Zierikzee : RAZE 3851b

register van schepenacten 1595-1602

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Overzicht

Inleiding en verantwoording.

Volgt hier een bewerking van één van de twee schepenacten boeken uit het eind van de 16e eeuw, die de “opruimactie” van het stadsarchief in 1811, “overleefd” hebben. Het bestrijkt de periode 16 nov. 1595 t/m 4 aug. 1602. Het bevindt zich thans (2005) in het Stadsarchief van Zierikzee, inventarisnummer Rechterlijk archief Zeeuwse Eilanden 3851b. Het staat geheel op (acht, goede kwaliteit) microfiches (49 beelden per fiche) en is op het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland te Zierikzee te raadplegena. Daar is trouwens ook een papieren versie van dit document met een index op personen, plaatsen en beroepen beschikbaar.

Deze boeken werden gebruikt om de concept-acten (minuten) te noteren, aan de hand waarvan daarna de perkamenten brieven werd gemaakt. Ze zijn dus in “klad”, staan vol met afkortingen, en zijn soms zeer lastig te lezen. De meeste acten zijn transportacten en schuldbekentenissen, met daarnaast een aantal testamenten. Transportacten, dus de overdracht van huizen e.d. aan een nieuwe eigenaar, zijn min of meer standaard acten. Alleen het “variabele” deel werd uitgeschreven; en verder staat het vol met afkortingen als “op etc.”, “om etc.”, “mits etc.”, “niemand etc.”, die voor de klerk voldoende aanwiizing waren om te weten welke standaardtekst hij in de perkamenten brief moest schrijven. Alleen testamenten, die nooit standaard zijn, werden vrijwel volledig uitgeschreven.

In deze bewerking heb ik vrijwel alle belangrijke gegevens van alle acten genoteerd. Ook die welke kennelijk niet wettelijk zijn gepasseerd, dus waaraan schepenen niet hun zegel hebben gehangen.

Dat betekent, dat ik alle namen van personen, huizen en schepen heb genoteerd, evenals alle gegevens van belendingen, de prijs, speciale voorwaarden met betrekking tot bijvoorbeeld onderhoud van de goot en eventuele lasten (renten en erfpachten). Sommige gegevens heb ik wat bekort: in plaats van “huis, erve en alle t gevolge van dien” schrijf ik kortweg “huis, erve en gevolge”, en het “met al haar gewande en toebehoren” bij een schip heb ik in het algemeen weggelaten. Dat staat bij alle schepen. Ook niet aangetekend heb ik (in het algemeen) de specifieke betalingsregelingen, juridische constructies e.d., zoals rond onderpand, de standaard-bepalingen, marge-aantekeningen betreffende betaling van de (in 1599 ingevoerde) 40e penning (zoals vrij, onvrij, rest), e.d. Evenmin heb ik de, in de marge aangetekende, (afgekorte) namen van de schepenen aangetekend. Voor al deze bijzonderheden verwijs ik naar de acten zelf.

Elke acte begin ik als volgt: “RAZE 3851b, f44v/5, 4 jan 1597,”, dus eerst de bron, daarna het blad(folio)nummer, daarna achter de schuine streep “/” een volgnummer (per bladzij), en daarna de datum van de acte. Het “v”-tje (“verso”) achter het bladnummer (b.v. f44v) duidt de keerzijde (achterkant) daarvan aan. Alleen de acten, die op een bepaalde bladzij beginnen, krijgen een volgnummer, bij die bladzij behorend. (N.B. de bladen 210 en 262 komen twee keer voor; die extra bladen hebben de nummers 210A en 262A gekregen). Aan het slot van elke acte heb ik aangegeven waar de originele tekst op de microfiches in het Zierikzeese archief te vinden is, de letter “B” voor 3851b, en dan fichenummer en beeldnummer.

Daarna volgt mijn samenvatting. Ik heb daarbij zoveel mogelijk de volgorde van de originele tekst gevolgd, en daarbij soms ook sommige woorden (zoals b.v. huijsinge, getrout) in een “oude” spelling laten staan, zonder zo'n woord tussen aanhalingstekens te zetten, dit om de tekst niet te “rommelig” te maken. Een langer stuk tekst, dat ik letterlijk citeer, heb ik voor de duidelijkheid wel tussen aanhalingstekens gezet. Namen van personen, huizen, percelen, bevangen e.d. heb ik genoteerd zoals in de tekst, met uitzondering van de hoofdletter I/J, die ik afhankelijk van de situatie als I of als J heb weergegeven. In de tekst zelf is het onderscheid nauwelijks of niet te zien. Plaatsnamen heb ik (indien daarover geen misverstand kan bestaan) in een moderne spelling gezet, of eventueel tussen vierkante haken achter de in de tekst gehanteerde naam. Cappelle heb ik zo laten staan. Opmerkelijk is daarbij de schrijfwijze van Kerkwerve, dat door een der klerken steevast als “Kerckercke” wordt weergegeven. Afkortingen, met name in namen, heb ik cursief uitgeschrevenb, in het bijzonder omdat we in deze tekst vaak het oude gebruik zien, om de “n” en de “m” weer te geven door een streep boven de voorgaande letter. Er lijkt dan Jassen (Janssen), Joge (Jonge) of Claper (Clamper) te staan. Ook het woord “bevanck” wordt vaak slechts door een “b” met een streepje er doorheen weergegeven.

Om enigszins elektronisch zoeken mogelijk te maken op huizen in Zierikzee, heb ik in relevante gevallen tussen vierkante haken “Zierikzee” toegevoegd. Dit trouwens alleen bij de eerste vermelding. Bij “vervolg-acten”, zoals een schuldbrief, volgend op een transportbrief, heb ik dat achterwege gelaten. Vaak heb ik daar ook alleen verwezen naar de vorige acte, zonder weer alles te herhalen, tenzij daar aanleiding toe is (b.v. vanwege andere formuleringen in de tekst).

Marge aantekeningen / doorhalingen e.d. heb ik expliciet aangegeven door b.v. [marge: ....] of [doorgehaald: ...; bovengeschreven: ]. Dit soort aantekeningen maken soms duidelijk dat een persoon verward kon worden met een ander. Ze zijn bovendien vaak slecht te lezen.

Geld.
De meest gebruikelijke geldwaarde aanduiding is het “pond van 240 grooten vlaams”. Daarvoor heb ik standaard het pondteken £ gebruikt. Daarnaast komt een enkele maal een ander pond voor, met name in oude renten, zoals een pond brabants. Daar heb ik het woord “pond” gebruikt. Vaak is dan ook de koers t.o.v. het “pond van 240 grooten vlaams” vermeld. Verder vinden we de “gulden” of “carolus gulden”. Vooralsnog ga ik ervan uit, dat met de “gulden” de “carolus gulden” van 40 grooten 't stuk wordt bedoeld (zoals bij de laatste een aantal malen expliciet wordt vermeld), maar nader onderzoek moet dat nog uitwijzen. Er waren namelijk ook nog andere guldens in omloop. Verwijzingen daarheen zijn er echter niet (of nauwelijks).
Het pond van 240 grooten vlaams werd onderverdeeld in 20 schellingen (door mij afgekort met “s.”); de schelling in 12 grooten (door mij afgekort met “g.”); en de groot tenslotte nog in 24 mijten (afgekort “m.”). Daarnaast hanteer ik ook de volgende schrijfwijze: £12.3.7.12 voor “12 pond, 3 schellingen, 7 grooten, 12 mijten”.
De (carolus) gulden werd onderverdeeld in 20 stuivers (afgekort “st.”).

Landmaat.
De gebruikelijke landmaat is het gemet (afgekort “gem.”), in Schouwen 0.42 ha. Dit was onderverdeeld in 300 roeden (afgekort “r.”). Soms vinden we de aanduiding “quartier”, d.w.z. 75 roeden. In deze tekst is het soms een probleem dat het teken voor “een half” heel erg lijkt op het teken voor “5”. Uit de betrokken bedragen valt dan wel te concluderen of er 15 of 1½ gem. staat. Verder zien we in grootte aanduidingen regelmatig het woordje “preter”, dat “behalve”, “min” betekent. Dus “4 gem. pr. 10 r.” is “3 gem. 290 r.”.

Vreemde woorden.
In dergelijke oude teksten komen vele thans niet meer bekende woorden voor. Voor een deel heb ik die opgezocht in het WNT (het Woordenboek der Nederlandsche Taal) en in voetnoten verklaard. Hieronder slechts een paar woorden, die veel gebruikt worden, en/of verwarring kunnen geven:
-overman: een functionaris, belast met de openbare verkoop van onroerend goed.
-zwager: een verwant door huwelijk, in tegenstelling tot een bloedverwant; wordt dus ook gebruikt voor stiefzoon, schoonzoon e.d.
-waerschippe: een waarborgbrief, vrijwaringsbrief
-tuin: meestal heg of haag

Afkortingen (niet hiervoor vermeld)
dr. -- dochter
mr -- meester
sr -- seignieur
wg: -- was getekend
z. -- zoon

:|: betekent: nieuwe pagina

Noten.
Dit electronisch document bezit een mogelijkheid, die de papieren versie niet kent. Klikken op een nootnummer brengt je direct bij de noot, en klikken op het nummer voor de noot brengt je weer terug.

Zoeken
Zoeken in dit document kan (voorlopig) slechts via de standaard Windows zoekfunctie, die je oproept met "control f".

drs Huib J. Plankeel
Leiden, 30 oktober 2005.

aDaar berust ook het (kwetsbare) origineel, maar om beschadiging te voorkomen is het beter de (zeer goed leesbare) microfiches te raadplegen.

bMet uitzondering van Corn. [Cornelis of Cornelissen], omdat ik dat zo al meer dan 30 jaar gewend ben.

arrow-up

separator

RAZE 3851b
Register van schepenacten Zierikzee 1595-1602, bewerkt door Huib J. Plankeel

fiche 1

Het originele titelblad ontbreekt; op een (in 1811?) toegevoegd blad staat:

Register C

1595

Acteboek etc. van de Griffie der Stad Zierkzee, welke benevens een aantal Charters, privelegien en andere autentique stukken van wegens de Mairie der gemelde Stad in de maand Februarij 1811 zijn verkogt geworden. <fiche B1-001>

Volgt nu de tekst:

RAZE 3851b, f1/1, 16 nov 1595, Leijn Pieterssen van Driewegen als koper en Pieter Crijnssen stelleman als borg verlijden Corn. Corn. z. Mijnooge schutenare £25 over de koop van een “groote schuyte, met alle haeren gewande”, ... <fiche B1-002>

RAZE 3851b, f1/2, 20 nov 1595, Job Dane transporteert aan Anthonis Hubrechtssen een schipswaterbrief, sprekende op Philip Lenertsen, Lenert Laurissen en Mathys Adriaens, alle drie met gezamenderhand, inhoudende over reste 760 car.gld., spruitende over de koop van een creveelschip, waarvan Pasen l.l. 200 gld. verschenen zijn tot behoeve van de vers. Anthonis, .. <fiche B1-002>

RAZE 3851b, f1/3, 25 nov 1595, Jan Anthonissen, wonende in Elkerzee, verkoopt aan Anthonis Hubrechtssen twee gemeten korenland, gelegen in Elkerzee, luttel min ofte meer, ..., welverstaande dat hij comparant t voors. land zal mogen lossen met £20 tot kersmisse eerstkomende, met een hoed schone droge witte winter tarwe, Brouwershavense mate, “ongeschoten, ongebroijt, goet suver goet”, tot Zierikzee te leveren tot vastenavond anno 96, .. <fiche B1-002>

RAZE 3851b, f1/4, [25 nov 1595], Pieter Jorissen, substituut van Joris Pietersse overman, Lenert Pieterssen stoofman, getrout hebbende Maijken ouwe Jan de Crigers wedue, voor hemzelf voor d een helft, en als voogd van Jorynken Jan de Crigers dr., voor een zesde part, mitsgaders nog de helft in een zesde part, en nog een vijfde part in een zesde part, Jacob Janssen Criger voor hemzelf voor een zesde part, en als erfgenaam van Adriaen Janssen Criger :|: zijn jongste broeder, voor een vijfde part in een zesde part, en als broeder en voogd van Lysbeth, Maijken en Janneken ouwe Jan de Crigers dochters, geprocreëerd bij Adriana Jan tHoot dr., elk voor gelijk zesde part mitsgaders als erfgenamen van de voorn. Adriaen Janssen, hun broeder, voor een vijfde part in een zesde part van d ander helft, transporteren en verkopen aan Marinus de Criger de helft van 5 gem. 50 r. weiland, waarvan 4 gem. 110 r.1 liggen in Poortambacht in Symon Achter Voren bevanck en nog een half gemet 90 r., gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve] int Wanne bevanck, daar den overman voor ons schepenen bekende, dat hij t vers. land openbaar heeft verkocht aan de vers. Marinus de Crigere, ... <fiche B1-002, B1-003>

RAZE 3851b, f1v/1, 26 nov 1595, Marinus de Criger verlijdt Jacob Janssen Criger voor hemzelf en als voogd van zijn drie zusters de somme van £29.17.2.16 vls. over de koop van ... [zie f1/4] <fiche B1-003>

RAZE 3851b, f1v/2, [26 nov 1595], idem [= Marinus de Criger] verlijdt Lenert Pieterssen stoofman, getrout hebbende Mayken ouwe Jan de Crigers wedue, als moeder en voogdesse van haar dochterken Jorijnken Jans dr., de somme van £7.4.5.15, over de koop van ... [zie f1/4] ... <fiche B1-003>

RAZE 3851b, f1v/3, [26 nov. 1595], idem [= Marinus de Criger] verlijdt Gillis Iemanssen Poppe als afstand hebbende van  Lenert Pieterssen stoofman, getrout hebbende :|: Maijken ouwe Jan de Crigers wedue, de somme van £27.1.8 over koop van de een helft van 5 gem. 50 r. land [zie f1/4], ... <fiche B1-003>

RAZE 3851b, f2/1, 28 nov 1595, Adriaen Claessen schutenare als koper en Matheus Pieterssen als borg verlijden Pieter Pieterssen Vooght de somme van £36 over de koop van een “groote cromsteven schute”, ... <fiche B1-003>

RAZE 3851b, f2/2, 5 dec 1595, Manoole2, wedue wijlen Job Nosse, voor haarzelf, en als moeder en voogdesse van haar kinderen, renuncieert de nalatenschap van haar man t.b.v. de crediteuren. <fiche B1-003>

RAZE 3851b, f2/3, [5 dec 1595], Corn. Marinussen hopman verlijdt Corstiaen Janssen £32 over de koop van een “overdeckte schuyte”, ... <fiche B1-003>

RAZE 3851b, f2/4, [5 dec 1595], [niet gepasseerd3], Pieter Plas transporteert aan Lauris Lievenssen twee schepenen schuldbrieven ... <fiche B1-003>

RAZE 3851b, f2/5, [5 dec 1595], Willem Adriaen Bouwenssen verlijdt Corn. Adriaens Boere £50 van afgerekende schuld, ...; onderpand: zijn huis [plaats niet nader aangegeven] [marge: 4 juli 1652, Ghabregel[? = Gabriël] Pieterse van Assel heeft de laatste paeijen ontvangen, en dus hier gezuiverd, (wg) Herman de Keijser] <fiche B1-003>

RAZE 3851b, f2v/1, 6 dec 1595, Pieter Joris z., substituut van Joris Pieterssen, zijn vader, bij stieringe van schepenen overman gemaakt om te verkopen [in Zierikzee] een huis, erve, schuur en alle t gevolge van dien, staande voor de Verreput, als Anthonis vanden Velde lest geoccupeerd en bezeten heeft, verklaart, dat hij t voors. “huijs, erve, schuyre, achter uutganck”, met alle zijn gevolge, openbaar heeft verkocht aan Cornelis Cornelis Janssen den jongen Blauwen boere, met de last van £2 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, voor de som van £382, waarvan £15.6.8 gereed geld, en tot Pasen 1596 £33.6.8 en zo voorts alle jaren etc., waarvoor de voorn. Corn. Corn. Janssen ten behoeve van Ieman Telle Rengers z., als t voors. huis lest aan Anthonis vande Velde verkocht hebbende, een schepenen schuldbrief van £366.13.4 heeft verleden, enz. <fiche B1-004>

RAZE 3851b, f2v/2, 7 dec 1595, Cornelis Corn. Janssen den jongen Blauwen boere verlijdt Ieman Rengersse Telle 2200 car.gld. ter cause en over de volle betalinge van zekere schepenen schuldbrief, die de voorn. Ieman Telle heeft sprekende op Anthonis vande Velde, spruitende over koop van een huis [zie verder voorgaande acte] <fiche B1-004>

RAZE 3851b, f2v/3, [7 dec 1595], Corn. vander Heyde verkoopt Matheus Jacobssen Cock het vierde part van ontrent 9 gem. koren- en weiland, gelegen zo in Poortambacht als in Kerckercke [!= Kerkwerve] en t Westervierendeel, gemeen met de vers. Cock, hem aanbestorven bij overlijden van Wijffve Marinus Balten dr., zijn nicht, ... <fiche B1-004>

RAZE 3851b, f3/1, 7 dec 1595, Jan Diricxssen schipper en Mayken Willem Poolvoets wedue, met Jan Diricxssen haar zwager als in dezen haar gekoren voogd, verlijden Anthonis Mogge £87.12.0 over koop van meede, te betalen 100 gld. binnen 14 dagen, 100 gld. tot mei, 100 gld. tot kersmisse [15]96, en alle kersmisse gelijke 100 gld., enz.; tot onderpand stelt hij zijn schip en Mayken Poolvoets haar huis [in Zierikzee], waarin zij woont, staande aan de zuidzijde van de haven, ... <fiche B1-004>

RAZE 3851b, f3/2, 74 dec 1595, Anthonis Herrentssen verkoopt aan de heren thesaurieren dezer stede ten behoeve van de stad een huis, erve en gevolge, [in Zierikzee] aan de zuidzijde van t kerkhof op de hoek van de Wevershouck met 6 g. 12 m. erfpacht, ... <fiche B1-004>

RAZE 3851b, f3/3, 12 dec 1595, Pieter Jorissen, substituut van Joris Pieterssen, overman gemaakt om te verkopen 2 gem. 20 r. land, gelegen in Poortambacht, int Vorssche bevanck, bekent t voors. land op verzoek van Pieter Cornelissen Vel openbaar verkocht te hebben aan Corn. Huge Janssen, ... <fiche B1-004>

RAZE 3851b, f3/4, 14 dec 1595, Corn. Huge Janssen verlijdt Pieter Corn. Vel £23.10.0 over de koop van de voors. 2 gem. 20 r. land, ... [zie vorige acte] <fiche B1-004>

RAZE 3851b, f3v/1, 19 dec 1595, Leunis Corn. Willeboortssen, won. tot Oudekercke [= Ouwerkerk] in Duiveland, en Job Heyndricx z. den schiptimmerman, verlijden de eersame Anthonis Huybrechts z. de nombre van 24 “viertelen ront coolsaet, goet drooch coopmans goet, ongeschoten ongebroyt wel schoone gemaeckt” omme een somme etc., “te leveren met twee ophoopte maten Jacobi dage comende van den nieuwen gewassche met Duvelantsche mate op t naeste vlot”; indien het zaad kwam te bevriezen “ofte uutgeert wierde”, dan mogen zij elk “hoet” redimeren tegen £13; Job Heyndricx stelt als onderpand zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] achter de Vischmarckt, gekomen van Corn. Pieterssen Backer, item nog zijn hof liggende in Ste Annestrate, ... <fiche B1-005>

RAZE 3851b, f3v/2, 20 [dec 1595], Claes Corn. z. Kint de visser verlijdt Janne Job Lievenssen Deute5 wedue £53 over de koop van een huis met zijn gevolge [in Zierikzee], staande in sHeer Arendtslop, hem comparant anno 1591 geleverd, volgens de “waerscippe”, ons schepenen vertoond, waarop 5 jaren tot £3 sjaars telken Pasen, daarin begrepen Pasen komende 96, betaald zijn, ... <fiche B1-005>

RAZE 3851b, f3v/3, 28 dec 1595, Corn. Barentssen schutenare verlijdt Renger Stoffelssen arbeyder, als getrout hebbende Jacobmine Corn., zijn zwager, de somme van £18 over het derde part van zijn successie, hem bij overlijden van Digne Thone Jans, zijn huisvrouwe moeder was sal. aanbestorven, daarvoor hij comparant zal behouden alle de resterende goederen, roerende en onroerende, etc., te betalen met 20 s. sjaars, ingaande Bamisse 96; onderpand: zijn huis [in Zierikzee], staande achter de Vischmarckt, ... <fiche B1-005>

RAZE 3851b, f3v/4, 28 dec 1595, Jan Jacobssen Smack transporteert aan Jan Janssen caesman6 in Sommelsdijk het “papiere contract” en t recht van dien, sprekende tot laste van Maerten Alferssen, inhoudende “drye dusent meede in de zack”, ... <fiche B1-005>

RAZE 3851b, f3v/5, [28 dec 1595], Adriaen den Dagh verkoopt Bouwen Corn. 5 gem. 40 r. korenland, gelegen in Poortambacht, in Mosselee bevanck, de dijk oost, en Pieter de Backers erfgenamen zuid en west, en Bouwe noord, ... <fiche B1-005>

RAZE 3851b, f4/1, [28 dec 1595], Adriaen Janssen Dagh [toegevoegd en later doorgehaald: “als gemachtigt int sterfhuijs van Jacob”] verkoopt Lucas Janssen een ledige erve [in Zierikzee], gelegen op Vermycken hille, de haven west af, Jan Kerckers wedue noord af, oost de “heerwegh”, en zuid Rochus Hoffer, vrij van erfpacht, ... <fiche B1-005>

RAZE 3851b, f4/2, 29 dec 1595, Lucas Janssen hovenier verlijdt Adriaen Janssen Dagh £12 over de koop van een ledige erve, gelegen op Vermycken hil, te betalen Sint Jacobs dage komende £3, en zo voorts ... <fiche B1-005>

RAZE 3851b, f4/3, [29 dec 1595], Marinus Aelliaenssen capiteyn verkoopt Job Pierssen visser een huis, erve en t gevolge van dien, [in Zierikzee] staande op de Vischmarckt, [belast] met 10 s. 6 g. erfpacht, ... <fiche B1-005>

RAZE 3851b, f4/4, 30 dec 1595, Job Pierssen z. de visscher verlijdt Marinus Aelliaenssen capiteyn £175.6.8 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande achter de Vischmarckt, te betalen £8 sjaars telken Pasen, ... <fiche B1-005>

RAZE 3851b, f4/5, [30 dec 1595], Bastiaen Wouterssen schutenare, wonende tot Brouwershaven, verlijdt Job Heyne £6 over de koop van een “cromsteven schuijte”, ... <fiche B1-005>

RAZE 3851b, f4/6, 1 jan 1596, Jacob Oolessen heunare transporteert Jacob Jacobssen de creemer een huis met zijn gevolge, [bij Zierikzee] staande op den Heunaersdyck, met het gebruik van de “pat” achter ende voren uitgaande, beneffens d andere zijn geburen, vrij van erfpacht, oost de “pat”, zuid de strate, west hem comparant, en noord de kelder van hem comparant, welke vers. kelder hij comparant moet gebruiken, onder en boven, mits dat hij comparant t licht staande in de achtergevel van dit huis niet en zal mogen betimmeren, nu noch ten eeuwigen dage, en de waterloop tussen beide huizen zal wezen half en half, mits dat de possesseur van dit huis de goot alleen moet onderhouden <fiche B1-005>

RAZE 3851b, f4v/1, 1 jan 1596, Jan Bonifacius Mussis verlijdt Anthonis Mogge de somme van £124.4.0 eens over de koop van meede in de zak, hem comparant over lange verleden en oversulcx metten anderen afgerekend, te betalen £27 vastenavond komende, item tot Bamisse daaraanvolgende £35.2.0, ...; onderpand: zijn huis met t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op den Dam, daar hij nu in woont, mitsgaders zijn huis en hof, genaamd “t Zwarte suster huys”, staande op Slabberswerff, ... <fiche B1-006>

RAZE 3851b, f4v/2, 3 jan 1596, Corn. Stevenssen Cooper, secretaris dezer stede, als procuratie hebbend van mr Gisbert van Crompvliet, advocaat voor het Hof van Holland, gepasseerd voor notaris J. de Cappelle, residerende in den Hage, in date 21 dec. l.l., transporteert aan sr Reynier van Hogersteyn Jacobs z. de navolgende partijen van land, gelegen int Vierendeel van Kerkwerve in den Lande van Schouwen, en eerst 7 gem. 75 r. wei, gelegen Bewesten Keuten wegh, item nog een half gem. 95 r. korenland, gelegen in Manneken dyck bevanck, nog 2 gem. 90 r. korenland, gelegen in de polder genaamd “den Hoogen meet”, noordwaarts van de weg, en tenslotte nog 3 gem. 30 r. wei, gelegen int bevanck “daer Coppen Boone weye in leijt”, ... <fiche B1-006>

RAZE 3851b, f4v/3, 4 jan 1596, compareerden Job Hase de visscher, ter eenre, en Rochus [ende] Job7, gebroeders, Lenert Janssen getrout hebbende Aelken Jobs dr., Pieter Lievenssen getrout hebbende Willemken Jobs dr., Jan Iemanssen getrout hebbende Maijken Jobs dr., en Hubrecht Janssen getrout hebbende Jacobmijnken Jobs dr., alle kinderen en zwagers8 respective van de voors. Job Hase, en erfgenamen van wijlen Janneken Alerts, des voors. kinderen moeder was sal. en huisvr. van Job Hase voors., ter :|: andere zijde; accoord van uitkoop: Job Hase behoudt in eigendom alle goederen van de voors. Janneken Alerts dr., zijn overleden huisvrouw, met uitzondering van de helft van het huis, erve en gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, daar hij jegenwoordig in woont, waar hij het gebruik van zal hebben, zolang hij leeft; en na zijn dood zal de ene helft van het voors. huis komen aan zijn voors. zes kinderen; .... <fiche B1-006>

RAZE 3851b, f5/1, 9 jan 1596, Cornelie Job Blanckerts dr., met Poppe als haar gekoren voogd in deze, en Job Job Dane de visser, verlijden aan Augustin Warin de somme van 220 guld. van geleend geld, terug te betalen prima november 96; stellende tot onderpand de vers. Cornelie haar huis staande [in Zierikzee] int Lange Groendal, daar zij nu in woont, ... <fiche B1-006>

RAZE 3851b, f5/2, 10 [jan 1596], Maerten Lenert Hugessen van Elkerzee verlijdt Anthonis Hubrechtssen de somme van £20 over schulden en geleend geld; ... <fiche B1-006>

RAZE 3851b, f5/3, [10 jan 1596], Soeteman Jacobssen verlijdt Anthonis Hubrechtssen £28 over koop van geleverde tarwe, ...; stellende tot onderpand zijn huis etc. <fiche B1-006>

RAZE 3851b, f5v/1, 11 jan 1596, Lieven Cornelissen Jeught verkoopt Lenert Gillis Adriaenssen een erfelijke rente van 25 s. sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een stuk wei, genaamd “de Suker weye”, gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve] in Dryesche bevanck, groot 13 gem. preter 5 r., te betalen jaarlijks kersavond, t eerste jaar 97, en dit om de somme van £17.10.0, ... <fiche B1-007>

RAZE 3851b, f5v/2, [11 jan 1596], Symon Janssen Grave molenaer verkoopt Jan Davidtssen en Jan Janssen Camerlinck, molenaers, d een helft van een “coren mole, carre, peert ende t gevolge van dien”, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de stads veste, vrij van erfpacht, .... <fiche B1-007>

RAZE 3851b, f5v/3, 16 jan 15969, Corn. Philipssen verkoopt Jacob Corn. z. Blauwen boere anderhalf gemet korenland, gelegen in Poortambacht int Vroone bevanck binnen deze limiten, oost, zuid en noord Corn. Janssen Vagers erfgenamen, en west de weg, ... <fiche B1-007>

RAZE 3851b, f5v/4, [16 jan 1596], Claes Tonissen Bolle de carreman bekent van Leyn Marinus10 decker te leen ontvangen te hebben de somme van £15, voor 5 jaar, [rente 10%]; :|: onderpand: zijn huis [marge: “ende erve achteraen”], staande [in Zierikzee] in de Weverswelle strate11, mitsgaders een wei, gelegen in Poortambacht, bij het gasthuis, “aen t hoelken”, ... <fiche B1-007>

RAZE 3851b, f6/1, [16 jan 1596], Ieman Thomassen Speciael transporteert aan Corn. Corn. Willemssen een schepenen schuldbrief, sprekende op Jacob Claes Brantssen, inhoudende £36.4.0 op termijnen van £6 sjaars, verschijnende telken Bamisse en Martini, ..., voorts nog een “billiet van tinne munte”, inhoudende £10.7.11, die betaald zullen werden in 12 jaren, daaraf t eerste jaar betaald is anno 1595, item nog een “recepisse” op t Lant van Schouwen van 20 s. sjaars, daarvan t eerste jaar zal verschijnen anno 1596, ... <fiche B1-007>

RAZE 3851b, f6/2, 11 jan [1596]12, [acte geroijeerd], Maijken Adriaens dr. wedue wijlen Jan Geertssen, verlijdt Jacob Pieterssen Blauw tot Oosterhout, vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geprocreëerd bij wijlen Lucia Beris dr., voor een vierde part, Aert Beris, makelare tot Breda, Cristina Beris dr., en Hans Lacaije getrout hebbende Cataline Beris dr., voor het tweede vierde part, item de zeven weeskinderen van Jan Beris, eertijds secretaris tot Tilburg, voor het derde vierde part, en Adriaen van Elsput, getrout hebbende Godela Peeter Beris dr., voor het vierde vierde part, allen erfgenamen van grootvaders zijde van wijlen Jan Geertssen sal., de somme van 850 car.gld., ter cause en over de gehele uitkoop van d een helft van de nalatenschap van de voors. Jan Geertssen, ... [in de marge: 14 juli 1609 is deze brief ten volle voldaan bij Pieter Barthelmeeus z. met een obligatie aan Jacob Pieters. z. Blaeuwen, Pieter Jacobs z. Blaeuwen en Aert Beris, vervangende d andere erfgenamen, in kennisse van mij, clercq, (wg) Jan J. van Rijswijck] <fiche B1-007>

RAZE 3851b, f6/3, [11 jan 1596], eadem [= Maijken Adriaens dr., wedue wijlen Jan Geertssen] verlijdt Jan Janssen Moerman als getrout hebbende Digna Peeter Bus dr., Jan Peter Bus, Anthonis Peter Bus en Corn. Adriaen Jan Goortssen getrout hebbende Petronella Peter Bus, alle gebroeders en zusters, erfgenamen voor een vierde part van wijlen Jan Geertssen van grootmoeders zijde, “van eenen halve bedde”, de somme van 500 car.gld., ter cause en over de gehele uitkoop van t vierde part van de nalatenschap van wijlen Jan Geertssen, hun “cosyn”, ... <fiche B1-007>

RAZE 3851b, f6v/1, [11 jan 1596], eadem [= Maijken Adriaens dr., wedue wijlen Jan Geertssen] verlijdt Adriaen Peters van Balen, wonende tot Oosterhout, als vader en voogd van Petronella zijn dochterken, de “halve sustere” van Jan Geertssen sal., de somme van 500 car.gld., ter cause van dat d erfgenamen van de voorn. Jan Geertssen, zo van grootvaders als van grootmoeders zijde, de voorn. Petronella Adriaens dr., dezelve somme uit de successie van Jan Geertssen, heurlieder “cosyn” sal., hebben laten volgen, ..., doende “tot dyen fyne” alhier voor ons, schepenen, afstand, ... <fiche B1-008>

RAZE 3851b, f6v/2, [11 jan 1596], zijn gecompareerd Jacob Pieterssen Blau, wonende tot Oosterhout, als vader en voogd van Peeter en Cristina Jacobs, geprocreëerd bij wijlen Lucia Peter Beris dr., voor hemzelf en hem sterk makende en hierin vervangende Peter Beris, Aert Beris, Cristina Beris en Hans Lacaije getrout hebbende Cateline Beris, mitsgaders de zeven weeskinderen van Jan Beris, en nog Adriaen van Elsput getrout hebbende Godela Peter Beris, alle erfgenamen van grootvaders zijde van wijlen Jan Geertssen, de man was van Mayken Adriaens dr., over d een helft, en Jan Janssen Moerman getrout hebbende Digna Peter Bus dr. ende Jan Peterssen Bus, beide voor henzelven en hierin vervangende Antonis Pieter Bus en d andere erfgenamen van grootmoeders zijde, en verklaarden voldaan te zijn van Mayken Adriaens dr., wedue wijlen Jan Geertssen, latende Mayken int volle bezit van de boedel, ... <fiche B1-008>

RAZE 3851b, f6v/3, 12 jan 1596, Corn. Claessen Mijnooge verlijdt Marinus Corn. visser en Willem Willemssen 400 car.gld. over de koop van een “cromme steven schuyte”, ... <fiche B1-008>

RAZE 3851b, f7/1, 12 jan 1596, Jan Davidtssen en Jan Janssen Camerlinck, beide molenaers, verlijden Symon Janssen de Grave molenaer 1500 car.gld. over de koop van d een helft van een “coren mole, carre peert”, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de stads veste, te betalen 100 gld. prima november 96, enz., ... <fiche B1-008>

RAZE 3851b, f7/2, [12 jan 1596], [niet gepasseerd; geen schepenen in margine vermeld], Jan Cornelissen arbeyder draagt op aan Claes Tonisse Bolle de schepenen waarschipbrieven en briefs recht met de koop van een huis, erve, schuur en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weverswelle straete, ... <fiche B1-008>

RAZE 3851b, f7/3, 13 jan 1596, [niet gepasseerd; geen schepenen in margine vermeld], Claes Tonisse Bolle carreman verlijdt Engel Janssen dictus Ales Engel de somme van £55 over de koop van een huis, schuur, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weverswelle straete, te betalen £5 tot Ougste en Bamisse telken jare, ... <fiche B1-008>

RAZE 3851b, f7/4, 22 [jan 1596], Willem Aelliaenssen Verbost, wonende in Nieukercke [= Nieuwerkerke] in Schouwen, verlijdt Adriaen Danielssen £9.6.8 van geleend geld, ...; onderpand: 1½ gem. 25 r. korenland, gelegen in Block bevanck aldaar, genaamd “de Splitmeet”, oost en zuid Jan Jasparssen, west Pieter Laurissen en noord de weg, ... <fiche B1-008>

RAZE 3851b, f7/5, 26 jan 1596, Corn. Janssen Cluse, wonende tot Haamstede “in dune”, transporteert Jacob Laurissen de Witte de schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Jan Adriaens Padt, met de rest en gehele inhoud van £70 op termijnen van £10 sjaars telken lichtmisse, ... <fiche B1-008>

RAZE 3851b, f7/6, [26 jan 1596], Margriete Jan Feels wedue, met Job Lenerts in deze haar gekoren voogd, verkoopt Cornelis Cornelissen Hoij metser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op Bagershil, met zulken commer ... <fiche B1-008>

RAZE 3851b, f7v/1, 27 jan 1596, Cornelis Cornelissen Hoij metser verlijdt Margriete Jan Feels wedue de somme van £54 over de koop van een huis en gevolge staande op Bagershil, te betalen £4 Pasen 97, en zo voorts, ... <fiche B1-009>

RAZE 3851b, f7v/2, [27 jan 1596], Cornelis Lenertssen [gezegd] zwart Leenken verkoopt Willem Aertssen smit een wei, groot 5½ gem. ofte daarontrent, gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve] “tusschen den crommen ende smallen wegh”, binnen deze limiten, oost Jacob Soetemanssen, zuid, noord en west de weg, ... <fiche B1-009>

RAZE 3851b, f7v/3, 26 jan 1596, Cornelis Heijndricxssen Vogelare, jegenwoordig deken van Ste Lievens gilde, met “advise” van zijn ommegangers, namenlijk Niclaes Janssen Hubert, Jan vander Lisse, Job Willemssen, Symon Coolman en Ieman Lenert Oolessen, en consent van Pauwels Hubert, overdeken van t zelve gilde, voor ons bekende verkocht en opgedragen te hebben in rechten vrijen eigendom, [om in] een eeuwige erfpacht te bezitten, aan Cornelis Arent Pieter Iemanssen een stuk korenland, groot 2 gem. 45 r., gelegen in Poortambacht, int Baghyne Rafoele bevanck, binnen deze landgemerken, oost “den gracht wegh”, noord Symon Coolman, west de weg, en zuid de erfgenamen van wijlen Adriaen Hoffer, dit alles om de som van £3.8.9.15 [er stond eerst: 32 s.] erfelijke onlosbare rente sjaars, die hij, transportant, in de voors. qualiteit bij een schepenen rentebrief bekende van Corn. Arent Pieter Iemanssen ontvangen te hebben t.b.v. t voors. gilde, belovende daarom de voorn. comparant waerschippe aan de vers. Corn. Arent Pieter Iemanssen te doen, ...[zie ook acte f8/2] <fiche B1-009>

RAZE 3851b, f7v/4, [26 jan 1596], idem [= Cornelis Heijndricxssen Vogelare] in de qualiteyt voors. [zie vorige acte], verkoopt “in rechten vrijen eygendomme ende in eenen eeuwigen erfpacht te besitten” aan Heijndrick Pieterssen olyslager een half gem. 5 r. korenland, gelegen in Poortambacht, int Hout vate bevanck, binnen deze landgemerken, oost af Niclaes Jobssen, zuid “t gaende goet” van [doorgehaald: “Corn. oude”; in de marge: “Liele peerde”]cooper, west de kinderen van Rase13 Rase Lievenssen, en noord de weg, dit alles om de somme van 21 s. 8 g. 10 m. erfelijke onlosbare rente sjaars, die hij comparant van Heijndrick Pieterssen bij een schepenen rentebrief [bekent] ontvangen te hebben, ... <fiche B1-009>

RAZE 3851b, f8/1, [26 jan 1596], idem [= Cornelis Heijndricxssen Vogelare] in de qualiteyt voors. [zie f7v/3] verkoopt aan Pieter Corn. van Borrendamme een half gem. 40 r. korenland, gelegen in Poortambacht, in Groote Waddes Ooge bevanck, binnen deze landgemerken, oost [doorgehaald: “den zantwegh”] Job Willemssen, zuid Rocus Lieven Engelssen, west de weg, en noord Hubrecht Rochussen, dit alles om de somme van 38 s. erfelijke onlosbare rente sjaars, ... <fiche B1-009>

RAZE 3851b, f8/1a, [26 jan 1596], idem [= Cornelis Heijndricxssen Vogelare] in de qualiteyt voors. [zie f7v/3] verkoopt aan Jan Jacobssen Boije een gem. korenland, met Corn. Huge Janssen gemeen, liggende in Poortambacht, in Barnarditen bevanck, binnen deze landgemerken, oost “den zantwegh”, zuid Cornelie Thomas Lenertssen wedue, west af Ste Lucas gilde, en noord de erfgenamen van Jan Wouterssen, dit alles om de somme van 26 s. erfelijke onlosbare rente sjaars, enz. [als hiervoor] <fiche B1-009>

RAZE 3851b, f8/2, 27 jan 1596, [geroijeerd], Corn. Arent Pieter Ymanssen bekent verkocht en opgedragen te hebben aan Corn. Heijndricxssen Vogelare als deken van Ste Lievins gilde dezer stede, “t welcke de meereeders onderhoudende zyn”, of “die naermaels deken werden sal”, tot derzelver gilde behoeve, de somme van £3.8.9.15 erfelijke onlosbare rente sjaars, gehypothekeerd en verzekerd op en uit een stuk korenland, gelegen in Poortambacht, int Bagyne Rafoele bevanck, groot 2 gem. 45 r., oost “den graght wegh”, zuid de erfgenamen van Adriaen Hoffer, west de weg, en noord Symon Coolman, en voorts op al zijn goederen ..., de zelve rente te betalen Sinte Martensmisse, waaraf Martini 1599 d eerste jaar rente verschijnen zal, enz., dit alles over de koop van t vers. land, ... [zie ook acte f7v/3]
[marge: “Hier geroijeert ende sequitur folio 309 comende”] <fiche B1-009>

RAZE 3851b, f8v/1, 1 feb 1596, [geroijeerd] [een vergelijkbare rentebrief als de voorgaande, nu van Heyndrick Pieterssen olyslager aan Cornelis Heijndricxssen Vogelare als deken van Ste Lievinsgilde]
[marge: deze brief is mij, ondergeschr., vertoond bij Jan de Cocq en gebleken dat die is betaald volgens quitantie bij dhr Jacob de Jonge als deken vant St Lievensgilde d.d. 29 junij 1729, 7 maart 1740 (wg) Nic. Massis] <fiche B1-010>

RAZE 3851b, f8v/2, [1 feb 1596], [een vergelijkbare rentebrief als hiervoor, nu van Pieter Cornelissen van Borrendamme aan Cornelis Heijndricxssen Vogelare als deken van Ste Lievinsgilde] <fiche B1-010>

RAZE 3851b, f9/1, [1 feb 1596], [een vergelijkbare rentebrief als hiervoor, nu van Jan Jacobssen Boije aan Cornelis Heijndricxssen Vogelare als deken van Ste Lievensgilde] <fiche B1-010>

RAZE 3851b, f9/2, 3 feb 1596, Witte Corn. Mulock verlijdt Pieter Corn. Nonneman den huydevetter 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven ontrent en over “den sluijs”, daar hij comparant nu in woont, binnen deze limiten, oost af Stevenken Corn. Bartelmeeussen wedue, zuid de strate, west Arent Janssen Vlaem, ..., te betalen telken juni, waarvan juni 97 t eerste zijn zal, ..., dit alles om de somme van £14 tot hoofdgeld, ... <fiche B1-010>

RAZE 3851b, f9v/1, 3 feb 1596, Pieter Jacobssen metser transporteert aan Jan Diricxssen carreman de schepenen schuldbrief, sprekende op Corn. Corn. z. stoeldrayer, met de gehele inhoud van £45 op termijnen van £4 sjaars telken Pasen, ... <fiche B1-011>

RAZE 3851b, f9v/2, [3 feb 1596], Jan Cornelis Soetemanssen heeft verkocht aan Corn. Anthonissen Dycke 1 gemet preter 10 r. korenland, gelegen in Poortambacht, int Barnarditen bevanck, binnen deze landgemerken, oost af Gillis Hallincx, zuid de kinderen van Meeus Lievenssen, west Job Willemssen, en noord de weg, ... <fiche B1-011>

RAZE 3851b, f9v/3, [3 feb 1596], idem [= Jan Cornelis Soetemanssen] verkoopt Corn. Corn. Blauwen 2 gem. preter 30 r. korenland, gelegen in Poortambacht, int Galge bevanck, binnen deze landgemerken, de dijk oost af, Corn. Janssen Roon zuid af, noord Matheeus Cocq, en west de strate, ... <fiche B1-011>

RAZE 3851b, f9v/4, 5 feb 1596, Crijn Iemanssen schutenare verlijdt Corn. Corn. de Hondt £16 over koop van een “cromme steven” [schuijte], te betalen 5 febr 1597, .. <fiche B1-011>

RAZE 3851b, f9v/5, [5 feb 1596], Geleijn Bartelmeeussen, Joris Jasperssen, Adriaen Marinussen Ruse, en Anthonis Pieterssen weert in “de Gulde Leeuw”, alle vier met gezamenderhand etc., verlijden Jan Corn. Nieupoorter £55 over het casseren en vernielen14 van een schepenen schuldbrief, gelijke somme inhoudende, die de voorn. Jan Corn. had sprekende op de voorn. Geleyn Bartelmeeussen, “al verschenen ende oversulcx rechtvorderinge aen de goederen vande voors. Geleyn Bartelmeeussen gevolcht was”, waarna hij mandement van inductie15 van den Hove van Holland verkregen en atterminatie16 van vier jaren bij vonnis van schepenen dezer stede geobtineerd heeft, blijkende bij de acte van date den 16 jan. lestleden, item bekennen schuldig de somme van 17 s. van rechtelijke kosten, bedragende te samen £55.17.0, te betalen in 4 aanstaande jaren, telken Bamisse ... <fiche B1-011>

RAZE 3851b, f10/1, 5 feb 1596, Claes, Cornelis en Lysbeth, Adriaen Poolvoets kinderen, verkopen Enno Adriaen Poolvoets hun17 broeder, elk voor een derde part, de drie vierendelen van een huis en alle gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aant Gasthuys voor de brugge, “met alsulcken lantgemercken als d oude waerschippen brieven dat inhouden ende verclaeren, mitsgaders alsulcken commer van erffpachte”, omme ... <fiche B1-011>

RAZE 3851b, f10/2, 6 feb 1596, Enno Adriaenssen Poolvoet verlijdt Claes Adriaens Poolvoet, zijn broeder, £64.3.4 over koop vant vierde part van een huis ..., staande voor de Gasthuysbrugge, te betalen £2 telken Pasen, ... <fiche B1-011>

RAZE 3851b, f10/3, [6 feb 1596], idem [= Enno Adriaenssen Poolvoet] verlijdt Cornelis Poolvoet, zijn broeder, [als hiervoor] <fiche B1-011>

RAZE 3851b, f10/4, [6 feb 1596], idem [= Enno Adriaenssen Poolvoet] verlijdt Lysbeth Adriaen Poolvoets, zijn zuster18, [als hiervoor] <fiche B1-011>

RAZE 3851b, f10/5, [6 feb 1596], Lenert Gillis Adriaenssen transporteert Job Heyndrick Hugessen Mulock den schepenen rentebrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Lieven Corn. Jeucht, inhoudende 25 s. erfelijke rente, losbaar den penninck 14, ... <fiche B1-011>

RAZE 3851b, f10v/1, 6 feb 1596, Ieman Lenert Oolessen heeft verkocht aan Lauris Bastiaenssen een stuk weiland, gelegen in Nieuwerkerke in Schouwen, groot 1 gem. 35 r. binnen deze landgemerken, oost Logier Bartelmeeussen Brouck, zuid Corn. Boije, en noord de weg, west de vers. Lauris, dit alles overmits de mangelinge van 1 gem. 15 r. land, met hem comparant gemeen liggende int bevanck van den Grooten Boterpot, ... <fiche B1-012>

RAZE 3851b, f10v/2, [6 feb 1596], Geleyn Bartelmeeussen, Joris Jasperssen, Adriaen Marinus Ruse, en Anthonis Pieterssen, alle vier met gezamenderhand, verlijden Corn. Adriaenssen Poolvoet £11.4.0, over het casseren van zekere obligatie, inhoudende gelijke somme, ... <fiche B1-012>

RAZE 3851b, f10v/3, [6 feb 1596], Geleyn Bartelmeeussen [marge: als eertijds borge voor Tristram Gillissen, die geobtineerd heeft mandament van atterminatie] verlijdt sr Johan Piedro Balbiano, tafelhouder dezer stede Zierikzee, de somme van £440 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld, te betalen lichtmisse 1597 £66, enz. ..., stellende tot een speciale “ypoteque” eerst zijn huis [in Zierikzee], staande oost van Steven de wever, zuid de strate, west Mayken Stoffels, en noord sGraven hof, item nog zijn twee schuren, staande in de Weststrate, mitsgaders nog een wei, gelegen aan “den Hoogen Santwegh”, oost d erfgenamen van Abraham Danielssen, zuid en west af de weg, en noord Anthonis Herrentssen, .... <fiche B1-012>

RAZE 3851b, f10v/4, [6 feb 1596], idem [= Geleyn Bartelmeeussen] qualitate ut supra [zie boven] verlijdt Pieter Nonneman de somme van £150 ter cause en in vernietinge van een schepenen schuldbrief, die de voorn. Nonneman had sprekende tot laste van hem, comparant, te betalen in 6 aanstaande jaren, :|: stellende tot een speciale “ijpoteque” een stuk weiland, groot 6 gem., gelegen in Poortambacht, in Symon Achter Voren bevanck, binnen deze landgemerken, oost af de wedue van Thomas Lenertssen Rinck, zuid d erfgenamen van Jan van Trouwe, west de weg, en noord af Heyndrick Prouffal, mitsgaders nog een stuk korenland, gelegen in Poortambacht, in Kymen houcke bevanck, groot 2 gem. 100 r., binnen deze landgemerken, oost en noord af Cathelyne Willem Pous wedue, zuid af Philip Corn. Philipssen, en west de weg, ... <fiche B1-012>

RAZE 3851b, f11/1, [6 feb 1596], idem [= Geleyn Bartelmeeussen] qualitate ut supra [zie boven] belooft en verzekert Joris Jasperssen, Adriaen Marinis Ruse en Anthonis Pieterssen te bevrijden enz., van alzulke twee borgtochten als zij, beneffens hem comparant, hebben gedaan, eerst aan Jan Cornelissen Nieupoorter ter somme van £55.17.0 en nog aan Corn. Adriaen Poolvoets ter somme van £11.4.0, ..., stellende tot onderpand in handen van zijn voors. drie borgen een wei, groot ontrent 6½ gem., gelegen in Poortambacht, in Symon Achter Voren bevanck, binnen deze limiten, oost af de kinderen van Kerckwerve19, zuid af Susanna Hoffers, west Claes Jobssen, en noord de burchmr. Niclaes Janssen Hubert, ... <fiche B1-012>

RAZE 3851b, f11/2, 7 feb 1596, Pauwels20 de wever verlijdt Jan Pieterssen timmerman £16 eens ter cause van geleverde materialen, arbeid en afgerekende schuld, te betalen :|: 20 s. elke drie maanden, gedurende 4 jaar; onderpand: zijn huis, erve en gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Bagershille, daar hij nu in woont, oost van Pauwels Joossen stadbode, de strate zuid, en west Anneken Davits wedue, ... <fiche B1-012, B1-013>

RAZE 3851b, f11v/1, 7 feb 1596, Jan Jacobssen scippersgeselle verlijdt Corn. Crijnssen schuteman £17.11.6 ter cause van “seker seylagien, touwen, anckers, ende andere schipgewande”, hem comparant verkocht en geleverd, te betalen in 4 halve jaren, ...; onderpand: zijn huis en erve, staande [in Zierikzee] in Ste Lievins straete, zuid Anthonis Willemssen, west de strate, en noord de wedue van Pieter vande Velde, ... <fiche B1-013>

RAZE 3851b, f11v/2, 8 feb 1596, Pieter Jorissen, substituut van Joris Pieterssen, zijn vader, bij stieringe van schepenen overman gemaakt om te verkopen een huis, erve, pad en alle gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Maerstrate, bekent dat hij t voors. huis op verzoek van Pieter Malebrancke de glaesmaker openbaar heeft verkocht aan Lieven Janssen van Noortgouwe, met alzulken commer van erfpacht enz. ... <fiche B1-013>

RAZE 3851b, f12/1, 9 feb 1596, Lieven Janssen van Noortgouwe de schoemaker verlijdt Pieter Malebrancke £160.13.4 over de koop van een huis, staande in de Maerstrate, te betalen eerst 8 jaar lang £3.6.8 sjaars, daarna één jaar £7.6.8, en ten slotte jaarlijks £8.6.8 ... <fiche B1-013>

RAZE 3851b, f12/2, 11 feb 1596, Sijmon Lievenssen Coolman als getrout hebbende Anneken Pieter Claessen den olyslagers dr. heeft verkocht aan Heyndrick Pieterssen olyslager “een huys ende een olije mole met alle t gevolge ende erve aen malcanderen staende [in Zierikzee] in de Lange Nobelstraete”, vrij van erfpacht en alle commer, ... <fiche B1-013>

RAZE 3851b, f12/3, 12 feb 1596, Heyndrick Pieterssen olyslager verlijdt Symon Lievenssen Coolman £850 over de koop van een huis, enz. [zie vorige acte], te betalen met £36 jaarlijks telken 26 januari, ... <fiche B1-013>

RAZE 3851b, f12/4, [12 feb 1596], Pieter Hermanssen de goutsmit verkoopt Ieman Telle Rengerssen een hof met alle gevolge, staande [in Zierikzee] ontrent en jegens over de Watermole, met de commer van £2.6.8 erfelijke losrente sjaars, die hij comparant tot zijn profijt en behoeve besproken heeft, binnen deze landgemerken, oost af de “schuyte havene”, zuid [niet ingevuld], west Hubrecht Stoel, en noord de strate, ...21 <fiche B1-013>

RAZE 3851b, f12v/1, 13 [feb 1596], Ieman Telle Rengerssen draagt op in rechten vrijen eigendom aan Pieter Hermanssen de goutsmit de somme van £2.6.8 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit een hof, enz. [zie vorige acte], te betalen dezelve rente telken kersavonde; deze rente mag gelost worden voor £32.13.4 [dus penninck 14]. <fiche B1-014>

RAZE 3851b, f12v/2, [13 feb 1596], Rochus Adriaen Pierssen de Hont verkoopt Willem Corn. z. schipper 3 gem. 82 r. korenland, liggende in Poortambacht, in de Valuwe bevanck, binnen deze landgemerken, oost Corn. Jan Hugessen, zuid “den steenpadt”, west d erfgenamen Corn. Vager, en noord Arent Pieter Iemanssen met de vers. erfgenamen, en dit om de somme van £85 die hij comparant bekende van Willem Corn. ontvangen te hebben, ... ; de comparant mag het land lossen en redimeren met de voors. som van £85 binnen 10 jaar van nu. <fiche B1-014>

RAZE 3851b, f13/1, 14 feb 1596, Pieter Hermanssen de goutsmit verkoopt Herman Pieterssen de goutsmit een huis en zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op den Dam, met zulken commer van erfpacht ... <fiche B1-014>

RAZE 3851b, f13/2, 15 feb 1596, Herman Pieterssen de goutsmit verlijdt Pieter Hermanssen de goutsmit, zijn vader, de somme van £500 over koop van een huis [zie voorgaande acte], te betalen £20 jaarlijks telken Pasen, .. <fiche B1-014>

RAZE 3851b, f13/3, [15 feb 1596], Jaspar Jasparssen verlijdt Jan Back [= Baeck] de ketelaer £8 ter cause van geleverd ijzer en afgerekende schuld, te betalen ....; onderpand: zijn huis, erve en gevolge van dien, staande [in Zierikzee] tusschen Beddeweegh, daar hij nu in woont, ... <fiche B1-014>

RAZE 3851b, f13/4, 16 feb [15]96, Maerten Lenertsen Zuytschuyre verlijdt Anthonis Hubrechts £9.6.8 in vernietinge van een schepenen schuldbrief van date 10 januari l.l., inhoudende £20 eens, op termijnen van £4 sjaars telken Martini, ... <fiche B1-014>

RAZE 3851b, f13/5, 20 feb [1596], Job Corn. Ghyse de scipper verkoopt Jan Corn. z. molenaer d een helft van een “coren mole, mole werff daer de mole op staet ende niet vorder, carre, peert etc.”, staande [bij Zierikzee] buiten de Nobel poorte, met 20 s. rente uit de helft van de molen gaande, ... <fiche B1-014>

RAZE 3851b, f13/6, 21 feb [1596], Jan Cornelissen molenaer transporteert aan Job Corn. Ghyse den schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende op Symon Janssen Grave de molenaer, met de gehele inhoud van 1500 gld. op termijnen van 100 gld. sjaars, ... <fiche B1-014>

RAZE 3851b, f13v/1, 22 feb [15]96, Geleyn Bartelmeussen, eertijds borge voor Tristram Gillissen, verlijdt Jan Stroobant £32 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld, te betalen £4 jaarlijks telken Bamisse, ... <fiche B1-015>

RAZE 3851b, f13v/2, 23 feb [15]96, Willem Corn. z. Cooper verklaarde dat hij verkocht heeft aan Gillis Poppe Iemanssen de somme van £4.6.8 erfelijke losrente sjaars [losbaar] den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, oost Digne Thomas wedue, zuid de strate, west Symon Jan Lenertsen, en noord de Hoochmole strate, ..., te betalen telken kersavonde, ... <fiche B1-015>

RAZE 3851b, f13v/3, [23 feb 1596], Adriaen Lonyssen, wonende tot Kerkwerve, verlijdt Jan Anthonissen de Jonge 1000 car.gld. ter cause van gelijke somme, die Thomas Lonyssen en hij comparant aan de vers. Jan de Jonge ten achteren zijn geweest, immers £100 uit een schepenen schuldbrief :|: ...; onderpand: 10½ gem. 50 r. land, gelegen in Kerkwerve, ... <fiche B1-015>

RAZE 3851b, f14/1, 26 feb 1596, Johan Piedro Balbiano, tafelhouder dezer stede, verlijdt sr Dierick de Vriese, heer van Biggekerke, £122.13.4 eens, ter cause van gelijke somme, die Maijken Hermans dr., wed. wijlen Hans van Diest, en Herman Janssen cleermaecker, haar zoon, aan de voorn. sr Dierick de Vriese schuldig en ten achteren zijn geweest uit een schepenen schuldbrief van date 20 maart 1592 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in Ste Janstrate, genaamd “de Roode Leeuwe”, welke schepenen schuldbrief hiermede gecasseerd en verniet wesende, hij comparant is nemende tot zijnen laste om te betalen in termijnen van £7.10 jaarlijks telken meije; stellende tot onderpand zijn huis, erve en gevolge van dien, staande in de Minnebroeders straete etc. <fiche B1-015>

RAZE 3851b, f14/2, den lesten [= 29] feb [1596], Corn. Aelbertssen de schiptimmerman draagt op aan Witte Michielssen metser den schepenen schuldbrief met t recht van dien, sprekende op Corn. Corn. Jobssen(?22) mandemaker, met de gehele inhoud van £65, op termijnen van £4 sjaars, telken Bamisse, ... <fiche B1-015>

RAZE 3851b, f14/3, 2 mrt [15]96, Jan Diricxssen schipper verkoopt aan Maijken Willem Poolvoets wedue, zijn “swegermoeder” d een helft van een “creveelscip” met alle zijne gewande ende toebehooren, genaamd “den Swarten Ruter”, d ander helft haar aankomende, dit alles overmits zekere somme van penningen, die de voors. Maijken Poolvoets voor hem comparant aan diversche personen ... betaald heeft, ... <fiche B1-015>

RAZE 3851b, f14v/1, 4 feb [15]96, Job Heyndricx z. Mulock den schiptimmerman verlijdt Corn. Adriaenssen Boere den schutenare als afstand hebbende van Jan Janssen smit, de somme van 500 car.gld. ter cause van de somme van penningen, die de vers. Jan Janssen competeert van hem, comparant, over de koop van een huis met zijn gevolge, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, gekomen van Adriaen Betsmanssen de carreman, bij hem comparant gekocht van Jan Janssen; te betalen 50 gld. sjaars, telken Pasen, ... <fiche B1-016>

RAZE 3851b, f14v/2, 9 mrt [15]96, Lieven Corn. z. Jeught verkoopt Geert Michielssen Vuijst 2 gem. 40 r. wei, liggende in Kerckercke [!= Kerkwerve], in het Coolhuys bevanck, oost en zuid de “heerwegh”, noord en west de wedue en erfgenamen van Thomas Lenertsen Rinck, ... <fiche B1-016>

RAZE 3851b, f14v/3, [9 mrt 1596], Jan Janssen Clamper verlijdt Corn. Janssen den Roon £114 ter cause van én vernietinge van zekere obligatie, én afgerekende schuld, te betalen d eene helft Bamisse eerstkomend, en d ander helft Pasen 97, rentende de penninck 12; onderpand: zijn “panne keete met 2 pannen, selhuyse, erve ende alle t gevolge van dien”, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, ... <fiche B1-016>

RAZE 3851b, f14v/4, 11 mrt 1596, Pieter Jorissen overman verkoopt [openbaar] een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op de Melckmarckt, op verzoek van Maerten Adriaenssen de schoemaker ende Corn. Pieterssen, beide als mannen en voogden van hun huisvrouwen, en Corn. Pieterssen als voogd van de twee weesen [van] wijlen Clara Jan Geertssen dochter, mitsgaders Geertrudt Jan Geertssen; heeft [het huis] verkocht aan Maerten Adriaenssen voor d een helft, en aan Geertruyt Jan Geertssen dr. vers. voor d andere helft, als meest biedenden, [het huis] vrij van erfpacht; belooft daarom Corn. Pieterssen voor hemzelf voor een vierde part, en als voogd van de weesen voor het twee vierde part waerschap te doen, ... <fiche B1-016>

RAZE 3851b, f15/1, [11 mrt 1596], Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen “een panne keete, selhuys ende alle t gevolge van dien”, staande [bij Zierikzee] buiten op den Heunaersdyck, [doorgehaald: vrij van erfpacht], bekent dat hij dit op verzoek van Maerten Adriaenssen de schoemaker en Corn. Pieterssen beenhacker, beide man en voogd van heurl. huisvrouwen, en Corn. Pieterssen als oom en voogd vande twee weeskinderen van Clara Jan Geertssen dr., mitsgaders Geertruydt Jan Geertssen dr., alle vier erfgenamen, elcx voor een vierde part, in de achtergelaten goederen van wijlen Mayken Jan Geertssen wedue, heurlieder moeder en grootmoeder respective, openbaar heeft verkocht aan Maerten Adriaenssen schoemaker, vrij van erfpacht, binnen etc., om een somme etc.; beloofde daarom Corn. Pieterssen voor hemzelf en als voogd van de twee weesen, mitsgaders Geertruydt Jan Geertssen, elcx voor een derde part, waerschippe van de vers. keet te doen, tot vollen recht etc. <fiche B1-016>

RAZE 3851b, f15/2, 12 mrt 1596, Maerten Adriaenssen schoemaecker verlijdt Corn. Pieterssen zijn zwager £170 over de koop van t vierde part van een huis met zijn gevolge, staande op de Melckmarckt, te betalen met £5 sjaars, telken Pasen, .. <fiche B1-016>

RAZE 3851b, f15/3, [12 mrt 1596], idem [= Maerten Adriaenssen schoemaecker] verlijdt Corn. Pieterssen £41.16.8 over de koop van t vierde part van een pannekeete, enz. [zie f15/1], te betalen £3.10 sjaars, telken Pasen, ... <fiche B1-016>

RAZE 3851b, f15/4, [12 mrt 1596], idem [= Maerten Adriaenssen schoemaecker] verlijdt Geertrudt Jan Geertssen dr., “sijn suore”23, de somme van £41.16.8 over de koop van t vierde part van een pannekeete, enz. [zie f15/1], te betalen £3.10 sjaars, telken Pasen, ... <fiche B1-016>

RAZE 3851b, f15v/1, 12 mrt 1596, Geertruyt Jan Geertssen dr. wedue verlijdt Corn. Pieterssen haar zwager als voogd van de twee weeskinderen van Clara Jans dr. £170 over de koop van een vierde part van t huis, staande op de Melckmarckt, te betalen £5 jaarlijks, telken Pasen, ... <fiche B1-017>

RAZE 3851b, f15v/2, 12 mrt 1596, Maerten Adriaenssen schoemaecker verlijdt Cornelis Pieterssen zijn zwager als voogd van de twee weeskinderen van Clara Jans dr. £41.16.8 over de koop van t vierde part van de keete [zie f15/1], te betalen £3.10 jaarlijks, telken Pasen, ... <fiche B1-017>

RAZE 3851b, f15v/3, 16 mrt 1596, Jan Gillissen schippersgeselle verlijdt Cornelie Ieman Janssen smits wedue, de somme van £22 ter cause van geleend geld; onderpand: t vierde part in de helft van een wei, genaamd “de Weelweye”, gelegen tot Nieuwerkerke in Schouwen, groot int geheel ontrent 35 gem., ... <fiche B1-017>

RAZE 3851b, f15v/4, 17 mrt [1595], Job Heyndrick Hugesse Mulock de sciptimmerman, poorter dezer stede, als man en momboir van Clara Quirin Lenertsen dr. bekent van Dirick Quirin Lenertsen, zijn comparants huisvrouwen broeder, won. tot Mechelen, voldaan te zijn van alzulken successie als hem comparant over zijn vierde part in de achtergelaten goederen van de twee weeskinderen [van] wijlen Arent Cryn Lenertsen, geprocreëerd bij Lysbeth Ryckaerts, “mede syne huysvr. broeder was”, en tot Mechelen overleden, aanbestorven mocht wezen, draagt mitsdezen over aan de voors. Dirick Quirin Lenertsen de gehele successie van zijn vierde part in de achter :|: gelaten goederen ... <fiche B1-017>

RAZE 3851b, f16/1, 17 mrt [1596], Marinus Engelssen arbeyder verkoopt Job Heyndricxssen schiptimmerman een huis met zijn gevolge, staande [bij Zierikzee] op den Visschersdyck24, vrij van erfpacht, genaamd “Catten Haghe”, ... <fiche B1-017>

RAZE 3851b, f16/2, 18 [mrt 1596], Job Heyndrick Huge Mulock verlijdt Marinus Engelssen £48.10.0 over koop van een huisken, staande op de Visschersdijck, genaamd “Catten Hage”, te betalen ... <fiche B1-017>

RAZE 3851b, f16/3, 22 mrt 1596, Reijnbrant Jacobssen, wonende in Zonnemaire, transporteert Lenert Mogge 500 r. land, gelegen in Kerkwerve int bevanck benoorden den vroonwegh, binnen deze landgemerken, Claes Arentssen oost af, zuid Lenert Mogge, west Gijsbert Crompvliet en noord de weg, ... <fiche B1-017>

RAZE 3851b, f16/4, 25 mrt [1596], Adriaen Lievenssen decker verlijdt Augustijn Warin de somme van £30 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] achter de Vischmarckt, daar hij nu in woont, ... <fiche B1-017>

RAZE 3851b, f16/5, [25 mrt 1596], Ieman Domussen Speciael draagt op aan Corn. Corn. Willemssen een “papiere pachtcedulle” en t recht van dien, sprekende tot laste van Commer en Corn. Claessen, gebroeders, om daar uit te ontvangen den tijd van 5 jaar de pacht van 9 gem. thienden, gelegen in den Lande van Schouwen, die verpacht zijn voor £11 sjaars, met een “coppel conynen”, verschijnende telken Martini, ...; onderpand: alle zijn lande in Schouwen ... <fiche B1-017>

RAZE 3851b, f16v/1, 26 mrt [15]96, Claes Tonissen Bolle verkoopt Aert Lievenssen arbeyder een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weverswelle straete, met 9 g. erfpacht, ... <fiche B1-018>

RAZE 3851b, f16v/2, 27 mrt [1596], Aert Lievenssen arbeijder verlijdt Claes Tonissen Bolle de somme van £77 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande in de Weverswelle straete, te betalen £4.6.8 jaarlijks, telken meije, enz., ... <fiche B1-018>

RAZE 3851b, f16v/3, 1 apr [15]96, Cornelis Pieter Janssen Cock, vleeschouder tot Middelburg, voor hemzelf voor een vierde part, en als voogd van de twee weeskinderen van Clara Jan Geertssen Conincx dr. voor een vierde part, Maerten Adriaenssen schoemaker voor een vierde part, en Geertrudt Jan Geertssen de Conincx dochter voor gelijke vierde part, allen erfgenamen van wijlen Mayken Jan Geertssen Conincx wedue, verkopen Corn. Corn. Janssen den jongen Blauwen 2 gem. 127 r. korenland, gelegen in de Valuwe bij de weel, te weten eerst 1½ gem. 87 r. binnen deze landgemerken, de weg west, de “kerckelandt van Ste Lievens Monster” zuid, de weel oost, en noord Claes Janssen Hubert, en [nog] een half gem. 40 r., gemeen met Claes Janssen Hubert, binnen deze landgemerken, noord de weg, Claes Janssen zuid, oost de hofstede van Nele Bouwe, en west de weg, ... <fiche B1-018>

RAZE 3851b, f16v/4, 2 apr 1596, Corn. Corn. Janssen den jongen Blauwen verlijdt de gemene erfgenamen van Mayken Jan Geertssen de Conincx wedue de somme van £29 over de koop van t land :|: [zie vorige acte] ... <fiche B1-018>

RAZE 3851b, f17/1, [2 apr 1596], Stoffel Marinussen, wonende tot Coudekercke [= Koudekerke (Schouwen)], verkoopt Corn. Corn. Wisse schuteman een hofstede, gelegen in Ellemeet, in de Steenheernisse, groot ontrent 100 r., binnen etc. <fiche B1-018>

RAZE 3851b, f17/2, 3 apr 1596, Cornelis Corn. Wisse z. schuteman verlijdt Stoffel Marinussen tot Coudekercke 60 car.gld. over de koop van de hofstede, hier voren geroerd, ... <fiche B1-018>

RAZE 3851b, f17/3, [3 apr 1596], [deze acte doorgehaald, en op de volgende bladzij opnieuw: “sequitur fol. sequenti”] Pieter Jorisen overman gemaakt om te verkopen een huis met erve en alle gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, dat Zeger Adriaenssen timmerman int leste van zijn leven bezeten heeft, heeft dit op verzoek van de crediteuren, volgens ordonnantie van B&S van 27 mrt l.l. openbaar verkocht [aan] Heylwijff Zeger Adriaensen de timmermans wedue als meest biedende, met de commer van 5 s. erfpacht jaarlijks, daar uit gaande, en dat voor de somme van £350, te betalen £25 tot Bamisse eerstkomende, die de voors. wed. aan haarzelf zal houden en nog £10 tot behoeve van de crediteuren, en zo voorts, telken Bamisse, ...; behoudt daarom de voorn. Heylwijff de waerschippe aan haarzelf, “welverstaende ende met deze conditie nochtans dat zoo wije van de crediteuren van haeren man sal. me. begeert penningen te ontfangen, dat die haer sal waerschippe doen van zoo vele penningen als elck ontfangen sal”, zonder fraude <fiche B1-018>

RAZE 3851b, f17v/1, 3 apr [15]96, [licht gewijzigde versie van de voorgaande acte: de weduwe behoudt de £25 vanwege de reparatie die zij na t overlijden van haar man aan t huis heeft gedaan; verder geen essentiele veranderingen] <fiche B1-019>

RAZE 3851b, f17v/2, [3 apr 1596], Jan Stroobant verkoopt [aan] Corn. Jacobssen Boije [doorgehaald25: ...(?) dat Pieter Jorissen bij stieringe van schepenen overman gemaakt zijnde omme te verkopen] een “huijs, hoff, zytkeucken, erve, rytpat ende alle t gevolge van dien”, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstraete, genaamd “Brouwershaven”, daar de voorn. overman voor ons schepenen bekent heeft, dat hij t voors. huis op verzoek van [doorgehaald: Jan Dionyssen Stroobant openbaar heeft verkocht als assys in] recht vrijen eigendom als meest daarom biedende aan Corn. Jan Jacobssen Boije, met de last van 1 s. 5 g. erfpacht en £2 erfelijke rente, binnen etc. ... <fiche B1-019>

RAZE 3851b, f18/1, 4 apr 1596, Heylwijff Zeger Adriaenssen de timmermans wedue, met de vers. [schepen] Rute26 als haar gekoren voogd, verlijdt Pieter Jorissen als overman dezer stede tot behoeve van de gemeene crediteuren van haar man sal., de somme van £350 eens, over de koop van t huis en zijn gevolge, staande in de Potstraete, bij haar man achtergelaten en bij haar comparante int openbaar gekocht, mits dat zij aan haar zelven slaat de somme van £25 over reparatie door haar aan t huis gedaan na t overlijden van haar man, ... <fiche B1-019>

RAZE 3851b, f18/2, 6 apr 1596, Jan Heyndricx Luyckenaer, woonende in den polder van Nattairs alias Beloijs, verlijdt Anthonis Huybrechts z. £66 ter cause van geleend gelde, belooft hij comparant daarom den voors. Anthonis te leveren “al zyn gewas van zijn ront coolsaet, dat hij comparant desen tegenwoordigen aougst te velde heeft staende, wesende ontrent vijff gemeten, ende dat elck hoet een pondt vls. minder dan den gemeenen marckt op den dors wesen zal, niet naer den hoochsten ende niet naer den laechsten, te leveren t voors. saet ongeschoten, ongebroijt, niet gorsich goet, suver goet, tot Jacobi dach comende t Zierikzee, Brouwershavensche mate, met een ophoopte mate op elck hoet, ende dit al in betalinge ende affcortinge vande vers. somme, ende wes de leveringe van t voors. zaet minder bedraecht als de voors. somme van £66, daer beloeft hij comparant voor te leveren schoon drooch winter terwe, ongeschoten, ongebroijt, niet blauendich goet, zuver goet, tusschen Ste Maertensmisse ende Kersmisse daer aen volgende, ende dat elck hoet voor £10 gr. vls. ter plaetse ende mate als voren geseyt es, ende by faute van leveringe in manieren ende tyt als voren, zoo beloeft hij comparant voor elcke zack terwe te betalen 17 s. 6 g. vls.”, of etc. <fiche B1-019>

RAZE 3851b, f18v/1, 6 apr 1596, Cornelis Janssen Roon transporteert Heyndrick van Thuyl 3 gem. en een “quartier” korenland, gelegen in Kerkwerve in [niet ingevuld] binnen deze landgemerken, oost af Arent Pieter Iemanssen, zuid de weg, en noord Rochus Hoffer, ... <fiche B1-020>

RAZE 3851b, f18v/2, 7 apr 1596, Heyndrick van Thuyl verlijdt Corn. Janssen Roon £39 ter cause over de koop van 3 gem. 75 r. korenland, gelegen in Kerckwerve, ... <fiche B1-020>

RAZE 3851b, f18v/3, [7 apr 1596], Jan Rochussen en Lieven Janssen, vissers, beide met gezamenderhand, verlijden Corn. Corn. Ture en Ieman Corn. Ture £60 over de koop van een “cleen visch scheepken”, te betalen £20 Pasen 97, enz. ... <fiche B1-020>

RAZE 3851b, f18v/4, 15 apr 1596, Lucas Janssen hovenier heeft verkocht aan Jan Janssen Cantoir 20 voeten erve, liggende [in Zierikzee] bij de Watermole, gemeen met denzelven Lucas, binnen deze landgemerken, west de “schuythaven”, oost de “heere wech”, noord Lucas, zuid Rochus Hoffer, ... <fiche B1-020>

RAZE 3851b, f18v/5, 16 apr 1596, Jan Janssen Cantoir verlijdt Lucas Janssen hovenier £5 eens ter cause over de koop van de voors. erve [zie vorige acte], ... <fiche B1-020>

RAZE 3851b, f19/1, 15 apr 1596, Cornelis Stevenssen Cooper, secretaris dezer stede Zierikzee, “constitueert hem zelven borge voor de onderhoudenisse d welcke Jacobmynken Digmans geaenveert heeft van haer broeders capiteyn Corn. Digmansen geachterlaten(sic) weesen, tot ontlastinge van capiteyn Jan Janssen, eertyts getrout gehadt hebbende Neelken Pieters, de voors. weesen moeder, ende dit tot zoo nauwen tyde als den voors. capiteyn Jan Janssen de penningen daertoe beloeft, zal hebben voldaen ende gecontenteert, volgende het accoort ter weescamere der stede van der Vere op den 24en februarij 1596 gepasseert, verbindende daertoe zyn persoon ende goederen etc.”; dies beloofde de voors. Jacobmynken Digmans, geassisteerd met Gillis Poppe als in dezen haar gekoren voogd, de voors. haar borg hiervan kosteloos en schadeloos te bevrijden, stellende tot onderpand haar huis, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven dezer stede, ... <fiche B1-020>

RAZE 3851b, f19/2, 16 apr [1596], Cornelis Jan Jacobssen Boye verlijdt Jan Stroobant Dionys z. de somme van 2850 car.gld. eens ter cause en over de koop van “een huijs, zytkeucken, erve, hoff, rijtpat ende alle t gevolge vandien”, staande in de Lange Nobelstrate, hem comparant te danke verkocht en geleverd, te betalen f150 jaarlijks, telken Pasen, ... <fiche B1-020>

RAZE 3851b, f19/3, 18 apr [1596], Job Cornelissen Schuijffe, schipper, wonende tot Middelburg, verlijdt Corn. Corn. Ture en Isaack Aertssen tesamen de somme van £84 eens, over de koop van een waterschip, te betalen £21 jaarlijks telken Pasen, enz. <fiche B1-020>

RAZE 3851b, f19/4, [18 apr 1596], Jan Janssen smit verkoopt Corn. Jacobssen Burgh schipper een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, met een pad achter uit tot de vroone toe, :|: mitsgaders t gebruik van de halve “welle”, staande tussen dit huis en het huis van Jacob Claessen, vrij van erfpacht, oost Jacob Claessen vers., zuid de strate, Pieter Corn. west, en “den heerpat” noord, ... <fiche B1-020, B1-021>

RAZE 3851b, f19v/1, 22 [apr 1596], Joris Lenertssen visser verlijdt Corn. Ture den schiptimmerman £66.13.4 over den koop van een waterschip, te betalen £25 jaarlijks, telken Pasen, <fiche B1-021>

RAZE 3851b, f19v/2, [22 apr 1596], [niet gepasseerd en doorgehaald, maar zie f20/1], Aelbert Heijndricxsse, Heyndrick Pieterssen olyslager en Corn. Huge Janssen, verlijden aan mijn heeren de thesaurieren der stede van Zierikzee tot der zelver stede behoeve de somme van [de tekst stopt hier] <fiche B1-021>

RAZE 3851b, f19v/3, [22 apr 1596], Jan Janssen vigebacker transporteert aan Job Jacobssen Cock de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende op Heyndrick Adriaenssen passementwercker en Jan Heyndricxssen Molleman, met de reste en gehele inhoud van 1200 car.gld. op termijnen van £8.6.8 jaarlijks, verschijnende telken Pasen en Sinte Jansmisse daaraanvolgende, den tijd van 13 jaar lang, waarvan nu Pasen laatstleden het eerste dertiende jaar tot behoeve van de voors. Cock verschenen is, en na de voors. 13 jaar op termijnen van 150 gld. sjaars gedurende den tijd van drie jaar aan een, en de laatste termijn de somme van 100 gld. ... <fiche B1-021>

RAZE 3851b, f19v/4, [22 apr 1596], Jan Franchois Mussis verlijdt Jan Bonifacius Mussis als eertijds gebleven borge voor hem comparant voor t bedienen [cf 23 apr 1596] van t overmanschap dezer stede, en oversulcx voor den comparant beschadigd geweest zijnde, de somme van 900 car.gld., ... <fiche B1-021>

RAZE 3851b, f20/1, 23 apr 1596, Aelbrecht Heyndricx z., Heyndrick Pieters z. olijslager en Cornelis Huge Jansse verlijden de thesaurieren dezer stede Zierikzee tot derzelver stede behoeve £988.7.1 ter cause en over het 3e (?27) termijn aannemen van de “inninge van de huysschattinge van de huysen, schuyren ende buyren, zoutkeeten, meestoven, molens, hoven ende boomgaerden, gestaen ende gelegen aen de noortsyde vande stadt, al achtervolgende het cohier den voorn. Aelbrecht Heyndricx over gelevert, midts by hem cortende aen syn lesten termyn de somme van £80 vls. over syn bedinget sallaris”, te betalen de voors. somme in drie termijnen, te weten half mei een derde part, half juni een derde part en half juli het leste derde part; de vers. Aelbrecht Heyndricx beloofde zijn twee borgen kosteloos en schadeloos te houden, ... <fiche B1-021>

RAZE 3851b, f20/2, [23 apr 1596], Jan Franchois Mussis verlijdt Willem Corn. Willem Davidtssen als eertijds gebleven borge voor t bedienen vant overmanschap dezer stede, daar voren den voorn. Willem voor hem comparant beschadigd is geweest, de somme van £37.12.10, te betalen £3 Bamisse en Kersmisse, alle jaren, enz. <fiche B1-021>

RAZE 3851b, f20/3, 25 [apr 1596], Rochus Adriaensen de Hont verlijdt Ocker Boye £18.17.10 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld, ... <fiche B1-021>

RAZE 3851b, f20/4, [25 apr 1596], Jan Jasparssen van Orten, Ieman Rengerssen Telle en Ieman Lenertsen Oole, verlijden de thesaurieren der stede Zierikzee de somme van £954.17.3.8 vls. ter cause ende over het 2e [bovengeschreven is: 3e] termijn van de inninge van de huisschatting etc. [als bij f20/1] aan de noordzijde van de stad ..., “al achtervolgende t cohyer Jan van Orten als aennemer ... overgelevert, midts bij den aennemer cortende van syn leste termijn £86 over sijn bedinget sallaris”, te betalen ... half mei, half juni en half juli eerstkomende, ..; Jan van Orten en Ieman Telle als “mededeelder in de helft” beloofden Ieman Lenertsen ... te bevrijden, ... <fiche B1-021>

RAZE 3851b, f20v/1, 27 apr [1596], jouffr. Cristina Boockelaers28, wedue wijlen Dominicus de Herde, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, transporteert aan sr Johan van Kellenbergh als testamentaire voogd van de wezen van wijlen joncker Willem de Rovere, ten behoeve van dezelve wezen, de schepenen rentebrief en briefs recht van 62 car.gld. 10 st. sjaars, sprekende tot laste van Jan Pieterssen zeepsieder tot Bergen op den Zoom, en “sekere speciale pant, te wetene sekere houve lants, met alle haeren toebehoorten”, groot 75 gemeten, wezende de 25e cavelinge binnen de heerlijkheid van den Rugen hille, met 2½ jaar verlopen rente, te weten 24 nov [15]95, [15]96 en half mrt [15]96 ..., <fiche B1-022>

RAZE 3851b, f20v/2, 1 mei 1596, Corn. Vogelare, Anthonis Mogge en Jan Oortssen beloven en verzekeren Corn. van Westcappelle, schipper, “tot allen havenen, wateren ende rivieren te bevryden, waeren ende claeren alsulcken creveelschip met alle syn gewande ende toebehooren”, genaamd “t See peert”, groot ontrent 32 lasten, als de voorn. Corn. van Westcappelle van hen, comparanten, gekocht en ontvangen heeft, “van alle commeren ende calangien, die daerop eenichsins souden mogen vallen”, ... <fiche B1-022>

RAZE 3851b, f20v/3, 2 mei [1596], Jan Corn. z. decker verkoopt Ocker Jan Anthonissen 7 gem. 20 r. korenland, gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve], int bevanck daer Slootken bevanck, oost Loten wegh, zuid Lenert Tonissen en hem comparant mette kinderen van Kerckwerve29, en west benevens Hoffer, omme ... <fiche B1-022>

RAZE 3851b, f21/1, 6 mei [15]96, de thesaurieren dezer stede verkopen Jan en Adriaen Cristantssen mitsgaders Willem Aertssen d een helft van een ledige erve, gelegen [in Zierikzee] achter de huysinge van wijlen Corn. Cristantssen, staande aldaar naast de stads wage, vrij van erfpacht, ... <fiche B1-022>

RAZE 3851b, f21/2, [6 mei 1596], idem [= de thesaurieren dezer stede] verkopen Jan Geertssen cleermaker d een helft van een erve, gelegen [in Zierikzee] achter zijn huis, staande op den hoek van de Maerstrate, vrij van erfpacht, ... <fiche B1-022>

RAZE 3851b, f21/3, [6 mei 1596], Corn. Stevenssen Cooper, secretaris dezer stede, verkoopt Lieven Rute Sebastiaenssen een “huys, zytsale, erve, achter uut ganck, met alle t gevolge van dien”, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de kerkhof, met 5 s. erfpacht, en alle verlopen erfpacht, met de 2 resterende jaren van de huisschatting, ... <fiche B1-022>

RAZE 3851b, f21/4, [6 mei 1596], Ieman Pieterssen schipper als koper en Lieven Janssen de schiptimmerman als borge verlijden Jan Theunissen schipper van Horen [= Hoorn] de somme van £206 over de koop van een “smal creveelschip”, te betalen £32.6.8 op 6 mei 97, enz. <fiche B1-022>

RAZE 3851b, f21/5, [6 mei 1596], Abraham Janssen Troost30 den timmerman transporteert aan Aechte Danckert van Mannee wedue de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende op Corn. Philipssen visser met de reste en gehele inhoud van 566 car.gld. op termijnen van 42 car.gld. sjaars, telken Pasen, ... <fiche B1-022>

RAZE 3851b, f21v/1, 6 mei [15]96, Aechte Danckert van Mannee wedue verkoopt Abraham Janssen Troost een hof met zijn gevolge, gestaan [in Zierikzee] int Corte Groendal, met de last van 10 s. lijfrente, staande t haren lijve en niet langer, aankomende den Heylige Geest dezer stede, de vroone oost, west de strate en noord Jan Laurissen visser, ... <fiche B1-023>

RAZE 3851b, f21v/2, 7 mei [1596], Abraham Janssen Troost verlijdt Aechte Danckert van Mannee £30 over reste en volle betalinge van de koop van een hof, gelegen in de Corte Groendal, te betalen £3 jaarlijks, ... <fiche B1-023>

RAZE 3851b, f21v/3, 11 mei [1596], Corn. Janssen scipper verlijdt Jan Jobssen Deuter 375 gld. ter cause en over de koop van d een helft van een “heude schip”, te betalen ... <fiche B1-023>

RAZE 3851b, f21v/4, [11 mei 1596], Jan Janssen Clamper, Corn. Adriaens Dagh en Corn. Lievenssen houtcooper, verlijden de thesaurieren der stede Zierikzee tot der stede behoeve de somme van £328 over het aannemen van t innen van de zes grooten op elke ton van de “gesouten visch, haringh, stapel visch, lengen ende anders”, bij de voorn. Jan Clamper van de voors. heren thesaurieren voor een geheel jaar gehuurd, te betalen d een helft Jacobi en d ander helft Martini, beide eerstkomende; Jan Clamper ontlast zijn borgen; ... <fiche B1-023>

RAZE 3851b, f21v/5, [11 mei 1596], Lieven Rute transporteert aan Tomas Rochessen zijn huis en alle t gevolge van dien, met een schuur en pad, achter de Vischmarckt uitkomende, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, vrij van erfpacht, en voorts met de last van £3 erfelijke rente sjaars, aankomende de vers. comparant, binnen etc. ... <fiche B1-023>

RAZE 3851b, f22/1, 13 mei [1596], Tomas Rochussen vleyschouder verlijdt Corn. Stevenssen, secretaris dezer stede Zierikzee £466.13.4 en dat in minderinge en over de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [doorgehaald: aande noordzijde van de kerkhof bij den voorn. Corn. Stevenssen verkocht aan Lieven Rute] aan de zuidzijde van de haven, hem bij Lieven Rute verkocht en geleverd, te betalen £25 jaarlijks telken Pasen, ..<fiche B1-023>

RAZE 3851b, f22/2, 13 mei [1596], idem [= Tomas Rochussen vleyschouder] verlijdt Lieven Rute de somme van 1500 gld. en dat over de reste en volle betalinge van de koop van een huis met alle zijn gevolge, schuur, pad en alle t gevolge van dien, staande aan de zuidzijde van de haven, te betalen 50 gld. jaarlijks, telken pasen, nog 17 jaar lang; het 19e jaar 100 gld., het 20e en 21e jaar 200 gld. en het 22e jaar 100 gld., wezende de volle betalinge van de vers. 1500 gld., ... <fiche B1-023>

RAZE 3851b, f22/3, [13 mei 1596], idem [= Tomas Rochussen vleyschouder] verkoopt Lieven Rute de somme van £3 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een huis, erve ende alle t gevolge van dien, met een schuur en pad achter op de Vischmarckt uitkomende, staande aan de zuidzijde van de haven, aan de Breebrugge, en voorts al zijn goederen, te betalen de voors. rente telken Pasen, ..., zoals afgesproken is bij de verkoop van dit huis. [marge: deze rentebrief is bij Niclaes Ruijte betaald en vernietigd, mij gebleken bij de hand van dhr Jan Ruijte den 22 mei 1631, (wg) Jacob Rollandt] <fiche B1-023>

RAZE 3851b, f22v/1, 14 mei [15]96, Job Heyndrick Hugessen Mulock belooft middels deze brief Corn. Jacobssen Burgh als onderwinder en bezitter van zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, gekomen van Jan Janssen smit, t welcke de voorn. Corn. Jacobssen Burgh van hem comparant heeft overgenomen voor £7 erfelijke losrente sjaars, losbaar den penninck 10, en nochtans bij hem comparant van de voorn. Jan Janssen smit ingekocht voor gelijke £7 erfelijk, losbaar den penninck 14, dat zo wanneer de vers. Corn. Jacobssen Burgh de vers. rente begeert te lossen, .., dat hij elk pond zal mogen redimeren met 10 gelijke ponden, bedragende t kapitaal van dien £70, en dat in alsulken gevalle hij comparant op elk pond zal suppleren £4, makende tesamen £28, dezelve geaddeerd en gevoegd bij de voors. £70, komt over de gehele masse en t kapitaal van de £7 losbaar de penninck 14, de somme van £98, de voorn. Jan Janssen uit zijn rentebrief competerende; daarom verbindt hij comparant in handen van de voors. Corn. Jacobssen Burgh een huis, erve en gevolge, staande buiten op den Heunaersdyck, hem comparant toebehorende, oost Wisse Lenertsen, zuid de strate, west Abraham de velle blooter, en noord de dilve, etc. <fiche B1-024>

RAZE 3851b, f22v/2, 15 mei [1596], Job Corn. Ghijse, getrout hebbende Neelken Michiels dr., verkoopt Niclaes Couwenburgh de molenare de een helft van “een coren mole, mole werff, carre peert ende alle t gevolge vandien”, staande [bij Zierikzee] buiten de Nobel poorte, met [de last van] 20 s. rente sjaars, ...; beloofde hij comparant den vers. Claes Couwenburgh als “naester” van de vers. halve molen waerschippe te doen etc. <fiche B1-024>

RAZE 3851b, f23/1, 17 [mei 1596], Cornelis Jacobssen Catte verlijdt Lieven Digmanssen Sterckert de somme van £60 over de koop van t achtste part van een huis, erve en alle zijn gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, gekomen van Mate Jobs, heurl. moeder en “zwegermoeder”, te betalen ingaande 97 £2, enz. <fiche B1-024>

RAZE 3851b, f23/2, [17 mei 1596], idem [= Cornelis Jacobssen Catte] verlijdt het weeskind van Soeteman Cornelis Corn. gelijke somme enz. [zie f23/1] <fiche B1-024>

RAZE 3851b, f23/3, [17 mei 1596], idem [= Cornelis Jacobssen Catte] verlijdt Eeuwout Corn., man en voogd van zijn huisvr., erfgenaam van Mate Jobs, gelijke somme enz. [zie f23/1] <fiche B1-024>

RAZE 3851b, f23/4, [17 mei 1596], idem [= Cornelis Jacobssen Catte] verlijdt Ieman Pieterssen, man en voogd van zijn huisvr., gelijke somme enz. [zie f23/1] <fiche B1-024>

RAZE 3851b, f23/5, 18 mei [1596], Niclaes Couwenburgh de molenare verlijdt Job Corn. Ghyse schipper, getrout hebbende Neelken Michiels dr., 1400 car.gld. over de koop van d een helft van “een coren mole, molewerff, carre, peert, ende alle t gevolge vandien”, genaamd “Crackeelken”, staande buiten de Nobel poorte, te betalen 100 gld. prima november 1597, enz. <fiche B1-024>

RAZE 3851b, f23/6, [18 mei 1596], Pieter Tonissen trommelslager31 verkoopt Dirick Janssen backer twee huizen met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in St Thomas strate, met zulken commer van erfpacht ... <fiche B1-024>

RAZE 3851b, f23/7, 19 mei 1596, Dirick Janssen verlijdt Pieter Tonissen trommelslager de somme van £205.13.4 over de koop van een huis32 met zijn gevolge, staande in St Domus straete, te betalen £10 jaarlijks telken Pasen, ...<fiche B1-024>

RAZE 3851b, f23v/1, 20 mei 1596, Bartelmeus Adriaens Cauwe, jegenwoordig gemeente burgemeester, verkoopt Pieter Mogge een schuur, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] t enden de Nieustraete, met zulken commer van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost de haven, zuid “des heeren brantpat met des comparants mispit”, west de strate en noord Dirick Bartelssen, omme ... ; [toegevoegd: “den thuijn tusschen dese ende Dirick Bartels erve halff ende halff, ende oock de poorte voren aende strate halff ende halff”] <fiche B1-025>

RAZE 3851b, f23v/2, 21 mei [1596], Pieter Pieterssen Mogge verlijdt Bartelmeus Cauwe, gemeente burgemeester, de somme van 700 gld. over de koop van een schuur met alle gevolge, staande t enden de Nieustraete, te betalen tot Ouste 1597 de somme van 50 car.gld. enz. <fiche B1-025>

RAZE 3851b, f23v/3, [21 mei 1596], Pieter Jorissen overman bekent dat hij op verzoek van Jan Corn. Soetemanssen voor d een helft, en Ieman, Digman, Corn. en Jobwyff desselfs Jan Corn. kinderen voor d ander helft, openbaar heeft verkocht aan Anthonis Franssen den timmerman “een huys, arve, schuyre, rytpat achter uut, met alle syn gevolge”, staande [in Zierikzee] in de Weststrate ontrent de Verreput, met 7 s. erfpacht (en 3 verschenen jaren die de koper tot zijn last moet nemen) daaruit gaande, binnen deze landgemerken, noord de strate, oost de schuur en mispit [= mestput] van Pieter Corn. van Borrendamme, mitsgaders de “rytpat” en schuur van Andries Rochussen, zuid de “heerpat”, en west de erfgenamen van Rase Lievenssen en Pieter Corn. voorn., en “vermagh t glas staende33 in den oostmuyr van desen vercochten huijse, lichtende in den heert, niet betimmeren; item den thuijn34 staende tusschen dese erve ende de erve van de erfgenamen van Rase Lievenssen, die moet onderhouden werden bij de twee possesseurs van de respective erven halff ende halff, ende Andries Rochussen es verobligeert eenen thuijn te doen maecken, die raijen moet van de zuijtwest houck van syn schuyre, nederwaert aen, naer de noortwesthouck van de schuyre van Anthonis van de Velde ende nu Corn. Corn. den jongen Blauwen, welcken thuyn hij tot synen laste moet onderhouden, nu ende ten eeuwigen daghen; voorts met alsulcken conditien, loftochten ende verbanden als de oude waerschippe brieven daer synde, mettet goede mannen uutspracke hier deure besegelt, dat breeder inhouden”, ... <fiche B1-025>

RAZE 3851b, f24/1, [21 mei 1596], Corn. Jacobssen Catte, biersteker van “t Zwaenhals”, verlijdt d eersame Adriaen van den Chijs35, brouwer in “t Zwaenhals” tot Delft, de somme van 1500 car.gld., ter cause van geleverde bieren, die hij belooft te betalen, “soo wanneer dat hij, comparant, van de brouwer ende den brouwer van hem begeert ende compt te scheyden (het welcke ten wedersyden vry staet) op alsulcken termijnen ende conditien volgende t scriftelick contract metten anderen gemaeckt ende ondertekent, wesende van date den 6en octobris 1595”, ...; stellende tot onderpand zijn huis met alle de erve en t gevolge vandien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, oost en zuid Pieter Ketelaer, west [doorgehaald: Paulus d Hubert] Lieven Werckendet, en noord de strate. <fiche B1-025>

RAZE 3851b, f24/2, f24v [21 mei 1596], Testament. “Oorconden ende kennen dat op den dagh van heden hier onderschreven voor ons gecomen ende gecompareert es in haeren propren persone Lauwe Charlois wedue wylen Huge Oolessen vellecooper, met Gillis Poppe Iemanssen in desen haeren gecoren vooght, gaende, staende, wetende, bedaght ende wel beraeden, haere memorie, verstant, ende vijf sinnen over al wel machtich, soo tzelve aen haer wel scheen ende te bemercken was, verclaerende haer dies, hoe dat zij comparante overdenckende de cranckheyt der menschen nature, ende de subite veranderinghe ende verganckelicheyt van alle dingen, ende datter niet sekerder en es, dan die doot, ende niet onsekerder dan de uijre der zelver, heeft by voorgaende deliberatie ende met rijpen raede, wt haer vryen eijgen wille, sonder daertoe van iemande misleet, geinduceert ofte bedwongen te zyne, geordonneert ende gedisponeert, ordonneert ende disponeert midtsdesen haer testamente ende uterste wille, in de manieren ende vormen hier naervolgende, willende dat deselve effect sal sorteren, tzij by forme van testamente, codicille, legaet ofte gifte die men noempt ter zaecken des doots, ofte gelyck t selfde naer rechte ofte coustuijme best zal mogen subsisteren, al ist dat alle solempniteyten, naer rechte gerequireert, hier inne niet geobserveert en waeren, die zij, testatrice, niet en wil in desen te :|: willen prejudicieren in eeniger manieren, te wetene, dat [toegevoegd: zij comparante] (naer de doot ende overlyden van haer testatrice) de successie, portie ende aendeel 36 de welcke van rechtswegen soude moeten competeren Bastiaen Pieterssen arbeyder, haer cosyn, de twee derde deelen van diere, es legaterende, gevende ende besettende, soo zij legateert, geeft ende beset midtsdesen Haedewyff, de dochter van de voors. Bastiaen Pieterssen, haer nichte, ende dat omme sonderlinge redenen ende motyven, haer ende haere conscientie daer toe porrende ende moverende, oock om sonderlinge lieffde ende goede affectie, die zij testatrice tot de vers. Hadewyff, haer nichte, es dragende, soo roerende als onroerende, schulden, actien ende crediten, egeene uutgesondert, als zij, testatrice, metter doot ruymen ende achterlaeten zal, laetende voorts t resterende vrij derdendeel tot behouve van de vers. Bastiaen Pieterssen, haeren cosyn, die tselve van rechts wegen toe compt, omme de twee derden deelen voors. van de goederen, die sy achterlaeten sal, by de voors. Hadewyff Bastiaens dr. in manieren als voren naer haer overlyden stracx geaenvaert, beseten ende gebruyckt te werden, sonder contradictie ofte wederseggen van iemand, consenterende hier van gemaeckt te werden desen jegenwoordigen brieff, sonder fraude” <fiche B1-025, B1-026>

RAZE 3851b, f24v/1, 27 mei [15]96, Tanneken Marinus Domussen wedue, met Corn. Domussen in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Adriaen Aertssen visser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] int Clockstraetken, met 2 s. 4 g. erfpacht, binnen ... <fiche B1-026>

RAZE 3851b, f24v/2, 28 mei [15]96, Adriaen Aertssen visser verlijdt Tanneken Marinus Domussen wedue, zijn “zweger moeder”, de somme van £57 over de koop van t huis voorn., te betalen £3 jaarlijks telken Pasen, .. <fiche B1-026>

RAZE 3851b, f24v/3, [28 mei 1596], Mente Jacob de Cocx wedue, met Poppe in dezen als haar gekoren voogd, verlijdt Ieman Telle £44 over afgerekende schuld, te betalen £4 jaarlijks telken Martini; onderpand: haar huis, staande [in Zierikzee] op de Verre Marckt, genaamd “Haemstede”, ... <fiche B1-026>

RAZE 3851b, f25/1, [28 mei 1596], Jan en Job Iemanssen, gebroeders, verkopen Jacob Marinussen arbeyder een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op Slabberswerff, met de last van 2 gld. 2 st. eeuwige erfpacht sjaars, wezende onlosbaar, komende tot profijte van hen, transportanten, [in de marge: oost de Minnebroeders boogert, west de strate, zuid d erfgenamen Oort Corn. en noord de transportanten, met de last van de helft van de “thuyn” aan de noordzijde en de muur aan de zuidzijde], binnen alsulcken landgemerken37, etc. <fiche B1-026>

RAZE 3851b, f25/2, 29 mei [1596], Jacob Marinussen arbeyder verlijdt Jan en Job Iemanssen, gebroeders, de somme van £72.10.0 over de koop van een huis [zie vorige acte], te betalen £5 sjaars telken Pasen ... <fiche B1-026>

RAZE 3851b, f25/3, [29 mei 1596], idem [= Jacob Marinussen arbeyder] verkoopt aan Jan en Job Iemanssen, gebroeders, een eeuwige erfpacht van 2 car.gld. 2 st. sjaars, gehypothekeerd op en uit t voors. huis [zie f25/1], te betalen telken vastenavond38; zij hebben deze erfpacht bedongen int verkopen van t voors. huis. <fiche B1-026>

RAZE 3851b, f25/4, [29 mei 1596], Logier Bartelmeeussen Brouck verlijdt Ieman Gillissen Poppe £13.6.8 met een vet lam, ter cause van geleend geld, te betalen de voors. somme tot Martini eerstkomende en t lam tot mei daaraanvolgende. <fiche B1-026>

RAZE 3851b, f25/5, [29 mei 1596], mr Gysbert van Crompvliet, advocaat etc., verkoopt Cornelie Ieman Janssen de smits wedue, Job Iemanssen en Jan Iemanssen, elk een derde, 11½ gem. 75 r. weiland, liggende in Ravenshouck bevanck, de wedue en erfgenamen van Corn. J. Vager oost af, de weg zuid af, Corn. Meeussen west, en Lieven Engelssen noord, etc. <fiche B1-026>

RAZE 3851b, f25v/1, 6 juni 1596, Stynken Rochus wedue. voor haarzelf en als moeder en voogdesse van haar twee zonen “uutlandich” zijnde, namenlijk Claes en Heyndrick Rochussen, mitsgaders hierin vervangende Jan Muijs Bonifacius, getrout hebbende Mayken Rochus dr., renuncieert de boedel van de voorn. Rochus Claessen, haar man, en des vers. kinderen vader erfportie, [door hem] (op den 25 mei l.l. overleden zijnde) achtergelaten, t.b.v. de crediteuren ...<fiche B1-027>

RAZE 3851b, f25v/2, 8 juni [15]96, Corn. Jacobssen Catte verlijdt Adriaen Roobolle, getrout hebbende Leenken Corn. dr., £60 over koop van een achtste part van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, gecompeteerd hebbende Mate Jobs dr., heurl. moeder, te betalen £2 jaarlijks, telken St Jan. <fiche B1-027>

RAZE 3851b, f25v/3, 10 juni [1596], Willem Cooper verkoopt Corn. Thonissen van Nieukercke39 4 gem. wei, luttel min ofte meer, gelegen in Poortambacht, in Symon Achter Voren bevanck, oost [niet ingevuld], west en noord de weg, en zuid Marinus de Criger, ... <fiche B1-027>

RAZE 3851b, f25v/4, 11 juni [15]96, Lauris Laurissen hantschoemaker verkoopt Adriaen Lievenssen metser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op Bagershil, met de commer van 4 s. erfpacht en 15 s. erfelijke rente jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche B1-027>

RAZE 3851b, f26/1, 12 juni [15]96, Adriaen Lievenssen metser verlijdt Lauris Laurissen £224 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande op Bagershil, te betalen £12 jaarlijks telken Pasen, ... <fiche B1-027>

RAZE 3851b, f26/2, 13 juni [15]96, Lauris Laurissen hantschoemaecker verkoopt Corn. Lenertsen Haringman de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Adriaen Lievenssen metser, met de gehele inhoud van £224 op termijnen van £12 jaarlijks telken Pasen, ... <fiche B1-027>

RAZE 3851b, f26/3, 24 juni [1596], Lenert potman verlijdt Anthonis Franssen £20 over “t maecken van een nieu voorhuijs ende geleverde materialen” [in Zierikzee], te betalen £5 jaarlijks telken Sint Jansmisse <fiche B1-027>

RAZE 3851b, f26/4, 25 juni [1596], Willemken Claes Jan Claessen wedue, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Adriaen Corn. Willemssen, bailliu dezer stede, £5 ter cause van zekere boete, “daer inne Pieter Claessen mijnen sone jegens den vers. Bailliu op sGravensteen gecondemneert es ende zij comparante40 nu tot haeren laste genomen heeft”, welke som zij begeert, dat betaald zal worden na haar dood uit haar nalatenschap; stelt tot onderpand haar huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieustraete, daar zij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B1-027>

RAZE 3851b, f26/5, 27 juni [15]96, Corn. Jan Hugessen den ouden Blauwen, Rocus Corn. Finse41, beide als man en voogd van hun huisvr., en Joris Jasparssen als oom en voogd van Loonken Gillis Adriaens dr., allen erfgenamen van Lenert Gillissen verkopen, elk voor een derde part, aan Engel Adriaens [gezegd] Batenburgher Engel een huis, erve en alle zijn gevolge, staande [bij Zierikzee] buiten op den Heunaersdyck, vrij van erfpacht, ... <fiche B1-027>

RAZE 3851b, f26/6, 28 juni [15]96, Engel Adriaenssen [gezegd] Batenburgher Engel verlijdt de gemene erfgenamen van Lenert Gillis Adriaenssen de somme :|: van 1075 car.gld. over koop van een huis enz. [zie vorige acte], te betalen met 66 car.gld., telken vastenavond, ... <fiche B1-027, B1-028>

RAZE 3851b, f26v/1, 29 juni 1596, Jan Adriaenssen smit verlijdt Jacob42 Lievenssen metser de somme van £28 over het maken van een nieuwe “camer” [in Zierikzee] met de “stoffe” en materialen daartoe geleverd, ... <fiche B1-028>

RAZE 3851b, f26v/2, [29 juni 1596], Lenert potman verlijdt Jacob Lievenssen metser £15.6.8 ter cause van arbeidsloon en levering van “stoffe”, ... <fiche B1-028>

RAZE 3851b, f26v/3, 5 juli [15]96, Job Heyndrick Hugessen Mulock verkoopt Sander vanden Lesse, Schotsman, de backer, een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] achter de Vischmarckt, met zulken commer van erfpacht, ... <fiche B1-028>

RAZE 3851b, f26v/4, 8 juli [1596], Lieven Ruyte, onsen medebroeder in Wette, verklaart veraccordeerd te zijn met mr Daniel Jacobi, dat hij als proprietaris van zijn huis, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van het kerkhof, gekomen van Livina mr Marinus Balten Oolessen wedue, de voors. mr Daniel Jacobi ontslaat en bevrijdt van “de servituut van het afvoeren ende leyden van alsulcke waterloop, als de voorn. mr Daniel Jacobi als eygenare van de huysinge by hem van joncheer Corn. van Burch vercregen, staende in de Minderbroers strate binnen dese stede gehouden was te leyden lancx d erffve vande voorn. zynen huyse te straten toe, dyes heeft den comparant voorn. besproken ende geconditioneert, dat den voorn. waterloop in de erffve van de voorn. Jacobi met eenen corten winckelhaeck ter lente :|: van ontrent vier voeten overdeckt in teras sal worden gebracht in de erffve vanden comperant, ende zoo voorts geleydt lancx zynen hove tot achter uuyt ter straeten toe, alles t zynen comparants coste ende door des selffs erffve, als voors. es”; belooft de comparant de voors. “winckelhaeck” en verdere waterloop te onderhouden op zijn kosten; is betaald [bedrag wordt niet genoemd]; voorts bekende de comparant in de achtergevel van zijn huis, bij joncheer Anthonis van Burgh eertijds aan sal. mr Marinus Balten Oolessen verkocht, bij communicatie en gedogen van de voorn. mr Jacobi gesteld te hebben “twee staende lichten sonder ramen ofte vensters van binnen ofte buyten opengaende, responderende op de erffve vande voorn. Jacobi” welke de voors. Jacobi of zijn nakomelingen te allen tijden mogen betimmeren of te doen “blinden”, ... <fiche B1-028>

RAZE 3851b, f27/1, 8 [juli 1596], Sander van der Lesse, Schotsman, backer, verlijdt Job Heyndricxssen Mulock de somme van £355 over de koop van een huis [zie f26v/3], te betalen £5, “soo haest dat de oorlooghs schepen vaerende van deser havene gelt sullen ontfangen” en tot St Jansmisse 97 £12, enz. telken St Jansmisse, ... <fiche B1-028>

RAZE 3851b, f27/243, 8 juli 1596, Margriete Pieter IJemanssen wedue transporteert aan sr Johan de Bije, getrout hebbende Margareta mr Adolph Coene dr., 23 gem. land, luttel min ofte meer, gelegen in Poortambacht, in diverse bevangen etc., en dit alles over de volle betaling en lossing van een rente van £6.5.0 erfelijk jaarlijks, volgens de rentebrief bij de voors. Pieter Iemanssen sal. eertijds verleden tot behoeve van de voors. Margereta de Coene moeder sal., wezende van date den 15en oct. 1553, welke rentebrief hiermee dood en te niet gedaan wordt; ook in volle betaling van een obligatie bij de voorn. Pieter Iemanssen en haar comparante tesamen verleden, mitsgaders van alle verdere pretenties, die de voorn. Pieter Iemanssen aan de voors. juffr. de Coene ten achteren zoude wezen ter oorzake van zijn administratie; beloofde zij comparante den voors. sr Johan de Bye waerschippe van de voors. partijen van land te doen tot vollen rechte, en alle commer af te doen, die daarop is geweest, vó&oacuter 5 nov. 1589, op welke dag zij comparante de voors. partij land ten behoeve van de voors. juffr. de Coene voor not. Lenert Lievens had opgedragen met belofte van schepenen transport te doen, ... <fiche B1-028>

RAZE 3851b, f27v/1, 13 juli 1596, Jan Arentssen schiptimmerman transporteert Leyn Adriaenssen arbeyder een huisken met een “buyrken” daar beneffens staande, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck aan de zuidzijde van de strate op de helsate, het achtereinde, hem comparant van t voors. huisken toebehorende, met de last van 12 g. vls. erfpacht jaarlijks, binnen deze landgemerken, zuid af de comparant, noord “des heeren straete”, ... <fiche B1-029>

RAZE 3851b, f27v/2, 14 juli 1596, Leyn Adriaenssen arbeyder verlijdt Jan Adriaensse44 schiptimmerman £16 eens, ter cause en over de koop van een huisken, etc. [zie vorige acte], ... <fiche B1-029>

RAZE 3851b, f27v/3, 16 juli 1596, [doorgehaald], Maijken Jan Geertssen wedue, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, transporteert Corn. Jacobssen Catte een ledige erve, liggende [in Zierikzee] in Sint Jacobslop, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid en west de “pat ende hoff” van mr Anthonis van Cappelle, en noord af haar comparante, met conditie dat de voorn. Corn. Jacobssen gehouden is de noordmuur, responderende aan de erve en “bleyckhoff” op zijn kosten te onderhouden, ... <fiche B1-029>

RAZE 3851b, f27v/4, 17 juli [15]96, [doorgehaald], Corn. Jacobssen Catte verlijdt Maijken Jan Geertssen wedue £32 ter cause en over de koop als boven, ... <fiche B1-029>

RAZE 3851b, f27v/5, 16 juli [15]96, Corn. Jacobssen Catte heeft verkocht aan Enno Adriaen Poolvoet schoemaker een hof met zijn gevolge, gelegen [in Zierikzee] t enden St. Joos meet, ... <fiche B1-029>

RAZE 3851b, f28/1, 17 juli 1596, Enno Adriaen Poolvoet de schoemaecker verlijdt Corn. Jacobssen Catte biersteker ...45 ponden vls. over de koop van een hof, enz., te betalen met £2 telken Sint Jansmisse, ... <fiche B1-029>

RAZE 3851b, f28/2, 16 juli 1596, Cornelis Huge Janssen heeft verkocht aan Leyn Cornelissen arbeyder een half gemet 85 r. weiland, gelegen in Poortambacht, in Wackersdam bevanck, binnen deze landgemerken, oost, zuid en west de weg, en noord af Philip Corn., dit alles overmits de koop van een erfelijke rente van 30 s. vls., losbaar den penninck 16, die de voorn. comparant van de voors. Leyn heeft gekocht, ... <fiche B1-029>

RAZE 3851b, f28/3, 17 juli 1596, Leyn Cornelissen arbeyder verlijdt dat hij heeft verkocht aan Cornelis Huge Janssen de somme van 30 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 16, dezelve hypothekerende op en uit een half gem. 85 r. wei, enz. [zie vorige acte], ..., vervaldag 1 mei, ... <fiche B1-029>

RAZE 3851b, f28v/1, 17 juli 1596, Leyn Bartelmeeussen verlijdt Anthonis Pieterssen, weert in “de Gulde Leeuwe”, £57.4.0 ter cause van afgerekende schuld, te betalen ..., met conditie dat de schepenen brief van indemnisatie als hij comparant tot verzekering van zekere borgtocht, als de voorn. Anthonis Pieterssen ten behoeve van Jan Corn. Nieupoorter op 6 feb. l.l. [zie f11/1] heeft gedaan, onder de voors. Anthonis Pieterssen zal blijven berusten als onderpand, ... <fiche B1-030>

RAZE 3851b, f28v/2, [17 juli 1596], Marinus Janssen heerde46 verkoopt Steven Lauwe een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] int Corte Groendal, vrij van erfpacht, oost de strate, zuid de veste, de vroone west, en noord Cryn Weute, ... <fiche B1-030>

RAZE 3851b, f28v/3, 18 [juli 1596]47, Steven Lauwe visser verlijdt Marinus Janssen heerde de somme van £51 over koop van t voors. huis [zie vorige acte], ... <fiche B1-030>

RAZE 3851b, f28v/4, [17 juli 1596]48, Pieter Joris Pieterse overman gemaakt om te verkopen 2 gem. preter 35 r. land, liggende in Schelhouck bevanck, bekent, dat hij t voors. land op verzoek van sr Johan de Bye, getrout hebbende jouffr. Margareta Coene dr., openbaar heeft verkocht aan Cornelis Corn. Willemssen, ... <fiche B1-030>

RAZE 3851b, f29/1, [17 juli 1596], idem [q.q. als voren = namens sr Johan de Bije] aan Corn. Janssen den Roon 1 gem. land gelegen int Bagyne bevanck, ... <fiche B1-030>

RAZE 3851b, f29/2, [17 juli 1596], idem [q.q. als voren = namens sr Johan de Bije] aan Pieter Corn. van Borrendamme 1½ gem. 49 r. land, gelegen int Bagyne Rafoele bevanck, met 6 s. 9 g. erfpacht, aankomende de Heilige Geest, ... <fiche B1-030>

RAZE 3851b, f29/3, [17 juli 1596], idem [q.q. als voren = namens sr Johan de Bije] aan Amandt Davidtssen de metser 1 gem. 105 r. land, gelegen in Bagyne Rafoele bevanck, ... <fiche B1-030>

RAZE 3851b, f29/4, [17 juli 1596], idem [q.q. als voren = namens sr Johan de Bije] aan Engel Janssen Gau(!49) 1 gem. 20 r. land, gelegen in Hoogh Weldamme, ... <fiche B1-030>

RAZE 3851b, f29/5, [17 juli 1596], idem [q.q. als voren = namens sr Johan de Bije] aan Arent Pieter Iemanssen 3 gem. 5 r. land, gelegen in Ravenshouck bevanck, ... <fiche B1-030>

RAZE 3851b, f29/6, [17 juli 1596], idem [q.q. als voren = namens sr Johan de Bije] aan Bouwen Cornelissen 2 gem. 18 r. land, gelegen in Ravenshouck bevanck, ... <fiche B1-030>

RAZE 3851b, f29/7, [17 juli 1596], idem [q.q. als voren = namens sr Johan de Bije] aan Hubrecht Rochussen 2 gem. preter 25 r. wei, geheten “t rijeckende weyken”, gelegen in Ravenshouck bevanck, ... <fiche B1-030>

RAZE 3851b, f29/8, [17 juli 1596], idem [q.q. als voren = namens sr Johan de Bije] aan Corn. Janssen den Roon 3 gem. 100 r. wei, gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve], int bevanck “daer den dryes inne leyt”, ... <fiche B1-030>

RAZE 3851b, f29/9, [17 juli 1596], idem [q.q. als voren = namens sr Johan de Bije] aan Crijn Aertssen backer 4 gem. 60 r. wei, gelegen int Bagyne bevanck, ... <fiche B1-030>

RAZE 3851b, f29/10, 18 juli 1596, Hubrecht Rochussen verlijdt sr Johan de Bije, getrout hebbende Margriete Coene dr., de somme van £34 over de koop van 2 gem. preter 25 r. weiland, ... [zie hiervoor, 17 juli] <fiche B1-030>

RAZE 3851b, f29/11, [18 juli 1596], Corn. Janssen den Roon verlijdt sr Johan de Bye q.q. [zie hiervoor] £14.11.8 vls. over de koop van twee partijen land, te weten, 1 gem. gelegen in Poortambacht int Bagyne bevanck en nog 3 gem. 100 r. gelegen in Kerckwerve int bevanck “daer den dryes inne leyt”, ... [zie hiervoor, 17 juli] <fiche B1-030>

RAZE 3851b, f29v/1, [18 juli 1596], Pieter Corn. van Borrendamme verlijdt eidem [= sr Johan de Bye q.q.] £19.19.4 vls. over de koop van 1½ gem. 49 r. land ... [zie hiervoor, 17 juli] <fiche B1-031>

RAZE 3851b, f29v/2, [18 juli 1596], Crijn Aertssen backer verlijdt eidem [= sr Johan de Bye q.q.] £49.4.7 vls. over de koop van 4 gem. 60 r. weiland ... [zie hiervoor, 17 juli] <fiche B1-031>

RAZE 3851b, f29v/3, [18 juli 1596], Amandt Davidtssen metser verlijdt eidem [= sr Johan de Bye q.q.] £4.1.1.13 over de koop van 1 gem. 105 r. weiland ... [zie hiervoor, 17 juli] <fiche B1-031>

RAZE 3851b, f29v/4, [18 juli 1596], Engel Janssen [gezegd] Ales Engel verlijdt eidem [= sr Johan de Bye q.q.] £12.0.10 vls. over de koop van 1 gem. 20 r. land, gelegen in Hoogh Weldamme bevanck, ... [zie hiervoor, 17 juli] <fiche B1-031>

RAZE 3851b, f29v/5, [18 juli 1596], Arent Pieter Iemanssen verlijdt eidem [= sr Johan de Bye q.q.] £12.1.3½ over de koop van 3 gem. 5 r. land ... [zie hiervoor, 17 juli] <fiche B1-031>

RAZE 3851b, f29v/6, [18 juli 1596], Bouwen Cornelissen verlijdt eidem [= sr Johan de Bye q.q.] £35.3.11½ vls. over de koop van twee50 partijen land, te weten, 1 gem. preter 5 r., gelegen in de Value, en 2 gem. 18 r. ... [zie hiervoor, 17 juli] <fiche B1-031>

RAZE 3851b, f29v/7, [18 juli 1596], Corn. Cornelissen51 verlijdt eidem [= sr Johan de Bye q.q.] £16.18.10 over de koop van 2 gem. preter 35 r. land ... [zie hiervoor, 17 juli] <fiche B1-031>

RAZE 3851b, f29v/8, 21 juli 1596, Job Willemssen, onsen medebroeder in Wette, verkoopt Marinus Lenertssen van Westenschouwen een wei, groot 3½ gem. 40 r. gelegen in Coudekercke [= Koudekerke (Schouwen)] int bevanck voor Oudewerve aan Schaerswegh, oost Hans Verhagen, zuid Theeus Janssen, west Stoffel Iemanssen, en noord Schaersweght ... <fiche B1-031>

RAZE 3851b, f29v/9, 23 juli [15]96, Maijken vanden Nete, wedue wijlen Corn. vanden Nete, met Poppe in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Gillis Langereck twee huizen, staande beneffens den anderen, binnen de stad Halst [= Aalst (België)] aan den steenpat, met 1 “blancke” te chijnse, de strate noordoost, strekkende naar de Houte marckt, west de brouwerie, zuid het hof van Bouwerloo, voorts etc.; dit alles om de wisselinge en mangelinge van zekere koopmanschappen, die de voors. Gillis haar comparante heeft geleverd, met conditie dat de koper zal ontvangen de huur van £10, die Anthonis Wilssen schuldig zal zijn tot mei komende. <fiche B1-031>

RAZE 3851b, f30/1, 28 juli 1596, Jan Anthonissen Crepel, wonende tot Elkerzee, verlijdt Anthonis Hubrechtssen £16 in vernietinge van een schepenen schuldbrief, hier mede gecasseerd, item nog een halve hoed schone droge witte winter tarwe, ...; “ende de terwe te leveren binnen Zierikzee met Brouwershavense mate, in den Zierikzeesche saetmarckt”, ... <fiche B1-031>

RAZE 3851b, f30/2, 1 aug [15]96, Menta Jacob de Cocx wedue, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Corn. Lenertssen Haringman £24.11.11 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld; onderpand: haar huis [in Zierikzee], genaamd “Haemstede”, ... <fiche B1-031>

RAZE 3851b, f30/3, [1 aug 1596], Frederick Tonissen verlijdt Ieman Ture £22.10.0 over de koop van een “platboemde overdeckte schuijte”, ... <fiche B1-031>

RAZE 3851b, f30/4, 2 aug 1596, Corn. Cooper verkoopt aan Mathys Mathyssen schoelapper een huis en zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in Ser Arentslop, vrij van erfpacht, ... <fiche B1-031>

RAZE 3851b, f30/5, 5 aug 1596, Aert Hermanssen volder verkoopt Barbelken Lieven Cornelis weeskind, daar moeder af was Blasynken, de somme van 8 s. 4 g. vls. erfelijke rente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit alle zijn goederen, te betalen t eerste jaar Jacobi dage 1597, enz., om de somme van £6 vls., die hij comparant bekent ontvangen te hebben uit handen van de voogden van de voors. Barbelken; ... wanneer zij volwassen wordt of te “hylacten state”52 komt, moet hij de rente lossen, mits een half jaar te voren gewaarschuwd zijnde; als zij overlijdt moet hij de rente aan haar erfgenamen lossen, indien zij dit wensen. <fiche B1-031>

RAZE 3851b, f30v/1, 6 aug [15]96, Jacob Cornelissen Hase de visscher, voor hemzelf en hierin vervangende zijn broeder en zusters, verkoopt Maijken Pieter Poppe wedue een vierde part van een huis, erve en alle zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, met zulken commer etc., ... <fiche B1-032>

RAZE 3851b, f30v/2, 7 [aug 1596], Mayken Pieter Poppe wedue verlijdt Jacob Corn. Hase de visser, voor hemzelf, zijn broeder en zusters, de somme van £42.10.0 vls. over de koop van t vierde part van een huis, enz. ... [zie vorige acte] <fiche B1-032>

RAZE 3851b, f30v/3, 8 aug [15]96, [doorgehaald53] Corn. Cornelissen Cooper als erfgenaam bij testament van Adriaen Corn. z. Cooper, zijn zoon was, sal. me., die erfgenaam was voor een vierde part in de achtergelaten goederen van wijlen Heyndrick Arent Claessen, bekent verkocht te hebben aan Johan Tuel als getrout hebbend Judith Arent Claessen dr. de somme van £2.10.0 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 16, dezelve hypothekerende op en uit een schuur, hof, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Hooge mole straete, oost Catharina Heyndricx wedue, de straete zuid, de “pat” west, en de dilve noord, ... ; vervallende telken jare 11 april, ... <fiche B1-032>

RAZE 3851b, f30v/4, 10 aug [15]96, Pieter Lievenssen Cater verkoopt Anthonis Franssen timmerman 2 gem. 115 r. wei, gelegen in Barnarditen bevanck in Poortambacht, oost en zuid Pieter van Borrendamme, en west en noord Maijken Lenert Corn. Jacobssen, ... <fiche B1-032>

RAZE 3851b, f30v/5, 11 aug [1596], Anthonis Franssen verlijdt Pieter Cater Lievensse de somme van £31 over de koop van 2 gem. 115 r. weiland [zie vorige acte] ... <fiche B1-032>

RAZE 3851b, f31/1, 11 aug 1596, Cornelis Cornelissen Cooper als erfgenaam bij testament van mr Adriaen Cooper, zijn zoon sal., die erfgenaam was voor een vierde part in de achtergelaten goederen van wijlen Heyndrick Arent Claessen, verlijdt verkocht te hebben aan Johan Tuel als getrout hebbende Judith Arent Claessen dr., £2.10.0 erfelijke rente, losbaar den penninck 16, dezelve hypothekerende op en uit alle zijne goederen, welke rente hij comparant gehouden was te verlijden, volgens uitspraak bij goede mannen gedaan, op verzoek van de voors.54 Arent Heyndricx en de erfgenamen van Heyndrick Arent Claessen gedaan, van date den 12en april 1580, te betalen dezelve rente telken jare op 11 april; ... <fiche B1-032>

RAZE 3851b, f31/2, 13 aug 1596, [doorgehaald], Maijken Corn. Willem Davidts dr., met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, Jan Diericxssen schipper, Betken Willem Poolvoets dr., zijn wettige huisvr., Mayken Willem Poolvoets dr., beide geass. met de voors. Poppe als haren gekoren voogd, en Corn. Willemssen Poolvoet, alle vijf met gezamenderhand, ... :|: ... belijden schuldig te zijn aan Willemyne Jacob Wadde wedue, heurl. comparanten zuster en “moye” respective, £19.10.0 ter cause van gelijke somme, die de voors. Willemyne voor hen comparanten, zo aan Jan Smacke betaald, als aan Daniel Anthonissen afgesproken en haar eigen schuld gemaakt heeft, ..., te betalen 6 aug. 1597; onderpand: heurl. huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven ontrent de Gasthuysbrugge, ... <fiche B1-032, B1-033>

RAZE 3851b, f31v/1, [13 aug 1596], Jan Jacobssen Smacke als houder van een schepenen schuldbrief, sprekende tot behoeve van Frans Willemssen van Berghen, bekent deze schuldbrief getransporteerd te hebben aan Willemine Jacob Wadde wedue, dezelve schuldbrief sprekende tot laste van Maijken Corn. Willem Davidtssen wedue, Jan Diricxssen scipper en Cornelis Willem Poolvoets wedue55, met de gehele inhoud van £37, ... <fiche B1-033>

RAZE 3851b, f32/1, 13 aug [15]96, Jan Anthonissen de Jonge, onsen medebroeder in Wette, voor drie vierdeparten, en Adriaen Danielssen voor het vierde vierdepart van 20 gemeten tienden, liggende in Brijdorpe in den lande van Schouwen, beloven bij deze ten behoeve van mr Gisbert van Crompvliet afstand te doen van de voors. 20 gemet tienden, zoals zij bezitten bij koop en transport van de voors. Crompvliet, tenzij deze binnen een jaar, ingegaan zijnde 1 juni l.l., hen resp. 1500 en 500 car.gld. betaalt, waarmee dit transport dood en te niete zal zijn, ...; deze transportbrief gepasseerd voor leenmannen van het cappittel St Jans tot Utrecht; ... compareerde mede mr. Gisbert van Crompvliet die belooft te voors. som te betalen ... <fiche B1-033>

RAZE 3851b, f32v/1, 26 aug [15]96, [Testament], Michiel Rase backer ter eender, en Mareken Willem Geertssen dr., zijn wettige huisvr., geassisteerd met haar voors. man als in dezen haar gekoren voogd, ter andere zijde, beide, gaande, staande, wetende, bedaght ende wel beraden, enz. [maken wederzijds testament:], de langstlevende zal boven zijn/haar helft van de ander erven een gerecht derde part van de door de eerststervende na te laten goederen, latende de twee derde delen tot behoeve van Heyndrick Herrentssen en Maijken Michiels dr., hun zwager56 en dochter (indien beide in leven zijn), maar alleen het vruchtgebruik; de rest komt bij heurl.57 “twijer kinderen” , ... <fiche B1-034>

RAZE 3851b, f33/1, lesten [= 31] aug [15]96, Pieter Joossen schoemaker verkoopt Hans Mollemans den drooghscheriaer58 2 gem. 55 r. korenland, gelegen in Poortambacht, in Waddes Ooge bevanck, oost d erfgenamen van Corn. Janssen Vager, zuid “Pachtals wegh”, west joncvr. Adriana Kerckercke59, en noord Symon Coolman, ... <fiche B1-034>

RAZE 3851b, f33/2, [31 aug 1596], Oorconden ... dat voor ons gecompareerd zijn Maijken Balten Laurissen den roepers wedue, met Goris Gorissen als in dezen haar gekoren voogd, ter eender, Cornelis Cornelis Wisse schuteman, man en voogd zijner huisvrouwe als oom, Anthonis Franssen timmerman en Lodewijck Janssen heerde, man en voogd van zijn huisvrouw, beide naaste magen en vrienden, en alle drie voogden en toeziende voogden van Jan Laurissen cleermaker, erfgenaam in de achtergelaten goederen van de voors. Balten Laurissen, zijn grootvader, ter andere zijde; accoord: Maijken zal aan haar houden het vrije derde part, (de andere twee derde delen waren haar bij (reciproque) testament toegevallen), mits uitreikende aan de voors. Jan Laurissen £24, :|: op termijnen van £4, telken Pasen, waarvan Pasen 1604 de eerste termijn verschijnen zal; onderpand: haar huis, erve en gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Bagershil, daar zij nu in woont, binnen deze landgemerken, oost Cornelie Ieman de smits wedue, de strate zuid, Jan Jacobssen greelmaker west, en de vroone noord, ... <fiche B1-034, B1-035>

RAZE 3851b, f33v/1, 8 sep [15]96, Mathijs Adriaenssen, getrout hebbende Maijken Crijn Corn. dr., voor hemzelf voor een derde part, vervangende hierin Job Cornelissen Looper en Digman Digmanssen, elk voor een gelijk derde part, verkopen Jan Coene een ledige erve, gelegen [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, vrij van erfpacht, [marge: oost Jacob Joossen, zuid de strate, en noord de dilve], ... <fiche B1-035>

RAZE 3851b, f33v/2, [8 sep 1596], Cornelis Dane Candeel transporteert Lodewijck Janssen cleermaecker een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Wevershouck, met alzulken commer van erfpacht etc., ... <fiche B1-035>

RAZE 3851b, f34/1, 9 sep [15]96, [doorgehaald] Lodewijck Janssen cleermaker verlijdt Corn. Danessen Candeel de somme van £33.10.0 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande bij de Barnarditen, ...
[In de marge: folio 39 verso echter herscreven ende de somme gemindert cum consentu partien] <fiche B1-035>

RAZE 3851b, f34/2, 9 sep 1596, sr Pieter de La Palma, coopman en inwoner der stad Middelburg, als curateur over de goederen bij Hubrecht le Vasseur overgegeven aan zijn crediteuren, die de voorn. Vasseur competeerde uit krachte van transport bij Hans Bernardt op hem verleden binnen de stad Bordeaux in date 18 jan. 1592, en uit krachte van acte van autorisatie van Burgmrs. & schepenen der stad Middelburg in date 29 mei 1595, en heeft getransporteerd in rechten vrijen eigendom aan Digman Pierssen de volgende partijen land, eerst 105 r. korenland, gelegen met hem gemeen, zuid de weg, item nog 103 r. in Aelliaen Huge Oolessen bevanck, met de voors. Digman gemeen, west Huge Jan Symonssen en noord Pieter Wisse Lauwe, alles gelegen int Oostervierendeel, staande op naam van mr Thomas Clitsaert, “ende dit alles met geen vorder actie nochte recht dan op den gemeene saecke ofte de Steden van Zeelandt, die tselve landt eertyts vercocht ende met besegelde brieven gelevert hebben”, ... ; de comparant verklaarde geheel betaald te wezen, ... <fiche B1-035>

[Opm. hjp: Een aantal “vergeten” transporten zijn naderhand alsnog geregistreerd op f37v]

RAZE 3851b, f34/3, [9 sep 1596], idem [= sr Pieter de La Palma q.q.] transporteert Rombout Symonssen eerst een half gemet 50 r. korenland, liggende int Oostervierendeel int Westernieulant, oost af Philip Thonissen, zuid de weg, west Adriaen Corn. Crols en noord Lenert Thonissen Crepel, item nog 3 gem. 120 r. weiland in Aelliaen Huge Oolessen bevanck, oost Aelliaen Cornelissen Crol, zuid de weg, west Rombout Symonssen en noord Corn. Wisse Claessen, staande deze partijen op de naam van mr Thomas Clitsaert, Ingelsman, ... [als in vorige acte] ... <fiche B1-035>

RAZE 3851b, f34v/1, 9 sep 1596, idem [= sr Pieter de La Palma q.q.] transporteert Maerten Pierssen de nabeschreven partijen van landen, gelegen int Oostervierendeel, staande op naam van mr Thomas Clitsaert, Ingelsman, te weten, eerst in Lauwe Thonis Claessen bevanck 100 r. korenland, met Pieterken Wisse gemeen, item nog in Lenert Aelliaenssen bevanck een half gemet 50 r. land, binnen deze landgemerken, oost de weg, zuid Jan Thonissen Crepel, west de weg, en noord Logier Pierssen, item nog int Molendal bevanck van Cappelle een half gemet preter 5 r. koren- en weiland, oost en zuid Jan Pier Tonisse, west het “moolhoff” mitsgdrs. Jan de Jonge, ... [als in vorige acte] ... <fiche B1-036>

RAZE 3851b, f34v/2, [9 sep 1596], idem [= sr Pieter de La Palma q.q.] transporteert Philip Tonissen 3 gem. 55 r. korenland, gelegen int Oostervierendeel, staande op naam van mr Thomas Clitsaert, Ingelsman, sal., te weten, eerst in Lau Thonis Claessen bevanck 1 gem. 100 r. korenland, binnen deze landgemerken, oost, zuid en noord Pauwels Aelliaenssen en west de weg, item nog int Westernieulandt 1 gem. 90 r., oost Pierken ...60, zuid af Rommel61, west Lenert Thonissen en Lyer Boije, item een half gemet 115 r. oost af Rommel, zuid af Jan Pierssen, west de weg en noord Philip Thonisse voors., ... [als in vorige acte] ... <fiche B1-036>

RAZE 3851b, f34v/3, [9 sep 1596], idem [= sr Pieter de La Palma q.q.] transporteert Cornelis Jacobssen 1 gem. preter 20 r. weiland, gelegen in Aelliaen Willem Claessen bevanck, binnen deze landgemerken, oost Lene Wit, zuid Job Jacobssen, west Corn. Jacobssen, en noord de weg, etc., ..., “heeft daeromme hy transportant den voorn. Corn. Jacobssen geen vorder waerschippe beloeft te doene, dan gelijck Thomas Clitsaert Ingelsman van de gemeene sake ontfangen heeft, etc.” ... <fiche B1-036>

RAZE 3851b, f35/1, 10 sep 1596, Adriaen Marinus Ruse verlijdt sr Johan Piedro Balbiano, tafelhouder dezer stede, £78.6.0 ter cause van op heden afgerekende en geliquideerde schuld, te betalen 10 sep. 1597 £20.10.0 [veranderd in £19.10.0], daarna alle jaren £18.10.0; [andere condities doorgehaald]; onderpand: zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, daar hij nu jegenwoordig in woont, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, ... <fiche B1-036>

RAZE 3851b, f35/2, 12 sep [1596], [niet gepasseerd en doorgehaald], Claes Adriaenssen schipper tot Antwerpen62, met ... [niet ingevuld], verlijden Adriaen Roelantssen weerdeken £31.10.0 over de koop van een creveelschip met alle zijn gewande, ... <fiche B1-036>

RAZE 3851b, f35/3, 14 sep 1596, [doorgehaald], Jan Diericxssen schipper, Betken Willem Poolvoets zijn wettige huisvr., Mayken Corn. Willem Davidts dr., Mayken Willem Poolvoets dr., alle drie geass. met Willem Corn. Willem Davidtssen als in dezen haar gekoren voogd, en Corn. Willemssen Poolvoet, alle vijf met gezamenderhand ... bekennen schuldig te zijn aan Willemyne Jacob Wadde wedue, heurl. comparanten resp. zuster en “moije”, £26 ter cause van zekere somme die deze voor hen heeft betaald aan :|: eenen France63 dictus Dronckers Fransken, wonende tot Camphere [= Campveere = Veere], die t schip van Jan Diericxssen tot Duynkercke in arrest had doen stellen van zekere “t achterheyt”, den voors. France van Jan Diericxssen competerende, ...; zij mag, indien zij wil, het in onderpand gegeven huis van de comparanten, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, “aldernaest de Roybaerse”, openbaar doen verkopen; ... <fiche B1-036, B1-037>

RAZE 3851b, f35v/1, 16 sep [1596], Willem Bartelmeussen als koper, Willem Heijndricxssen heerde, Cornelis Thonissen Bastaert heerde, en Daniel Adriaenssen heerde, alle drie [als] borgen, verlijden Corn. Jacobssen Catte 750 car.gld. over de koop van d een helft van [t] creveelschip, genaamd “de Catte”, ... <fiche B1-037>

RAZE 3851b, f35v/2, 25 sep [15]96, Leunis Corn. Willebortssen, won. tot Oudekercke [= Ouwerkerk] en Job Heyndricxssen Mulock, verlijden Ieman Gillissen Poppe twee hoed “ront coolsaet” ... te leveren “vanden nieuwen toecomende gewassche ende eersten dorsche” ... op t schipsboort opt Vianen64 ...; indien het zaad door de vorst verloren gaat mogen zij dit redimeren met £12, precies te betalen “in de Zierikzeesche saetmarckt”; tot onderpand stelt Job Heyne zijn hof, gelegen in de St Annestraete, mitsgaders nog 2 schepenen schuldbrieven, sprekende resp. op Jobken Jan Wouterssen en op Corn. Corn. stoeldrayer, en Leunis beloofde Job Heyne te bevrijden etc. <fiche B1-037>

RAZE 3851b, f36/1, 29 sep 1596, Joris Lenertssen visscher en Cornelis Ture den schiptimmerman vrijwaren65 van eventuele lasten mitsdezen Jacques van Borssele, Stoffel Domis z., en Jan Gouts won. tot Brouwershaven, elk voor een derde part, op de koop van een vischboot enz., als de voorn. Joris Lenertssen aan hen drieen verkocht en geleverd heeft, ... <fiche B1-037>

RAZE 3851b, f36/2, 1 oct 1596, Jan66 Gillissen schipper verlijdt Cornelie Ieman de smits wedue £26 ter cause van geleend geld, te betalen Pasen a.s.; onderpand: zijn portie, die hij van wegen zijn huisvrouw heeft, eerst in de “Weel weye” gelegen tot Nieuwerkerke in Schouwen, mitsgaders in de huisinge, schuur en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op de Verremarckt, gemeen al tesamen met Janne Wisse zijn “zweger moeder” en zijn huisvrouwen zusters, ... <fiche B1-037>

RAZE 3851b, f36/3, 2 oct [1596], Pieter Joris overman etc. verkoopt op verzoek van Neelken Jacob Jobssen wedue aan Willem de67 Cock een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in de Lange Nobelstrate, belast met 20 s. erfelijke losrente en 6 g. erfpacht sjaars, ... <fiche B1-037>

RAZE 3851b, f36/4, 3 oct. [1596], [gepasseerd?68], Willem de Cock verlijdt Neelken Jacob Jobssen wedue de somme van £263.6.8 over de koop van een huis, erve, staande in de Lange Nobelstrate, ... <fiche B1-037>

RAZE 3851b, f36/5, 1269 oct [1596], Job Jan Andriessen, schout van Kerckercke [!= Kerkwerve], verkoopt Heyndrick van Thuyl 2 gem. ...70 r. koren- en weiland in de Dryehouck van Kerckercke vers., oost en zuid Willem Maes, west en noord de weg, ... <fiche B1-037>

RAZE 3851b, f36v/1, 9 oct [15]96, Jacob Pieterssen seylmaker verkoopt Pieter Heyndricxssen Brabander 1½ gem. 35 r. korenland, gelegen in Nieuwerkercke [= Nieuwerkerk] van Duvelant, “in sulcker vougen gelick hij comparant tselve vande gemeene saecke vercregen heeft”, ... <fiche B1-038>

RAZE 3851b, f36v/2, 12 oct [15]96, [doorgehaald; opnieuw f37/4] Willem Corn. Willem71 Davidtssen weert72, verkoopt Niclaes van Heyst maellerieman73 als jegenwoordig deken van Ste Niclaes gilde, “dat de coomans onderhoudeende syn”, ten behoeve van t zelve gilde, een erfelijke losrente van 10 s.74, [marge: vrij van commer, lasten, 25e penninghe, minder ofte meerdere penninghen etc.75], losbaar den penninck 16, dezelve hypothekerende op en uit een boomgaerdeken ende alle t gevolge van dien, gelegen [in Zierikzee] in de Petercelie strate, oost Marinus de Cryger, zuid de “stadts veste”, west Ales Engel, en noord de straete, ..., te betalen jaarlijks Martini, ..., dit alles om de somme van £8 die hij comparant bekende ontvangen te hebben, ... <fiche B1-038>

RAZE 3851b, f36v/3, [12 oct 1596], Corn. Jacobssen Burgh stelt zich borg voor Cornelie Jacob Jobssen wedue, zijn moeder, “voor alle t gene yemande met rechte soude weten te winnen op alsulcken huijs”76 ... staande in de Lange Nobelstraete op de corenmarckt, zoals zij heeft verkocht aan Willem de Cock, ...; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, oost Jacob Claessen weert, zuid de straete, en west Pieter Corn. z., etc. <fiche B1-038>

RAZE 3851b, f37/1, 14 oct [15]96, Jacques de Vos de velleblooter verkoopt Augustyn Warin de somme van £4 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, binnen deze gemerken, oost Symon Jan Lenertssen, zuid de straete, west mr Timoteus Boudins en noord de Hoogh mole straete, te betalen telken jare 1 december, ... <fiche B1-038>

RAZE 3851b, f37/2, 15 [oct 1596], Sijmewyff Marinus Anthonissen de metsers wedue, met Ieman Haringman in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Adriaen Danielssen £12 van geleend geld, ...; onderpand: haar huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] t enden St. Anthonis straete, ... <fiche B1-038>

RAZE 3851b, f37/3, 16 oct [1596], Heyndrick van Thuyl verlijdt Job Jan Andriessen £41 over de koop van 2 gem. 50 r. land, liggende tot Kerckercke [!= Kerkwerve] in den Drije Houck bevanck, te betalen d een helft “mettet expireren van desen jegenwoordigen heven tyt”, de ander helft een jaar daarna, ... <fiche B1-038>

RAZE 3851b, f37/4, [16 oct 1596], [vervangt kennelijk77 f36v/2], Willem Corn. Willem Davidtssen verkoopt Niclaes van Heyst, malerieman, nu jegenwoordig deken van St Niclaes gilde, “ofte die naemaels deken wesen zal”, tot derzelver gilde behoeve, de somme van 10 s. vls. erfelijke rente, losbaar den penninck 16, “vrij van allen schattingen, cortingen ende beswaringen, die nu alreede daerop gestelt es ende noch zoude mogen gestelt worden”, dezelve hypothekerende op een boomgaerdeken [verder als in f36v/2], ... :|: ... <fiche B1-038, B1-039>

Volgen nu acht acten, die “vergeten” waren; in de marge staat: Nota (?) dat dese 8 brieven behoorden voren geregistreert te wesen op den datum vanden 9 7ber [15]96.

RAZE 3851b, f37v/1, [9 sep 1596], sr Pieter de La Palma in de qualiteyt als voren folio 34, verkoopt Bastiaen Janssen de nabeschreven partijen land, gelegen int Oostervierendeel in de Werfheernisse bevanck, te weten, eerst 1 gem. 35 r. korenland, oost, zuid, west en noord denzelven Bastiaen, item aldaar nog een half gemet, gemeen met de voors. Bastiaen, item aldaar nog een half gemet in den “Bijlmeet”, oost Burgh wecken, zuid Lenert Thonissen Crepel, west en noord Bastiaen vers., tesamen 2 gem. 35 r., .... <fiche B1-039>

RAZE 3851b, f37v/2, [9 sep 1596], sr Pieter de La Palma in de qualiteyt als voren folio 34, verkoopt Aelliaen Aelliaenssen tot Elkerzee 2 gem. 20 r. korenland, oost mr Pieter vande Dale, zuid de weg, west Claes Pier Jan Matheussen, en noord Corn. Verheye, liggende in Jan Lenert Aelliaenssen bevanck, item nog int Westernieulandt 1 gem. 25 r., oost Aelliaen Corn. Crol, idem zuid af, ende noord af Gravelinge, al gestaan op den naam van Thomas Clitsaert, etc. <fiche B1-039>

RAZE 3851b, f37v/3, [9 sep 1596], idem [= sr Pieter de La Palma in de qualiteyt als voren folio 34], verkoopt Corn. Lenert Hugesse 1½ gem. land, gelegen int Oostervierendeel, int Burgh bevanck van Cappelle, oost Aelliaen Pier Kempessen, zuid Jan Willem Vlaem, west “Lops wecken”, en noord Jan de Jonge, ... <fiche B1-039>

RAZE 3851b, f37v/4, [9 sep 1596], idem [= sr Pieter de La Palma in de qualiteyt als voren folio 34], verkoopt Adriaen Danielssen 2½ gem. 115 r. koren- en weiland, int Oostervierendeel in Anthonis Willemssen bevanck ofte Mooldal van Cappelle, oost en zuid Jan de Jonge, noord Aelliaen Kempe, etc. <fiche B1-039>

RAZE 3851b, f37v/5, [9 sep 1596], idem [= sr Pieter de La Palma in de qualiteyt als voren folio 34], verkoopt Jan Anthonissen Crepel 2½ gem. 45 r. weiland, gelegen in Tonis Willemssen bevanck, zuid Jan de Jonge, west Jan Claessen vier niet78, noord Thonis Willemssen, ... <fiche B1-039>

RAZE 3851b, f37v/6, [9 sep 1596], idem [= sr Pieter de La Palma in de qualiteyt als voren folio 34], verkoopt Willem Aertssen 1½ gem. 10 r. corenland in den Grooten Boterhouck, tussen Lenert Thonissen en Willem Aelliaen Janssen, ... <fiche B1-039>

RAZE 3851b, f38/1, [9 sep 1596], idem [= sr Pieter de La Palma in de qualiteyt als voren folio 34], verkoopt de Heilige Geestmeesters van Elkerzee, tot derzelver Heiliger Geest behoeve, een half gem. 120 r. land, liggende in Jan Lenert Aelliaenssen bevanck voor Schaerendycke [= Scharendijke], aan de strate en vate, ... <fiche B1-039>

RAZE 3851b, f38/2, [9 sep 1596], idem [= sr Pieter de La Palma in de qualiteyt als voren folio 34], verkoopt Corn. Jan Domussen tot Zierikzee de navolgende partijen van land, gelegen int Oostervierendeel, eerst, int Burgh bevanck van Claeskercke 1 gem. 15 r. weiland, noord Anthonis Willemssen, west denselven, Corn. Janssen zuid, en oost Anthonis Sanderssen, item aldaar nog 1 gem. 35 r., de weg noord, Anthonis Willemssen oost en west, en zuid Anthonis Sanderssen, item aldaar nog 1 gem. 12 r. wei, noord Maijken Pauwels, item en ten lesten nog een half gemet 65 r. wei, gelegen in Kempe Vooghessen bevanck, voor Aelliaen Kempessen in de hoek vanden weg, oost Spiritus Sanctus in Cappelle, zuid en west de weg, al deze partijen van landen staande op den naam van mr Tomas Clitsaert, enz. <fiche B1-039>

RAZE 3851b, f38/3, [oct79 1596], [marge80: “dese herscreven”], Fernandus Fernandus schipper als principale koper, [doorgehaald: ende Seger Willemssen ende Jacob Jacobssen Spoen visser, beide als borgen ...] verlijdt Lieven Maertssen coggenare de somme van 225 gld. over de koop van d een helft van een creveelschip, genaamd “de Zwane”, met alle zijne gevolge, ... <fiche B1-039>

RAZE 3851b, f38/4, 24 oct [1596], Maijken Adriaen Crabdeeghs81 wedue, met Poppe haar gekoren voogd, verkoopt Michiel Cornelissen schutenare een “overdeckte schuyte met haeren gewande” etc. voor £27, ... <fiche B1-039>

RAZE 3851b, f38v/1, 26 oct 1596, Adriaen Cornelissen schutenare verlijdt [doorgehaald: Jacob Wisse ende] Corn. Jacobssen ... de somme van £14.16.8 over de koop van een “groote overdeckte schuyte”, ... <fiche B1-040>

RAZE 3851b, f38v/2, [26 oct 1596], Grietken Marinus wedue, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verklaart, dat zij zich “contre borge” stelt aan Pieter Nonneman en Corn. Corn. Wisse schuteman, die borgen zijn geworden, elk voor de helft, voor Geert Claessen vleyschouder, geapprehendeerd van wegen Cornelie Ieman de smits wedue, ...; indien deze borgen beschadigd zouden worden voor de betaling van £7.10.0 vls., dan zal zij hen dit vergoeden; onderpand: haar huis met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Nieustrate, genaamd “den Ram”, ... <fiche B1-040>

RAZE 3851b, f38v/3, [26 oct 1596], Adriaen Corn. z. schutenare verlijdt Jacob Wisse schiptimmerman82 £14.16.8 over de koop van d een helft van “een groote overdeckte schute”, ... <fiche B1-040>

RAZE 3851b, f38v/4, 6 nov [15]96, Pieter Janssen timmerman van Herentals verkoopt Corn. Lenertssen visser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Molestraete, vrij van erfpacht, ... <fiche B1-040>

RAZE 3851b, f38v/5, 7 nov [1596], Corn. Lenertssen visser verlijdt Pieter Janssen voorn. de somme van 520 car.gld. over de koop van een huis met zijn gevolge, staande in de Molestraete, ... <fiche B1-040>

RAZE 3851b, f39/1, [7 nov 1596], Anthonis Diricxssen schipper en Gillis Poppe IJmans, “clerck ter greffie deser stede”, stellen vrijwaren Herrent Heyndricxssen schipper, poorter dezer stede, voor eventuele lasten die elders nog mochten rusten op zeker “heudeschip”, door Anthonis ontrent 2 jaar geleden aan Herrent verkocht, ... <fiche B1-040>

RAZE 3851b, f39/2, 8 nov. [15]96, Jacob Janssen stadbode transporteert aan Barent Gast den schepenen schuldbrief met de gehele inhoud van dien, groot £78.13.4, sprekende ten laste van Prancke Cornelissen cousmaecker83, ... <fiche B1-040>

RAZE 3851b, f39/3, 10 nov [1596], Abraham Janssen Troost timmerman verkoopt Lenert Iemanssen visser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] int Corte Groendal, vrij van erfpacht, mits dat de koper gehouden is “de loode gote liggende aenden zuytsyde van desen huyse aende gevel vande camer van Pieter Hubrechtssen t Glas te onderhouden nu ende ten eeuwigen dagen, ende zal den waterloop vandien volgen den vers. Pieter Hubrechtssen ende voorts de reste vande ousdrop84 die zal dezen cooper mogen gebruycken tot synen contentemente, ende den thuyn van desen huyse ende Pieter Hubrechtssen, die sal blyven staen, soo die nu geplant es, ende moeten die onderhouden halff ende halff, item den noortmuyr van desen huijse die sal wesen halff ende halff vande naeste gebuyre, ende zal den naeste gebuyre daer aen, in, ende op mogen anckeren ende wercken te syner geliefe, gelick den cooper tselve van gelicke mede zal mogen doen, ende de loode gote, die tusschen haren twyer zal geleijt werden, sal daer naer werden onderhouden by hen twijer, ende den waterloop sal wesen halff ende halff, ende den vercooper es gehouden noch een muyr achter synen huyse te maecken thyen voeten lanck, daer aff de cooper mede t gebruijck zal hebben halff ende halff, midts dat den vercooper daer aen sal hangen een houte ofte loode gote :|: welverstaende zoo zal hy vercooper den waterloop vandien alleene zal hebben”; binnen deze landgemerken, noord af hem comparant, oost de vroone, zuid Pieter Hubrechtssen en west de straete, .... <fiche B1-040, B1-041>

RAZE 3851b, f39v/1, 11 nov [15]96, Lenert Iemanssen visser verlijdt Abraham Janssen timmerman de somme van 475 car.gld. over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B1-041>

RAZE 3851b, f39v/2, [11 nov 1596], Commer Janssen van Ste Martensdyck [= Sint Maartensdijk] verlijdt Stoffel Corn. Hose de somme van £11 over koop van een “groote Dortsche schuyte”, ... <fiche B1-041>

RAZE 3851b, f39v/3, [11 nov 1596], Job Cornelis Ghyse als koper, Corn. Jacobssen Catte en Adriaen Roobolle [als borgen], met gezamenderhand, verlijden Claes Wijbrantssen schipper tot Horen [= Hoorn], 1150 gld. over de koop van een creveelschip; ...; de koper moet betalen in geld, dat in Holland gangbaar is, en dat geld hier tot Zierikzee halen. <fiche B1-041>

RAZE 3851b, f39v/4, 1485 nov [1596], Joris Jasparssen verlijdt Pieter Corn. van Borrendamme van afgerekende schuld £50; onderpand: zijn huis en schuur [niet nader aangeduid] <fiche B1-041>

RAZE 3851b, f39v/5, 18 nov [1596], Lodewyck Janssen de cleermaker verlijdt Corn. Adriaenssen Candeel £21 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] bij de Barnarditen clooster, ... <fiche B1-041>

RAZE 3851b, f40/1, 18 nov [15]96, Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, als Willemken Claes Lenertssen de spaemaeckers dr. in t leste van haar leven toebehoord heeft, bekent, dat hij dit huis, op verzoek van sr Adriaen Corn. Willemssen, bailliu dezer stede, Pieter Logierssen, Thomas Heyndrick mr Hermanssen en Anthonis Franssen den timmerman, alle vier testamenteuren en oversulcx mede pro parte erfgenamen van de voors. Willemken Claes dr., openbaar heeft verkocht aan Engelbrecht Ieman Haringman met de last van £2 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14; binnen deze landgemerken, oost af Balten van Botlant, zuid de straete, west Neelken Dane, en noord [niet ingevuld]; ... “behalven een viercante erfken, responderende achter de erfve van de voorn. Neelken Dane, dat by deselve Neelken Dane lijnrechte tot den achtermuyr toe van dezen erfve, van de vers. testamenteuren voor daten van desen verkocht es”; ... <fiche B1-041>

RAZE 3851b, f40/2, [18 nov 1596], testamenteuren [zie voorgaande acte] verkopen Neelken Dane de timmermans wed. een “stucxken erve” [in Zierikzee], toebehoord hebbende d erve van het huis van Willemken Claes Lenertssen, liggende achter in den hof achter de erve van de voors. Neelken Dane, die nu lijnrecht zal “rayen” op de achterste noordmuur van deze twee erven, vrij van erfpacht; op conditie dat de voors. Neelken Dane de gehele “heynmuyr” tussen haar erf en dat van Engelbrecht Haringman moet maken tot de achterste noordmuur toe, ter hoogte als t behoort, en deze moet onderhouden ten eeuwigen dage; ... <fiche B1-041>

RAZE 3851b, f40/3, 19 nov [15]96, Engelbrecht Ieman Haringhman verlijdt de gemeene erfgenamen van Willemken Claes Lenertssen de spaemakers dr. van svaders vaders zijde de somme van £57.10.086 over de koop van t vierde part van t voors. huis, [zie f40/1] ... <fiche B1-041>

RAZE 3851b, f40v/1, 19 nov [15]96, idem [= Engelbrecht Ieman Haringhman] verlijdt de gemeene erfgenamen van Willemken Claes Lenertssen dr. van svaders moeders zijde gelijke somme van £57.10.0, ... <fiche B1-042>

RAZE 3851b, f40v/2, [19 nov 1596], idem [= Engelbrecht Ieman Haringhman] verlijdt de gemeene erfgenamen van Willemken Claes Lenertssen dr. van smoeders vaders zijde gelijke somme van £57.10.0, ... <fiche B1-042>

RAZE 3851b, f40v/3, [19 nov 1596], idem [= Engelbrecht Ieman Haringhman] verlijdt de gemeene erfgenamen van Willemken Claes Lenertssen dr. van smoeders vaders(!87) zijde gelijke somme van £57.10.0, ... <fiche B1-042>

RAZE 3851b, f40v/4, [19 nov 1596], idem [= Engelbrecht Ieman Haringhman] verlijdt de erfgenamen van Willemken Claes Lenertssen dr. van svaders vaders zijde de somme van 10 s. erfelijke rente, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een vierde part van t voors. huis [zie f40/1], het eerste jaar vervallende Martini 97; de verkopers hebben deze rente int verkopen van dit huis bedongen; ... <fiche B1-042>

RAZE 3851b, f40v/5, [19 nov 1596], idem [= Engelbrecht Ieman Haringhman] verlijdt de erfgenamen [van Willemken Claes Lenertssen dr.] van svaders moeders zijde de somme van 10 s. erfelijke rente, [als voren] ... <fiche B1-042>

RAZE 3851b, f40v/6, [19 nov 1596], idem [= Engelbrecht Ieman Haringhman] verlijdt de erfgenamen van [Willemken Claes Lenertssen dr.] van smoeders vaders zijde de somme van 10 s. erfelijke rente, [als voren] ... <fiche B1-042>

RAZE 3851b, f40v/7, [19 nov 1596], idem [= Engelbrecht Ieman Haringhman] verlijdt de erfgenamen van [Willemken Claes Lenertssen dr.] van smoeders moeders zijde de somme van 10 s. erfelijke rente, [als voren] ... <fiche B1-042>

RAZE 3851b, f41/1, 20 nov [15]96, Marinus Pieterssen Schabelleman de schoemaker verkoopt Pieter Corn. Nonneman de huydevetter de somme van £2.10.0 erfelijke rente sjaarlijks, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] tusschen t Bedde weegh, binnen deze landgemerken, oost Corn. Diricxssen smit, west de vroone “mette huysinge” van Aert de Laet de ketelboeter, en noord de straete, [marge: mitsgaders zijn schuur, erve en alle t gevolge van dien, staande op Poppenmeet, “aldernaest de stadtsveste” en zuid de erve van Oom Aelliaen]; vervallende Pasen, telken jare; dit alles om de somme van £35, die hij comparant bekende ontvangen te hebben; ... <fiche B1-042>

RAZE 3851b, f41/2, 21 nov [15]96, Ieman Lenertssen Haringman de schoemaker verlijdt Pieter Corn. z. Nonneman £40 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld; onderpand, zijn huis [in Zierikzee], west Marinus Cater, noord de straete en oost Jan Heyndricxssen creemer88, ... <fiche B1-042>

RAZE 3851b, f41/3, 25 nov [15]96, Willem Adriaen Bouwenssen schutenare verlijdt Adriaen Lievenssen Keersmaecker £28 over de koop van een “groote schuyte”, ... <fiche B1-042>

RAZE 3851b, f41/4, [25 nov 1596], Sijmon Lievenssen Coolman verkoopt sr Jacques vanden Velde een achtste part van een “meestove, stoofhoff, stamphuys ende alle t gevolge van dien”, staande [bij Zierikzee] buiten de Nobel poorte, ... <fiche B1-042>

RAZE 3851b, f41v/1, 27 nov [15]96, Jan Janssen Clamper verkoopt Ocker Boye een pannekeete met twee pannen, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, ... <fiche B1-043>

RAZE 3851b, f41v/2, 28 [nov 1596], Betsman Heyndrick Geertssen schutenare verlijdt Adriaen Corn. schutenare de somme van £14 over de koop van een “overdeckte schuyte”, ... <fiche B1-043>

RAZE 3851b, f41v/3, [28 nov 1596], Symon Coolman, man en voogd van zijn huisvr., voor d een helft, en Jacques Hayman filius Pieter Claessen olijslager voor d ander helft, verkopen Lieven Rute 2 gem. preter 20 r. korenland, gelegen in Goykensnieulant [= Gooikens Nieuwland], binnen deze landgemerken, oost en west de dijken, zuid en noord Lenert Hoffer <fiche B1-042>

RAZE 3851b, f41v/4, 1 dec [15]96, sr Bonifacius de Jonge, pensionaris der voors. stede, transporteert Lenert Adriaenssen Cappelle 1½ gem. korenland, liggende in Kerkwerve int land van Lene Willems kinderen, ... <fiche B1-043>

RAZE 3851b, f41v/5, 2 dec 1596, Lenaert Adriaenssen Cappelle verlijdt sr Bonifacius de Jonge 100 car.gld. over de koop van 1½ gem. korenland, ... <fiche B1-043>

RAZE 3851b, f41v/6, [2 dec 1596], Thonis Jan Corn. Herrentssen, wonende tot Brouwershaven, transporteert i.v.m. ruil aan Corn. Vooghtssen, wonende tot Kerckercke [!= Kerkwerve], 11 gem. 20 r. wei- en korenland, gelegen in Kerckercke in Coppe Boone bevanck [marge: “daer onder dat es 405 r. vroone, de weye [89] ende het corenlant oost, zuyt, west ende noort Lenert Mogge”] oost Corn. Vooghtssen, zuid den selven, noord Bartelmeus Stoffelssen en west Corn. Vooghtssen, om de mangelinge van 9½ gem. 30 r. koren- en weiland, gelegen int Oostervierendeel, ... <fiche B1-043>

RAZE 3851b, f42/1, 2 dec [1596], Pieter Lievenssen Codde verlijdt Corstiaen Janssen schiptimmerman £20.15.090 over koop van een “overdeckte schuyte”, ... <fiche B1-043>

RAZE 3851b, f42/2, [2 dec 1596], Marinus Aelliaenssen Criger transporteert aan Corn. Janssen den Roon de schepenen rentebrief van 10 s. erfelijke rente sjaars, sprekende op Willem Pieterssen Cock, ... <fiche B1-043>

RAZE 3851b, f42/3, [2 dec 1596], Reynbrant Jacobssen, wonende in Zonnemaire, transporteert aan Lenert Cappelle, won. in Kerckercke [!= Kerkwerve], 3½ gem. 70 r. korenland, gelegen in Kerckercke, int Kercke bevanck, oost af en west Lenert vers., zuid Joris t Visbeen en noord een wecken, ... <fiche B1-043>

RAZE 3851b, f42/4, 3 dec [15]96, Lenert Cappelle verlijdt Reynbrant Jacobssen, wonende in Zonnemaire, £34.4.0 over de koop van 3½ gem. 70 r. korenland vers., ... <fiche B1-043>

RAZE 3851b, f42/5, [3 dec 1596], Witte Pauwelssen metser verlijdt Ieman Gillissen Poppe £5.16.0 van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve, staande [in Zierikzee] op den Dam, daar hij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B1-043>

RAZE 3851b, f42/6, 4 dec [15]96, Lauris Willemssen in Oosterland verlijdt Ieman Gillissen Poppe £45 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld, te betalen “in de saet ougst nu eerstcomende 1597”; in mindering van de voors. somme is de comparant gehouden aan Poppe te leveren “t gewasch van twee gem. ront coolsaet t welck hy nu jegenwoordich te velde heeft, tot alsulcken pryse als ten dage vande leveringe tot Zierikzee de marct wesen sal, niet naer t hoochste ofte niet naer t leechste”, en dat vó&oacuter Jacobi dage toekomende. <fiche B1-043>

RAZE 3851b, f42v/1, 5 dec 1596, Crijn Aertssen backer verlijdt Ocker Jan Anthonissen £21 over de koop van 20 zakken “ront coolsaet”, hem te danke geleverd, ... <fiche B1-044>

RAZE 3851b, f42v/2, 14 dec [1596], Job Jacobssen, Corn. Jacobssen Burgh en Ieman Haringman vrijwaren91 Jan Corn. Hose van eventuele lasten, die nog zouden mogen rusten op een heudeschip, eertijds door de voorn. Job Jacobssen aan de vers. Jan Hose verkocht en geleverd, ... <fiche B1-044>

RAZE 3851b, f42v/3, 20 dec [15]96, Cornelie Jan Jobsse Blanckerts wedue, met haar gekoren voogd Anthonis Bouman, verlijdt Jacob Alertssen, wonende tot Eedam [= Edam], de somme van 1125 car.gld. ter cause en in vernietinge mitsgaders de lossinge van zekere schepenen waterbrief van date 8 juni 1595, daarinne Heyndrick Herrentssen en Crijn Rochussen Weute voor d een helft, mitsgaders de voors. Heyndrick Herrentssen en Jacob Lievenssen Coplam voor d ander helft, [marge: jegens Hubrecht Janssen schipper tot Sparendam des vers. Jacob Alertssen schoonvader] verbonden staan, inhoudende 1350 car.gld., spruitende over de koop van een creveelschip enz., eertijds aan de vers. Heyndrick Herrentssen verkocht en geleverd, en oversulcx zij, comparante, met de vers. Jacob Alertssen bij uitsprake van goede mannen had geaccordeerd, enz. ... <fiche B1-044>

RAZE 3851b, f43/1, 20 dec [15]96, Thomas vander Plas de goutsmit verkoopt sr Willem van Berendrecht een ledige erve, gelegen [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de kerkhof, vrij van erfpacht, ... <fiche B1-044>

RAZE 3851b, f43/2, 21 dec [15]96, Jacob Alertssen als gemachtigd van Hubrecht Janssen van Sparendam, blijkende bij procuratie, schepenen vertoond, onder t zegel der stad Amsterdam van date den 11en nov. l.l., transporteert aan Anthonis Hubrechtssen de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Cornelia Jan Jobssen Blanckerts wedue, met de gehele inhoud van 1125 car.gld., ... <fiche B1-044>

RAZE 3851b, f43/3, [21 dec 1596], Lieven Lievenssen Kuye verkoopt sr Gysbrecht Colve, capitain van een compaingnie voetknechten, een huis, erve en t gevolge, staande [in Zierikzee] in St Anthonis straete, met 2 s. 2 g. erfpacht, ... <fiche B1-044>

RAZE 3851b, f43/4, 22 dec [1596], Gijsbrecht Colve, capitain van een compaingnie voetknechten verlijdt Lieven Keuye 2000 car.gld. over de koop van een huis [zie voorgaande acte] ... <fiche B1-044>

RAZE 3851b, f43/4a, [22 dec 1596], Jan Lenertssen, Corn. Lenertssen, Huge Tonissen man en voogd zijner huisvr., en Corn. Lieven Lenertssen, alle vier erfgenamen van Maijken Lenert Corn. Jacobssen wedue, heurl. moeder en groote moeder resp., verkopen aan Job Lenertssen, heurl. broeder en oom [marge: resp., mede erfgenaam van zijn moeder], 14 gem. 221½ r. koren- en weiland, gelegen in Poortambacht in diverse partijen en bevangen, gestaan hebbende op naam van de vers. Maijken Lenerts wedue, te weten, eerst :|: 3 gem. 50 r. weiland, gelegen in Gellant, item nog een half gemet 40 r. wei, gelegen in de vroone, nog 4½ gem. 95 r. wei, gelegen in Schelhoucke bevanck, nog een half gemet 2½ r. korenland in Borrendam bevanck, item nog een half gemet preter 10 r. korenland, gelegen in Kymen houcke, item nog 1½ gem. korenland int zelve bevanck, item nog 1½ gem. 10 r. wei int zelve bevanck, item nog int Bagijne bevanck een half gem. 75 r. korenland, nog een half gem. 5 r. in Borrendam bevanck, item ende ten lesten 254 r. liggende in de vroone, ... <fiche B1-044, B1-045>

RAZE 3851b, f43v/1, 26 dec 1596, Jan Lenert Corn. Jacobssen [gesegd] zwart Leenken92 belijde, dat hij int sterfhuis van Mayken Lenert Corn. Jacobssen wedue, zijn moeder sal., met de andere mede-erfgenamen had geaccordeerd, dat hij van nu voortaan tot zijn last heeft genomen alle moerweijen, die zijn voors. moeder in haar leven toebehoord hebben, gelegen int Wanne bevanck int quartier van Kerckercke [!= Kerkwerve], groot int geheel ontrent 7½ gem., welke moerweijen hij comparant beloofde “stracx mette nieuwe hevene” op zijn naam te doen stellen, en indien nadien enige zwarigheid geviel op de andere “goede gemeten”, bij de gemene erfgenamen gedeeld en nog op haar naam “gehevent” staande, belooft hij de andere goede gemeten daarvan te bevrijden, ... <fiche B1-045>

RAZE 3851b, f43v/2, 26 dec 1596, Job Corn. Dane schipper verkoopt Lieven Iemanssen de seijlmaker de helft van “een pannekeete met twee pannen onder een dack, met een selhuijs, over straete mitsgaders sate, vangeput, ende ledige erffve, daer eertijts een huys op gestaen heeft, liggende neffens de vers. keete”, al gestaan en gelegen [bij Zierikzee] op de Visschersdyck, met alzulken commer van erfpacht etc., ... <fiche B1-045>

RAZE 3851b, f44/1, 27 dec [15]96, Lieven Iemanssen de zeylmaker verlijdt Job Corn. Dane 975 car.gld. over de koop van d een helft van een pannekeete enz. [zie vorige acte] ... <fiche B1-045>

RAZE 3851b, f44/2, [27 dec 1596], Jan Jacobssen bootsgeselle verlijdt Jan Iemanssen 28 car.gld. 10 st. ter cause van huishuur en afgerekende schuld; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] in Sint Lievins straete, daar hij nu in woont, ... <fiche B1-045>

RAZE 3851b, f44/3, [27 dec 1596], [niet gepasseerd; doorgehaald], Adriaen Jacobssen en Jan Hubrechtssen, visschers, met gezamenderhand, bekennen schuldig te zijn aan Corn. Corn. z. den ouden Ture, en Ieman Corn. z. Ture den jongen Ture, schiptimmerluyden, de somme van 1400 car.gld. ter cause en over de koop van een vischboot ...; is ook geconditioneerd, dat zijlieden :|: tesamen de vischboot voorn. zullen uitvoeren en in de vaart houden ter tijd en wijle toe den voors. boot bekwaam en goed is om mede te varen, zonder denzelven ledig te laten liggen. <fiche B1-045, B1-046>

RAZE 3851b, f44v/1, 30 [dec 1596], Heyndrick Rogierssen de Vos, getrout hebbende Witte Aert Jorissen de Munnincx dochter, transporteert aan Maerten Adriaenssen de schoemaker de schepenen rentebrief en briefs recht, sprekende op Mate Leuters dr., wedue wijlen Jaspar93 Joachims de busmaker, inhoudende 30 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, verschijnende telken 27 april, ... <fiche B1-046>

RAZE 3851b, f44v/3, 2 jan [15]97, Adriaen Jacobssen zeijlmaker verlijdt Corn. Corn. Kint de somme van £99.3.4 over de koop van t vierde part van een vischboot, ... <fiche B1-046>

RAZE 3851b, f44v/4, 3 jan [15]97, [geroijeerd], Logier Bartelmeeussen Brouck, won. tot Nieuwerkerke in Schouwen, verlijdt Ieman Gillissen Poppe £16 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld; onderpand: 2½ gem. korenland liggende tot Nieuwerkercke voors., binnen deze landgemerken, oost de “wecht”, noord Corn. Boije, zuid en west Syme Coolman, ...; [marge: deze brief is gecasseerd ... actum 2 juni 1607, (wg) A. v. Cappelle Azn.] <fiche B1-046>

RAZE 3851b, f44v/5, 4 jan 1597, Adriaen Jacobssen en Jan Hubrechtssen, visschers, met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn :|: Corn. Corn. den ouden Ture en Ieman Corn. z. den jongen Ture, beide schiptimmerluyden, de somme van 1400 car.gld., ter cause en over de koop [toegevoegd94: van d een helft] van een nieuwen visboot, hem comparant95 te danke verkocht en geleverd, te betalen de voors. somme “mette winninge die t schip telcken reyse trecken, genieten ende winnen sal, t sy luttel ofte vele, welcke gewonnen penningen sy comparanten gehouden syn, stracx naer het ommedeelen mette deelinge vande sode te brengen in handen vanden houder deser, ende off geschiede, dat den voorn. vischboot quame te pericliteren, ofte te blijven, dwelck God verhoede, soo sullen zijn(sic) comparanten de resterende somme betaelen met £25 gr. vls. des jaers telcken kersmisse; es oock wel expresselick geconditioneert ende bevoorwaert dat zij comparanten den voors. vischboot gesamenderhant ende onverscheyden metten anderen sullen blyven uutvoeren ter slete toe ofte tot dat den selven onbequam sal wesen omme langer in de vaert te houden, sonder dat zij luden den selven sullen vermogen te vercoopen ofte vermangelen, dan met expresse voorwete ende consente van den vercoopers, ende en sullen oock binnen middelen egeen ander schip mogen coopen om t selve te bevaeren dan sullen desen voors. vischboot uutvoeren soo lange sy beyde int leven ende den boot bequaem wesen sal, sonder dat syluden den selven boot ledich aen lant sullen mogen laeten liggen”96, ... <fiche B1-046>

RAZE 3851b, f45/1, 5 jan [15]97, Pierken Willems dr., wedue wijlen Leunis Claessen, verkoopt Cornelis Leunissen visser d een helft van een huis, [marge: Michuyt Aertssen voor een derde part97 en Dirick Leunissen voor gelijk derde part], met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] bij Poppens cappelle, vrij van erfpacht, ... <fiche B1-046>

RAZE 3851b, f45/2, 6 jan [1596], Cornelis Leunissen visser verlijdt Pierken Willems dr., wedue Leunis Claessen, de somme van £39.10.0 over de koop van d een helft van een huis met zijn gevolge, staande bij Poppens cappelle, [zie hiervoor] ... <fiche B1-046>

RAZE 3851b, f45/3, [6 jan 1596], idem [= Cornelis Leunissen visser] verlijdt Michuijt Aertssen, zijn zwager, £15.3.4 over de koop van t derde part [in de helft98] van de huijse voors. ... <fiche B1-046>

RAZE 3851b, f45/4, [6 jan 1596], idem [= Cornelis Leunissen visser] verlijdt Dirick Leunissen gelijke £15.3.4 over gelijke derde part [zie vorige acte] ... <fiche B1-046>

RAZE 3851b, f45v/1, [6 jan 1597], Dirick Lievenssen Horen verkoopt Willem [doorgehaald99: Lievenssen(?)] Hubrechtssen visser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete, vrij van erfpacht, oost ...100, zuid Heyn Carlack, de vroone west, en noord Philips den timmerman, ... <fiche B1-046>

RAZE 3851b, f45v/2, 7 jan [15]97, Willem Hubrechtssen visser verlijdt Dirick Lievenssen visser 700 car.gld. over de koop van t voors. huis ... <fiche B1-047>

RAZE 3851b, f45v/3, [7 jan 1597], Tobias Geleynssen verkoopt Corn. Hugessen [toegevoegd: jonge Nees], wonende tot Burght [= Burgh], ontrent 2 gem. 100 r. hayman, luttel min ofte meer, gelegen in Burghambacht, zoals die te boek staan op naam van Stoffel Wisse Janssen zijn grootvader, en die de vers. Corn. Hugessen nu zelf baant, ... <fiche B1-047>

RAZE 3851b, f45v/4, [7 jan 1597], idem [= Tobias Geleynssen] verkoopt Corn. Jan Iemanssen 3 gem. 25 r. korenland, gelegen als voren [= in Burghambacht], staande op naam van zijn comparants grootvader Stoffel Wisse Janssen, welke de vers. Corn. Janssen nu baant, ... <fiche B1-047>

RAZE 3851b, f45v/5, 8 jan [15]97, Corn. Jan Iemanssen, won. in Burghambacht verlijdt Tobias Geleynssen £40.1.8 over de koop van 3 gem. 25 r. korenland [zie vorige acte] ... <fiche B1-047>

RAZE 3851b, f45v/6, [8 jan 1597], [gepasseerd?101], Willem Corn. z., Job Corn. Dane en Cornelis Janssen Nispen, elk voor een derde part, verlijden Herrent Heyndricxssen de somme van £75 vls. over de koop van een creveelschip ...102 <fiche B1-047>

RAZE 3851b, f46/1, 9 jan [15]97, Herrent Heyndricxssen en Michiel Rase, met gezamenderhand, vrijwaren van alle eventuele lasten, die daarop nog mochten rusten, Job Corn. Dane, Willem Corn. en Corn. Janssen Nispen, alle drie schippers, op de koop van een creveelschip ..., als de voorn. Herrent Heijndricxssen aan de voors. Job Willemssen ende Corn. Janssen Nispen heeft verkocht en geleverd, ... <fiche B1-047>

RAZE 3851b, f46/2, [9 jan 1597], Adriaen Janssen schutenare [toegevoegd: en Ieman Rochussen elcx een voor al etc.] verlijdt Frederick Heyndricxssen de somme van 440 gld. over koop van een “overdeckte schuyte met ganckboorden” met alle hare gevolge, ... <fiche B1-047>

RAZE 3851b, f46/3, [9 jan 1597], Job Pierssen en Willem Rochussen Vrolijck verlijden Job Adriaenssen Gilde als grootvader en voogd van t weeskind van de vers. Job Pierssen, geprocreëerd bij Leenken Jobs dr. zijn wettige huisvr., de somme van 375 car.gld. over de koop van t vierde part van een vischboot etc. ... <fiche B1-047>

RAZE 3851b, f46/4, 10 jan 1597, Claes Joossen in Noordgouwe verlijdt Ieman Gillissen Poppe £15 ter cause over de vernietinge van een obligatie, ... <fiche B1-047>

RAZE 3851b, f46v/1, 11 jan 1597, Cornelie Jan Jobssen Blanckerts wedue met Ieman de Munninck haar zwager in dezen haren gekoren voogd, belooft Herrent Heyndricxsse en Michiel Rase de bakker te indempniseren, kosteloos en schadeloos te houden vanwege de waarborg [zie f46/1], die deze hebben gedaan t.b.v. Job Corn. Dane, Willem Cornelissen en Corn. Janssen Nispen als kopers van zeker creveelschip ... <fiche B1-048>

RAZE 3851b, f46v/2, 15 jan [1597], Corn. Corn. Quirijnssen jongen Bouverie103 verlijdt de naarschreven personen elcx de somme van, te weten, Jacques de Vriese £20.12.0, Corn. Jan Domussen £22.14.1, en Corn. Arent Pieterssen £10, tesamen bedragende £53.6.0 van geliquideerde schuld; onderpand: een derde part van een huysinge met 21 gem. land, gelegen in Westenschouwen, ... en beloofde eerstdaags aldaar te verlijden voor schepenen ... <fiche B1-048>

RAZE 3851b, f46v/3, [15 jan 1597], [doorgehaald], Adriana Cornelis Crijnssen de stroodeckers wedue, met Poppe in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Lucas Philips messemakers een ledige erve, gelegen [in Zierikzee] int Vrije, met de commer van 10 s. rente jaarlijks, daaruit gaande, en haar comparant toekomende, ... <fiche B1-048>

RAZE 3851b, f46v/4, 16 jan [15]97, [het deel op f47 doorgehaald], Lucas Philip messemakers verkoopt Adriana :|: Cornelis Crynssen de stroodeckers wedue de somme van 10 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een erfken, gelegen int Vrije, binnen deze landgemerken, de straete oost, zuid af de voorn. Adriana Corn., west de vroone en noord de “camerkens”, te betalen telken Pasen, ... <fiche B1-048>

RAZE 3851b, f47/1, [16 jan 1597], Symon Coolman draagt op in rechten vrije eigendom en mangelinge aan Bartelmeus Stoffelssen, won. tot Nieuwerkerke in Schouwen, 2½ gem. korenland, [marge: daaronder begrepen 1 gem. preter 10 r. vrij vroone, int selve bevanck] gelegen in Kerkwerve in Coppe Boone weye bevanck, oost hem comparant, zuid Lenert Hoffer, west de weg, en noord hem comparant, omme de mangelinge van gelijke 2½ gem. korenland, gelegen int selve bevanck [marge: en nog £2 aan geld, “dan off in tyt ende wylen t vers. landt by der hooger hant aff gegaen wierde” belooft hij comparant de vers. Bartelmeus de vers. 2½ gem. te laten volgen] ... <fiche B1-048>

RAZE 3851b, f47/2, [16 jan 1597], Bartelmeus Stoffelsse draagt op in rechten vrijen eigendom en mangelinge aan Symon Coolman 2½ gem. korenland, gelegen als voren [zie vorige acte], oost Corn. Vooghtssen en noord, west “den heerwegh”, en zuid Corn. Adriaen Hugessen, ... <fiche B1-048>

RAZE 3851b, f47/3, 23 jan [15]97, Mayken Jan le Grande verlijdt Elisabeth Corn. Willem Davidtssen £8.15.8 van geleverde bieren en afgerekende schuld; onderpand: haar “camer” [in Zierikzee] ... <fiche B1-048>

RAZE 3851b, f47v/1, 22104 jan 1597, Job Willemssen transporteert aan Cornelis en Anthonis Willemssen zijn broeders, eerst 5½ gem. 75 r. wei, liggende int Oostervierendeel int Burgh bevanck van Cappelle, genaamd “de Noortste Burch weye”, item nog een vierde part van 4½ gem. 45 r. wei, gelegen int Burgh bevanck van Claeskinderkercke, wesende 1 gem. 49 r., tesamen 6½ gem. 124 r., ... <fiche B1-049>

RAZE 3851b, f47v/2, 25 jan [15]97, [geroijeerd], Logier Bartelmeeussen, wonende tot Nieuwerkerke in Schouwen, verlijdt Ieman Gillissen Poppe een half hoed rond koolzaad, ... te leveren tot Zierikzee van de nieuwe toekomende gewasse, ...; indien het zaad bevriest mag hij t voldoen met £5.5.0 aan geld; ... [marge: deze brief is gecasseerd ... 2 juni 1607, (wg) A. v. Cappele Azn.] <fiche B1-049>

RAZE 3851b, f47v/3, [25 jan 1597], Tobias Geleynssen verkoopt Bartelmeus Oole 3½ gem. 55 r. koren- en weiland, gelegen in Burgh int middel [doorgehaald: van Burgh] amboght, staande op den naam van Stoffel Wisse Janssen, ... <fiche B1-049>

RAZE 3851b, f47v/4, 26 [jan 1597], Bartelmeus Oolessen verlijdt Tobias Geleynssen £27.15.0 over de koop van 3½ gem. 55 r. koren- en weiland, gelegen in Burgh int midden amboght, ... <fiche B1-049>

RAZE 3851b, f47v/5, 27 [jan 1597], Corn. Cooper verkoopt Pieter Corn. van Borrendam 1 gem. 90 r. korenland “mette terwe daer inne besayt”, gelegen in Poortambacht in Welden bevanck, zuid Pieter Cater, west Pieter Corn., oost Cornelie Thomas wedue, en noord “den heerwegh” ... <fiche B1-049>

RAZE 3851b, f47v/6, [27 jan 1597], idem [= Corn. Cooper] verkoopt Arent Pieter Iemanssen de nabeschreven partijen van land, gelegen in Poortambacht, en eerst 2 gem. preter 5 r. int Bagyne bevanck, ibidem 95 r., ibidem 2 gem. 120  r., item en ten lesten ibidem 3 gem. 10 r., ... <fiche B1-049>

RAZE 3851b, f48/1, 1 feb [15]97, Jan Oortssen verkoopt Pieter Cater een gemet wei, liggende in Poortambacht aan de Breewegh, oost Pieter Cater, zuid Hans Brem105, west Lene t Visbeen, en noord de weg, ... <fiche B1-049>

RAZE 3851b, f48/2, 3 feb [1597], Jan Obertssen molenaer verkoopt Jan Cornelissen Cloote molenare d een helft van “een coren mole, schuyre, buyre, carre ende peert”, met alle t gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Hoogh Selcke, genaamd “de Fortune”, aan de zuidzijde van de haven, met de last van £2.10 erfelijke [rente] sjaars, losbaar den penninck 14, [marge: en 12 g. erfpacht], ... <fiche B1-049>

RAZE 3851b, f48/3, 3 feb [1597], Jan Hose als verkoper, Stoffel Hose en Corn. Hose, alle drie met gezamenderhand, vrijwaren van eventuele lasten Job Lievenssen Zuyr op de koop van een heudeschip etc., genaamd “t Seepaert”, zoals de voorn. Jan Hose eertijds aan de vers. Job verkocht heeft, ... <fiche B1-049>

RAZE 3851b, f48/4, [3 feb 1597], Stoffel Aelliaen Jan Diricxssen transporteert aan Leyn Marinussen decker een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Lieven Corn. z. decker, met reste en gehele inhoud van £11.7.6106, ... <fiche B1-049>

RAZE 3851b, f48/5, 5 feb [15]97, Willem Verbost tot Nieuwerkerke in Schouwen verlijdt Adriaen Danielssen £9.6.8 van geleend geld; onderpand: een stuk korenland, groot 1½ gem. 25 r., gelegen in Nieukercke int Block bevanck, genaamd “de Splitmeet”, ... <fiche B1-049>

RAZE 3851b, f48/6, 6 feb [1597], Jan Corn. Cloote transporteert Heyndrick Janssen Prouffal, zijn schoonvader, de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Symon Janssen Grave, met de reste en inhoud van 1400 car.gld., ... <fiche B1-049>

arrow-up

Verder naar RAZE 3851b, fiche 2

Noten bij fiche 1

1Op deze plek nauwelijks te lezen, maar het staat wel duidelijk in de volgende acte.

2Op f294v/3 wordt zij Mate Noole genoemd.

3Er staan in de marge geen schepenen genoemd.

4Datum gecorrigeerd; er lijkt eerst 6 gestaan te hebben, veranderd in 7?

5In acte f209/3 staat duidelijk Deute, met accent op de “u”.

6= kaashandelaar

7Er stond eerst: Jobssen, maar “ssen” is doorgehaald, en gezien het volgende woord gebroeders moet er dus gelezen worden: Rochus ende Job i.p.v. wat er eerst stond, namelijk Rochus Jobssen.

8Zwager hier dus in de betekenis “schoonzoon”

9De drie nu volgende acten staan onder één datumhoofd 16 jan 96; de daaropvolgende acten gaan weer verder, beginnend met 11 jan.

10Er stond eerst Adriaen Lievenssen, maar dat is doorgehaald; Leyn Marinus is daarboven geschreven.

11Hier nauwelijks te lezen, maar zie b.v. f7

12Zie noot hiervó&oacuter bij 16 jan. 1596

13in de hiermee samenhangende acte op f8v is de eerste naam Rase doorgestreept.

14Lees: vernieten.

15mandement van inductie = dagbrief van tijdvergunning

16= uitstel

17Er stond eerst “sijnen” maar dat is veranderd, vermoedelijk (maar niet goed te lezen) in “hun”

18Er staat abusivelijk “stuster”

19Zie acte f288/3.

20Er is ruimte gelaten voor een patroniem of achternaam, maar deze is niet ingevuld.

21Boven deze acte staat: “overmans waerschippe”

22Door verbetering niet goed te zien

23Bedoeld wordt waarschijnlijk “soror” [= zuster (Latijn)], hier in de betekenis “schoonzuster”.

24Er staat Vischersdyck.

25In deze acte is flink geknoeid; de formulering klopt daarom niet geheel.

26Dit was één van de drie schepenen,voor wie deze acte werd gepasseerd.

27Dit is tussengekrabbeld en slecht te lezen (iij e); vergelijk ook de 4e acte op deze pagina, waar eerst 2e termijn stond, met daarboven geschreven “3”

28Of misschien: Boeckelaers.

29Er staat: Kerckercke

30Er stond eerst Tack, maar dat is doorgehaald en Troost is bovengeschreven.

31Er staat per abuis trommelsagher! Zie ook de volgende acte waar correct trommelslager staat.

32Zie voorgaande acte, waarin sprake is van twee huizen. Kennelijk (ook gezien de prijs) bestond dit huis oorspronkelijk uit twee panden.

33Door verbetering slecht leesbaar; “staende” is nog het meest waarschijnlijk.

34= heg of haag

35Of misschien Chijns als het kleine streepje een afkortingsteken is.

36Hier tussen gevoegd (in de marge) maar later weer doorgehaald: “de goederen, die zij metter doot ruymen ende achterlaeten zal”

37Dit staat eigenlijk op de verkeerde plaats, maar dat komt door de toevoeging in de marge.

38Er stond eerst: Paeschen.

39Onduidelijk of dit een “achternaam” is of verwijst naar Nieuwerkerke als woonplaats.

40Er stond eerst: “ick”

41Nog onzeker; verg. f83/2. Spelling Finse lijkt het meest waarschijnlijk.

42Er stond eerst: Pieter.

43Deze acte is in de marge en onderaan de bladzijde toegevoegd.

44Zie voorgaande acte, waar hij Arentssen wordt genoemd.

45Bedrag niet ingevuld.

46= herder

47Datum gecorrigeerd; er zou ook 17 kunnen staan. Maar mogelijk moet op deze plaats 18 gelezen worden, en bij de hele, daarop volgende reeks, 17 juli. Verkoop en schuldbekentenis vallen kennelijk nooit op dezelfde dag.

48Zie voorgaande noot bij de datum.

49Als koper in f29v/4 Engel Janssen [gezegd] Ales Engel genoemd. “Gau” is de bijnaam van Mathijs Janssen, dus kennelijk haalt de klerk beide personen hier door elkaar.

50N.B. Het eerste perceel, gelegen in de Value, wordt niet bij verkochte stukken land vermeld. Is daar dus vergeten.

51Hiervoor genoemd: Cornelis Corn. Willemssen

52= gehuwde staat

53Opnieuw geplaatst f31/1, 11 aug 1596.

54Deze wordt evenwel niet eerder in deze acte vermeld.

55De klerk schrijft hier per abuis “Poolvoets wedue” i.p.v. “Poolvoet”

56Zwager hier in de betekenis van “schoonzoon”

57Heurlieden slaat vermoedelijk op Heijndrick en Maijken.

58= droogscheerder.

59Lees: Kerckwerve

60Niet verder ingevuld.

61Cf. f158/1, waar sprake is van Rommels hofstede.

62Er staat: Antverpen

63d.w.z. Fransman

64Er staat: Viane + afkortingsteken; lezing gezien het voorgaande “opt” nog onduidelijk

65Ik gebruik hier deze formulering voor een heel ingewikkelde eigentijdse formulering; het komt erop neer, dat de verkoper van een schip de nieuwe eigenaar vrijwaart, dat er nergens (in een vreemde haven) voor de datum van verkoop een last op het schip is gelegd, hetgeen ertoe zou kunnen leiden, dat het schip bij aankomst aldaar in beslag genomen zou kunnen worden. Zo ja, dan is de verkoper nog aansprakelijk.

66Door geknoei slecht te lezen; zie evenwel f15v/3 waar duidelijk “Jan” staat.

67Het woordje “de” is kennelijk tussengevoegd; vergelijk ook de volgende acte.

68De acte is vermoedelijk wel gepasseerd al worden er geen schepenen in de marge vermeld.

69Er staat “xij” maar misschien moet er hier gelezen worden “vij” gezien de data op de keerzijde.

70Aantal roeden niet ingevuld.

71Er stond eerst Willemssen, maar “ssen” is doorgestreept.

72= waard

73maljenier = koopman in ijzerwaren

74Er stond oorspronkelijk £3.10.0 en de koopsom was daarmee overeenkomstig oorspronkelijk £56.

75Deze vrijwaring duikt hier in dit register voor het eerst op; zie ook de formulering in f37/4.

76Kennelijk is niet zeker of het huis vrij van lasten is, of dat er nog iemand aanspraken kan maken.

77De acte van 12 oct. op f36v is heel licht doorgestreept, en wordt kennelijk door deze acte vervangen; onduidelijk is evenwel waarom op f37 de naam van de comparant doorgehaald lijkt.

78Nog onduidelijke naam; er lijkt Vier niet te staan, waarbij de “r” niet echt duidelijk, maar wel zoals vaak in dit register geschreven, en een witruimte voor “niet”.

79Deze acte is niet gedateerd, en zal op dezelfde dag ingeschreven zijn als de “vergeten” acten, maar onduidelijk is of dat de 16e was. In elk geval dus tussen 15 en 24 october. De acte is trouwens later herschreven.

80Ook de namen van de schepenen zijn doorgehaald, en vervangen door drie andere.

81De vierde letter is zeer vaag; op grond van andere acten moet het een “b” zijn.

82Onzeker; er lijkt (aan het eind van de regel) slechts schiptimmer te staan; is “man” vergeten of staat er wat anders?

83= kousenmaker

84= ooziedrup (WNT); water dat van de oozie (de buiten de muur stekende rand van een dak) druipt.

85Door correctie onduidelijk; afgaande op het aantal punten waarschijnijk te lezen als 14; er stond eerst 15.

86Het teken voor “pond” ontbreekt.

87Lees: moeders

88= kramer

89De belending van de wei staat weer in de tekst, dus: oost Corn. Vooghtssen etc.

90Door verbetering is het bedrag onduidelijk; in de marge staat derhalve: 20 £ 15 s.

91Zie noot bij f36/1

92Zeer slordig geschreven. Eigenlijk is de bijnaam “zwart Leenkens Jan”, dus: Jan de zoon van zwart Leenken.

93Er stond eerst: Joachim.

94Het lijkt alsof de definitieve acte slechts de overdracht van de helft op Adriaen Jacobssen betreft.

95In de marge staat: Adriaen Jacobssen visser.

96In de marge staan nog een aantal krabbels, waarvan niet is aangegeven, waar ze tussen horen, en die ook nauwelijks te lezen zijn; in elk geval staat er £12, en dat zou kunnen slaan op t feit, dat de acte mogelijk slechts uitgeschreven is voor één koper (Adriaen Jacobssen). Voor de strekking van de acte kunnen ze genegeerd worden.

97Bedoeld wordt: een derde part in de andere helft.

98In de acte vergeten.

99Misschien vergissing van de klerk, zie naam verkoper.

100Doorgehaald: Heyn Carl.(?)

101Er worden in de marge geen schepenen vermeld, maar gezien de volgende acte is deze vermoedelijk wel gepasseerd.

102In de marge staat “Jacob Tonissen”; zie f93/2, waaruit blijkt dat deze ook geld van hen krijgt.

103Er staat “Bouuerie”, met een accent op beide u's, maar moet wrs. gelezen worden als Bouverie (Bouvrie)

104De vorige acte, onderaan de vorige bladzij, is gedateerd 23 jan.

105Er lijkt “Been” te staan, maar het betreft waarschijnlijk Hans Brem.

106Zoals in de marge duidelijker staat aangegeven.

arrow-up

separator

RAZE 3851b
Register van schepenacten Zierikzee 1595-1602, bewerkt door Huib J. Plankeel

fiche 2

RAZE 3851b, f48v/1, 6 feb [15]97, Engel Janssen [gezegd] Ales Engel verkoopt Jan Lievenssen de Clerck een hofstede, groot ontrent 200 r., gelegen in Poortambacht op Weldam, ... <fiche B2-001>

RAZE 3851b, f48v/2, [6 feb 1597], [doorgehaald], Adriaen Jacobssen seylmaker verkoopt Jacob Claessen een hof, liggende [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven achter zijn comparants huisinge, vrij van erfpacht, oost Jan Byl, zuid de stads vroone, west Corn. Jan Ockersse, en noord Jacob Dronckers wedue, ... <fiche B2-001>

RAZE 3851b, f48v/3, 7 feb [15]97, Jacob Claessen verlijdt Adriaen Jacobssen £5 over koop van de vers. hof <fiche B2-001>

RAZE 3851b, f48v/4, 8 feb [15]97, Philip Corn. verlijdt Pieter Corn. wagemaker £70 van geleend geld; onderpand: een wei in Symon Achter Voren bevanck, groot 7 gem. 100 r., ... <fiche B2-001>

RAZE 3851b, f48v/5, [8 feb 1597], idem [= Philip Corn.] verlijdt Jan Lievenssen Clerck de somme van 2000 car.gld. van geleend geld. <fiche B2-001>

RAZE 3851b, f48v/6, [8 feb 1597], Betsman Cornelissen heerde en Lievenken Domus wedue verlijden Huge Willemssen £31.5.0 ter cause van “gehaelde coren ende meel”, af te betalen in vijf jaar; Lievenken Domus stelt tot onderpand haar huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] tegenover de Mole straete, “westwert vande vroone”, daar zij nu in woont, ... <fiche B2-001>

RAZE 3851b, f49/1, 11 feb [15]97107, Jacobwyff Jan Herbertssen huysvrouwe met Commer Corn. z., haar zoon, in dezen haar gekoren voogd, belooft Anthonis Rochussen te indempniseren van de £40, waarvoor Anthonis zich voor Jan Herbertssen heeft borg gesteld t.b.v. Corn. Janssen den Roon; onderpand: haar twee “camers” met hof, staande [in Zierikzee] int Vrye, ... <fiche B2-001>

RAZE 3851b, f49/2, 9108 feb [15]97, Lenert Tonissen Scraphage en Martijne Tonis Corn. Scraphages wedue, beide wonende in Zonnemaire, de voors. Martine met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, bekennen verkocht te hebben aan Ieman Gillissen Poppe, eerst acht zakken “ront coolsaet” ... “te leveren van den nieuwen toecomende gewassche, voor Jacobi dage, tot Zierikzee”; indien het zaad bevriest dan te redimeren tegen £5.10.0; item nog twee hoed “bouckeijt” [= boekwijt] ... te leveren voor Bavendag, nu eerst komende, of bij “faulte” van levering 8 s. 6 g. voor elke zak; item nog acht zakken winter terwe, te leveren Bamisse nu eerst komende, al t samen “met Sonnemaersse mate” gemeten, met twee ... (?109); stellende tot onderpand heurl. portie en deel in 9 gem. koren- en weiland, liggende in Zuytlocke, alnog met haar en haar kinderen gemeen en onverdeeld, binnen deze landgemerken, oost af Teeus Laurissen, west Janne Conincx, zuid Ocker Boye, en noord hen comparanten, ... <fiche B2-001>

RAZE 3851b, f49/3, 12 feb [1597], [doorgehaald], Adriaen Corn. Willemssen, bailliu dezer stede, Anthonis Franssen, Pieter Logierssen en Thomas Heijndricxssen, alle vier testamenteuren in de achtergelaten goederen van wijlen Willemken Claes Lenerts dr., verkopen Jacob Corn. z. den Blauwen eerst 1 gem. preter 15 r. wei, gelegen in de Value, oost Jacob vers., zuid de weg, item nog ½ gem. 10 r. korenland, gelegen in Jannisse bevanck, zuid en west Mathys Corn. t Heerschap en noord de weg, ... <fiche B2-001>

RAZE 3851b, f49v/1, 12 feb [15]97, idem [= Adriaen Corn. Willemssen, bailliu dezer stede, Anthonis Franssen, Pieter Logierssen en Thomas Heijndricxssen, alle vier testamenteuren in de achtergelaten goederen van wijlen Willemken Claes Lenerts dr.] verkopen Pieter Tonissen gareelmaker 1 gem. 15 r. weiland, gelegen in Poortambacht, in de Value, oost Ocker Corn. en west den selven, zuid Corn. Hugessen, en noord “Clootes wegh”, ... <fiche B2-002>

RAZE 3851b, f49v/2, 13 feb [15]97, Jan Bonifatius Mussis heeft verkocht aan Ieman Gillissen Poppe 16 zakken “ront coolsaets”, ... te leveren ... voor Jacobi dage 97 tot Zierikzee, “met Haemstede mate”; of indien het kwam uit te vriezen met £12 aan geld, ... <fiche B2-002>

RAZE 3851b, f49v/3, 16 feb [1597], Lenert Claessen wagemaker verkoopt Jan de Clerck Lievens z. een gem. 15 r. korenland, gelegen in Poortambacht, in Rodee bevanck, oost d erfgenamen van Corn. Janssen Vager, zuid Hans Brem, west en noord Ocker Jan Anthonissen, ... <fiche B2-002>

RAZE 3851b, f49v/4, [16 feb 1597], Heyndrick Andriessen verlijdt Lieven110 Maertssen schipper 225 gld. over de koop van d een helft van een craveelschip, ... <fiche B2-002>

RAZE 3851b, f49v/5, 18 feb [1597], [doorgehaald], Jan Corn. z. molenaer belooft Heyndrick Janssen Prouffal schadeloos te houden van de £60 vls. als de vers. Heyndrick voor hem gelicht heeft; onderpand: “zijne halve mole, carre, peert, schuyre ende buyre”, staande [bij Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven op de Hooch Selcke, ... <fiche B2-002>

RAZE 3851b, f49v/6, [18 feb 1597], Geert Corn. Willem Davidtssen als procuratie hebbend van Geert Anthonissen, van Dordrecht van date 27 jan. '97, verkoopt Geert Pieter Anthonissen cuper111 d een helft van een huis, erve, met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, oost Adriaen Janssen molenare, zuid de strate, west Rochus Iemanssen, ...; “ende sonder den commer vande erfpacht indien daer eenige uutgaet” <fiche B2-002>

RAZE 3851b, f49v/7, [18 feb 1597], Pieter Anthonis Pieterssen doet “waerschippe” aan zijn zoon Geert Pieterssen voorn. voor d ander helft van t vers. huis, vrij van erfpacht, ... <fiche B2-002>

RAZE 3851b, f50/1, 19 feb [15]97, Chaerle Pieterssen van Vlissingen verlijdt Adriaen Lievenssen Keersmaker 140 gld. over de koop van een “waterschuyte”, ... <fiche B2-002>

RAZE 3851b, f50/2, [19 feb 1597], [doorgehaald; opnieuw 22 feb], Jan Cornelissen molenaer verklaart schuldig te zijn aan Heyndrick Janssen Prouffal, zijn schoonvader, de somme van £4 erfelijke [rente112] ter cause van geleend geld, om daarmee te voldoen de rest van de koopsom van d een helft van een “coren mole”, [enz., zie hiervoor], bij de comparant gekocht van Jan Obertssen molenaer; onderpand: de helft van de molen, enz. <fiche B2-002>

RAZE 3851b, f50/3, 21 feb [15]97, Jan Jacobssen, wonende tot Elkerzee, transporteert aan Jacob Laurissen de Witte de schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Jan Janssen, inhoudende over reste £15, ... “ende by gebreke van quade betalinge beloefde guarant te wesen ende blyven” ... <fiche B2-002>

RAZE 3851b, f50v/1, 22 feb [15]97, Frans Hermanssen lynewever113 verkoopt Geert Heyndricxssen visser als broer en voogd van Lenert Heyndricxssen 6 s. 8 g. erfpacht, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, staande [in Zierikzee] op de hoek van t Vryeslop, “oostwert” de wedue van Job Robrecht Commerssen, de straete zuid, en west en noord de vroone, ... <fiche B2-003>

RAZE 3851b, f50v/2, [22 feb 1597], Jan Corn. molenaer verkoopt Heyndrick Janssen Prouff [sic], £4 erfelijke rente, dezelve hypothekerende op en uit de halve “coren mole” [zie verder hiervoor, f50/2, 19 feb]; de hoofdsom is nu £56; ... <fiche B2-003>

RAZE 3851b, f50v/3, lesten [= 28] feb [1597], Joris Digmanssen t Visbeen verkoopt Herman Janssen een half gemet weiland, gelegen in Nieuwerkerke van Schouwen, in Stoof bevanck, voet en duime gemeen met hem comparant, ... <fiche B2-003>

RAZE 3851b, f50v/4, 1 mrt [15]97, d'eerbare Vrouken Anthonis Hermanssen wedue, geassisteerd met Niclaes Willem Symonssen, haar broeder, als in dezen haar gekoren voogd, “verleedt haer dies, hoe dat sij uut haeren vrijen eygenen wille, wel beraeden, ende sonder daertoe bedwongen ofte misleet te syn van yemanden”, opgedragen, gegeven en gegunt heeft, gelijk zij doet bij deze, in rechten vrijen eigendom aan Jan Anthonissen Hubert, bailliu der stede van Brouwershaven, haar zoon, deze :|: navolgende landen, gelegen in den “Lande van over flackee” [= Overflakkee], te weten 12½ gem. vroone in de heerlijkheid van Sommelsdijk, 45 gem. gelegen “in de Thille in de resp. heerlijkheden van de Plate, Middelhernisse ende Sommelsdijck”, mitsgaders nog 36 gem., gelegen in de “noortsyde”, ... om als zijn eigen goed te gebruiken, en dat “omme vele goede ende getrouwe diensten, die den voors. Hubert haer comparante gedaen ende bewesen heeft, ende, ofte God wil, noch bewysen zal” ... met dien verstande, dat de voors. Jan Anthonissen Hubert haar jaarlijks, telken Sinte Maerten, zal opleggen de somme van £40, en dat haar leven lang; compareerde mede Jan Anthonissen, die verlijdt zijn moeder deze somme op te dragen, verbindende hiervoor zijn goederen; tot meerder zekerheid machtigt zij Geerbrant Adriaenssen, secretaris in Sommelsdijk, om voor de respectieve “gerechten ende maelsteden” deze landen aan haar zoon op te dragen; ... <fiche B2-003>

RAZE 3851b, f51v/1, [1 mrt 1597], Ieman Telle Rengerssen, Ieman Lenert Oolessen en Herman Pieterssen goutsmit, met gezamenderhand, verlijden de thesaurieren der stede Zierikzee tot derzelve stede behoeve, £1383.17.4 ter cause en over het derde termijn van de inning van “de huysschattinge vande huysen, schuyren, buyren, soutketen, meestoven, molen, hoven ende boomgaerden, gestaen ende gelegen aende suytzijde deser stede, al achtervolgende t cohyer den voorn. Ieman Telle als aennemer overgelevert”, te betalen de voors. somme in drie termijnen, te weten een derde 1 mei, een derde half juni, en een derde 1 augustus; van de laatste termijn mag £147 afgetrokken worden over het “sallaris” voor het innen; belooft Ieman zijn borgen schadeloos te houden etc. <fiche B2-004>

RAZE 3851b, f51v/2, 3 mrt [15]97, Neelken Jacob Jobssen wedue, met Ieman Haringman in dezen haar gekoren voogd, transporteert Catheline Pieter de backers wedue de schepenen schuldbrief, sprekende op Willem de Cock, met de gehele inhoud van £263.6.8, ... <fiche B2-004>

RAZE 3851b, f52/1, 3 mrt [1597], Jan Gillissen schipper [toegevoegd: ende Janne Wisse, gezamenderhand] verlijdt Leijn Marinussen decker £13 van geleend geld; stelt de vers. Janne tot onderpand de helft van haar huis, en de vers. Jan Gillissen een derde part in de helft van t vers. huis, ... <fiche B2-004>

RAZE 3851b, f52/2, [3 mrt 1597], [doorgehaald; in de marge: solverient], Gillis Iemanssen Poppe, Anthonis Hubrechtssen en Ieman Gillis Poppe, met gezamenderhand, verlijden thesaurieren dezer stede Zierikzee, tot derselver stede behoeve, de somme van £980.7.1 vls. ter cause en over “het derde termyn vande inninge vande huysschattinge vande huysen, schuyren, buyren, soutkeeten, meestoven, molen, hoven, ende boomgaerden, gestaen ende gelegen aende noortsyde vande stadt, al achtervolgende het cohyer den vers. Gillis Poppe overgelevert”, te betalen 1 mei a.s., Sint Jansmisse een derde part, en 1 aug. het laatste derde part; van het laatste part mag hij £58 aftrekken voor het innen; Gillis Poppe belooft zijn borgen schadeloos te houden; ... <fiche B2-004>

RAZE 3851b, f52/3, [3 mrt 1597], Heyndrick Logierssen, Willem de Cock en [doorgehaald: Lenert Mogge] Lieven Maertssen schipper, met gezamenderhand, verlijden thesaurieren dezer stede Zierikzee, tot derselver stede behoeve, de somme van £975.6.3.8 vls. ter cause en over het derde termijn van de inning van de huisschatting etc. aan de noordzijde van de stad, al achtervolgende het cohier den vers. Heyndrick overgeleverd; van het laatste derde part mag hij £79 aftrekken voor het innen; .. enz. <fiche B2-004>

RAZE 3851b, f52/4, 6 mrt [15]97, Anthonis Willemssen, poorter dezer stede, voor hem :|: en als procuratie hebbende van Corn. Willemsen, zijn broeder, wonende tot Brouwershaven, van 20 feb. l.l., bekent gepacht te hebben in eenen eeuwigen vrijen erfpacht van Job Willemssen, zijn broeder, twee stukken weiland, gelegen int Burch bevanck van Cappelle in Schouwen, het eene groot een gem. 90 r., oost off (sic) “den heerewech”, zuid en west af de voorn. comparant, noord af Willem Lauwessen ofte Aelliaen Corn. z. kinderen; het andere stuk groot een gem. 65 r., oost, zuid, west en noord af de comparant voorn., en dat voor de somme van £2.16.8 de hoop sjaars, “vrij van alle geschoten, dyckpenningen, honderste ofte state penninck” etc.; deze erfpacht zal verschijnen telken jare St Meertensmisse; de erfpacht mag worden afgelost met de somme van £34 vls. eens; indien het land door innundatie of anders in onbruik raakt, dan vervalt gedurende die tijd deze pacht; ... <fiche B2-004, B2-005>

RAZE 3851b, f52v/1, 8 mrt [15]97, Jacob Bouwenssen van Kerckercke [!= Kerkwerve] verkoopt Lenert Mogge 1 gem. 46 r.114 korenland, gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve] bezuiden “den vroon wegh”, zuid de kinderen van Jan Lauris Maertssen, Willem Janssen noord off (sic), oost de weg, en west de vers. Willem Janssen, ... <fiche B2-005>

RAZE 3851b, f52v/2, [8 mrt 1597], Cornelis Cornelissen den jongen Blauwen verkoopt Corn. Lievenssen arbeyder een “huys, schuyre ende hoffstede” met alle het gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Petercelie strate, met de last van 10 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, aankomende hem comparant, ... <fiche B2-005>

RAZE 3851b, f53/1, 9 mrt 1597, Cornelis Lievenssen arbeyder verlijdt Corn. Corn. z. den jongen Blauwen de somme van 1000 car.gld. over de koop van een huis, schuur, hofstede enz. [zie voorgaande acte], te betalen Sint Jansmisse komende 42 gld., en daarna telken Pasen 42 gld, ... <fiche B2-005>

RAZE 3851b, f53/2, [9 mrt 1597], idem [= Cornelis Lievenssen arbeyder] verkoopt Corn. Cornelissen den jongen Blauwen de somme van 10 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, schuur en hofstede [zie hiervoor], te betalen telken vastenavond, zoals besproken int verkopen van hetzelve; ... <fiche B2-005>

RAZE 3851b, f53/3, 9 [mrt 1597], Jacob Bouwenssen verlijdt Willem Janssen Maes £13 over geleend geld; onderpand: “een meetken coren landt”, gelegen in Mosselee bevanck, genaamd “het Cort Went115”, ... <fiche B2-005>

RAZE 3851b, f53/4, [9 mrt 1597], Willem Janssen Maes als procuratie hebbende van [doorgehaald: Jan] Anthonis Symonssen als man en voogd van Janneken Corn. Cornelis deckers [doorgehaald: wedue] dr., mijne116 syne huijsvr. ende Joos Oonholff als man en voogd van Stoffelynken Corn. Corn. deckers dr., verkoopt Jacob Bouwenssen elk een “seste” part van een hofstede, gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve], daar de vers. Jacob nu op woont, groot int geheel 2 gem. 5 r., ... <fiche B2-005>

RAZE 3851b, f53v/1, 10 mrt 1597, compareerden capiteyn Gisbert Colve als possesseur van zijn huis metten gevolge van dien, gekomen van Lieven Lievenssen Kuye, ter eender, en Magdalena Pieter Willemssen wedue, mede “besitster” van haar huis enz., “beyde staende beneffens den anderen in Sint Anthonis straete” [in Zierikzee], met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, ter andere zijde; zij hebben een geschil gehad “beroerende het setten, stellen ende afheymen van sekeren thuyn”, staande tussen hun beider erven, “mitsgaders een stucxken erffve, liggende int viercant vande erve vande vers. cap. Colve”, waarvan hij beweert dat het hem behoort; zij hebben de zaak aan arbiters voorgelegd, te weten Lenert Mogge en Joris Pieterssen, schepenen, die o.a. na “oculare inspectie” de volgende uitspraak doen: Gisbert Colve zal houden, staande tot zijn kosten, alzulken “thuyn” tussen hun twee erven, zoals tegenwoordig bij hem gemaakt is, dit alles, zolang de voorn. Magdalena int leven zal wezen, of totdat zij het huis zal verkopen; daarna zal deze “thuyn” “soo hooge met delen” onderhouden moeten worden, door degenen, die dan eigenaar zullen wezen, elk voor de helft, “daer inne begrepen de kiste vande vyver, daer de vers. Magdalena Pieters haer water uut es puttende, ... , vande water nederwaerts tot inden gront met eycken plancken, deur welcke kiste de voors. Magdalene Pieters wedue ende haer nacomelingen, possesseurs van haeren huyse, sal mogen water putten uut den vyver volgens haere waerschipbrieven daervan synde”; Colve heeft hiervoor aan de vers. Magdalena zeker bedrag betaald; ... <fiche B2-006>

RAZE 3851b, f54/1, 15 [mrt 1597], Gillis Pieterssen Taij verkoopt Jan Jacobssen arbeyder een huis met alle zijn gevolge, staande aan de dijk tot Borrendamme, vrij van erfpacht, .. <fiche B2-006>

RAZE 3851b, f54/2, 16 mrt [15]97, Jan Jacobssen arbeyder verlijdt Gillis Taij £24.10.0 over koop van t voors. huis, ... <fiche B2-006>

RAZE 3851b, f54/3, [16 mrt 1597], Telle Lenert Oolessen bekent schuldig te zijn aan Ocker Jan Anthonissen eerst de somme van £86117, op grond van een oude schepenen schuldbrief van 27 jan. 1594; item de voorn. Telle Lenertssen, met Ieman Lenert Oolessen, zijn broeder, met gezamenderhand, bekennen nog schuldig te zijn aan de voorn. Jan Anthonissen de somme van £45, uit krachte van een obligatie van 12 jan. 1596; totaal £131, die Telle belooft te betalen in 4 jaarlijkse termijnen, met rente de penninck 15, ... :|:, “dit alles conform sekere goede mannen uutsprake” ...; ... Telle belooft zijn broeder te ontlasten van de voors. borgtocht van £45, ... <fiche B2-006, B2-007>

RAZE 3851b, f54v/1, 17 [mrt 1597], Cornelis Vanne de metser verkoopt Heyndrick Jobssen als voogd van Geertruydt Jacob Jobssen weeskind, tot derselver weese behoeve, de somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, [losbaar den penninck 14], dezelve hypothekerende op en uit zijn comparants twee huizen metten gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van het kerkhof, eertijds toebehoord hebbende Quiryn Claes Eynoutssen, te betalen telken Pasen, ...; dit alles om de somme van £14 ... <fiche B2-007>

RAZE 3851b, f55/1, 17 mrt 1597, Corstiaen Adriaenssen als voogd van de twee weeskinderen van wijlen Jan Claessen, geprocreëerd bij Cunera Adriaens dr., verkoopt Lenert Mogge de nabeschreven partijen land, gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve], en eerst 2½ gem. 120 r. korenland, gelegen benoorden “den vroon wegh”, binnen deze landgemerken oost Rochus Janssen in Noordgouwe, zuid Ocker Boye, west Doen(?118) Symonssen en noord de weg, item nog 2½ gem. 31 r. korenland, gelegen in t bevanck “daer Cackersweel in leijt”, oost de dijk, zuid en west Claes Arentssen, en noord de weel, ... <fiche B2-007>

RAZE 3851b, f55/2, 18 [mrt 1597], Lenert Mogge verlijdt Corstiaen Adriaenssen als voogd van de twee weeskinderen van Jan Claessen de somme van 400 car.gld. over de koop van 5½ gem. 1 r. korenland, gelegen in Kerkwerve, 2½ gem. 120 r. “benoorden den vroon wegh” en de rest in Cackersweel bevanck, ... <fiche B2-007>

RAZE 3851b, f55/3, [18 mrt 1597], Corn. vander Heyden verkoopt Pieter Laurissen Swane eerst 4 gem. 10 r. korenland, gelegen in t Oostervierendeel [marge: “int suijder vroon lant”], oost Corn. Corn. Wisse schuteman, zuid en west Maerten Zuytschuyre, en noord de erfgenamen van Bartholomeus Lenertssen; item int selve bevanck 1½ gem. 60 r. koren- en weiland, noord af Toonken Wisse Aelliaens dr., oost Willem Symon Janssen, zuid “den heerwegh”, en west Huge Pierssen, ... <fiche B2-007>

RAZE 3851b, f55/4, 21 mrt [1597], Pieter Janssen de Witte verkoopt sr. Willem van Berendrecht een huis, erve met alle t gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van t kerkhof, vrij van erfpachten en renten, oost t hof van Thomas vanden Plas, zuid “t hoff vanden Barnarditen”, west Corn. Corn. z., en noord t kerkhof, “voorts met sulcken conditien ende verbanden als d oude waerschippebrieven daervan synde, mitsgaders de waerschippe onder dese stede zegel” ..., zoals hij comparant de voors. huijsinge tot nog toe heeft gebruikt en bezeten, dit alles om de somme van 1600 car.gld., ... :|: ... <fiche B2-007, B2-008>

RAZE 3851b, f55v/1, 22 mrt 1597, [doorgehaald], Jan Davidtsse molenaer verkoopt Corn. Vanne de metser een huis met zijn gevolge staande [in Zierikzee] op Heer Domus dam, met 12 g. erfpacht aankomende [het gilde van] de meedelvers en 18 g. de “kercke”, ... [marge, bij deze en de volgende acte: “desen huijse es vercocht aen Marten Janssen metser ende desen coop verniet, ut sequitur folio 219r] <fiche B2-008>

RAZE 3851b, f55v/2, 23 mrt [15]97, [doorgehaald], Cornelis Cornelissen Vanne verlijdt Jan Davidtssen de somme van £94 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande op sHeer Domus dam, ...
[Zie marge aantekening, hierboven vermeld] <fiche B2-008>

RAZE 3851b, f55v/3, 23 mrt [1597], [doorgehaald], Pieter Anthonissen verkoopt Geerit Pieterssen cuper een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op de Appelmarckt, vrij van erfpacht, ... <fiche B2-008>

RAZE 3851b, f55v/4, [23 mrt 1597], Willem van Berendrecht bekent verkocht te hebben aan d eersame Pieter Janssen de Witte de somme van 100 car.gld. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 15, vrij geld, dezelve hypothekerende op en uit een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van t kerkhof, bij hem onlangs van de voorn. Pieter de Witte gekocht, :|: binnen deze landgemerken, oost af de erve van hem comparant in koop verkregen van Thomas vander Plas, zuid de Barnarditen, west Corn. Corn. Willemsen en noord de strate, te betalen telken Pasen, ... <fiche B2-008>

RAZE 3851b, f56/1, 25 mrt [15]97, Corn. Janssen Brabander verlijdt Corn. Adriaen Hugessen de somme van 21 gld. 13 st. uit krachte van condemnatie, waarin hij eertijds jegens Jan Geertssen metser is veroordeeld; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] in de Nieustraete, ... <fiche B2-008>

RAZE 3851b, f56/2, [25 mrt 1597], Maijken Adriaen Janssen dr. met Corstiaen Adriaenssen, haar broeder, in dezen haar gekoren voogd, verkoopt aan Jan Lauris Janssen119 Mutsse 2 gem. 75 r. korenland, gelegen in Poortambacht in de Value, de dijk oost, de weel noord, west Corn. Jan Hugessen, en zuid Hubrecht Jan Thonissen, ... <fiche B2-008>

RAZE 3851b, f56/3, 27 mrt [15]97, Jan Lauwe verlijdt Mayken Adriaens £33.10.0 over koop van t vers. land [zie vorige acte], ... <fiche B2-008>

RAZE 3851b, f56v/1, 27 mrt 1597, d' eersame Ocker Jan Anthonissen verzekert bij deze brief Job Iemanssen (als koper van zekere 2 gem. 50 r. weiland, gelegen in Symon Achter Voren bevanck in Poortambacht, door Job Iemanssen onlangs van Joris Jasparssen gekocht), welk land eertijds door de vers. Joris met ander land aan hem, comparant, is verkocht, dat hij op dit land geen aanspraken meer zal laten gelden, dit alles conform zeker schepenvonnis, ... <fiche B2-009>

RAZE 3851b, f56v/2, 2 apr 1597, Digman Adriaenssen molenaer verlijdt Janneken vande Putte, wedue Heyndrick vande Putte, £22 van geleend geld; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] in de Nobelstraete “aldernaest Jacob den Blauwen”, ...; stelt zich verder borg Jan Corn. molenaer, ... <fiche B2-009>

RAZE 3851b, f56v/3, [2 apr 1597], Philip Tonissen als koper, Anthonis Diricxssen en Jan Gillissen t Hoefken timmerman, beide als borgen, verlijden Lienken120 Corn. Coene wedue de somme van 650 car.gld. over koop van d een helft van een creveelschip, ... <fiche B2-009>

RAZE 3851b, f57/1, 3 apr [1597], Willem Pieterssen Ruijs en Jan Jansse Clamper, beide, met gezamenderhand, verlijden Cornelis Cornelissen den ouden Aventure de somme van £60 vls. over de koop van een “nieu visch pincke”, ... <fiche B2-009>

RAZE 3851b, f57/2, [3 apr 1597], Jan Jacobssen arbeyder verkoopt Lieven Digmanssen visser een huis met zijn gevolge, gestaan [in Zierikzee] in de Wevers[welle straete]121 met 20 g. erfpacht, ... <fiche B2-009>

RAZE 3851b, f57/3, 7 apr [15]97, Lieven Digmanssen visscher verlijdt Digman Jan [gezegd] Paters Jan122 £32 over de koop van een huis in de Weverswelle straete, [zie vorige acte] ... <fiche B2-009>

RAZE 3851b, f57/4, [7 apr 1597], idem [= Lieven Digmanssen visscher] verlijdt Jan Jacobssen arbeyder £29 over de koop van een huis in de Weverswelle straete, [zie f57/2] ... <fiche B2-009>

RAZE 3851b, f57/5, 8 apr [15]97, Cornelis Anthonissen Schegghe belooft Adriaen Lievenssen Keersmaecker den schiptimmerman te vrijwaren voor de £55 waarvoor deze zich t.b.v. Augustin Warin heeft borg gesteld voor Marinus Janssen heerde als principale debiteur, ... <fiche B2-009>

RAZE 3851b, f57/6, [8 apr 1597], Jan Lenerts van Haemstede verkoopt Adriaen Lievenssen metser en Pieter van Herentals een hof, gelegen [in Zierikzee] in de Venckelstrate, vrij van erfpacht, oost de straete, zuid [niet ingevuld], west de vroone en noord Willemine Jacob Wadde, ... <fiche B2-009>

RAZE 3851b, f57v/1, [8 apr 1597], Adriaen Lievenssen stelleman verkoopt Eeuwout Lievenssen visser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Molestraete, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost de strate, zuid Corn. Lenertssen visser, west de vroone, en noord Claes Pieterssen visser, ... <fiche B2-010>

RAZE 3851b, f57v/2, 8 april [15]97, Eeuwout Lievenssen visser verlijdt Adriaen Lievenssen stelleman de somme van £80 over koop van t vers. huis [zie vorige acte], ... <fiche B2-010>

RAZE 3851b, f57v/3, 10 apr [15]97, d eerbare Vroulien123 Anthonis Hermanssen wedue, met mr Willem van Dycke, secretaris dezer stede, in dezen haar gekoren voogd, verklaart dat zij uit vrije wil hierbij geeft in eigendom aan Anthonis Hermanssen Hubert, haar zoon, de navolgende renten, te weten, eerst een rente van honderd Philips guldens jaarlijks, gehypothekeerd op de heerlijkheid van Poortvliet, en die nu betaald werd op t “comptoir” van de Grafelijke domeinen van Zeeland Beoosterschelde, nog een rente van £7 gr. vls. sjaars, gehypothekeerd op de heerlijkheid van Sint Annelandt, item nog een rente van £3.2.6 sjaars, gehypothekeerd “op t thol van Yersickenoort”, die jaarlijks betaald wordt bij de rentmr. van de Grafelijke domeinen van Zeeland Beoosterschelde, om dezelve renten op te beuren en te ontvangen als zijn eigen goed, en dat vanwege de vele goede en getrouwe diensten die hij aan haar bewezen heeft, en, zo God wil, nog bewijzen zal, nochtans met dien verstande dat hij haar jaarlijks, telken Bamisse, hiervoor zal betalen £28; compareerde mede de vers. Anthonis Hermanssen en beloofde zijn vers. moeder deze som jaarlijks te betalen; ... <fiche B2-010>

RAZE 3851b, f58/1, 12 apr 1597, Lieven Jeught verlijdt mr Corn. Couwenburgh de somme van £24 ter cause van afgerekende landpachten en anders, ... <fiche B2-010>

RAZE 3851b, f58/2, [12 apr 1597], Pieter Thomassen [gezegd] Swart van Couwe, verlijdt Jan Back124 de ketelare £34 ter cause van geleverd ijzer; onderpand: zijn huis, erve, en gevolge, [marge: en “aenbeelt”] ... <fiche B2-010>

RAZE 3851b, f58/3, 13 apr [1597], [doorgehaald], Adriaen Lievenssen metser verkoopt Symon Corn. Buyssche visser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete met 20 s. erfpacht jaarlijks, oost de straete, zuid [doorgehaald: Pieter] Willem Claessen, west de vroone, en noord [doorgehaald: Willemine Wadde; bovengeschreven: “de pat” van Jan Lenertssen van Haemstede], mits dat Sijmon gehouden blijft aan de noordzijde te hangen en te houden een “houte gote” op zijn kosten, ..., en moet onderhouden “het endeken [marge: thuyn, streckende ter vroone toe”]. <fiche B2-010>

RAZE 3851b, f58/4, 14 [apr 1597], [doorgehaald; marge: sequitur folio verso], Sijmon Corn. z. Buyssche verlijdt Adriaen Lievenssen metser de somme van 1400 car.gld. over de koop van t vers. huis [zie vorige acte] ... <fiche B2-010>

RAZE 3851b, f58/5, [14 apr 1597], [doorgehaald], Symon Cornelissen Buyssche verlijdt Jan Lenertssen van Haemstede, de somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een huis :|: erve en alle t gevolge van dien, staande in de Venckelstraete, binnen deze limieten, oost de straete, zuid Willem Claessen visser, west de vroone, en noord “de pat” van Jan Lenertssen voorn., te betalen deze rente telken Pasen; Jan Lenertssen heeft deze rente bedongen int verkopen van de ledige erve, waar nu het voors. huis op getimmerd is. [In de marge van deze acte staat: “Dese rentebrieff heeft Adriaen Lievensen metser wederom aen hem moeten nemen, overmidts de insolventheyt van Symon Corn. Buyssche, ende daerom geroyeert ende heeft die tot synen laste genomen aen Jan Lenertssen selffs te betaelen.”] <fiche B2-010, B2-011>

RAZE 3851b, f58v/1, [14 apr 1597], Abraham Janssen Troost den timmerman verkoopt Lieven Hubrechtssen visser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in t Corte Groendal [marge: met de helft ende het gebruik van “de pat”], met 3 s. 4 g. erfpacht, losbaar den penninck 14, aankomende de Heilige Geest, binnen deze landgemerken, zuid Lenert Iemanssen, west de strate, noord “de huijsinge ende pat” van Tonis Diricxssen de visser125, oost “corte knije”126, en de zuidmuur van dit huis zal wezen half en half, en zal daaraan, in- en op mogen ankeren, timmeren en varen “beneffens zijn gebuyre”, en de “geleijde loode gote” tussen dit huis en t huis van Lenert Iemanssen zal werden onderhouden door de eigenaars van beide huizen, en de waterloop half en half, mits dat de voorn. Lieven Hubrechtssen zal moeten hangen een houte ofte loode gote de 10 voet achter uit, om zijn water te leiden op zijn plaatse; voorts zal de “thuijn” tussen hun beiden door hen beiden onderhouden moeten worden, half en half, ... <fiche B2-011>

RAZE 3851b, f58v/2, [doorgehaald], 15 apr [1597], Symon Corn. Buyssche verlijdt Adriaen Lievenssen metser 1400 car.gld. over de koop van een huis en zijn gevolge, staande in de Venckelstraete, ... [zie f58/4]
[marge: “Dit geroijeert alsoo Adriaen Lievensse tselve huys wederom aen hem heeft moeten nemen”] <fiche B2-011>

RAZE 3851b, f59/1, 15 apr [15]97, Lieven Hubrechtssen visser verlijdt Abraham Janssen Troost den timmerman de somme van £159.6.8 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande int Corte Groendal, ... <fiche B2-011>

RAZE 3851b, f59/2, [15 apr 1597], [doorgehaald], Lieven Eynout wollewever verlijdt Rochus Hoffer £36.6.8 van geleend geld, ...; onderpand: zijn huis met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Bagershil, oost de straete, zuid Cryn Jobssen en noord Menta Jacobs, ... <fiche B2-011>

RAZE 3851b, f59/3, [15 apr 1597], Andries Rochussen verkoopt Pieter Cater ontrent 1 gem. korenland, gelegen in Poortambacht, in Bernarditen bevanck, west “den heerweght”, noord Corn. Cooper, oost en zuid Vroulyn Anthonis, ... <fiche B2-011>

RAZE 3851b, f59/4, [15 apr 1597], Geert Pieter Anthonissen de cuper127 verlijdt Pieter Anthonissen zijn vader de somme van £200 vls. over de koop van d een helft van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, ... <fiche B2-011>

RAZE 3851b, f59/5, [15 apr 1597], Pieter Laurissen Swane verkoopt Corn. Kempessen een half gem. 15 r. korenland, gelegen achter Scharendijke, ..., “sonder vorder waerscippe te doene, dan hij comparant vande heeren Staten van Zeelant vercregen heeft”. <fiche B2-011>

RAZE 3851b, f59v/1, 19 april [15]97, Corn. Corn. Wisse Claessen schuyteman128 verkoopt aan Jan Crynssen, wonende tot Elkerzee, ontrent 1½ gem. korenland, gelegen in de Moolhernisse van Ellemeet, ... <fiche B2-012>

RAZE 3851b, f59v/2, 22 apr 1597, Lieven Cornelissen Jeught verlijdt Corn. Huge Janssen de somme van £15, ter cause van “huyre van schuyren, schaepen(?) ende andere afgerekende schulden”, ... <fiche B2-012>

RAZE 3851b, f59v/3, [22 apr 1597], [doorgehaald], Jan Jasperssen van Oorten verlijdt Ieman Rengerssen Telle £28 vls. “ter cause ende over sekere restanten vande schattinge van de nieuwe havene, die den voorn. Ieman Telle by gescrifte aen hem comparant overgelevert heeft, bedragende int geheele £80 gr. vls., vier ofte vijff schell. onbegrepen”, ...; onderpand: zijn huis met alle t gevolge, staande [in Zierikzee] op den Dam, daar hij in woont, ... <fiche B2-012>

RAZE 3851b, f59v/4, [22 apr 1597], Maijken Jan Maertssen wedue, met Leyn Jacobssen haar oom en gekoren voogd in dezen, verlijdt de huisarmmeesters dezer stede de somme van £46 ter cause en over reste van meerder somme van de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op Poppenmeet, bij haar comparante van Lijsbeth Lievens, haar moeder zal., gekocht, die onderhoud in haar leven heeft gehad van de huisarmmeesters voors., ... <fiche B2-012>

RAZE 3851b, f60/1, [22 apr 1597], Corn. Jacobssen visser verlijdt de deken van Sint Anthonis huis met medegeven van Joris Pieterssen, overdeken van t zelve huis, en tot behoeve van t zelve huis, de somme van £10.10.0 over de koop van een kamer, die Janneken Pieter Hubrechts, zijn moeder, zal gebruiken zo lang zij in leven wezen zal, te betalen elk jaar 30 s.; onderpand: zijn huis, erve etc., staande [in Zierikzee] in Sint Domus straete ontrent t clooster van Nasareth, ... <fiche B2-012>

RAZE 3851b, f60/2, [22 apr 1597], Adriaen Maertssen en Heyndrick Claessen tinnegieter, beide huisarmenmeesters dezer stede, verkopen mr Ananias Hellembreker [doorgehaald was: Adriaen Lievenssen] een “steene camer”, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete, vrij van erfpacht, ... <fiche B2-012>

RAZE 3851b, f60/3, 23 apr [15]97, mr Ananias Hellembreker [doorgehaald was: Adriaen Lievenssen metser] verlijdt de huisarmenmeester dezer stede de som van £32 over koop van een “steene camer” [zie vorige acte] <fiche B2-012>

RAZE 3851b, f60/4, [23 apr 1597], Claes Janssen schutenare verlijdt Claeswyff Jans dr., wedue van Hallinck Diricxssen, £28 over koop van een “overdeckte schuijte”, ... <fiche B2-012>

RAZE 3851b, f60/5, 26 apr [1597], Corn. Jacobssen schiptimmerman verlijdt Anthonis Corn. Dycke £14.17.4 ter cause van geleverd hout, ... <fiche B2-012>

RAZE 3851b, f60v/1, [26 apr 1597], Corn. Corn. Claessen Noorde transporteert aan Jan de Jonge de schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Adriaen Jan Hugessen, wonende tot Haamstede, met de reste en gehele inhoud van £21, daar af 20 s. verschenen is mei 1596 over reste van £3, en verder telken mei £3, ... <fiche B2-013>

RAZE 3851b, f60v/2, [26 apr 1597], Willemine Jans uit Noordgouwe, wedue wijlen Herman Geerlofs, met Poppe haar gekoren voogd, voor ons belijde, hoe dat de voorn. Herman Geerlofs, haar man, in zijn leven verkocht heeft gehad aan [niet ingevuld] een craveelschip, etc., daar af zij comparante heeft genoten d een helft, en d erfgenamen van Herman d ander helft, behalve de leste paije, die voor haar comparants contingent nog te ontvangen staat; zij belooft t vers. schip op alle havenen, wateren, stroomen en rivieren te bevrijden ...; onderpand: haar huis ... <fiche B2-013>

RAZE 3851b, f60v/3, 10 mei [15]97, Geert Corn. z. in Altecleene [= Alteklein polder] transporteert Jacob Laurissen de Witte vier koeien, “2 root van haere, 1 zwarte, ende 1 bruyne”, dit alles over zekere som, die hij uit krachte van een schepenen schuldbrief aan hem schuldig is; tot de Goessche marckt nu eerstkomende mag hij dit transport nog lossen; tot die tijd mag hij ook het profijt van de melk hebben, mits hiervoor betalend £12.8.8; ... <fiche B2-013>

RAZE 3851b, f61/1, [10 mei 1597], Sijmewijff Marinus Anthonissen de metsers wedue, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Adriaen Danielssen als voogd van zijn broeders wezen £5.10.0 van geleend geld; onderpand: haar huis, staande [in Zierikzee] t enden St Anthonis straete, “aldernaest de huysinge” van Cesar Porquin, ... <fiche B2-013>

RAZE 3851b, f61/2, [10 mei 1597], Corn. Philipssen verlijdt Jan Anthonissen de Jonge £28 van geleend geld en afgerekende schuld, ...; onderpand: 16 gem. wei, liggende in Ravenshouck bevanck, ... <fiche B2-013>

RAZE 3851b, f61/3, 15129 mei [15]97, Maijken Willem Schenck dr., wedue wijlen Pieter Adriaen Poppe z., verkoopt Hans Mauris de scrijnwerker een erfken, liggende achter haar huis, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, de vroone lopende tussen dit erfken en de erve van de vers. Hans Mauris, “raijende van de houck van de achtergevel van de huysinge van Pieter vande Velde, lijnrechte tot den scheytmuyr van Corn. Laurisse cuper”, zo zal zij comparante behouden een pad van 3½ voet breed, “responderende aldernaest d erve” van de vers. wedue vande Velde, om “acces” te hebben tot130 de vroone; met conditie dat de voorn. Jan Mauris [marge: moet “setten eenen borderen ofte steenen scheet tuyn ofte muyr tusschen hun beyder erve”, die hij] ... moet onderhouden; blijft alsnog gehouden de gehele vroone op zijn tijd “uuten te doen” ... en repareren ... op zijn kosten, ... <fiche B2-013>

RAZE 3851b, f61/4, 16 [mei 1597], Corn. Corn. Wisse schuteman verkoopt aan Bartelmeeus Marinussen van Ellemeet een hofstede, gelegen in Ellemeet, in de Steenheernisse, groot ontrent een half gem., mitsgaders het gedeelte van de moeren, de vers. hofstede “aenvolgende”, ... <fiche B2-013>

RAZE 3851b, f61/5, 17 [mei 1597], Bartelmeeus Marinussen verlijdt Corn. schuteman 40 gld. over koop van de hofstede vers. [zie vorige acte] ... <fiche B2-013>

RAZE 3851b, f61v/1, 17 mei [15]97, Cornelis vander Heyden verkoopt Pieter Laurissen Swane 24½ gem. zo koren- als weiland, gelegen deels in Cappelle, deels in Brijdorpe, te weten in Cappelle 11 gem., genaamd “Corn. Hugessen gors” waarbij zal volgen “een weyken van de oostbancken, van noorden inne, tot den wegh toe”, item in Bridorpe 13½ gem. zo koren- als weiland, zuid “de amboghts heere”, noord “den heerwegh”, oost Jan de Jonge, en west Pier Janssen tot Cappelle, etc. <fiche B2-014>

RAZE 3851b, f61v/2, 18 mei [15]97, Adriaen Jacobssen visser verlijdt Corn. Corn. den ouden en Ieman Corn. z. den jongen Avonture, schiptimmerluyden, £100 over de koop van d een helft van een “visch pincke”, te betalen de vers. somme “uut de winninge die t schip telcken zeevaert winnen ende trecken sal, tsy luttele ofte vele, soo God dat sal verleenen”, ... [vergelijkbare bepalingen als in f44v/5, 4 jan 1597] ... ende “ofte hij comparant van de vianden genomen, gerensonneert ende gestolen ofte geplundert wierde, d een helft vande schaede sal comen tot laste van hem comparant, ende d ander helft tot laste vande vercoopers, als wesende proprietarissen vande ander helft vande boot vers.”, ... <fiche B2-014>

RAZE 3851b, f62/1, 18 mei [1597], Maerten Adriaenssen schoemaker verkoopt Jan Bartelmeussen van Calcken een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Poppe meet, oost de havene, de straete west, Aert de ketelaer noord, en zuid Corn. [niet ingevuld] arbeyder, vrij [van erfpacht], ... <fiche B2-014>

RAZE 3851b, f62/2, 19 mei [1597], Jan Bartelmeeussen van Calcken verlijdt Maerten Adriaenssen schoemaker £23 over de koop van een huis, staande op Poppe meet, [zie vorige acte], ... <fiche B2-014>

RAZE 3851b, f62/3, [19 mei 1597], Lieven Jacobssen, provoost op [op t schip van] capiteyn Ketelaer, verlijdt Job Heyne £15 van geleverd hout, ...; onderpand: zijn huis, staande [bij Zierikzee] op de Visschersdyck, “aldernaest de keete daer aen t hout vers. gelevert es”, ... <fiche B2-014>

RAZE 3851b, f62/4, 23 mei [15]97, Pieter Anthonis Pieterssen verkoopt Marchelis Goltsius apothecaris een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op de Appelle marckt, vrij van erfpacht, ... <fiche B2-014>

RAZE 3851b, f62/5, 24 mei [15]97, Marchelis Goltsius verlijdt Pieter Anthonis Pieterssen de somme van 2000 car.gld. over de koop van een huis, erve, en alle zijn gevolge, staande op de Appelmarckt, ... <fiche B2-014>

RAZE 3851b, f62v/1, 27 mei [15]97, Job Iemanssen verlijdt Rochus Adriaen Pierssen de Hondt £38.17.0 over de koop van 2½ gem. 90 r. land, gelegen in Poortambacht, ... <fiche B2-015>

RAZE 3851b, f62v/2, [27 mei 1597], [testament], compareerden Steven Antheunissen arbeyder van Vilvoorde en Lijsbeth Clements dr., zijn wettige huisvr., dezelve Lijsbeth geass. met haar man voors., hun residentie jegenwoordig houdende binnen dezer stede, beide gaande, staande enz., ..., “ende comende tot de dispositie van hunne tijdelijcke goederen, die God almachtich henluden op deser weerelt goedertierlijcken vergunt, verleent ende syluden met hunnen suyren ende zwaeren arbeyt met den anderen gewonnen ende vercregen hebben” ... :|: ... benoemen zij wederzijds de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam; als er na het overlijden van de langstlevende van hen beiden binnen 1 jaar en 6 weken geen erfgenamen verschijnen, dan gunnen zij de overgebleven goederen aan de gemeene armen van Zierikzee; hebben daartoe tot testamenteur schepen Niclaes Cauwe genomineerd, ... <fiche B2-015>

RAZE 3851b, f63/1, [27 mei 1597], Willem Pieterssen Cock verkoopt Corn. Janssen den Roon de somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, [losbaar den penninck 14131], dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de kerkhof, binnen deze landgemerken, oost af Cornelis Iemanssen, west [niet ingevuld], noord de straete en kerkhof, te betalen telken Johi..(?132), 1598 t eerste jaar ... <fiche B2-015>

RAZE 3851b, f63v/1, 28 mei 1597, Jacob Adriaenssen en Jan Pieterssen, beide vissers, wonende tot Brouwershaven, met gezamenderhand, verlijden Jan Janssen Clamper de somme van £61.18.4 over de koop van de twee derde delen van een vischboot, hen comparanten te danke geleverd, het derde part aankomende de vers. Clamper, ... <fiche B2-016>

RAZE 3851b, f63v/2, [28 mei 1597], is gecompareerd Elisabeth Corn. Adriaenssen de cupers wedue, met Adriaen Jacobssen schrynwercker haar gekoren voogd, om te voldoen aan het schepenvonnis, waarin Adriaen Marinus Ruse jegens haar is gecondemneerd in een paije van t huis, daarin de vers. Ruse woont, en waarin zij insgelijks is gecondemneerd om het huis met een onversterfelijke borg te moeten bevrijden van de rente van 32 s. erfelijke rente sjaars, die Ocker Jan Anthonissen op t vers. huis heeft sprekende, conform het vonnis van 5 jan. 1597, waartoe zij verbindt haar huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, oost van Claes Cauwe, west van Heylwyff Zegers en noord de straete, ... <fiche B2-016>

RAZE 3851b, f63v/3, 1 juni 1597, Adriaen Jacobssen seijlmaker verlijdt Corn. Jacobssen Fluweelenooghe £24 over de koop van t zesde part van een vischboot, ... <fiche B2-016>

RAZE 3851b, f63v/4, 2 juni [1597], [doorgehaald], Dane Corn. Janssen Vagers wedue verkoopt Jan Heyndricxssen Mollemans en Rutsert Heyndricxssen een schuur, erve, :|: ende alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Hooch Mole straete, achter t Gasthuys, oost Job Willemssen, zuid de straete, west Cornelie Tomas en noord [niet verder afgemaakt; zie volgende acte] <fiche B2-016>

RAZE 3851b, f64/1, 2 juni [15]97, Dane Corn. Janssen Vagers wedue verkoopt aan Jan Heyndricxssen Molleman [doorgehaald: en Rutsert Heyndricxssen] een schuur, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] achter t Gasthuys in “de groote poorte”, vrij van erfpacht, oost Catharina Heyndricxs, zuid C. Cooper, west “de pat”, en noord haar comparante, mits conditie dat zij, comparanten133, en hun nakomelingen, de vers. schuur niet mogen afbreken om een “mispit” af te maken, ... [opm: zie ook voorgaande acte] <fiche B2-016>

RAZE 3851b, f64/2, 3 juni [15]97, Jan Heyndricxssen Molleman verlijdt Dane Corn. Janssen Vagers wedue £90 over de koop van een schuur [zie voorgaande acte] ... <fiche B2-016>

RAZE 3851b, f64/3, 2 juni [1597], Corn. Janssen Norman, wonende tot Vlissingen, verlijdt Adriaen Maertssen en Adriaen Janssen Kaeckelare 800 gld. over de koop van een vischboot, ... <fiche B2-016>

RAZE 3851b, f64/4, 3 juni [15]97, Lybert Geertssen als procuratie hebbend van Geert Janssen van Zierikzee, zijn vader, woonachtig tot Gorchum, Anthonis Maertenssen, mede procuratie hebbend van zijn broeders en broeders kinderen, mede woonachtig aldaar, elk voor een vijfde deel, Niclaes Pieterssen voor hem zelf en hierin vervangende zijn broeders, zuster en broeders kinderen voor een gelijk vijfde deel, Corn. Jan Ockerssen voor hem zelf en hierin vervangende zijn broeders en zusters kinderen, voor t vierde vijfde deel, en Corn. van Gelder, man en voogd zijner huisvrouw, voor hem zelf en hierin vervangende zijn huisvrouwen zwager, voor t vijfde vijfde deel, alle tsamen erfgenamen in de achtergelaten goederen van wijlen Matte Jan Diricxssen dr.134, verkopen Heyndrick Claes Pieterssen een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, met zulken commer etc., ... <fiche B2-016>

RAZE 3851b, f64v/1, 7 juni 1597, Marinus Janssen We...(?135), wonende tot Loopers Cappelle [= Looperskapelle], verlijdt Jan de Jonge £28 over afgerekende schuld; onderpand: een wei, gelegen in Moeldal van Cappelle, groot 10 gem. 100 r., oost den “heerwegh”, zuid Jan de Jonge, west Dirick Pieterssen, en noord Stoffel Corn. Beellesse, ... <fiche B2-017>

RAZE 3851b, f64v/2, 10 juni [15]97, Engel Adriaens Batenburger transporteert aan Corn. Jacobssen Fluweelen ooge de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende op Jan Smacke, berustende alsnog ten onderpand onder Jacques de Vriese, inhoudende over reste 753 gld., op termijnen van 114 gld. sjaars, ... <fiche B2-017>

RAZE 3851b, f64v/3, [10 juni 1597], Jan Clamper verlijdt Jan de Jonge £64 over de koop van “heerden”136, ... <fiche B2-017>

RAZE 3851b, f64v/4, 27 juni [15]97, Corn. Tonissen naijer verlijdt Pieter Laurissen Swane £50 ter cause van afgerekende schuld en geleend geld, ... <fiche B2-017>

RAZE 3851b, f64v/5, [27 juni 1597], Marinus de Criger en Jan Janssen Spaengiaert, tesamen, verlijden Jacob Corn. z. Blauwen £19.12.0 over afgerekende schuld, ...; de vers. Criger beloofde zijn borg te bevrijden ... <fiche B2-017>

RAZE 3851b, f65/1, 3 juli 1597, Pieter Hermanssen goutsmit verlijdt Herman Pieterssen goutsmit, zijn zoon, £93.10.0 vls. ter cause en over t gene hij voor hem, comparant, belooft heeft te betalen aan diverse personen; tot meerder “versekertheyt” transporteert hij aan de vers. Herman Pieterssen zijn inkomende137 schulden, volgens zijn schuldboek, ... <fiche B2-017>

RAZE 3851b, f65/2, 4 juli [1597], Jacob Corn. z. creemer verlijdt Pieter Wouterssen de somme van £31.3.15 van geleverde “creemerie”, ...; onderpand: zijn huis, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck. <fiche B2-017>

RAZE 3851b, f65/3, 5 juli 1597, Pieter Joris Pieterssen, overman gemaakt om te verkopen twee huizen, beneffens den anderen, met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de kerkhof, op de hoek van de Beestemarckt, t welk Beeldeken Herman Aertssen wedue toebehoort en nu geabandonneerd heeft, bekent dat hij, met autorisatie van het gerecht van 3 juli 1597, deze t.b.v. de crediteuren openbaar heeft verkocht aan Cornelis Janssen den Roon als meest daarom biedende, met de commer van [niet ingevuld] erfpacht, en dat voor de somme van £255; den Roon heeft hiervoor t.b.v. de crediteuren een schepenen schuldbrief gepasseerd [zie f65v/1]; boven de last van de erfpacht heeft de koper nog tot zijn last genomen in de koop van de vers. twee huizen een erfelijke rente van 10 s. sjaars. <fiche B2-017>

RAZE 3851b, f65v/1, 7 juli 1597, Corn. Janssen den Roon verlijdt de gemeene crediteuren van Beeldeken Hermans wedue de somme van £255 over de koop van twee huizen [zie voorgaande acte] ... <fiche B2-018>

RAZE 3851b, f65v/2, 9 juli [15]97, Dirick van Necke verkoopt Dirick Bartelssen 4 gem. preter 20 r. weiland, gelegen in t Sluys bevanck in Poortambacht, binnen deze landgemerken, zuid Enghel Gau, noord Pieter van Borrendam, oost de dijk en west de weg, ... <fiche B2-018>

RAZE 3851b, f65v/3, 10 [juli 1597], Heyndrick Logierssen verkoopt Job Heyndricxssen Mulock een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Bagershil, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost Willem Crynssen Keyser, zuid de strate, west en noord Jacob Lievenssen metser, ... <fiche B2-018>

RAZE 3851b, f65v/4, [10 juli 1597], Jacob Bouwenssen van Kerckercke [!= Kerkwerve] verkoopt Cornelis Tonissen tot Kerckercke 3½ gem. korenland, genaamd “de Patmeet”, gelegen in Mosselee bevanck, oost Corn. Huge Janssen, Jan de Bonte zuid af, Bartelmeus Cauwe noord af, en “de heerwegh” west af, ... <fiche B2-018>

RAZE 3851b, f65v/5, 12 juli [15]97, Job Heijndricxssen Mulock verlijdt Heyndrick Logierssen 1700 car.gld. over de koop van een huis, erve en alle zijn gevolge, staande op Bagershil, ... <fiche B2-018>

RAZE 3851b, f66/1, 15 juli 1597, Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen een huisken, erve en zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vrije, verklaart dat hij dit op verzoek van Lieven Iemansse als armmeester dezer stede openbaar heeft verkocht aan Jacob Pauwelssen arbeyder, binnen deze landgemerken, oost de vroone, zuid Catelyne Q...paerts(?), west de straete en noord de wedue van Hans Spitsenbaert, met 7 s. erfpacht, om de somme van £78, ... <fiche B2-018>

RAZE 3851b, f66/2, 16 juli [1597], Jacob Pauwelssen arbeyder verlijdt Lieven Iemanssen als huisarmenmeester dezer stede, tot des armen behoeve, de somme van £78 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B2-018>

RAZE 3851b, f66/3, 16 juli [15]97, Dirick Bartelssen verlijdt Dirick van Necke de somme van £45.4.0 over de koop van 4 gem. preter 20 r. weiland, [zie acte f65v/2] ... <fiche B2-018>

RAZE 3851b, f66/4, 22 juli [1597], joncheer Jan van Serooskercke als procuratie hebbend van joncheer Bruninck van Wijngaerden, heer van sHeer Arentsberge, Westkercke, etc., transporteert sr Jan Anthonissen de Jonge de schepenen rentebrief met t recht van dien, sprekende tot laste van Niclaes Willemssen cooman, gepasseerd voor schepenen van St Annelandt, inhoudende de somme van £25.12.4.18 vls. sjaars, telken Bavendagh, ... <fiche B2-018, B2-019>

RAZE 3851b, f66v/1, 22 juli [15]97, Heijndrick Claes Pieterssen tinnegieter verlijdt Cornelis van Gelder en mr Jan Brant, beide als man en voogd van hun huisvrouwen, erfgenamen voor een vijfde deel in de achtergelaten goederen van Ale Jan Diricxssen138, de somme van £160.16.2 over de koop van t vijfde part in een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, [zie f64/4] ... <fiche B2-019>

RAZE 3851b, f66v/2, [22 juli 1597], idem [= Heijndrick Claes Pieterssen tinnegieter] verlijdt Corn. Corn. Jan Ockerssen voor hem zelf en voor zijn broeders139, zuster en zusters kinderen, elk bij equale portie, gelijke somme van £160.16140 over de koop van gelijk vijfde part van t vers. huis [zie f64/4] ... <fiche B2-019>

RAZE 3851b, f66v/3, 23 juli [1598], Geert Pieter Anthonissen verlijdt Janneken Geert Tonisse wedue tot Dordrecht 800 gld. over de koop van d een helft van een huis met zijn gevolge, staande aan de noordzijde van de haven, ... <fiche B2-019>

RAZE 3851b, f66v/4, [23 juli 1597], idem [= Geert Pieter Anthonissen] verlijdt Pieter Anthonissen, zijn vader, 476(?) gld. over de koop van d een helft van t vers. huis [zie vorige acte], ... <fiche B2-019>

RAZE 3851b, f67/1, 24 juli [15]97, Janneken Geert Anthonis wedue, wonende tot Dordrecht, transporteert aan Heyndrick Claes Pieterssen tinnegieter de schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Geert Pieter Anthonissen cuper141, met de gehele inhoud van 800 gld., ... <fiche B2-019>

RAZE 3851b, f67/2, 29 juli [15]97, Wittelle Lenert Oolesse verkoopt Pieter Witte en Adriaen den Dagh acht koeien142, 4 paarden (zwarte merries, waarvan één gekomen van lange Jan uut Dreischor), en 14 schapen, dit alles om de somme van £102, die hij aan hen schuldig is over achterstallige pacht; hij mag de vers. “beesten, peerden en schaepen” nog lossen met de vers. 102 pond, de ene helft Goessche marckt a.s., en de andere helft St Maerten en Kersmisse; indien hij in gebreke blijft is de verkoop definitief. <fiche B2-019>

RAZE 3851b, f67/3, 29 juli 1597, [testament], Willem Janssen heerde en Mate Lenerts dr., zijn wettige huisvr., geass. met haar vers. man als haar gekoren voogd, beide gaande, staande etc., ... :|: de langstlevende van hen beiden blijft in het gebruik van de gehele boedel, inclusief t geheel huis, erve en gevolge van dien, hen jegenwoordig tesamen toebehorend, staande en gelegen [in Zierikzee] op St Joosmeet; na overlijden van de langstlevende zal het erfdeel van de eerststervende toekomen aan de erfgenamen van de eerststervende; de langstlevende mag de helft van de eerststervende niet verkopen of belasten, en moet het huis onderhouden, de lasten betalen enz.; bij hertrouwen van de langstlevende moeten de erfgenamen van de eerststervende hun erfdeel ontvangen; gezien de vele diensten die zij genoten en gehad hebben van Jan Janssen visser, “heurlieder dochters sone” en ook uit affectie :|: tot denselven Jan Janssen heurl. “cosyn”143 legateren hem, wanneer hij “sal gecomen wesen tot huwelicken state” de somme van £6, ... <fiche B2-019, B2-020>

RAZE 3851b, f68/1, 5 aug [15]97, Wittelle Lenert Oolesse eerst verlijdt Pieter Witte en Adriaen den Dagh gezamenlijk de somme van £54 vls; [idem] den selven Wittelle en Ieman Lenert Oolessen, gebroeders, met gezamenderhand, verlijden de selve Pieter Witte en Adriaen den Dagh gelijke £54 vls., ter cause van landpacht en afgerekende schuld, bij de voorn. Wittelle met zijn vers. pachters144 afgerekend, zoals hij verklaarde, te betalen ...; Wittelle Lenerts voorn. beloofde Ieman Lenerts, zijn broeder, voor d een helft van de vers. somme te bevrijden enz. ... <fiche B2-020>

RAZE 3851b, f68/2, 5 aug 1597, Jan Corn. molenaer bekent geruild te hebben met en draagt op aan Joos Roelantssen molenaer d een helft van “een coren mole, schuere [,] buere, carre peert”, met alle t gevolge van dien, genaamd “de Fortuijne”, staande [bij Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, op de Visschers dijck, op de Hooge Selcke145, met de last van £2.10.0 vls. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, mitsgaders nog 12 g. erfpacht uit de helft van de vers. molen enz. gaande, dit alles omme de mangelinge van d een helft van “een coren mole, carre, peert”, mitsgaders d een helft van honderd roeden erve, daar die molen op staat, gestaan op de Hooch Selcke, buiten de Noordhaven poort :|: op den Heunaersdyck, die hij bekende in rechten vrijen mangelinge ontvangen te hebben, ... <fiche B2-020, B2-021>

RAZE 3851b, f68v/1, 5 aug 1597, Joos Roelantssen molenaer bekent geruild te hebben met en draagt op aan Jan Corn. molenaer d een helft van een korenmolen [zie voorgaande acte] “op te Noort Selcke”, met de last van de helft van 30 s. erfelijke rente sjaars, mitsgaders nog de helft van 9 g. erfpacht jaarlijks, ... enz. <fiche B2-021>

RAZE 3851b, f68v/2, 7 aug [15]97, [doorgehaald], Cornelis Philipssen verkoopt Jan de Jonge 2 gem. preter 2 of 3 r. wei, gelegen in Poortambacht in [doorgehaald: Jannesse bevanck] Ravenshouck bevanck, binnen deze landgemerken, oost Corn. Stevenssen Cooper, zuid de weg, west Rochus Hoffer, en noord Corn. Philipssen, omme de somme van £21, ...; hij mag deze wei nog lossen tot Bamisse eerstkomende, ... <fiche B2-021>

RAZE 3851b, f69/1, 7 aug 1597, Janneken Corn. dochter, wedue wijlen Jaspar Jasparsse smidt, met Gillis Iemanssen Poppe als haar gekoren voogd in dezen, draagt op aan Ieman Telle Rengerssen als aannemer van de huisschatting van het jaar 1596 de somme van 2 s. vls. erfpacht sjaars, [losbaar den penninck 15], dezelve hypothekerende op en uit haar huis [in Zierikzee] met de gevolge van dien, “staende tusschen Beddeweech, op de westhouck van t Clockstraetken”, te betalen telken Pasen, dit alles om de 30 s. die zij schuldig was over de huisschatting, en die Ieman tot zijn last heeft genomen, ... <fiche B2-021>

RAZE 3851b, f69/2, 8 aug [1597], accoord tussen Aert Janssen carreman ter eender, en Lieven Cornelissen Magerman, getrout hebbende de dochter van de voorn. Aert Janssen, ter andere zijde; Aert Janssen draagt over aan Lieven Corn. z. en zijn huisvrouw zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] voor t Bagijnhoff, met zulken commer etc. :|: ..., item nog een “cleen schuyrken”, staande int Bagijnhof, waarvoor de voorn. Lieven Corn. z. gehouden blijft te betalen hetgeen Aert nog schuldig is over koop van dit huis, en bovendien nog £3.6.8 en nog £5, die Aert nog schuldig is over koop van een paard en een wagen, welke schulden Lieven Corn. z. met zijn huisvrouw t hunnen laste genomen hebben; voorts is afgesproken, dat Aert Janssen en Barbel van Houten, zijn huisvr., beide in “den achter camerken” van t zelve huis zullen blijven wonen hun leven lang; Lieven zal daar een “betstede ende schoorsteen” maken; indien Lieven of zijn huisvrouw kwam te overlijden voor Aert en Barbel, dan zal de langstlevende moeten gedogen dat Aert en zijn huisvrouw daar zullen blijven wonen, ... <fiche B2-021, B2-022>

RAZE 3851b, f69v/1, 11 aug 1597, Willem Gillissen schipper verlijdt Augustin Warin een erfelijke rente van 20 s. sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis :|: staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven ontrent de poorte, binnen deze landgemerken, oost af Hans Waerseggers, zuid de stads veste, west Marinus Janssen heerde, en noord de haven, te betalen telken St Laurens dage, ... <fiche B2-022>

RAZE 3851b, f70/1, 12 aug [1597], Corn. Philipssen verlijdt Jan de Jonge £21 van geleend geld; onderpand: 2 gem. weiland, gelegen in Ravenshouck bevanck, oost Corn. Stevenssen, zuid de weg, en noord hem comparant, ... <fiche B2-022>

RAZE 3851b, f70/2, [12 aug 1597], Pieter Janssen van Herentals den huijstimmerman transporteert aan Andries Janssen houckmaker de schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Willem Claessen visscher met de rest en geheele inhoud van £154.16.8, ... <fiche B2-022>

RAZE 3851b, f70/3, [12 aug 1597], Anthonis Franssen, Pieter Logierssen en Tomas Heyndricxssen, alle drie testamenteurs in de achtergelaten goederen van wijlen Willemken Claes Lenerts dochter, transporteren aan Adriaen Corn. Willemssen, bailliu dezer stede, 1 gem. 15 r. weiland, gelegen in Poortambacht, in de Value, binnen deze landgemerken, oost Ocker Corn., den selven west, zuid Corn. Huijgessen, en noord “Cloosters wegh”, om zekere som geld, die zij ontvangen hebben van Pieter Anthonis t.b.v. de gemeene erfgenamen, ... <fiche B2-022>

RAZE 3851b, f70v/1, 13 aug 1597, Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen twee huizen “aen malcanderen”, staande [in Zierikzee] op den Dam, dat Heijnderick Claessen tinnegieter toebehoort, bekent dat hij deze op verzoek van de voorn. Heijndrick Claessen openbaar heeft verkocht aan Jan Corn. Backer als meest daarom biedende, met alzulken last van het onderhoud van goten, als de oude waarschipbrieven dat mee brengen, met de commer van 17 s. 11 g. 18 m. vls erfpacht jaarlijks daaruit gaande, mitsgaders £2 erfelijke rente sjaars, bij de verkoper int verkopen voor hem besproken, binnen deze landgemerken, oost en zuid de strate, west Tomas vander Plas en noord af d erfgenamen van Soete Bloke; is betaald; ... <fiche B2-023>

RAZE 3851b, f70v/2, 14 aug 1597, Jan Cornelissen Backer bekent schuldig aan Heyndrick Claes Pieterssen den tinnegieter de somme van £866.13.4 ter cause en over de koop van twee huizen met alle hare gevolge, staande op den Dam, ... [zie vorige acte] ... <fiche B2-023>

RAZE 3851b, f70v/3, [14 aug 1597], Jan Lievenssen Boij verkoopt Jacob Janssen, zijn zoon, een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, “streckende de erve achter den selven huyse ter halve welle toe, staende int midden vande bleyckhoff”, vrij van erfpacht, ... [doorgehaald: “welverstaende dat den waterloop van desen huyse sal voeren(?) door den huyse van Jan Lievenssen, staende achter de erve van desen vercochten huyse, ende sal den waterloop voors. werden becosticht ende onderhouden by beyde de possesseurs van hunnen huysen”]; hij belooft alle commer af te doen, die daarop is geweest voor 1593, ten tijde t zelve huis verkocht werd, ... <fiche B2-023>

RAZE 3851b, f71/1, [14 aug 1597], [doorgehaald; in de marge: sequitur folio 80], Maijken Willem Poolvoets wedue, met Willem Corn. Willem Davidssen, haar broeder, als in dezen haar gekoren voogd, en Corn. Willemssen Poolvoet, voor hem zelf en hierin vervangende Jan Diricxssen, haeren zwager, mitsgaders Maijken Willem Poolvoets dr., heurl. dochter en zuster resp., verkopen Willem Digmanssen metser een erve, gelegen [in Zierikzee] achter de Vischmarckt, vrij van erfpacht, “streckende van voren de straete aff tot der lenghte toe van t achterste van t secreet huys van Corn. den Dagh, midts dat sijluden comparanten sullen blyven behouden eenen pat aldernaest den muijr vande erve van Elizabeth Corn. Willem Davidts wedue, binnen syn muijren vijff voeten breet zijnde, omme achter op strate uut te comen, ende den scheijtmuijr responderende vant secreet huijs van Corn. den Dagh dweers over de erve westwaert, die sal den voorn. Willem Digmanssen t synen coste nu opmaken ende den selven muijr onderhouden eeuwigh ende ervelick”; ... <fiche B2-023>

RAZE 3851b, f71/2, 15 aug [1597], [doorgehaald; in de marge: sequitur folio 80], Willem Digmanssen metser verlijdt Mayken Willem Poolvoets wedue, Corn. Willem Poolvoetssen, Betteken en Mayken Willem Poolvoets kinderen, elk bij equale portie, 450 car.gld. over de koop van een ledige erve [zie voorgaande acte, en f80] mitsgaders “de materialen van eenen ouden spycker”, hem comparant verkocht en geleverd, ... <fiche B2-023>

RAZE 3851b, f71/3, [15 aug 1597], Jacob Janssen Boij verlijdt Jan Lievenssen Boij, zijn vader, de somme van £466.13.4 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande aan de zuidzijde van de haven, [zie f70v/3] ... <fiche B2-023>

RAZE 3851b, f71v/1, 16 aug 1597, Jan Davidtssen molenaer draagt op in rechten vrijen eigendom aan Jan Cornelissen molenaer de vijf schepenen waarschipbrieven en brievenrecht, met de mangelinge van “een halff coren mole, molewerff, carre, peert”, met t gevolge van dien, gestaan [in Zierikzee] op de stads veste, aan de noordzijde van de stad, vrij van erfpacht, ... etc., dit om de mangelinge van d een helft van een korenmolen, molenwerf, met de helft van honderd roeden erve, carre peert en alle t gevolge van dien, staande op de Noortselcke, hem comparant daar voor vermangelt en geleverd, ... <fiche B2-024>

RAZE 3851b, f71v/2, [16 aug 1597], Jan Cornelissen molenaer draagt op in rechten vrijen eigendom aan Jan Davidtssen molenaer, in rechten mangelinge van d een helft van “een coren mole, mole werff, carre peert, schuijre, met de helft van hondert roeden erve”, ..., staande op de Noortselcke, met de last van 19 s. erfpacht jaarlijks, uit de helft van de vers. molen gaande, [enz. als hierboven], ... <fiche B2-024>

RAZE 3851b, f71v/3, 17 [aug 1597], Jan Davidtsse verlijdt Jan Corn. molenaer de somme van £86 over de rest en volle betalinge van de koop van een halve korenmolen, enz. <fiche B2-024>

RAZE 3851b, f71v/4, [17 aug 1597], Job Hase visser transporteert Huge Willemssen Keijser de schepenen waarschipbrief en t recht vandien, met de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, ... is betaald, ... <fiche B2-024>

RAZE 3851b, f72/1, [17 aug 1597], Griete Meerten Janssen, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, als erfgename van Cornelie Lauris wedue, transporteert aan Lieven Jacobssen van Bosschusen de schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Maerten Barentssen de meedelver, met de rest en gehele inhoud van £27.10.0 vls., ... <fiche B2-024>

RAZE 3851b, f72/2, [17 aug 1597], Pieter Wouterssen creemer, getrout hebbende Æmmerentiana mr Geerbrant dochter146, wedue wijlen Steven Jobssen, verkoopt Anthonis Cornelisse Dycke een hof met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstrate, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost de straete, zuid Willemken Piers dr., west de vroone, en noord “de pat” van Balten van Botlandt, omme de somme van £2 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, die hij int verkopen van dit hof heeft bedongen, ... <fiche B2-024>

RAZE 3851b, f72/3, 19 aug 1597, Jan Geertssen Pharo verlijdt Corn. Wisse z. stelleman als oom en voogd van Rochus Michielssen stellenaers weeskind de somme van £24.13.4 over reste van meerder somme van de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op St Joos meet, hem comparant te danke geleverd, ...; conditie dat “het derde paert van t huys” zal blijven staan als onderpand, ... <fiche B2-024>

RAZE 3851b, f72/4, 19 aug 1597, Jan Geertssen Pharo verlijdt de Heijlige Geestmeesters de somme van £49.6.8 over rest van meerder somme over de koop van tweederde deel van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande op St Joos meet, bij hem comparant eertijds gekocht van Livina Michiels wedue, de moeder was van Pieterwijffken Michiels dochter, blijkende bij een schepenen schuldbrief van 29 jan 1593, ... <fiche B2-024>

RAZE 3851b, f72v/1, 20 aug [15]97, Anthonis Corn. z. Dycke timmerman verlijdt Pieter Wouterssen creemer, als getrout hebbende Emmerentiana mr Geerbrants dr., wedue wijlen Steven Jobssen den timmerman, de somme van £2 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een erve, staande en liggende in de Venckelstraete, [als in f72/2] ... <fiche B2-025>

RAZE 3851b, f72v/2, 21 aug [1597], sr Anthonis Hermanssen Hubert stelt zich borg voor Willem Corn. z. Cooper, zijn broeder, “nu jegenwoordigh gevangen wesende van wegen syne crediteuren op sGravensteen deser stede”, te weten dat de voors. Willem Cooper “de selve zijne gevanckenisse niet en zal violeren, noch te ontgaen, tsij bij openen deuren ofte andere sinistre wegen”, ...; indien wel, dat is Anthonis aansprakelijk voor de gehele schuld [bedrag niet genoemd]; de voorn. Willem Corn. Cooper mede voor ons schepenen :|: comparerende, belooft de voorn. Anthonis te vrijwaren, en stelt als onderpand, zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, daar hij nu in woont, ... <fiche B2-025>

RAZE 3851b, f73/1, 22 [aug 1597], Huge Willemssen verlijdt Job Hase £250 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande aan de zuidzijde van de haven, ... <fiche B2-025>

RAZE 3851b, f73/2, 23 aug 1597, Jan Janssen Buijsken verlijdt Anthonis Franssen timmerman £10.10.0 van t maken van een nieuwe “peuye” in zijn huis, met de materialen daartoe geleverd; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] op Bagershil, ... <fiche B2-025>

RAZE 3851b, f73/3, 25 aug 1597, Pieter Jorissen z., overman gemaakt om te verkopen de helft van 7 gem. en vijf147 en 70 r. korenland, gelegen in Poortambacht, int Houtvate bevanck, d ander helft met Corn. Stevenssen Cooper, secretaris dezer stede, gemeen, bekent dat hij dit op verzoek van Niclaes Janssen Huijbert, Lieven Sebastiaenssen Rute en Niclaes Claes Pieterssen, als speciale procuratie hebbende :|: van de jonkheren Daniel Suijs, heere van Lare en ambachtsheer van Grijsenoort, en Jaques Suijs, heere van Nedervelt en ambachtsheer van Tolsent, gebroeders, gepasseerd binnen de stad Luik, voor notaris Jan Stapel, d.d. 29 nov. 1596, openbaar heeft verkocht, draagt dit over aan Corn. Stevenssen Cooper, vrij van alle commer van erfpacht, ... <fiche B2-025, B2-026>

RAZE 3851b, f73v/1, [25 aug 1597], idem [= Pieter Jorissen, van wege dheren Daniel Suijs en Jaques Suijs] verkoopt Corn. Jacobssen Fluweelenooge 1 gem. 25 r. korenland, gelegen in Poortambacht in Isewadde bevanck, ...<fiche B2-026>

RAZE 3851b, f73v/2, 25 aug 1597, Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op de oosthoek van t Visslop, aan de zuidzijde van de haven, genaamd “de drije Teemsten”, bekent dat hij dit op verzoek van Davidt Franssen als sequester in de goederen van Jan Herbertssen [creemer148], “onmachtich syns verstants ende vyff sinnen synde” ... :|: openbaar heeft verkocht aan mr Ananias Hellembreker, als meest daarom biedende, met de commer van 20 s. erfpacht sjaars, en verder zoals de voorn. Jan Herbertssen en Jacobwijff Jans dr., zijn overleden huisvrouwe, hetzelve huis bezeten en gebruikt hebben, ... <fiche B2-026>

RAZE 3851b, f74/1, [25 aug 1597], idem [= Pieter Jorissen als overman, vanwege Davidt Franssen als sequester over de goederen van Jan Herbertssen creemer, [zie voorgaande acte]], verkoopt Anthonis Joossen Borse de metser een huis, erve en alle t gevolge van dien, vrij van erfpacht, staande [in Zierikzee] in t Vrije, binnen deze landgemerken, oost af de vroone, zuid af Jan [niet ingevuld] de olyslager, west af de strate en [noord] mr Jan Boenaert; mits dat de koper en de voorn. Jan [de olyslager] de goot liggende tussen hun twee huizen tesamen zullen onderhouden, en “cavelen met hen beyden wyen t water vande gote voren off achter tot synen profyte leyden sal”; de “thuijn” aan de noordzijde van dit huis zal de eigenaar moeten “beheynen wel dichte met doren”, als ook de “thuijn” aan de zuidzijde; de “welle” staande in de “thuijn” van de noordzijde zal wezen half en half; item, of de koper van t hof “noordewaert” liggende van dit huis, geliefde “den doren boom”, staande in den “thuijn” off te houwen ofte te snoeijen, dat zal hij moeten toestaan; de koper zal ook moeten toestaan als de eigenaar van de hof aan de noordzijde aan of in de muur van dit huis zou willen timmeren; .. :|: wanneer hij een goot wil leggen aan de muur dan mag hij dat doen; ... <fiche B2-026, B2-027>

RAZE 3851b, f74v/1, [25 aug 1597], idem [= Pieter Jorissen als overman, vanwege Davidt Franssen als sequester over de goederen van Jan Herbertssen creemer, [zie f73v/2]], verkoopt mr Jan Boenaert, churgijn149, een hof, vrij van erfpacht, staande [in Zierikzee] in t Vrije, binnen deze landgemerken, oost af de vroone, zuid af Anthonis Joossen Borse, west de strate, en noord de kamer [van] Commer Cornelissen; de koper zal mogen timmeren aan en in de muren van beide naastgelegen panden; de koper zal de “thuijn” achter de “camers” strekkende tot op de vroone onderhouden half en half; en de “thuijn” strekkende van de “camers” tot op de vroone, zal de koper “inhalen” tot aan de “pruymboom” toe; en de “thuijn” aan de zuidzijde van t hoff, met de “welle” te [onder]houden half en half; zal ook de koper den “doren boom”, staande in den “suijt thuijn” mogen snoeien of hakken; ... <fiche B2-027>

RAZE 3851b, f75/1, [25 aug 1597], idem [= Pieter Jorissen als overman, vanwege Davidt Franssen als sequester over de goederen van Jan Herbertssen creemer, [zie f73v/2]], verkoopt Commer Corn. een “steene camer”, vrij van erfpacht, staande [in Zierikzee] in t Vrije, binnen deze landgemerken, oost en zuid mr Jan Boenaert, west de strate, en noord Jan Roelantssen [gezegd] blanck150 Jan, bierdrager; mr Jan Boenaert mag in de muur timmeren [zoals hiervoor]; Commer Corn. als koper van deze kamer, en Jan Roelantssen bierdrager, koper van de kamer, noordwaarts hier af staande, zullen beide de “thuijn” achter deze kamer onderhouden, strekkende tot de vroone toe, en de andere helft bij mr Jan Boenaert als koper van t hof; de koper van deze kamer en die van de noordwertse kamer zullen samen de een helft van de last dragen van de “thuijn”, staande in de “pat” tussen Jan Roelantssen voorn. en de kamers voors.; ... <fiche B2-027>

RAZE 3851b, f75/2, [25 aug 1597], idem [= Pieter Jorissen als overman, vanwege Davidt Franssen als sequester over de goederen van Jan Herbertssen creemer, [zie f73v/2]], verkoopt Jan Roelantssen bierdrager [een camer], vrij van erfpacht, [staande in Zierikzee in t Vrije], binnen deze landgemerken, oost af t hof van mr Jan Boenaert, zuid Commer Cornelissen, west de strate en noord de voorn. Jan Roelantssen; ... :|: de koper van deze kamer, mitsgaders de eigenaar van de “zuijt camer” moeten de “thuijn” lopende achter de twee “camers” ter vroone toe, tesamen onderhouden de ene helft, en de eigenaar van de hof de andere helft; ook de “thuijn” staande tussen de “pat” en Jan Roelantssen moet eensgelijk door de eigenaars van de twee kamers onderhouden worden; ... <fiche B2-027, B2-028>

RAZE 3851b, f75v/1, 25 aug 1597, Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen een huis, voorhuis, spijker, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, in de “houttuyn”, met “een pat achter ter straeten toe uutcomende”, bekent, dat hij dit op verzoek van Catharina Willem Pieter Hubrechtssen Pous wedue openbaar heeft verkocht aan Anthonis Corn. Dycke de timmerman, als meest daarom biedende, vrij van erfpacht, dan nu belast met £2 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, die de verkoopster int verkopen bedongen heeft; ... <fiche B2-028>

RAZE 3851b, f75v/2, 27 aug 1597, Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen een huis met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Visslop op den hoek van de strate, bekent, dat hij dit op verzoek van Jan Corn. Backer openbaar heeft verkocht aan Pieter Corn. z. Boere de schutenare als meest daarom biedende, met de commer van 10 s. erfpacht sjaars, ... <fiche B2-028>

RAZE 3851b, f76/1, 26 aug 1597, mr Ananias Hellembreker verlijdt Davidt Franssen als sequester in de goederen van Jan Herbertssen t.b.v. degenen, die daarin gerechtigd zijn, £402 over de koop van een huis [zie f73v/2] ... <fiche B2-028>

RAZE 3851b, f76/2, [26 aug 1597], mr Jan Boenaert chirugijn verlijdt Davidt Franssen als sequester in de goederen van Jan Herbertssen t.b.v. degenen, die daarin gerechtigd zijn, £174 over koop van een hof [zie f74v/1] ... <fiche B2-028>

RAZE 3851b, f76/3, [26 aug 1597], Anthonis Joossen Borse verlijdt Davidt Franssen als sequester in de goederen van Jan Herbertssen t.b.v. degenen, die daarin gerechtigd zijn, £150 over de koop van een huis [zie f74/1] ... <fiche B2-028>

RAZE 3851b, f76/4, [26 aug 1597], Commer Corn. verlijdt Davidt Franssen als sequester in de goederen van Jan Herbertssen t.b.v. degenen, die daarin gerechtigd zijn, £52.15.0 over koop van een “steene camer” [zie f75/1] ... <fiche B2-028>

RAZE 3851b, f76v/1, 26 aug 1597, Jan Roelantssen bierdrager verlijdt Davidt Franssen als sequester in de goederen van Jan Herbertssen t.b.v. degenen, die daarin gerechtigd zijn, £56.10.0 over koop van een “steene camer” [zie f75/2] ... <fiche B2-029>

RAZE 3851b, f76v/2, [26 aug 1597], Pieter Cornelissen Boere schutenare verlijdt Jan Cornelissen Backer de somme van £284.3.4 ter cause van een huis, erve en alle t gevolge van dien, “staende beneden t ende op den houck van t Visslop”, ... te betalen telken Sint Gillis dage £14, ... <fiche B2-029>

RAZE 3851b, f76v/3, [26 aug 1597], Anthonis Cornelissen Dijcke verlijdt Catheline Willem Pieter Hubrechtssen Pous wedue de somme van £1052 ter cause en over de koop van een huis, voorhuisken, spijker, erve, achteruitgang en alle t gevolge van dien, staande aan de zuidzijde van de haven, in de “houttuyn”, ... <fiche B2-029>

RAZE 3851b, f76v/4, [26 aug 1597], Pieter Corn. Boere de schutenare verkoopt Jan Cornelissen Backer de somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck :|: 14, dezelve hypothekerende op en zijn huis, met alle t gevolge van dien, staande op de oosthoek van t Visslop aan de Vismart, te betalen telken Bamisse, ... <fiche B2-029>

RAZE 3851b, f77/1, [26 aug 1597], Anthonis Cornelissen Dijcke den timmerman verkoopt Catharina Willem Pieter Hubrechtssen Pous weduwe de somme van £2 erfelijke rente sjaars, [telken Pasen], losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een huis, enz. [zie f75v/1, f76v/3] bij hem van de voors. Catheline Willem Pous nu gekocht, ... <fiche B2-029>

RAZE 3851b, f77v/1, 26 aug 1597, Jan Cornelissen de Backer transporteert aan Daniel Corn. de mandemaker een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in t Visslop, ... <fiche B2-030>

RAZE 3851b, f77v/2, 27 aug [15]97, Daniel Cornelissen mandemaker verlijdt Jan Corn. z. ..(?151) Backer £127.6.8 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande int Visslop, ... <fiche B2-030>

RAZE 3851b, f77v/3, [27 aug 1597], Job Heyne schiptimmerman verkoopt Marinus Engelssen arbeyder een huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] “in Catten hage” op den Vissersdyck, vrij van erfpacht, oost “den Hemel”, zuid “den heere erve”, west Aelliaen de carreman, en noord de straete, ... <fiche B2-030>

RAZE 3851b, f77v/4, 26 aug 1597, Cornelis Corn. z. stoeldraeijer transporteert aan Ieman Rengerssen Telle de somme van 12 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit drie zijne huizen, staande [in Zierikzee] “aen den anderen” tusschen Bedde weegh en “op den houck van t Lombaertstraetken”, te betalen telken kersmisse, ... <fiche B2-030>

RAZE 3851b, f78/1, 26 aug 1597, Corn. Stevenssen, secretaris dezer stede, verlijdt de jonckeren Daniel en Jaques Suijs, gebroeders, de somme van £72.3.4 over koop van d een helft van 7 gem. vijf ende 70 r. korenland, gelegen in Poortambacht int Houtvate bevanck, ... <fiche B2-030>

RAZE 3851b, f78/2, 26 aug 1597, Corn. Jacobssen Fluweelen ooge verlijdt jonckeren Daniel en Jaques Suijs, gebroeders, de somme van £8.13.4 over de koop van 1 gem. 25 r. korenland, gelegen in Poortambacht in Isewadde bevanck, te betalen d een helft tot Goessche marckt 1598 en d ander helft een jaar daarna, ... <fiche B2-030>

RAZE 3851b, f78/3, 29 aug 1597, Mathijs Mathijssen schoelapper, voor hem zelf, en als procuratie hebbend van Maeyken Daecx, wedue wijlen Claes Marinussen de molenare, met gezamenderhand, verklaren verkocht te hebben aan Ieman Telle Rengerssen de somme van 6 s. erfpacht sjaars, ter cause en over “hun beyder contingent van hunne huijsschattinge van hunne van hunne [doorgehaald: exceptie] huijsen de anno 1597” (sic), van welk jaar de voorn. Ieman Telle aannemer is geweest, te betalen telken kersmisse, stellende tot onderpand hun huizen, eerst de voorn. Mathijs zijn huis met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Maerstrate, oost en noord af Dirick Bartelssen en west de strate, en t huis van de voors. Mate Daecx, oost Job Tack :|: zuid de strate, west “de Keersse” en noord “den Blauwen Gans”; ... de comparant, zo voor hem zelf, als van wegen zijn voors. “swegermoeder” zal dit mogen lossen in twee termijnen van £2.2.0, bedragende den penninck 14, ... <fiche B2-030, B2-031>

RAZE 3851b, f78v/1, 29 aug 1597, Jacob Janssen pasteijbacker en Jan Raphelssen speelman stellen zich borg voor maximaal £100, die Cornelis Soetemanssen als “doerwaerder” [= deurwaarder] over geheel Zeeland Beoosterschelt ontvangen, innen, opbeuren ofte onder hem hebben zal, ...; Corn. Soetemanssen belooft zijn borgen :|: schadeloos te houden, ... <fiche B2-031>

RAZE 3851b, f79/1, 1 sep 1597, Willem Janssen schoelapper getrout hebbende Adriana Corn. Lenertsse de vissers dr., voor hemzelf voor een vierde part, en Hester Corn. Lenerts dr., voor haarzelf, mede voor een vierde part, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, en beide hierin vervangende Rochus Cornelis z. visser voor het derde vierde part, mitsgaders de vijf weeskinderen van Cornelis Lenertssen de heerde voor het vierde vierde part, verkopen Eeuwout Corn. z. coggenare een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Lange Groendal, met 3 s. erfpacht, mitsgaders nog 10 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, bedongen int verkopen van dit huis, met de last van de helft van het onderhoud van de goten ter wederzijden van het huis, binnen deze landgemerken, oost de straete, zuid Nele Job Dane, west de wedue van Pieter Ketelare, en Lenert Symonssen noord af, ... <fiche B2-031>

RAZE 3851b, f79/2, 2 sep [1579], Eeuwout Cornelissen coggenare verlijdt Willem Janssen schoelapper, getrout hebbende Adriana Corn. Lenertssen de vissers dr., de somme van £82.6.8 over koop [van een vierde part] van een huis, [zie vorige acte] <fiche B2-031>

RAZE 3851b, f79/3, [2 sep 1579], Eewout Cornelissen de coggeman verkoopt aan de gemeene erfgenamen van Mate Digmans de somme van 10 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een huis, erve en gevolge, staande in t Lange Groendal, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid Nele Job Dane, west :|: de wedue van Pieter Ketelaere, en noord af Leendert Symonssen, te betalen telken Bamisse, ... <fiche B2-031, B2-032>

RAZE 3851b, f79v/1, [2 sep 1597], Eewout Corn. coggeman verlijdt Rochus Cornelis Lenertssen de visser de somme van £82.6.8 over de koop van t vierde part van een huis, enz. [zie vorige acten] ... <fiche B2-032>

RAZE 3851b, f79v/3, 2 sep [15]97, Eewout Corn. coggeman verlijdt Hester Cornelis Lenertssen de vissers dr. de somme van £82.6.8 over de koop van t vierde part van een huis, enz. [zie vorige acten] ... <fiche B2-032>

RAZE 3851b, f80/1, 2 sep [15]97, Eewout Corn. schipper verlijdt de vijf weeskinderen van wijlen Corn. Lenertssen de heerde, geprocreëerd bij Wijve Corn. Lenertssen dochter, de somme van £82.6.8 over de koop van t vierde part van een huis, enz. [zie vorige acten] ... <fiche B2-032>

RAZE 3851b, f80/2, 3 sep [15]97, Maeijken Willem Poolvoets wedue, met Willem Corn. Willem Davidtssen, haar broeder, als in dezen haar gekoren voogd, Corn. Willem Poolvoets en Maeyken Poolvoets dr., mede geass. met de voorn. Willem Cornelissen, haar oom, als haar gekoren voogd, alle drie voor henzelf, en hierin vervangende Jan Diricxssen, heurlieder zwager, bekennen verkocht te hebben aan Willem Digmanssen de metser een hof, gelegen [in Zierikzee] achter de Vischmarckt in Sinte Domus strate, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af Corn. den Dach, zuid af de strate, west af “den pat” van hen comparanten, en de selve [comparanten] noord af, ...; “ende es den selven hoff ende erve streckende van voren de strate aff, tot het achterste van t secreethuijsken van t huijs toebehorende Corn. den Dagh voornoemt”, genaamd “de cleene Roeijbaerse”, met conditie, dat de voorn. comparanten zullen blijven houden aan de westzijde van dit verkochte erf een pad om van hun voorhuis achter uit te gaan ter straten van de Vischmart, breed zijnde binnen de muren 5 voeten, elke voet van 11 duimen, en de “scheytmuer” responderende van de hoek van t vers. secreethuijsken, dwarsover de erve met de zuidmuur annex dezelve dwarsmuur aan de westzijde van t vers. pad, die zal :|: Willem Digmanssen en zijn nakomelingen onderhouden ten eeuwigen dage; ...; voorts zal de voorn. Willem Digmanssen zijn waterloop van zijn achterplaats mogen leiden over de pad voorn., mits stellende en onderhouden een ijseren tralie, daar het water zijn loop door hebben mag, in de zuidmuur van zijn plaats; ...; de voorn. Maeyken Willem Poolvoets wedue, Corn. Willem Poolvoets z. en Maeyken Willem Poolvoets dr., voor henzelf, en hierin vervangende de vers. Jan Diricxssen, mitsgaders Willemine Jacob Wadde wedue, heurlieder zuster en moeye resp., dezelve Willemine verkiezende in dezen als haar gekoren voogd Jan Corn. Willem Davidtssen, haar broeder, beloofden de voorn. Willem Digmanssen de metser waerschippe van t voors. hof te doen, en hem te garanderen, dat hij mag “varen ende timmeren” aan de muur van t vers. huijs van “de Cleene Roeijbaerse”, den voorn. Corn. den Dach toebehorende ... <fiche B2-032, B2-033>

RAZE 3851b, f80v/1, 3 sep 1597, Willem Digmanssen de metser verlijdt Mareken Willem Poolvoets, met haar kinderen, elk voor een gelijke portie, 450 car.gld. over koop van een hof, enz. [zie vorige acte] .., mitsgaders van de materialen van een “oude spycker”152, hem comparant verkocht, ... <fiche B2-033>

RAZE 3851b, f81/1, [3 sep 1597], Wittelle [doorgehaald: Ieman] Lenert Oole z. transporteert Pieter Laurissen Zwane [doorgehaald: ontrent anderhalff] 2 gem. 35 r. wei, gelegen in Kerkwerve, binnen deze landgemerken, zuid af Pieter Zwane, west hem comparant, noord Trynken Bouman en oost de wei, genaamd “Venegien”, ... <fiche B2-033>

RAZE 3851b, f81/2, [3 sep 1597], Cornelis vander Heyden verkoopt Pieter Laurissen Zwane een wei, groot ontrent 20 gem., genaamd “Wapperlant”, gelegen in Kerkwerve, oost af d erfgenamen van Rochus Lieven Engelssen, zuid Wittelle Leendert Oolessen, west Jan Boeije, en noord Pier Plas “met den heerewegh”, ... <fiche B2-033>

RAZE 3851b, f81/3, 4 sep 1597, Cornelis Jan Barentssen visser draagt op aan Jan Claesse visser de vier schepenen waarschipbrieven en brieffs recht, met de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] bij de “fonteyne”, met alzulken commer van erfpacht ... <fiche B2-033>

RAZE 3851b, f81/4, 5 sep 1597, Digne Thonis Corn. Cornelis dr., met Corn. Soetemanssen, haar cosyn, als in dezen haar gekoren voogd, draagt op aan sr Dirick Claessen als oom en voogd van Susanneken Hieronijmus van Eeckhouts dr., tot haar behoeve, de rentebrief onder t groote zegel van Delft, [van] £3 erfelijke losrente sjaars, tot laste derzelver stede, losbaar den penninck 18, verschijnende telken 9 september en 9 maart, ... <fiche B2-033>

RAZE 3851b, f81v/1, 6 sep [15]97, Adriaen Jacob Pieterssen seylmaker verlijdt Corn. t Kint stierman £86 over koop van t vierde part van een vischboot, ... <fiche B2-034>

RAZE 3851b, f81v/2, [6 sep 1597], Mareken Willem Poolvoets wedue, Maijken Willem Poolvoets dr., beide geass. met Willem Corn. Willem Davidtssen, heurlieder broeder en oom respectieve, als in dezen haar gekoren voogd, en Cornelis Willemssen Poolvoet, alle drie voor henzelf, en hierin vervangende Jan Diricxssen, heurl. zwager getrout hebbende Bette Willem Poolvoets dr., vrijwaren Willemine Corn. Willem Davidts dr., wedue wijlen Jacob Wadde, heurl. zuster en moije resp., van alzulken borgtocht, als zij, beneffens hen comparanten, heeft gedaan in een schepenen waarschipbrief van een hof en erve, gelegen achter de huijsinge van de voors. Mareken Willem Poolvoets wedue, uitkomende achter in St Domus straete op de Vischmarckt, bij Willem Digmanssen metser van hen gekocht, “sulcx indien naermaels eenighe zwaricheyt op t voors. hoff ende erve, mitsgaders het timmeren ende metsen aen het nieu huys van Corn. Adriaenssen den Dagh, genaempt “de cleen roij baerse”, staende beneffens t voors. hoff, geviele ofte dattet den voorn. Willem Digmanssen met rechte beleth ofte uutgewonnen wierde” en Willemine daarover aangesproken werd, dat zij in dat geval haar schadeloos zullen stellen, ... :|: stellende tot onderpand hun huis, erve en alle t gevolge van dien, staande aan de zuidzijde van de haven, hen allen nog int gemeen toebehorende, binnen deze landgemerken, oost Corn. den Dagh, zuid achter den hof, bij de vers. Digmanssen nu gekocht, west Elisabeth Corn. Willem Davidtssen wedue, en noord de straete, ... <fiche B2-034>

RAZE 3851b, f82/1, 7 sep [15]97, Pieter Jorissen overman van wegen Claes Jan Hermanssen Hubert, Lieven Rute en Claes Claes Pieterssen verkoopt Corn. Cornelissen van Zierikzee ontrent 1 gem. land, “hayman subiect den meye pacht”, gelegen tussen de “twee wegh” bij de molen van Westenschouwen, toebehorende jonckeren Jacob en Daniel Suijs, gebroeders, ... [zie folio 73], <fiche B2-034>

RAZE 3851b, f82/2, [7 sep 1597], Abraham Janssen Troost timmerman verkoopt Tonis Diricxssen corte knie visscher een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in t Corte Groendal, met de helft van “de pat”, liggende “suytwert” van dit huis, binnen deze landgemerken, oost de vroone, zuid “den pat ende den huyse” van Lieven Hubrechtssen, west de straete en noord af Jan Laurissen visser, met 3 s. 4 g. erfpacht, aankomende de Heilige Geest dezer stede, losbaar den penninck 14, mitsgaders nog 3 s. 4 g. lijfrente, staande ten lijve van Aechte Danckert van Mannee wedue, “die te lossen staet met eenen dobbelen ducaet in specie”, met conditie dat de voorn. Tonis onderhouden moet den “heynmuyr” staande achter tussen deze erve en de erve van Jan Laurissen alleen te zijnen laste, ten ware de voorn. Jan Laurissen de voorn. muur begeerde te betimmeren, ... <fiche B2-034>

RAZE 3851b, f82/3, 9 sep [15]97, Tonis Diricxssen corte knije de visser verlijdt Abraham Janssen Troost den timmerman £164 153 over koop van t voors. huis [zie voorgaande acte] ... <fiche B2-034>

RAZE 3851b, f82v/1, [9 sep 1597], Pieter Wouterssen creemer verkoopt Adriaen Lievenssen metser een hof met zijn gevolge, gelegen [in Zierikzee] in de Venckelstraete, vrij van erfpacht, met de last van 23 car.gld. erfelijke rente, losbaar den penninck 14, oost de vroone, zuid hem comparant, west de straete, en noord [niet ingevuld], ... <fiche B2-035>

RAZE 3851b, f82v/2, 10 sep [15]97, Adriaen Lievenssen metser verkoopt Pieter Wouterssen creemer £3.16.8 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een hof [als in vorige acte], te betalen telken Bamisse, ... <fiche B2-035>

RAZE 3851b, f82v/3, 15 sep 1597, Joris Jasperssen verkoopt Pieter Cornelissen Nonneman de somme van £2 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, [in Zierikzee] in de Potstraete op de westhoek van sHeer :|: Diricx werff geseyt Sint Anthonis strate, binnen deze landgemerken, noord en oost de strate, zuid de huijsinge en erve van joncker Jan van Serooskercke en west mr Adriaen Provoost “den organista”, item nog zijn schuur, erve en alle t gevolge van dien, staande voor de Verreput, binnen deze landgemerken, oost Pieter Corn. van Borrendamme, west Corn. Corn. den jongen Blauwen, zuid “den heerpat” en noord de strate, ..., te betalen telken Sint Jansmisse, ... <fiche B2-035>

RAZE 3851b, f83/1, 16 sep [15]97, Pieter Wouterssen scipper tot Zierikzee verlijdt Jacob Joossen secretaris tot Enkhuizen de somme van 175 car.gld. ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld, ... <fiche B2-035>

RAZE 3851b, f83/2, [16 sep 1597], Jacob Janssen Boij verlijdt Rochus Cornelissen Finse154 £37.10.0 uit krachte van zekere uitspraak van goede mannen d.d. 10 sept. ; hierop wordt gekort de somme waarvoor Rochus zich jegens hem comparant verbonden heeft, blijkens zekere bekentenis, gepasseerd voor wethouders van Amsterdam, ... <fiche B2-035>

RAZE 3851b, f83v/1, [16 sep 1597], [doorgehaald; niet gepasseerd], Pieter Jorissen, overman, verkoopt op verzoek van Arent Diricxssen scrijnwerker, voor hemzelf voor een zesde part, Willemken en Mayken Marinus Cater dochters, mede elk voor een zesde part, en hierin vervangende Marinus Cater, heurl. vader, verkopen155 Anneken Pieter Adriaenssen Ketelaers wedue een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op de Melckmarckt, met 23 s. erfpacht jaarlijks, ... <fiche B2-036>

RAZE 3851b, f83v/2, 19 sep 1597, [een halve zin], Anneken Pieter Adriaenssen Ketelers wedue, met Jan Adriaenssen Ketelaer in dezen haar gekoren voogd [acte gaat niet verder] <fiche B2-036>

RAZE 3851b, f83v/3, 19 sep 1597, [gepasseerd?, geen schepenen vermeld], Jan Corn. molenaere transporteert aan Ieman Gillissen Poppe de schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Jan Davidtssen molenaere en tot profijt van de comparant; vervaldag Sinte Gillis dag; ... <fiche B2-036>

RAZE 3851b, f83v/4, [19 sep 1597], Willem Heyndricssen heerde verkoopt Corn. Laurissen visser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op St Joos meet, vrij van erfpacht, ... <fiche B2-036>

RAZE 3851b, f84/1, 19 sep [15]97, jouffr. Geertruydt Boymer, wedue wijlen sr Adriaen Willem Symonssen, met Adriaen Corn. Willemssen, bailliu dezer stede als in dezen haar gekoren voogd, verkoopt voor haar zelf en als moeder en voogdesse van haar kinderen, aan sr Tristram Jhane een zestiende part van creveel156 schip [marge: genaempt “den Swarten Arent”], “met alle sijne gewande ende toebehooren, soo de selve lancx de watere vaert, rijt ende zeylt”, ...; belooft waerschippe te doen; ... <fiche B2-036>

RAZE 3851b, f84/2, [19 sep 1597], eadem [= jouffr. Geertruydt Boymer] verkoopt gelijk 16e part van de vers. vischboot [zie vorige acte] aan Paulus Corn. z. Hubert, jegenwoordig heere burghmr. dezer stede, ... [als in de voorgaande acte] <fiche B2-036>

RAZE 3851b, f84/3, [19 sep 1597], Corn. Laurisse visser verlijdt Willem Heynessen heerde £88.6.8 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op de Meet, ... <fiche B2-036>

RAZE 3851b, f84/4, [19 sep 1597], Crijn Barentssen visscher verlijdt Lenert Wisse schiptimmerman £80 over de koop van een vischboot, ... <fiche B2-036>

RAZE 3851b, f84/5, [19 sep 1597], Jan Corn. schipper van Breda, poorter dezer stede, wijlen getrout hebbende Tanneken Corn. dr. van Breda vers., verlijdt de drie weeskinderen van Matheeus Heyndricx, geprocreëerd bij de voors. Tanneken Corn. dr. de somme van 250 car.gld., dit alles conform het testament tussen hem en zijn huisvr. gemaakt voor notaris Ieman Poppe d.d. 29 aug. lestleden, ... :|: onderpand: een “groote Dortsche schute”, ... <fiche B2-036, B2-037>

RAZE 3851b, f84v/1, 21 sep [15]97, Maijken Philip Corn. dr. met Dirick Pieterssen bogemaecker157 in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Lenert Hoffer een gemet korenland, gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve] in Kercke bevanck, binnen deze landgemerken, zuidoost Job Jan Andriessen en “den heerwegh” noordwest af, ... <fiche B2-037>

RAZE 3851b, f84v/2, [21 sep 1597], Ieman Rengerssen Telle verkoopt Jan Lenertssen een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete “wtcommende in de Potstraete”, binnen deze landgemerken, oost “thuys vande Haene”, zuid de Potstrate, west Mathijs Janssen [gezegd] gauwen Thijs, en noord de straete, vrij van erfpacht, ... <fiche B2-037>

RAZE 3851b, f84v/3, [21 sep 1597], Stoffel Hose en Dirick Gillissen, met gezamenderhand, verlijden Anthonis Geertssen schipper vande Nieu Sluys, bij Beyerlant [= Beijerland], de somme van £28.10.0 over de mangelinge van een “crabbe schuijte” om een “cromsteven schuyte”, welke “cromme steven schuyte” de voorn. Stoffel Cornelissen [Hose] bekende hem geleverd te zijn; ...; [marge: “Nota. desen brieff es 4 gulden te leege gestelt, dat compt den butsman thoe op de leste daghen”] <fiche B2-037>

RAZE 3851b, f84v/4, [21 sep 1597], Lyer Jobssen en Corn. Heyndricxssen, beide visschers, tesamen, verlijden Lauris Jobssen schiptimmerman de somme van 550 gld. over de koop van een vischboot, ... <fiche B2-037>

RAZE 3851b, f85/1, 23 sep [1597], Jan Obertssen molenaer verkoopt Cryn Janssen molenaer, zijn zoon, d een helft van “een wint coren mole, carre peert, schuyrken, met [doorgehaald: d een helft van] een huysken, staande onder de mole”, al gestaan [bij Zierikzee] aan de zuidzijde van de stad op de Hooge Selcke, met de last van £16.10.0 rente jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche B2-037>

RAZE 3851b, f85/2, [23 sep 1597], Corn. Hase verlijdt Jan Coene £83.6.8 over de koop van een vischboot, ... <fiche B2-037>

RAZE 3851b, f85/3, [23 sep 1597], Jan Crijnssen en Corn. Digmansse Nosse, beide vissers, tesamen, verlijden Corstiaen Janssen schiptimmerman £84 over de koop van een vischboot, ... <fiche B2-037>

RAZE 3851b, f85/4, 24 sep 1597, Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen een craveelschip, ..., gelegen binnen dezer stede havene, t welk Pieter Lievenssen schipper int leste van zijn leven toebehoord heeft, en bij hem tesamen met Corn. Gillissen de metser en Jan Iemanssen heerde verbonden in een schepenen waterbrief, in handen van Anthonis Cornelissen schipper tot Horen [= Hoorn], bekent dit schip, uit krachte hiervan en van een schepenen vonnis, op verzoek van Wolfaert Janssen, beslag gelegd hebbend op het schip als actie hebbend van de weduwe en erfgenamen van de vers. Anthonis Corn. z., openbaar verkocht te hebben aan Dirick Hermanssen van Horen voor £100 ... :|: inclusief £2.5.8 van rechtelijke kosten ..., behoudende de voorn. Wolfaert Janssen in de qualiteit vers. zijn actie van de resterende somme op de goederen en borgen van de vers. Pieter Lievenssen, ... <fiche B2-037, B2-038>

RAZE 3851b, f85v/1, 24 sep [1597], Corn. Pieterssen visscher verlijdt Crijn Barentssen stierman de somme van 500 car.gld. over de koop van d eene helft van een vischboot, ... hem comparant verkocht, te betalen “telcken reyse mette schips winninge, die Godt verleenen ende vrij, voor de helft van t schips gedeelte, overschieten sal”, onder conditie dat het schip zal blijven varen, ... <fiche B2-038>

RAZE 3851b, f85v/2, [24 sep 1597], Pieter van Putte verlijdt mr Jan Boenaert de chirugijn £15 ter cause “van een schuijre metten gevolge van dien, staende [in Zierikzee] int Vrije in den hoff vande voors. mr Jan Boenaert, welck schuere hij comparant gehouden blyft stracx aff te doen breken, ende de materialen van daer te doen vervoeren” ... <fiche B2-038>

RAZE 3851b, f86/1, 25 sep [15]97, Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Melckmart, heeft dit op verzoek van Marinus Cater voor d een helft, mitsgaders Arent Diricxssen de schrijnwercker, man en voogd zijner huisvrouw, Willemken en Maijken Caters dochter [elk voor een derde in d andere helft] verkocht aan Anneken Pieter Adriaenssen de Ketelaers wedue, met de last van 11 s. erfpacht jaarlijks, binnen deze landgemerken, oost af Ieman Haringhman de schoemaker, noord af de strate, en west af Odulphus Janssen Chijsmis, ... <fiche B2-038>

RAZE 3851b, f86/2, 27 sep [1597], Anneken Pieter Adriaenssen Ketelaers wedue, met Jan de Ketelaer in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Marinus Cater £147.1.8 over de koop van d een helft van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B2-038>

RAZE 3851b, f86/3, [27 sep 1597], eadem [= Anneken Pieter Adriaenssen Ketelaers wedue] verlijdt Arent Diricxssen scrijnwercker, getrout hebbende Neelken Marinus Caters dr., Willemken en Maijken Caters dr., “elcx by equale portie”, gelijke somme als voren [zie vorige acte] ... <fiche B2-038>

RAZE 3851b, f86/4, [26 sep 1597], Job Janssen Lauey(?158) en Hubrecht Heyndricxs vissers, verlijden Corn. Corn. Ture en Isaack Aertssen gezamenlijk £92 over de koop van een vischboot, ... <fiche B2-038>

RAZE 3851b, f86v/1, 27 sep 1597, Anneken Pieter Adriaenssen Ketelaers wedue, met Jan Adriaenssen Ketelaere in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Marinus Jacobssen Cater voor d een helft, Arent Diricxssen schrijnwercker, man en voogd zijner huisvrouw, Willemken en Maeyken Marinus Caters dochters, elk een derde part in d ander helft, de somme van 10 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande op de Melckmarckt, bij haar gekocht van Marinus Cater en zijn 3 kinderen, belend [zie eerdere acte], te betalen telken Bamisse, ...
[marge: 13 aug 1652 is mij de aflossing van deze rentebrief gebleken bij de hand van Thonijs Adriaense Cosijn, de welke deze aflossing uit handen van Jacob de Coninck ontvangen heeft, dus wordt hier deze brief geroijeerd, bij mij, als griffier, (wg) Herman de Keijser] <fiche B2-039>

RAZE 3851b, f86v/2, [27 sep 1597], Jacob Marinusse arbeyder verkoopt Crijn Lenerts arbeijder een “steene camer” [in Zierikzee] met 7 s. erfpacht, ... <fiche B2-039>

RAZE 3851b, f86v/3, 28 sep [1597], Cryn Lenerts verlijdt Jacob Marinusse de somme van £62.10.0 over koop van de vers. kamer, ... <fiche B2-039>

RAZE 3851b, f87/1, 28 sep [1597], Claes Willemssen, Mels Janssen en Digman Pierssen, visschers, gezamenlijk, verlijden Corn. Jacobssen en Rochus Heyndricxssen, beide schiptimmerluyden, “elcx bij equale portie”, de somme van £76 over de koop van een vischboot, genaamd “den Geluwe Vincke”, groot ontrent 5 lasten, ... <fiche B2-039>

RAZE 3851b, f87/2, lesten [30] sep [15]97, Nele Jan Lievenssen de backster, met haar gekoren voogd159, verlijdt de erfgenamen van Jan Wouter Pieterssen sal. de somme van £13.2.7 van vernietinge van een obligatie, gesproten over koop van tarwe, bij haar van Jan Wouterssen in zijn leven gekocht, ...; onderpand: haar huis [in Zierikzee], daar zij nu in woont [verder niet gespecificeerd], ... <fiche B2-039>

RAZE 3851b, f87/3, 1 oct [15]97, jouffr. Livina van Seroskercke, wedue wijlen jonker Adolph van Borssele, met Adriaen Danielssen in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Erasmus Jan Hellaerts als vader van t Oude mannen huys dezer stede, ten behoeve van het huis, de somme van £164.16.8 en dit over de vernietinge van een schepenen schuldbrief, inhoudende gelijke somme, welke brief haar comparante overgeleverd is; onderpand, haar huis, hof, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van t kerkhof, oost vande “groote schole” en west van t Heijlig Geest huys, ... <fiche B2-039>

RAZE 3851b, f87v/1, [1 oct 1597], Cornelis Soetemanssen transporteert aan Andries Jansse z. den bloeckmaker160 de schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Helena Dirick Werckendets dr., wedue wijlen mr Adriaen Rubbens, met de gehele inhoud van £156.13.4 op termijnen van £5 sjaars, telken Pasen, ... <fiche B2-040>

RAZE 3851b, f87v/2, 2 oct [15]97, capitain Anthonis Verhelle verkoopt Corn. Lievensse161 houtcooper162 een huis, erve, met alle zijn gevolge, staande [in Zierikzee] “in den houttuijn” aan de zuidzijde van de haven, met zulken commer van erfpacht, en voorts met de last van £1 erfelijke rente, die hij comparant in t verkopen van t zelve huis besproken heeft, ... [in de marge staat: overmans waerschip] <fiche B2-040>

RAZE 3851b, f87v/3, [2 oct 1597], Anneken Claes dr., wedue wijlen capitain Pieter Keteler, verkoopt capitain Anthonis Verhelle een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, vrij van erfpacht, ... [in de marge staat: overmans] <fiche B2-040>

RAZE 3851b, f87v/4, 3 oct [15]97, Cornelis Lievenssen houtcooper163 verlijdt capitain Anthonis Verhelle de somme van £900 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande “in den houttuijn”, [zie f87v/2] ... <fiche B2-040>

RAZE 3851b, f88/1, [3 oct 1597], capitain Anthonis Verhelle verlijdt Anneken Claes dr., wedue wijlen capitain Pieter Keteler de somme van £554.3.4 over de koop van d een helft van een huis, erve en alle t gevolge, staande aan de zuidzijde van de haven, ontrent de Nieubrugghe, ... <fiche B2-040>

RAZE 3851b, f88/2, [3 oct 1597], idem [= capitain Anthonis Verhelle] verlijdt Jan Adriaenssen Keteler als geordonneerd voogd van de achtergelaten wezen van capitain Pieter Keteler, zijn broeder was sal., de somme van £554.3.4 over de koop van d een helft van een huis [als in vorige acte], ... <fiche B2-040>

RAZE 3851b, f88/3, [3 oct 1597], Corn. Lievenssen houtcooper verkoopt capitain Anthonis Verhelle 20 s. erfelijke rente [sjaars, losbaar den penninck 14], dezelve hypothekerende op en uit een huis, erve en alle het gevolge van dien, staande “in den houttuijn” aan de zuidzijde van de haven, te betalen telken Pasen, ... <fiche B2-040>

RAZE 3851b, f88/4, 4 oct 1597, Adriaen Lievenssen metser transporteert164 jonckheer Jan van Serooskercke de schepenen waarschipbrieven en briefs recht met de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, genaamd “de Consistorie”165, ... :|: ...beloofde .. “allen commer aff te doene die daerop es geweest voor den datum van Paesschen drije ent negentich, als wanneer den coop vanden selven huyse gedaen ende geschiet es”, ... <fiche B2-040, B2-041>

RAZE 3851b, f88v/1, 5 oct 1597, joncker Jan van Serooskercke transporteert en vermangelt een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in de Potstraete, genaamd “de Consistorie”, met alzulken commer van erfpacht, ... dit alles om de mangelinge van een huis, erve, hof en alle t gevolge van dien, staande binnen de prochie van Haamstede, t welke hem comparant bij de voorn.166 Jan Lenertssen “te dancke gelevert es”, gelijk hij voor ons schepenen verklaard heeft, ... , hij belooft daarom de vers. Jan Lenertssen “waerschippe” te doen tot vollen recht ... <fiche B2-041>

RAZE 3851b, f88v/2, [5 oct 1597], Corn. Cornelis Willemssen verlijdt de jonckeren Daniel en Jacques Suys, gebroeders, de somme van 40 gld. over de koop van 1 gem. [doorgehaald: 25 r.] hayman, gelegen in Westenschouwen, ... <fiche B2-041>

RAZE 3851b, f88v/3, 7 oct 1597, Dingeman Thonissen en Crijn Dingemanssen, met gezamenderhand, verlijden Corstiaen Janssen den schiptimmerman £84 over de koop van een nieuwe vischboot, ...:|: ...; mits conditie, dat de vers. boot moet blijven varen ...; op verzoek is deze brief andermaal bezegeld op “waterlant ende waterrecht” ... <fiche B2-041>

RAZE 3851b, f89/1, [7 oct 1597], Leijn Marinussen decker verkoopt Jacob Marinussen arbeyder een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande tot Borrendamme, ... <fiche B2-041>

RAZE 3851b, f89/2, 8 oct 1597, Jacob Marinussen arbeijder verlijdt Leijn Marinussen decker de somme van £20 over de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande tot Borrendamme, ... <fiche B2-041>

RAZE 3851b, f89/3, [8 oct 1597], Marcus Diricxssen arbeyder verkoopt de thesaurieren dezer stede 38½ stuiver erfpacht jaarlijks, losbaar den penninck 12, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, staande [in Zierikzee] “tusschen t bedde weegh”, zuid de straete, oost Janneken Jans, west Pauwels den stoeldrayer, en noord de vroone ..., “dit alles in voldoeninge ende betalinge van syne comparants huysschattinghe tot behouve vande nieuwe havene”, die hij aan de drie aannemers van deze schatting over drie jaar nog schuldig is, en welke schuld de thesaurieren overgenomen hebben, ... <fiche B2-041>

RAZE 3851b, f89v/1, 8 oct 1597, Jacob Cornelis z. Vogel en Digman Corn. Nout, stierluyden, met gezamenderhand, verlijden Corn. den ouden Tuere, en Ieman Corn. den jongen Tuere, schiptimmerluyden, de somme van £65 over de koop van een vischboot, ..., mits conditie dat de vers. boot zal blijven varen tot een onderpand, ... <fiche B2-042>

RAZE 3851b, f89v/2, 9 oct 1597, Maerten Lenerts Suytschuere verlijdt Pieter Laurissen Zwane de somme van £74.8.0 over de koop van 4 gem. 40 r. korenland, liggende in t zuijder vroonlant, ...[zie volgende acte]; onderpand: het vers. land ... <fiche B2-042>

RAZE 3851b, f89v/3, [9 oct 1597], Pieter Laurissen Zwane transporteert aan Maerten Lenerts Suijtschuere 4 gem. 40 r. korenland, gelegen int zuijder vroonlant, in twee partijen, staande ten name van Cornelis Verheye, “die t selve van de gemeene saecke, als eertyts geestelyck lant geweest zynde, vercriegen [heeft]”, op te komen met de expiratie van de jegenwoordige “heventyt”, ... <fiche B2-042>

RAZE 3851b, f89v/4, 10 oct 1597, Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Nieustrate, genaamd “den Blauwen Gans”, als Corn. Wisse schuteman int leste van zijn leven toebehoord heeft, heeft dit huis op verzoek van Quirine Lenert :|: Jan Danckerssen dr., wedue wijlen de voorn. Cornelis Cornelis Wisse schuteman, eerst voor de een helft, en als uitgekocht hebbend, van Geleyn Geleynssen man en voogd van Cune Rengerssen dr., erfgenaam van Corn. Wisse, haar oom, voor de helft in de ander helft, mitsgaders Wisse Janssen, wonende tot Noordwelle, mede erfgenaam in de helft van de ander helft, openbaar verkocht aan Adriaen Janssen den Dach, biersteker, als meest daarom biedende, met de commer van 20 s. erfelijke rente jaarlijks, in deze koop besproken, ... <fiche B2-042>

RAZE 3851b, f90/1, [10 oct 1597], Adriaen Crijnssen de straetmaker als getrout hebbende Martijnken Corn. dochter, Adriaene Lievens dr. uit naam en van wegen Job Cornelissen visscher, haar zoon, en Mayken Commers dr., wedue wijlen Gillis Thonisse de smit als moeder en voogdesse van haar kinderen, beide [laatstgenoemden] geass. met de voorn. Adriaen Crijnssen als in dezen haar gekoren voogd, alle drie erfgenamen in de drie delen van de helft van de achtergelaten goederen van wijlen Andries Sijmonssen Goesman, transporteren aan Anthonis Lievenssen Dronckaert, als mede erfgenaam, van wege zijn overleden huisvrouw, in t vierde part in de helft van de goederen voors., de drie delen in de eene helft van £3.15.0 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck14, verschijnende telken “in maeijo”167, sprekende tot laste “van de goede stede van Zierikzee”, ..., is betaald; ... en also Bruninck van Wijngaerden nog een pretentie van 200 car.gld. heeft op t sterfhuis van Sijmon Goesman, beloven zij de voorn. Dronckaert schadeloos te stellen, in het geval dat enz. ... <fiche B2-042>

RAZE 3851b, f90v/1, [10 oct 1597], Adriaen Janssen Dach verlijdt Crijn Lenert Jan Danckerssen dr., wedue wijlen Corn. Wisse schuteman, de somme van £319.10.0 over de koop van drie delen van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in de Nieu strate [zie f89v/4], te betalen telken Bamisse £12.10.0, ... <fiche B2-043>

RAZE 3851b, f90v/2, [10 oct 1597], Adriaen Janssen Dagh verlijdt Wisse Janssen, wonende tot Noordwelle, de somme van £106.10.0 over de koop van een vierde part van een huis [zie voorgaande acte en f89v/4] ... <fiche B2-043>

RAZE 3851b, f90v/3, 14 oct [15]97, Jan Lenert Jan Heynesse bekent verkocht en opgedragen te hebben in rechten vrijen eigendom aan joncker Jan van Serooskercke, heere van Wellant etc., “een huys, schuyre, buyre, hoff, boomgaert ende alle t gevolge van dien, staende ende liggende ontrent ende rechts buten Haemstede, op eygen erve, sonder dat eenige Amboghtsheeren daerop yet te seggen hebben, vrij oock vande Amboghtsheeren diensten, voorts vry van allen commer van erfpachten ende andere lasten, behalven des heeren chynsen”, [in Haamstede], binnen deze landgemerken, oost en west sheeren vroone, zuid af t hof van Haemstede, en noord den heerwegh, item nog een “stucke lants”, genaamd “het Stoofhoff”, met een huisken daarop staande, groot ontrent 1½ gem., met nog een “stucke hayman”, noord af, groot ontrent 4½ gem., binnen deze landgemerken, oost en zuid “den heerwegh”, west en noord Lauwe Pierssen smit, enz., ... <fiche B2-043>

RAZE 3851b, f91/1, 15 oct [15]97, joncker Jan van Serooskercke, heere van Wellant etc., verlijdt Jan Lenert Jan Heynesse van Haemstede de somme van 1700 car.gld. over de koop van het vers. huis enz. [zie voorgaande acte] <fiche B2-043>

RAZE 3851b, f91/2, [15 oct 1597], Digne Corn. Heere wedue, met Jacob Janssen stadtbode in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Appollonia Brouwers wedue de somme van £22 van geleend geld, ... <fiche B2-043>

RAZE 3851b, f91/3, [15 oct 1597], Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen zeker huis met gevolge, staande [in Zierikzee] in t Lange Groendal, heeft dit op verzoek van Symon Crynssen voor d een helft, en Lenert Symonssen stierman voor d ander helft verkocht aan Jacob Tonissen cuper168, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost de straete, zuid [niet ingevuld], west de vroone, en noord af Corn. Bot den blockmaker, en voorts gelijk Symon Crynssen t selve huis etc.169 ; de goot, liggende aan de noordzijde van t zelve huis, responderende noordwaarts uit, zal zijn half en half, en achter uit tot last van t huis noordwaarts, en de goot zuidwaarts van dit huis zal worden onderhouden half en half, maar het gootken van t “achterhuysken” staat alleen tot laste van dit huis, ... <fiche B2-043>

RAZE 3851b, f91/4, 16 oct [15]97, Jacob Tonisse de cuper verlijdt Symon Crijnssen en Lenert Symonssen stierluden, tesamen, de somme van £400 over koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B2-043>

RAZE 3851b, f91v/1, 16 oct [15]97, Jacob van Bosschuijsen en Maghdalena Wissen Herrentssen Pecx dr., zijn wettige huisvrouw, geass. met haar man als in deze haar gekoren voogd, verkopen aan Joris Pieterssen, onsen medebroeder in Wette, “al ende geheel de ledige arve”, liggende [in Zierikzee] achter heurl. beider huis met zijn gevolge, staande op de Bevelantsche corenmarckt, daar zij nu jegenwoordig in wonen, “loopende van de selve heurl. huijse tot St. Thomas strate toe, ende noch de geheele arve, liggende achter den huyse, genaempt “Jaffa”, daer beneffens liggende, beginnende van den grooten peerboom, ende loopende mede naer Sint Thomas strate thoe, wesende de selve twee erven beheynt van oosten met een steene muer ende van gelijcke van westen mede met een muer”, ... mits conditie dat zij comparanten aan dezelve koop zullen hebben “haer lossinge” met de som van £38.6.8 eens, te betalen in 4 halfjaarlijkse termijnen, maar indien zij in gebreke blijven te betalen, zullen zij “verstoken” wezen van de voors. lossinge, ... <fiche B2-044>

RAZE 3851b, f91v/2, [16 oct 1597], Jan Lenert Jan Heynesse van Haemstede verkoopt aan joffrou Livina van Serooskercke, wedue wijlen joncker Adolph van Borssele, mitsgaders joncker Wolfaert van Borssele, gezamenlijk, “een huijs, metter arve ende alle t gevolge van dien, met een cleen boogaertken”, gestaan inde noort strate170 binnen de heerlijkheid van Haamstede, vrij van erffpacht, binnen deze landgemerken, west af t sheeren strate, zuid t sheeren vroone, noord Job Willeboortssen en oost de boomgaard van de kinderen Corn. Lenertssen, item nog een stuk “haeyman”, groot ontrent 4½ gem., genaamd “Machtels hoff”, oost aff sheeren wegh, zuid de vroone met Job Corn. Lenertssen, west hem comparant, en noord af Lenert Jan Heynessen kinderen, zoals hij tzelve tot tot nog toe heeft gebruikt en bezeten, ... <fiche B2-044>

RAZE 3851b, f92/1, [16 oct 1597], Bartelmeeus Jan Hobicx z. schoelapper verlijdt Corn. Jacobssen Catte £16 ter cause van geleverde bieren; onderpand: zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] ontrent de “fonteyne” op de hoek van Ye Witte Ye straetken, ... <fiche B2-044>

RAZE 3851b, f92/2, 18 oct [15]97, Franchois Mussis en Jacques Ferraris tafelhouder der stede van Brouwershaven, met gezamenderhand, verlijden sr Alexander Balbiano, wonende tot Delft, als voogd van de kinderen van wijlen sr Pierre Rubys, ten behoeve van dezelve kinderen, de somme van 1600 car.gld. in vernietinge van zekere schepenen schuldbrief van 1800 car.gld. ... <fiche B2-044>

RAZE 3851b, f92v/1, [18 oct 1597], Jan Claessen visscher verlijdt Corn. Janssen mossel eter, stierman, wonende tot Vlissingen, de somme van 855 car.gld. over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] bij de “fonteyne”, ... <fiche B2-045>

RAZE 3851b, f92v/2, [18 oct 1597], Pieter Gillisse visser verlijdt Tomas Barentssen metser £14 over t maken van een nieuw huis, staande [in Zierikzee] int Papenmostert straetken, met de materialen van steen en kalk, daartoe geleverd; onderpand: dit huis ... <fiche B2-045>

RAZE 3851b, f92v/3, 23 oct 1597, Anthonis Geertssen schipper van de Nieuwe sluijs bij Beijerland transporteert aan Dirick Gillissen schipper dezer stede den schepenen waterbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Stoffel Corn. Hose als koper van een “cromsteven schute”, met de gehele inhoud van £28.10.0, ...; de transportant blijft gehouden Dirick Gillissen eerdaags te leveren “den bylbrieff van de selve schute, ofte een waerborge brieff, van dat de schute vrij ende vranck over al mach varen” ... <fiche B2-045>

RAZE 3851b, f92v/4, [23 oct 1597], Jan Theeuwen schipper verlijdt Johan de Jonghe de somme van 200 car.gld. van geleend geld, om daarmee te betalen de “paye” van zijn comparants schip, ...; onderpand: zijn huis, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, ... <fiche B2-045>

RAZE 3851b, f93/1, 27 oct [15]97, Cornelis Cornelissen jonge swager, wonende tot Rengerskerke, verlijdt Job Corn. z. [gezegd] schoones Job, wonende tot Burgh, de somme van £44 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande tot Rengerskerke, ... <fiche B2-045>

RAZE 3851b, f93/2, [27 oct 1597], Job Cornelis z. Dane, Willem Cornelis z. en Cornelis Nispen verlijden elk ten behoeve van Jacob Tonissen van Nieuwerkercke171 de somme van £15.6.8 over de koop van een vierde part van een schip genaamd “den Bruyn visch”, ... <fiche B2-045>

RAZE 3851b, f93/3, 17172 oct 1597, Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen een wei, groot 5 gem. 15 r., gelegen in Coudekercke [= Koudekerke (Schouwen)] in Maijken Schoemakers bevanck aan de Kotvaetsche wegh, gekomen van Hans salpeterman, heeft dit op verzoek van Davidt Franssen als sequester in de goederen van Jan Herbertssen openbaar verkocht aan Rochus Hoffer, onsen medebroeder in Wette, als meest daarom biedende, binnen deze landgemerken, oost Thonis Jacobssen Keyser, zuid “den heere wegh”, west en noord af Hans salpeterman voorn.; is betaald; ... <fiche B2-045>

RAZE 3851b, f93v/1, 28 oct 1597, Rochus Hoffer verlijdt Davidt Franssen als sequester in de goederen van Jan Herbertssen cramer t.b.v. de gemeene crediteuren, £30 over de koop van 5 gem. 15 r. weiland [zie voorgaande acte] ... <fiche B2-046>

RAZE 3851b, f93v/2, [28 oct 1597], Lenert Martssen lijndrayer verlijdt Adriaen Kakelare en Anthonis Dronckert cum suis de somme van 510 car.gld. over de koop van een vischboot, ... <fiche B2-046>

RAZE 3851b, f93v/3, [28 oct 1597], Pieter Jorissen overman verkoopt op verzoek van Janneken ouwe Cornelis Rute dr. voor d een helft, Heyndrick Lenertssen wagemaker als vader en voogd van zijn kinderen, geprocreëerd bij Catharina Pauwels Joossen dr. sal., voor een vierde part, en Heyndrick Pauwels Joossen, mede voor een vierde part, aan Andries Rochussen metser een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op Bagershil, ..., met alzulken erfpacht etc., ... <fiche B2-046>

RAZE 3851b, f94/1, 29 oct [15]97, Andries Rochussen metser verlijdt Janneken ouwe Cornelis Rute dr. de somme van £136.13.4 over de koop van d een helft van een huis op Bagershil [zie voorgaande acte], ... <fiche B2-046>

RAZE 3851b, f94/2, [29 oct 1597], idem [= Andries Rochussen metser] verlijdt Heyndrick Pauwels Joossen £68.6.8 over de koop van een vierde part van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B2-046>

RAZE 3851b, f94/3, [29 oct 1597], idem [= Andries Rochussen metser] verlijdt Heyndrick Lenertssen wagenmaecker als vader en voogd van zijn weeskinderen, geprocreëerd bij Catharina Pauwels Joossen dr., als erfgenamen van Pauwels Joossen, heurl. groote vader, ten behoeve van de wezen, £68.6.8 over t vierde part van een huis [zie voorgaande acte] ... <fiche B2-046>

RAZE 3851b, f94/4, [29 oct 1597], Cornelis Philipssen verkoopt Jan Corn. Smacke 10½ gem weiland of daarontrent, gelegen in Poortambacht, int Moer bevanck, oost Philip Cornelissen, zuid en west de wedue en erfgenamen van Cornelis Janssen Vager, ... <fiche B2-046>

RAZE 3851b, f94/5, [29 oct 1597], Lucas Janssen hovenier verkoopt Pieter van Putte de smit een ledige erve, liggende [in Zierikzee] achter de Water mole, vrij van erfpacht, west de Schuythaven, noord Catharina [tussengevoegd: Jan] Kerckers wedue, oost “den heerwegh”, en zuid Jan Cantoir, ... <fiche B2-046>

RAZE 3851b, f94/5a, 30 oct 1597, Pieter van Putte de smit verlijdt Lucas Janssen hovenier de somme van £7.10.0 over de koop van een ledige erve [zie vorige acte], ... <fiche B2-046>

RAZE 3851b, f94/6, lesten [= 31] oct 1597, Adriaen Roelantssen dictus weerdeken en Jan Jobssen, beide schippers, met gezamenderhand, beloven en verzekeren :|: Claes Adriaenssen schipper, wonende tot Antwerpen, en zijn goeden te “bevrijden, waeren ende claeren tot alle havenen, wateren, stroomen ende revijeren” al zulk creveelschip, met alle zijne gewande en toebehoren, genaamd “Sint Joris”, als de voorn. Adriaen Roelantssen aan Claes Adriaenssen voors. verkocht en geleverd heeft, “van allen commeren, lasten ende actien, die men daerop eenichsins soude mogen bringen met rechte, uut saecke, gevallen voor date van de leveringe ende vercoopinge vande voors. creveelschip”, ...; Adriaen Roelantssen belooft Jan Jobssen, zijn borg, schadeloos te houden, ... <fiche B2-046, B2-047>

RAZE 3851b, f94v/1, 1 nov [15]97, Jan Jobssen Deute173 verlijdt Isaack Aertssen en Corn. Corn. Ture, schiptimmerluyden, de somme van 950 gld. over de koop van een “nieu ront creveelschip” ... <fiche B2-047>

RAZE 3851b, f94v/2, [1 nov 1597], Pieter Jorissen overman verkoopt op verzoek van de gemeene erfgenamen van Dirick Herrentssen visser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op den hoek van sHeer Arentslop, aan Pieter Corn. Bartelmeeussen als meest daarom biedende, met 8 s. erfpacht; Adriaen Jobssen visser, voor hemzelf, voor een zesde part, mitsgaders Heynwyff Dirick Herrents dr., met de vers. Adriaen haar zwager als in dezen haar gekoren voogd, voor een gelijk zesde part, en hierin vervangende hun andere zusters en broeder, voor de vier andere zesde parten, beloven Pieter Corn. Bartelmeeussen “waerschip” te doen, ... <fiche B2-047>

RAZE 3851b, f95/1, 3 nov [15]97, [doorgehaald; zie f95/3 e.v.], Pieter Corn. Bartelmeeussen weert174 verlijdt de gemeene erfgenamen van wijlen Dirick Herrentssen £380 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande aan de noordzijde van de haven op de hoek van sHeer Arentslop, ... <fiche B2-047>

RAZE 3851b, f95/2, [3 nov 1597], Anthonis Pieterssen, Geert Pieterssen, Anthonis Pieterssen, gebroeders175, en Dirick Bartelssen, getrout hebbende Heijlwyff Pieter Thonis dr., alle erfgenamen van Pieter Anthonis Pieterssen, heurl. vader en schoonvader respective, transporteren aan Job Jacobssen Cocq de twee schepenen schuldbrieven, de een sprekende op Marcelis Goltsius apothecaris, inhoudende 2000 car.gld., verschijnende telken “Pincxtere” op 72 gld. sjaars, en de andere op Geert Pieterssen voorn., inhoudende 476 gld. op termijnen van 36 gld. sjaars, telken St Jansmisse, ... <fiche B2-047>

RAZE 3851b, f95/3, [3 nov 1597], Pieter Corn. z. Verhelle verlijdt Adriaen Jobssen visser, getrout hebbende Mayken Dirick Herrentssen dr. de somme van £37.6.8 over de koop van een zesde part van een huis [zie f94v/2] ... <fiche B2-047>

RAZE 3851b, f95/4, [3 nov 1597], idem [= Pieter Corn. z. Verhelle] verlijdt Tonis Dirick Herrentssen gelijke somme, ... [als hiervoor] <fiche B2-047>

RAZE 3851b, f95/5, [3 nov 1597], idem [= Pieter Corn. z. Verhelle] verlijdt Pieter Dirick Herrentssen gelijke somme, ... [als hiervoor] <fiche B2-047>

RAZE 3851b, f95/6, [3 nov 1597], idem [= Pieter Corn. z. Verhelle] verlijdt Lieven Hubrechtssen visser, getrout hebbende Lene Dirick Herrentssen dr., gelijke somme, ... [als hiervoor] <fiche B2-047>

RAZE 3851b, f95/7, [3 nov 1597], idem [= Pieter Corn. z. Verhelle] verlijdt Pauwels Adriaenssen visser, getrout hebbende Neelken Dirick Herrents dr., gelijke somme, ... [als hiervoor] <fiche B2-047>

RAZE 3851b, f95/8, [3 nov 1597], idem [= Pieter Corn. z. Verhelle] verlijdt Heynwyff Dirick Herrentssen dr. gelijke somme, ... [als hiervoor] <fiche B2-047>

RAZE 3851b, f95v/1, 5 nov 1597, Lene Joris Jobssen de vissers wedue, met Poppe in dezen haar gekoren voogd, en Lenert Aelliaenssen visser, haar zwager, beide met gezamenderhand, verlijden Heyn Jobssen in Dreischor als voogd van het weeskind van Dirick Jobssen, zijn broeder was sal., ten behoeve van de wees, £26.5.0 van geleend geld; onderpand: haar twee huizen [in Zierikzee], d een staande int Lange Groendal, en d andere over t Corte Groendal, ... <fiche B2-048>

RAZE 3851b, f95v/2, [5 nov 1597], [doorgehaald, zie f96/2], Anthonis Hubrechtssen backer en Pieter Janssen backer, beide, met gezamenderhand, verlijden de heeren tresorieren der stede Zierikzee de somme van 444 pond parasijs over de huur van t “hoopgelt vande natte visch brugge”, ingaande prima novembris, en expirerende ultima octobris '98, te betalen alle drie maanden een gerecht vierde part, ... <fiche B2-048>

RAZE 3851b, f95v/3, 7 nov [1597], Job Adriaenssen, Adriaen Theunissen, Huge Janssen, Corn. Lievenssen en Andries Assuerus, alle vijf wonende tot Bommeneede, met gezamenderhand, verlijden Adriaen Lievenssen Keersmaecker de somme van £100 over de koop van een vischboot, ... <fiche B2-048>

RAZE 3851b, f95v/4, [7 nov 1597], Symon Lievenssen Coolman verkoopt Willem Corn. van Abbekercke [= Abbekerk] in Noorthollant 36 gem. 225 r. weiland, gelegen in de Noort strype in Nieuwerkerke en Duivendijke, binnen deze landgemerken, Gillis Jan west af, de “moer wegh” noord af, Symon Jan Lenertssen met Bartelmeus Brouck noord176 af, en zuid “den heerwegh”, ... <fiche B2-048>

RAZE 3851b, f96/1, 8 nov [15]97, Willem Cornelissen van Abbenkercke in Noorthollant verlijdt Symon Lievenssen Coolman de somme van £718.6.8 vls. over de koop van 36 gem. 225 r. weiland, gelegen in “Duvendycke ende Nieuwerkercke” in de Noort Strijpe, ... <fiche B2-048>

RAZE 3851b, f96/2, [8 nov 1597], Anthonis Hubrechtssen en Pieter Janssen, beide bakkers, met gezamenderhand, verlijden Corn. Adriaen Hugessen als Gasthuysmeesters (sic) dezer stede vers. de somme van 444 pond parasys over een geheel jaar huur van t “hoop ende stalle gelt”, op de natte Visbrugge, ingegaan prima novembris lestleden, en expirerende uultima octobris anno 1598, te betalen “daer van alle vierendeel jaers een gerechte vierdepaert vande voors. somme”, waarvan afgetrokken moet worden wekelijks 28 stuivers, bij hem comparant [= Anthonis] wekelijks te betalen aan de proveniers van t voors. Gasthuys en vissers, ... <fiche B2-048>

RAZE 3851b, f96/3, [8 nov 1597], Quirina Lenert Jan Danckertssen dr., wedue wijlen Corn. Corn. Wisse schuteman, met Adriaen Danielssen als in dezen haar gekoren voogd, ter eender, en Wisse Janssen van Noordwelle als erfgenaam in een vierde part van alle achtergelaten goederen van wijlen de vers. Corn. schuteman, zijn oom was sal., ter andere zijde, accorderen “deur toespreken van d eersame Marinus Mogge voorn.177 ende Anthuenis Janssen Faes als arbiters daertoe versocht ende geboden synde”, over de successie van Wisse Janssen; het proces voor de Wet van Elkerzee gehangen hebbende, wordt hiermee “geassopieert”178; ... :|: Wisse laat haar de gehele boedel, voor welke gehele uitkoop de voorn. Quirine hem zal betalen £33.6.8, mits daaraan kortende £13 die Wisse geprofiteerd heeft in de koopdag van t sterfhuis van zijn vers. oom, ... <fiche B2-048, B2-049>

RAZE 3851b, f96v/1, 10 nov [15]97, Willem Bartelmeeussen als koper, Willem Heyndricxssen en Corn. Tonissen, beide borgen, verlijden met gezamenderhand Corn. Jacobssen Catte 650 gld. over de koop van d een helft van “een creveelschip met alle syn gewande etc.”, ... <fiche B2-049>

RAZE 3851b, f96v/2, [10 nov 1597], Witte Pauwels verkoopt Corn. Jobssen visser een huis, erve en alle zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete, met 20 s. erfelijke [rente] sjaars daaruit :|: gaande, binnen deze landgemerken, oost de vroone, noord Job Dane, west de straete en zuid jonge Nele; de muur van dit huis en het huis van Job Dane, mitsgaders de goot tussen hen beiden te onderhouden en gebruiken half ende half, .. <fiche B2-049>

RAZE 3851b, f97/1, 11 nov [15]97, Cornelis Jobssen visser verlijdt Witte Pauwelsse metser de somme van 700 gld.179 over de koop van een huis, erve, en alle t gevolge van dien, ... [zie voorgaande acte] ... <fiche B2-049>

RAZE 3851b, f97/2, [11 nov 1597], idem [= Cornelis Jobssen visser] verlijdt Witte Pauwelssen metser 20 s. erfelijke rente, losbaar den penninck 14, vervallende telken Pasen, dit alles over t geen Witte besproken heeft int verkopen van t vers. huis, dat hier mede belast blijft voor een “ypotecke”, ... <fiche B2-049>

RAZE 3851b, f97/3, [11 nov 1597], Jan Tonissen vleyschouder180 verlijdt Stephane Corn. Bartelmeeussen wedue, zijn moeder, £28 van geleend geld, ... “up t verbant van syn persone ende goederen, roerende ende onroerende, zoo cleeren, juweelen, tin, metael, bedde, pellen, niet uutgesondert ”, ... <fiche B2-049>

RAZE 3851b, f97/4, [11 nov 1597], [doorgehaald], Lieven Barentssen Cauwe stierman verlijdt Lenert Martssen lyndrayer181 800 gld. over koop van een halve vischboot, ..., te betalen op des schips winninge etc., ... <fiche B2-049>

RAZE 3851b, f97/5, [11 nov 1597], Pieter Laurissen Swane verkoopt Jacob Corn. Blauwen 2½ gem. preter 17 r. korenland, gelegen in Poortambacht, in [niet ingevuld] bevanck, west “de nieuwe haven gracht”, noord Pieter Cornelissen, oost “den heerwegh” en zuid “den seedyck”, ... <fiche B2-049>

arrow-up

Verder naar RAZE 3851b, fiche 3

Noten bij fiche 2

107Er staat abusievelijk 99 i.p.v. 97! Overigens klopt de volgorde niet; de volgende acte is van 9 feb.

108Deze datum ligt vó&oacuter die van de voorgaande acte.

109Tussengeschreven en niet te lezen.

110Er stond eerst Lenert .

111= kuiper

112Elders stond doorgehaald £5 en het geleende bedrag was £60, dus dat correspondeert met de penninck 12

113= linnewever

114Er stond eerst 36 r.

115Er stond eerst iets anders, mogelijk “gemeetken”, dat niet meer goed te lezen is.

116Dit hoort doorgehaald te zijn; de schrijver vergist zich hier omdat hij een stuk uit de procuratie overneemt.

117Er stond eerst: “hondert”

118Of misschien Daen?

119Er stond eerst i.p.v. Janssen “Corn.”

120Er stond vermoedelijk eerst Leenken, waarna een punt is toegevoegd.

121Blijkt uit de volgende acte.

122Er staat Digman Jan Pr. Jan, maar de correcte uitwerking blijkt o.a. uit f126/2. Mogelijk was hij de vorige eigenaar.

123Later in deze acte nog een keer Vroulijn genoemd.

124Deze wordt vaak ook Baeck genoemd.

125Hier onleesbaar, maar in f82/2 heet hij Tonis Diricxssen corte knie visser.

126Zie vorige noot.

127= kuiper

128= schuitvoerder

129Er stond eerst “16”.

130Onduidelijk door correctie; er zou ook “bij” kunnen staan.

131Blijkt elders in de tekst.

132Wordt hiermee St Jans dage bedoeld?

133Lees hier: “hij, comparant”.

134Zie De Vroedschap, p.102, onder Jan Dirkse, gezegd van Gorcom

135Nog niets van te maken.

136Vermoedelijk verzamelterm voor schapen e.d.; heerder = herder.

137D.w.z. geld, dat hij nog van anderen te goed heeft.

138Lees: Matte Jan Diricxssen dr., zie f64/4.

139Onduidelijk of er broeder of broeders staat.

140De in de vorige acte genoemde 2 gr. is hier vergeten.

141= kuiper

142De beesten worden gedetailleerd beschreven; van de acht koeien zijn er vijf rood, 1 wit, 1 “grau” en 1 zwart.

143Eerder in deze acte “heurlieder dochters soone” genoemd; welke relatie heeft Jan Janssen nu tot de testateurs?

144Lees verpachters?

145In de volgende acte staat: “op de suyt syde van de havene, op de zuyt zelcke”

146Er stond eerst Æmmerentiana Corn. Adriaenssen den Dagh, maar de laatste vier woorden zijn doorgestreept

147Er stond eerst “een halff gemet” en daar boven is geschreven “vijffve”;

148Als zodanig in de volgende acte genoemd.

149= chirurgijn

150Er stond eerst: Blanckert.

151Blad beschadigd; er kan “de” gestaan hebben.

152Vermoedelijk heeft er dus een oud (graan)pakhuis op dit erf gestaan.

153Er stond eerst £180.13.4

154Nog onzeker; verg. f26/5. Spelling Finse lijkt het meest waarschijnlijk.

155In de marge staat: “de vers. comparant” en “Corn. Adriaenssen Huge”. De betekenis is onduidelijk.

156Door verbetering onzeker; er stond mogelijk eerst “visch”, maar zonder het woord boot erbij, zoals in de volgende acte; daar doorheen is mogelijk “creveel” geschreven, terwijl daarachter boven de tekst “schip” is toegevoegd.

157= boogmaker

158Of misschien “Lavey”? Of staat hier (slordig) Laureys?

159Naam niet vermeld

160= blokmaker

161Veel verwarring over de naam: in deze acte staat Corn. [dan doorgehaald: Liev... , dan Jan, maar ook weer doorgehaald] en dan Lievensse ; in de schuldbekentenis van 3 oct staat: Cornelis, daar boven, Piet [maar doorgehaald] en daar weer boven Corn. [maar ook doorgehaald]; achter het eerste woord Cornelis, staat dan weer Jan [maar doorgehaald] en dan Lievenssen.

162= houtkoper

163Zie noot bij f87v/2

164Er staat “transpoort”.

165Er staat hier, zo te zien, “consestorie” met daarna een punt op de “e” gezet, om er een “i” van te maken.

166Deze wordt evenwel in de acte nog niet eerder genoemd. Zie f90v/3, 14 oct 1597.

167dus: per 1 mei.

168= kuiper

169Men leze hier verder: bezeten en gebruikt heeft.

170Aanvankelijk begon men met te schrijven: “aen de noortsyde”, maar dat is veranderd.

171Nog onduidelijk of hiermee Nieuwerkerke of Nieuwerkerk bedoeld wordt, of dat dit al een “achternaam” is.

172Lees 27 october.

173In acte f209/3 staat duidelijk Deute, met accent op de “u”.

174= waard

175In het gezin van Pieter Anthonis Pieterssen waren twee zoons Anthonis!

176Lees: oost.

177Als schepen aanwezig bij het passeren van deze acte.

178Stillen, sussen, in slaap wiegen.

179Er stond eerst: hondert ponden gr. vls.; gulden is door het woord ponden heen geschreven, en gr. vls. heeft men per ongeluk laten staan; dat had doorgehaald moeten worden.

180= vleeshouwer

181= lijndraaier

arrow-up

separator

RAZE 3851b
Register van schepenacten Zierikzee 1595-1602, bewerkt door Huib J. Plankeel

fiche 3

RAZE 3851b, f97v/1, 11 nov [15]97, Janneken ouwe Corn. Rute dr., [toegevoegd: wedue wijlen Paulus Joossen], met Michiel Willems cleermaker als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Heyndrick Pauwels Joossen de somme van £17 ter cause en over de gehele uitkoop van des voors. Heyndrick Pauwelssen moederlijke goederen, daarin gerekend het uitzetten van zijn klederen, volgens het accoord eertijds bij Pauwels Joossen met de weesmeesters dezer stede gemaakt, ... <fiche B3-001>

RAZE 3851b, f97v/2, [11 nov 1597], Lenert Wouterssen, man en voogd van zijn huisvr., voor hemzelf, en hierin vervangende Mayken Jobs dr., “syne huysvrouwe sustere”, voor d eenhelft in een zesde part, Corn. Heyndricxssen visser en Rutsert Gillissen, wonende in St Maartensdijk, beide als mannen en voogd van heurlieden huisvr., en beide hierin vervangende Geerit Heijndricxssen visser, mede man en voogd van zijn huisvr., ..., voor d ander helft in het zelve zesde part, allen erfgenamen in t zesde part in de achtergelaten goederen van wijlen Cornelie Duvelaers wedue, heurl. resp. “moye” was sal., bekennen verkocht te hebben aan Lenert Pierssen visser het gerecht zesde part van een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Molestraete, vrij van erfpacht, ..., gelijk de voorn. Cornelie Duvelaers tselve huis in t leste van haar leven gebruikt en bezeten heeft, ... <fiche B3-001>

RAZE 3851b, f97v/3, [11 nov 1597], Marcus du Bois de laeckerman182 verlijdt Appollonia Brouwers wedue £18.6.8 vls. van geleend geld; onderpand: zijn huis staande [in Zierikzee] voor de Gasthuysbrugge, ... <fiche B3-001>

RAZE 3851b, f98/1, [11 nov 1597], Maerten van Wetter verlijdt Johan de Jonge de somme van £55 ter cause van afgerekende schuld, onderpand: zijn comparants oliemolen met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in St Domus straete, ontrent het convent van Nazareth, ... <fiche B3-001>

RAZE 3851b, f98/2, 14 nov [15]97, Corst jonge Janssen, wonende tot Rengerskerke, verlijdt Heyndrick Logierssen de somme van £46 van geleverd hout, “omme te maecken een nieu huys, staende aenden nieuwen dijck”, ... <fiche B3-001>

RAZE 3851b, f98/3, [14 nov 1597], Lieven Crijnssen schoemaecker verlijdt Jacques de Vriese als afstand hebbende van Job Heijne de somme van £61.6.8 in voldoeninge van meerder somme, die hij comparant in een schepenen schuldbrief aan de voorn. Job ten achteren is geweest, berustende onder Pieter Logiersse, spruitende over de koop van t vierde vijfde part in de helft van een huis met gevolge, staande [in Zierikzee] voor de Gasthuysbrugge, genaamd “den Moriaen”, ..., welke schuldbrief hiermee verniet is, ... <fiche B3-001>

RAZE 3851b, f98/4, 20 [nov 1597], Jan Rochusse gareel183 verkoopt Niclaes Verghalen [toegevoegd: ende Gillis Willems] de schoemakers184 een “erve mette vetterie, met alle t gevolge van dien, datter op ende aen betimmert es”, gelegen [in Zierikzee] in de Corte Nobel straete, ... <fiche B3-001>

RAZE 3851b, f98/5, 20 nov [15]97, Heijndrick Claes Pieterssen tinnegieter verlijdt Geert Janssen, wonende tot Gorchum als erfgenaam van Matte Jan Diricxssen £160.16.0 over de koop van een vijfde part in een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, ... <fiche B3-001>

RAZE 3851b, f98/6, [20 nov 1597], idem [= Heijndrick Claes Pieterssen tinnegieter] verlijdt Maerten Willem Coenen(?) erfgenamen(?185), wonende tot Gorchum, gelijke somme ut supra, [zie voorgaande acte] <fiche B3-001>

RAZE 3851b, f98v/1, 23 nov [15]97, [doorgehaald; marge: sequitur post186], Pieter Philipssen metser verkoopt Job Heyndrick Hugessen Mulock den schiptimmerman als voogd van het weeskind van Syme Jacobs z., genaamd Symken Symens dr., 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 12, dezelve verzekerende uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Molestraete, oost de straete, zuid Jan Grutte, west de vroone, en noord Martine de backster, ... <fiche B3-002>

RAZE 3851b, f98v/2, 23 nov [15]97, Jan Corn. molenaer transporteert aan Pieter Janssen Camerlinck de molenaer, d een helft van “een coren mole, carre, peert, met alle t gevolge van dien, staende aen de noort vesten achter de drije Coningen” [in Zierikzee], vrij van erfpacht, ... <fiche B3-002>

RAZE 3851b, f98v/3, 24 nov [15]97, Pieter Janssen Camerlinck de molenaer verlijdt Jan Corn. molenaer de somme van 1700 car.gld. over de koop van d een helft van een korenmolen [zie voorgaande acte], ... <fiche B3-002>

RAZE 3851b, f99/1, 24 [nov 1597], Pieter van Herentals verkoopt Jan Lenertssen van Haemstede 20 s. erfelijke rente, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete, oost de straete, zuid af hem comparant, west de vroone, en noord af [doorgehaald: Sijme187] Buijssche, ..., dit alles over de koop van de erve, daar de vers. huyse op getimmerd is, ... <fiche B3-002>

RAZE 3851b, f99/2, [24 nov 1597], idem [= Pieter van Herentals] verkoopt den selven Jan Lenertssen [van Haemstede] nog 20 s. erfelijke rente, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een erve, staande [in Zierikzee] in de Venckelstrate, de straete oost, zuid Corn. Bolle visser, west de vroone, en noord Willem Claessen visser, dit alles over koop van de vers. erve, ... <fiche B3-002>

RAZE 3851b, f99/3, [24 nov 1597], Anneken Digmans dr., wedue wijlen Jan Hugessen den timmerman, verlijdt Corn. Lenertssen Haringman de somme van £18 van geleend geld, .. ; onderpand: haar twee huizen [in Zierikzee], d eene staande [niet ingevuld] daar zij nu jegenwoordig in woont, en d ander “aan de poorte vande Jacopynen”, ... <fiche B3-002>

RAZE 3851b, f99/4, 26 nov 1597, compareerde d eersame Anthonis Hubrechtssen en verklaarde dat hij als universeel erfgenaam bij testamente van zijn broeder Corn. Hubrechtssen voor het gerecht alhier zeker proces had moeten sustineren tegen doctor Jan Jaques, om van hem een rentebrief op te eisen, sprekende tot laste van sr Caeser Porquijn, inhoudende een erfelijke rente van 46 car.gld. sjaars, welke rentebrief Cornelis toebehoorde en die door hem onder de voorn. doctor Jan Jaques gelaten was, die daaraf ten behoeve :|: van de voors. Corn. gegeven had zijn recepisse188 ofte renversael; ... deze weigert de brief over te leveren, tenzij hem dit renversael overgeleverd wordt, maar dat berust onder mr Steven Jacobssen, tot Londen wonende; op 6 nov. 1597 is vonnis gewezen, waarbij doctor Jan Jacques veroordeeld is de brief over te leveren, waarbij hij, mitsgaders Daniel Anthonissen, zijn zoon, zich borg stelt voor alle namaning die de vers. doctor Jan Jaques zou mogen krijgen uit krachte van t vers. renversael, stellend daarbij als onderpand zijn huis, erve, met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, de strate van de havene noord af, Jan Janssen Clampert oost af, de strate achter zuid af, en Heyndrick Claessen west af, ... <fiche B3-002, B3003>

RAZE 3851b, f99v/1, 26 nov [15]97, Marinus Corn. Woel(?189) schutenare verlijdt Corn. Jacobssen schiptimmerman £31 over de koop van “een groote overdeckte schuyte”, ... <fiche B3-003>

RAZE 3851b, f100/1, 27 nov [15]97, Pieter Jorisz. als overman bekent op verzoek van Jan Oortssen openbaar verkocht te hebben aan Corn. Janssen een schuur, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op Slabberswerff, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, de dilve oost af, Lene Visbeen zuid af, west de strate, en noord crepel Iemans wedue, gelijk t zelve door Oort Corn. z., zijn comparants vader sal., in t leste van zijn leven is gebruikt en bezeten, ... <fiche B3-003>

RAZE 3851b, f100/2, [27 nov 1597], Jan Oortssen verkoopt Marinus Cornelissen dictus stercke Marinus een half gem. preter 5 r. korenland, gelegen int Bagijne bevanck, gemeen met de wedue van Arent Pieter Iemanssen, binnen deze landgemerken, oost d erfgenamen van Corn. Claesse, west de weg, zuid Rochus de Hont, en noord af Joris Jasparssen, ... <fiche B3-003>

RAZE 3851b, f100/3, 28 nov [1597], Anthonis Govertssen arbeyder verlijdt Geert Corn. Nieupoorter [marge: als voogd van Rogier de Soete weese] de somme van £20 van geleend geld; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] aan de veste aan de Westpoorte, ... <fiche B3-003>

RAZE 3851b, f100/4, [28 nov 1597], [in de marge: “overmans”], Neelken mr Adriaen Boenaerts wedue, met haar gekoren voogd190, voor d een helft, en mr Jan Boenaert chirurgyn voor d ander helft, verkopen Abraham Janssen Troost de timmerman een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, op de hoek van t Groote slop, vrij van erfpacht, ... <fiche B3-003>

RAZE 3851b, f100/5, 29 nov [1597], Abraham Janssen Troost verlijdt Neelken mr Adriaen Boenaerts wedue 1900 car.gld. over de koop van d een helft van een huis, .. [zie vorige acte] <fiche B3-003>

RAZE 3851b, f100v/1, [29 nov 1597], Abraham Janssen Troost timmerman verlijdt mr Jan Boenaert 1900 car.gld. over de koop van d een helft van een huis, ... [zie vorige acte] <fiche B3-004>

RAZE 3851b, f100v/2, lesten [30] nov [15]97, Niclaes Vergaelen en Gillis Willemssen, beide schoemakers, verlijden met gezamenderhand Jan Rochussen gareel de somme van £44 vls. over de koop van een “vetterije”, erve en alle t gevolge daarop getimmerd, staande [in Zierikzee] in de Corte Nobelstrate, ... <fiche B3-004>

RAZE 3851b, f100v/3, [30 nov 1597], Corn. de Clerck arbeyder verlijdt Jan Franchoeyssen de backer de somme van £5.10.0 ter cause van afgerekende schuld, ... <fiche B3-004>

RAZE 3851b, f100v/4, lesten [30] nov [15]97, Janneken Corn. dr., wedue wijlen Jaspar Jasparssen smit, voor haarzelf en als moeder en voogdesse van haar kinderen, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Ieman Janssen cleermaker een huis, erve en t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] “tusschen het Bedde weegh” op de hoek van t Clockstraetken, met 5 s. 6 g. erfpacht [doorgehaald: aencommende den Heyligen Geest], ... <fiche B3-004>

RAZE 3851b, f100v/5, 1 dec [15]97, [doorgehaald], Ieman Janssen cleermaker verlijdt Janneken Jaspar Jasparssen de smits wedue, voor haarzelf en als moeder en voogdesse van haar zeven kinderen, geprocreëerd bij de vers. Jaspar, voor d ander helft, de somme van £206.13.4 vls. over de koop van een huis, staande “tusschen t Bedde weegh”, ... :|: ... <fiche B3-004>

RAZE 3851b, f101/1, [1 dec 1597], Cornelis Philipssen verlijdt Dirick Bartelssen de somme van 100 car.gld. van afgerekende schuld; onderpand: een wei, liggende aan “de Nieuwe weght”, groot 4 gem. 50 r., noord Thomas Rocus z., de weg oost, zuid Jan de Jonge, en west Rocus Hoffer, ... <fiche B3-004>

RAZE 3851b, f101/2, [1 dec 1597], Janneken Job Corn. dr., wedue wijlen Anthonis Willemssen Swartooge, met Willem Tonissen Swartooge, haar schoonvader, als in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Job Crynssen visser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] bij de “fonteijne”, ... <fiche B3-004>

RAZE 3851b, f101/3, 2 dec [15]97, Job Crijnssen visser verlijdt Janneken Anthonis Willemssen Zwartooge wedue voor haarzelf en als moeder en voogdesse van haar kinderen de somme van £182.16.8 over de koop van t vers. huis [zie voorgaande acte], ... <fiche B3-004>

RAZE 3851b, f101/4, 1 [dec 1597], [boven staat: “overmans waerschip”], Anneken Oort Corn. wedue verkoopt Ieman Lenert Oolessen 5½ gem. preter 25 r. weiland, gelegen in Jannisse bevanck in Poortambacht, ... <fiche B3-004>

RAZE 3851b, f101/5, [1 dec 1597], Margriete Corn. Haringman met denselven191 Corn. Iemanssen Haringhman haar vader verkoopt verkoopt Jan Lauris Corn. Mutse 2 gem. 105 r. korenland, gelegen int [doorgehaald: Bagijne] Galge bevanck in Poortambacht, ... <fiche B3-004>

RAZE 3851b, f101/6, [1 dec 1597], eadem [= Margriete Corn. Haringman] in der voegen alsvoren verkoopt Pieter Corn. van Borrendam 3 gem. 75 r. korenland, gelegen in Wyven Engel bevanck, oost en zuid Job Willemssen, west Corn. Hugessen en noord de weg, ... <fiche B3-004>

RAZE 3851b, f101v/1, 1 dec 1597, [boven192 staat: “overmans”], Anneken Oorts193 verkoopt Corn. Jacobssen Boye een half gem. 15 r. korenland, oost de weg, zuid Thonis Herrentssen, west en noord Corn. Janssen Roon, ... <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f101v/2, [1 dec 1597], eadem [= Anneken Oorts] verkoopt Neelken Arent Corn. de meedroogers wedue 2½ gem. 30 r. korenland, gelegen in Kymen houcke bevanck, oost Andries Rochussen, zuid Catheline Pous, west de comparante, en de weg noord, ... <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f101v/3, [1 dec 1597], eadem [= Anneken Oorts] verkoopt Pieter Corn. van Borrendam 2½ gem. 70 r. korenland in Kymen houcke bevanck, oost haar comparante, zuid en noord de weg, en west Jan Lenertssen hofstede, ... <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f101v/4, [1 dec 1597], eadem [= Anneken Oorts] verkoopt mr Jan Noreth 1½ gem. 25 r. korenland, gelegen in Kymen Houc bevanck, oost en west haar comparante, zuid mr Jan Noreth, en noord den vers. comparante, ... <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f101v/5, [1 dec 1597], Jan Oortssen verkoopt Amand Davidtssen 1½ gem. 10 r. korenland, gelegen als voren [= in Kymen Houc bevanck], oost Philip Corn. z., zuid Catheline Pous, west Rochus Hoffer en noord de weg, ... <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f101v/6, [1 dec 1597], idem [= Jan Oortssen] verkoopt Ocker Jan Anthonissen 4½ gem. 50 r. korenland, gelegen in Waddes ooge bevanck, oost de dijk, zuid Symon Coolman, west de straete, en noord Arent Pieter Iemanssen wedue, ... <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f101v/7, [1 dec 1597], idem [= Jan Oortssen] verkoopt Herman Corn. de Vagere 3 gem. 35 r. korenland, gelegen int Bagijne bevanck, gekomen van t capittel in Zierikzee, zuid de wedue Pieter Yemanssen, oost de weg, west de wedue van Vagere, en noord Lenert Haringman, ..., en beloofde “geen vorder waerschippe te doene, dan hy vande gemeene saecke ontfangen heeft” <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f101v/8, [1 dec 1597], idem [= Jan Oortssen] verkoopt Jan Jacobssen Boye twee “meetkens” korenland, groot tsamen 1 gem. 105 r., liggende in Kymen houc bevanck, oost [verder niet ingevuld], ... <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f102/1, [1 dec 1597], idem [= Jan Oortssen] verkoopt Anthonis Herrentssen 1½ gem. 75 r. korenland, gelegen in Poortambacht in Kuyelhouck bevanck, oost, zuid en west “den dyck vande nieuwe havene”, en noord de weg, ... <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f102/2, [1 dec 1597], Anneken Oorts wedue verkoopt Engel Janssen dictus Ales Engel 14½ gem. preter 10 r. korenland [in Kerkwerve194], oost de weg, zuid Adriaen den Dagh, west d erfgenamen van Adriaen Hoffer en noord Ieman Lenert Oolessen, ... <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f102/3, [1 dec 1597], eadem [= Anneken Oorts wedue] verkoopt Corn. Pieterssen Lantmeter195 5½ gem. 70 r. korenland, gelegen in Catte meet bevanck, oost Niclaes Jobssen, zuid de “cade”, west Rocus de Hont, en west de weg, ... <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f102/4, 2 dec 1597, Maijken Willem Poolvoets wedue, met Jan Diricx, haar swager196, in dezen haar gekoren voogd, Jan Diricxssen, getrout hebbende Bette Willem Poolvoets dr., Corn. Willemssen Poolvoet, en Mayken Willem Poolvoets dr., geassisteerd met Corn. Willemssen Poolvoet als gekoren voogd, transporteren aan sr Johan de Jonge de schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende op Willem Digmanssen metser, met de rest en gehele inhoud van 350 car.gld., ... <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f102/5, [2 dec 1597], Jan Jacobssen Boye verlijdt Anneken Oorts wedue de somme van £22.1.8 over de koop van een half gem. 115 r. korenland, gelegen int Hout vate bevanck, ... <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f102/6, [2 dec 1597], Anthonis Herrentssen verlijdt Jan Oortssen £58.6.8 over de koop van 1½ gem. 75 r. korenland, gelegen in Kuyel houc bevanck, ... <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f102/7, [2 dec 1597], Corn. Pieterssen Lantmeter verlijdt Anneken Oorts de somme van £136.7.0 over de koop van 5½ gem. 70 r. korenland, gelegen in Catte meet bevanck, ... <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f102v/1, 2 dec [15]97, Corn. Philipssen verkoopt Jan Anthonissen de Jonghe een wei, gelegen in Poortambacht in Ravenshouc bevanck, groot 7 gem. preter 15 r., binnen deze landgemerken, oost de weg, zuid en noord hem comparant, en west Rochus Hoffer, ... <fiche B3-006>

RAZE 3851b, f102v/2, [2 dec 1597], Heyndrick Joossen timmerman tot Brouwershaven verlijdt Anthonis van Dycke 28 gld. over koop van hout, ... <fiche B3-006>

RAZE 3851b, f102v/3, [2 dec 1597], Engel Janssen Gau verlijdt Anneken Oorts wedue de somme van £130.4.0 vls. over de koop van 14½ gem. preter 10 r. weiland, gelegen tusschen den crommen ende smallen wegh in Kerckkercke [!= Kerkwerve], ... <fiche B3-006>

RAZE 3851b, f102v/4, [2 dec 1597], Pieter Corn. van Borrendamme verlijdt Margareta Corn. Haringmans dr. de somme van £113.15.0 over de koop van 3 gem. 75 r. korenland, gelegen in Wyffve Engel bevanck, ... <fiche B3-006>

RAZE 3851b, f102v/5, [2 dec 1597], Jan Lauris Cornelis Mutse verlijdt de vers. Margriete Corn. Ieman Haringman dr. de somme van £51.19.0 over de koop van 2 gem. 105 r. land, gelegen in Poortambacht int Galge bevanck, ... <fiche B3-006>

RAZE 3851b, f102v/6, [2 dec 1597], Pieter Corn. van Borrendamme verlijdt Anneken Oorts wedue de somme van £115.13.4 over de koop van 2½ gem. 75 r. korenland, gelegen in Kiemenhouck bevanck, ... <fiche B3-006>

RAZE 3851b, f102v/7, [2 dec 1597], Ieman Lenert Oolessen verlijdt Anneken Oorts wedue de somme van £60.4.9 over de koop van 5½ gem. preter 25 r. weiland, gelegen in Jannisse bevanck, ... <fiche B3-006>

RAZE 3851b, f103/1, [2 dec 1597], Ocker Jan Anthonissen verlijdt Jan Oortssen de somme van £96.6.8 over de koop van 4½ gem. 50 r. korenland, gelegen in Wadden ooge bevanck, ... <fiche B3-006>

RAZE 3851b, f103/2, [2 dec 1597], Jan Jacobssen Boeije verlijdt Jan Oortssen de somme van £27.8.10.16 vls. over de koop van twee meetkens korenland, groot 1 gem. 100 r., gelegen in Kyemen houck bevanck, ... <fiche B3-006>

RAZE 3851b, f103/3, [2 dec 1597], Amandt Davidtssen verlijdt Jan Oortssen de somme van £36.16.0 over de koop van 1½ gem. 10 r. korenland, gelegen in Kiemen houck bevanck, ... <fiche B3-006>

RAZE 3851b, f103/4, [2 dec 1597], mr Jan Noreth verlijdt Anneken Oorts wedue de somme van £46.16.2 over de koop van 1½ gem. 25 r. korenland, gelegen in Kiemenhouck bevanck, ... <fiche B3-006>

RAZE 3851b, f103/5, [2 dec 1597], Herman Cornelissen de Vager verlijdt Jan Oortssen de somme van £65.9.0 over de koop van 3 gem. 35 r. korenland, gelegen in t Bagijne bevanck, ... <fiche B3-006>

RAZE 3851b, f103/6, [2 dec 1597], Neeltken Arent Corn. de meedroogers wedue, met Corn. Aerentssen, haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, verlijden Anneken Oorts wedue de somme van £80.12.0 over de koop van 2½ gem. 30 r. korenland, gelegen in Kiemenhouck bevanck, ... <fiche B3-006>

RAZE 3851b, f103/7, 5 dec [15]97, Meeus Meeus Lievenssen verkoopt Sijmon Coolman een wei, groot ontrent 2 gem. 40 r., genaamd “de Boomweye”, liggende in Poortambacht int Barnarditen bevanck, oost “den santwegh”, zuid Job Willemssen, west de weg en noord Gillis Hallincx, ..., “op te comen mettet expireren vande heventyt”. <fiche B3-006>

RAZE 3851b, f103v/1, 6 dec 1597, Heyndrick Adriaenssen wever(?197) verkoopt Ieman Gillissen Poppe 20 st. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, over de “havenschattinge” van zijn huis, staande [in Zierikzee] in t Vrije, de anno 1595 en 1597, dezelve rente hypothekerende op en uit zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in t Vrije, binnen deze landgemerken, oost achter de vroone, zuid Heylwuff lammer Hans wedue, west de strate, en noord Lieven Domisse, ..., te betalen telken Pasen, ... <fiche B3-007>

RAZE 3851b, f103v/2, [6 dec 1597], Corn. Corn. z. Braber verlijdt Jan Franchois backer de somme van £23 van afgerekende schuld; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] in de Nieustraete, ... <fiche B3-007>

RAZE 3851b, f103v/3, [6 dec 1597], Adriaen Leunissen smit verkoopt Willem Aertssen smit een huis, erve en alle zijn gevolge, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, met 6 g. erfpacht, west “den brant pat”, de straete noord, de haven zuid, en oost Adriaen Betsmansse carreman, ... <fiche B3-007>

RAZE 3851b, f103v/4, 7 dec [15]97, Willem Aertssen smit verlijdt Adriaen Leunissen smit £55 over koop van een huis met zijn gevolge, staande op den Heunaersdijck, ... <fiche B3-007>

RAZE 3851b, f103v/5, [7 dec 1597], Marinus Corn. arbeyder verlijdt Jan Oortssen £18 over koop van een half gem. preter 5 r. korenland, gelegen in Baghyne bevanck, ... <fiche B3-007>

RAZE 3851b, f104/1, 8 dec 1597, Engel Janssen [gezegd] gaeuwen Engel transporteert aan Symon Lievenssen Coolman de schepenen waarschipbrief en t recht van dien, met de koop van 4 gem. 115 r. korenland, gelegen in t Sluys bevanck, ... <fiche B3-007>

RAZE 3851b, f104/2, [8 dec 1597], Adriaen Danielssen verkoopt Aelliaen Aelliaenssen, won. tot Elkerzee, de schepenen waarschipbrief en t recht van dien, met de koop en eigendom van 2½ gem. 15 r. koren- en weiland, gelegen in t Oostervierendeel in Anthonis Willemssen bevanck ofte Mooldal van Cappelle, ...zoals hij comparant t zelve van sr Pieter de Lapalme198 heeft verkregen, etc. [zie f37v/4, waar de grootte 2½ gem. 115 r. is], ... is betaald; <fiche B3-007>

RAZE 3851b, f104/3, 9 dec 1597, Aelliaen Aelliaenssen, won. tot Elkerzee, verlijdt Adriaen Danielssen £28.16.8 over de koop van “[niet ingevuld] gemeten ende een halve ende 15 r. onder coren ende weyelandt, gelegen int lant van Schouwen int Oostervierendeel int Mool bevanck van Cappelle”, ... <fiche B3-007>

RAZE 3851b, f104/4, 9 [dec 1597], Job Heyndrick Hugessen Mulock verlijdt Corn. Janssen van Horen199 300 gld. van geleverd hout, ... <fiche B3-007>

RAZE 3851b, f104v/1, [9 dec 1597], Ieman Janssen cleermaker verlijdt Job Janssen visser als oom en voogd van de onbejaarde weeskinderen van wijlen Jaspar Jasparssen smit, ten behoeve van de wezen, de somme van £103.6.8 over de koop van d een helft van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande “tusschen Beddeweegh”, ..., te betalen t/m Pasen 1610 20 s. sjaars, Pasen 1611 £2, en vanaf Pasen 1612 £3 ... <fiche B3-008>

RAZE 3851b, f104v/2, [9 dec 1597], idem [= Ieman Janssen cleermaker] verlijdt Janneken Corn. dochter, wedue wijlen Jaspar Jasparssen de smit, gelijke somme, te betalen als boven [zie vorige acte] ... <fiche B3-008>

RAZE 3851b, f104v/3, 12 dec [15]97, Job Willemssen verkoopt Corn. Willemssen en Anthonis Willemssen, zijn twee broeders, de navolgende partijen van land, eerst int Oostervierendeel in Cappelle in Kempe Vooghtssen bevanck een stuk korenland, groot 3½ gem. 10 r., oost Jan Anthonissen de Jonge, zuid de weg, west Corn. Ieman Domussen cum suis, en noord de vers. Jan de Jonge, item nog in Claeskinderkercke [= Klaaskinderkerke] int Kercke bevanck 1 gem. 125 r. korenland, aan Kempe Coole's hof was, item nog int selve bevanck 1 gem. preter 5 r., genaamd “de Hofstede”, oost en zuid de weg, Spiritus Sanctus west, ... <fiche B3-008>

RAZE 3851b, f104v/4, [12 dec 1597], Symon Coolman verlijdt Engel Janssen Gau £57.8.4 over de koop van 4 gem. 115 r. korenland, gelegen int Sluys bevanck, ... <fiche B3-008>

RAZE 3851b, f105/1, [12 dec 1597], Jan Lievenssen Boij transporteert aan Marinus Mogge de schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Jacob Janssen Boy, zijn zoon, in t geheel inhoudende £166.13.4, om bij denselven Mogge daaruit ontvangen te worden £150 op termijnen van £25 sjaars, dat alles vanwege het bedrag dat Jan Lievenssen Boy aan Marinus Mogge, als afstand hebbende van Symon Coolman, schuldig is; na ontvangst van de £150 moet Mogge de schuldbrief retourneren. <fiche B3-008>

RAZE 3851b, f105/2, [12 dec 1597], [boven staat: “overmans waerschippe”], Job Willemssen als voogt van Adriaen Cortel Janssen en daartoe bij weesmeesters dezer stede geauthoriseerd, verkoopt Marinus Heuyter een stuk weiland, gelegen in Zuidwelle in Ool Oolesse bevanck, groot 5 gem. preter 5 r., binnen deze landgemerken, oost af Corn. Jacob Gillissen erfgenamen, noord Maerten Corn. Claes Brantssen, west af “sheeren wegh”, en zuid af denselven Marinus Heuyter, ... <fiche B3-008>

RAZE 3851b, f105/3, [12 dec 1597], idem [= Job Willemssen] in de qualiteit als boven [zie acte f105/2], verkoopt Cornelis Marinusse een wei, gelegen int Westervierendeel in den Lande van Schouwen, in Coudekercke [= Koudekerke] in Maijken Schoemaeckers bevanck, groot 1 gem. 120 r., binnen deze landgemerken, oost af “den heerwegh”, zuid Mathys Aelliaenssen, west en noord af Jan Meeussen erfgenamen, ... <fiche B3-008>

RAZE 3851b, f105/4, [12 dec 1597], idem [= Job Willemssen] in de qualiteit als boven [zie acte f105/2], verkoopt Stoffel Janssen een stuk korenland, gelegen in den Lande van Schouwen int Westervierendeel in Jan Corn. Janssen bevanck, groot 3½ gem. 80 r., binnen deze landgemerken, oost af Corn. Janssen den Roon, zuid en west “den heerwegh”, en noord af Ieman Pieterssen weese, item nog een gem. 115 r. korenland int selve bevanck, oost af Stoffel Janssen, west Jan Meeussen en noord af Adriaen Cortelsse, ... <fiche B3-008>

RAZE 3851b, f105v/1, 12 dec 1597, idem [= Job Willemssen] in de qualiteit als boven [zie acte f105/2], verkoopt een wei en korenland, liggende int Landt van Schouwen int Westervierendeel in Jan Corn. Janssen bevanck, groot tsamen 10 gem. 60 r. aan Marinus Lenertssen en Corn. Adriaen Commerssen, binnen deze landgemerken, oost af “t heck wecken”, zuid Stoffel Janssen, west af Mathijs Goossen en noord af denselven, ... <fiche B3-009>

RAZE 3851b, f105v/2, [12 dec 1597], idem [= Job Willemssen] in de qualiteit als boven [zie acte f105/2], verkoopt aan Ool Crijnssen 1 gem. 82½ r. wei, gemeen met Ieman Pieterssen weesen200 en Mathys Goossen, gelegen int Westervierendeel in Jan Corn. Janssen bevanck, item nog 8 gem. 105 r. wei en korenland, gelegen in Jan Jan Domussen bevanck, het eerste perceel binnen deze landgemerken, oost af Corn. Tonis Janssen, zuid af Stoffel Jan Jacobssen, west af Corn. Crijnssen en t wecken noord af, en het tweede perceel binnen deze limiten, oost aan het wecken, zuid af Adriaen Danielssen, west Janneken Corn. Janssen wedue, en noord af “den heerwegh”, ... <fiche B3-009>

RAZE 3851b, f105v/3, [12 dec 1597], idem [= Job Willemssen] in de qualiteit als boven [zie acte f105/2], verkoopt aan Corn. Thonis Janssen 1½ gem. 110 r. wei, liggende int Westervierendeel in Jan Corn. Jans bevanck, gemeen liggende met Corn. Thonis Janssen, binnen deze landgemerken, oost af Hubrecht Lenert Jan Heynessen, zuid af Stoffel Jan Jacobssen, west af Ieman Pieterssen weesen cum suis, en noord af het wecken, ... <fiche B3-009>

RAZE 3851b, f105v/4, [12 dec 1597], idem [= Job Willemssen] in de qualiteit als boven [zie acte f105/2], verkoopt Marinus Corn. z. de weert201 tot Haamstede een driesken, liggende in t Westervierendeel int Kercke bevanck aan den dijk, binnen deze landgemerken, oost af Ool Danessen weese, zuid af de dijk, west en noord de weg, ... <fiche B3-009>

RAZE 3851b, f105v/5, 13 dec 1597, Stoffel Jan Jacobssen tot Koudekerke verlijdt Job Willemssen als voogd van Adriaen Cortel Janssen weesen, tot derselver weesen behoeve, de somme van £77.18.11.16, over de koop :|: van twee stukken korenland, ...[zie f105/4], tesamen groot 5 gem. 45 r., ... <fiche B3-009>

RAZE 3851b, f106/1, [13 dec 1597], Corn. Thonis Janssen verlijdt Job Willemssen in de qualiteit voors. [zie hiervoor] £25.4.0 over de koop van 1½ gem. 110 r. weiland, ... [zie f105v/3], ... <fiche B3-009>

RAZE 3851b, f106/2, [13 dec 1597], Marinus Lenertssen en Corn. Adriaen Commerssen verlijden gezamenlijk [aan Job Willemssen202] in de qualiteit voors. [zie hiervoor] de somme van £65.5.6.9 vls. ... <fiche B3-009>

RAZE 3851b, f106/3, [13 dec 1597], Oole Crijnssen, wonende tot Renesse, verlijdt Job Willemssen in de qualiteit voors. [zie hiervoor] de somme van £43.12.3.6 vls. over de koop van 1 gem. 82½ r. weiland, ... [marge: item nog 8 gem. 105 r. koren- en weiland, ...], ... [zie f105v/2] ... <fiche B3-009>

RAZE 3851b, f106/4, [13 dec 1597], Marinus Corn. tot Koudekerke verlijdt Job Willemssen in de qualiteit voors. [zie hiervoor] £8.5.2.9 vls. over de koop van 1 gem. 120 r. weiland, liggende in Mayken Schoemakers bevanck int Westervierendeel, ... <fiche B3-009>

RAZE 3851b, f106/5, [13 dec 1597], Marinus Heuijter, wonende in Noordwelle, verlijdt Job Willemssen in de qualiteit voors. [zie hiervoor] de somme van £85.19.3 vls. over de koop van 5 gem. preter 5 r. weiland, gelegen in t Westervierendeel in Oole Oole bevanck van Zuidwelle, ... <fiche B3-009>

RAZE 3851b, f106/6, 14 jan [!, lees december] [15]97, Lenert Hoffer verkoopt Lieven Rute ontrent 2 gem. korenland, gelegen in Goykensnieulandt [= Gooikens Nieuwland], oost “den Groenendyck”, zuid Rute, west “den Schouwendyck”, en noord de kinderen Corn. Willem Symonssen, ... <fiche B3-009>

RAZE 3851b, f106v/1, 15 dec [15]97, Wittelle Lenert Oolessen verkoopt Corn. Jacobsse Fluweelen ooge een wei, genaamd “de Brasweye”, groot 8½ gem. 40 r., gelegen in Kerkwerve, zuid de weg, oost af Heijlich Cruce gilde203, noord Lenert Pierssen, en west Philip Corn. Philipssen, ... <fiche B3-010>

RAZE 3851b, f106v/2, [15 dec 1597], Joris Dingemanssen t Visbeen, wijlen getrout gehad hebbende Neelken Lauris, ter eender, en Lauris Bastiaenssen, wonende tot Serooskerke, Corn. Anthonissen Dycker, mitsgaders Pieter Pieterssen Plas, “alle drie naeste vrienden ende magen van het weeskint vande voors. Neelken Lauris dr., genaempt Marinus Jorissen, oudt drije jaeren, geprocreert by Joris Dingemanssen voornoemd” ter ander zijden, accorderen over haar nalatenschap; Joris heeft aangenomen zijn weeskind “te houden in goede lofflycke onderhoudenisse van eeten, drincken, cleeden, reeden, op ende onder gevende, sieck ende gesont, een ambacht te leeren, daer hy nut ende bequaem toe weesen sal, schole te laeten gaen, om te leeren lesen ende schryven” en voorts alles te doen wat een goed vader schuldig is te doen, totdat het voorn. weeskind zal gekomen wezen “tot syne jaeren ende daegen, ofte tot huwelycken staete”, wanneer hij zijn zoon dient “eerlyck wt te hylaecken naer syne macht ende faculteyt”, en bovendien aan geld uitreiken £16 vls.; als Marinus voor die tijd overlijdt zal Joris Dingemanssen aan de gerechte erfgenamen van Marinus uitreiken £10 vls.; :|: daarvoor zal Joris Digmanssen aan hem hebben en behouden “alle de goederen, roerende ende onroerende, huijs, hoff, landt, sandt, huijseraet, gelt, gout, silver, gemunt ende ongemunt, egeene van dien uutgesondert, die de voorn. Neelken Lauris dr., syne overledene huijsvrouwe metter doot geruijmpt ende achtergelaeten heeft, met uutschult, inschult, schade, bate, gewin ende verlies”, ... tot onderpand heeft Joris in handen van zijn weeskind gesteld een wei, groot ontrent 4 gem., liggende in Kerkwerve204, genaamd “de Lieve Vrouwe weye”, in t Kercke bevanck, ... <fiche B3-010>

RAZE 3851b, f107/1, [15 dec 1597], Bouwe Thonissen en Maijken Cos jongen Janssen dr., zijn huisvr., wonende tot Rengerskerke, de vers. Mayken geass. met Cos jonge Janssen, haar vader, als in dezen haar gekoren voogd, verklaren, dat zij aangenomen hebben Cornelis Pier Hugessen, de “groote vader” van Mayken Cos voorn., te onderhouden “in goede loffelijcke onderhoudenisse van eten, drincken, cleeden, reeden, op ende onder gevende, sieck ende gesondt houdende, soo lange de voorn. Cornelis Pieter Hugessen int leven wesen sal”, waarvoor hij hen gegeven heeft twee melkkoeien, twee “oeye schapen”, en nog een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Stoffel Cornelis z., inhoudende £21 op termijnen van £3 sjaars; zij mogen dit niet vervreemden, en als een beest sterft moeten zij dit vervangen door een ander; als een van hen sterft, moet de langstlevende hem blijven onderhouden; :|: als Cornelis overlijdt mag dit goed evenmin vervreemd worden; als Mayken eerder overlijdt dan haar man Bouwe, dan zullen de beesten komen aan de kinderen van Bouwe Thonissen, als die er zijn, en zo niet, dan zullen ze komen aan de huisvrouw van Cos jonge Janssen, de dochter van Corn. Pier Hugessen, evenals de schepenbrief, zonder dat Bouwe daar enig recht op kan pretenderen, ... <fiche B3-010, B3-011>

RAZE 3851b, f107v/1, 18 dec 1597, Lenert Pieterssen schipper, won. tot Zuijtlandt [= Zuidland], verlijdt Adriaen Maertssen de somme van 100 car.gld. ter cause van geleverd zout; onderpand: “sijn schuyte, wesende een dortsche cromme steven schuyte, groot ontrent 10205 laste”, ... <fiche B3-011>

RAZE 3851b, f107v/2, 20 dec [15]97, Heyndrick Pieterssen [gezegd] langen Heyne, van Brouwershaven, verlijdt Ocker Jan Anthonissen, actie hebbende van Marinis Corn. Blauwen, de somme van £23.10.0 in vernietinge van een obligatie; onderpand: een wei, gelegen in Nieuwerkerke in Noortlocke bevanck, binnen deze landgemerken, oost d erfgenamen Thomas Lenertssen, zuid Willem Pous erfgenamen, west Hobick Hubrechtssen en noord Corn. Noorthouck, ... <fiche B3-011>

RAZE 3851b, f107v/3, 20 dec [15]97, Susanna Jacob Hoffers wedue verkoopt Lieven Iemanssen zeylmaker “een pannekeete, selhuys, erve, vangeput ende sate, ende alle t gevolge van dien”, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdijck aan de noordzijde van de haven, oost de haven, zuid Mateus Cock, west “den heerwech”, en noord “de sate met het bolwerck”, ... <fiche B3-011>

RAZE 3851b, f108/1, 21 dec 1597, Lieven Iemanssen seylmaker verlijdt Susanna Jacob Hoffers wedue £115206 over de koop van een pannekeete, selhuis, vangeput, sate en alle t gevolge van dien, staande aan de zuidzijde207 van de haven, ... <fiche B3-011>

RAZE 3851b, f108/2, [21 dec 1597], Pieter Jobssen visser verkoopt Corn. Janssen visser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in sHeer Arentslop, vrij van erfpacht. <fiche B3-011>

RAZE 3851b, f108/3, 23 dec [15]97, Logier Janssen berreman verlijdt Crijn Dingemanssen schipper 275 car.gld. over de koop van een “schuijte”, ... <fiche B3-011>

RAZE 3851b, f108/4, [23 dec 1597], [doorgehaald], Anthonis vanden Daele en mr Claes vanden Daele verlijden Joris Pieterssen £37.6.8 vls.; onderpand: elk ontrent 30 gem. land, gelegen in de Houve van Bellem, ... <fiche B3-011>

RAZE 3851b, f108/5, 25208 dec 1597, Ieman Adriaenssen verkoopt Digman Adriaenssen Slickman, stierman, een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] “jegen over” het Lange Groendal, met 2 s. 4 g. erfpacht, [marge: oost Heijn Jacobssen, zuid Corn. Marinussen visser, west Lieven Oom, noord de straete, ende “den suyt thuijs209 halff ende halff”] ... <fiche B3-011>

RAZE 3851b, f108/6, 26 dec [15]97, Digman Adriaenssen Slickman, stierman, verlijdt Ieman Adriaenssen de somme van 2280 car.gld. over de koop van een huis met zijn gevolge, staande “t enden het Lange Groendal”, ...<fiche B3-011>

RAZE 3851b, f108v/1, 26 [dec 1597], Abraham Janssen Troost den timmerman heeft verkocht aan Adriaen Lievenssen visser een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete, vrij van erfpacht, “met de onderhoudenisse vanden geheele loode gote, liggende tusschen desen huijse ende Jan van Leye, ende die noort muijr by de twee huysen te onderhouden halff ende halff, midts dat de waterloop sal halff ende halff genoten werden”, oost de vroone, zuid Corn. Lenertssen Schacht, west de straete, en noord Jan van Leyen, ... <fiche B3-012>

RAZE 3851b, f108v/2, 27 dec [15]97, Adriaen Lievenssen visser verlijdt Abraham Janssen Troost £100 vls. over de koop van t voors. huis [zie vorige acte] <fiche B3-012>

RAZE 3851b, f108v/3, [27 dec 1597], Pieter Jobssen visser belijde schuldig te zijn [aan] Corn. Corn. z. den ouden Avontuere den schiptimmerman de somme van 900 car.gld., over de koop van d een helft van een nieuwe vischpincke, te betalen de voors. somme “met de winninge, die den voors. vischpincke telcken zeevaert winnen ende voor syn portie trecken sal, tsy luttel ofte vele, welcke winninge hy comparant gehouden es stracx naer de ommedeylinge vande bootsgesellen met telcken reyse de sode te brengen in handen vande vercooper van de pincke voorn.”; als het schip verongelukt of gekaapt wordt, dan moet de koper de nog openstaande schuld betalen met £13 sjaars, telken “nieuwe jaers daege”; voorts “dat hij comparant de voors. vischpincke ter slete toe sal moeten uuytvoeren, soo lange dat neutrale personen sullen seggen de selve ombequaem te wesen meer ter zee te mogen varen”, ... :|: ...; indien hij comparant “van de vianden genomen, gestolen, gerensonneert ofte geplondert wierde” dan zal hij comparant slechts de helft van de schade dragen, en de andere helft aan de verkoper, aan wie de wederhelft van deze pincke competeert. <fiche B3-012>

RAZE 3851b, f109/1, 28 dec 1597, Pieter Adriaenssen Dagh de schoemaker verkoopt Joris Lenertssen de schoemaker een ledige erve, gelegen [in Zierikzee] op Poppe meet, vrij van erfpacht, oost de straete, zuid hem comparant, west de dilve, en noord Marinus Schabelleman, ... “den thuyn tusschen hen comparanten by den cooper alleen te houden, ende een voete blyvende vande muyre gelijck die nu staet”. <fiche B3-012>

RAZE 3851b, f109/2, 29 dec [1597], Joris Lenertssen schoemaker verlijdt Pieter Adriaenssen Dagh de schoemaker £11.3.4 vls. over de koop van een ledige erve, gelegen op Poppe meet, ... <fiche B3-012>

RAZE 3851b, f109/3, [29 dec 1597], Joris Pieterssen verlijdt Adriaen Kaeckelare over de koop van een 8e part schips £18.1.10 vls., Marinus Crijnssen cuper gelijke somme over gelijke 8e part, Adriaen Decker en Jan Clamper elk £36.3.9 over een vierde part scheeps, en Aert Willemssen smit £12.1.3 over een 12e part schip, ... <fiche B3-012>

RAZE 3851b, f109/4, 1 jan 1598, Domus Domussen visser van Brouwershaven verlijdt Jan Janssen Clamper de somme van 300 car.gld. over de koop van t derde “paert” van een vischboot, ..., te betalen “soo wanneer dat den nieuwen vischboot van Adriaen Lievensse decker, nu voor sijn eerste reyse afgevaeren, tot tweemael toe met vollen reyse ingecomen sal wesen, telcken reijse vijftich gulden”, tot kersmisse comende 100 gld. en de resterende 100 gld. kersmisse 1599, ... <fiche B3-012>

[opm: het getal “279” in de marge geeft het aantal acten aan, dat kennelijk door de secretaris werd genoteerd; het komt op meerdere plaatsen voor, beginnend vanaf f97v]

RAZE 3851b, f109v/1, 1 jan 1598, Pieter Adriaenssen Boere heeft verkocht aan Pieter Janssen visser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] bij Poppens Cappelle, “mette pat westwart”, vrij van erfpacht, ... <fiche B3-013>

RAZE 3851b, f109v/2, 2 jan [1598], Pieter Janssen visser verlijdt Pieter Adriaenssen Boere [de somme van] £91 over koop van t voors. huis [zie voorgaande acte] ... <fiche B3-013>

RAZE 3851b, f109v/3, [2 jan 1598], compareerden Ieman Dingemanssen molenaere, wonende tot Bommeneede, en Corn. Jobssen visser, poorter deser stede Zzee, getrout hebbende Maeyken Digman Adriaenssen de molenaers dr., die verklaarden, dat zij met Corn. Corn. Willemssen en Pieter Laurissen Zwane, beide als Heilige Geestmeesters dezer stede, geaccoordeerd hebben, dat de “Heylige Geestmeesters ... hebben aengenomen ... int weeshuijs te houden, in goede loffelycke onderhoudenisse, de dochtere van Digman Adriaenssen molenaere, met eenen arme, genaempt Adriaenken Digmans, oudt ontrent [niet ingevuld] jaeren, soo van eten, drincken, cleeden, reeden, op ende onder gevende, sieck ende gesond, t houdende beneffens andere kinderen int vers. weeshuys wonende, naer de coustume ende usantie derzelver weeshuijse”, zo lang zij int leven wezen zal, waarvoor Ieman en Corn. aan het weeshuis zullen betalen de somme van £42210 vls., te betalen alle kersmisse £4, onder conditie :|: ingeval de voorn. Digman Adriaenssen molenaere, de vader van Adriaenken, binnen de eerste vier jaar “deser weerelt quame te overlyden”, dat zij dan nog £10 extra zullen betalen, te betalen met 20 s. sjaars. ... <fiche B3-013>

RAZE 3851b, f110/1, [2 jan 1598], Wittelle Lenert Oolessen verlijdt Pieter Corn. z. Nonneman de somme van £25.10.0 ter cause van geleend geld en afgerekende schuld; onderpand: eerst een wei, genaamd “Schouwe groen”, groot 5 gem. 35 r., gelegen tot Nieuwerkerke in Schouwen, item drie gemet wei, gelegen bij Keuten hoele tot Kerkwerve, binnen deze landgemerken, oost Bartelmees Cauwe, zuid Symon Coolman, west de weg, en noord Bartelmees Corn., item nog een gemet korenland, gelegen aan “den Suijdycxen wegh”, noord de haven en oost de weg, ... <fiche B3-013>

RAZE 3851b, f110/2, 3 jan 1598, Pieter Jacobssen metser, gemachtigd van Durfken Cornelis Jacobssen dr., zijn nichte, transporteert aan Willem Gillissen t zesde part van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, de voorn. Durfken aanbestorven bij de dood van haar vader; de lasten worden voldaan tot het overlijden van haar vader, en verder niet; ... <fiche B3-013>

RAZE 3851b, f110/3, 6 jan 1598, Leyn Corn. arbeyder verkoopt Pieter Nonneman een half gem. 25 r. land, gelegen in de Value, in Poortambacht, ... <fiche B3-013>

RAZE 3851b, f110v/1, 3 jan 1598, Willem Gillissen schipper verlijdt Durffken Corn. dr. de somme211 van 313 car.gld. 6½ st. en 6 mijten vls. eens, over de koop van t zesde part van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande aan de zuidzijde van de haven, bij de poorte; ... <fiche B3-014>

RAZE 3851b, f110v/2, 6 jan [15]98, Pieter Joris z., overman gemaakt om te verkopen een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete bij het kerkhof, zoals Margriete Pieter Iemanssen wedue in t leste van haar leven gebruikt en bezeten heeft, bekent dat hij dit op verzoek van de gemene erfgenamen van wijlen Pieter Iemanssen voor vijf zesde part, mitsgaders de erfgenamen van wijlen de vers. Margriete Pieter Iemanssen wedue [in de marge toegevoegd: van svaders zijde] namenlijk Logier Corn. z. voor een vierde part in de helft van het zesde zesde deel, Anthonie Cocx wed. cum suis mede voor een vierde part in de zelve helft ..., Frans Hermansse wever, getrout hebbende Lysbeth Corn. dr., voor een gelijk vierendeel in de helft ..., en Pieter Joossen schoemaker als man en voogd van zijn huisvrouw cum suis, voor het vierde vierde part in de zelve helft; item Willem Diricxssen Verbost voor hemzelf en hierin vervangende de wezen van Corn. Diricxssen Heere, zijn broeder sal., voor de ene helft in de andere helft van t voors. zesde part, mitsgaders Corn. Tonisse Schegge, man en voogd van zijn huisvrouw, en Pieter Janssen van Trouwe de smit, beide voor d ander helft in de helft van t zesde part vers., erfgenamen van des voors. Margrietens moeders zijde, openbaar heeft verkocht aan Cunera Wisse Claessen dr., wedue wijlen Syme Kempessen :|: als meest daarom biedende, vrij van erfpacht, ...; beloofden de comparanten elk voor hun deel de voorn. Cune Sijme Kempesse waerschippe te doen ... <fiche B3-014>

RAZE 3851b, f111/1, [6 jan 1598], idem erfgenamen [van wijlen Pieter Iemanssen] in de qualiteyt voors. [zie acte f110v/2] verkopen aan Pieter Pieterssen metser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Minnebroeders straete, vrij van erfpacht, ... <fiche B3-014>

RAZE 3851b, f111/2, [6 jan 1598], idem erfgenamen [van wijlen Pieter Iemanssen] in de qualiteyt voors. [zie acte f110v/2] verkopen aan Heyndrick Meijnaerts dictus swartken, de schoelapper, een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] bij de Minnebroeders, vrij van erfpacht, ... <fiche B3-014>

RAZE 3851b, f111/3, 7 jan 1598, Lambrecht Janssen den blauverwer verlijdt Joris Pieterssen, onsen medebroeder in Wette, de somme van £77 ter cause van geleend geld en afgerekende schuld; onderpand: zijn huis, genaamd “den Blauwen Handt”, met een “sythuysken”, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op den hoek van de Lombaertstrate, ... <fiche B3-014>

RAZE 3851b, f111v/1, 8 jan [15]98, [doorgehaald: Cornelie Corn. Peck wedue vercoopt] Dirick Janssen schipper van Middelburg als koper, en Pieter Janssen schipper, beide van Middelburg, en [in de marge: Eeuwout] [doorgehaald: Job] Corn. z. [toegevoegd: Ba..e(?212)] als borge, verlijden Cornelie Corn. Peck wedue de somme van 680 car.gld. over de koop van een waterschip etc., ... <fiche B3-015>

RAZE 3851b, f111v/2, [8 jan 1598], Digman Janssen [gezegd] Paters Jan, [toegevoegd: voor hemzelf en vervangende zijn broeders en zuster], verkoopt Corn. Corn. Willemssen een gem. preter 24213 r. korenland, gelegen in Poortambacht, binnen deze landgemerken, oost Amand Davidtssen, Corn. Arentssen zuid, west de haven, en noord de weg, ... <fiche B3-015>

RAZE 3851b, f111v/3, [8 jan 1598], Marinus Janssen kuipper214 en Lenert Marinussen, mitsgaders Antheunis Corn. koopman tot Schiedam, verlijden Corn. Adriaenssen Keyser de somme van £575215 vls. over de koop van een vischboot, ... <fiche B3-015>

RAZE 3851b, f111v/4, 12 jan 1598, Jan Gillissen schipper verlijdt Leijn Marinussen decker de somme van £35 van geleend geld; onderpand: zijn gedeelte van al zijn land, dat hij heeft liggende int land van Schouwen, alsnog gemeen en onvercaveld liggende met Janne Wisse, zijn “sweger moeder”, met haar kinderen, ... <fiche B3-015>

RAZE 3851b, f111v/5, [12 jan 1598], Jan Gillisse schipper verkoopt Leijn Marinussen decker zijn gedeelte van “de huijsinge, schuijre, buyre, erve, ende alle t gevolge van dien”, staande [in Zierikzee] op Bagershil, gemeen en onvercaveld met Janne Wisse, zijn “sweger moeder” met haar kinderen, vrij van erfpacht, ... <fiche B3-015>

RAZE 3851b, f112/1, 13 jan 1598, Jacques Vermeulen en Pieter Claessen van Abeele, beide poorters dezer stede, stellen zich, elk voor de helft, borg voor de £100 vls., die Abraham Verbrugghe als deurwaarder en bode van Zeeland Beoosterschelt ... “innen, opbeuren ofte ontfangen sal” ..., dit alles conform zekere appostille, Pieter Verbrugge, de vader van de voorn. Abraham, op zijn verzoek van de Staten van Zeeland vergund; zijn ook gecompareerd dezelve Abraham Verbrugghe en Pieter Verbrugge, zijn vader, en beloven hun borgen schadeloos te houden, ... <fiche B3-015>

RAZE 3851b, f112v/1, 18 jan [15]98, Jan Janssen timmerman als deken, [toegevoegd: ende Jan Gillissen [doorgehaald: ende], Jacob Janssen ende Michiel Jobssen als ommegangers] vande timmerlieden gilde, [doorgehaald216: “met medegeven van syne ommegangers”] en [met] consent van Pauwels Hubert als overdeken, hebben verkocht aan Corn. Jacobssen Fluweelenooge 3 gem. preter 15 r. weiland, gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve], “int bevanck daer den Brasweel in leyt”, binnen deze landgemerken, zuid de weg, west [toegevoegd: en noord] “den Brasweye”, [doorgehaald: noord Lenert Pieterssen], en oost d erfgenamen van Pieter vande Velde, ... <fiche B3-016>

RAZE 3851b, f112v/2, [18 jan 1598], Passchier Andriessen arbeyder verlijdt Jan Franchois de backer £3.0.8 van geleverde waren; onderpand: zijn huisken, staande [in Zierikzee] t enden de Lange Nobelstraete, ... <fiche B3-016>

RAZE 3851b, f112v/3, 18 jan [15]98, Pieter Joris Pieterssen als overman op verzoek van Rochus Hoffer verkoopt aan Job Iemanssen 1½ gem. 36 r. land, gelegen in Poortambacht, in t Houte Vate bevanck, oost de weg, zuid en west Corn. Janssen Roon, en noord d erfgenamen Corn. Janssen Vager, ... <fiche B3-016>

RAZE 3851b, f112v/4, [18 jan 1598], idem [= Pieter Joris Pieterssen, overman, op verzoek van Rochus Hoffer] verkoopt Heyndrick Pieterssen olyslager, eerst 2 gem. 35 r. met nog 1 gem. 55 r. korenland, gelegen in t Sluys bevanck, [de eerste partij] oost Corn. Jacobssen Genuechte, zuid en west Lenert Hoffer, en noord “den schenckeldyck”, en [de andere partij] oost af Michiel Willemssen cleermaker, zuid Rochus Hoffer, west Jan Lauwe, en noord “den schenckeldyck”, ... <fiche B3-016>

RAZE 3851b, f112v/5, [18 jan 1598], idem [= Pieter Joris Pieterssen, overman, op verzoek van Rochus Hoffer] verkoopt Geert Michielssen Vuyst 7½ gem. 85 r. wei, gelegen in Poortambacht aan “den Periculeusen217 wegh”, oost de vaart, zuid d erfgenamen Rochus Lievin Engelssen, west de weg, en noord Rochus Hoffer, ... <fiche B3-016>

RAZE 3851b, f112v/6, [18 jan 1598], idem [= Pieter Joris Pieterssen, overman, op verzoek van Rochus Hoffer] verkoopt Jacob Corn. Jan Hugesse 1½ gem. 25 r. korenland, gelegen in Ravenshouck bevanck, oost de hofstede van Bouwen Corn., zuid de weg, west Jacob den Blauwen, en noord Bouwe Corn. vers., ... <fiche B3-016>

RAZE 3851b, f113/1, 19 jan 1598, Job Iemanssen verlijdt Rochus Adriaenssen Hoffer, onsen medebroeder in Wette, de somme van £42.2.5 over de koop van 1½ gem. 36 r. land, gelegen in t Houtvate bevanck, .. <fiche B3-016>

RAZE 3851b, f113/2, [19 jan 1598], Heyndrick Pieterssen olislager verlijdt Rochus Hoffer de somme van £53.4.4 over de koop van 3 gem. 85 r. korenland, gelegen in Poortambacht in t Sluys bevanck, in twee partijen, ... <fiche B3-016>

RAZE 3851b, f113/3, [19 jan 1598], Jacob Corn. Blauwen verlijdt Rochus Hoffer de somme van £43.2.11 over de koop van 1½ gem. 25 r. korenland, gelegen in Poortambacht in de Valuwe218, ... <fiche B3-016>

RAZE 3851b, f113/4, [19 jan 1598], Geert Michielssen Vuijst verlijdt Rochus Hoffer de somme van £202.5.0 over de koop van 7½ gem. 85 r. weiland, gelegen in Poortambacht aan de Priculeusen wegh, ... <fiche B3-016>

RAZE 3851b, f113/5, 18 jan [15]98, Willem Digmanssen metser verkoopt Corn. Adriaenssen Dagh een ledige erve, liggende [in Zierikzee] achter de huysinge van Mayken Poolvoets, vrij van erfpacht, ... <fiche B3-016>

RAZE 3851b, f113/6, [18 jan 1598], idem [= Willem Digmanssen metser] belooft Cornelis Adriaenssen Dagh te indempniseren jegens Jan Anthonisse de Jonge, ter somme toe van :|: 350 car.gld., waarvoor de voorn. Corn. Dagh zich borg had gesteld voor Michiel Crynssen Loosquant, die zich voor die som borg had gesteld t.b.v. hem comparant, ... <fiche B3-016, B3-017>

RAZE 3851b, f113v/1, 19 jan 1598, Corn. Adriaenssen Dagh verlijdt Willem Digmanssen metser de somme van £33.6.8 over de koop van een erve, gelegen achter de Vischmarckt achter de huysinge van Mareken Poolvoets, ... <fiche B3-017>

RAZE 3851b, f113v/2, 20 jan 1598, France Adriaenssen de metser verkoopt Job Dane stierman een huis, erve en zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstrate, met 20 s. erfelijke rente sjaars daaruit gaande, te lossen den penninck 14, binnen deze landgemerken, oost de vroone, zuid Corn. Corn. Jobssen visser, west de strate, en noord Adriaen Lievenssen decker, met het onderhoud van de muur en goot tussen dit huis en dat van Corn. Corn. Jobssen half en half, en het water van de goot half en half, en de muur aan de noordzijde tussen deze twee huizen half en half, mits dat Adriaen Lievenssen decker gehouden is de goot, tussen dit huis en zijn huis liggende, alleen te onderhouden, en de waterloop alleen genieten [zal]. <fiche B3-017>

RAZE 3851b, f113v/3, 21 jan [15]98, Job Dane stierman verlijdt France Adriaenssen de metser 700 car.gld., spruitende over de koop van :|: een huis met zijn gevolge, staande in de Venckelstrate, ... <fiche B3-017>

RAZE 3851b, f114/1, [21 jan 1598], idem [= Job Dane stierman] verlijdt France Adriaenssen metser 20 s. erfelijke rente sjaars, deselve hypothekerende op en uit een huis, erve en gevolge, staande in de Venckelstraete, oost de vroone, zuid Corn. Corn. Jobssen visser, west de straete, en noord Adriaen Lievenssen decker, te betalen telken Pasen, losbaar den penninck 14, dit omdat de comparant het huis met deze last gekocht heeft, ... <fiche B3-017>

RAZE 3851b, f114/2, 22 jan 1598, Rochus Corn. stierman verlijdt coome Jan Heynessen £38 over rest van de koop van een vischboot, ... <fiche B3-017>

RAZE 3851b, f114/3, [22 jan 1598], Jan Iemanssen stellenare verlijdt Michiel Corn. de somme van £39.10.0 over de koop van een “groote schuijte”, ... <fiche B3-017>

RAZE 3851b, f114v/1, 24 jan 1598, Marinus Mogge, onsen medebroeder in Wette, en Leendert Adriaenssen Hoffer, beide als procuratie hebbende van Geleyn Geleynssen arbeyder, getrout hebbende Cunera Renger Pier Booms219 dr., gedateerd 14 dec. 1597, gepasseerd voor notaris Gillis Poppe, mitsgaders dezelve Geleyn Geleynssen ... mede alhier comparerende, bekennen verkocht te hebben aan Bartelmees Marinussen, wonende tot Ellemeet, een stuk korenland, gelegen in de Steenhernisse van Ellemeet, daar jonge Corn. Wisse Claessen in placht te wonen, aan de zuidzijde van de hofstede, groot “in landt coope” 2½ gem. 73 r., binnen deze landgemerken, oost af Jan Pierssen, zuid af Huge Jan Symonssen, west denselven Huge Janssen, en noord af de hofstede van Bartelmees Marinussen voorn., ... <fiche B3-018>

RAZE 3851b, f114v/2, [24 jan 1598], idem [= ..., als procuratie hebbende van Geleyn Geleynssen arbeyder] verkopen Cryn Huge Jan Waddessen, wonende in Elkerzee, 2 gem. preter 11 r. korenland, gelegen in Elkerzee voors., in t bevanck “daer Huge Jan Symonssen inne woont”, langs de weg, binnen deze landgemerken, oost af “den weel”, zuid Digman Pieterssen, noord “den heerwegh”, en west Bartelmees Marinussen, ... <fiche B3-018>

RAZE 3851b, f114v/3, [24 jan 1598], Jan Lenertssen van Haemstede verkoopt Matheus Janssen aldaar [in Haamstede] “een huys, schuyren, buyren, boogaert, ende alle t gevolge, staende tot Haemstede, noort aen den dorpe, oost den boogaert [van] wylen Corn. Lenertssen kinderen, suyt de vroone, west de straete, met noch 4½ gem. ende ettelicke roeden hayman, beplant met boomen ende elsen, genaempt “Machtels hoff”, oost de wegh, suyt de vroone ende hem comparant, west den comparant, ende noort de kinderen van Lenert Jan Heyndricxssen”, en voorts op alle condities, waarop hij t selve verkocht heeft gehad aan jouffr. Livina en Wolphaert van Borssele, van dewelke Matheus Janssen de eigendom had overgenomen, ... <fiche B3-018>

RAZE 3851b, f115/1, 26 jan 1598, Jan Janssen timmerman als deken, Jan Gillissen t Hoefken, Michiel Jobssen, Jacob Janssen en Andries Bartelmeeussen t Vel, alle vier als ommegangers van t “heylige cruce gilde”220, met consent van Pauwels Hubert als overdeken, verkopen Lenert Hoffer een gemet, luttel min ofte meer, weiland, bij den hoope, gelegen in Goijkens Nieulandt [= Gooikens Nieuwland], in de zuytblock, [marge: “gemeene voet ende duyme met Ocker Jan Anthonissen”], “den Groenendyck” west, de weg noord, zuid Lenert Hoffer en west Bastiaen Lievenssen de Wale, ... <fiche B3-018>

RAZE 3851b, f115/2, [26 jan 1598], Rochus Hoffer, onsen medebroeder in Wette, transporteert Anthonis Leeuwe, wonende tot Rengerskerke, 2 gem. 20 r. korenland, gelegen tot Rengerskerke voors., binnen deze landgemerken, oost af Lenert Pier Mogge wedue, zuid “den heere wegh”, en west Digne Adriaen Lenerts [lees: Leuters] wees(?), ... <fiche B3-018>

RAZE 3851b, f115/3, 26 jan 1598, Matheeus Janssen, wonende tot Haamstede, verlijdt Jan Lenertssen van Haemstede de somme van £321.13.4 over de koop van “een huys, schuyren, bueren ende boomgaert, staende op vrye eygen erve, gelegen in de prochie van Haemste, in den Eeijlande van Schouwen, noort aen den dorpe”, met 4½ gem. ... haijmans, beplant met bomen ende elsen, genaamd “Machtels hoff”, ... <fiche B3-018>

RAZE 3851b, f115v/1, 27 jan 1598, Anthonis Leeuwe, won. tot Rengerskerke, verlijdt Rochus Hoffer, “jegenwoordich” heer221 burgemeester deser stede, de somme van £82.13.4 over de koop van 2 gem. 20 r. korenland, gelegen in de prochie van Rengerskerke voors. ... <fiche B3-019>

RAZE 3851b, f115v/2, [27 jan 1598], Willemine Jacob Wadde wedue, met Corn. Jacobssen Wadde, haar zoon als haar gekoren voogd, voor haarzelf, en als moeder en voogdesse van haar kinderen, verkoopt Abraham Janssen Troost den timmerman een hof met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete, met 14 g. erfpacht jaarlijks, ... <fiche B3-019>

RAZE 3851b, f115v/3, 27 jan 1598, Cornelis Pieterssen Lantmeter verkoopt sr Willem van Berendrecht [er stond eerst: Willem van Berendrecht rentmr. generael van Zeelandt Beoosterschelt [tussengeschreven en doorgehaald222:] Catharina Heyndrick mr Hermanssen wedue] d een helft van een hof, met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Wevershouck, met de helft van 5 g. erfpacht als de oude waarschipbrieven inhouden, “welverstaende indien daer niet aff geheijst en werdt, soo zal den cooper vande hoff daeraff vrij ende exempt wesen”223, binnen deze landgemerken, oost af de straete, en west den voorn. Berendrecht, ... <fiche B3-019>

RAZE 3851b, f115v/4, [27 jan 1598], Pieter Jorissen als overman verkoopt op verzoek van Rochus Hoffer aan Corn. Arent Pieterssen 3½ gem. 30 r. korenland, gelegen in Poortambacht, in Jannisse bevanck, binnen deze landgemerken, d erfgenamen van Oort Corn. zuid af, de weg oost af, Mathys t Heerschip west af, en Rochus Hoffer noord af, ... <fiche B3-019>

RAZE 3851b, f116/1, 27 jan 1598, Abraham Janssen Troost den timmerman verkoopt Willemine Jacob Wadde wedue de somme van £6.6.8 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een erf en hof, gelegen in de Venckelstraete, door hem van haar met deze last gekocht, binnen deze landgemerken, de straete oost, de “pat” van Jan Lenertssen zuid af, de vroone west, en noord [niet ingevuld], de rente te betalen telken Vastenavond, ... <fiche B3-019>

RAZE 3851b, f116/2, [27 jan 1598], Jan Bonifatius Mussis verlijdt Ieman Gillissen Poppe £21 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld, ... <fiche B3-019>

RAZE 3851b, f116/3, 29 jan 1598, Cornelis Meuijssen(?) en Jacob Claessen, gebroeders, wonende tot Brouwershaven, verkopen Anthonis Hubrechtssen een wei, groot 5½ gem. 40 r., liggende in t Kercke bevanck van Brouwershaven binnen den banne van Duvendijcke, eertijds gekomen vande voors. Anthonis Hubrechts, ... <fiche B3-019>

RAZE 3851b, f116/4, [29 jan 1598], Jacob Claessen schipper tot Arnemuiden verlijdt Corstiaen Janssen den schiptimmerman de somme van £22 ter cause en over de reste en volle betalinge van de :|: koop van een “groote schuyte”, ... <fiche B3-019, B3-020>

RAZE 3851b, f116v/1, [29 jan 1598], Dane Corn. Janssen Vagers wedue, met Jan Corn., haar zwager, in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Crijn Rochusse Weute “een pannekeete, met een erve van een selhuys, liggende suytwert vande keete, sate, ende alle t gevolghe van dien”, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdijck, [marge: “den turfhouck scheijdende op een schot tusschen dese ende de keete vande wedue, ende tselve schot by hen beyden te onderhouden halff ende halff”], binnen deze limiten, oost Corn. Oortssen, zuid de haven, west de wedue vers., en noord de straete”, <fiche B3-020>

RAZE 3851b, f116v/2, 29 jan [15]98, Crijn Rochussen Weute verlijdt Dane Corn. Janssen de Vagers wedue de somme van 1020 gld. over de koop van de keete vers. [zie vorige acte], ... <fiche B3-020>

RAZE 3851b, f116v/3, [29 jan 1598], Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen zeker stuk korenland, gelegen in Poortambacht, in t Bagyne bevanck, groot 5 gem. 88224 r., heeft op verzoek van Lieven Rute, onsen medebroeder in Raede, de voors. 5 gem. 98 r. openbaar verkocht aan Marinus Corn. Janssen den Blauwen [marge: ende Amandt Davidtssen] als meest biedende, binnen deze landgemerken, oost af “den straetwegh”, zuid Anthonis Hermanssen Hubert, west Hans vanden Eijnde225, en noord af nu Thomas Rochussen, ... <fiche B3-020>

RAZE 3851b, f117/1, [29 jan 1598], idem [= Pieter Jorissen], overman gemaakt om te verkopen 3½ gem. 3 r. korenland, gelegen in Poortambacht, in t Bagijne bevanck, heeft dit op verzoek van Lieven Sebastiaenssen Ruyte voor d een helft, mitsgaders Niclaes Claes Pieterssen, onsen medebroeder in Wette, voor d ander helft, verkocht aan Thomas Rochussen als meest daarom biedende, binnen deze landgemerken, oost “den straetwegh” met Hubrecht Rochussen, zuid nu Marinus Corn. z. Blauwen, west d erfgenamen en wedue van wijlen Corn. Janssen Vagere mitsgaders Arent Pieter Iemanssen erfgenamen, en noord de voorn. Hubrecht Rochussen, ... <fiche B3-020>

RAZE 3851b, f117/2, 30 jan 1598, Marinus Corn. den Blauwen en Amant Davidtssen verlijden Lieven Rute, onsen medebroeder in Rade, de somme van £214.7.11.15 over de koop van 5 gem. 98 r. korenland, [zie f116v/3], ... <fiche B3-020>

RAZE 3851b, f117/3, [30 jan 1598], Corn. Wisse Jan Meeussen, wonende tot Ellemeet, verlijdt Adriaen Danielssen £8.2.6 van geleend geld; onderpand: een stuk korenland, liggende in Ellemeet, groot 4 gem., oost Tomas Clitserts erfgenamen cum suis, noord en west “den heerwegh”, ... <fiche B3-020>

RAZE 3851b, f117v/1, [30 jan 1598], Marinus de Criger verkoopt Pieter Lievenssen Cater als “naester” en daarop met schepenen vonnisse gewezen, d een helft van een stuk korenland, gelegen binnen de inlage van Rengerskerke, groot int geheel 2½ gem. 71 r., ... <fiche B3-021>

RAZE 3851b, f117v/2, 30 jan 1598, Dirick Pieterssen bogemaker226, getrout hebbende Mayken Philips dr., erfgenaam van Magdalena Kempe Lieven Boenssen wedue, haar “moye” sal., heeft verkocht aan Niclaes Willem Symonssen 1½ gem. korenland, gelegen in Poortambacht, in Locke meese bevanck, gemeen met de vers. Niclaes, oost Henrick Pieters olyslagher, zuid de erfgenamen Marinus Ockerssen, west Corn. Huge Janssen, en noord “de Mosseleetschen wech”, ... <fiche B3-021>

RAZE 3851b, f117v/3, 1 feb 1598, Tomas Rochussen verlijdt Lieven Rute de somme van £126.7.2 over de koop van 3½ gem. 3 r. korenland, gelegen in Poortambacht int Bagyne bevanck, ... <fiche B3-021>

RAZE 3851b, f117v/4, [1 feb 1598], [boven staat: “overmans”], Jan Raphaelssen speelman verkoopt Mathys Janssen arbeijder een huis, erve en “pat”, met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in den Hem, vrij van erfpacht, ... <fiche B3-021>

RAZE 3851b, f117v/5, 2 feb 1598, Mathijs Janssen arbeyder verlijdt Jan Raphaelssen speelman de somme van £74.13.4 over de koop van een huis enz., [zie vorige acte] ... <fiche B3-021>

RAZE 3851b, f118/1, [2 feb 1598], Ieman Adriaenssen verkoopt Adriaen Janssen backer een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in t Corte Groendal, vrij van erfpacht, oost Digman Slickman, zuid Mayken Post, west de straete, noord Martine Jans; ... “des moet dit huys losen den waterloop van [marge: Digman Slickman, tsy door het huys ofte de tussinge, ende dit huys moet hebben vier227 voeten erve, ende op de vijffde voet moet den heynmuyr gestelt worden, ende den selven halff ende halff onderhouden”. <fiche B3-021>

RAZE 3851b, f118/2, 3 feb228 [15]98, Adriaen Janssen backer verlijdt Ieman Adriaenssen Munninck de somme van 728 car.gld. over de koop van de huyse vers. [zie vorige acte], ... <fiche B3-021>

RAZE 3851b, f118/3, [3 feb 1598], Heyndrick Meynaert de schoelapper verlijdt Logier Corn. heunare, Anthonie Jacob de Cocx wedue cum suis, Frans Hermanssen wever als man en voogd van zijn huisvrouw, en Pieter Joossen schoemaker cum suis, alle erfgenamen van wijlen Margriete Pieter Iemanssen wedue van s vaders zijde, “elcx by equale portie”, de somme van £5 over de koop van het twaalfde part van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande ontrent de Minnebroeders clooster, ... [zie f111/2] <fiche B3-021>

RAZE 3851b, f118/4, [3 feb 1598], idem [= Heyndrick Meynaert de schoelapper] verlijdt Willem Diricxssen Verbost voor hemzelf, en als oom en gerechte voogd van de weeskinderen van wijlen Corn. Dircxssen Heere, zijn broeder was sal., tot derselver weesen behoeve, Corn. Anthonissen Schegge als man en voogd van zijn huisvrouw, en Pieter Janssen van Trouwen de smit, alle erfgenamen van wijlen Margriete Pieter Iemanssen wedue van s moeders zijde, “elcx by equaele portie”, de somme van £5 over de koop van het twaalfde part van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande bij de Minnebroeders, ...[zie f111/2] <fiche B3-021>

RAZE 3851b, f118v/1, 3 feb 1598, Pieter Pieterssen metser verlijdt Willem Diricxssen Verbost ... [zie verder f118/4] de somme van £6.3.4 over de koop van een twaalfde part van een huis, [zie f111/1], ... <fiche B3-022>

RAZE 3851b, f118v/2, [3 feb 1598], Pieter Pieterssen metser verlijdt Logier Corn. z. heunaere, ... [zie verder f118/3] de somme van £6.3.4 over de koop van een twaalfde part van een huis, [zie f111/1], ... <fiche B3-022>

RAZE 3851b, f118v/3, [3 feb 1598], Cunera Wisse Claessen dr., wedue wijlen Symon Kempesse, met Lieven Rute in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Logier Corn. z. heunaere, ... [zie verder f118/3] de somme van 239 car.gld. over de koop van een twaalfde part van een huis, [zie f110v/2], ... <fiche B3-022>

RAZE 3851b, f118v/4, [3 feb 1598], idem [= Cunera Wisse Claessen dr., wedue wijlen Symon Kempesse] verlijdt Willem Diricxssen Verbost ... [zie verder f118/4] :|: de somme van 239 car.gld. over de koop van een twaalfde part van een huis, [zie f110v/2], ... <fiche B3-022>

RAZE 3851b, f119/1, [3 feb 1598], idem [= Cunera Wisse Claessen dr., wedue wijlen Symon Kempesse] verlijdt de gemeene erfgenamen van wijlen Pieter Iemanssen de somme van £398.6.8 over de koop van vijfzesde part van een huis in de Middelstrate [zie f110v/2], ... <fiche B3-022>

RAZE 3851b, f119/2, [3 feb 1598], Rochus Hoffer, onsen medebroeder in Wette, verkoopt Mathys Jobssen de smit een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] “t enden de Nieustrate op den houck van Poppenmeet229”, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, de strate oost en zuid af, west af Jan [niet ingevuld], en de voors. Rochus Hoffer noord af, ... <fiche B3-022>

RAZE 3851b, f119/3, 4 feb 1598, Mathys Jobssen de smit verlijdt Rochus Adriaenssen Hoffer, onsen medebroeder in Wette, de somme van £7 over reste en volle betalinge van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B3-022>

RAZE 3851b, f119/4, [4 feb 1598], Corn. Arent Pieterssen verlijdt Rochus Hoffer de somme van £82.16.1 over de koop van 3 gem. 39 r. korenland, gelegen in Poortambacht in Jannisse bevanck, ... <fiche B3-022>

RAZE 3851b, f119v/1, 5 feb 1598, Niclaes van Heyst de maellierieman230 transporteert en verkoopt aan Niclaes van Heyst de jonge, zijn zoon, een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] voor de Gasthuijs brugge, aan de noordzijde van de haven, genaamd “den Iserman”, met de commer van 22 s. 6 g. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche B3-023>

RAZE 3851b, f119v/2, 6 feb 1598, Niclaes van Heyst de jonge verlijdt Niclaes van Heijst, zijn vader, de somme van £530 over de koop van een huis [zie vorige acte], te betalen jaarlijks £25, ... <fiche B3-023>

RAZE 3851b, f119v/3, [6 feb 1598], Niclaes van Heyst den ouden en Niclaes van Heyst den jongen verklaren, dat zij in t verkopen en kopen van het huis, daar de voorn. Niclaes van Heyst [den ouden] nu in woont, ... aan de voorn. Niclaes van Heyst de jonge, zijn zoon, nu verkocht en geleverd, afgesproken hebben, dat de voorn. Niclaes van Heyst den ouden en Janneken Lambrechts dr., zijn huisvrouwe, beide in t voors. huis “boven op den besten camer” zullen blijven wonen en hunne residentie houden, zo lang zij leven, “off sulcx geviele, dat sy luyden comparanten onder den anderen niet en conden accorderen, ende dat syluyden twistich vielen (des sy verhopen neen) ende dat Niclaes van Heyst den jonge ende Grietken Beydals, syne huysvrouwe, liever hadden, dat hunne :|: vers. ouders uut den huyse vertrocken ende op een andere gingen wonen, soo sullen syluijden gehouden zyn hunne ouders voorn. gesamentlick int leven wesende, ofte d eene, vande lancxtlevende te betalen alle jaere de somme van ses ponden gr. vls. voor haerlieder huyshuyre” ... <fiche B3-023>

RAZE 3851b, f120/1, [6 feb 1598], Heijndrick Meijnaerts de schoelapper verlijdt de gemeene erfgenamen van sal. Pieter Iemanssen de somme van £50 over de koop van vijfzesde deel van een huis met zijn gevolge, staande bij de Minnebroeders, [zie f111/2] ... <fiche B3-023>

RAZE 3851b, f120/2, [6 feb 1598], Pieter Pieterssen metser verlijdt de gemeene erfgenamen van Pieter Iemanssen sal. me. de somme van £58.6.8 over de koop van vijfzesde deel van een huis met zijn gevolge, staande bij de Minnebroeders, [zie f111/1] ... <fiche B3-023>

RAZE 3851b, f120/3, [6 feb 1598], Corn. Jacobssen Fluweelenooge belijde gekocht en ontvangen te hebben van “de deken ende ommegangers van t' Cruce gilde, dat de huystimmerluyden onderwinden”, 3 gem. preter 15 r. weiland, gelegen in Kerkwerve, in t bevanck “daer de Brasweye in leyt”, welk land hem bij schepenen transport opgedragen is, met conditie dat hij gehouden is “t selve landt mettet eerste vande nieuwen heventijt op synen naem int heven- ofte veltbouck te doen stellen” en dat hij het voors. Cruce gilde eeuwig zal bevrijden van “dyckgelt, gemeene rekeninge, ende andere vervallende oncosten, die tot laste vanden selven lande soude moghen geschoten ende gebracht worden” ... <fiche B3-023>

RAZE 3851b, f120v/1, [6 feb 1598], Jan Gillissen schutenare van Antwerpen als koper, en Willem Jacobssen Vagh als borge, verlijden de wedue en erfgenamen van wijlen Lauris Jobssen den schiptimmerman de somme van £42 over de koop van een “groote overdecte schute”, ... <fiche B3-024>

RAZE 3851b, f120v/2, 6 feb [15]98, Cornelis Verheije en Jan Lenertssen [gezegd] zwart Leenken verkopen Pieter Lievensse Cater 3¼ gem.231 weiland, gelegen in t bevanck van den Dryest, in Kerckercke [!= Kerkwerve], oost de weg, noord Pier Plas, zuid Pier Cater en Willem Schenck, en west Pier Plas, ... <fiche B3-024>

RAZE 3851b, f120v/3, 8 [feb 1598], Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen 4 gem. preter 10 r. korenland, gelegen in Poortambacht, in t Galghe bevanck, heeft dit op verzoek van Metken en Janneken Corn. Willem Davidtssen dochters, gesusters, voor de twee derde delen, mitsgaders Maeyken Willem Poolvoets wedue, Willemine Jacob Wadde wedue, Susanna Jacob Hoffers wedue, gesusters, Willem Cornelissen, Geert Corn. Nieupoorter ende Corn. Danielssen als man en voogd van zijn huisvrouw, vanwege Cornelis Marinus Cornelissen Nieupoorter, haar zoon, allen erfgenamen van wijlen Jan Corn. Nieupoorter, heurl. broeder en oom respective, openbaar verkocht aan Jacob Corn. Jan Hugessen als meest daarom biedende, binnen deze landgemerken, oost af Jan Jacobssen Boye, zuid af “t Galge weechsken”, west af Corn. Stevenssen Cooper, en noord af Lenert Adriaenssen Hoffer, ..., beloofden daarom de voorn. Metken232 en Janneken Corn. Willem Davidtssen dochters, (elk verkiezende Willem Corn. Willem Davidtssen, haar broeder, als in dezen haar gekoren voogd), :|: voor de twee derdendelen, Maeyken Willem Poolvoets wedue, Willemine Jacob Wadde wedue, Susanne Jacob Hoffers wedue, geass. met Geert Corn. Nieupoorter als in dezen haar gekoren voogd, mitsgaders Willem Corn. voorn., Geert Corn. Nieupoorter en Corn. Danielssen vanwegen de voorn. Corn. Marinussen, alle zes voor het derde derdendeel, van het vers. korenland, waerschippe te doen tot vollen rechte, en allen commer af te doen, die daarop is geweest voor datum van dezen brief, ... [zie ook hierna] <fiche B3-024>

RAZE 3851b, f121/1, [8 feb 1598], idem [= Pieter Jorissen, overman] verkoopt van wegen als voren [zie acte f120v/3] aan Lenert Adriaenssen Hoffer 4½ gem. 15 r. korenland, gelegen in Poortambacht, in t Galge bevanck, binnen deze landgemerken, oost af Jan Iemanssen en zuid denselven Jan Iemanssen en Jacob Corn. den Blauwen, west af “den Settelincxen wegh”, en noord af “den sluys vliet”, ... <fiche B3-024>

RAZE 3851b, f121/2, [8 feb 1598], idem [= Pieter Jorissen, overman] verkoopt van wegen als voren [zie acte f120v/3] aan Jan en Job Iemanssen, gebroeders, 4 gem. 115 r. [land] gelegen in t Galge bevanck, oost af Heyndrick Pieterssen en Symon Jan Lenertssen, zuid “t Galgeweeghsken”, en noord Lenert Hoffer, ... <fiche B3-024>

RAZE 3851b, f121/3, [8 feb 1598], idem [= Pieter Jorissen, overman] verkoopt van wegen als voren [zie acte f120v/3] aan Jacob Corn. Jan Hugessen 4½ gem. preter 10 r. korenland, gelegen in t selve [Galge] bevanck, ... <fiche B3-024>

RAZE 3851b, f121/4, [8 feb 1598], idem [= Pieter Jorissen, overman] verkoopt van wegen als voren [zie acte f120v/3] aan Symon Coolman 3 gem. preter 25 r. in t selfde [Galge] bevanck, aan de zuidzijde van “t Galge weeghsken”, oost [niet ingevuld], zuid Andries Rochussen, en noord “het Galge weeghsken”, ... <fiche B3-024>

RAZE 3851b, f121/5, [8 feb 1598], idem [= Pieter Jorissen, overman] verkoopt van wegen als voren [zie acte f120v/3] aan Corn. Jacobssen Fluweelen Ooghe 3 gem. 10 r. korenland in t selve [Galge] bevanck, oost Symon Coolman, zuid Andries Rochussen, ... <fiche B3-024>

RAZE 3851b, f121v/1, 8 feb 1598, Matheeus Laurissen Keyser verkoopt Cornelis Janssen den Roon de nabeschreven partijen van landen, gelegen in den Lande van Schouwen, te weten, eerst 6 gem. 225 r. korenland, gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve], in t Slootken bevanck, (2 gem. 15 r. belend oost, zuid en west de kinderen van Kerckercke, en noord de dijk, en de resterende partij, oost de vers. kinderen van Kerckercke, zuid Rochus Hoffer, west en noord “den heerwegh”), item nog een half gem. 63 r., gelegen in t Moer bevanck, groot tsamen 7 gem. 138 r., ... <fiche B3-025>

RAZE 3851b, f121v/2, [8 feb 1598], Job Janssen z.233 de visser verlijdt Joris Pieterssen, onsen medebroeder in Wette, de somme van £70.0.10 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis met alle den gevolge van dien, staande [in Zierikzee] ontrent het kerkhof in de Middelstraete, ... <fiche B3-025>

RAZE 3851b, f121v/3, [8 feb 1598], den overman [= Pieter Jorissen] vanwege de erfgenamen “in d ander syde van desen [bladzij] geroert” [zie acte f120v/3], verkoopt Amand Davidtssen een gem. 75 r. weiland, gelegen in t Galge bevanck, aan de zuidzijde van t “Galge weeghsken” over de kade, oost de dijk, zuid “den Gordynen gracht”, en west Geert Claessen, ... <fiche B3-025>

RAZE 3851b, f121v/4, [8 feb 1598], idem, [= Pieter Jorissen, overman, vanwege de erfgenamen van Jan Cornelisse Nieupoorter [zie acte f120v/3]], verkoopt Pieter Laurissen Swane 5 gem. 110 r. zo koren- als weiland, gelegen in Symon Achter Voren bevanck, oost Niclaes Janssen Hubert, zuid Niclaes Willem Symonssen, en noord Jan de Crigers wedue en erfgenamen, ... <fiche B3-025>

RAZE 3851b, f122/1, [8 feb 1598], idem, [= Pieter Jorissen, overman], vanwege als voren [= de erfgenamen van Jan Cornelisse Nieupoorter [zie acte f120v/3]], verkoopt Adriaen Janssen Dagh 2½ gem. 57 r. korenland, gelegen in t Vroone bevanck, oost “den Hoogen Santwegh”, zuid d erfgenamen Corn. Janssen Vagher en Oort Corn. erfgenamen, west Oort Corn., en noord “den gracht vanden nieuwe haven”, ... <fiche B3-025>

RAZE 3851b, f122/2, [8 feb 1598], idem, [= Pieter Jorissen, overman], vanwege als voren [= de erfgenamen van Jan Cornelisse Nieupoorter [zie acte f120v/3]], verkoopt Willem Schenck den vleyschouder 3 gem. preter25 r. korenland, gelegen in t Hout Vate bevanck, oost Jacob Hoffers kinderen en Balten van Botlant, zuid Pieter van Borrendamme, west “den Sant wegh”, en noord af Elisabeth Pauwels [,234] “Jaergetyde lant”, ... <fiche B3-025>

RAZE 3851b, f122/3, [8 feb 1598], idem, [= Pieter Jorissen, overman], vanwege als voren [= de erfgenamen van Jan Cornelisse Nieupoorter [zie acte f120v/3]], verkoopt Anthonis Hermanssen Hubert 4 gem. weiland, gelegen in t bevanck Bewesten Keuten weght, oost en noord Anthonis Hubert vers., zuid Rochus Hoffer, en west “den heerwegh”, ... <fiche B3-025>

RAZE 3851b, f122/4, [8 feb 1598], Neelken Willem Lenertssen dictus dooffkens Willem wedue, met Jacob Claes Brantssen als in dezen haar gekoren voogd, belijde verkocht te hebben aan Jan Goossen een schuur, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] t enden den Hem bij de Watermole, vrij van erfpacht, met conditie “dat den voorn. Jan Goossen, sijnen arven ende nacommelingen ... sullen moeten gedoogen alsulcken gefauteerde235 kelderken, gestaende(sic) in den oosthouck vande selve schuyre, daertoe de possesseurs van de Vier Hemskinderen236 uut den camer den acces ende toeganck hebben, welck kelderken by de possesseurs vande huyse vande Vier Hemskinderen voors. t heurl. coste moet onderhouden worden, dan off geviele dat in tyde ende wylen het vers. kelderken quame in te borsten off in te vallen, ofte te ruine geraeckte, ende dat de possesseurs van de Vier Hemskinderen tselve niet wederomme en restaureerden, noch op en maeckten, sulcx dat de possesseurs vande voorn. schuijre daer doere eenich hinder, letsel, ofte emposchement237 quamen te lyden, soo sullen de possesseurs vande schuyre de erve vande vers. kelderken aen hen behouden :|: ende tselve approprieren ende eygenen tot de selve schuyre”; de “heyn thuyn” aan de oostzijde van de schuur zal de comparante als possesseur van haar huis onderhouden, zonder enige kosten voor de eigenaars van de schuur; binnen deze landgemerken, oost af haar comparante, zuid Adriaen Lievenssen de metser, west en noord de strate, ... <fiche B3-025, B3-026>

RAZE 3851b, f122v/1, [8 feb 1598], Witte Corn. Hugessen Mulock verlijdt Corn. Corn. Willemssen de somme van £15 ter cause van drie toekomende jaren pacht van thienden, gelegen in Kempshoffstede, die hij comparant tot zijn laste neemt te betalen voor de pachter derzelver thienden Marinus Thonissen, ... <fiche B3-026>

RAZE 3851b, f122v/2, 10 feb 1598, Jan Goossen verlijdt Neelken Willem Lenertssen dooffkens Willems wedue de somme van 1528 car.gld. over de koop van een schuur [zie hiervoor f122/4], af te betalen telken Pasen 72 gld. <fiche B3-026>

RAZE 3851b, f122v/3, [10 feb 1598], Sijmon Lievenssen Coolman verlijdt de gemeene erfgenamen van wijlen Jan Corn. Nieupoorter de somme van £49.11.8 over de koop van 3 gem. preter 25 r. korenland [zie f121/4] <fiche B3-026>

RAZE 3851b, f123/1, [10 feb 1598], Lenert Adriaenssen Hoffer verlijdt de gemeene erfgenamen van wijlen Jan Corn. Nieupoorter de somme van £87.13.4 over de koop van 4½ gem. 115 r. korenland [zie f121/1] <fiche B3-026>

RAZE 3851b, f123/2, [10 feb 1598], Jacob Corn. den Blauwen verlijdt de gemeene erfgenamen van wijlen Jan Corn. z. Nieupoorter de somme van £69.4.8 over de koop van 4½ gem. preter 10 r. korenland [zie f121/3] <fiche B3-026>

RAZE 3851b, f123/3, [10 feb 1598], Amandt Davidtssen verlijdt de gemeene erfgenamen van wijlen Jan Corn. Nieupoorter de somme van £5.6.3 over de koop van 1 gem. 75 r. weiland [zie f121v/3] <fiche B3-026>

RAZE 3851b, f123/4, [10 feb 1598], Willem Adriaenssen Schenck verlijdt de gemeene erfgenamen van wijlen Jan Corn. z. Nieupoorter de somme van £64.3.4 over de koop van 3 gem. preter 25 r. korenland [zie f122/2] <fiche B3-026>

RAZE 3851b, f123/5, [10 feb 1598], Anthonis Hermanssen Hubert verlijdt de gemeene erfgenamen van wijlen Jan Corn. Nieupoorter de somme van £60 over de koop van 4 gem. weiland [zie f122/3] <fiche B3-026>

RAZE 3851b, f123/6, [10 feb 1598], Anthonis Lievenssen Cats de visser verlijdt Joris Pieterssen, onsen medebroeder in Wette, de somme van £140 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld; onderpand: een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Potstrate, ... <fiche B3-026>

RAZE 3851b, f123v/1, 10 feb 1598, Pieter Jorissen, overman, vanwege de gemeene erfgenamen van Jan Corn. z. Nieupoorter, verkoopt Amandt Davidtssen een schuur, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Slabbers werff, met 2 s. erfpacht, oost de dilve, en west de straete, noord Corn. Huge Janssen, en zuid t hof van Bosschusen, welverstaande dat de vers. Amand Davidtssen, zijn erven en nakomelingen, eigenaren van dezelve schuur, zal hebben, genieten en gebruiken “den deurrijt, omme met syn wagen ende peerden van achter dese schuere vers. te mogen missen over de erve ende deur het hecken van Corn. Huge Janssen in sulcker voegen ende manieren, gelick Jan Cornelissen vers. tselve rijtpat ende deurryt tot in t leste van sijn leven gebruyckt ende beseten heeft”, ..., [gelijke waerschippe als bij f120v/3], ... alle commer wordt afgedaan tot den jare 1597238 incluis. <fiche B3-027>

RAZE 3851b, f123v/2, 11 feb [15]98, Amand Davidtssen verlijdt de gemeene erfgenamen van Jan Corn. z. Nieupoorter, “elcx by equale portie”, de somme van £100 over de koop van een schuur [zie vorige acte] ... <fiche B3-027>

RAZE 3851b, f123v/3, 12 feb 1598, Jan Lenertssen den ouden dijckgrave verkoopt Corn. Marinus z., wonende tot Koudekerke [in Schouwen], een half gemet korenland, gelegen achter des vers. Corn. Marinussen huis, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af t huis van Corn. Marinussen, denselven west af, zuid “den heerewegh”, en noord af de weeskinderen van Ieman Pieter Iemanssen, ... <fiche B3-027>

RAZE 3851b, f124/1, 16 feb [1598], Adriaen Betsmanssen carreman verkoopt Adriaen Crynssen straetmaker een huis met zijn gevolge, staande [bij Zierikzee] “buten” op den Heunaersdyck, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost Maerten den heerde, de straete noord, de haven zuid, en “den pat, desen huyse in eygendomme toebehoorende” west af, ... <fiche B3-027>

RAZE 3851b, f124/2, 17 feb [15]98, Adriaen Crijnssen straetmaecker verlijdt Adriaen Betsmansse de carreman de somme van 880 car.gld. over de koop van de huyse voors. [zie vorige acte] ... <fiche B3-027>

RAZE 3851b, f124/3, [17 feb 1598], Faes Janssen keteler239 verlijdt Abraham Janssen Tack den timmerman £34 eens, over “de leveringe van seker hout ende arbeytsloon aen syne comparants huys gedaen”, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, ... <fiche B3-027>

RAZE 3851b, f124/4, [17 feb 1598], Heijndrick Pieterssen olyslager belijde schuldig te zijn aan de gemeene erfgenamen van wijlen Jan Cornelissen Nieupoorter de somme van £65.5.4 over de koop240 van 6 gem. preter 20 r. zo koren- als weiland, gelegen in Poortambacht, ... <fiche B3-027>

RAZE 3851b, f124v/1, [17 feb 1598], Jan Iemanssen en Job Iemanssen, gebroeders, verlijden de gemeene erfgenamen van wijlen Jan Cornelissen Nieupoorter de somme van £71.4.7 over de koop van 4 gem. 115 r. korenland [zie f121/2], ... <fiche B3-028>

RAZE 3851b, f124v/2, [17 feb 1598], Corn. Jacobssen Fluweelen ooge verlijdt de selve erfgenamen [van Jan Cornelissen Nieupoorter] de somme van £43.4.7 over de koop van 3 gem. 10 r. korenland [zie f121/5], ... <fiche B3-028>

RAZE 3851b, f124v/3, [17 feb 1598], Pieter Laurissen Swane verlijdt de selve erfgenamen [van Jan Cornelissen Nieupoorter] de somme van £81.16.10 over de koop van 5 gem. 110 r. zo koren- als weiland [zie f121v/4], ... <fiche B3-028>

RAZE 3851b, f125/1, [17 feb 1598], Adriaen Janssen Dagh verlijdt de selve erfgenamen [van Jan Cornelissen Nieupoorter] de somme van £53.2.6 over de koop van 2½ gem. 57 r. land [zie f122/1], ... <fiche B3-028>

RAZE 3851b, f125/2, 17 feb [15]98, Jacob Janssen van Arnemuiden verlijdt Betsman Heijndricxssen schutenare de somme van £20 over de koop van een “cotschuijte”, ...; tot “versekertheyt” heeft de comparant aan Betsman vers. gegeven een obligatie, sprekende op Corn. Corn. Reygerssen in t ambacht van t sHeer Aertskercke ['s-Heer Arendskerke (?)], inhoudende £19 over reste en koop van een schuyte, .. <fiche B3-028>

RAZE 3851b, f125/3, [17 feb 1598], Witte Pauwelssen en Frans Adriaenssen, beide metsers, verkopen Jan Jobssen Hase de visser een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Venckel straete, [belast] met 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, met de last [van onderhoud] van “de geheele gote, liggende suytwert van desen huyse, midts behoudende alleene den waterloop aen hem selven, ende de thuynen achter in de plaetse aen wedersyden halff ende halff te onderhouden”, binnen deze landgemerken, oost de vroone, west de straete, noord Lone Paters, en zuid Adriaen Lievenssen decker, ... <fiche B3-028>

RAZE 3851b, f125/4, 18 [feb 1598], Jan Jobssen Hase visser verkoopt Witte Pauwelssen metser de somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, dezelve hypothekerende op t huis, “hier voren geroert” [zie vorige acte], te betalen telken Pasen, losbaar den penninck 14, ... <fiche B3-028>

RAZE 3851b, f125v/1, 21 feb 1598, Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen eerst 1 gem. 47 r. korenland, gelegen in Sint Lauwen dorp, en nog 195 r. korenland, gelegen in Bagyne Rafoele bevanck, heeft dit op verzoek van Rochus Hoffer openbaar verkocht aan Jan Lenertssen [gezegd] swart Lekens Jan241, als meest daarom biedende, het eerste stuk binnen deze landgemerken, oost af “den heerwegh”, zuid Jan den touwer, en noord “den nieuwen gracht”, en het tweede stuk binnen deze landgemerken, oost af “den brem van de havene”, zuid Corn. Corn. z. den Blauwen, west de weg, en noord d erfgenamen Pieter Iemanssen, ... <fiche B3-029>

RAZE 3851b, f125v/2, 23 feb 1598, Jan Lenertssen [gezegd] swart Leenkens Jan verlijdt Rochus Hoffer, onsen medebroeder in Wette, de somme van £58.3.6 over de koop van ... land [zie vorige acte], ... <fiche B3-029>

RAZE 3851b, f125v/3, [23 feb 1598], Quirine Lenert Jan Danckerts dr., wedue van wylen Corn. Corn. Wisse schuteman, met Adriaen Danielssen in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Adriaen den Dagh een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Nieustraete, genaamd “den Blauwen Gans”, [belast] met 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, ... <fiche B3-029>

RAZE 3851b, f126/1, 24 feb 1598, Adriaen Janssen Dagh den biersteker belooft en verzekert mitsdesen Quirina Lenert Jan Danckerts dr., wedue wylen Corn. Corn. Wisse schuteman, te indempniseren, kosteloos en schadeloos te bevrijden jegens de wedue en erfgenamen van wijlen Adriaen Rengerssen van alsulken £167.6.8, die de voorn. Quirina aan de wedue vers. nog schuldig is over rest van de koop van t huis, genaamd “den Blauwen Gans”, welk huis nu door hem comparant van de vers. Quirine is gekocht, tot £11 sjaars, verschijnende telken Bamisse, waarvan reeds drie jaren verschenen zijn, te weten 1596, 1596 en 1597, welke de comparant mede tot zijn last neemt, met nog drie jaar rente tot 20 s. sjaars, ...; het huis hiervoor onderpand <fiche B3-029>

RAZE 3851b, f126/2, [24 feb 1598], Claes Lievenssen Dolhoot verkoopt Digman Jan [gezegd] Paters Jan een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op Bagershil, met de last van erfpacht, ... <fiche B3-029>

RAZE 3851b, f126/3, 25 feb [15]98, Digman Jan [gezegd] Paters Jan verlijdt Niclaes Lievenssen Dolhoot vers. de somme van 1010 car.gld. over de koop van t vers. huis [zie voorgaande acte], ... <fiche B3-029>

RAZE 3851b, f126v/1, 27 feb 1598, Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen een “olijmole”, met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in St Domus straete242, die Marten van Wetter, “fugityff”, lest gebruikt en toebehoord heeft, heeft deze op verzoek van de crediteuren (volgens schepenvonnis van 11 feb. en ordonnantie van de 18 feb.) openbaar verkocht aan Seger Willemssen schipper, als meest daarom biedende, voor £218, ... <fiche B3-030>

RAZE 3851b, f126v/2, lesten [28] feb 1598, [doorgehaald], Seger Willemssen schipper verlijdt Bartelmeeus Vermuijen, burgemeester tot St Martensdyck, [marge: geprefereerde crediteur in de achtergebleven goederen van Marten van Wetter], de somme van 800 car.gld. over gelijke somme, Bartelmeeus Vermuijen competerende van de vers. Marten uit een schepenen schuldbrief, :|: waarvoor Marten zijn oliemolen had verbonden, ...<fiche B3-030>

RAZE 3851b, f127/1, [28 feb 1598], Cornelis Stevenssen Cooper als procuratie hebbend van sr Reynier van Hoogersteijn, van 23 jan. 1598, gepasseerd voor J. de Cappella, notaris in 'sGravenhage, transporteert Corn. Vooghtssen 3 gem. 30 r. weiland, gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve], in Coppen Boone bevanck, binnen deze landgemerken, den vers. Corn. Vooghtssen oost, zuid, noord en west, ...<fiche B3-030>

RAZE 3851b, f127/2, 1 mrt 1598, Cornelis Vooghtssen verlijdt Reynier van Hoogersteyn de somme van £74.8.0 over de koop van 3 gem. 30 r. weiland [zie vorige acte], ... <fiche B3-030>

RAZE 3851b, f127/3, [1 mrt 1598], Willem Aelliaenssen, wonende tot Nieuwerkerke in Schouwen, verlijdt Adriaen Danielssen £9.3.4 van geleend geld; onderpand: een “stucken” korenland, gelegen in Nieuwerkercke in t Block bevanck, groot 1½ gem. 25 r., oost Jan Jasparssen, zuid den selven, en west Arent Pieterssen erfgenamen, <fiche B3-030>

RAZE 3851b, f127/4, [1 mrt 1598], Lieven Rute als rentmeester vande Vier Bannen van Duiveland bevestigt dat hij van Eeuwout Heynessen en Pieter Corn. Bouwenssen, beide als borgen voor Willem Iemanssen molenare :|: elk voor een derde part, en ieder derde part £6.1.0, ter cause en over de volle betalinge van de huur van de molen, staande tot Nieuwerkerk in Duiveland, bij de voorn. Willem Iemanssen voor de een helft gehuurd, vervallen 22 mei 1597, betaald is, om welke reden Eeuwout Heijnessen en Pieter Corn. verzocht hebben “behoorlicke beschadicht brieven” om daarmee hun “regres” te mogen verhalen op de voors. Willem Iemanssen molenare en zijn goederen, op welk verzoek wij schepenen hen deze “letteren” hebben toegewezen; actum den lesten feb. 1598. <fiche B3-030, B3-031>

RAZE 3851b, f127v/1, 3 mrt 1598, Seger Willemssen den schipper verlijdt den eersamen Bartelmees Vermuijen, burgemeester tot Sinte Maertensdijck, als geprefereerde crediteur in de geabandoneerde goederen van Maerten van Wettere, de somme van 800 car.gld. over de reste van de koop van een oliemolen, erve, en alle t gevolge van dien, staande in Sint Domus strate, [zie f126v/1, f126v/2] welke molen den vers. Bartelmees Vermuijen heeft doen verkopen over verlopen paeyen uit een schepenen schuldbrief, enz. <fiche B3-031>

RAZE 3851b, f128/1, [3 mrt 1598], Lieven Lievenssen Kuije transporteert Willem Corn. schipper een wei, groot 2 gem. 60 r., gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve] in den Brasweel, ... <fiche B3-031>

RAZE 3851b, f128/2, [3 mrt 1598], Corn. Gillissen metser verkoopt Jacob Lievenssen de metser de somme van £3.11.6 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekende op en uit zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven ontrent de nieuwe brugge, binnen deze landgemerken, oost af d erfgenamen Ieman Lievenssen lyndraeyer, zuid de strate, west Corn. den Boere, en noord de vroone, te betalen telken Pasen, dit alles “overmidts den uutcoop van des voors. Jacob Lievenssen vaderlicke successie, die hij comparant van wegen Corn. Lievenssen wedue, syne jegenwoordige huysvrouwe, moeder van Jacob Lievenssen voors., hem beloeft hadde te betaelen”, ...af te lossen met £50 tot hoofdgeld, ... <fiche B3-031>

RAZE 3851b, f128/3, 4 mrt [15]98, Pieter Jobssen visser verkoopt Corn. Janssen Hont een huis, erve etc., staande [in Zierikzee] in Ser arentslop, vrij van erfpacht, ... <fiche B3-031>

RAZE 3851b, f128v/1, 4 mrt [15]98, Corn. vander Heye243 verkoopt Lenert Claessen 3 gem. en ettelicke roeden wei, gelegen in Poortambacht in t Moer bevanck, voor de hoele achter Clercx Jan, ... <fiche B3-032>

RAZE 3851b, f128v/2, [4 mrt 1598], Lenert Claessen wagemaker verkoopt Corn. vander Heyden244 5 gem. preter 20 r. korenland, gelegen in Elkerzee, in t Benoorde Nieulandt, ... <fiche B3-032>

RAZE 3851b, f128v/3, [4 mrt 1598], Heyndrick van Tuijl verlijdt Pieter Lievenssen Cater, als assignatie hebbende van Job Jan Andriessen, de somme van £39.9.8.16 over de koop van 2 gem. 26 r. land, gelegen in Kerkwerve in t Kercke bevanck van den Drije houck, wezende een hofstede, hem comparant bij de voorn. Job Jan Anderiessen geleverd, ... <fiche B3-032>

RAZE 3851b, f128v/4, [4 mrt 1598], Jacques de Vos de velleblooter verkoopt Job Jacobsse Cocq de somme van £2 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekende op en uit zijn huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, oost Symon Jan Lenertssen, zuid de strate, west mr Thimotheus Boudins, en noord de straete, te betalen telken Kersmisse, ...; af te lossen met £24 tot hoofdgeld, ... <fiche B3-032>

RAZE 3851b, f129/1, 8 [ mrt 1598], Bartelmeeus Stoffelssen en Logier Bartelmeeussen, met gezamenderhand, verlijden Pieter Laurissen Swane de somme van £52.9.3 van schulden, die zij comparanten tot hun last nemen te betalen voor Corn. Tonissen naijer; te betalen “uutganghe meije comende”; indien zij later betalen, dan inclusief 10% rente. <fiche B3-032>

RAZE 3851b, f129/2, 8 [mrt 1598], Mathys Wyens, wonende tot Biezelinge, getrout hebbende Mareken Jan Hermans dr., transporteert aan Lieven Janssen schoemaker tot Zierikzee de schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Marinus Werckendet met de reste en gehele inhoud van £70.10.0, tot £5 sjaars verschijnende telken Kersmisse, waarvan reeds £5 tot behoeve van de vers. Lieven Janssen verschenen zijn Kersmisse lestleden, ..., omme [onder toegevoegd: de mangelinghe van leer ende sekere somme etc., bedragende £31.10.0] ... <fiche B3-032>

RAZE 3851b, f129/3, [8 mrt 1598], Aert Hermanssen volder verkoopt Hans Winnepenninck245 de steenhouder een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, ontrent t kerkhof, ... <fiche B3-032>

RAZE 3851b, f129/4, 9 mrt [15]98, Hans Winnepenninck den steenhouder verlijdt Aert Hermanssen volder 996 car.gld. over de koop van een huis [zie voorgaande acte] <fiche B3-032>

RAZE 3851b, f129/5, [9 mrt 1598], Leijn Corn. verkoopt Ocker Jan Anthonissen een wei, gelegen in Poortambacht in Ravenshouck bevanck, groot 9 gem. 155 r., oost af Bouwe Corn. z., zuid Bartelmeeus Corn. Hugessen, west Rochus Hoffer, en noord Neelken Arent Corn. stoofman, ... <fiche B3-032>

RAZE 3851b, f129v/1, 10 mrt 1598, Michiel Corn., wonende tot Zierikzee, verlijdt Corn. Jacobssen en Rochus Heyndricxssen, beide schiptimmerluijden, de somme van £31 over de koop van een “groote schuyte”, ... <fiche B3-033>

RAZE 3851b, f129v/2, [10 mrt 1598], Heyndrick Andriessen schipper verlijdt Job, Lenert en Corn. Iemansse, gebroeders, £25 over de reste en volle betalinge van de koop van een huis met zijn gevolge, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, ... <fiche B3-033>

RAZE 3851b, f129v/3, 12 mrt [1598], Seger Willemssen verlijdt Jan Anthonissen de Jonge als crediteur in de geabandonneerde goederen van Maerten van Wetter de somme van 500 car.gld. in vernietinge van zekere schepenen schuldbrief ten laste van dezelve van Wetter, ...; onderpand: een oliemolen, erve, en alle t gevolge van dien, staande achter de Vischmarckt in Sint Domus straete, ... <fiche B3-033>

RAZE 3851b, f129v/4, [12 mrt 1598], Jan Francke en Adriaen Patmos, beide, met gezamenderhand, verlijden Abraham Adriaenssen schipper de somme van 630 gld. over de koop van een creveelschip etc., de voors. Jan Francke geleverd, ... <fiche B3-033>

RAZE 3851b, f130/1, 13 mrt [15]98, David de Clerck verkoopt Martyncken Willebordts ontrent 2 gem. korenland, luttel min ofte meer, gelegen in Koudekerke [in Schouwen] in Ouwewerff bevanck, ... <fiche B3-033>

RAZE 3851b, f130/2, 14 mrt [15]98, Abraham Carels de laeckenvercooper246 verlijdt mr Anthonis van Cappelle £950 over koop van een huis, erve, “achter uutganck” en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, ... <fiche B3-033>

RAZE 3851b, f130/3, [14 mrt 1598], Jan Jobssen Hase verlijdt coome Jan Heijnessen de somme van £50 van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Venckelstrate, oost de vroone, west de straete, noord Lone Paters, en zuid Adriaen Lievenssen decker, ... <fiche B3-033>

RAZE 3851b, f130/4, 15 [mrt 1598], Joos Roelantssen molenaer transporteert aan Domine [of wel: Vrouwken] Lauris Jobssen wedue de twee schepenen waarschipbrieven en t recht vandien met het overgeven van een huis en een ledige erve, liggende “westwaert van deselve huijse”, gestaan [bij Zierikzee] op den Heunaersdijck, ... <fiche B3-033>

RAZE 3851b, f130/5, 20 mrt 1598, [testament], compareerde d eersame Marinus Hubrecht Ockerssen, gezond enz.; revoceert alle voorgaande testamenten enz., :|: ... eerst “soo heeft hy testateur voor al begeert, dat soo wanneer syn siel uut syn lichaem ter eeren Godes gescheyden sal wesen, dattet selve lichaem eerlyck ter erden sal werden gedaen ende begeert dattet selve sal werden begraven in Sinte Lievens Munster, in syn ouders begravinge”, voorts institueert tot zijn gerechte erfgenamen ... de twee kinderen van Mayken Hubrecht Ockers dr., zijn comparants zuster was sal. me., elk de helft, namelijk Ocker en Maghdalena, daar vader af is geweest mr Gillis Jacobssen, ... “behoudenlycken dies nochtans, dat de voorn. Ocker ende Maghdalena mr Gillis Jacobssen kinderen, heuren respective mans, ofte wyven, noch heuren oiren, oirs oiren, erven ende naecommelingen, noch iemande van heurl. wegen de vers. goederen nochte de vruchten van dyen, in t geheele, nochte in deele, en sullen mogen vercoopen, versetten, veralieneren, belasten, nochte wegh geven, in eeniger manieren, nemaer dat syluyden van de vruchten jaerlycks daervan commende hunluijden noodrust ende by leven sullen genieten, op de verbeurte van dit legaet ende gifte”; indien Ocker en Maghdalena zonder nakomelingen overlijden, dan begeert hij, testateur, dat de Heyligen Geest deser stede voor alle scheiding :|: genieten zal de somme van 100 car.gld. en de Gasthuijsmr. van wegen het Gasthuijs de somme van £12, en dat daarna zijne gerechte erfgenamen, zo van vaders als moederszijde, alle de resterende goederen “sullen mogen parten, schiften ende deylen, rustelycke ende vridelycke pro rata van elcx syn successie volgende de costume deser stede Ziericzee”; benoemt tot executeurs van dit testament d eersame en discrete Lenardt Corn. z. Mogge en Jan Corn. Ockerssen, en als een van hen reeds overleden is, zal de ander vermogen “eenen anderen ende bequamen ende gequaleficeerden persoon uut den buyck vande stadt te nemen, ofte van de naeste vrienden”; als beide executeurs reeds overleden zijn, dan stelt hij aan de oudste van de weesmeesters en de oudste resp. bekwaamste uit de Raad deser stede; begeert dat dit testament zal blijven berusten in “des weesmrs. kiste der stede Ziericzee”; en alzo de testateur verklaarde dat dit zijn uiterste wil en “leste” testament is, zo wil hij dat tzelve “in alle syne poincten vast ende van weerden gehouden sal werden”; :|: wie van de erfgenamen de executeurs hindert zal zijn “gerechte erffgenaemschip” verbeuren, dat dan naar de armen zal gaan; indien een van hen een proces begint, dan mogen de executeurs hun proceskosten verhalen op het erfdeel van diegene; de executeurs krijgen voor hun moeite £3; de testateur houdt zich het recht voor nog wijzigingen aan te brengen “midts laetende bescheyt onder syn signature” ofte voor notaris en getuigen; ... <fiche B3-033, B3-034, B3-035>

RAZE 3851b, f131v/1, 18 mrt [15]98, Michiel Crijnssen Loosquant de metser verkoopt Ieman Gillissen Poppe een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, met de last van £2 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, hoewel nochtans dat tselve huis belast is met £3.8.9.15 erfelijke rente, van welke last hij, transportant, aan hem reserveert en behoudt te betalen 28 s. 9 d. 15 m., die hij belooft binnen 6 jaar te lossen, ...; [marge: met het onderhoud van de gehele goot aan de westzijde]; ... <fiche B3-035>

RAZE 3851b, f131v/2, [18 mrt 1598], Lenert Aelliaenssen visser vanwege Loonken Corn. Hugesse, zijn “swegermoeder”, verkoopt Willem Corn. Ketel den smit een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in St Domus straete, met 4 s. erfpacht, oost Tonis Hollooge, zuid de straete, en west Claeswyff Diricx wedue, “midts dat de plaetse achter gemeen sal wesen ende gebruijckt werden by vercooper ende cooper van desen huijse ende sal den cooper vermoghen op de plaetse te stellen een slypsteen”, ... <fiche B3-035>

RAZE 3851b, f132/1, 18 mrt [15]98, Corn. Corn. stierman verlijdt Claes Corn. z. visser de somme van £80 over de koop van een vierde part van een vischboot, hem comparant geleverd, ... <fiche B3-035>

RAZE 3851b, f132/2, 19 mrt [15]98, Rochus Hoffer, onsen medebroeder in Wette, verkoopt Lenert Corn. z. Mogge de nabeschreven partijen land, gelegen in t vierendeel van Kerkwerve, en eerst een stuk korenland, groot 3 gem. 90 r., liggende in t bevanck “daer het casteelken inne leyt”, binnen deze landgemerken, oost en zuid af Jan Hanneman, west “den Breenwegh”, noord Matheeus Laurissen Keyser, item 1 gem. 35 r. korenland, gelegen in Mosselee bevanck, oost af de dijk, zuid en west Jan Adriaenssen [tussengevoegd: de] Bonte, en noord af Corn. Thonissen Taerde, item nog 1½ gem. 95 r. korenland, gelegen in t selve bevanck, oost af de dijk, zuid en west Jan de Bonte voorn., en noord “den Looten wegh”, ... <fiche B3-035>

RAZE 3851b, f132/3, 20 mrt [15]98, Leonardt Corn. Mogge verlijdt d eersame Rochus Adriaenssen Hoffer, onsen medebroeder in Wette, de somme van £174.10.0 over de koop van 6 gem. 70 r. korenland, gelegen in Kerckercke, [zie vorige acte], ... <fiche B3-035>

RAZE 3851b, f132/4, [20 mrt 1598], Ieman Gillissen Poppe verlijdt Michiel Crijnssen Loosquant de metser de somme van £410 over de koop van een huis, erve, en alle zijn gevolge, staande in de Middelstraete, ... <fiche B3-035>

RAZE 3851b, f132v/1, 21 mrt [15]98, [doorgehaald], Michiel Crynssen Loosquant de metser verkoopt France Adriaenssen metser een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstrate, met de last van 30 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, “mette onderhoudenisse vande geheele gote van achter te voren liggende aende oostsyde vanden selven huyse”, binnen deze landgemerken, oost af Abraham Swane Betsmanssen procureur, zuid [doorgehaald: Pieter] Hester Marinus wedue, west Willem [blank] den hoymaker, en noord af de straete, ... <fiche B3-036>

RAZE 3851b, f132v/2, 22 mrt 1598, France Adriaenssen de metser verlijdt Michiel Crijnssen Loosquant de metser de somme van £321.13.4 over de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in de Middelstraete, ... <fiche B3-036>

RAZE 3851b, f132v/3, [22 mrt 1598], [boven staat: “overmans”], Cornelis Jobssen visser verkoopt Willem Meeussen visser een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] “ontrent t clooster van Nazareth”, vrij van erfpacht, ... <fiche B3-036>

RAZE 3851b, f132v/4, 22 mrt [15]98, Willem Meeussen visser verlijdt Corn. Jobsse visser de somme van £136 over de koop van een huis [zie vorige acte], ... <fiche B3-036>

RAZE 3851b, f133/1, [22 mrt 1598], Corn. Corn. den Blauwen verkoopt Ieman Cornelissen, wonende tot Rengerskerke in de moer 4½ gem. weiland, gelegen in t bevanck “vande verbrande hoffstede”, binnen deze landgemerken, oost en noord Digne Leuters wedue, zuid en west “den heerweght”, ... <fiche B3-036>

RAZE 3851b, f133/2, 23 mrt [15]98, Ieman Corn. z., wonende tot Rengerspercke (sic) verlijdt Corn. Cornelis z. den Blauwen de somme van £31.10.0 over de koop van 4½ gem. weiland, gelegen in t bevanck “vande verborrende hoffstede”, [zie vorige acte] ... <fiche B3-036>

RAZE 3851b, f133/3, [23 mrt 1598], Witte Pauwelssen en Frans Adriaenssen, metsers, verkopen [doorgehaald247: Adriaen Lievenssen decker] Job Lauryssen visser een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Venckelstrate, met de commer van 20 s. erfelijke rente sjaars, “t heurl. comparanten (int vercoopen) behouve toe besproken”, binnen deze landgemerken, oost de vroone, zuid Job Dane visser, west de strate, en noord Jan Jobssen Haessen248, “metten last vande geheele gote aende zuijtzyde ende met profyte vande waterloop, ende sonder houdenisse vande gote aende noortzyde ende sonder eygendom vande waterloop, voorts met de onderhoudenisse van d een helft vande muijren aen wedersyde [van] desen huyse, ende oock de onderhoudenisse vande thuynen achter, ter vroonen thoe, halff ende halff”, ... <fiche B3-036>

RAZE 3851b, f133/4, [23 mrt 1598], Pieter Joris, overman gemaakt om te verkopen zeker huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieustrate, aankomende Pieter Hermanssen goutsmit, heeft dit op verzoek van en rechtelijke vervolge van Lenert Pieter Jan Cleeuwaertssen, “dien tselve huijs in eenen schepenen brieff, wesende van date den 10en maij 1595 als speciael hijpoteque verbonden stont”, “ende oversulcx met drije sonnendaechsche geboden onvervallen begaen”, uit krachte van schepenen vonnis van 9 oct. 1597 en ordonnantie van verkopinge van 17 oct. daaraan volgend, :|: openbaar verkocht aan denselven Lenert Pieter Jan Cleeuwertssen, op dezelfde voorwaarden als waarop Lenert t voors. huis aan Pieter Hermanssen had verkocht, en dat voor de somme van £268, makende 1608 guldens, welk bedrag in mindering zal worden gebracht op die schuldbrief, voor de betalingen over de jaren 1597 t/m 1612, en nog 8 gld. voor de betaling van 1613, ...; het is verder aan hem, om uit te maken wat te doen ter zake van wat hij nu nog te kort komt, ... <fiche B3-036, B3-037>

RAZE 3851b, f133v/1, [23 mrt 1598], Neelken Willem Lenert Corn. Arentssen wedue dictus doofkens Willem s.249, met Jacob Claes Brantssen in dezen haar gekoren voogd, transporteert Pieter Lenert Voochtssen250 de nabeschreven partijen van land, en eerst 7½ gem. weiland, gelegen in Nieuwerkerke van Schouwen in Lene Buys bevanck, binnen deze landgemerken, oost af “den heerwech”, zuid Corn. Corn. Smacke, noord “de Weelweye”, en west af “de Poelweye”, item nog 2 gem. weiland, gelegen in Kerkwerve in t Oude Staels bevanck, binnen deze limiten, oost en zuid af Engebrecht Harinckman, en de vroone noord af, ... <fiche B3-037>

RAZE 3851b, f133v/2, [23 mrt 1598], France Adriaenssen de metser transporteert Jacob Corn. z. creemer de drie schepenen waarschipbrieven en t recht van dien, met de koop van een huis, erve en gevolge, met een pad “gelegen aldernaest den selven huyse”, staande en liggende [in Zierikzee] in t Vrije, met 5 s. erfpacht jaarlijks, daaruit gaande, ... <fiche B3-037>

RAZE 3851b, f133v/3, [23 mrt 1598], [doorgehaald: Adriaen Lievenssen decker] Job Laurissen visser verlijdt Abraham Janssen Tack den timmerman £24 over het maken van een nieu huis en leveren van hout, staande [in Zierikzee] in de Venckelstrate, ... <fiche B3-037>

RAZE 3851b, f134/1, [23 mrt 1598], [doorgehaald: Adriaen Lievenssen decker] Job Laurissen visser verlijdt France Adriaenssen de metser £46.6.8 over reste van de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in de Venckelstrate, ... <fiche B3-037>

RAZE 3851b, f134/2, [23 mrt 1598], [doorgehaald: Adriaen Lievenssen decker] Job Laurissen visser verlijdt Witte Pauwelssen de metser £46.6.8 over reste van de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in de Venckelstrate, ... <fiche B3-037>

RAZE 3851b, f134/3, [23 mrt 1598], [doorgehaald: Adriaen Lievenssen decker] Job Laurissen visser verkoopt France Adriaenssen metser 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in de Venckelstrate, binnen deze landgemerken, oost af de vroone, zuid Job Dane de visser, west af de straete, en noord Jan Jobssen Hase, te betalen telken Pasen, ...
[marge: deze rentebrief is gelost volgens de hand van Corn. van der Vlies “teenegieter” [= tinnegieter] in dorsie getekend op den 27 december 1650, mij vertoond den 20 april 1651, (wg) Jacob Adrijaens Merssen(?), 1651] <fiche B3-037>

RAZE 3851b, f134/4, 24 mrt [15]98, Jacob Cornelissen den cramer verlijdt France Adriaenssen metser 1600 car.gld. over de koop van een huis, erve, pad, en alle t gevolge van dien, staande in t Vrije, ... <fiche B3-037>

RAZE 3851b, f134v/1, 24 mrt 1598, Pieter Lenert Loufsen251 verlijdt Neelken Willem Lenertssen doofkens Willems wedue £247 over de koop [zie f133v/1] van 9½ gem. weiland, waarvan 7½ gem. in de parochie van Nieuwerkerke in t bevanck van L: Buys252, en 2 gem. in Kerkwerve in t Oude Staels bevanck, ... <fiche B3-038>

RAZE 3851b, f134v/2, [24 mrt 1598], Pieter Adriaenssen Vos de schipper transporteert Digman Janssen visser de twee waarschipbrieven en t recht van dien met de koop van een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Corte Groendal, met de last van erfpacht, ... <fiche B3-038>

RAZE 3851b, f134v/3, [24 mrt 1598], Jacob Vogel stierman transporteert aan Heyndrick Janssen stierman, zijn zwager, de schepenen waarschipbrief en t recht van dien met de koop van een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] achter de Vischmarckt op de hoek vande Venckelstrate, met de last van erfpacht, ... <fiche B3-038>

RAZE 3851b, f134v/4, [24 mrt 1598], Renger Stoffelssen visser verlijdt Crijn Barentssen visser de somme van £95.13.4 over de koop van d een helft van een vischboot, ...; Joris Pieterssen stelt zich borg, en Renger belooft hem hiervoor te indempniseren; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] achter de Vischmarckt, ... <fiche B3-038>

RAZE 3851b, f134v/5, [24 mrt 1598], Willem Corn. Ketel de smit verlijdt Loonken Corn. Hugessen wedue £106.13.4(?) over de koop van een huis met zijn gevolge, staande in St Domus straete, [zie f131v/2]... <fiche B3-038>

RAZE 3851b, f135/1, 25 mrt 1598, Digman Janssen visser verlijdt Pieter Adriaenssen Vos schipper de somme van £70.6.8 over de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in t Corte Groendal, ... <fiche B3-038>

RAZE 3851b, f135/2, [25 mrt 1598], Heyndrick Janssen stierman verlijdt Jacob Vogel, zijn schoonvader, de somme de somme van £112.13.4 over de koop van een huis, ... [zie f134v/3] <fiche B3-038>

RAZE 3851b, f135/3, [25 mrt 1598], Pieter Jobssen visser [lees: Corn. Janssen Hont253] verlijdt Pieter Jobssen visser 514 car.gld. over de koop van een huis met zijn gevolge, staande in sHeer Arentslop, ... <fiche B3-038>

RAZE 3851b, f135/4, [25 mrt 1598], Janneken Corn. dr., wedue Pieter Jacobssen wever, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, transporteert Claes Digmanssen visser de schepenen waarschipbrief en briefs recht met de koop van een huis, pad, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Bagershil, met de commer van 10 s. erfelijke rente sjaars, aankomende den Heijligen Geest deser stede, en met de last [van het onderhoud] van een halve gote aan de oostzijde, “mits dat de transportante sal genieten alleene het water van de selve gote”, ... <fiche B3-038>

RAZE 3851b, f135/5, 26 mrt 1598, Claes Digmanssen visser verlijdt Janneken Pieter Jacobssen de wevers wedue de somme van £94 over de koop van een huis, enz. [zie vorige acte], ... <fiche B3-038>

RAZE 3851b, f135v/1, 26 mrt [15]98, Crijn Barentssen stierman verlijdt Isaack Aertssen en Corn. Corn. Avonture, schiptimmerluyden, £92.16.4 over koop van een vischboot, hem verkocht, ... <fiche B3-039>

RAZE 3851b, f135v/2, [26 mrt 1598], Willem Corn. z. schipper transporteert aan Hans Mollemans 2 gem. 60 r. wei, luttel min ofte meer, gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve] in den Brasweel, ... <fiche B3-029>

RAZE 3851b, f135v/3, 27 mrt [15]98, Corn. Lenertssen stierman en Jan Lenertssen Byl, beide, met gezamenderhand, verlijden Lieven Iemanssen Cauwe (voor 2/3) en Anneken Pieter Ketelaers wedue (voor 1/3), £145.6.3 over de koop van de drie derde parten van een vischboot, ... <fiche B3-039>

RAZE 3851b, f135v/4, [27 mrt 1598], Adriaen Adriaenssen t peerdeken als voogd van het weeskind van wijlen Betsman Janssen, geprocreëerd bij Catheline Adriaens dr., zijn comparants zuster was sal., verkoopt [doorgehaald: Digman Cornelissen Nout] Steven Symonssen stierman een huis, erve en alle zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in t Corte Groendal, met alsulken commer etc., ... <fiche B3-039>

RAZE 3851b, f135v/5, [27 mrt 1598], Adriaen Leunissen verlijdt Andries Rochussen metser £13 ter cause van geleverd werk en arbeidsloon, gedaan aan zijn nieuw huis [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, ... <fiche B3-039>

RAZE 3851b, f136/1, 27 mrt [15]98, Hans Heijndricx Mollemans den drooghscheriaer254 verlijdt Willem Corn. z. schipper £18 over de koop van 2 gem. 60 r. weiland, gelegen in Kerkwerve in den Brasweel, ... <fiche B3-039>

RAZE 3851b, f136/2, 28 mrt [15]98, Steven Symonssen stierman verlijdt Adriaen Adriaenssen dictus t peerdeken als voogd van het weeskind van Betsman Janssen, ten behoeve van de wees, de somme van 550 gld. over de koop van een huis met zijn gevolge, staande in t Corte Groendal, ... <fiche B3-039>

RAZE 3851b, f136/3, [28 mrt 1598], Lijsbeth Jans de weefstregge255, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Hans Brem als oom en voogd van Pieter van Praet filius Jans van Praet de somme van £6 van geleend geld, voor 3 jaar, op rente van 10 s. sjaars, vervaldatum 17 april, 1599 t eerste jaar; onderpand: haar huis, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstraete, ... <fiche B3-039>

RAZE 3851b, f136/4, [28 mrt 1598], Corn. Corn. Kint visser verlijdt Anthonis Verhelle 580 gld. over de koop van t twaalfde part schips van een vlieboot, ... <fiche B3-039>

RAZE 3851b, f136v/1, 28 mrt 1598, Pieter Jorissen, overman vanwege Digman Adriaenssen Slickman, verkoopt Mayken Pieters dr., wedue van wijlen Lenert Corn. Buyssche, een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Visslop, met 2 s. 6 d. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche B3-040>

RAZE 3851b, f136v/2, [28 mrt 1598], Niclaes Coomans de blauverwer verkoopt Jacob de Grave de wollewever een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Bagershil, met 3 s. erfpacht, ... <fiche B3-040>

RAZE 3851b, f136v/3, [28 mrt 1598], Helena Digman t Visbeen wedue verkoopt Joris Digmanssen een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Slabberswerff, met 20 g. erfpacht, ... <fiche B3-040>

RAZE 3851b, f136v/4, [28 mrt 1598], Willem Digmanssen metser verkoopt Anthonis Rochussen een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, vrij van erfpacht, omme een somme [boven geschreven: ende mangelinge van een steene [marge: camer, staende in de Lange Nobelstrate]] etc., ... <fiche B3-040>

RAZE 3851b, f136v/5, 29 mrt [15]98, Maijken Pieters dr., wedue wijlen Lenert Corn. z. Buijssche, verlijdt Digman Adriaenssen Slickman de somme van £30256 over de koop van een [toegevoegd: “vierdepaert van”] huis, met zijn gevolge, staande in t Visslop, ... <fiche B3-040>

RAZE 3851b, f136v/6, [29 mrt 1598], eadem Maijken Pieters en Digman Adriaenssen Slyckman, met gezamenderhand, verlijden Geert Janssen stierman gelijke £30 over :|: het tweede “vierdepaert” van de vers. huyse, ... <fiche B3-040>

RAZE 3851b, f137/1, [29 mrt 1598], idem [= Maijken Pieters en Digman Adriaenssen Slyckman] verlijden Jacob Adriaenssen visser gelijke £30 ut supra [zie vorige acte], ... <fiche B3-040>

RAZE 3851b, f137/2, [29 mrt 1598], idem [= Maijken Pieters en Digman Adriaenssen Slyckman] verlijden Jan Adriaenssen Cattebeck gelijke £30 over het vierde “vierdepaert” [zie vorige acten], ... <fiche B3-040>

RAZE 3851b, f137/3, [29 mrt 1598], Jacob de Grave wollewever verlijdt Niclaes Coomans de blauverwer £152 over de koop van een huis, staande op Bagershil, ... <fiche B3-040>

RAZE 3851b, f137/4, [29 mrt 1598], Joris Digmanssen t Visbeen verlijdt Helena Digmans t Visbeen, zijn moeder, £40 over de koop van een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande op Slabberswerff, ... <fiche B3-040>

RAZE 3851b, f137/5, [29 mrt 1598], Jacob Lamssen Roock verlijdt Janneken Jobs dr., wedue257 wylen Tonis Willemssen Swartooge de somme van £23.8.9258 over de koop van een halve vischboot, ... <fiche B3-040>

RAZE 3851b, f137/6, 29 april [1598]259, Jacob Vogel [doorgehaald: ende Digman Corn.] verlijdt Corn. Corn. Avonture schiptimmerman de somme van £71 over de reste van de koop van een nieuwe vischboot, ... <fiche B3-040>

RAZE 3851b, f137v/1, 1 apr [15]98, [doorgehaald260: Lijsbeth Maertens dr.] Chaerle Oberts verkoopt Willem Digmanssen de metser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieustraete, met 3 s. 8 d. erfpacht sjaars, binnen deze landgemerken, oost de havene261, zuid Claes Pieterssen, west de straete, en Lieven262 noord af, met de last van de “voorgote” aan de zuidzijde [doorgehaald: ende achter halff ende halff], ... <fiche B3-041>

RAZE 3851b, f137v/2, 2 apr [15]98, Willem Digmanssen metser verlijdt Chaerles Obertssen molenaer de somme van £160.13.4 over de koop van het huis [zie voorgaande acte] ... <fiche B3-041>

RAZE 3851b, f137v/3, [2 apr 1598], Mareken Cornelis Lievenssen Voxdals dr., met Lieven Janssen Voxdal als in dezen haar gekoren voogd, transporteert aan Pieter Pieterssen Plas 4 gem. 75 r. weiland, gelegen in diverse bevangen in t vierendeel van Kerkwerve, en eerst een weyken, liggende in t Kercke bevanck binnen deze landgemerken, oost af Corn. Hugessen, zuid de weg, west Lenert Cappelle, en noord “den Levermeet”, groot wezende 1 gem. 15 r., nog 2 gem. preter 30 r., gelegen aan “den Levermeet”, oost af Cauwe, zuid Corn. Hugessen, west Corn. Thonissen, en noord Corn. Thonissen, item en ten lesten nog een “weytken”, gelegen achter het dorp, groot 1 gem. 90 r., binnen deze landgemerken, oost de weg, zuid en west Symon Coolman, en noord Thomas Rochussen, ... <fiche B3-041>

RAZE 3851b, f137v/4, 3 apr 1598, Pieter Pieterssen Plas bekent gekocht te hebben van Mareken Corn. Lievenssen Voxdals dr. de nombre van 4 gem. 75 r. land, gelegen in Kerkwerve, elk gemet voor £18, ... <fiche B3-041>

RAZE 3851b, f138/1, [3 apr 1598], Willem Corn. Ketel de smit verlijdt Jan Baeck de ketelaer de somme van £11.10.0 over de koop van een “aenbeld”, te betalen £2 “tot den 1en jaermarct, die nu comen zal”, enz., ... <fiche B3-041>

RAZE 3851b, f138/2, [3 apr 1598], Syme Jacobsse visser verkoopt Arent Symonssen een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in St Jansstraete, met 3 s. erfpacht, ... <fiche B3-041>

RAZE 3851b, f138/3, 6 apr 1598, Arent Symonssen visser verlijdt Symon Jacobssen, zijn vader, £114 over de koop van een huis, staande in St Jansstraete, ... <fiche B3-041>

RAZE 3851b, f138/4, 7 apr [1598], Corn. Janssen den Roon, Jan Lievenssen Clerck, Corn. Barentssen smit, alle drie [als] mannen en voogden van heurl. huisvrouwen, Domus Lenertssen, wonende in Dreischor, voor hem zelf en als voogd van het weeskind van Ool Lenertssen, en Jan Lenert Danessen als voogd van het weeskind van Oole Danessen, allen erfgenamen, elk voor een zesde part, in de achtergelaten goederen van wijlen Willem Lenertssen dictus doofkens Willem, verkopen Jacques vande Velde een boogaert, gelegen in Cattemeet bevanck buiten de Nobel poorte, groot 2½ gem. 88 r., oost Job Willemssen, zuid Corn. Janssen Roon, west en noord de weg, ... <fiche B3-041>

RAZE 3851b, f138/5, [7 apr 1598], idem [zie vorige acte, erfgenamen van wijlen Willem Lenertssen dictus doofkens Willem], verkopen Neelken Willem Lenertssen doofkens Willem wedue, een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstraete, met sulken commer ... <fiche B3-041>

RAZE 3851b, f138/6, [7 apr 1598], Anthonis Rochussen verkoopt Willem Digmanssen de metser een “steene camer”, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobel straete, vrij van erfpacht, noord en zuid d erfgenamen van Pieter Tonissen, de strate oost, en west t hof van Jan Rochussen, ... <fiche B3-041>

RAZE 3851b, f138v/1, [7 apr 1598], idem [zie acte f138/4], erfgenamen [wijlen Willem Lenertssen dictus doofkens Willem,] behalve Corn. Janssen, verkopen denselven Corn. Janssen Roon twee stukken weiland, d een gelegen in Cattemeet bevanck, groot 5½ gem., oost en zuid Job Willemssen, west de weg, en noord Jacques vande Velde, en d ander weije gelegen in Poortambacht in t Peerde bevanck, groot 4½ gem. 40 r., oost de weg, zuid B.263 Cauwe, west de weg, en noord Joos Teelinck, ... <fiche B3-042>

RAZE 3851b, f138v/2, 7 apr [15]98, Lenert Maertssen lyndrayer vrijwaart Jan Cattebeck stierman van alle eventuele lasten, die nog mochten rusten op de helft van een vischboot, aan hem verkocht, en waarvan de wederhelft de comparant toebehoort; hij bekent over deze helft van Jan Cattebeck voldaan te zijn met een schepenen schuldbrief inhoudende £44.10.0. <fiche B3-042>

RAZE 3851b, f138v/3, 8 apr [15]98, Jan Cattebeck verlijdt Lenert Maertssen lyndrayer £44.10.0 over koop van d een helft van een vischboot, ... <fiche B3-042>

RAZE 3851b, f138v/4, [8 apr 1598], Logier Corn. z. den heunaere, wijlen getrout hebbende Mayken Pieter Iemanssen dr., wedue was van Pieter Lenert Louffsen, transporteert aan Rochus Pieterssen, zijn stiefzoon, d een helft van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van het kerkhof, vrij van erfpacht, ... <fiche B3-042>

RAZE 3851b, f139/1, 9 apr [15]98, Rochus Pieterssen den Breen verlijdt Logier Corn. z. heunare, zijn stiefvader, de somme van 1150 car.gld. over de koop van d een helft van een huis [zie vorige acte], te betalen tot/met Pasen 1604 10 car.gld. sjaars, en daarna 60 car.gld. sjaars, ... <fiche B3-042>

RAZE 3851b, f139/2, [9 apr 1598], Corn. Adriaenssen Dagh verkoopt Jan Cornelissen Dycke den stierman een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Venckel straete, met 20 s. erfelijke rente sjaars, daaruit gaande, binnen deze landgemerken, oost af de straete, zuid de wedue van Jobman Gillissen, west de vroone, en noord af Davidt Corn. Dycke, “mettet gebruyck vande helft vande pat, liggende noortwert van desen huyse”, ... <fiche B3-042>

RAZE 3851b, f139/3, [9 apr 1598], Anthonis Corn. z. Dycke verkoopt Davidt Corn. Dycke een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckel straete, met 20 s. erfelijke rente sjaars, binnen deze landgemerken, oost de straete, zuid Jan Corn. Dycke, west de vroone, en noord af “den pat” van Balten Oole, “mettet gebruyck vande helft vande pat, liggende suytwert van desen huyse”, ... <fiche B3-042>

RAZE 3851b, f139/4, 10 apr [1598], Jan Corn. Dycke verlijdt Corn. Adriaenssen Dagh 1074 car.gld. over de koop van een huis ... in de Venckel straete [zie f139/2], ... <fiche B3-042>

RAZE 3851b, f139v/1, [10 apr 1598], Jan Cornelissen Dycke de stierman verkoopt Pieter Wouterssen creemer de somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar264 den penninck 14, te betalen telken Pasen, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in de Venckel straete, oost de straete, zuid de wedue van Jobman Gillissen, west de vroone, en noord David Dycke, etc., en dit alles overmits de koop vande erve, ... <fiche B3-043>

RAZE 3851b, f139v/2, [10 apr 1598], David Corn. z. Dycke de visser verlijdt Anthonis Corn. z. Dycke, zijn broeder, de somme van 1074 car.gld. over de koop van een huis ... in de Venckel straete [zie f139/3], ... <fiche B3-043>

RAZE 3851b, f139v/3, [10 apr 1598], idem [= David Corn. z. Dycke] verkoopt Pieter Wouterssen creemer gelijke 20 s. erfelijke rente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande in de Venckel straete, binnen deze landgemerken, oost de straete, zuid Jan Corn. Dycke, west de vroone, en noord “den pat” van Balten van Botlant, ..., te betalen telken Pasen, losbaar de penninck 14, dit alles overmits den koop vande erve, daar het vers. huis op getimmerd is. <fiche B3-043>

RAZE 3851b, f139v/4, [10 apr 1598], Neelken Willem Lenertssen doofkens Willem wedue verlijdt de gemeene erfgenamen van Willem Lenertssen, haar man sal., de somme van 1550 gld. over de koop van een huis met zijn gevolge, staande in de Lange Nobelstraete, haar :|: te danke geleverd, te betalen een derde part “tot Goessche marckt nu eerstcommende”, enz. ... <fiche B3-043>

RAZE 3851b, f140/1, [10 apr 1598], Neelken Willem Lenertssen wedue, met Jacob Claes Brantssen in dezen haar gekoren voogd, ter eender, en Corn. Janssen den Roon, Jan Lievenssen Clerck, Cornelis Barentssen smit, alle drie mannen en voogden heurl. huijsvrouwen, Domus Lenertssen, wonende in Dreischor, voor hemzelf en als voogd van t weeskind van Ool Lenertssen, en Jan Lenert Danessen als voogd van t weeskind van Ool Danessen, alle erfgenamen van wijlen den vers. Willem Lenertssen, elk voor een zesde part, ter andere zijden, verklaren dat zij metten anderen “gegront cavelt” hebben al het eigen land in t sterfhuis van de vers. Willem Lenertssen bevonden, als ook het pachtland, waarbij eerst Neelken Willem Lenerts wedue “te cavele es gevallen” de volgende partijen land, eerst een stuk korenland, gelegen in Poortambacht in t Bagyne bevanck, aan de “straetwegh”, groot 5½ gem. ofte daar ontrent, item nog een wei, gelegen in t vierendeel van Kerkwerve, in t Groot Weel bevanck van Nieuwerkerke, groot 7½ gem. luttel min ofte meer, waar jegens de gemeene erfgenamen “te cavele gevallen zyn” ... eerst een wei, gelegen in Poortambacht in t Peerde bevanck, groot 4½ gem. 10 r., item nog een wei, gelegen in Cattemeet bevanck, groot 8½ gem., met welke blinde cavelinge de voorn. comparanten “hem houden voor gecontenteert”, ... <fiche B3-043>

RAZE 3851b, f140/2, 12 [apr 1598], Jaques vande Velde verlijdt de gemeene erfgenamen van Willem Lenertssen dooffkens Willem £78.4.3 over reste van de koop van “eenen jongen boogaert”, liggende in Cattemeet bevanck in Poortambacht, groot 2½ gem. 88 r. <fiche B3-043, B3-044>

RAZE 3851b, f140v/1, 12 apr [15]98, Willem Gillissen schipper als koper, en Jacob Pieterssen seylmaker als borg, verlijden Dignus [niet ingevuld] schipper van Iersicke damme de somme van 400 gld. over de koop van een schip, ... <fiche B3-044>

RAZE 3851b, f140v/2, [12 apr 1598], [doorgehaald], Geert Corn. van Zijl verkoopt Anthonis Herrentssen een half gemet min 15 r. korenland, gelegen in Poortambacht, in t Vroone bevanck, gemeen met Mayken Jacobs wedue van Brouwershaven, oost “den uutslagh”, zuid de dijk, west Anthonis Herrentssen, en noord Pieter Corn. van Borrendamme, item nog een half gemet preter 15 r. korenland, gelegen als voren, zuid aan den vers. Anthonis Herrentssen, west “den uutslagh”, noord [Corn. Janssen] den Roon, en oost Pieter Corn. [van Borrendamme] vers. ... <fiche B3-044>

RAZE 3851b, f140v/3, 16 [apr 1598], Govert Pieterssen schiptimmerman verlijdt Janneken Heyndrick vande Put wedue £42.10.0 van geleend geld; onderpand: zijn huis, staande [bij Zierikzee] “buten” op den Heunaersdyck, ... <fiche B3-044>

RAZE 3851b, f140v/4, 17 apr [15]98, Ieman Corn. Wissen z., wonende tot Serooskerke, verlijdt Ocker Jan Anthonissen £45 over de koop van “zeecker qualiteijt van zaet” als ook geleend geld; onderpand: 25 gem. korenland, gelegen in t bevanck “genaempt de Leege stee” in Serooskerke, binnen deze landgemerken, oost af de vroone van joncker Jan van Serooskercke vers., zuid de weg, west Stoffel Janssen, en noord Corn. Jacob Gillissen erfgenamen, ... <fiche B3-044>

RAZE 3851b, f141/1, [17 apr 1598], Jobken Jan Jacobsse wedue, met Corn. Stoffelssen, haar zoon, in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Jacob Janssen Buys ontrent 200 [r.] korenland, gelegen in Rengerskerke, in t Groot bevanck, oost, zuid, west en noord Digne Leuters, ... <fiche B3-044>

RAZE 3851b, f141/2, 18 [apr 1598], Jacob Janssen Buys verlijdt Jobken Jan Jacobssen wedue £16 over de koop van 200 r. korenland, ... <fiche B3-044>

RAZE 3851b, f141/3, [18 apr 1598], Cornelis Lenert Michielssen transporteert aan Anthonis Hubrechtssen de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Leenken Willems dr. tot Burgh, met de reste en inhoud van £22, op £3 telken Bamisse; en “in faulte van quaede betaelinge ofte insuffisantheyt” belooft hij de vers. schuld zelf te betalen als eigen schuld. <fiche B3-044>

RAZE 3851b, f141/4, [18 apr 1598], Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] “tusschen het Bedde weegh”, aankomende Pauwels Stoffelssen stoeldraijer, heeft dit op verzoek en rechtelijk vervolgen van Maijken Hermans wedue, als procuratie hebbende van Dominicus de Castello, aan wie hetzelve huis in een schepenen schuldbrief van [datum niet ingevuld] verbonden stond, mede t.b.v. de overige crediteuren, na drie zondagse geboden, en na schepenen vonnis van 16 oct. 1597, en ordonnantie, openbaar verkocht aan Frans Geerbrantssen visser voor de somme van £117, ... :|: met de commer van erfpacht, enz., ... <fiche B3-044, B3-045>

RAZE 3851b, f141v/1, 18 apr [15]98, Marinus de Criger verkoopt Pieter Lievenssen Cater een half gemet en 65 r. korenland, gelegen in Poortambacht in Barnarditen bevanck, oost de vers. Cater, zuid de weg, west Magdalena Pieter Willemssen wedue, en noord Pieter Corn. van Borrendam, ... <fiche B3-045>

RAZE 3851b, f141v/2, 19 apr [15]98, France Geerbrantssen visser verlijdt Dominicus de Castello de somme van £25 ter cause en in vernietinge van een oude schepenen schuldbrief van 24 mei [15]86, [zie f141/4] ... <fiche B3-045>

RAZE 3851b, f142/1, [19 apr 1598], France Geerbrantssen visser verlijdt Corn. Cornelissen Stoel de somme van £35 over de koop van een huis, erve, met alle zijn gevolge, staande “tusschen Beddeweegh” [zie f141/4] ... <fiche B3-045>

RAZE 3851b, f142/2, [19 apr 1598], idem [= France Geerbrantssen visser] verlijdt Job Heyndrick Hugessen Mulock den schiptimmerman de somme van £57 over de reste en volle betalinge van t huis, “voren genomineert”, [zie f141/4] ... <fiche B3-045>

RAZE 3851b, f142/3, [19 apr 1598], Jacob Pieterssen cuper265 transporteert aan capitain Corn. Marinussen Cuper “den besegelden brieff van decrete sHoofs van Hollandt”, met de waarschipbrieven en brievenrecht, met de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, “op den houck vant Cappelle straetken”, met 3 s. 4 d. erfpacht, ... <fiche B3-045>

RAZE 3851b, f142/4, 20 apr [15]98, capitain Corn. Marinussen Cuper verlijdt Jacob Pieterssen cuper de somme van 1830 car.gld. over de koop van een huis [zie voorgaande acte], ... <fiche B3-045>

RAZE 3851b, f142/5, 22 apr [15]98, Gillis Poppe Iemanssen, clercq ter griffie deser stede, als procuratie hebbende van Cornelis Pieterssen potbakker, inwoner der stad Middelburg, heeft verbonden in handen van d eersame Corn. Alertssen biersteker tot Middelburg, desselfs Corn. potbacker's huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in Zierikzee in de Potstraete, binnen deze limiten, oost af Isaack Corn. caescooper, zuid de straete, en west Claeswijff Tonis wedue, voor de somme van £18, die de voorn. Cornelis :|: ... in de schepenen schuldbrief ... tot behoeve van Corn. Alaertssen heeft verleden, ... <fiche B3-045, B3-046>

RAZE 3851b, f142v/1, 24 apr [15]98, Jacob van Bossuysen, onsen medebroeder in Wette, transporteert Lieven Jacobssen van Bossuysen, “synen natuerlijcken sone”, “den geheelen hoff ende erve”, liggende achter zijn comparants huis, daar hij jegenwoordig in woont, “streckende van zyn achtergevel aff tot den muijr ende achter poorte van Sint Domus straete toe uutcomende”, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af Jan de Jonge, zuid Sint Domus strate, west d erve van joffrouwe Jaques van Serooskerke wedue, en noord hem comparant, ... <fiche B3-046>

RAZE 3851b, f142v/2, 24 apr [1598], Pieter Janssen arbeyder verlijdt Abraham Janssen Troost timmerman £13.10 over het maken en leveren van materialen van een “nieu huysken”, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, ... <fiche B3-046>

RAZE 3851b, f142v/3, [24 apr 1598], [niet gepasseerd266; doorgehaald], Wouter Witte z. als koper, en Herrent Heyndricssen als borg, met gezamenderhand, verlijden Lenert Crynssen Wadde tot Brouwershaven 425 gld. over de koop van “een groote dortsche schuyte”, ... <fiche B3-046>

RAZE 3851b, f143/1, 27 apr [1598], [doorgehaald267], Bartelmeeus Adriaenssen Cauwe, Niclaes Willemssen, Ocker Jacobssen Boye, en Jan van der Lisse, alle vier thesaurieren deser stede, bekennen verkocht te hebben aan [doorgehaald: Michiel Crijnssen Loosquant; bovengeschreven:] Frans Adriaenssen de metser een ledige erve, gelegen268 [in Zierikzee] in de Middelstraete, binnen deze landgemerken, oost af Abraham Swane, zuid Hester Marinus Janssen wedue, west Willem den hoymaker, en noord de straete, ... <fiche B3-046>

RAZE 3851b, f143/2, [27 apr 1598], [doorgehaald269], idem [= thesaurieren deser stede] verkopen Corn. Adriaenssen Boere een ledige erve, gelegen [in Zierikzee] t enden Sheer Arentslop, “d welcke eertijts des stadts thuijn es geweest”, met de last van 27 s. 6 g. erfelijke rente sjaars, aankomende “de goede stede van Ziericzee”, ... <fiche B3-046>

RAZE 3851b, f143/3, [27 apr 1598], [doorgehaald270], idem [= thesaurieren deser stede] verkopen [doorgehaald: Adriaen Lievenssen; bovengeschreven:] Corn. Gillissen metser een erve, gelegen [in Zierikzee] t enden Sheer Arentslop, alsvoren [= “d welcke eertijts den stadts thuijn es geweest”], met de last van 20 s. 2 g. 20 m. erfelijke rente sjaars, aankomende “de goede stede van Ziericzee”, ... <fiche B3-046>

RAZE 3851b, f143/4, [27 apr 1598], [doorgehaald271], idem [= thesaurieren deser stede] verkopen [doorgehaald: denselven Adriaen Lievenssen; bovengeschreven:] Jan Gillissen t Hoofken, timmerman, een erve, gelegen als voren [= [in Zierikzee] t enden Sheer Arentslop, “d welcke eertijts den stadts thuijn es geweest”], met de last van 20 s. 2 g. 12 m. erfelijke rente sjaars, aankomende “de goede stede van Ziericzee”, ... <fiche B3-046>

RAZE 3851b, f143/5, [27 apr 1598], [doorgehaald272], idem [= thesaurieren deser stede] verkopen Corn. Gillissen Goosman273 de metser een erve, gelegen [in Zierikzee] t enden Sheer Arentslop, met de last van 35 s. 8 g. 12 m. erfelijke rente sjaars, aankomende “de goede stede van Ziericzee”, ... <fiche B3-046>

RAZE 3851b, f143v/1, 27 apr [15]98, Crijn Lenertssen arbeyder transporteert Engel Adriaenssen Batenburger een “steene camer”, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op Slabberswerff, met 7 s. erfpacht, ... <fiche B3-047>

RAZE 3851b, f143v/2, [27 apr 1598], Heyndrick Pietersse olyslager verkoopt Jan Janssen van Gavere, leertouwer, een stuk korenland, groot ontrent 1 gem. 10 r., gelegen in Symon Achter Voren bevanck, ... <fiche B3-047>

RAZE 3851b, f143v/3, 28 apr 1598, Job Willemssen, onsen medebroeder in Wette, bekent verkocht te hebben aan Crijn Tonissen, wonende tot [niet ingevuld], de nabeschreven partijen land, hen tsamen gemeen toebehorende, te weten, eerst, 1 gem. preter 50 r., gelegen in Crijn Lauwes bevanck, binnen deze landgemerken, oost af Crijn Lauwe, zuid Jan Thijssen, en west af den selfden, item nog 1 gem. 69 r., gelegen in t bevanck274 “aen de zuijdzijde van t Sepwecken”, binnen deze landgemerken, oost af de “vicarien” in Zierikzee, zuid Corn. Jan Domissen, west “den heerewech”, en noord “het Sepwecken”, liggende in Burchambocht nog een stuk land, groot een half gemet 74 r., liggende aan de zuidzijde van “den Aemer”, oost af Toonken Seghbolle, de selve zuid af, west af Corn. Matheeussen, en noord af de voors. Toonken Seghbolle, en ten lesten nog een stuk wei, gelegen in Schouwen, aan de zuidzijde van de “vaert”, groot 2 gem. preter 10 r., binnen deze limiten, oost af den Heyligen Geest in Haamstede, zuid aan “slants wateringe”, west aan Adriaen Corstiaenssen, en noord den selfden, dezelve wei gelegen onder Haamstede int Westervierendeel, .... <fiche B3-047>

RAZE 3851b, f143v/4, lesten [= 30] apr [15]98, Jan Andriessen Vel als koper, Pieter Adriaenssen Boere en Corn. Lievenssen Vager als borgen, met gezamenderhand, verlijden Lieven Zuyr £49 over de koop van d een helft van een “heudeschip”, ... <fiche B3-047>

RAZE 3851b, f144/1, 1 mei 1598, Frederick Linthorst van Lubeeck275, meecooper(?), bekent in presentie van Jacob Janssen laeckencooper276 en Jacob Mogge, beide poorters deser stede, op den 29e april afgerekend te hebben met Pieter Gillissen, wonende tot Oudekercke [= Ouwerkerk] in Duiveland, en dat hij comparant “suvers ten achteren es blyvende” aan de voorn. Pieter Gillissen de somme van £1107.2.6 vls. spruitende zoo van geleverde meede in de zak, rechtelijke onkosten, teerkosten, intereste (8%) e.d.; hiervoor verbindt hij al zijn goederen, ... <fiche B3-047>

RAZE 3851b, f144v/1, 1 mei 1598, [testament], compareerden d eersame Anthonis Hubrechtssen en Maria Jans dr., zijn wettige huijsvrouwe, beide gezond, ... “maecken ende sluijten midtsdesen heurl. testament ende uterste wille”, ..., herroepen alle voorgaande testamenten e.d., en speciaal “zeeckere maeckinge ende gifte tusschen den levenden, die zij comparanten reciproche op den 12en januarij [15]73 voor Jan Corsten Oortssen z., notaris, ende Jan Claessen keurmeester ende Lenert Jorisen, burgeren der stede van Brouwershaven als getugen, hebben gemaeckt”, ...maken de langstlevende van hen beiden “het gebruijck, tochte ende besidt” van alle goederen, die de langstlevende [sic; moet zijn: eerststervende!] van haar beiden metter dood achterlaten zal, zonder dat deze gehouden zal zijn “heurlieden gemeene kinderen” te leveren staat of inventaris, of te doen enige rekening, maar als er enige onbejaarde kinderen zijn, dan moet de langstlevende aan de weeskamer staat en inventaris overbrengen, zonder dat de langstlevende evenwel enige rekening hoeft te doen; de langstlevende is gehouden heurlieder kinderen, die :|: nog niet “uut gehijlaeckt” zijn “uut te setten, begiften ende te doteren” gelijk zij heurl. “getroude ofte gehijlaecte kinderen” hebben uitgezet, voorzover de gemene boedel dat toelaat, te weten “soo verre den gemeenen boel deur oorloge, brant, innundatie ofte andere quaede ofte crancke avonture (t welcke God verhoeden wil) niet en syn vermindert”; de voors. “tochte ende gebruijck” zal duren zolang de langstlevende ongetrouwd zal blijven, maar “comende tot hylacken state” zal gehouden zijn “haerlieder kinderen” te leveren behoorlijke staat en inventaris en met heurlieden te “parten, schyften ende deelen”; willende voorts, dat na hun beider dood hun kinderen hun erfgenamen zijn, met dien verstande dat de tienden, die zij jegenwoordig bezitten, en die zij op Bartelmeeus, Maijken en Magdalena, hare kinderen, hebben doen stellen, mede in de gemeene boedel ingebracht moeten worden, om gelijkelijk ook bij de andere van haar kinderen gedeeld te worden; als er ten tijde van het overlijden van de langstlevende nog ongetrouwde kinderen zijn, dan zullen die vooraf een uitzet en bruidschat krijgen, zoals de getrouwde kinderen hebben gehad; “versouckende ende ernstelijcken begerende op alle huerlieder kinderen, dat zijlluijden de lancxtlevende sullen laten int besit, gebruijck ende tochte in manieren alsboven, sonder ter cause vandien hem aen te doen eenige quellagie, moeijte oft steurnisse tsij met rechte oft daer buijten in eeniger manieren op peijne dat die gene die anders doen zal ende hem vervorderen jegens dese heurlieder uuijterste wille te comen met rechte oft andersins in wat manieren datter zoude mogen zijn, niet meer tot haerl. goeden hebben, heffen ende trecken zullen dan zijn legitime portie”, .... <fiche B3-048, B3-049>

RAZE 3851b, f145v/1, 1 mei 1598, Jan Janssen Camerlinck molenaer verlijdt Pieter Janssen Camerlinck, zijn broeder, de somme van £11 van geleend geld; onderpand: de helft van zijn “coren mole” ... staande op de “cade”, ... <fiche B3-049>

RAZE 3851b, f145v/2, 9 mei [1598], Neelken Willem Lenerts wedue, met Jacob Claes Brantssen in dezen haar gekoren voogd, belijde overgelaten en overgegeven te hebben [marge: aan Philip Adriaenssen de heerde] d een helft van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobel straete, als zij, comparante, had gekocht van de gemeene erfgenamen van wijlen Willem Lenertssen haren man was sal. me., met de commer van erfpacht, ... <fiche B3-049>

RAZE 3851b, f145v/3, 10 mei [1598], Philip Adriaenssen de heerde belooft met deze brief Neelken Willem Lenerts dooffkens Willem wedue en haar goederen te bevrijden etc. jegens de gemeene erfgenamen van wijlen Willem Lenertssen ... van de helft van de somme van 1550 car.gld. over de koop van een huis [zie f145v/2, f139v/4] daar af hij comparant de eene helft van haar heeft overgenomen, te betalen in drie termijnen, “Goessche marct”; onderpand: deze helft, ... <fiche B3-049>

RAZE 3851b, f146/1, 11 [mei 1598], Jan Philipssen, Corn. Tonissen en Lenert Thonissen, met gezamenderhand, verlijden coome Jan Heynessen de somme van £94.11.0 over de koop van een vischboot, ... <fiche B3-049>

RAZE 3851b, f146/2, [11 mei 1598], Jacques Manteau, secretaris in Poortvliet, voor hemzelf voor een derde part, en hierin vervangende Pieter Couwenburgh getrout hebbende Heylwyff Jan Iemanssen dr., voor gelijk derde part in de helft, transporteert aan Willem van Berendrecht, rentmr. generael van Zeeland Beoosterschelt, de vers. twee derde parten in de helft van een hof met het gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Wevershouck, met de twee [derde] deelen van 5 g. erfpacht, ... <fiche B3-049>

RAZE 3851b, f146/3, 11 mei 1598, Anneken van den Steene, weduwe wijlen Heijndrick Hagels, met Jan de Grave als in dezen haar gekoren voogd, transporteert aan haar twee weeskinderen, geprocreëerd bij de voorn. Heijndrick Hagel, namenlijk Susanna en Willem Hagels, de 5 schepenen waarschipbrieven en brievenrecht met de koop van “een huijs, olijmole, erve met alle t gevolge ende gereetschap van dien, tzij nieu oft oudt, getimmert oft ongetimmert, met een blauwen olijback, staende in de voorvloer, mitsgaders een wagen sonder peerden”, al gestaan [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, met de commer van 10 s. erfpacht jaarlijks, ... <fiche B3-049>

arrow-up

Verder naar RAZE 3851b, fiche 4

Noten bij fiche 3

182Men zou verwachten: “laeckenman” [= lakenhandelaar], maar dat staat er niet.

183Vermoedelijk als beroepsnaam: gareelmaker.

184Na het toevoegen van Gillis Willems is achter schoemaker een s toegevoegd, maar het woordje “de” is blijven staan.

185Interpretatie van de afkortingen nog onzeker.

186D.w.z. “volgt later”.

187Of misschien “Symon”.

188Ontvangstbewijs

189De tweede letter is onzeker.

190Geen naam vermeld.

191Hij wordt niet eerder genoemd!

192Dit heeft betrekking op al de nu volgende verkopen van Anneken Oorts. Zie ook f101/4.

193Zie f101/4: Anneken Oort Corn. z. wed.

194Zie schuldbrief f102v/3.

195Onduidelijk of dit als beroepsnaam of als familienaam opgevat moet worden.

196zwager in de oude, ruime betekenis van aangetrouwd familielid; in dit geval schoonzoon.

197Vermoedelijk.

198Lees: de La Palma

199Mogelijk is hier de plaats Hoorn (in Noord Holland) bedoeld.

200Hier duidelijk “weesen”, maar in f105/4 staat “weese”

201= waard

202Naam van Job Willemssen was hier vergeten.

203Het gilde van de huistimmerlieden in Zierikzee.

204Onduidelijk hoe dit nu precies is afgekort.

205Er staat een Romeins cijfer “x”

206Er stond eerst: £98.6.8

207In de hiervoor staande verkoopacte staat “noordzijde”.

208Door verbetering onduidelijk; het lijkt onwaarschijnlijk, dat een acte op 1e kerstdag werd gepasseerd, maar het zou kunnen omdat de hierbij behorende schuldbrief, die bijna altijd een dag later werd gepasseerd, op de 26e staat.

209Vermoedelijk moet hier “thuijn” gelezen worden.

210Er stond eerst: £22.

211Buitengewoon merkwaardig: een bedrag uitgedrukt in twee geldsoorten!

212Bovengeschreven, en na de tweede letter nog niet goed te lezen: Barbe?, Bayke?, Barle? Bayle?

213Of 23? r.

214Verbeterd: er stond misschien eerst: schipper.

215Er staat ponden vls., maar car.gld. lijkt mij hier waarschijnlijker, gezien de prijzen van vissersschepen.

216Deze worden dus nu met name genoemd in de hiervoor staande toevoeging.

217Periculeus = gevaarlijk; in de schuldbrief op f113/4 staat: Priculeusen wegh

218In de verkoopacte [f112v/6] gelegen in Ravenshouck bevanck

219Of Boons(?).

220D.w.z. het huistimmerlieden gilde

221Er staat “eer” omdat de schrijver de h voor het voorgaande woord ook als eerste letter van dit woord zag.

222De betekenis is hiervan nog niet duidelijk.

223De rente was dus al jarenlang niet opgeeist.

224Lees: 98!

225Er stond eerst “Ende”.

226= boogmaker

227Hier achter staat, doorgehaald, “den iii january 98”, maar dat is de aanhef voor de volgende acte.

228Er stond eerst, per abuis, Januarij

229De hierna volgende schuldbrief heeft “Poppe meet”.

230maljenier = koopman in ijzerwaren (zie WNT, onder Malie(II)).

231Er staat: drye gemeten ende een quartier weyelandt

232Er was eerst geschreven: Mayken

233Dit “z.” is hier een beetje dubbel op.

234Nog onduidelijk of “jaergetyde lant” bij Elisabeth Pauwels hoort, of dat het betrekking heeft op het verkochte perceel.

235Vouteeren, vauteeren = een gewelf bouwen over (WNT)

236d.w.z. van het huis “de Vier Heemskinderen”.

237Lees: empeschement = verhindering, beletzel (zie Practisyns woordenboekje, uitgave Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, 1996)

238Er lijkt 1594 te staan, maar dat lijkt hier onwaarschijnlijk.

239= ketelaar

240De verkoopacte in dit deel evenwel niet aangetroffen.

241In de hierna volgende schuldbrief Jan Lenertssen [gezegd] swart Leenkens Jan; hij wordt vaak (onjuist) alleen swart Leenkens of Leenken genoemd, zonder het erachter volgende Jan.

242De klerk begon met te schrijven: Sheer A.. (dus Sheer Arentsslop), maar veranderde dit.

243Meestal Cornelis vander Heyden of Verheye genoemd.

244Zie ook voorgaande acte, waar hij Cornelis van der Heye genoemd wordt.

245Uitwerking van deze afkorting blijkt uit de volgende acte.

246= lakenhandelaar

247Hier nauwelijks te lezen, maar zie ook hierna volgende acten.

248Elders: de Hase

249Nog onduidelijk hoe ik dit moet interpreteren; saliger?

250Er stond in het begin eerst iets anders; in de bijbehorende schuldbrief, f134v/1, staat Loufsen!

251In de transportbrief, f133v/1, staat (verbeterd) Voochtssen.

252Le:, hier afgekort, zodat preciese lezing onduidelijk is; in f133v/1 staat voluit Lene.

253Duidelijke vergissing, zie acte f128/3

254= droogscheerder

255= weefster

256Er stond eerst £120.

257Dit staat er per abuis twee maal.

258Bedrag onzeker; er stond eerst 235 car.gld.

259Oorspronkelijk 29 maart; onder staat: “den daten van desen verandert overmidts den brieff herscreven es”

260Onduidelijk of zij iets met deze acte te maken heeft, of dat zij bij een geheel andere acte hoort.

261Bedoeld wordt hier de Schuithaven.

262Er staat verder geen nadere aanduiding, alleen “Lieven”

263Wrs. Bartholomeus

264Dit staat helemaal aan het eind van de acte.

265Onduidelijk of dit nu als beroepsnaam of als familienaam gelezen moet worden.

266Er staan geen schepenen in de marge vermeld.

267Alle acten op deze bladzij, waarbij thesaurieren erven in de stad verkochten, zijn doorgehaald, en vermoedelijk niet gepasseerd, hoewel bij de eerste wel schepenen genoemd worden.

268Er stond eerst “t enden Ser arintslop, de welcke de stadtsthuijn es geweest”, maar dat komt in latere acten terug; in deze acte is de erfelijke rente 38 s. 9 g. 17 m. maar dat bedrag zien we later niet terug.

269Zie noot bij f143/1.

270Zie noot bij f143/1.

271Zie noot bij f143/1.

272Zie noot bij f143/1.

273Er kan hier ook Goesman gelezen worden; dat is in dit handschrift niet uit te maken.

274Moet hier gelezen worden: in t selve bevanck?

275Oorspronkelijk stond er achter Linthorst “coopman”, maar dat is doorgehaald, en boven Lubeeck staat aan het eind nu iets gekrabbeld, dat misschien “meecooper” kan zijn.

276= lakenhandelaar

arrow-up

separator

RAZE 3851b
Register van schepenacten Zierikzee 1595-1602, bewerkt door Huib J. Plankeel

fiche 4

RAZE 3851b, f146v/1, [11 mei 1598], Adriaen Ryckaert verwer verlijdt Corn. Corn. Willemssen als Heylige Geest meester deser stede “tot desselffs godshuys behouve” de somme van 1000 car.gld. over de koop van een huis, schuur, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op de Verre marckt aan de westhoek van de Verreput, daar Niclaes de Wale eertijds in gewoond heeft, en zijn weeskinderen achtergelaten heeft, welke weeskinderen bij de H.G. meesters “geaenvaert” zijn, te betalen telken “halff ougste” 60 car.gld., welke termijnen hij comparant heeft geassigneerd te ontvangen uit handen van mijn heeren thesaurieren deser stad in minderinge van zijn jaarlijks “pensioen”, hem van de “goede stede” competerende, zolang hij “pensie” van de vers. stede ontvangen zal, ... <fiche B4-001>

RAZE 3851b, f146v/2, [11 mei 1598], Corn. Claessen Vlaminck, won. tot Elkerzee, verlijdt Willem Corn. schipper £18 ter cause van vernietinge van een obligatie, te betalen in 4 jaarlijkse termijnen ..., en alle jare “twee coppel hoenderen”. <fiche B4-001>

RAZE 3851b, f146v/3, 15 mei [1598], Willem Digmanssen metser verkoopt Jan Janssen Vlam een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobel straete, vrij van erfpacht, oost af de straete, zuid d erfgenamen van Pieter Tonissen en noord af, west de erfgenamen van Rochus t gareel, ... <fiche B4-001>

RAZE 3851b, f147/1, 16 mei [1598], Jan Janssen Vlam [marge: Arent Jansse Vlam en Lieven Corn. schoemaker, beide met gezamenderhand etc.] cleermaecker277 verlijdt Willem Digmanssen metser de somme van £94 over de koop van een huis ... [zie vorige acte] ... <fiche B4-001>

RAZE 3851b, f147/2, [16 mei 1598], Rochus Hoffer transporteert aan Engel Janssen [gezegd] Ales Engel 1 gem. 55 r. korenland, gelegen in Wackersdam bevanck, binnen deze landgemerken, oost Bouwen Corn., zuid de weg, west “den Breewegh”, en noord hem comparant, ... <fiche B4-001>

RAZE 3851b, f147/3, 17 mei 1598, Engel Janssen verlijdt Rochus Hoffer £29.17.3 over de koop van 1 gem. 55 r. korenland [zie vorige acte], ... <fiche B4-001>

RAZE 3851b, f147/4, [17 mei 1598], mr Gysbrecht van Crompvliet verkoopt Pieter Pieterssen Plas een half gemet278 120 r. weiland, luttel min ofte meer, gelegen in Kerkwerve, in t bevanck vande Dryest, binnen deze landgemerken, oost een “weechsken”, zuid en west Pier Plas vers., en noord279, ... <fiche B4-001>

RAZE 3851b, f147/5, 23 mei [1598], Willem Dingmanssen metser belijde verkocht te hebben aan Faes Janssen de ketelaer een ledige “arve”, gelegen [bij Zierikzee] op den Heunaersdijck, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost Pier Bouwe, de strate zuid, noord de dilve, en west Faes Janssen voorn.; is betaald; hij belooft van de voors. erve waerschippe te doen en alle “commer” af te doen, die daar op geweest is. <fiche B4-001>

RAZE 3851b, f147v/1, 23 mei 1598, Dingman Reijnssen voor een vierde part, Pieter Witte Danessen voor een gelijk vierde part, Jan Leendertsen lijndraijer voor een achtste part, Thonis Iemanssen voor gelijk achtste part, en Anthonis Hubrechtssen van wege Jacques van Borssele voor een vierde part, ..., verlijden schuldig te zijn aan Adrien Janssen Kaeckelaer schiptimmerman de somme van £287.10.0 over de koop van een “buijsse”, hen comparanten “pro rata” verkocht en geleverd, ..., welverstaande en onder expresse conditie dat de voorn. “buijsschen” zal blijven varen, ... <fiche B4-002>

RAZE 3851b, f147v/2, 23 mei [1598], Adriaen Maertssen seijlmaecker van wege Lenert Thonissen stierman zijn broeder voor een derde part, Anthonis Hubrechtssen van wege Jacques van Borssele voor gelijke derde part, beide in dezen vervangende mr Phlips280 Carrebrouck en Pieter Thonissen Gaerderssen, elk voor een zesde part, belijden schuldig te zijn aan Corstiaen Janssen den schiptimmerman de somme van £269.13.4 over de koop van “een nieuwe buijssche”, verkocht en “pro rata” geleverd, ... :|: ..., onder expresse conditie dat de voors. “buijssche” zal blijven varen, ... <fiche B4-002>

RAZE 3851b, f148/1, 25281 mei [15]98, Jan wijlen Cornelis van Put sone, als speciale procuratie hebbende van Hubrecht wijlen Hubrecht Jan Roovers sone en Henricke desselfelffs282 Hubrecht Jan Rovers dochtere, transporteert aan mr Jan Jacques doctor283 en sr Johan van Kellenbergh, beide testamenteuren van t sterfhuis wijlen joncheer Willem de Rovere, tot desselfs sterfhuis behoeve, de schepenen rentebrief en transportbrief van 20 car.gld. erfelijke rente sjaars, met de verlopen jaren [rente] sedert t jaar 1576 tot datum van desen toe, sprekende tot laste van mr Roelant de Rovere, eertijds “schouteth sLants van Steenbergen”, ... <fiche B4-002>

RAZE 3851b, f148/2, [25 mei 1598], Adriana Adriaen Brants wedue, met Willem Janssen Maes als in dezen haar gekoren voogd, ter eender, en Pieter Janssen Louckaert als erfgenaam van wijlen Francijnken Louckaert, eertijds getrout gehad hebbende de voorn. Adriaen Brant, zijn zuster was sal., ter andere zijden, [marge: verklaren geaccordeerd te zijn] beroerende de successie, hem Pieter Louckaert aanbestorven, bij de dood en overlijden van de vers. Francijnken Louckaert, daar er nooit tussen de voors. Adriaen Brant en hem, Pieter Louckaert, “afscheydinge, schiftinge nochte paertinge geschiet en es”, ... te weten :|: de voorn. Adriana Adriaen Brants wedue zal aan haar behouden alles wat bij de voorn. Francijnken Louckaerts achtergelaten is, mits dat Pieter Louckaert voor zijn successie van zijn zuster Francijnken aan hem zal trekken van Adriana een obligatie van 15 car.gld. over rest van meerder somme, als hij eertijds ten behoeve van Adriaen Brant, zijn zwager sal. verleden heeft ter cause van geleend geld, en bovendien nog d eene helft van 3 gem. land, gelegen in Vlaanderen, in de Frombout straete bij den dorpe van Eeckeloo, daar af d ander helft toekomt het weeskind van Jan Nijs Loijssen, die tzelve zal genieten en aan hem behouden zo lange dat in t leven wezen zal, en stervende “sonder oir ofte oirs oiren” achter te laten, zo zal die zelve helft wederom devolveren en komen aan de zijde vande voorn. Pieter Janssen Louckaert, van wiens “linagie” tzelve land gekomen is, ... <fiche B4-002, B4-003>

RAZE 3851b, f149/1, [25 mei 1598], [doorgehaald en niet gepasseerd284], Frederick Anthonissen schipper, won. tot Middelburg, als koper, Jan Janssen Clamper borge voor d een helft285, Corn. Tonissen arbeyder286, Jan Corn. Hose en Jan Andriessen t Vel, alle drie voor d ander helft, met gezamenderhand, verlijden Willem Outgerssen schipper, wonende tot Horen [= Hoorn], de somme van 1100 car.gld. over de koop van een craveelschip, ... <fiche B4-003>

RAZE 3851b, f149/2, 30 mei [15]98, Andries Cornelissen t eerde [= t heerde] en Corn. Tonissen t eerde, won. tot Kerkwerve, beide met gezamenderhand ..., verlijden Joris Pieterssen de somme van £88.6.8 ter cause van geleend geld, hem, Andries Corn., “aengetelt” en geleend, terug te betalen prima decembris eerstkomend, ...; den voorn. Corn. Thonissen287 stellende tot onderpand zeker stuk korenland, genaamd den “Patmeet”, gelegen in Kerkwerve, groot 3½ gem. “ofte daer ontrent”, item nog ontrent 1 gem. korenland, gelegen “noortwert aen”, geheten “t Corte met”288, item nog een stuk korenland, groot ontrent 1 gem. 87 r., genaamd “den Bruijnen pit meet”, [marge: item nog 1½ gem. korenland, genaamd “den Rabaut meet”] en de voorn. Andries Corn. beloofde de voorn. Corn. Tonissen van de belofte, voor hem gedaan, kosteloos en schadeloos te houden, ... <fiche B4-003>

RAZE 3851b, f149v/1, 1 juni 1598, Mathys Mathijssen schoelapper verlijdt Dane Jobs dr. het “gestwyff” de somme van £15 over verschoten en gedeburseerde penningen, af te betalen met £3 telken St Jacobs daghe, [doorgehaald: stellende hij comparant zijn huijs, staande [in Zierikzee] op de Melckmarckt, tot een speciale”, ... <fiche B4-004>

RAZE 3851b, f149v/2, 2 juni 1598, Adriaen Huijbrechtssen hoijmaecker289 van Roosendaal, nu woonachtig binnen deze stede, getroudt hebbende Tanneken Adriaens dr., transporteert aan Jacop Jacobssen coopman, won. tot Middelburg, de schepenen rentebrief en briefsrecht, sprekende tot laste en op “seeckere stede, met huyse, hove, gronde, lande ende toebehooren, houdende ontrent twee gemeten, soo die gestaen ende gelegen es onder Esschen290, opten Horinck tussen Marie Corn. Aertssen wedue erve oostwaert ende Hube Hugen erve westwaert”, item nog op twee stukken erve “wijmens lants”291, ook aldaar gelegen, groot ontrent 3 gem., met de verlopen en verschenen rente, ...; hij verklaart betaald te zijn ter cause van deze rente van 7 car.gld. sjaars; ... :|: de transportanten en [als borg] Pieter Dirricxssen smit, onze medepoorter, beloofden de voorn. Jacop Jacopssen op de voors. rente ... te houden “rechte warants daer voren te wesen” en alle commer af te doen, ... <fiche B4-004>

RAZE 3851b, f150/1, 3 juni 1598, Heyndrick Logierssen verlijdt Heyndrick Jobssen, wonende in Dreischor, als voogd van het weeskind van Jacob Jobssen, zijn broeder was sal., de somme van £64.3.4 ter cause van geliquideerde schuld en gedeburseerde penningen, ...; onderpand: zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Bagershil, “by hem comparant nu nieu opgemaeckt”, ... <fiche B4-004>

RAZE 3851b, f150/2, 4 juni [1598], Niclaes Jobssen verkoopt Jan Wouterssen, wonende tot Nieuwerkerke in Schouwen, 5 gem. 107 r. weiland, gelegen tot Nieuwerkerke, in t Steen bevanck, oost Jacob Lenertssen Nat, zuid de erfgenamen van Hubrecht Lenertssen, west “den heerwegh”, en noord “den scheet van Duvendycke”, ... <fiche B4-004>

RAZE 3851b, f150/3, 7 juni 1598, Jacob Soetemanssen van Hamerstede verzekert bij deze “conterborge” te wezen en te blijven voor Jan Janssen Bruijne, Lenert Dingmanssen en Lenert Janssen waghemaecker, alle drie wonende in Dirricxlant [= Dirksland], als gebleven borgen, elk voor een derde part, voor Wouter Witte als koper voor de helft van “een groote dortsche schuijte”, door Wouter gekocht van Lenert Crijnssen Wadde, burghmr. tot Brouwershaven, ter somme toe van 112 gld. 10 st. ... over d een helft, ... :|: ...; de drie borgen hebben voor het gerecht van Diricxlant een schepenen schuldbrief gepasseerd of zullen dat nog doen; ... <fiche B4-004, B4-005>

RAZE 3851b, f150v/1, 8 juni 1598, [testament], Mathijs Tonissen lijnewever292, “gaende, staende, in goeden schijnbaeren gesonden lijffve”, ..., institueert tot universeel erfgenaam van de goederen, hem van zijn overleden vader sal. achtergelaten, en van wat hij in de toekomst nog mocht verwerven, Lijsbeth Jacobs dr., wedue wijlen Thonis Mathijssen, zijn moeder, voor twee derde deel293 ... :|: ... <fiche B4-005>

RAZE 3851b, f151/1, [8 juni 1598], Neelken Job Dane wedue, met Ieman Poppe in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Mariken Joos wedue, wonende tot Delfshaven, 800 car.gld. over geleverde “netten, verrendeels294 ende garen”, ...; onderpand: haar huis, erve en t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] int Lange Groendal, ... <fiche B4-005>

RAZE 3851b, f151/2, 12 juni [15]98, [doorgehaald], Lieven Schenck verlijdt Joris Pieterssen £55 ter cause van geleend geld, ...; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] in de Nieustraete, daar hij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B4-005>

RAZE 3851b, f151/3, 13 juni [1598], Corn. Cornelissen den jongen Blauwen verkoopt Jan Lau Mutse 3½ gem. 17½ r. koren- en weiland, gelegen in Poortambacht in de Value, te weten, 3 gem. preter 20 r. binnen deze landgemerken, oost af “den weel”, zuid de kercke van Ste Lievens Monster, west de weg, en noord Claes Jan Hermanssen, en de [bovengeschreven: resterende halve gem. 37½ r.] binnen deze landgemerken, oost Claes Janssen, den selven zuid, west de weg en noord295, ... <fiche B4-005>

RAZE 3851b, f151/4, 14 juni [1598], Jan Lauwe Mutse verlijdt Corn. Corn. den jongen Blauwen de somme van £29.10.0296 over de koop van 3½ gem. 17½ r. koren- en weiland, gelegen in de Value, ... <fiche B4-005>

RAZE 3851b, f151v/1, 14 juni 1598, mr Quintin de Witt verkoopt Corn. Jacobssen Fluweelen ooge 3½ gem. 40 r. korenland, gelegen in Poortambacht in Wackersdam bevanck, gekomen van Leyn Bartelmeeussen, oost Niclaes Cauwe, zuid Jan vander Lisse, west Rochus Hoffer, en noord d erfgenamen [van] Jan Wouterssen, ... <fiche B4-006>

RAZE 3851b, f151v/2, 16 juni 1598, mr Jan [Jacques297], “doctoor inder medecinen”, en sr Jan298 Kellenburgh, beide als curateurs in t sterfhuis van wijlen jonckheer Willem de Roovere, verkopen Commer Claessen, wonende in Noordwelle, 3 gem. 105 r. land, gelegen in t Lant van Schouwen, “wesende geestelijck lant”299, te weten, een half300 gemet, liggende “op t scheet van T Oostervierendeel”, toebehoord hebbende de probende in Noordwelle, item nog 1½ gem. 105 r. land, gelegen in t Oostervierendeel, “binnen alsulcken lantgemercken, volgende de oude waerschippe brieven, daer van zijnde, breeder inhouden”301 en voorts gelijk de voorn. Roovere de voors. partij landen van de heeren Staten van Zeelant gekocht en daarna gebruikt heeft, ... <fiche B4-006>

RAZE 3851b, f151v/3, 16 juni [1598], Commer Claessen tot Noordwelle belijde schuldig te zijn aan mr Jan Jacques, “doctoor in de medecijnen”, en sr Johan van Kellenburgh, beide als curateurs int sterfhuis van wijlen joncheer Willem de Roovere, de somme van 80 car.gld. ter cause van [de koop van] 3 gem. 105 r. land, gelegen302 int Lant van Schouwen “eensdeels in t Westervierendeel303 ende een deel, liggende op t scheet van t Oostervierendeel”, ... <fiche B4-006>

RAZE 3851b, f152/1, 18 juni [1598], Corn. Jacopssen wagemaecker dictus Fluweelen ooge verkoopt mr Quintin Jacob de Witte z. de somme van 46 gld. 17½ st. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit 3½ gem. 40 r. korenland, gelegen in Portambocht [= Poortambacht] in Wackersdam bevanck, gekomen van Geleijn Bartelmeeussen, [zie f151v/1], te betalen telken jare prima maij, ..., dit alles over de koop van de voors. 3½ gem. 40 r., ...; koper mag deze rente aflossen voor 750 car.gld. tot hoofdgeld, of in drie termijnen van 250 car.gld. <fiche B4-006>

RAZE 3851b, f152v/1, 20 juni 1598, Appolonia Wisse Jacobs dr. de weefstregge304, met Corn. Thonissen lijnewever305, haar zwager, als in dezen haar gekoren voogd, belijde schuldig te zijn aan Herman de Vagere, haar cozijn, de somme van 100 car.gld. ter cause van geleend geld, “haer comparante in haren noot te dancke aengetelt sonder eenich profijt ofte interest daer aff te geven”, wil en begeert, dat deze schuld betaald zal worden “stracx naer haer overlijden” bij haar erfgenamen uit haar nalatenschap, voor alle andere deling; stellende tot onderpand haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] “tusschen Beddeweegh, aldernaest den Groenen hoet”, daar zij jegenwoordig in woont, ... <fiche B4-007>

RAZE 3851b, f152v/2, [20 juni 1598], Janne Wisse Janssen smit wedue, met Corn. Janssen den Roon en Cornelis Jacobssen Fluweelen ooge, haar voogden in dezen, voor de drie vierde parten, en Willem Jacobssen Vaght en Jan Gillissen schipper, beide mannen en voogden van heurlieder huisvrouwen, beide voor t vierde vierde part, verkopen Corn. Pieterssen Hollander, wonende in de Moer, 19 gem. weiland, gelegen in t Westervierendeel, [marge: te weten] in Janne Jacobs bevanck 3½ gem. 100 r., binnen dezen landgemerken, oost, noord en west af de vers. Corn. Pieterssen, en Lenert Smeur zuid af, en 15 gem. 50 r.306 liggende in t bevanck van Corn. Maertssen, “daer de kercke van Zuytkercke in te staen plagh”, binnen deze landgemerken, zuid de “vaert”, oost Engelbert Haringman, noord Claes Jobssen, en west den selven, ... <fiche B4-007>

RAZE 3851b, f153/1, 21 juni [15]98, Corn. Pieterssen Hollander, wonende in de Moer, verlijdt Janne Wisse Janssen de smits wedue de drie vierde delen, en Willem Jacobssen Vaght en Jan Gillissen schipper het vierde vierde deel van de somme van £58.6.8 over de koop van 19 gem. weiland, [zie vorige acte], ... <fiche B4-007>

RAZE 3851b, f153/2, 22 juni [15]98, Pieter Diricxsse bogemaker, getrout hebbende Mayken Philips dr., verkoopt [doorgehaald: Heyndrick Claessen tinnegieter; vervangen door307: capiteyn Anthonis Verhelle] 2 gem. 15 r. korenland, gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve], te weten 1 gem. 10 r. in Suijt Locke bevanck, noord af de weg, oost de wedue Lenert Schraphagen, zuid Corn. Jan Domissen, en west de wedue van Philip Pieterssen, item “het ander gemet 5 r.” binnen deze landgemerken, noord de weg, west Corn. Cats, zuid Doen Willemssen Pape(?308), en oost de wedue van Schraphagen vers., ... <fiche B4-007>

RAZE 3851b, f153/3, 23 juni [1598], Pieter Delinck verkoopt Job Willemssen 65 r. “saytlandt”, gelegen in Cattemeet bevanck, met Job Willemssen en meer andere gemeen, oost den vers. Job Willemssen, zuid de “cade”, west Job Willemssen, en noord “den Blockwegh”, met 12 g. erfpacht, aankomende “de kercke”, ... <fiche B4-007>

RAZE 3851b, f153/4, 25 juni 1598, [testament], compareerde Jacop van Haemste Soetemans z., “gaende, staende, wetende, bedacht ende wel beraden, sijne memorie, verstant ende vijff sinnen over al wel machtich, soo dat oogentlijck scheen ende aen hem wel te bemercken was”, verklarende, also bij Wijffve Rochus Iemans wedue, zijn “sweger moeder” sal. me., eertijds op den 14en juni 1578 voor notaris en getuigen gemaakt is zeker testament, ons schepenen gebleken, waarbij zij tot haar universele erfgenamen heeft gesteld haar drie wettige kinderen, namenlijk Ieman Rochus, Andries Rochussen, en Sijmewijff Rochus Iemans dr., jegenwoordige huisvr. van hem comparant, elk voor een gerecht derde deel, “mette reserve ende conditie” dat het derde deel, de voors. Sijmewijff Rochus dr. :|: toekomende ... “niet en soude mogen vercocht, belast, vervreemt ofte wech gegeven worden in eeniger manieren, nemaer dat zij van de vruchten, renten, incomen ende profijten, jaerlijcks daervan procederende, met hare kinderen hare noodruft ende bijleven aff nemen soude, soo lange zij in t leven wesen zoude, ende na haer doot tot profijte309 van hare kinderen”, “t es nu sulcx, dat den voorn. comparant met zijn voors. huijsvrouwe ende kinderen lange ende vele tijts in groote swaricheijt van schulden geseten hebbende, in voegen dat zij genootsaeckt sijn geweest omme hem metten incomen, geprocedeert van desselffs Wijffve Rochus goederen te behelpe omme alderhande mobile goederen, t hunnen neringe dienstelijck, te coopen, waer toe sijlieden een merckelijcke somme van penningen van doene hebben gehadt, ende overzulcx vercocht twee paijementbrieven, elcx van vier hondert Carolus guldens eens, den eenen spreeckende op de huijsinge van Wijffve Rochus, haerlieder moeder voors., ende den anderen op de keete van Jan Janssen Clampaert, sprutende over den coop van de respective derde paerten, hebben bovendien noch moeten betalen vele diversche hunne crediteuren, die hem lastich ende metten rechte moeijelijck hebben gevallen, ende al hoewel t selve directelijck es strijdende ende contrarierende het testament ende uterste wille van de voors. Wijffve Rocus, sijne comparants sweger moeder sal., ende dat alle tselve niet alleene prejudiciabel es voor sijne comparants huijsvrouwe, nemaer oock voor hare kinderen, heeft daeromme hij, comparant, intijts daerinne willen vorsien ende sijne voors. huijsvrouwe mette kinderen daer jegen recompenseren ende vergeldinge doen, omme het testament van zijne voors. sweger moeder niet te infringeren, willende ende beregrende daeromme” dat na zijn overlijden zijn huisvrouw ofte haar kinderen zal genieten uit de nalatenschap de somme van gelijke 800 car.gld., bij hem uit het inkomen van de goederen, bij Wijffve Rochus wedue achtergelaten, ontvangen en geprofiteerd, voordat iemand van zijn comparants voorkinderen zal mogen parten, schiften of delen, ... <fiche B4-007, B4-008>

RAZE 3851b, f154/1, 26310 juni 1598, Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen “eenen boomgaert metten aencleven van dien”, gelegen tussen de “huijsinge” van wijlen Anthonis Lievenssen Dronckaert en “de kercke van t Leprosen huijs” [bij Zierikzee] op den Heunaersdijck, verklaart dat hij de voors. boomgaard, groot ontrent 100 r., op verzoek van de gemeene erfgenamen van de voors. Anthonis Lievenssen Dronckert openbaar heeft verkocht aan Hans Waerseggers als meest daarom biedende, met den eeuwigen last en commer van 7 s. 6 g. vlaems erfpacht jaarlijks, zoals de vers. Anthonis deze tot in t leste van zijn leven gebruikt en bezeten heeft; is betaald; beloofden daarom Lieven Adriaenssen Keersmaecker en Ieman Corn. Avontuere, beide mannen en voogden van heurl. huijsvrouwen, erfgenamen van de voorn. Dronckert, heurl. schoonvader, elk voor een vierde part, en vervangende hierin de wezen van Bastiaen Anthonissen z. ende [van] Oole Anthonissen z. Dronkert, elk mede voor een vierde part en erfgenamen van Anthonis Dronckert, heurl. “groote vader”, waerschippe aan de voorn. Hans Waerseggers te doen, ... <fiche B4-008>

RAZE 3851b, f154/2, 27311 juni 1598, Hans Waerseggers verlijdt de gemeene erfgenamen van Anthonis Lievenssen Dronckert de somme van £120 ter cause van een boomgaert [zie vorige acte], ... :|: ...; de boomgaard blijft onderpand totdat alles betaald is; ... <fiche B4-008, B4-009>

RAZE 3851b, f154v/1, 26 juni [15]98, Adriaen Lievenssen metser en Corn. Lievenssen houtcooper verkopen aan Mayken Lambrecht de lijndrayers dr. een huis, erve en zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckel straete, met 20 s. erfelijke rente sjaars aankomende Pieter Wouterssen creemer, binnen deze landgemerken, oost de vroone, zuid Pieter Wouterssen vers., west de straete, en noord Corn. Marinussen visscher, voorts met de last [van het onderhoud] van d een helft van de gote, liggende tussen dit huis en t huis van Corn. Marinussen vers., en de gote, liggende aan de zuidzijde is geheel tot laste van de “coopersse”, en de “thuyn” half en half, [marge: zonder dat Pieter Wouterssen enige eigendom mag pretenderen aan de “muyr, oostwert van syn camer”], ... <fiche B4-009>

RAZE 3851b, f154v/2, 27 juni [1598], Mayken Lambrecht de lijndraijers dr., met Adriaen Lambrechtssen haar voogd in dezen, verlijdt Adriaen Lievenssen metser £103 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B4-009>

RAZE 3851b, f154v/3, [27 juni 1598], de vers. Mayken [Lambrecht de lijndraijers dr.] verlijdt Pieter Wouterssen creemer, van welke de erve is gekomen, daar t vers. huis op staat, de somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, telken Bamisse, losbaar den penninck 14, deselve specialijck verbindende op t huis vers. [zie acte f154v/1] ... <fiche B4-009>

RAZE 3851b, f155/1, [27 juni 1598], Corn. Tonissen en Corn. Jobssen, [bovengeschreven: won. in Middelhernisse = Middelharnis], elk voor de helft, verlijden Claes Willemssen, Mels Janssen en Digman Pieterssen de somme van 880 gld. over de koop van een vischboot, ... <fiche B4-009>

RAZE 3851b, f155/2, 1 juli [15]98, Job Pierssen Pecks wedue verkoopt Jan Corn. schipper, haar swager, een huis, staande [in Zierikzee] op de Schuythaven, met 2 s. 6 g. erfpacht, ..., met conditie dat de vers. Jobwijff in t vers. huis zal blijven wonen, zo lang zij in t leven wezen zal, zonder iets daarvoor te betalen. <fiche B4-009>

RAZE 3851b, f155/3, 2 juli [1598], Jan Cornelissen verlijdt Job Pierssen Pecx wedue de somme van 1528 car.gld. over de koop van een huis met zijn gevolge, staande op de Schuythaven, te betalen “soo lange als syne comparants huysvrouwe, namentlijck Jacobmijnken Hubrecht dochter in levende lyve wesen zal” de somme van £10 sjaars, en in geval de vers. Jacobmynken komt te overlijden voor Job Pecx, haar moeder vers., zo zal hij jaarlijks betalen £12, ... <fiche B4-009>

RAZE 3851b, f155v/1, 2 juli [15]98, Adriaen Janssen Kakelare en Geert Pieter Tonissen verlijden Corn. Cornelissen Hase £37 over de koop van t vierde part van een vischboot, ... <fiche B4-010>

RAZE 3851b, f155v/2, 3 juli [15]98, Niclaes Jobssen Vierlingh verkoopt Corn. Claessen(?312) van Rye, wonende in Duivendijke, een wei, gelegen in Nieuwerkerke in Steen bevanck, oost Jacob Lenertssen Naeckt, zuid d erfgenamen [van] Hubrecht Lenertssen, west de weg, en noord “t scheet van Duvendycke”, ... <fiche B4-010>

RAZE 3851b, f155v/3, 7 juli [15]98, Witte Lenertssen stooffman verkoopt Dirick Pieterssen bogemaker een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] “aldernaest het jonge schuttershoff”, met [de last van] 5 s. erfpacht jaarlijks, ... <fiche B4-010>

RAZE 3851b, f155v/4, 8 juli [15]98, Dirick Pieterssen den bogemaker verlijdt Witte Lenertssen stooffman £59 over de koop van een huis, erve en t gevolge van dien, staande “aent jonge schuttershoff”, ... <fiche B4-010>

RAZE 3851b, f155v/5, 12 juli [15]98, Heyndrick Pieterssen olyslager verlijdt Jan Gillissen t Hoefken 5½ hoed tarwe, quatertroij313 goet, ... en dat ter cause van “t maecken ende leveren van t hout werck van een nieu schuyre”, gestaan [in Zierikzee] achter de Vercken straete, te leveren 20 zakken tot kersmisse eerstkomende, en voorts alle kersmisse daarna 17 zakken, ... <fiche B4-010>

RAZE 3851b, f156/1, [12 juli 1598], Pieter Lievenssen schutenare, als getroudt hebbende Toonken Jan Lievens dr., voor hemzelf en als schriftelijke last hebbend van Cristiaen Jan Lievenssen, mitsgaders [van] Job Lievenssen, zijn swagers, transporteert capiteyn Jan Janssen, “hunnen aller broeder ende swager respective”, de drie schepenen brieven en brieven recht, sprekende tot laste van Laurens de Vos backer, mede hun swager, elk in t geheel inhoudende de somme van £29.3.4 op termijnen van 20 s. sjaars, verschijnende telken meidage, ... <fiche B4-010>

RAZE 3851b, f156/2, [12 juli 1598], Adriana Hugen dr., wedue wijlen Lieven Koke, met Cryn Jobssen haar zoon als in dezen haar gekoren voogd, verkoopt aan Pieter Corn. Nonneman een huis314, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Nieustrate, met alsulken commer van erfpacht, ... <fiche B4-010>

RAZE 3851b, f156/3, [12 juli 1598], Pincxt Diricx wedue, met Corn. Diricxssen smit, haar zoon en gekoren voogd in dezen, Corn. Diricxssen voorn. en Pieter Diricxssen smit, alle drie met gezamenderhand, verlijden Jan Adriaenssen Ketelaer als voogd van de weeskinderen [van] wijlen Pieter Ketelaere, tot derselver wezen behoeve, de somme van £13 ter cause van geleende en “geexburseerde” penningen, bij de voorn. Jan Adriaenssen voor de vers. Pincxt Diricx verschoten en betaald over het lossen van desen schepenen schuldbrief, ...; stelt zij tot onderpand haar huis, erve en alle t gevolge, staande [in Zierikzee] ontrent het Vleeschuijs, daar zij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B4-010>

RAZE 3851b, f156v/1, 13 juli [15]98, Cole Franssen de stelleman verlijdt Corn. Jacobssen Catte biersteker £421.13.4 over de koop van een huis, erve ende alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven ontrent de nieuwe brugge, te betalen £14 telken Sint Jansmisse315, ... <fiche B4-011>

RAZE 3851b, f156v/2, 14 juli [15]98, Lucas Willegrave wollewever, als man en voogd van Janneken Cocx dr., zijn huisvrouwe, poorter dezer stede, en Lucas Storm, wonende tot Haamstede, beide enige erfgenamen van wijlen Catelyne Poppe, heurl. moeije was sal., bekennen ontvangen te hebben uit handen van Jacob Janssen de lakencooper in “t Witte Peert” alhier de somme van £22, welke somme Jacob Janssen vers. verleden heeft gehad eertijds in een obligatie tot behoeve van eenen Joris Poppe ofte Catelyne Poppe syn huijsvrouwe, welke obligatie is berustende in Vlaanderen in t sterfhuis van de vers. Catelyne Poppe; mocht die ooit te voorschijn komen, dan zal die wezen “nul, crachteloos ende van geender waerden” en de comparanten vrijwaren Jacob hiervoor; compareerde mede Pieter van Putte de smit, poorter dezer stede, en stelt zich borg, en stelt als onderpand voor Jacob Janssen zijn huis, erve en t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Huge Moreyts hoele, daar hij nu jegenwoordig in woont; Lucas Willegrave en Lucas Storm beloofden Pieter van Putte kosteloos en schadeloos te houden, ... <fiche B4-011>

RAZE 3851b, f157/1, [14 juli 1598], Pieter Corn. z. Nonneman verlijdt Adriana Hugens dr., wedue wijlen Lieven Corn. z. Coke de somme van £100 over de koop van twee huizen, staande in de Nieustraete “aen malcanderen”, ... <fiche B4-011>

RAZE 3851b, f157/2, [14 juli 1598], Adriana Hugen dr., wedue wijlen Lieven Koke, met haar gekoren voogd316, belijde voor ons, dat zij op de 4e mei l.l. verkocht heeft gehad aan Pieter Corn. z. Nonneman haar twee huizen, erve en alle t gevolge van dien, staande in de Nieustraete beneffens den anderen, daar zij nu jegenwoordig in woont, ... en dat onder expresse conditie, dat zij comparante “in de selve huysinge haere residentie ende woonplaetse sal houden, soo lange sy in t leven wesen sal, daer toe dat den vers. Nonneman haer een bequame plaetse sal wysen, daer t hem gelieven ende syne minste quetse wesen sal”, “es oock besproken, dat by de comparante sullen blyven woonen Adriaen Claessen ende France Willemssen Cocq, nu jegenwoordich met haer inwoonende, daer sy de profyte aff genieten sal ende dat soo lange tselve haer gelieven zal, ende oft zyluden beyde ofte d een van heurl. quame te hylacken, soo en zal zy geen andere huyrlingen meer mogen aen nemen om te logeren dan met consente vande vers. Nonneman”; compareerde mede Pieter Nonneman, die verklaarde, nadat het voorgaande hem was voorgelezen, dat hij het huis op deze voorwaarden had gekocht en dat hij daarmee accoord is. <fiche B4-011>

RAZE 3851b, f157/3, 16 juli [15]98, Corn. Stevenssen Cooper, secretaris dezer stede, verkoopt Jan de Jonge, man en voogd zijner huisvrouwe, een wei, gelegen in Kerkwerve, groot 9½ gem. 67 r., binnen deze landgemerken, oost af Bartelmees Cauwe, zuid “den heerwegh”, west en noord af d erfgenamen van Pieter vande Velde, ... <fiche B4-011>

RAZE 3851b, f157v/1, 17 juli [15]98, Jan Anthonissen de Jonge, onsen medebroeder in Wette, verlijdt d eersame Corn. Stevenssen Cooper, secretaris deser stede, de somme van £155.10.10 over de koop van 9½ gem. 67 r. weiland [zie vorige acte], item nog £7.1.8.12 van de pacht van t vers. land, die verschijnen zal Sinte Maertemissen eerstkomende, ... <fiche B4-012>

RAZE 3851b, f157v/2, [17 juli 1598], sr Johan van Kellenbergh, getrout hebbende jouffr. Susanna van Achele, sr Corn. de Hertoghe317, getrout hebbende jouffr. Isabeau van Achele, en sr Joris vande More, getrout hebbende jouffr. Catheline van Achele, alle drie dochters van wijlen sr Johan van Achele, “ende hebben in d alderbeste formen, vougen ende manieren als zijluden van rechts wegen best consten ende mochten, gecedeert, getransporteert ende opgedragen” ... aan sr Johan van Achele, heurl. comparanten swager, nu ter tijd wonende tot Dansijck, acceptant ende te desen present zijnde, alle actie en recht in een zesde part van een schriftelijk contract als Jan van Achele, heurl. vader gehad heeft met en beneffens sr Pauwels Jassun(?), die d andere resterende vijfde [lees: vijf zesde] parten cum suis had sprekende in t zelve contract, bij henlieden eertijds aangegaan metten doorluchtigen welgeboren vorst van Prussen, Hooger Majesteyt318, voorts met alle voorwaarden :|: enz.; is betaald; ... <fiche B4-012>

RAZE 3851b, f158/1, [17 juli 1598], Anthonis Bouman verlijdt Pieter Delinck £3.3.4 over koop van t vierde part van Rommels hofstede, ... <fiche B4-012>

RAZE 3851b, f158/2, 18 juli [15]98, Lenert Maertssen lyndrayer verlijdt d erfgenamen van Anthonis Dronckert en Adriaen Kaeckelare 510 gld. over de koop van een vischboot, ... [zie ook f93v/2] <fiche B4-012>

RAZE 3851b, f158/3, 21 juli 1598, Mareken mr Willem Lievens dr., met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, transporteert aan Jan Corn. Hartinckvelt viscooper, wonende in den Briele [= Brielle], de rentebrief en briefsrecht, sprekende op “de Domeynen sLants van Voorne ende generalijck op alle de Domeynen van Hollandt”, losbaar den penninck 16, en tot profijte van Jaspar Corn. van Olum319, verschijnende telken 20 juli, en nu haar, comparante, aanbestorven bij de dood van Appollonia mr Jason a Partis320 dr., haar grootmoeder was sal., daar af den 20 juli lestleden een jaar rente ten behoeve van de voors. Jan Corn. reeds verschenen is, ... <fiche B4-012>

RAZE 3851b, f158/4, 22 juli 1598, Mareken mr Willem Lieven Lemssen dr., met Corn. Bouwenssen als in dezen haar gekoren voogd, voor ons belijde ontvangen te hebben uit handen van Jason Janssen, haar “neve”, de somme van £100, die genamptiseert zijn geweest bij eenen Sybert Meijnerts onder het gerecht der stad Amstelredamme [= Amsterdam] en bij denselven Jason gelicht :|: op den 21 juli 1595 onder “cautie de restituendo”, ter cause van dewelke voor de voors. gerechte proces gerezen is geweest tussen de voors. Sijbert Meynertssen ter eender, en de voors. Maycken uit den name en van wegen Willem Dansonville, haar zoon, ter andere zijde, nopende zijn vaderlijke successie, mitsgaders nog £18.15.0 over 2 jaar en 3 maanden verlopen [rente] gerekend tot den 21en octobris 1597; het proces loopt nog, en omdat dit bedrag mogelijk nog gerestitueerd moet worden, vrijwaart Mareken de vers. Jason van de door hem gedane borgtocht, en consenteert dat deze £100 ter weeskamer Zierikzee zullen blijven berusten, en dat Jason deze zal mogen lichten, als die £100 gerestitueerd moeten worden, ... <fiche B4-012, B4-013>

RAZE 3851b, f158v/1, 22 juli 1598, [doorgehaald, en vervangen door volgende acte]

RAZE 3851b, f158v/2, [22 juli 1598], Geert Pieterssen321 voor d een helft, Anthonis Pieterssen den ouden322 ende Anthonis Pieterssen [den jongen], elk voor een vierde part, verlijden Ocker Boije Jacobssen de somme van £127.8.0 ter cause van vernietinge van een obligatie, bij hun comparanten vader eertijds aan de vers. Boye verleden, wezende van 24 feb 1597, daarop naderhand condemnatie gevolgd is op den 19 mei lestleden, welke somme zij comparanten beloven te betalen op den 24 aug 1599; :|: onderpand: heurl. huis, erve en alle t gevolge van dien, staande op den Appelmart323, gekomen van Pieter Thonissen, heurl. vader was sal., ... <fiche B4-013>

RAZE 3851b, f159/1, 28 juli 1598, Job Jan Andriessen van Kerckercke [!= Kerkwerve] verkoopt Rochus Hoffer 100 r. wei, gelegen in Kerckercke, in t Kercke bevanck, “voet ende duyme gemeene metten vers. Rochus Hoffer”, oost Corn. Tonissen hofstede, zuid de weg, west het dorp, en noord [niet ingevuld], ... <fiche B4-013>

RAZE 3851b, f159/2, [28 juli 1598], Heylwyff Seger Adriaenssen den timmermans wedue verklaart, dat haar bij de overdeken van Sinte Anthonis gilde, met advies van de heeren tresorieren der vers. stede, geconsenteert is “op haer comparantes ernstich vervolch ende sollicitatie”, dat zij zal mogen stellen “een deurcosyn in den muer, staende achter aen de erve van haer huijs neffens het huijsken, dat nu tegenwoordich in t hoff van Sint Anthonis huijs getimmert es, omme uut den grooten put, staende in t hoff van het vers. huys, water te mogen haelen, ende dat voor haer comparantes huijsgesin alleene, sonder dat yemant anders daer deur water haelen ofte het vers. cosyn sal mogen gebruijcken, ofte dat sy comparante ofte haere kinderen den inwoonders van St Anthonis huijs vers. hier mede eenich beletsel, moyenisse ofte eenige andere steurnisse sal mogen aendoen ofte by andere doen aendoen in eeniger manieren, ende dit alles precario ende tot wederroupens ofte wederseggen toe”, belooft daartoe het vers. “cosijn” te stoppen of af te breken, wanneer haar dit door de overdeken wordt verzocht, ... <fiche B4-013>

RAZE 3851b, f159v/1, 28 juli 1598, Claes Janssen schutenare verlijdt Andries Rocus Mathyssen metser £15 over het maken van een nieuw huis, met de materialen van t “steene werck” daartoe geleverd, staande [in Zierikzee] in de Mole straete, “hem comparant tot synen contentemente gemaeckt” ... <fiche B4-014>

RAZE 3851b, f159v/2, [28 juli 1598], Lucas Willemssen metser verkoopt Willem Adriaenssen ketelboeter een huisken met zijn gevolge, staande [bij Zierikzee] op den Heunaertsdyck, vrij van erfpacht, oost Faes Janssen, zuid de strate, west Pieter den houtsager, en noord de dilve, ... <fiche B4-014>

RAZE 3851b, f159v/3, 3 aug [15]98, Nele Corn. dr., wedue wijlen [doorgehaald: Jacob; bovengeschreven: Corn.] Rochussen stierman verkoopt Heyndrick Pauwelssen caescooper324 het vierde part van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in t Visslop, met alsulken commer [van erfpacht] etc., ... <fiche B4-014>

RAZE 3851b, f159v/4, [3 aug 1598], Joris Pieterssen, overman gemaakt om te verkopen 5 gem. 247 r. weiland, daar af 4½ gem. zijn gelegen in Poortambacht in Symon Achter Voren bevanck en de rest in Kerkwerve, te weten 120 r. in t Wanne bevanck “aen [t land? van] Leyn Tijs ende Corn. Janssen Haeck”, item in t Moer bevanck een half gemet 27 r. en nog 100 r., “daer het derrijlant inne leyt”, verklaart dat hij t vers. land, eertijds toebehoord hebbende Livina Adriaen Jacob Pieterssen wedue, geseyt Lievenken Emaus, op verzoek van de Wachtmeesters(?325) deser stede, met consent van Burghmeester en schepenen, openbaar heeft verkocht aan Cornelia Ieman de smits wedue als meest daarom biedende, ... <fiche B4-014>

RAZE 3851b, f160/1, 4 aug [15]98, Heyndrick Pauwelssen ...(?326) caescooper verlijdt Nele Corn. dr., wedue van wijlen [doorgehaald: Jacob; bovengeschreven: Corn.] Rochussen stierman was sal., de somme van £40 over de koop van t vierde part van een huis, erve ende alle zijn gevolge, staande in t Visslop, ... <fiche B4-014>

RAZE 3851b, f160/2, [4 aug 1598], Cornelia Ieman de smits wedue, met Job Iemanssen als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt de huijsarmemeesters deser stede de somme van £73.7.0 over de koop van 4½ gem. weiland, gelegen in Poortambacht in Symon Achter Voren bevanck, en nog “een halff gemet tweehondert ende 47 r. moerweye”, gelegen in Kerkwerve, “die op den hoop toe zyn gegeven”, ... <fiche B4-014>

RAZE 3851b, f160/3, 6 aug [15]98, Lenert Goijman, [en] Josina Goymans dr. voor hen zelf en hierin vervangende de zeven weeskinderen van wijlen Jaspar Goijman, hun broeder was sal. me., allen kinderen van wijlen Jaspar Goijman den blauverwer, de welke respective hun vader en grootvader was, verklaren “hoe dat zijluijden verstaen hebben uut den monde van eenen Jaques de Hoorne, jonckman van Sint Truijen in Brabant, goutsmit van zijnen ambachte, onlancx alhier voor wette gecompareert hebbende omme getuijgenisse der waerheyt, ten versoucke vande comparanten voorn., te gevene, die seyde in de stadt van Cremmien327 in Lombardie ten huijse van sr Lieven Goijman geweest te hebben, die welcke in handen van sr Symon Rodericquos, secker Italiaen tot Antwerpen aen de Meerbrugge, seeckere numbre van ducaten hadde gegeven, monterende in deser munte drye hondert ende vijfftich guldens, omme dezelve aen de naeste vrienden van hem, Lieven Goijman, bestelt ende uutgekeert te werden”, ..., gevende “tot dien fyne” procuratie :|: [aan] sr Johan van Kellenburgh, inwoonder deser stede, om de voors. penningen uit handen van de vers. Rodricquos te ontvangen, en hem dan deze “acquict” over te leveren ... , “over sulcx den vers. Rodricquos bedanckende van synen dienst, moyte ende vrientschap”, ... <fiche B4-014, B4-015>

RAZE 3851b, f160v/1, 9 aug [1598], Wouter Witte schipper verlijdt Lenert Crijnssen Wadde 425 car.gld. over de koop van een “Dortsche schuyte”, ... <fiche B4-015>

RAZE 3851b, f160v/2, [9 aug 1598], Jacques de Vos verkoopt Joos Symonssen een huis, erve, spijker ende alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, genaamd “de Drye suker brooden”, met de last [van het onderhoud] van de helft van de gote, gelegen aan de westzijde van denselven huize, [marge: “ende den geheelen waterloop sal syn tot profyte vanden jegenwoordigen huyse”], met de commer van 20 s. erfelijke losrente sjaars, en nog daarenboven 6 s. erfpacht, ... <fiche B4-015>

RAZE 3851b, f160v/3, 12328 aug [15]98, Joos Symonssen verlijdt Jacques de Vos de velleblooter de somme van 4400 car.gld. over de koop van een huis, spijker, met zijn gevolge, [zie vorige acte], te betalen 200 car.gld sjaars, telken Bamisse, ... <fiche B4-015>

RAZE 3851b, f161/1, [9329 aug 1598], Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande int Groote slop, verklaart dat hij t voors. huis op verzoek van Adriana Jan Iemanssen Cabeljaus wedue openbaar heeft verkocht aan Pieter Lenertssen Buyse als meest daarom biedende, met alsulken commer van erfpacht, etc. ... <fiche B4-015>

RAZE 3851b, f161/2, 10 [aug 1598], Pieter Lenertssen Buyse verlijdt Adriana Jan Iemanssen Cabeljaus wedue de somme van 700 car.gld. over de koop van een huis [zie vorige acte], te betalen 60 car.gld. gereed en daarna telken Bamisse 42 car.gld. “ter tyt toe ende soo lange de voorn. Adriana Cabeljaus in t leven wesen sal”, en na haar dood, als de schuld nog niet geheel is afgelost, 18 car.gld. sjaars, ... <fiche B4-015>

RAZE 3851b, f161/3, [10 aug 1598], Niclaes Janssen Blome verkoopt Pieter Claessen molenaer, zijn zoon, d een helft van “een corenmole, molewerf, carre, peert ende alle t gevolge van dien”, staande [bij Zierikzee] buiten de Weverswelle poorte, met de commer van de helft van 27 g. erfpacht jaarlijks, uit de molen gaande, ... <fiche B4-015>

RAZE 3851b, f161/4, 11 [aug 1598], Pieter Claessen molenaer verlijdt Claes Janssen molenaer, zijn vader, de somme van 1650 car.gld. over de koop van “een halve wintmole330, carre, peert ende alle t gevolge van dien”, staande buiten de Weverswelle poorte, te betalen telken Augusti 120 car.gld., ... <fiche B4-015>

RAZE 3851b, f161v/1, 12 aug [15]98, Geert van Zyl, “schouteth331 deser stede”, verkoopt aan Anthonis Herrentssen twee “stucxkens” korenland, groot in t geheel 1 gem. 30 r., “ofte soo vele min ofte meer als hem comparant van rechtswegen daer aff es competerende”, gelegen in diverse partijen van Poortambacht, in t Vroone bevanck, gemeen met Mayken Jacobs wedue van Brouwershaven, het eerste “stucxken”, groot een half gemet 15 r., oost af de “uutslagh”, zuid de dijk, west de vers. Anthonis Herrentssen, en noord Pieter van Borrendamme, item het tweede “stucxken”, ..., groot als voren, binnen deze landgemerken, zuid de vers. Anthonis Herrentssen, west de “uutslagh”, noord Corn. Janssen Roon, en oost Pieter van Borrendam, ... <fiche B4-016>

RAZE 3851b, f161v/2, 14 aug 1598, [doorgehaald], Corn. Davidtssen de verckeslager en Mayken Jan de Cocx dochter, dezelve Maijken met de vers. Corn., haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, beide met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan Adriaen Iemanssen, wonende tot Serooskerke in den Lande van Schouwen, de somme van £54 over de koop van beesten; Corn. belooft de voorn. Mayken Jans, zijn moeder, van de borgtocht hierboven voor hem gedaan, kosteloos en schadeloos te bevrijden, ... <fiche B4-016>

RAZE 3851b, f162/1, 15 aug 1598, Willem Corn. Cooper transporteert Anthonis Pieterssen, weert in “de Leeuwe”, sr Johan de Bije, wonende tot Delft, en Pieter Rocussen gareelmaker, (aan de eerste de helft, aan beide anderen elk een vierde part), een wei, gelegen in Poortambacht in t Barnarditen bevanck, groot in t geheel 3½ gem. 40 r., binnen deze landgemerken, oost af Pauwels Hubert, zuid d erfgenamen van France Anthonissen, west af het “wecken”, en noord af Cornelis Meeussen, ... <fiche B4-016>

RAZE 3851b, f162/2, 21 aug [15]98, Symon Crynssen voor d een helft, en Lenert Symonssen stierman voor d ander helft, verkopen Heyndrick Adriaenssen schipper een huis, erve met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Lange Groendal, vrij van erfpacht, ... <fiche B4-016>

RAZE 3851b, f162/3, 22 aug [15]98, Heyndrick Adriaenssen schipper verlijdt Sijmon Crynssen £210332 over de koop van d een helft van een huis, erve, staande in t Lange Groendal, [zie vorige acte] ... <fiche B4-016>

RAZE 3851b, f162/4, [22 aug 1598], Heyndrick Adriaenssen schipper verlijdt Lenert Symonssen stierman £170 over de koop van d een helft van t vers. huis, [zie f162/2] ... <fiche B4-016>

RAZE 3851b, f162/5, 23 aug 1598, Abraham Geerardus, man en voogd van zijn huisvrouw, voor hemzelf voor een derde part, en als voogd van Ieman Lenertssen t Hooft voor een gelijk derde part, en Jacob Pieterssen cuper, getrout gehad hebbende [Aeghthen333] Lenert t Hoofts dr., voor t resterende derde part, verkoopt Pieter Cater een wei, genaamd “Lange Jans hoffstede”, groot 1 gem. 40 r., gelegen op Weldamme in Poortambacht, binnen deze landgemerken, oost “den heerwech”, zuid Willem Cooper, west de vers. Pieter Cater, en noord “den heerwech”, ... <fiche B4-016>

RAZE 3851b, f162v/1, 23 aug 1598, Jan Gillissen schipper, Gillis Laurissen en Pieter Gillissen visser, alle drie met gezamenderhand, verlijden Gillis Jorissen biersteker van den Brijele [= Brielle] de somme van £67.10.0 over de koop van een [niet ingevuld334] “met alle synen gewande ende toebehooren”, ... <fiche B4-017>

RAZE 3851b, f162v/2, [23 aug 1598], Anthonis Rochussen gareel verkoopt Hans Pieterssen hoymaker335 een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, vrij van erfpacht, ... <fiche B4-017>

RAZE 3851b, f162v/3, 25 aug [15]98, Hans Pieterssen hoyemaker verlijdt Anthonis Rochussen gareel de somme van £288 over de koop van een huis [zie vorige acte], ... <fiche B4-017>

RAZE 3851b, f162v/4, [25 aug 1598], Anthonis Pieterssen de jonge336 verkoopt Willem Digmanssen de metser een “steene camer” met gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobel strate, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid Mathys den olyslager, west Jan Rochussen gareel, en noord af Adriaen Vlaem de cleermaker, ... <fiche B4-017>

RAZE 3851b, f162v/5, 26 aug 1598, Willem Digmanssen metser verlijdt Anthonis Pieters z. den jongen 382 car.gld. over de koop van een “steenen camer” [zie vorige acte], ... <fiche B4-017>

RAZE 3851b, f163/1, 28 aug 1598, Marinus Aelliaenssen Crijger transporteert Ieman Rengerssen Telle “de nombre van vier hondert gebonden schooven terwe”, gelegen in zijn comparants schuur, mitsgaders nog “een nieu hoeyclampe”, staande op zijn hofstede, “omme de selve terwe by den voorn. Ieman Telle bewrocht ende gedorsschen te werden tot goets coste, ende de terwe gedorsschen zynde dat die telcken sal werden gebracht op de solder vande vers. Telle, die hy ten meesten oirboir ende profijte, soo hij best can, sal vercoopen” om bij hem daaraan te verhalen eerst de somme van £11.16.8 uit krachte van een obligatie, item nog £7.10.0 die Telle belooft heeft voor hem te betalen aan Geert Corn. van Zyl, schout deser stede, “ende soo wes den voorn. Ieman Telle aen de gedorsschen terwe ende gleu te cort coempt, naer dat de selve sal gedorschen ende vercocht wesen, soo sal hy voorts mogen vercoopen de clampe hoeys voors.”; Telle is wel gehouden deugdelijke afrekening aan Marinus te doen; “alle t welcke den vers. Marinus de Crijger geaccordeert, geconsenteert ende toegelaten heeft” ... <fiche B4-017>

RAZE 3851b, f163v/1, 28 aug 1598, Lieven Tonissen, Cornelis Tonissen, en Lieven337 Tonissen, gebroeders, verkopen Digman Herrentssen elk een derde part van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckel straete, met 6 g. erfpacht, oost Catherine Hobicx, zuid af Ieman de visser, west de straete, en noord Heijn Janssen, ... <fiche B4-018>

RAZE 3851b, f163v/2, 29 aug [15]98, Digman Herrentssen visser verlijdt Lieven Tonissen, zijn swager, de somme van £15.15.0 over de koop van een derde part van een huis, erve, enz. [zie vorige acte] ... <fiche B4-018>

RAZE 3851b, f163v/3, [29 aug 1598], idem [= Digman Herrentssen visser] verlijdt Corn. Tonissen visser, zijn swager, gelijke somme etc. [zie vorige acte] ... <fiche B4-018>

RAZE 3851b, f163v/4, [29 aug 1598], idem [= Digman Herrentssen visser] verlijdt Lieven Tonissen, zijn swager, gelijke somme etc. [zie vorige acte] ... <fiche B4-018>

RAZE 3851b, f163v/5, [29 aug 1598], Andries Janssen houckmaecker verkoopt Jacques Weijns338 molenaer, wonende tot Middelburg, d een helft van een “coren mole”, met alle t gevolge, staande aan de zuidzijde van de stads veste, ... <fiche B4-018>

RAZE 3851b, f163v/6, 30 aug 1598, Jacques Weijns molenaer verlijdt Andries Janssen den houckmaker de somme van 1500 car.gld. over de koop van d een helft van een “coren mole” met alle den gevolge van dien, mitsgaders de helft van een nieuwen halve steen [= molensteen], gelegen onder de “crane”339, ... <fiche B4-018>

RAZE 3851b, f164/1, 3 sep 1598, Jan Janssen en Lenert Iemanssen [met gezamenderhand] verlijden Isaack Aertssen en Corn. Cornelis den Aventure £94.16.8 over de koop van een nieuwe “vischpincke”, ... <fiche B4-018>

RAZE 3851b, f164/2, [3 sep 1598], Corn. Hase visser verlijdt Crijn Rochussen Weute £28.10.0 ter cause en over “syn contingent ende verlijes van eenen vischboot in zee”, ... <fiche B4-018>

RAZE 3851b, f164/3, [3 sep 1598], Crijn Corn. Hase verlijdt den vers. Cryn Rocussen £9 ter cause als voren, [zie f164/2] ... <fiche B4-018>

RAZE 3851b, f164/4, [3 sep 1598], Lenert Janssen visser verlijdt eidem [= Crijn Rochussen Weute] gelijke £9 ter cause van [t] verlies van t schip alsvoren, [zie f164/2] ... <fiche B4-018>

RAZE 3851b, f164/5, [3 sep 1598], Adriaen Lamssen en Lam Jacobssen, vissers, beide, met gezamenderhand, verlijden eidem [= Crijn Rochussen Weute] gelijke £9 ter cause van gelijck verlies [zie f164/2], ... <fiche B4-018>

RAZE 3851b, f164/6, 4 sep [15]98, Jan Heyndricxssen Molleman verlijdt Corn. Arent Pieterssen £121.6.8 ter cause van t overnemen van 18 gem. 30 r. koren- en weiland, gelegen in t Moer bevanck, daar Corn. Arentssen voorpachter af is, voor den toekomende “heventijt”, dit alles conform de “copie autentycque vande pachtcedulle”, die de vers. comparant van de vers. Corn. Arentssen ontvangen heeft, ... <fiche B4-018>

RAZE 3851b, f164v/1, [4 sep 1598], Jan Anthonissen de Jonge verkoopt Wisse Corn., wonende in Serooskerke, een keete, staande west aan “Ingelbouts weel”, mitsgaders nog een half gemet preter 5 r. wei, gelegen in t Oostervierendeel achter “Hackel Willems werff”, oost de hofstede van Hackel vers., west en zuid de wei, genaamd “de Cruijne”, en noord af s Lants moer, ... <fiche B4-019>

RAZE 3851b, f164v/2, 5 sep 1598, Wisse Corn. voorn. verlijdt Jan de Jonghe £23.10.0 over de koop van een keete met een half gemet preter 5 r. wei [zie vorige acte], ... <fiche B4-019>

RAZE 3851b, f164v/3, [5 sep 1598], mr Heyndrick Baengiaert transporteert aan Corn. Heyndricxssen Baengiaert, “synen natuerlijcken sone” de nabeschreven partien van renten, en eerst een erfelijke rente van 6 s. 8 g. vls. sjaars, staande op de naam van heer Willem Crabbe, verschijnende telken Sint Jans dage, item nog een rente van 8 g. 18 m. vls. erfelijk, staande op de naam van Heyndrick Witte Bouwenssen erfgenamen, gaande uit “de oude crane”, verschijnende telken Johannis [dage] alsvoren, nog een rente van 4 s. vls. erfelijk, staande op de naam van heer Rase Bouwenssen “tusse Beddeweegh”, verschijnende telken Bavonis, item en ten lesten nog een rente van gelijke 4 s. vls. sjaars, verschijnende telken Bavonis alsvoren, tesamen sprekende tot laste van de goede stede van Zierikzee, gerekend, staande in de smalle renten, met alle de verlopen jaren tot datum van dezen verschenen, bedragende alle deze smalle renten ter somme van 15 s. 4 g. 18 m. vls., “dit alles overmits sonderlinge saken ende redenen hem comparant ende syne conscientie daertoe porrende ende moverende, ende voorts om de goede affectie, die hij comparant tot den vers. Corn. Heyndricxssen, synen sone, es dragende”, ... <fiche B4-019>

RAZE 3851b, f165/1, [5 sep 1598], Abraham Janssen Tack den timmerman verkoopt Job Willem(?340) Cattes Wille visser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op Sint Joos meet, vrij van erfpacht, ... <fiche B4-019>

RAZE 3851b, f165/2, 6 sep [15]98, Job Willemssen Cattes Wille visser verlijdt Abraham Janssen Tack de somme van £173.6.8 over de koop van een huis [zie vorige acte], ... <fiche B4-019>

RAZE 3851b, f165/3, [6 sep 1598], Ieman Janssen Ouweleck ende Cornelis Janssen Knibber(?341) verlijden Leyn Wisse den schiptimmerman de somme van £85 over de koop van een vischboot, te betalen telken St Adriaens dage £22, ... <fiche B4-019>

RAZE 3851b, f165/4, 7 sep [15]98, Michiel Corn. schutenare verlijdt Lenert Govertssen als vader en voogd van Jobwijfken Lenerts de somme van £13 over het 6e part van een huis etc., staande [in Zierikzee] achter de Vischmarckt, ... <fiche B4-019>

RAZE 3851b, f165/5, [7 sep 1598], [doorgehaald en op een los blaadje herschreven; hier de oorspronkelijke tekst]
[bovenaan staat: “Desen brieff moeste herscreven sijn overmits tusschen beyde partien questie was geresen om de muyr aen de oost ende westsyde, ende daeromme hier geroijeert ende aen d ander syde verso op een blat gestelt”]
Mijn heeren thesaurieren der stede van Zierikzee, [marge: met auctorisatie vande Raede deser stede] verkopen Pieter Wouterssen schipper een erve [doorgehaald: eertyts geweest; aangevuld: ledig] [in Zierikzee] “synde een gedeelte vande Minnebroeders boogaert, voor aen [de] straete, soo breet gelijck de selve jegenwoordigh affgeteyckent staet, met den geheelen hoff, streckende achter de sesse erven :|: 342 gelegen westwaert van dese erve, mede van stadts wegen aen andere vercocht, metten eygendom van alle de oost, west ende noortmuyren, dilven ende grachten rontom t voors. hoff ende erve loopende, ende tot bevrydinge der selver staende, met de last vande halven thuijn vande vers. sesse erffven”, “voorts in alsulcke voegen ende manieren, gelyck de selve erve, metten hoff achter, jegenwoordigh afgetuijnt, beheijnt ende geteyckent staet”, dit alles om de somme van £4 vls. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, die de voorn. thesaurieren daarvoor van hem comparant bedongen hebben, ... <fiche B4-019, B4-020>

RAZE 3851b, bij f165v, [op een toegevoegd blad, vervangend acte f165/5, zie aldaar], 8 sep [15]98, Bartelmeeus Cauwe, Niclaes Willem Sijmonssen, Ocker Boije ende Jan van der Lisse, alle viere thesaurieren der vers. stede, met aucthorisatie vande Raede, verkopen Pieter Wouterssen schipper “een ledige arve, synde een gedeelte vande Minnebroeders boogaert, voor aen [de] strate, soo breet gelijck de selve jegenwoordigh afgeteyckent staet, met den geheelen hoff, streckende achter de andere sesse erffven, gelegen westwaert van desen vercochten erve, die mede van stadts wegen aen andere burgers vercocht syn, met den geheelen oostmuijr loopende van voren aen de strate suyt ende noort ende voorts noortwaert op, uutwysende de raije vande vers. muijr, tot aende noortmuijr toe, voorts met de helft vande dilve aende westzyde ende den geheelen muyr aende noortsyde, mette onderhoudenisse vande halven thuijn achter de vers. sesse vercochte erven, als oock ter syden aende oostzyde gaende achter naer t hoff voors.”, “voorts in alsulcker voegen ende manieren, gelijck de selve erve metten hoff afgetuijnt ende beheynt staen”, met de last van £4 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, die de heeren thesaurieren van Pieter Wouters in t verkopen van de vers. erve bedongen hebben, ... <fiche B4-020>

RAZE 3851b, f165v/1, 8 sep 1598, Neelken Aelbrechts dr., wedue wijlen Lenert Mathyssen visser, voor haarzelf en als moeder en voogdesse “van haere kindt343, nu present synde ende daer mede sy jegenwoordigh begort es”344 “renuchieert ende doet te buten by desen alle de goederen, ..., als haeren man, onlancx ter zee overleden, metter doot geruympt ende achtergelaeten heeft”, tot behoeve van zijn crediteuren, ... <fiche B4-020>

RAZE 3851b, f165v/2, [8 sep 1598], d eersame Jaques vanden Velde, als “ontfanger van den dobbelen hondersten penninck over de stadt Ziericzee metten appendentien van dien” authoriseert d eersame Ocker Jacobssen Boye “totten ontfanck ende inninge van den dobbelen hondertsen penninck van alle de gemeten over de prochie ende heerlyckheyt van Dreijschor345, volgende den placcate by den heeren Staten van Zeelant :|: daerop gemaeckt van date den 7en Augusti lestleden, ende dit alleenlijck vanden jaere 1598, bedragende de vers. gemeten in t geheele” 2774 gem. 40 r. “tot 3 schellingen vyff grooten ses myten yder gemet, waer van de somme beloopt” £476.6.2.18 vls., welke vers. somme de voorn. van de Velde in de qualiteyt vers. bekende van Ocker Boije ontvangen te hebben, ... “ende dat by anticipatie”, ... <fiche B4-020, B4-021>

RAZE 3851b, f166/1, 15 sep [15]98, Pieter Wouterssen schipper verkoopt mijn heren thesaurieren der stede Ziericzee tot derselver stede behoeve de somme van £4 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een erve, “daer hij nu een huijs op timmeren sal”, eertijds geweest zijnde de Minnebroeders boogaert [marge: 346 “selven huijse ende metten boogaert daerachter aen responderende”], te betalen telken Bamisse, dit alles overmits de koop van de vers. erve en boogaert, ... <fiche B4-021>

RAZE 3851b, f166v/1, 15 sep [15]98, Herrent Heyndricxssen verlijdt Crijn Rochussen Weute de somme van £12.7.6 “ter cause ende over syn contingent ende gedeelte in t verlyes van een vischboot ter zee gebleven”, ... <fiche B4-022>

RAZE 3851b, f166v/2, [15 sep 1598], Geert Pieterssen cuper verlijdt denselven [= Crijn Rochussen Weute] de somme van £16.6.3 ende dat voor zijn contingent [zie vorige acte] ... <fiche B4-022>

RAZE 3851b, f166v/3, [15 sep 1598], Adriaen Kakelare verlijdt eidem [= Crijn Rochussen Weute] £8.4.10.12 ut supra [zie vorige acte], ... <fiche B4-022>

RAZE 3851b, f166v/4, 16 sep [15]98, Mathijs Mathyssen schipper, wonende tot Gorchum, verlijdt Jan Clamper 98 gld. van geleverd “wit sout”; onderpand: zijn “crabbeschuyt”, groot ontrent 14(?347) last, ... <fiche B4-022>

RAZE 3851b, f166v/5, [16 sep 1598], idem [= Mathijs Mathyssen schipper] verlijdt Ieman Adriaenssen 113 gld. over koop van “wit sout”; onderpand: de voors. schuit [zie vorige acte], ... <fiche B4-022>

RAZE 3851b, f166v/6, 18 sep [1598], Jan Lenert Corn. Lenertssen [gesegd] swart Leenken Jan draagt op “in rechten vrijen gifte ende eygendom, sonder eenich profijt daervan te genieten” aan Corstiaen jonge Janssen, wonende in den Rugenmoer, een moerweije, groot 6 gem. 100 r., luttel min ofte meer, gelegen in Kerkwerve, noord “aande Ossewegh”, [marge: daar af de 5 gem. zijn liggende binnen deze landgemerken] oost Lenert Cappelle, zuid de weg, west Jan Jacobssen wedue, en noord Hubrecht Rocussen, item de ander 400 r. binnen deze gemerken, oost Corn. Janssen Blauwen, zuid Tonis Leeuwe, west de “ouwe vaert”, en noord de dilve, :|: met verstande, dat Corstiaen Janssen gehouden is de selve wei te doen stellen mette nieuwe [doorgehaald: toecomende; vervangen door: jegenwoordige] “heventyt” op zijn naam, waarvoor Corstiaen voor hem een schepenbrief heeft verleden, ... <fiche B4-022>

RAZE 3851b, f167/1, 19 sep [15]98, Corstiaen jonge Janssen, wonende in den Rugenmoer, voor ons belijde dat Jan Lenertssen [gesegd] swart Leenken hem “geschoncken ende gegeven” heeft een moerweije, groot in t geheel 6 gem. 100 r. luttel min ofte meer, gelegen in Kerkwerve, daar af de 5 gem. zijn gelegen binnen deze landgemerken, oost Lenert Cappelle, zuid de weg, west Jan Jacobssen wedue, en noord Hubrecht Rochussen, item de 400 r. gelegen binnen deze landgemerken, oost Corn. Janssen den Blauwen boere, zuid Tonis Leeuwe, west de “ouwe vaert”, en noord de dilve, welke vers. wei heeft gestaan tot nog toe op de naam van de vers. Jan Lenertssen, belooft mitsdesen nu mette nieuwe “heveninge” op zijn eigen naam te doen stellen, mits dat Jan Lenertssen het dijkgeld van den jare 98 tot kersmisse komende zelf betalen moet, en zal Corstiaen daarna alle onkosten en omslagen, die op t vers. weiland zouden mogen vallen, voldoen; onderpand: de voors. wei, mitsgaders zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande aan de nieuwe inlage van Rengerskerke, ... <fiche B4-022>

RAZE 3851b, f167v/1, 20 sep 1598, Jan Hubrechtsse stierman en Crijn Digmanssen visser, met gezamenderhand, verlijden Corn. Jacobssen en Rocus Heyndricxssen, schiptimmerluijden, de somme van £93 over de koop van een nieuwe vischboot, ... <fiche B4-023>

RAZE 3851b, f167v/2, [20 sep 1598], Jan Lievenssen Grutte verlijdt Lieven Janssen schiptimmerman de somme van £11.15.2, te weten £11.11.8 van geleverd hout, en de rest van rechtelijke onkosten, ...; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] in de Mole strate, ... <fiche B4-023>

RAZE 3851b, f167v/3, 23 sep [1598], Jacques van Hulsen, brouwer alhier, en capitain Anthonis Verhelle, met gezamenderhand, verlijden Jan Adriaenssen Ketelaer als oom en voogd van de wezen van wijlen capitain Pieter Ketelaer tot derselver wezen behoeve de somme van £108 van geleend geld, den vers. van Hulsen geleend; van Hulsen belooft [zijn borg] capt. Verhelle te bevrijden etc., ... <fiche B4-023>

RAZE 3851b, f167v/4, [23 sep 1598], [in de marge: “overman”], Abraham Geerardts creemer, man en voogd zijner huisvrouw, voor hemzelf voor een derde part, en als voogt van Ieman Lenertsse tHoot348, zijn huisvrouwen broeder, voor het 2e derde part, en Jacob Pieterssen cuper wijlen getrout hebbende Aechtken Lenert Iemanssen tHoot dr., voor het derde derde part, verkopen Geert Michielssen Vuyst een gemet preter 15 r. weiland in Kerckercke [!= Kerkwerve] in t bevanck “daer het Coolhuijsken plagh te staen”, oost “den Smallen wegh”, zuid “den Crommen wegh”, west en noord Geert Michielssen, ... <fiche B4-023>

RAZE 3851b, f167v/5, [23 sep 1598], Corn. Domussen arbeyder dictus Moenken verkoopt Libert Heyndricxssen den oude cleercooper een huis, erve en zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, met sulken commer etc., ... <fiche B4-023>

RAZE 3851b, f168/1, [23 sep 1598], de selve [= Corn. Domussen arbeyder] verkoopt Anthonis Herrentssen een half gemet 10 r. korenland, gelegen in Poortambacht in t Hout vate bevanck, oost Jan Gillissen t Hoefken349, zuid de kinderen van jouffr. Adriana van Kerckercke350, west en noord Dane Corn. Janssen Vagers wedue, ... <fiche B4-023>

RAZE 3851b, f168/2, 26 sep [15]98, [in de marge: “overmans”], Dirick Pieterssen bogemaker verkoopt Lenert Stevenssen timmerman een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, met 8 s. erfpacht, ... <fiche B4-023>

RAZE 3851b, f168/3, 28 sep [15]98, Lenert Stevenssen huystimmerman verlijdt aan Dirick Pieterssen bogemaker de somme van £288 over de koop van een huis [zie vorige acte], ... <fiche B4-023>

RAZE 3851b, f168/4, [28 sep 1598], Libert Heyndricx den ouden cleercooper verlijdt Corn. Domussen dictus Moenken de somme van £380 over de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in de Middelstraete, ... <fiche B4-023>

RAZE 3851b, f168/5, [28 sep 1598], Jan Mathyssen schoelapper verkoopt [tussengevoegd: Corn.] Anthonis Diricx z. den schipper een huis met gevolge, staande [in Zierikzee] in de Maerstrate, met de commer van erfpacht, ... <fiche B4-023>

RAZE 3851b, f168v/1, 28 sep 1598, Lieven Sebastiaenssen Rute en Niclaes Claes Pieterssen, “onse medebroeder respective in Rade ende Wette” belijden gezamenlijk verkocht te hebben aan Claes Rochussen en Thomas Rocussen, gebroeders, mede gezamenlijk, een wei, groot 8 gem. preter 31 r. genaamd “den Dryest”, liggende in Nieuwerkerke in den Lande van Schouwen, in t Groot Weel bevanck, “voor Lenert Buys deure, in den houckvanden wech”, binnen deze landgemerken, oost en noord “den heerwegh”, zuid Janne Wissen wedue met haere kinderen, en west Lenert Adriaenssen Buys voorn., ... <fiche B4-024>

RAZE 3851b, f168v/2, [28 sep 1598], Maijken Jacob Smeets wedue, met de vers.351 Niclaes Janssen Hubert in dezen haar gekoren voogd, voor d een helft, en Willem Dansoville352 voor hemzelf voor een vierde part, en hierin vervangende Maghdalena Dansonville, zijn zuster, wonende tot Stockholm in Zweden, voor t vierde vierde part, bekennen verkocht te hebben aan Jan Sacharias een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in Sint Anthonis strate “dat men noempt sHeer Diricx werff”, vrij van erfpacht of renten, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid Mayken Jans dr., west de vroone, en noord Jan Lenertssen van Haemstede, ... <fiche B4-024>

RAZE 3851b, f168v/3, 29 sep 1598, Corn. Anthonis Diricxssen de schipper verlijdt Jan Mathyssen de schoelapper de somme van £171.6.8 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande in de Maerstrate, ... <fiche B4-024>

RAZE 3851b, f169/1, [29 sep 1598], Claes Rochussen en Thomas Rochussen, gebroeders, verlijden d eersame Lieven Sebastiaenssen Rute en Niclaes Pieterssen, gezamenlijk, de somme van £268.9.4 over de koop van 8 gem. wei preter 31 r. [zie acte f168v/1], ... <fiche B4-024>

RAZE 3851b, f169/2, [29 sep 1598], Jan Sacharias bekent schuldig te zijn aan Maijken Jacob Smeets wedue de somme van £183.6.8353 over de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in St. Anthonis straete, “geseijt heer Diricx werff”, hem comparant verkocht en te danke geleverd, welke vers. somme hij comparant onder hem zal blijven behouden op rente jegen den penninck twaalf, bedragende sjaars £15.5.5.8 te betalen telken Bamisse, 1599 t eerste; t huis blijft onderpand; met deze conditie dat hij deze hoofdsom elk jaar met £36 mag aflossen; [bijzondere financiële voorwaarden, ook op de keerzijde] ..., deze brief zal ter weeskamer worden gelegd; ... <fiche B4-024, B4-025>

RAZE 3851b, f169v/1, 3 oct 1598, Mathys Janssen en Jan Janssen Cock, beide schippers, poorters deser stede, met gezamenderhand, vrijwaren van alle lasten Lenert Jacobssen schipper, poorter deser stede, wegens de koop van een craveelschip met alle zijn gewande, als Lenert van Mathijs Janssen gekocht heeft, ...; beloofde Mathys Janssen zijn borg kosteloos en schadeloos te houden, ... <fiche B4-025>

RAZE 3851b, f169v/2, 4 oct 1598, Lenert Jacobssen schipper, poorter deser stede, verlijdt Mathys Janssen schipper de somme van 900 car.gld. over de koop van een craveelschip, ... <fiche B4-025>

RAZE 3851b, f170/1, [4 oct 1598], Rocus Hoffer verkoopt Pieter Segerssen354 Hollander een wei, genaamd “Coppenoole moer”, groot ontrent 8 gem. 70 r., liggende int Wanne bevanck tot Nieukercke [= Nieuwerkerke], met nog een wei, groot 1½ gem. 65 r., “dat maer gelden sal in ongelde, dyckgelt ende gemeene rekeninge als een gemet, al volgende den contracte mette regierders sLants van Schouwen gemaeckt”, ... <fiche B4-025>

RAZE 3851b, f170/2, 5 oct [15]98, Pieter Segerssen Hollander verlijdt Rochus Hoffer de somme van £5.10.0 over de koop van 8 gem. 70 r. wei, genaamd “Coppen oole moer” en nog 1½ gem. 65 r. wei, als hiervoor voorn. [zie vorige acte], te betalen d een helft Bamisse 99 en d ander helft Bamisse daaraanvolgende, en nu Martini komende “een coppel wilde gansen” ende “alle jaere”355 “een coppel gansen”, ... <fiche B4-025>

RAZE 3851b, f170/3, [5 oct 1598], Pieter Segerssen Hollander bekent dat hij van Rochus Hoffer gekocht heeft de vers. weijen [zie vorige acte] met verstande dat hij belooft heeft de vers. twee partijen land nu eerstdaags te doen stellen “in t hevenbouck ofte gaerbouck” op zijn naam en “den naem van Rochus uut te laeten doen” en tselve land daarna bevrijden van allen kosten, schoten, beden, dijkgeld, gemeene rekeninge en anders; onderpand: t selve land, mitsgaders zijn huis en t gevolge van dien, staande in de “Suytstripe” tot Nieuwerkerke in Schouwen, ... <fiche B4-025>

RAZE 3851b, f170/4, [5 oct 1598], Willem Sijmonssen, wonende tot Elkerzee, bekent verkocht te hebben aan Heyndrick Logierssen “twee koyen, te weten een swarte ende een roode gryse” voor £10, mits dat hij deselve zal mogen lossen met een derde part tot Pasen, gelijk derde part Bamisse daaraanvolgende en t resterende derde part tot Pasen daaraanvolgende, en bij gebreke van lossinge zal de vers. Heyndrick de selve “koyen” aan hem behouden als zijn vrij eigen [goed], etc. <fiche B4-025>

RAZE 3851b, f170/5, [5 oct 1598], Joris Digmanssen t Visbeen verkoopt Job Heyndricxssen Mulock den schiptimmerman een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op Slabberswerff, met 20 g. erfpacht, ... <fiche B4-025>

RAZE 3851b, f170v/1, 5 oct 1598, Corn. Corn. [doorgehaald: arbeyder; bovengeschreven: heerde] verkoopt aan Pieter Corn., zijn broeder, de waarschipbrief en t recht van dien met de koop van een “steene camer”, staande [in Zierikzee] in den Hem, met alsulken erfpacht ... <fiche B4-026>

RAZE 3851b, f170v/2, [5 oct 1598], Marinus Mogge verkoopt Pieter Pieterssen Mogge, zijn broeder, een wei, groot 7 gem. 125 r., gelegen in Nieuwerkerke in Schouwen, in de Zuytstrype, oost d erfgenamen van Mareken Corn. Heyndricxssen cum suis, zuid “het noort wecken, gelegen tusschen de Poortweye ende Mannaerts weye”, west af Johan Hanneman, en noord “den wegh van Gillis Taij”, ... <fiche B4-026>

RAZE 3851b, f170v/3, 6 oct [15]98, Pieter Mogge verlijdt Marinus Mogge, zijn broeder, £50 over de koop van 7 gem. 125 r. wei, gelegen in Nieuwerkercke in de Suytstripe, [zie vorige acte]... <fiche B4-026>

RAZE 3851b, f170v/4, [6 oct 1598], Heyndrick Marinussen den biersleper transporteert, vermangelt en draagt op aan Job Heyndricxssen Mulock een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [bij Zierikzee] “buijten t enden op den Heunaersdyck”, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af Heyndrick Adriaenssen schutenare, zuid de haven, west de strate, en noord Nele Pier [doorgehaald: Jorissen] Trossen, ... <fiche B4-026>

RAZE 3851b, f170v/5, [6 oct 1598], Job Heyndricxssen Mulock den schiptimmerman transporteert aan Heyndrick Marinussen biersleper de schepenen waarschipbrief en t recht van dien, met de koop en eigendom van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [bij Zierikzee] “op de Zuyt Selcke”, ... dit alles omme de mangelinge van een huis etc. [zie vorige acte], ... <fiche B4-026>

RAZE 3851b, f171/1, 6 oct 1598, Pieter Corn. arbeyder verlijdt Corn. Corn. [doorgehaald: arbeyder; bovengeschreven: heerde], zijn broeder, £32 over de koop van een “steenen camer” [zie f170v/1], ... <fiche B4-026>

RAZE 3851b, f171/2, [6 oct 1598], Grietken Marinus wedue, met Geert Claessen in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Joris Jasparssen £3 ter cause van pacht, verschenen Martini '97, te betalen St. Maertensmisse eerstkomende ..., “ende by gebreke van betalinge ten tyde alsboven, soo sal den vers. Joris Jasparssen aen hem aenveerden mogen, sonder enige rechtvorderinge daeromme meer te doene, alsulcke twee swarte koijen, die nu in apprehentie sijn geweest ende by desen nu ontslagen sijn, omme mette selve te doen als met syn vry eygen ende propre goet”. <fiche B4-026>

RAZE 3851b, f171/3, [6 oct 1598], Lieven Adriaenssen Keersmaker, Ieman Corn. Ture en Jan Bastiaenssen, alle drie met gezamenderhand, verlijden Crijn Rochussen Weute de somme van £8.4.10.12 ter cause en over hun contingent en gedeelte van t verlies van een vischboot, ter zee gebleven, ... <fiche B4-026>

RAZE 3851b, f171/4, [6 oct 1598], Lieven Janssen visser verkoopt Jan Lievenssen visser, zijn zoon, een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in Sinte Domus strate, vrij van erfpacht, ... <fiche B4-026>

RAZE 3851b, f171/5, 7 oct [15]98, Jan Lievenssen visser verlijdt Lieven Janssen, zijn vader, £144 over de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien [zie vorige acte], ... <fiche B4-026>

RAZE 3851b, f171v/1, 7 oct 1598, Aert Hermanssen volder verlijdt Johan de Jonge £21.10.0 van geleverde wolle, ... <fiche B4-027>

RAZE 3851b, f171v/2, 8 oct [15]98, Corstiaen Maertssen stierman verlijdt Willem Willemssen Keyser stierman £36 over de koop van een vischboot, ... <fiche B4-027>

RAZE 3851b, f171v/3, 10 oct 1598, Betsman Corn. stellenare verlijdt Govert Pieterssen den schiptimmerman de somme van £20 over de koop van een “schuyte”, ... <fiche B4-027>

RAZE 3851b, f171v/4, [10 oct 1598], Job Heyndricxssen Mulock schiptimmerman verlijdt aan Joris Digmanssen t Visbeen de somme van £63 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande “t enden Slabberswerff”, ... <fiche B4-027>

RAZE 3851b, f171v/5, 14 [oct 1598], Pieter Jorissen als overman vanwege Barbel Wouters wedue wijlen Digman Lievenssen verkoopt Lieven van Bosschusen een huis, erve en alle zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstrate, met 2 s. 6 g. erfpacht, en 10 s. te rente, losbaar den penninck 14, ... <fiche B4-027>

RAZE 3851b, f171v/6, 15 oct [15]98, [doorgehaald; in de marge: sequitur fol. 79356 verso], Lieven Jacobssen van Bosschusen verlijdt Barbel Digman Lievenssen de vissers wedue £125 over de koop van t vers. huis [zie vorige acte] <fiche B4-027>

RAZE 3851b, f172/1, 17 oct 1598, Ieman Corn. Wisse z. ende Crijnken Iemans, zijn huisvrouwe, wonende aan de “nieuwen dijck” van Rengerskerke, “ende Crynken Iemans verkiest haeren vers. man als in desen haeren gekoren voocht”, beide, met gezamenderhand, verlijden Adriaen Lievenssen metser 424 car.gld. over het maken van een nieuw huis, met de levering van steen en kalk, staande aan den “nieuwen dyck” voors., ... <fiche B4-027>

RAZE 3851b, f172/2, [17 oct 1598], Aelbrecht Cornelissen Croone schipper als koper en Lieven Maertssen coome Lieven met gezamenderhand verlijden Abraham Adriaenssen 575 gld. over de koop van d een helft van een creveelschip, ... <fiche B4-027>

RAZE 3851b, f172/3, 18 oct [15]98, Pieter Jorissen overman van wegen Janneken Huge dr., wedue wijlen Lieven Crane, verkoopt aan Lieven van Bosschusen een huis, erve en zijn gevolge, staande [in Zierikzee] bij de “fonteyne”, vrij van erfpacht, ... <fiche B4-027>

RAZE 3851b, f172/4, 19 [oct 1598], Lieven Jacobssen van Bosschusen verlijdt Janneken Huge dr., wedue Lieven Crane, de somme van 792 car.gld. over de koop van t vers. huis [zie vorige acte], ... <fiche B4-027>

RAZE 3851b, f172/5, 20 oct [1598], Adriaen Lievenssen metser en Corn. Lievenssen houtvercooper transporteren aan Cornelis Marinussen visser een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Venckelstrate, met [de last van] 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, aankomende Pieter Wouterssen cramer, binnen deze landgemerken, zuid af Adriaen Lievenssen, west af de strate, noord af Mayken Lambrechts, oost de vroone, met de last van de “sytmuyren ende goten ende thuijn halff ende halff”, ... <fiche B4-027>

RAZE 3851b, f172v/1, 21 oct [15]98, Cornelis Marinussen visser verlijdt Corn. Lievenssen houtvercooper de somme van 725 car.gld. over de koop van een huis [zie vorige acte], ... <fiche B4-028>

RAZE 3851b, f172v/2, [21 oct 1598], Cornelis Marinussen visser verlijdt Pieter Woutersse creemer 20 s. vls. erfelijke rente, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op t huis vers. [zie f172/5], te betalen telken Bamisse, “waer aff Bamisse lestleden d eerste jaer rente tot behoeve van Pieter Wouterssen verschenen es”, dit alles overmits de comparant dit huis met de selve last heeft gekocht, ... <fiche B4-028>

RAZE 3851b, f172v/3, [21 oct 1598], Corn. Huge Janssen, als procuratie hebbend van Marinus Corn. Werckendet onder stadszegel van St Maartensdijk, transporteert aan Jan Jacobssen dictus oom Jan, wonende in de Moer, de nabeschreven partijen van moerweijen, en eerst in t Moer bevanck 22 gem. 110 r., waarvan 14½ gem. 102 r. “vrijgoet” en de rest “onvrij”, binnen deze landgemerken, oost af den “nieuwen wech”, zuid af Job Willemssen, west de kinderen van Govert Vlaems, en noord af “op de roede”(?357), item nog “andehalff” gemet preter 5 r., gelegen in t bevanck Bewesten Stelckertswegh, oost af Jan Lenert Corn., zuid Meeus Pieter Maertssen, west Corn. Verheije cum suis, noord af de “scheet dilve” van Kerkwerve en Nieuwerkerke; is betaald aan Marinus Werckendet, ... <fiche B4-028>

RAZE 3851b, f173/1, [21 oct 1598], idem [= Corn. Huge Janssen, namens Marinus Corn. Werckendet] verkoopt aan Jacob Claessen Somer(?358) Hollander, wonende in de Moer, 2½ gem. 125 r. moerweije, gelegen in t Groot weel bevanck, binnen deze landgemerken, oost af “de possesseurs vande goede gemeten van Maerten359 Berwaerts”, zuid de “scheet dilve” van Kerkwerve, west de “nieuwen wech”, en noord af ouwe Corn. Betsmans cum suis; ... <fiche B4-028>

RAZE 3851b, f173/2, [21 oct 1598], Corn. Huge Janssen, als procuratie hebbend van Marinus Corn. Werckendet, transporteert aan Corn. Pieterssen Bot en Jan Aelbrechtssen Hollander, wonende in t Oostervierendeel, 9 gem. 40 r. “vrije moer weijen”, gelegen in t Lamere360 bevanck, binnen deze landgemerken, oost aan Catheline Lauwe erfgenamen, zuid Lieven Rute, west Corn. Jacobssen Cuers, en noord af Lenert Willem Sijmonssen; ... <fiche B4-028>

RAZE 3851b, f173/3, 22 oct [15]98, Mayken Rochus dr., wedue wijlen Lieven Janssen visser, verkoopt Jan Lievenssen, haar zoon, d een helft van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op St Joos meet, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost de vroone, zuid Ocker Jan Anthonissen schuyre, west de straete, en noord [niet ingevuld], ... <fiche B4-028>

RAZE 3851b, f173/4, 23 oct [15]98, Jan Lievenssen heerde verlijdt Mayken Rocus, zijn moeder, £60 over de koop van d een helft van een huis [zie vorige acte], ... <fiche B4-028>

RAZE 3851b, f173v/1, 23 oct [15]98, Lieven Laurissen, Bastiaen Laurissen, en Jan Janssen [als] man en voogd zijner huisvrouw, alle erfgenamen van wijlen Lauris Lievenssen timmerman, heurl. vader respective, transporteren aan Janneken Lauris Lievenssen dochter, mede erfgenaam van haar vader, een huis, erve en alle zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in St Jansstraete, met de commer van erfpacht, ... dit alles overmits t voors. huis de voorn. Janneken “in t scheeden ende reeden” van haar vaders sterfhuis bij blinde cavelinge ten deel gevallen is, mits uitkerend aan haar mede erfgenamen een bepaalde somme, waarvoor deze een schepenen schuldbrief hebben ontvangen, ... <fiche B4-029>

RAZE 3851b, f173v/2, [23 oct 1598], Lieven Laurissen, Bastiaen Laurissen, gebroeders, en Janneken Lauris dr., alle drie kinderen van Lauris Lievenssen timmerman, hun vader was sal., dezelve Janneken geassisteerd met Lieven Laurissen als in dezen haar gekoren voogd, transporteren aan Jan Janssen timmerman als man en voogd zijner huisvr., erfgename van Lauris Lievenssen, haar vader, een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Nieustraete, vrij van erfpacht, ... dit alles overmits [conform voorgaande acte] ... <fiche B4-029>

RAZE 3851b, f173v/3, [23 oct 1598], Bastiaen Laurissen, Janneken Lauris dr., met de voorn. Bastiaen, haar broeder, in dezen haar gekoren voogd, en Jan Janssen timmerman, als man en voogd zijner huisvr., transporteren aan Lieven Laurissen, heurl. broeder, een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in St Jansstraete, met alsulken commer etc., ... dit alles overmits [conform voorgaande acten] ... <fiche B4-029>

RAZE 3851b, f174/1, 23 oct [15]98, Corn. Pieterssen Bot en Jan Aelbrechtssen Hollander bekennen gezamenlijk gekocht te hebben van Marinus Werckendet 9 gem. 40 r. vrije moerweye, gelegen in t Lammere bevanck; zij beloven t vers. land nu mette nieuwe “heventyt” op hun naam te doen stellen en de voorn. Marinus van nu voortaan van alle lasten vanwege dit land te bevrijden; onderpand: t vers. land, mitsgaders “elcx zijn huijs ... daer zijluijden nu elcx in woonende zyn”, ... <fiche B4-029>

RAZE 3851b, f174/2, [23 oct 1598], Jan Jacobssen dictus oom Jan, wonende in de Moer, belijde gekocht te hebben [zie f172v/3] van Marinus Corn. z. Werckendet ontrent 9 gem. moerweijen “geldes(?) gemeten”(?361), gelegen in t bevanck van Stelckers wegh westwaerts en een deel in t Moer bevanck; hij belooft t vers. land met de jegenwoordige nieuwe “heventyt” op zijn naam te stellen, en de voorn. Marinus van nu voortaan van alle lasten vanwege dit land te bevrijden; onderpand: t vers. land mitsgaders nog 13½ gem. 102 r.362 vrij moerweije, gelegen in t Moer bevanck, bij hem comparant nu mede van de voors. Werckendet gekocht, mitsgaders zijn huis, daar hij nu in woont, ... <fiche B4-029>

RAZE 3851b, f174/3, [23 oct 1598], Corn. Pieterssen Bot en Jan Aelbrechtssen Hollander, wonende in t Oostervierendeel in Mayken Rengers moer, met gezamenderhand, :|: belijden schuldig te zijn aan Marinus Corn. Werckendet de somme van £23.10.6 over de koop van 9 gem. 40 r. vrije moerweije, gelegen in t Westervierendeel in Flauwers moer, aan de noordzijde van de weg, welke voors. somme de voorn. comparanten onder henl. zullen blijven houden op rente jegens den penninck 14, bedragende 33 s. 6 g. sjaars, vervallende Ste Maertemisse ao 1599 t eerste jaar; tevens moeten ze elk jaar £5.2.8 van de hoofdsom afbetalen; onderpand: haar huizen ... <fiche B4-029, B4-030>

RAZE 3851b, f174v/1, [23 oct 1598], Jan Andriessen Vel als koper, Corn. Lievenssen Vager, Pieter Adriaenssen Boere, poorters deser stede, [marge: mitsgaders Corn. Andriessen Vel, wonende tot Poortvliet, volgens zijn “verlijdt”, gepasseerd voor schepenen aldaar, alle drie als borgen] met gezamenderhand verlijden Maijken Jans dr., wedue wijlen Crijn Schobbe, wonende ter Goes, voor haarzelf en als moeder en voogdesses van haar weeskinderen, 1150 car.gld. over de koop van een craveelschip, de vers. Jan Vel te danke geleverd, te betalen “in de Goessche merckt” eerstkomende 150 car.gld., en daarna telkens 200 car.gld.; Jan tVel belooft zijn borgen te bevrijden; ... <fiche B4-030>

RAZE 3851b, f175/1, 25 oct 1598, Adriaen Roelantssen weerdeken verlijdt capiteyn Joos van IJlen, eertijds brouwer tot Delft, 434 gld. 14 st. over afgerekende en geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] in t Corte Groendal, oost de vroone, west de straete, noord Janne Cocx, ... <fiche B4-030>

RAZE 3851b, f175/2, [25 oct 1598], Anthonis Heijndrickssen schipper transporteert aan Huge Tonis arbeijder een “hooff” met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Bagijnen block, met de commer van 17½ st. erfpacht jaarlijks, daaruit gaande, binnen deze landgemerken, noord af Huge Thonissen, zuid Jacob Black carreman, en oost de vroone, en west de straete; is betaald; hij belooft waerschippe van t voors. hof te doen, ... <fiche B4-030>

RAZE 3851b, f175/3, [25 oct 1598], Janneken Lauris Lievenssen de timmermans dr., met Lieven Laurissen, haar broeder, als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Bastiaen Laurissen timmerman, haar broeder, de somme van £87.19.4 ter cause van dat zij aan de vers. Bastiaen Laurisse moet uitkeren, overmits haar cavel int parten en delen in haar vaders sterfhuis beter is gevallen dan de cavel van Bastiaen voorn., ...; onderpand: haar huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in de Sint Jansstraete, daar zij nu jegenwoordig in woont, en haar vader in gestorven is, ... <fiche B4-030>

RAZE 3851b, f175v/1, 25 oct 1598, Jan Janssen timmerman als getrout hebbende [niet ingevuld363] Lauris Lievenssen de timmermans dr., verlijdt Bastiaen Laurissen timmerman, zijn zwager, de somme van £93.15.0 ter cause van dat zijn cavel in t parten, schiften en delen van heurl. vaders sterfhuis beter is geweest dan de cavel van Bastiaen voors.; onderpand: zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in de Nieustrate, eertijds toebehoord hebbende Hieronijmus den stoeldraijer, ... <fiche B4-031>

RAZE 3851b, f175v/2, [25 oct 1598], Dirick Pieterssen bogemaker en Mayken Philips Pacx dr., zijn huisvrouwe, de vers. Mayken geassisteerd met haar vers. man als in dezen haar gekoren voogd, met gezamenderhand, de voors. Mayken Philips erfgename zijnde in de achtergelaten goederen van wijlen Magdalena Kempe Boen Lievenssen wedue, haar “moije”, verkopen Pieter Jorissen, overman deser stede, als sequester in de achtergelaten goederen van wijlen Leijn Bartelmeeussen, tot behoeve van desselfs Leyns crediteuren, de somme van 30 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een wei, groot 400 r., gemeen met de kinderen van Anthonis van Geendertale(?), gelegen in Poortambacht int [niet ingevuld] bevanck(?364), oost de stove, west de “olijweye”, noord de weg en zuid af Syme Jan Lenertssen, te betalen t eerste jaar rente “den 26en dagh july” eerstkomende, enz., dit alles over de een helft van £3 erfelijke losrente sjaars, daar de voorn. Kempe Boen Lievenssen, Bartelmeeus Meeus Lievenssen en Anthonis Aelbertssen, hen selven alle drie, elk een voor al, als principale [marge: borgen voor Rase Jacobssen] voor £3 erfelijke rente in een schepenen rente brief :|: verbonden hadden, ... <fiche B4-031>

RAZE 3851b, f176/1, [25 oct 1598], idem [= Dirick Pieterssen bogemaker, enz. zie vorige acte] verlijden Pieter Jorissen overman, als sequester vers. [zie vorige acte] de somme van £9 over 6 jaar verlopen rente, a 30 s. sjaars, tot den 26 juli '98, ... <fiche B4-031>

RAZE 3851b, f176/2, 28 oct [15]98, Pieter Janssen Camerlinck de molenaer verkoopt Cristiaen Claes Pieterssen tinnegieter, de somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit d een helft van een “coren windt mole, carre peert” en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] “op de stadts veste aende cade, achter de Drye coningen”, te betalen telken St Jansmisse, 1599 t eerste jaar, ... <fiche B4-031>

RAZE 3851b, f176/3, 29 oct [15]98, Lieven Rute Sebastiaenssen verkoopt Corn. Pierssen Bot en Jan Aelbrechtssen 17 gem. 60 r. vrije moer weijen, gelegen [blanko ruimte], binnen deze landgemerken, oost Catheline Lauwe, zuid “Hobicx moer”, west Bartelmeeus Lievenssen, en noord d erfgenamen van Corn. Werckendet, ... <fiche B4-031>

[365]

RAZE 3851b, f176v/1, 30 oct [15]98, Pieter Jorissen [als] overman verkoopt vanwege Pieter Claessen molenaer, getrout hebbende Digne Geert Corstiaenssen de schrynwerckers dr., voor hemzelf voor een zesde part, Catharina, Janneken en Adriana Geerts drs., mede elk voor een zesde part, alle vier hierin vervangende “hun jonghere susterken ende broederken”, elk voor gelijk zesde part, verkopen366 Hieronijmus Janssen passementwercker een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Clockstrate, genaamd “de Verkeerde weerelt”, vrij van erfpacht, ... ende “den back367 halff ende halff ende den thuyn halff ende halff”. <fiche B4-032>

RAZE 3851b, f176v/2, 2 nov 1598, Neelken Adriaen Crabdeeghs dr., wedue wijlen Jacob Tonissen visser, verlijdt Digne Jan Corn. Dycke wedue £19368 ter cause van “haer deel ende contingent in t verlies vande vischboot desselfs Jan Dycke ter zee gebleven”, “daer inne gerekent es d leges ende recht van t paspoort van t schip voor een halff jaer”369, ... <fiche B4-032>

RAZE 3851b, f176v/3, [2 nov 1598], Corn. Pieterssen Bot en Jan Aelbertssen Hollander, wonende in t Oostervierendeel in Mayken Rengers moer, beide, met gezamenderhand, verlijden d eersame Lieven Sebastiaenssen Ruyte, onsen medebroeder in Raede, de somme van £54.2.8 over de koop van 17 gem. 60 r. vrije moerweije, gelegen in Mayken Rengers moer, welke voors. somme de voorn. comparanten onder henl. zullen behouden op rente tegens den penninck 14, bedragende jaarlijks £3.17.4, verschijnende Sinte Maertensmisse 1599 t eerste jaar, :|: met conditie, dat de comparanten verplicht zijn de eerstkomende 4 jaar elk jaar £6.6.0 af te lossen van de hoofdsom; onderpand: t vers. land en haerl. beider huizen en erven, daar zij nu in wonen, ... <fiche B4-032>

RAZE 3851b, f177/1, 4 nov [15]98, Corn. Corn. ouden Cooper, Corn. Stevenssen Cooper en Willem Corn. Cooper, erfgenamen van Elizabeth Corn. Paerdecoopers wedue, elk voor een derde part in d een helft, en Ieman Lenert Oolessen en Ieman Rengerssen Telle, voor hunzelven en hierin vervangende d andere erfgenamen van wijlen Liele370 Peerdecoopers voor d andere helft, al te samen hebbende “gesagh, bewint ende administratie vande drije goedtscamers genaempt St Lucas cameren”, staande [in Zierikzee] in de Minnebroeders strate, mitsgaders van alle de goederen, tot de drije vers. camers behorende, verklaren hoe dat zij “tot conservatie ende om den meesten oorboor vande selve drye camers” verkocht hebben aan d eersame Lieven Sebastiaenssen Rute om in een eeuwige erfpacht te bezitten “een hoff met eenen padt”, gelegen achter de vers. drie camers, binnen deze landgemerken, oost af de erve vande Minnebroeders boomgaert, zuid de “cleene erve” van de vers. camers, west Leenken Wouter Andries wedue, en noord de vroone, om een eeuwige onlosbare erfpacht sjaars van 26 s. 8 g., waarvoor zij van Lieven Rute een rentebrief ontvangen hebben, ... <fiche B4-032>

RAZE 3851b, f177v/1, [4 nov 1598], Pieter Jorissen, overman gemaakt zijnde bij acte van 9 juli l.l. en ordonnantie daarop volgend, verklaart dat hij op verzoek van Willem Willemssen van Bergen als gemachtigd van Jan Willemssen, zijn broeder, openbaar heeft verkocht aan Lieven Rute Sebastiaenssen als meest daarom biedende, een huis, erve en alle zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstrate, aankomende Anthonis Janssen Bouman, met de commer van £2 erfelijke rente sjaars, aankomende de goede stede van Ziericzee, binnen deze landgemerken, oost Corn. Jan Domissen, zuid de vroone, west Claes Claessen lantmeter, en noord de strate; waarvoor de voorn. overman ten behoeve van [de crediteuren van] Anthonis Janssen Bouman van Lieven Rute een schepenen schuldbrief heeft ontvangen, inhoudende de clausule, dat wie [van de crediteuren] penningen ontvangen zal, gehouden zal zijn de koper waerschippe daarvoor te doen, ... <fiche B4-033>

RAZE 3851b, f177v/2, [4 nov 1598], Corn. Huge Janssen verkoopt Pieter Laurissen Swane een gemet 90 r. koren- en weiland, liggende in Poortambacht in Locke meese bevanck, voet en duijme gemeen met de vers. Zwane, binnen deze landgemerken, oost af hem comparant, noord en west af Niclaes Cauwe, en zuid af Jan Lauwe met Cornelie Ocker Corn. wedue, ... <fiche B4-033>

RAZE 3851b, f177v/3, 4371 nov 1598, Lieven Sebastiaenssen Rute, onsen medebroeder in Raede, :|: verkoopt Corn. Corn. ouden Cooper, Corn. Stevenssen Cooper, secretaris deser stede, en Willem [doorgehaald: Willemssen; vervangen door: Cornelissen] Cooper, alle respective erfgenamen van wijlen Elizabeth Corn. Paerdecoopers wedue enz. [conform acte f177/1] de somme van 26 s. 8 g. onlosbare erfelijke rente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit een hof en pad, enz. [als voren], ... <fiche B4-033>

RAZE 3851b, f178/1, 5 nov [15]98, Lieven Sebastiaenssen Rute verlijdt Anthonis Janssen Bouman de somme van 828 car.gld. over de “veroverde” penningen van koop van een huis, erve en alle zijn gevolge, staande in de Middelstrate, bij hem comparant in t openbaar van de overman deser stede gekocht en “gemijnt”, ... <fiche B4-033, B4-034>

RAZE 3851b, f178v/1, [5 nov 1598], Rocus Adriaenssen Hoffer verpacht in eenen eeuwigen erfpacht aan Lieven Sebastiaenssen Rute een “stucxken corenlandt”, groot ontrent een half gemet, gelegen [in Zierikzee] “aen de [marge: noortsyde vande] stadts veste ontrent de schorsmole, achter de huijvetters camers, oost de huydevetterie, suyt den vers. Rochus, west de stadts padt, ende noort de stadts veste”, om de somme van 22372 car.gld. sjaars, ... <fiche B4-034>

RAZE 3851b, f178v/2, 6 nov [15]98, Lieven Rute Sebastiaenssen verlijdt Rochus Adriaenssen Hoffer, jegenwoordig heer burgemeester deser stede, de somme van 21 car.gld. sjaars over een eeuwigen erfpacht van een stukje korenland [zie vorige acte], te betalen telken St Martensmisse, 1600 t eerste jaar, ... <fiche B4-034>

RAZE 3851b, f178v/3, [6 nov 1598], Mayken Willem Crijnssen Keysers wedue verlijdt Digne Jan Corn. Dycke wedue £24.19.11 ter cause van haar gedeelte in t verlies van den vischboot van Jan Dycke, ... <fiche B4-034>

RAZE 3851b, f178v/4, [6 nov 1598], Lenert Tack de visser verlijdt de vers. [= Digne Jan Corn. Dycke] wedue over t verlies van “syn soonken”373 £14.5.8, te betalen een 10e part kersmisse komende, en alle kersmisse gelijke 10e part. <fiche B4-034>

RAZE 3851b, f178v/5, [6 nov 1598], Willem Adriaen Bouwenssen verlijdt de selve [= Digne Jan Corn. Dycke] wedue over t verlies van zijn twee zonen £27.0.7.12, te betalen telken kersmisse een tiende part, ... <fiche B4-034>

RAZE 3851b, f179/1, [6 nov 1598], Ieman Janssen, wonende in St Annelandt [= Sint Annaland], verkoopt aan sr Willem van Berendrecht, rentmeester generael van Zeeland Beoosterschelt, t zesde part van een hof metten gevolge van dien, gelegen [in Zierikzee] in “de Veruelquist strate374, dat men noempt de Wevershouck”, met alsulken commer van erfpacht enz., ... <fiche B4-034>

RAZE 3851b, f179/2, [6 nov 1598], Geert Pieter Tonissen cuper verlijdt Dirick Bartelssen 600 gld. over de uitkoop van desselfs Diricx huisvrouwen vaderlijke successie, daarmede de comparant met de vers. Dirick absolutelijck geaccordeert is, ...; Geert zal behouden “het contingent” twelk de vers. Dirick van zijn huisvrouwen wege behoorde gevolgd te hebben, ... <fiche B4-034>

RAZE 3851b, f179/3, [6 nov 1598], Anthonis Pieter Anthonissen den ouden verlijdt Geert Pieter Anthonissen £95 over t geen hij comparant “meer es veroverende” bij cavelinge hem ten deel gevallen aan t huis met zijn gevolge, genaamd “het Fonteijnken”, staande [in Zierikzee] “ontrent de erve vande Jacopynen”, ... <fiche B4-034>

RAZE 3851b, f179/4, 5375 nov [1598], Jan Jobssen Hase, Lenert Janssen, Jan Iemanssen, Hubrecht Janssen, alle drie mannen en voogden van heurl. huisvrouwen, en Willemken Job Hase dr., met Jan Jobssen, haar broeder, als in dezen haar gekoren voogd, al t samen vervangende in dezen Rocus Job Hase, heurl. broeder en swager respective, verkopen Huge Willemssen Keyser elk een zesde part van de een helft van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, met alsulken commer etc., ... <fiche B4-034>

RAZE 3851b, f179/5, [5 nov 1598], Job Hase verkoopt Huge Willemssen de ander helft van den vers. huyse, bij zijn kinderen voor d een helft [zie vorige acte] verkocht, vrij van erfpacht, ... <fiche B4-034>

RAZE 3851b, f179v/1, 6 nov 1598, Huge Willemssen Keyser verlijdt Jan Jobsse Hase de somme van £20.16.8 over de koop van een zesde part van d een helft van een huis [zie acte f179/4], ... <fiche B4-035>

RAZE 3851b, f179v/2, [6 nov 1598], idem [= Huge Willemssen Keyser] verlijdt Willemken Job Hase dochter gelijke somme [zie acte f179v/1], ... <fiche B4-035>

RAZE 3851b, f179v/3, [6 nov 1598], idem [= Huge Willemssen Keyser] verlijdt Lenert Janssen, ..., gelijke somme [zie acte f179v/1], ... <fiche B4-035>

RAZE 3851b, f179v/4, [6 nov 1598], idem [= Huge Willemssen Keyser] verlijdt Jan Iemanssen gelijke somme [zie acte f179v/1], ... <fiche B4-035>

RAZE 3851b, f179v/5, [6 nov 1598], idem [= Huge Willemssen Keyser] verlijdt Hubrecht Janssen visser gelijke somme [zie acte f179v/1], ... <fiche B4-035>

RAZE 3851b, f179v/6, [6 nov 1598], idem [= Huge Willemssen Keyser] verlijdt Rochus Job Hase visser gelijke somme [zie acte f179v/1], ... <fiche B4-035>

RAZE 3851b, f179v/7, [6 nov 1598], [er staat alleen, doorgehaald: “Hieronijmus Janssen passementwercker verlijdt”]
[zie acte f176v/1, en f181v/3 e.v.] <fiche B4-035>

RAZE 3851b, f179v/8, 7 nov 1598, Huge Willemssen Keyser verlijdt Job Hase de visser de somme van 650376 gld. over de koop van d een helft van een huis met zijn gevolge, staande aan de zuidzijde van de haven, ... <fiche B4-035>

RAZE 3851b, f179v/9, [7 nov 1598], Jacob Claessen weert in “den Engel” verlijdt Geert van Zijl £11.5.0 van afgerekende schuld; onderpand: zijn huis, daar hij nu jegenwoordig in woont, genaamd “den Engel”, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, ... <fiche B4-035>

RAZE 3851b, f180/1, 8 nov 1598, Pieter Claessen molenaer verlijdt de drie dochters van Geert Corstiaenssen de scrynwercker, namenlijk Catarina, Janneken en Adriana Geerts drs., elk bij equale portie, £75 ter cause van dat zijn cavel in t sterfhuis van zijn schoonvader zoveel beter is gevallen dan de cavel van de voorn. drie kinderen; onderpand: zijn huis, daar hij nu jegenwoordig in woont, staande [in Zierikzee] “tusschen t Bedde weegh”, ... <fiche B4-035>

RAZE 3851b, f180/2, [8 nov 1598], idem [= Pieter Claessen molenaer] verlijdt Herman de Vagere als voogd van t weeskind van Geert Corstiaenssen namenlijk Mayken Geerts £25 ter cause als voren [zie f180/1] ... <fiche B4-035>

RAZE 3851b, f180/3, [8 nov 1598], idem [= Pieter Claessen molenaer] verlijdt Herman de Vagere als voogd van t weeskind van Geert Corstiaenssen namenlijk Hubrecht Geertssen £25 ter cause als voren [zie f180/1] ... <fiche B4-035>

RAZE 3851b, f180/4, [8 nov 1598], Adriaen Roelantssen weerdeken verlijdt Corn. Corn. Eynout 20 gld. 10 st. van afgerekende schuld; onderpand: zijn huis met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Corte Groendal, oost de vroone, west de straete, en noord Janne Cocx, ... <fiche B4-035>

RAZE 3851b, f180/5, [8 nov 1598], Abraham Adriaenssen als koper, Job Corn. Dane en Lenert Tonissen, beide als borgen, elk een voor al, verlijden Harman Janssen, poorter tot Hoorn, de somme van 1306 car.gld. over de koop van een “smal cerveelschip” met alle zijn gewande en toebehoren, genaamd “den Vergulden Engel”, ..., te betalen telken prima Novembris 200 gld., ... <fiche B4-035>

RAZE 3851b, f180v/1, 10 nov [15]98, Neelken Jacob Tonissen de vissers wedue, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Mayken Adriaen Crabdeeghs wedue, haar moeder, twee “steene camers” met al haar gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vrije, de eene belast met 3 s. 6 g. erfpacht, en de andere vrij, ... <fiche B4-036>

RAZE 3851b, f180v/2, 11 nov [15]98, Neelken Jacob Tonis wedue met haar gekoren voogd [zie vorige acte] renunchieert voor haar zelf en haar kinderen alle de goederen, die Jacob Tonissen, haar man, in zee verdronken, metter dood geruimd en achtergelaten heeft, ... <fiche B4-036>

RAZE 3851b, f180v/3, [11 nov 1598], Lieven Jacobssen van Bosschuysen verlijdt Barbel Digman Lievenssen de vissers wedue de somme van £36.12.1.12377 ter cause van de “veroverde” penningen van een huis, erve en alle zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstrate, ... <fiche B4-036>

RAZE 3851b, f180v/4, [11 nov 1598], Lieven Jacobssen van Bosschuysen verlijdt de gemeene crediteuren van Berbel Digman Lievenssen de vissers wedue de somme van £93.17.10.12378 over de koop van een huis in de Potstrate, ... [zie vorige acte] <fiche B4-036>

RAZE 3851b, f181/1, 12 nov [15]98, Jan Lenertssen van Haemstede verkoopt Corn. Willebord Janssen tot Burgh een half gemet 40 r. korenland, gelegen tot Burgh vers., aan de Middeldyck, oost Jan Lenertssen, zuid Willebort Janssen, west den Middeldyck, en noord Job Corn. Schoone, ... <fiche B4-036>

RAZE 3851b, f181/2, [12 nov 1598], Lieven Anthonissen Suijr als koper, Heyndrick Lievenssen Suijr en Frederick Heyndricx, beide als borgen, alle drie met gezamenderhand, verlijden Jan Andriessen Vel de somme van £45.3.4 over de koop van d een helft van een “heudeschip”, ... <fiche B4-036>

RAZE 3851b, f181/3, 13 [nov 1598], Jacob Claessen Hollander, wonende alhier in de Moer, belooft Marinus Corn. Werckendet “van nu voortaen eewich ende ervelijck te indemneren, costeloos ende schadeloos te bevrijden van alle alsulcke schoten, dyckgelt ende andere oncosten als men jaerlijckx moet betaelen” van 2½ gem. 125 r. moerweye, bij hem van de vers. Werckendet onlangs gekocht, en daar waerschippe van ontvangen, gelegen in t Groot weel bevanck, binnen deze landgemerken, oost af “de possesseurs vande goede gemeten van Mareken379 Berwaerts”, zuid de “scheet dilve” van Kerkwerve, west “den nieuwen wegh”, en noord af ouwe Corn. Betsmanssen cum suis, belovende ook de vers. moerweye nu “mette nieuwe verheveninge op synen naem te boucke te doen setten”; onderpand: zijn huis met alle t gevolge van dien, staande in de Moer, daar hij nu jegenwoordig in woont, mitsgaders deze moerweye <fiche B4-036>

RAZE 3851b, f181v/1, 14 nov 1598, Michiel Conseillie provoost verlijdt Lenert Hoffer £6.8.8.6 van geleverd vlees, ... <fiche B4-037>

RAZE 3851b, f181v/2, 13380 [nov 1598], Catharina, Janneken en Adriana, gesusters, dochters van wijlen Geert Cristiaenssen de scrynwercker, met Herman de Vagere in dezen haar gekoren voogd, en de vers. Herman de Vagere als voogd van de twee weeskinderen van de vers. Geerit, namentlijck Hubrecht en Mayken, elk respective voor een zesde part, transporteren aan Pieter Claessen de molenaer ...[?381] zesde part van een huis, erve en zijn gevolge, staande [in Zierikzee] “tusschen t Bedde weegh”, met “de helft van de tiras back ende thuijn, staende achter op de plaetse, tusschen desen huyse ende den huyse vande Verkeerde Weerelt, met de onderhoudenisse vande helft der selve”, vrij van erfpacht, alle welk huis int sterfhuis van de vers. Geert Cristiaenssen in t cavelen den vers. Pieter ten deel gevallen is, mits bij hem uitkerende aan de vers. comparanten zekere somme van penningen, ... <fiche B4-037>

RAZE 3851b, f181v/3, [13382 nov 1598], Jeroen Janssen de passementwercker verlijdt Herman de Vagere als voogd van Maijken Geert Corstiaens de schrijnwerckers dr., tot derselver Mayken behoeve, de somme van 216 car.gld. over de koop van het zesde part van een huis, erve en alle zijn gevolge, staande in t Clockstraetken, genaempt “de Verkeerde Weerelt”, ... <fiche B4-037>

RAZE 3851b, f181v/4, [13 nov 1598], idem [= Jeroen Janssen de passementwercker] verlijdt Herman de Vager als voogd van Hubrecht Geert Corstiaenssen weeskind, tot derselver weese behoeve, [doorgehaald: ses] 216 car.gld. over de koop als boven [zie acte f181v/3], ... <fiche B4-037>

RAZE 3851b, f181v/5, [13 nov 1598], idem [= Jeroen Janssen de passementwercker] verlijdt Pieter Claessen molenaer als man en voogd van zijn huisvrouwe gelijke somme als boven [zie acte f181v/3], ... <fiche B4-037>

RAZE 3851b, f181v/6, [13 nov 1598], idem [= Jeroen Janssen de passementwercker] verlijdt Catharina Geert Corstiaenssen de schrynwerckers dr. gelijke somme als boven [zie acte f181v/3], ... <fiche B4-037>

RAZE 3851b, f182/1, [13 nov 1598], idem [= Jeroen Janssen de passementwercker] verlijdt Janneken Geert Corstiaenssen dr. gelijke somme als boven [zie acte f181v/3], ... <fiche B4-037>

RAZE 3851b, f182/2, [13 nov 1598], idem [= Jeroen Janssen de passementwercker] verlijdt Adriana Geert de schrynwerckers dr. gelijke somme als boven [zie acte f181v/3], ... <fiche B4-037>

RAZE 3851b, f182/3, 17 nov [15]98, Lenert Willemssen Cabaerse schutenare verlijdt383 Corn. Gillissen Goesman de metser de somme van £43 ter cause van arbeidsloon en andere geleverde materialen tot den selve huyse geleverd, [bij Zierikzee] [marge: staande op den Heunaersdyck]; onderpand: t vers. huis, ... <fiche B4-037>

RAZE 3851b, f182/4, [17 nov 1598], Willem Aelliaen Janssen, wonende tot Ellemeet, transporteert aan Pieter Laurissen Swane 30½ gem. en [doorgehaald: ettelijcke] roeden, koren- en weiland, [toegevoegd: luttel min ofte meer], “mette huijsinge, schuyre, buyre ende anders op t voors. landt staende”, gelegen in t Oostervierendeel in diverse bevangen “in alsulcker voeghen ende manieren gelijck [marge: den vers. Willem] t voors. landt [bovengeschreven: tot noch toe gebruyckt, [marge: beseten, ende den den(sic) voorleden heventijt op syne comparants naeme gehevent gestaen heeft”; hij bekent van dezelve Pieter ontvangen te hebben den lesten penning metten eersten, zo bij afrekening als andere gecasseerde schepenbrieven, ... <fiche B4-037>

RAZE 3851b, f182/5, [17 nov 1598], Mayken Jacob Wisse wedue, met Jan Domussen haar gekoren voogd, verkoopt Jan de Jonge een pannekeet met alle haeren gevolge, staande [bij Zierikzee] buiten de Noort haven poorte, ... <fiche B4-037>

RAZE 3851b, f182v/1, 18 nov [15]98, Jan Anthonissen de Jonge verlijdt [doorgehaald: de weeskinderen van Corn. Lenertssen Houtman; bovengeschreven: Mayken Jacob Wisse weduwe de somme van £84384] over de koop van een pannekeete, erve en alle t gevolge van dien, staande “buten op den Heunaersdyck”, ... <fiche B4-038>

RAZE 3851b, f182v/2, [18 nov 1598], “Oorconden ende kennen, dat wij op huden in rechte gehoort hebben” Cornelis Janssen cuper als man en voogd van Margareta Franchois Mussis dr., gecondemneerde, verzoekende “hem toegewesen te worden behoorlijcke brieven van beschaetheyt van vijftich ponden grooten vls.”, alsoo zijn comparants huisvrouwe (als haarzelf verbonden hebben met Franchois Mussis, haar vader, beide borgen, beneffens Jan Franchois Mussis, haar broeder, debiteur, elk een voor al, in een schepenen schuldbrief ... bij vonnis van schepenen deser stede eertijds gecondemneerd is geweest jegens Geert Cornelissen Nieupoorter als voogd van t weeskind van Rogier de Soete, ... om met deselve “bescheetbrieff” zijn regres te mogen verhalen op den vers. Jan Mussis, “daer voren hij beschadicht es”; daar Geert Corn. Nieupoorter verklaard heeft, dat de vers. £50 geheel betaald is (£40 ontvangen van Corn. Janssen cuper en £10 van Augustin Warin385), krijgt Corn. Janssen cuper “desen brieff”, ... <fiche B4-038>

RAZE 3851b, f182v/3, 21 nov [15]98, Willem Cornelissen schipper verlijdt Corn. Lievenssen Vager de somme van £50.3.4 over de koop van een “Berghsche heude schip”, ... <fiche B4-038>

RAZE 3851b, f183/1, [21 nov 1598], Meeus Meeus Lievenssen verkoopt Leyn Marinus z. den stroodecker een schuurken met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op Bagershil in de Weverswelle straete, vrij van erfpacht, met de helft van de muur, staande aan de zuidzijde van zijn comparants huis, staande neffens deze verkochte schuur; “ende ofte in tydt ende wylen den voorn. Leyn Marinussen ofte den possesseur van dese schuyre begeerde een huijsken te timmeren op de erve van dit schuyrken, soo sal hy vermogen te leggen een houte ofte loode gote tot coste van hunne twyer possesseurs vande huijse ende schuyrken halff ende halff, ende den waterloop sal werden geprofyteert halff ende halff”, ... <fiche B4-038>

RAZE 3851b, f183/2, 22 nov [15]98, Jacob Pieterssen de cuper transporteert aan Geert Pieter Anthonissen de cuper 19 gem. “terwe te velde”, hem toebehorende en bij hem bezaaid, gelegen zo in Zonnemaire als Noordgouwe, om daaraan te verhalen zoveel hij bij afrekening aan de voors. Geert schuldig zal wezen, ... <fiche B4-038>

RAZE 3851b, f183/3, 25 nov [1598], Adriaen Hubrechtssen den hoyemaecker, poorter deser stede, verklaart onder eede van Marinus Laurissen schipper van Rosendale [= Roosendaal], als borge eertijds voor Heyndrick Geertssen, wonende tot Rosendale vers., “daeromme dat questie ende recht voor onse vierschare gepleeght es” ..., voldaan en betaald te zijn van de 21 car.gld., de voorn. comparant competerende van de vers. Heyndrick Geertssen over het kopen van een schepenen rentebrief van 2 car.gld. erfelijk sjaars, die hij de voors. Heyndrick Geertssen heeft overgeleverd, sprekende tot laste van Joos Jossen Bisschoppen [toegevoegd: met nog 6 s. onkosten ...], “ten welcken fine” :|: Anthonis Janssen Bouman, procureur vanwege de vers. Marinus Laurissen, verzocht heeft “behoorlicke beschadicht brieven”, ... volgens welk verzoek wij hem toegewezen hebben “dese jegenwoordige letteren van beschaetheijt” ... <fiche B4-038, B4-039>

RAZE 3851b, f183v/1, lesten [= 30] nov [15]98, Lieven Rute laat over in vrijen eigendom aan Jan Pieterssen den timmerman de schepenen overmans waarschipbrief met de acte van condemnatie en briefs recht, met de eigendom van een huis, erve en zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, met de last van £2 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, gelijk hij comparant t zelve huis openbaar van de overman “gemynt” en gekocht heeft, voor welke overgevinge hij door Jan Pieterssen is betaald, ... <fiche B4-039>

RAZE 3851b, f183v/2, 1 dec 1598, Jan Pieterssen den timmerman verlijdt Lieven Rute ter cause van t overnemen van een huis etc. [zie vorige acte] de somme van £168, ... <fiche B4-039>

RAZE 3851b, f183v/3, [1 dec 1598], Witte Pauwelssen en Frans Adriaenssen metsers verkopen Jan Lievenssen Grutte een “ledige arve” gelegen [in Zierikzee] in de Mole straete, met de commer van 20 s. erfelijke rente sjaars, oost de straete, zuid Abraham Tack, west de vroone, en noord Pieter Philipssen, om een somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, daar af zij comparanten elk een rente brief van 10 s. van Jan Lievenssen ontvangen hebben, ... <fiche B4-039>

RAZE 3851b, f184/1, [1 dec 1598], Jacob Claessen weert in “den Engel” verlijdt Adriaen Jacobssen seylmaker £27 ter cause van het overgeven van “een paert schips” ... <fiche B4-039>

RAZE 3851b, f184/2, [1 dec 1598], Betsman Lievenssen gleuman verkoopt aan Benedictus Steenbreker een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] “tusschen t Bedde weegh”, met 4 s. erfpacht daaruit gaande, ... <fiche B4-039>

RAZE 3851b, f184/3, 2 dec [15]98, Benedictus Steenbreker verlijdt Betsman Lievenssen gleuman 652 gld. over de koop van een huis [zie vorige acte], ... <fiche B4-039>

RAZE 3851b, f184/4, [2 dec 1598], Anthonis Rochus z. verkoopt Amand Davidtssen een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieustraete, met sulcken commer etc., ... <fiche B4-039>

RAZE 3851b, f184/5, 3 dec [15]98, Amand Davidtssen 386 verlijdt Anthonis Rochussen de somme van £356.13.4 over de koop van een huis [zie vorige acte], te betalen telken Pasen £8.6.8, ... <fiche B4-039>

RAZE 3851b, f184/6, [3 dec 1598], idem [= Amand Davidtssen] verkoopt Heyndrick Pieterssen olijslager 502 r. korenland, gelegen in Poortambacht, in t [niet ingevuld] bevanck, oost de weg, zuid den voorn. Heijndrick, de “vaert” west, en Jan Oortssen noord af, ... <fiche B4-039>

RAZE 3851b, f184v/1, 3 dec [15]98, Elizabeth Corn. Willem Davidts wedue, met Willem Cornelissen als in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Geert Corn. Willlem Davidtssen, haar zoon, “twee pannekeeten, selhuijse, vangeput, sate erve ende alle zynen gevolge”, staande [bij Zierikzee] buiten de Noort haven poorte, op den Heunaersdyck, vrij van erfpacht, gelijk zij dezelve keten tot nog toe gebruikt en bezeten heeft, ... <fiche B4-040>

RAZE 3851b, f184v/2, 4 dec [15]98, Geert Corn. z. Nieupoorter verlijdt Elizabeth Corn. Willem Davidtssen wedue, zijn moeder, de somme van 900 car.gld. over de koop van “twee pannekeeten, selhuijsen, vangeputten, saten, erven ende alle t gevolghe van dien”, staande buiten de Noorthaven poorte, ... <fiche B4-040>

RAZE 3851b, f184v/3, [4 dec 1598], Rochus Corn. z. Meere stierman en Corn. Crijnsse Weute, elk een voor al, verlijden Corn. Jacob Wisse, Rochus Heijndricxssen en Jan Adriaenssen Keersmaker de schiptimmerluden, elk bij equale portie, de somme van £88 [toegevoegd: over een nieu boot] ... <fiche B4-040>

RAZE 3851b, f184v/4, 5 [dec 1598], Matheus Cock verkoopt Adriaen Pietersse “een panne keete met 2 pannen, selhuysen, helsaten, vange putten, erve, ende alle t gevolghe van dien”, staande [bij Zierikzee] buiten op den Heunaersdijck, als hij comparant bij decrete [marge: “vanden Hove van Hollant” in koop verkregen] heeft, ... <fiche B4-040>

RAZE 3851b, f185/1, 6 dec [1598], Adriaen Pieterssen verlijdt Matheus Cock de somme van 2560 car.gld. over de koop van een pannekeete met 2 pannen, gestaan aan de noordzijde van de haven, ... <fiche B4-040>

RAZE 3851b, f185/2, [6 dec 1598], [doorgehaald en niet gepasseerd387], Jan Janssen Camerlinck molenaer verlijdt Jan Davidtssen de molenaer de somme van 50 car.gld. ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld, welke penningen hij comparant op rente onder hem zal houden 4 jaar lang, jegen den penninck 14, ...; onderpand: zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobel straete, daar hij nu jegenwoordig in woont, mitsgaders nog zijn helft van de “coren mole, carre peert” en alle t gevolge van dien, staande achter “de Drye Coningen clooster”, ... <fiche B4-040>

RAZE 3851b, f185/3, [6 dec 1598], Jacob Janssen arbeyder verlijdt Jan Franchois de backer £6 van “gehaelde waere”, ...; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] aan de Suijtwelle poorte, ... <fiche B4-040>

RAZE 3851b, f185/4, 7 dec [15]98, Corn. Jorissen oudt schoemaker verkoopt Bastiaen Jacobssen [bovengeschreven: van Vianden] een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op St Joos meet, vrij van erfpacht, ... <fiche B4-040>

RAZE 3851b, f185/5, 8 dec [1598], Bastiaen Jacobssen van Vianden verlijdt Corn. Joris oudt schoemaker de somme van £7 over de koop van t huijsken vers. [zie vorige acte], ... <fiche B4-040>

RAZE 3851b, f185v/1, 9 dec 1598, Jan Pieterssen huijstimmerman verkoopt aan Lieven Ruyte Sebastiaens z., onsen medebroeder in Raede, de somme van £2 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Middelstrate, gekomen van Anthonis Janssen Bouman, binnen deze landgemerken, oost af Corn. Jan Domissen, zuid de vroone, west Niclaes Claessen den jongen bastaert, noord de straete, de rente te betalen telken prima Augustus, 1599 t eerste jaar, ... <fiche B4-041>

RAZE 3851b, f185v/2, [9 dec 1598], Jan Lievenssen Grutte verlijdt Witte Pauwelssen en Frans Adriaenssen metsers elk 10 s. erfelijke rente, losbaar den penninck 14, te betalen telken Pasen, 1599 t eerste, dit alles overmits de koop van een ledige erve, gelegen in de Molestrate, die onderpand zal blijven, liggende oost de strate, zuid Abraham Tack, west de vroone, en noord Pieter Philipssen metser, ... ; [in de marge: den rentebrief verleden ten behoeve van Frans Adriaensse metser van 10 s. erfelijk, mij ondergeschr. vertoond door Michiel Davitse visscher, is voldaan en betaald, actum den 11 dec 1683, (wg) P. Boeye, 1683] ... <fiche B4-041>

RAZE 3851b, f186/1, 10 dec [1598], Cornelis Lievenssen Vager als koper, Jan Andriessen Vel schipper, Heijndrick Adriaenssen Saijer, mede schipper, en Jacobmynken Lieven de Vagers wedue, dezelve verkiezende de vers. Cornelis, haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, alle drie borgen, met gezamenderhand, verlijden Corn. Maertssen Gistman, schipper van Horen [= Hoorn], de somme van 1241 car.gld. over de koop van een craveelschip, ... <fiche B4-041>

RAZE 3851b, f186/2, [10 dec 1598], Pauwels Aertssen verlijdt Jan Adriaenssen Ketelaer als oom en voogd van de weeskinderen [van] wijlen Pieter Adriaenssen Ketelaer tot derselver weesen behoeve, de somme van £87.10.0 over de koop van [bovengeschreven: [de] helft van de] twee zesde parten van twee “vischboots”, op welke eene boot stierman is Aelliaen Bette en op de anderen Lieven Digmanssen Sterckert, ... <fiche B4-041>

RAZE 3851b, f186/3, 12 dec [15]98, Heyndrick Claes Pieterssen verkoopt Corn. Corn. Willemssen als Heylige Geestmeester deser stede, tot desselfs Godshuse behoeve, de somme van £2 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 16388, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, gekomen van Matte Jan Diricxssen, binnen deze landgemerken, oost Anthonis Hubrechtssen, zuid de strate, west Lijsbeth vissers, en noord de straete, ... :|: te betalen telken St Jacobsdage, waarvan het eerste jaar rente verschenen was Jacobi lestleden, ...; dit alles overmidts hij comparant zijn huis met de last van de vers. rente van de erfgenamen van de vers. Matte heeft gekocht, en de vers. Matte de vers. rente “den H. Geest tot een testament beset heeft”; ... <fiche B4-041, B4-042>

RAZE 3851b, f186v/1, 14 dec [15]98, Job Lievensse verkoopt Marinus Jacob Pierssen tot Kerkwerve een half gemet 47 r. korenland, gelegen in Mosselee bevanck aldaar, gemeen met Marinus Jacobssen en de voorkinderen van Salomon Roelantssen, wesende het 10e deel van 6½ gem. 26 r., oost, zuid en west Marinus Jacobssen voorn., en noord de weg, item nog het 10e deel in een half gemet en 60 r. moerweye, bedragende 21 r., liggende in t Moer bevanck van Duvendycke [= Duivendijke], en gemeen als voren, ... <fiche B4-042>

RAZE 3851b, f186v/2, 16 dec [15]98, Adriaen Rengerssen van Steenbergen arbeyder verlijdt Lenert Mogge als penningmeester sLants van Schouwen “tot desselfs Lants behouve” de somme van £17.6.8 ter cause van “achterstellige” pachten van Flauwers moer, ...; onderpand: zijn huis, ... <fiche B4-042>

RAZE 3851b, f186v/3, [16 dec 1598], Jan Lievenssen Grutte verkoopt Remeeus Crijnssen schipper een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de [doorgehaald: Venckel; bovengeschreven: Mole] strate, vrij van erfpacht :|: ofte rente, ... <fiche B4-042>

RAZE 3851b, f187/1, 17 dec [15]98, Remeeus Crynssen schipper verlijdt Jan Lievenssen Grutte £204.12.4 over de koop van t huis, hiervoren geroert [zie vorige acte], te betalen £8 alle “nieuwe jaersdage”, 1600 t eerste, ... <fiche B4-042>

RAZE 3851b, f187/2, 15 [dec 1598], [marge: “desen datum389 per abuys naer gestelt”], Jan Lievenssen Grutte belooft Remeeus Crijnssen schipper te vrijwaren van alsulken 7 car.gld. 5 st. erfelijke rente sjaars, gaande uit zijn huis mette gevolge van dien, staande in de Venckel strate, nu aan de vers. Remeeus verkocht zonder deselve last, welke rente hij comparant belooft heeft binnen de eerstkomende twee jaar af te lossen of op een ander pand te constitueren, ... <fiche B4-042>

RAZE 3851b, f187/3, [17 dec 1598], Lenert Thonissen Schraphage, wonende in Zonnemaire, verlijdt Ieman Gillissen Poppe de somme van £20 van afgerekende schuld en geleend geld; onderpand: t vierde part in d een helft van 9 gem., luttel min ofte meer, koren- en weiland, binnen deze landgemerken, oost af Crijnken Peereters, zuid Ocker Boeije, west Janne Conincx, noord de wezen van Jacob Claes Brantssen, gelegen t vers. land in Zuytlocke alnoch met zijn moeder, broeder en zuster gemeen en onvercavelt, ... <fiche B4-042>

RAZE 3851b, f187/4, [17 dec 1598], Davidt Franssen als sequester in de achtergelaten goederen van Jan Herberssen cramere belijde getransporteert te hebben :|: aan Rochus Adriaenssen Hoffer, jegenwoordich heer burgemeester der vers. stede, de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Jan Roelantssen bierdrager, met de rest en inhoud van £48.10.0, op termijnen van £4 sjaars, telken Bamisse, ... <fiche B4-042, B4-043>

RAZE 3851b, f187v/1, [17 dec 1598], idem [= Davidt Franssen q.q.] verkoopt Commer Corn. de schepenen schuldbrief en t recht van dien, met de rest en inhoud van £360.6.8 op termijnen van £16.13.4 sjaars, verschijnende telken Bamisse, ... <fiche B4-043>

RAZE 3851b, f187v/2, [17 dec 1598], idem [= Davidt Franssen q.q.] verkoopt mr Jan Boenaert den sirurgijn390 de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van deselve mr Jan Boenaert, met de rest en inhoud van £67 op termijnen van £4 sjaars, telken Bamisse, ... <fiche B4-043>

RAZE 3851b, f187v/3, 22 dec [15]98, Joos Symonssen verkoopt Adriaen Pieterssen Hollander, wonende in de Moer, 2½ gem. 40 r. moerweye, gelegen in t Zuidervierendeel, staande op zijn comparants name, oost Jacob Lenertssen Naeckt, zuid de weg, west en noord Adriaen Pieterssen vers., ... <fiche B4-043>

RAZE 3851b, f188/1, 22 dec 1598, Cornelis Digmanssen schipper als koper en Anthonis Maertssen wagemaker, beide met gezamenderhand, verlijden Lenert Jacobssen schipper 450391 car.gld. over de koop van de een helft van een craveelschip, ...; te betalen 100 gld. “tot Goessche marckt” komende, en daarna 50 gld. enz., ... 392 <fiche B4-043>

RAZE 3851b, f188/2, 28 dec [15]98, Jan Corn. z. Backer verkoopt Heyndrick Claes Pieterssen tinnegieter de somme van £2 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 16, dezelve hypothekerende op en uit zijn twee393 huizen en t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op den Dam, binnen deze limiten, oost en zuid de strate, west Tomas vande Plas, en noord d erfgenamen van Pieter Bloke, te betalen telken Bamisse, ...; dit alles overmits hij comparant de vers. twee huizen van de voorn. Heijndrick Claessen gekocht heeft met de voors. last van £2, ...; af te lossen met £32394 tot hoofdgeld, ... <fiche B4-043>

RAZE 3851b, f188/3, 28 dec [15]98, Aert Goossen houtsager verlijdt Corn. Willemssen Vlaem 13 car.gld. over de koop van een “keete”395, staande [in Zierikzee] bij de Weverswelle poorte, ... <fiche B4-043>

RAZE 3851b, f188/4, 26396 [dec 1598], Adriaen Pieterssen Hollander heeft gekocht van Joos Sijmonssen 2½ gem. 40 r. moerweye, gelegen in t Zuidervierendeel van Schouwen, nu staande op de naam van Joos Symonssen, welk land hij comparant belooft heeft nu mette nieuwe verheveninge te doen stellen op zijn eigen naam, enz. ... <fiche B4-043>

RAZE 3851b, f188v/1, 29 dec [15]98, Jan Janssen Camerlinck de molenaer verlijdt Jan Davidtssen molenaere 50 car.gld. ter cause van afgerekende schuld, spruitende over de koop van een halve molesteen, welke penningen hij comparant onder hem zal blijven behouden 4 jaar lang, jegen den penninck 14, daar af t eerste jaar rente verschijnen zal 9 april eerstkomend; onderpand: d een helft van zijn comparants mole met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] “achter de drije Coningen clooster, op de cade”, mitsgaders zijn huis etc., staande in de Lange Nobelstrate, daar hij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B4-044>

RAZE 3851b, f188v/2, 1 jan 1599, Jan de Jonge verkoopt Corn. Pieter Corn. z. van Borrendamme 1 gem. 35 r. korenland of daar ontrent, bij de hoop, gelegen in Poortambacht in t Barendyten bevanck, oost Corn. Meeus Lievenssen, zuid Pieter Corn. van Borrendam, west de weg, en noord Vroulyn Anthonis wedue, ... <fiche B4-044>

RAZE 3851b, f188v/3, [1 jan 1599], Pieter Laurissen Swane verkoopt Logier [doorgehaald: Corn.] Pier Aelliaenssen Matheussen tot Elkerzee 4½ gem. 6 r. land, wezende geestelijck land, gelegen in Cappelle “voor sijn deure”, oost Cornelis Coninck, noord “den zeedijck”, zuid hem comparant, west Corn. Roobolle, met alsulken conditien etc. als hij tselve van de Staten van Zeeland bij koop verkregen heeft, ... <fiche B4-044>

RAZE 3851b, f189/1, 3 jan 1599, Jan Lenertssen van Haemstede verkoopt Bartelmeeus Oole z. tot Haamstede een stuk korenland, groot 400 r., gelegen in Haamstede, in Willem Claessen bevanck, binnen deze landgemerken, oost af de weg, zuid en west Corn. Janssen Moy, en noord Marinus Lenertssen Heuter, ... <fiche B4-044>

RAZE 3851b, f189/2, [3 jan 1599], idem [= Jan Lenertssen van Haemstede] verkoopt Philip Tonissen in Ellemeet 1½ gem. weiland, geestelijck land, ofte daar ontrent, gelegen in t Oostervierendeel in de parochie van Ellemeet, oost de weg, zuid en noord Philip Tonissen vers., west d erfgenamen van Corn. Lenertssen, ..., beloofde hem geen vorder waerschippe te doen dan hij comparant van de Staten van Zeeland verkregen heeft. <fiche B4-044>

RAZE 3851b, f189/3, [3 jan 1599], Maijken Marinus Corn. Cote wedue, met [doorgehaald: Jacob] Jan Cornelissen Craker in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Ieman Cornelissen ouwe Ruijter 2 gem. 35 r. [tussengeschreven: moer] weiland, gelegen in Kerkwerve, in t [doorgehaald: Groote Weel; bovengeschreven: Ieman Corn. Wisse] bevanck, oost de “ouwe vaert”, zuid de vers. Ieman, west “een verloren wecken”, noord Toonken Ieman Jan Corn. Soeteman wedue, item nog een half gem. 30 r. korenland aldaar, oost “wtgelaeden goet”397, zuid de weg, west Stoffel Corn. Jongeswager, en noord “wtgelaeden goet”, ... <fiche B4-044>

RAZE 3851b, f189/4, [3 jan 1599], Rocus Hoffer verkoopt Lenert Hoffer, zijn broeder, 3 gem. preter 6 r. korenland, liggende in Poortambacht, in t Hout vate bevanck, oost de weg, zuid d erfgenamen van Liele Peerde Cooper, en noord hem comparant, ... <fiche B4-044>

RAZE 3851b, f189/5, 4 jan 1599, Lenert Hoffer verlijdt Rocus Hoffer, zijn broeder, £31.10.1.8 over de koop van 3 gem. preter 6 r. korenland [zie vorige acte], ... <fiche B4-044>

RAZE 3851b, f189v/1, 4 jan 1599, Pieter Joris z., overman, verkoopt vanwege Betken Feels wedue een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Wevershouck, met 2 s. 4 g. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, aan Lodewyck Janssen cleermaker, ... <fiche B4-045>

RAZE 3851b, f189v/2, 5 jan [15]99, Lodewyck Janssen cleermaker verlijdt Betken Feels de somme van £75 over de koop van een huis [zie vorige acte], te betalen £5 Pasen eerstkomende, en daarna vanaf 1600 telken Lichtmisse £5, ... <fiche B4-045>

RAZE 3851b, f189v/3, [5 jan 1599], Corstiaen Claessen Heyndrick Claessen, voor hemzelf en als voogd van t weeskind van Arent Claessen, Niclaes Claes Pieterssen, onsen medebroeder in Wette, voor hemzelf en als gemachtigde van sr Dirick Claessen, zijn broeder, Symon Lievenssen Coolleman als getrout hebbende Anneken Pieter Claessen dr., Jaques Haijman filius Pieter Claessen, en Jan Jacobssen Boeije als getrout hebbende Cornelia Lieven Lenerts dr. voor hemzelf en hierin vervangende Diricxken Claes dr., wedue wijlen Corn. Heyndricxssen Vogelaere, alle tesamen erfgenamen pro parte in de achtergelaten goederen van wijlen Matte Jan Diricx dr., heurl. comparanten moeije en grootemoeije was respective, sal. me. alhier binnen deser stede overleden, transporteren aan Libert Geert Janssen, poorter tot Gurchum398, heurl. respective neve, de nabeschreven partijen land, gelegen ontrent de vers. stad en jurisdictie van Gurchum, henl. te cavele gevallen in t sterfhuis van de vers. Matte Jan Diricx dr., ende eerst 5 margen land, gelegen op Oosterwyck aan de Coenaertssen wegh, nog 17 :|: hond land, gelegen in Heuckelen brouck, belast met “twee capoenen” sjaars, item en ten lesten nog 2 gem. land, gelegen in Hooghe dalen, met een “greijndeken, binnen ende buyten dycx”, ... <fiche B4-045>

RAZE 3851b, f190/1, [5 jan 1599], Heyndrick Claessen tinnegieter verlijdt Arendine Arent Claessen dr., zijn nichte, £152.16.0 over de koop van t vijfde part van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, gekomen van Matte Jan Diricx dr., de vers. Arendine bij goedwillige cavelinge ten cavele gevallen [en] hem comparant te danke geleverd, te betalen £8 sjaars, telken 7 juni, 1599 t eerste jaar, ... <fiche B4-045>

RAZE 3851b, f190/2, 6 jan 1599, Jan Lenertssen [gezegd] zwart Leenkens Jan, verkoopt Corn. Corn. Janssen den jongen Blauwen, de nabeschreven partijen weiland, en eerst 6 gem. 130 r., gelegen in t bevanck “daer t Clockhuysken in placht te staene”, binnen deze landgemerken, oost af de weg, zuid d erfgenamen van Mareken Corn. Heyndricxssen wedue, west “de scheet” van Rengerskerke, en noord d erfgenamen van de vers. Mareken, item nog 1½ gem. 75 r. wei, gelegen in t bevanck oostwert vande Coolwegh, binnen deze landgemerken, oost “de scheet” van Kerckercke [!= Kerkwerve], zuid Geert Michielssen, west “den Coolwegh”, en noord Mayken Corn. Heyndricx erfgenamen vers., tesamen 8 gem. 55 r., ... <fiche B4-045>

RAZE 3851b, f190/3, [6 jan 1599], Rochus Hoffer verkoopt Bouwe Corn. de nabeschreven partijen land, eerst 3 gem. 40 r. koren- en weiland, gelegen in Poortambacht, in Wackersdam bevanck, het korenland binnen deze landgemerken, oost en noord af hem transportant, zuid de weg, en west de vers. Bouwe Corn., het “weyken”, zuid “den heerwegh”, oost en noord Bouwe [vers.], west Engel Gauwe, ... <fiche B4-045>

RAZE 3851b, f190v/1, 6 jan 1599, Bouwe Cornelissen verlijdt Rochus Hoffer £47.15.4 over de koop 3 gem. 40 r. land [zie vorige acte], ... <fiche B4-046>

RAZE 3851b, f190v/2, [6 jan 1599], Corn. Cornelissen den jongen Blauwen verlijdt Jan Lenertssen dictus zwart Leenkens Jan £72.5.8.12 over de koop van 8 gem. 50 r. land [zie acte f190/2], ... <fiche B4-046>

RAZE 3851b, f190v/3, [6 jan 1599], Jan Lenertssen van Haemstede verkoopt Lambrecht Jacobssen Coninck een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, “uutcommende in de Potstrate”, vrij van alle commer en lasten, ... <fiche B4-046>

RAZE 3851b, f190v/4, 7 jan [15]99, Geert Corn. Nieupoorter verkoopt Anthonis Corn. Bartelmeessen Verhelle “een pannekeete, selhuijs, vangeput, sate ende alle t gevolge van dien”, [bij Zierikzee], “staende t enden op t uterste vande havencant aende noortzyde vande havene op den Heunaersdyck”, [marge: “met de last vande half kaije aende havene, welcke helft vande kaije staen sal tot zyne comparants laste ter tyt toe de nieuwe havene doorgesteken sal wesen ende niet langer”], ... <fiche B4-046>

RAZE 3851b, f191/1, [7 jan 1599], Jan Davidtssen de molenaere vrijwaart met dezen brief Pieter Janssen Camerlinck de molenare als koper van d een helft van een coren mole metten gevolge van dien, staande “opde cade aende stadts vesten alhier”, bij hem in kope verkregen van Jan Corn. Cloote molenaer, van eventuele lasten, die nog op de molen zouden mogen rusten op grond van oude schepenen brieven, ... <fiche B4-046>

RAZE 3851b, f191/2, 12 jan 1598[sic; lees 1599], Jan Lenertssen dictus zwart Leenken Jan transporteert aan d eersame Rochus Adriaenssen Hoffer, onsen medebroeder in Wette, de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende op Corn. Corn. Janssen den jongen Blauwen, met de rest en inhoud van £54.12.4.12 op termijnen van £17.13.4 sjaars, verschijnende telken kersmisse, ...; dit alles in vernietinge van een schepenen schuldbrief, gelijke somme inhoudende, sprekende tot laste van hem comparant; onderpand: “een meet corenlant”, gelegen buiten de Havenpoorte aan de stadts veste, mitsgaders nog “een meetken lants”, gelegen in het Rafoele bevanck, bij hem comparant van de vers. Hoffer gekocht, ... <fiche B4-046>

RAZE 3851b, f191v/1, 13 jan [15]99, [doorgehaald], Corn. vander Heyden verkoopt aan Arent vander Heyden, zijn zoon, 13½ gem. koren- en weiland, gelegen tot Brijdorpe in den lande van Schouwen, waarvan 7 gem. korenland, en de resterende gemeten weiland, aan het kerkhof van Brijdorpe voors., genaamd “Kouwenburghs houck”, dit alles om een somme van penningen, die hij transportant aan de voors. Arent, zijn zoon, schuldig is, ... <fiche B4-047>

RAZE 3851b, f191v/2, [13 jan 1599], Corn. Davidtssen verckenslager en Pieter Corn. heerde, elk een voor al, verlijden Adriaen Iemanssen, wonende tot Seroskercke [= Serooskerke], de somme van £54 over koop van beesten, hem Corn. Davidtssen te danke geleverd, te betalen vastenavond 1599 en 1600 elk £7, en daarna telkens £6, ...; Corn. belooft zijn borg te vrijwaren, ... <fiche B4-047>

RAZE 3851b, f191v/3, [13 jan 1599], Corn. vander Heyden verlijdt Arent vander Heyden, zijn zoon, £100 min ofte meer, als men bij slot van rekening zal bevinden, dat hij aan zijn zoon schuldig en ten achteren wezen zal, “welcke rekeninge hy sal poogen eerstdaechs gedaen sal werden”, ...; stelt hiervoor tot hypotheek in handen van Arent vander Heyden, zijn zoon, de nombre van 13½ gem. luttel min ofte meer land, daar af de zeven gemeten zijn korenland, en de reste weije, gelegen in Brijdorpe aan het kerkhof, genaamd “Couwenburghs houcken”, ... <fiche B4-047>

RAZE 3851b, f191v/4, [13 jan 1599], Neelken Jacob Vogels dr., wedue van Davidt Dycke, verlijdt Grietken Dijcke £19.8.6 “over haer mans deel verlyes in een vischboot ter zee verdroncken, daer in gerekent van t passepoort op t schip geble...(?399) voor den tyt van een halff jaer”, ... <fiche B4-047>

RAZE 3851b, f192/1, 14 jan [15]99, [in de marge: “overmans”], Lodewyck Janssen cleermaker verkoopt Niclaes Franssen arbeyder een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Wevershouck, met sulken commer van erfpacht, ... <fiche B4-047>

RAZE 3851b, f192/2, 15 jan [1599], Niclaes Franssen verlijdt Lodewijck Janssen cleermaker £41 over de koop van t vers. huis [zie vorige acte], ... <fiche B4-047>

RAZE 3851b, f192/3, [15 jan 1599], Adriaen Claes Oole400, wonende tot Brijdorpe, verkoopt Adriaen Danielssen drie “melckkoeijen”, te weten een rode, een zwarte en een grauwe, item nog drie “veersen”, een rode en twee zwarte, mitsgaders al het voer, “soo hoeij als stroo”, met de mispit op zijn hofstede liggende, en bovendien nog zijn “huijsinge” metten gevolge van dien, staande “aenden Schouschen dyck”, welke bestialen hij comparant zal “uutwinteren mette selve voeringe” tot meije nu eerstkomende, dit alles overmits de somme van £17.7.11, die hij aan de vers. Adriaen ten achteren is, zo van pacht als ook verschoten penningen, “welverstaende indien hy comparant de bovengemelde somme betaelt tusschen dit ende den ougstmaent comende, soo sal hy zyne bestialen mette huijse voornoemt wederomme aen hem mogen aenvaerden; indien niet dat den vers. Adriaen Danielssen de vers. ses bestialen sal aenslaen, vervreemden, vervoeren, vercoopen, mitsgaders oock de vers. huysinge, als zijn vrij eygen goet, sonder eenich rechtvorderinge daer omme wille te doen, aenveerden”, ... <fiche B4-047>

RAZE 3851b, f192/4, [15 jan 1599], Mathys Jobssen Blanckert de visser verkoopt Cornelia Job Dane wedue, zijn zuster, :|: de somme van 30 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, staande [in Zierikzee] in St. Domusstrate achter de Vischmarckt, oost Jan Baeck de ketelaer, zuid de vroone, west Cryn de heerde, en noord de strate, te betalen telken Pasen, 1600 t eerste jaar; dit omme de somme van £21 die hij comparant per afrekening aan zijn vers. zuster ten achteren is geweest, ... <fiche B4-047, B4-048>

RAZE 3851b, f192v/1, 15 jan 1599, Jan Barentssen arbeyder en Nele Dingmans dr., dezelve Nele Digmans verkiezende Jan Barentssen, haar zwager, als in dezen haar gekoren voogd, beide met gezamenderhand, verlijden sr Adriaen Corn. Willemssen, bailliu deser stede nomine officii, de somme van £10 ter cause van boeten, daar in zij comparanten op sGravensteen gecondemneert zijn, te betalen telken Bamisse £2; stellende tot onderpand de vers. Nele Dingemans haar huis metten gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Potstrate, daar zij jegenwoordig in woont, en Jan Barentssen beloofde Nele Digmans van d een helft van de vers. somme te bevrijden op gelijk verband als boven, ... <fiche B4-048>

RAZE 3851b, f193/1, 16 jan [15]99, [boven staat: “overmans waerschippe”], Corn. Cornelissen Cooper transporteert aan Jan Claes Brantssen “een schuijre, erve achteraan liggende”, met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] achter sGravensteen over de strate, vrij van erfpacht, etc., conform de oude waarschipbrief, en gelijk hij de vers. “schuijre, erve, padt daer beneffens liggende, met alle t gevolge van dien” tot nog toe gebruikt en bezeten heeft, ... <fiche B4-048>

RAZE 3851b, f193/2, [16 jan 1599], Hans Mollemans als deken, Jan Constant, Corn. Janssen, en Heijndrick Heijndricxssen, alle drie ommegangers van Sinte Niclaes gilde, met advies en consent van d eersame Jacob van Bosschuijsen, overdeken vanden selven gilde, transporteren en verkopen Heyndrick Hermanssen van Thuijl 5½ gem. korenland, luttel min ofte meer, gelegen in t Kercke bevanck van Kerkwerve, ... <fiche B4-048>

RAZE 3851b, f193/3, 17 jan [15]99, Jan Claes Brantssen verlijdt Corn. Corn. Cooper, onsen medebroeder in Raede, de somme van £260.6.8 over de koop van “een schuijre, erve ende alle het gevolge van dien, staende in de Hoochmolestraete achter sGravensteen over strate”, ... <fiche B4-048>

RAZE 3851b, f193/4, [17 jan 1599], Dirick Heindricxssen bierdrager, als getrout hebbende Neelken Pieters dr. van Rosendale [= Roosendaal], transporteert aan Stoffel Adriaenssen van Rosendale de twee schepenen rentebrieven en t recht van dien, de een inhoudende :|: 5 gulden, “10 st. voor den gulden ende 3 gr. brabants voor den stuver”, tsamen jaarlijks rentende, verzekerd op zekere partijen land, verschijnende telken Matheeus dage, [en] de andere brief inhoudende 30 stuvers sjaars, “t stuck tot drije groote brabants”, erfelijk en eeuwig, verschijnende telken Sinte Servaes dagh, met alle verschenen en verlopen renten tot datum van desen, ... <fiche B4-048, B4-049>

RAZE 3851b, f193v/1, [17 jan 1599], Heyndrick Logierssen, als getrout hebbende Toonken Willeboorts dr., transporteert aan Gillis Iemans Poppe de schepenen rentebrief en briefs recht van 10 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, verzekerd zijnde op zeker huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] voor de Gasthuijsbrugge, genaamd “den Moriaen” op den hoek van t Visslop, met alle verlopen en verschenen renten, ... <fiche B4-049>

RAZE 3851b, f193v/2, 17 jan [15]99, Jan Jacobssen Smack transporteert aan coome Jan Heynessen “alsulcken pachtcedulle ende t recht van dien, van een wintmole, staende [bij Zierikzee] buten de Zuijthaven poorte, sprekende tot laste van Adriaen Janssen ende Jan Pieterssen Nauooge, beyde molenaers, de selve mole met allen gevolge van dien gehuyrt hebbende, omme daer uut te ontfangen den pacht van vier jaeren lanck aen een geduerende tot 40 ponden gr. vls. tsjaers, alle drije maenden gelt, bedragende 10 ponden gr. vls.”, waarvan het eerste vierendeel jaars zal verschijnen prima augustij eerstkomend tot behoeve van coome Jan Heynessen voors., enz.; Smack garandeert de betaling van deze £10, zelfs als de molen “quame te periculeren, soo van brande ende omme waeijen”, ... <fiche B4-049>

RAZE 3851b, f194/1, 20 jan [1599], Marcus Diricxssen arbeyder verkoopt Arent Vlam den lakencooper de somme van 10 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] “tusschen het Bedde weegh”, binnen deze landgemerken, oost af Bartelmees Corn., zuid de strate, west Frans de visser, en noord Jan Janssen visser, enz., te betalen telken 23 januari, 1600 t eerst, ... <fiche B4-049>

RAZE 3851b, f194/2, [20 jan 1599], Engel Adriaenssen [gezegd] Batenburger Engel transporteert aan Job Heyne de schiptimmerman een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Vrije, genaamd “de Vier Henskinderen”401 met de last van 20 s. erfelijke rente sjaars, uit het vers. huis gaande, ... <fiche B4-049>

RAZE 3851b, f194/3, [20 jan 1599], Mathijs Pieterssen schoelapper verkoopt Heyndrick Logierssen als actie en transport hebbende van Lieven Franssen, beide aannemers geweest zijnde van de huisschatting van de huizen deser stede de somme van 10 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Maerstrate, oost af de :|: huijsinge van Pincxt Diricx wedue, west de strate, zuid Niclaes den hoenderman, en noord Dirick Bartelssen, te betalen telken Vastenavond, 1600 t eerste; dit alles overmits de huisschatting die Mate Daecx wedue, zijn comparants “sweger moeder” voor een derde part van haar huis, staande op de Melckmart, en hij comparant over de twee derde parten van zijn huis, staande in de Maerstrate vers., zo aan Lieven Franssen en [aan] hem comparant (sic; lees acceptant) schuldig gebleven zijn, ... <fiche B4-049, B5-001>

arrow-up

Verder naar RAZE 3851b, fiche 5

Noten bij fiche 4

277Dit hoort eigenlijk vó&oacuter het invoegteken te staan, dus direct ná Jan Janssen Vlam.

278Grootte nog onzeker; er stond eerst een gemet preter 20 r., maar tussen “een” en “gemet” is het woord “halff” toegevoegd, en de “p” van preter is doorgehaald en daarboven staat “C [= honderd] ende”

279Mogelijk slaat dit ook op Pier Plas als belendend.

280Na Phlips begon de klerk met de eerste letter van de achternaam, maar bedacht al snel dat deze naam niet meer op de regel zou passen, en begon dus maar opnieuw op de volgende regel.

281Hier staat geen “4”, maar een op de oude manier geschreven “5”! Zie voor de schrijfwijze van de “4” het bladzij nummer rechts bovenaan: C [= honderd] 48.

282De klerk was even het spoor bijster, lees: desselfs.

283Hij was “doctor in de medicijnen”, zie f151v/2.

284Er worden in de marge geen schepenen vermeld.

285In de “parten” zijn de nodige veranderingen aangebracht, die ik hier niet weergeef.

286Het woord “arbeyder” is toegevoegd, boven het doorgehaalde “voor”

287Staat boven de regel tussengeschreven. Zeer waarschijnlijk dus is hij de vader van Andries Cornelissen.

288Er staat “met”, maar ook dit moet gelezen worden als “meet”.

289= hoedenmaker

290Essen, ten zuiden van Roosendaal, net over de Belgische grens.

291Wijm(en)land, stuk land begroeid met wilgen of rijshout. (WNT, onder Wijme)

292= linnewever

293Volgens het Zierikzeese erfrecht kon men slechts over twee derde deel vrij beschikken; een derde deel ging altijd naar de erfgenamen volgens de wet.

294Volgens WNT, Vierendeel, o.a. Oude naam voor zekere soort van (visch-) net, maar ik vraag me af, of dat hier, mede i.v.m. de vermelding van garen, juist is.

295Vermoedelijk te lezen als: ende noord [den wegh]

296Er lijkt eerst gestaan te hebben: £55.19.2

297Zie f148/1

298Onduidelijk, wat er nu precies staat. Vergelijk met de volgende acte en met f148/1, waar hij sr Johan van Kellenburgh resp. van Kellenbergh heet

299d.w.z. voormalig geestelijk land.

300Mogelijk een schrijffout; lees: anderhalf gemet. Of anders is de totale grootte van 3 gem. 105 r. niet goed.

301Een dergelijke formulering komt bij dit soort acten ook regelmatig voor; hier maar eens voluit.

302Dit woord staat er abusievelijk twee keer.

303In de vorige acte staat: Oostervierendeel.

304Oud woord voor “weefster”

305= linnewever

306Er stond (vermoedelijk) eerst 11½ gem. 85? r.

307Bovengeschreven, en daarna voor de duidelijkheid nog in de marge herhaald.

308Lezing van “Doen” is onzeker, en daarmee ook het volgende woord: Willem of Willemssen [er staat slechts een W met een afkortingsteken].

309Er staat abusievelijk: pofijte.

310Oosrponkelijk gedateerd: 25 juni.

311Oorspronkelijk gedateerd: 26 juni.

312Er stond eerst Janssen, maar bovengeschreven (vermoedelijk) Claessen.

313Zie WNT, onder Quater. Quatertroij is een samenvoeging van “vier” en “drie” en betekent zoiets als “gemiddeld”

314In de schuldbrief [f157/1, ook f157/2] is sprake van twee huizen aan malkander.

315Op deze manier is het huis dus in 30! jaar afbetaald.

316Geen naam vermeld, maar zie f156/2.

317Corn. de Hertoghe was aanvankelijk als eerste genoemd, maar op die plaats doorgehaald; de aanduiding “sr” [seigneur] is op beide plaatsen tussengevoegd/bovengeschreven, maar aan het begin niet meer doorgehaald.

318Hooger M: [Majesteyt] is bovengeschreven; doorgehaald was Sal: G: [gedachtenis]. Opm: <volgens Winkler Prins encyclopedie, 7e druk> Johan Georg (1525 - overl. 8 jan. 1598), keurvorst van Brandenburg van 1571 tot 1591; hij verdeelde de bezittingen en liet aan zijn oudste zoon Joachim Frederik slechts het kerngebied Brandenburg. Joachim III Frederik, keurvorst van 1598 tot (zijn overlijden in) 1608. Niet duidelijk is mij nog de situatie tussen 1591 en 1598.

319Lees: van Olm.

320Lees: a Pratis.

321In de vorige, doorgehaalde, acte: Geert Pieterssen cuper.

322Deze deed in de vorige, doorgehaalde, acte niet mee; het bedrag was toen £95.11.0

323In de voorgaande, doorgehaalde, acte staat: staande op de Bevelantsche corenmarckt.

324= kaaskoper

325In de schuldbrief [in f160/2] staat “huijsarmemeesters” en dat is toch waarschijnlijker dan “wachtmeesters”.

326Er staat, door en boven “Caescooper” nog iets geschreven, twee of drie letters, maar dat is onleesbaar.

327Vermoedelijk Crema, gelegen tussen Milaan en Cremona (of anders Cremona).

328Er stond eerst: 9.

329Aangezien de hierna volgende schuldbrief op de 10e is gedateerd, hier dus 9.

330Het woordje “wint” was toegevoegd, terwijl na mole nog een doorgehaalde “m” staat, dus kennelijk heeft de klerk eerst willen schrijven, zoals in de vorige acte, “mole, molewerff” en dat dus vervangen door “wintmole”.

331= schout

332Zie ook volgende acte. De bedragen voor beide helften zijn niet gelijk!

333Geen voornaam vermeld maar blijkens trouwboek, ondertr. 3 apr 1594, Aechtghen [Lienerts].

334Gezien het volgende dus een boot, maar op dat moment kennelijk onduidelijk wat voor soort boot.

335= hoedenmaker

336Zie b.v. f158v/2, waaruit blijkt, dat er twee Anthonis Pieterssen's waren, een oude en een jonge.

337Twee maal een Lieven, maar geen vergissing!

338Er stond eerst Weijnssen, maar dat is gecorrigeerd in Weijns.

339WNT, onder Steen: Steenkraan, in pelmolens: de kraan door middel waarvan de rijn (molenijzer) recht in den steen wordt gelegd

340Er staat, zo ze zien, Willem met nog een afkortingsstreepje boven de e, eveneens een m aangevend; kennelijk heeft de klerk zich hier verschreven, en moet hier [zie ook volgende acte] gelezen worden: Willemssen.

341Nog onzeker; er zou ook “kuibber” (bedoeld als “kuiper”?) kunnen staan.

342Ook hier in de marge weer een “nota”, “dat desen brief geroijeert es ende gecorrigeert als in dit bygevoeghde blat”

343Het lijkt erop, dat de klerk eerst “kinderen” wilde schrijven, en vandaar ook het voorgaande “haere”.

344Zij heeft dus een kind en is bovendien zwanger (“begort es”); zie WNT, onder BEGORDEN.

345= Dreischor

346Hier moet nog iets tussengevoegd worden als: “en op t”

347Of 13; er staan geen punten op de letters.

348Zie f162/5, waar de naam “t Hooft” is.

349Mogelijk ook te lezen als 't Hoofken.

350Lees hier weer Kerkwerve.

351Deze is als schepen present.

352Lees: Dansonville

353De klerk begon met te schrijven “elff hon...” dus 1100 car.gld., hetgeen hetzelfde bedrag is.

354Diens patroniem is eigenlijk Severts/Sieverts; hier en in de volgende acte dus per abuis Segerssen genoemd.

355Onduidelijk of hiermee alleen het tweede jaar bedoeld wordt, of nog langer?

356Lees: 179!

357Betekenis nog onduidelijk.

358Nog onzeker; de “haal” is eigenlijk te lang voor “sone”, vandaar mijn interpretatie “Somer”.

359Hier staat “Maerten”, net als in f286/1, maar in f181/3 lijkt duidelijk “Mareken” te staan, of staat er “Mareten”?.

360In acte f174/1 staat “Lammere”

361Onduidelijk, hoe ik dit moet interpreteren. Is dit de belastbare grootte?

362In f172v/3 staat duidelijk 14½ gem. 102 r.

363Anneken [volgens de Vos, grafschriften Lieven Monsterkerk], vrouw van Hans van Mastricht.

364Deze “b”? is niet erg duidelijk, maar op deze plaats de meest acceptabele lezing.

365Helemaal onderaan staat het doorgehaalde begin van een nieuwe acte “Pieter Claessen molenaer vercoopt”, die op de keerzijde evenwel opnieuw in iets andere vorm wordt begonnen.

366Dit woord moet hier vervallen.

367Vermoedelijk regenbak.

368Er stond eerst: £21.8.6

369Mogelijk moet deze zin vervallen, samenhangend met de wijziging van het bedrag; het paspoort zou dan £2.8.6 gekost hebben (voor een half jaar); dat zou goed kunnen.

370Liele is dus een verkorte vorm van Elizabeth.

371Er stond eerst: 5.

372N.B. In de schuldbrief staat 21 car.gld.

373Ik begrijp niet waarom hij moet betalen voor zijn zoon, maar de lezing is correct; vergelijk ook de volgende acte.

374In 1543 (ZA, inv. 501 (Rek. I), nr. 1778) heet deze straat: Vrou Volckwyff strate

375Deze acte staat dus weer een dag eerder gedateerd, dan de voorgaande.

376het woordje “zes” is bovengeschreven.

377Er stond eerst: £40.5.5.12 ; er is kennelijk, zie volgende acte, nog een schuldeiser voor £3.13.4 bij gekomen.

378Er stond eerst: £90.4.6.12 ; zie voorgaande noot.

379Zie ook f173/1 en de noot aldaar.

380Er stond eerst: 15.

381Onduidelijk wat er nu precies staat; bedoeld wordt in elk geval “vijf”.

382Gelet op de verandering van de datum in f181v/2, kan deze serie ook op 15 november gepasseerd zijn.

383Dit staat per ongeluk twee keer.

384Er had, in samenhang met de doorhaling van de “weeskinderen” eerst £44 gestaan.

385Nog onduidelijk, waarom Warin heeft meebetaald.

386Er staat hierachter, bovengeschreven, nog iets, waarschijnlijk afgekort, wat ik niet weet te interpreteren.

387Er worden geen schepenen in de marge vermeld. Zie f188v/1, acte van 29 dec.

388In de marge nog eens nadrukkelijk herhaald, omdat er eerst 14 geschreven stond.

389Deze acte van de 15e hoorde dus hiervoor geplaatst te zijn.

390= chirurgijn

391Er stond eerst: 500.

392In de marge staat naast het eind van deze acte: A A ; dit verwijst naar de acte aan het eind van de bladzij, met B B in de marge, die hier tussengevoegd moet worden.

393Dit woord was toegevoegd, evenals de afkortingsstreep voor de slot-n bij “huysen”.

394Voor de duidelijkheid in de marge herhaald.

395Gezien de prijs een gewoon schuurtje, en geen pannekeet.

396Deze acte is kennelijk achteraf, en onderaan de bladzij, toegevoegd; in de marge staat “B B”, erop duidend, dat deze acte moet volgen op de acte van 22 december, bovenaan de bladzij, waar in de marge “A A” staat.

397Betekenis nog onduidelijk. Mogelijk land, dat niet in het heveningboek opgenomen is.

398= Gorchum

399Nog niet duidelijk hoe deze afkorting uitgewerkt moet worden; mogelijk “gebleven”, maar dat lijkt in het zinsverband niet zo goed te passen.

400In acte f255/3 wordt hij Adriaen Claes Cole genoemd.

401lees: de Vier Heemskinderen.

arrow-up

separator

RAZE 3851b
Register van schepenacten Zierikzee 1595-1602, bewerkt door Huib J. Plankeel

fiche 5

RAZE 3851b, f194v/1, [20 jan 1599], Herrent Heijndricxssen en Andries Rochusse metser, elk een voor al, vrijwaren van eventuele lasten Corn. Jacobssen Burgh op de koop van een craveelschip als deze eertijds heeft gekocht gehad van Nele Herrents dr., wedue van wijlen Job Jansse Bruynooge, ... <fiche B5-001>

RAZE 3851b, f195/1, 25 jan [15]99, Corn. Pierssen visser verlijdt Crijn Rochussen Weute de somme van £9.1.8 over het contingent van t verlies van een vischboot ... “met alle t volck ter zee gebleven”, daarin hij comparant een deel vanwege zijn [niet ingevuld] te gelden heeft, ... <fiche B5-001>

RAZE 3851b, f195/2, 26 jan [15]99, Lieven Jeught als erfgenaam van ouwe Cornelie Jeught, zijn grootmoeder, verkoopt Cryn Adriaenssen beenhacker van Brouwershaven, zijn zwager, de twee derde parten in een gerecht derde part van een huis met zijn gevolge, staande aan de noordzijde van de haven, met alsulken commer enz. ... <fiche B5-001>

RAZE 3851b, f195/3, [26 jan 1599], Jan Roelantssen schipper verlijdt Lenert Wisse den schiptimmerman de somme van £57 over de koop van een nieuw waterschip, te betalen £15 telken Lichtmisse, 1600 t eerste jaar, ... <fiche B5-001>

RAZE 3851b, f195/4, [26 jan 1599], Hans Winnepenninck den steenhouwer verkoopt mr Dirick Kemp402 een erfken, gelegen achter zijn comparants huis, daar hij nu jegenwoordig in woont, bij hem gekocht van Aert Hermanssen volder, staande ontrent het kerkhof, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af Bartelmees van Houck, zuid hem comparant, west en noord af de vers. mr Dirick Kemp, onder deze conditie dat indien de koper of zijn nakomelingen t vers. erfken begeerden te betimmeren, “dat hy sal vermogen in den zuytgevel [toegevoegd: boven en] beneden aen d een zyde te stellen drije lichten met opengaenden vensters over des comparants erve, mits daerinne by hem cooper stellende ysere roeden ofte gaerden, daer geen man doer comen mach” ...; compareerde Aert Hermanssen en heeft belooft de voorn. mr Dirick “ter oorsake van eenige evictien” vande huyse bij de voorn. Winnepenninck van hem gekocht, niet te molesteren, ... <fiche B5-001>

RAZE 3851b, f195v/1, 29 jan [15]99, mr Niclaes de Labluijn verklaart dat Marinus Jan Govertssen, eertijds getrout gehad hebbend Aechtken, de jongste dochter van hem comparant, geen huwelijks goed van hem ontvangen heeft, en dat hij comparant zijn twee oudste dochters beide “uut heeft gehijlaeckt”, te weten Neelken, zijn oudste dochter, tot twee diverse “reysen” toe, en Maijken, zijn ander dochter, eenmaal, “dit al tot syne groote sware coste ende laste”, en dat het redelijk is dat den voors. Marinus “daer tegens behoorde begroot te wesen”, zo begeert hij comparant “om zyn conscientie te quicten” de vers. Marinus te begroten tot de somme toe van £50 op de volgende conditie, te weten, alsoo hij comparant binnen zijn leven geen middelen heeft om Marinus daarvan contentement te doen, zo wil hij dat Marinus terstond na zijn overlijden betaald zal worden uit de twee huisbrieven, die hij comparant heeft berustende onder de vers. Marinus, bij zoverre hij comparant komt te sterven eer de paijementen van dezelve twee brieven verlopen zijn, [doorgehaald: en indien hij comparant langer leeft, zo is t redelijk, dat dezelve twee dochters hem comparant zullen onderhouden in eten, drinken ...] onder conditie nochtans dat Helias, de zoon van dezelve Marinus en Aechtken zijn huisvr was sal. me., niet “vercort ofte vermindert en zal werden van dezelve begrootinge, noch van tgene dat den vers. Marinus daeraen te cort gecomen es”, ... <fiche B5-002>

RAZE 3851b, f196/1, 30 jan [15]99, Rochus Corn. z. schipper verkoopt Corn. Janssen Boy een achtste part van een “coopvaerder” ... “met de ammonitie van oorloge daerop wesende”, genaamd “de Fortune”, dit alles over de vernietinge van een “schepenen verlijdt”, gepasseerd voor schepenen van Amstelredamme [= Amsterdam], waarin het vers. achtste part schips jegens Jacob Janssen Boij verbonden stond; compareerde mede Corn. Janssen Boij en verklaarde dat dit “verlijdt” onder hem geweest was, en hem “ontleijt ofte verloren te wesen”; mocht het later toch te voorschijn komen, dat zal het geen waarde meer hebben; beloofde daarom de voorn. Rochus Corn. z. [marge: mitsgaders Cornelie Digmans dr., zijn moeder, ...] de voors. Corn. Janssen waerschippe van t vers. achtste part schips te doen, ...; stelt de vers. Cornelie Digmans tot onderpand haar huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Potstrate, daar zij jegenwoordig in woont, ... <fiche B5-002>

RAZE 3851b, f196/2, [30 jan 1599], Willem Corn. Cooper, jegenwoordig dijkgraaf van Quaelambacht, verkoopt aan Anthonis Pieterssen, weert in “de Leeuwe”, een gemet preter 5 r. weiland, gelegen in Symon Achter Voren bevanck, binnen deze landgemerken, zuid af de wedue en erfgenamen van Jan Adriaenssen Crijgere met dewelke t vers. land “geemeene” is liggende, en noord af hem comparant, “in den houck van de wegh”, west af de weg, en noord af St. Jacobshuijs, ... <fiche B5-002>

RAZE 3851b, f196v/1, 30 [jan 1599], Witte Pauwelssen en France Adriaenssen metsers verkopen Abraham Janssen Tack een ledige “arve”, gelegen [in Zierikzee] in de Molestraete, met 20 s. erfelijke rente [sjaars], losbaar den penninck 14, binnen deze landgemerken, oost de straete, zuid Remeeus Crynssen, west de vroone, en noord de erve [van] Jan Lievenssen Grutte, ... <fiche B5-003>

RAZE 3851b, f196v/2, [30 jan 1599], Tanneken Hubrecht Iemanssen wedue, met Ieman Poppe in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Lieven Digmanssen Sterckert de somme £13 van “gehaelt suvelt”403; onderpand: haar huis, staande [in Zierikzee] achter de Vischmarckt in St Domus straete, ... <fiche B5-003>

RAZE 3851b, f196v/3, [30 jan 1599], [doorgehaald], Maijken Corn. Boots wedue, met Jan Corn. Krake, haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, transporteert aan Lenert Mogge een erfelijke rente van 12 s. sjaars, sprekende tot laste van den Lande van Schouwen, verschijnende telken februari, daaraf t eerste jaar tot behoeve van de vers. Mogge verschenen was in febr. 98, .. <fiche B5-003>

RAZE 3851b, f196v/4, [30 jan 1599], Jan de Cock schipper als actie hebbend van Corn. Ouwerkercke transporteert aan Marinus Mogge de schepenen schuldbrief en t recht vandien met de rest en inhoud van £40.13.4 op termijnen van £3 sjaars, verschijnende telken Goessche marct, daaraf Goessche marct lestleden £2.15.0 over reste van £3 ten behoeve van de vers. Marinus Mogge verschenen zijn, ... <fiche B5-003>

RAZE 3851b, f197/1, 31 jan 1599, Abraham Janssen Tack verlijdt Witte Pauwelssen de somme van 10 s. erfelijke rente, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op een erve, gelegen in de Molestraete, [zie f196v/1], te betalen telken Pasen, 1599 t eerst, ... en dit over de koop van de erve vers. <fiche B5-003>

RAZE 3851b, f197/2, [31 jan 1599], idem [= Abraham Janssen Tack] verlijdt gelijke 10 s. [zie vorige acte] aan France Adriaenssen metser, ... <fiche B5-003>

[Nota: Op 26 jan. 1599 werd door de Staten van Zeeland de 40e penning (een belasting van 2½ %) op de verkoop van onroerende goederen ingevoerd. De secretarissen moesten deze innen. In de marge van de acten vanaf 1 februari vinden we aantekeningen gemaakt, die hierop betrekking hebben, b.v. “vrij” [de godshuizen waren vrijgesteld], “onvrij”, “rest” [d.w.z. nog niet betaald]. Ik heb dit niet aangetekend, tenzij in bijzondere gevallen.]

RAZE 3851b, f197/3, 1 feb 1599, Huge Willemssen Keyser als deken van St Anthonishuys [in Zierikzee], met consent van Joris Pieterssen als overdeken van t selve Godshuijs, verkoopt Neelken Meertens dr. een “camer”, staande “binnen de poorte vanden selven Godtshuijse”, haar leven lang gedurende, met t gebruik voor haarzelf van t “bleyckhoff, t secreethuys, ende back, daer aff de voorn. Neelken Meertens sal hebben een slotel, beneffens allen anderen vrouwen aldaer int Godtshuijs wonende”, dit alles om de somme van £8, ... <fiche B5-003>

RAZE 3851b, f197/4, 2 feb [15]99, Lambrecht Jacobssen Coninck verlijdt Jan Lenertsz. van Haemstede de somme van £700 over de koop van een huis, erve en al zijn gevolge :|: staande [in Zierikzee] in de Middelstrate en “uutcommende in de Potstrate”, ... <fiche B5-003, B5-004>

RAZE 3851b, f197v/1, 2 feb 1599, Ieman Rengerssen Telle transporteert aan Lambrecht Janssen blauverwer een hof met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] jegens over de Watermole, met de last van 41 st. erfpacht jaarlijks, ... <fiche B5-004>

RAZE 3851b, f197v/2, 3 feb 1599, Lambrecht Janssen de blauverwer verlijdt Ieman Rengerssen Telle de somme van £63 over de koop van een hof [zie vorige acte] <fiche B5-004>

RAZE 3851b, f197v/3, [3 feb 1599], Abraham Janssen Tack verkoopt Jacob Jobssen visser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de [doorgehaald: Venckel; bovengeschreven: Mole] strate, met 20 s. erfelijke rente sjaars, ... <fiche B5-004>

RAZE 3851b, f198/1, 3 [feb 1599], Anthonis Bouman verkoopt Ocker Jan Anthonissen als vader en voogd van Willem Ockerssen, zijn zoon, tot desselfs Willems behoeve, 51 r. land, gelegen in Poortambacht int Bagyne bevanck, ... <fiche B5-004>

RAZE 3851b, f198/2, 5 feb [15]99, Jacob Jobssen visser verlijdt Abraham Janssen Tack de somme van £127.6.8 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande in de Molestrate404, te betalen “Paesschen dusent ses hondert” £6, en alle Pasen gelijke £6, ... <fiche B5-004>

RAZE 3851b, f198/3, [5 feb 1599], idem [= Jacob Jobssen visser] [verlijdt] de voorn. Abraham Janssen Tack de somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, te betalen telken Pasen, en dit over koop van t vers. huis, ... [marge: deze rentebrief, mij ondergeschr. vertoond bij Janna Tonis, is voldaan en betaald volgens quitantie op den 11405 oct. 1713, gesteld bij de wed. Stoutenberg, t oirconde getekend den 11 oct. 1713, in de plaats vande griffier, (wg) Pr. Boeije, 1713] <fiche B5-004>

RAZE 3851b, f198/4, 8 feb 1599, [acte doorgehaald; in de marge: sequitur post], Danewijff Claes dr. wedue van wijlen Adriaen Arentsen406 de glaesmaeckers wedue, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, belijde getransporteerd te hebben aan Pieter Adriaen Arentssen de glaesmaecker, haar zoon, d een helft van een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op de Appelmerckt, genaamd “de Magdalena”, ..., voor welk half huis en eigendom van dien de voorn. Pieter Adriaenssen glaesmaecker, mede comparerend, belooft heeft de voorn. Danewyff Adriaens wedue, zijn moeder, “te onderhouden in goede loffelijcke onderhoudenisse van eten, drincken, cleeden, reeden, sieck ende gesondt, op ende onder, mitsgaders vrij huijsvestinge te geven ende voorts alles met haer te doen, gelyck een goet kindt schuldich es ende behoort sijne moeder te tracteren ende houden de vers. Danewijff”, ... <fiche B5-004>

RAZE 3851b, f198v/1, 9 feb [15]99, Hugewyff Heyndricx wedue verkoopt Lieven Iemansse Cauwe een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Mole straete, vrij van erfpacht, ..., “midts dat sal volgen naer haer doot een schapraijken407, staende in den heert aende betstede”. <fiche B5-005>

RAZE 3851b, f198v/2, 10 feb [15]99, Lieven Cauwe Iemanssen verlijdt Hugewyff Heyndricx wedue, zijn “sweger moeder”, 800 car.gld. over de koop van t vers. huis [zie vorige acte], ... <fiche B5-005>

RAZE 3851b, f198v/3, [10 feb 1599], Lenert Maertssen lyndrayer verlijdt Adriaen Kakelare de somme van £52.19.0 over de koop van een zestiende part in een “buysche”, ... <fiche B5-005>

RAZE 3851b, f198v/4, [10 feb 1599], Adriaen Jacobssen seylmaker verlijdt Adriaen Kakelare £28.13.4 over reste van de koop van 3/16 part in een vischboot, ..., “daer stierman op es Steven Symonssen”, ... <fiche B5-005>

RAZE 3851b, f198v/5, 11 feb [1599], Corn. Jacobssen Hoffer verkoopt Ocker Jan Anthonissen een half gemet 100 r. land, gelegen in Poortambacht in Waddes ooge bevanck, oost af “de Dronckerts gilde”, zuid de weg, west Anthonis Herrentssen, en noord Logier Corn. heunare, ... <fiche B5-005>

RAZE 3851b, f199/1, 12 feb [15]99, [“overmans waerschip”], [doorgehaald], Anthonis Pieter Anthonissen den ouden, goutsmit, [toegevoegd: erfgenaam van zijn vader], als daarop gecaveld zijnde, verkoopt Maerten Jacobssen des baillius dienaer, een huis [in Zierikzee] met een hof en “padt” achter ontrent St Anthonis straete uitkomende, mitsgaders neffens tselve huis “zuijtwaert daeraen” nog een huis staande, en alle t gevolge van dien, gestaan ontrent jegenover “den convente van de Jacobiten”, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de straete, zuid af “mette vers. huysinge ende hoff” de “wooninge metten hoff” van Adriana Lenert Houtman wedue, west de straete “in t uutcommen vande padt voors. mette drije camers”, en noord Pauwels Bave, .. <fiche B5-005>

RAZE 3851b, f199/2, 13 feb [15]99, [doorgehaald], Maerten Jacobssen tsheeren dienaer verlijdt Anthonis Pieterssen den ouden de goutsmit de somme van £88.6.8408 over de koop van [zie voorgaande acte] <fiche B5-005>

RAZE 3851b, f199/3, [13 feb 1599], [doorgehaald: Fernoondus409] Alonso [toegevoegd: Hernandes] verkoopt Pieter Wouterssen creemer de somme van 30 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, [toegevoegd boven en in de marge: genaamd “de Maecht van Mechelen”], binnen deze landgemerken, oost af Seger Adriaenssen den timmermans wedue met haar kinderen, zuid af St Anthonishuys, west Jacob vande Velde, en noord de strate, te betalen telken Pasen, 1600 t eerste jaar, ... :|: ... dit alles om de somme van £21, die hij bekende van de vers. Pieter Wouterssen ontvangen te hebben, ... <fiche B5-005, B5-006>

RAZE 3851b, f199v/1, [13 feb 1599], Symon Crijnssen stierman belijde onder hem te hebben en schuldig te zijn aan Jacob Adriaenssen visser, de weese van Tanne Baerse, [marge: de somme van 200 car.gld], welke penningen hij, volgens de voorwaarden hierover 13 april 1597 gemaakt, nog weer twee jaar onder hem zal mogen houden, ingaande 13 april 1599, tegen 8% rente, ... <fiche B5-006>

RAZE 3851b, f199v/2, [13 feb 1599], Lieven Jobssen Blanckert verlijdt Nele Job Dane, zijn zuster, de somme van £40.13.4 ter cause van afgerekende schuld, ... :|: onderpand: zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Lange Groendal, oost de strate, zuid Jacob Carre, west de vroone, en noord Jan Willemssen visser, ... <fiche B5-006>

RAZE 3851b, f200/1, 17 feb [15]99, Niclaes Jobssen Vierlingh verkoopt Andries Rochus Iemanssen een gemet preter 10 r. korenland, met de vers. Andries gemeen liggende in een stuk van 2 gem. preter 20 r., in Poortambacht in t Galge bevanck aan de “cade”, binnen deze landgemerken, oost, west en noord Adriaen Lieven Aelliaenssen cum suis, en zuid de “cade”, om de somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, ... <fiche B5-006>

RAZE 3851b, f200/2, 18 feb [15]99, Andries Rochus Iemanssen verkoopt d eersame Niclaes Jobssen Vierlingh, onsen medebroeder in Wette, de somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een stuk korenland [zie voorgaande acte] te betalen telken 23 augusti, 1600 t eerste jaar, :|: ... <fiche B5-006, B5-007>

RAZE 3851b, f200v/1, [18 feb 1599], Pauwels Aertssen bailliu in Middelhernisse [= Middelharnis] als getrout hebbende Anneken Pieter Ketelaers wedue verkoopt Huge Willemssen Keyser een zesde part in een vischboot, ..., “daer van den stierman es Aelliaen Janssen Bette”, ..., beloofde daarom t zesde part van de “grooten vischboot” voorn. “over al op allen havenen, wateren, stroomen ende rivieren te waeren ende te claeren, dat de zelve vry ende vranck sal mogen varen ende zeijlen” ...; onderpand: nog een zesde part van een “grooten vischboot” ... “daer stierman op es Lieven Digmanssen Sterckert”, ... <fiche B5-007>

RAZE 3851b, f201/1, 18 feb [15]99, Lieven Tonissen [doorgehaald: schipper] visser verlijdt Crijn Rocussen Weute £4.11.8 over zijn contingent int verlies van een vischboot “daer Corn. Rochussen stierman met zyn gesellen in zee mede gebleven es”, ... <fiche B5-007>

RAZE 3851b, f201/2, [18 feb 1599], Jacob Barendynssen hackere en Maerten Jacobssen, zijn zoon, beide, met gezamenderhand, verlijden [doorgehaald: Corn.] Cryn Rochussen Weute £4.11.8 over t contingent vant verlies van den vischboot “daer Corn. Rochussen stierman met zyn gesellen in zee mede gebleven es”, ... <fiche B5-007>

RAZE 3851b, f201/3, [18 feb 1599], Lene Meyers, met Corn. Pieterssen visser in dezen haar gekoren voogd, mitsgaders de voorn. Corn. Pieterssen, met gezamenderhand, verlijden Cryn Rochussen Weute de somme van 27 car.gld. 10 st. ter cause als boven [= over t contingent vant verlies van den vischboot “daer Corn. Rochussen stierman met zyn gesellen in zee mede gebleven es”], ... <fiche B5-007>

RAZE 3851b, f201/4, [18 feb 1599], Aelliaen Aelliaenssen, wonende in Elkerzee, verklaart dat hij heeft aangenomen van sr Johan de Jonge, onsen medebroeder in Rade, te onderhouden “een halve rekeninge dycx”, gelegen aan de “zuijder dyck” sLants van Schouwen, welke voors. “halve rekeninge dycx” hij :|: comparant deze jegenwoordige heventijd heeft belooft “te bewaren, beschudden ende beschermen, uut allen sheeren ban, boeten ende breucken, de heventijt al uut geduerende, off dat hij in cas van negligentie daer aff verwonnen wesen sal”, ...; hij is reeds betaald, zo bij afrekening van verschenen landpachten, verschoten penningen als anders, ... <fiche B5-007, B5-008>

RAZE 3851b, f201v/1, 19 feb [15]99, Davidt Franssen als sequester in de achtergelaten goederen van wijlen Jan Herbertssen creemer verklaart openbaar bij een overman dezer stede “doen verkopen te hebben” aan Commer Cornelissen, ten behoeve van de gemeene crediteuren van Jan Herbertssen, de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Corn. Laurissen op Vianen, met de rest en inhoud van £8 ... <fiche B5-008>

RAZE 3851b, f201v/2, [19 feb 1599], Davidt Franssen als sequester in de achtergelaten goederen van wijlen Jan Herbertssen de cramer verklaart dat hij “bij eenen stadts overman openbaerlijck op de Gasthuijsbrugge (naer voorgaende crieren) heeft gedaen doen vercoopen ende vercoopt by desen” aan d eersame Rochus Adriaenssen Hoffer, onsen medebroeder in Wette, een schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Anthonis Borse, inhoudende over reste nog £136 op termijnen van £6 telken Bamisse, ... <fiche B5-008>

RAZE 3851b, f202/1, 19 feb [15]99, Adriaen Tonissen Spaengiaert en Benedictus Steenbreker, met gezamenderhand, verlijden Jan Gillissen schipper de somme van £58.6.8 over de koop van d een helft van een “smalschip”, ... <fiche B5-008>

RAZE 3851b, f202/2, [19 feb 1599], Davidt Franssen als sequester in de achtergelaten goederen van Jan Herbertssen cramer transporteert aan sr Johan de Jonge, onsen medebroeder in Rade, de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Jan Wormer cuper als principael en Jan Diricxssen horelogiemaker als borg, beide wonende tot Delft, met de rest en inhoud van £35.16.8 ...; compareerde mede Commer Corn. en stelt zich borg voor het geval dat de Jonge niet volledig betaald zou worden <fiche B5-008>

RAZE 3851b, f202/3, 22 feb [15]99, Pieter van Herentals den timmerman verkoopt Willem Jobssen visser een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Venckel straete, met 20 s. erfelijke rente sjaars, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid Corn. Bolle, west de vroone, en noord Willem Claessen visser, ... <fiche B5-008>

RAZE 3851b, f202v/1, 23 feb [15]99, Willem Jobssen visser verlijdt Pieter van Herentals de somme van 804 car.gld. over de koop van een huis, erve en alle zijn gevolge, staande in de Venckel strate [zie voorgaande acte] te betalen Pasen eerstkomend 48 car.gld. en daarna telken vastenavond 36 car.gld. <fiche B5-009>

RAZE 3851b, f202v/2, [23 feb 1599], Willem Jobssen visser verkoopt Jan Lenertssen van Haemstede de somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een huis enz., staande in de Venckel straete, binnen deze landgemerken, oost de straete, zuid Corn. Bolle de visser, west de vroone, en noord Willem Claessen de visser, te betalen telken Pasen, dit alles overmits de koop van de erve [door Pieter van Herentals], [door wie] daarop het voors. huis getimmerd is, enz. <fiche B5-009>

RAZE 3851b, f202v/3, 24 feb [15]99, Jan Laurissen visser verlijdt Cryn Digmanssen Babbe 500 car.gld. over de koop van d een helft van een vischboot, ... <fiche B5-009>

RAZE 3851b, f203/1, 26 feb [15]99, Corn. Adriaen Soetemanssen van Hamerstede en Tanneken filia Jacob Riddervincx, geboren van Loo in Vlaanderen, de vers. Tanneken geadsisteerd met de voorn Corn., haar man, als in dezen haar gekoren voogd, bekennen schuldig te zijn aan Jacques vande Velde en Lieven Maertssen scipper gezamenlijk £41.11.8 ter cause van gelijke somme, die deze voor hen comparanten verschoten en betaald hebben; rente 8% <fiche B5-009>

RAZE 3851b, f203/2, 27 feb [15]99, [doorgehaald: Willem Cooper] Niclaes Willemssen voor hemzelf voor een vierde part en vanwege en uit naam van Vroulin Anthonis Hermanssen wedue, zijn [doorgehaald410: moeder, voor een vierde part] zuster, Lambrecht Wouterssen als getrout hebbende Maghdalena van der Straten dr., erfgenamen van wijlen Helena Willem Symons dr., “haere moedere was sal.” [doorgehaald: voor een gelijk vierde part], mitsgaders Adriaen Corn. Willemssen, bailliu deser stede, en Corn. Corn. Willemssen, gebroeders, voor hun zelven, en vervangende hierin Willem Corn. Willemssen, heuren broeder, en de weeskinderen van wijlen Martha en Maghdalena Corn. Willemssen drs., sal. heurl. susters waren, Willem Ockerssen, opperdyckgrave sLants van Schouwen, en mr Jan van Borrhe, mitsgaders Corn. Bouwenssen uit den naam en van wege mr Maerten Willemssen, advocaet in den Hage, zijn schoonvader, [doorgehaald: voor het vierde vierde part], alle tsamen erfgenamen van :|: wijlen Symon Willemssen, heurl. broeder, oom en oudt oom was respective, bekennen verkocht te hebben aan Niclaes Verbrugge filius Pieter Verbrugge een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] int Sint Anthonis strate en uitkomende in IJe Witte IJe straetken, vrij van erfpacht, ... en verder alles conform de oude waarschipbrief, ... [in de marge staat: alle het geroijeerde valet411, quod attestor (wg) I. Poppe Gz.(?412)] <fiche B5-009, B5-010>

RAZE 3851b, f203v/1, lesten [= 28] feb 1599, Niclaes Verbrugge filius Pieter Verbrugge verlijdt d eersame Lambrecht Wouterssen, getrout hebbende Maghdalena van der Straten dr., erfgename van wijlen jouffr. Helena Willem Symons dr., haar moeder, de somme van 500 car.gld. over de koop van t vierde part van de “huijsinge” enz., staande in St Anthonis strate “uutcomende achter in IJe Witte IJe soons straetken”, [zie acte f203/2] <fiche B5-010>

RAZE 3851b, f204/1, 1 mrt 1599, [doorgehaald], Niclaes Adriaenssen Hartoge den glaesmaker transporteert aan Pieter Adriaenssen Hartoge, zijn broeder, een derde part in de helft van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op de Appelmarckt, genaamd “de Maghdalena”, met alsulken commer van erfpacht, enz. <fiche B5-010>

RAZE 3851b, f204/2, 1 mrt 1599, Sijmon Coolman transporteert aan [doorgehaald: Meeus Meeus Lie...] Pieter Lievenssen Cater een wei, gelegen in Barnarditen bevanck, genaamd “de Boom weye”, binnen deze landgemerken, de weg oost en west, zuid Job Willemssen, en denselven noord, omme de mangelinge van “een stucke meede in d erde”, dat de vers. Pieter Cater hem comparant geleverd heeft, ... [doorgehaald in de marge: vrij per attestae...(?413) van Jan Oortssen] <fiche B5-010>

RAZE 3851b, f204/3, 2 mrt 1599, Niclaes Verbrugge filius Petri Verbrugge verlijdt Vroulin Anthonis Hermanssen wedue, Adriaen en Corn. Willem Symonssen voor hun zelven, mitsgaders Willem Corn. Willemssen, hun broeder, en de weeskinderen van Martha en Maghdalena, heurl. susters kinderen, Willem Ockerssen en mr Jan van Borrhe, mitsgaders mr Maerten Willemssen, advocaet in den Hage, elcx bij equale portie, de somme van 1500 car.gld. over de koop van de drie vierde parten in een “huijsinge” enz., gekomen van Symon Willemssen, staande in St Anthonis strate en uitkomende in t IJe Witte IJe straetken, ... <fiche B5-010>

RAZE 3851b, f204v/1, 2 mrt 1599, Commer Cornelissen verkoopt Jan Andriessen den arbeyder een “steene camer” met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Vrije, vrij van erfpacht, ... <fiche B5-011>

RAZE 3851b, f204v/2, 3 mrt [15]99, Jan Andriessen arbeyder verlijdt Commer Corn. z. de somme van £62.13.4 over de koop van een “steene camer”, staande in t Vrije, ... <fiche B5-011>

RAZE 3851b, f204v/3, [3 mrt 1599], Job Heijndric z. Mulock verlijdt Engel Adriaenssen den Batenburger Engel de somme van £478 over de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in t Vrije, genaamd “de Vier Heemskinderen”, ... <fiche B5-011>

RAZE 3851b, f204v/4, [3 mrt 1599], Ieman Domussen Speciael verkoopt Job en Jan Iemanssen, gebroeders, 1 gem. 125 r. weiland, gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve], in t Kercke bevanck, met henluden “voet ende duyme” gemeen, oost en noord “t sheeren wegh”, zuid en west de erfgenamen [van] Pieter Claessen, ... <fiche B5-011>

RAZE 3851b, f204v/5, [3 mrt 1599], idem [= Ieman Domussen Speciael] verkoopt Adriaen den Dagh biersteker 1 gem. 10 r. wei, gelegen in Kerkwerve, “tusschen den crommen ende smallen wegh”, ... <fiche B5-011>

RAZE 3851b, f204v/6, [3 mrt 1599], Corn. Cooper, onsen medebroeder in Raede, verkoopt Hubrecht Rochussen [doorgehaald: 115; bovengeschreven:] 95 r. korenland, gelegen in t Bagyne bevanck, binnen deze landgemerken, :|: oost af de weg, zuid en west Hubrecht Rocussen voorn., en noord Corn. Corn. Willemssen, ... <fiche B5-011>

RAZE 3851b, f205/1, [3 mrt 1599], idem [= Corn. Cooper] verkoopt [doorgehaald: Crijn Aertssen backer; bovengeschreven:] Jan Raphaelssen speelman 125 r. korenland, gelegen in Catte meet bevanck, binnen deze landgemerken, oost en noord af de kinderen van Kerckwerve, zuid “de Grachtwegh”, en west Jacob Corn. Blauwen, ... <fiche B5-011>

RAZE 3851b, f205/2, 4 mrt [15]99, Jan Raphaelssen speelman verlijdt Corn. Cooper, onsen medebroeder in Raede, £21 over de koop van 125 r. korenland, gelegen in Catte meet bevanck, ... <fiche B5-011>

RAZE 3851b, f205/3, 4 [mrt 1599], Pieter Jorissen [als] overman verkoopt op verzoek van Marinus Crynssen de cuper een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Visslop, aan Corn. Jacobssen Catte den biersteker, met 6 s. 8 g. erfelijke [rente] [toegevoegd boven en in de marge: sjaars, indien deselve van iemand anders geeist wordt], ..., “met den gebruijck vande helft vande tiras back, staende in t huijs van Jan Michielssen Crakert de schipper” en de last van de helft van de reparatie, [marge: en voorts gelijk Crijn Barentssen tselve huis bezeten heeft], ... <fiche B5-011>

RAZE 3851b, f205/4, [4 mrt 1599], [doorgehaald; niet gepasseerd; marge: sequitur postea], idem [= Pieter Jorissen], overman vanwege Corn. Jacobssen de Catte schipper414 verkoopt aan Ieman Jacobssen Boenaert den boogertman een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven ontrent de Nieubrugge, [marge: vrij van erfpacht], oost en zuid capiteyn Verhelle, west Lieven Werckendet en noord de strate, welverstaande dat de vers. Werckendet in en aan den westmuur van dit huis “getimmert es over lange” en daarin en aan nog “vaeren” mag, zonder dit huis te mogen hinderen of “crencken” of enige lichten van dit huis te mogen betimmeren, ... <fiche B5-011>

RAZE 3851b, f205v/1, 5 mrt 1599, [doorgehaald], Corn. Jacobssen Catte den biersteker verlijdt Marinus Quiryn Barentssen de cuper de somme van £300.16.8 over de koop van een huis, erve en alle zijn gevolge, staande in t Visslop, ... <fiche B5-012>

RAZE 3851b, f205v/2, [5 mrt 1599], [doorgehaald; niet gepasseerd; marge: sequitur postea], Ieman Jacobssen Boenaert verlijdt Corn. Jacobssen Catte den biersteker de somme van £606 over de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande aan de zuidzijde van de haven ontrent de Nieubrugghe, ... <fiche B5-012>

RAZE 3851b, f205v/3, [5 mrt 1599], [doorgehaald; marge: “genaest by andere”], Maerten Jacobssen des baillius dienaer verlijdt Anthonis Pieter Anthonissen de goutsmit £93.6.8 over de koop van een huis “met een sytcamer suytwert daeraen”, erve, hof, en alle t gevolge van dien, staande bij de Jacopinen, achter uitkomende jegenover St Anthonis straete, ... <fiche B5-012>

RAZE 3851b, f205v/4, [5 mrt 1599], Symon Coolman verkoopt Job Iemanssen 2 gem. of daerontrent korenland, gelegen in Poortambacht in t Bagyne Rafoel bevanck, oost “de gracht”, zuid Corn. Arentssen, west “den heerwegh”, en noord “de vate”, ... [in de marge: per attestae...(?415) van Jan Oortssen] <fiche B5-012>

RAZE 3851b, f206/1, 4 mrt [15]99, [doorgehaald; marge: “genaest by andere”], Maerten Jacobssen des baillius dienaer belooft Anthonis Pieter Anthonissen de goutsmit te vrijwaren jegen Geert Pieter Anthonissen de cuper, zijn broeder, van alsulken £95, op termijnen van £5 sjaars, als de vers. Anthonis Pieterssen ten behoeve van de vers. Geert Pieterssen heeft verleden in een schepenen schuldbrief en waarvoor hij zeker huis enz. verbonden heeft, dat de vers. Maerten Jacobssen nu gekocht heeft voor £200, en waarvoor hij een schuldbrief heeft verleden, ... <fiche B5-012>

RAZE 3851b, f206/2, [4 mrt 1599], Adriaen Leunissen smit verlijdt Anthonis Dijcke de somme van £15 van arbeidsloon en geleverd hout; onderpand: zijn huis, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, ... <fiche B5-012>

RAZE 3851b, f206/3, 7 mrt [1599], Symon Jacobssen visser transporteert aan Jacobwyff coome Jan Heijnessen dr. de schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Arent Symonssen visser, met de gehele inhoud van £114 op termijnen van £5, telken kersmisse, daaraf kersmisse 98 £5 reeds tot behoeve van de vers. Jacobwyff verschenen is, ... <fiche B5-012>

RAZE 3851b, f206v/1, [7 mrt 1599], [doorgehaald: Mathys; bovengeschreven:] Lieven Jobssen Blanckert verlijdt Witte [doorgehaald: Wittessen; bovengeschreven:] Michielssen de metser de somme van £13.16.8416 ter cause van arbeidsloon en geleverde materialen aan zijn comparants huis, staande [in Zierikzee] in t Lange Groendal, ..., stellende tot een onderpand in handen van de voorn. “Witte Wittessen”417 zijn huis, erve en alle zijn gevolge, staande in t Lange Groendal, daar hij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B5-013>

RAZE 3851b, f206v/2, [7 mrt 1599], Daniel Adriaen Philipssen als principale koper, David Adriaen Philipssen en Mayken Aelliaen Philipssen dr., beide als borgen, met gezamenderhand, verlijden Lieven Janssen den schiptimmerman de somme van £104.3.4 over de koop van d een helft van een craveelschip, ... <fiche B5-013>

RAZE 3851b, f206v/3, 8 mrt [15]99, Sijmon Jacobssen de visser belooft Jacobwijff coome Jans dr. te vrijwaren jegens Stoffel de Borst van alsulken £15 op termijnen van £2.10.0 als de voorn. Stoffel op hem comparant heeft sprekende, uit kracht van een :|: schepenen schuldbrief, daarin de huijsinge van hem comparant, staande [in Zierikzee] in St Jans straete, bij hem comparant aan Arent Symonssen, zijn zoon, verkocht, verbonden staat, en de schepenen schuldbrief nu aan de vers. Jacobwyff opgedragen zijnde, bekent de penningen daarvan [van haar] ontvangen te hebben; als zij ter cause van de vers. £15 “gemolesteert wierde” belooft hij haar schadeloos te stellen, stellende tot onderpand zijn huis, erve en alle het gevolge van dien, staande in t Corte Groendal, daar hij nu in woont, oost de vroone, west de strate, ... <fiche B5-013>

RAZE 3851b, f207/1, 13 mrt 1599, d eersame Jacob van Bosschuysen, onsen medebroeder in Raede, mitsgaders jouffr. Maghdalena Pecx dr., zijn wettige huisvrouw, geassisteerd met haar man als in dezen haar gekoren voogd, met gezamenderhand als principale schuldenaren, bekennen verkocht en opgedragen te hebben aan Niclaes van Bosschuyssen en jouffrouwe Livina Marinus Corn. Ockers dr., wedue van wijlen joncker Maerten van de Weerde, elcx bij :|: equale portie, de somme van £8 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 16, dezelve hypothekerende op en uit heurl. huis, erve en alle zijn gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op de Bevelantsche corenmarckt, binnen deze limiten, oost af Maijken mr Lievens, zuid St Domus strate, west [doorgehaald: Zeger] Seger Willemssen, en noord de haven, te betalen telken vastenavond, 1600 t eerste; dit alles om de somme van £128 tot hoofdgeld, ... <fiche B5-013, B5-014>

RAZE 3851b, f207v/1, [13 mrt 1599], Crijn Digmanssen Babbe verlijdt Corstiaen Janssen schiptimmerman £27.6.8 over de koop van een “schuyte”, ... <fiche B5-014>

RAZE 3851b, f207v/2, [13 mrt 1599], Jan Janssen backer transporteert en verkoopt Anthonis van Dijcke een ledige erve, gelegen [in Zierikzee] in t Clockstraetken, breed :|: 14 voeten en lang 21½ voeten, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost de vroone, zuid de wedue van Marinus Domussen, west de strate, en noord hem comparant; de heyninge van deze vers. erve zal moeten onderhouden worden door koper en verkoper half en half; ... <fiche B5-014>

RAZE 3851b, f208/1, [13 mrt 1599], [doorgehaald], Willem Adriaen Bouwenssen en Pauweline Willems, zijn wettige huisvrouw, met gezamenderhand, verklaren dat zij aangenomen hebben Anneken Heyndricx dr., wedue van wijlen Jan van Wesel sal., te onderhouden binnen heurl. huis “in goede lofflycke onderhoudenisse van eten, drincken, op ende onder, zieck ende gesont, soo lange dezelve Anneken in t leven wesen sal, de zelve onderhouden van lijne ende wolle, schoens, coussen, schortecleeren ende anders, niet uutgesteken”, waarvoor de voorn. Willem Adriaen Bouwens en zijn huisvrouw zullen hebben, houden en genieten alle de goederen van kleren, juwelen en obligaties, en het inkomen van de jaarlijkse lijfrente van £4 sjaars, die zij is heffende uit de goederen van Corn. Stevenssen, secretaris deser stede, dit alles conform de inventaris en staat van des vers. Anneken goederen daarvan gemaakt; de twee obligaties mogen te gelde gemaakt worden; :|: ...; onderpand, haerl. huis, staande [in Zierikzee] achter de Vischmarckt [marge: daar zij nu in wonen] <fiche B5-014, B5-015>

RAZE 3851b, f208v/1, 15 mrt 1599, Anneken Digmans dr., met Willem Digmanssen metser, haar broeder, als in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Jacob Adriaenssen Gront een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] bij de “fonteijne”, “aldernaest de poorte van de Jacopinen”, vrij van erfpacht, oost Cornelis Janssen, zuid “de Jacopinen erve”, west de strate, en noord Aelliaen Ouweleck, ... <fiche B5-015>

RAZE 3851b, f208v/2, [15 mrt 1599], Wittele Lenert Oolessen verlijdt Cornelia Tomas Lenertssen wedue de somme van 900 car.gld. ter cause van een verschenen pacht de anno 98, mitsgaders de pacht, die Martini eerstkomend verschijnen zal, en nog zekere penningen, die hij uit handen van de vers. Cornelia ontvangen heeft; stellende tot verzekering in haar handen “alle syn vee ende bestialen, koijen, peerden, schaepen, vercken ende anders”, alle t gundt hij op de hoeve van de vers. Cornelie, gestaan tot Oudekercke [= Ouwerkerk], is hebbende, <fiche B5-015>

RAZE 3851b, f209/1, 18 mrt 1599, 418 Pieter Laurissen Zwane verkoopt Logier Pier Aelliaenssen van Elkerzee 4½ gem. 6 r. korenland, gelegen in t Clooster bevanck van Cappelle in Schouwen, in alsulker voegen en manieren als tzelve land bij de “gemeene zaecke van Zeelandt” verkocht is, binnen deze landgemerken, noord de dijk, zuid hem comparant voorn., oost Corn. Meeussen Coninck, west Corn. Janssen Roobolle, ... <fiche B5-015>

RAZE 3851b, f209/2, [18 mrt 1599], Maerten Cornelissen smit verlijdt Claes Tomassen van der Goude [= Gouda?] de somme van £28.13.4 ter cause van geleverd ijzer en afgerekende schuld; onderpand: zijn huis, winkel, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Corte Nobel straete, daar hij nu jegenwoordig in woont en werkt, ... <fiche B5-015>

RAZE 3851b, f209/3, 22 mrt 1599, Corn. Jan Jobssen Deute419 als koper, Jan Jobssen Deute en Jacob Lievenssen Coplam, beide als borgen, met gezamenderhand, verlijden Geert Willemssen schipper van Edam de somme van 1050 car.gld. over de koop van een craveelschip, ... <fiche B5-015>

RAZE 3851b, f209v/1, 24 mrt 1599, [testament], “Oorconden ende kennen dat voor ons gecomen ende gecompareert es in haeren propren persone de eerbare ende seer discrete Vroulin Willem Sijmons dr., weduwe lest van d eersame Cornelis Cornelissen oude Cooper, met Gillis Poppe, clerck deser stede, als in desen haeren gekoren vooght, gaende, staende, wetende, bedaght ende wel beraeden, haere memorie, verstant ende vyff sinnen over al wel machtich, soo tselve oogentlicken aen haer scheen ende te bemercken was”, welke verklaarde, dat zij “uut goede rijpe deliberatien, over lange te voren bij haer in gesonden lijffve daerop gehadt” ... legateert in rechten vrijen eigendom [aan] de vier kinderen van Willem Cornelissen Cooper, geprocreëerd bij Cornelia Jacob de Cocx dr., daar zij comparante grootmoeder af is, namenlijk Adriana, Jacobmina, Vroulinken ende Cornelis Willemssen Cooper, elcx bij equale portie, een rentebrief en briefs recht van 75 ponden van 40 g. t pond erfelijk sjaars, sprekende op de [doorgehaald: Coninclijcke Majesteyts] “Demeynen van Brabant”, [marge: int Quartier van Antwerpen] met alle de verlopen jaren rente, verschenen en nog te verschijnen, ... om na haar overlijden bij de selve vier kinderen straks genoten te worden, ... , zonder dat iemand van haar testatrices ander kinderen hiertegen begrotinge geschieden zal; indien een van hen overlijdt zonder wettige nakomelingen dan vervalt diens portie aan de overige kinderen; :|: ... <fiche B5-016>

RAZE 3851b, f210/1, 24 mrt 1599, compareerde d eerbare Vroulin Willem Sijmons dr., wedue lest van Corn. Cornelissen ouden Cooper, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verklaarde, dat zij voor datum van dezen zekere diverse schulden van Willem Corn. Cooper, haar zoon, voldaan en betaald heeft, dat zij dat uit vrije eigen wil heeft gedaan, en dat zij deze :|: verschoten en betaalde penningen de voorn. Willem Cooper, haar zoon, en diens erven en nakomelingen, heeft “quijcte” gescholden en bij deze “schout quijcte”, ... <fiche B5-016, B5-017>

RAZE 3851b, f210v/1, [24 mrt 1599], Jan Corn. Leonarts z., wonende in den Ouden dyck [= Oudendijk] in den Lande van Schouwen verlijdt Anthonis Hubrechtssen tot Zierikzee de somme van £40 ter cause van geleend geld, terug te betalen in een jaar; onderpand: de nabeschreven partijen van land, eerst een wei, gelegen in Elkerzee, groot 4 gem., luttel min ofte meer, in t bevanck vande Grooten Boter houck, binnen deze landgemerken, oost af Marinus Corn. Leendertssen, zuid de weg, west Willem Crijnssen, en noord af den :|: voorn. comparant, item nog een stuk korenland, gelegen in Elkerzee in t bevanck alsboven [= de Grooten Boter houck], binnen deze landgemerken, oost af Marinus Cornelissen, zuid af de vers. wei, west af Adriaen Crynssen, en noord af Cunera de nayster, groot wesende 5 gem. <fiche B5-017>

[NOTA: er zijn twee folio's genummerd 210; de tweede noem ik 210A]

RAZE 3851b, f210A/1, 24 mrt [15]99, Bartelmeeus Cauwe, Pauwels Hubert, Niclaes Willemssen en mr Hubertus Steengracht, thesaurieren deser stede, verklaren, dat zij nomine officij getransporteerd en opgedragen hebben in rechten vrijen eigendom aan Rochus Iemanssen lyndraeyere t gebruik en bezit van de “stadtsveste”, gelegen aan de noordzijde van de stad, “daer hij nu een overdecte lynbaene up geset ende gemaeckt heeft”, zonder verdere lengte dan die nu jegenwoordig gesteld is, ... <fiche B5-017>

RAZE 3851b, f210A/2, [24 mrt 1599], Heyndrick van Thuijl, wonende tot Kerkwerve, verklaart dat hij van Mayken Arent Pieterssen wedue heeft gepacht voor 7 jaar een wei, gelegen in Kerkwerve, genaamd “de Roede weije”, groot 15½ gem. 30 r., voor £2.10.0 ieder gemet, met een goede oude “were”420 en “twee coppel capoenen” of 10 s. daarvoor, alle zeven jaren :|: daaraf t eerste jaar zal verschijnen tot Sinte Maertemisse eerstkomend; onderpand: de nabeschreven partijen land, gelegen in Kerkwerve, eerst een stuk korenland, gelegen in t Kercke bevanck, item nog 3 “quartier” in t Dyck bevanck, mitsgaders nog 2 gem. 21 r. korenland, gelegen in den Drije houck bevanck, ... <fiche B5-017, B5-018>

RAZE 3851b, f210Av/1, 25 mrt [15]99, Rochus Iemanssen de lyndrayere verkoopt de heeren thesaurieren der stede Zierikzee tot derselver stede behoeve de somme van £4 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit “syne overdecte lynbaene, bij hem comparant getimmert op de stadts erve aen de noordzyde deser vers. stede”, daaraf t eerste jaar rente verschenen was Bamisse 1598 lestleden, ..., dit alles overmits t gebruik van de vers. stads erve, ... <fiche B5-018>

RAZE 3851b, f211/1, 25 mrt [15]99, Corn. Arentssen de Looze verkoopt Corn. Tonis Tomassen de vleyschouder 6 gem. 35 r. koren- en weiland, gelegen in Catte meet bevanck, oost af Corn. Pieterssen van Borre, zuid de “cade”, west Rochus Hoffer, en noord de weg, ...; beloofde alle commer af te doen tot kersmisse eerstkomend. <fiche B5-018>

RAZE 3851b, f211/2, [25 mrt 1599], Corn. Jacobssen Catte biersteker verkoopt Symewyff Jacob Boenaerts wedue en Ieman Boenaert gezamenlijk een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, vrij van erfpacht, gelijk hij comparant t selve huis van de erfgenamen van Mareken Corn. Cornelissen Gyse wedue, heurl. moeder was sal., gekocht en hij tot nog toe bezeten heeft, met verstande dat Lieven Corn. Werckendet als possesseur van zijn huis, staande westwaarts van dit huis, zal mogen timmeren in en aan de “westwertschen” muur van dit vers. huis, “sonder nochtans den zelven muijr te mogen verhinderen ofte crencken in eeniger manieren, noch oock eenige lichten te mogen betimmeren”, ... <fiche B5-018>

RAZE 3851b, f211/3, [25 mrt 1599], [doorgehaald], Corn. Arentssen de Looze verkoopt Amandt Davidtssen 3½ gem. 30 r. korenland, gelegen in Poortambacht in Jannisse bevanck, binnen deze landgemerken, oost de weg, zuid [doorgehaald: Rochus Hoffer; bovengeschreven:] Jan Oortssen, west [doorgehaald: suijt Jan Oortssen; bovengeschreven:] Mathys t Heerschip, en noord den vers. Rochus Hoffer, ... <fiche B5-018>

RAZE 3851b, f211/4, 26 mrt [15]99, Corn. Tonis Tomassen de vleyschouder verlijdt Corn. Arentssen de Loose de somme van £195.14.8 over de koop van 6 gem. 30421 r. koren- en weiland, gelegen in Malta422, ... <fiche B5-018>

RAZE 3851b, f211v/1, 25 mrt [1599], Johan de Jonge verkoopt capitain Heyndrick de Pottre 6 gem. 10 r. weiland, gelegen in Kerkwerve in t bevanck bezuyden den Vroonwegh, binnen deze landgemerken, west af de weg, noord af Lenert Mogge, oost Engelbrecht Haringhman, en zuid Rochus Hoffer en Bartelmeeus Cauwe, ... <fiche B5-019>

RAZE 3851b, f211v/2, 26 mrt 1599, Heyndrick de Pottre verlijdt Johan de Jonge £122.3.6 over de koop van 6 gem. 10 r. weiland, [zie vorige acte] ... <fiche B5-019>

RAZE 3851b, f211v/3, [24 mrt 1599423], [testament], compareerden Erasmus Jan Hellaerts, onsen medebroeder in Wette, mitsgaders d eerbare jouffrouwe Maria Gysbrechts dr., zijn wettige huisvrouw, geass. met Job Willemssen, schepen voorn., als in dezen haar gekoren voogd, de vers. Erasmus “sieckelijck van lichame”, maar beide haar vijf zinnen, verstand en memorie wel gebruikende ..., maken :|: testament als volgt: allereerst casseren zij de huwelijks voorwaarden, tussen hen gemaakt424 voor het gerecht van Oosterland in Duiveland, en alle andere testamenten e.d.; de langstlevende van hen verkrijgt eerst het huis, erve en al het gevolge van dien, daar zij nu jegenwoordig in wonen, mits dat de langslevende de nog onbetaalde paijen tot zijn of haar laste zal nemen, item de huisraad “als bedden, pelen, lyne, wolle, tin, metaal, silver ende gout, gemunt ofte ongemunt”, zoals in t sterfhuis van de eerst overledene bevonden zal worden; item “zekere houve lants”, gelegen tot Oudekercke [= Ouwerkerk] in Duiveland, groot ontrent 48 gem. met alle haar gevolge, als “boogerden, dyckettingen, etc.” :|: mits dat de langstlevende de chijns en erfpacht tot zijn of haar last zal nemen; item de klederen en juwelen ten lijve van de langstlevende behorende; zonder dat de erfgenamen van de eerststervende daartegen enige begrotinge zal geschieden; en zullen de resterende goederen ten tijde van de eerststervende in t sterfhuis bevonden bij de langstlevende ter eender en de erfgenamen van de eerststervende “gepaert ende gedeelt werden halff ende halff volgende t recht ende coustume deser stede” onder conditie indien de erfgenamen van de eerststervende uit de helft van de achtergelaten goederen “niet en conde consequeren een gerecht vrij derde paert” dan zal tot supplement en voldoeninge vant selve de langstlevende gehouden wezen tselve te laten volgen uit de hiervoor gespecificeerde goederen, in welk vrij derde part de voorn. comparanten haar erfgenamen hebben geinstitueerd; begeert de voorn. Erasmus, dat alle goederen :|: bij hem na te laten, onverminderd de voorgaande reciproce donatie, zullen komen aan Cornelia Jan Hellaerts, zijn zuster, onder restrictie dat zij, boven haar vrij derde part, niets van deze goederen mag verkopen, belasten, enz., maar dat de executeurs van dit testament hiervan voor haar een erfelijke lijfrente moeten kopen, welke lijfrente na haar dood zal devolveren op haar kind of kinderen, “geprocreert ofte noch te procreren”; :|: als zij dit betwist krijgt zij slechts haar legitieme portie en vervalt de rest ten profijte van de Godshuizen deser stede; tenslotte legateert hij aan het “Heylich Geesthuijs”, “Oudt Manhuijs” en de huisarmen elk £2; benoemt tot executeurs mr Daniel Jacobij en Lieven Ruyte, Raden deser stede, aan wie hij “voor een beaulte” een dubbele ducaat in specie schenkt; als één van hen sterft :|: dan mag de langstlevende een andere tot “adiunckt” kiezen uit de Wet ofte Raet deser stede; ... “in oorconden, soo hebben wij, schepenen voornoemt, desen brieff bezegelt met onsen zegelen op den 24en dagh martij” 1599. <fiche B5-019, B5-020, B5-021>

RAZE 3851b, f214/1, 26 mrt [15]99, Symon Coolman vanwege en uit naam van Jacques Haijman verkoopt jouffr. Adriana Polsbrouck een wei, gelegen in Kerckercke [!= Kerkwerve], groot 3 gem. 50 r., oost en zuid de erfgenamen [van] Wyffve Rochus, west Anthonis Herrentssen, en noord “den heerwegh”, ... <fiche B5-021>

RAZE 3851b, f214/2, 27 mrt 1599, [doorgehaald; marge425: zie f226v], Caesar Porquijn, heer van Moermont, verklaart dat hij tot verzekering van het nabeschrevene in handen van d eersame Adam Jasperssen van [Kinschot426], wonende int 'sGravenhage, als speciaal onderpand gesteld heeft :|: zijn “huijsinge van Ravesteijn”, ontrent de Peterselie strate binnen deser stede [Zierikzee], eertijds toebehoord hebbende jonckheer Hieronimus van Serooskercke, in zijn leven rentmeester generael Beoosterschelt van Zeeland, totdat hij voldaan zal hebben zijn comparants obligatie, als dezelve Adam onder hem heeft berustende, ... <fiche B5-021, B5-022>

RAZE 3851b, f214v/1, [27 mrt 1599], Amandt Davidtssen verlijdt Corn. Arentssen de Looze de somme van £23.12.0 [over de koop van427] 3½ gem. 30 r. korenland, gelegen in Poortambacht in t bevanck van Jannisse, ... <fiche B5-022>

RAZE 3851b, f214v/2, [27 mrt 1599], Sijmewijff Jacob Boenaerts wedue, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, en Ieman Jacobssen Boenaert, met gezamenderhand, verlijden Corn. Jacobssen Catte den biersteker de somme van £606 over de koop van een huis, erve en alle zijn gevolge, staande aan de zuidzijde van de haven, <fiche B5-022>

RAZE 3851b, f215/1, 29 mrt 1599, Daniel Willemssen coopman wonende tot Schiedam, ter eender, en Neelken Jans dr., zijn zuster, alhier wonende, met Adriaen Maertssen als in dezen haar gekoren voogd, ter ander zijden, verklaarden met elkaar de boedel, nagelaten bij Lene Barents dr., heurl. moeder sal., gedeeld te hebben; Neelken is hierbij ten deel gevallen, eerst d een helft van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Visslop, “daer haer voorn. moeder uutgedregen es”, nog een “schepenen custinghbrieff” sprekende op Matheus Tonissen stierman, inhoudende 790 gld., daaraf tot Pasen 99 36 car.gld. “t haeren profite” verschijnen zullen, item nog een “custing brieff”, sprekende op Lenert Tonissen visser, inhoudende £23, op termijnen van £3 sjaars, daaraf dit jaar 99 t eerste jaar verschijnen zal, nog heeft zij, na haar moeders overlijden, uit de twee custingbrieven £18 aan geld ontvangen, nog “alle den huysraet van cleeren, juweelen, tin, metael, lyne, wolle als huijcken428, bouwens429, keursen430, houtewerck, yserwerck”, behalve431 het beste bedde met alle zijn toebehooren mitsgaders twee “webben lynewaet”432, item en ten leste nog aan contant geld 200 car.gld., waartegens den voorn. Daniel Willemssen bekende van Nele Jans, zijn zuster, begroot en van zijn zijde voldaan te zijn, ... <fiche B5-022>

RAZE 3851b, f215v/1, 29 mrt 1599, Anthonis Pieterssen den drooghscheriaer433 als naaster van zeker huis, “met een sytcamer daer beneffens”, met zijn erve, hof, pad, achter uitkomende tegen over St Anthonis [doorgehaald: huys] strate, bij Anthonis Pieterssen de goutsmit, zijn comparants broeder, verkocht aan Maerten Jacobssen en hem comparant “op den selven naest gewesen synde” volgens schepenen vonnis van 11 mrt l.l., transporteert aan Lieven Jacobssen van Bosschusen t voorn. huis enz., “staende by de Jacopinen”, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost de strate, zuid de wedue Lenert Houtman, west de Petercelie strate, en noord Bavo Janssen arbeijder, ... <fiche B5-023>

RAZE 3851b, f215v/2, 30 [mrt 1599], Lieven Jacobssen van Bosschusen verlijdt Anthonis Pieterssen den drooghscheriaer 1200 car.gld. over de koop van de huijsinge enz. [zie voorgaande acte] <fiche B5-023>

RAZE 3851b, f215v/3, [30 mrt 1599], Menta Jacob de Cocx wedue, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, bekent verkocht te hebben aan Geerit Corn. van Zijl, “schouth deser stede”, 25 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit haar huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op “de Suvel marckt”, genaamd “Haemstede”, daar zij nu jegenwoordig in woont, binnen deze landgemerken, oost de strate, zuid Crijn Jobssen de cuper, west t sGravenhoff, en noord Lijsbeth Hachts de weefster, te betalen telken Sinte Martensmisse, dit alles in vernietinge van zekere obligatie, meerder somme inhoudende, al verschenen zijnde, die de voorn. Geert van Zijl tot laste van haar comparante had sprekende, die eertijds bij Jacob Corn. Cock, haar man sal., tot behoeve van Lieven Corn. Jeucht verleden is geweest, spruitende “over de koop van twee peerden op de nieuwe havene gelt”(?434) ... <fiche B5-023>

RAZE 3851b, f216/1, 1 apr 1599, Jacob Claessen, weert in “den Engel”, verlijdt Corn. Janssen van Horen435 £60 van afgerekende en geliquideerde schuld, ... <fiche B5-023>

RAZE 3851b, f216/2, 2 apr [15]99, [testament], Neelken Jans dr., “onse inwonende poorteresse”, geassisteerd met Adriaen Maertssen in dezen haar gekoren voogd, “approbeert, ratifieert ende laudeert” mitsdesen alle alsulken gifte en contract, als zij eertijds op 4 nov 1596 met Daniel Willemssen, haar broeder, voor schepenen deser stede gemaakt en gedaan heeft, en om voorts te disponeren bij uiterste wille van haar tijdelijke goederen, die zij metter dood ruimen zal, zo institueert en nomineert zij tot haar enige, universeel erfgename de vers. Daniel Willemssen, haar broeder, en bij vooroverlijden zijn kinderen in zijn plaats; ingeval “haer vrunden van t vaders zyde soude moeten hebben eenige gedeelte in haere goederen ... niet jegenstaende dat wylen Willemyne Jans dr., haere comparantes halve zuster van svaders zijde, haer vaders erffvenisse :|: gerepudieert ende daervan uuytinge gedaen hadde”, dan zal de voorn. Daniel Willemssen hen laten volgen uit haar nagelaten goederen een zesde part, bedragende het vrije derdendeel vant gene zij ab intestato gesuccedeerd zouden hebben, ... <fiche B5-023, B5-024>

RAZE 3851b, f216v/1, 3 apr 1599, Ieman Boenaert verkoopt Niclaes Bartelmeeussen Cauwe een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Potstrate op de hoek van Corn. Rengers straetken, met de commer van 25 s. jaarlijks daaruit gaande, zo aan rente als erfpacht, ... <fiche B5-024>

RAZE 3851b, f217/1, 4 apr [15]99, Abraham van den Velde filius Pieter vanden Velde verkoopt Lauris Jacobssen arbeyder een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Slabberswerff aan de veste, vrij van erfpacht, ... <fiche B5-024>

RAZE 3851b, f217/2, 5 apr [1599], Lauris Jacobssen verlijdt Abraham vanden Velde filius Pieter vanden Velde de somme van £100 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B5-024>

RAZE 3851b, f217/3, 8 apr [15]99, [doorgehaald; marge: geaccordeert op een ander voet], Claes Tonissen Bolle en Geertrudt Claes, zijn huisvr., met gezamenderhand, hebben aangenomen Corn. Pier Hugessen te onderhouden in goede loffelijcke onderhoudenisse enz., zolang hij in t leven wesen zal, waarvoor zij van hem hebben ontvangen drie melkkoeien en twee “oye schaepen”, mitsgaders nog een schepenen schuldbrief, sprekende op Stoffel Corn., inhoudende over reste nog £18, op termijnen van £3 sjaars, verschijnende telken mei; zij mogen de beesten niet verkopen, en als er een sterft, moeten ze in de plaats een ander kopen; als een van de comparanten sterft blijft de langstlevende gehouden de voorn. Corn. Pier Hugessen te blijven onderhouden, ... <fiche B5-024>

RAZE 3851b, f217/4, [8 apr 1599], Lodewijck Janssen cleermaker transporteert aan Jacobwijff Jan coome Jans dr. als moeder en voogdesse van haar kinderen, ten behoeve van de kinderen, de schepenen schuldbrief, sprekende op Niclaes France den arbeijder, met de geheele inhoud van £41 op termijnen van £3 sjaars, verschijnende de eerste termijn vastenavond 1600, ... <fiche B5-024>

RAZE 3851b, f217v/1, 13 apr 1599, Jan Frederick z. cleermaker van Brouwershaven verkoopt Davidt Adriaenssen timmerman 5½ gem. 19 r. koren- en weiland, gelegen in Kerkwerve, in t bevanck “daer den Bras weel inne leyt”, voet en duime gemeen en onvercaveld liggende met de vers. David, ... <fiche B5-025>

RAZE 3851b, f217v/2, 14 apr 1599, David Adriaenssen den timmerman verlijdt Jan Frederick z. cleermaker tot Brouwershaven £72.6.5.16 over de koop van ... land [zie vorige acte], ... <fiche B5-025>

RAZE 3851b, f217v/3, [14 apr 1599], Pieter Pieterssen metser verkoopt Corn. Heyndricxssen Baingiaert den schepenen overmans waarschipbrief en briefs recht, met de koop van een huis, erve en alle gevolge van dien, staande [in Zierikzee] ontrent de erve vande Minnebroeders clooster, vrij van erfpacht, ... <fiche B5-025>

RAZE 3851b, f217v/4, [14 apr 1599]436, [doorgehaald: “rest”437], Niclaes Couwenburghssen molenaer verkoopt Willem Janssen van Dongen molenaer de schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van d een helft van “een corenmole, werff, carre peert” en alle t gevolge van dien, staande [bij Zierikzee] buiten de Nobelpoorte (zonder de helft van t “stucxken” land, dat eertijds de molen voors. te volgen placht, alsoo tzelve voor datum van desen aan andere verkocht is), hem comparant te danke geleverd, met alzulken last van renten enz., ... <fiche B5-025>

RAZE 3851b, f218/1, 15 apr 1599, Corn. Heyndricxssen Baengiaert vrijwaart mits dezen brief Pieter Pieterssen metser jegen de gemeene erfgenamen van wijlen Margareta Pieter Iemanssen wedue ter somme toe van £70, op termijnen van £4 sjaars, verschijnende telken kersmisse, waarvan kersmisse eerstkomend de eerste termijn ten laste van hem comparant verschijnen zal, voor welke somme Pieter zich verbonden heeft jegen de voors. erfgenamen over de koop van een huis enz., welk huis de comparant nu bij koop van de vers. Pieter overgenomen heeft [zie f217v/3] ... <fiche B5-025>

RAZE 3851b, f218/2, [15 apr 1599], Willem Janssen van Dongen de molenaer verlijdt Claes Couwenburghssen molenaer de somme van 1350 car.gld. over de koop van d een helft van een “corenmole” enz., staande buiten de Nobel :|: poort, te betalen telken eersten novembris 100 car.gld. ... <fiche B5-025, B5-026>

RAZE 3851b, f218v/1, 16 apr 1599, Corn. Heijndricxssen Baengiaert verlijdt Pieter Pieterssen de metser £24 ter cause van de veroverde penningen van de koop van een huis enz., staande bij de Minnebroeders, bij hem comparant van Pieter overgenomen, te betalen telken kersmisse, eerst tot/met 1605 20 s., daarna tot/met 1616 £3, en in 1617 £5. <fiche B5-026>

RAZE 3851b, f218v/2, [16 apr 1599], Willem Meeussen visser verkoopt Claes Corn. z. Kindt een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in St. Domus straete, “ontrent in de verborrende buijrte”, vrij van erfpacht, ... <fiche B5-026>

RAZE 3851b, f218v/3, 17 [apr1599], Claes Corn. z. Kindt visser verlijdt Willem Meeussen visser de somme van £136438 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B5-026>

RAZE 3851b, f219/1, 16 apr [15]99, Pieter Corn. z. backer en Geertrud Daecx, zijn “sweger moeder” [als borg], dezelve geadsisteerd met Pieter, haar “swager” in dezen als haar gekoren voogd, vrijwaren mits dezen brief Jan Hugessen schipper van Nieuwerkercke [= Nieuwerkerk] in Duvelandt van eventuele lasten, nog rustend op een “crabbe schuijte” ... genaamd “de Hondt”, die Jan Hugessen onlangs van de voorn. Pieter Corn. heeft gekocht, ... <fiche B5-026>

RAZE 3851b, f219/2, 17 apr 1599, [doorgehaald], Jan Davidtssen molenaer verkoopt Maerten Janssen de metser een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op sHeer Domus dam, met 3 s. 6 g. erfpacht, ... <fiche B5-026>

RAZE 3851b, f219/3, 18 apr [1599], [doorgehaald], Maerten Janssen metser verlijdt Jan Davidtssen molenaer 660 gld. over de koop van t vers. huis [zie vorige acte], ... <fiche B5-026>

RAZE 3851b, f219v/1, 18 apr [15]99, Job Heyndrick Hugessen Mulock verkoopt Andries Janssen van Kerckwerve439 arbeyder een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [bij Zierikzee] op den Visschers dijck, vrij van erfpacht, ... <fiche B5-027>

RAZE 3851b, f219v/2, 19 apr [15]99, Andries Janssen van Kerckercke [!= Kerkwerve] arbeijder verlijdt Job Heyndrick Hugessen Mulock £26 over de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande op de zuidzijde van de Selcke; onderpand: zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in den Hem, daar hij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B5-027>

RAZE 3851b, f219v/3, [19 apr 1599], Marinus Janssen en Steven Janssen vijgebackers, gebroeders, elk van beiden, verkopen Eycke Jan de vijgebackers dr., heurl. zuster, de somme van £7 lijfrente sjaars, ten lijve ende behoeve van de vers. Eyken Jans dr., welke lijfrente zij van hen comparanten elk gekocht heeft tegens den penninck zesse, bedragende de hoofdsom van elk van hen £42, te betalen telken Pincxteren, zolang zij in leven wezen zal, ... <fiche B5-027>

RAZE 3851b, f220/1, [19 apr 1599], Bartelmeeus Adriaenssen Cauwe, Niclaes Willem Symonssen, Pauwels Hubert en Johan de Jonge, tresaurieren deser stede [Zierikzee], verkopen Willem Corn. Willemssen Keyser “het capelleken genaempt het St Jans huijs, staende op den Dam, met noch soo veel erve als de trappens breet es, staende in de stadts santhuyn, daer men eertijts plaght op t Cappelleken vers. te gane, de selve breete responderende soo lanck het huijsken es streckende van Jacobmyne Willem de cupers wedue sal., staende noordewaert vanden zelven stadts zanthuyn”, dit alles om een erfelijke rente sjaars van 33 s. 4 g., losbaar den penninck 14, ... <fiche B5-027>

RAZE 3851b, f220/2, 20 apr [15]99, Willem Corn. Willemssen Keijser verkoopt mijn heren thesaurieren440 deser stede, tot der stede behoeve, de somme van 33 s. 4 g. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, te betalen telken Pasen, dit alles over de koop van het “Cappelleken genaempt St Janshuijs”, staande [in Zierikzee] op den Dam, ... <fiche B5-027>

RAZE 3851b, f220v/1, 20 apr 1599, Digman Corn. Vogel den stierman verlijdt Corn. Crijnssen Weute voor d een helft en de wedue van Rochus Corn. Meere voor d ander helft de somme van £46.11.6 ter cause van “beschaetheijt” van t schip vande voors. Rochus Cornelissen ter zee gebleven, ... <fiche B5-028>

RAZE 3851b, f220v/2, [20 apr 1599], Pieter Hubrechtssen visser voor hemzelven en voor zijn knechtken verlijden Corn. Crijnssen Weute en de wedue van Rochus Corn. Meere, elk voor de helft, de somme van £27 ter cause als boven [= “beschaetheijt” van t schip vande voors. Rochus Cornelissen ter zee gebleven; zie acte f220v/1] ... <fiche B5-028>

RAZE 3851b, f220v/3, [20 apr 1599], Jacob Corn. Vogel stierman verlijdt dezelve [= Corn. Crijnssen Weute en de wedue van Rochus Corn. Meere, elk voor de helft], de somme van £26.6.6 [ter cause van “beschaetheijt” van t schip vande voors. Rochus Cornelissen ter zee gebleven; zie acte f220v/1] ... <fiche B5-028>

RAZE 3851b, f220v/4, [20 apr 1599], Beuije Meertens visser verlijdt dezelve [= Corn. Crijnssen Weute en de wedue van Rochus Corn. Meere, elk voor de helft], de somme van £18.14.0 [ter cause van “beschaetheijt” van t schip vande voors. Rochus Cornelissen ter zee gebleven; zie acte f220v/1] ... <fiche B5-028>

RAZE 3851b, f220v/5, [20 apr 1599], Lieven Corn. Engelsman verlijdt dezelve [= Corn. Crijnssen Weute en de wedue van Rochus Corn. Meere, elk voor de helft], gelijke somme [van £18.14.0, ter cause van “beschaetheijt” van t schip vande voors. Rochus Cornelissen ter zee gebleven; zie acte f220v/1] ... <fiche B5-028>

RAZE 3851b, f220v/6, [20 apr 1599], Claes Pieterssen visser en Lievenken Jacobs, zijn moeder, verlijden dezelve [= Corn. Crijnssen Weute en de wedue van Rochus Corn. Meere, elk voor de helft], de somme van £20.5.0 [ter cause van “beschaetheijt” van t schip vande voors. Rochus Cornelissen ter zee gebleven; zie acte f220v/1] ... <fiche B5-028>

RAZE 3851b, f220v/7, [20 apr 1599], Lieven Corn. Boije vanwege zijn zoon verlijdt dezelve [= Corn. Crijnssen Weute en de wedue van Rochus Corn. Meere, elk voor de helft], de somme van £8.2.0 [ter cause van “beschaetheijt” van t schip vande voors. Rochus Cornelissen ter zee gebleven; zie acte f220v/1] ... <fiche B5-028>

RAZE 3851b, f221/1, [20 apr 1599], Maerten Hugissen visser verlijdt dezelve [= Corn. Crijnssen Weute en de wedue van Rochus Corn. Meere, elk voor de helft], de somme van £16.4.0 [ter cause van “beschaetheijt” van t schip vande voors. Rochus Cornelissen ter zee gebleven; zie acte f220v/1] ... <fiche B5-028>

RAZE 3851b, f221/2, [20 apr 1599], Marinus Willemssen Boom verlijdt dezelve [= Corn. Crijnssen Weute en de wedue van Rochus Corn. Meere, elk voor de helft], gelijke somme van £16.4.0 [ter cause van “beschaetheijt” van t schip vande voors. Rochus Cornelissen ter zee gebleven; zie acte f220v/1] ... <fiche B5-028>

RAZE 3851b, f221/3, [20 apr 1599], Jacob Corn. Mare verlijdt dezelve [= Corn. Crijnssen Weute en de wedue van Rochus Corn. Meere, elk voor de helft], gelijke somme van £16.4.0 [ter cause van “beschaetheijt” van t schip vande voors. Rochus Cornelissen ter zee gebleven; zie acte f220v/1] ... <fiche B5-028>

RAZE 3851b, f221/4, 20 apr 1599, Bartelmeeus Laurissen cleermaker en Corn. Lievenssen backer, getrout hebbende Claeswyff Lauris dr., voor hunselven en beide hierin vervangende Neelken Lauris dr., heurl. respective zuster en schoonzuster, erfgenamen van Lauris Bartelmeeussen cleermaker, heurl. vader, wijlen getrout hebbende Mate Corale, voor d een helft, Cornelis Willemssen Corale voor d een helft in d ander helft, Adriaen Adriaenssen Vecke en Lambrecht Adriaenssen ketelare, beide mannen en voogden van heurl. huisvrouwen, elk voor een derde part in dezelve helft, alle [toegevoegd: drie] erfgenamen in de achtergelaten goederen van de voors. Mate Corale, heurl. moeder en grootmoeder respective, transporteren aan Ieman Pieterssen schipper441 een huis, erve en t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op de Melckmarckt, met de last eerst van 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, aankomende Ocker Jan Anthonissen, item nog 5 s. 8 g. erfpacht, aankomende den Heyligen Geest deser stede, item nog 12 g. erfpacht, aankomende St Lievens monster alhier, item nog 8 of 10 s. “geestelicken erfpacht”, binnen deze landgemerken, oost af Lieven Janssen schoemaker van Noortgouwe, :|: zuid af “de stadts thuijn”, west “het Vleeschuys”, en noord af de strate, en verder conform de oude waarschipbrieven, gelijk de voorn. Mate Corale t voors. huis tot int leste van haar leven gebruikt en bezeten heeft, ... <fiche B5-028, B5-029>

RAZE 3851b, f221v/1, 21 apr [15]99, Ieman Pieterssen scipper verlijdt Bartelmeeus Laurissen cleermaker, Corn. Lievenssen backer, man en voogd etc., en Neelken Lauris dr., elcx bij equale portie, de somme van £173.6.8 over de koop [van de helft]442 van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B5-029>

RAZE 3851b, f221v/2, [21 apr 1599], idem [= Ieman Pieterssen scipper] verlijdt Corn. Willemssen Corale £86.13.4 over de koop van t vierde part van de huijsinge vers. [zie acte f221/4] ... <fiche B5-029>

RAZE 3851b, f221v/3, [21 apr 1599], Neelken Jacob Cornelissen Vogels dr., wedue van wijlen Davidt Corn. Dijcke stierman was sa. m., geadsisteerd met Jacob Corn. Vogel, haar vader, als in dezen haar gekoren voogd, verklaarde hoe dat zij met Grietken Corn. Dijcke, haar “swegermoeder” :|: en de andere naaste vrienden van haar overleden man geaccordeerd had, roerende de successie, haar weeskind Davidt Davidtssen Dycke, oud een half jaar, aanbestorven bij overlijden van zijn vader, als volgt, dat zij haar weeskind zal onderhouden tot het kind tot huwelijkse staat gekomen zal zijn of tot zijne jaren en dagen, en bij huwelijk haar kind eerlijk naar vermogen zal uitzetten, en hem alsdan uitkeren in geld £12; zij zal ook het kind naar school moeten laten gaan; indien het kind sterft “voor zyn acht jaeren oud zynde”, zal zij de erfgenamen uitkeren 50 car.gld. eens (in 4 termijnen), waarvoor de vers. Neelken aan haar zal behouden alle de goederen als huis, hof, klederen, juwelen, enz. :|:, stellende hiervoor tot onderpand haar huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Venckelstrate, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid af de wedue van Jan Dycke, west de vroone, en noord af [niet ingevuld], ... <fiche B5-029, B5-030>

RAZE 3851b, f222v/1, [21 apr 1599], Jan Pieter Lenertssen arbeyder en Heylwijff Jans dr., wedue van wijlen Pieter Lenertssen, zijn moeder, dezelve Heylwyff geassisteerd met Jan Pieterssen, haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, met gezamenderhand, verlijden Corn. Willemssen Pous de somme van £15.10.0 ter cause van afgerekende pacht en geliquideerde443 schuld; stellende Heylwyff Jans dr. tot onderpand haar huis, staande [in Zierikzee] in de Corte Nobelstrate ontrent de Nobelpoorte, ... <fiche B5-030>

RAZE 3851b, f222v/2, 22 apr [15]99, Crijn Hubrechtssen, Willem Hubrechtssen en Marinus Hubrechtssen, gebroeders, verkopen Dominicus Corn. z. den backer de schepenen waarschipbrief en t recht van dien, met de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Visslop, met de commer van 7 st. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche B5-030>

RAZE 3851b, f222v/3, 23 [apr 1599], Dominicus Corn. z. den backer verlijdt Cryn Hubrechtssen den stierman de somme van £158 over de koop van :|: het derde part van een huis [zie vorige acte] ... [In de marge: deze brief mij ondergeschr. vertoond door Job Janssen [doorgehaald: den jonge(?)] timmerman wegens zijn schoonmoeder Janneken van Hulle is voldaen en betaald zijnde daarop getekend de betalinge van de paijen verschenen 1631, t oirconde getekend den 1 mrt 1700, (wg) P. Boeije, 1700] <fiche B5-030>

RAZE 3851b, f223/1, [23 apr 1599], idem [= Dominicus Corn. z. den backer] verlijdt Willem Hubrechtssen stierman gelijke somme [van £158] ter cause als boven [zie acte f222v/2] ... <fiche B5-030>

RAZE 3851b, f223/2, [23 apr 1599], idem [= Dominicus Corn. z. den backer] verlijdt Marinus Hubrechtssen stierman gelijke somme [van £158] ter cause als boven [zie acte f222v/2] ... <fiche B5-030>

RAZE 3851b, f223/3, 24 apr 1599, Lieven Janssen Boij verlijdt Jan Gillissen t Hoefken timmermansmeester(?444) £28.6.8 en Jacob Lievenssen metser £23.6.8 over t maken van een nieuw huis “mette leveringe vande stoffe”, ... <fiche B5-030>

RAZE 3851b, f223/4, 25 apr [15]99, [doorgehaald; in de marge: “gecasseert”], Claes Corn. z. de Wale transporteert aan sr Lieven Werckendet en Niclaes Cauwe gezamenlijk “alle alsulcken successie ende besterfte als hem comparant aenbestorven ende te cavele gevallen es by de doot ende overlyden van Corn. Lievensse de Wale, syn oom was sal.”, dit alles overmits een somme etc. ... <fiche B5-030>

RAZE 3851b, f223/5, [25 apr 1599], [slechts twee regels, doorgehaald; volgt op de keerzijde opnieuw]

RAZE 3851b, f223/6, [25 apr 1599], Anthonis Rochussen gareel transporteert aan Amand Davidtssen een wei, groot 1½ gem. 20 r., gelegen in t Groote Molewater bevanck, ... <fiche B5-030>

RAZE 3851b, f223v/1, 27 apr [15]99, Amand Davidtssen verlijdt Anthonis Rocussen gareel de somme van £40 over de koop van 1½ gem.445 wei, gelegen in t Groote Molewater bevanck, te betalen daaraf de eene helft “soo haest den voorn. Anthonis Rocussen getrout sal wesen” en d andere helft een jaar daarna. <fiche B5-031>

RAZE 3851b, f223v/2, [27 apr 1599], Anthonis Pieterssen de jonge verkoopt Willem Digmanssen metser een “steene camer”, erve en gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobel strate, vrij van erfpacht, ... <fiche B5-031>

RAZE 3851b, f223v/3, 28 apr [1599], Willem Digmanssen metser verlijdt Anthonis Pieterssen de jonge 400 car.gld. over de koop van de vers. “steene camer” [zie vorige acte], ... <fiche B5-031>

RAZE 3851b, f223v/4, [28 apr 1599], Lieven Jacobssen van Bosschusen verkoopt Willem Meeussen visser een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] voor de “fonteijne”, vrij van erfpacht, ... <fiche B5-031>

RAZE 3851b, f223v/5, [28 apr 1599], Claes Cornelissen de Wale als erfgenaam van Corn. Lievenssen de Wale, zijn oom was sal., stelt in handen van sr Lieven Werckendet en Niclaes Cauwe zijn contingent, portie en aandeel van de successie, hem comparant aanbestorven bij de dood en overlijden van de vers. Cornelis Lievenssen de Wale, en dat als onderpand voor zekere somme van penningen, die hij aan de voorn. Werckendet en Cauwe nog schuldig is, ... <fiche B5-031>

RAZE 3851b, f224/1, 29 apr [1599], Willem Meeussen visser verlijdt Lieven Jacobssen van Bosschusen de somme van 880 car.gld. over de koop van een huis, erve en het gevolge van dien, staande voor de “fonteyne”, ... <fiche B5-031>

RAZE 3851b, f224/2, [29 apr 1599], Jan Gillissen en Gillis Laurissen, zijn vader, elk een voor al, vrijwaren Adriaen Anthonissen Spaengiaert van eventuele lasten wegens de koop van zeker “smalschip”, door Adriaen “nu onlancx voor kersmisse” van de vers. Jan Gillissen gekocht, ... <fiche B5-031>

RAZE 3851b, f224/3, 1 mei 1599, [marge: “prima novemb. verantwoort”446], mr Gijsbert van Crompvliet verkoopt Johan de Jonge 19 gem., luttel min ofte meer, koren- en weiland, gelegen in de parochie van Duvendycke [= Duivendijke], ... <fiche B5-031>

RAZE 3851b, f224/4, [1 mei 1599], Willem Cornelissen Ketel smit transporteert aan Maerten Janssen schipper een schepenen waarschipbrief met de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in St Domus strate, met alsulken commer etc., ... <fiche B5-031>

RAZE 3851b, f224/5, 2 mei [1599], Meerten Janssen schipper verlijdt Willem Corn. z. Ketel de smit de somme van 700 car.gld. over de koop van een huis [zie vorige acte], ... <fiche B5-031>

RAZE 3851b, f224/6, [2 mei 1599], Mathys Pietersse schoemaker verlijdt Cornelis Adriaenssen [marge: Boere] schipper £14 van afgerekende schuld; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] in de Maerstrate, ... <fiche B5-031>

RAZE 3851b, f224v/1, 2 mei [15]99, Corn. Pieterssen smit transporteert Catharine Willem Pous wedue de schepenen schuldbrief, sprekende op Heyndrick Mollemans, met de reste van £29.16.8 op termijnen van £6 telken Pasen, dit alles in vernietinge van zekere schulden, die hij nog aan haar heeft, ... <fiche B5-032>

RAZE 3851b, f224v/2, 4 mei [15]99, Cornelie Job Dane wedue verkoopt Augustijn Warijn een schepenen rentebrief en t recht van dien, sprekende op Mathijs Jobssen Blanckaert, inhoudende 30 s. erfelijke sjaars, verschijnende telken Pasen, om een somme etc., ... <fiche B5-032>

RAZE 3851b, f224v/3, [4 mei 1599], Pieter Wouterssen creemer heeft verkocht aan Mayken Lambrechts dr. [marge: wedue van wijlen Marinus Tonissen] een ledige “arve”, gelegen [in Zierikzee] in de Venckel strate, vrij van erfpacht, en met de last van 4 car.gld. erfelijke rente, losbaar den penninck 14, binnen deze landgemerken447, zuid [doorgehaald: hem comparant], west en noord [doorgehaald: hem comparant; bovengeschreven:] de vers. Mayken, en oost de vroone, ... <fiche B5-032>

RAZE 3851b, f224v/4, 5 mei [1599], Mayken Lambrechts dr., wedue wijlen van Marinus Tonissen visser, verkoopt Pieter Wouterssen creemer de somme van 4 car.gld. erfelijke rente, de selve hypothekerende [marge: en haar huis] op een “arve” enz., gelegen in de Venckelstrate, binnen deze landgemerken, oost de vroone, zuid en west Pieter Wouterssen, en noord haar comparante, te betalen :|: telken Pasen; zij mag de rente lossen448 met de somme van £9.6.8 tot hoofdgeld, ... <fiche B5-032>

RAZE 3851b, f225/1, [5 mei 1599], Pieter Philipssen metser verkoopt Job Heyndricxssen Mulock den schiptimmerman de somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Mole strate, oost de strate, zuid Jacob Jobssen de visser, west de vroone, en noord af Lieven Iemanssen Cauwe, te betalen telken Bamisse, 1600 t eerste jaar, dit alles om de somme van £14 van verlopen paijen, die hij comparant aan Job schuldig is over de koop van dit huis, ... <fiche B5-032>

RAZE 3851b, f225/2, [5 mei 1599], Lieven Digmanssen visser verkoopt Pieter Lievenssen Cater een “stucxken” korenland, gelegen in Poortambacht aan “den Breeden wegh”, int Vorsche bevanck, ... <fiche B5-032>

RAZE 3851b, f225/3, [5 mei 1599], Cornelis Lenertssen “aen[de] duijne” en Corn. Aelliaen Commerssen, beide wonende tot Burgh, mitsgaders Cornelis Marinussen, wonende tot Coudekercke [= Koudekerke], voor henzelven en hierin vervangende de weeskinderen van Jan Meeus Jacobssen, allen erfgenamen van wijlen Heyndrick Hugessen van Suytkercke [= Zuidkerke], verkopen aan Corn. Willemssen, “schouteth” tot Noordwelle, en Lenert Pier Oolessen, wonende in Ellemeet, gezamenlijk, de een helft van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Weverswelle straete, vrij van erfpacht, de straete oost, zuid Corn. Barentssen smit, west de vroone, en noord Hille Heyndricx, ... <fiche B5-032>

RAZE 3851b, f225v/1, 7 mei 1599, Jacob Claes Brantssen verkoopt Corn. Willebordtssen, wonende tot Haamstede, 1½ gem. 6½ r. korenland, gelegen in t Haeskens bevanck, oost af “den heerwegh”, zuid Teeus Janssen, west [niet ingevuld], en noord Jan Lenertssen, ... <fiche B5-033>

RAZE 3851b, f225v/2, 8 mei [1599], [marge: Nota449], Cornelis Willebordtssen, wonende tot Haemstede, verlijdt Jacob Claes Brantssen £33 over de koop van t vers. land [zie vorige acte]; Jacob zal nog de pacht, verschijnende Martini komende, bedragende £2.10.0, van de pachter ontvangen. <fiche B5-033>

RAZE 3851b, f225v/3, 11 mei [15]99, Rochus Iemanssen de smit verkoopt Faes Janssen ketelaer een ledige “arve”, gelegen [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, oost en west af Faes Janssen voors., zuid de strate, en noord de dilve, ... <fiche B5-033>

RAZE 3851b, f225v/4, [11 mei 1599], Corn. Vanne de metser verkoopt Niclaes Dolhoot een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van t kerkhof, vrij van erfpacht, [toegevoegd in de marge: met de last van de gehele goot aan de oostzijde], binnen deze landgemerken, oost af hem comparants ander huis, zuid de strate, west Lenert Janssen, en noord af [niet ingevuld], om een somme van penningen etc., ... <fiche B5-033>

RAZE 3851b, f226/1, 12 mei [15]99, Niclaes Lievenssen Dolhoot verlijdt Corn. Vanne metser 1628 car.gld. over de koop van een huis [zie vorige acte], te betalen telken Pasen 36 car.gld.450, ... <fiche B5-033>

RAZE 3851b, f226/2, [12 mei 1599], [doorgehaald; in de marge: sequitur folio 318 en daarom hier geroyeerd], Corn. Vanne de metser verkoopt Matheeus Jacobssen Cock de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende op Niclaes Lievenssen Dolhoot, met de inhoud van 1628 car.gld. op termijnen van 36 car.gld., waarvan Pasen 1600 de eerste termijn ten behoeve van Matheeus Cock verschijnen zal, ... ; onderpand: zijn huis, staande aan de noordzijde van t kerkhof, westwaert van mr Heyndrick Baengiaerts huis, ... <fiche B5-033>

RAZE 3851b, f226/3, 15 [mei 1599], Corstiaen Maertssen visser verlijdt Huge Willemssen Keijser de somme van £44.12.10 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld, te betalen telken kersmisse £7, “dan off God de heere beter fortune hem comparant verleent, sal de paijen swaerder betaelen”; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] in t Groote slop, ... <fiche B5-033>

RAZE 3851b, f226v/1, 15 mei [15]99, sr Caesar Porquyn, heere van Moermont, voor ons belijde van goeden geleenden gelde schuldig te wezen den erntfesten mr Jaspar van Kinschot de somme van 5250 car.gld., die hij belooft wederom te betalen in 'sGravenhage of Delft in jaarlijkse termijnen van 750 car.gld.; onderpand: zijn “huijsinge, erve ende alle t gevolge van dien, staende over de huijsinge van Ravesteijn ontrent de Petercelie strate binnen deser stede, eertyts toebehoort hebbende joncker Hieronimus van Serooskercke, in zijn leven Rentmr. van Zeelandt etc.”, vrij en onbelast, behalve met 4 car.gld. sjaars chijnsen aan diverse partijen, ... <fiche B5-034>

RAZE 3851b, f227/1, [15 mei 1599], Willem Heyndricxssen heerde, poorter van Zierikzee, en Ieman Willemssen, wonende tot Nieuwerkercke [= Nieuwerkerk] in Duvelandt als borge, met gezamenderhand, verlijden Willem Corn. z. schipper, poorter deser stede, de somme van £29.13.4 over de koop van een “berschscheepken”451, ... <fiche B5-034>

RAZE 3851b, f227/2, 16 mei 1599, [testament], compareerde d eersamen Jan Adriaenssen smit, gaande, staande, enz., verklaart dat hij, opdat er na zijn dood geen twist tussen zijn kinderen zou ontstaan, uit oorzake dat Sijmon Janssen smit, zijn zoon, tot nog toe bij hem comparant heeft blijven werken, arbeiden en hem comparant zijn winkel heeft helpen “vorderen” en zijn vader “in syne oude dagen” de kost heeft helpen winnen, gelijk hij hoopt dat hij zal blijven doen, “omme dan te wetene waer mede syne andere kinderen indien regarde sullen mogen volstaen”, bij maniere van testamente enz. de voorn. Symon Janssen geaccordeerd en toegelaten :|: t gebruik en bezit van de “voorwinckel” van zijn comparants huis, met alle gevolge van dien, “omme sijn hantwerck van smeden te doene ende te exerceren”, mitsgaders t gebruik van de “achterplaetse” om kolen te leggen en een slijpsteen te zetten, zolang hij, Symon, in leven wezen zal; voorts heeft hij comparant den vers. Symon, zijn zoon, gegeven in rechten vrijen eigendom om terstond na zijn overlijden, voor alle cavelinge, te aanvaarden, zonder enige begrotinge daartegen te moeten doen, al het smidsgereedschap, en dat voor zijn verdiende arbeid, reeds gedaan en nog te doen “soo God dat toelaet”; wil verder dat Symon mee zal delen in zijn comparants andere overgebleven goederen gelijk en benevens zijn andere kinderen; zal Symon de vers. winkel goed moeten onderhouden op zijn eigen kosten; mocht Symon overlijden zonder wettige afstammelingen, dan zullen alle gereedschappen weer komen aan de zijde, vanwaar zij gekomen zijn; ... <fiche B5-034, B5-035>

RAZE 3851b, f228/1, 17 mei 1599, [marge: “vrij per contract”], Danewyff Adriaen Arentssen Hertoge wedue, met Marcelis Goltsius in dezen haar gekoren voogd, transporteert aan Pieter Adriaenssen Hertoge de glaesmaker, haar zoon, d een helft van haar huis, erve, etc., staande [in Zierikzee] op de Appel marckt, met sulken commer enz., ...; dit alles overmits de vers. Pieter haar comparante, zijn moeder, heeft aangenomen haar leven lang gedurende te onderhouden volgens het contract daaraf onderling met elkaar gemaakt, en op heden voor ons schepenen gepasseerd, ... <fiche B5-035>

RAZE 3851b, f228/2, [17 mei 1599], Pieter Adriaenssen Hertoge de glaesmaker belijde hoe dat hij Danewyff Adriaen Arentssen Hertoge wedue, zijn moeder, heeft aangenomen te onderhouden, “cost ende cleeren, op ende onder te geven, sieck ende gesont te houden”, zolang zij in t leven wezen zal, voorts alles met haar te doen, “dat een goet kindt schuldich es syne moedere te doen”, waarvoor Pieter zal behouden, hebben en profiteren al haar goederen, als te weten d een helft van haar huis, staande op de Appelmarckt, daar zij nu in woont, en voorts alles wat zij nalaten zal; als onderpand stelt hij hiervoor deze helft van dit huis. <fiche B5-035>

RAZE 3851b, f228v/1, 18 mei [1599], Michiel Jobssen den timmerman verkoopt Corn. Lievenssen den houtvercooper de somme van 25 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en alle het gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op de Schuythaven, binnen deze landgemerken, oost af de wedue van Willem Corn. cleermaker, zuid en west de strate, en noord Anthonis Pieterssen weert in “de Leeuwe”, te betalen telken Pincxteren, 1600 t eerste jaar; dit alles overmits de somme van £17.10.0 die hij aan de vers. Corn. ten achteren was over de koop van geleverd hout, ... <fiche B5-036>

RAZE 3851b, f228v/2, 20 mei [1599], [doorgehaald], Jan Janssen Clampert voor de een helft en Corn. Adriaenssen Decker stierman voor d ander helft verlijden Joris Pieterssen 400 car.gld. over de koop van een achtste part van een vischboot, ... <fiche B5-036>

RAZE 3851b, f229/1, 25 mei 1599, Pauwels Aertssen, bailliu van Middelhernisse [= Middelharnis], als getrout hebbend Anneken Pieter Ketelaers wedue, verkoopt Niclaes Corn. de Wale een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, vrij van erfpacht, ... <fiche B5-036>

RAZE 3851b, f229/2, 26 mei [1599], Josine Jaspar Goymans dr., wedue wijlen Job [niet ingevuld] ooge, met Gillis Poppe als haar gekoren voogd, verlijdt Huge Willemssen Keyser £35 van gehaalde waren en afgerekende schuld; onderpand: haar huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Middel straete, over het “vremde kerckhoff”452, daar zij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B5-036>

RAZE 3851b, f229/3, [26 mei 1599], Niclaes de Wale filius Corn. de Wale belooft Pauwels Aertssen, bailliu van Middelhernisse, als getrout hebbend Anneken capitein Pieter Ketelaers wedue, te indemniseren jegen Jacob Janssen Boij van alsulken £493.6.8 op termijnen van £25 sjaars, telken Kersmisse, ..., dit alles ter cause van het overnemen van zeker huis, erve en alle t gevolge van dien, staande aan de zuidzijde van de haven, bij de voorn. Anneken van de voors. Jacob Janssen Boy gekocht, en bij hem comparant van de vers. Pauwels Aertssen overgenomen, ... <fiche B5-036, B5-037>

RAZE 3851b, f229v/1, [26 mei 1599], Niclaes Corn. de Wale verlijdt Pauwels Aertssen, bailliu van Middelhernisse, als getrout hebbend Anneken capitein Pieter Ketelaers wedue, £40 ter cause van veroverde penningen van zijn comparants huis enz. [zie acte f229/1 en f229/3], te betalen kersmisse 1620453 £7.13.4 enz. <fiche B5-037>

RAZE 3851b, f229v/2, 28 mei [1599], compareerde Pieter Jorissen als overman, op verzoek van Gillis Iemanssen Poppe, uit kracht van schepenen vonnis mitsgaders ordonnantie van verkoping daarop gevolgd, luidende454, den 4 feb 1599 schepenen gehoord in rechte Ieman Poppe, procureur vanwege Gillis Iemanssen Poppe, actie hebbend van Job Heyndricxssen Mulock, te bode gesteld hebbende zeker weije, genaamd “de Suker weije”, eiser, en Pieter Delinck, procureur vanwege Lieven Jeught :|: onderwinder van de vers. wei, gedaagde, hebben de gedaagde gecondemneerd in de geeiste drie jaren rente, tot 25 s. sjaars, vervallen 1596, 1597 en 1598, te betalen op pands recht, en is geordonneerd op 10 mei 1599, dat de vers. wei zal werden verkocht “bij de gemete, soo veel elck gemet gelden magh, voor de somme van £3.15.0 gereed, mette costen daeromme gedaen, metten last van 25 s. erffelijcke rente des jaers”, op grond waarvan Pieter Jorissen heeft openbaar verkocht aan [doorgehaald: sr Johan de Jonge; in de marge: Emmert Janssen] een wei, groot ontrent 14 gem., genaamd “de Suker weije”, gelegen in Kerkwerve int Dries bevanck, daar pachters af zijn Jacob Corn. Blauwen en Joris Jasperssen, met de last van ontrent 400 r. moerweije, aankomende Lieven Corn. Jeught voorn., op conditie dat de koper tot zijn last zal nemen een erfelijke rente van 25 s., losbaar den penninck 14, vervallende telken Kersmisse, en dat hij binnen 4 dagen betalen zal de somme van £3.15.0 over drie jaar verlopen rente, mitsgaders 8 s. 5 g. van rechtelijcke onkosten, en van de veroverde penningen zal de :|: koper gehouden zijn een schepenen schuldbrief te verlijden ten behoeve van de daarin gerechtigden; voorts moet de koper zich houden aan het [eerder genoemde] pachtcontract, enz.; is gekocht voor 33 s. elk gemet, ... <fiche B5-037, B5-038>

RAZE 3851b, f230v/1, 27 mei [15]99, Adriaen Lievenssen decker verlijdt Geert [toegevoegd: Pieter] Tonis Pietersse de somme van 250 car.gld. over de koop van t achtste part van een vischboot, ... <fiche B5-038>

RAZE 3851b, f230v/2, 3 juni 1599, Lysbeth Job Hubrechts dr., met Gillis Poppe in dezen haae gekoren voogd, verlijdt coome Jan :|: Heyndricxssen de somme van £53 van geleend geld en afgerekende schuld; onderpand: haar huis, staande [in Zierikzee] “over St Jacobs huys”, ... <fiche B5-038>

RAZE 3851b, f231/1, [3 juni 1599], Corn. Adriaenssen Decker stierman verlijdt Joris Pieterssen, onsen medebroeder in Wette, 200 car.gld. over de koop van t zesde part van een vischboot, ... <fiche B5-038>

RAZE 3851b, f231/2, 4 juni 1599, [“overmans waerschippe”], Willem Heyndricxssen, Corn. Thonissen, Daniel Aelliaenssen heerde, en Adriaen Corn. heerde als voogd van het weeskind van Corn. Aelliaen Philipssen, elk voor een vierde part, verkopen Davidt Aelliaenssen timmerman een huis, erve en alle het gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, met de commer van 4 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche B5-038>

RAZE 3851b, f231/3, 5 juni [15]99, Davidt Aelliaenssen den timmerman verlijdt Willem Heyndricxssen schipper, Corn. Thonissen, Daniel Adriaenssen heerden, en Adriaen Corn. heerde als voogd van het weeskind van Corn. Aelliaen Philipssen ten behoeve van dezelve weese, de somme van £470 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B5-038>

RAZE 3851b, f231v/1, 12 juni [15]99, Adriaen Iemanssen visser verlijdt Sijme Crynssen de somme van £100 over de koop van d een helft van een vischboot, ... <fiche B5-039>

RAZE 3851b, f231v/2, 12 juni [15]99, Corn. Lenertssen Bouve van Brouwershaven verlijdt Geert Pieterssen cuper £13.18.0 over de koop van het achtste part van een vischboot, ... <fiche B5-039>

RAZE 3851b, f231v/3, [12 juni 1599], Willem Diricxssen Verbost schipper verklaart, dat hij verkocht heeft aan Lieven Anthonis Diricxssen een “ront craveelschip” om een somme van penningen, die hij comparant met een “schepenen waterbrieff” bekent van Lieven Tonissen ontvangen te hebben; heeft daarom hij, en Willem Lenertssen visser, beide, met gezamenderhand, beloofd Lieven Tonissen te vrijwaren voor eventuele lasten enz., ... <fiche B5-039>

RAZE 3851b, f232/1, 13 juni [15]99, Lieven Anthonis Diricxssen schipper als koper, mitsgaders Amand Davidtssen als borg, verlijden met gezamenderhand, Willem Diricxssen Verbost de somme van 1250 car.gld. over de koop van een “ront craveelschip”, ... <fiche B5-039>

RAZE 3851b, f232/2, [13 juni 1599], Lenert Buijs als grootvader en voogd van de vier weeskinderen van Jan Janssen van Serooskercke455, erfgenamen in de achtergelaten goederen van wijlen Adriaen Corn. Buijs, transporteert en verkoopt aan Jacob Jacobssen visser d een helft van een huis, erve en t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Middelstrate, met alsulken commer van erfpacht enz., ... <fiche B5-039>

RAZE 3851b, f232/3, 14 juni 1599, Jacob Jacobssen visser verlijdt Lenert Buijs als grootvader en voogd van de vier weeskinderen van Jan Janssen van Serooskercke, erfgenamen van Adriaen Corn. Buijs, tot derzelver wezen behoeve, de somme van 525456 car.gld. over de koop van d een helft van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B5-039>

RAZE 3851b, f232v/1, 15 juni [15]99, Geert Pieterssen cuper transporteert aan Job Cock de schepenen waterbrief, sprekende op Aelliaen Lievenssen decker457, inhoudende 250 gld., ... <fiche B5-040>

RAZE 3851b, f232v/2, 16 juni [15]99, compareerde mr Anthonis van Cappelle en verklaarde, hoe dat hij “advoijeerde, ratificeerde ende approbeerde” alsulken “contrackt antenuptiael” als op den 3 april 1598 gepasseerd is voor Gillis Poppe Iemans z., openbaar notaris, in presentie van mr Willem van Dycke, secretaris deser stede, en Jan de Graeve als getuigen, tussen hem comparant ter eenre, en Anneken van den Steene ter ander zijde, “houdende hij comparandt hem te vreden mette goeden, die de voors. Anneken tot onderstant van desen es brengende”; en bovendien zijn zij nog geaccordeerd, dat het huis en de goederen tot Lijere [= Lier], in- en uitschuld in Brabant, bij Hendrick Hagels, zijn comparants voorsate nagelaten, zullen komen d een helft tot profijte van desselfs Hendrick twee achtergelaten kinderen, en dat dezelve kinderen bij de comparanten “ter schole souden gehouden ende een ambacht geleert ende voorts onderhouden werden, tot haeren vijffentwijntich jaeren, ofte tot staet daege”, tot koste van hem comparant, waartegen de voors. Cappelle of zijn erfgenamen zullen genieten uit de helft van de goederen, de voors. Anneken of haar erfgenamen alleen toekomende, de somme van £50 tot een “beaulte”, te bekeeren tot behoeve van zijn twee jongste kinderen aan lijfrenten; indien haar twee kinderen :|: overlijden zonder wettige afstammelingen, dat al tgene zij geprofiteerd hebben boven haar vaderlijk testament zal wederkeren aan hem(sic) comparanten, ... <fiche B5-040>

RAZE 3851b, f233/1, 17 juni [15]99, Jacob Claessen, weert in “den Engel”, verlijdt Elizabeth Corn. Willem Davidts wedue £9 van geleverd zout en bier, waar voor reeds gedeeltelijk een obligatie is geweest, die hiermee blijft gecasseerd, te betalen in drie jaarlijkse termijnen “ten waere syne comparants huijsvrouwe eer deser weerelt quame te overlyden”; onderpand: zijn huis. <fiche B5-040>

RAZE 3851b, f233/2, [17 juni 1599], [doorgehaald, en niet gepasseerd], idem [= Jacob Claessen weert] verlijdt Lenert Tonissen Roscam biersteker £12.10.0 van afgerekende bieren, onderpand: zijn huis. <fiche B5-040>

RAZE 3851b, f233/3, [17 juni 1599], idem [= Jacob Claessen weert] verlijdt Lenert Tonissen Roscam £12.10.0 van afgerekende bieren; onderpand: zijn huis, en voorts in sulker voegen gelijk den voorgaande brief [f233/1] gepasseerd is. <fiche B5-040>

RAZE 3851b, f233v/1, 19 juni 1599, Jacob Claessen, weert in “de Witten Engel”, verlijdt Bouwen Corn. tot Oudekercke [= Ouwerkerk] £10 over reste van de koop van “meede in d' eerde”, te betalen in drie termijnen, tenzij [gelijke voorwaarde als in f233/1]; onderpand: zijn huis. <fiche B5-041>

RAZE 3851b, f233v/2, 24 juni [15]99, Michiel Crynssen Loosquant de metser transporteert aan Augustijn Warijn een schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende tot laste van Ieman Gillissen Poppe, met de gehele inhoud van £410 op termijnen van £12 sjaars, telken Pasen, waaraf Pasen nu lestleden de eerste termijn ten behoeve van Augustijn is verschenen; stelt tot onderpand zijn huis, erve en alle het gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Oude Lombaert straete, daar hij nu jegenwoordig in woont, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid Lambrecht Janssen verwer, west de wedue van Adriaen Buijs, en noord af Dingeman Janssen visser; heeft tevens in handen van de vers. Augustijn gegeven twee schepenen paijebrieven, de eene sprekende tot laste van Jacques Vermeulen van date 29 marty 1595 en de andere tot laste van [...458] Jacobssen Bolle visser van date 26 july 1591, ... <fiche B5-041>

RAZE 3851b, f234/1, [24 juni 1599], Mychijel Crijnssen Loosquant de metser transporteert en verkoopt Augustyn Warijn een schepenen rentebrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Jacques Vermeulen den oudencleercoper, inhoudende £2 erfelijke rente sjaars, verschijnende telken Pasen, waaraf Pasen lestleden het eerste jaar rente ten behoeve van Augustijn verschenen is; onderpand: zijn huis [als in de vorige acte] ... <fiche B5-041>

RAZE 3851b, f234/2, [24 juni 1599], idem [= Mychijel Crijnssen Loosquant] verkoopt denselven [= Augustyn Warijn]een schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Frans Adriaenssen de metser op paijementen van £5.10.0 sjaars, waaraf Pasen lestleden het eerste jaar rente ten behoeve van Augustijn verschenen is; onderpand: zijn huis [als in f233v/2] ... <fiche B5-041>

RAZE 3851b, f234/3, 3 juli 1599, Anneken Digman Jan Hugissen den timmermans wedue [marge: met Digman Janssen haar voogd] transporteert en verkoopt Willem Digmanssen metser, haar broeder, een huis, erve en alle zijn gevolge, staande [in Zierikzee] bij de “fonteyne”, daar zij nu jegenwoordig in woont, binnen deze landgemerken, oost Corn. Janssen visser, zuid “den Jacobpynen boomgaert”, west Aelliaen Ouwe leck, en noord de strate, ... <fiche B5-041>

RAZE 3851b, f234/4, 4 juli [15]99, Willem Digmanssen de metser verlijdt Anneken Digman Jan Huijgessen wedue de somme van 900 car.gld. over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B5-041>

RAZE 3851b, f234v/1, 6 juli [15]99, Lysbeth Ieman Jacob Claessen wedue verlijdt Ocker Boye als vader van [het] St Jacobshuijs £2, daar voren zij zal wonen haar leven lang in een kamer staande int Godshuijs vers., welke somme zal worden betaald na haar dood, ... <fiche B5-042>

RAZE 3851b, f234v/2, 7 juli [15]99, Joris Jasperssen transporteert en verkoopt jouffr. Jacobmyne vande Velde en Corn. Jan Domussen “twee wit blau merrie paerden” met een wagen en een nieuwe ploeg, welke hij comparant nog mag gebruiken tot St Lauris dage eerstkomend, wanneer hij het slechtste paard zal mogen lossen met de somme van £7.5.0459 over de helft van £14, ende het andere paard, wagen en ploeg te lossen uitgaande “oestmaent” eerstkomend met gelijke £7 over de andere helft; als hij niet op tijd lost, dan mogen zij dit aanvaarden als hun vrij eigen goed. <fiche B5-042>

RAZE 3851b, f235/1, 8 juli [15]99, Marinus Janssen Mutse arbeyder verlijdt dat hij voor hem zelf en voor zijn jegenwoordige huisvrouw overeengekomen is met de “arme meesters” deser stede dat deze hem en zijn jegenwoordige huisvrouw wekelijks zullen “subsidieren ende onderhoudt doen” volgens het hierover gemaakte contract, waarvoor de voorn. Marinus heeft opgedragen en getransporteerd tot behoeve van de “huysarme meesters” zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Wevershouck, daar hij nu in woont, met “alle t gundt daerinne bevonden sal worden”, om na hun beider dood als eigen goed aanvaard te worden; onderpand: t vers. huis. <fiche B5-042>

RAZE 3851b, f235/2, 9 juli [15]99, Abraham Janssen timmerman als man en voogd van Leenken Oole Jansses dr., transporteert aan Lenert Pieterssen, zijn oom, de helft van 5 gem. en ettelijke roeden koren- en weiland, gelegen onvercaveld, voet en duime gemeen, met de vers. Lenert Pieterssen, in de parochie van Kerkwerve, in t bevanck “daer den Block in leijt”, binnen deze landgemerken, oost af Tonis Leeuwe en Corn. Boije, zuid de weg, west Corn. Hugissen, en noord Jan Jasperssen van Orten, ...; beloofden daarom de voorn. Abraham Janssen en Jan Janssen timmerman, zijn vader, beide met gezamenderhand, de vers. Lenert Pieterssen waerschippe te doen ... <fiche B5-042>

RAZE 3851b, f235v/1, 16 juli 1599, compareerde d eersame Huge Mogge, woonachtig tot Haamstede, “clouck, gesont van lichame, in gaende staende lyve, syn memorie verstant redenen ende vyff sinnen wel machtich ende volcommelijck gebruyckende”; vernietigt alle voorgaande testamenten; institueert mitsdezen tot zijn universele erfgename Jasperine Mogge, zijn comparants dochter, geprocreert bij Mayken Adriaens dr., zijn comparants huisvrouwe, onder conditie nochtans dat zij de goederen, die zij van hem erft, niet zal mogen vervreemden, verkopen enz., maar dat die naar haar overlijden zullen komen op haar kind, kinderen ofte kindskinderen, of :|: bij ontbreken daarvan of zijn comparants erfgenamen van svaders zijde alleen descenderende; wanneer zij het hiermee niet eens is, dan krijgt zij slechts haar legitieme portie, en zullen de andere goederen geaanvaard worden bij de vrienden van svaders zijde om door hen ten profijte van de kinderen geadministreerd te worden; “ende off hij comparant dese zyne uuyterste wille soude comen te veranderen, vermeerderen, verminderen ofte anders te alteren, tzy onder zyn eygen handt ofte onderteykeninge ofte onder zyn zegel ofte voor twee getuijgen, tzelve wil hy dat het effect sal sorteren in allen schyn off in dese uuyterste wille geinsereert waere” ... <fiche B5-043>

RAZE 3851b, f236v/1, 20 juli [15]99, Jan Janssen Clampert verlijdt Joris Pieterssen 200 car.gld. over de koop van een zesde part van een vischboot, ... <fiche B5-044>

RAZE 3851b, f236v/2, 21 juli [15]99, Pieter Laurissen Swane verlijdt mr Anthonis van Cappelle 450 car.gld. over de koop van een “pannekeete, selhuijs, vangeput, erve” en alle t gevolge van dien, staande [bij Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, ... <fiche B5-044>

RAZE 3851b, f236v/3, 22 juli [15]99, Ieman Lenert Oolessen verkoopt Corn. Arentssen de Looze als voogd van Anneken Arents, zijn zuster, tot Annekens behoeve, een half gemet en 5 r. weiland, gelegen in de parochie van Nieuwerkerke in Schouwen, in t Pastoors bevanck, voet en duime gemeen met de vers. Anneken, binnen deze landgemerken, zuid hem comparant, noord af Cornelia Lenert Oole wedue, oost de weg, en noord Symon Jan Lenertssen, omme een somme van penningen etc., ... <fiche B5-044>

RAZE 3851b, f236v/4, [22 juli 1599], Cornelis Arentssen de Looze voor d een helft, en Rochus Pieterssen den Breen voor d ander helft, verkopen Cornelis Philipssen de nabeschreven partijen moerwei, en eerst 2½ gem. 120 r. in t Groot Weel bevanck, item in de Zuytstripe bevanck :|: 1½ gem. 14 r., nog in de selve [Zuytstripe bevanck] een wei, 2½ gem. 8 r. “vrij moeren”, item en ten leste nog 24 r. van “mr Corn. Arents weye”, ... <fiche B5-044>

RAZE 3851b, f237/1, 23 juli [15]99, Corn. Philipssen verlijdt Corn. Arentssen de Looze en Rochus den Breen £7 over de koop van de moerweijen vers. [zie vorige acte] te betalen daaraf kersmisse460 eerstkomend 20 s. met “een coppel volwassche capoenen” en alle jaren gelijke 20 s. met “een coppel volwassche capoenen”, ... <fiche B5-044>

RAZE 3851b, f237/2, [23 juli 1599], Pieter Pieterssen metser transporteert aan Job Heyndrick Hugessen Mulock de schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende tot laste van Corn. Heyndricxssen Baengiert met de gehele inhoud van £24 ... <fiche B5-044>

RAZE 3851b, f237/3, 25 juli 1599, Michiel Betsmanssen en Huge Symonssen, beide vissers, wonende tot Camphere [= Campveere = Veere], met gezamenderhand verlijden Hubrecht Heyndricxssen Snack stierman deser stede 500 gld. over de koop van een vischboot, ... <fiche B5-044>

RAZE 3851b, f237/4, 9 aug [1599], Jacob Lievenssen de metser, Anthonis Lievenssen timmerman als man en voogd zijner huisvrouwe, en Willemken Corn. Hase dr., wedue wijlen Pieter Lievenssen schipper als moeder en voogdesse van haar vijf onbejaarde kinderen, met Jacob Lievenssen voorn. als in dezen haar gekoren voogd, :|: renunchieren de boedel (waaronder een huis), “als Corn.461 Corn. Gillissen de metsers huijsvrouwe462 was, heurlieder comparanten respective moeder ende zweger moeder sal. me. op den 29en Junij lestleden binnen dezer stede overleden synde”, achtergelaten heeft, en laten deze aan haar crediteuren, ... <fiche B5-044, B5-045>

RAZE 3851b, f237v/1, 10 aug [15]99, [doorgehaald; marge: deze brief is op den 29 oct. 1600 met consent van Louys de Bossere, ...(?463) van mr Jan Arondeaulx en Willem Corn. Hollander gecasseerd], jouffrouwe Helenora Arondeaulx filia Johan Arondeaulx, als procuratie hebbend van Johan Arondeaulx, haar vader, gepasseerd voor notaris Jan Wilsuene, residerend binnen Middelburg, van 13 juli 1599, verkoopt en transporteert aan Willem Corn., wonende tot Nieuwerkerke in den Lande van Schouwen 5½ gem. 80 r. land, gelegen in de Zuytstrype te Nieuwerkerke voors., binnen deze landgemerken, oost af “des heeren wegh”, den selven zuid af, Lenert Buijs west af, en noord Bartelmees Stoffelssen, dit alles omme een somme van penningen etc.; belooft alle commer af te doen, die daarop is geweest voor datum van Ste Maertemisse lestleden, als wanneer t land verkocht is geweest, volgens contract van 7 sep. [15]98. <fiche B5-045>

RAZE 3851b, f238/1, 11 aug 1599, [doorgehaald: marge: deze brief mede gecasseerd alsvoren464, alzo t land ten pachte bij Willem Corn. z. bezeten wordt, en niet op rente], Willem Corn. z., wonende “onder den banne ende de vierschare” van Nieuwerkerke in den Lande van Schouwen, verkoopt sr Johan Arondeaulx, poorter tot Middelburg, de somme van £8.6.8 erfelijke rente, losbaar den penninck 16, waarvan het kapitaal bedraagt £133.6.8, vrij van alle lasten, waarvan het eerste jaar verschenen is 1 mei lestleden, ... :|: te betalen465 ..., dit alles over de koop van 5½ gem. 90 r. land, gelegen in de Zuijtstrijpe te Nieuwerkerke in den Lande van Schouwen, bij hem van de voorn. Johan Arondeaulx gekocht, daaraf hem behoorlijke waerschippe geleverd is, binnen deze landgemerken, oost en zuid “den heerwegh”, Lenert Buijs west af, en noord Bartelmeeus Stoffelssen, mits conditie dat dit vers. land, en al het land bij hem van Symon Coolman gekocht, als onderpand zal blijven liggen, ... <fiche B5-045, B5-046>

RAZE 3851b, f239/1, 24 aug [15]99, Pieter Wisse schipper, wonende in Dreyschor [= Dreischor], verlijdt Govert Pieterssen schiptimmerman de somme van £19.10.0 over de koop van een nieuwe “overdecte schuyte”, ... <fiche B5-046>

RAZE 3851b, f239/2, 26 aug [15]99, Job Iemanssen schutenare transporteert aan Anthonis Corn. Dycke een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vrije, met 2 s. erfpacht, ... <fiche B5-046>

RAZE 3851b, f239/3, 27 aug [15]99, Huge Mogge, wonende tot Haamstede, verlijdt sr Adriaen Corn. Willemssen, bailliu dezer stede, £72, ter cause en over de redemptie van de goederen van Willem Jacobssen snijder, zijn comparants zwager466, ... <fiche B5-046>

RAZE 3851b, f239/4, 30 aug 1599, 467 Lenert Corn. Schacht verlijdt Corn. Crijnssen Weute en Mayken Rochus Corn. Meere wedue, elcx bij equale portie, £10.13.4 ter cause en over t contingent, dat hij comparant moet dragen in t verlies van een vischboot, ter zee gebleven, bij de vers. Rochus Corn. Meere, ... <fiche B5-046>

RAZE 3851b, f239v/1, lesten [= 30] aug 1599, Corn. Hase verlijdt Corn. Crynssen Weute en Mayken Rochus Corn. Meere wedue, elcx bij equale portie, £10.13.4 ter cause alsvoren [= over t contingent, dat hij comparant moet dragen in t verlies van een vischboot, ter zee gebleven, bij de vers. Rochus Corn. Meere], ... <fiche B5-047>

RAZE 3851b, f239v/2, [30 aug 1599], Nele Corn. Heere Schachts wedue, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verlijdt dezelve [= Corn. Crynssen Weute en Mayken Rochus Corn. Meere wedue, elcx bij equale portie], gelijke somme [= £10.13.4] ter cause alsvoren [= over t contingent, dat hij comparant moet dragen in t verlies van een vischboot, ter zee gebleven, bij de vers. Rochus Corn. Meere], ... <fiche B5-047>

RAZE 3851b, f239v/3, [30 aug 1599], Jacob Jacobssen Lukenare verlijdt dezelve [= Corn. Crynssen Weute en Mayken Rochus Corn. Meere wedue, elcx bij equale portie], de somme van £7.2.2 ter cause alsvoren [= over t contingent, dat hij comparant moet dragen in t verlies van een vischboot, ter zee gebleven, bij de vers. Rochus Corn. Meere], ... <fiche B5-047>

RAZE 3851b, f239v/4, [30 aug 1599], Corn. Corn. z. Nayere visser verlijdt dezelve [= Corn. Crynssen Weute en Mayken Rochus Corn. Meere wedue, elcx bij equale portie], de somme van £2.13.4 ter cause alsvoren [= over t contingent, dat hij comparant moet dragen in t verlies van een vischboot, ter zee gebleven, bij de vers. Rochus Corn. Meere], ... <fiche B5-047>

RAZE 3851b, f239v/5, [30 aug 1599], Willem Lenertssen Bocxe verlijdt dezelve [= Corn. Crynssen Weute en Mayken Rochus Corn. Meere wedue, elcx bij equale portie], de somme van £5.6.8 ter cause alsvoren [= over t contingent, dat hij comparant moet dragen in t verlies van een vischboot, ter zee gebleven, bij de vers. Rochus Corn. Meere], ... <fiche B5-047>

RAZE 3851b, f239v/6, 2 sep 1599, Jan Adriaenssen schipper vanden Ouden Bossche [= Oudenbosch (NB)] en Pieter Heyndricxssen Brabander, wonende tot Nieuwerkercke [= Nieuwerkerk] in Duvelant, met gezamenderhand verlijden Lenert Tonissen Roscam de somme van £36 over de koop van “t hol468 van een creveelschip”, genaamd “den Roscam”, den vers. Jan Adriaenssen geleverd :|: te betalen d een helft tot St Gillis dagh komende anno 1600, en Bamisse daaraan volgende, en de andere helft een jaar daarna; Jan Adriaenssen belooft zijn borg te indempniseren. <fiche B5-047>

RAZE 3851b, f240/1, 2 sep 1599, Mayken Willem Poolvoets wedue en Mayken Poolvoets dochter, beide geassisteerd met Gillis Poppe in dezen heurl. gekoren voogd, Jan Diricxssen schipper en Corn. Willemssen Poolvoet, alle vier met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan sr Dominicus de Eclesia, koopman tot Middelburg, de somme van £130 ter cause van geliquideerde en afgerekende schuld, ...; onderpand: hun gedeelte en portie in haerl. huis, erve en alle het gevolge van dien, alsnog gemeen en onvercaveld, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, daar zijlieden nu in wonen, ... <fiche B5-047>

RAZE 3851b, f240v/1, 3 sep 1599, Jacob Lenertssen Mogge transporteert [toegevoegd: en vermangelt] aan Jacob Bouwenssen tot Kerkwerve een wei, groot 3 gem. 60 r., gelegen in t Burgh bevanck van Kerkwerve voors., binnen deze landgemerken, oost en noord af hem comparant, zuid Jan Lauris Maertenssen kinderen, en west “den heerwegh”, dit alles omme de mangelinge van een wei, groot 3½ gem., gelegen in t vers. bevanck, die hem Jacob Bouwenssen daarvoor opgedragen heeft, met conditie dat Jacob Bouwenssen en zijn huisvrouwe over deze wei zal vermogen te gaan melken, zo lang henlieden de aangemangelde wei in eigendom zal toebehoren, en niet langer, ... <fiche B5-048>

RAZE 3851b, f240v/2, [3 sep 1599], Jacob Bouwenssen van Kerkwerve transporteert [toegevoegd: en vermangelt] aan Jacob Lenertssen Mogge een wei, groot 3½ gem., liggende in t Burgh bevanck van Kerkwerve, binnen deze landgemerken, oost af “sheeren wegh”, noord de kinderen van Bouduijn van Kerckwerve, dezelve zuid af, en noord af hem comparant, dit alles over de mangelinge van een wei, groot 3 gem. 60 r., gelegen in t vers. bevanck, die Jacob Mogge hem daarvoor opgedragen heeft, mitsgaders nog voor zeker somme van penningen, mits conditie [als in vorige acte], ... <fiche B5-048>

RAZE 3851b, f240v/3, [3 sep 1599], [marge: “vrij per kennisse van Jan Broer”469], Jan Roelantssen schutenare verkoopt Frans Cornelissen visser een “camer”, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Venckel strate, met 8 g. erfpacht, ... <fiche B5-048>

RAZE 3851b, f241/1, 4 sep [15]99, [“vrij ut supra”], Frans Cornelissen visser verlijdt Jan Roelantssen schutenare £32 over de koop van een “steene camer”, staande in de Venckel strate, ... <fiche B5-048>

RAZE 3851b, f241/2, [4 sep 1599], Joos Roelantssen molenaer verkoopt Heyndrick Janssen Prouffal de somme van £4 erfelijke losrente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit zijn comparants halve corenmole met alle t gevolge van dien, staande aan de zuidzijde van de haven op de Hooge Selcke, te betalen telken Sint Jacobs dage, 1600 t eerste jaar, ... dit alles omme de somme van £56 tot hoofdgeld, die hij van de vers. Heyndrick verklaarde ontvangen te hebben, ... <fiche B5-048>

RAZE 3851b, f241/3, 8 sep [1599], [“overmans”], Claes Claessen Lantmeter verkoopt Niclaes Adriaenssen Lantmeter, zijn vader, 2 gem. preter 5 r. korenland, gelegen in Poortambacht, [toegevoegd: in de Valuwe], oost Corn. Hugessen, zuid Jan Lauwe en Bouwe Corn., west de weg, en noord Jan Lauwe, ... <fiche B5-048>

RAZE 3851b, f241v/1, [8 sep 1599], [doorgehaald; niet gepasseerd470], Heyndrick Janssen stierman verlijdt Adriaen Corn. Willem Symonssen, bailliu deser stede, als voogd van de weesen van Adriaen Willem Symonssen, de somme van 435 car.gld. over de koop van t zesde part van een “vlyeboot”, ... <fiche B5-049>

RAZE 3851b, f241v/2, 14 sep 1599, Corn. Hase den stierman en Hans Waersegger, beide met gezamenderhand, verlijden Corn. den ouden Thuijre den schiptimmerman de somme van 1300 car.gld. over de koop van een vischboot, ... <fiche B5-049>

RAZE 3851b, f241v/3, 15 sep [15]99, Toonken Corn. dr., wedue van wijlen Lieven Dingemanssen Sterckert, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verkoopt aan d eersame Ocker Jacobssen Boye een twaalfde deel in een vischboot, daartoe bij de weesmeesters dezer stede geautoriseerd; is betaald; <fiche B5-049>

RAZE 3851b, f242/1, [15 sep 1599], Willem Corn. Pat als koper, Corn. Jobssen en Lenert Pieterssen brouwer, beide borgen, alle drie wonende tot Burgh, met gezamenderhand, verlijden Adriana [niet ingevuld] dochter, wedue van wijlen Corn. Jan Jobssen Deute, de somme van £170.16.8 over de koop van een craveelschip, ... <fiche B5-049>

RAZE 3851b, f242/2, [15 sep 1599], Marinus de Crijger verlijdt Aelliaen Matheeussen de somme van £16 over de koop van “terwe” en afgerekende schuld, ...; onderpand: een stuk korenland gelegen in Poortambacht aan de “boomen” in t Roodeé bevanck, groot ontrent 4 gem., ... <fiche B5-049>

RAZE 3851b, f242/3, 17 sep [15]99, Adriaen Corn. Willemssen, bailliu deser stede, als schriftelijk last hebbend van capitein Dominicque d'Alleur, verkoopt Heyndrick Janssen een zesde part in een “vlijeboot”, ... <fiche B5-049>

RAZE 3851b, f242/4, 18 sep [1599], Heyndrick Janssen stierman verlijdt capitein Dominicque d'Alleur de somme van 433 gld. 7½ st. over de koop van t zesde part van een “vlijeboot”, ... <fiche B5-049>

arrow-up

Verder naar RAZE 3851b, fiche 6

Noten bij fiche 5

402Er stond aanvankelijk Kempe, maar de laatste “e” is doorgestreept, net als verderop in deze acte.

403Cf. f268v/3. Spelling niet geheel zeker: suvel [met mislukte “e”] of suvelt?

404Zelfde correctie als bij f197v/3.

405Er lijkt hier 14 te staan, maar vergelijk met de hierna genoemde datum.

406Preciese spelling niet geheel duidelijk.

407Schapraai = kast met planken (WNT)

408Er stond eerst 1100(?) car.gld.

409Preciese spelling vanwege de doorhaling niet geheel duidelijk

410In samenhang met de eerdere doorhaling van Willem Cooper.

411Dit betekent dus: al het doorgehaalde is geldig

412Onzeker of de krabbel achter Poppe op deze manier geinterpreteerd moet worden.

413Betekenis onduidelijk.

414In de schuldbrief f205v/2, wordt hij Corn. Jacobssen Catte den biersteker genoemd.

415Betekenis onduidelijk.

416Er stond eerst 10 i.p.v. 13.

417De naam is hier niet gecorrigeerd, zoals in het begin van de acte.

418De acte lijkt doorgehaald, maar dat is de afdruk van de inkt van de doorhaling ernaast.

419Met accent op de “u”, dus duidelijk Deute en niet Dente.

420= mannelijk schaap (WNT, onder WEER(I))

421In de verkoopacte, f211/1, staat 35 r.

422In de verkoopacte, f211/1, staat Catte meet bevanck

423De datum staat helemaal aan het eind van dit uitgebreide testament, op f214.

424Helaas geen datum vermeld.

425In de marge: “dit herscreven ende sequitur folio 226 verso, ergo hier geroijeert”

426Hier vergeten, maar volgt uit de herschreven acte op f226v.

427Dit is hier vergeten.

428huik = mantel zonder mouwen (WNT)

429bouwen = ruim geplooide, met gimpen of pssementen bezette bovenrok van zijde, laken, saai enz. (WNT)

430keurs = oorspr. een boven- of onderkleed voor vrouwen, dat van de schouders tot de voeten reikt (WNT)

431Dat had zij waarschijnlijk als legaat van haar moeder verkregen en viel dus buiten de gemene boedel.

432web = stuk geweven goed van grotere lengte, voor de handel (WNT)

433= droogscheerder

434Dit staat er, maar ik begrijp het nog niet.

435Vermoedelijk de plaats Hoorn in Noord Holland.

436Doorgehaald was “15en aprilis” maar dat hoorde vermoedelijk bij de hierna volgende acte.

437Bijgeschreven was: “sedert vrij bevonden[?] bij contract”.

438Ponden was aanvankelijk verbeterd in guldens, maar dat is hersteld; in de marge staat duidelijk weer £136

439Vermoedelijk Kerkwerve als herkomst c.q. geboorteplaats.

440Er stond hier, net als bij vorige acte, Tresaurieren, maar de eerste “r” is hier veranderd in “h”.

441Vermoedelijk was hij ook erfgenaam, voor het derdepart in de helft van de helft, dat ik nog mis.

442Hier vergeten, maar volgt uit de vorige acte.

443Er staat (schrijffoutje) Leliquideerde.

444Nog onduidelijke afkorting, die lijkt te eindigen op mr. en mogelijk begint met ti, gevolgd door afkortingsteken. Volgens mij was Jan Gillissen timmerman, en misschien moet hier dus timmermansmeester gelezen worden, hoewel ik dat nog niet eerder zo tegengekomen ben.

445In de hiervoor staande transportacte 1½ gem. 20 r.

446Er staat verder nog doorgehaald: “rest”. Dus de 40e penning is pas 1 nov. betaald.

447Belendingen onduidelijk; vergelijk ook met de volgende acte.

448Dus losbaar den penninck 14

449Dit attendeert op de bijzondere voorwaarde betreffende de ontvangst van de pacht.

450Dit komt dus neer op een looptijd van 45 jaar!

451Dit lijkt een soort jacht te zijn (zie WNT, onder BERZIE en dan BIJZEN)

452Waarschijnlijk het kerkhof, waar de vreemdelingen begraven werden.

453Dit bedrag wordt dus pas betaald, nadat het huis geheel is afbetaald.

454Hier bij uitzondering de tekst van het vonnis en van de ordonnantie.

455Is hier Serooskerke als woonplaats bedoeld?

456Er stond eerst 550 car.gld.

457Zie f230v/1

458De voornaam is hier kennelijk vergeten.

459Lees £7.0.0

460Er stond eerst Ste Martensmisse.

461Vermoedelijk te lezen als Cornelie.

462Corn. Gillissen Goesman de metser leeft nog 1 dec. 1599, zie f248/4.

463Nog onduidelijke afkorting; ende?, rentmr?, nomine?

464Zie vorige acte.

465Zeer gedetailleerde regeling, ook m.b.t. wanbetaling.

466Zoals gebruikelijk: = schoonzoon.

467In de marge worden slechts twee schepenen genoemd!

468= casco(?)

469Waarom dit vrij is van de 40e penning begrijp ik (nog) niet.

470Geen schepenen in de marge vermeld.

arrow-up

separator

RAZE 3851b
Register van schepenacten Zierikzee 1595-1602, bewerkt door Huib J. Plankeel

fiche 6

RAZE 3851b, f242v/1, [18 sep 1599], Heyndrick Claessen verlijdt Adriaen Jacobssen seylmaker £22.4.5 over de koop van t twaalfde part van een “vlyeboot” etc., ... <fiche B6-001>

RAZE 3851b, f242v/2, 23 sep [15]99, Lenert Tonissen Roscam als koper, Job Corn. Dane en Abraham Adriaenssen, beide borgen, met gezamenderhand, verlijden Pieter Janssen scheepmaker tot Haarlem de somme van 550 gld. over reste van de koop van een craveelschip, de vers. Lenert Thonissen verkocht en geleverd, ... <fiche B6-001>

RAZE 3851b, f242v/3, 24 sep [15]99, [“overmans waerschippe”], Pieter Jorissen overman verkoopt op verzoek van Jacob Claessen dictus mackelycke Jacob met de erfgenamen van Nele Clampaers een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, uit krachte van schepenen vonnis van 16 sept. en ordonnantie van verkopinge van 21 sept., aan Job Jacob Jobssen schipper als meest daarom biedende, met de last van 30 s. erfelijke rente sjaars daaruit gaande, en nog 2 s. erfpacht aankomend het Gasthuijs deser stede, “welverstaende indien daer min uut gaet, sal t den cooper te bate comen”, ... :|: ... <fiche B6-001>

RAZE 3851b, f243/1, 25 [sep 1599], Job Jacob Jobssen schipper verlijdt de gemeene crediteuren van Jacob Claessen dictus mackelycke Jacob “die men by preferentie bevinden sal daer best inne gerechtich te zyne” de somme van £308 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B6-001>

RAZE 3851b, f243/2, 26 sep 1599, Jan Lievenssen wollewever transporteert aan Jan Jobssen de wagemaker de vier schepenen waarschipbrieven en t recht van dien, met de eigendom van een huis, erve, pad, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Wevers welle straete, met sulken commer van erfpacht ... <fiche B6-001>

RAZE 3851b, f243/3, 27 sep [15]99, Jan Jobssen de wagemaker vrijwaart middels deze brief Jan Lievenssen wollewever jegen Anthonis Rochussen gareel :|: van alsulken £158.13.4 als de voorn. Jan Lievenssen aan de voorn. Anthonis Rochussen nog in een schepenen schuldbrief ten achteren is over reste van de koop van een huis [zie vorige acte] en die te betalen staat met £7 telken Pasen, welk huis hij comparant van de vers. Jan Lievenssen in eigendom overgenomen heeft; onderpand: het vers. huis, ... <fiche B6-001, B6-002>

RAZE 3851b, f243v/1, 27 sep 1599, Pieter Thomassen z. smit verlijdt Jan Baeck de ketelaer de somme van £16 ter cause van geleverd “nieu ijser”, daar obligatie af is geweest, hiermede gedood en gecasseerd; onderpand: zijn huis, winkel, erve en alle t gevolge van dien, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, daar hij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B6-002>

RAZE 3851b, f243v/2, 2 oct [15]99, Adriaen Jacobssen zeylmaker verkoopt Pieter Jacobssen mandemaker een hof, gelegen [bij Zierikzee] “ter syden vande stadts heerwegh aende noortsyde vande havene”, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af en zuid af Corn. Jan Ockerssen, west den “heerpat” en noord af de wedue van471 Jacobwyff Jacob Donckerts wedue ... <fiche B6-002>

RAZE 3851b, f244/1, [2 oct 1599], Jan Andriessen Vel verlijdt Maijken Jans dr., de wedue van Crijn Schobbe, de somme van 180 gld. over reste en volle betalinge van een craveelschip, ... <fiche B6-002>

RAZE 3851b, f244/2, 11 [oct 1599], Lenert Maertssen visser verlijdt de gemeene erfgenamen van Lauwe Saerloos sal., wedue van wijlen Huijch Oolessen vellecooper, de somme van £14 ter cause van afgerekende schuld; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] in de Nieupoorte, daar hij nu in woont, ... <fiche B6-002>

RAZE 3851b, f244/3, [11 oct 1599], Anthonis Claes Jacobs z. visser verkoopt Andries Janssen houckmaker [marge: en Aernout Gernier brouwer] een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven op de noordwest hoek van t Capelle straetken, met de commer van 20 s. erfelijke rente, losbaar den penninck 14, voorts met alsulken commer van erfpacht ... <fiche B6-002>

RAZE 3851b, f244/4, 12 oct [15]99, Andries Janssen houckmaker [marge: en Arnout Gernier, met gezamenderhand ...] verlijden Anthonis Claes Jacobs z. visser £514.3.4 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B6-002>

RAZE 3851b, f244v/1, 12 oct [15]99, Hubrecht Lowyssen, wonende in Dreischor als voogd van Maijken Jans dr., nagelaten weese van Jan Lowyssen arbeijder, transporteert aan Pieter Pieterssen wagenare twee schepenen waarschipbrieven en briefs recht met de koop en eigendom van een huis, erve en alle zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in den Hem, met al sulken commer van erfpacht ... <fiche B6-003>

RAZE 3851b, f244v/2, 13 oct [15]99, Pieter Pieterssen wagenaer verlijdt Hubrecht Lowyssen, wonende in Dreischor, als voogd van Mayken Jans dr., nagelaten weese van Jan Lowyssen arbeijder, tot derzelver weese behoeve, de somme van £33.6.8 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B6-003>

RAZE 3851b, f244v/3, [13 oct 1599], Willem Digmanssen de metser transporteert en verkoopt Corn. Jacobssen Hoffer een waarschipbrief en briefs recht, met de koop en eigendom van een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Nieustrate, met alsulken commer van erfpacht ... <fiche B6-003>

RAZE 3851b, f244v/4, 14 oct [15]99, Corn. Jacobssen Hoffer verlijdt Willem Digmanssen metser £316.13.4 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B6-003>

RAZE 3851b, f245/1, 19 oct 1599, Neelken Jan Hallincx wedue, met Sandyck in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Jan Lievensen Tolenaer wever een huis en zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in Sinte Lievens strate, oost Jan Boye, zuid Jan vander Lisse, west de strate, en noord de wedue Pieter vande Velde, vrij van erfpacht, ... <fiche B6-003>

RAZE 3851b, f245/2, 20 oct [1599], Jan Lievenssen Tholenare wever verlijdt Neelken Jan Hallincx wedue £76.6.8 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B6-003>

RAZE 3851b, f245/3, [20 oct 1599], Oole Jacobssen verlijdt Maerten Janssen 265 car.gld. over de koop van d een helft van een craveelschip, ... <fiche B6-003>

RAZE 3851b, f245/4, 25 oct 1599, Leenken Tomas Bouman wedue voor haarzelf en als moeder en voogdesse van haar drie kinderen, “mitsgaders daer mede zy alnoch begort es”472 doet afstand t.b.v. van haar crediteuren van de boedel, die deselve Thomas Bouman, “op den 22 deser overleden”, metterdood geruimd en achtergelaten heeft, ... <fiche B6-003>

RAZE 3851b, f245/5, [25 oct 1599], Andries Janssen houckmaker [bovengeschreven: en Arnout Gernier, met gezamenderhand ...] verkoopt Anthonis Claes Jacobssen visser 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, die zij comparanten tot hunnen laste hebben genomen int kopen van zeker huis, erve en alle t gevolge van dien, staande aan de zuidzijde van de haven op den hoek van t Cappelle straetken [zie f244/3], te betalen telken Bamisse, 1600 t eerste jaar, ... <fiche B6-003>

RAZE 3851b, f245v/1, 30 oct [15]99, Jacob Claessen Hollander, wonende in de Moer, verlijdt Corn. Lievenssen houtcooper de somme van £2.15.0 van geleverd hout; onderpand: t huis, staande in de Moer, daar t vers. hout toe “geemployeert” is, ... <fiche B6-004>

RAZE 3851b, f245v/2, 6 nov [1599], [“overman”], Jan Jobssen wagemaker voor hemzelf en hierin vervangende de gemeene erfgenamen van Mayken Dignis wedue, verkoopt [doorgehaald: Claes; bovengeschreven: Celie473] Tonissen Bolle wedue een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op Bagershil, met 3 s. erfpacht, binnen deze landgemerken, oost de strate, zuid Niclaes Coomans de verwer, west en noord Jan Arentssen de smit, ... <fiche B6-004>

RAZE 3851b, f245v/3, [6 nov 1599], Cornelis Anthonis Diricxssen, [toegevoegd: Anthonis Diricx en Lieven Zuijr als borge, elk voor de helft] verlijdt Lieven Thonissen zijn broeder £52 over de koop van d een helft van een craveelschip, ... <fiche B6-004>

RAZE 3851b, f245v/4, 16 nov 1599, Digne Corn. dr. van Surendonck, geassisteerd met Gillis Poppe clerck deser stede, als in dezen haar gekoren voogd, belijde “haer besteedt te hebben” aan Cornelis Heijndricxssen Baengiaert en Mayken Cornelis dr., zijn huisvrouw, haar comparants nichte, “omme gehouden ende onderhouden te werden in goede loffelicke onderhoudenisse van eten, drincken, cleeden ende reeden, van lyne ende wolle, sieck ende gesont, van wat sieckte ofte lanckdurige crenckte sy comparante oock soude mogen bevangen worden, geduerende soo langhe zij comparante op der erden leven zal” en wanneer dezelve zal gestorven :|: zijn, “eerlick ter eerden te doene ende te begraven naer behooren”, waarvoor de voorn. Cornelis Heyndricxssen Baengiaert en Maijken Corn. dochter, zijn huisvrouw, hebben en genieten zullen alle goederen, roerende en onroerende, presente en toekomende, die de voorn. Digne van Surendonck aan Corn. Heyndricxssen en Maijken Corn. dr. getransporteerd en opgedragen heeft, ... <fiche B6-004>

RAZE 3851b, f245v/5, [16 nov 1599], [deze acte is in de marge toegevoegd], Joachim Eggertinck verlijdt Job Dane £16 in volle betalinge van al tgene den vers. Eggertinck en zijn huisvrouw voor date van desen schuldig gebleven mag hebben van gehaalde bieren, ... <fiche B6-004>

RAZE 3851b, f246/1, [16 nov 1599], Jan Pieterssen Nauooge molenaer als last hebbend van Digman Adriaenssen molenare, zijn oom, belijde getransporteerd te hebben aan Jacob Cornelissen Blauwen een huis, erve en alle zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobel strate, mitsgaders nog een “cleen huysken”, staande “suytwaert” van denzelven huyse, met alsulken commer van erfpacht ... <fiche B6-004>

RAZE 3851b, f246/2, 18 nov 1599474, Jan Segerssen carreman ter eender, en Dirick Heyndricx z. passementwercker ter andere zijde, beide “gebuyrluyden” en possesseurs van heurlieder :|: respective huizen, daar zij nu jegenwoordig in wonen, staande beneffens den anderen [in Zierikzee] in de Middelstrate, verklaren dat zij met elkaar overeengekomen zijn, dat wanneer de voorn. Dirick Heyndricxssen zal willen timmeren, dat hij zal vermogen te “vaeren” in de westmuur van Jan Segerssen, en dat “van synen heert achterwaerts”, mits leggende een loden goot tussen hun “twyer” huizen op zijn kosten, die hij ook alleen moet onderhouden; verder dat de voorn. Jan Segerssen zal mogen maken een nieuwe stenen muur, waaraf de uiterste kant van de steen komen zal “tot seker gemerckt ofte geteijckent paelken toe”, bij hem comparant nu gesteld, en niet verder, onder de conditie dat Dirick Heijndricxssen vers. zal vermogen op en in dezelve muur te “vaeren ende timmeren”, welke stenen muur, gemaakt zijnde, geheel door Jan Segerssen onderhouden zal moeten worden; is nog “bevoorwaert” dat Jan Segerssen maken moet, achter op de plaatse tussen hun twee erven, een muur ofte “thuyn”, zo t hem geliefd, en dat op t oude fundament, die hij op zijn kosten moet onderhouden; zal ook de voorn. Dirick Heyndricxssen mogen “synen wijngaert te leyden op t dack van Jan Segerssen” zonder enig obstakel of wederzeggen; en daar Jan Segerssen “van meeninge es omme in corte tyden te doen maken een achterhuijsken”, zo zal hij gehouden zijn onder “den ousen drop”475 te doen hangen een houten goot, en het water zal hij zelf vangen en aan hem behouden; al welke voorwaarden zij contractanten voor henzelven, hun erven en nakomelingen possesseurs, beloven te onderhouden, nu ende ten eeuwigen dage; zijn hiervan twee gelijke contracten gemaakt en bezegeld, 18 nov. 1599 <fiche B6-004, B6-005>

RAZE 3851b, f247/1, 20 [nov 1599], [testament], compareerde Joos de Cock filius Mathys de Cock, inwonende poorter der vers. stede Zierikzee, jegenwoordig weert in “t Goude Moolken”, gaande, staande enz., ... verklarende dat hij comparant, “overdenckende de cranckheyt der menschen nature ende de subite veranderinge ende verganckelyckheyt van alle dingen ende datter niet sekerder en es dan die doot, die den mensche dicwils subitelick verast476 ende niet onsekerder dan de uuyre der zelver”, mitsdezen maakt zijn testament en uiterste wil, “ende eerst soo heeft hij comparant syne naeckte siele, soo wanneer die uut den vleessche scheyden sal, bevolen in de handen van God Almachtich ende zyne doode lichaem der heyliger aerden”, voorts komende ter dispositieren van zijn tijdelijke goederen, wel wetende en bekennende dat dezelve meest zijn ingebracht :|: tot onderstand van zijn huwelijk bij Jacobmynken Vlugge filia Johan Vlugge, zijn jegenwoordige huisvrouwe, “dewelcke oock zeer neerstich ende diligent geweest es, ende noch es, omme beneffens hem comparant t huijs te helpen open houden ende den cost te winnen, gelijck hij niet en twijfelt ofte zy en sal daer inne continueren” ..., institueert haar daarom tot zijn universele erfgenaam voor de twee gerechte derdendelen van al zijn goederen, die hij met de dood ruimen en achterlaten zal, latende voorts het ander vrij derdendeel tot behoeve en profijte van zijn testateurs legitime en gerechte erfgenamen, ... <fiche B6-005, B6-006>

RAZE 3851b, f248/1, 20 nov [15]99, Cornelis Hase de visser verlijdt Witte Michielssen de metser de somme van £26 over het maken van een nieuw huis en het leveren van steen, kalk en pannen, staande [bij Zierikzee] op de Visschers dijck, “westwaert ende aldernaest” zijn comparants huis, daar hij nu jegenwoordig in woont; onderpand: t voors. huis. <fiche B6-006>

RAZE 3851b, f248/2, 21 nov [15]99, Aert Pieterssen schutenare verlijdt Corn. Jacob Wisse en Rochus Heyndricxssen schiptimmerlieden, gezamenlijk, de somme van £20 over de koop van een “overdeckte schute” ... <fiche B6-006>

RAZE 3851b, f248/3, 30 nov [15]99, Pieter Gillissen bierdrager verlijdt Pieter Nonneman Corn. z. £9.10.0 over koop van een “bruyn ruyn peert”; onderpand: zijn huis, daar hij nu in woont, staande [in Zierikzee] voor de “fonteyne”, ... <fiche B6-006>

RAZE 3851b, f248/4, 1 dec 1599, Corn. Gillissen Goesman de metser verkoopt sr Jan de Jonge als vader en voogd van Neelken Boenssen, zijn weeskind, tot derzelver weese behoeve, de somme van 30 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 12, dezelve :|: hypothekerende op en uit een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] t enden sHeer Arent slop, binnen deze landgemerken, oost en noord af “des heeren strate”, zuid af Adriaen Claessen Crepel cock, en west de vroone, te betalen telken Kersavond, 1600 t eerste jaar, dit alles in vernietinge van zekere schepenen schuldbrief, mitsgaders zekere somme van penningen, die hij bekende van de vers. Johan de Jonge ontvangen te hebben, ... <fiche B6-006, B6-007>

RAZE 3851b, f248v/1, 4 dec 1599, Adriaen de Poorter, wonende “in den Ouden dyck” [= Oudendijk] in den Lande van Schouwen, verlijdt Anthonis Hubrechtssen £20 over hem op heden geleend geld; onderpand: zijn huis, hofstede, met alle het land, daartoe behorende, gestaan en gelegen in de jurisdictie van Ellemeet, ... <fiche B6-007>

RAZE 3851b, f249/1, 8 dec 1599, [marge: vrij477 volgende de kennis van Symon Jan Lenertssen ende Willem Claessen], Pieter Laurissen Zwane verkoopt Corn. Boije 2½ gem. 65 r. korenland, gelegen tot Nieuwerkerke in Schouwen int bevanck genaempt “den Botterpot”, binnen deze landgemerken, oost en zuid de erfgenamen van Arent Pieterssen, west den Botterpot, en noord Hellecops wecken, ... <fiche B6-007>

RAZE 3851b, f249/2, [8 dec 1599], Jacques van Hulsen, brouwer alhier, en Margareta van Cuijck, zijn wettige huisvrouw, dezelve verkiezende haar vers. man in dezen tot haar gekoren voogd, met gezamenderhand, bekennen schuldig te zijn aan Ieman Adriaenssen Munnick de somme van 4000 car.gld., zo ter cause van geleend geld als van penningen, die de vers. Ieman Adriaenssen tot zijn last genomen heeft voor hen te betalen, te betalen478 met 400 car.gld. telken Kersavond; onderpand: :|: eerst “het nieuwe brouhuijs, mette nieuwe rosmole, by hem(sic) comparanten nu onlancx van nieus gemaeckt ende doen timmeren aende stadts brouwerie, staende in de Jacobiten clooster, mitsgaders de twee brouketels, onder ende opper cupen, werck cupen, koelbacken, gijlcupen, wagen, waterbacken, met alle het gereetschap totte brouwerie dienende, de molesteenen metten back ende alle het gevolge van dien, dienende totte vers. rosmole, niet daervan uutgesondert” ... <fiche B6-007, B6-008>

RAZE 3851b, f249v/1, 9 dec [15]99, Maerten Janssen Boij waterman, poorter deser stede, verlijdt Geerit Jacobssen van Woerden als voogd van Jacob Jacobssen, zijn cosijn, erfgename van wijlen Janneken Jacobs dr. het boterwyff zijn moeder was, tot desselfs Jacob Jacobssen behoeve, de somme van 460 car.gld. ter cause van geleverde boter en kaas, bij de voors. Janneken Jacobs dr. aan Nele Marinus, des comparants huisvrouw geleverd en overzulks metten anderen afgerekend, ...; :|: onderpand: zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] achter de Vischmarckt, daar hij nu jegenwoordig in woont, mitsgaders zijn waterschip, genaamd “Sint Joris” ... <fiche B6-008>

RAZE 3851b, f250/1, 15 dec [15]99, Jan Bonifacius Mussis als man en voogd zijner huisvrouw en Soeteman Jacobssen, beide erfgenamen van wijlen Corn. Lieven Corn. de Wale z., en op t nabeschreven “becavelt” zijnde jegen d andere mede-erfgenamen met de letter A, transporteren aan sr Johan de Jonge, onsen medebroeder in Raede, een rentebrief van £5 erfelijk sjaars, losbaar den penninck 14, sprekende tot laste van de goede stede Zierikzee, verschijnende telken 28e februari, waarvan 28 feb 1599 lestleden het eerste jaar rente tot behoeve van de voorn. Johan de Jonge verschenen is, ... :|: omme een somme van penningen, die zij bekenden ontvangen te hebben, ... <fiche B6-008, B6-009>

RAZE 3851b, f250v/1, 16 dec 1599, Claes Corn. z. Kindt visser verlijdt coome Jan Heijne, Pieter Corn. vande Wiele, Huge Willemssen Keijser, elk voor een derde vierdepart, en Job Adriaenssen Gilde met Jacobwijff Jans dr. voor het vierde part, de somme van £32.8.2 ter cause van afgerekende schuld, te betalen een vierde part resp. Lichtmisse, Pincxteren, St Jacobsdage en Bamisse a.s.; onderpand: d een helft van zijn comparants vischboot, ... <fiche B6-009>

RAZE 3851b, f251/1, 17 dec [1599], Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op de Duvelantsche coren marckt, achter uitkomende in St Domus strate, als Jacob van Bosschusen in t leste van zijn leven toebehoord heeft, verklaart dat hij op verzoek van Ieman Gillis Poppe, als sequester gesteld in de achtergelaten goederen van de voors. Jacob van Bosschusen, t.b.v. de crediteuren, t voors. huis openbaar heeft verkocht aan Jan Oortssen [doorgehaald: voor de somme van £80] met de last van £14.15.0 erfelijke rente sjaars, uit t voors. huis gaande, losbaar den penninck 14, aankomend diverse personen “volgende de constitutie brieven daer van synde”, binnen deze landgemerken, oost af Maijken mr Lievens, zuid St Domus strate, west Seger Willemssen, en noord af de strate, voorts met de gehele last van de goot, liggende tussen dit verkochte huis en dat van Seger Willemssen van de middelgevel achterwaarts, item nog met het onderhoud van de halve “thuyn” in t “scheete” van Pieter Corn. t Vel, nog met de gehele last van het “cleen muurken” van voren aan de “back” tot de “peerboom” toe, en voorts zoals Jacob van Bosschusen t voors. huis tot in t leste van zijn leven toe gepossideerd, gebruikt en bezeten heeft, ... :|: Ieman Poppe verklaart volledig door Jan Oortssen betaald te zijn, ... <fiche B6-009, B6-010>

RAZE 3851b, f251v/1, 18 dec [15]99, Jan Oortssen verlijdt Ieman Poppe als sequester in de achtergelaten goederen van wijlen Jacob van Bosschusen, tot behoeve van de gemene crediteuren, de somme van £80 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B6-010>

RAZE 3851b, f251v/2, [18 dec 1599], Jacques van Hulsen, brouwer alhier, verkoopt aan Joos Meskens en Gommer Claessen, beide als voogden van de weese479 [van] Hans Waersegger, geprocreëerd bij wijlen Catheline Burgois, tot derzelver weese behoeve, de schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende op Tobias Michielssen, wonende in de parochie van Colyns plaete [= Colijnsplaat] in Noortbeverlandt, met de gehele inhoud van £90, op termijnen van £8.6.8 sjaars, nu direct en daarna telken 2e december, ... <fiche B6-010>

RAZE 3851b, f252/1, 18 dec [15]99, Jan Jacobssen Smacke belooft mitsdesen mr Quintin de Witte te indemneren van alsulken £108.6.8 als de voorn. Jan Jacobssen te weeskamer alhier heeft gelicht van de wezen van wijlen Anneken Hagels, en waarvoor de voorn. mr Quintin zich, beneffens de comparant, borg heeft gesteld; onderpand: eerst zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate, uitkomende achter in den Hem, mitsgaders nog zijn “wintmole”, staande buiten de Zuijthaven poorte op t “bollewerck”, ... <fiche B6-010>

RAZE 3851b, f252/2, [18 dec 1599], Cornelis Jan Domussen transporteert aan Jan Lenertssen decker, wonende tot Noordwelle, 1 gem. 80 r. korenland, “geestelick landt” gelegen in Noordwelle :|: in Commer Willemssen bevanck, achter Slotel480 Piers huis, zo tzelve nu op zijn naam “gehevent” staat, binnen deze landgemerken, oost af het dorp van Noordwelle, west en noord “den jongen Borst” en zuid af Marinus Heuter, ...; beloofde de transportant geen verder waerschippe te doen, dan hij van de “gemeene zaecke” ontvangen heeft, ... <fiche B6-010, B6-011>

RAZE 3851b, f252v/1, 19 dec [15]99, Jan Lenertssen decker, wonende tot Noordwelle, verlijdt Corn. Jan Domussen £28 over rest van de koop van 1 gem. 80 r. korenland [zie vorige acte] ... <fiche B6-011>

RAZE 3851b, f252v/2, [19 dec 1599], idem [= Jan Lenertssen decker] transporteert aan Corn. Jan Domussen een schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Marinus Lenertssen Heuter, met de gehele inhoud van £20, te betalen in twee termijnen, ... <fiche B6-011>

RAZE 3851b, f252v/3, [19 dec 1599], Jan Janssen backer verlijdt Corn. Huge Janssen de somme van £10 in vernietinge van een obligatie en de condempnatie daarop gevolgd; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] “tusschen t Bedde weegh”, oost Pieter Diricxssen smit, west Willemine van Noortgouwe, en noord de strate, ... <fiche B6-011>

RAZE 3851b, f253/1, [19 dec 1599], Jacques van Hulsen brouwer verlijdt Joos Meskens en Gommar Claessen als voogd van de weese van Hans Waerseggers, geprocreëerd bij wijlen Catheline Burgois, tot behoeve van de weese, de somme van £42 ter cause [toegevoegd: en over reste] van penningen, die hij comparant aan de voors. Waerseggers ten achteren is geweest; onderpand: “syne nieuwe onlancx geleden opgemaeckte brouwerie, rosmole, met alle t gevolge van dien” [in Zierikzee] ... <fiche B6-011>

RAZE 3851b, f253/2, 20 dec [15]99, Josyne Jaspar Goijmans dr., met Jacob Janssen stadbode in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Jan Gillissen t Hoefken de somme van £28.6.8 ter cause van afgerekende schuld; onderpand: haar huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Middelstrate, daar zij nu jegenwoordig in woont, oost af Arent Diricxssen scrynwerker, en west Mathys Rochussen moselaer, ... <fiche B6-011>

RAZE 3851b, f253v/1, 21 dec [15]99, Adriaen Adriaenssen Speelman, weert in “de Sterre”, verlijdt Mareken Corn. Adriaen Hugessen den bierstekers wedue de somme van £8.16.8 ter cause van geleverde bieren; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nobel strate, daar hij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B6-012>

RAZE 3851b, f253v/2, [21 dec 1599], Jacob Laurissen heerde verlijdt Corn. Jacob Wisse, Rochus Heyndricxssen en Jan Adriaenssen Keersmaker, elk bij equale portie, de somme van £10.6.8 over de koop van een “open schuyte met een roeffken”, ... <fiche B6-012>

[NB. Zie een vergeten acte van 21 dec. 1599 op f257/2]

RAZE 3851b, f253v/3, 24 [dec 1599], Jan Laurissen en Marinus Mathijssen, elk een voor al, verlijden Digman Tonissen More de somme van £63.6.8 over de koop van d een helft van een vischboot, ... <fiche B6-012>

RAZE 3851b, f254/1, [24 dec 1599], Digman Tonissen More vrijwaart Jan Laurissen en Marinus Mathyssen visser van eventuele lasten rustend op de aan hen verkochte helft van een vischboot ... <fiche B6-012>

RAZE 3851b, f254/2, [24 dec 1599], Cornelis Cornelissen Kindt verlijdt Adriaen Jacobssen seijlmaker de somme van £52.1.8 over de koop van “een vierdepaerts schip” van een vischboot, ... te betalen daaraf £16.13.4 “d' eerste reyse die hy comparant nu inne zal commen”, en daarna telken kersavond gelijke £16.13.4 ... <fiche B6-012>

RAZE 3851b, f254/3, 28 [dec 1599], Cornelis de Wale visser verlijdt Jan Lenertssen lyndraijer tot Brouwershaven als afstand hebbende van Nele Job Dane de somme van £8.9.4 ter cause van “geslegen want”, bij Nele Job Dane hem comparant eertijds verleden; onderpand: zijn huis, erve etc., staande [in Zierikzee] in t Vrije, daar hij nu in woont, ... <fiche B6-012>

RAZE 3851b, f254v/1, 29 dec [15]99, Digman Tonissen, Geert Heyndricxssen en France Janssen vissers, met gezamenderhand, verlijden Isaack Aertssen schiptimmerman de somme van 225 car.gld. over de koop van d een helft van een vischboot, ... <fiche B6-013>

RAZE 3851b, f254v/2, [29 dec 1599], idem [= Digman Tonissen, Geert Heyndricxssen en France Janssen vissers, met gezamenderhand,] verlijden Cornelis Cornelissen Aventure den schiptimmerman de somme van 225 car.gld. als voren [= over de koop van d een helft van een vischboot] ... [zie vorige acte] <fiche B6-013>

RAZE 3851b, f254v/3, [29 dec 1599], Lenert Maertssen visser verlijdt Hughe Willemssen Keijser £24 van gehaald meel; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] in t Corte Groendal, daar hij nu in woont, ... <fiche B6-013>

RAZE 3851b, f254v/4, [29 dec 1599], Jan Teeuwen schipper verlijdt Joris Pieterssen, onsen medebroeder in Wette, de somme van £106.8.4 ter cause van afgerekende schuld; onderpand: zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdijck, daar hij nu in woont, mitsgaders zijn ...481 schip, ... <fiche B6-013>

RAZE 3851b, f255/1, [29 dec 1599], Lieven Digmanssen visser transporteert aan Pieter Lievenssen Cater de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende op Joris Digmanssen t Visbeen, met de gehele rest en inhoud van £36, daaraf £4 tot behoeve van de voors. Pieter Cater verschenen is Bamisse nu lestleden, en voorts telken Bamisse gelijke £4, ... <fiche B6-013>

RAZE 3851b, f255/2, 3 jan 1600, Willem Pieterssen Ruijs stierman verlijdt Ieman Corn. Avonture schiptimmerman £13 van arbeidsloon; onderpand: zijn vischboot ... <fiche B6-013>

RAZE 3851b, f255/3, 4 [jan 1600], Adriaen Claes Cole482, wonende tot Bridorpe [= Brijdorpe] in den Lande van Schouwen, voor ons belijde schuldig te zijn aan Cornelis Bartelssen, rentmr. van t extraordinaris, en Adriaen Danielssen, elcx bij equale portie, de somme van £33.5.2.12 ter cause zo van “thyende huijre”, al verschenen pachten, als ook geleend geld, volgens afrekening, ... :|: ...; onderpand: eerst een wei, groot 1½ gem. praeter 15 r., gelegen in Bridorpe in Dirick Pieters bevanck, binnen deze landgemerken, oost af de dijk, zuid Toonken Claes Pauwelssen wedue, west en noord Cornelis Adriaenssen Cats, item geeft hij nog als “pant metter minne” een schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Logier Cornelissen, inhoudende £25, op termijnen van £3 sjaars; voorts blijft nog van kracht de schepenen transportbrief van zekere bestialen, die hij comparant heeft opgedragen ten behoeve van de voorn. Adriaen Danielssen, gepasseerd voor schepenen deser stede 15 jan 1599, ... <fiche B6-013, B6-014>

RAZE 3851b, f255v/1, 6 jan 1600, Jacob Rochussen stierman verkoopt Heyndrick Pauwelssen vettewarier een vierde part van een huis, erve en t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Visslop, vrij van erfpacht, ... <fiche B6-014>

RAZE 3851b, f256/1, 7 jan 1600, Heyndrick Pauwelssen verlijdt Jacob Rocussen stierman de somme van £43 over de koop van t vierde part van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B6-014>

RAZE 3851b, f256/2, 7 jan 1600, Lenert Marinissen Monseur de cuper en Corn. Bommenee schutenare, met gezamenderhand, verklaren verkocht te hebben aan Jan Corn. Domissen en Pieter t Glas stierluden een vischboot om een somme van penningen, die zij van hen ontvangen hebben, vrijwaren hen derhalve van alle eventuele lasten, die elders nog op de boot zouden mogen rusten, ... <fiche B6-014, B6-015>

RAZE 3851b, f256v/1, [7 jan 1600], Martine Tonis Corn. Schraphagen wedue, met Lenert Tonissen haar zoon als in dezen haar gekoren voogd, en Lenert Tonissen voorn., wonende in Sonnemare [= Zonnemaire], beide met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan Ieman Gillissen Poppe, onsen poorter, de somme van £25 ter cause van afgerekende schuld en geleend geld; onderpand: eerst d een helft van 9 gem. koren- en weiland, mitsgaders nog het vierde part in de ander helft, gelegen tot Nieuwerkerke in den Lande van Schouwen, in t bevanck van Zuytlocke, oost Crynken pere eters, zuid Ocker Boye, west Janneken Conincx en noord Jan Hugissen, al onvercaveld en :|: voet en duime gemeen liggende met haar comparantes andere kinderen, ... <fiche B6-015>

RAZE 3851b, f257/1, 8 jan 1600, Jan Corn. Domussen en Pieter Hubrechtssen t Glas stierluyden, met gezamenderhand, verlijden Corn. Bommenee schipper en Lenert Marinussen Monseur de cuper, elcx bij equale portie, 200 car.gld. eens over de koop van een vischboot, ... <fiche B6-015>

RAZE 3851b, f257/2, [marge483: 21 dec 1599], Abraham Betsmanssen Zwane en Soeteman Jacobssen, beide, met gezamenderhand, stellen zich borg voor de somme van £100, die Corn. Adriaenssen van Haemstede484 als deurwaarder over geheel Zeeland Beoosterschelt ontvangen, innen, opbeuren of onder hem zoude mogen hebben of krijgen van wegen de Rentmeester Generael of particulier, ... enz., :|: ; compareerde mede Corn. Adriaenssen van Haemstede die beloofde zijn borgen te vrijwaren, ... <fiche B6-015, B6-016>

RAZE 3851b, f257v/1, 8 [jan 1600], Digman Iemanssen schipper en Corn. Willemsen z. Keijser, poorters deser stede, beide, met gezamenderhand, stellen zich borg voor de somme van £100, die Witte Corn. Hugissen Mulock als deurwaarder over geheel Zeeland Beoosterschelt ontvangen, innen, opbeuren of onder hem zoude mogen hebben of krijgen van wegen de Rentmeester Generael of particulier, ... enz. <fiche B6-016>

RAZE 3851b, f258/1, 12 jan 1600, [doorgehaald], Pieter Adriaenssen Hertoge de glaesmaker en Marchelis Goltzius apothecaris, beide, met gezamenderhand, verlijden Joos Mathijssen [doorgehaald: schoelapper; bovengeschreven: speelman] als deken van Sint Jobs gilde, tot derselver gilde behoeve, de somme van £13.3.4 ter cause van geleend geld; tot onderpand heeft de voorn. Pieter Adriaenssen gesteld zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op de Appelmarckt, genaamd “de Magdalena”, daar hij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B6-016>

RAZE 3851b, f258/2, [12 jan 1600], Michiel Crynssen Loosquant verkoopt Frans Adriaenssen metser een schepenen waarschipbrief met de koop en eigendom van een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Middelstrate, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost Abraham Zwane procureur, zuid Hester Marinus wedue, west Willem Janssen de hoeymaker, en noord de strate, ... <fiche B6-016>

RAZE 3851b, f258/3, [12 jan 1600], Cornelis Philipssen verkoopt Huge Tonissen een wei, groot 4½ gem. en ontrent 30 r., gelegen in Poortambacht in Ravenshouck bevanck, binnen deze landgemerken, oost “den heerwegh”, zuid Jan de Jonge, west Rochus Hoffer, en noord Tomas Rochussen, ...; beloofde daarom de voorn. comparant, mitsgaders Philip Cornelisse, beide met gezamenderhand, de voorn. Huge Tonissen waerschippe van de vers. wei te doen tot vollen recht, ... <fiche B6-016>

RAZE 3851b, f258v/1, 14 jan 1600, Joris Pieterssen, onsen medebroeder in Wette, verlijdt Mareken Corn. Adriaen Huge wedue de somme van £193 over de koop van een pannekeete, “selhuys”, erve en alle t gevolge van dien, staande [bij Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, ... <fiche B6-017>

RAZE 3851b, f258v/2, [14 jan 1600], [doorgehaald], Willem Lievenssen als koper, en Lieven Pierssen visser als borg, beide, met gezamenderhand, verlijden Lieven Anthonis Diricxssen schipper 295 car.gld. over de koop van d een helft van een craveelschip, ... <fiche B6-017>

RAZE 3851b, f258v/3, 16 [jan 1600], Adriaen Janssen Kakelare verlijdt Adriaen Lievenssen decker 250 gld. over de koop van t vierde part van een “grooten vischboot”, ... <fiche B6-017>

RAZE 3851b, f258v/4, [16 jan 1600], idem [= Adriaen Janssen Kakelare] verlijdt Jan Janssen Clamper de somme van £52.1.8485 over de koop van een vierde part en een zestiende part van een “grooten vischboot”, ... <fiche B6-017>

RAZE 3851b, f259/1, [16 jan 1600], idem [= Adriaen Janssen Kakelare] verlijdt Neelken Marinus Cryn Barents wedue de somme van 125 gld. over de koop van een achtste part van deselve vischboot [zie hiervoor], ... <fiche B6-017>

RAZE 3851b, f259/2, [16 jan 1600], idem [= Adriaen Janssen Kakelare] verlijdt Corn. Adriaenssen Decker over de koop van een zestiende part van een vischboot [zie hiervoor] de somme van 62 gld. 10 st. ... <fiche B6-017>

RAZE 3851b, f259/3, 18 jan 1600, Pieter Pieterssen Malebrancke glaesmaecker verlijdt de eersame Corn. Bartelssen, onsen medebroeder in Raede, £49 van geleend geld; onderpand: een schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Lieven Janssen van Noortgouwe, inhoudende over reste £150.13.4, wesende van date den 10 feb. 1596 alhier gepasseerd, ... <fiche B6-017>

RAZE 3851b, f259/4, [18 jan 1600], Pieter Jorissen als overman verkoopt op verzoek van Gillis Stoffelssen, man en voogd zijner huisvrouwe, voor een vijfde part, en Joris Meeussen voor een gelijk vijfde part, vervangende in dezen heurl. drie gezusters, namenlijk Mayken, Aechtken en Jacobmynken Meeus :|: Joris kinderen, mede elk voor een vijfde part, verkopen486 Mathijs Janssen Bulaer carreman een huis, erve en t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op de hoek van de Raemstrate, t welk Neelken Meeus Jorissen wedue in t leste van haar leven toebehoord heeft, vrij van erfpacht, ... <fiche B6-017, B6-018>

RAZE 3851b, f259v/1, 20 jan 1600, [doorgehaald487], Mathys Janssen Bulaer de carreman verlijdt Gillis Stoffelssen dijcker de somme van 1000 car.gld. over de koop van een huis, erve en gevolge, staande op de hoek van t Raemstraetken, ... <fiche B6-018>

RAZE 3851b, f259v/2, [20 jan 1600], Mathys Janssen Bulaer de carreman verlijdt de twee weesen van Nele Meeus Jorissen, namenlijk Aechtken en Jacobmijnken Meeus dochters, elcx bij equale portie, de somme van 400 car.gld. over de koop van de twee vijfde delen in een huis enz., staande op de hoek van de Raemstrate, ... <fiche B6-018>

RAZE 3851b, f259v/3, [20 jan 1600], idem [= Mathys Janssen Bulaer] verlijdt Gillis Stoffelssen arbeyder 200 car.gld. ter cause van t vijfde part van t vers. huis [zie f259/4] ... <fiche B6-018>

RAZE 3851b, f259v/4, [20 jan 1600], idem [= Mathys Janssen Bulaer] verlijdt Joris Meeussen gelijke somme [van 200 car.gld.] [zie f259/4] ... <fiche B6-018>

RAZE 3851b, f259v/5, [20 jan 1600], idem [= Mathys Janssen Bulaer] verlijdt Mayken Meeus dr. gelijke somme [van 200 car.gld.] [zie f259/4] ... <fiche B6-018>

RAZE 3851b, f260/1, 25 jan 1600, Aelbrecht Cornelissen Croone als koper en [doorgehaald488: Adriaen Cornelissen] Abraham Betsmanssen Swane als borg, verlijden Abraham Adriaenssen de somme van 500 car.gld. over de koop van d een helft van een craveelschip, ... <fiche B6-018>

RAZE 3851b, f260/2, 30 jan 1600, [doorgehaald], Jan Lenertssen dictus swart Leenkens Jan, verlijdt de weesen van Pieter Nonneman de somme van £15.10.0 ter cause van geleend geld en afgerekende schuld; onderpand: eerst 1 gem. 79 r. korenland, gelegen in t Bagijne bevanck, binnen deze landgemerken, oost Corn. Corn. Cooper, zuid en west Jan den touwer, en noord af “de graght vande nieuwe haven”, item nog een half gem. 70 r. korenland, gelegen in t Bagyne bevanck voors., oost “den dyck vande nieuwe haven”, zuid Corn. den Blauwen, west “den Zuytdycxssen wegh”, en noord de weesen van Arent Pieter Iemanssen, ... <fiche B6-018>

RAZE 3851b, f260/3, 4 feb 1600, Jan Adriaenssen de smit, gaande, staande, enz., verklaart, dat hij “gecontracteert ende hem selven besteedt heeft” aan Symon Jan Adriaenssen smit, zijn zoon, en Mayken Michiels dr., desselfs Symons huisvrouwe, te houden en onderhouden in loffelicke onderhoudenisse ... :|: ... “ende soo wanneer den zelven sal gestorven syn, eerlicken ter eerden te doen doene ende te begraven naer behooren”, onder deze conditie nochtans [dat] indien de voorn. Jan Adriaenssen dacht489 dat hij niet behoorlijk onderhouden of “geregiert” werd, dat hij dan bij de Burghmeesters deser stede zijn beklag mag doen, en aan hun oordeel zullen partijen zich te houden hebben, voor welke onderhoudenisse Symon Janssen en Mayken Michiels dochter, zijn huisvrouw, zullen hebben, genieten en profiteren alle goederen, zo roerende als onroerende, als huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Bagershil, daar de voorn. Jan Adriaenssen nu in woont, met de “smitterie ende smidts gevolge”, niets uitgezonderd, enz., die hij comparant bekende hiermee aan hen overgedragen te hebben, ...; Symon Janssen en Mayken Michiels dr. verbinden zich voor het nakomen van dit contract, en stellen als onderpand het voors. huis enz. ... <fiche B6-018, B6-019>

RAZE 3851b, f261/1, 5 feb 1600, Jan Anthonissen de Jonghe verkoopt [doorgehaald: Jan; bovengeschreven: Pieter] Matheeus z. boogertman 4 gem. 20 r. korenland, gelegen aan “Werckendets weechsken”, binnen deze landgemerken, oost en noord af Corn. Coopers weije, zuid het vers. “weechsken”, en west “het bolwerck vande nieuwe haven”, ... <fiche B6-019>

RAZE 3851b, f261/2, 6 feb 1600, Pieter Matheeussen boogertman verlijdt Jan de Jonge £92.3.6 over de koop van 4 gem. 20 r. korenland, gelegen aan “Werckendets weechken”, ... <fiche B6-019>

RAZE 3851b, f261v/1, 10 feb 1600, [doorgehaald; 490], mr Anthonis van Cappelle belooft Marinus Janssen vygebacker vrij, kosteloos en schadeloos te houden van alsulken proces, en de onkosten daarvan, als ook van alles dat tot laste van de vers. Marinus Janssen enigszins, zo bij het Hof van Holland als bij de Hoge Raad zou mogen “gesentieert” worden, welk proces jegenwoordig ongedecideerd hangt voor t voors. Hof tussen denzelven Marinus, impetrant in cas d'appel en Dirick Claessen gedaagde in t zelve cas, en dit al achtervolgende zeker minnelijk accoord, geschied door tussenspreken van de eersame personen mr Quintin de Witte, Niclaes Jobssen, mr Adriaen Hoogenhuse en mr Hubertus Steengracht, waarmede alle hare verdere quaestien en geschillen (behalve van de gerechtelijke onkosten tussen Marinus Janssen en Capelle in verscheiden rechtsvorderingen gevallen, daaraf Marinus Janssen zijn actie gereserveerd wordt) dood en teniet zullen zijn, welverstaande “dat den voorn. Marinus Janssen, de wyle hij in rechte bekendt es, sal maer gehouden zyn Capelle te verleenen synen naem ende vorder niet, om op des vers. Marinus naem t vers. proces te mogen soo voor den Hove van Hollandt als den Hoogen Raedt vorderen”, ...; evenzo zal Marinus ook zijn naam moeten lenen indien de voorn. Capelle jegens Johan de Jonge enig proces wil sustineren, zonder enige kosten voor hem. <fiche B6-020>

RAZE 3851b, f262/1, 12 feb 1600, Jan Lenertssen [gesegt] swart Leenkens Jan verkoopt Pieter Corn. Nonneman drie stukken korenland, gelegen in Poortambacht, te weten eerst 1 gem. 79 r. in t Bagyne bevanck, binnen deze landgemerken, oost Corn. Corn. Cooper, zuid en west Jan Janssen leertouwer, en noord af “de graght vande nieuwe havene”, item nog 1 gem. 70 r. in t zelve [= Bagyne] bevanck, oost “den dyck vande nieuwe haven”, zuid Corn. Corn. Blauwen, west “den Zuytdijcxsse wegh”, en noord de weesen van Arent Pieter Iemanssen, item het derde stuk land gelegen in t Barnarditen bevanck, genaamd “Hallincx hem”491, oost en zuid Pieter Cornelissen, west en noord Anthonis France, groot 1½ gem.492, te samen 3½ gem. 99 r., dit alles om de somme van £28.10.0, die hij bekent ontvangen te hebben; hij mag dit nog lossen tot Sint Maertensmisse eerstkomend; ... <fiche B6-020>

RAZE 3851b, f262/2, 18 feb 1600, Maijken Bartelmeeus Corn. Huge wedue, met Corn. Hugesse haar gekoren voogd, voor haarzelf en als moeder en voogdesse van haar weeskind, transporteert aan Willem Cornelissen Hollander een wei, gelegen in Nieuwerkercke [= Nieuwerkerke in Schouwen] in t Wanne bevanck, groot over de helft 9 gem. 52½ r. in “lantcoope”, voet en duime gemeen met de erfgenamen van Rochus Lieven Engelssen, binnen deze landgemerken, oost en zuid “den noort weght”, west en zuid Lenert Buijs, ... <fiche B6-020>

RAZE 3851b, f262v/1, 19 feb 1600, Willem Cornelissen Hollander, wonende onder den ban van Nieuwerkerke in Schouwen, verlijdt Maijken Corn. Bartelmeeus Huge wedue493 de somme van £134.11.4 over de koop van 9 gem. 52½ r. weiland, gelegen in Nieuwerkercke in t Wanne bevanck, ... <fiche B6-021>

RAZE 3851b, f262v/2, 21 feb 1600, mr Anthonis van Capelle belooft Marinus Janssen vijgebacker vrij, kosteloos en schadeloos te houden van alsulken proces, en de onkosten daarvan, als ook van alles dat tot laste van de vers. Marinus Janssen enigszins, zo bij het Hof van Holland als bij de Hoge Raad zou mogen “gesententieert” worden, welk proces jegenwoordig ongedecideerd hangt voor t voors. Hof tussen denzelven Marinus, impetrant in cas d'appel en Dirick Claessen gedaagde in t zelve cas, en dit al achtervolgende zeker minnelijk accoord, geschied door tussenspreken van de eersame personen mr Quintijn de Witte, Niclaes Jobssen Vierlingh, mr Adriaen Hoogenhuijse en mr Hubartus Steegracht, waarmede alle hare verdere questien en geschillen (behalve van de gerechtelijke onkosten tussen Marinus Janssen en Capelle in verscheiden rechtsvorderingen gevallen, daaraf Marinus Janssen zijn actie gereserveerd wordt) dood en teniet zullen zijn, welverstaande “dat den voorn. Marinus Janssen, de wijle hij in rechte bekent es, sal maer gehouden wesen Capelle te verleenen sijnen naem ende vorder niet, om op des voors. Marinus naem t voors. proces te mogen soo voor den Hove van Hollandt als den Hoogen Raedt vorderen”, ...; evenzo zal Marinus ook zijn naam moeten lenen indien de voorn. Capelle jegens Johan de Jonge enig proces wil sustineren, zonder enige kosten voor hem. <fiche B6-021>

[NOTA: er zijn twee folio's genummerd 262; de tweede noem ik 262A]

RAZE 3851b, f262A/1, 26 feb 1600, Jan Jacobssen decker, wonende tot Haamstede, verlijdt Aelbrecht Heyndricxssen en Jacob Symon Jan Lenertssen twee hoed rond koolzaat, “goet quatertroij494 goet ongeschoten, ongebroyt”; is betaald; te leveren van de nieuwe, toekomende gewassen en eerste “dorsche” binnen der stede Zierikzee met Haamstede mate, ...; onderpand: zeven quartier495 korenland, gelegen aan “Cansers werff” in Haamstede, oost en noord Bartelmeeus Oole, zuid d erfgenamen van Jan Anthonis Jacobssen, en west “den heerwegh”, ... <fiche B6-021>

RAZE 3851b, f262A/2, 29 [feb 1600], Job Cornelis Dane, Cornelis Nispen en Willem Cornelissen, alle drie schippers, poorters deser stede, met gezamenderhand, voor de een helft, en vervangende Hans van Keulen, poorter der stad Middelburg, voor de andere helft, :|: verklaren dat zij onlangs verkocht hebben aan Pieter Putte, schiptimmerman, wonende tot Rotterdam, “een lanck craveelschip met eenen overloop”, genaamd “den Bruijn visch”, om een somme van penningen die zij bij een schepenen schuldbrief van Pieter Putte ontvangen hebben, beloven hem daarom te vrijwaren van eventuele lasten enz., ... <fiche B6-021, B6-022>

RAZE 3851b, f262Av/1, 1 mrt 1600, [doorgehaald], Adriaen Lievenssen decker en Willem Hubrechtssen, beide, met gezamenderhand, verlijden Adriaen Kakelaere £41.13.4 over koop van t vierde part van een vischboot, ... <fiche B6-022>

RAZE 3851b, f262Av/2, 4 mrt [1600], Adriaen Lievenssen decker en Willem Hubrechtssen visser, met gezamenderhand, vrijwaren Adriaen Janssen Kakelare van eventuele lasten vanwege de koop van t vierde part van een grote vischboot, als de voorn. :|: Adriaen Lievenssen aan de voorn. Adriaen Kakelare heeft verkocht, mitsgaders nog t zestiende part in denzelven boot, bij Cornelis Lievenssen decker aan denzelven Adriaen verkocht, ...; Adriaen Lievenssen decker belooft zijn borg Willem Hubrechtssen kosteloos en schadeloos te houden, ... <fiche B6-022>

RAZE 3851b, f263/1, 5 mrt 1600, Cornelis Philipssen belijde schuldig te zijn aan Philip Cornelissen, zijn zoon, de somme van £92.10.0 ter cause van verschoten penningen en penningen, die hij, Philip, voor hem comparant nog betalen moet, daarvoren hij hem sterk gemaakt heeft, ...; :|: onderpand: zijn huis, schuur, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de West strate, daar hij nu jegenwoordig in woont; voorts draagt hij nog over al zijn “mobile goederen van huijsraet”, mitsgaders al zijn bestialen, te weten, twee paarden (een bruine merrie en een bruin ruinpaard), een zwarte koe met een wit hoofd, een rode stier, nog een “veersken” en nog een vet varken, ... <fiche B6-022, B6-023>

RAZE 3851b, f263v/1, [5 mrt 1600], Jan Lauwe belijde schuldig te zijn aan Rochus Hoffer de somme van £37.6.8 van geleend geld, terug te betalen kersmisse eerstkomend; onderpand: eerst een half gem. 25 r., staande jegenwoordig op naam van Pieter Nonneman, item een half gem. 52 r. met nog 2½ gem. 95 r. koren- en weiland, gelegen in de Valuwe, item nog 2 gem. 40 r., gelegen in Mosselee bevanck in Kerkwerve, staande op zijn comparants naam, ... <fiche B6-023>

RAZE 3851b, f264/1, 5 mrt 1600, Neelken Cornelis Claessen Schacht496 wedue, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Corn. Crynssen Weute en Mayken Corn. Meere weduwe, elcx bij equale portie, de somme van [doorgehaald: 10 s. 8 g.; veranderd in] £5.6.8, mitsgaders Leenken Cornelis Schacht wedue, met de vers. Poppe als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt insgelijks den voorn. Corn. Crynssen en Mayken Corn. Meere wedue gelijke somme van [doorgehaald: 10 s. 8 g.; veranderd in] £5.6.8, ter cause en over hun contingent van t verlies van een vischboot, daarmee Corn. Cornelissen Meere ter zee gebleven is, daaraf elk Sint Martensmisse lestleden schuldig is geweest 10 s. 8 g., ... <fiche B6-023>

RAZE 3851b, f264v/1, 6 mrt 1600, Lenert Hoffer den beenhacker verkoopt Ocker Jan Anthonissen een gem. weiland, gelegen in Goykens Nieulandt [= Gooikens Nieuwland], met denzelven Ocker voet en duime gemeen, ... <fiche B6-024>

RAZE 3851b, f264v/2, 7 mrt 1600, Heyndrick Janssen Bollaert de backer belijde verkocht te hebben aan Eijcke Jan de vijgebackers dochter de somme van £2.6.8 lijfrente sjaars, ten behoeve en lijve van de vers. Eycke Jans, welke zij van hem gekocht heeft jegens den penninck 6, bedragende de hoofdsom £14, te betalen telken half vasten, 1601 t eerste jaar, ... <fiche B6-024>

RAZE 3851b, f265/1, 8 mrt 1600, Marinus Adriaenssen Criger en Trijnken Jans dr., zijn wettige huisvrouw, dezelve Trijnken geassisteerd met haar voorn. man als in dezen haar gekoren voogd, beide, met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan Pieter Cornelissen van Borrendamme de somme van £40 ter cause van afgerekende pachten, geleend geld, en geliquideerde schuld; onderpand: eerst, een stuk land, genaamd “den Boom meet”, groot 4 gem., gelegen in Rodee bevanck, item nog een wei, groot ontrent 5 gem., gelegen in Symon Achter Voren bevanck, mitsgaders nog heurlieden huis, schuur, “buyre”, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Petercelie strate, daar zij comparanten nu jegenwoordig in wonen, ... <fiche B6-024>

RAZE 3851b, f265v/1, [8 mrt 1600], mr Adriaen Hoogenhuse belijde verkocht te hebben aan Anthonie Cornelis dr., wedue van wijlen Lieven Digmanssen Sterckert, een erfken, liggende [in Zierikzee] achter zijn comparants huis, “raijende van den houck van den achtergevel vande huysinge [van] Corn. Jacobssen Catte, [marge: staende int Visslop], noortwaert op, lynrecht tot den muijr van den pat, hem comparant toebehoorende, ende synen huijse volgende, midtsgaders het gebruijck ende doorganck vanden selven pat, midts by de selve Anthonie maeckende ende strijckende eenen steenen muijr t haeren coste, tot bevrydinge van syns comparants erve, welcken vers. muyr alleene sal toecomen in eygendomme de voorn. Anthonie Corn. dr.”, [marge: met de commer van 20 s. erfelijke rente sjaars, daaruit gaande, losbaar den penninck 14,] de selve erve gelegen binnen deze landgemerken, de voorn. Anthonie oost af, Corn. Jacobssen Catte voorn. zuid af, hem comparant met zijn “hooff” west en zijn pad noord af, ... <fiche B6-025>

RAZE 3851b, f265v/2, 9 mrt 1600, Anthonie Cornelis dr., weduwe van wijlen Lieven Digmanssen Sterckert, [marge: met Gillis Poppe als in dezen haar gekoren voogd,] bekent verkocht te hebben aan mr Adriaen Hoogenhuyse, advocaet in den rechten, de somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck :|: 14, dezelve hypothekerende op en uit zeker erfken, metten gevolge van dien, gelegen achter haar comparants huis, staande in t Visslop, bij haar nu onlangs van de vers. Hoogenhuse gekocht, te betalen telken Pasen, 1601 t eerste jaar, dit alles over de koop van t voors. erfken, ... <fiche B6-025>

RAZE 3851b, f266/1, 11 mrt 1600, Engel Adriaenssen [gezegd] Batenburger Engel transporteert en verkoopt Job Heijne Mulock zes waarschipbrieven en briefs recht met de koop en eigendom van een huis, erve, en alle zijn gevolge, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, vrij van erfpacht, ... <fiche B6-025>

RAZE 3851b, f266/2, 13 [mrt 1600], Willem Lievenssen Pincke verlijdt Job Heyne Mulock 475 car.gld. over de koop van een huis, erve, en alle zijn gevolge, staande in t sHeer Arent slop, ... <fiche B6-025>

RAZE 3851b, f266v/1, 20 mrt 1600, Reijnbrant Jacobssen [toegevoegd: en Aechtken Pieter de backers dr., zijn huisvrouw], wonende in Zonnemaire, transporteren aan Cornelis Bartelssen, rentmr. van t extraordinaris deser stede Zierikzee, [doorgehaald: als vader en voogd van zijn onbejaarde wezen] de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van [doorgehaald: Witte Pauwels; toegevoegd: Job Michielssen] z. de metser497, inhoudende over reste de somme van £42.13.4 op termijnen van £10 sjaars, ... <fiche B6-026>

RAZE 3851b, f266v/2, [20 mrt 1600], Lenert Adriaenssen Buijs, wonende tot Nieuwerkerke in Schouwen, transporteert aan Symon Lievenssen Coolman de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Pieter Severtssen498 Hollander, wonende achter zijns comparants huis op t “Houfflandt”, met de rest en gehele inhoud van £60, op termijnen van £10 sjaars, en beloofde hij comparant de vers. Coolman op de koop van de vers. brief te houden, recht warant te wezen en te blijven, stelt hiervoor tot onderpand zijn huis, erve, hofstede, mitsgaders nog ontrent 11 gem. land, daar t voors. huis op staat, ... <fiche B6-026>

RAZE 3851b, f267/1, [20 mrt 1600], Maijken Lenert Buijsse wedue dicta Ma Cole, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Anthonie Corn. dr., wedue wijlen Lieven Digmanssen Sterckert, de somme van £6 ter cause van gehaalde boter en kaas, en haar comparante met haar kinderen, om ter zee te helpen, te danke geleverd en oversulcx met haar beiden finalicken afgerekend, ... <fiche B6-026>

RAZE 3851b, f267/2, [22 mrt 1600], Ieman Logierssen schipper verlijdt Corstiaen Janssen schiptimmerman de somme van £29 over de koop van een “cromme steven schuyte met ganckboorden”, hem comparant verkocht en geleverd, ... <fiche B6-026>

RAZE 3851b, f267/3, 25 mrt [1600], Rombout Sijmonssen, wonende in de parochie van Ellemeet in den eilande van Schouwen, transporteert en draagt op aan d eersame Anthonis Hubrechtssen, poorter deser stede, de schepenen schuldbrief, met de twee schepenen transportbrieven en briefs recht, met de rest en inhoud van £250, sprekende tot laste van Jan Corn. Lenert Hugessen, wonende tot Ellemeet, op termijnen van £20 sjaars, ... :|: dit alles om een somme van penningen die hij comparant verklaarde ontvangen te hebben, ...; is “wel ende expresselicken” geconditioneerd, dat indien binnen de eerstkomende zes jaar “eenige faulte van betalinge” geschiedde, dat dan de transportant deze termijnen zal betalen als zijn eigen schuld, ... <fiche B6-026, B6-027>

RAZE 3851b, f267v/1, 27 mrt 1600, Pieter Jorissen als overman van wegen Lysbeth Jan Eijnout [bovengeschreven: dr., wedue Corn. Lambrechtssen] [in de marge: Lieven Eynout van wegen zijn zuster] verkoopt aan Willem Jacobssen arbeyder een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de West strate, aan de Westpoorte, met de commer van 6 s. 8 g. erfelijke rente sjaars daaruit gaande, ...; beloofde de vers. Lysbet Jans [marge: met Lieven Eynout haar voogd] de vers. Willem Jacobssen waerschippe te doen, ... <fiche B6-027>

RAZE 3851b, f268/1, 28 mrt 1600, Willem Jacobssen arbeyder verlijdt Lysbeth Jan Eynouts dr., wedue Cornelis Lambrechtssen wollewever, de somme van £55 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B6-027>

RAZE 3851b, f268/2, [28 mrt 1600], Cryn Rochussen Weute verkoopt Heyndrick Pauwelssen caescooper t vierde part van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Visslop, vrij van erfpacht, ... <fiche B6-027>

RAZE 3851b, f268/3, 29 mrt 1600, Heyndrick Pauwelssen caescooper verlijdt Crijn Rochussen Weute £40 over de koop van een vierde part van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B6-027>

RAZE 3851b, f268/4, [29 mrt 1600], [doorgehaald; marge: deze brief gelost en betaald, (wg) Poppe], Claes Jan Brantssen, wonende tot Brouwershaven, verlijdt d eersame Marinus Mogge, onsen medebroeder in Wette, de somme van £35.6.8 ter cause van geleend geld; onderpand: een wei, gelegen tot Nieuwerkerke in Schouwen, int [marge: Stooff bevanck, “daer de Hooghe hofstede in leydt”], groot 8 gem. 105 r., [doorhaling499], binnen deze landgemerken, oost Pieter Lenert Vooghtssen, zuid Lieven Rute met Claes Pieterssen, west mr Jan Arondeaulx, en noord de weg, ... <fiche B6-027>

RAZE 3851b, f268v/1, [29 mrt 1600], Jacob Laurissen heerde verlijdt Rochus Hoffer de somme van £59.5.1 over de cassatie van een obligatie van den lesten [= 31] dec. 1598, met alle gerechtelijke kosten; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] achter de Vischmarckt, daar hij nu in woont, ... <fiche B6-028>

RAZE 3851b, f268v/2, 29 mrt 1600, Job Heyndricxssen Mulock verlijdt Servaes Janssen ketelare 725 car.gld. over de koop van een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [bij Zierikzee] op den Heunaers dick, ... <fiche B6-028>

RAZE 3851b, f268v/3, 28 [mrt 1600], Symon Cornelissen Buysse de visser verlijdt Anthonie Lieven Digmanssen Sterckerts wedue de somme van £10.16.8 ter cause van “gehaelt suvel, soo boter als case” en oversulcx met elkaar afgerekend, ... <fiche B6-028>

RAZE 3851b, f268v/4, [28 mrt 1600], Joris Digmanssen t Visbeen verkoopt Pieter Lievenssen Cater 400 preter 5 roeden korenland, gelegen in Rengerskerke in de inlage, binnen deze landgemerken, oost Gillis Hallincx, zuid af de weg, west Tonis Leeuwe, en noord Gillis Taij, ... <fiche B6-028>

RAZE 3851b, f269/1, 3 apr 1600, Jacob Cornelissen den Blauwen verlijdt Digman Adriaenssen molenare de somme van £74.13.4 over de koop van een huis, erve, met een “sijtcamer”, metten gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobel strate, ... <fiche B6-028>

RAZE 3851b, f269/2, 3 [apr 1600], Willem Hubrechtssen stierman verlijdt Geert Pieter Anthonissen £22.4.5 over de koop van een achtste part van een vischboot, genaamd “de Maeght”, ... <fiche B6-028>

RAZE 3851b, f269/3, 4 apr 1600, Willem Pieterssen Ruijs visser verlijdt Metken Corn. Willem Davidtsse de somme van £19.8.7 over levering van bieren; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] bij de Barnadijten, daar hij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B6-028>

RAZE 3851b, f269v/1, 5 apr 1600, zijn gecompareerd Passchier Francens Heijnemans z., Anna Passchiers en Aechtken Paschier Oenius dr.500, beide geassisteerd met Gillis Poppe in dezen haren gekoren voogd, voor hun selven, elcx voor een vijfde part, en hierin vervangende mr Jan Oenius mitsgaders Josijnken Passchier Oenius dr., heurlieder comparanten broeder, suster, oom en moeije respectieve, mede voor een gelijk vijfde part, en bekennen verkocht te hebben aan mr Adriaen Hoogenhuse, advocaet in de rechten, een huis, met een ledige plaatse westwaart van denselven huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande aan de zuidzijde van t kerkhof, met de commer van 5 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, aankomende de Heijlige Geest deser stede, binnen deze landgemerken, oost af Niclaes Jobssen Vierlingh, zuid de dilve vande erve, eertijds toebehoord hebbende “het convent vande Barnadijten”, west Corn. Corn. Meussen, en noord de strate, en voorts gelijk de voorn. mr Passchier Oenius, heurlieder comparanten vader saliger deselve huijsinge, ledige plaatse, erve, enz. tot in t leste sijns levens gebruikt en bezeten heeft; is betaald; beloven daarom waerschippe te doen van t voors. huis enz. ; compareerde mede joncker Thristram Jhane en belooft :|: zich borg te stellen t.b.v. mr Hoogenhuijse <fiche B6-029>

RAZE 3851b, f270/1, 5 apr 1600, Adriaen Jacobssen seylmaker verlijdt Adriaen Janssen Kakelare £28 over de koop van de drie zestiende parten van een “vischpincke”, ... <fiche B6-029>

RAZE 3851b, f270/2, 6 apr [1600], Lieven Eynout de wollewever belijde schuldig te zijn aan d eersame Rochus Hoffer de somme van £28 van geleend geld, op heden ontvangen, voor één jaar; onderpand: zijn huis, erve, hof en t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Bagershil, “aldernaest Haemstede”, daar hij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B6-029>

RAZE 3851b, f270/3, [6 apr 1600], Adriaen Quirincx, pontgaerder binnen der stede van Delft, belijde getransporteerd en opgedragen te hebben aan jouffrou Cornelie Hans Crom wedue het gerechte twaalfde deel in de vroonen, genaamd “de Oost ee”, gelegen tot Noordwelle in den Lande van Schouwen, in t Moorde bevanck, ... :|: ... gelijk hij tot nog toe gebruikt en bezeten heeft, van welk twaalfde deel mitsgaders van de verlopen pachten van dien, hem comparant verschenen van de jaren 1584 t/m 1599, hij bekent van de voors. Cornelie Croms geheel betaald te zijn, belooft derhalve de voorn. Cornelie Crom van dit voors. twaalfde deel vroone waerschippe te doen, ... <fiche B6-029, B6-030>

RAZE 3851b, f270v/1, 8 apr 1600, Aert Hermanssen volder verkoopt Lieven Eijnout een camer, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Bagershil, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost Lieven Eijnout en Menta Jacobs, zuid de strate, west “sGraven weye mette vate”, en noord Leyn Marinussen decker, ... <fiche B6-030>

RAZE 3851b, f270v/2, 9 apr 1600, Lieven Eynout verlijdt Aert Hermanssen volder £19 over de koop van een camer [zie vorige acte] ... <fiche B6-030>

RAZE 3851b, f271/1, 9 apr 1600, Lieven Cornelis Stevensen wedue, met Corn. haar zoon in dezen haar gekoren voogd, voor d een helft, Cornelis Cornelis Stevenssen voor hemzelf voor een vierde part [in de ander helft501], vervangende in dezen Berwaert Cornelissen, zijn broeder, Adriaen Lievensen heerde, zijn zwager, getrout hebbende Leyn Corn. Stevens dr., mitsgaders de weeskinderen van Barent Janssen [doorgehaald: visser; vervangen door: arbeyder] wijlen getrout gehad hebbende Steven Cornelis dr., zijn zusters kinderen, mede elcx voor een vierde part [in de ander helft], verkopen Hans de Ridder backer een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Nieupoorte, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost de strate, zuid Heyn Iemanssen visser, west “de Jacobyten clooster”, en noord Lene Rochus Conincx wedue, ... <fiche B6-030>

RAZE 3851b, f271/2, 10 apr [1600], Hans de Ridder verlijdt Lieven Corn. Stevenssen wedue de somme van 281 gld. 15 st. over de koop van d een helft, mitsgaders het vierde part502 van een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande in de Nieupoorte, ... <fiche B6-030>

RAZE 3851b, f271/3, [10 apr 1600], idem [= Hans de Ridder] verlijdt Corn. Corn. Stevensen visser de somme van 56 car.gld. 5 st. over de koop van t vierde part van t voors. huis [zie f271/1] ... <fiche B6-030>

RAZE 3851b, f271/4, [10 apr 1600], idem [= Hans de Ridder] verlijdt Adriaen Lievensen heerde gelijke somme [van 56 car.gld. 5 st.] over gelijk vierde part [zie f271/1] ... <fiche B6-030>

RAZE 3851b, f271/5, [10 apr 1600], idem [= Hans de Ridder] verlijdt de vijf wezen van wijlen Barent Janssen arbeyder gelijke somme [van 56 car.gld. 5 st.] over gelijk vierde part [zie f271/1] ... <fiche B6-030>

RAZE 3851b, f271v/1, [10 apr 1600], Michiel Corn. schutenaer verlijdt Lenert Goverssen, wonende ter Goes, als vader en voogd van Jobken Lenerts dr., de somme van £16 ter cause van t zesde part van een huis en zijn gevolge, staande [in Zierikzee] achter de Vischmarckt, ... <fiche B6-031>

RAZE 3851b, f271v/2, 11 apr 1600, Willem Cornelis Willem Davidtssen verlijdt Jacobwyff Jacob Dronckerts wedue de somme van £8 over vernietinge van een schepenen schuldbrief, die de voorn. Jacobwyff tot laste van hem comparant heeft sprekende, [marge: spruitende over de koop van een zoutkeete met gevolge van dien, bij hem eertijds van de vers. Jacobwyff gekocht,] die met uitspraak van ons schepenen in judicio gecasseerd en gedood is, ... <fiche B6-031>

RAZE 3851b, f271v/3, [11 apr 1600], Pieter Joossen schipper van Rosendale [= Roosendaal] verlijdt Lenert Lenertssen schipper, wonende in Sint Annelant [= Sint Annaland], de nombre van 151.700 “blockeelhouts”503 ter cause en over de koop van een “veenpompe”504, genaamd “St Joris”, hem te danke geleverd, ..., “mits dat de voors. veenpompe sal blyven varen t eenen onderpande” ... <fiche B6-031>

RAZE 3851b, f272/1, 12 [apr 1600], Ieman Gillis Poppe als sequester in de achtergelaten goederen van wijlen joncker Jacob van Bosschusen verklaart ontvangen te hebben uit handen van de thesaurieren deser stede de somme van £13.14.9.12 over t verloop van 10 jaar reductie tot 27 s. 5 g. 18 m. sjaars, verschijnende in martio en septembrii, te weten van 1588 t/m 1599, waarvan een biljet is geweest, t welk [nu] in zijn sterfhuis vermist is, en dat bij deze verniet wordt; Lieven Jacobssen van Bosschusen belooft de thesaurieren hiervan te bevrijden. <fiche B6-031>

RAZE 3851b, f272/2, 15 apr 1600, joncheer Jacob van Borssele verlijdt sr Johan de Jonge de somme van £52.10.0 van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van het kerkhof, “daer syn jouffrouwe moeder sal. in overleden es”, ... <fiche B6-031>

RAZE 3851b, f272v/1, 17 apr [1600], Jan Lievenssen Grutte verlijdt Ieman Adriaenssen Munnick £28 van geleend geld; onderpand: zijn nieuw huis, staande [in Zierikzee] aan de westzijde van de Molestrate, ... <fiche B6-032>

RAZE 3851b, f272v/2, 19 apr 1600, Toonken Gabriel Lambrechtssen de schippers wedue, met Corn. Lievenssen houtcooper als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt sr Johan van Kellenburgh de somme van £22.10.9 ter cause van penningen bij haar van wegen de vers. Kellenburgh ontvangen; belooft dit terug te betalen £10 binnen 8 dagen, en de rest binnen een maand of uiterlijk 5 weken; onderpand: haar huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Sint Jans strate, mitsgaders nog haar “schute”, ... <fiche B6-032>

RAZE 3851b, f272v/3, [19 apr 1600], Jan Janssen timmerman als voogd van Jacob Jacobssen Blauwen, [doorgehaald: “syn susters sone”], zoon van Digne Jans, zijn comparants zuster was sal., [marge: verlijdt Anthonis Hubrechtssen] de somme van £12.10.0 ter cause van dat Digne Jans eerste man Rochus Digmanssen ten achteren was gebleven aan mijn heer de Rentmeester van :|: Zeeland Beoosterschelt Bruninck van Wijngaerden zekere somme van penningen over de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieuwe strate, van welke Bruninck in de voors. kwaliteit de vers. Anthonis Hubrechtssen zekere penningen waren competerende [doorgehaald: van wegen Corn. Hubrechtssen, zijn broeder sal., daaraf hij erfgenaam is], te betalen telken Pasen £4.3.4, op t verband van des vers. Jacob Jacobssen goederen. <fiche B6-032>

RAZE 3851b, f273/1, 20 apr 1600, Cornelie Corn. Buys wedue, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Adriaen Danielssen als voogd van Catharina Abraham Danielssen dr., tot derselver behoeve, de somme van £29.4.1 van geleend geld; onderpand: 28 gem. 81 r. koren- en weiland, gelegen int bevanck van Seroosheernisse in Ellemeet, ... <fiche B6-032>

RAZE 3851b, f273/2, 24 apr 1600, Job Heyndricxssen Mulock transporteert aan Ocker Jan Anthonissen de schepenen schuldbrief, sprekende op Willem Lievensen Pincke, met de rest en inhoud van 430 gld., ... <fiche B6-032>

RAZE 3851b, f273/3, [24 apr 1600], Daniel Diricxssen, wonende tot Brouwershaven, verlijdt Anthonis Hubrechtssen £38 van zekere goederen, bij hem comparant gekocht in t sterfhuis van Costers Jan en Jacobmine Jans, zijn comparants huisvrouwen moeder, welke vers. actie hem, Anthonis Hubrechtssen, in t sterfhuis overgegeven zijn in betaling van dat hem uit het vers. sterfhuis was competerende, hierin nog gerekend £3 van geleend geld, ...; :|: onderpand: een stuk korenland, gelegen in t Oostervierendeel in t bevanck van de Noortheernisse, genaamd “den Hals meet”, mitsgaders nog een wei, gelegen in t vers. vierendeel, groot 3 gem., genaamd “de Heke”, welke vers. partijen van land hem comparant bij cavelinge te deel gevallen zijn in t sterfhuis van de vers. Jacobmine Jans, zijn huisvrouwen moeder, ... <fiche B6-032, B6-033>

RAZE 3851b, f273v/1, [24 apr 1600], Pieter Janssen van Kouwen transporteert Job Heijne Mulock de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Willem Adriaenssen ketelare, inhoudende over reste £12, op termijnen van 20 s. sjaars, ... <fiche B6-033>

RAZE 3851b, f273v/2, 25 apr [1600], [doorgehaald], Pieter Jorissen als overman gesteld om te verkopen een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in Sint Jansstraete, als Pieter van Bommeneede int leste van zijn leven toebehoord heeft, bekent dat hij t vers. huis [marge: op verzoek van Martijnken Pieter Bommenee wedue] openbaar heeft verkocht aan Truijtken Cornelis dr. als meest daarom biedende, met de commer van 6 s. 8 g. erfpacht sjaars, binnen deze landgemerken, oost de straete, zuid Anthonis Mogge, west “den brantpat”, en noord Grietken Corn. Dycke wedue, ... <fiche B6-033>

RAZE 3851b, f274/1, 26 apr 1600, [doorgehaald], Truytken Cornelis dr., met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Martijnken Pieter van Bommenee wedue voor haarzelf, mitsgaders de kinderen van Pieter van Bommeneede, haar man was sal. memorien, elcx bij equale portie, £356 over koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B6-033>

RAZE 3851b, f274/2, 27 apr 1600, Heijndrick Pieterssen alias langen Heijne, wonende onder de ban van Duivendijke, verlijdt Cornelis Huge Janssen de somme van £12.7.4 ter cause van afgerekende pacht over '92 en '93, mitsgaders verschoten penningen; onderpand: zijn huis, schuur en alle t gevolge van dien, mitsgaders 1 gem. 30 r. korenland, gelegen in t bevanck en banne van Duvendijcke voors. “aldernaest den dijck” in t Kercke bevanck, ... <fiche B6-033>

RAZE 3851b, f274/3, [27 apr 1600], Jan Janssen timmerman als voogd van Jacob Jacobssen, zoon van Digne Jans dr., de zelve Digne eertijds getrout hebbende Rochus Digmanssen, verlijdt Herman de Vager, man en voogd zijner huisvrouwe als erfgenaam van haar vader, de somme van £12.10.0 uit krachte en redenen, gelijk hij comparant Anthonis Hubrechtssen heeft verleden [zie f272v/3], ... <fiche B6-033>

RAZE 3851b, f274v/1, 1 mei 1600, Marinus Cornelis z. dictus magher Marinus de visser verlijdt Jacobmine coome Jan Heyne dr. de somme van £17 van afgerekende schuld; onderpand: zijn huis, erve etc., staande [in Zierikzee] “bij Poppens cappelle in de Verbrande gebuerte”. <fiche B6-034>

RAZE 3851b, f274v/2, 1 mei 1600, Neelken Tonis dochter, met Andries den houckmaecker in desen haar gekoren voogd, transporteert aan Pieter Wouterssen cramer de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Corn. Janssen schipper met de rest van £5.10.0 over de helft van £11, haar comparante uit de selven schepenen schuldbrief competerende; twee termijnen (Pasen 98 en 99) à 20 s. zijn reeds t.b.v. dezelve Pieter Wouterssen cramer verschenen, ... <fiche B6-034>

RAZE 3851b, f274v/3, 2 mei [1600], Lenert Pieter Jan Cleeuwertssen verkoopt aan Hans Brem een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Nieustraete, vrij van erfpacht, ... <fiche B6-034>

RAZE 3851b, f275/1, 4 mei 1600, Hans Brem verlijdt Lenert Pietersse 1536 car.gld. over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B6-034>

RAZE 3851b, f275/2, 6 mei 1600, Pieter Bartelmeeussen belijde getransporteerd te hebben aan d eersame Corn. Bartelssen de schepenen verkoopbrief met de inventaris van “meubile goederen”, sprekende tot laste van Willem Cooper, met de inhoud van £20 tot hoofdgeld en 32 s. 4 m. van gerechtelijke kosten, ... <fiche B6-034>

RAZE 3851b, f275/3, [6 mei 1600], Anthonis Mogge verkoopt Pieter Bartelmeeussen het achtste part in “een meestove, stamphuys, hostede505 ende alle t gevolge van dien”, staande [bij Zierikzee] buiten de Nobel poorte, ... <fiche B6-034>

RAZE 3851b, f275v/1, 6 mei [1600], Vincent Janssen de Rycke, wonende tot Brijdorpe, verlijdt Anthonis Hubrechtssen tot Zierikzee de somme van £26, te weten £16 over de pacht, vervallen St Martensmisse lestleden anno '99, en de resterende £10, die Job Jacobssen tot Brouwershaven per assignatie hem, Anthonis Hubrechtssen, op hem comparant bewezen heeft, ... <fiche B6-035>

RAZE 3851b, f275v/2, 13 mei 1600, Jan Tonis Willemssen, wonende tot Elkerzee, verlijdt Ieman Gillissen Poppe £10.13.4 van geleend geld, mitsgaders nog “een hoet somergerste, ongeschoten, ongebroijt, wel cort gemoutert(?506) goet goet”; te leveren met de mate van Brouwershaven tot Zierikzee “den aenstaende saetmarckt deser stede anno 1600”, te betalen de voors. somme “prima Bavonis daer eerst aenvolgende”, met een coppel jonge gansen; dit alles in vernietinge van dezen jegenwoordige schepenen schuldbrief, gepasseerd voor schepenen van Elkerzee, die ook van kracht blijft, ... <fiche B6-035>

RAZE 3851b, f275v/3, 17 mei 1600, Michiel Cornelissen stadtbode, man en voogd van Catharine Corn. Jacobssen Geneuchte dr., voor hemzelf voor een derde part, mitsgaders als voogd van de vier wezen van Marinus Janssen Coole, voor gelijke derde part, en Geertrudt Corn. Jacobssen Geneuchte dochter, met den voorn. comparant haren :|: swager, als in dezen haar gekoren voogd, voor het derde derde part, verkopen Pieter Pieterssen Mogghe “een huys, schuyre ende arve, gelegen beneffens denselven huijse aende oostsyde [marge507: van de watermole], mitsgaders met een mispit ende rijtpat achter aen de selve schuyre liggende uutcommende westwaert in de strate van Poppen meet” [in Zierikzee], met de last van 12 g. erfpacht sjaars, binnen deze landgemerken, oost af “des stadts brantpat aldernaest de stadts water mole”, zuid af de strate, west de schuur en hof van Bartelmeeus Cauwe, en noord af “den vers. rijtpat” ende de schuur van Pieter Mogge, ... <fiche B6-035>

RAZE 3851b, f276/1, 18 mei 1600, Pieter Pieterssen Mogge verlijdt Michiel Corn. stadbode voor hemzelf en als voogd van [doorgehaald: Catharine; bovengeschreven: Gertrudt] Corn. Jacobssen Geneucht [doorgehaald: wedue; toegevoegd: dr.] [marge: mitsgaders voogd van de wezen [van] Marinus Coole, elcx bij equale portie] de somme van £102.6.8508 over de koop [doorgehaald: van de twee derde parten] van een huis, schuur, erve, “mitsgaders noch een erve oostwaert vande selven huyse gelegen”, gestaan bij de watermole, ... <fiche B6-035>

RAZE 3851b, f276/2, 19 mei 1600, Huijch Corn. Moorde509, wonende tot Noordwelle, verlijdt Job Corn. Dane £24.6.8 ter cause van geleverde bieren, ... <fiche B6-035>

RAZE 3851b, f276/3, 25 mei 1600, Michiel Caelbergh bleycker in Noordgouwe verlijdt Adriaen Corn., bailliu deser stede, 200 car.gld. van verschenen landpachten en 16 gld. van de koop van bomen; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate op de hoek van Jannewecke, ... <fiche B6-035>

RAZE 3851b, f276v/1, 26 mei 1600, Pieter Jorissen overman gemaakt om te verkopen een “steene camere”, erve, en alle t gevolge van dien, staande op Huge Moreijts hoele, als Maijken Jan de Grande wedue lest onderwonden en toebehoord heeft, bekent dat hij uit krachte van schepen vonnisse en op verzoek van David France voor hemzelf en uit naam van de gemeene crediteuren van de voors. Maijken, in wiens510 handen de vers. kamer verbonden stond, deze openbaar heeft verkocht aan Marinus Pontius den arbeijder voor de som van £18.5.0 ...; voorts vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af Jan Noutssen, zuid af de strate, en west de huijsinge van Pieter Putte, ... <fiche B6-036>

RAZE 3851b, f277/1, 27 mei 1600, Marinus Poncius den arbeijder verlijdt de gemeene crediteuren van Maijken wedue wijlen Jan de Grande, de somme van £18.15.0511 over koop van een “steene camer” [zie vorige acte] ... <fiche B6-036>

RAZE 3851b, f277/2, 27 mei 1600, Jacob vande Velde belijde schuldig te zijn aan de erfgenamen van dheer tresorier Adriaen Mannemaker sal. de somme van £174.12.6 ter cause van “seker liquidatie ende vereffeninge van achterstellige penningen, daer op goede mannen uutspraecke gevolght es” ... <fiche B6-036>

RAZE 3851b, f277v/1, 29 mei 1600, Jan Lievenssen Grutte verlijdt Job Cornelissen Avonture den schiptimmerman de somme van £8.16.7 over de koop van zeker “houdt”, hem comparant aan zijn nieuw huis te danke geleverd; onderpand: zijn vers. nieuw huis etc., staande [in Zierikzee] in de Molestrate aan de westzijde, ... <fiche B6-037>

RAZE 3851b, f277v/2, 1 juni [1600]512, Digman Jan [gezegd] Paters Jan verlijdt Corn. Janssen, zijn broeder, de somme van £9.10.0 ter cause van zijn vaderlijke successie en uitspraak van schepenen daarop gevolgd, ... <fiche B6-037>

RAZE 3851b, f277v/3, [1 juni 1600], Crijn Bouwenssen als koper en Huych Tonisse arbeijder [als borg], beide, met gezamenderhand, verlijdt(sic) Lieven Anthonis Diricxssen schipper de somme van 295 car.gld. over de koop van d een helft van een craveelschip, ... <fiche B6-037>

RAZE 3851b, f277v/4, 3 juni [1600], Lenert Rochussen visser verlijdt Corn. Aventure den ouden en Ieman Cornelissen Aventure, schiptimmerluyden, de somme van 750 car.gld. over de koop van d een helft van een vischboot, ... <fiche B6-037>

RAZE 3851b, f278/1, 5 juni [1600], Cornelis Digmanssen Nosse verlijdt Cryn Digmanssen Nosse de somme van 300 car.gld. over de koop van d een helft van een vischboot, ... <fiche B6-037>

RAZE 3851b, f278/2, 6 juni 1600, Jan Hubrechtssen Vlaminck verlijdt Corn. Digmanssen Nosse 150 car.gld. over de koop van t vierde part van een vischboot, ... <fiche B6-037>

RAZE 3851b, f278/3, 8 [juni 1600], Jacob vande Velde verlijdt de erfgenamen van wijlen dheer tresorier van Zeeland Adriaen Manmaecker de somme van 624 car.gld. ter cause van geliquideerde en afgerekende schuld, ... <fiche B6-037>

RAZE 3851b, f278/4, 17 juni 1600, Rombout Symonssen, wonende tot Ellemeet, verlijdt Anthonis Hubrechtssen £47.3.4, te weten £23.10.0 over de koop van twee merrie paarden en twee “vercken”, en de rest van geleend geld, ... <fiche B6-037>

RAZE 3851b, f278v/1, 17 juni 1600, Pieter Jorissen, overman gemaakt zijnde om te verkopen twee partijen van wei en enige moerlanden in t quartier van Kerkwerve, in t bevanck vande Brasweel, genaamd “Wapperlant”, groot wezende de twee partijen van wei “in lantcoope” 16 gem. [doorgehaald: ende een halve] 80 r., met nog een gemet moerweije, gelegen int Moerbevanck, mitsgaders nog 20 r. moerweije, liggende in Kerkwerve bewesten Stelckers wegh, item in t selve bevanck nog 22 r., nog in t selve bevanck 128 r., belopende deze moerweijen tesamen 1 gem. 190 r.(?513) als Corn. vander Heijden in t leste van zijn leven toebehoord hebben, verklaart dat hij dit op verzoek van Ieman Gillissen Poppe als sequester in diens achtergelaten goederen openbaar heeft verkocht aan sr Johan de Jonge, onsen medebroeder in Raede, de gehele wei liggende binnen deze landgemerken, zuid Jan Lievensen Clerck, west Jan Boije, noord Pieter Plas en “Coskens wegh”, en oost Sinte Lauris gilde, al tesamen belast met £2 erfelijke losrente sjaars, ... alles volgens ordonnantie van de overman, mitsgaders de kopie van de gezworen landmeters hand, t vers. land gemeten en in twee partijen afgestoken hebbend, ...; is betaald, waarop aan de Jonge waerschippe is gedaan van de vers. 16 gem. 80 r. wei, mitsgaders 1 gem. 190 r. moerweije, ... <fiche B6-038>

RAZE 3851b, f279/1, 19 [juni 1600], Johan de Jonge, onsen medebroeder in Raede, verkoopt Ieman Gillissen Poppe als sequester in de achtergelaten goederen van wijlen Cornelis vander Heyden tot behoeve van de gemeene crediteuren, de somme van £2 erfelijke rente, losbaar den penninck 14, welke rente hij tot zijn last heeft genomen te betalen in t kopen van zekere wei enz. [zie vorige acte] ... te betalen telken Pincxteren, 1600 t eerste jaar514; onderpand: de voorn. wei enz. ... <fiche B6-038>

RAZE 3851b, f279/2, [19 juni 1600], Johan de Jonge, onsen medebroeder in Raede, verlijdt Ieman Poppe als sequester in de goederen van wijlen Cornelis vander Heijden, tot behoeve van de gemeene crediteuren, de somme van £50.12.8 :|: over de koop van 16 gem. 80 r. weiland, gelegen in Kerkwerve, genaamd “Wapperlant”, mitsgaders 1 gem. 190 r. moerweijen, gelegen als voren, ... <fiche B6-038, B6-039>

RAZE 3851b, f279v/1, 22 juni 1600, [doorgehaald], Arent en Willem vander Heyden, gebroeders, bekennen verkocht te hebben aan mr Jan Dromelius, heurlieder zwager, de twee derde parten van een huis, erve, “sytpat”, met alle de gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobel strate, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, [marge: oost “den heerpat”], noord Commer Cornelissen, Steven Janssen vygebacker zuid af, en west de strate, ... <fiche B6-039>

RAZE 3851b, f279v/2, 23 [juni 1600], [doorgehaald], mr Jan Dromelius verlijdt Arent vander Heyden, zijn zwager, £100 over de koop van t derde part van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B6-039>

RAZE 3851b, f279v/3, [23 juni 1600], [doorgehaald], idem [= mr Jan Dromelius] verlijdt Willem Corn. vander Heyden gelijke £100 ter cause als boven [zie vorige acte] ... <fiche B6-039>

RAZE 3851b, f280/1, 26 juni 1600, Jan Corn. Backer als koper, en Jason Janssen, onsen medebroeder in Wette, als borg, beide, met gezamenderhand, bekennen schuldig te zijn aan Abraham Caerle(?515) de somme van £38.5.0 over de koop van een “cromme steven schuijte” ... <fiche B6-039>

RAZE 3851b, f280/2, 4 juli 1600, Barent Heijndricxssen als man en voogd van Geertken Jans dochter als erfgename van Heijnken GoeJops, transporteert aan Jan Janssen Backer alsulken derde part van een schepenen schuldbrief, berustende onder mr Hubertus Steengracht, inhoudende over reste de somme van £12, als hem comparant is competerende van Michiel den bleijcker, wonende in Noordgouwe, spruitende over de koop van een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in de Lange Nobelstrate op de hoek van Janne wecke, op termijnen van £2 sjaars, ... <fiche B6-039>

RAZE 3851b, f280/3, [4 juli 1600], Huge Jobs dr., weduwe van wijlen Digman Jobssen visser, verlijdt Ocker Boije als vader van Sint Jacobshuijs, ten behoeve van dit huis, £2, waarvoor zij zal wonen haar leven lang in een “camer”, staande in t vers. Godtshuys, welke som na haar overlijden zal worden betaald, verbindende daarvoor haar goederen etc. <fiche B6-039>

RAZE 3851b, f280v/1, 7 juli 1600, Adriana Jan Adriaenssen de smits dr., wedue van wijlen Lenert Claessen wagemaker, voor haarzelf en als moeder en voogdesse van haar kinderen verkoopt aan Pieter Corn. van Borrendam 1 gem. 40 r. wei, luttel min ofte meer, bij den hoope, gelegen in Ise Wadde bevanck, binnen deze landgemerken, oost de weg, zuid Dane Vagers wedue, west de “cade”, en noord de vers. Pieter Corn. z., ... <fiche B6-040>

RAZE 3851b, f280v/2, 8 juli 1600, [marge: “vrij516, per attestatie van Bartelmeus Corn. Jacobsse”], Crijnken Iemans dr., met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, [doorgehaald517: Ieman Corn. Arissen], wonende tot Serooskerke, verkoopt Adriaen Iemanssen een wei, genaamd “Creuijls weije”, groot 6 gem. 50 r., gelegen tot Serooskerke, in t Mole bevanck aldaar, binnen deze landgemerken, oost “den heren vaert”, zuid jonge Mees tot Burgh, west “den heerwegh”, en noord de vers. Adriaen Iemanssen, mitsgaders nog een zesde part in een huis, schuur, “bure”, hofstede, en alle t gevolge van dien, staande “zuijtwaert” van Serooskerke voors., ... <fiche B6-040>

RAZE 3851b, f280v/3, [8 juli 1600], Digman Jobssen visser verlijdt Hugewyff [doorgehaald: Diricx] Heijnricx dr. de somme van 110 car.gld. van geleend geld; onderpand: zijn huis enz., staande [in Zierikzee] in Sint Domus strate, oost Claeswyff Diricx, zuid de strate, west Lenert Janssen Hondt, en noord de vroone, ... <fiche B6-040>

RAZE 3851b, f280v/4, 18 juli 1600, Arent vander Heijden verklaart, dat hij met Ieman Gillissen Poppe als sequester in de achtergelaten goederen van Corn. vander Heijden, zijn vader, geaccordeerd was, dat hij, comparant, op zijn naam zou trekken en :|: aanvaarden in eigendom de nabeschreven “gemeten” en partijen van land, de voors. Corn. vander Heijden toebehorende, “wesende al t samen magere gemeten ende moerweijen”, dat dit accoord door schepenen was geapprobeerd op 13 juli l.l., op grond waarvan hij nu aanvaart, eerst 1½ gem. 70 r. wei, gelegen int bevanck “daer Cloosters schuijre in staet”, oost de Grave, zuid Verheije, west vande Dale, noord Corn. Verheije, daar pachter af is Leendert op t Slick, ibidem noordaan nog een wei, groot 1 gem. preter 5 r., oost Corn. Leendert Hugessen, zuid Verheije, west en noord vande Dale cum suis, genaamd “Alepit”; item nog 9 gem. 6 r. (behalve 400 r., die Pieter Laurissen aankomen), genaamd “de Oostbancken”, gelegen oost Verheije, zuid Jan de Jonge, noord Arent Verheije, west “des heeren wech”, item nog 7½ gem. 14 r. wei, genaamd “de Westbancken”, gelegen oost af “den nijeuwen wech”, zuid de “scheijtdilve”, west Merredilve518, noord Jacob Suijt519, item nog 5 gem. 36 r. wei, oost de “scheijt dilve van t vingerlinck”, zuid de “blaecke”, west Jacob Suijs, noord de “scheijtdilve”, item nog in Flauwers moer een wei, groot 6 gem., item in de Pruijnge 7 gem., item nog aan “moergoet” 100 r., item in Ellemeet in de Pruijnge met Balte mr Adolffs “moergoet weije” 17 r.; item het “brouhuijs”(520) [marge: “staende tot Belem”], ... <fiche B6-040>

RAZE 3851b, f281/1, 18 juli 1600, Pieter Jorissen overman gemaakt om te verkopen zeker huis, erve en alle zijn gevolge, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, dat Pieter Tomassen smit en zijn huisvrouwe lest bezeten en toebehoord heeft, :|: verklaart, dat hij dit op verzoek van de crediteuren, na schepenen vonnis van 3 mei l.l. en ordonnantie van 5 mei, openbaar heeft verkocht aan Isaack Aertssen den schiptimmerman, met alsulken commer van erfpacht, ... voor de somme van £69, ... <fiche B6-040, B6-041>

RAZE 3851b, f281v/1, [18 juli 1600], idem [= Pieter Jorissen als] overman van wegen alsvoren [= de crediteuren van Pieter Tomassen smit] verkoopt Job Heijndrick521 Hugesse Mulock den schiptimmerman een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, met alsulken commer van erfpacht, omme de somme van ...522 ... die de voorn. overman bekende van Job Heyndricxssen ontvangen te hebben, ... <fiche B6-041>

RAZE 3851b, f282/1, 19 juli 1600, Isaack Aertssen den schiptimmerman verlijdt de gemeene crediteuren van Pieter Tomassen smit de somme van £69 over de koop van een huis [zie f281/1] ... <fiche B6-041>

RAZE 3851b, f282/2, [19 juli 1600], Job Heyndricxssen Mulock verlijdt de selve crediteuren [van Pieter Tomassen smit] de somme van £26.15.0 over de koop van een huis [zie f281v/1] ..., te betalen £4 gereed, en £4 sjaars, ... <fiche B6-041>

RAZE 3851b, f282/3, 20 juli [1600], Corn. Hubrechtssen schutenaer verlijdt Lenert Adriaenssen £26.17.4 van gehaalde waren; onderpand: zijn huis, erve etc., staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, daar hij nu in woont, ... <fiche B6-041>

RAZE 3851b, f282v/1, 21 juli 1600, Lene Jans dr., wedue wijlen Corstiaen Maertssen visser, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, voor haarzelf en als moeder en voogdesse van haar “sesse” kinderen, renuncieert de boedel, die Corstiaen Maertssen, haar man sal. en des kinderen vader, overleden op den 16e juni lestleden, metter dood geruimd en achtergelaten heeft, ... <fiche B6-042>

RAZE 3851b, f282v/2, 22 [juli 1600], Adriaen Tonissen Spaengiaert als koper, en Betsman Lievenssen gleuman als borg, met gezamenderhand, verlijden Jan Gillissen Hardoonken523 225 gld. over de koop van d een helft van een “Geertruden berghsche scheepken”, ... <fiche B6-042>

RAZE 3851b, f282v/3, 23 [juli 1600], Jacob Cornelis z. arbeijder verlijdt Matheus Mathyssen dictus Hertoge, de schoelapper, £8 ter cause en over het “overnemen van een wooninghe524, staende gemaeckt in een thoren aen de noortsyde vande stadtveste”, met alle de materialen daarin bevonden en bij hem, Hertoge, gemaakt, ... <fiche B6-042>

RAZE 3851b, f282v/4, 25 [juli 1600], Jan Gillissen Hardoon en Pieter Gillissen, zijn broeder, elcx een voor al, vrijwaren van eventuele lasten Adriaen Tonissen Spaengiaert op de koop van d een helft van een “Geertrudenberghs scheepken” als de voors. Adriaen Tonissen nu onlangs gekocht heeft gehad van de vers. Jan Gillissen ... <fiche B6-042>

RAZE 3851b, f283/1, [25 juli 1600], Anthonie Lieven Janssen den boogaertmans wedue, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verkoopt aan Corn. Jan Domussen de somme van 10 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit haar huis etc., staande [in Zierikzee] in den Hem, binnen deze landgemerken, oost Michiel Jobssen timmerman, zuid en west de strate, en noord Anthonis Pieterssen, weert in “de Leeuw”, ... dit alles in vernietinge van een schepenen schuldbrief, die de vers. Corn. Janssen op haar comparante [had] sprekende, gekomen uit het sterfhuis van Willemken Claes Lenerts dr., ... <fiche B6-042>

RAZE 3851b, f283/2, 26 juli 1600, Pieter Janssen Camerlinck de molenaer verkoopt aan Abraham Corn. Janssen de molenaer de eene helft van een “coren mole” met alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan “de stadtsveste, op de cade achter de Drije Coningen”, met “carre, peert” en zijn gevolge, met de commer van :|: 20 s. erfelijke rente sjaars, uit de ene helft van de molen gaande, ... <fiche B6-042, B6-043>

RAZE 3851b, f283v/1, 27 juli 1600, Abraham Cornelissen de molenaer verlijdt Pieter Janssen Camerlinck de molenaer de somme van 1800 car.gld. over de koop van d een helft van een “coren mole, carre, peert” en alle t gevolge van dien, staande aan “de stadtsveste, t enden t Vrije”, ... <fiche B6-043>

RAZE 3851b, f283v/2, [27 juli 1600], idem [= Abraham Cornelissen de molenaer] verlijdt denselven Pieter Janssen de somme van 100 car.gld. ter cause van penningen, die hij Pieter had beloofd in t kopen van d een helft van de molen [zie vorige acte] boven de 1800 car.gld. waarvoor hij t.b.v. Pieter een schepenen schuldbrief verleden had , ... welke 100 gld. hij 6 jaar onder hem zal mogen houden, te betalen voor t “fret”525 van dien 10 gld. sjaars, enz. ; onderpand: zijn helft van de molen, ... <fiche B6-043>

RAZE 3851b, f284/1, 28 juli 1600, Jan Willemssen, wonende in Duvelant [= Duiveland], en Pieter Matheeussen boogerman als borg, met gezamenderhand, verlijden Corn. Corn. Willemssen als voogd van de weeskinderen van admiraal Adriaen Willem Sijmonssen voor d een helft, en joffrou Geertrud van Boijman526, de voors. weesen moeder, ingevalle zij t selve accepteert, voor de ander helft, de somme van £40 ter cause van verschenen en afgerekende pacht van de boomgaard, geheten “de Muije”, gelegen in Duiveland, en dat “boven de quitscheldinge”, daarvan gedaan, ... <fiche B6-043>

RAZE 3851b, f284/2, [28 juli 1600], Lenert Janssen op t Slijck, wonende tot Elkerzee, verlijdt Syme Geertssen Hollander, wonende in Duvendycke [= Duivendijke], £9.15.0 van geleend geld; onderpand: vier melk koeien, te weten een zwarte, een grauwe en twee blauwe, ... <fiche B6-043>

RAZE 3851b, f284/3, 28 juli 1600, Pieter Jorissen, overman gemaakt zijnde, en als sequester in de achtergelaten goederen van Bartelmeeus Jan Hobicx z., verkoopt aan Jacob Cornelissen Blauwen 400 r. korenland, gelegen in Poortambacht, ... :|: op verzoek van de crediteuren, en met autorisatie van schepenen aan Willem Ockerssen en Jacob vande Velde gedaan, voor £16; vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost Claes Janssen Hubert, zuid Andries Rochussen, west de weg, en noord de erfgenamen van Corn. Janssen Vager, ... <fiche B6-043, B6-044>

RAZE 3851b, f284v/1, 29 juli 1600, Jacob Cornelissen den jongen Blauwen verlijdt de gemeene crediteuren van Bartelmeeus Jan Hobicxssen de somme van £16 over de koop van 400 r. korenland, gelegen in Poortambacht, ... <fiche B6-044>

RAZE 3851b, f285/1, lesten [= 31] juli 1600, Jan Matheeussen z. schipper verklaart, dat hij verkocht heeft gehad aan Jacob Teunissen vander Liere een “crommesteven schip”, waarvan nog resteert de somme van 1100 car.gld., waarvan hij mitsdesen afstand doet ten behoeve van Jacob Pierssen seijlmaker, als tselve schip onder andere geexecuteerd hebbende, mitsgaders de wedue en erfgenamen van wijlen Matheeus de Cock als actie en transport hebbende van Corn. de Loose weert eensamentlijck Joris Pieterssen nomine uxoris, de sommen daarvan zijlieden beiden opt voors. schip respective zijn gerealiseerd, en dat uit de eerste paijementen en het surplus van dien, mitsgaders de bate van zijn comparants huijsinge, erve en alle t gevolge van dien, staande [bij Zierikzee] buiten op den Heunaersdijck, eensamentlijck zijn huisraad, volgens de inventaris daarvan gemaakt, en voorts al zijn andere goederen, roerende en onroerende, tot behoeve van Adriaen Janssen, zijn zoon, en dat tot indempniteit van alsulken borgtocht, bij de voors. Adriaen Janssen voor hem comparant gedaan, ... <fiche B6-044>

RAZE 3851b, f285/2, [31 juli 1600], [doorgehaald], Cornelis Pieterssen smit verlijdt Cathelyne Willem Pous wedue de somme van £12.10.0 in vernietinge van de schepenen schuldbrief, ... <fiche B6-044>

RAZE 3851b, f285v/1, [31 juli 1600], Rochus Corn. schutenaer verlijdt Michiel Cornelissen schutenaer £14 over de koop van een “groote cod schute”, ... <fiche B6-045>

RAZE 3851b, f285v/2, lesten [= 31] juli 1600, Ieman [doorgehaald: Poppe] Gillissen Poppe als sequester in de achtergelaten goederen van Corn. vander Heijden sal. verklaart dat hij met authorisatie van schepenen en approbatie van de gemeene erfgenamen verkocht heeft aan den E. Jacques van Borsele, burgmr van Brouwershaven, de navolgende partijen van land, eerst 13½ gem. 75 r. zo koren- als weiland, genaamd “Couwenburghs houck”, gelegen tot Brijdorpe in t bevanck achter Voocht Pauwelssen, tussen deze landgemerken, oost Jan de Jonge, zuid de “vaert”, west Jacob Aelliaenssen, en noord “den wecht”, welk land belast is aan Pieter Laurissen met een erfelijke rente van 20 s. sjaars, losbaar den penninck 14, die de koper tot zijn laste genomen heeft, item nog een wei, groot527 2 gem. 110 r., gelegen tussen de “Noort wech” en de “vaert”, tussen deze landgemerken, zuid Dane Diericx, west Adriaen Hugessen, en noord den “vaert”, item in t selve bevanck nog een :|: wei, groot 1 gem. 80 r., oost Adriaen Matheeussen, zuid “den wech”, west en noord “Pier bij de kercke”, item nog zekere 1½ gem. 95 r., gelegen in Claeskercke528 in Coole Claessen bevanck, tussen deze landgemerken, oost en zuid “den wech”, west Maijken Pauwels, en noord Thonis Willemssen, ... <fiche B6-045>

RAZE 3851b, f286/1, [31 juli 1600], Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen zekere 7 gem. 30 r. wei, gelegen in t bevanck achter Vooght Pauwelssen, mitsgaders nog 1 gem. 91 r. moerweije, staande op naam van Maerten Berwertssen, al t samen gelegen in den Lande van Schouwen in de parochie van Brijdorpe, als Cornelis vander Heyden in t leste van zijn leven toebehoord heeft, bekent dat hij dit op verzoek van Ieman Gillissen Poppe, als sequester in de achtergelaten goederen van de voorn. Corn. vander Heyden, openbaar heeft verkocht aan mr Johannes Dromelius, als meest daarom biedende, ... <fiche B6-045>

RAZE 3851b, f286v/1, 1 aug 1600, d eersame Jacques van Borsele, burgmr van Brouwershaven, bekent schuldig te zijn aan Ieman Gillissen Poppe als sequester in de goederen van Corn. vander Heijde de somme van £86.3.7 over de koop van land [zie f285v/1] ... <fiche B6-046>

RAZE 3851b, f286v/2, [1 aug 1600], mr Johannes Dromelius verlijdt Ieman Gillis z. Poppe als sequester in de achtergelaten goederen van wijlen Cornelis vander Heyden, tot behoeve van de gemeene crediteuren, de somme van £43.12.0 over de koop van land [zie f286/1] ... <fiche B6-046>

RAZE 3851b, f287/1, 8 aug 1600, 529 Cornelis Pieterssen smit verlijdt Catheline Willem Pous wedue de somme van £13530 in vernietinge van een schepenen schuldbrief, bij hem comparant eertijds verleden tot behoeve van Willem Pieter Hubrechtssen, Corn. vander Heyden, en Janneken Ieman Matheus dr., spruitende over de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstrate; onderpand: zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in Sint Jansstrate, daar hij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B6-046>

RAZE 3851b, f287/2, [8 aug 1600], Pieter Nonneman transporteert aan Geerit Reynierssen Rum, mulder tot Alkmaar, de schepenen schuldbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Lieven Corn. schoemaker, inhoudende over reste nog £18, uit welke schuldbrief de voorn. Geerit “altyt van den beginne denselven gepasseert ende verleden es geweest, gecompeteert heeft £10, die hij daer uut soude ontfangen, naerdat hy comparant van syne £32 betaelt soude wesen”, ... <fiche B6-046>

RAZE 3851b, f287/3, [8 aug 1600], Franck van Zandyck als getrout hebbende jouffroue Petronella de Vos dr., renuncieert de goederen enz. als mr Heyndrick Baengiaert, des vers. jouffrouwes oud oom was sal. [marge: overleden op den 23 febr. lestleden] metter dood geruimd en achtergelaten heeft, ... <fiche B6-046>

RAZE 3851b, f287v/1, 14 aug 1600, Cornelis Philipssen verkoopt Amand Davidtssen een hofstede, genaamd “Blau Tanne hoffstede”, groot 3 quartier, gelegen in Poortambacht in Ravenshouck bevanck, oost Lieven Corn. Backer, zuid “den heerwegh”, west Corn. Stevenssen, en noord hem comparant, ... <fiche B6-047>

RAZE 3851b, f287v/2, [14 aug 1600], Jacob Janssen stadtbode verkoopt Pieter Loenhout een huisken met zijn gevolge [in Zierikzee], “by gedooge van mijn heeren tresorieren getimmert op stadts erve, t eynden de Lange Nobel strate, aen de muijren vant vervallen clooster vande Drije Coningen”, welk huisken de vers. Loenhout niet langer mag gebruiken en bezitten dan van Sint Jansmisse eerstkomende in vijf jaren, ten ware de vers. Loenhout met de vers. heeren tresorieren en Mathys Adriaenssen t Heerschap ander acoord maakt van prolongatie, ... <fiche B6-047>

RAZE 3851b, f287v/3, 16 aug 1600, Pieter Loenhout verlijdt Michiel Cornelissen stadtbode, afstand hebbende van Jacob Janssen stadbode, £8 over de koop van een huisken, staande t enden de Lange Nobel strate, [marge: bij Jacob Janssen hem comparant verkocht en geleverd], ... <fiche B6-047>

RAZE 3851b, f287v/4, 24 aug 1600, Heijndrick Andriessen schipper verlijdt Mathijs Janssen schipper de somme van 375 car.gld. over de koop van een craveelschip, ... <fiche B6-047>

RAZE 3851b, f288/1, 24 [aug 1600], Cornelis Hermanssen visser als koper en Job Aelliaenssen Gilde als borg, met gezamenderhand, verlijden Adriaen Huge dochter de somme van 375 car.gld. over d een helft van een waterschip, ... <fiche B6-047>

RAZE 3851b, f288/2, [24 aug 1600], Lieven Iemanssen seylmaker verlijdt capiteyn Anthonis Verhelle £105 van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, ontrent de poorte, ... <fiche B6-047>

RAZE 3851b, f288/3, [24 aug 1600], compareerde d eersame Gillis Iemanssen Poppe, gezworen clerck deser stede, als speciale procuratie hebbende van de nabeschreven personen, luidende van woorde te woorde, [door mij samengevat:] heden, 1 aug. 1600 comp. voor mij, Pieter Sebastiaenssen Kettingh, notaris531 ..., Boudewijn van Kerckwerven, voor hemzelf en vervangende hierin joffroue Jacobmijne van Kerckwerve, weduwe Boudewijn van Loo, jouffrou Emerentiana d'Aska, weduwe Dirck vander Laen, en jouffrouwe Maria van der Laen, weduwe wijlen van Drenckwaert532, Joost Nobelaer vanwege zijn huisvrouw jouffrou Adriana Hannemans, mitsgaders Jacob Heerman voor hemzelf en vervangende de erfgenamen van wijlen joffroue Maria van Kerckwerve, zijn moeder, alle erfgenamen van wijlen Johan van Kerckwerven, in zijn leven rentmeester generael sLants van Voorne, constitueren :|: Abraham Betsmanssen, procureur der stad Zierikzee, en/of Gillis Iemanssen Poppe, notaris publycq, beide residerende binnen de voors. stede, om te transporteren aan Sijmon Coolman zekere 2 gem. 50 r. korenland, gelegen onder Poortambacht in Catte meet bevanck, die laatst enen Leijn den decker in pacht heeft gehad; verklaren hiervoor betaald te zijn met een eeuwige, onlosbare rente van £2 sjaars, bij de voors. Coolman geconstitueerd op de voors. 2 gem. 50 r., mitsgaders op een blok van 17 gem. of daarontrent, Coolman toebehorende, gelegen aan “de gordinge” in Catten meet bevanck als voren, te betalen telken Corsmisse ...; aldus gedaan binnen de stad Delft, ten woonhuize van de voorn. Boudewijn van Kerckwerve, in presentie van Borger Jacobssen vander Block en Geerit Gijsbrechts z. timmerman als getuigen, ... en was ondertekent P Kettingh533, nots.; uit krachte van welke procuratie hij transporteert aan d eersame Sijmon Lievenssen Coolman 2 gem. 50 r. korenland enz. ... <fiche B6-047, B6-048>

RAZE 3851b, f289v/1, 1 sep [1600], d eersame Symon Lievenssen Coolman verkoopt aan sr Joost Nobelaer, man en voogd van jouffr. Adriana Hannemans dr., voor hemzelf en uit naam van de gemeene erfgenamen van wijlen sr Johan van Kerckwerffve, ..., elcx bij equale portie, een eeuwige onlosbare rente van £2 sjaars, dezelve hypothekerende op en uit een stuk korenland, groot 2 gem. 50 r. [zie vorige acte], mitsgaders een blok land van 17 gem., hem toekomend, gelegen “aldernaest” t voors. 2 gem. 50 r. land in Cattemeet bevanck, vrij geld, te betalen telken Kersavonde, 1600 t eerste jaar, ... <fiche B6-049>

RAZE 3851b, f290/1, 3 [sep 1600], Cornelis Logierssen schutenare verlijdt Jacob Corn. creemer de somme van £21 ter cause en over t overnemen van zeker huis met zijn gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, ... <fiche B6-049>

RAZE 3851b, f290/2, 5 sep 1600, compareerde, jouffrouwe Eleonora vande Werve, geassisteerd met Adriaen Danielssen als in dezen haar gekoren voogd, en d eersame Corn. Bartelssen, verklarende dat, “alsoo sekere questien, differenten ende geschillen geschapen stont te rijsen” tussen jouffr. Geertrud van Serooskercke, wedue wijlen joncker Joost vande Werve, haar moeder, sal. me., ter eenre, en de voorn. Corn. Bartelssen ter andere zijde, ter cause van de helft van een vierendeel uit t een zevende deel van de gorsingen van Ooresandt [= Orizand] in Zeeland Beoosterschelt, belopende een 56e deel [van] t geheel van de gorsinge voors., t welk de voorn. jouffroue was pretenderende, “hoewel nochtans haer transpoortbrieff dubitatijff ende inhoudende es de helft van een vierendeel uuyt een sevende ofte achtste deel vande voorn. gorsinge”, welk deel in t achtste deel beloopt een 64e deel int geheel, mits welken onzeker is hoeveel haar gedeelte :|: in t geheel komt te bedragen, zo hebben Corn. Bartelssen voor hemzelf en Adriaen Danielssen uit naam van de voorn. Geertrud van Serooskercke, als last hebbende blijkens missive van 19 juni 1599, geaccordeerd dat de voorn. jouffrouwe van Serooskercke van nu voortaan zou profiteren een zestigste deel uit t geheel, en de voors. Corn. Bartelssen ontrent een 24e deel, en gemerkt “voor d extentie van desen contracte” de voorn. jouffrouwe Geertruijd van Serooskercke overleden is, en haar contingent van de voors. goorsinge bij testament gemaakt heeft ten behoeve van jouffrou Eleonora vande Werve, haar oudste dochter, dewelke begeerde het voorgaande van waarde te willen houden, zo ratificeert zij dit bij dezen, zoals ook Corn. Bartelssen dat mede doet, ... <fiche B6-049, B7-001>

arrow-up

Verder naar RAZE 3851b, fiche 7

Noten bij fiche 6

471De voorgaande drie woorden moeten doorgehaald worden.

472D.w.z. mitsgaders van het kind waarvan zij zwanger is

473Celie is een vorm van Cecilia

474Deze datum wordt vermeld aan het slot van de acte.

475Oozie : Het gedeelte van een dak dat over den muur uitsteekt, en het regenwater afwerpt (WNT)

476Lees: verrast.

477D.w.z. vrij van de 40e penning.

478Doorgehaald is een regel waar de rente over dit bedrag op 10% wordt gesteld.

479Er stond eerst “weesen”, maar dat is veranderd in “weese”.

480Dit is duidelijk zo geschreven; staat “slotel” voor sleutel en is er sprake van een bijnaam?

481Blank, niet ingevuld.

482In acte f192/3 staat duidelijk Adriaen Claes Oole. Naam is dus nog onduidelijk.

483“Desen brieff moet gestelt syn van date den 21 decembris 1599. (wg) G.I. Poppe secretaris”(?)

484Is dit familienaam of wordt bedoeld Haamstede als herkomst- of woonplaats?

485Er stond eerst: £41.18.4, hetgeen waarschijnlijk het bedrag voor alleen het vierde part is.

486Dit moet dus vervallen; de overman verkoopt.

487Niet gepasseerd, en vervangen door de volgende acten.

488Vermoedelijk stond er eerst Adriaen Cornelissen Swane, en zijn alleen de eerste twee woorden doorgehaald en vervangen door Abraham Betsmanssen, die ook een Swane is; zie f257/2.

489Er staat “dochte”

490In de marge staat: “dit te stellen opten 21en feb.”

491“Hem” waarschijnlijk in de betekenis “heem”, “woonplaats”.

492In de marge staat: 100 r. en gezien het totaal moet de grootte van het derde stuk niet 1½ maar 1 gem. 100 r. zijn.

493N.B. In de vorige acte wordt zij Maijken Bartelmeeus Corn. Huge wedue genoemd.

494Zie WNT, onder Quater. Quatertroij is een samenvoeging van “vier” en “drie” en betekent zoiets als “gemiddeld”

495Een quartier is een kwart gemet.

496Het woord “Schacht” was toegevoegd.

497Zowel Witte Pauwels als Job Michielssen waren metselaar.

498De eerste letter is vermoedelijk gecorrigeerd in “S”, maar het is niet goed te zien wat er stond; deze persoon komt ook voor als Segertssen, maar ik vermoed, dat de grondvorm Sievertssen is.

499Hier stond “int Stoofbevanck enz.”, wat later op een eerdere plaats in de marge is gezet.

500Of drs., maar dat is niet goed te zien.

501In deze acte vergeten, maar volgt daaruit.

502Kennelijk het vierde part van Berwaert Cornelissen, die mogelijk dus nog minderjarig was, of anders afwezig.

503Blokkeelhout: gezaagd en gekloofd brandhout (WNT, onder Blokkeel)

504Vermoedelijk is dit een soort schip, maar dit woord komt niet in het WNT voor.

505De klerk is hier een “f” vergeten.

506Onduidelijk; gemoutert betekent volgens WNT week gemaakt, maar past dat in deze context? Er lijkt trouwens geen “m” maar een “n” te staan.

507Er stond eerst: “staende bij de watermole”; zie ook de belending in de hierna volgende schuldbrief.

508Er stond eerst: vier honderd [doorgehaald: acht; veranderd in negen] car.gld. zes stuivers en een halve, 8 mijten. Dit was over twee derde.

509Aanvankelijk had de klerk een probleem met deze naam; de eerste versie is daarom doorgestreept.

510D.w.z. David France

511Er stond “vijff” maar daar is “vijfthien” van gemaakt; in de verkoopbrief staat £18.5.0.

512Er staat: “junius prima”

513Deze optelling klopt niet.

514Nota: pinksteren was al op 26 mei 1600 geweest; lees 1601, net zoals in de volgende acte staat.

515Vijfde letter onzeker; zou eventueel ook een “k” kunnen zijn.

516D.w.z. vrij van de 40e penning.

517Vermoedelijk was hier oorspronkelijk iets bedoeld als: “als erfgename van Ieman Corn. Arissen”, maar het is mij niet duidelijk waarom alleen de naam werd genoemd, die dan ook nog doorgehaald is.

518Op f334/2 staat “Merrydilve”.

519Lees: Suijs!

520In acte f334/2 staat: “het brouhuijs, staende op t clooster Bellem” [= Bethlehem].

521Voor “Hugesse” is een “H” gekrabbeld, maar dat is alleen maar te zien, als je weet, dat dat er moet staan.

522Het totaalbedrag wordt hier niet genoemd, slechts termijnen van £3 sjaars. In de schuldbrief staat het totaalbedrag (£26.15.0) en een ander termijn bedrag, namelijk £4 !

523De vierde letter hier door geknoei onleesbaar, maar vergelijk f282v/4.

524Door verbetering is het middenstuk van dit woord onzeker

525Fret = rente (WNT, onder FRET (III))

526Er staat Boijman, niet Boijmer !

527In de schuldbrief [f286v/1] worden de twee percelen samengevoegd vermeld als groot 3 gem. 190 r.

528In de schuldbrief [f286v/1] staat Claeskinderkercke.

529Marge: “Desen brieff op den 8en novembris 1600 herscreven alsoo de voorgaende schepenen afgeset waeren.”

530Er stond eerst £12.10

531Gezien het slot van de geciteerde acte, notaris in Delft.

532Geen voornaam vermeld.

533Er staat hier een P en een K als één letter; zo ondertekende deze notaris dus.

arrow-up

separator

RAZE 3851b
Register van schepenacten Zierikzee 1595-1602, bewerkt door Huib J. Plankeel

fiche 7

RAZE 3851b, f290v/1, [5 sep 1600], Jan Corn. Backer transporteert Adriaen Crijne lantaernmaker tot Rotterdam de zeven waarschipbrieven en briefs recht, met de koop en eigendom van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in t Visslop, met alsulken commer van erfpacht, ... <fiche B7-001>

RAZE 3851b, f291/1, 14 sep [1600], Lenert Sijmonssen, Anthonis Janssen als kopers, en coome Jan Heijnesse als borg, elcx een voor al, verlijden Cornelis Stoffelssen schipper, wonende tot Vlissingen, de somme van £53.6.8 over de koop van t zesde part van een “grooten boot”, genaamd “de Zeeridder”, ... <fiche B7-001>

RAZE 3851b, f291/2, [14 sep 1600], Pieter Jorissen, overman gemaakt zijnde, verkoopt op verzoek van Heyndrick Jobssen, wonende in Dreischor, als voogd van de weese van Jacob Jobssen, zijn nicht, aan Jacques de Vriese een schuurken, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] t enden mr Jans straetken, met 1 s. 8 g. erfpacht, ... <fiche B7-001>

RAZE 3851b, f291/3, 15 sep 1600, Jacques de Vriese verlijdt Heijndrick Jobssen, wonende in Dreischor, als oom en voogd van de weese van Jacob Jobssen, de somme van £32 over de koop van een schuurken enz., staande in mr Jans straetken, ... <fiche B7-001>

RAZE 3851b, f291/4, 16 sep [1600], Jacob Jacobssen visser verlijdt Jason Janssen 200 gld. van geleend geld; onderpand: zijn huis534, ... <fiche B7-001>

RAZE 3851b, f291/5, [16 sep 1600], 535 Job Heyndricxssen Mulock verkoopt Willem Adriaenssen ketelaer een huis, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, ... <fiche B7-001>

RAZE 3851b, f291/6, 17 sep 1600, Willem Adriaenssen ketelaer verlijdt Job Heyndricxssen £31 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande op de Heunaersdyck, ... <fiche B7-001>

RAZE 3851b, f291v/1, 18 sep 1600536, Marinus Adriaenssen Criger verkoopt Pieter Lievenssen Cater een stuk korenland en een wei “aen malcanderen”, gelegen in Barnarditen bevanck, [marge: groot 1 gem. 90 r.], binnen deze landgemerken, oost de “havendyck”, zuid de wedue Corn. Janssen Vager, west den vers. Pieter Cater met Corn. Janssen den Roon, en noord Mayken mr Lievens, ... <fiche B7-002>

RAZE 3851b, f291v/2, 20 sep [1600], Evert Engelssen schutenaer verlijdt Corstiaen Janssen en Tonis ...537 , beide schiptimmerluyden, elcx bij equale portie, 14 car.gld. over de koop van een “royschute”538, ... <fiche B7-002>

RAZE 3851b, f291v/3, 25 [sep 1600], Mate Noole, wedue Job Nosse, met Marinus Poppe haren gekoren voogd, verlijdt Corn. Eynout £10 van gehaald meel en afgerekende schuld; onderpand: “alle haeren huysraet, actien ende crediten”, jegenwoordig hebbende en nog verkrijgende, ... <fiche B7-002>

RAZE 3851b, f291v/4, 27 sep 1600, Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van “den kerckhove”, bekent, dat hij t voors. huis [marge: op verzoek van Janneken Willem de Cocx wedue] openbaar heeft verkocht aan Jacob Janssen lakenman [toegevoegd in marge: Corn. Pieterssen en Neelken Pieters dr.] als meest daarom biedende, met de commer van £3 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, mitsgaders nog 2 s. erfpacht daaruit gaande, binnen deze landgemerken, oost af Cornelis Ieman Domussen, zuid [niet ingevuld], west af Corn. Reveel wever, en noord af de strate met het kerkhof, ... :|: om een somme van penningen, die de voorn. Janneken Willems wedue bekende van de “cooperen”539 ontvangen te hebben, beloofde zij daarom, met Lieven Sebastiaenssen Rute als in dezen haar gekoren voogd, de voorn. Jacob Janssen, [toegevoegd in marge: Corn. Pieterssen en Neelken Pieters dr., elcx voor een derde part] waerschippe van t voors. huis enz. te doen, ... <fiche B7-002>

RAZE 3851b, f292/1, 28 sep 1600, [doorgehaald], Jacob Claes Brantssen transporteert Jan Tonisse Roscam 6½ gem. 60 r. weiland, gelegen in Kerkwerve, “tusschen den smallen ende crommen wegh”, “daer den Hals inne leyt”, “achter Poortwegh hoff”, gemeen met joffroue Hans Croms wedue, de kinderen van Jacob Claessen en Jacob Laurissen corteknije, ... <fiche B7-002>

RAZE 3851b, f292/2, 28 sep 1600540, sr Hieronijmus van Zandijck als speciale procuratie hebbend van Franck van Zandijck, zijn zoon, [bovengeschreven: man en voogd zijner huisvrouwe], gepasseerd voor not. Gillis Iemanssen Poppe d.d. 27 sept. l.l., [marge: voor de een helft, en Corn. Heyndricxssen Baengiaert voor d ander helft] bekenden verkocht te hebben aan mr Henrick Brant, minister deser stede, een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van t kerkhof, en uitkomende achter op Bagershil, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de “kercke loodse”, zuid de strate met het kerkhof, west Niclaes Dolhooft, en noord de strate van Bagershil, omme etc.[= een somme van penningen], die zij, comparanten, elcx respective voor de een helft, bekenden van mr Heijnrick Brant etc. [= ontvangen te hebben], ... <fiche B7-002>

RAZE 3851b, f292v/1, 29 sep 1600, mr Henrick Brant verlijdt Franck van Zandyck de somme van 420 car.gld. over de koop van d een helft van een huis enz. [zie vorige acte] ... <fiche B7-003>

RAZE 3851b, f292v/2, [29 sep 1600], idem [= mr Henrick Brant] verlijdt Corn. Heyndricxssen Baengiaert gelijke 420 car.gld. over de koop van d een helft van een huis enz. [zie f292/2] ... <fiche B7-003>

RAZE 3851b, f292v/3, [29 sep 1600], Eelbout Aelliaenssen visser verlijdt Herman Gillissen meelcooper £20.16.10 van gehaald en geleverd meel, “metten anderen ende de huysvrouwe van hem comparant affgerekent”, ... <fiche B7-003>

RAZE 3851b, f292v/4, 29 [sep 1600], Mathijs Janssen dictus gauwen Thijs verlijdt Job Cornelissen dictus coome Job, de somme van £200 over de koop541 van een creveelschip; onderpand: :|: zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Middelstrate, achter uitkomende in de Potstrate, ... <fiche B7-003>

RAZE 3851b, f293/1, 29 [sep 1600], Mathys Janssen schipper verklaart dat hij heeft vermangeld jegen coome Job Cornelissen zijn creveelschip omme een creveelschip dat de voorn. coome Job Cornelissen hem comparant daarvoren vermangeld en nog zeker somme van penningen van hem comparant “toebedinget” heeft, hebben daarom de voorn. Mathys Janssen en Cornelis Vanne de metser, met gezamenderhand, beloofd coome Job Corn. z. te vrijwaren van eventuele lasten op dit schip rustende, ... <fiche B7-003>

RAZE 3851b, f293/2, 1 oct 1600, Joris Digmanssen t Visbeen, wonende tot Kerkwerve, verlijdt Niclaes Cauwe, jegenwoordig gemeente burghmeester deser stede, de somme van £11.10.0 ter cause van geliquideerde en afgerekende schuld; onderpand: zijn huis en alle t gevolge van dien, staande tot Kerkwerve, daar hij nu in woont, ... <fiche B7-003>

RAZE 3851b, f293v/1, 4 oct 1600, Joos Janssen boogertman verlijdt doctor Bonifacius de Jonge als vader en voogd van zijn weeskinderen, geprocreëerd bij wijlen jouffr. Maghdalena Corn. Willemssen dr., tot behoeve van dezelve wezen, de somme van £45, mitsgaders nog aan alle erfgenamen van Willem Corn. Willems z. sal. me. £31, makende te samen £76, over de verlopen pachten van de boomgaard542 in Noordgouwe, inclusief t jaar 1600; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] in de Potstrate, daar hij nu jegenwoordig in woont, op de hoek van t Vuijlstraetken, ... <fiche B7-004>

RAZE 3851b, f293v/2, [4 oct 1600], mr Henricus Brant transporteert Heijndrick Logierssen een ledige erve [in Zierikzee], liggende achter zijn comparants huis, op Bagershil, binnen deze landgemerken, oost Heijndrick Logierssen, west Jacques Asseliers, noord sheeren strate, zuid hem comparant, mits conditie, dat indien het erfken een andere eigenaar krijgt, dat die dan op eigen kosten gehouden zal zijn te maken een “heijnmuijr, dwars over de voors. erve, welcken heijnmuyr moet hooge wesen acht voeten ...(?543)” en deze ook geheel te onderhouden, ... <fiche B7-004>

RAZE 3851b, f293v/3, 5 oct 1600, Heyndrick Logierssen verlijdt mr Henricus Brant £47 over de koop van een erve, liggende op Bagershil, oostwaart van hem comparant, ... <fiche B7-004>

RAZE 3851b, f294/1, [5 oct 1600], 544 Claeswijff Corn. Gillis dr., wedue wijlen Tonis Claessen de visser, met Jan Tonissen, haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, verkoopt aan d eersame Niclaes Willem Sijmonssen, onsen medebroeder in Raede, de somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit haar huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Potstrate, op de oosthoek van de Papen Mosse strate, en bovendien nog [doorgehaald: de eene helft; bovengeschreven: haar gedeelte] van een huis, erve, “sijtpat” en alle t gevolge van dien, staande aan de zuidzijde van de haven, voor de nieu brugge, genaamd “de Drye Coningen”, [marge: welke Griete Meertens, haar zuster, “tochte gewyse” haar leven lang moet blijven bezitten, daaraf de ander helft haar is toekomende, en nochtans de vers. Griete Meertens wedue met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd hiertoe consent is dragende], [binnen deze landgemerken] oost af Huge Willemssen Keijser, zuid af Adriaen Maertssen, en noord af de strate, ...; te betalen dezelve rente telken Bavemisse, 1601 t eerste jaar, ...dit alles om de somme van £14, die zij bekende van de voorn. Niclaes Willemssen ontvangen te hebben [marge: “omme haer selven daer mede te behelpen tot het optimmeren van haeren vervallen huijse voors.”], ... <fiche B7-004>

RAZE 3851b, f294v/1, 6 oct 1600, Jacob Lucassen schiptimmerman van Edam verkoopt Corn. de Hondt een huisken, erve en alle t gevolge van dien, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, oost van Gillis den hoendercropper, zuid de strate, en west Domine545 Lauris wedue, vrij van erfpacht, ... <fiche B7-005>

RAZE 3851b, f294v/2, 9 oct 1600, Corn. Janssen schipper verlijdt Lijsbeth Corn. Adriaens de cupers wedue £15.10.0 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld, te betalen daaraf een derde part “mette tweede eerste betaelinge, die vallen sal vanwegen de Heeren Staten van Zeelant aende bootsgesellen opt schip van oorloge van Capiteyn Joos de More”, het tweede derde part met de derde betalinge, en het derde derde part met de vierde betalinge; onderpand: zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstraete, daar hij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B7-005>

RAZE 3851b, f294v/3, 10 [oct 1600], Pieter Corn. Backer verlijdt Willem Lievenssen Pincke £10.15.0 over de koop van een “codde schuijte”, ... <fiche B7-005>

RAZE 3851b, f294v/4, 13 [oct 1600], Anthonis Claessen den boomsluijter verlijdt Pieter Wouterssen cramer £9 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld, “doende hij comparant oversulcx affstant tot behouve vande vers. Pieter Wouterssen aen mijn heeren de Tresaurieren deser stede alle vierendeel jaers aen ende aencomende 15 s. gr. vls. over zynen arbeyts loon van t heck te sluijten ende te openen” totdat deze £9 geheel zijn betaald; stellende verder tot onderpand zijn “schuijtken”, daarmede hij het hek is openende en sluitende, ... <fiche B7-005>

RAZE 3851b, f295/1, [13 oct 1600], Jacob Cornelissen creemer transporteert Pieter Wouterssen creemer de schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende op Corn. Logierssen schutenare, met de gehele inhoud van £21, op termijnen van £2 sjaars, telken Goessche marckt, ... <fiche B7-005>

RAZE 3851b, f295/2, 16 oct 1600, Pieter Malebrancke de glaesmaker transporteert aan Lieven Janssen van Noortgouwe de schepenen schuldbrief en briefs recht, als hij heeft sprekende tot laste vande voorn. Lieven Janssen over de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Maerstrate, met de gehele inhoud van 886 car.gld., ... ; Lieven Janssen neemt tot zijn last te betalen aan rentmeester Corn. Bartelssen alsulken £42 “daer voren den voors. brieff in sijnen handen veronderpant es liggende” en dat op alsulken condities als hij comparant met de voorn. Corn. Bartelssen heeft gemaakt; en bekende de comparant van de rest van deze brief door Lieven Janssen geheel voldaan te zijn. <fiche B7-005>

RAZE 3851b, f295v/1, [16 oct 1600], capitain Marinus Boom verkoopt aan capitain Anthonis Verhelle de somme van 33 s. 4 g. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Vislop (sic; lees Visslop), daar hij nu jegenwoordig in woont, binnen deze landgemerken, oost af en zuid af de wedue en erfgenamen van Willem Pieterssen Pous, west de strate, en noord af Maijken Cole, te betalen telken St Maertensmisse, 1601 t eerste jaar; dit alles om de somme van £23.6.8 die hij bekende bij afrekening en als gereed geld van Verhelle ontvangen te hebben, ... <fiche B7-006>

RAZE 3851b, f296/1, 20 oct 1600, Anthonis vande Velde verlijdt jouffr. Cornelia Hans Croms wedue, zijn “sweger moeder”, de somme van £107 ter cause van penningen die zij voor hem verschoten heeft aan den rentmr. Jacques vande Velde, ... <fiche B7-006>

RAZE 3851b, f296/2, 21 oct [1600], Leenken Jacobs dr., wedue wijlen Pieter Corn. visser, met Gillis Poppe als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Corn. Eynout, man en voogd etc. voor d een helft, en Hubrecht Tomassen voor d andere helft, £21.6.4 ter cause van geleverd meel en afgerekende schuld; onderpand: haar huis, daar zij nu in woont, staande [in Zierikzee] in t Vrije, noord Lysbat Borse, zuid Jacob de cramer, west de strate, en noord de vroone, ... <fiche B7-006>

RAZE 3851b, f296/3, 25 [oct 1600], Lenert Maertssen Cleeuwert verlijdt Rase Locke [marge: als afstand hebbende van Lieven Jobssen Blanckert, daaraan hij comparant zekere penningen ten achteren was] £5 ; onderpand: zijn helft van een huis, erve etc. staande [in Zierikzee] in t Corte Groendal, binnen deze landgemerken, oost de strate, zuid Jan de Vlaminck, west de vroone, en noord Pieter Jobssen Calis de visser, mitsgaders nog zijn schip, ... <fiche B7-006>

RAZE 3851b, f296/4, 30 oct 1600, Adriaen Lievensen metser verkoopt Danckert Corn. z. arbeyder een “coveles”546, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in den Hem, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost de vroone, zuid [niet ingevuld], west de strate, en noord Jan Schouwenare, met het gebruik van de muur van Jan Schouwenare voors., welverstaande “wes gaten hij cooper in de selve muyr :|: breeckt, die sal hij tsynen coste wederomme moeten stoppen, ende of hij cooper zoo hoogher begeert te timmeren als t huys es van Jan Schouwenare, soo zal hy gehouden wesen te leggen een loode gote tot zijnen coste, ende de selve mede blyven onderhouden”, ... <fiche B7-006, B7-007>

RAZE 3851b, f296v/1, 8 nov 1600, Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] voor de “fonteyne”, bekent dat hij dit op verzoek van David France als crediteur van Willemken Bouwens dr. geseyt “de drye gelycken”, mitsgaders de andere crediteuren, openbaar heeft verkocht aan Lieven Lievenssen Kuije als meest daarom biedende, met alsulken commer van erfpacht, ..., om de somme van £76, ... waarvoor David France, mede uit naam van de andere crediteuren, bekende van Lieven Lievenssen Kuye voors. een schepenen schuldbrief ontvangen te hebben, om elk daaruit hun contingent te ontvangen volgens zeker contract bij de crediteuren onderling gemaakt voor notaris Ieman Poppe d.d. 14 mei l.l., :|: ... <fiche B7-007>

RAZE 3851b, f297/1, 9 nov 1600, Lieven Lievensen Kuije verlijdt de gemeene crediteuren van wijlen Willemken Bouwens dr., “geseijt Willemken drije gelycke”, elcx bij equale portie volgende de acte van preferentie ..., de somme van £76 over de koop van een huis enz, staande voor de “fonteijne”, [zie vorige acte] ... <fiche B7-007>

RAZE 3851b, f297v/1, 10 nov 1600, mr Timotheus Boudins, Ingels coopman, belooft Jacob vande Velde en Lieven van Bosschusen, elcx voor de helft, te vrijwaren van alsulken somme van ontrent £90 als zij voor hem comparant hebben beloofd nu gereed te betalen aan de erfgenamen van wijlen jouffrouwe van Dijcke sal., waarvoor hij in hun handen heeft gesteld [een obligatie van547] 800 car.gld. die hem comparant competeren van enen [niet ingevuld] Gleser, woonachtig in Holland, ... en nog het overschot van de penningen die hij comparant [verkregen heeft548] in het veroveren van zekere vier gemeten meede, gelegen in diverse plaatsen in Duiveland, gekocht van diverse personen, na aftrek van kooppenningen, delfgeld, en “reethuijre”, ... <fiche B7-008>

RAZE 3851b, f297v/2, [10 nov 1600], Jan Bonifacius Mussis en Soeteman Jacobssen, met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan Lieven Maertssen als gasthuismeester deser stede, tot desselfs Godshuyse behoeve, de somme van 500 ponden parasys549, over een geheel :|: jaar huur van t “hoop ende stallegelt” van de “natte vischbrugge” binnen deser stede, ingegaan 1 nov. l.l. en expirerend 31 oct. 1601, te betalen in vier termijnen, ..., welverstaande dat aan de vers. somme defalceren550 en korten moet de somme van 28 stuivers per week, gedurende het gehele jaar, voor de huur van de “visch stallen” en anders, naar ouder coustume; Mussis belooft zijn borg kosteloos en schadeloos te houden. <fiche B7-008>

RAZE 3851b, f298/1, 12 [nov 1600], Willem Heijndricx z. heerde verklaart dat hij aan Lieven Heijndricxssen, zijn broeder, een merkelijke somme van penningen te achteren is, zo van geleende geld als van andere geliquideerde schuld, die hij comparant, met Roel Claessen als voogd van de vers. Lieven, zijn broeder, vereffend en afgerekend heeft, uit welke afrekening blijkt dat het nog gaat om £102.7.6, welke som hij comparant de voorn. Lieven Heijndricxssen assigneert en bewijst te ontvangen uit twee verscheiden schepenen schuldbrieven, waarin hem comparant competeert een gerecht vierde part, en zijn andere broeders de andere drie vierde parten, te weten eerst uit de schepenen brief van Davidt Adriaenssen timmerman, inhoudende over reste (nadat Corn. Bartelssen van zijn vorige brief betaald zal zijn) de somme van £378.6.8, komt over zijn vierde part £94.11.8 ... :|: ...; item uit de tweede schepenen schuldbrief, sprekende op Corn. Laurissen visser, waaruit hem comparant competeert £17.19.2 ...; en alsoo de voorn. comparant nog gehouden zou zijn aan Hubrecht Corn. zijn “schoon sone” te betalen de somme van £7 over het vierde part van £28, zo wanneer denselven Hubrecht zou gekomen zijn “tot hilaecken state”, zo is de selve £7 mede gerezen op de voors. hoofdsom van £102.7.6, de welke de voorn. Lieven Heijndricxssen heerde voor ons schepenen verklaarde tot zijn last genomen te hebben, ..., en beloofde de voorn. Willem Heijndricxssen daarvan te bevrijden en ontlasten, ... <fiche B7-008, B7-009>

RAZE 3851b, f298v/1, 15 nov 1600, Jacob Claes Brantssen verkoopt Jan Anthonissen Roscam de nabeschreven partijen weiland, gelegen in den Lande van Schouwen int quartier van Kerkwerve, en eerst 4 gem. preter 15 r., liggende “tusschen den crommen ende smallen weght”, binnen deze landgemerken, oost en :|: noord af Lysbeth Cauwe, zuid Jacob Laurissen, en west de kinderen van Pieter Claessen; item nog een half gemet 100 r. wei “westaen”, nog een wei, [bovengeschreven: groot 2 gem. 10 r.] “noortaen”, oost Pieter Claessen weesen, noord en west Corn. Hugessen, komen tesamen deze partijen 6½ gem. 95 r., ... <fiche B7-009>

RAZE 3851b, f299/1, [15 nov 1600], Claes Jan Brantssen en Stoffeline Meertens dr., zijn huisvrouwe, wonende tot Brouwershaven, dezelve Stoffeline geassisteerd met haar man als in dezen haar gekoren voogd, met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan Geertrudt Corn. dr. de somme van £40.10.0 van geleend geld, voor één jaar; onderpand: 8 gem. 105 r. wei, gelegen tot Nieuwerkerke int Schouwen, in t Stoef bevanck “voor de hooge hoff stede”, binnen deze landgemerken, oost Pieter Lenert Vooghssen, zuid Lijeven Ruijte met Claes Pieterssen weesen, west mr Jan Arondeaulx, en noord de weg, ... <fiche B7-009>

RAZE 3851b, f299/2, 17 nov 1600, Mathys Pieterssen schoemaker551 verlijdt Thomas Hubrechtssen £3.5.0 ter cause van zeker verjaarde condemnatie, sprekende tot laste van Mate Daecx, zijn schoonmoeder, hier mede gecasseerd, ... <fiche B7-009>

RAZE 3851b, f299v/1, 21 nov 1600, Grietken Corn. Dycke wedue, met Anthonis Dycke, haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, en dezelve Anthonis Dycke, beide, met gezamenderhand, verlijden Rochus Iemanssen lyndraijer de somme van £16.5.7.12552 ter cause van levering van want op t schip van Jan Cornelis Dycke geleverd, ... <fiche B7-010>

RAZE 3851b, f299v/2, 27 nov 1600, Jan Tonissen, weert in “den Roscam”, verlijdt Jacob Claes Brantssen de somme van £54.10.6 over de koop van 6½ gem. 60 r. weiland [zie f298v/1 553] in t quartier van Kerkwerve, ... <fiche B7-010>

RAZE 3851b, f299v/3, [27 nov 1600], Hubrecht Willemssen en Jan Willemssen, gebroeders, schippers van Rosendale [= Roosendaal], beide als principalen, en Thomas Heyndricxssen schipper, poorter deser stede, als borg voor d een helft, [marge: en Pieter van Roomen(?554), scipper van Rosendale, voor d ander helft] verlijden Job Jacobssen de somme van 300 car.gld. over de koop van een craveelschip, ...<fiche B7-010>

RAZE 3851b, f300/1, [27 nov 1600], Digne Jans dr., met Gillis Poppe haar gekoren voogd, verlijdt Hugewyff Heyndricx, haar moeder, £17 van geleend geld, ... <fiche B7-010>

RAZE 3851b, f300/2, [27 nov 1600], Ieman Adriaenssen Munnick en Adriaen Lievenssen Schelvisch, beide, met gezamenderhand, verlijden Jacob Lamssen Roock stierman de somme van £100 over de koop van een vischboot, ... <fiche B7-010>

RAZE 3851b, f300/3, [30 nov 1600], Corn. Claes Oele, scipper tot St Maartensdijk, transporteert tot behoeve van Eeuwout Eeuwoutssen Geldersman “alsulcken 4e part in een 14e part ende een halve”, hem comparant competerend en als op zijn naam heeft staande, in de “schoyen ende tretour van Guinea”555, genaamd “Adam ende Eva”, mitsgaders zijn “huyre”, bedragende ontrent £150, om daaraan te verhalen de somme van £260.7.0, afslaande tgeen bij de Compangnie naar rate verloren(?) zal worden, [marge: en de rest, dat hij comparant verovert, transporteert hij aan Corn. Stryen], ... <fiche B7-010>

RAZE 3851b, f300/4, 13 dec 1600, coome Job Cornelissen schipper als koper, Jan Barnardus, weert in “de Buijssche”, en Adriaen Swane, beide als borgen, met gezamenderhand, verlijden Pieter Janssen Hooft, biersteker, poorter tot Horen [= Hoorn], de somme van 1175 car.gld. over de koop van een craveelschip, ... <fiche B7-010>

RAZE 3851b, f300v/1, 13 dec 1600, Pieter Corn. van Borrendamme en Heijndrick Claessen, beide als Heijlighe Geestmeester, bekennen verkocht te hebben aan Jan Corn. schipper van Breda een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobel strate op de “coren mart”, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, de strate oost af, zuid Prancke den cousmaker, west Anthonis Pieterssen, en noord [niet ingevuld], ... <fiche B7-011>

RAZE 3851b, f300v/2, 14 dec 1600, Jan Cornelissen schipper van Breda verlijdt Pieter van Borrendamme en Heijndrick Claessen, beide Heijlich Geestmeesters deser stede, tot desselfs Godshuijse behoeve, de somme van £70 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B7-011>

RAZE 3851b, f300v/3, 20 dec 1600, Wisse Jacobssen Peck verlijdt Pieter Corn. Backer £10 over de koop van een “coddeschuijte”, ... <fiche B7-011>

RAZE 3851b, f300v/4, 1 jan 1606, [doorgehaald, niet gepasseerd556], Joris Tomassen Ingelsman, getrout hebbende Geertrud Pieter den booghmakers dochter, wonende in den Bryele [= Brielle], verkoopt aan Pieternelle Anthonis dr. een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] voor de “fonteijne”, met 10 st. erfpacht sjaars daaruit gaande, ... <fiche B7-011>

RAZE 3851b, f300v/5, 2 jan 1606, [doorgehaald, niet gepasseerd], Pieternelle Anthonis dr., met haar gekoren voogd557, verlijdt Joris Tomas Ingelsman, getrout hebbende Geertrud Pieter den bogemakers dochter, [volgende bladzij, maar niet verder afgemaakt] ... <fiche B7-011>

RAZE 3851b, f301/1, 2 jan 1601, Adriaen Lievenssen decker verkoopt Ieman Jacobssen Boenaert een aflat, staande [in Zierikzee] in St Jacobslop, vrij van erfpacht, oost en zuid Pauwels Hubert, west de strate, en noord Jacob Willemsen cuper, ... <fiche B7-011>

RAZE 3851b, f301/2, 3 jan 1601, Ieman Jacobssen Boenaert verlijdt Adriaen Lievensen decker de somme van £11 over de koop van een “aflatken”, erve, en alle t gevolge van dien, [zie vorige acte] ... <fiche B7-011>

RAZE 3851b, f301/3, 6 jan 1601, Corn. Arentssen de Loose verkoopt Amandt Davitsse 3½ gem. 30 r. korenland, gelegen in Poortambacht, in Jannissen bevanck, binnen deze landgemerken, oost de weg, zuid Jan Oortssen, west Mathijs tHeerschip, en noord Rochus Hoffer, ... <fiche B7-011>

RAZE 3851b, f301/4, 8 jan 1601, Amandt Davidtse verlijdt Corn. Arentssen de Looze de somme van £93.12.0 over de koop van 3½ gem. 30 r. korenland, gelegen in Poortambacht, in t bevanck van Jannisse, ... <fiche B7-011>

RAZE 3851b, f301/5, [8 jan 1601], Lenert Tonissen visch uutroeper verlijdt Herman Gillissen de somme van £10.10.0 ter cause van gehaalde meel en afgerekende schuld, ...; onderpand: zijn huis, erve etc., staande [in Zierikzee] in sHeer Arentslop aan de westzijde van de strate, daar hij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B7-011>

RAZE 3851b, f301v/1, 13 jan 1601, [doorgehaald; marge: “desen brieff es gelost”], Pieter Adriaenssen Hertoge de glaesmaker en Marchelis Goltzius apothecharus, beide, met gezamenderhand, verlijden Adriaen Adriaenssen speelman als deken van Sint Jobs gilde, tot derselver gilde behoeve, de somme van £13.3.4 van geleend geld, voor één jaar; tot onderpand stelt Pieter Adriaenssen zijn huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op den Appelmarckt, genaamd “de Maghdalena”, daar hij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B7-012>

RAZE 3851b, f301v/2, 18 [jan 1601], Willem Digmanssen metser verkoopt Jacob Janssen stadtbode een “steene camer”, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate, vrij van erfpacht, oost de strate, zuid Jan Vlam wedue, west Anthonis Rochussen gareel, en noord “de pat” van de vers. Anthonis, ... <fiche B7-012>

RAZE 3851b, f301v/3, 21 jan 1601, [doorgehaald], Anthonis Claessen visser verlijdt Corn. Crynssen Weute en Mayken Rochus Corn. Meere wedue, elcx bij equale portie, de somme van £9.13.4 over het contingent van t verlies van een vischboot, “daerinne de voors. Rochus Corn. Meere met syn scipsvolck ter zee gebleven es”, ... <fiche B7-012>

RAZE 3851b, f301v/4, [21 jan 1601], Crijn Lenertssen dijcker transporteert en verkoopt Engel Adriaenssen Batenburger een “steene camer”, erve, en alle zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op Slabberts werff, met de commer van “scheven”558 schellingen erfelijke rente sjaars, binnen deze landgemerken, oost de vroone, zuid Lenert559 Janssen Roon, west de strate, en noord Nele Iemans wedue, ... <fiche B7-012>

RAZE 3851b, f302/1, 22 jan 1601, Jacob Janssen stadtbode verlijdt Willem Digmanssen metser 364 car.gld. over de koop van een “steene camer” en alle zijn gevolge, [zie f301v/2] ...<fiche B7-012>

RAZE 3851b, f302/2, [22 jan 1601], Geertrud Daecx wedue, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Lieven Maertssen dictus coome Lieven, de somme van £40.5.6 ter cause van gehaalde terwe en rogge, haar comparante te danke geleverd, ...; onderpand: [toegevoegd in de marge en onderaan: haar huis etc. staande [in Zierikzee] in de Maerstrate, daar zij nu jegenwoordig in woont], ... <fiche B7-012>

RAZE 3851b, f302/3, 25 [jan 1601], jouffrouwe Cornelie mr Dismas dr., met Willem Ockerssen in dezen haar gekoren voogd, Marinus Mogge, onsen medebroeder in Wette, eertijds getrout hebbende Dane Corn. Janssen Boye dochter, Symon Lievenssen Coolman, eertijds getrout gehad hebbende Maijken Corn. Janssen Boye dr., en Jan Jasparssen van Orten, getrout hebbende Neelken Cornelis Janssen Boije dr., alle erfgenamen van wijlen Danckert van Mannee, elcx voor een vierde part in d een helft, Willem Cornelissen Backer voor de twee vierde parten in d ander helft, mitsgaders Adriaen Danielssen, Adriaen Pieterssen Dagh de scoemaker, en Marinus Mogge voorn., beide mannen en voogden heurlieder huisvrouwen, elcx voor een achtste part in deselve helft, en Laurus Arent Pieterssen de Loose voor hemzelf en hierin vervangende Jacques van Reye560, zijn swager, elcx van hen beiden :|: getrout hebbende een dochter van wijlen Abraham Danielssen, de voorn. Adriaen Danielssen als testamentaire voogd van Daniel Abraham Danielssen, met hun drieen voor een gelijke achtste part in de voorn. helft, en al tesamen erfgenamen van wijlen jouffr. Agatha van Mannee sal. me., verkopen aan mr Quintin Jacobssen de Witte, onsen medebroeder in Wette, een “huys, pade, spijckere, erve” en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, sulcx als de voorn. Agatha van Mannee wedue tselve in t laatste van haar leven gebruikt en bezeten heeft, met 11 g. erfpacht jaarlijks, binnen deze landgemerken, oost af sr Johan de Hubert, Raad der Admiraliteit in Noord Holland, zuid de strate van Poppens cappelle, west Marinus Pieterssen Mogge, en noord de haven; is betaald; ... <fiche B7-012, B7-013>

RAZE 3851b, f302v/1, 25 jan 1601, [doorgehaald], Neelken Wolfaerts dr., de wedue lest van Jan Janssen Hallinck, met Gillis Poppe in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Lysbeth Corn. Willemssen Corale dochter de somme van £55 ter cause van de successie de voorn. Lysbeth met haar zuster en broeder aanbestorven, zo bij overlijden van Jan Janssen Hallinck, haren oom was sal. me., als van verdiende “huyre” en :|: arbeidsloon, “met dienen in t leven van haeren vers. oom verdient”, als nu met haar comparante, welke somme zij belooft en verzekert, dat betaald zal worden na haar overlijden uit de “gereetste ende lieffelicxte” goederen, die zij achter zal laten, ...; bovendien zal alsdan de voorn. Lysbeth volgen het “beste bedde, pele, oorcussen” met alle het gevolge van dien, “naer ouder gewoonte”, t welke zij haar schenkt “van verdienden arbeijt ende andere deughtsaemheyt” bij dezelve Lysbeth aan haar bewezen, of, zo God wil, nog te bewijzen; onderpand: haar huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde voor t kerkhof, daar zij nu jegenwoordig in woont, genaamd “Bergen op den Zoom”, ... <fiche B7-013>

RAZE 3851b, f303/1, [25 jan 1601], Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen zeker huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Slabberswerff, daar nu Engel Adriaenssen [gesegd] Batenburger Engel “onderwinder” af is, bekent dat hij uit kracht van schepenen vonnis561 op verzoek van Jan en Job Iemanssen, gebroeders, die t zelve huis in een schepenen schuld- en rentebrief, beide van 29 mei 1596, als speciale hypotheek verbonden was bij Jacob Marinussen arbeijder, ... :|: t zelve huis openbaar heeft verkocht aan de voorn. Jan en Job Iemanssen, gebroeders, voor de somme van £8.8.0, en alsoo dezelve somme denselven Jacob Marinussen zal valideren in vermindering van de schepenen schuldbrief, inhoudende £72.10.0 over de koop van tselve huis, zo is hij nu nog schuldig £64.2.0, die hij eveneens met paijen van £5 moet af betalen, ... <fiche B7-013, B7-014>

RAZE 3851b, f303v/1, 26 jan [1601], Crijnken Iemans dr., de huisvrouwe van Ieman Corn. Wissen ouwij ruijters562, met dezelve Ieman, haar man, als in dezen haar gekoren voogd, transporteert aan Cos jonge Janssen, wonende aan den nieuwen dijck van Rengerskerke, een stuk weiland, groot ontrent 2 gem., “mettet wecken”, gelegen tot Rengerskerke voors. in t Weel bevanck “t enden den Coolwegh”, binnen deze landgemerken, oost en west de voorn. Cos jonge Janssen, de comparante zuid af, en noord af Toonken Buijs, omme de mangelinge van een wei, groot 8 gem., luttel min ofte meer, genaamd “Lone Rommels weije”, gelegen in “t bevanck :|: van de verbrande hoffstede”, binnen [deze landgemerken], oost de voorn. Crijntken Iemans dr., west Digne Leuters, noord “den Ossen weght”, en zuid “den Vorsschen Pit”, die de voors. Cos jonge Janssen haar comparante daarvoor heeft opgedragen, ...; t enden de jegenwoordige “heventijt” zullen beide hun nieuw verworven land op hun naam int “hevenbouck” moeten laten stellen; voorts zullen zij op hun beider kosten doen delven deze toekomende zomer “de suyt dilve vande weije, tot de weije thoe van Jan Jacobssen, ende het wecken sal moeten blijven liggen aen de zyde van Cos jonge Janssen totten vers. Jans weije toe”563, dat mede te delven half en half, ...; belooft Crijnken waarschippe te doen, en stelt als onderpand haar huis, erve en alle t gevolge van dien, staande aan den Nieuwen dijck, daar zij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B7-014>

RAZE 3851b, f304/1, 5 feb 1601, Francine Corn. Lievensen Magermans dr., wedue van wijlen Crijn Hubrechtssen arbeyder, met Herman Leijnssen in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Jan Lenertssen [gezegd] swart Leenken een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] “voor t Bagynhoff”, vrij van erfpacht, ... <fiche B7-014>

RAZE 3851b, f304/2, 6 feb 1601, Jan Lenertssen swart Leenken verlijdt Francine Corn. Lievensen Magermans dr. £78 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche B7-014>

RAZE 3851b, f304v/1, 7 feb 1601, Lenert Tonissen Vette turffmeter verlijdt aan [doorgehaald: Jacob Janssen] Lieven Janssen van Noortgouwe schoemaker £8.1.8 van geleend geld en geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis, erve etc., staande [in Zierikzee] in de Maerstrate, daar hij jegenwoordig in woont, ... <fiche B7-015>

RAZE 3851b, f304v/2, [7 feb 1601], Symon Janssen wagemaker verlijdt Pieter Lievenssen Cater de somme van £18.6.8 over de koop van terwe; onderpand: zijn huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in de Weverswelle strate, ... <fiche B7-015>

RAZE 3851b, f304v/3, [7 feb 1601], [“overman”], Jan Janssen backer [marge: voor d een helft, en Pieter Pietersen metser, man ende vervangende in desen Willemke ende Livine Willem Lievens dochters, erfgenamen van Neelken Pieters dr., heurlieder moeder sal., voor d ander helft] verkoopt Pauwels Janssen backer een huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] “tusschen Bedde weegh”, met 16 s. erfpacht, ..., en alsoo dit jegenwoordige huis verbonden is geweest in handen van Corn. Lenertssen Haringman met de somme van 20 s. erfelijke rente sjaars, daaraf belooft hij comparant denselven Paulus Janssen te indempneren, kosteloos en schadeloos te houden, ... <fiche B7-015>

RAZE 3851b, f304v/4, 12 feb 1601, Pauwels Janssen backer verlijdt Jan Janssen backer [marge: mitsgaders d erfgenamen van Neelken Pieters dr., den huisvrouwe was vande vers. Jan Janssen] £105 over de koop van een huis [zie vorige acte], ... <fiche B7-015>

RAZE 3851b, f305/1, 13 feb 1601, Commer Cornelissen verkoopt d eersame Rocus Hoffer, jegenwoordig gemeente burghmeester deser stede, de nabeschreven partijen land, gelegen in Poortambacht, te weten eerst een wei in Wackersdam bevanck, groot 2 gem. 50 r., binnen deze landgemerken, oost Sinte Lauris gilde, zuid “den heerwegh”, west Sinte Niclaes gilde, en noord de vers. Rochus Hoffer, item in t Houtvate bevanck een wei, groot 1½ gem. 75 r., oost “den heerwegh”, zuid Niclaes Janssen Hubert, en noord Ocker Jan Anthonissen, ... <fiche B7-015>

RAZE 3851b, f305/2, [13 feb 1601], Pieter Wouterssen creemer verkoopt Corn. Jan Meeussen, coopman tot Horen [= Hoorn], een “camer, met een arve daer beneffens”, gestaan en gelegen [in Zierikzee] in de Venckel strate, met de commer van 17 car.gld. erfelijke rente sjaars daaruit gaande, losbaar den penninck 14, binnen deze landgemerken, oost en zuid af de vroone, west de strate, en noord af Corn. Janssen schoelapper, ... <fiche B7-015>

RAZE 3851b, f305/3, [13 feb 1601], Adriaen Lievensen metser verkoopt Corn. Jan Meeussen, coopman tot Horen [= Hoorn], alsulken “twee halve huijsen” als hij comparant gemeen en onvercaveld heeft met Cornelis Lievenssen houtcooper, staande beneffens den anderen [in Zierikzee] in de Venckel strate, met de last van 5 car.gld. en 10 st. erfelijke rente uit ieder huis jaarlijks gaande, binnen deze landgemerken, oost de vroone, zuid Cornelis Marinussen visser, west de strate, en noord af Maijken Engels wedue, ... <fiche B7-015>

RAZE 3851b, f305v/1, 14 feb 1601, Cornelis Jan Meeussen, coopman tot Horen [= Hoorn], verkoopt Pieter Wouterssen creemer de somme van £2.16.8 erfelijke rente564 sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een “steene camer metter arve, mitsgaders noch een ledige arve daer beneffens”, gestaan en gelegen in de Venckel strate, binnen deze landgemerken, oost en zuid af de vroone, west de strate, en noord Corn. Janssen schoelapper, te betalen telken Pasen, 1602 t eerste jaar, ... met conditie dat hij de 33 s. 4 g. altijd mag lossen als t hem gelieven zal met de som van £23.6.8 tot hoofdgeld, en de resterende 23 s. 4 g. zal hij mogen afleggen in vier termijnen, ... <fiche B7-016>

RAZE 3851b, f305v/2, [14 feb 1601], idem [= Cornelis Jan Meeussen] verlijdt Pieter Wouterssen creemer een erfelijke rente van 5 gld. 10 st. sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op :|: en uit een huis, erve, en alle t gevolge van dien, staande in de Venckel strate, binnen deze landgemerken, oost de vroone, zuid Cornelis Marinussen visser, west de strate, en noord Corn. Lievensse houtcooper, ..., te betalen telken Bamisse, 1601 t eerste jaar, ... <fiche B7-016>

RAZE 3851b, f306/1, 15 [feb 1601], Adriaen Lievenssen [toegevoegd: Vager] als koper, Corn. Lievenssen Vager en Jan Andriessen Vel als borgen, alle drie met gezamenderhand, verlijden Corn. Janssen Doelman schipper de somme van 400 car.gld. over de koop van d een helft van een craveelschip, ... <fiche B7-016>

RAZE 3851b, f306/2, 18 feb 1601, Niclaes Willem Sijmonssen transporteert aan Jan Baeck de ketelaer de drie waarschipbrieven en t r