; koopsom £183:6:8, waarvan £100 contant.
get: mr David Moijaert, Jacob Vermeulen
[hofsteden Breskens]

#016 [ZV2153, n9] 13-04-1669
Overdracht van Gillis Tras, won dijkage Groede, aan Berbel de Zuttere, wed Joos de Vos, van zekere obligatie, verleden bij Gillis Geertsen ten proffijte van hem comp. en van Pieter van Aecken, gesproten over koop van een huis staande op St. Baefsdijck bij St. Pier, waar hij GG tegenwoordig woont; verkoop van deze obligatie gepass voor not. Biliart, 24-2-1666, ter somme van £36:13:4; verkoop huis 9-4-1663, not. Biliart.
get: Pieter de Zuttere, Jacob Laurus
MERK Gillis Tras, WT Barbel de Suttere.
[huizen Nieuwvliet]

#017 [ZV2153, n11] 18-04-1669
Verklaring van Ismael Verbrugge en zijn hv Willemijntie Jans over hun besloten testament. Zie #018

#018 [ZV2153, n12] 18-04-1669
Ismael Verbrugge en zijn hv Willemijntie Jans, woonende op St Pier, deponeren hun besloten testament.
get: Johannis Brackmans WT Johannes Braeckmans, Fransois de Wulf
HIEROP EEN LAKZEGEL VAN NOTARIS JAN GILLISSEN VAN CRUIJNINGEN, schild met letters IGVC in 2 rijen.
Inhoud: 18-04-1669 Beiden gezond; Ismael Verbrugge, indien eerst stervend, legateert de armen van Nieuwvliet 50 car.gld., zijn vrouw is enig erfgenaam; Willemijntje Jans idem.
Hierop staat aangetekend: Testament geopend en gelezen ten verzoeke ende present Ismael Verbrugge, Jacob L[o]oijssen, en Adriaen Pauwelssen, bij mij ende ten huijse mijns nots. onders., op Breskens den 23-12-1669, ende dit inliggende opene briefken van excuse [zie #017] daer in gevonden.

#019 [ZV2153, n10] 22-05-1669
Accoord tussen Abraham Wage, Christiaen Wijnants als geh m Prijntie Wage, Jan Wage, Jacob Wage, Janneken Wage ieder voor hen zelf, mitsgaders AW en CW nog als voogden over Isaac Wage en Marijnus Wage, onmondige wezen, gezamenlijk kinderen en erfgenamen van Michiel Wage en zijn hv Adriaentie Kensse. Jan Wage blijft in t volle bezit van de hofstede en gantse boedel, mits gehouden boven zijn part aan ieder der voors. erfgenamen elk uit te betalen £20 in 6 jaarlijkse termijnen; onderpand: zijn hofstede, timmerage, plantagie, baninge en gevolge, staande in de Eijepolder ter deser heerlijkheid Nieuwvliet, waar hij tegenwoordig in woont. Beide voogden stellen zich borg voor de wezen.
get: Pieter van Aecken, Lambrecht Rontfareijn
WT (o.a.) Christiaen Wijnnant
[hofsteden Nieuwvliet]

#020 [ZV2153, n13] 16-06-1669
Jacob Clement, won Middelburg, verklaart geruime tijd geleden verpacht te hebben, gelijk hij nu doet bij deze, zijn hofstede, schuere ende boerenhuijs, gelegen in de Orangienpolder benoorden Isendijcke, groot ontrent 53 gem., zo zaailand, boomgaert als weiland, aan Pieter de Heuvle, landman, won. in de voors. polder; hij verpacht weer voor 5 jaar, ingaande 1-5-1669; JC gaat naar Holland, zijn zuster Anna Clement, wed mr Pieter Agache.
get: Andries van Achten MERK, Mourits Vermeulen MERK
[hofsteden Yzendijke]

#021 [ZV2153, n14] 08-07-1669
Twee verklaringen op verzoek van Charel Standaert:
a: Drijsijne Smits, jd, ca 22 jr, won. in Breskens, en Francijntje Ketels, hv v Michiel Vereecke, won Groede, verklaren, dat zij ontrent St Meerten 1668 op verzoek van Jan Craeijmers <Craeijmeersch> hadden gewiet zekere helft van een partij zaet van 9.230 gem. land in de Cleefsche polder, gekomen van t sterfhuis van Abraham Tack en dat voors. JC hen niet had belast de andere helft te wieden.
b: Janneken Verhage, hv Abraham de Wilde, won. Breskens, verklaart, dat zij weinig nadien met haar zuster Matie Verhage op verzoek van St de andere helft hadden gewied, en door hem, St., zijn betaald, zonder dat Cr daar tegen heeft geprotesteerd.
get: Joos Bocquee WT Joos Boceke (sic), Jan Verhage de jonge MERK

#022 [ZV2153, n15] 12-07-1669
Verklaring van Jacob Sijmonssen [Meijndert], won. in de Elisabethpolder, schepen in Breskens, op verzoek van bailliu Johan van Gronsfelt, dat hij Samuel Tack <Tacq> vandaag had horen zeggen, dat Jasper van Hecke, dijkgraaf van Oud Schoondijke, en Jacob van Nispen, penningmeester van dezelve watering, schelmen waren.
get: Jan Polleij WT [Jan Poleij], mr David Moijart
WT Jacob Sijmonssen Meijndert

#023 [ZV2153, n16] 23-10-1669 GEPASSEERD TE NIEUWVLIET
Autorisatie aan Pieter van Hove om van Abraham Pruijs, in huw hebb Dijna Dir[c]x, wed Paulus Fransoisen, mitsgaders van Matie Wijte, wed Pieter Erasmus, die verklaarden nog geld te competeren van Sijmon Isaacx in der Groede over het verband op de hofstede, door SI gekocht van de erven van de wed Dirck Janssen [Koevoet], en verklaarden dat uit de eerste vervallen jaarpaije ook nog competeerde Jan Pontfoort als in huw gehad hebbend Anna Eijmbers; PvH moet dit geld opeisen van SI.
get: Jacob Pontfoort, Lambrecht Rontfareijn
[hofsteden Groede]

#024 [ZV2153, n17] 02-12-1669
Verklaring van Anna Tack <Tacx>, wed Lieven Pietersen, gewesen metselaar in der Groede, op verzoek van Pieter Tack <Tacq>, haar broer, landman in de Elisabethpolder in Breskens; haar man heeft ca 1663/1664 van Laurus van de Keere een huis te Groede gekocht, tussen t huis van Guiljaume Graveleijn, anders Cateleijn, aan de noordzijde en t huis toekomend Jan Meertense aan de zuidzijde; dat tselve huis bij haeren man is afgesmeten ten gronde toe ende wederom nieu opgemaeckt; de calck, plevuijsen en pannen zijn geleverd door Balten van Goch, won in Holland; PT heeft toen, na enig aandringen, £25 geleend aan LP om dit te betalen; enige jaren daarna met haar voors. man metterwoon vertreckende naer Cruijningen en deze schuld nog niet afbetaald zijnde, heeft zij PT een verbandbrief gegeven op t voors. huis; later hebben zij dit huis verkocht aan haar andere broeder Samuel Tack <Tacq>, op conditie dat PT uit de 1e paeijen betaald zou worden.
get: Osewol Janssen MERK, Cornelis Boogaert WT Cornelis Boogaert
MERK Anna Tacx
[huizen Groede]

#025 [ZV2153, n18] 21-01-1670
Procuratie van Pieter Tack <Tacq>, landman in de Elisabethpolder, aan sr Thomas Mattheeussen, procureur voor het Vrije, ivm proces contra Claeijs Dircx <Dirxs> of Samuel Tack <Tacq> of hen beiden.
get: Joos van Beveren MERK, Petrus van Weenegem jr
WT Pr Tacq

#026 [ZV2153, n19] 18-02-1670
Verklaring van Samuel Tack <Tacq>, landman in Oud Schoondijke, op verzoek van Jan Poleij <Polleij>; op 4-2 jl reed hij, ST, op een wagen van OosterSouburg naar Middelburg met wagenman Pieter Joossen, die beweerde dat JP hem bedrogen had met een paard, en dat hij hem graag met zijn mes zou bewerken.
get: Anthonij Loncke WT Antonij Loencke, Jacob Vermeulen
WT Samuel Tack

#027 [ZV2153, n20] 11-04-1670
Verklaring van Johannis Arentsen van Wassenaer, chirurgijn onder capt. Nicasens a Beerlant, nu in garnizoen tot Vlissingen, op verzoek van Albrechts Adriaensen van de Genuchten; toen zij beiden heden namiddag binnen Breskens ten huize van Jacob Vermeulen waren heeft JV AAvdG zonder enige reden twee kaakslagen gegeven, etc.
get: Adriaan Oosterl[ing], David Janssen
[militairen]

#028 [ZV2153, n21] 21-04-1670
Autorisatie van Jacob Bate, chirurgijn en stadhouder van Breskens, in huw hebb Janneke Tans, eerder wed van Johannis Mahieussen <Mahuessen>, aan zijn voors. hv om voor schepenen Middelburg een half huis te onterven; het huis competeerde haar met haar voors. vorige man, is na zijn overlijden gekomen aan hun zoon Jacobus Mahieus[s]en en na diens overlijden aan Esechiel Mahieussen en Francijntie Mahieussen, maar staat nog op naam van Johannis; het is gelegen in de Corte Geere, genaamd "de drije gijstpotten"; het moet geerft worden voor het ene kwart aan het simpelhuis (waar Ezechiel is) en voor het andere kwart aan de gemeene duitse armen (waar Francijntie is).
get: Anthonij Gibbins WT Anthonie Gebbens, Johannis van de Woestijne
[huizen Middelburg, stadhouder Breskens, chirurgijn Breskens]

#029 [ZV2153, n22] 25-04-1670
Op verzoek van bailliu Johan van Gronsfelt en de crediteuren van het sterfhuis Anthonij Maes en zijn hv, hebben Isaac Seloivre, schepen in Breskens, en Thomas Damus[sen], landman in Groede, in presentie van bailliu en secretaris, de vruchten op het land van de HvB, laatst gebruikt bij voors. AM, gelegen in Oud Breskens, zuid over de weg tegenover het kerkhof, getaxeerd; deze groene gerste staat er zo slecht bij ("uitgevrosen"), dat het beter lijkt het maar uit te ploegen.
WT Isaac Seloivre, WT Tomis Damissen

#030 [ZV2153, n23] 25-04-1670
Verklaring van Thomas Damussen, landman in der Groede, op verzoek van Jan van Sweden; hij toonde zijn papieren, waaruit bleek hoeveel Maerten van Sweden <Meerten> sal. in zijn leven en gedurende zijn laatste huwelijk met Matie Pietersen had moeten betalen als beschadigde borg, samen met gem. TD en Cent Lievensen Pandelaer, voor eenen Dirck Melssen in Cadsant, ende dat ten tijde en gedurende zijn [MvS] huwelijk met Grijetie Melssen, zijn vorige huisvrouw, suster van gemelde DM; DM was bij zijn overlijden nog pacht schuldig over 1653, 1654 en 1655; totaal had MvS als borg moeten betalen £53:6:8.
get: Isaac Seloivre, Jacob Vermeulen

#031 [ZV2153, n24] 26-04-1670
Verklaring van bailliu Johan van Gronsfelt en schepen Jacob Ketelaer op verzoek van Jan Poleij <Polleij> de jonge; betreft een conflict tussen eenen Isaac Abrahamsen, won. Vlissingen, en Samuel Tack <Tacq>; Jan Poleij [sr.], nu overleden, was borg.
get: Abraham Martain MERK, Thomas Jacobsen

#032 [ZV2153, n25] 31-05-1670
Autorisatie van Jan Pontfoort en zijn hv Paulijntie Paulijns fa Jan, ook Cat[e]lijntie Paulijns fa Jan, vi[du]a Bastiaen Jacobsen van der Vliet, mitsgaders Jaquemijntie Paulijns fa Jan, jd, allen wonende binnen dese eilande van Cadzand, gesam. kinderen en erfgenamen van Jan Paulijn, overleden ter Groede, aan Jaques de Fraije, won in de bailliage tot Passchendale, om te Iperen, Langemarck, Passendale en St Jan in Vlaanderen land te verpachten of te verkopen.
get: Christiaen Wijnantsen, Petrus van Weenegem de jonge

#033 [ZV2153, n26] 31-05-1670
Autorisatie van Jan Pontfoort en zijn hv Paulijntie Paulijns fa Jan, won op Nieuwvliet, en hun suster Jaquemijntie Paulijns fa Jan, jd, won heerl. Breskens, aan Joos de Wee, won. tot IJpre, om ten behoeve van mr Jan van der Weege, won. tot OosterSouburg, als hun zijn aanbestorven uit hoofde van hun vaders vader Pieter Pauwelijn sal., gelegen binnen Passchendale en Langemarck, welke nog gemeen en ongedeeld liggen met Catelijntie Paulijns <Pauwelijns> fa Jan, wed Bastiaen Jacobs[en] van der Vliet, hun suster, alsmede zodanige landen als hun zijn aanbestorven uit hoofde van haar moeder Maeijken de Puijt fa Guilliame de Puijdt, gelegen binnen de parochie van Dickebusch, en dat ter verzekering van zodanige borgtocht als de voorn mr JvdW voor hun vader Jan Pauwelijn fs Pieter heeft verleden ten behoeve van mr Adriaen Pauwels, chirurgijn, won. in der Groede, voor £100.
[chirurgijn Groede]

#034 [ZV2153, n27] 05-06-1670 GEPASSEERD TE NIEUWVLIET
Verklaring van Bartholomeus Bijn ter eenre, en Jan Daniels ter andere zijde, ter cause van een ontgonnen decreet, ingesteld bij het gerecht van Nieuwvliet, door Cornelis Cau <Caeu> over de voors. eerste comp., rakende de hofste met 8 gem. erfland in de Metten Eijepolder, aangekomen hebbend Joris Biliart;blijkbaar wil JD de hofste kopen, maar er rust nog een hypotheek op; vermeld Abraham de Rijcke causa uxoris, als erfgenaam van Pieter Questroo; acte obligatie voor not. St Arragon [te Sluis], dd 10-6-1668.
WT Bartholomeus Bijn de jonge
[hofsteden Nieuwvliet]

#035 [ZV2153, n28] 25-07-1670
Huwelijkscontract tussen Cornelis van Dorst, wedr v Tanneken Ketelaers <Ketelaars>, toek. bruidegom, en Marija Tack <Tax>, jd, toekomende bruid, geass. m haar vader Pieter Tack <Tacq> en haar moeder Adriaentie Centsen
get: Joos Cangie, Jacobus de Loof

#036 [ZV2153, n29] 01-08-1670
Huwelijkscontract tussen Abraham de Riviere, wedr v Jeanne le Roux, geass m vader Jonas de Riviere, en Tanneken de Koninck, wed Jacob de Mores [Jacob de Mares], geass m haar broer Jacob de Koninck [doorgehaald: en haar swager Pieter Sohier].
get: David Jansen, Thomas Jacobsen

#037 [ZV2153, n30] 04-08-1670
Huwelijkscontract tussen Heijndrick Antheuniss[en] Fioen, jm, oud ca 27 jr, en Sara Seloivre, jd, geass m haar vader Isaac Seloivre en moeder Susanna Sohier.
get: Anthonij Mijlle, Jan Carton

#038 [ZV2153, n31] 08-09-1670
Huwelijkscontract tussen Theunis Harteel, wedr v Martijntie Hasebroucx, en Janneken Cornelissen, wed Paulus Claessen geseyt Allevingers; hij brengt in £3:6:9 volgens staat, heden ter weeskamer Breskens overgebracht; zij heeft alleen kleren, als geabandonneerd hebbend het sterfhuis van haar man.
MERK Theunis Arteel, MERK Janneken Cornelis

#039 [ZV2153, n32] 29-09-1670
Accoord tussen Anthonij Aernouts, wedr v Marij Martain, ter eenre, en Abraham Martain (broeder) en Jacob Landa, als last hebbend van Janneken Martain (suster). AA blijft in t bezit van de boedel, en zal beiden (tesamen) betalen £25; onderpand: zijn huis, schuere en gevolge, staande aan de dijk van Oud Breskens, waar hij tegenwoordig woont. [OPM: Jacob Landa is (wrs) de stiefvader van de kinderen Martain]
get: Pieter Watthe, Jacob Vermeulen
MERK Anthonij Aernouts, MERK Abraham Martain, MERK Jacob Landa,
MERK Pieter Watthe, WT Yacob Vermeulen
[huizen Breskens]

#040 [ZV2153, n33] 22-12-1670
Probleem tussen de kinderen en erven van Pieter Boussemaer (Dingeman Cijs als oom maternel en voogt van Anna en Pieter B.) en Johan van Gronsfelt, over de erfenisse van land, ten stokke gekocht op 10 juli l.l.; JvG had hierin nog wat openstaande rekeningen verdisconteerd.

#041 [ZV2153, n34] 24-12-1670
Testament van Catharijna de Brouckere, hv v mr Baudewijn de Coussemaker, predicant op de parochie van Schoondijke; zij vernietigt huw. contr voor not. Cant [Sluis] van 16-12-1666; houdt wel in eere zekere schriftelijke verklaring, gepasseerd 10-7-1669; haar nicht Anna van de Berge is overleden.
get: Isaac van Overbeke, Francois van Haverbeke
[predikant Schoondijke]

#042 [ZV2153, n35] 07-01-1671
Accoord tussen Anthonij Aernouts en Pieter Helle; zij hebben in 1667 gezamenlijk een schuur laten bouwen op de dijk van Oud Breskens; deze zullen zij samen in maart of april 1671 weer af laten breken; het hout zullen ze samen delen; PH zal op de plaats waar de schuur heeft gestaan een huisje mogen bouwen; "blijvende niettemin sijn oude woninge t sijnen geriefve en profijte"; voorwaarde dat PH met zijn nieuw te bouwen huisje een halve roede en anderhalve voet van twaalfven in de lantroede van de Vrijen van t huijs van AA zal blijven.
MERK Anthonij Aernouts, MERK Pieter Helle
[huizen Breskens]

#043 [ZV2153, n36] 08-01-1671 GEPASSEERD IN OUD SCHOONDIJKE
Autorisatie van Willemijntje de Bruijne, hv van Joos Lampsen, aan haar man om land te verkopen in de parochies Meteren, Belle, Pradeelsen en Strasele.
get: Jan Haringh WT Jan Harijnck, Jacob Haringh MERK
WT Wyllemyncke de Brunne

#044 [ZV2153, n37] 21-04-1671 GEPASSEERD IN NIEUWVLIET
Taxatie, gedaan door Jacobus Danekins, burgemeester, en Jacob Luijcx, schepen van Nieuwvliet, ten overstaan van [later toegevoegd: Berbel Stevens, wed van] Abraham van Overbeke als oom paternel en apparente voogt van de wesen ten sterfhuize van Johannis van Overbeke, overleden in deze heerlijkheid.
Onder de goederen: de hofstede waar gem JvO is overleden, met de baninge van ca. 100 gem land, daarin begrepen het part van de brouwerij met toebehoren, de hofstede gestaan en gelegen in de St Janspolder, met nog een huisje in de Metten Eijepolder, waard £650.
De waarde van de gehele boedel: £1437:16:8.
[hofsteden Nieuwvliet, brouwerij Nieuwvliet]

#045 [ZV2153, n38] 09-05-1671
Autorisatie van Susanna Ramond fa Jacob, hv v Jacob Ketelaer, schepen van Breskens, aan haar voors. man, om ter weeskamer van het Vrije de afrekening van haar voogd Lieven Stevens over haar weesgoed af te horen.
get: David Jansen, Petrus van Weenegem de jonge
WT Susanna Ramondts

#046 [ZV2153, n39] 13-05-1671
Huwelijkscontract tussen Pieter Versprille, jm, ca 22 jr, van Assenede, en Catelijntie Paulijns, van Dickebusch, wed Bastiaen Jacobsen van der Vliet <Vlijedt>; "dat alsoo de voors. bruijdt door geledene misfortuijne nu is in sulcken staat, dat weijnigh of niet meer als hare kleederen ... sal connen inbrengen"; ook de bruidegom brengt alleen kleren in; hij houdt voor zichzelf en aan zijn zijde zodanige landen, goederen en weespenningen, als hem beneffens zijn broeder en susters zijn aanbestorven bij overlijden van zijn vader Lieven Versprille en zijn moeder Maeijken de Laet, overleden ter stede en heerlijkheid van Watervliet.
get: David Jansen, Petrus van Weenegem de jonge
WT Pieter Versprille, WT Catelienken Paulus

#047 [ZV2153, n40] 24-05-1671
Testament van Jacob Sijmons[s]en Meijndert, schepen in Breskens, won in de Elisabethpolder, en zijn hv Ygjen Heijndricx Kempenaers, beiden gezond. De armen krijgen £25. Na het overlijden van de eerste moet inventaris opgemaakt worden, en na het overlijden van de laatste komt dan de helft (volgens deze staat) aan de erfgenamen van de eerste comp., mede nog eenen Jacob Sijmons[s]en [2] Meijndert (soo hij genaemt wert), wonende in Heenvliet ende sijnde de eenige broeder van de bovenst. eerste comp. ende sijnde ook wett. voogd over Neeltie Jans, 21 a 22 jr, Janneken Jans, 17 a 18 jr, en Sijmon Jansen, 7 a 8 jr, allen wesen van Jan Sijmonssen Meijndert, overleden ter heerlijkheid van Oud Beijerlandt, welke voors. JSM van Heenvliet, soo over hem selven en als voogt over de voors. wesen, sulcx enige naaste erfgenaam van de voors. eerste comp. verklaarde in dit testament te consenteren; belovende YH ook eerstdaags consent van haar vrienden te zullen bezorgen.
get: Bartholomeus Claassen, Jan Hasewel [?Osewol], beide arbeiders
OPM: julij 1679 copie autentijcq aen Sijmonss vrijenden

#048 [ZV2153, n41] 27-06-1671
Joris Loncke, landman, won. in Oud Breskens, verzoekt een partij coolsaet, waarop P[ieter] A[ndriessen] Sijx tbv mr Michiel Michielsen beslag heeft gelegd, zelf te mogen oogsten; accoord. Johan van Gronsfelt en Jan Poleij <Polleij> stellen zich borg.
get: Pieter van Craeijmers, Petrus van Weenegem de jonge

#049 [ZV2153, n42] 16-07-1671
Elij Seleinge <Selainger>, inwoner alhier, stelt zich borg voor zijn broeder Jacob Seleinge <Selainger>, over pacht (alleen over 1670 en 1671) aan de HvB.
get: Abraham Martain MERK, Petrus van Weenegem de jonge
WT Elij Seleinger

#050 [ZV2153, n43] 14-09-1671
Schuldbekentenis van Thomas de Wachter, in huw hebb Janneken Wage, won heerl Nieuwvliet, aan de [overige] kinderen en erfgenamen van Michiel Wage en Adriaentie Kensse, beiden overleden heerl. Nieuwvliet, over £120.; idem nog aan Jan Wage £33:6:8.; de eerste som vanwege de uitkoop door Jan Wage [zie acte dd 22-5-1669], die door Thomas is overgenomen; en de tweede som hetgeen bij deze overneming beloofd is aan Jan Wage in recompensse van sijnen dienst de tijt van ontrent 22 maenden, tot in merte 1671.
get: David Jansen, Petrus van Weenegem de jonge
WT Thomas de Wachter
[hofsteden Nieuwvliet]

#051 [ZV2153, n44] 09-10-1671
Huwelijkscontract tussen Pieter Helle, eertijts in huw geweest met Marie de le Haije <Haeije>, doch wettelijcke van deselve gescheijden bij sententie van het gerecht van Breskens van 13-7-1671, en Martijna de Palm, jd, van Thijelt bij de Poelbergh, soo sij haer declareerde; zij verklaarde nog eigen moeder te hebben, en voor het trouwen behoorlijk consent te verkrijgen.
get: David Jansen, Petrus van Weenegem de jonge

#052 [ZV2153, n45] 26-10-1671
Autorisatie van Claes Verwee, won. Schoondijke, in huw hebb Janneken Isaa[c]x, enige dochter, daer moeder af was Stoffelijntie Marijnussen [vader Isaac Jorissen (Groede)], aan zijn hv's oom van moederszijde Jan Jacobsen, won tot Vlissingen, om van Jacob Provoo, tot Vlissingen, in huw gehad hebb Leuntie Isaa[c]x, halfsuster van de voors. Janneken Isaa[c]x, £34 + rente, op te eisen.
get: Pieter van Laren WT Pr van Laren, Petrus van Weenegem de jonge
WT Claes Verwee

#053 [ZV2153, n46] 14-11-1671
Autorisatie van Pieter van Exsem aan NN, procureur, ivm proces van hem als eiser contra Isaac Aljie, in huw hebb de wed van sal. Marinus van Overbeke <Marijnus>, over betaling van geleverde wijnen.
get: Jan Jacobsen, Petrus van Weenegem de jonge

#054 [ZV2153, n47] 18-01-1672
Contract tussen Anthonij Aernouts <Aernoutssen> en zijn hv Josijntie dHennots ter eenre, en Claes du Grain, vervangend zijn hv Cornelia Verburgh, ter andere zijde; de eersten hebben verkocht aan de tweeden een woonhuijsken met de helft van een backeetie, ende voorts een stalletie, alle gelegen aen de Oudt Breskens dijk, comende d'ander helft van de voors. backeete aen Pieter Helle; prijs £44, waarvan £12 contant bij de overdracht, mei a.s.
get: David Jansen, Petrus van Weenegem de jonge
MERK Anthonij Aernouts, MERK Josijntie dHennot, MERK Claes du Grain
[huizen Breskens]

#055 [ZV2153, n48] 03-02-1672
Insinuatie van Samuel Tack aan zijn broeder Pieter Tack <Tacq>

#056 [ZV2153, n49] 29-02-1672
Pieter Tack <Tacq> en Samuel Tack <Tacq> leggen hun geschil voor aan arbiters; vermeld Anna Tack <Tacq>, wed Lieven Pietersen, nu in huw m Sijmon Isaacx

#057 [ZV2153, n50] 07-03-1672
Christiaen Wijnants, landman in Breskens, verklaart op 16-12 j.l. een blaau merrij peert gekocht te hebben van Carel Beun; hij leent dit nu aan Thomas de Wachter, won. heerl Nieuwvliet.

#058 [ZV2153, n51] 19-03-1672
Pieter Lambrechtsen Ketelaer, kleermaecker, won op Suijdsande, bekent diverse goederen verkocht te hebben aan Johan[nes] Loke.
get: Cornelis de Bo, Petrus van Weenegem de jonge
MERK Pieter L Ketelaer

#059 [ZV2153, n52] 09-04-1672
Verklaring van Martain Gillissen, inw. heerl. Breskens, op verzoek van dhr Abraham Michielzon Bijermans bij absentie van dhr Michiel Michielsen <Michielzon>, raad van Vlissingen, over de brand op de hofstede Brewater; op de 5e dag deser maand, zijnde daags voor de monsteringe der inwoonders van den eijland van Cadsant, toen hij bezig was in de schuer op de hofstede aankomend juffr Margrieta Michielsen <Michielzon>, wed Johan de Clerq, gelegen in Breskens, daarop woonde Christiaen Wijnants, zijn Damus Thomassen en Charel Standaert [schepenen] te paard op gemelde hofstede gekomen, beiden hebben toen hun pistool afgeschoten; evenzo een verklaring van Jan Harteel; omtrent een kwartier later stond het dak van de schuur in brand, en de schuur is toen afgebrand.
[hofsteden Breskens, hofstede Breewater]

#060 [ZV2153, n53] 13-04-1672
Verklaring op verzoek van Charel Standaert en Damus Thomassen, schepenen in Breskens; Claes Godschalcq, Charel Hebdeijn <Hebdijn> en Marijnus Breijandt, allen inwoners heerl. Breskens, verklaren dat zij zich beneffens eenen Jan de Paau <Paeu> op de 7e deser maand op verzoek van de requiranten hebben vervoegd op de hofstede van juffr Michielzon, gelegen in Breskens, genaemt het Breewater, daer op woont Christiaen Wijnants, mede schepen in Breskens, welke hofstede op de 5e deser is afgebrand; hebben aldaar gevraagd of iemand wist hoe deselve hofstede in brand was gekomen, en of iemand die dag DT of CS op deselve hofstede had horen of zien schieten, zo gezegd werd, waarop o.a. Jacob Wage, de swager en knecht van gemelde Wijnants heeft gezegd, ik heb CS die dag op de hofstede met een pistool zien schieten, maar het schot ging niet in de richting van de stal.
[hofsteden Breskens, hofstede Breewater]

#061 [ZV2153, n53A] 01-05-1673 [wrs. lees 1672!]
Verklaring van Charel Hebdeijn op verzoek van Joos Lijbregts, schaepherder, won. dijkage Groede, over schapendiefstal;
verklaring van Denijs de Mooij, schutter deser heerl.
[Hierover ook diverse stukken in ZV 2151t]
[schutter Breskens]

#062 [ZV2153, n54] 12-05-1672
David Mooijart, pachter van de lammertienden, contra Charel Standaert en Joos Bocque, vervangend Joos Lijbregts.
[lammertienden]

#063 [ZV2153, n55] 14-05-1672
Joos Gijsels en Jan Millecam verklaren, dat zij op 16-4-1671 overeengekomen waren, en zij verlengen deze overeenkomst nu, dat Jan Millecam voor hem en zijn erfgenamen zal mogen bouwen, timmeren en metselen, oost t eijnden aen den voorn. Gijsels huijsken, staende in t oude Baersande op t land van ..., gebruikt bij Jan Linde, aen de wegh, soo men van Boussemars brouwerije na de Groede gaet, mits dat hij en zijn erfgenamen elk jaar kerstdag £0:4:2 zal betalen ter voldoening van de helft van de jaarlijkse cijns, en zal Millecam moeten gedogen, dat de voors. Gijsels en de zijnen over Millecams hof mogen gaan naar de gemeene backeete, die zij tesamen hebben doen maken;
verder is overeengekomen, dat mochten Gijsels, zijn vrouw en kinderen overlijden, dat M. dan het huisje mag overnemen voor £25, te betalen aan Gijsels vrienden, en omgekeerd.
WT Jooes Gijsels, MERK Jan Millecam
[huizen Baarsande, brouwerij Baarsande]

#064 [ZV2153, n57] 17-06-1672 GEPASSEERD IN OUD SCHOONDIJKE
Huwelijkscontract tussen mr Engel Loele, predicant tot Moerspeuij en Zuijddorpe, jongman, en juffr Cornelia Manteau fa Francoijs, jd, gevende consent van haar oom en voogt Jan Manteau [gedaan Middelburg 14-6]
get: Pieter Andriessen Tersteijn, Petrus van Weenegem de jonge
[predikant Moerspuij]

#065 [ZV2153, n56] 17-06-1672 GEPASSEERD IN OUD SCHOONDIJKE
Verklaring van mr Engel Loele, predicant tot Moerspeuij en Zuijddorpe, dat hij heden huw. contract heeft gesloten met juffr. Cornelia Manteau fa Francoijs; hij voegt hier aan toe, dat indien zijn vrouw eerst overlijdt, zonder kinderen, dat hij dan aan haar halfzuster Prijntie van Damme of haar kinderen zal betalen 1000 car.gld.

#066 [ZV2153, n58] 16-07-1672
Autorisatie van Mahieu Jacobsen, won. heerl. Breskens, aan zijn cosijn Jan Gijselen, won. parochie van Clerquen bij Dixmuijden op t Brugsche Vrije, om processtukken te lichten bij dhr advocaat Volcke tot Dixmuijden; dit proces, nu afgelopen, ging tussen hem en Jan Milleveert, won prochie Eessen, over t sterfhuis van Marij Gijselen, scomparants vrouwen suster.
MERK Mahieu Jacobs

#067 [ZV2153, n59] 28-07-1672 Slecht leesbaar.
Betreft een conflict tussen juffr de Klerck [Margrieta Michielsen] en Christiaen Wijnants; [wrs is hem de pacht opgezegd ivm het het afbranden van de schuur [hofstede?] zie verklaringen dd 9 en 13-4-1672]; taxatie van gedaan werk over de jaren 1670-1672 door Cornelis van Dorst, Pieter Sohier, Louijs de Dobbelaer, Samuel Tack en Jacob Sijmonssen Meijndert, op aanwijzen van Christiaen Wijnant en Christiaen Janssen Grijs. [hofsteden Breskens, hofstede Breewater]

#068 [ZV2153, n60] 01-09-1672
Samuel Tack <Tacq> verpacht Cornelis Jansen Verplancke land, o.a. in de Willem Golepolder.

#069 [ZV2153, n61] 08-09-1672
Autorisatie van bailliu Johan van Gronsfelt aan procureur Willem de Smith ivm proces contra enen Heijndrick N toegenaamd Prinsje; gaat over vaatjes brandewijn bij Nieuwerhaven.
get: Denijs de Mooij MERK, Petrus van Weenegem de jonge

#070 [ZV2153, n62] 06-10-1672
Huwelijkscontract tussen Servaes Bockeljoen <Servaas>, wedr v Jaquemijntie de Mares <Marres>, en Grijetje Vermeulen fa Jacob, jd, geass m Joris Vermeulen, haar oudste oom paternel.
get: Lowijs van Helleput MERK, Petrus van Weenegem de jonge
MERK Servaes Bockeljoen, WT Grijtjen Vermeulen

#071 [ZV2153, n63] 09-12-1672
Isaac Seloivre d'oude, wagemaker, won. binnen Breskens, verpacht Pieter Watthe <Watthee> en Abraham Gerij, landlieden, voor 6 jaar 11 gem. weiland in Oud Breskens.
get: David Jansen, David Stiffenda MERK
ONDER STOND: 26-1-1679 geprolongeerd voor weer 6 jaar, nu aan PW en aan Abraham Haccombaer[t] in huw met de wed. Abraham Gerij. WT Abraham Accombaer.
NB. Deze verlenging is (voortijdig) vernietigd op 11-4-1682.

#072 [ZV2153, n64] 31-01-1673
Autorisatie van Jacob Seleinge <Salainge> in huw gehad hebb de wed Stoffel de Vos, Adriaen de Vos, Boudewijn de Vos en Cornelis van Laren in huw hebb Catelijntie de Vos, tesamen kinderen en erfgenamen van sal Laurus de Vos, haren vader, overl. heerl. Nieuwvliet, aan NN, procureur Hof van Vlaanderen, om daar toestemming te vragen de weeskamer van Nieuwvliet te mogen dagvaarden, ivm hun weespenningen; staat overgebracht 19-3-1654.
get: Adriaen Carssouwe WT Adriaen Cassou, Cornelis van Laren d'oude MERK
WT Jacob Selein, MERK Cornelis van Laren, WT Adrijaen de Vos, WT Boudewijn de Vos

#073 [ZV2153, n65] 24-03-1673
Verklaring van Jacob Sijmons[s]en Meijndert en Pieter Tack <Tacq>, landlieden, beide won. in de Elisabethpolder, op verzoek van Jaques [Verbraken] en Jan Verbraken, dat zij, comparanten, gezamenlijk hadden verkocht 1400 ligte steenen vlas, en dat de polder tot nu toe vrijheid van slants gerechtigheijt had gehad voor de vruchten daarin gegroeid.
get: Adriaen Carssou WT Adriaen Cassou, David Jansen

#074 [ZV2153, n66] 15-05-1673
Autorisatie van Abraham de Riviere als voogt over Jacob, wees van Phlips Carlier aan Pieter van Laren, procureur voor gerecht Breskens, in proces contra Daniel Durij[e], nopend gearresteerde penningen onder handen van Pieter Sohier d'oude als administrateur ten sterfhuize van sal. Francois Sohier ende Sara Sohier.
get: Adriaen Carssou, Olivier de Cherf WT Ollyuier de Cherf
WT Abraham de Riviere

#075 [ZV2153, n67] 26-05-1673
Overeenkomst tussen Isaac Seloivre d'oude, wagemaker, en Jan Carton; Isaac heeft al zijn hout en gereedschap verkocht aan Jan voor 1000 car.gld. contant, Jan kan evenwel niet contant betalen, maar mag het op rente 1 jaar houden; verder heeft Isaac aan Jan verhuurd voor 3 jaar a £20 per jaar sijns Seloivre's huijsinge, schuere, backeete, wijnckel ende hof binnen Breskens, gelijk door hem tot nu toe bewoond, op voorwaarde evenwel dat hij IS het eerste jaar vrij gebruik zal hebben van de groote kamer.
get: Job Kole WT Job Cole, David Stiffenda
WT Isaac Seloivre, WT Jan Carton
TOEGEVOEGD: 23-06-1673, de huurtijd is verlengd tot 6 jaar, ipv 3 jaar; IS houdt het gebruik van de cleene camer (ipv de groote camer) maar wel voor de gehele 6 jaar.
WT Jean Carton
[huizen Breskens, wagemaker Breskens]

#076 [ZV2153, n68] 02-06-1673
Verklaring van Dirck Beecqman, ruiter en smit onder de comp. van majoor Cabbeljeau, ca 29 jr, op verzoek van Maria Mouvau, wed Samuel Tack <Tacq>, dat zekere Bartholomeus Cornelissen, won op St Pier, gezegd heeft, dat hij weet, dat Samuel Tacq de £24 borgtocht van Jacob Pauwels, die de berijder nu opeist van de wed Tacq, betaald heeft.
get: Jacob Ketelaar, Jacob van Dillenburgh
[militairen]

#077 [ZV2153, n69] 05-06-1673
Verklaring van Cristiaen Prs. Cant, won. in Schoondijke; hij verklaart zijn oom Jan Leijnssen, gewoond hebb tot Ovesant, gemachtigd te hebben in proces contra Cent Passchiersen; hij machtigt nu diens [JL] weduwe Dingetje Pauwels; betreft huis en hof, dat JL van CPC had gekocht.
get: Pieter van Laren, Jan d Hennekijn de jonge WT Jan Henkein
MERK Christiaen Prs. Cant

#078 [ZV2153, n70] 29-06-1673
Testament van Sara del Boo, weduwe [eerst van Gillis de Vleeschouwer, daarna van Pieter Gijselingh] en van Maria dHenneijn, jd, won. binnen Breskens; Sara del Boo: haar vrienden krijgen 10 sch., Maria dHenneijn krijgt 1/3, de armen 2/3; Maria dHenneijn: haar vrienden £2., Sara del Boo 1/3, de armen 2/3 (maar dit geldt alleen als zij ongehuwd overlijdt).
get: David Jansen, Jan Carton
WT Sara del Boo, MERK Maria dHenneijn

#079 [ZV2153, n71] 27-07-1673 [frans]
Verklaring van Jean Henquien <dHennekeijn> d'oude, landman, won. heerl. Breskens, over het wangedrag van de ruiters, die bij hem sinds mei zijn ingekwartierd; 6 ruiters, 1 vrouw, 9 kinderen, 6 paarden; hij heeft veel van deze mensen te lijden; zij hebben ook zijn vrouw al twee tanden uit de mond geslagen; [bar en boos verhaal].
WT Jean Henquien
[militairen]

#080 [ZV2153, n72] 21-08-1673
Verklaring van Pieter Pots, Pieter van de Vere en Jan de P[a]au op verzoek van Charel Standaert; de eerste twee, arbeiders van CS, ook tot sijnent slapende, verklaren dat CS hen deze ochtend vroeg gewekt heeft en naar zijn land gebracht heeft, waar een kudde schapen van Joos Lijbregts <Lijbrecht> tussen het gewas zwierf, en hen heeft opgedragen deze schapen naar het schut in Breskens te voeren; komend langs het huisje van Jan de Pau, heeft Jan meegeholpen; langs de langeweg tot de kijefweg, waar Joos Lijbrecht hen schreeuwend en tierend achterop is komen rijden, en hen de schapen heeft ontnomen.
[vermeld verder Lieven, de knecht van Standaert (wrs =Lieven Standaert)].
get: Adriaen Carssou, Cornelis Jansen Verplancke
MERK Pieter Pots, WT Pijeter van de Verre, MERK Jan de Paeu

#081 [ZV2153, n73] 23-08-1673
Adriaen Cassau <Carssau> bekent Anthonij Aernouts verkocht te hebben zeker cijnserfken in de Groede, ca 11 a 12 roeden, noord neffens de Bleekerstrate, zoals AA tot nog toe heeft gehuurd, zoals AC hetzelve ten stokke heeft gekocht uit de boedel van Pieter Boussemaer d'oude; prijs £12.
get: Cornelis Jansen Verplancke, Jacob Bate
[huizen Groede]

#082 [ZV2153, n74] 10-11-1673
Verklaring van Maria Schoonacker, wed Wisse Cornelissen en van Martijntie Safels, wed Guilliaume van den Drijessche, beide won. Prins Willemspolder gezegd Schoondijke, op verzoek van Davidt Nes; WC en zijn vrouw hebben lente 1670 van David een hofstedeken gekocht met de baninge van ca 15 gem. land, aankomend de erven Martinus Veth; WC is overleden oogsttijd 1670; lente 1671 heeft zij het ten stokke verkocht aan GvdD; ook deze is overleden; de weduwe heeft het lente 1673 weer verkocht, aan Jorijntie, de weduwe van Jacob Braem, die daar nu nog woont.
[hofsteden Schoondijke]

#083 [ZV2153, n75] 23-01-1674 GEPASSEERD TE OUD SCHOONDIJKE
Accoord tussen Martijntie Spetaels, wed Carel Halevoet <Aellevoet>, en Gillis Roelsen, sprekend over zijn kind Janneken, verwekt bij Matien Halevoet <Hallevoet> fa Carel voornoemd; zij zal GR uitkeren £5; accoord weeskamer Vrije
get: Pieter Andriessen Tersteijn, Joos Verstrate MERK

#084 [ZV2153, n76] 01-02-1674 GEPASSEERD TE OUD SCHOONDIJKE
Inventaris (geen taxatie), gemaakt door Abraham Aernouts [Bartholf] en Pieter Sohier, hoofdlieden van der Groede, van de nalatenschap van Samuel Tack <Tacq>, overleden in de Willem Golepolder op 20-12-1672 en van Maria Mouvau <de Mouvau>, overl. aldaar 22-1-1674, ten overstaan van Pieter Tack <Tacq> als oom en voogt paternel van Johanna (nu 7 jr) en Matie (nu 5 jr).
In de inventaris worden o.a. genoemd 2 huisjes te Breskens, en 2 huisjes omtrent de gemelde hofstede in de Willem Golepolder.
WT Abr. Aernoutsen, WT Pieter Sohier
VOORTS (2-2-1674) nog getaxeerd de goederen op de camer van Samuel Tack ten huize van Maarten Tant, backer, in t huis genaamd het Wilde Vercken te Vlissingen.
[hofsteden Baarsande, huizen Vlissingen]

#085 [ZV2153, n77] 05-02-1674
Autorisatie van Pieter Sohier d'oude als oom en voogt paternel, en administrateur ten sterfhuize van Francois Sohier, voorts Bartholomeus Meurijsse, oom en voogt maternel van een derselver wezen, genaamd Bartholomeus Sohier, mitsgaders ook Daniel Durije, in huw. hebb. Janneken f Francois Sohier, sulcx erfgenaam causa uxoris, aan Pieter van Laren, procureur gerecht Breskens, in proces contra Cornelis Boogaert.
get: Adriaen Carssau, Francois Thomassen

#086 [ZV2153, n78] 27-03-1674
Huwelijkscontract Jan Duijtsaert f Pieter, jm, en Maria dHenneijn f Louijs, jd; gemeenschap van goederen.
get: Adriaen Oosterlingh d'oude MERK, Gillis Roels MERK
MERK Jan Duijtsaert, MERK Maria dHenneijn

#087 [ZV2153, n79] 30-03-1674
Accoord tussen de dijkage van Oud en Jong Breskens en die van Baarzande; vermits de menigte van t jegenwoordige hemelwater, mogen die van Breskens een gat graven in de dijk tussen Breskens en Baarzande ter plaetse der oude uijtwateringe, om daardoor hun water te lossen, t/m april 1674, voor £25.
[polderzaken]

#088 [ZV2153, n80] 15-05-1674 5 uur middag.
Verklaring van Willem Willemsen, Jacob Piere[n]s, Jacob Hotse, Denijs de Mooij <Nijs>, op verzoek van Job Koole; Daniel Costenobel, schoenmaker alhier, liep een half uur geleden hier te tieren met een mes in de hand; hij kwam voorbij de kerke op de wei van Catelijntie de Clercq <de Clers>; Job Koole heeft met sachte woorden hem het mes uit de hand genomen en aan zijn vrouw gegeven, waarop Daniel hem heeft uitgedaagd en "op is gelopen achter de huijsen van de plaetse Breskens omme door de strate genaemt t sloptje springende in sijn huijs ende terstont met een ander mes comende uijtlopen", ..., tot ontrent bij t kerckhecken bij Jeroon Desiteurs huijs, ..., heeft hij Job Kole gekwetst bij de nek; daarna is hij met zijn vrouw naar huis gegaan.
WT Wjllem Wijllems, WT Jacob Pierens, MERK Jacob Hotse, MERK Nijs de Mooij
[huizen Breskens]

#089 [ZV2153, n81] 01-06-1674
Pieter Tack <Tacq>, als oom en voogt paternel van de wezen van Samuel Tack <Tacq> en Maria de Mouvau, vervangend Johannis Trassaert <Traetsaert>, oom maternel, verklaart overgelaten te hebben aan Pieter Sohier de jonge fs Francois, de hofstede en landen, gebruikt bij Samuel Tack, voor zolang de pacht nog loopt, de hofstede in de Willem Golepolder, aankomend mevr. van Catwijck, met 92 gem. land, ingaande april 1674, ook aannemende twee arbeidershuiskens, staande in de queeckerie; Paulus de Puijt en Charel Boussemaer stellen zich borg;
get: Jan Carton, Jan de Wijnckelare
TOEVOEGING: t huijsken in de queeckerie, naest aen de plattewegh, daer den backoven aen staet, getaxeert £28:5:0; t ander huijsken daer bij staende £25:4:0; de weije, hof en boogaert daer de hofstede op staet 5.200 gem.; de weije genaemt de queeckerie of Buijsenpolder, 16.130 gem.
[hofsteden Baarsande, wei genaamd de Queeckerie, platteweg Baarsande]

#090 [ZV2153, n82] 06-09-1674
Accoord over de parochiekosten; de Elisabethpolder droeg tot nu toe daarin niet bij, zij zullen dat nu wel gaan doen; de verachterde kosten worden afgekocht voor £300; (volgens het octrooi van 1639 had de polder vrijdom [?voor x jaar]); Bailliu Johan van Gronsfelt en Pieter Craeijmers <van Craeijmes>, gemachtigd over de gemeene parochianen en opgeseten van Oud en Jong Breskens en van de Barbarapolder, en Marten Oilliarts als bijgevoegde over de ingelanden derselve polders, ter eenre, en joncvrou Geertruijt Brantwijck <Brandwijck>, voor haarzelf en met procuratie van Matthias Pompen, Heer van Slingelant, als man en voogt van vrouwe Maria Elijsabeth Musch van Waelsdorp, noch dhr Carel van den Boetselaer, Heer van Waelsdorp, hoogbailliu van het Vrije, als vader en voogt van zijn kinderen bij Anna Catharijna Musch en mr Adriaen van Nispen als gemachtigde van vrouwe Elijsabeth Maria Musch van Nieuweveen, vrouwe douayiere van Buath [vrouwe van Buat] (procuratie not. Beecq, Den Haag 25-8-1674), item Cornelis van Dorst over zijn moeder Cornelia van Blocklant <van Blocqlant>, wed Adriaen van Dorst, en Dingeman Cijs als ontvanger van vrouwe Catharijna Cats, wed Martinus Veth <Martijnus>, sulcx tesamen over de Elisabethpolder.
get: Pieter van Dorst, Ocker Gevers
[parochiekosten]

#091 [ZV2153, n83] 19-11-1674
Verklaring van Pieter Vereecke f Pieter, jm, 34 jr, op verzoek van Pieter Tack <Tacq> als voogt van de wezen van Samuel Tacq, dat ca. 2 jr en 8 a 9 mnd geleden, toen hij PV diende bij Samuel Tack, Jacob Pauwels, won. in Cadzand, gekomen is op de hofstede van Samuel Tack, en dat ST JP toen betaald heeft voor zekere tarwe.
MERK Pieter Vereecke

#092 [ZV2153, n84] 21-11-1674
Verklaring van Pieter Vermeulen, Pieter Craeijmers <van Craeijmeersch>, Cornelis Boogaert en Andries dHulstre, landlieden in Breskens, op verzoek van Johan van Gronsfelt als ontvanger van de parochiekosten van Breskens, dat door het innunderen in 1673 van Jong Breskens hadden verloren:
Pieter Vermeulen 17 gem. aankomend dhr [Gaspar] Ingels
Pieter Vermeulen 1 gem. aankomende de armen
Pieter van Craeijmers ca 13 gem. aankomend Abdij St\Pieters
Cornelis Boogaert 13 gem. aankomend Abdij St\Pieters
Andries dHulstre 43.116 gem. aankomend Abdij St\Pieters
Jacob Beun 4 gem. aankomend Pieter Haeck
?? 20 gem. aankomend Heer van Breskens
get: Jacob Simonsen Meijndert, Pieter Watthee

#093 [ZV2153, n85] 26-11-1674
Cornelis Jansen Verplancke verhuurt Charel Boussema[e]r ca 7 gem. land in de Veersepolder, idem 7 gem. in t westeinde van de Willem Golepolder, item 4 gem. jegens de lange lente int westeinde.
get: Andries Lems, Adriaan Basen
[de lange lente]

#094 [ZV2153, n86] 06-12-1674
Adriaen Cassau <Carssau> verhuurt Adriaen Basen zeker woonhuijsinge met bacqueete, stallinge en gevolge, staande binnen Breskens, zijnde d herberge en gevolge, daar Jacob Vermeulen en zijn gewesen huisvr. Jorijntje van Nieukercke beide in zijn overleden, zoals die nu ca 2 jaar door Adriaen Carssau is bewoond en gebruikt, en dat voor 3 jaar, ingaande 20-11-1674, voor £16 per jaar.
get: Pieter Tack, Jacob Ketelaer
[huizen Breskens]

#095 [ZV2153, n87] 04-01-1675
Accoord tussen Abraham van Dalen in huw hebb Catelijntie Mehoude, en Pieter Mehoude, tesamen kinderen en erfgenamen van wijlen Ferdinande Mehoude, ter eenre, en Charel Standaert ter andere sijde; geschil over t slot van rekening, die Charel als voogt over de voors. kinderen op 19-5-1670 ter weeskamer Breskens had overgebracht; Standaert over zijn gewesen huisvr Elijsabet van Dalen, daarover Ferdinande voogt was geweest; staat bij gemelde FM in huw m Dievertie Pietersen, deser kinderen gewesen moeder, op 12-12-1643 ter gemelde weeskamer Breskens overgebracht; geschil wordt bijgelegd.
get: Bartholomeeus van Dalen de jonge; Christiaen Hooght
WT Abraham van Daelle, WT Pieter Mehoude, WT Charel Standaert

#096 [ZV2153, n88] 14-01-1675
Joos Lijbregts verkoopt Damus Thomassen 60 drachtige schapen voor £63
get: Jan van Sweden, Cornelis Jansen Verplancke

#097 [ZV2153, n89] 05-02-1675
Autorisatie van Pieter Sohier d'oude, hoofdman ter Groede, aan Jacob Nolet, procureur Middelburg, voor proces contra Heijndrick Smith, stadhouder der stad Vlissingen, als procuratie hebbend van de erven juffr. Sara van Gogh.

#098 [ZV2153, n90] 13-02-1675 GEPASSEERD TE GROEDE
Verpachting van Pieter Erasmus, Pieter van Hove in huw hebb Anna Erasmus, beide over henzelf en als wett voogt over Matie Erasmus, item Jacob Cambier in huw hebb Cornelia Erasmus, tesamen kinderen en erfgenamen van Pieter Erasmus en Matie Wijte, overleden ter heerlijkheid Nieuwvliet, ter eenre, aan Boudewijn Erasmus, landman, won. dijkage Groede, van ca. 8.100 gem., gelegen onder de hofstede ende t gebruik, bewoond bij gemelde BE, in de Groede, onder de letter O, met 1/6 part in de timmeragie derselve hofstede; ter occasie van deze verpachting is tevens bepaald, dat van de erven Neeltjen Boudewijns, Boudewijn Erasmus 4/6, de erven van Pieter Erasmus 1/6 en de weduwe en van Cornelis Erasmus 1/6 part van de hofstede toekomt.
get: WT Franchois de Blocq, WT Jan Vercraeije
[hofsteden Groede]

#099 [ZV2153, n91] 25-02-1675
Verklaring van Pieter de Meij, jm, ca 30 jr, op verzoek van Pieter Tack <Tacq>, gesworen, en Jacob Sijmons[s]en Meijndert, penningmeester der Elisabethpolder, dat hij PdM op zondag 17-2-1675 komend aan het strange bij Jacob Looijs[s]ens om naar Zeelant te reijsen, heeft gezien, dat Joos de Mooij, de jongen die tot JL woont, met een spa een gadt stond te delven in t cleen cadijxken, laatst gelegt in den houck van den Elijsabetpolder aldaer voor Looijsens huijsinge.
WT Pieter de Meij
[polderzaken]

#100 [ZV2153, n92] 25-03-1675
Verklaring van Pieter Adriaensen Salens, jegenwoordig stadhouder, en Jacob Bate, gewesene stadhouder, beide chirurgijns deser heerlijkheid, op verzoek van bailliu Johan van Gronsfelt nomine officii; betreft Laureis Vijttou, deze was gevangen genomen, weigerde te eten en te drinken, trok zijn verband af, en was vorige nacht overleden;
WT Pr Adriaenssen, WT Jacob Bate
[stadhouder Breskens, chirurgijn Breskens]

#101 [ZV2153, n93] 25-03-1675
Verklaring aangaande Laureis Vi[j]ttou, deze was 3 weken geleden gevangen genomen.
WT Jacob Bate, WT Adriaen Basen

#102 [ZV2153, n94] 23-04-1675
Schuldbekentenis van Pieter Erasmus f Pieter, landman ter heerlijkheid Nieuwvliet, aan Pieter van Hove, in huw met comp. zuster Anna Erasmus, over £78:18:2, spruitende over verdeling van goederen ten sterfhuize van hun moeder Matie Wijte, volgens staat overgebracht ter weeskamer Nieuwvliet 30-1-1675, en de verdeling, gesloten heden 23-4-1675.
get: Adriaen Basen, MERK Joos Jeroonsen

#103 [ZV2153, n95] 23-04-1675
Schuldbekentenis van Pieter Erasmus f Pieter aan Matie Erasmus <Matien> f Pieter, over wie Pieter van Hove voogt is, over £74:18:2, (verder als boven).

#104 [ZV2153, n96] 23-04-1675
Schuldbekentenis van Pieter Erasmus f Pieter aan Jacob Cambier in huw met Cornelia Erasmus, zijn zuster, over £74:18:2, (verder als boven).

#105 [ZV2153, n97] 09-05-1675
Mr. Pieter de Smet f Pieter bij Barbara de Burk, chirurgijn onder de comp. cavallerie van majoor Cabbeljeau, ingekwartierd tot Breskens, gehoord hebbend dat het sterfhuis van zijn moeder BdB, gewesen huisvr v Victor de Leersnijdere meer schulden als baten kent, abandonneert zijn moederlijke successie.
WT Peiter de Smet
[militairen]

#106 [ZV2153, n98] 17-05-1675
Verklaring van Jan de Paau, inwoner deser heerlijkheid, op verzoek van Joos Lijbregts; zondag 12-5-1675 omtrent de avond was Joos met zijn kudde schapen aan de dijk van Breskens, NW van de hofstede van Charel Standaert ontrent het land van du Quesnooij aldaar, en hij JdP met Marijnus Breijan[d]t doe comende langs den dijk aldaer van t Breskens wachthuijs om naer huijs te komen, ende Charel Standaerts huisvrouwe over de weije gaende naar Lijbregts toe, doe is terstond CS selfs uit zijn hof dan gekomen aan den dijk en heeft hem JdP en MB aangesproken, scheldend op JL die telkens over zijn land komt als de knechts er niet zijn; hij wil hem neerschieten; zegt later, ik zal proberen van mijn eigenaar dhr Staeffenisse pardon te krijgen.
get: Job Kole, Lieven de Smit MERK
MERK Jan de Paau
[wachthuis Breskens, hofsteden Breskens]

#107 [ZV2153 (n98)] 20-05-1675
Verklaring van Marijnus Breijandt op verzoek van Joos Lijbregts <Lijbreghts>; het conflict gaat kennelijk over een stukje (eijndeken) dijx; Standaert durft kennelijk niet tegen Lijbregts op, gezien zijn opmerking "wat isser tegen sulcke geweldigaert te doen".
get: Pieter van Craeijmersch MERK, Cornelis de Schafter MERK
[hofsteden Breskens]

#108 [ZV2153, n99] 20-05-1675
Verklaring van Denijs de Mooij <Moeij>, schutter deser heerlijkheid, op verzoek van Joos Lijbregts, over het stukje dijk (als voren).
get: Adriaen Basen, mr Adriaen Pauwels [WT Adriaen Paulus]
[hofsteden Breskens, schutter Breskens]

#109 [ZV2153, n100] 20-05-1675
Accoord tussen Charel Standaert en Joos Lijbregts door tussenspreken van burgmr. Jacob Sijmon[s]sen Meijndert en Pieter van Laren: dijkgraaf en gesworenen zullen de grens van het stukje dijk vastleggen; de scheldwoorden zullen vergeven en vergeten worden.
get: Pieter Gijsen MERK, Denijs de Mooij MERK

#110 [ZV2153, n101] 25-05-1675
Verklaring van Matie Isaa[c]x, wed Lieven de Backer, nu huisvr. van Jan Wage, op verzoek van Joos Lijbregts, "dat t scheijdt tusschen de derde en vierde verhueringe dijckgrassinge van Oudt Breskens ten tijde als sij hetselve vierde verhueringe in t leven van haer voors. man Lieven de Backer gebruikt, en ook zelfs eer zij met den voors. de Backer in huwelijck was, bij desselfs ouders gebruikt is geweest, heeft altoos gescheijden aen den apris jegens t hofstedeken daer de comparante met haren voors. man Lieven de Backer voor eenige jaren hebben gewoont, en naderhant is gekocht bij Charel Standaert en Joos Bocque, staende bij de Swartegatskreke, buijten den dijck van Breskens".
MERK Matie Isaacx
[hofsteden Breskens]

#111 [ZV2153, n102] 11-06-1675
Verklaring van Jan Poleij <Polleij>, landman, op verzoek van Pieter van der Lught, won. Middelburg in Zeeland, over een paardenruil van PvdL met enen Jacob Doers, cornut.
[militairen]

#112 [ZV2153, n103] 24-06-1675
Autorisatie van Willem de Brij en zijn huisvr Maria Schoonacker <Marie>, won. omtrent >Schoondijke, aan haar broer Pieter Schoonacker, won Arnemuijden, in proces voor het gerecht Arnemuijden als eiser contra de erfgenamen van Cornelis Jacob Poulsen, nopende gem. Maria Schoonackers wesepenningen.
get: Isaac Seloivre d'oude, David Stiffenda
MERK Willem de Brij, MERK Maria Schoonacker

#113 [ZV2153, n104] 04-07-1675
Charel Standaert verkoopt Cornelis van Dorst 3 lasten coolsaat; Joos Bocque borg.
get: WT Pieter van Hees, WT Fransois Thomes

#114 [ZV2153, n105] 29-07-1675
Autorisatie van Jan Manteau, commijs der stad Middelburg, aan notaris Cant d'oude te Sluis, om ten behoeve van Johan van Gronsfelt te verbinden 9 gem. weijlant, gelegen annex de Orangienpolder benoorden Isendijke, recht over de hofsteden van dhr Charles Molckman en mevr Orliens, sijnde t selve weijlant maer nieu ingedijckt ten jare 1668 uijtten hoofde van dhr van Hofwegen bij den voors. Manteau, en nu in pacht bij Lieven Sonnevijlle, om daaraan 800 car.gld te verhalen.
get: Pieter Adriaensen, Denijs de Mooij
[hofsteden Yzendijke]

#115 [ZV2153, n106] 07-09-1675
Testament van juffr Anna Buijs, wed Adriaen van Bulstrate, ziek te bed op de hofstede daar Damus Thomassen op woont, ter heerlijkheid Breskens; legateert aan de armen van Middelburg f10, aan de armen van Breskens f6; erfgenaam haar kinderen Wouter, Isaac en Eva van Bulstrate; tot enige voogt benoemt zij haar broer mr. Isaac Buijs; exclusie weeskamer Middelburg.
get: WT Dames Thomes, WT Jan van Rentergem
WT Anna Buijs
[hofsteden Breskens]

#116 [ZV2153, n107] 10-09-1675
Verklaring van Leijntie Cornelis en haar zoon Laurens Roelofsen, oud ca 26 jr, won. Middelburg in Zeeland, op verzoek van juffr Gelijna Jacobsen, huisvr van Allexander Voscamp, "dat sijlieden sijnde comen te arbeijden op t lant en hofstede, daer gemelde juffr. met haer man Voscamp woont in de Mauritspolder ontrent Isendijke, hebben gehoort en gesien op den 8-7-1675, dat gemelde juffr, sittende in haer huijs om haer kint te kammen, ...., dat Voscamp haar zeer mishandelde, ..., en dat hij dat vaker deed".
get: WT Jan Asaert, WT Pierre Clareisse
MARGE: Hieruit instrument gegeven den 26-8-1677. [dus 2 jaar later! HJP]
[hofsteden Yzendijke]

#117 [ZV2153, n108] 20-09-1675
Accoord tussen Cornelis Boogaert, landman, won. deser heerlijkheid, en Adriaen Cortein, landman, won. dijkage Groede, als aanstaende voogt en oom maternel van de nagenoemde wese, nopende t versterf en successie, competerend Francois Boogaert fs Cornelis voornoemd, daer moeder af was Maria Cortein sal., zuster van de tweede comparant; uitkoop; Cornelis blijft in het bezit van de gehele boedel; zal zijn zoon opvoeden, en zal hem uitbetalen, bij volwassen worden, 350 car.gld.; onderpand: zijn hofstede in de 16e cavel van Oud Breskens.
get: Adriaen Carssou, Adriaen Basen
WT Adriaen Corteien
[hofsteden Breskens]

#118 [ZV2153, n109] 29-11-1675
Verklaring van Jacobus Danekins, burgemeester, en mr Ismael Verbrugge, camerbode der heerl. Nieuwvliet, op verzoek van dhr Pieter de Borssele van der Hooge, Heer van Nieuwvliet, over op het strand aangespoelde goederen; deze zijn altijd al aangeslagen voor de Hr van Nieuwvliet; waterbailliu Abraham van Dorth heeft op 6 en 7 november 1675 geweldigerhand een aantal vaten wijn in beslag genomen.
get: mr Adriaen Pauwels, Jan Thomas
[strandvonderij, kamerbode Nieuwvliet]

#119 [ZV2153, n110] 08-01-1676
Aanbesteding van een nieuwe inlaagdijk in de Elisabetpolder, strekkende van ontrent den hoek van den dijk van deselve polder, west van t huisken daar jegenwoordig Adriaen Dir[c]x woont, soo westwaerts tot aen den dijk van den Barbarapolder, daar sluitende jegens t land van ..., breed 5 roeden in de zate of aenleggens, 10 voeten hoog, 10 voeten breed in de kruin, putsche maat; het werk moet af zijn 15 juli 1676; aangenomen door Thomas Cornelissen van Oosterhout, Cornelis Cornelissen de jonge van Oosterhout, en Pieter Gerrits de Klugt, voor f29 per putsche roede.
[polderzaken]

#120 [ZV2153, n111] 15-01-1676
Johannis Trassa[e]rt en Pieter de Vuijst, voogden van de wesen van Samuel Tack <Tacq> en Maria Mouvau <de Mouvau>, verkopen aan Johannes Kerfijser en zijn huisvr Jaquemijntie van Peene een woonhuis met gevolge binnen Breskens, NW aan sHeerenstrate, NO aan t huis en erve van do. Johannis Morris, ZW aan de erve van Adriaen Oosterlingh, ingaande 1-5-1676; koopsom 350 car.gld., waarvan 100 gld. contant.
get: Pieter Sohier de jonge, MERK Maurits Vermeulen
WT Joh: Traetsaert, MERK Pieter de Vuijst, WT Joannis Kerfijser, MERK Jaq. van Peene
[huizen Breskens]

#121 [ZV2153, n112] 23-01-1676
Verklaring van Jaquemijntie Basen, huisvr Joos de Smit, en van Leijntie Heijndri[c]x, huisvr Jacob Willems[s]en [Decker], inwoners, op verzoek van Willem Pauwels en David Janssen <Davidt> als diakenen, aangeslagen hebbend het sterfhuis van Magdaleene de Cler[c]q, wed Jacob Pierens <Pijerens>, dat voormiddags op dien dagh als gemelde weduwe 's avonts overleden is, zij op haar doodtbedde tot hun comparanten o.a. heeft gesegt [gaat over een koe, die Jacob Pierens van de wed Laurus Bischob in de koopdag van Pieter Tack's erven heeft gekocht, en die Cornelis Jansen Verplancke heeft overgenomen].
get: MERK Pieter van Oost, WT Jan Carton
MERK Jaq. Basen, MERK Leintie Hendricx

#122 [ZV2153, n113] 25-02-1676
Autorisatie van Passchier Vermeulen, Marijnus Janssen en Joos Lijbregts <Lijbrechts>, zich sterkmakend over Pieter Craeijmers <Craeijmeersch> en Jacob Looijssen, tesamen beschadigde borgen voor Christiaen Janssen Grijs voor £36:5:9 3/4 over tienden, door CJG gepacht van de Heer van Breskens, aan NN, tegen het arrest gedaan door dhr [Reinier] van der Beke als in huw hebb vrouwe [Margrieta] Michielsen <Michielzon>, eerder wed. dhr de Clerq, op de goederen van CJG.
get: Dingenus Marijnussen, Pieter Adriaensen
WT Passcier Vermuelen, MERK Marinus Jansen

#123 [ZV2153, n114] 02-03-1676
Autorisatie van Joos Lamps, landman, won. dijkage Groede, en Jan Linde, won Baarzande, aan Carel Strupaert, landman, won. in de Westhouck van Belle in Vlaanderen, om geld te innen over het gebruik van hun resp. hofsteden, landen en goederen, nl. voor Lamps, van Jan de Cole, landman in Pradeels, en van Mahieu Wecxsteen, in de Westhouck van Belle, en voor Linde, van Francijntie la Fees, wed Jaques Linde, in de Westhouck van Belle, en van Carel Strupaert voornoemd.

#124 [ZV2153, n115] 11-03-1676
Testament van Maria l'Duck, wed Robbert Lombaert, ziek te bed; legateert aan Abraham en Isaac, kinderen van Abraham Delvooij tesamen een silveren ducaton; benoemt tot erfgenaam de waalse armen van der Groede.
get: Isaac Seloivre d'oude, WT Danijel Paijeel

#125 [ZV2153, n116] 13-03-1676
Verklaring van Adriaen Yemantz en Samuel Felle, beide won tot Middelburg in Zeeland, op verzoek van juffr Isabella de Wispelare, huisvr. van dhr Mauritius Savornij, dat zij gesproken hadden met Matie Janssen [Noortdijk], tegenwoordig dienstmaagd van Cornelis van Dorst, die ca. 4 jaar geleden woonde in t land van Neusen als dienstmaagd tot eenen Hubrecht N, landman aldaar, in huwelijk hebb. een dochter van Jochum Bauwenssen, welke Hubrecht woonde op d hofstede van dhr de Jonge; zijn zoon Leendert; gaat over bed en kist van Jochum Bauwensen, nu overleden.
get: mr Abraham de Back, Adriaen Basen

#126 [ZV2153, n117] 18-11-1676
David Janssen, vervangend Willem Pauwels, diakenen, zich ook sterk makend wegens de diakenen van de duitse armen tot Groede, verkopen aan Jacob van Poucke, won. omtrent Nieuwerhaven, een woonhuisken met backeetje en gevolge, staande en gelegen aan den dijk in Baarsande, so als t selve aangekomen heeft Clara de Meij[e]r, laatst wed Jan Verfaillie, waarin zij is overleden, en hebben de armen haar drie kinderen moeten aanslaan; prijs £40; borgen: Cornelis Ollebrantsen, mede wonende Nieuwerhaven, Jan Duijtsaert, won. Breskens.
get: Pieter van Oost, Jan Carton
MERK Jacob van Poucke
[huizen Breskens]

#127 [ZV2153, n118] 28-12-1676
Helena Braels verkoopt Maarten van Beveren een woonhuisje binnen Breskens, aan sHeerenstrate, ZW aan t huis en erve van de wed Pieter van Tournhout, NO aan t huis en erve van de kinderen Olivier de Cherf <Olijvijer>, met zijn cijnserve NW over de achterstrate tot aan t zaailand van de Heer van Breskens, gelijk nu bewoond door Jan Hasaert; prijs £31, waarvan £11 contant.
WT Ellena Braels, WT Maerten van Beveren
[huizen Breskens]

#128 [ZV2153, n119] 10-02-1677
Cornelis Ollebrantsz verkoopt Christiaen Bischob de timmer van zeker huijs, schuertie, stallinge, heijminge en gevolge, waar hij jegenwoordig woont, gelegen bij Nieuwerhaven in Cleen Baerzande, op t land van juffr InderVelde Margrieta Ooms; ingaande mei 1677; met de baninge van ca. 5 gem. weijlant, daar de timmer op staat; prijs £95:16:8, waarvan £30 contant.
get: MERK Ollebrant Cornelissen, MERK Jacob van Poecke
WT Cornelis Ollebrants, MERK Christiaen Bischob
[hofsteden Baarsande]

#129 [ZV2153, n120] 22-02-1677
Accoord tussen Charel Standaert ter eenre, en Bartholomeus van Dalen d'oude, won. op Nieuwvliet, met procuratie van Pieter Mehoude c.s., ter andere zijde; CS kan niet betalen; compromis.

#130 [ZV2153, n121] 10-03-1677
Cornelis van Dorst verkoopt Willem Laurus, landman dijkage Groede, een swarte merrie met kachel voor £27.
get: MERK Dominicus Goetgeluck, Adriaen Basen

#131 [ZV2153, n122] 26-04-1677 S.N.
Jobje Leenderts, van St Jacobsprochie in Vrijeslandt op der Bilt, jegenwoordig in huw. met Pieter Guilliams, landman in de Prins Willemspolder, autoriseert haar man om land etc. te verkopen, haar competerend bij overlijden van haar oom Cornelis Berthout, geweest haar moeders broeder, dezelve goederen nu in pacht gebruikt bij Grijetien Berthouts, in huw met Albert Weijtssen.
get: Job Kole, MERK Laureijs Step
WT Jopye Lendeers

#132 [ZV2153, n123] 08-05-1677
Verklaring van Janneken Antheunissen, jd van Hoedekenskercke, won. alhier in Breskens, op verzoek van Jan Leendertsen Reijlof, landman in sGravenpolder (Zuid Beveland) over zijn zoon Leendert Jansen Reijlof; het kwaad gerucht, dat zij door Leendert bevrucht zou zijn en alhier in de kraam zou zijn gekomen na haar vertrek uit het huis van gemelde Jan Leenderts is onwaar; compareerde mede Jacob Ketelaer <Ketelaar>, die verklaarde dat gemelde Janneken Antheunis nu ca. 6 maanden bij hem en zijn vrouw als dienstmeid heeft gewoond, zonder dat zij iets hebben gemerkt, dat zij zwanger zou zijn.
MERK Janneken Antheunis

#133 [ZV2153, n124] 02-12-1677
Verklaring van Adriaen Cassau <Cassouw>, zadelmaker, won. Groede, oud over de 50 jaar, op verzoek van Joos Stevens; dat hij van jongs af aan heeft gekend enen Zacharias Lodewijcx, eerst binnen Bergen op Zoom, waar zij beiden zadelmakersknechts waren; later heeft hij als knecht op de winkel van ZL te Middelburg gewerkt, toen deze gehuwd was met Tanneken Heijndri[c]x; zij verkochten zadels o.a. in het Carijbijsch gebied met grote winst (een zadel dat in Zeeland 10 a 11 stuivers opbracht, gaf daar 100 pond tabak, ter waarde van 30 gld.).
get: Jacob Ketelaar, Adriaen Basen
NB: Op 3-12-1677 nog een aanvulling hierop gegeven (o.a. genoemd mr Christoffel, spoormaker te Middelburg), en het geheel voor schepenen onder eede bevestigd.
[zadelmakers]

#134 [ZV2153, n125] 10-01-1678
Testament van Maarten van Beveren <Meerten>, gezond, en Cornelia Steelant, ziekelijk.
get: MERK Jan de Mooij, MERK Mattheus Coppens
WT Maerten van Bever, WT Cornelia Steelandts

#135 [ZV2153, n126] 29-01-1678
Huwelijkscontract Pieter Sohier, oud hoofdman, won. in der Groede, wedr. van Catelijntie de Koningh, en Elijsabeth Pruijs fa. Jan, daer moeder af was Magdaleena du Pon, jd, mede won. parochie Groede, oud zo zij zei, 19 jr, geass. met haar oom en voogd Nicolaes Pruijs, won. Middelburg, en Philips Pruijs; geen gemeenschap van goederen; zij brengt alleen haar klederen in; indien hij eerst sterft, erft zij £100 plus haar klederen en sieraden plus een bed met toebehoren, de rest komt aan zijn kinderen; indien zij eerst sterft, zonder kinderen, zal hij aan haar erven betalen f60, indien zij, eerst stervend, 1 of 2 kinderen nalaat, dan erft ieder kind voor moederlijke successie 800 car.gld., indien meer dan 2 kinderen nalatend, dan ieder kind £100.
get: WT Jan Carton, WT Pierre Messean
WT Pieter Sohier, WT Elisabet Prus, MERK Nicolaes Pruijs, WT Philijppe Prusis (?)

#136 [ZV2153, n127] 16-04-1678
Accoord over de parochiekosten; sinds 1674 betaalt de Elisabethpolder mee, maar over details bestond nog verschil van mening; dit is nu geregeld.
WT Pieter Vermeulen, WT Cornelis Boogaert, WT Dingenis Marinissen, MERK Pieter van Craeijmers, WT Abrah. d Vlessaauwer, MERK Johannis Vleeshouwer, WT Thomas Jacobsen, WT Joris Loncken, WT Jacque Grouseit, WT Abraham Accombaer, MERK Pieter Watthe;
voor de Elisabeth-polder: WT Corn. van Dorst, WT Jacob Sijmonsen M., WT Jacobus Tack, WT Jan Poleij.
NB. Nog een aanvulling hierop dd. 23-04-1678
[parochiekosten]

#137 [ZV2153, n128] 25-04-1678
Huwelijkscontract mr Abraham van den Bussche, griffier slants van den Vrijen en thesaurier der stad Sluijs, jm, geass. met zijn vader Mailliaert van den Bussche, oud burgemeester der stad Sluijs, en juffr. Johanna van Gronsfelt fa. Johan, jd, geass. met haar vader Johan van Gronsfelt, bailliu van Breskens, en haar moeder Francijn[a] Loncke; hij brengt in een hofstede met 26 gem. land in het 2e deel van de Prins Willemspolder, met de heerlijkheid van Schoondijke, bestaande in 131 manschappen, en nog 2000 gld. contant; zij brengt in een hofstede in de 1e cavel van Oud Breskens, genaamd de Duyvekeete, met ca. 43 gem. land in de 1e en 2e cavel aldaar, en 2000 gld. contant.
get: Willem Sluijmer burgemr Sluis, mr Maximiliaen Engels schepen sLants vd Vrijen
[Heerlijkheid Schoondijke, hofsteden Schoondijke, hofsteden Breskens]

#138 [ZV2153, n130] 25-05-1678
Testament van Matie Tournhout, huisvr Adriaen Willemssen Decker, ziek te bed.
get: MERK Servaes Bockeljoen, MERK Andries van Cleeneputte

#139 [ZV2153, n129] 13-06-1678
Adriaen Basen is schuldig aan Jacob Ketelaer £21 over huishuur t/m mei 1679; hij verkoopt diverse goederen.
get: WT Jan Jacobsen, WT Joannus de Moor

#140 [ZV2153, n130] 29-06-1678
Schuldbekentenis van Charel Bous[se]ma[e]r, brouwer, won. Baerzande, aan de erven mons. Abraham de Vos £229:6:6 over landpacht; stellen zich borg Cornelis van Dorst, Jacob Ketelaer, Jan Poleij <Polleij> en Pieter Sohier de jonge, landlieden.
get: Adriaen Antheunissen, Jacob van Dillenburgh

#141 [ZV2153, n130] 27-08-1678
Jacobus Tack verhuurt Pieter Watthe ca 8 gem. land in de Elisabetpolder.

#142 [ZV2153, n130] 24-12-1678
Maerten van Sweden, in huw. met Josijntje van der Houven, eerder wed Charel Standa[e]rt verpacht aan Andries dHulstre <de Hulstre> 23 gem. land in de 12e cavel van Oud Breskens, met een hofstedeken, huijs, schuere en verdere coteragie en plantagie daer op staende, gecomen van Lieven Standaert, daer jegenwoordig op woont Cornelis Meeussen voor 7 jaar, beginnend mei 1679, voor £51 per jaar, te betalen aan Tobias Claessen Leegenhoeck in mindering van tgene gemelde wed Standaert aan hem schuldig is. De pachter mag een wagenhuijs en hoenderkot laten maken.
get: MERK Pieter van Oost, WT Rutger Bongaert
WT Maerten van Sweden, MERK Andries dHulstre
[hofsteden Breskens]

arrow-up

VOLGT ZV 2154: acten van 1679 t/m 1684

#143 [ZV2154, n11] 26-01-1679
Isaac Seloivre d'oude en zijn huisvr Susanna Sohier verkopen Jan Carton en zijn huisvr Maria Reijlof hun huis.
[huizen Breskens]

#144 [ZV2154, n10] 28-02-1679
Pieter Sohier, gewesen hoofdman van der Groede, continueert zijn borgtocht voor Jacob Nolet, deurwaarder bij het Hof van Vlaanderen te Middelburg, voor £200.

#145 [ZV2154, n9] 05-04-1679
Verklaring van Joos Lijbregts en Laurus Warre op verzoek van Abraham de Vleeschouwer, landman, heerlijkheid Breskens, over het hofstedeken dat hij van Maerten van Sweden zou pachten voor £50. [Cf acte #142, dd 24-12-1678]
get: Fran[coi]s Heijndricx, mr Abraham Maes
HIERACHTER: Verklaring dd 13-04-1679 van Charel Boussemaer <Bousmar>; Andries dHulstre had £51 geboden en het nu in pacht gekregen; opm: "d'Hulster en sal t voor dien duijvelsen dooper niet laten sitten"
[hofsteden Breskens]

#146 [ZV2154, n8] 11-04-1679
Autorisatie van Maria Reijlof fa Anthonij Reijlofs, huisvr v Jan Carton, wagemaker, won. Breskens, aan haar man, om te Ghijveringhhoven, Beveren en Hooghstaden omtrent Veurne, haar aandeel te verkopen in een betimmerde hofstede met 18.139 gem. land.
get: mr Adriaen Antheunissen <Anthonissen>, mr Pieter Adriaensen
WT Mari Reilof

#147 [ZV2154, n6] 18-04-1679 GEPASSEERD DIJKAGE GROEDE TEN HUIZE VAN JOOS LAMPS
Huwelijkscontract tussen mr. Romain de Jonghe, wedr. v Josijna Rijckelems, en Willemijntie Lamps fa Joos, jd, geass. m haar vader Joos Lamps en haar moeder Willemijntje de Bruijne.
get: Jan Linde, Joos Lamps de jonge
WT R. de Jonge, WT Willemijncken Lamps, WT Wijllemijnke de Brunnij, WT Joos Lamps
OPM: 2-12-1680 hiervan copie gegeven aan Jaquemijntje Lamps, wed Jan Linde

#148 [ZV2154, n5] 08-05-1679
Vijntie Terrijns, lest wed Frans de Laet, ziek te bed, bekent schuld van £82:17:0 aan Cornelis Joris over reste van diensthuere (£22 per jaar).
get: MERK Cornelis de Schafter, MERK Pieter Saele

#149 [ZV2154, n4] 13-05-1679
Testament van Quinten Loobuijck, jongman van Aardenburg, ca 35 jaar, ziek te bed; legateert aan Jan de Meere £14; de rest aan de armen van Breskens; behalve: de grote bijbel is voor Jan de Cherf, een silveren beker is voor Pieter de Meere, 2 gouden ringetjes zijn voor Maria [du] Grain fa Claes (deze laatste 2 berusten in Zeeland bij Godefrooij de Cherfs).
get: MERK Osewol Jansen, Jan Hasaert
WT Quinten Loobuijck

#150 [ZV2154, n3] 13-05-1679
Joos Bocque, landman dijkage Groede, is schuldig aan Pieter Haeck <Pietersen>, koopman tot Middelburg, £25 over geleend geld; zijn borg Amos Rijckaert, smit tot Middelburg, wil hiervan ontslagen zijn; nieuwe borgen zijn Zeger Reijlof <Seger> in huw m de wed Laurus Bischob <Buschob>, landman dijkage Groede, en Maerten van Sweden in huw m de wed Charel Standa[e]rt.
get: Pieter van Oost, WT Paulus de Smidt

#151 [ZV2154, n2] 06-07-1679
Schuldbekentenis van Joos van Ackere, won. alhier, aan Jan Verhage over £31:5:0 over koop van vlas.
get: Adriaen Smoor, Adriaen Oosterlingh de jonge
MERK Joos van Ackere

#152 [ZV2154, n1] 27-07-1679
Autorisatie van Pieter Eecke en zijn huisvr Catelijntie Houcke, aan haar swager Anthonij Cocquille, in huw hebb Maria Houcke, om te Steenwerck land te verkopen als haar neffens de kinderen van Niclaes en Jacob Houcke competeert uit hoofde van Anthonij Houcke, hun grootvader sal.
get: WT Jacob Jenaer, MERK Pieter van Oost
WT Catelijne Hoecke, MERK Pieter Eecke

#153 [ZV2154, n7] 23-08-1679
Huwelijkscontract van Lowijs van Elleput, wedr v Jaquemijntie van Nieukercke, en Maria dHenneijn <Marije>, wed Jan Duijtsaert; gemeenschap van goederen; vermeld zijn zijn voorkinderen Marie en Johannis
get: Servaes Bockeljoen, Gillis Roels
TOEGEVOEGD: 15-06-1680 enige testamentaire bepalingen toegevoegd.
KOPIE : 28-12-1704 copie aan Jan Helleput
05-01-1705 copie aan de diakenen van Breskens

#154 [ZV2154, n26] 19-10-1679 GEPASSEERD TE SCHOONDIJKE
Testament van juffr Abigael van Zavelpoel, wed Pieter van der Burght, ziek te bed; zij verniet haar vorig testament voor not. Sorgeloos te Vlissingen; benoemt tot erfgenaam haar twee oudste zonen, nl Pieter van der Burght, predikant tot Vlissingen, en Willem van der Burght, burger Middelburg, en sluit uit (behoudens legitieme portie) haar jongste zoon Rogier van der Burght, predikant alhier tot Schoondijke, met voorwaarde dat deze legitieme portie zal blijven berusten in handen van voorn. Willem, totdat deze is voldaan van hetgeen hij voorgeschoten heeft.
get: Abraham Adr. Bartholf, WT Fernandus Tabbert
[predikant Vlissingen, predikant Schoondijke]

#155 [ZV2154, n25] 16-11-1679
Huwelijkscontract Joos Lamps, jm, geass. met zwager Jan Linde, en Martha le Roux, jd, geass. met haar behoudvader Pieter Watthe en eigen moeder Martha du Bois; gemeenschap van goederen.
get: Lowijs van Elleput, MERK Adriaen Willemssen Decker
WT Joos Lamps, WT Marta Lerous, WT Jan Linde

#156 [ZV2154, n24] 10-01-1680
Autorisatie van mr. Pieter Adriaensen, chirurgijn, in huw. hebb. Barbara Eeuwouts, aan Prijna Lowijs, lest wed Hubrecht Jacobssen Merck[us]sen en eigen moeder van zijn huisvr., om in de gemeene boedel een schuld van £100 + rente sinds zijn huwelijk van 7-2-1673, te verrekenen met soo veel zijn huisvr. competeert aan wezepenningen.
get: Job Koole <Cole>, Jan Carton

#157 [ZV2154, n23] 29-01-1680
Abandonnement door Sijntie Ollebrants, jd, ca 27 jr, van het sterfhuis van haar vader Cornelis Ollebrants, overleden op Nieuwerhaven. Zij verklaart, dat er naast haar nog 3 staken zijn: nl. haar broer Elias Ollebrants, Ollebrant Ollebrants ergens ter zee, en de kinderen van Jacob Ollebrants.
get: Pieter Adriaensen, Pieter van Oost
WT Yosintie Ollebrants

#158 [ZV2154, n22] 21-03-1680
Mr. Pieter Adriaensen, chirurgijn, in huw. hebb. Barbara Eeuwouts, consenteert in de verkoop van de speelhof en gevolge aen de Cingel buijten Vlissingen, door sijne voors. huisvr. moeder juffr Prijna Lowijs, lest wed Hubrecht Jacobssen Merck[us]sen.
get: Pieter van Oost, Jan Carton

#159 [ZV2154, n21] 04-05-1680
Huwelijkscontract Joos Gijsels, wedr van Adriaentie de Crekel, en Anna Hermans, wed Pieter de Moor; gemeenschap; zijn voorkind Johannis Gijsels.
get: Jacob van Dillenburg, Pieter van Oost
WT Joos Gisels, MERK Anna Hermans

#160 [ZV2154, n20] 14-05-1680
Huwelijkscontract Johannes [Pietersen] Tack <Tacq fs Pieter>, bejaard jm, geass. met zijn broeder Jacobus Tack <Tacq> en Matie Erasmus fa Pieter, wed Gillis Godijn, geass. met broeder Pieter Erasmus; gemeenschap; haar voorkind Matie Godijns.
get: Jacob van Dillenburg, Pieter van Oost
WT Jannis Pietersen Tack, WT Maetie Erasmus, WT Jacobus Tack, WT Pieter Erasmus

#161 [ZV2154, n19] 18-05-1680
Verklaring van Jan van der Meulen, landman, won. omtrent Isendijke, dat zekere verbandbrief van £50, op 30-3-1669 bij Pieter Janssen Slock verleden voor het Vrije ten profijte van Jacob Sijmonssen Meijndert, gehypothekeert op 12 gem. land in de Mauritspolder, naderhand uit het weesgeld van Jan [Pieterssen] Poppe aan gemelde Meijndert is voldaen, sulx deselve nu de gemelde Jan Poppe is competerende; Poppe draagt deze nu weer over in mindering van tgene hij, Poppe, schuldig is wegens t overnemen van de paarden en bougereetschap van Yegjen Heijndri[c]x, wed Jacob Sijmons[s]en Meijndert.
get: David Stiffenda, Paulus de Smidt
WT Jan H van der Meulen
[hofsteden Breskens]

#162 [ZV2154, n18] 29-05-1680
Juffr. Crijna Everts, wed Johannis Morris, verkoopt do. Abraham Loosvelt <Abrahamus Loosfelt> een woonhuis voor f850.
get: Dingenis Marinussen <Dingenus Marijnussen>, MERK Claes Boudewijns
WT Corijna Evers
[huizen Breskens]

#163 [ZV2154, n17] 13-06-1680
Vrouwe Adriana van Ruijtenburgh, wed Allaert van Drijel, en dhr mr Anthonij van Kijnschot, de rato caverend over Cornelis van Geel en Geeraert Hooft, [= erven Adriana Cools], tesamen eigenaars van de hofstede en landen in Baerzande, laatst gebruikt bij Andries Pietersen Tersteijn, verpachten deze nu aan Maria Anna Henquien <Henquijen>, diens weduwe, met de baninge van 202 gem. land, voor f2020; borg: haar vader Jean Henquien
get: Johannis van Hongarien, Mangnus Neurenburgh
[hofsteden Baarsande]

#164 [ZV2154, n12] 21-06-1680
Huwelijkscontract Johannis van Schoor, wedr van Jacoba Kijvijt, procureur, won binnen de fortificatie van Isendijke, en juffr. Maria Goeman, wed Nicolaes de Boot; gemeenschap; zijn voorkind Maria (bij Jacoba Kijvijt); haar 4 voorkinderen (bij de Boot), genaamd Nicolaes, Tanneken, Marija en Jacobus.

#165 [ZV2154, n16] 11-07-1680
Huwelijkscontract Jan [Pieterssen] Poppe <fs Pieter>, bejaard jongman, en Maria Anna Henquien fa Jean, wed Andries Pietersen Tersteijn, geass. met haar vader Jean Henquien; gemeenschap; haar voorkind Maria Tersteijn.
get: Jan Carton, Pieter van Oost

#166 [ZV2154, n15] 05-08-1680
Autorisatie van Jacobus Tack, landman op Breskens, de rato caverende over zijn huisvr Sara Nuijttinck fa Joos Nuijttinck en Maeijken van der Gote, aan Guill[iame] de Puijt, won. in der Groede, om te verkopen 1/15 part in 19.100 gem. land en een gelijk deel in een huis en schuur, daarop staande, in de parochie van Zuijtschote, dicht bij de steenstraat, gebruikt bij Jan van Nieukercke, gemeen en onverdeeld met de verdere kinderen van de voors. Joos Nuijttinck en Maeijken van der Gote, mitsgaders met de kinderen van Jaques, Jaquemijnken en Tanneken van der Gote, die daarvan het resterende zijn hebbende.
get: Jan Carton, Bartholomeus Sohier
WT Jacobus Tack

#167 [ZV2154, n14] 03-09-1680 GEPASSEERD IN DER GROEDE OP DE HOFSTEDE TERZAKE
Sander Franssen, als voogt over Catelijntie Frans Lievens, met Pieter de Vuijst en Pieter Carpentrij voor hun zelven, verkopen aan Jan Salomons, in huw. hebb. Francijntie Standa[e]rts, en aan Charel Standaert fs Jacob, in huw. hebb. Tonijntie Affaits, elk voor de helft, 3/20 part in de timmer van een hofstede in de dijkage van der Groede, letter J, daar gemelde Standaert jegenwoordig woont, voor 1700 gld. over t geheel gebou.
get: Carel Beun, Pieter Hamelingh
[hofsteden Groede]
NB. Op de achterzijde van dit blad staat:
Janne Braems    1:3:0
Fransoeis    2:1:9
Marij    2:2:6
Piter    2:17:2
Nelle    2:2:6
Niclaeis    3:2:11
Pr Amelinck    5:2:0 [Pieter Hamelingh]
Kosin    3:15:7

#168 [ZV2154, n13] 03-09-1680 GEPASSEERD IN DER GROEDE OP DE HOFSTEDE TERZAKE
Sander Franssen, als voogt over Catelijntie Frans Lievens, verpacht Charel Standaert fs Jacob 5.136 gem. land in Groede, in de letter J, annex desselfs landen en hofstede.
get: Carel Beun, Pieter de Vuijst
WT Sander Franssen
[hofsteden Groede]

#169 [ZV2154, n29] 28-10-1680
Daniel de Cler[c]q fs Reijnier verklaart overgelaten te hebben aan Michiel le Court de pacht van een hofstede en landen daarmee gaande, tot nu toe gebruikt bij DdC, in pacht van de wesen van dhr Jan Lampsins <Lampsen> en vrou Cornelia Veth ende dhr Isaac Buijs; hij komt in t gebruik per 1 mei 1681.
get: Jacob Ketelaer, Jacob Saleinge
WT D de Clerck, WT Mijchee le Court
[hofsteden Breskens]

#170 [ZV2154, n28] 11-11-1680
Autorisatie van Joos van Overloop fs Pieter, won. bij Nieuwerhaven, aan zijn zoon Laurus van Overloop <Laureijs>, om te verkopen zekere 8.222 gem. land, met de timmer daarop staande, als hem competeert, in de parochie van Respoede ontrent Bergen St Wijnox in Vlaanderen.
get: Adriaen Oosterlingh, Johannes Kerfijser <Johannis>
MERK Joos van Overloop

#171 [ZV2154, n27] 18-11-1680
Jan Gillissen van Cruijningen, last hebbend van Jean de la Porte, won. Amsterdam, verpacht Jacob Thomassen 6.184 gem. zaailand in de 3e cavel van Oud Breskens, reeds in pacht bij dezelve Thomassen, voor f9 per gemet.

#172 [ZV2154, n31] 23-12-1680
Dhr. rentmr. Jasper van Hecke, burgemr. Vlissingen, verpacht aan Francois Bon[n]el een hofstede met enige landen, in de Gisselarepolder en enige landen ook in de Parasijspolder, Cleen Baersande en Nieuwenpolder in Baersande, voor 7 jaar; in de Gisselarepolder totaal 113.045 gem. land; de heer verpachter sal voor sich zelven uijt behouden om tot sijn contentement te gebruijcken, den vijer canten teerlingh lants, die rontom met een wandeldreve beplant is en daer d hofstede op staet, mitsgaders de dreve soo verre deselve beplant is, welcke parthijen sullen gemeten worden door den lantmeter Jan Gillissen van Cruijningen ende den pachter op de geheele gemet getalen afgetrocken worden, mits nochtans den pachter sijn gebruijck geniete van d hofstede, boerenhuijsinge, schuere, stallinge, misput, etc., daeraen volgende; reserveert dhr verpachter mede aen sigh selfs de achtercamer aen het boerenhuijs sijnde, mitsgaders des hoveniersgereetschaphuijsje, het koetswagenhuijs ende het kleen stalletie, daer de jonge peerden nu staen;
verder o.a.:
de noteboomen langs de lange weije en het huisken met hofken daeraen blijven ter dispositie van dhr verpachter; in pachte volgt ook 13.013 in de Vorssepolder, 18.256 in Cleen Baersande, 8.183 in Cleen Baersande, doch sal het huisken met het hofken, sijnde een half gemet, blijven ter dispositie van dhr verpachter, 6.114 in Parasijspolder, 19.102 in Jonge Baersande of Nieuwenpolder, sulcx bedragende totaal 179.113 gem., waarvan afgaat den teerlingh van d hofstede en dreefjes, met de lange dreve, t half gemet bij de smitse, en de kreecke in de Nieuwenpolder, tesamen 25.028 gem., so blijft voor de pachter nog 154.085 gem., a f14 per gemet; pacht gaat in maart/mei 1681.
get: Jean Henquien, Servaes de le Lijs
WT Jasper van Hecke, WT Fransois Bonnel
[hofsteden Baarsande]

#173 [ZV2154, n42] 27-02-1681
Thomas Jacobsen en Pieter de Meij, diakenen, voor de ene helft, en met autorisatie van Aernout Gijselingh voor de andere helft, autoriseren NN om voor het Vrije te onterven een woonhuisje in het dorp Groede, aankomend het sterfhuis van Dirck Fleur en zijn gewesen huisvr., waarvan de ene helft is vervallen aan de kinderen van Pieternelle Fleur, nu de armen van Breskens, en de andere helft aan de voorn. Aernout Gijselingh, en daarin te vestigen Jan la Court.
get: Jacob van Dillenburgh, Pieter van Oost
[huizen Groede]

#174 [ZV2154, n41] 27-02-1681
Thomas Jacobsen en Pieter de Meij, diakenen van Breskens, autoriseren NN om voor t Vrije te onterven 1/3 part van zeker woonhuisje bij Nieuwerhaven, aangekomen hebben t sterfhuis van Clara [de] Meijer <Meijers>, wed de Jager, waarvan het andere 2/3 part de armen van Groede competeert, om daarin te vestigen Jacob van Poecke, volgens contract van koop van 18-11-1676 [JGvC]
[huizen Breskens]

#175 [ZV2154, n30] 15-05-1681 GEPASSEERD IN DORP SCHOONDIJKE
Testament van Isaac Seloivre d'oude en zijn huisvr. Susanna Sohier, wonende te Middelburg, de man ziek te bed in Schoondijke, de vrouw gezond; ze maken een aanvulling op hun testament voor not. Strijepe, Middelburg; het aandeel van hun dochters Sara en Elijsabeth zal op hun dochters kinderen komen; hij legateert bovendien een mantel aan zijn zoon Isaac, en ook een aan diens zoon Isaac.
get: Nicolaes Rips, Francois Pauls Koevoet
WT Isaac Seloover, WT Susanna Sohier
NB. 15-11-1694 copie gegeven aan Sara Seloivre

#176 [ZV2154, n38] 23-06-1681
Pieter Craeijmers <van Craeijmeers> laat over aan Anthoine du Mez <Anthonij>, won. Radinghem, de timmer en gebou, met de baninge van landen van zekere hofstede, door PvC op 22 jan. j.l. ten stokke gekocht uit het sterfhuis van Johannis de Vleeschouwer, in de 5e en 6e cavel van Oud Breskens; PvC zal £20 krijgen voor het werk, dat hij al gedaan heeft, waarvoor hij voor £16 zal overnemen de lopende hueren van de huysinge en gevolge van Adriaen Dir[c]x en van Johannis van Schoor <Jan> de jonge; compareerde mede Maria Morelle <Marija>, des overnemers moeder en J[e]an du Mez zijn broeder, die zich borg stellen; waarbij Thomas Personne en Pieter [le] Quoij, landlieden te Groede zich contraborg stellen.
WT Anthonne du Mez, MERK Marie Morelle, WT Jaen du Mez, WT Thomas Persoon, WT Piter le Quoy
[hofsteden Breskens]

#177 [ZV2154, n36] 25-06-1681
Huwelijkscontract Michiel Janssen Faro, bejaard jm, van Brouwershaven, en Sara Seloivre, wed Heijndrick Antheunissen Fioen, won Groede; gemeenschap.
get: Jan Poleij, Jacob van Dillenburgh
WT Magijel Janse Faro, WT Sara Seloover

#178 [ZV2154, n40] 31-07-1681
Huwelijkscontract Pierre Clarisse fs Francois, jm van Hulsemond ontrent Rijssel, en Martijnken Masure, wed Anthonij Mille, won Groede; haar zuster Marie Masure en haar kinderen; haar moeder Jeanne du Mez
get: Francois Bonnel, Jacob Arentsen
WT Pieter Clarisse, MERK Martijnken Masure

#179 [ZV2154, n35] 29-08-1681
Huwelijkscontract Adriaen Dircx, wedr v Josijntie Cornelis, won. onder der Groede, en Aernoudijntje derVolent, wed Jan van Meerhage, mede won. onder der Groede; gemeenschap.
get: Jacob van Dillenburgh, Dingenis Marinussen
MERK Adriaen Dircx, MERK Aernoudijntje derVolent

#180 [ZV2154, n33] 28-09-1681
Schuldbekentenis van Abrahamus [= Abraham] Loosvelt, predikant alhier, en zijn huisvr. Adriana Duijst van Voorhout, aan hun twee kinderen Abraham en Geertruijt Loosvelt, elk f100, hebbende hetselve als pillegift ontvangen van hun vader en moeder Jan Loosvelt en Catharijna Mavau.
get: Adriaen Oosterlingh, Pieter van Oost

#181 [ZV2154, n37] 02-10-1681
Anthonij Walle, won dijkage Groede, autoriseert NN, procureur, om zich te laten condemneren i.v.m. schuld aan Johan van Gronsfelt.
get: Lambrecht Rontfarijn, Fran[coi]s Heijndricx
WT Anthoine Walle

#182 [ZV2154, n39] 04-12-1681
Cornelis van Dorst en Jacobus Tack <Tacq>, als voogden van de minderjarige wezen van Pieter Tack <Tacq> en zijn huisvr Adriaentie Centsen, ten overstaan van Jan van der Meulen mitsgaders Johannes [Pietersen] Tack <Tacq>, meerderjarig, geven te kennen dat hun is competerende van Isaac Tack <Tacq>, mr. huistimmerman tot Middelburg in Zeeland, de somme van £300 capitaal + rente, gehypothekeert op 2 huizen in Middelburg, nl. de Gouden Croone en de Witten Engel, ende alsoo de gemelde Isaac insolvent is bedegen en onmachtig al zijn crediteuren volledig te betalen, hebben deze crediteuren accoord gesloten, en de comparanten doen hier nu aan mee.
get: Jacob van Dillenburgh, Pieter van Oost
[huizen Middelburg]

#183 [ZV2154, n32] 23-12-1681
Verklaring van Peronne de la Haije, wed Francois de Plus, op verzoek van bailliu Johan van Gronsfelt, dat zij zwanger is van Jean Henquien <dHenquien>, landman in deze heerlijkheid, (kind wordt verwacht eind jan./begin febr.), die met haar "heeft vleeschel[ijcke] geconverseert eene reijs, ontrent de maent meije deses jaers 1681, tusschen t huijsken ofte woninge van haer comparante, ende t huijsken van Rogier Crappeel, in de gangh aldaer, dat hij dHenquien haer had natoe getrocken, belovende haer dit en dat te geven, maer verclaerde sij, comparante, noijt geen gelt of andre loon daer voren te hebben genoten ende dat hij, dHenquien, noch verscheijden reijsen haer comparante tot sulx te plegen heeft versogt en gemoijt"
get: WT Jan de Reviere, MERK Gillis Roels [huizen Breskens]
MERK Peron de la Haije

Compareerde mede Vijntie Harteels, die verklaarde, dat zij enige tijd met Perone voorn. heeft ingewoont, etc.; gelijke verklaring van Marij Pijckaets.

#184 [ZV2154, n34] 24-12-1681 GEPASSEERD TE GROEDE
Huwelijkscontract van Pieter Boussemaer, brouwer op Oud Schoondijke, jm, geass. met zijn zwager en voogt rentmr. Pieter And[riessen] Sijx en Anna van der Linde, jd, won. Groede, geass. met Hendrick Janssen van den Bos, haar schoonvader, en Sara de Buhiere, haar moeder, [doorgehaald: en haar voogt berijder Zeger van Dijcke].
get: Jan Wage, Johan van Dijcke

#185 [ZV2154, n43] 10-03-1682
Autorisatie van Cornelis van Dorst aan procureur Abraham Geleijnssen (Hof van Vlaanderen) in proces contra Michiel le Court <la Court>, landman in Breskens, over koop van een paard.
get: Jacobus Tack, Pieter van Oost

#186 [ZV2154, n54] zonder dag en maand, (wrs begin) 1682
Gillis du Gardain, jm, ca 25 jr, Jan du Gardain, ca 20 jr, Matje du Gardain, wed Francois van Dalen, en Abraham Martain in huw. gehad hebb. Tonijntje du Gardain, sulx over zijn zoon Abraham, tesamen kinderen van Jan du Gardain en van Tonijntie de Smit, echtelieden, overleden in Baarsande (Jan over ontrent 11 jaar geleden, Tonijntje op 4-1-1682), verklaren, dat hun moeder bij het overlijden van hun vader zeer armelijk met de kleine kinderen bleef zitten, met seer weijnigh of geene voorraet; dat gemelde Gillis zijn moeder geholpen heeft de kinderen op te voeden; dat t sterfhuis weinig of niets bezit; dat Gillis als vrijwillige gifte aan zijn jongste zuster Tanneken du Gardain, oud ca. 16 jr, wilde geven £6; verklaren zij daarmee tevreden te zijn; laten hem verder het sterfhuis.
get: Pieter van Oost, David Stiffenda

#187 [ZV2154, n53] niet gedateerd, niet ondertekend. (wrs begin 1682)
Pieternelle van Overloop, getrouwd geweest met Pieter den Backere, Laurus van Overloop, jm, oud ca. 26 jr, Janneken van Overloop, jegenwoordig bruid van Charel Standaert, item Tanneken van Overloop, jd, ca. 23 jr, Joos van Overloop, jm, ca 16 jr, allen vervangend Jacobus van Overloop, ca 14 jr, tesamen kinderen van Joos van Overloop d'oude, die den 28 deser bij Nieuwerhaven in Jong Baersande is overleden, en van Elijsabeth Kevers, die nog leeft; verklaren dat het sterfhuis van hun vader vele schulden heeft, waardoor "hare oude moeder nu seer becommert was, hoe door de werelt met eeren te geraken"; om haar gerust te stellen zijn zij overeengekomen (met toestemming van de weeskamer) dat Laurens zoude treden voor zijn prive in deselve boedel, nevens sijne moeder, om dese boedel te helpen redden; de anderen abandonneren de boedel.
get: Dingenis Marinussen, Paulus van de Capelle
OPM: Tanneken van Overloop ondertr. 22-8-1682; is Joos overleden als gevolg van de stormvloed van 26-1-1682? [HJP]

#188 [ZV2154, n52] 25-04-1682
Isaac Seloivre, schoolmr. in Schoondijke, Susanna Seloivre met proc. van haar man Jan Dermout, en Michiel Janssen Faro met huisvr Sara Seloivre autoriseren hun moeder Susanna Sohiers, won. te Middelburg, om 11 gem. land te verkopen.
WT Isaac Seloover, WT Susanna Seloover huijsvrou van Jan der Maout, WT Magiel Jansen Faro,
WT Sara Seloover.
[schoolmeester Schoondijke]

#189 [ZV2154, n51] 25-04-1682
Susanna Sohiers, wed Isaac Seloivre d'oude, voor haar zelf over de ene helft, mitsgaders over Isaac Seloivre de jonge, Susanna Seloivre, huisvr van Jan Dermout, Sara Seloivre, huisvr v Michiel Jans[s]en Faro, Abraham Seloivre en Elijsabeth Seloivre, huisvr v Andries de Jonge, verkoopt Abraham de Vleeschouwer, landman in Breskens, 11.002 weijlant in de 1e cavel van Oud Breskens, hun aankomend bij koop van de wed Pieter Michielsen, voor £400 de hoop.
get: Pieter van Oost, David Stiffenda
WT Abraham de Vleeschouwer

#190 [ZV2154, n55] 06-05-1682
Verklaring van Johan van Gronsfelt op verzoek van Pieter Craeijmers <van Craeijmeersch>, dat hij, als ontfanger van het parochiegeld wel weet, dat van de landen van de Abdij van St Pieters en van de erven van dhr Ingelssen, gelegen in het deel van Jong Breskens, dat was geinnundeerd en in 1675 wederom was beverst en bedijckt, sedert 1675 t/m 1680 geen parochiekosten en verponding is betaald, vermits de landen zeer bedorven waren.
Compareerde mede Pieter Vermeulen, landman in Breskens, gebruikende de hofstede en landen van gem. heren erfgenamen Gaspar Ingelssen, dat deze over de jaren 1675 / 1680 geen pacht hebben gevorderd, maar zijn de landen op hun ordre vage blijven liggen, alsoo se sagen datter niet en conde groeijen.
get: Pieter Adriaensen, Pieter van Oost
WT Pieter Vermeulen
[hofsteden Breskens, innundaties]

#191 [ZV2154, n48] 15-06-1682
Sara Vessuup, wed Jan Janssen Hemeltecan, won. Schiedam, verpacht aan Passchier Vermeulen, landman in Breskens, 30.072 gem. land in de 13e cavel van Oud Breskens, zijnde grbruikt geweest bij Cornelis de Schafter, voor 7 jaar, a f9 per gemet per jaar, t gebruik van de timmer te binnen, welke timmer nu is gepresen en gewaardeert met t metselwerk, dak en gevolge ter somme van £90, met verdere conditie dat de pachter dit behoorlijk zal onderhouden.
get: Jacob Ketelaer, Jacob van Dillenburgh
WT Pascier Vermeuelen
[hofsteden Breskens]

#192 [ZV2154, n50] 29-06-1682
Autorisatie van Maria Boogaert, huisvr van Pieter Craeijmers <van Craeijmeersch>, landman in Breskens; hij was gedagvaard van het Hof van Vlaanderen door Dingeman Cijs q.q. [zie nr #193] , maar was momenteel naar de markt van Tourhoudt in Vlaanderen om paarden te verkopen en was nog niet terug; zij autoriseert nu Jacob Boogaert, notaris en procureur te Vlissingen, om te compareren.
get: MERK Laurens Warre, Pieter Adriaensen

#193 [ZV2154, n49] 11-07-1682
Johan van Gronsfelt, vernomen hebbend, dat Dingeman Cijs als voogt van de wezen van Martijna Parijs beslag wilde liggen op 26.262 gem. leenland in de 7e cavel van Oud Breskens, staande ten hoofde van Pieter Craeijmers <van Craeijmeersch>, verklaart, dat dit land al in executie is op verzoek van het gerecht van Breskens; Craeijmes had dit gekocht van de erven Jan Standaert maar kan kennelijk niet betalen; heeft schuld aan van Gronsfelt.

#194 [ZV2154, n47] 01-08-1682
Schuldbekentenis van Francois Bonnel, landman, won. Gisselarepolder, aan Jacobus Oosterlingh fs Adriaen, minderjarige weze, over wie voogden Gillis Oosterlingh en Johannes Kerfijser accepteren, over £100 geleend geld, ontvangen 21-7-1682 tegen 6% rente.
Borgen: Jeanne du Mez [WT do par moi Jenne du Me], Lowijs de la Haije [WT Louij de le Haie]
get: Dingenis Marinussen, Abraham Maes
OPM: 31-10-1682 lening weer terugbetaald.

#195 [ZV2154, n46] 29-09-1682
Autorisatie van Johan van Gronsfelt als rentmr. van de Heer van Breskens, ontfanger Pieter Andriessen Sijx als rentmr. van Vrou van Buat, Dingeman Cijs als rentmr. van Dhr van Westcappel en Nieuwerfve, als hoofdgecommitteerden van de Elisabethpolder, aan penningmeester Cornelis van Dorst om £400 te lichten, voor 1 jaar.
[polderzaken]

#196 [ZV2154, n45] 31-10-1682
Verklaring van Gerrit van Haften, koopmansbode, won tot Vlissingen, op verzoek van Jasper van Hecke; Francois Bonnel, pachter van JvH's hofstede in Baarzande heeft JvH op 29-10-1682 een assignatie gegeven: Jan Crespel schuldig aan Francois Bonnel; eveneens verklaring van Carel van Poelvelt, schout van sLants vierschaar tot Vlissingen.
get: Jacob Ketelaer, Jacob Baeij

#197 [ZV2154, n44] 07-12-1682
Verklaring van Passchier Vermeulen, landman Breskens, op verzoek van J[oh]an Janssen Hemeltecan over zijn moeder Sara Vessuup; zij heeft op 10-6-1682 een varken gekocht in de koopdag van de goederen van Marije Schafters op de hofste van gem. juffr Vessuup voor £2:9:3 1/4; Passchier verklaart, dat hij dit varken zelf heeft geslacht en aan haar heeft toegezonden; [ik vermoed dat het dus niet is aangekomen].
get: mr Adriaen Antheunissen, Pieter van Oost
[hofsteden Breskens]

#198 [ZV2154, n66] 01-01-1683
Cornelis van Laren, tavernier en winkelier, won. binnen Breskens, verkoopt Laurus van Overloop <Laurens> diverse meubilaire goederen voor £17. [zie hierna volgende lijst]. Ook zal LvO prima meij de winkelwaren (tegen taxatie) overnemen en zal hij, LvO, in CvL's huis komen, indien de eigenaar Daniel de Cler[c]q daarmee tevreden is; indien niet, dat gaat dit contract niet door.
get: Jan Meijnderts Hooffman, Jan Pietersen

Inventaris: 26 geleijerde schotels, een kasse met haer toebehooren, 5 commen, een dosijn gleijerde tallijoren, xiif schilderijen, twee schouwrabbatten, drije paer gordijnen en drije rabbatten, een spiegel, een uijttreckende tafel, een mantelhout, twee bancken, het uijthangbort voor sijn van Larens woninge uijthangende, vijer stoelen met groen overkleet en drij andre dito, een kannebordt, een glasebordt, noch een rabbat met een gordijne, nogh een vueren tafel, een schapratie, twee bijerkannen, de toebehooren of gereetschap tot den oven, een oxhooft, een stellinge in de wijnckel met een laddertie, ende een bijerstellinge in de kelder.
[winkelier Breskens]

#199 [ZV2154, n65] 05-01-1683
Charel Standaert fs Jacob, won dijkage Groede, verpacht aan Jan Heemerijck, landman Groede, 46.106 gem. land in de letters H en J te Groede, voor 3 maal 7 jaar; [zie ook nr #201]; vermeld pachtbrief not. du Mont.
get: Pieter van Oost, Jacob Haringh

#200 [ZV2154, n61] 06-03-1683
Willem Codde, landman dijkage Groede, verhuurt aan Pieter Vermeere <Vermaire> en Jan Stoppels, won. Groede, 10 gem. land, waarvan 3½ gemet in Groede, omtrent zijn [WC] hofstede, en 6½ gemet in Baarzande. [zie ook nr #205]

#201 [ZV2154, n64] 05-04-1683
Charel Standaert fs Jacob, landman dijkage Groede, verkoopt aan Bartholomeus van Dalen d'oude en Jan Heemerijck (die alleen compareerde), 46.106 gem. land in de dijkage van Groede, letters H en J. [zie ook nr #199]
get: David Stiffenda, MERK Pieter Mousij
WT Sarel Standaert, WT Jan Hemerijck

#202 [ZV2154, n63] 06-05-1683
Huwelijkscontract van mr. Abraham Maes, chirurgijn, wedr van Pieternelle de Vrijese, en Gaudina Jonckhals fa Francois, jd, die verklaarde consent van haar vader te hebben; gemeenschap; hij heeft 1 voorkind.
get: Francois Heijndricx, Gillis Oosterlingh
WT Abraham Maes, MERK Gaudina Jonckhals

#203 [ZV2154, n62] 13-06-1683
Autorisatie van Pieter de Puijt, landman, won. in de Heerenpolder, Baarsande, in huw. hebb. Centijntie van Overbeke fa Johannes, aan Wouter Morreij, procureur tot Sluis, om van Joos van Hove, landman te Nieuwvliet, de pacht op te eisen, die deze schuldig is aan de gemene erfgenamen van Johannis van Overbeke en van Berbel Stevens over 1681 en 1682.
get: Jacob van Dillenburg, Willem Heernisse <Heerenisse>
WT Pieter de Puijt
[hofsteden Baarsande]

#204 [ZV2154, n60] 21-06-1683
Hoofdman Jacob Steenaert verkoopt Jean Henquien <de Henquien> de helft van een partij vlas; (vermeld Jacob Born, Jan Brakel, Isaac Steenaert).
get: burgmr Jacob Ketelaer, Pieter d'Auci, Daniel de Cler[c]q
WT Jean Henquien, WT Jacob Steennaert

#205 [ZV2154, n59] 26-06-1683
Willem Codde, landman dijkage Groede, verhuurt Pieter Vermeere en Jan Stoppels, won Groede, 10 gem. land [als bij nr #200].
WT Wijllem Kodde

#206 [ZV2154, n58] 28-06-1683
Jan van Sweden en Pieter Rebau <Rijbau>, diakenen van de nederduitse armen van Groede, Jan Pieters[s]en Poppe en Jannes [Alewijnssen] Geens, diakenen Breskens als onderhoudende Elijsabet Schenkels, mitsgaders gem. Jan Poppe voor hem zelf en zijn suster, en ook last hebbend van Joris Haeck in huw. hebb. Aernoudijntje Schenckels, tesamen vervangend Jan Verkraeije met de sijne, mitsgaders Joos Bijnoo ende de kinderen van Josijntie Kints, welke comparanten, erfgenamen van smoeders zijde van Susanna Lems <Sussanna>, verkopen 3 gem. zaailand (de helft van 6 gem.) met de helft van t huisken daarop staande, liggende in het oosteinde van de Heerenpolder, aan en ten behoeve van Andries dHulstre, oom maternel en voogt van Andries Lems de jonge, voor £27 t gemet; er zal nog onderzocht worden of de 1e partij ook niet enig recht heeft op een deel van de 2e helft van dit land (met huisje). [cf nr #208]
get: Cornelis Isbrantsen, Jacob van Dillenburg

#207 [ZV2154, n57] 18-09-1683
Jacob van Poecke verkoopt Jan Pieterssen Poppe een woonhuisje met backeetje aan de dijk in Baarsande omtrent Nieuwerhaven, zoals hij dit gekocht had van de armen van Breskens en Groede, voor £24.
get: burgmr Jacob Ketelaer, Willem Heernisse
WT Jan P Poppen, MERK Jacob van Poecke
[huizen Breskens]

#208 [ZV2154, n56] 10-11-1683
Autorisatie van Joos Bijnoo voor zich zelf, voorts Jan [Pieterssen] Poppe en Jan Geens als diakenen van de armen van Breskens, en gemelde Jan Poppe ook voor zichzelf en zijn zuster, ende tesamen vervangend Joris Haeck ende de kinderen van Josijntie Kints, alle proparte erfgenamen van Susanna Lems aan NN, om voor het Vrije te onterven een partij van 3 gem. met de timmer daarmee gaande, gekomen van gem. Susanna Lems van smoeders zijde, gelegen in t oosteinde van de Heerenpolder, zuid, oost en noord de plattedijcken of wegen, en west Andries Lems de jonge en daarin te vesten Andries dHulstre als voogt van Andries Lems de jonge. [cf nr #206]
get: Willem Heernisse [WT Wijllim H Heernisse], MERK Adriaen Willems[sen Decker]
WT Joos Beno, WT Jan P Poppen, WT Jannis Geens

#209 [ZV2154, n67] 22-03-1684
Juffr Maria Moré, wed Pieter van Lancker, won. Middelburg, (voor haar zelf en over haar 2 minderjarige broeders) laat over in halfbaninge aan Andries dHulstre, landman in Breskens, 27 a 28 gem. land in Baarzande; tevens verpacht zij mede 7 a 8 gem. weiland, ook in Baarzande.
get: Jacob van Dillenburgh, David Stiffenda

#210 [ZV2154, n68] 01-05-1684
Autorisatie van bailliu Esaias de Coster over de Heer van Breskens, rentmr. Pieter Andr[iessen] Sijx over vrouwe van Buat, dhr licentmr. Cornelis van Dorst over zijn moeder Cornelia van Blocklant, wed Adriaen van Dorst, en Jan Poleij over dhren Anthonij Ooms en Francois de Caesteker, gesam. ingelanden van de Elisabethpolder, aan Abraham Geleijnssen, procureur Hof van Vlaanderen, in proces contra de erven Ocker Brantwijck, won. te Dordregt, rakende de vergoedinge van landen die deselve sijn pretenderende over hunne landen, die bij de herdijking van gemelde Elisabethpolder anno 1682 zijn buitengevallen.
get: Jacob van Dillenburg, Willem Pauwelsen [WT Willem Paulus]
[polderzaken]

#211 [ZV2154, n69] 05-05-1684
Verklaring van Abraham de Vleeschouwer, Cornelis Joris, Anthoine du Mez <Anthonij>, en Jacques Gr[o]usez <Jeaques>, lantsluijden, Mahieu Jacobs[en], Anthonij Vermeulen, Adriaen de Lijs en Jeaques Mignon, arbeijtsluijden, allen won. heerl. Breskens, op verzoek van Jean Henquien; dat bij de vloed van 26 jan 1682 "doe Jongh Breskens, Elijsabethpolder, Barbarapolder, Cleefsche en Wulpsepolders alhier inundeerden, oock doe ter tijt den Oudt Breskens polder groote schade heeft geleden door t zeewater dat over de dijcken ende door de gaten en sluijsen, die men niet meester conde worden, is gelopen, soo dat gemelde Oudt Breskens polder als geinundeert ende vol sout zeewater heeft gestaen, al de lager plaetsen onder, en maer hier en daer de hooghten en ruggen van de ackers boven stekende, soo elck een alhier kennelijck is ende vermits d inundatie van gemelde Elijsabethpolder, daer Breskens door uijtwatert ende d opborstinge van de binnensluijse tusschen beijden, daer een dijxken of vingerlinck most werden voor gelegt, soo condenen in drije a vijer weken geen of weijnigh water lossen, soo dat t sout water soo lange op de landen moste blijfven staen, waerdoor dan de vruchten te velde bedorven sijn, oock de gemeste en gebraeckte landen t labeur ende alles te niete is geworden, soo men selfs dencken kan, ende alsoo d hofstede en landen, gebruijckt bij de gemelden Henquien op vele plaetsen laag sijn" ..., zo zijn ook de landen aankomend Pieter Sohier d'oude [die door Henquien gebruikt worden] beschadigt; verklaart verder Abraham de Vleeschouwer, dat hij over zijn hele gebruik nog niet zoveel had genoten om de onkosten te betalen; verklaren Anthonij du Mez en Jaques Gruset, dat ze van hun eigenaars afslag hadden gekregen, omdat ze anders niet op hun hofstede konden blijven; hetzelfde verklaart Michiel le Court; Cornelis Joris, welks hofstedeken staet nabij de landen van gemelde Sohier, verklaart "dat in den tijt van over de drije weken na de vloet hij noch niemant op, aen of van sijne hofstede conden comen, maer met een schuijtien of en aen moste varen"; Mahieu Jacobs verklaart, "dat hij gedurende den voors. tijt, werckende tot Eduard Abrahams[en] alle dage den dijck om verbij d hofsteden van de wed Daniel Verhust ende van Ma[e]rten van Sweden moste gaen, na en van sijn werck, alsoo binnen door de polder niemant conde gaen"; Anthonij Vermeulen, Adriaen de Lijs en Jeaques Mignon verklaren, dat se s winter en somer bij Jean Henquin arbeijden en oversulx kennisse hadden, dat sijn vruchten, in het bijsonder die welke op land van gemelde Pieter Sohier stonden anno 1682 so bedorven waren, dat ze de arbeid niet waard waren.
get: Jacob van Dillenburgh, Jan Pieters[s]en Poppe
WT Abraham de Vlesschouwer, WT Anthoine du Mez, WT Jacque Grouseit, WT Michee le Court,
MERK Cornelis Joris, MERK Mahieu Jacobs, MERK Anthonij Vermeulen, MERK Adriaen de Lijs, MERK Jaques Mignon.
HIERONDER volgde nog een verklaring, ook dd 5-5-1684, van Maerten van Sweden, Thomas Jacobsen en Andries dHulstre.
[innundaties]

#212 [ZV2154, n80] 24-05-1684
Schuldbekentenis van Francois Bonnel, landman, nu won. in de Golepolder, aan Jacobus Oosterlingh fs Adriaen, wese, (voogden Gillis Oosterlingh en Johannes Kerfijser), over £100 geleend geld, heden ontvangen.Borg: Lowijs de la Haije, won. dijkage Groede.
get: Aert Leenderts, Elij Salainge

#213 [ZV2154, n79] 06-06-1684
Verklaring van Anthonij Verbeke, Adriaen de Lijs en Jeaque Reux, arbeiders, won. ontrent of op de heerl. Breskens, op verzoek van Jean Henquien <dHenquin>; wederom over de vloed van 1682, en de partij land van Pieter Sohier
get: Jacob van Dillenburgh, Pieter Adriaensen
[innundaties]

#214 [ZV2154, n77] 06-06-1684
Verklaring van Willem Heernisse <Heerenisse>, beenhouwer en backer van sijn stijle, voortijts gewoont hebbende ter Groede voor de kercke aldaer, en nu alhier te Breskens, op verzoek van Jean Anthoine Tronchin, dat weinige dagen voor paeschen 1677 Daniel Durij[e] bracht tsijnen huijse een juff. die op t uijtterste swanger was, ende die haer liet noemen Helaine Stocq, sijnde wat doof van gehoor, welke juff. 7 weken bij hem heeft gewoont en bevallen is van een dochter, die eenige dagen na haar geboorte, enige weken na paeschen 1677 in de nederduitse kerk is gedoopt met de naem Alida, over wie zijn overleden huisvrouw meter was; toen het kind gedoopt werd, was er ook een man, die zei de vader van het kind te zijn, luitenant (of zo andere zeggen slechts volontair); deze man heeft ook enige tijd bij hem in huis gewoont met de voors. juff.; het kind werd uitbesteed tot Vlissingen ten huijse van Jan Franssen, voerman aldaer, om opgevoet te worden bij sijnen huisvr. genaemt Catelijntie Tack <Tacq> aen de welke hij gaf f40; het kind leefde maar enige maanden; verder: deze juff Stocq was ca. 33 of 35 jaar oud, ze zei dat ze ook nog een zoon en dochter in Vriesland had; signalement van beiden.

#215 [ZV2154, n78] 06-06-1684
Verklaring van Daniel Durije, voerman van Breskenssant na t Sluijssche veir, en zijn huisvr. Janneken Sohier; verklaring als bij nr #214; capt. Hofman en baron Refort hadden hem gevraagd (Refort zei, dat het zijn vrouw was), zekere juffr. uit Sluis weg te brengen; heeft ook horen zeggen, dat zij een man had in Vriesland, die een eerlijk man was, maar dat zij zich had verlopen met gem. Refort, etc.
WT Daniel Durije, WT Janneken Sohier

#216 [ZV2154, n76] 17-06-1684
Verklaring van Matthijs Verburght op verzoek van Jean Henqui[e]n, dat Pieter Sohier d'oude over 3 weken geleden bij hem gekomen is, en gezegt had, dat MV het niet juist had gehad, toe hij gezegd had dat ook het land van Sohier, gehouden bij Jean Henquien onder water had gestaan; compareerden ook Jan Hamers en Anthonij Verbeke <Verbeecke>, die verklaarden dat ze heden bij Jacob Arents en zijn huisvr. waren geweest, die vertelden, dat Pieter Sohier onlangs bij hen was geweest en gezegd had behoefte te hebben aan een verklaring, dat het land, gebruikt bij Jean Henquien, geen schade had geleden van het water; verklaren zij verder, dat Jacob Arents eerst 1 jaar na de vloed hier is komen wonen, en daarvoor in Baarzande woonde.
get: WT Pieter le Febvre, Jacob van Dillenburg
WT Jan Hamers, MERK Matthijs Verburgh, MERK Anthonij Verbeke

#217 [ZV2154, n75] 20-06-1684
Verklaring van Maerten van Sweden, schepen van Breskens, op verzoek van Jean Henqui[e]n, dat hij eenige dagen na den hoogen vloet 1682 is comen rijden met een peert lengs de Wulpse wegh door de polder van Out Breskens, jegens welcken wegh is palende de landen, aencomende Pieter Sohier d'oude, gebruickt bij den requirant, ende dat doe heeft gesien, soo hij door t water reedt, dat d selve landen van Sohier oock al vele onder t zoute zeewater stonden ...; compareerden mede Cornelis Joris en Mahieu Jacobsen, welke verklaarden heden te zijn geweest bij Eduard Abrahamsen, insgelijcx schepen, die sijeckelijck en pijnlijck sijnde niet conde tot hier comen, dat hij, EA, daags na de bekende vloet met de karre van Andries dHulstre, die dHulstre voerde, is gereden door t zeewater langs gemelde Wulpse wegh in Out Breskens, voorbij t voorseijde lant van Pieter Sohier d'oude, ende doe heeft gesien, dat wel ruijm d helft van t voors. lant onder t zoute water lagh, ende was t zeewater op denselven wegh soo hooge, dat hij, Eduard, op de karre niet droogh conde sitten, maer seer prijculeus op handen en voeten op de karre staende, ....; compareerde mede Andries dHulstre, landman in Breskens, die gelijke verklaart.
get: Jeaque Reux, Adriaen de Lijs
WT Maerten van Sweden, WT Eduwaert Abrams
[innundaties, hofsteden Breskens]

#218 [ZV2154, n74] 28-06-1684
Schuldbekentenis van Jacob Arents, in huw. met de wed Cornelis Boogaert, aan de Abdij van St Pieters, ter acceptatie van de ontvanger Pieter Adr. Lespee, £250:7:6 over verscheiden jaren landpacht van 48.131 land in de 16e cavel van Oud Breskens; hiervoor geeft hij over aan de gemelde ontvanger de timmeragie en gebauw van alle de huijsinge, schueren, stallingen, plantage en gevolge, staende op t voors. lant, belast sijnde met f1000 capitael + rente, ten behoeve van de erven Francois Sohier; voorts ca. 7 gem. tarwe te velde, 7 gem. gerst, koeien, paarden, meubilair, en al het andere dat op de hofstede is, behoudens de verponding, gemetgeld, prochiegeld, ook smit, wagemaker, timmerman en metselaar hun recht, behoudens ook t recht van de wese genaemt Lowijs Boogaert over de successie van zijn overleden suster f250; hij verzoekt de goederen nog enige tijd te mogen gebruiken; toegestaan.
get: Thomas Jacobsen, Abraham Maes
[hofsteden Breskens]

#219 [ZV2154, n73] 27-07-1684
Autorisatie van Susanna Sohier, wed Isaac Seloivre d'oude, won. Middelburg, aan NN, procureur voor het Vrije, om te dagvaarden Claes Verwee, originele debiteur, ofte Francois Pers, wagemaker, en besitter van t nagenoemde huis, won. beide in Schoondijke; dit huis heeft aangekomen Isaac Seloivre jr, gewesen schoolmeester, die het verkocht heeft aan Claes Verwee, die hiervoor 8-10-1679 verbandbrief heeft gegeven, welke verbandbrief haar man van zijn voorn. zoon heeft gekocht; Claes Verwee heeft dit huis naderhand verkocht aan Francois Pers.
get: Jacob van Dillenburg, Willem Heernisse
[huizen Schoondijke]

#220 [ZV2154, n72] 09-09-1684
Verklaring van Mahieu Jacobs[en] en Pieter Cousaert op verzoek van Maerten van Sweden, dat op 26-1-1682 de 6 gem. ... r land in t overschot van Oud Breskens, aankomend dhr Versluijs en gebruikt bij Maerten van Sweden, zodanig is overstroomd, dat alle lage plaatsen onder water lagen; geeft reden van wetenschap Mahieu Jacobs, dat hij, wonend tot Eduard Abrahams[en] omtrent drie weken lang dagelijks de dijk om en voorbij t voors. land most gaen en keren, omdat binnen door de polder niemant kon gaen; en Pieter Cousaert, dat hij toendertijd dagelijks tot Maarten van Sweden heeft gewerkt.
get: Willem Heernisse, Jacob Meurijsse
[innundaties]

#221 [ZV2154, n71] 23-11-1684
Autorisatie van Jacobus Tack <Tacq>, landman, won. heerl. Breskens, als voogt over Maeijken fa. Samuel Tack <Tacq> en Maria Mouvau, <de Mouvau> aan procureur, gerecht Middelburg, in proces, dat hij, beneffens Sijmon de Buisson als in huw. hebb. Johanna fa Samuel Tacq voert contra ..., die, verband hebbend op Johannis Trassaert <Joannes>, voogt en administrateur geweest van de voors. wesen, zeker huis heeft verkocht, nl. de Eenhoorn, staande in de Langendelft in Middelburg.
get: Paulus Broeckmans, Jacob van Dillenburg
[huizen Middelburg]

#222 [ZV2154, n70] 29-12-1684 [frans; met een klad hiervan]
Verklaring van Adri[a]en Dircx [het klad heeft: Adrien de Rijckque (!)], Jacques Grousez <Jeaque>, Jean Anthoine Grousez en Michie[l 2] le Court fils de feu Michie, allen won. heerl. Breskens, op verzoek van Anthoine du Mez, laboureur, mede won. alhier, "que le dite Anthoine du Mez avec sa femme et famille estant delogez et departis de Radighem, chastelainie de Lille, est venu estre demeurant et habitant ici a Breskins les jours de pasque le 29e de mars d l'an seize cents quatre vingt et deux"; gevend voor reden van wetenschap, Adrien Dircx, dat hij op de hofstede woonde, waar AdM kwam; en de anderen, dat zij op naburige hofsteden woonden.
get: Joos de Smidt, David Stiffenda
WT Jacque Grouseit, WT Jean Antoine Grousez, WT Miche le Cour, MERK Adrien Dirx
OPM: Blijkens handtekening leefde Michel le Court sr. nog op 5-5-1684, zie nr #211.
[hofsteden Breskens]

arrow-up

VOLGT ZV 2155: acten van 1685 t/m 1694

#223 [ZV2155, n86] 03-02- 1685
Autorisatie van Abraham du Mont, notaris Groede, fs Abraham, die een halve broeder was van Jean Testeleijn, overleden burger tot Manheim in Duijtslant, ende sulx erfgenaam voor de ene helft in diens sterfhuis, aan Bartholomeeus Sohier, jongman, mede won. in Groede, om vanwege hem te aanvaarden de erfenisse van zijn voors. oom Jean Testeleijn, en met de overige erfgenamen de boedel te verdelen.
get: Jacob van Dillenburg, David Stiffenda

#224 [ZV2155, n81] 10-02-1685
Verklaring van Guilliame de Boeckelare op verzoek van Jan de Vleeschouwer, dat hij, comparant, oogst 1684 in t gerste mennen, sprekende met Jan Sengier o.a. van de moeilijkheid, die JdV werd aangedaen wegens t gene op d hofstede van dhr commandeur Zuidlant soude sijn voorgevallen; hij verklaart, dat JS had gezegt, dat hij alleen daarover had gehoord, en dat hij uit de mont van de castelijn Jan de Visscher en zijn vrouw had gehoort, dat JdV was snachts in huijs gecomen, maer dat se niet en wisten hoe; seggende voorts, dat hij wel wilde, dat hij er niets over had gezegd.
get: Jacob Meurijsse <Meureijs>, David Stiffenda
MERK Guilliaume de Boeckelare
[hofsteden Baarsande, hofstede dhr Zuidlandt]

#225 [ZV2155, n85] 16-03-1685
Autorisatie van Sijmon de Buisson, in huw. hebb. Johanna Tack <Tacq> fa Samuel, won. tot Middelburg, aan Jacobus Tack <Tacq>, landman Breskens, om voor zijn deel, causa uxoris, te onterven een woonhuis te Groede, op t westeinde van de Molenstraat aan de zuidzijde, eertijds aangekomen hebbend Jan Franssen, en daarin te erven Pieter Rebau <Rebauws>, koper ten stokke.
get: David Stiffenda, Cornelis Erleis
WT Sijmon de Busson
[huizen Groede]

#226 [ZV2155, n84] 26-04-1685
Huwelijkscontract Thomas Jacobsen <Jacobssen>, wedr van Pieternelle Rijckebus, en Maeijken Wijte fa Meerten, jd, ca 25 jr, met consent van haar moeder.
get: Jacob van Dillenburg, Pieter van Oost
WT Thomas Jacobsen, MERK Maetje Wijte

#227 [ZV2155, n83] 05-07-1685 Namiddag 8 uur.
Huwelijkscontract Jacob de Bruijne fs Pieter, jm, ca 25 jr, won. St Anna ter Muiden, en Catelijntje Linde fa Jan, jd, geass. met Claes Faes, haar wett. voogt.
get: Jacob van Dillenburg, Pieter van Oost
WT Jacob de Bruijne, WT Catelijnte Linde, WT Claes Faes

#228 [ZV2155, n82] 12-07-1685
Gillis Oosterlingh, inwoner, verklaart verkocht te hebben aan Pieter Helle, acceptant, een woonhuijs met wijnckel, backerije en gevolge, binnen Breskens, metten NW aan sHeerenstrate, metten NO aan d erfve van t huijs J[oh]annes Kerfijser, metten ZW aen de erfve van t huijs Abraham Maes, streckende met sijn achtererfve ZO tot aen de weije van de heer van Breskens, gelijk tegenwoordig door deselve GO bewoont, voor £48 en een rijcxdaelder voor de armen, waarvan 100 gld contant en £12 jaarlijks; vervaldag 1-8; O moet binnen 2 a 3 weken uit het huis getrokken zijn; bijzondere voorwaarde: zolang Helle leeft mag O in Breskens geen eigen winkel houden.
get: Pieter Claessen, Daniel Durije
WT Giles Oosterlijnck, MERK Pieter Helle
[huizen Breskens]

#228A [ZV2156, n5] 04-09-1685 Voormiddag 11 uur.
Huwelijkscontract van hoofdman Boudewijn de Smith, wedr v Catelijntie Scharle, won. Prins Willemspolder geseyt Schoondijke, en Janneken Matthijssen <Matthijesen>, wed Jan Prent; hij heeft geen voorkinderen.
get: Jacob van Dillenburg, Aart Leendertsen
WT Boudewijn de Smidt, WT Jenneken Mattijssen

#229 [ZV2155, n78] 25-09-1685 Namiddag 2 uur.
Huwelijkscontract Pieter van Damme fs Bartel, jm, ca 32 jr, en Anna Erasmus, wed Pieter van Hove, won. in t land van der Groede; zij heeft 3 voorkinderen bij Pieter van Hove.
get: Jacob van Dillenburg, Aart Leendertsen
WT Pieter van Damme, WT Anna Erasmus
OPM: Copie gegeven aan de erfgenamen van Pieter van Damme, met namen Jan van Houte c.s. den 9-5-1689.

#230 [ZV2155, n79] 03-10-1685
Autorisatie van Johannes Kerfijser, kleermaker, en Magdaleentje de Laver, zijn huisvr., op punt om naar Engeland te verhuizen, aan Jacobus Tack, landman, won. in der Groede, om te verhuren of te verkopen hun woonhuijsken en gevolge in Breskens, maar in geval van verkopen alleen indien meer dan 100 gld contant of totaal 400 gld; verhuur minimaal ...
get: WT Adr[iaen] Antheunissen 38/1685, WT Abraham Maes
WT Joannis Kerfijser, WT Madelena de Lavers
[huizen Breskens]

#231 [ZV2155, n80] 03-10-1685
Autorisatie van Johannes Kerfijser, kleermaker, en Magdaleentje de Laver, zijn huisvr., aan Janneken Uijtterschout, wed Emanuel de Laver, won. Middelburg in Zeeland, om namens hun te ontvangen van gemelde Magdaleentjes cousijn Cornelis de Laver, jegenwoordig chirurgijn op Alia Catte in Oost Indie de somme van 156 stucken van achten, hier genaempt rijxdaelders, haar Magdaleentje competerend over deugdelijk geleend geld bij haar vorige man Willem Janssen sal. in Oost Indie aan deselve Cornelis de Laver.
get: WT Adr[iaen] Antheunissen 38/1685, WT Abraham Maes
WT Joannis Kerfijser, WT Madelena de Lavers

#232 [ZV2155, n77] 06-02-1686
Jan Poleij en Jacobus Tack als gesworens en directeurs van de Elisabethpolder verpachten aan Joos Willemsen <Willemssen> 49.256 gem. land in de Elisabethpolder, gekomen van de erven Brantwijck <Brandwijck>, voor 7 jaar, waarvan het eerste jaar vervalt nov. 1686, dit eerste jaar als een braakjaar voor 1 gld/gemet, de andere 6 jaren voor 6 gld/gemet; Willem Pauwels <Pauwelssen>, landman in de dijkage van Groede stelt zich borg voor zijn zoon Joos.
get: Jacob van Dillenburg, Jan P[rs.] Poppe
WT Joos Willemsen, WT Willem Paulus, WT Jan Poleij, WT Jacobus Tack
ONDER STOND: 05-04-1688 Joos Willems afstand gedaan hebbend van zijn pacht, zo verklaart bailliu [Esaias] de Coster over te nemen de partij benoorden de weg, zijnde 12.014, over de jaren 1689 t/m 1692; en op 06-04-1688 neemt Francois Bonnel de pacht over van de landen bezuiden de weg, groot 37.242, eveneens over 1689 t/m 1692.
WT E de Coster, WT Francois Bonnel
[pacht Elisabethpolder]

#233 [ZV2155, n76] 06-02-1686
Jan Poleij en Jacobus Tack als gesworens en directeurs van de Elisabethpolder verpachten aan Jacob Ketelaer, burgemr., 12.150 gem. in de Elisabethpolder, ontrent de hofstede en landen van [wed Adriaen van] Dorst, deze 12½ gem. den selven gemeenen polder rakende ende gekomen van de erven Brantwijck, voor 7 jaar, waarvan het eerste is lopende en vervalt nov. 1686; het eerste jaar voor 1 gld/gemet, als zijnde een braakjaar, de overige 6 jaar voor 6 gld/gemet.
get: Jacob van Dillenburg, Jan P[rs.] Poppe
WT Jacob Ketelaer, WT Jan Poleij, WT Jacobus Tack
[pacht Elisabethpolder]
ONDER STOND: 12-04-1692, dese pacht aan t sterfhuijs wed. Ketelaer geprolongeert voor nog 5 jaar, ingaande oct 1692, a £1:1:0 /gemet/jaar, op conditie van approbatie van juffr van Dorst.
WT Johan van Dijcke (namens het sterfhuis), WT Jacobus Loke over vrouwe [van] Buat, WT Jacobus Tack

LOS BRIEFJE HIERBIJ: In de 12.150 lants in de Elisabethpolder, gebruikt bij de erven Ketelaer, so [h]eeft nu na 1688
mevrou Buat 6.244
juffr v Dorst 2.130
Elisabethpolder dan nog 3.076
tesamen 12.150 gem.
Anno 1691 is noch uitgeput [=uitgegraven] uit t lant van mevr. Buat 1.120 gem.

#234 [ZV2155, n75] 11-02-1686
Gillis de Cherf, jongman, enige zoon en erfgenaam van Olivier de Cherf, won. tot St. Laurus in Zeeland, bekent verkocht aan Tanneken de Loose, wed Geeraert Teijdens een woonhuisken binnen Breskens , gemerkt ZO verhoofdende aan sHeerenstrate, ZW aan t huis en erve van Cornelis Claes[sen] Hijnck in huw. met de wed Maarten van Beveren, NO aan de ledige plaatse, en NW tot de achterstrate ende nog enige cijnserve NW over deselve achterstrate, voor £9:15:0 plus 5 sch. voor de armen, de helft contant pr. mei bij de erfenisse; de huur loopt door tot mei [m.i. woont zij er dus], "met voorder conditie dat de coopster voor haer selfs een uijtgangh achteruijt haer vers[eijde] huijsken sal moeten versorgen, soo se uijtgangh hebben wil, immers sal te vreden moeten sijn met t contract diesaengaende bij den vercooper ende Corn. Claes Hijnck gemaeckt"; de cijns zal verkoper zuiveren tot kerstdag 1685 en niet verder.
get: Aert Leendertsen, Cornelis Erleijs <Erleije>
WT Gillis de Serf, MERK Tanneken de Loose
[huizen Breskens]

#235 [ZV2155, n74] 20-04-1686
Pieter Claessen, won. heerlijkheid Breskens, bekent verkocht aan Christiaen Janssen Grijs een woonhuisken met zijn gevolge, hem verkoper aangekomen bij koop uit t sterfhuis van Commertje Bastingh <Basttingh>, gestaen en gelegen op den binnenbarm van den Oudt Breskens dijck, jegens de kreecke, niet verre van de Wulpenpolder; prijs £33:10:0, waarvan £10 contant bij de erfenisse mei 86, en nog £5 op 1 oct 86, deze £15 te betalen aan de armen van Breskens, en de rest in 3 jaarlijkse termijnen, telkens 1 oct..
Borg: Samuel de Back <Bacq> [OPM: geen vermelding van cijns]
get: Pieter van Oost, WT Pr. Dingemansen [Pieter Dingemansen]
MERK Pieter Claessen, WT Cristijaan Janse Ghrijs, WT Samuel de Back
[huizen Oud\Breskens]

#236 [ZV2155, n73] 11-05-1686
Matthijs Baert, hooftman, won. PrinsWillemspolder, verhuurt Joos Gijsels, won. Baarsande, 10.110 gem. land, gelegen onder sijn, Baert's, gebruik, bij de huurder met lijnsaet besaeit over desen jaer 1686, a £8:6:8 /gemet, totaal £86:7:9, waarvan reeds £40 is betaald; verhuurder doet de paardenarbeid.
get: Jacob van Dillenburg, Pieter van Oost
WT Mattijs Baart, WT Joos Gisels
[pacht Baarsande]

#237 [ZV2155, n72] 28-05-1686 [frans]
Huwelijkscontract Estienne Vasseur, jongman, 25/26 jaar, met consent van vader Pieter Vasseur, en Pirone de Beaucarne, vefve de Michiel le Court.
get: MERK Gilles de Tombes, David Stiffenda
MERK Estienne Vasseur, MERK Pirone de Beaucarne

#238 [ZV2155, n71] 09-11-1686 AVOND 7 uur, DORP SCHOONDIJKE.
Testament van Jan Sengier, jongman, ca 27 jaar, ziekelijk te bedde, liggende in den dorpe Schoondijke, verstand helder: legateert aan de armen van Schoondijke £25, en aan Anthonij Servaes £10, te betalen binnen 6 weken na zijn overlijden.
get: MERK Pieter Mailliaerts, WT Cornelis Coenraet Cloter
WT Jan Sengier

#239 [ZV2155, n70] 14-12-1686
Verklaring van Anthonij Verbeke <Anthoine>, Jean Chevallier en Jean Casteux op verzoek van Jean Henquien, landman, won. in Breskens, dat Jan de Mulder, gewesen gareelmaker in der Groede, jegenwoodig wonende tot Vlissingen, op woensdag en donderdag l.l., zijnde de 11e en 12e deser maand; deze JdM is op de 12e geweest ten huijse van Pieter de Luijck, in dorp van Groede, en heeft daar een half pont sijden garen gekocht om te greelmaken.
get: Jacob van Dillenburg, Pieter van Oost
MERK Antonij Verbeeke, MERK Jean Chevallier
[gareelmaker Groede]

#240 [ZV2155, n69] 17-12-1686 [frans]
Phillippe du Mez, jongman, ca 28 jr, won. in deze heerlijkheid, vertrekt voor enige tijd; hij machtigt zijn broers Anthoine du Mez en Jean du Mez om zijn goederen te beheren; indien hij op deze reis overlijdt, dat benoemt hij als erfgenamen zijn drie broers Anthoine, Jean en Michiel du Mez, "excludant sa niepce Marie Anne Testelin, fille de sa seure Marie du Mez, reservé sa ligitime portion".
get: Lowijs van Elleput, Jacob van Cruyningen
WT Flijppe du Mez

#241 [ZV2155, n47] 04-02-1687 [onderhandse machtiging]
Wij Cornelija Tersteijn, won. Schoondijke, eerst weduwe van Reijnier de Clercq, met Wilhelmus Tersteijn <Willems> als voogt over een (?) nagelaten weese, en (?) Harenout Stenaert [= Aernout Steenaert] als behoowelijcken zoon van zaliger Jacob Ste[e]naert, soo hoover hem selfs als voogt van de minderjarige weesen nagelaten bij voorn. Jacob Stenaert, waarvan voorn. Cornelia Tersteijn laatst weduwe is gebleven, autoriseert Daniel de Clercq om over ons als over hem self met Jacob Ketelaer en Reijnier de Clercq, nagelaten wese van sal. Reijnier de Clercq te accorderen over 1/8 part in de windmolen van Breskens, ende tengelijke eene [molen] staande in het gewesen fortresse van Biervliet. Plus verdere aanvulling.
[molen Breskens], [molen Biervliet]

#242 [ZV2155, n68] 10-02-1687
Verklaring van Lowijs Leijart en Cornelis Joris, beide inwoners deser heerlijkheid, op verzoek van Jean Henquien; LL verklaart, dat Jan de Mulder, gewesen gareelmaker in der Groede, ontrent de tijt van zijn vertrek aldaar, 's avonts tegen zonsondergang op de hofstede Breewater bij zijn [LL] huisvrouw is gekomen met het verzoek een wagen en paarden te mogen huren om zijn vrouw, kinderen en enig goed naar t strande te mogen voeren, maar zijn vrouw had dat niet willen doen, zonder hem [LL] dat te vragen; CJ verklaart, dat deselve JdM kort daarna tot zijn woninge is gekomen voor hetzelfde, maar dat had hij geweigerd, zeggende "t is nu alreets in den avont, hebbe slechte peerden ende de wegen sijn dijep, vreese in de wegh verstelt soude connen blijfven, ende beijde ongemack daerdoor te mogen genieten".
get: Thomas Jacobsen, Lowijs van Elleput
WT Lowijs Leaers, MERK Cornelis Joris
[hofsteden Oud\Breskens, hofstede Breewater]

#243 [ZV2155, n67] 27-02-1687 4 uur middag.
Huwelijkscontract van Geeraert Meijnaert, jm, in zijn 25ste jaar, en Josineken Pils, wed Gillis de Meijer, won. Prins Willemspolder; zij heeft een voorkind.
get: Jacob van Dillenburg, Pieter van Oost
WT Geerart Meinaeert, MERK Josinken Pils

#244 [ZV2155, n66] 14-10-1687 7 uur 'savonds.
Huwelijkscontract van Jacob van Dillenburg <Dillenburgh>, laatst wedr van Trijntje Jacobs, inwoner, en Tanneken Deuts, jd, 32 jr, met consent van haar ouders.
get: Pieter van Oost, Gillis Verwee
WT Jacop van Dillenburch, WT Tanneken Deuis

#245 [ZV2155, n64] 06-11-1687
Servaes Bockeljoen bekent verkocht aan Adriaen Willemssen Decker zekere huijsinge en schuere, met koteragie, plantagie en gevolge, ook de boorden in de spinden, koetsen en wijnckel, zoals jegenwoordig door Bockeljoen bewoont en gebruikt, binnen Breskens, op cijnsgrond, metten NW aan sHeerenstrate, metten ZO strelende jegens den baillius schuere, metten ZW neffens t huis en cijnshofken van Jacob van Dillenburg, ende metten NO neffens Cornelis Erleije <Harleij> voor £56 boven de bespreken, waarvan 100 gld. contant primo mei 1688, en verder £12 jaarlijks.
MERK Servaes Bockeljoen, MERK Adriaen Willemsen
[huizen Breskens]

#246 [ZV2155, n63] 04-02-1688
Adriaen Willemssen Decker bekent verkocht aan Janneken dHenniijn <dHennin>, laatst wed Laurus Stap een woonhuisken en schuurtje, backeete en gevolge, oock de boorden in de spinde en koetsen, zoals door hem jegenwoordig bewoont, op cijnsgrond, metten ZO aan sHeerenstrate, metten ZW jegens t land gebruikt bij Thomas Jacobsen, met sijn achtererve ten NW tot jegens de weij gebruikt bij Lowijs van Elleput, ende metten NO jegens t huisken van dito Elleput, voor £26 boven de bespreken voor Breskens armen, contant bij de erfenisse primo mei 1688.
MERK Adriaan Willemsen, MERK Janneken dHennin
[huizen Breskens]

#247 [ZV2155, n65] 20-02-1688
Huwelijkscontract van Andries dHulstre, wedr van Matie Pieters[en], <Matje> en Crijntje Ruijters, jd, ca 25 jr; hij heeft twee voorkinderen.
get: Jacob van Cruyningen, Pieter van Oost
MERK Andries de Hulster, MERK Crijntje de Ruijter

#248 [ZV2155, n58] 22-06-1688
Mr Geeraert Lambrechtsen over juffrouwen Corvincx ende Pieter Cockuijt over de erven InderVelde en Anthonij Ooms bekennen verpacht aan Jan Poleij 50 gem. land in de Elisabethpolder, gelijk tot nu toe bij deselve Poleij gebruikt; dese pachter Poleij sal moeten vaststaen voor 9 jaar, maar dheren verpachters mogen met 7 jaar de pacht eindigen; pacht zal ingaan nov. 1688, het 1e jaar zal vervallen nov. 1689; pachter zal voor het lopende jaar 1688 betalen eens £20 voor de vruchten nu daarop staande, die seer weinig zijn als sijnde meest gebraeckt; pacht £1 /gemet /jaar plus 2 sacken tarwe; verpachters betalen prochiecosten e.d.
get: Jacob van Dillenburg, Abraham Maes
WT G Lambrechtsen, WT Jan Poleij
[pacht Elisabethpolder]

#249 [ZV2155, n62] 21-07-1688
Verklaring van Jan Poleij, landman, won. heerl. Nieuwvliet, op verzoek van Jacobus Tack, dat hij in de voorzomer van 1683 te Groede is geweest ten huize van Pieter Andriessen Sijx, waar toen ook waren mevr Elijsabeth Maria Musch, douagiere du Buath [vrouwe van Buat] en de voors. Jacobus Tack, die accordeerden over haar landen in de Elisabethpolder, dat Tack deze mocht braecken en de helft met koolzaad bezaaien, zoveel hij kon, en daar Tack klaagde over het labeur "als te swaer vermits de bedorvene landen door den grooten watervloet" zo heeft zij hem vrije woninge en weije gegeven, net zoals Poleij ook van zijn meester had verkregen.
get: Jacob van Dillenburg, Paulus Broeckmans
WT Jan Poleij

#250 [ZV2155, n60] 11-09-1688
Huwelijkscontract van Isaac Adriaenssen Dir[c]x, jm, geass met zijn vader Adriaen Dir[c]x met Janneken Lievens de Vrije, wed Adriaen Antheunissen.
get: Jan Tack, Jan[nes Alewijnssen] Geens
WT Ysaac Adrijaensen Dijrcx, WT Jannetge de Vrije, MERK Adriaen Dircx

#251 [ZV2155, n61] 01-11-1688
Michiel le Court <la Court> en Laurus van Overloop verklaren van Abraham Callant, die dit bevestigt, ca. 6 gem. land gehuurd te hebben in de Elisabethpolder ontrent Nieuwerhaven, om maart 1689 met lijnzaad te bezaaien om vlas te groeien; Abraham Callant zal de paardenarbeid doen, t lant labeuren, t vlas in ende uijt de roote voeren, ende thuis mennen, de huurders al het andere: het saet, het saeijen, wijen, trecken, repen, spreën, binden, vurcken etc., voor £7 t gemet; indien het vlas mislukt mogen ze het bezaaien met bonen of erwten maar niets anders.
get: Gillis de Nijs, Cornelis Claes Hinck
WT Miche le Coeur, MERK Laurus van Overloop

#252 [ZV2155, n56] 27-04-1689
Accoord tussen Isaac Adriaenssen Dir[c]x, wedr van Janneken Lievens de Vrije, ter eenre, en Jannes Alewijnssen Geens <Allewijnssen> en Daniel Lievenssen de Vrije als voogden van de vijf nagelaten kinderen en wesen van Adriaen Antheunissen en de gem. Janneken Lievens de Vrije, gewesen echtelieden. Volgens huw. contr dd 11-09-1688 komt Isaac Dircx £72 boven 4 stenen geswingelt vlas, zonder meer; deze wordt hem betaald met £50 contant en binnen 6 of 8 weken nog £22; Isaac zal hiervoor van de boedel scheiden, en deze aan de 5 wezen laten.
get: Aert Leendertsen, David Stiffenda
WT Isaac Adrijaensen, WT Jannis Geens

#253 [ZV2155, n59] 30-04-1689 GEPASSEERD IN DORP GROEDE
Verklaring van Boudewijn de Vos en Samuel de Back, landlieden, won. dijkage Groede, op verzoek van dhr Martijnus Maertenssz c.s., won. tot Middelburg, dat zij weten, dat Bartholomeeus Personne <Persoone> jegenwoordig als landman gebruikt de hofstede en landen van de requirant in de letter Q no 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 en een deel van 16, in Groede, zoals ook volgens de kaart van 1671 daarvan gemaakt door landmeter [Jan Gillissen] van Cruijningen, 4.294, 5.046, 5.012, 3.060, 11.003, 13.036, 6.024, 4.260, 3.206, 1.114, 2.244 ende een dreefje 0.123, dus 61.222, zoals t zelve ook al is gebruikt geweest bij Pija Stap, gewesen pachter; verklaarden voorts de beide comparanten, dat in verscheiden plaatsen in deze dijkage landen aangewonnen zijn, alsoo vele wateren en kreecken door langheijt van tijt sijn aengevult ende den oock nu de eigenaars gewoon sijn haar pachtbrieven daar na te maken, sulx daarvan ook pacht wordt betaald.
get: Ab[raham] Vermeere, Jorijs Abrahamsen
WT Boudewin de Vos, WT Samuel de Back

#254 [ZV2155, n57] 08-07-1689
Autorisatie van Jannes Alewijnssen Geens <Allewijnssen> aan mr Paulus Sorgeloos, procureur landsvierschaar Vlissingen, om beslag te leggen om vruchten te velde, gebruikt bij Cornelis Jobsen te Koudekerke.

#255 [ZV2155, n55] 12-07-1689
Johan Janssen Hemeltecan, won. Schiedam, verklaart dat zijn moeder Sara Vessuup heeft verpacht aan Passchier Vermeulen 30.072 land, staande ten hoofde van haar voors. zoon, in de 13e cavel van Oud Breskens, door de pachter al reeds gebruikt wordend, voor 7 jaar a 8 gld 10 st /gemet/jaar, ingaande half november 1689 na de oogst, inclusief t gebruik van de timmer; onderhoud voor pachters kosten "doch indien t mochte gebeuren dat eenigh ongeluck geduerende desen pacht den voors. timmer en gebauw overquam tzij door de zee of brant ende tempeesten ( t welck Godt verhoede), waerdoor deselve geruineert mocht worden, sonder schult van den pachter, soo en sijn d'eijgenaers noch pachters geen van beijden gehouden wederom aldaer te timmeren, maer sijn alsdan daervan ontslagen, ende soude den pachter in sulcken geval sich met andren timmer moeten behelpen".
get: Daniel Durije, Mattheus de Meij <Mattheijus de Meij>
WT Johanni: Hemelttekan, WT Passchier Vermeulen

#256 [ZV2155, n54] 14-07-1689
Verklaring van Cornelis Claes[s]en Hijnck en van Jacob van Rooijen op verzoek van Jan[nes] Alewijns[s]en Geens "hoe zij de 12e deser bij malcandren saten t enden Breskens callesie aen den dijck ende dat doe aldaer is gekomen Isaac Adriaens[s]en Dir[c]x, wedr van Janneken [Lievens] de Vrije, comende uijt de herbergh van Jacob van Dillenburgh om soo naer huijs te gaen, soo heeft hij sich daer bij de comparanten gevoeght ende heeft sich seer misnoeght getoont ende aen haer comparanten verhaelt, dat hij different hadde gehadt jegens den requirant Jannes Geens voornt:, ter cause dat Jannes Geens als vooght van de kinderen van Janneken de Vrije voor hem had gepretendeert, dat gelijck dito Janneken de Vrije haer goederen in gemeenen boedel had ingebragt, hij Isaac Adriaensen oock t sijne van sijne moeder gecomen most inbrengen, seggende onder andre in groote hevigheijt, dat Jannes Geens daer aen dede als een fijelt en schelm ende met schrijckelijcke dreijgementen en quaet spreecken seijde hij onder andre Ick sal dien Geens om hals brengen tzij van dage of morgen, al stont de galge daer voor mij, of hij sal mijne gerechticheijt geven ende andre grouwelijcke dreijgementen meer, daer op zijlieden comparanten seijden, Isaac Isaac, siet wat ghij segt en wat ghij doet, ghij sult u selven bederven, daerop hij Isaac Adriaensen Dircx seijde, neen, dat staet al over ses weeken in mijn herte geschreven", en is hij toen verder gegaan.
get: Daniel Durije, David Stiffenda
MERK Cornelis ClaesHinck, MERK Jacob van Rooijen

#257 [ZV2155, n53] 14-07-1689
Verklaring van Abraham Maes op verzoek van Jannes [Alewijnssen] Geens <fs Alewijns>, dat op voorleden dijnghdagh, na de middagh, als Adriaen Dir[c]x staetje op t stadthuijs Breskens was gesloten, ende als hij Maes ten huijse van Jacob van Dillenburg <Jacop> quam, uijt naem van de magistraet met een brijefken om de oncosten, hij Isaac Adriaenssen eenigh gelt uijt sijn sack treckende tselve met hevige boosheijt op den toonbanck smeet met schrickel[ijcke] vloecken en dreijgenmenten, onder andere Ick wilde dat t gelt voor hondert duysent duijvels in ....? was, maer ick sal t dien duijvel van Jan Geens niet vergelden, ick sal hem noch den hals breecken, t zij wanneer het is.
Compareerde Passchier Vermeulen verklaart dat hij op de 12e, ten huijse van Jacob van Dillenburg komend, Isaac Adr Dircx was tegengekomen in de gang aldaar, die zich zeer vergramt toonde; hij zei o.a. Ick heb een mes in mijn sack; Ick sou dit Jan Geens wel in sijn balgh bruijen.

#258 [ZV2155, n52] 25-08-1689
Huwelijkscontract Isaac Crespeel fs Rogier, jm, met consent van zijn vader, en Catlijntje Haccombaert fa Jan, jd, ca 21 jr, met consent van haar voogt.
get: David Stiffenda, Pieter Messean
WT Isaac Crappeel, WT Catalintie Hakenbaert

#259 [ZV2155, n51] 07-09-1689
Huwelijkscontract Jan Gijs fs Leendert, jm, ca 22 jr, verklarend geen ouders of voogden te hebben, en Maria Pieters, wed Fransois Matthijssen <Franssois>, doch geen kinderen hebbend; beide won. Prins Willemspolder.
MERK Jan Gijs, MERK Maria Pieters

#260 [ZV2155, n50] 08-09-1689
Huwelijkscontract Jan Gerritssen Velsenaer, wedr van Lijvijna Faster, doch geen kinderen hebbend, en Prijna Steenaerts fa Isaac, jd, oud ontrent 23 jr, met consent van haar vader zo zij verklaarde; beide won. Prins Willemspolder geseijt Schoondijke of immers aan t veer aldaer.
get: Willem Huijbregts, Pieter Messean
WT Jan Gersen Velsenaer, MERK Prijna Steenaert, WT accoord Isaack Steenaert

#261 [ZV2155, n49] 08-11-1689
Huwelijkscontract Willem de Nagel, wedr van Maria Janssen, hebbende van deselve een voordochter, won. dorp Schoondijke, en Anna Cornelissen de Lange, jd van Isendijke, onbejaert, geass. met haar broeder Adriaen Cornelissen de Lange.
WT Willem de Nagel, WT Anna Corneles de Lange

#262 [ZV2155, n48] 08-11-1689
Comp. Magdaleentje Gerritssen Velsenaer <Gerritsz>, wed Anthonij de Swager, won. tot Leijden, item Maeijken Gerritssen Velsenaer <Gerritsz>, hv v Andries Gerritz van Bael, won in Ooltjesplaat, en Hadewe Gerritssen Velsenaer hv v Cornelis Jacobssen den Helt, won op Pietershouck, vervangend hun zuster Pieternelle Gerrits[sen] Velsenaer, hv v Willem Arentsz van der Heij, won. tot Rotterdam, alle vier volle susters van Jan Gerritssen Velsenaer <Gerritszen>, overleden aen t veir van Schoondijke; item comp. mede Soetje Gerrits[sen] Velsenaer, jd, bejaert sijnde, won. op de West Maes, vervangend haar volle broeders Gerrit Gerritssen Velsenaer, won. op de West Maes, en Pieter Gerrits[s]en Velsenaer, won. tot Dordreght, halve suster en broeders van de voors. JGV; zij autoriseren mr Willem Huijbrechtsen schoolmr. in Schoondijke voornoemd, om te treden in t sterfhuis van de voors. JGV, beneffens desselfs weduwe, en de boedel te redderen en te verdelen.
[schoolmeester Schoondijke]

#263 [ZV2155, n46] 24-11-1689
Pieter Claessen <Claassen>, won. deser heerlijkheid, bekent schuldig over landpacht en borgtocht aan juffr Neelken Boudewijns [van Doorn], wed majoor Hendrik Barents Ijpermans, won. in der Groede, £41:8:0; hij verkoopt haar 3 paarden, 3 koeien en gereedschap voor dit bedrag; verzoekt dit nog enige tijd te mogen gebruiken.
get: Jacob van Dillenburg, Pieter Messean
MERK Pieter Claesen, WT Neeltge Boudewijns wedu: van Henderijch Berrens Ipermans

#264 [ZV2155, n45] 01-12-1689
Accoord tussen Jannes Alewijnssen Geens en Isaac Adriaens[s]en Dircx, wedr van Janneken [Lievens] de Vrije over t sterfhuis van voors. Janneken; Isaac verklaart dat hij spijt heeft van de ruzie.
get: Abraham Maes, Elias Hollebrant
WT Isaac Adrijaensen, WT Jannis Geens

#265 [ZV2155, n44] 01-05-1690
Fransois Keerse, in huw hebb Janneken Verwee fa Joos, Adriaen Wallaert sone van Prijntje Verwee, voorts Rogier Verwee en Claes Verwee, de laatste wonend in Schoondijke, verklaren de enige en universele erfgenamen van smoeders zijde te zijn, zonder dat enige andere meer in leven zijn, van haren cousijn Lowijs Odijn, van Brugge, daar moeder af was Janneken Verwee, welke Lowijs Odijn in 1655 (!) naar Oost-Indie is gevaren met het schip de Provintie en op 9-5-1663 met t schip Schravezande verongelukt, volgens opgesocht bescheet; heeft nog merkelijke somme te goed van de OI-kamer te Middelburg; zij autoriseren Gerret Blaes, koopman, won. Vlissingen, om dit te innen.
get: Jacob van Dillenburg, Antoine Carlier
MERK Francois Kersse, MERK Adriaen Wallaert, MERK Rogier Verwee, WT Claes Verwee

#266 [ZV2155, n25] 07-06-1690
Huwelijkscontract Jan [Jansen] Geens <fs Jans>, laatst wedr van Maetje de Neve, zonder kinderen, en Elijsabeth Merckussen fa Huijbreght, jd, oud ontrent 23 jr, geass. met haar broeder Daniel Merckussen.
get: Willem Hares, Pieter van Oost
WT Jan Geens, MERK Elisabeth Mercusse, WT Daniel Merckse

#267 [ZV2155, n43] 19-06-1690
Verklaring van Aert Leendertsen <Aardt>, Anthonij Carlié[r] en Pieter Messean <Messejan>, inwoners Breskens, op verzoek van Jannes [Alewijnssen] Geens over zijn huisvrouw, dat op heden na de middagh, Aart Leenderts sijnde op wijnckel, Carlié en Messejan in en ontrent de wijnckel van de wed. Carton, dat Jan Tobias daer ontrent swierende, sijnde beschoncken soo t bleeck, hebbende sijn wagen en paerden daer ontrent staende, hij onder andere oock is gegaen in t huijs van den timmerman Jannes Geens, en daer uijt comende heeft seer gevloeckt en gescholden; hij noemde Geens vrouw o.a. "jou onrechtveerdigen hont, jou onrechtveerdigen duijvel".
get: Cornelis Claes Hi[j]nck, Isaac Adr[iaensen] Dircx
WT Aert Leendertsen, WT Pieter Messean, WT Antoine Carlie

#268 [ZV2155, n42] 03-07-1690
Pachtcontract. Hubertus Coomans, luitenant, in huw hebb Sara van Kerrebroeck en juffr Pieternella Kerrebroeck, wed dhr Hardenbroek, verpachten Andries dHulstre eene bebauwde en betimmerde hofstede, huijsinge, schuere, stallinge, backeete met de heijminge en heckens die daertoe behooren, item met de plantagie ende met de baninge van ontrent hondert gemeten, soo weije als zaeijlant ende gevolge van dijcken; d hofstede gestaen en gelegen in den Heerenpolder, de landen gelegen 90.256 in den Heeren en Steenenpolder in Baarsande ende 9.044 in der Groede, sooals voordien gebruikt bij Andries Lems ende laatst bewoont en gebruikt geworden bij Pieter de Puijt; komt in t gebruik van de timmer juli 1690; pacht voor 7 jaar, ingaande bamisse of october 1690, voor 8½ gld /gemet, incl. het gebruik van de timmer.
get: Jacob van Dillenburg, Gillis Verwee
WT H Coomans, WT P Kerrebrouck wede Hardenbroeck, MERK Andries de Hulster
[hofsteden Baarsande]

#269 [ZV2155, n41] 20-11-1690
Andries dHulstre als voogt van de wees Andries Lems verpacht Anthoine Boidi[j]n 12.097 gem., aankomende de voors. weese, gelegen in de dijkage van der Groede, letter D, daarmede nog volgende 1.094 gem. kerckeland, en nog 0.284 armland, ingaande direct, voor 7 jaar a 10½ gld /gemet/jaar voor het land van Lemps, en het ardere kerkeland voor de prijs waarvoor dit verpacht is.
get: Jacobus Carpentrij, Pieter Messean
MERK Andries dHulstre, WT Anthoine Boidin

#270 [ZV2155, n40] 12-12-1690
Verklaring van Jan[nes Alewijnssen] Geens, schepen, op verzoek van bailliu [Esaias] de Coster, dat Lowijs van Elleput en Gillis Roels, inwoners alhier, wanneer "hare sonen Jan van Elleput en Heijndrick Roels over eenige weecken hier te Breskens gevangen waren, beijde sijn gecomen bij hem comparant Geens t sijnen huijse seer bedroeft en ontstelt sijnde tot schreijens toe, en hebben hem Geens seer ernstigh versocht dat hij doch belijefde ten besten te spreecken bij dheer Bailliu ende bij de magestraat, dat hare sonen mochten uijt de gevanckenisse comen ende dat se conden tot accoort comen, waerop hij Geens dan voor, met ende present dselve heeft gesproken met gemelde bailliu Coster ende heeft de saecke soo verre gebracht dat na woort en weerwoort eijndelijck de sake is geaccordeert op approbatie van Burgemr. en schepenen, in voegen dat Lowijs van Elleput soude geven £25 ende soude betalen d'oncosten over sijnen soon gevallen, gelijck hij oock dselve oncosten daerna heeft betaelt, ende Gillis Roels soude geven seven ponden vls. ende afstant doen van d'helft van t gebruick van seven gemeten lants, daer different en proces over was, mits dat elck soude betalen sijn procur[eur] ende soude hij Roels mede betalen d oncosten over sijne soon gevallen, gelijck hij oock daerna deselve oncosten heeft betaelt".
get: Thomas Jacobs[s]en, Daniel Durije
WT Jannis Geens

#271 [ZV2155, n39] 12-12-1690
Pachtcontract. Jan Poleij, schepen heerlijkheid Nieuwvliet, verpacht Daniel Durije, schepen Breskens, 15.170 gem. zaailand, gelegen in de 4e hoofdcavel van de Elijsabetpolder, aankomend de heren en vrouwen Indervelde en Kurvincx, van welke landen hij, Poleij, voorpachter is, sijnde dese partij eerst ses stuckjes, die met t noordeijnde aen de watergangh comen bij de zeedijck, ende van de west cavelsloot oostwaerts tot de weije, die aan de hofstede geweest is, ende dan noch het gewent zuijt daer t enden aen, ten geheele breedde van de cavel, alles hemelsbreedde; pacht voor 8 jaar, 1e jaar is ingegaan Catharijne of november naar t rooven van de ougst 1689, maar daar de heren eigenaren haar keure hebben behouden of ze met 7 jaren de pacht wilden eindigen, daarvan Poleij selfs een jaar heeft gebruikt, in dat geval slechts voor 6 jaar; pacht voor 7 gld /gemet/jaar;
Poleij neemt de waterpenningen, statenpenningen en parochiecosten voor zijn rekening; des sal de pachter gehouden sijn (schoon dese polder ondertusschen mocht comen te inunderen ofte schade van de zee te lijden) te moeten betalen over alle de voors. landen de geheele pacht van dat jaer, waervan de vruchten sullen sijn afgeoogst ende de velden ontbloot, sonder eenighe cortinge.
get: Jan Abr. Tack [WT Jan Tack], Pieter Messean
WT Daniel Durije, WT Jan Poleij
[pacht Elisabethpolder]

#272 [ZV2155, n36] 29-12-1690
Pachtcontract. Jan Poleij, schepen heerlijkheid Nieuwvliet, bekent verpacht aan de [Susanne le Compte], wed J[e]an Gema[e]r, die verklaarde dat haar gewesen man in zijn leven had gepacht van deselve Jan Poleij, en dat zij oversulx de selve pacht was accepterende van 29.160 gem. weij en zaailand in de 4e hoofdcavel van de Elisabethpolder, aankomend de heren en vrouwen Indervelde en Curvincks, en van welke landen hij, Poleij, voorpachter is, sijnde dese partij eerst een stuk weiland, daar de hofstede gestaan heeft, ende aan deselve hofstede geweest is, comende met het noordeinde aan de watergang bij de zeedijk, metten oosten in de cavelsloot, metten westen en zuiden aan t gebruik van Daniel Durije, ende dan nog het 3e, 4e en 5e gewent, van de zeedijck te rekenen, tot tegen t gebruik van Gillis de Nijs, ter geheele breedde van de cavel, alles hemelsbreede, ende gelijk de pachteresse al reede gebruikt; pacht voor 8 jaar, 1e jaar is ingegaan Catharijne of november naar t rooven van de ougst 1689, maar daar de heren eigenaren haar keure hebben behouden of ze met 7 jaren de pacht wilden eindigen, daarvan Poleij selfs een jaar heeft gebruikt, in dat geval slechts voor 6 jaar; pacht voor 7 gld /gemet/jaar; Poleij neemt de waterpenningen, statenpenningen en parochiecosten voor zijn rekening; des sal de pachteresse gehouden sijn (schoon dese polder ondertusschen mocht comen te inunderen ofte schade van de zee te lijden) te moeten betalen over alle de voors. landen de geheele pacht van dat jaer, waervan de vruchten sullen sijn afgeoogst ende de velden ontbloot, sonder eenighe cortinge.
get: Daniel Durije, Francois Bonnel
WT Seusana le Conte, WT Jan Poleij
[pacht Elisabethpolder]

#273 [ZV2155, n38] 25-01-1691
Autorisatie van Cornelis Uijttenboogaert als wett. voogd van de weese Andries Lems <Lemps> aan Pieter van de Zande, procureur, om proces te voeren contra NN, backer tot Middelburg in Zeeland, "ter cause dat desselfs hont d'selve Andries Lemps seer schrickel[ijck] heeft gebeten op sHeerenstrate, hem Lemps van de wagen ruckende en scheurende ende schrickelijck tracterende, sulcx om te hebben t meestergelt, dat men ter somme van £4:2 heeft moeten betalen aen Jacobus Hijsenbagh par quijtantie ende noch £1:1 daeraen te koste geweest over roode wijn en brandewijn daertoe gebruijkt, volgens notitie wegens Andries dHulstre daervan in sijn leven gehouden, mitsgaders pijne en smerte ter tauxatie, met costen".
get: Cornelis Claes Hinck, Pieter Messean
WT Cornelis Wttenbogaerts

#274 [ZV2155, n35] 24-02-1691
Huwelijkscontract tussen Christiaen Boerman fs Elias, jm, ca 30 jr, en Abigail Meijnaert, wed Isaac Steenaert, beide won. Prins Willemspolder gesegt Schoondijke; haar voordochter Lijvijna Steenaert
get: WT Josua Isaacks, MERK Pieter Maertens
WT Christian Boerman, WT Abijgael Meinaert
[NB. Deze ook opgenomen in ZV2156, acte nr 19]

#275 [ZV2155, n37] 11-06-1691
Overeenkomst tussen dhr bailliu Jacobus Loke als gelande in de Elisabethpolder over de hoog ed. vrouwe van Buat ende tot naervolgende geautoriseert, neffens de gesworens Jacobus Tack en Esaias de Coster, bij de ingelanden, ter eenre, en captain Jan[nes Alewijnssen] Geens, timmerman, ter andere sijde; uit crachte van de resolutie van 25-4-1691 geaccordeerd, dat Jan Geens sal repareren ende onderhouden t sijnen coste en laste de zeesluijse van[de] gemelden Elijsabethpolder, noch van dese somer, t hout en nagelen ende den arbeijt van t timmerwerck, soodanigh dat deselve sluijse bequaem ende in staet is om denselve polder te dienen als tot noch toe is geschiet, buijten perijckel en gevaer, ende noch vijer jaren daernaer onderhouden, indien de polder soo lange staet ende bij andere occasie buijten de selve sluijse niet en innu[n]deert, dat is tot meije 1696, te weten in sulcken lengde, wijtte en hoogte als die nu tegenwoordigh is; hiervoor krijgt hij tot mei 1692 £12 vls, en mei 1693 t/m 1696, zo land de polder in wesen is, ieder jaar £6.
WT Jacobus Loke, WT Jacobus Tack, WT E. de Coster, WT Jannis Geens
[polderzaken]

#276 [ZV2155, n34] 20-08-1691
Huwelijkscontract tussen Jacob Wets fs Dirck, jm, won. in t Retranchement, 23 jr, met schriftelijk consent van zijn vader Dirck Wets, en Anna Jacobssen, jd, van Oost Souburgh, over de 22 jr, met consent van haar moeder Catelijntje Cochets.
WT Jakob Wets, WT Anna Ijacops

#277 [ZV2155, n30] 29-08-1691
Pachtcontract. Cornelia van Blocklant, wed Adriaen van Dorst verpacht Jean [le] Sage en Francois Bonnel <Bonnell>, ieder voor de helft, 72.170 gem. land in de 2e en 3e hoofdcavel van de Elisabethpolder, nu laatst gebruikt geweest bij Jean lHabijt ende de wed Jean Gemaer, de pachters wel bekent, voor 3 jaar, ingaande na t roven van de oogst 1691, voor 5½ gld /gemet/jaar; den timmer en is in dese pacht niet begrepen, maer blijft denselven ter dispositie van de gemelde eigenaresse.
get: Willem Hares, Pieter Messean
WT Cornelia van Blocklant, WT Jean le Sage, WT Fransois Bonnel
[pacht Elisabethpolder]

#278 [ZV2155, n33] 03-09-1691
Verklaring van Thomas Jacobsen, burgemeester, op verzoek van Gillis Roels en Lowijs van Elleput, dat wanneer in de herfsttijt van 1690 dhr bailliu Esaias de Coster had gevangen genomen hun zonen Heijndrick Roels en Jan van Elleput over eenige palingh die se souden hebben genomen, ende wanneer nu deselve kinderen waren losgelaten, de voors. heer bailliu toen heeft gepretendeert van Lowijs van Elleput £25 en van Gillis Roels de overlatinge van de pacht van ca. 7 gem. land en nog £7 geld, gelijk zeide dat veraccordeert was; Gillis Roels zei [later?] dat hij dit land niet alleen had, waarop stadhouder Abraham Maes weer opdracht gekregen zou hebben Hendrik Roels weer in t gevang te zetten.
Verklaring van Mattheeus de Meij en Daniel Durije, schepenen, [over dezelfde zaak]
get: Pieter Vermeulen, Pieter Messean

#279 [ZV2155, n32] 20-09-1691 [BLAD BESCHADIGD]
Comp. Clara de la Noij, won. in Schoondijke, huisvrouw van ... Wouter Kegelaer, welke Kegelaer is na OostIndie gevaren, maar haar gemachtigd hebbend; zij bekent uitterhand verkocht aan Joos de Kuijssche een pluijmbedde met toebehoren voor £5, een dito voor £1:10 en ander gespecificeerd huisraad [waaronder weefgerei], totaal voor £15:16:8; verzoekt dezelve goederen nog enige tijd te mogen gebruiken.
get: Willem Hares, Pieter Messean
MERK Clara de la Noij, MERK Joos de Cuijssche

#280 [ZV2155, n31] 29-09-1691 [LAATSTE BLAD BESCHADIGD]
Huwelijkscontract Jean le Sage fs de Jaque, jongman, ca. 34 jr, en Susanne le Compte, wed Jean Gemaer <Guemar>; hij brengt in 400 gld., zij 900 gld; zij heeft 2 voorkinderen.
get: [Jean?] la Bitte, Cornille Albert
WT Seusanne le Conte

#281 [ZV2155, n29] 25-01-1692
Bailliu Esaias de Coster, predikant Blasius Paauw, Thomas Jacobsen <Jacobsse> en Jan P[iete]rs[sen] Poppe stellen zich borg voor eventuele restitutie, voor £46:3:11½ capitaal, die de armen van Breskens, met consent van het college van t Vrije, lichten uit de griffie sLants van den Vrije, op hun verzoek van 22-1-1692, aankomend dezelve penningen eenen Jan dHenneijn bij versterf van zijn oom Anthonij dHenneijn, welke Jan dHenneijn 20 a 21 jaar geleden bij de zee van de Turcken is genomen, sonder van hem tzedert oijt meer gehoort te hebben, daar de armen van Breskens eenige jaren is belast geweest met het onderhoud van Janneken dHenneijn en haar kind, welke Janneken dHenneijn is geweest de eigene zuster en enige erfgenaam van de gemelde Jan dHenneijn, en nu na t overlijden van de gemelde Janneken de gemelde armen nog blijft belast met het onderhoud van haar kind.
get: Cornelis Gijs, Claes de Later [MERK C.d.L.]
WT E de Coster, WT Blasius Pauw, WT Thomas Jacobsen, WT Jan Pr. Popp, WT Aert Leendertsen dijaken

#282 [ZV2155, n28] 08-03-1692
Huwelijkscontract van Claes Looijssen fs Jacob Looijssen en Catelijntie Houcke <Hoecke>, jm, ca. 23 jr, met consent van zijn voogd Esaias de Coster, en Jaquemijntje van Dillenburg <Dillenburgh> fa Jacob en van Trijntje Jacobs, jd, geass met haar vader Jacob van Dillenburg
get: Pieter van Oost, Gillis Verwee
WT Claeijs Looijsen, WT Jacominte van Dillenburgh, WT Jacop van Dillenburch

#283 [ZV2155, n26] 22-03-1692
Huwelijkscontract van Jacobus van Dillenburg <Dillenburgh> fa Jacob en van Trijntje Jacobs, jongman, geass. met zijn voorn. vader [Jacob van Dillenburg], en Janneken Durije fa Daniel en van Janneken Sohier, mede geass. met haar vader [Daniel Durije].
get: Claeijs Looijssen, WT Isaac Durie
WT Jacobus van Dillenburgh, WT Ijaenneken Durij, WT Jacop van Dillenburch, WT Daniel Durije

#284 [ZV2155, n27] 29-04-1692
Huwelijkscontract van Johannes [Pietersen] Tack <fs Pieter>, wedr van Maeijken Erasmus, en Magdaleentje Verbrugge fa Ismael, jd, geass. met haar voogden Johannes Erasmus en Heijndrick Verbrugge; zij heeft twee voorkinderen.
get: Cornelis Erleie, Pieter van Oost
WT Jannis Tack, WT Madelena Verbrugghe, WT Jannis Erasmus, WT Heinderick Verbrugghe

#285 [ZV2155, n24] 22-09-1692
Francijntje Meeussen, jd, oud ontrent 19 jr, op verzoek van Isaac van der Vere en van Jan P[iete]rs[sen] Poppe gevraagd zijnde of zij, toen zij over ontrent 4 jaar geleden woonde en diende ten huize van voors. 1e requirant van de Vere, iets zou weten dat deze van de Vere eenige vleeschelijcke gemeijnschap of oneere gehad zou hebben met Maria Anna Henquien, huisvrouw van de 2e requirant en of zij, comparante, voorleden jaar gedient en gewoont hebbende ten huize van dhr bailliu [Esaias] de Coster (daer do. [Blasius] Paauw <Paeuw> oock thuijs was of verkeerde) hetzelve aldaar hadde vertelt en gesegt, dewijl do. Paeu verscheiden malen de gemelde Poppe daarover smadelijk heeft bejegent; verklaart hiervan niets te weten. Compareerde mede Tanneken Vermeulen, huisvrouw van Jan Abr[ahamsen] Tack <Tacq>, en verklaarde, dat zij, toen zij gehoord had, dat do. Paeu deze verhalen vertelde, dat haar voors. dienstmaagd Francijntje Meeussen in stilligheit had gevraagd of zij hier iets van wist, maar dat zij dit heeft ontkent; gepasseerd in Jong Breskens, present Adriaen Smoor en Jan Coolman.
WT Fransijnna Meusen, WT Tanneken Vermeulen

#286 [ZV2155, n23] 04-11-1692
Also proces was ontstaan tussen Claes Looijssen, in huw hebb Jaquemijn[tj]e van Dillenburg <Dillenburgh> en Jacob van Dillenburg d'oude over haar moederlijke erfportie, ...; accoord ; Claes Looijssen pretendeert £224:18:2; is bevonden dat zij hebben genoten en zullen genieten, eerst 1/4 part in de drie huizen te Breskens, in de staat tesamen gebracht op £260, waarvan 1/4 is £65; 1/4 part in een obligatie van 700 gld, dus £29:3:4, over kleren £3, ...., etc, totaal ontvangen £169; Looijssen rest dus nog £55:18:2; afspraak hierover gemaakt.
get: Thomas Jacobsen, Jannes [Alewijnssen] Geens
WT Jacop van Dillenburch, WT Claeijs Looijsen

#287 [ZV2155, n22] 20-12-1692
Jacob van Dillenburg <Dillenburgh> d'oude bekent verkocht te hebben aan Jan van den Bossche een huijsken met koteragie en gevolge, binnen Breskens, belend ..., voor £28, waarvan £10 contant bij de erfenisse, a.s. mei, en £6 jaarlijks; kosten koper.
get: Willem Hares, MERK Cornelis van Hecke
WT Jacop van Dillenburch, WT Jan van den Bossche
[huizen Breskens]

#288 [ZV2155, n21] 06-01-1693
Huwelijkscontract Isaac Durije fs Daniel, bejaard jongman, evenwel geass. met zijn moeder Janneken Sohier en zijn zwager Isaac Adr[iaenssen] Dircx, en Maria Bonnel <Bonnell> fa Francois, wed Lowijs de la Haije, geass. met haar broeder Francois Bonnel <Bonnell>; haar voorkinderen Anna en Maria de la Haije.
get: Pierre Bocquet, Charle Bonnel
WT Isaac Durie, WT Marie Bonnel, WT Fransois Bonnel, WT Janneken Sohiers, WT Isaac Adrijaensen

#289 [ZV2155, n20] 06-02-1693
Huwelijkscontract Matthe[e]us de Meij, wedr van Maria le Quoij, en Sara Boussema[e]r fa Charel, jd, geass. met haar zwager en voogd Wouter Abrahamsen Bartholf <Bartholff>; zijn voorkind Pieter de Meij.
get: Thomas Jacobsen, David le Koij
WT Mattheijus de Meij, WT Sara Bussemaer

#290 [ZV2155, n19] 31-03-1693
Autorisatie van bailliu Esaias de Coster aan procureur Johan Trogh in zijn zaak voor het gerecht van Breskens contra Gillis Roels en Lowijs van Elleput.
get: Mattheus de Meij, Abraham Maes
WT E de Coster

#291 [ZV2155, n18] 27-04-1693 [frans]
Verklaring van Charel Bonnel, won. Groede, op verzoek van Anthoine Boidijn over de huwelijksbelofte van Sara Linde aan gem. Boidin. Idem verklaring van Robbert du Thoijt, eveneens te Groede.
get: Pieter Messean, Cornelis van Hecke
WT Charle Bonnel, WT Robert du Thoijt

#292 [ZV2155, n17] 01-05-1693
Autorisatie van Anthoine Boidijn aan Abraham van Dijcke, procureur Breskens, in zijn zaak als eiser contra Sara Linde en Claes Faes <Nicolaes> als voogt van deselve, en zo nodig haar moeder Jaquemijntje Lamps, verweerders.
get: Francois Bonnel, Pieter Messean
WT Anthoine Boidin

#293 [ZV2155, n16] 01-05-1693
Verklaring van Jacob van Dillenburg <Dillenburgh> d'oude en Elij Seleinge <Saleinger>, beide inwoners Breskens, op verzoek van Jan[ne]s dHulstre <de Hulstre> fs Andries, dat Janneken de Hulstre gewesene moeder van den overleden Andries Lems <Lemps> de jonge fs Andries, was de eigene en volle suster van Andries dHulstre, requirants vader; zij kennen beide al jaren, ze weten, dat Janneken dHulstre met Andries Lemps de oude is getrouwd, bij wie zij tevoren als dienstmeijt diende.
get: Isaac Durie, Willem Hares
WT Jacop van Dillenburch, WT Elij Saleinger

#294 [ZV2155, n15] 06-05-1693
Autorisatie van Janneken Sohier, wed Daniel Durije aan haar zoon Isaac Durije, voogt van haar minderjarige kinderen, om mede namens haar schoonzonen Isaac Adriaens[s]en Dircx en Jacobus van Dillenburg de jonge, voor B&S van het Vrije haar te onterven van een woonhuis met stallinge, coteragie en gevolge, ontrent t veir van Sluijs, in t polderken daar Aarnout van Anckum in woont, op t land van dito van Anckum, en daarin te vesten dezelve AvA, die het uitterhand heeft gekocht voor £29:6:0.
get: Willem Hares, Pieter Messean
WT Janneken Sohier

#295 [ZV2155, n14] 23-06-1693
Accoord tussen Jacob van Dillenburg <Dillenburgh> d'oude, inwoner alhier, en Jacobus van Dillenburg de jonge, won. in der Groede. Senior laat over aan junior in eigendom "alle het cuijpershout, klaphout, hoepels, duijgen en anders, met alle het kuijpers gereetschap, slijpsteen, blocken, dissels, bijlen, sagen en allen gevolge, immers alles wat te Breskens in sijn cuijpstal off kuijperswijnckel is tot de cuijperie behoorende", sullende al tselve, met hetgeen hijreeds eerder ontvangen heeft in goederen of geld in mindering komen van de successie van wijlen zijn moeder Trijntje Jacobs, waarbij accoord dat de tweede comparant nu nog slechts hieruit competeert een vierde part in t groote huijs en herberge, metten gevolge van dien, waar de eerste comparant woont, en nog de somme van £30, welke sr. binnen 9 maanden zal betalen, ende is onder de goeden die JvD jr genoten heeft o.a. oock een silvere kelck, een silvere soutvat ende een silveren beker, ende t gene hij van de twee kleene huijskens noch moet trecken.
get: Willem Hares, MERK Huijbert van Westelaan
WT Jacop van Dillenburch, WT Jacobus van Dillenburgh de jonge

#296 [ZV2155, n13] 04-09-1693
Huwelijkscontract van Fransois Wijlo <Franssois>, jongman, van Vrijepe in Vlaanderen, oud ontrent 22 jr, so hij sei, verklarend geen ouders of voogden te hebben, geass. met Isaac le Clair, zijn swager, en Janneken Sohier <Sohijer>, wed Daniel Durije, geass. met haar zoon Isaac Durije
get: Willem Hares, Pieter Messean
MERK Fransois Wijlo, WT Janneken Sohier, WT Ijsaac le Clair, WT Isaac Durie

#297 [ZV2155, n12] 08-09-1693
Autorisatie van Jacob dHulstre, landman, aan NN, procureur Hof van Vlaanderen, in proces cas d'appel, geprocedeert hebbend als erfgenaam ex testamento van wijlen Andries [Lems] fs Andries Lemps van 27-5-1692, eiser, contra Gregorius Nemegeer, stadhouder van dhr hoogh-bailliu sLants van den Vrije, nomine officij, en mede met procuratie van de verdere erven ab intestato van svaders zijde van deselve Andries fs Andries Lemps, verweerders; JdH heeft de zaak gewonnen bij vonnis van 18-7-1693, maar daartegen is beroep aangetekend.
get: Willem Hares, Pieter Messean
WT Jacob de Hulster

#298 [ZV2155, n11] 03-11-1693
Huwelijkscontract Guilliame de Boeckelare <Guiljaume>, wedr van Maeijken Palmbooms, geen kinderen, en Elijsabeth Stevens, jd van t Retrensjement, oud over de 20 jaren, so sij sei, verklarend consent te hebben van haar moeder Margrietje Donckerts.
get: captain Jan[nes Alewijnssen] Geens, Pieter van Oost
MERK Guiljame de Bouckelare, MERK Elisabeth Stevens

#299 [ZV2155, n10] 30-01-1694
Anthonij Carlie[r], metselaar, stelt zich borg voor de lichting van £45:2:6, competerend de weese Jannes Cordij, daar moeder af was Catharijna van ter Meulen, waarvan Etman Hill als voogt toestemming heeft gekregen om te mogen lichten, mits stellende borg.

#300 [ZV2155, n9] 24-02-1694
Francois Bonnel, landman in de Golepolder, stelt zich borg voor Jean Boidijn

#300A [ZV2156, n23] 03-03-1694 NB DEZE ACTE BEVINDT ZICH IN ZV2156
[Beschadigd blad] Wouter [Abrahamsen] Bartholf <Bartholff>, won. Baarsande, bekent uitterhand te hebben verkocht aan ... Tresel, won. ..., eenen ... [ge]volge alle den timmer en ... [be]staende in brouwerije, mon[...], keucken, kamer, solderingen, met ... kelder en anders, eene schuere ... en koterage daeraen dependerende, ... duyvekot ende heckens met alle de heijningen, met de nombre van 6 gem. eigen land, in Baarsande, ontrent de drijewegh strekkende naar Schoondijke, Groede en Breskens, en met de baninge van nog 2 gem. weij, zijn voorzaten aankomend bij kope van Pieter Boussemaer, met al het brouwersgereedtschap, te weten twee brouwketels, drije koelbacken, een knijpe, drije roerrijecken, twee beslaghhaecken, <verder helaas beschadigd>, koopsom £800, waarvan £300 contant en £100 jaarlijks.
[hofsteden Baarsande]

#301 [ZV2155, n8] 05-04-1694
Autorisatie van Jean Boidijn, landman in deze heerlijkheid, aan Abraham van Dijcke, procureur voor gerecht Breskens, in zijn zaak als erfgenaam van Janneken [Boidijn] en Matthias Boidijn, contra bailliu [Esaias] de Coster
WT Jean Boidin

#301A [ZV2156, n6] 13-04-1694 NB DEZE ACTE BEVINDT ZICH IN ZV2156
Huwelijkscontract Ferdinandus Tabbaert, mr timmerman, won in Schoondijke, wedr van Elijsabeth Jacobs, hebbend 1 kind bij dezelve, genaamd Catelijntje Tabbaert, nu in huwelijk met Thomas Prensee, en Janneken Matthijssen, laatst wed Boudewijn de Smith, met 5 kinderen.
get: WT Antoine Carlie[r], MERK Anthonij de Voet
WT Fernandus Tabbaert, WT Janneken Maettijessen

#302 [ZV2155, n7] 29-04-1694
Schuldbekentenis van Pieter Dijseringh, koopman, won. Middelburg, aan Jan de Vleeschouwer, landman alhier, over £200 geleend geld, voor 1 jaar, a 4%.
get: Gillis Roels, WT Jan van den Bossche
WT Pieter Dijserinck

#303 [ZV2155, n6] 12-05-1694
Accoord tussen Phlips Boidijn en Nicolaus Pucelle als voogden van de weese van Anthoine Boidijn ter eenre, en Johannes van der Burght ter andere zijde, over het labeur bij de gemelde Anthoine Boidijn en de voors. voogden gedaan doen op zekere 7 gem. land, dat gedestineert was tot brake, onder de hofstede van mevr. Margrieta Veth in Oud Breskens, en oock over alle de heijmingen aen de wegen ende aan de voors hofstede staande, t sterfhuis van AB aankomend; vdB zal hiervoor betalen £11:16:8; borg Zeger Reijlof.
get: Willem Hares, WT Jannis Boecke [Bocket]
WT Johannis van der Burght, MERK Zeger Reijlof, WT Nicola Poucelle, WT Phelippe Boidin
[hofsteden Oud\Breskens]

#304 [ZV2155, n5] 02-06-1694
Autorisatie van Isaac Watthé en van oud hooftman Jan Abrahamssen Kleijn, beide als wett. voogden van de onmondige weese van Pieter Watthe, genaamd Jeremias Watthe, daar moeder af was Martha du Bois, aan Abraham van Dijcke, procureur gerecht Breskens, in proces contra dhr bailliu en gewesen stockhouder [Esaias] de Coster.
get: Willem Hares, J v Cruijningen
WT Isaac Watte, WT Jan Abz. Kleijn

#305 [ZV2155, n2] 21-06-1694
Huwelijkscontract Jan [Pietersen] de Vleeschouwer <fils. Pieter>, wedr van Pieternelle Vivelet, hebbende 1 kind van dezelve, won. ontrent Baarzande, en Jaquemijntje Verschelle fa Matthijs, jongedogter van St. Anna [ter Muiden].
get: Willem Hares, Jan Waerrenijers
MERK Jan de Vleeschouwer, MERK Jaquemijntje Verschelle

#306 [ZV2155, n4] 09-09-1694
Autorisatie van juffr Catharijna Meertens, won. Middelburg in Zeeland, aan haar zuster Johanna Meertens om haar goederen binnen Middelburg te beheren.
get: J v Cruijningen, Jacob van Dillenburgh
WT Catrina Mertens

#307 [ZV2155, n3] 15-10-1694
Huwelijkscontract Lijeven Janssen, won. tot Isendijcke, laatst wedr van Jaquemijntje Lichies, en Elijsabeth Cornelis de Raat, laatst wed Claas de Geus, won. in Schoondijke; hij heeft alleen eenige klederen; zij kleren en wat glas en aardewerk [gespecificeerde lijst!! <een heel blad vol>]; hij heeft twee voorkinderen uit 1e en 2e huwelijk; zij kennelijk geen.
get: Willem Hares, Jan Stevens
MERK Lieven Jansen, MERK Elisabeth Cornelis de Raat

#308 [ZV2155, n1] 23-10-1694 [frans]
Huwelijkscontract Philippe Francois du Bois, fils de feu Pierre, jeun-homme aage, de Heerljé [=Herlies], chastelainnie de Lille, en Marie Anne Henquien fa. Jeaque, jeunefille, aussi de Heerljé, geass. met haar cousijn Jan [Pieterssen] Poppe <Jean>, met consent van haar ouders.
get: Eli Saleinge, Antoine Carlie
WT Phls: Franc: du Bois Pr:, WT Marie Anne Hennequin, WT Jan P: Poppe

arrow-up

VOLGT ZV 2156: acten van 1695 tot febr. 1696.

OPM: In dit deel bevinden zich enkele stukken uit een eerdere periode:
[   5] een acte, dd 04-09-1685, door mij opgenomen onder volgnr. 228A

[ 18] een niet gedateerd request <wrs 1690> aan de weeskamer van Breskens van Lijdia de Vrijes, schoonzuster van Abraham Maes, zie volgnr. 328
[ 19] kopie van een acte, dd 24-02-1691, ook opgenomen in ZVl 2155, bij mij volgnr. 274
[ 23] een acte, dd 03-03-1694, door mij opgenomen onder volgnr. 300A
[   6] een acte, dd 13-04-1694, door mij opgenomen onder volgnr. 301A

#309 [ZV2156, n1] 13-01-1695
Huwelijkscontract hoofdman Wilhelmus Tersteijn, landman, won Prins Willemspolder gesegt Schoondijcke, laatst wedr van Pieternelle Smallegangh, bij wie 4 kinderen, en Johanna de Kammer fa Jasper, jongedogter van Oostburg, geass. met haar vader Jasper de Kammer <de Cammer>, burgemr. van Oostburg.

#310 [ZV2156, n2] 22-01-1695
Pachtcontract. Dhr State Generael Pieter van Hecke, verpacht Jannes [Alewijnssen] Geens, timmerman, won. te Breskens, eerst 9.186 gem. land in Oud Baarzande, noord oost neffens de groote dreve en de steene pijlaren van d hofstede, laatst aangekomen hebbend dhr commandeur Willem Zuijdtlandt; item 10.260 gem., te weten 3.260 gem. komende met t zuidwest einde aan de dijk ende tegens t hofken van den schutter ende metten noordwesten tegens de groote kreecke, en 7.000 gem. noordoost daar t einden aan, metten noordwesten mede aan de voors. groote Baarzande kreecke en met t noordoosteinde aan een kreeckje genaemt den snoeckvijfver jegens den boomgaert van voors. hofstede; de scheijtsloot tussen deze 10.260 en de landen zuidoost aanleggende, toekomend de voors. hofstede, moet blijven; tesamen 20.146 gem., voor 6 jaar, ingaand na t roven van de oogst van 1694, eindigend na de oogst van 1700; voor £2 /gemet + verponding en gemetgeld; de watergeschoten komen voor rekening van de verpachter; pachter mag t gebruik van deze landen over laten Jacob Boogaert.
get: Claes van Steenput [WT Nijcolaeijs van Steenput], Pieter Carton
WT Jannis Geens, WT Pr: van Hecke, WT Jacob Booghert
[hofsteden Baarsande, schutter Baarsande, snoekvijver Baarsande]

#311 [ZV2156, n4] 11?-02-1695
Huwelijkscontract Hugo Pieterssen Slock, jongman van t land van Isendijcke, bejaard zijnde, soo hij verklaarde, en Janneken Matthijs[sen], nu laatst wed Ferdinandus Tabbaert, met 5 kinderen, twee uit haar 1e huwelijk met Jan Prent, met name Jan en Jacob, en drie uit haar 2e huwelijk met Boudewijn de Smith met name Boudewijn, Susanna en Josua; gemeenschap van goederen.
get: Pieter de Kuider, Pieter Carton
WT Huijgo Pietersen Slock, WT Janneken Maetijessen

#312 [ZV2156, n7] 06-04-1695
Pachtcontract. Gepasseerd in Groot Baarzande. Dhr commandeur Adriaen Parduijn, oom en voogt, en mevr. Maria van der Lingen, wed. dhr colon[e]l en commandeur Willem Zuijdtlandt <Wilhem>, moeder en voogdesse van juffr. Susanna Marie Zuijdtlandt, verpachten Abraham Tack, landman omtrent de Groede, de hofstede en landen aangekomen hebbend de welgemelde heer Zuijdtlandt, in Groot Baarzande, in de maniere als volgt: <5 blz>: er is sprake van een boerenhuijsinge en schure; niet verpacht wordt de geheele heerenwoninge, uitgezonderd het keldercamertje waar de pachter meubels mag zetten, en evenmin de hof achter het huijs en de wijngaert voor de deur en de noteboom daar; en wanneer zij op het huis zijn, mogen ze in de kleine hof tegen over de deur den experses (!) steken; eveneens uitgezonderd zijn de oude en jonge hollandse boomgaert met het dreefken daartussen; pacht voor 7 jaar, pachter komt in t gebruik van de woning prima mei 1695, en aan de landen na de oogst; pachtsom 13 gld 8 st /gemet, over totaal 51.292 gem. land, waarvan af te trekken het herenhof en gevolge; in recompense van dat de pachter de plattewegh en dreve betaalt voor land, zo zal hij genieten de huren van de huijskens en gevolge op dito plattewegh staende; plus nog het gebruik van 3 cavels land in Jong Baarzande, waarvoor pacht 540 gld/jaar.
get: Jannis [Alewijnssen] Geens, Jan Vermeere
WT A Parduijn, WT Maria vander Linge wedue Zuijdland, WT Abraham Tack
[hofsteden Baarsande]

#313 [ZV2156, n8] 06-05-1695
Autorisatie van Jan Stevens en Jan [Abrahamsen] Tack als diakenen van de armen van Breskens, en sulx over de minderjarige kinderen van wijlen Gillis Roels, en Jan de Vogelaar in huw. hebb. Janneken Roels fa Gillis, aan Anthonij Breeckvelt, procureur Raad van Vlaanderen te Middelburg, in proces contra bailliu Esaias de Coster.

#313A [ZV2156, n24] 07-05-1695 [Zeer slecht leesbaar]
Huwelijkscontract Jannes [Alewijnssen] Geens en Francijntje Dingenis
OPM: in het trouwboek staat als datum (achteraf ingeschreven) 7-5-1699; daar van Cruijningen febr. 1696 is overleden, en de acte van van Cruijningen is, moet dit dus 1695 geweest zijn. Deze acte was door mij oorspronkelijk genummerd #327.

#314 [ZV2156, n16] 12-07-1695
Jacoba van Hecke, wed Lowijs Zeijlmaker verpacht Abraham Tack 30.078 gem. land in Cleen Baarzande.

#315 [ZV2156, n15] 12-07-1695
Jacoba van Hecke, wed Lowijs Zeijlmaker verpacht Jan [Pieterssen] Poppe <Joh:s> 18.222 gem. land in Kleen Baarzande, bij hem alreeds gebruikt, voor 7 jaar.

#316 [ZV2156, n13] 06-08-1695
Pachtcontract. Dhr Theodorus Franciscus Xaverius Cornelius van Reijnegom, Schilt, Oorstigh(?), Baueret(?), Heere der Vrijheijt van Buseij [Theodorus van Reijnegom], met procuratie van vrouwe Anna Catharina Malljarts, wed van joncheer Jeaques Anthonij de Witte, Heere van Levergem, Doorne, Beecke etc., oud burgemeester der stad Antwerpen, van vrouwe van Terlake, Quarebbe(?) etc., sijne moeije, als ook van vrouwe Isabella Mailjar[t]s, douagiere van ... Cornelius van Reijnegom, ridder, Heer der Vrijheijt van Buseij, Coensburgh, etc, vrouwe van Herenthout, Herlaer, etc., zijne vrouw moeder, tesamen dochters en erfgenamen van wijlen joncheer Guilliame Malljart, ridder, heere van Ro..enthoren(?) en vrouwe Catharijna de Lettere, verpacht Joris Cauwe d'oude, oud hoofdman van Schoondijke, een hofstede in de Prins Willemspolder geseyt Schoondijke, plus 132.004½ gem. land, voor 7 jaar. Gepasseerd in Breskens.
[hofsteden Schoondijke]

#317 [ZV2156, n14] 10-09-1695
Autorisatie van Jan Tobias aan Joan Vis, procureur Isendijke, om proces te beginnen contra Adriaan Mosselman om £4:2:3 over rest van de koop van een paard.

#318 [ZV2156, n12] 01-10-1695
Autorisatie van Jan de Vleeschouwer, Passchier Vermeulen, Pieter Vermeulen, Jacob dHulstre, Maerten van Sweden <Maarten>, Thomas Jacobsen, Heijndrik Ketelaer <Ketelaar>, Jan Coolmans en capt. Jan[nes Alewijnssen] Geens, landgebruikers en inwoonders, vervangend mede de afwezige mede landgebruikers, aan Anthonij Breeckvelt, procureur, in proces voor de Raad van Vlaanderen in Middelburg, contra bailliu Esaias de Coster, schepenen Willem Hares en J[oh]an[ne]s van der Burg[h]t in t requard van t stellen van een schutter in Out en Jongh Breskens.
[schutter Breskens]

#319 [ZV2156, n11] 05-10-1695
Verklaring van Jan de Mooij op verzoek van Jan de Vleeschouwer, Passchier Vermeulen en verdere parochianen of landgebruikers, dat hij wel weet "dat wanneer anno 1679 sijnen broeder Denijs de Mooij, gewesen schutter van Breskens, overleden was, hij, comparant, genegen sijnde om schutter te worden, is gegaen bij dheer bailliu Johan van Gronsfelt, die een groot lantgebruijcker was om t te versoecken, welcken heer Gronsfelt hem seijde, ick en kan daer alleene niet in doen, ghij moet bij de boeren gaen, ende dat hij comparant dan daerop bij eenige lantgebruijckers is gegaen";compareerde mede Elij Seleinge <Salainge>, out ontrent in de t sestigh jaren, en verklaarde wel te weten "dat Pieter van Snaeijen als hij versogt schutter te werden in Oudt en Jongh Breskens ende oock als daerna Denijs de Mooij naer t overlijden van Snaeijen versocht schutter te worden, sij lieden beijde, elck op hun tijt, daertoe hebben ront gegaen bij de prochijanen, lantsaten of lantgebruijckers om hunne gunste en stemmen te krijgen, gelijck sij die oock elck over sijn tijt verkregen hebben ende daerna bij de magistraat verder sijn aengenomen".
get: Gillis Verwee, Jan van den Bossch
MERK Jan de Mooij, WT Elij Saleinger
[schutter Breskens]

#320 [ZV2156, n17] 02-11-1695
Insinuatie van Jan de Vleeschouwer aan Jacob dHulstre <de Hulstre> over pacht van land; stadhouder Abraham Maes.

#321 [ZV2156, n10] 28-11-1695
Autorisatie van Jan de Vleeschouwer <Johan[ne]s>, Passchier Vermeulen, Maerten van Sweden, Jacob dHulstre, Thomas Jacobsen, Heijndrik Ketelaer <Ketelaar>, Jan Coolman, Jonathan du Castel, Jean Boidijn en capt. Jan[nes Alewijnssen] Geens, landgebruikers en inwoonders in Oud en Jong Breskens, en parochiecosten betalende, vervangend mede de afwezige mede landgebruikers, aan Anthonij Breeckvelt, procureur, in proces voor de Raad van Vlaanderen in Middelburg, contra bailliu Esaias de Coster, schepenen Willem Hares en J[oh]an[ne]s van der Burg[h]t rakende t geven van ordonnantie wegens de prochiecosten van Breskens.
[parochiekosten Breskens]

#322 [ZV2156, n9] 31-12-1695
Jan[ne]s Pie[te]rs Poppe [Jan Pieterssen Poppe], als gesworen van de Baarzandes, en Abraham Tack, landman in Baarzande, hebben op verzoek van de ingelanden de landen in het polderken genaemt Jongh Baarzande, zonder evenwel met water of dijkgeschoten rekening te houden, getaxeerd ieder gemet op 100 car.gld.
[taxatie Jong\Baarsande]

#323 [ZV2156, n3] 23-01-1696
Insinuatie van Jacob dHulstre <de Hulster> aan Jan de Vleeschouwer, landman, i.v.m. enig labeur door hem laten doen op zekere 11 gem. pachtland, aankomend de Abdij, door hem gepacht t/m de oogst van 1695, en nu in pacht bij Jacob de Hulster.

#324 [ZV2156, n20] ??-02-1696
Autorisatie van bailliu Esaias de Coster aan Adolphus van den Broecke, procureur Hof van Vlaanderen.

#325 [ZV2156, n21] 06-02-1696
Hendrick Ketelaer, landman ter deser heerlijkheid, verpacht capt. Jan[nes Alewijnssen] Geens en vendrich Jan Stevens een partij land, west neffens de hofstede, bij Ketelaer gebruikt, metten noorden aan de dijkputten, onlangs nog weije geweest, aankomend de wesen van admiraal van de Putte, groot ontrent 9 gem., a £9:7:16 /gemet.
[pacht Oud\Breskens]

#326 [ZV2156, n22] ??-02-1696
Accoord tussen capt. Jannes [Alewijnssen] Geens, timmerman, en Anthonij Carlier, metselaar, ter eenre, en Claas Rommelare over het maken van een woonhuijsken aan den Breskensdijk, bij den arm van de Swartegatskreecke, ontrent de oude huijsinge van sijnen overleden vader Lieven Rommelare, lanck 20 voeten, breet 18 voeten buijten en 7½ voeten hoog van muerage met kleij en boven steen te metselen, ende de pijppe van de schouwe met kalckmrotel, boven de solder geene vorstweer (?) maer daer in te maken een bequame solder, een kappe daer op, ende in (?) de timmerage houte kersijnen, met deuren en vensters, twee bedsteen, ---, met een houten verckenskotje en een hoenderkottje, alles volgens mondeling accoord, te maken voor prima meij 1696 voor de somme van £42, ieder £21, te betalen ieder met £5 sjaars, maar de 1e paeije, die vervalt mei 1697, £6 vls.
[huizen Oud Breskens]

#327
De door mij oorspronkelijk als #327 opgevoerde acte, bleek uiteindelijk van het jaar 1695 te zijn, en is door mij hernummerd als #313A.TOT SLOT, niet gedateerd, ca 1690

#328 [ZV2156, n18] ??-??-1690?
Request aan weeskamer Breskens, van Lijdia de Vrijes, huisvrouw van Adam Jacobssen, geeft te kennen, dat zij vernomen heeft, dat het huis van haar zwager chirurgijn mr. Abraham Maes <Maas> is verkocht, en de koopsom aan hem betaald, ende gemerckt t selve huijs was als het eenigste vaste pant, waerop de verweesinge van gemelden mr. Maas voorkint Abraham Maas de jonge, daar moeder af was Pieternelle de Vrijes, de suppliantes gewesene volle suster, bijsonderlijck steunde; .., er zijn 3 kinderen uit het tweede huwelijk; bovendien hij "van eene langduerige sijeckte seer gevaerlijcke zijeck leijt", verzoekt dat haar cousijns weesepenningen ter weeskamer worden gebracht of anders zeker worden gesteld.
WT Lidia de Vries.

arrow-up

separator