Sluis

Lidmaten 1605-1629

separator

Bewerking: prof. dr. W.J. op 't Hof, VU (Amsterdam)

Inleiding

Dit bestand is het eerste deel van de bewerking van de lidmatenregisters van Sluis over de periode 1605 t/m 1700 door prof. dr. W.J. op 't Hof, dat door hem vriendelijk beschikbaar is gesteld voor plaatsing op deze site. Het volgt dus niet de structuur, die ik voor mijn lidmatenproject hanteer.

De gegevens zijn door hem in de loop der tijd verrijkt met aantekeningen, ontleend aan andere lidmaatregisters, die hier in een afwijkende, rode, kleur worden weergegeven. De daarin gebruikte afkortingen liggen voor de hand: a=attestatie, b=belijdenis, man=met attestatie naar, wv=weduwe van, enz..


Bron: Zeeuws archief, toegang 337.1, Herv. Gemeente Sluis, inv.nr 146

Register der litmaten van de ghemeijnte Christi in Sluijs 1605


Dese lijtmaten sijn opghenomen den xiv januarij 1605
[1-2] (Vlissingen 1604.6.29 [9] a Calais: Joos Coucke, van Dixmuijden, metser, ende zyne huijsvrouwe) Joos Coucke met zijn huijsvrouwe Colijnke (attestasie)
[3-4] Jan Jochems met zijn huijsvrouwe Jakemincke, sergant onder Eisinga (attestasie)
[5] Jepke Davidts (attestasie)
[6] Helsien Haertman1 (attestasie)
[7] Claijs Tomassen, luijtenant onder Paco la Duick (attestasie)
[8-9] Gillis Costerius met zijn huijsvrouwe Maijken van Rienen2 (attestasie, attestatie)
[10-11] Edijans3 met zijn huijsvrouwe Eepel, schriver onder Eisijnga, overste luijtenant (attestasie)
[12-13] Jacop Eijcart met zijn huijsvrouwe Claerken, adelborst onder den oversten luijtenandt Eisijnga (attestasie)
[14] Sije, de huijsvrouwe van Wopke Commers, tanboerijn (attestasie)
[15-16] Flooris de Roesemont met zijn huijsvrouwe Sara (attestasie, attestatie) (Aardenburg 1606.1.15 [3-4] a Sluis: Foris de Roosemont, stadsbode ende uxor Sara N.; obijt)
[17] Pouwels Jacops, adelborst onder den oversten luijtenant Eisinga (attestasie)
[18] Adriaen Willemsen Carele, woenende in 't Casant (attestasie)
[19-20] Caspaer Pijck met zijn huijsvrouwe Olijt (attestasie)
[21] Janneken, de huijsvrouwe van sergant Wauters Adriaensen (attestasie)
[22-23] Mahieu Deijart met zijn huijsvrouwe Levincke (attestasie)
[24] Suijsanne, de weduwe van Roelant de Boos4 (attestasie)
[25] Abraham Dierckens (attestasie)
[26] Gellijs Adriaensen (attestasie)
[27] Bastiaen Jooris (attestasie)
[28] Michiel Pietersen Benine (attestasie)
[29] Edich Clams, anders van Jensen (attestasie)
[30] Tecke Heijndericx (attestasie)
[31] Hans Vernist, gheseijt Soetelande (attestasie)
[32] Cornelijs Outerman (attestasie)
[33] Elena van Eijck, de huijsvrouwe van Fransoijs Gellebaert (attestasie)
[34-35] Cornelis Machtelinck met zijn huijsvrouwe Geerke Jans (attestasie)
[36-37] Samuel Lamot met zijn huysvrouwe Jakeminne (attestasie)
[38] (1579.4.19 [37] b: meester Jan Frarijn) Meester Jan Fraryn, woenende in Sluijs (schultbekent)
[39] Bertelmeüs de Klerck (attestasie)

-------------------------------------------------------------
[40] (1587.3.26 [2] b: Michael Bigghe, van der Sluus) Michiel Bigge, woenende in Sluijs (schultbekent)
[41] Adriaen Pietersen, van Bont (nijuwe)
[42-43] Bartelmeüs Backer, van Mechel, met zijn huijsvrouwe Catelincke (attestasie)
[44-45] Jan Mueninck met zijn huijsvrouwe Abelken Jans (nijuwe)
[46-47] Ricquart Outermans (nijuwe) met zijn huijsvrouwe Maijke Kleijne (attestasie)
[48] Jan van Coenraert, jongeman (attestasie)
[49-51] (1584.3.29 [3] b: Christoffel Panten; Vlissingen 1604.1.1 [4] b: Jaquemijnken Panthen, jonge dochter van Sluys, woonende by haer ouders) Christoffels Pantens5 met zijn huijsvrouwe Catelijne ende zijn dochter Jakemincke Pantens (attestasie) (Aardenburg 1610.4.4 [9-10] a Sluis: Jan Dammaert, goutsmit; Jaquemijne Panten, uxor van Jan Dammaert; vertrocken ma; Zierikzee 1616.4.3 [?-?] a Aardenburg: Jan Dammaert, vettewarier, en Jaquemyntken Pantens, zijn huisvrouw)
[52-53] Dierick Ram, schriver onder capiten Kock, met zijn huijsvrouwe Margriete Jans (attestasie)
[54] Maijken Stockhoevens (nijuwe)
[55] Anna Pluegers, de huijsvrouwe van Hans Plueger (nijuwe)
[56] Lisbet Claeijs, van Anpterdam (nijuwe)
[57-58] Heijnderick Gherartsen met zijn huijsvrouwe Margriete Jans (attestasie)
[59] Maijken Verbrugghe, de huijsvrouwe van Mels van de Brugghe (nijuwe)
[60] Martincke van Hessche6 (attestasie)
[61] Den burgmester Jellis Hoora7 (attestasie)
[62-63] Joos Diericx met sijn huijsvrouwe Maijke Mus8 (attestasie)
[64] Jaquemincke Lamoet (attestasie) (Aardenburg 1607.10.28 [4] a Sluis: Jaquemijntge Lamoote, vroedvrouwe; vertrocken ma)
[65] Jan Lijps, jongeman, woenende in Sluijs (nijuwe)
[66] Giliame Eeuhoudt, kerckcnape (attestasie)
[67-68] Jan de Lue, luitenant onder Eissinga, met zijn huijsvrouwe Fransoyse (attestasie)
[69] Baltesart Silberat9, connestabele (attestasie)
[70-71] Joris Mel, Schotsman, met zijn huijsvrouwe Maijke Geerardts (attestasie)
[72-73] Jan Pladijs met Tanneke sijn huijsvrouwe, luijtenant onder Poleij (attestasie)
[74] Willem Dekelare, van Nimweghe (attestasie)
[75] Christiaen Valcke, van Osteijnde (attestasie)
[76-77] Heijndericx Hermans Eeckelbooren met zijn huijsvrouwe Lincke Gabereels10 (attestasie)
[78] Janneke Pietersen, de huijsvrouwe van Pieter Geeraerts (attestasie)
[79] Ficktoer de Fousière, van Gulck (attestasie)
[80] Christijne Hantschoewerckers (attestasie)
[81] Tanneke Tasselon11, de huijsvrouwe van Gillis Hoora (attestasie, doot)
[82] Jakemincke Hoornewerders, de huijsvrouwe van Reijnnier Hoornewerders (attestasie)

--------------------------------------------------------------
[83-84] (Vlissingen 1602.4.2 [34] a Middelburg: Anna van den Corenhuijse, huysvrouw van meester Lowys Diericx) Lowijs Diericx met zijn huijsvrouwe12 (attestasie)
[85-86] Jan Bertels met sijn huijsvrouwe (attestasie)
[87-88] Antuenis Weijdts13 met sijn huijsvrouwe14 (attestasie)
[89] (1581.3.26 [1] b: Jacob Drabbe, burgermeester) Jacop Drabbe, burgmeester (attestasie, doot)
[90-91] Jan de Prinse met sijn huijsvrouwe (attestasie)
[92-93] Samuel de Meij (doot) met zijn huijsvrouwe (attestasie)
[94-95] Jaques de Hertooghe met zijn huijsvrouwe [Janneken van den Meersch] (attestasie)
[96] Hans van Zeveren, van Hantwerpen (nijuwe, doot)
[97-100] Paco la Duck, capiten, met zijn huijsvrouwe ende beijde sijn dogteren (attestasie, doot)
[101] Le seigneur Phillebert Logier (attestasie)
[102] Le seigneur Jan de Tinne (attestasie)
[103] Lowijs van Wellen (attestasie)
[104] Rennier Blondere (attestasie)
[105] Jan Bondewijllen (nijwe)
[106] Caspaer Bory, onder capiten Eisinga (attestasie)
[107-109] Den heer gouvernuer15 van der Noet met zijn huijsvrouwe16 ende moeder (doot) (attestasie)
[110-111] Den heer balluij Martens17 met zijn huijsvrouwe18 (doot) (attestasie)
[112] 19Serlijppens, ontfangher van de impost (attestasie)
[113-114] (1584.8.4 [2-3] a Brugge: Capitain Bersau met Anna zijn huusvrau; Vlissingen 1601.3 b: Johanna Fox, vrouw van capiteyn Jaques Brousaucx; vertrokken) Joos Brusou20, capiten, met zijn huijsvrouwe [Anna Fox (Tops)] (attestasie, attestatie) (1606.1.1 [16-17] a: Capiteyn Jakes Berseaux ende zijn huysvrouwe)
[115] Fransoijs van Belle, ontfangher van de conterbuijsien van Vlanderen (attestasie)
[116] Heijnderyck Scheeman21, ??? van den heer gouvernuer van der Noet (attestasie)
[117-118] Loijwijs van den Briele, met zijn huijsvrouwe (attestasie)
[119] Neelken Sijtters, gheseijt Baes (attestasie)
[120-121] Andries de Valckenaer met zijn huijsvrouwe Fransincke Bruwa22 (attestasie)
[122-123] Goeris Nimmegeer met zijn huijsvrouwe Proenken Schrijers (attestasie)
[124-125] (Vlissingen 1604.3.30 [43] b: Jan Clays Burchgrave, van Sandwich, beenhouer; vertrocken nae Sluys) Jan Claessen Buergrave23 met zijn huijsvrouwe Anna Lems (attestasie)
[126] Neelken Jans, weduwe van Willemsen de Roo (attestasie)
[127] Guillaumette Guijon24, weduwe van Lenart Schinckele
[128] Genne Bertram, weduwe van Christoffels Bertram (attestasie, attestatie)
[129] Beelken Adams, weduwe van Adam Bron (attestasie)
[130] Louwerincke Sanders, de huijsvrouwe van Jochem Antonissen (attestasie)
[131] Jakeminne Lamoet, de huijsvrouwe van Corneles Claeijssen (attestasie)
[132-133] Bertelmeüs Moreel met zijn huijsvrouwe Jakemincke Jongelijns (mijuwe)
[134] Marten van den Broucke, woenende int Casant (attestasie)
[135] Jan Allensuene25, woenende int Casant (mijuwe)
[136] Reijnnier Hornewe (mijuwe)
[137] Fransinke Luijst, de huijsvrouwe van Pieter Jansen (attestasie)
[138] Ellegen Tuenis van Hoorene26 (attestasie)
[139-140] Cornelijs Jansen met zijn huijsvrouwe Luenken Cornelis (attestasie)
[141] Nicolais de Vos (attestasie) (St. Anne 1628.1.6 [1]: Nicolaes de Vos, baljou; Elisabeth de Vos, sijn huysvrouwe, is met attest, vertrocken naer Sluys)
[142] Jakemincke, de huijsvrouwe van Gesse Vermere
[143] Fransoijs de Klerc, woenende t'Oosburch

Het twede Avontmael na de reductie, gehouden te Paeschen den Xen april 1605

Nieuwe aencommelinghen
[1] Pauwels van Brussel, beenhouwer, wonende neffens het vleeschuijs
[2] Evert Arts, appoincte onder den capiteijn Feerweer27
[3] Francoijs Roussel jonggezel, controleur van contributien in Vlaenderen, wonende in de sterre in de Hoochstrate
[4] Bancha Claijs, huijsvrouwe van Jan Dirixen (doot)
[5] Cathelijne, weduwe van Gillis de Commer, wonende in de Pasteijstrate
[6] Francoijs Jacobs, metser, in de Hoochstrate

Met attestatiën, soo mondelingen als schrifftelicke
[7-8] Anthonij van de Casteele, canonier, ende Tanneken sijne huijsvrouwe, gecommen van Oostende
[9] Apollonius van den Houte, wonende t'Oostburch (attestatie)
[10] Joan de Neve, geseijt van de Voorde, burchmeester van de Vrije, commende van Bergen op Zoom
[11-12] Jan Gardenier, soldaet onder capiteijn Brixaux, gecommen van der Tholen, met sijne huijsvrouwe Catharine (attestatie)
[13-14] Herbert Herbertsen, soldaet onder capiteijn Brixeaux, gecommen van der Tholen met sijn wijff Elizabeth Stijffs
[15-16] Jan Werrebout ende sijn huijsvrouwe Janneken Gaijaerts, gecommen beijde van der Tholen
[17] Maijken Frans, huijsvrouwe van Anthonijs Weijts, van Rotterdam gecommen
[18-19] (Vlissingen 1604.12.38 [71] a Oostende: Mayken Kiens, huysvrouw van Cornelis Piel) Cornelis Piel, gecommen van Vlissingen, met Maijken Kiens, sijne huijsvrouwe (attestatie) (Vlissingen 1606.9.26 [5] a Sluis: Cornelis Pijls ende Mayken Kiens)
[20-21] Claijs Cornelissen ende Barbare, sijne huijsvrouwe, van der Veere (doot)
[22] Maijken Ancklé, gecommen wt de Fransche kercke tot Middelburch
[23-24] Michiel Janssen ende sijne huijsvrouwe
[25] Maijken Hubrechts, gecommen van Vlissinghen
[26] Pauwels Ruijsgoet28, gecommen van Vlissinghen
[27] Pleuntgen Danckaerts, huijsvrouwe van Francoijs Cloet
[28] Ritsaert Arentsen, in de Pijnasse wonachtich
[29] Tanneken Houcks, gecommen van Middelburch, woont hier op de Hoochstrate tot Jan Lips, schrijnmaker (Aardenburg 1606.1.15 [5] a Sluis: Tanneken Houcks, uxor Gillis Waeij, ketelaer; vertrocken ma)
[30-31] Pierre Sijmon, gecommen van Breda, met sijn wijff Clarette
[32] Cornelis Claijssen, vendrich onder capiteijn Oostrom (attestatie)

Het derde Avontmael nae de reductie, ghehouden den 6 julij 1605

Niewe aencomelingen
[1] Heyndrick Cornelis, yonckghesel van Zirixee, oudt 24 yaren, dienende op een oorloochschip legghende ter Hofstede, dewelcke in de openbaere vergaderinghe gedoopt is gheweest den 19 junij 1605 (attestatie)
[2-3] Doctor Vos met zijn huysvrouwe
[4] Heijndrick van Kellendonck29
[5] Christiaen de Vleeschower
[6] Jacob Lawrens, van Ostende30
[7] Jan Drabbe31
[8] Jeams Bancks, Engelschman
[9] Mayken Leenders, yongedochter (attestatie)
[10] Jochom Anthonis

Met attestatie, so mondelijck als schriftelijck
[11-12] Job du Rieu met zijn huysvrouwe32
[13] Balthasar Silberadt
[14] (Vlissingen 1604.12.28 [69] a Oostende: Josynken de Budt, weduwe van Hunrecht Wrede, vertrocken nae Sluys) Josijnken de But, weduwe van Hubrecht de Wreede
[15-16] (Vlissingen 1604.12.28 [81] a Oostende: Pieter Russchoet met Mayken, syne huysvrouw, vertrocken nae Sluys) Pieter Ruyschgoet33 ende Mayken zijn huysvrouwe
[17-18] François van Belle ende Janneken zijn huysvrouwe
[19-20] De heere van Mansaert met zijn huysvrouwe
[21] Adriaen Hessels, dienende onder capiteyn Cuyper
[22] (Vlissingen 1603.4.1 [15] b: Cornelis Lauwereiss, van Vlissingen, schipper; vertrocken nae Sluys) Cornelis Lauwerns
[23] Arriaentgen Aerts, jongedochter
[24] Pauwels Ruyschgoet
[25] (Vlissingen <1593.12.29: Pieter Hubrechtss, van Sluijs, varende man, ende Leentgen Heindricks, sijn huisvrouw, tevoren lidtmaet) Leenken Heindricks, weduwe van Pieter Hubrechts
[26-27] Pieter Daniëls ende Grietken Nouts, zijn huysvrouwe
[28] Janneken Fouan, weduwe van Jan Bauters (doot)
[29-30] Jacob Herbout ende zijn huysvrouwe Catelijne
[31-32] (Vlissingen 1603.9.30 [15] b: Susanneken Thessalons, jonge dochter van Vlissingen, wonende by haer ouders; vertrocken) Catelijne Hubrechts, huysvrouwe van Matthias Thessalon ende Susanna, zijn dochter
[33] Lieven de Walewaes, onder capiteyn Potters
[34-35] Charles Druart (doot), lieutenant van capiteyn Potter, ende zijn huysvrouwe (attestatie) (Aardenburg 1606.10.15 [1-2] a Sluis: Capiteyn Charles Druwart cum uxore; vertrocken; Zierikzee 1609.?.? [?] a Sluis: Catharina Druaert, weduwe van Charles Druaert)
[36-37] Gillis van Mullem ende Trijne Jans, zijn huysvrouwe
[38] Fox Andries, lieutenant van capiteyn Tithannia (attestatie)
[39] Jan Joppen, van Bommel (doot)
[40-41] Neesken Gerrits34 ende Mayken Gillis, haer dochter (attestatie)
[42] Janneken Pieters
[43] Mayken Pieters

Het vierde Avontmael nae de reductie, ghehouden den 23 octobris 1605

Nieuwe aencomelingen
[1] Jacob Clercks, adelborst onder de heere Van der Noot
[2] Jakemijne, huysvrouwe van Christiaen Valck
[3] Marinus Minne, baillu van Aerdenburch (Aardenburg 1606.7.16 [1] a Sluis: Marinus Minne, griffier; gestorven)

Met attestatie
[4-6] Ferdinandus Faukeel met zijn huysvrouwe ende dochter35 (attestatie)
[7-8] Meester Adriaen de Block ende zijn huysvrouwe (doot)
[9] Ambrosius Bruno (attestatie)
[10] (Vlissingen 1605.3.29 [9] b: Sara de Moor, jonge dochter van Vlissingen) Sara de Moor, huysvrouwe van Niclaes Dach (Vlissingen 1614.7.1 [31] a Sluis: Sara de Moor, van Vlissingen, weduwe van Nicolaes Dach; Vlissingen 1633.6.28 [2] a Leiden: Sara de Moor, weduwe van Niclaes Dag)
[11] Philips Francois
[12] Steven Mappas, lieutenant van capiteyn Donninck

Het vyfste Avontmael, gehouden binnen der stede Sluys na de reductie van dien den eersten january 1606

Angenomen met belijdenisse
[1] Matthieu du Trye, van Rysel, soldaet onder capiteyn Pottere in 't Casant (attestatie)
[2-3] Gillis Groeninck, comestable, met zijn huysvrouwe Catelijne Doenders, aen de Waterpoort
[4] Jan Marlinck36, in de Kerckstrate
[5] Anna van Boschuysen, weduwe van capiteyn Dach (doot)
[6] Maria Dach, jongedochter (attestatie)
[7] Niclaes Jansen, de meulenaer

Met attestatie
[8] Lijntgen, huysvrouwe van de sergiant Thiery
[9] Rachel Joye, weduwe van Jan de Bodequijn
[10] Judith Blondeau, dochter van Reinyer Blondeau
[11] Pieter Reynaire, van Gent (attestatie) (Aardenburg 1606.10.15 [4] a Sluis: Pieter de Reijniere, collectuer bij de Westpoorte; vertrocken ma)
[12] Lydia Maes, de huysvrouwe van Cornelis Florien (attestatie)
[13] Marten Mahu, onder de capiteyn Colve
[14-15] Mathijs Wieme ende Mayken Jans, zijn huysvrouwe (attestatie)
[16-17] (1605.1.14 [113-114] a: Joos Brusou, capiten, met zijn huijsvrouwe; attestaties) Capiteyn Jakes Bersaux37 ende zijn huysvrouwe [Anna Fox (Tops)] (Vlissingen 1611.3 [] a Sluis: Joanna Tops, weduwe van joncheer Jaques Brouxsaux; vertrokken naar Den Haag)
[18-19] Paulus Reyniers, lieutenant van capiteyn Jaques Brixaux, ende zijn huysvrouwe (attestatie)
[20] Goossen Jans, schipper van capiteyn Brixaux
[21] Mayken Candeel, huysvrouwe van Leenart Candeel, onder capyteyn Solve (attestatie)
[22-23] Cornelis van de Velde, vendrich van capiteyn Colve, ende Jaquemijntgen, zijn huysvrouwe (attestatie)
[24-25] Vincent Oortman ende Isabeau, zijn huysvrouwe (attestatie)

Het seste Avontmael nae de reductie, ghehouden den XXVI martij 1606

Aengecomen met belijdenisse
[1] Baven Mestach, van bij Ghent, wonende op 't casteel
[2] Wolf van Dinckle, provoost van de heer gouverneur (doot)
[3] Cateline Mayllarts, in de Kerckstrate
[4] Tonijntgen Bachoens, huysvrouwe van Gautier Bachoens, in de Kerckstrate
[5] Jaspart Aernouts38, van Ostende, in de Brughstrate
[6] Madelene Jans, huysvrouwe van Christiaen de Vleeschouwer

Met attestatie
[7] Elijabeth van Offenburch
[8] Elijabeth Willems, huysvrouwe van Gillis Fouan (attestatie)
[9] Jaqueline Poutoise, onder capiteyn Potter
[10] Jan Garouppi, onder capiteyn Goesberghe
[11] Stijntgen Jaspers
[12] Isaäc Godart, onder capiteyn Cabillau (attestatie)
[13] Valentijn le Sellier, onder capiteyn Colve
[14] Jan Ogier, dienende onder capiteyn Goesberghen (attestatie)
[15-16] Philips Vlaminck ende Elijabeth van Kerrebroeck, zijn huysvrouwe, tot de majoors
[17] Susanna Asloop, jongedochter, dienstbode van den voorschreve Philips Vlaminck (attestatie)
[18-19] Bartholomeüs de Backer ende zijn huysvrouwe Catelijne de Pape
[20] Anneken Coenen van Meurs
[21] Yoffrau Florence d'Overloope, huysvrouwe van yoncker Johan de Neve39

Het sevenste Avontmael nae de reductie, ghehouden den 2 julij 1606

Aenghecomen met belijdenisse
[1] Richart Cleerbert, van Berghen in Henegouwe, adelborst onder de capitein Goetsberghen (attestatie)
[2] Cateline Nayers, de huysvrouwe van Guillame de Nayer
[3] Jaquemine Vlees, jongedochter van Honschoote (attestatie) (Vlissingen 1611.1.2 a: Bartholomeüs Lampaert, van Vlissingen, ende Jackemyntgen Vleesch, van Hondschoote, pennewaarder, by de Vischmarckt, met attestatie van Sluys)

Met attestatie aengecomen
[4] Bartholomeüs van Breeweer, onder de compagnie van capiteyn Bernart
[5] Margeriete le Brun, huysvrouwe van Leenar Picque, adelborst onder capiteyn Hautain (attestatie)
[6] Lijsbeth Sconincks, jongedochter (attestatie)
[7] Sara van Surck, huysvrouwe van den hoochbaillu Maillart Mertens
[8] Pierre Hamieret
[9] Christofel Panten (Vlissingen 1616.3.29 [38] a Sluis: Christoffel Panthen)
[10-11] Jacob Leenarts ende Arriaentgen Arents, zijn huysvrouwe
[12-13] Robert Wassy ende Susanna Houcourt, zijn huysvrouwe (attestatie)
[14] Ussel Zeije, huysvrouwe van Jan Marlin (doot)
[15] Noël Beauvisage (attestatie)
[16] Elisabeth Jans
[17] Gillis du Chasteau (attestatie)
[18] Leonart Heindricks, lieutenant van de capitein Goetsberghen (attestatie)
[19] Andries Jans van de Velde
[20] Mayken Verhust, de huysvrouwe van Charles Ruylpot (attestatie)

Het achtste Avontmael nae de reductie, ghehouden den 8 octobris anno 1606

Met belijdenisse aenghecomen
[1] Josijne van Damme, weduwe van Jan Alaert

Met attestatie aenghecomen
[2-3] Capiteyn Bernart Plonchart ende zijn huysvrouwe
[4] Francois Naguet, vendrich onder capiteyn Grenu (attestatie)
[5-6] Maillaert Morillon, sergiant onder colonel Dorp; Comerijne (doot), de huysvrouwe van Maillart Marillon (Vlissingen 1616.6.26 a Sluis: Mailliart Morillon, sergeant onder de compagnie van capiteyn Dorp; vertrocken)
[7] Mayken, huysvrouwe van sergiant Adriaen, onder de compagnie van capiteyn Crom (attestatie)
[8] Mayken Frans, huysvrouwe van Anthony Weyts
[9] Maertgen Pawels40, huysvrouwe van Govaert Biels (doot)
[10] Neeltgen Lievens, huysvrouwe van Lieven de Wale
[11] Pierijntgen, de huysvrouwe van Nicasius Machtelinck
[12] Robert Burton, corporael van de adelborsten onder capiteyn Cock (attestatie) (Aardenburg 1607.1.21 [1] a Sluis: Robert Barton, soldaet onder capiteyn Dalanson; vertrocken ma)
[13] Thomas Coulon, chirurgien onder capiteyn Grenu (attestatie)
[14] Thomas Priaux, dienende onder capiteyn Bernart

Het 9 Avontmael nae de reductie ghehouden den 7 januarij 1607

Met belijdenisse aenghenomen
[1] Maerten Adriaens
[2] Joos van Temsche
[3] Jaquemijne Verdonck (attestatie)

Met attestatie aenghecomen
[4-5] Anthonie Calf ende zijn huysvrouwe (attestatie)
[6] Francois Moucheron, adelborst onder capiteyn Coen (attestatie)
[7] George de Montigni, edelman van 't gheschut
[8-9] Florentius Marci ab Halle met syn huysvrouwe41

Het 10 Avontmael nae de reductie, ghehouden den 8 aprilis 1607

Met belijdenisse aenghecomen
[1] Willem Jans, canonier in dese stadt
[2] Jacob Drabbe
[3] Jan Diericks de Vries
[4] Mahieu de Clerck
[5] Rachel de Meye
[6] Nicolas Masson, van Altwiller, dienende onder capiteyn Goesberghen (attestatie)
[7] Oguen Ulster, harnasmaker

Met attestatie aenghecomen
[8] Pieter Bouckaert, dienende onder colonel Dorp
[9-10] Philippe Calf ende Judith du Pont, zijn huysvrouwe
[11] Anthonie Malbran (attestatie)

Het XI Avontmael nae de reductie, gehouden den 1en julij 1607

Met attestatie aengecoomen
[1] Joris van der Heyden42
[2] Estine Hobert (attestatie)
[3] Jean de Forest (attestatie)
[4] Jean Duran (attestatie)
[5] Charlotte de la Porte Gober (attestatie)
[6] Bertram Gautier (attestatie)
[7] Heyndrick Simonszoon, veendrich onder capiteyn Logier
[8] Heyndrick Palmaert, sergiant onder de compagnie van capiteyn Logier
[9-10] Gillis Matyszoon Cooman (attestatie) ende Tanneken Gillis, syn dochter
[11-12] Mahieu de Frenoij, met syn huijsvrouwe Margriete, met attestatie onderteijckent van Joanne Regio, dienaer der Nederlantsche kerke binnen Londen

Met belydenisse angecomen
[13] Heyndrick Dircxzoon, van Dordrecht, adelborst onder capiteyn Logier, woonende bij de Bijl
[14] Jan Pieters, constabel binnen Sluys

Het 12e Avontmael nae de reductie, gehouden den 7en octobris 1607

Met attestatie aengecomen
[1] Adriaen Cornelis, gecomen van Vossemaer (Aardenburg 1610.7.4 [10] a: Adriaen Corneliss, soldaet onder capiteyn Paulus Reyniers; mav Sluijs, ondert. Job du Rieu; vertrocken ma)
[2] Anthonie Portael, lieutenant van capiteyn La Buyssière (attestatie)
[3-4] Denijs van Overvelt ende Mayken, zijn huysvrouwe, van Vossemaer gecomen (Aardenburg 1610.7.4 [4] a: Denijs van Overvelt, soldaet onder capiteyn Paulus Reyniers, ende zijne huijsvrouwe; mav Sluijs, ondert. Job du Rieu; vertrocken ma)
[5-6] Den capitaine Estienne de la Buyssière ende Paschijntken de Vrient, zijn huysvrouwe (attestatie)
[7-8] Jacob Jans ende zijn huysvrouwe, van Vossemaer gecomen
[9] Janneken van der Brugge, huysvrouwe van den vandrich onder capitaine Augustin43
[10] Jeremias Sergey, van Vossemaer gecomen
[11-12] Lieven Doens ende Mayken, zijn huysvrouwe, van Vossemaer gecomen (Aardenburg 1610.7.4 [6-7] a: Lieven Doens, soldaet onder capiteyn Paulus Reyniers, ende zijne huijsvrouwe; mav Sluijs, ondert. Job du Rieu; vertrocken ma)
[13] (Aardenburg 1607.1.21 [2] a: Maria Backer, uxor van Franchoijs Capperoen onder cap. Bovetius, mav Isendijk, ondert. Daniël van Laren) Maria Backer, huysvrouwe van Francois Capperoen (attestatie)
[14] Niclaes Cornelis, soldaet onder capitaiyne Logier (Aardenburg 1618.10.7 [4] a: Niclaes Cornelis, Blaubloeme, mav Sluis, ondert. Job du Rieu, woint op Sinte Cruijs; gestorven)
[15-16] Capiteyn Pauls Reyniers ende Mayken, zijn huysvrouwe (attestatie) (Avondmaal Aardenburg 1610.7.4: Capiteyn Paulus Reijnierss ende zijn huijsvrouwe; met attestatie van Sluijs, onderteeckent Job du Rieu; vertrocken met attestatie)
[17-18] Pieter van Noorweghe ende zijn (doot) huysvrouwe

Met belijdenisse aengecomen
[19] Albert Jans, wonende in de Kerckstrate in de Trouwe

Het 13en Avontmael nae de reductie, gehouden den 6 januarij 1608

Met attestatie aengecomen
[1-2] Adriaen Mertens, dienende onder capiteyn Crom, met Willemijntgen de Beer, zijn huysvrouwe
[3] Pierre Robert van Chartre, soldaet onder den capiteyn Du Menilet (attestatie)
[4-5] Cornelis van de Velde, lieutenant van den capiten Crom, met Jaquemijne, zijn huysvrouwe (attestatie)
[6] Gillis Stevenssoon
[7] Jan Dammaert (attestatie) (Aardenburg 1610.4.4 [9] a: Jan Dammaert, goutsmit, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu; Jaquemijne Panten, uxor van Jan Dammaert, mede mav Sluijs, ondert. Job du Rieu; vertrocken ma) (Zierikzee 1616.4.3 [?-?] a: Jan Dammaert, vettewarier, en Jaquemyntken Pantens, zijn huisvrouw, uit Aardenburg)
[8] Geertrud Fremaut, huysvrouwe van den lieutenant Schimmelpenninck
[9-10] Jaques de la Grandière, lieutenant van capiteyn Du Menilet, ende Marie, zijn huysvrouwe
[11] Neeltgen Jansen (attestatie)
[12] Mayken van de Sande, huysvrouwe van Jacob Stomp, schrijver van capiteyn Clerck (attestatie)
[13] Mayken Matthijsen (attestatie)

Met belijdenisse aengecomen
[14] Claes Dierricks, schipper, woonende op de Hoochstrate teghenover de Croone
[15] Jan Schimmelpenninck, lieutenant van capiteyn Olivier
[16] De commijs Joseph van Brienen
[17-18] Hans44 Ingendale, vendrich van capiteyn Hautain, ende Elisabeth Voet, zijn huysvrouwe (attestatie) (Veere 1614.5 a Sluis: Hans Ingeldale, vaandrig met vrouw, Warwijksestraat)
[19] Bersabe Voet, huysvrouwe van Jan Rijnsen (doot)
[20] Gillis Joosts (attestatie) (Aardenburg 1608.10.5 [2] a: Gillis Joosten, mede soldaet onder capiteyn Lijf-lander, mav Sluijs, ondert. Florentius Marci ab Halle; vertrocken ma)
[21] Goutier Tachoen
[22] Jacob Haykens45, wonende op de Hoochstrate tot de cuypers (attestatie)
[23-24] Michiel Sonnevijle (doot) ende Goolken Tijsen, zijn huysvrouwe
[25-26] Jan Bockaert ende Janneken, zijn huysvrouwe
[27] Anthonys Tijs, op de Hoochstrate tegenover Spaniën
[28] Janneken de Smith, vidua Willems
[29] Willemijne Kiekens, huysvrouwe van Cornelis Wouters, op de Hoochstrate (doot)
[30] Mayken Herbault (St. Anne 1635.4.14 [1] a: Mayken Herbouts. d'attestatie was ondert. David Lippens)
[31] Sara Herbault (attestatie)
[32] Jasper Verveer
[33] De commijs Niclaes Dach
[34] Anneken Jans van Steyn, van Swol, dienstmaecht van den doctoor
[35] Govert Baltens, van Schoonhoven (doot)
[36] Gratian de Lalane, adelborst onder capiteyn Pipiou
[37] Jean Foucqué46, adelborst onder capiteyn Pipiou

Het 14 Avontmael nae de reductie, ghehouden den 6 aprilis 1608

Met belijdenisse aengecomen
[1] Lowijs Dobbelaer, maior van Casant
[2-3] Guillame de Wolf ende Sentijne, zijn huysvrouwe
[4] Olivier Edelinck (doot)
[5] Bartholomæus Lampaert (attestatie) (Avondmaal Vlissingen 1611.1.2: Bartholomeüs Lampaert, van Vlissingen, ende Jackemyntgen Vleesch, van Hondschoote, pennewaarder, by de Vischmarckt, met attestatie van Sluys)
[6] Jan le Brun, chirurgien van capiteyn La Buissière (attestatie)
[7] Valentin du Burck, wonende tot Heyst (Waalse gemeente Aardenburg 1617.7.9 [1] a: Valentin du Burck, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu)
[8] Walran de Biencourt, onder de gouverneur
[9] Yonckfrauwe Alis van Grijse
[10] Yonckfrauwe Lowijsse van der Noot
[11-12] Melchior Vaillant, lieutenant van capiteyn Logier, met Mayken Poytiers, zijn huysvrouwe
[13] Jan Thiery, lieutenant van de heer Van der Noot
[14] Perijntgen Danckaerts, huysvrouwe van Guillam Danckaerts
[15] Dierick de Vries, sergiant van de heer Govers
[16] Willem ten Berghen, secretaris van de heer Govers (attestatie) (Avondmaal Vlissingen 1616.12.27: Willem ten Berghe, vendrigh van de capiteyn Broucsa, Roobrugghe, met attestatie van Sluijs)
[17] Jan van Huchten, adelborst onder d'heer Govers
[18-19] Rijquaert Winckels, met Adrianeken, zijn huysvrouwe
[20] Janneken Goethals, huysvrouwe van Jan Persoons
[21] Jan Vlaminck
[22] Noël Cornu, soldaet onder monseigneur D'Anchies (attestatie)
[23] Nicolas Cousin, soldaet onder monseigneur D'Ammon (attestatie)

Met attestatie aengecomen
[24] Lenaert Jacobs, wonende in Casant
[25] (Vlissingen 1606.3.27 [33] a: Pieter Snouck, jongeman van Vlissingen, schoenmaker, Lange Noordstraat, mav Baerlandt, vertrocken nae Sluis) Pieter Snouck, schoemaker (Aardenburg 1612.1.1 [8] a: Pieter Snoeck, schoen-maeker, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu; vertrocken)
[26] Catherine Bodequin (attestatie)
[27] Mayken Candeel, tot Slependamme
[28-29] Joris Jacobs ende Andriesken, zijn huysvrouwe (attestatie)
[30] Francijntgen Deruva, huysvrouwe van capiteyn Clerck
[31] Archambault de la Croye, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies (attestatie)
[32] Jan Paul, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies
[33] Jan Greal, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies (attestatie)
[34] Pierre d'Auribaudouye, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies (attestatie)
[35] Anthonie de Bertrandy, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies
[36] Jan Paguet, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies
[37] François Doresmieux, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies (attestatie)
[38-39] Nicolas Vaillant, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies, ende Antie Nairgeau47, zijn huysvrouwe (attestatie)
[40] Jan Fourquade, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies (attestatie)
[41] Jan Bacq, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies
[42] Jan Vedel, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies
[43] Jaques la Porte, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies (attestatie)
[44] Jan Capellan, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies
[45] Jan Philippe, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies
[46] Jaques Jaille, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies (attestatie)
[47] Jaques Justamon, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies
[48] Jan Gaillye, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies (attestatie)
[49] Beniamin la Faille, onder de compagnie van den capiteyn monseigneur D'Anchies
[50] Louis de Laucourt, onder de compagnie van monseigneur D'Ammon
[51] Pierre Grenier, onder de compagnie van monseigneur D'Ammon
[52] Jaques Bourduit, onder de compagnie van monseigneur D'Ammon (attestatie)
[53] Jaques Goutier, onder de compagnie van monseigneur D'Ammon (attestatie)
[54] Pierre de Serres, onder de compagnie van monseigneur D'Ammon (attestatie)
[55] Isaäc Drouillart, onder de compagnie van monseigneur D'Ammon (attestatie)
[56] Josias de Lorenseau, onder de compagnie van monseigneur D'Ammon (attestatie)
[57] Louis Aubry, onder de compagnie van monseigneur D'Ammon (attestatie)
[58] La Greffe, onder de compagnie van monseigneur D'Ammon
[59] La Branche, onder de compagnie van monseigneur D'Ammon
[60] Jacob du Prat, onder de compagnie van monseigneur D'Ammon
[61] Isaäc du Gonne, onder de compagnie van monseigneur Du Fort (attestatie)
[62] Nicolas Mignerolle, onder de compagnie van monseigneur Du Fort (attestatie)
[63] Jan de Roullerie, onder de compagnie van monseigneur Du Fort
[64] De vendrich Latour, onder de compagnie van monseigneur Du Fort (attestatie)
[65] Marcus Florentius ab Halle

Het 15 Avontmael nae de reductie, ghehouden den 6 julij 1608

Met belijdenisse aengecomen
[1] Jan Engele van Zittert (doot)
[2] Jan Persoons
[3] Cornelis Aertsen
[4] Heindrick Jans
[5-6] Jaques Bernart ende Elisabeth, zijn huysvrouwe
[7] Miche Turque, onder capiteyn La Buissière (attestatie)
[8] Pierre Martin, onder capiteyn D'Anchies (attestatie)
[9] Pierre Henry, onder capiteyn Baillart (attestatie)
[10] Matthijs Gransire
[11] Pierre Denise, onder capiteyn D'Anchies
[12] Robert Boson, onder capiteyn Couts
[13] Janneken Schoonackers
[14] Jaquemijne Veree48
[15] Mayken Aerts
[16] Mechelijnken Pieters

Met attestatie aengecomen
[17] Cornelis Mangelare
[18] Pieter de Wale (doot)
[19] Arriaen Reyns
[20-21] Anthonis Duim ende Mayken, zijn huysvrouwe
[22-23] Den capiteijn François Baillart ende zijn huysvrouwe
[24-25] Jan Smith ende zijn huysvrouwe

Het 16e Avontmael nae de reductie, gehouden den 5 octobris 1608

Met belijdenisse aengecomen
[1] Pierre Petit (attestatie)
[2] Gabriël Fleurençon49 (attestatie)
[3] Gilles Courbison (attestatie)
[4-5] Dederick van Elderen, lieutenant van capiteyn Varyck, met syn huysvrouwe
[6] Glaudijntgen Petyts, huysvrouwe van Joos van Teemsche

Met attestatie angecomen
[7-8] Meester Gerrit van Helderen ende syn huysvrouwe
[9] Heyndrick van Dwingeloo, sergeandt onder capiten Treslong
[10] Jan de Jager, vendrich onder capiteyn Achthoven
[11-12] Franchoys Kolpe, leutenant onder capiteyn Achthoven, ende syn huysvrouwe
[13-14] Henrick Janssen van As, adelborst onder de compagnie van capiteyn Achthoven, ende syn huysvrouwe
[15] Susanna van Casteel (attestatie)
[16-17] Franchoijs Cuisyn ende syn huysvrouwe
[18] Nicolas Lescherxi (attestatie)
[19] Joncvrouwe Francoise de Bon Marche, huysvrouwe van capiteyn Ram
[20-21] Hans Choël, soldaet onder capiteyn Achthoven, ende zijn huysvrouwe
[22] Zijtgen Gerrits, huysvrouwe van Gerrit Hubrechts

Het 17 Avontmael nae de reductie, gehouden den 4 january 1609

Met belydenisse angecomen
[1] Jaques de Gay
[2] Jacob Wilsoets
[3-4] François van Loemen ende Margeriete Thomas, zijn huysvrouwe
[5] Yonckfrouwe Jenne de Maude
[6] Magdelene, huysvrouwe van Pieter Everaerts (Aardenburg 1612.7.1 [1-2] a: Pieter Everaerts ende zijne huijsvrouwe, met mondelicke attestatie van meester Job du Rieu, minister tot Sluijs, woinende te Sinte Cruijs)
[7] Matthijs IJversom ende
[8] Sibert Hans, beyde soldaten onder capiteyn Helmanduyn
[9-10] Jan Carwet (doot) ende Marie de Lanoy (attestatie), zijn huysvrouwe

Met attestatie aengecomen
[11] Samuel van Ceulen, onder capiteyn Ram (attestatie)
[12] Esaie Anger
[13] Den capiteijn Philips Hautain
[14] Jacomijntgen Ployaerts
[15] Gillette Carpentier
[16] Jacobus Volmaer50 (attestatie)
[17] Pieter Everaerts (Aardenburg 1612.7.1 [1-2] a: Pieter Everaerts ende zijne huijsvrouwe, met mondelicke attestatie van meester Job du Rieu, minister tot Sluijs, woinende te Sinte Cruijs)
[18] Roc Bonnenfant (attestatie)
[19-20] (Avondmaal Vlissingen 1595.7.4: Cornelis Coorde, van Sint Laureys, schoenmaker, ende Janneken Aernouts, van Sint Marguerite, syne huysvrouw, Zuydstrate, vertrocken met attestatie nae Sluijs) Cornelis Coorde ende Janneken Arnouts, zijn huysvrouwe

Het 18en Avontmael nae de reductie, gehouden den 5en Aprilis 1609

Met attestatie aengecomen
[1] Pieter Mahu Poelvelt
[2] Jaquemijntgen Hurtels
[3] Marie Drovain, huysvrouwe van Henri Lietar (attestatie)
[4] Pierre du Fau
[5] Pierre le Noir (attestatie)
[6] Robert Sergeant (attestatie)
[7] Nicolas de Catlonne (attestatie)
[8] Gabriël de Chastonne (attestatie)
[9-10] Arriaen Verschrieck ende Josijne, zijn huysvrouwe

Met belijdenisse aengenomen
[11] Den ontfanger Louijs Bollongier51
[12] Jacob Bernarts, van Hulst, ende Grietgen van Nideken, zijn huysvrouwe
[13] Jan Maulpas, van Dordrecht
[14] Simon du Fayi (attestatie)
[15] Robert Hoteman (attestatie)

Het 19en Avontmael nae de reductie, gehouden den 5en julij 1609

Met attestatie aengecomen
[1-2] Gerard Bilouys ende Barbe Dieu, sijn huysvrouwe (Aardenburg 1615.4.5 [1-2] a: Geeraert Biloijs ende zijne huijsvrouwe, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu, woinen tot Sinte Cruijs; gestorven)
[3-4] Anthonie Calf ende Anselme, zijn huysvrouwe (attestatie)
[5] Laurens Boucquet
[6] Jaques le Plat
[7] Guillame Jenon (attestatie)
[8] Jan Robijn (attestatie)
[9] Elisabeth Corneille, huysvrouwe van Philippe du Castel
[10-12] Daniël Drogge ende Aelken Drogge, syn huysvrouwe ende haer dochter Mayggen Drogge
[13-14] Francois de la Croicx ende Catheline, syne huysvrouwe
[15] Noë Brasser (attestatie) (Aardenburg 1612.1.1 [9-10] a: Noë Brasseur ende zijne huijsvrouwe, mav Sluijs, ondert. Florentius Marci ab Halle; vertrocken ma)
[16-17] Gillis de Roo ende Noëlle, syn huysvrouwe

Met belydenisse angecomen
[18-19] Anthoni Imhoff (doot) ende Magdalene, syn huysvrouwe
[20-21] Christoffel Jongbloet ende Emmeken Martens, syn huijsvrouwe (met attestatie vertrek nae Dort)
[22] Matthijs Pietersen, soldaet onder capiteyn Helmanduijm
[23] Pieter Maerten
[24] Ariaen Quaers

Het 20 Avontmael nae de reductie, gehouden den 18 octobris 1609

Met belijdenisse [=attestatie] aengecomen
[1-2] (Vlissingen 1606.9.26 [] b: Tanneken Jans, van Middelburgh, huysvrouw van Gillis Arnoutss, varende man, Timmerwerff) (Vlissingen 1608.12.30 [] b: Gillis Arnoutss, van Oudenburgh, varende man, sijne huijsvrouw Tanneken Jans, tevoren lidtmaet, Jacobstrate, vertrocken naer Sluis) Gillis Arnouts ende Tanneken Jansen, zijn huysvrouwe
[3-4] Jacob Willems ende Janneken Dues, zijn huysvrouwe
[5] Abraham Muschebroeck (attestatie)
[6] Deliane Heindricx
[7] Maria Hardewijn, huysvrouwe van Gillis Hora (Vlissingen 1614.7.1 [] a: Phlips Michielss ende Maria Ardwijn, Langhe Noordstraet, mav Sluijs) (Vlissingen 1654.9.29 (1654.12.29) [] a: Maria de Hardewijn, weduwe van Philips Michielssen, mav de Groede, Ritthemse Markt)
[8] Tanneken Kijntsen52
[9] Joos Wittevrongele (Aardenburg 1613.1.6 [4] a: Joos Wittevrongele, mav Sluijs, ondert Job du Rieu, woont te Sinte Cruijs; vertrocken ma)
[10-11] Macx Willeman ende Paschijne van Lanschote53, sijn huysvrouwe (Aardenburg 1614.7.6 [16-17] a: Max Wijleman ende Paeschijne van Langschoote (gestorven), zijne huijsvrouwe, mav Sluijs, ondert. Florentius ab Halle)
[12] Maeijken de Vrient, huysvrouwe van Geleijn van Lanschote (attestatie) (Aardenburg 1613.4.7 [7] a: Maeijken de Vriendt, weduwe van Gheleyn van Lanschote, mav Sluijs, ondert Florentius Marci ab Halle, bij de Zuytpoorte; gestorven)
[13] Mayken de Wale ende
[14] Jorijne Rommelaers

Met belijdenisse aengenomen
[15] Jaques Brouxaux, lieutenant van capiteijn Ram
[16] Jan Bredenbach, vendrich onder de compagnie van den heere gouverneur Van der Noot
[17] Jan Inseville

Het 21 Avontmael naer de reductie, gehouden den 3 januarij 1610

Met attestatie aengecomen
[1-2] Cornelis Claessen, vendrich onder capiteyn Oostrum, ende sijn huysvrouwe (attestatie)
[3] Den sergiant maior David van Orliensen
[4-5] Jan Heindrics ende Hilliken, sijn huysvrouwe, onder de compagnie van joncker Arnout van Nivelt (attestatie)
[6-7] Robert Pieters ende Odou van Roij, sijn huysvrouwe, onder deselve compagnie (attestatie)
[8] Judith Duijn, huysvrouwe van Heindrick Jans Mouthaen
[9] Hercules Clauwaert
[10-11] Nicasius de Deckere ende Arrianeken, sijn huysvrouwe (Aardenburg 1613.7.7 [1-2] a: Niclaes de Deckere, muelenare, ende Adriaentgen, zijne huijsvrouwe; mav Sluijs, ondert. Florentius ab Halle; woinen in de Kerckstrate; vertrocken ma)
[12] Cateline Hartmans, jongedochter (attestatie) (Aardenburg 1618.7.1 [4] a: Catelijne Hertmans, uxor van Bartholomaeus Thomas, metselare, mav Sluis, ondert. Job du Rieu; vertrocken ma)

Met belijdenisse aengenomen
[13] Joos van der Waerden
[14] Jaques van Anger
[15] Abraham Prince
[16] Imon Mariage (attestatie)
[17] Jan Lievens, van Eedam, corporael onder capiteyn Oostrum
[18] Nicolas du Pré
[19] Dirricxken Wouters
[20] Catelijne van Ecke, huysvrouwe van Albert Jansen
[21] Jan Evers, wonende tot Medkercke

Het 22 Avontmael naer de reductie, gehouden den 4 aprilis 1610

Met attestatie aengecomen
[1] Gillis Hora (doot)
[2-3] Philips de Buissonne ende Janneken Mertens, sijn huysvrouwe (attestatie)
[4] Pierre Feutres
[5] Bernaert van der Borch (attestatie)
[6-7] Adriaen Rijckaert ende Sara Deckers, sijn huysvrouwe
[8] Gabriëlle van de Walle
[9] Anna Waddens
[10] Pierre Renault

Met belijdenisse aengenomen
[11] Carel Boudrier
[12] Jan de Coninck
[13] Anthonij Willemsen
[14] Heindrick Muijs
[15] Joos Vercamme
[16-17] Lowijs de Raet ende Willemine, sijn huysvrouwe
[18] François Belliaert
[19] Jaquemine Wouters
[20] Tanneken Bastiaens
[21-22] Clément Fremaut ende Cateline Beliaert, sijn huysvrouwe
[23] Cateline Corbisie
[24] Marie Bondue

Het 23 Avontmael naer de reductie, gehouden den 3en julij anno 1610

Met belydenisse angecomen
[1] Lysbeth van Roosbeke
[2] Neeltgen Hubrechts (Aardenburg 1612.7.1 [4] a: Adriaen Rens ende Neeltgen Hubrechts, zijne huijsvrouwe, mav Sluijs, ondert. Florentius Marci ab Hall, wonende mede te Sinte Cruijs)
[3] Marcus Clout
[4] Aert van Buckhoven
[5] Philips Mouthane
[6] Magdalena Burlerij
[7] Josijntgen Philips
[8] Pijrone Raets
[9] Jan van Dort
[10] Jan Cleervout
[11] Pier Desoubrij
[12] Charel de Reugri (attestatie)

Met attestatie
[13] Simon Lambrechts (attestatie)
[14] Charel Nachttegaele
[15] Margaritie Maijeur (attestatie)
[16-17] Boudevijn Borgoes met Christyne, syn huijsvrouwe
[18-20] Joos Dissonvièle met Barbara, sijn huijsvrouwe ende Lucas Dissonvièle, sijn soone
[21] Caspar Cupersmidt, van Crijtzenach

Het 24en Avontmael naer de reductie, ghehouden den 3 octobris 1610

Met attestatie aengecomen
[1-2] Lodwick Lommelinck ende zijn huysvrouwe
[3] Hubrecht Claesszoon
[4] Lambrecht Lambrechtszoon
[5] Philips Michielsen (Avondmaal Vlissingen 1614.7.1: Phlips Michielss ende Maria Ardwijn, Langhe Noordstraet, met attestatie van Sluis)
[6] Jerome Wallem
[7] Jaques Frutier (attestatie)
[8] Hermes van Dale
[9] Marie Gilteraen
[10] Catelijne, huysvrouwe van Heindrick de Witte
[11] Barbel de Corbehem
[12] Jaquemine Daniëlsen
[13-14] Naentgen, weduwe van Charel Boone (attestatie), ende Sara, hare dochter

Met belijdenisse aengecomen
[15] Bernaert Aertssen
[16] Mayken van Binnenbeke, huysvrouwe van Joos van der Waerde
[17] Jaquemijne Arriaensen, huysvrouwe van Robert Patrick
[18] Aechtgen Heindricksen, huysvrouwe van Jan Block

Den 1 januarij 1611 het 25en Avontmael nae de reductie gehouden

Met attestatie aengecomen
[1] Jan Crillon
[2] Adriaen de Hertoghe
[3-4] Pieter Corijnssen ende zijn huysvrouwe
[5] Marc Robistion (attestatie)
[6] Angeniete Stevenaers, huysvrouwe van Hermes van Dale

Met belijdenisse aengecomen
[7] Mels van der Bruggen
[8] Willem Jansse de Roo
[9] Thomas de Custer
[10] Anthoni Jes
[11] Philips van Eede (attestatie)
[12] Jan Gleij, onder capiteyn Logier (attestatie)
[13] Lenaert Weijts
[14] Mayken Cloets
[15] Elizabeth Lams

Het 26 Avontmael naer de reductie, gehouden den 3 aprilis anno 1611

Met attestatie aengecomen
[1] Jan Smith, lieutenant van capiteyn Cnock (attestatie)
[2] George Schelton, diende onder deselve compagnie (attestatie)
[3-4] Jan Caron, dienende onder capiteyn Logé, ende zijn huysvrouwe (attestatie)
[5] Gedeon de la Mer, onder capiteyn Halewijn (attestatie)
[6-7] Jacob Jooszoon ende Segerine Hermans, zijn huysvrouwe
[8] (Vlissingen 1606.3.27 [14] b: Perijntge Tollenaers, van Brugge, huijsvrouw van Cornelis Tollenaer, schiptimmerman, Timmerwerf, vertrocken man Sluys) Perijntgen Jacobsen, huysvrouwe van Cornelis Tollenaer
[9] Anna d'Assevale, huysvrouwe van François Belliart
[10] Judith Grardelle, huysvrouwe van Philippe Marie

Met belijdenisse aengecomen
[11] Niclaes de Brouckere
[12] Jan Noenart
[13] Niclaes Heindricssen
[14] Baujois de Molinguien, onder capiteyn Hautein
[15] Marin Brasseur, onder capiteyn Logé (Aardenburg 1612.1.1 [11] a: Marijn Brasseur, filius, mede mav Sluijs, ondert. Florentius Marci ab Halle; vertrocken ma)
[16] Debora de Crois (attestatie)

Het 27 Avontmael naer de reductie, gehouden den 4en julij 1611

Met attestatie angecomen
[1-2] Jonckheer Nicolaes Colve ende jonckvrouwe Helena van Rijswyck, syn huysvrouwe (Aardenburg 1617.1.1 [1-2] a: Den heer governuer Nicolaes Colve ende juffrouwe Helena van Rijswijck, zijne huysvrouwe, mav Sluijs, ondert. L. van der Eijcken)
[3] Jan Wolsser
[4] Catelyne Cupers
[5] Frou Scherffs, huijsvrouwe van de vendrich van Jetterzum, hopman
[6] Jan Couwesijn, huijsvrouwe van Gillis Taijspol
[7] Pieter Florissone
[8-9] Sampson Parmentier met syn huysvrouwe
[10] Mahiu Hardeman54
[11] Michiel Bone55
[12] Jan David (attestatie)
[13-14] Francois Mariage ende Jaquemine Lammens, zijn huysvrouwe (Aardenburg 1635.10.6 [7-8] a: Francois Mariage, Jaquemintgie Lam, sijn huijsvrouwe)
[15] Pieter van Biesbroeck (attestatie)
[16] Magdalena Geermans (attestatie)
[17] (Aardenburg 1610.4.4 [21] b: Aefgen Gerrits, uxor Gillis Goossens, schoenmaecker op de Elder-schans; vertrocken ma) Aefgen Gerrits, huijsvrouwe van Gillis Goosens (Aardenburg 1612.7.1 [6] a: Aefken Geeraerts, uxor van Gillis Joos, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu; Vertrocken ma)
[18-19] Jacob van den Walle ende Tanneken van den Varent, syn huysvrouwe
[20] Mayken Bogaerts (attestatie)
[21] Jacob de Hondt

Met belijdenisse angecomen
[22] Philippe Marie
[23] Marguerite Roels
[24] Lievine du Menoir (attestatie)
[25] Lysebeth Claes
[26] Martijne de Raet
[27] Frémin Caron (attestatie)

Het 28 Avontmael, gehouden naer de reductie den 2 octobris 1611

Met attestatie aengecomen
[1-2] Capiteijn Pieter van Calcar ende Sara, zijn huysvrouwe
[3-4] Wouter van Bilaert56, lieutenant ende Susanna, zijn huysvrouwe
[5] Pieter van Bilaert
[6-7] Pieter van Uffelen ende Margareta Martens, zijn huysvrouwe
[8] Jaquemine Verhagen
[9-10] Pieter Simons, vendrich onder de compagnie van capiteyn Cabillau, ende Adrianeken Balde, zijn huysvrouwe
[11] Damaris Arnouts, huysvrouwe van Hiëronimus Mallen
[12-13] Severijn Hoeymaker, lieutenant van capiteyn Seroskercke, ende Mayken, zijn huyusvrouwe (attestatie)
[14-15] Guillame Bleffier, sergiant onder deselve compagnie, ende Baldine Jacobse, zijn huysvrouwe (attestatie)
[16] Anthoni Orteau, adelborst onder de compagnie van capiten Potteij (attestatie)
[17-18] Joncker Adriaen van Duynbeke, vendrich van capiten Gistelles, ende jonckfrouwe Christina Schroofs, zijn huysvrouwe
[19-20] Martijntgen, huysvrouwe van sergiant Croes, ende Perijntgen, haer dochter
[21] Sijtgen, huysvrouwe van Guillame de Riddere
[22] Baudwijn de Halve, soldaet onder capiten Seroskercke
[23] Andries Strael ende
[24] Hans Hermansen, onder de compagnie van capiten Seroskercke
[25-27] Maurits Lammens ende Janneken, zijn huysvrouwe, ende Margeriete Soete, hare suster

Met belijdenisse aengenomen
[28] Doctor Adrianus van der Burcht
[29] Pierre Mariage
[30] Nicasen van den Abeele
[31] Elizabeth Wouters, huysvrouwe van Willem Janssen
[32] Mayken Leijnssen, huysvrouwe van Thomas de Custer
[33] Joncker Philips de Peschaut

Het 29 Avontmael, gehouden na de reductie den 1en decembris 1612

Met attestatie angecomen
[1-2] Abraham l'Empereur ende Christyna, syn huysvrouwe
[3] (Aardenburg 1610.1.3 [7] a: Fransoijse Drammont, uxor van Jaques Messue; oock mav Calais, ondert. J. Pannelius, vertrocken ma) Fransoyse Drammont, huysvrouwe vann Jaques Mossue
[4] Mayken, de huysvrouwe van Anthoni Orteau (attestatie)
[5] Gomaer Colve (attestatie)
[6] Philippine Alberts
[7-8] Johan Daniël ende syn huijsvrou (attestatie)
[9-10] Jaques du Maes ende sijn huysvrou (attestatie)
[11] Lieven van Wanseel, leutenant van capiteyn Colve (Aardenburg 1618.4.1 [1] a: Lieven van Wanseele (vertrocken), liutenant van den governuer Colve, ende Maria d'Hauwerts (gestorven), zijne huijsvrouwe, mav Sluis, ondert. L. van der Eijken
[12] Juffrou Heylwich van Ostrum, huysvrou van capiteyn Seroskercke (attestatie)
[13] Anneken Jans, huijsvrou van Jan Schrevel
[14] Dignus Ingelsen, in't 's landts dienst onder capiteyn Hoimacker (doot)
[15] Margriet, huysvrou van Christiaen, adelborst onder capiteyn Cabelliau
[16-17] Jasper Bruner ende Martyne de Fine (attestatie) (Aardenburg 1612.7.1 [29-30] a: Jaspar Brune et sa femme Martine de Fibe, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu)
[18] Fancois Matton
[19] Jan de Coster, van Brussel
[20] Elysabyth Goens, huysvrou van Pauwels Goens, sergeant onder capiteyn Cabeliau
[21-23] Capiteyn Kerrij met syn huysvrouwe ende haer zuster

Met belijdenisse angecomen
[24] Mayken Cornelis
[25] Jaques Hugo
[26] Elyzabeth Dauwaerts (St. Anne 1628.1.6 [2]: Nicolaes de Vos, baljou; Elisabeth de Vos syn huysvrouwe, is met attest. vertrocken naer Sluys)
[27] Cornelia Bergois
[28] Arnout Servaes

Het 30 Avontmael naer de reductie, ghehouden den 1 aprilis 1612

Met attestatie aengecomen
[1-2] Jonckheer Jan Fortius ende jonckfrauwe Glaude Pottey, zijn huysvrouwe (attestatie)
[3] Johan Serve, soldaet onder capiteyn Kemmenits
[4] Willelmus Myllerius, dienende onder de compagnie van capiteyn Slingsby
[5] (Aardenburg 1612.1.1 [11] a: Marijn Brasseur, filius, mede mav Sluijs, ondert. Florentius Marci ab Halle; vertrocken ma) Marijn Brasseur
[6] Frederick Roose, soldaet onder capiteyn Kemmenits
[7] Margriete Sanders, huysvrouwe van Pieter Bode
[8] Willem Lovelas, lieutenant van capiteyn Kerry
[9] Jacob van Ponfort
[10] Philips van den Eede

Met belijdenisse aengecomen
[11] Meester Jan Deuwelen ende
[12] Meester Jaques Deuwelen
[13] Gillis Tayspijl
[14] Pieter Swingedou
[15] Hans Cueninck, soldaet onder capiteyn Calcar
[16] Cornelis Huygensen Meijna
[17] Cornelis Outermans (attestatie)
[18] Heindrick Geeraerts, sergiant onder de compagnie van capiteyn Potteij (attestatie)
[19] Lawrensken van Dender, huysvrouwe van Pieter Janssoon
[20] Lowijseken van der Eecke, weduwe van Guillame van Damme
[21] Cateline van Oker, huysvrouwe van Oguen Hulster
[22] Gillette Boffels, weduwe van Joos Tops
[23] Janneken de Vos (Aardenburg 1617.7.2 [5] a: Paulus de Swerte (gestorven) cum uxore, mav Sluijs)
[24] Jaquemine Shasen

Het 31 Avontmael naer de reductie, gehouden den 30en junij 1612

Met attestatie angecomen
[1-2] Willem Kirwere, capiteyn, met syn huysvrouwe Jacomijne (attestatie)
[3-4] Francoijs Chilibert, vendrich onder capiteyn Meteren, met Anneken, syn huysvrouwe
[5] Mayken Sanders, van Kniphusen
[6] Mayken Jaspers, jongedochter
[7] Maria Janssen, huysvrouwe van den vendrich van de compagnie van capiteyn Kirver (attestatie)
[8-9] (Serooskerke 1609.10.25 b: Jan Rijcx en sijn vrouw Mayken Pieters; man Sluis) Jan Rycx ende Mayken Pieters, syn huysvrouwe
[10] Margriete de Petite Balles
[11] Paul Lauchaij, soldaet onder de compagnie van capiteyn Finf (attestatie)
[12-13] (Aardenburg 1612.1.1 [9-10] a: Noë Brasseur ende zijne huijsvrouwe, mav Sluijs, ondert. Florentius Marci ab Halle; vertrocken ma) Noë Brassuer ende syn huijsvrouwe
[14-15] Pierre Grilbouval57, sergeant van capiteyn Finf, ende Marie des Marels, syn huysvrouwe (attestatie)
[16-17] Meester Aernout Paes ende Josynken, syn huysvrouwe
[18] Evert Aertszoon, adelborst onder capiteyn Kirwer
[19-20] Marinus Janssen Celleman ende Heijnwijf Marinus (Zierikzee 1614.3.30 [?] a: Marinus Jansz. en Heynwyff, zijn huisvrouw, op de Meet, uit Sluis)
[21] Marie van Belle jongedochter
[22] Maiken de Hertoge
[23] Jaques Jonteyn, soldaet onder capiteyn Paul Reyners

Met belijdenisse angecomen
[24] Hans Botentael
[25] Mayken Oliviers
[26] Willemijne Lievens
[27] Catelyne van der Balck
[28] Evert Evertsen (Aardenburg 1614.7.6 [12] a: Evert Everts ende Esther Vleeschouers, zijne huijsvrouwe, mav Sluijs, ondert. Florentius ab Halle, woinende bij de Suijtpoorte; vertrocken ma)

Het 32 Avontmael nae de reductie, gehouden den 6en octobris 1612

Met attestatie angecomen
[1] Den commissaris Daniël van Bombergen
[2] Georgen Bernaert, soldaet onder capiteyn Jehan Haylly
[3-4] Robbert Massy, leutenant onder capiteyn van der Mers, met syn huysvrouwe (attestatie)
[5-6] Jan Ingedaele, vendrich onder capiteyn van der Mers, met syn huysvrouwe (attestatie)
[7] Jan Janssen, van der Veer, corporael onder de compagnie van capiteyn Ram (attestatie) (Vlissingen 1616.6.26 [] a: Jan Janss, van der Vere, met Anneken Adriaens, zijn huysvrouw, Peerdestrate, mav Sluijs)
[8] Cornelis Joos
[9] Abraham Prince (attestatie)
[10] Nathanael de Raet
[11] Jan van Acker (attestatie)
[12-13] Pieter de Bois met syn huysvrouwe
[14-15] Aert Lodewicxen ende Margriete Aertsen
[16] Lybaert Nijsen (attestatie)
[17] Pierre Feutrel
[18] Benoist Brichus
[19] Anna van Belle
[20] Janneken Wassy, de huysvrouwe van Jan Rimsen, soldaet onder capiteyn van der Merssen (attestatie) (Veere 1619[=1614?].5 a Sluis: Janneken Wassij, vrouw van J. Rijmse, Baliustraat)
[21] Susanna Quaclaes, huysvrouwe van Jaques de Horne
[22] Philippe du Chasteau, soldaet onder capiteyn van der Merssen (attestatie)
[23] Jan Carwet, soldaet onder capiteyn van der Merssen (doot)

Met belydenisse angecomen
[24] Francois Ente de jonge
[25] Josyntghen Minne
[26] Tanneken Gerbol
[27] Catelyne Thassalon
[28] Catelyne du Bois
[29] Syntghen Willemse

Het 33en Avontmael naer de reductie, ghehouden den 6en januarij 1613

Met attestatie aengecomen
[1-2] Den capiteyn Samuel Casembroot ende Anna Romains, zijn huysvrouwe
[3-4] Den sergiant Jan Catoir ende Diosina, zijn huysvrouwe
[5] Heindric Diericxsen Toxijn (attestatie)
[6] Jaques Jaille
[7] Thomas Ansseau
[8] Pierre Souchay
[9] Joncfrau Helena Potteij
[10] Maria de Backer, huysvrouwe van Franchois Capron (attestatie)

Met belijdenisse aengecomen
[11] Daniël de Gheijter
[12] Albrecht Arnouts
[13] Clément Ogier
[14] Franchois Willeroen
[15] Jan de Moor
[16] Anthony van den Eede
[17] Mayken Asseels
[18] Adrianeken van der Leije
[19] Proontgen Staessens
[20] Catharina, huysvrouwe van meester David van Orléans
[21] Barbel Sarregons (Aardenburg 1620.7.5 [2] a: Barbara Sarragoens, uxor van den baliu Pieter de Raedt, mav Sluijs, ondert. L. van den Eijcken)
[22] Tanneken van Orléans
[23] Janneken Buicks (attestatie) (Vlissingen 1614.7.1 [14] a: Janneken Buycks, Nieustrate, mav Sluijs)
[24] Geertruyd Florents van Halle

Het 34en Avontmael naer de reductie, gehouden den 7en aprilis 1613

Met attestatie aengecomen
[1-2] Jacob de Hager ende Lynken Aelvoet, syn huysvrouwe
[3-4] Jaques Deckere met Elysabeth, syn huysvrouwe
[5] Jan Paes
[6-7] Henry Letaert met Maria Druvain (doot)
[8] Mevrauwe Van Aefskercke
[9] Jaques Verhouve (Vlissingen 1620.1 [] a: Jacob Jacobs Verhoeven, van Brugge, mav Sluys, Corte Noordstraet)

Met belijdenisse angecomen
[10] Niclaes Esen (doot)
[11-12] Olivier Heyndricx met Elizabeth Jans
[13] Betghen Heyndricx
[14] Sara Willems
[15] Judith van der Clyte
[16] Joes Claeszoon
[17] Anthoni Jans
[18] Bartholomeüs Stremmius (attestatie)
[19] Jonckfrauwe Maria van Aefskercke

Het 35en Avontmael naer de reductie, ghehouden den 7en julij 1613

Met attestatie aengecomen
[1-2] (Aardenburg 1610.7.4 [1-2] a: Cap. Paulus Reijnierss ende zijn huijsvrouwe; vertrocken ma) Capiteyn Pauwels Reijniers ende zijn huysvrouwe (attestatie)
[3] David Reijniers, lieutenant (attestatie) (Aardenburg 1625.10.5 [2] a: den liutenant David Reijniers, met Cathalina Eggericks, zijne huijsvrouwe; gecomen van Isendijck, mav W. Comantius; vertrocken ma)
[4] Samuel Reijniers, vendrich (attestatie)
[5] Pauwels Reyniers de jonghe (attestatie)
[6] Ester Reijniers (attestatie)
[7-8] (Aardenburg 1610.7.4 [3] a: Wouter de Poorter, sergeant onder capiteyn Paulus Reyniers, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu) Wouter de Poorter, sergiant (attestatie), met zijn huysvrouwe Tanneken Jacobs (doot)
[9-10] Pieter de Poorter, sergiant, met Jaquemine, zijn huysvrouwe (attestatie)
[11-12] (Aardenburg 1610.7.4 [4-5] a: Denys van Overvelt, ende zijne huijsvrouwe, soldaet onder cap. Paulus Reyniers, mav Sluys, ondert. Job du Rieu) Denijs van Overvelt, sergiant des armes, ende Heindrixken Huybrechts, zijn huysvrouwe (attestatie)
[13] Marinus Janssen (attestatie) (Aardenburg 1625.10.5 [12] a: Marinus Jans, gecomen van Isendijcke, mav W. Comantius; vertrocken ma)
[14] Joos Jonckheer (attestatie) (Aardenburg 1625.10.5 [8] a: Joos Jonckheer, cap. des armes, met Maeijken zijne huijsvrouwe, gecomen van Isendijcke, mav W. Comantius; vertrocken ma)
[15-16] (Aardenburg 1610.7.4 [6-7] a: Lieven Doens ende zijne huijsvrouwe, soldaet onder cap. Paulus Reyniers, mav Sluys, ondert. Job du Rieu) Lieven Doens ende Anna van Parij58, zijn huysvrouwe (attestatie)
[17] (Aardenburg 1610.7.4 [10] a: Adriaen Corneliss, soldaet onder cap. Paulus Reyniers, mav Sluys, ondert. Job du Rieu Arriaen Cornelissoon (attestatie)
[18] (Aardenburg 1610.7.4 [8-9] a: Absolon de Boeuf ende zijn schoonmoeder, soldaet onder capiteyn Paulus Reyniers, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu) Absalom de Beuff (attestatie) (Aardenburg 1625.10.5 [4] a: Absolon de Buf, sergeant met zijne huijsvrouwe Anthonette Wante; gecomen van Isendijck, mav W. Comantius; vertrocken ma)
[19-20] Geeraert de Costere ende Lijsbeth, zijn huysvrouwe
[21] Guillame de Lanoij
[22] Jacob Melion (attestatie)
[23] Hiëronymus Hubertsen (attestatie) (Veere 1614.5 a Sluis: Hijeronimus Hubert, Wagenstraat)
[24] Lijsbeth Antheunis, huysvrouwe van Hubrecht Janssoon
[25] Arriaentgen Herbertsen, huysvrouwe van Jeremias Doens (attestatie)
[26] Christine van Belle
[27] Mayken Bakemans
[28] Ester de Vleeschouwer, huysvrouwe van Evert Evertssoon (Aardenburg 1614.7.6 [13] a: Evert Everts ende Esther Vleeschouers, zijne huijsvrouwe, mav Sluijs, ondert. Florentius ab Halle, woinen bij de Suijtpoorte; vertrocken ma)

Met belijdenisse aengenomen
[29] Amarens Jans
[30] Dirick Aelbertssen (Aardenburg 1621.10.3 [3] a: Dierck Aelbrechts, mede soldaet onder cap. Brakel, mav L. van der Eijcken)
[31] Jan de Vloo
[32] Maeyken van Heule (attestatie)
[33] Claerken van Roosbeke
[34] Jaquemine Lievensen

Het 36 Avontmael nae de reductie, gehouden den 6en octobris 1613

Met attestatie angecomen
[1] Pieter de Luecker
[2] Jan van Ackere
[3] Susanna Quaclars, huysvrou van Jaques de Horn
[4-5] (Aardenburg 1612.7.1 [5] a: Gillis Joos, schoenmaeker, mav Lilloo, ondert. Cornelius Bosschart, woint in het quartier van den governuer; vertrocken ma) (Aardenburg 1612.7.1 [6] a: Aefken Geeraerts, uxor van Gillis Joos, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu; Vertrocken ma) Gillis Joosten, soldaet59, met Agatha Gerritsdochter
[6] Susanna Lamont (Aardenburg 1625.10.5 [28] a: Sara Lamont, mav Sluijs, ondert. D. Lippens)

Met belydenisse angecomen
[7] Rijquaert van Wateren
[8] Marie Willems, weduwe van Pieter Janssen
[9] Lijntghen Thomas, huysvrouwe van Ariaen Cornelis

Het 37en Avontmael nae de reductie, gehouden den januarij 1614

Met attestatie aengecomen
[1] Andries Parent
[2] Maeijken Frans, huysvrouwe van Jaques Hauteijn
[3] Magdeleene Jaspersen
[4-5] Jan Baert ende Abigail van de Velde, zijn huysvrouwe (attestatie) (Aardenburg 1614.7.6 [14-15] a: Jan Baert ende Abigail van de Velde (gestorven), zijne huijsvrouwe, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu, woinen in de Kerckstrate)
[6] (Avondmaal Vlissingen 1610.10.3: Neelken Leyns, jonge dochter van Vlissingen, eoonende by Betgen Palincks, Lange-Noord-straat, vertrocken met attestatie na Sluys) Neelken Leijns

Met belidenisse aengecomen
[7] Gillis Coolaertsen
[8] Jan Bataillie (Avondmaal Vlissingen 1621.12.28: Jan Bataille, van Sluis, ende Neelken van Noorwegen, syne huisvrouw, Langenoortstraete, met attestatie van Sluis)
[9] Lowijse van de Langevelde
[10] Janneken Asseels
[11] Sara Jans
[12] Cateline van Belle
[13] Cateline Traetsen
[14] Thomijntgen Heindrics

Het 38 Avontmael na de reductie, gehouden den 6en aprilis 1614

Met attestatie
[1] Caleb le Deux (attestatie)
[2] Piere Cavelle (attestatie)
[3] Jan Charles (attestatie)
[4] Jan Beguijn (attestatie)
[5] Anthoine Verdier (attestatie)
[6-7] (Aardenburg 1613.1.13 [4] b: Marie des Champs, dv Pierre des Champs) Jaques Clergeau, Marie des Champs, syn huysvrou (attestatie)
[8] Leunken Heijndricx
[9] Sara van den Dale
[10] Gillis Matruyt

Met belijdenisse aengenomen
[11] Rogier Buckler
[12] Jaques Jacobssoon
[13] Cateline Mangelaersen
[14] Janneken Stronder
[15] Mayken Jansen
[16] Mayken Perensen
[17] Susanna Perens
[18] Mayken Reubensen
[19] Jonckfrouwe Josina de Neve

Het 39 Avontmael nae de reductie, gehouden den 6en july 1614

Met attestatie angecomen
[1-2] Joncheer Hendrick de Tottere ende syn dochter jocffvrou Maria
[3-4] Jan Bimont, tanborijn, met syn huysvrouwe, onder capiteyn Hamborch
[5] Heyken Jans, huijsvrouwe van sergant onder capiteyn Hamborch
[6-7] Cornelis Cornelissen ende Goolken Frans
[8-9] Maljaert Morlion ende Commerine, sijn huysvrouwe (attestatie)
[10] Maria de Chars, huijsvrouwe van Jacques Clergau (attestatie)
[11] Guilliaem de Poetere
[12] Hans Leis
[13-14] Lieven de Vablois en Neelken Baudewijns, syn huysvrouwe
[15-16] Hendrick Strobant ende Mayken van Ewijck, syn huysvrouwe
[17] Lisebeth Adriaens
[18] Jaquemine Hurters ende
[19] Jaquemyne Adriaens
[20] Jan Raijmaekers
[21] Gillis Janssen
[22-23] Meester Abraham van den Beke met syn huysvrouwe (Vlissingen 1630.7 [] a: Abraham van de Beke en syn huysvrouw Susanna Swaefs, mav Sluys, Suydstrate)
[24-25] Sebastiaen Storm met Lisebeth, syn huysvrouwe
[26-28] Jacob Calff met syn huijsvrouwe ende Maria Calff, syn dochter
[29-30] Lenaert Willemsen, leutenant met syn huijsvrouwe
[31] Jan van Es ende
[32] Hans Jorenszoon, corporalen
[33] Hans van Gosselaer, adelborst
[34] Mathys Luijcx
[35] Mayken Heyndricksdochter, huysvrouwe van Jan Calff
[36] Lysbeth Cornelisdochter, huysvrouwe van Joos de Cuijper
[37] Grietghen Jans, huysvrouwe van Hans Joriszoon
[38-39] Servaes Roelandt, corporaal met syn huysvrouwe (Aardenburg 1617.1.1 [3-4] a: Roelant Servaes, corporael onder den heer governuer, ende Maeijken Philips, zijne huijsvrouw, mav Sluijs)
[40-41] Mathys du Trye ende Maijken van den Berge
[42] Louijs Blonde (attestatie)
[43-44] Leendert Eger ende Tanneken Pieters (attestatie) (Avondmaal Vlissingen 1616.6.26: Lenaert Eger, dienende onder capiteyn Broucsaux, Scherminckelstraet, met attestatie van Sluijs, vertrocken)
[45] Jeroen du Baer
[46-47] Cornelis van de Velde met Petronnella Storms, syn huysvrouwe (Avondmaal Vlissingen 1616.9.27: Cornelis van de Velde, lieutenant van capiteyn Oorp?, ende Petronelle Storms, zyn huysvrouw, by den nieuw watermolen, met attestaie van Sluys)
[48] Neelken van de Linde (attestatie)
[49] Wynken Jans
[50] Pieter de Haes

Met belydenisse angecomen
[51] Pieter de Cherff
[52] Clara Plante (Vlissingen 1621.6 [] a: Ambrosius Geeraerts ende syne moeder Claerkjen Plante, mav Sluys, Marct)
[53] Justyna de Hane
[54] Peryntghen Proest

Het 40en Avontmael naer de reductie, gehouden den 5en octobris 1614

Met attestatiën angecomen
[1] Pieter Faunius (attestatie)
[2] Sara van Surch
[3] Heiltghen Jans
[4] Richaerdt Smedt (attestatie)
[5] Mayken Gisbrecht (attestatie)
[6] Betteken van den Houte Wernaerts (attestatie) (Aardenburg 1617.1.1 [6] a: Pieter van den Houte ende Lijsbeth Wernaerts, mav Sluijs)
[7] Lowijs Deuwel
[8] Vincent Wilsoet
[9] Maijken Buschaerts
[10] Jacob de Maker (attestatie) (Avondmaal Vlissingen 1615.1.1: Jacob Arnoutsen de Maker, van Wester-Zouburch, zijne huisvrouw Lijsbeth Pieters, tevoren lidmaete, Jacobstraete, met attestatie van Sluis)
[11] Jacques Chalaman (Waalse gemeente Aardenburg 1615.1.10 [1] a: Jaques Chaleman, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu)
[12] Marie Drovain (attestatie)

Met belydenisse angecomen
[13] Elizabeth van de Woude
[14] Jan Casenbroet
[15] Pieter Cornelissoon
[16] Arnout van Roosbeke
[17] Niclaes Daniëls
[18] Elizabet Rubens
[19] Janneken van Drincham
[20] Tanneken Geins
[21] Paschyntghen van der Burcht
[22] Tanneken van Hoorne (Zierikzee 1617.3.26 [?-?] a: Tanneken van Hoorne, huisvrouw van Hans Plevier, en Judith Deuchniet, haer jongwijff, uit Sluis)

Het 41 Avontmael naer de reductie, gehouden den 4en januarij 1615

Met attestatie aengecomen
[1] Jan d'Estampes
[2] Tanneken Hellincx
[3] Mayken Brouwers
[4-5] (Avondmaal Vlissingen 1610.1.3: Jan Peurs ende Laurijne, zyn huijsvrouw, met attestatie van Sluys, by sPrincen huys, woonende aldaar naast Joos Janssen) Jan Peurs ende Laurijne, zijn huysvrouwe

Met belijdenisse aengenomen
[6] Mayken Bacchuys
[7] Doede Reijniers
[8] François Scheers (St. Anna 1641.1.12 [4] a: Francoys Scheers)
[9] Perijntgen Zijtges
[10] Heindric Hermans (Aardenburg 1616.10.2 [5] a: Hendrick Hermansen, soldaet onder den heer governuer Nicolaes Colve, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu)
[11] Susanna Panten

Het 42 Avontmael naer de reductie, gehouden den 5en Aprilis 1615

Met attestatie aengecomen
[1] Lea Jans Teerlinck
[2] Maijken Doens, huijsvrouwe van Wouter Lenaertszoon
[3] Maijken Isewijns
[4] Maij Ariaens, d'huysvrouwe van Adriaen, sergeant onder capiteyn Crom
[5-6] Louijs Boquel ende Marie du Bré, zijn huysvrouwe
[7-8] Daniël Feutrel ende Isabeau van Buick, zijn huysvrouwe

Met belydenisse angecomen
[9] Catelyne Drabbe
[10] Apollonia Mortiers
[11] Perijntgen Mortiers
[12] Anthoni Brabant (Aardenburg 1625.10.5 [6] a: Anthonis Brabant, sergeant, met zijne huijsvrouwe Justine Bovijn; gecomen van Isendijck, mav W. Comantius; vertrocken ma)
[13] Conraet Wichelhuijs
[14] Gillis Cauwelier
[15] Francois Roosbeke
[16] Jan Weyts
[17] Jan Heyndrickssoon
[18] Geraerdt Roelants
[19] Neelken Geraert
[20] Catelyne Ferijns
[21] Catelijne Dircx
[22] Janneken Backers
[23] Maijken Joos (Aardenburg 1621.7.4 [14] a: Maeijken Joos, mav Sluijs)
[24] Susanne Colve

Het 43 Avontmael naer de reductie, gehouden den 5 julij 1615

Met attestatie aengecomen
[1-2] Mattheüs Campinoen60 ende Rachel Weghe, zijn huysvrouwe (Vlissingen 1623.6 [] a: Matthijs Campion en syn huysvrouw Judith Weghe, mav Sluys, Nieuwe Brugge)
[3] Anna del Vael
[4] Debora de Croos
[5] Anneken Philips
[6] Catharine du Sauttoy
[7] Pierre Meaux
[8-9] Arent Ansemps ende Janneken Berents, zijn huysvrouwe

Met belijdenisse aengecomen
[10] Jan du Pré
[11] Mayken van Aelst (attestatie)

Het 44 Avontmael naer de reductie, gehalden den 4 octobris 1615

Met attestatie aengecomen
[1] Gillis Taijspil (Aardenburg 1618.1.7 [3] a: Gillis Taijspijl, de jonge, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu)
[2] Pieter van Houte (attestatie) (Aardenburg 1617.1.1 [5] a: Pieter van den Houte ende Lijsbeth Wernaerts, mav Sluijs)
[3] Jean l'Alleman (Waalse gemeente Aardenburg 1616.7.10 [3] a: Jaques l'Alleman, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu)
[4] Andries van Buijren, lieutenant van capiteyn Brakel (Aardenburg 1621.7.4 [10] a: Jonckheer Andries van Buijren, liutenant van den heer capiteyn Brakel, mav Sluijs)
[5] Willem van Eck (doot)
[6] Marijtgen, de huijsvrouwe van Hendrick Jansse, sergeant van capiteyn Brakel (Aardenburg 1621.7.4 [12] a: Hendrik Jansen, sergeant, cum uxore, mav Sluijs)
[7] Maijken Karels
[8] Capiteijn Hans van den Bossche (Aardenburg 1621.7.4 [1] a: Den capiteyn Hans van den Bossche, mav Sluijs; vertrocken ma)
[9-10] Simon Janssen van den Bossche ende Cornelia Wiltens, zijn huijsvrouwe (Aardenburg 1621.7.4 [4] a: Simon van den Bossche ende zijne huijsvrouwe Cornelia Wiltens, mav Sluijs; vertrocken ma)
[11-12] Gillis Aertssen, sergeant onder de compaignie van den voorschreven capiteyn Van den Bossche, Pietertgen Jans, zijn huijsvrouwe
[13-14] Hendrick Termaut ende Maijken Hendrix, zijn huijsvrouwe
[15-16] Matthijs Laureynssen ende Janneken Jasps, zijn huijsvrouwe (Aardenburg 1621.7.4 [8-9] a: Mathijs Lauwereijns ende Janneken Jaspers, zijne huijsvrouw, mav Sluijs; vertrocken ma)
[17] Abraham Pieterssen

Met belijdenisse aengecomen
[18] Jacques Caddril (attestatie)
[19] Judith Deurhamer
[20] Jean du Chasteau
[21] Jean Lempereur

Het 45en Avontmael naer de reductie, gehouden den 3en january 1616

Met attestatie angecomen
[1] Jan van Costenobelen
[2] (Avondmaal Vlissingen 1613.12.31: Fransynken Parremans, van Oostende, de huysvrouw van Jacob Simonss, stoeldraijer, Samaristraet, vertrocken met attestatie na Sluis) Fransynken Parremans
[3] Guilhelm Valentijn (attestatie)
[4] Corstiaen Teunis
[5] Maria Weghe
[6] Geraert van IJlen
[7] Goelken Pieters
[8] Bonna Troost
[9] Lodewyck van der Eycken

Met belydenisse aengecomen
[10] Barbara Colve
[11] Constantia de Hane
[12] Catelyne Pieters (attestatie)
[13] Andries de Wintere
[14] Pieter Lams
[15] Franchoys Balliaert, de jonghe
[16] Geraerdt Quaerts
[17] Franchoys Tayspil (attestatie)
[18] Janneken Cossenobel
[19] Janneken Maertens, huysvrouwe van Arianszoon
[20] Barbara Nobelet, huysvrouwe van Anthoni Balbathon
[21] Catelyntghen Jans, huysvrouwe van Jan Claes
[22] Janneken Lammens

Het 46 Avontmael naer de reductie, gehouden den 3 Aprilis 1616

Met attestatie aengecomen
[1] Jan van der Eecken
[2] Richard le Comte (attestatie)
[3] Aelken Cornelis

Met belijdenisse aengecomen
[4] Jan Sarragons
[5] Mayken Thasselons
[6] Abigail van Dale
[7] Florentia van Hale
[8] Jaquemine Deuwelen
[9] Mayken Deuwelen
[10] Gillis van de Gate (Avondmaal Vlissingen 1616.12.27: Gilles van der Gate, soldaet onder capiteyn Broucseaus, Slyckstraate, met attestatie van Sluis; vertrocken met attestatie)
[11] Jan Serobrechts, geseijt Van Houten (attestatie)
[12] Anneken Simons
[13] Levine Borms
[14] Mayken Dobbelaers
[15] Mayken Cuypers
[16] Anthoine le Prince

Het 47 Avontmael naer de reductie, gehouden den 3 julij 1616

Met attestatie aengecomen
[1] Pieter van der Heijden, lieutenant van de compagnie van den heere Van Dorp
[2-3] Lowijs Obrij, sergiant, ende Anneken Lamberts, zijn huysvrouwe
[4-5] Gillis Palmert, sergiant, ende Grietgen Geurts, zijn huysvrouwe
[6] Jan Cornelisse van Thiel
[7-8] Servaes Bastiaen ende Janneken Heerken, zijn huysvrouwe
[9-10] Cornelis van de Sande ende Elsken Daem, zijn huysvrouwe
[11] Magdelene Coenders
[12] Janneken Pieters
[13] Jan Neijts
[14] Jan Servé
[15] Tanneken Bollaerts

Met belijdenisse aengenomen
[16] Margriete Rijckels, huysvrouwe van Aert Praem
[17] Elizabeth Bossaert
[18] Maria de Put, huysvrouwe van Jaques van Loo (Vlissingen 1620.9 [] a: Jaques van Loo ende Maria van den Putte, mav Sluys, Nieustrate)
[19-20] Jan Vereman ende Mayken Jans, zijn huysvrouwe
[21] Nicasius Machtelinck
[22] Neelken van Noorweghe, huysvrouwe van Jan Bataillie (Avondmaal Vlissingen 1621.12.28: Jan Bataille, van Sluis, ende Neelken van Noorwegen, syne huisvrouw, Langenoortstraete, met attestatie van Sluis)
[23] Josijntgen Coene, huysvrouwe van Pauwels van Alnier
[24-25] Hans Kees van Mottensteijn ende Margriete Jans, zijn huysvrouwe
[26] Jaspar van Poucke
[27] Ambrosius Geeraerts (Vlissingen 1621.6 [] a: Ambrosius Geeraerts ende syne moeder Claerkjen Plante, mav Sluys, Marct)
[28] Cateline Cloets, huysvrouwe van Aernout Claes
[29] Jaques Lernout

Het 48 Avontmael naer de reductie, gehouden den 1en octobris 1616

Met attestatie aengecomen
[1] Ghijsbrecht Janszoon, soldaet onder de heer gouverneur Van Bommel
[2] Laurijne Laurens
[3-4] Daniël Jellen, leutenant van capiteyn Johan Tegnagel, ende juffrou Johanna Tervijl, syn huijsvrouwe
[5] Bastiaen Waltman, sergeant onder de compagnie van capiteyn Willem van Eck
[6-7] Frans Willemsen, sergeant onder de compagnie van capiteyn Willem van Eck, ende syn huijsvrouwe Iken Jansdochter
[8] Sara Dirix
[9] Gillis Florisone
[10-11] Jacob van Hulst ende syn huijsvrouwe Grietgen Jacobsdochter
[12] Hiëronimus de Huibert
[13-14] (Aardenburg 1613.7.7 [1-2] a: Niclaes de Deckere, muelenare, ende Adriaentgen, zijne huijsvrouwe; mav Sluijs, ondert. Florentius ab Halle; woinen in de Kerckstrate; vertrocken ma) Nicasius de Deckere ende Adriaentgen N., syn huysvrouwe

Met belydenisse angecomen
[15] Margriete Caneel, huysvrouwe van Geleyn Houweel
[16] Mayken Michiels Lijns
[17] Mayken Charels, weduwe van Hans Nasen
[18] Barbele Diericks

Het 49 Avontmael, gehouden den 1en januarij 1617

Met attestatie
[1] Gad Joos de Wichter, gecommen van Middelborch
[2] Susanna Vlemminckx61
[3] Heijnderyck Grevenaer, soldaet onder capiteyn Van Eck
[4] Jeremias Nicolai, luytenant van de heer capiteyn Potter
[5] Marten van Wakendorp, sergeant onder capiteyn Tingnagel
[6] Judith Blondeau

Met belydenisse des gelooffs
[7] Jonheer capiteyn Herman Hos
[8] Jonfrauwe Anneken van Rynevelt
[9] Jonvrouwe Margarita Philips, uxor capiteyn Van Hyle
[10] Lysbeth van Rynevelt (Vlissingen 1627.6 [] a: Lijsebeth Reijnevelt, mav Sluys, Groenewout)
[11] Reijnier Loijsen
[12] Neelken Claijs, uxor sergeant van capiteyn Hox
[13] Katarina de Gribeval
[14] Trynken Lauwe, uxor Severeyn Pals, soldaet van capiteyn Van Eck
[15] Jonckheer Philips van Dorpe
[16] Joncker Willen van Rynevelt
[17] Frans Janssen, sergeant onder capiteyn Hole
[18] Louys de la Place
[19] Willem Pietersen (Avondmaal Vlissingen 1621.12.28: Willem Pieterssen, timmerman, ende Mayken Peremans, syn huysvrouw, Groenewout, met attestatie van Sluys)
[20] Pieter Noppe
[21] Jan Lamsen
[22] Karel Hage, soldaet onder capiteyn Brakel
[23] Neelken Jacobs, uxor Gillame de Porter
[24] Maijken Kolpiers, uxor Hans Draijer
[25] Katalina van Slijpe, uxor Verschoore (abijt attestatione) (Aardenburg 1617.10.8 [3] a: Catelijne, uxor Jan van Schoore, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu; gestorven)
[26] Grytken Vermeersche, uxor d oude Reyniers
[27] Klaerken Victors, uxor Corneles Meynders
[28] Tanneken van der Hager, uxor Marten Plank
[29] Susanna Wagenaers, ancilla Serlippens
[30] Lysbeth Huwae, filia Ketelaer
[31] Tanneken Outermans

Het 50 Avontmael, gehouden den 2 april 1617

Met attestatie aengecommen
[1] Jan Robberechtsen van der Straten, soldaet onder capiteyn Van Eck
[2-3] (Aardenburg 1613.1.6 [18] b: Marck de Vrient; woint op den Hoogenwech; vertrocken) (Aardenburg 1616.7.3 [14] b: Janneken Hermans, uxor Marc de Vrient, op den Hoogchwech; vertrocken ma) Markus de Vrient, Janneken Hermans, uxor
[4] Pierijnken Wijs, weduwe
[5] George Felon
[6] Neelken Veermans

Met belijdenisse aengecomen
[7] Jonckheer François de Ram
[8] Jacob de Knuyt
[9] Hans Mennickhousen
[10] Christine Florisoons (Aardenburg 1619.1.6 [2] a: Jaquemijntgen ende Christijntgen Florisons, mav Sluijs, ondert. L. van der Eycken)
[11] Neelken Diricks (attestatie)
[12] Ingelken Pous
[13] Joncfrouwe Jacoba van Aeffskercke

Het 51 Avontmael, gehouden den 2en july 1617

Met attestatie
[1] Jan de Remij, soldaet onder capiteyn Potter
[2] Andries Christiaensen
[3] Heyndryck Quaerts
[4] Jaques Scherrer, soldaet onder capiteyn Dorp
[5] Eilken Berents, uxor sergeant van Tignagel
[6] Gisbert Pous, soldaet onder capiteyn Dorp
[7] Sara Lambrechts, uxor Anthony Jes (attestatie) (Avondmaal Vlissingen 1618.7.1: Sara Lambrechts, weduwe van Anthony Jes, Kerckstraete, met attestatie van Sluys)
[8-9] Nicolaes Maget, Judith Tuchschaep, uxor
[10] Pieter de Raet (Aardenburg 1619.4.7 [10] a: Pieter de Raedt, baillui deser stede, mav Sluis, ondert Florentius ab Halle)
[11] Elisabeth Bosquelle

Met belydenisse
[12] Thomas Vercruijsse
[13] Jan de Verwer
[14] Cornelis Lenaertsen, de jonge
[15-16] Nicolaes Reijnauts van der Burcht, sergeant onder d'heer gouverneur, Anna Jans, uxor (Aardenburg 1625.10.5 [27] a: Hans Meijer ende Anna Jans, uxor van den sergeant N.; gecomen van Sluijs, mav L. van der Eijcken)
[17] Jan Florissoon, woonachtich tot Brugge (attestatie) (Aardenburg 1618.1.7 [2] a: Jan Florisone, in den Orangienboom, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu)
[18] Pieter Aerents, stekeman tot Lapschuere
[19] Michiel van der Watermuelen
[20] Abraham Janssen
[21] Katarina Jans, uxor Willem Luenissen
[22] Goolken Jans, uxor Francois Cousijn
[23] Maijken van den Abeele (Aardenburg 1618.7.1 [5] a: Maeyken van den Abele, mav Sluijs, ondert. L. van der Eijcken)
[24] Paulus de Swarte (abijt attestatione) (Aardenburg 1617.7.2 [4] a: Paulus de Swerte (gestorven) cum uxore, mav Sluijs)

Het 52 Avontmael, gehouden den 8en october 1617

Attestatie
[1] Willemynken van der Burcht
[2] Daniël Harlé, soldaet onder capiteyn Hans van den Bosch
[3] Aeltgen Rutgers, uxor Jaques Scherer, dienende onder de compagnie van d'heer Van Dorp

Met belijdenisse des geloofs aengenomen
[4] Arriaen Carpentier
[5] Anthony Nachtegael
[6] Mayken Jans
[7] Barbara Jans, uxor Andries Willems
[8] Lijntgen Jans, uxor Heindric Hermanszoon
[9] Jaques van Loo (Vlissingen 1620.9 [] a: Jaques van Loo ende Maria van den Putte, mav Sluys, Nieustrate)

Het 53 Avontmael naer de reductie, gehouden den 7 januarij 1618

Met attestatie aengecomen
[1-2] Jan de Clerck ende Jaquemijntgen, zijn huysvrouwe
[3] (Zierikzee 1616.4.3 [?-?] a: Jan Dammaert, vettewarier, en Jaquemyntken Pantens, zijn huisvrouw, uit Aardenburg) Jaquemijntgen Pantens, weduwe van Jan Dammaert (Vlissingen 1621.12.28 [48] a: Jacomynken Pantem, van Sluis, weduwe, Lange Selcke, mav Sluis)
[4] (Aardenburg 1609.1.4 [8] a: Everaerdt Wolffs ende Tanneken zijne huysvrouwe woinende tot Eeckeloo, mav Bergen-op-Zoom, ondert. Lambertus de Rijcke) Tanneken, de huysvrouwe van Evert Wolfs
[5] Anthonie de Hennion

Met belijdenisse aengecomen
[6] Hans Derfve, soldaet onder capiteyn Crom
[7] Pieter Janssen
[8] Bastiaen Jacobsen Verheijen
[9-10] Joos Gijselinck ende Mayken Claes, uxor
[11-12] Robert Bailli ende Janneken Leverston, uxor
[13-14] Dirick Janssen ende Cateline Cafs, uxor
[15] Isaäc Quintens
[16] Sara Jans, huysvrouwe Andries Chrystiaens
[17] Mayken Perremans, uxor Willem Pieters (Avondmaal Vlissingen 1621.12.28: Willem Pieterssen, timmerman, ende Mayken Peremans, syn huysvrouw, Groenewout, met attestatie van Sluys)
[18] Sara Bargois
[19] Carel Parent
[20] Mayken Gloribus
[21] Gilline Dauwers, uxor Jan Bockaert
[22] Martijne Jans (Avondmaal Vlissingen 1619.4.7: Martijntjen Jans, Nieuwendyck, met attestatie van Sluijs)
[23] Marie Knof62, uxor Joannes Bancx

Het 54 Avontmael, gehouden den 8en aprilis 1618

Met attestatie aengenomen
[1] Jan Heyndryckx, van Vreborch, soldaet onder d'heer capiteyn Moerbeque (Aardenburg 1624.10.7 [1] a: Jan Hendricks van Freborch ende Thuenken Cornelis, zijne huijsvrouwe, mav Sluijs, ondert. Lodewyck van der Eijcken)
[2-3] Jan Cuignet, soldaet onder d'heer capiteyn H. de Pottere, Catharina des Forestes

Met belydenisse des gelooffs
[4] Jacob Janssen
[5] Jacob van den Eede
[6] Andries de Voldere
[7] Willem Waters, canonier
[8] Wolfaert Winckelaer, soldaet onder d'heer capiteyn Ruijs
[9] Katharina van Hale
[10] Francina Boone, uxor Nathaniël de Raet
[11] Magdalene Coole, uxor Heyndryck Quaerts (Vlissingen 1622.1 [] a: Magdalene Coole, huysvrouw van Heindricx Quaens, mav Sluys, Slijckstraete)
[12] Pleunken Heyndrijckx, uxor Heyndrick Janssen
[13] Magdalena de Voldere, uxor Jan de Klerck (Aardenburg 1625.1.5 [2] a: Magdalena Volders, huijsvrouwe tegenwoirdich man Jan Jans van den Beene, mav Sluijs, ondert. David Lippins)

Het 55 Avontmael, gehouden den 1en julij 1618

Met attestatie angecoomen
[1-2] Pieter van Norweghe met syn huysvrouwe Adriaentien Maget (Vlissingen 1621.6 [] a: Nicolaes Huingendam ende syne huysvrouw Adriaenken Maget ende haer dochter Lucretia Maget, mav Sluys, Lange Selcke)
[3-4] Pieter Wouterszoon Vriese met Helena, syn huysvrouwe
[5] Hester Heynricx
[6-7] Thomas Bauwenszoon en syn suster Sara Bauwens
[8-9] De leutenant Charles Bouderij met syn huijsvrouwe ende alle ldtmaeten in syn compagnie begrepen

Met belydenisse angecomen
[10] Maerten Plancke
[11] Gosen Janszoon, soldaet onder de heer capiteyn Crom
[12] Jan Herry
[13] Geert van Gulyck, soldaet onder de heer capiteyn Crom
[14] Jan Joris
[15] Michiel van der Borcht
[16] Heyndrick Janszoon, sergeant onder de heer capiteyn Brakel (Aardenburg 1621.7.4 [11] a: Hendrik Jansen, sergeant, cum uxore, mav Sluijs)
[17] Mayke Lenaerts
[18] Willemijnken van den Abele

Het 56 Avontmael, gehouden den 14en octobris 1618

Met attestatie aengecommen
[1-2] Daniël Barra, Maijken Geens, uxor
[3] (Aardenburg 1612.1.1 [20] b: Lowijs Dammaert, goutsmit; vertrocken ma) Loijs Dammaert
[4] Gisbrecht Picklinck, soldaet onder capiteyn Dutton
[5] Maijken Jans, uxor van den sergent Robbert onder capiteyn Dutton
[6] Susanna Swaeffs, uxor meester Abraham (Vlissingen 1630.7 [] a: Abraham van de Beke en syn huysvrouw Susanna Swaefs, mav Sluys, Suydstrate)
[7] (Avondmaal Vlissingen 1616.6.26: Jan Janss, van der Vere, met Anneken Adriaens, zijn huysvrouw, Peerdestrate, met attestatie van Sluijs) Anneken Adriaens, uxor Jan Janssen
[8-9] Cornelis Outermans, Maijken Lefèvre, uxor
[10] Charles du Jardijn
[11] Samuel van der Eycken
[12] Jonckvrouwe Barbara de Pottere
[13] Maijken Jacobs, uxor Gillis de Caluwe
[14] Maijken Keijsers

Met belydenisse des gelooffs
[15] Jaques Bon Valoijs
[16] Anneken Jacobs, cognate domini Orleens
[17] Tuenken Cornelis, uxor Jan Heyndryckx (Aardenburg 1624.10.7 [2] a: Jan Hendricks, van Freborch ende Thuenken Cornelis, zijne huijsvrouwe, mav Sluijs, ondert. Lodewyck van der Eijcken)
[18] Lauwereyns Boudrij, smit
[19] Katharina van de Weerde, filia Joos (Aardenburg 1620.7.5 [3] a: Catelijntgen van der Waerden, jonge dochter, dienstmaecht van den greffier Lochem, mede mav Sluijs, ondert. Florentius van Halle)
[20] Neelken Heyndrijckx, naest de vierwercker
[21] Janneken Willems, filia Jacobs, uxor Pieter Lams, achter stadhuijs
[22] Francijnken Vlemminck, filia Philips
[23] Barbara Herbauts
[24] Josynken van Damme
[25] Trijnken Jochems, uxor Steven Aertsen, onder Brakel (Aardenburg 1621.7.4 [13] a: Trijntgen Stevens, uxor van Steven Aerts, mav Sluijs)

Het 57 Avontmael, gehouden den 6 januarij 1619

Met attestatie angecomen
[1] Gerrit Heyndrickssoon, sergiant onder capiteyn Jaques van den Emer
[2] Elizabeth Capoens
[3] Passchynken Jans Outermans
[4] (Aardenburg 1618.7.1 [5] a: Maeyken van den Abele, mav Sluijs, ondert. L. van der Eijcken) Mayken van den Abeele
[5] Mayken Schots
[6-7] Carel Boudery ende Magdelene, syn huysvrouwe
[8-9] Heyndrick van den Berge ende Mayken, syn huysvrouwe
[10-11] Adriaen Aerns63 ende Mayken64, syn huysvrouwe
[12-13] Anthonus Willemszoon ende Magdalene, syn huysvrouwe
[14] Jan van Meerssien65
[15] Joes Vercamme
[16-17] Gillis de Gravve66 ende Jaquemynken, syn huysvrou
[18-19] Cornelis Heyndrickzoon ende Ariaentgen, syn huysvrouwe
[20] Mayken Brauwens
[21-22] Anthonie Wicht ende Fransynken, syn huijsvrouwe
[23-24] Gillis Bocx ende Hester, syn huysvrouwe
[25] Anneken Blomme
[26-27] Thomas Mattheüssen ende Barbel, syn huysvrouwe
[28] Dirck Meijer
[29] Hans van der Lijnde
[30] Hans Impens
[31] Piere Poliot67
[32] Mayken de Voecht, huysvrouwe van Louijs Dammaert

Met belydenisse
[33] Heyndrick van Belle
[34] Matthys Senave
[35] Isaäc Prince
[36] Abraham Stul68
[37] Maerten Maertens
[38] Pauls van Hallenberch69
[39] Magdelene70 de Putte
[40] Catelyntgen Vermoelen
[41] Sara Dammers71
[42] Magdelene van Noerwegen
[43] Dircxken Aerts van Boeckhoven
[44] Jaquemyntken van der Meers

Het 58 Avontmael des Heeren, gehouden naer de reductie den 7 maerte 1619

Met attestatiën
[1-2] Jan Broissin, ende sijn huijsvrouwe, soldaet onder capiteyn Robbert
[3-4] (Aardenburg 1615.10.4 [1-2] a: Jan Hermansen, vendrich onder de comp. van cap. Van den Ende, ende Janneken Andries, zijne huijsvrouwe; mav Zutphen, ondert. Sebastianus Damman) Jan Hermans, vendrich onder den heer capiteyn van den Ende, Janneken Andries, uxor (Aardenburg 1621.7.4 [15] a: Herman Jansen (vertrocken ma), vendrich onder capiteyn Van Elst, met zijne huijsvrouwe Janneken Andries (gestorven))
[5] (Aardenburg 1615.10.4 [4] a: Gerrit Hendricks, corporael) Gerrith Heyndryckx, sergeant
[6] Maijken Adriaens
[7-8] Isebrant Gerrits, Andriesine Gillis, uxor
[9] Gerrith Willems, soldaet onder capiteyn Van Eck

Met belydenisse
[10] Heyndryck de Munck
[11] Janneken Schabbaille
[12] Wijnken Holferts
[13] Magdalena Dammaerts (Aardenburg 1623.1.1 [2] a: Michiel de Parijs, cleermaecker, ende Magdalena Dammaerts, zijne huijsvrouwe, mav Sluijs, ondert. Lodewyck van der Eycken)
[14] Mahieu de Voldere
[15] Wernaert Willemsen
[16] Willem de Valois, soldaet onder capiteyn De Pottere
[17] Carel Sarragoens
[18-19] Marcus van den Broecke, Maijken72 Wolfaerts, uxor
[20] Maijken Geleijns
[21] Maijken van Steelandt
[22] Lijsbeth Ferins
[23] Maijken Puers

Het 59e Avontmael des Heeren naer de reductie, gehouden den 7en julij 1619

Met attestatie
[1-2] Evert Evertsen ende Ester Floris, uxor
[3] Catharina Schabbaille
[4-5] (Aardenburg 1615.10.4 [5-6] a: Vijt Cramer, soldaet onder cap. Jan van Appel, ende zijne huijsvrouwe Jannetgen Gerrits; mav Swol, ondert. Johannes Frabritius) Vijt Cramer, soldaet onder de compagnie van capiteyn Robbert, ende Janneken Gerrits
[6] Margarita Cane
[7] Maijken Pieters
[8-9] Francois Romeijn, soldaet onder capiteyn Robbert, Maijken Heyndrickx, uxor
[10] Frans Asseel
[11] Petrus la Court, adelborst onder capiteyn Holl

Met belydenisse des gelooffs
[12] Anselmus van de Velde
[13] Vincent Grave
[14] Debora Panthen
[15] Josijna van den Berge (Vlissingen 1621.10 [] a: Josijnkjen van den Berghe, jonge dochter, mav Sluys, Lange Selcke)
[16] Janneken van Noorweghe

Het 60 Avontmael des Heeren naer de reductie, gehouden den 6en octobris 1619

Met attestatie angecoomen
[1] Maijken Fistors
[2] Eedele joffrou Agnes van Haeffskercke
[3] Sara Laureyns
[4] (Vlissingen 1600.3 [] b: Tanneken Jans Konincx, van Sluys, huysvrouw van Jan Cornelis, visser, Westrate; heeft attestatie gelicht naer Sluys) Tanneken Jans

Met belydenisse
[5] Vijt Willems, soldaet onder capiteyn Dorp
[6] Sijnken Glaudes
[7] Lysbeth de Boecke

Het 61 Avontmael des Heeren nae de reductie, gehouden den 5en january 1620

Met attestatie angecomen
[1-2] (Aardenburg 1605.4.10 [31] a: Niclaes Parmentier, pasteijbacker onder Deventer, mav Badomville; vertrocken) (Aardenburg 1611.4.3 [11] b: Christina Gijsels, uxor van Nicol. Parmentier; woint op de Merckt; vertrocken ma) Nicolaus Parmentier ende Christyntgen Gijsels, syn huysvrouwe
[3] Elizabeth Simons
[4] Susanna Nachtegael

Met belydenisse angecomen
[5] Jan Francken, soldaet onder capiteyn Potter
[6] Gylein Houweel
[7] Jacob Langstraete
[8] Pieter Stevens
[9] Cornelis Rullens73
[10] Anthoni Borgois
[11] Joos Modde
[12] Frans Asseels74
[13] Jan Tessche van Stendel, soldaet onder den luytenant Van Hijlens
[14] Katharyna Schepens
[15] Katharina de Witte
[16] Adriaenken Arents
[17] Katharina Cornelis Pyn
[18] Apollonia de Munck
[19] Barbara Uberbijs75

Het 62 Avontmael des Heeren, gehouden den 12en april 1620

Met attestatie aengecommen
[1] Paulus Cleijden, soldaet onder den heer gouverneur
[2] Nicolaes Swingendouw
[3] Raphael Rossel, soldaet onder den heer gouverneur

Met belydenisse des gelooffs
[4] Daniël van der Capelle, vendrich onder capityn Van den Bossche (Aardenburg 1621.7.4 [2] a: Den liutenant Daniël van de Cappelle met zijne huijsvrouwe, mav Sluijs; vertrocken ma)
[5] Pieter de Grave
[6] Pieter van Noorweghe, de jonge
[7] Janneken Deckers
[8] Lucretia Maget (Vlissingen 1621.6 [] a: Nicolaes Huingendam ende syne huysvrouw Adriaenken Maget ende haer dochter Lucretia Maget, mav Sluys, Lange Selcke)
[9] Tanneken Jordaens

Het 63 Avontmael des Heeren, gehouden den 4en july 1620

Met attestatie angecomen
[1-2] Den ouden lieutenant Nicolaes de Porinne ende Maria de Porinne, filia (Aardenburg 1617.10.8 [4] a: Niclaes de Portijne, eertijts liutenant onder De Bijlij, mav Grave, ondert. Godefridus Paludanus; vertrocken ma na Sluijs)
[3-4] Jan Lobbe, schryver, en syn huysvrouwe (Aardenburg 1617.10.8 [7-8] a: Jan Lobri, schrijver onder De Bijlij, cum uxore; mav Grave, ondert. Godefridus Paludanus; vertrocken ma na Sluijs)
[5] Francois Romain, corporael (Aardenburg 1617.10.8 [12-13] a: Francisco Italiaen, corporael onder De Bijlij, cum uxore; mav Grave, ondert. Godefridus Paludanus; vertrocken ma na Sluijs)
[6] Anthoni Rombout (Aardenburg 1617.10.8 [9] a: Anthonius Rombouts, appronctier onder De Bijlij; mav Grave, ondert. Godefridus Paludanus; vertrocken ma na Sluijs)
[7] D'huysvrou van de corporael Michel Nijlpot (Aardenburg 1617.10.8 [6] a: Neeltgen, uxor van den corporael Michiel onder De Bijlij; mav Grave, ondert. Godefridus Paludanus; vertrocken ma na Sluijs)
[8] D'huysvrou van den corporael Jeremi genaemt Jene (Aardenburg 1617.10.8 [18] a: Jenneken, uxor van Jeremias Carpentier, adelborst onder De Bijlij; mav Grave, ondert. Godefridus Paludanus; vertrocken ma na Sluijs)
[9] Den weduwe van Jan Brosijn (Aardenburg 1617.10.8 [11] a: Jan Brosijn, apponctier onder De Bijlij, cum uxore; mav Grave, ondert. Godefridus Paludanus; vertrocken ma na Sluijs)
[10] Ploontken Luere76
[11] Jochim Breidel77, van Brugge
[12-13] Francois de Block78 ende Abigael de Vos
[14] Gerrith Gerritsen, soldaet onder capiteyn Tignagel

Met belydenisse angecomen
[15] Anthoni Matton
[16] Joos Bachuijs
[17] Paschijnken Asseels
[18] Josynken de Voldere

Het 64 Avontmael des Heeren, gehouden den 10en octobris 1620

Met attestatiën aengecommen
[1] Samuel Jaspersen (Vlissingen 1621.6 [] a: Samuel Jaspers, mav Sluys, Breewaterstraet)
[2] Pieter Jacobsen, sergeant onder capiteyn Elst (Aardenburg 1621.4.4 [1] a: Pieter Jacobs, sergeant onder cap. van Elst, mav Ludov. van der Eijcken, dienaer tot Sluijs; vetrocken ma)
[3] Nicolaes Meersman

Met belijdenisse des gelooffs
[4-5] Gommer Cuelemans, smith, Sara Quintins, uxor
[6] Abigael van Ackere
[7] Lidia van Ackere
[8] Pierijnken van den Abeele

Het 65 Avontmael naer de reductie, gehouden den 3en januarij 1621

Aengecommen met attestatie
[1] Jaques Verhoeve
[2] Jan Noë (Aardenburg 1621.7.11 [4] a: Jan Noë, soldaet onder capiteyn Elst, mav Sluijs, ondert. Lodewyck van der Eijcken)
[3] Jonckvrouwe Barbara Catz
[4] Pieter Heyndricksen van Endoven
[5] Tanneken del Faille
[6] Susanna Snoeckx
[7] Christien le Fèvre

Met belydenisse
[8] Christiaen van Heijlaer
[9] Lucas Joris
[10] Jan de Clerck
[11-12] Gerrith van Gottem ende Lijsbeth de Voldere, syn huysvrouwe
[13] Jan Otterbeke
[14] Willem van Gottem
[15-16] Lamberth de Niet ende Janneken Baltens, uxor
[17] Charel Charle
[18] Lijsbeth Frans
[19] Maria Wijns
[20] Esther Voest

Het 66 Avontmael, gehouden naer de reductie deser stede den 11en april 1621

Met attestatie
[1] Jan Elias, Turck van geboorte
[2] Katharina van den Eede
[3] Maijken van Biertshoeck
[4] Magdalena Mathijs
[5] Mathieu van Eschot
[6] Jan de Bolonge

Aengecommen met belydenisse des gelooffs
[7] Grietken Elias, weduwe van Jacob Cock
[8] Goolken Jans, weduwe van Jan van Otterbeke
[9] Margarita Therrij79
[10] Adrianeken van der Lucht

67 Avontmael nae de reductie, 1621, 4 julij

Met attestatie
[1] Pierre Everwijn
[2] Walraven Bacqueville
[3] Christiaen Nicolaessen
[4-5] (Aardenburg 1618.1.7 [3] a: Gillis Taijspijl, de jonge, mav Sluijs, ondert. Job du Rieu) Gillis Tayspil ende Jaquemynken, syn huysvrouwe
[6-7] Isaäc Strauglo ende Grietgen, syn huysvrouwe
[8] Conrad Meyeren
[9] Valentin Pirson, van Saltzborch
[10] Gerrit Gerritssen
[11] Jaques le Vassur
[12] Jan Baert
[13] Jaques Charotton
[14] Gillame Soggert
[15] Jan Gerbe
[16] Jan Bouloijn
[17] Pierre Prince
[18] Andreas Baux
[19] Jan Obbert
[20-21] Anthoinne Gruibaudaille ende Marie Remich, uxor
[22] Susanna Catteau

Met belijdenisse des gelooffs angecomen
[23] Robbert Sarcus
[24] Jaques Milon
[25] Isaäc Schuppe
[26] Jan Cruycke
[27] Daniël Tayspel
[28] Susanna Bouwens
[29] Heyndrick de Broeckere
[30] Perynken de Wulff
[31] Vincent Lieves

Het 68 Avontmael, gehouden den 10en octobris 1621

Met attestatie aengecommen
[1] Jaques Gahide
[2-3] Jan Ogul, Jaqueline Borlequeste
[4] Francois Bartholome
[5] Robbert Vlaminck
[6] Jan van der Heijden
[7] Maria Claijsen
[8] Aelken Adriaens
[9] Daniël de Mol
[10-11] Pieter Simonsen ende syn huijsvrouwe Adrianeken Simons
[12-13] Samuel Priester ende Maijken, syn huijsvrouwe
[14-15] Jan le Fèvre ende syn huijsvrouwe Antonette
[16-17] Anthoni de Vraet ende Elijsabeth, syne huijsvrouwe
[18] Elijsabeth Geraerts
[19] Jaques de Clerck
[20] Jan Croes
[21-22] Henri Willems, Judith Beckx
[23-24] Jan Woed ende syn huijsvrouwe
[25] Jochem Frever
[26] Adam Crouder
[27] Thomas Borten
[28-29] Pieter Verfaille ende syn huijsvrouwe
[30] Augustin Belleville
[31-32] Logier Anthoni ende syn huyvrouwe
[33] Abraham Nobekers
[34-35] Pieter Belleman ende syn huijsvrouwe
[36] Wauter Janssen
[37] Michiel Beckx
[38] Willem Lowijssen

Met belydenisse angecomen
[39] Cornelis Claesen
[40] Claes Vermueler, sergiant onder de heer gouvernuer
[41] Mayken Lems

Het 69 Avontmael, gehouden den 2en januarij 1622

Met attestatie angecomen
[1] Pieter Willemsoon
[2-3] Engel Pypenpoij, leutenant, met sijn huysvrouwe
[4-5] Frans Gielis met syn huysvrouwe
[6-7] Theijs Pietersoon met syn huysvrouwe
[8-9] Theys Hubertsoon met syn huysvrouwe
[10-11] Syvert Hansen met syn huysvrouwe
[12-13] Frans van Minnen met syn huijsvrouwe
[14] Barbara Dircxsen
[15] Pauwels Heynricxsen
[16] Geertruydt van Colmaer
[17] Adriaenken Lenaerdts
[18] Sara Steerbackers
[19] Joncker Jaques van Galen
[20-21] Adriaen de Willde met syn huysvrouwe
[22-23] Jan Lempreur met syn huysvrouwe
[24-25] Christoffel van Erfurdt met syn huysvrouwe
[26-27] Laurens Steur met syn huysvrouwe
[28] Wilhem Willhelmen
[29] Janneken Tuijten
[30] Joos Lievens

Met belydenisse
[31] Jonckheer Charles van der Noot
[32] Jonckvrouwe Francoise de Ram
[33] Tanneken van Maldegem
[34] Janneken Mangelaere
[35] Mechel Arentsen

Het 70 Avontmael, gehouden den 3en april 1622

Met attestatiën
[1-2] Adriaen Berckman, lieutenant onder d'heer capiteyn Bloemberge, ende sijne huijsvrouwe (Aardenburg 1625.10.5 [16-17] a: Adriaen Berckman, luitenant van capiteyn Jan van Dorp, met Maeijken, zijne huijsvrouwe; gecomen van Sluijs mav L. van der Eijcken; vertrocken ma)
[3] Dirck van Bel, vendrich (Aardenburg 1625.10.5 [18] a: Dierck van Belle, vendrich; gecomen van Sluijs mav L. van der Eijcken; gestorven)
[4] Melchior Suijtlijnck, sergeant (Aardenburg 1625.10.5 [19] a: Melchior Schuijtliet, sergeant; gecomen van Sluijs mav L. van der Eijcken)
[5] Jacob Andries
[6] Georgius Loemeijer
[7-8] (Aardenburg 1612.7.1 [21-22] a: Dierck Hudsen ende zijne huijsvrouwe; gekomen van Steenbergen mav ? Cornelius ende hooren onder de comp. van Jan de D??? s.m.; vertrocken ma) Dirck Hutsen ende syn huijsvrouwe
[9] Jan Janssen de Witte (Aardenburg 1625.10.5 [22] a: Jan Jans, van Ponnen; gecomen van Sluijs mav L. van der Eijcken)
[10-11] Johan Drogenbroot ende sijn huijsvrouwe (Aardenburg 1625.10.5 [20-21] a: Jan Droochbroodt ende Magdaleentgen, zijne huijsvrouwe; gecomen van Sluijs mav L. van der Eijcken)
[12] Albert Willems
[13-14] Bartolomeüs Petri ende sijn huijsvrouwe Elsien (Aardenburg 1625.10.5 [23] a: Bartholomaeus Pieters, gecomen van Sluijs met attestatie van David Lippins)
[15] De huijsvrouwe van Libaert Willemsen
[16] Janneken Adriaens (Vlissingen 1622.12 [] a: Janneken Adrijaens, huisvrouw van Robbert Simonssen, mav Sluys, Keijstraete)
[17-18] Jor. Alexander Grin ende Adriana Goorel, sijn huijsvrouwe
[19] D'heer capiteyn Cornelis Legiertsen
[20] Jan Cruijt
[21] Tanneken Faes
[22] Elijsabeth Huijbrechts
[23-24] Jacob Witheedt, sergeant onder d'heer capiteyn Botteler, ende sijn huijsvrouwe

Met belijdenisse des gelooffs
[25] Hans Bernier, soldaet onder capiteyn Van Eck
[26] Bartholomeüs Janssen
[27] Michiel du Parijs (Aardenburg 1623.1.1 [1] a: Michiel de Parijs, cleermaecker, ende Magdalena Dammaerts, zijne huijsvrouwe, mav Sluijs, ondert. Lodewyck van der Eycken)
[28] Janneken Aerents, weduwe
[29] Kathalina Isenbaerts

Dit sijn de namen der lidtmaten van de Fransche kercke alhier dit Avontmael ooc met attestatiën aengecommen
[30] Monsieur De Villernout, capiteyn
[31] Gillaume de la Vallée
[32] Glaude la Perroisel
[33] Jan a Gart
[34] Paul Enbruel
[35] Jan de la Plume
[36] Esaie Mates
[37] Abraham Bertholomij
[38] Henrij de la Cave
[39] Mathieu Remij
[40] David Calandt
[41] Jean Danto
[42] Margreijn Grenault
[43] Nicolaes Aubert
[44] Pierre le Ment
[45] Pierre Falut, seignieur de Beaucourt
[46] Claude Hirault
[47] Pierre Gonion
[48] Philippe Hibon

Het 71 Avontmael des Heeren, gehouden naer de reductie den 3en julij 1622

Met attestatie
[1] Joachim Janssen, leutenant van de heer Van der Noot
[2-3] (Aerdenburg 1621.10.3 [1-2] a: Jan Pieters, soldaet onder capiteyn Brakel;, met zijne huijsvrouw Aeftgen Pieters, mav Sluijs, ondert. Florentius ab Halle) Jan Pieters ende Aechtken, syn huysvrouwe
[4] Janneken Bonne
[5] Elizabeth van Offenburch
[6] Georg Loermeijer
[7] Neeltghen Jans, huysvrouwe van den sergiant onder de heer capiteyn Van der Noot
[8] Johan du Buisson, capitaine
[9-10] Pierre Destraburch, seigneur du Bellevigne, son lieutenant, Anna Daverlij, uxor
[11] Francois de Marcotières
[12] René de Longuenal
[13] Michel du Buisson
[14] Martin Belocil
[15] Tussain du Vinger
[16] Jonas de la Motte
[17] Estienne Saint Jiron
[18] Gabriël le Jeune
[19] Jean Hebert
[20] Nicolas Dauij
[21-22] Adriën de Beaunoys et sa femme
[23] Piere Arkesson
[24] Jaques Ramier
[25] Jaques de la Foy
[26] Pierre Rahau80
[27] Louijs de Jaucourt, capitaine
[28] Joachim de Jeaucourt, seigneur de Monnestreux
[29] Paul de Péan
[30] Pierre de Preules81, dit la Tour

Met belydenisse
[31] Josijnken van Houcke
[32] Jacomijnken Ogiers
[33] Katharina de Klerck, weduwe
[34] Josijnken Minne
[35] Pierre la Brasse, soldat du capitaine Buisson
[36] Glaude de la Fluny, soldat du capitaine Villarnout

Het 72 Avontmael, gehouden nae de reductie den 9en octobris 1622

Met attestatie
[1] Marijnis Marthen
[2-3] Gillis Weyns ende Susanneken Hagen, uxor

Met belydenisse des gelooffs
[4] Joris Janssen, soldaet onder d'heer Dorp
[5] Jan Janssen
[6] Emmeken Jans
[7] Maijken Pieter van Spanhoven
[8] Tanneken Mangelaers
[9] Maijken Cornelis, vidua Pieter Noppe
[10] Lauwengsken van der Woude
[11] Grietken Wernaerts, uxor Raphael Rossel

Het 73 Avontmael, gehouden naer de reductie den 1en january 1623

Met attestatie
[1] Balten Jobsen
[2] Jan Janssen, soldaet onder capiteyn Blombergen
[3] André Monceau
[4] Jan van Bredevode
[5] Francois Palman
[6-7] Jaques Manier, onder capiteyn Cruyningen, Cathaline Gylette82
[8-9] Jan Lavernier, Barbara, syn huysvrouwe
[10-11] Jan Wallet ende Pijrinne, syn huysvrouwe
[12-13] Dirck Baldens ende Cecilia, syn huysvrouwe
[14-15] Joos van de Wee ende syn huysvrouwe
[16-17] Simon du Mont ende Janneken, syn huysvrouwe
[18] Janneken Cockx
[19-20] Adriaen Cornelissen ende Luentgen Arents
[21] Hendryck Hamelton
[22] Janneken Reyniers
[23] Anthoine de Taudemont
[24] Martijn de la Voisch83

Met belydenisse des gelooffs
[25] Joffrou Maria Brassers
[26-27] Johan Philips Rottegater, Lijsbeth van Ecke
[28] Loijs Graffier
[29] Elsken Janssen
[30] Richaert Reedt
[31] Jan van den Broecke
[32] Jan Hundt, soldaet onder capiteyn Cruijninghen
[33] Bartel Ginsel, coetsier van den heer Gouvarneur
[34] Jan de Voldere
[35] Janneken Beerents
[36] Kathalina van den Abeele
[37] Neesken Bastiaens (Aardenburg 1627.1.3 [7] a: Neelken Bastiaens, huijsvrouwe van Cornelis Jans, mav Sluijs, ondert. Lippins)
[38] Maria van Dijcke
[39] Maria de Boo
[40] Quintijn Michiel
[41] Jaques de Lamber
[42] Joos Moroij

Het 74 Avontmael des Heeren, gehouden naer de reductie den 9en april 1623

Met attestatiën
[1] Daniël la Cru, soldaet onder capiteyn Cruijninghen
[2] Pierre Bourdenare84, soldaet onder capiteyn Buisson
[3] Jan d'Abadie, soldaet onder capiteyn Buisson
[4] David Fabri, soldaet onder capiteyn Buisson
[5-6] Thomas Somme, soldaet onder capiteyn Cromb, Francine Smith, uxor
[7] Isaäc Pelletier, soldat du capitaine Buisson
[8-9] Robbert Dumbar ende Jannette Ontburtsonel85, uxor
[10] Frans Gillissen, sergeant onder capiteyn Helmanduijn
[11] Lysbeth van Dale
[12] Lievinne Lievens
[13] Adriaen Adriaenssen, soldaet onder capiteyn Dorp

Met belijdenisse des gelooffs
[14] Hendricus Grim, soldaet onder capiteyn Hamelton
[15] Christiaen de Paeuw
[16] Marten Jordaens
[17] Maijken Thomas, weduwe Baggerman
[18] Katharina du Pré
[19] Abigael Anthonissen Fabritius

Het 75 Avontmael des Heeren, gehouden naer de reductie den 8en julius 1623

Met attestatiën
[1] Jan Vennemans, lieutenant van Ghistelle
[2] Roelant Philps, sergeant van Ghistelle
[3] Jan van Gelde86, soldaet van Ghistelle
[4] Gelaude Allart, soldaet van Ghistelle
[5] Pierre Salée, soldaet van capiteyn Ghistelle
[6] Sycken de Grave
[7] Janneken Duninck87
[8] Mayken van Vyfdyck
[9] Mayken Laureyns
[10] Anneken Servaes
[11] Sara Nimmaerts88
[12] Styntgen Bruijne
[13] Jan Dedière, soldat sous capitaine Montatene
[14] Jaques Marc, soldat sous capitaine Montatene
[15-16] Adrian de Thunes89, Jaqueline l'Espine, sa femme
[17] Neelken Jans
[18] Johannes Silbach
[19] Capiteyn Lanschot
[20] Mevrouwe Lysebet van Dort
[21-22] George Jans, Antonette, syn huysvrouwe
[23] David Lippins
[24] Jan Guerre

Met belydenisse des geloofs
[25] Heyndric Reynesen90, sergeant onder capiteyn Van Duijn
[26-27] Antoni de Vriese, Lisebet Hagens, uxor
[28] Sacharias Note
[29] Stoffel Jochemsen
[30] Francois Fransen
[31] Raphael van Trojen
[32] Jan Woutersen, de jonge
[33] Michiel Tayspel
[34] Lysebet de Putte
[35] Susanna Jansen
[36] Janneken Machtelinck (Vlissingen 1624.7 [] a: Tanneken Machtelijnc, vrouw van Francois Hauw, mav Sluys, Groenewoud)
[37] Lysebet Herbertsen
[38] Agneta van Weet

Het 76 Avontmael des Heeren, gehouden binnen deser stede van Sluys t'sedert de reductie, den 8en octobris 1623

Met attestatie
[1] Jaques de Monsanglart
[2] Nicolaes de Busier, onder capiteyn Gistelles
[3] Pijerijnken Deckers, onder capiteyn Casembroodt
[4-5] Isaäc Carelsen, onder capiteyn Gistelles, ende Maijken Cornelis, uxor
[6] Elijsabeth Molenaer, uxor Jacobi Deuwelen

Met belydenisse des gelooffs
[7] Thomas Diercsen, onder capiteyn Casembroot
[8] Egbert Schelburch (Vlissingen 1625.9 [] a: Egbert Schellenborch, mav Sluys, Lange Noordstraet)

Het 77 Avontmael, gehouden 7en januarij 1624

Met attestatie
[1] Adriaen Joordaens, soldaet onder capiteyn Bloemburg
[2] Catalyna van de Wende
[3] Janneken Vijncx91
[4] (Aardenburg 1623.1.1 [5] b: Catelijnken Scherphoecks, jd) Catalyna Scherphoecks
[5] (Aardenburg 1606.7.16 [11] b: Joosijntgen van Oostacker, uxor van mr. Nicolaes de Villere) Josyntgen Oostackers (Vlissingen 1625.9 [] a: Josijnken Oostacker, mav Sluys, Lange Noordstraet)
[6] Sara Lamonts (Aardenburg 1625.10.5 [28] a: Sara Lamont, mav Sluijs, ondert. D. Lippens)
[7] Franchois Bertrams, soldaet onder d'heer Helmych Duijn
[8] Jan Barentsen
[9] Richard le Quant
[10] Mary Charatte

Met belydenisse des gelooffs
[11] D'heer capiteyn Bernaert van Blomberge
[12] D'heer capiteyn Willem van Eck
[13] Dirick Cantseler
[14] Geeraert Caspael
[15] Gerrit Jansen
[16] Jacob Nachtergael (Vlissingen 1626.6.30 [] a: Jacob Nachtegale, mav Sluys, Oostzijde)
[17] Jan Liedericx
[18] Thomas Mattheusen
[19] Mahu van Ackere
[20] Hubrecht van Rentiegem92
[21] Lieven van Esschen
[22] Corijn Clingers
[23] Mayken Marinus
[24] Anna de Prinse
[25] Susanna du Rieu
[26] Mary Charlé
[27] Susanna Aerts
[28] Gelynken Hillemans
[29] Barbel Staets93

Het 78 Avontmael des Heeren, gehouden naer de reductie den 7en april 1624

[Met attestatie]
[1] Jonckheer Balthasar de Gistelles
[2] Jonckvrouwe Helena van Drongelen
[3] Susanna Wagenaers
[4-5] Heyndryck Heijning ende Esther Massijs, sijn huysvrouwe
[6-7] Jan Smith ende Neelken Hectors, syn huysvrouwe
[8] Edovardus Hitchcock
[9] Jan Lare van Morseele
[10] Estiene Philippine, soldat du capitain Montatene
[11] Paul du Bois, van de selve compagnie
[12] Pierre Parregentil94, Switser van Bern
[13] Thomas Ladon, soldaet onder capiteyn Cronb

Met belijdenisse
[14-15] Adriaen Adriaensen, Jacomynken Lams, uxor
[16] Francynken Dierlinckx
[17] Tonynken Parents
[18] Sara van Wijnegem
[19] Esther Jaques
[20] Heylken Heyndrijckx, weduwe
[21] Maijken Stoffels, uxor St. de Muijnck
[22] Anna Waldhove (Vlissingen 1628.3 [] a: Anna Waldo, hutsvrouw van, mav Sluys, Breewater)
[23] Daniël d'Archison, soldaet onder M. a Terre
[24] Pierre du Bois, soldaet onder M. a Terre

Het 79 Avontmael des Heeren, gehouden naer de reductie den 7en July 1624

Met attestatie
[1] (Aardenburg 1615.7.12 [3] a: Saincte Caron, fille de Jean Caron deffunct.; mav Calais, ondert. P. Tellier) Saincte Caron
[2] Michèle du Flau
[3] Joffrou Maria Coopmans
[4] Johannes Richardi
[5] Charle de Refuge
[6] Josias de Dompière
[7] Anneken van den Broecke
[8] Judith Gillis
[9] Janneken Cappoens
[10] Jacob van den Bos, soldaet onder d'heer Dorp
[11] Beelken Jacobs
[12] Arriaen Lauwis95

Met belydenisse
[13] Johan Cau
[14] Dierick Jochems
[15] Jaques van den Berghe
[16] Aert Jansen van Mijrlo96
[17] Geertruijt Hamelton
[18] Mayken Brouckere
[19] Margareta Vennemans (Aardenburg 1626.7.5 [2] a: Margarita Vennemans, uxor van den greffier Geeraert van Lochum, mav meester Ludovicus van der Eijcken)
[20] Maria Cloets
[21] Sara Jacobs (Vlissingen 1627.9 [] a: Sara Jacobs, mav Sluys, Corte Noordstrate)
[22] Lisebet Geerlof
[23] Christene de Vriese
[24] Tonynken Matthijs
[25] Apollonia Slabbings
[26] Debora Pieters
[27] Coline Heessens97
[28-29] Commer Commersen Potter, Judith Commersen, uxor

80 Avontmael, gehouden naer de reductie deser stadt onder de gehoorsamheijt der hoogmogende heeren Generael [1624.10]

Met attestatie
[1] Anna Jans
[2] Susanna Simons

Met belijdenisse des gelooffs
[3] Johannes Geerardi, Palatinus
[4] Olevier Heijndrickx
[5] Lisbeth Cornelissen

Het 81 Avontmael, gehouden naer de reductie deser stadt [1625.1]

Met attestatie
[1-2] Bartholomy Nasse, soldaet onder d'heer gouverneur, Maria de Court, syn huysvrouwe

Met belydenisse
[3] Pierre de Straesbourg, soldaet onder d'heer Buisson
[4] Jan Primeycke, soldaet onder d'heer Van der Noot
[5] Olivier van Mackelburch98, soldaet onder capiteyn Heetvelt
[6] Vijfken Beernts van Tuernout, uxor Baudewijn Goijens

Het 82 Avontmael, gehouden nae de reductie der stat Sluys [1625.4]

Met attestatie
[1] Niclaes Charpentier
[2] Jan la Motte
[3-4] Cornelis Cornelissen en Sara Adriaens, uxor

Met belijdenisse
[5] Maria van Waren
[6] Herman Isenbaart
[7] Willem Jacobsen
[8] Dorothea van Pipenpoij
[9] Helena Matruijt

Het 83 Avontmael des Heeren, gehouden nae de reductie deser stadt den 6en july 1625

Met attestatie aengecomen
[1] Joffrou Martina Huijssen
[2] Meester Abraham de Brauw
[3] Adriaenken Pieters
[4] D'heer Pieter van Bijlaert
[5] Elijsabeth Jochims
[6] Maria du Guesne
[7-8] Pieter van de Woestine ende Janneken Puers (Vlissingen 1625.12 [] a: Pieter van de Woestijne en Janneken Puers, mav Sluys, Groenewout)
[9] Sara van Hulsdonck
[10-11] Jacob Böhmer99, sergeant, Mechtilt Schwerms, uxor

Met belydenisse des gelooffs
[12] Jonckheer Cornelis de Boot
[13] Jonckheer Dominicus van Couvoorden
[14] Adriaen Janssen, timmerman
[15] Dirck Dircksen, soldaet onder capiteyn Heetvelt
[16] Pieter Back, soldaet onder d'heer Van de Noot
[17] Dominicus Aertsen
[18] Adriaen de Gaeij
[19] Jan van der Balck
[20] Hans Merseel, soldaet onder capiteyn Helmich van Duijn
[21] Katharina van de Velde
[22] Jacomijnke van Steelandt

84 Avontmael [1625.10]

Met attestatie
[1] D'heer capiteyn Morignault
[2-3] D'heer luytenant Antoni de Vraet, Lysebeth Walrave, syn huysvrouwe
[4-5] D'heer vaendrich Gillis Cabbeljau ende joncvrouwe Anna van Beerendrecht
[6] Jacob de Clercq
[7] Alexander Morignault
[8-9] Heyndrick Willemsen, Judith Beck, uxor
[10] Abraham Priem
[11] Jan Woet100
[12] Tomas Borten
[13] Abraham Nobelier
[14-15] Logier Anthoni ende syn huysvrouwe
[16] Franchois Bartholomeusen
[17-18] Simon Crynsen101, Commerken Bouwens, syn huysvrouwe
[19] Tomas Roelants
[20] Willem van Acker
[21-22] Lenaert Janssen, Maria Philps, uxor
[23] Wouter Jansen
[24] Florence de Pous
[25-26] Samuel de Keyser en Soetje Jobs, uxor (Vlissingen 1632.3 [] a : Samuel de Keiser ende syn huysvrouw Soetgen Jobs, mav Sluys, Oude Watermolen)
[27] (Aardenburg 1625.4.6 [4] b: Caspar Nruijn, tambrijn onder cap. Wijnbergen) Caspar Bruijn, soldaet onder d'heer Wynbergen
[28-29] Jan van den Heuvel, soldaet onder Wynbergen, en Pieterken Pels, uxor
[30] Mayken Adriaens

Met belydenisse
[31] Jacob Nimmeger
[32] Herman Lauman
[33] Cent Jacobsen
[34] Thomas Allart
[35] Jerosme de Baheijne
[36] Neelken Claissen
[37] Amarensken Commers

Het 85 Avontmael, gehouden den 3en januarij 1626

Met attestatie
[1-2] Jacob Nieuwenburch, vendrich onder d'heer capiteyn Helmich van Duyn, ende syn huysvrouwe
[3] (Aardenburg 1618.10.14 [1] b: Valentijn le Preux, cleermaecker op de Merckt ende soldaet onder de comp. van cap. Robert sal. ged.) Valentijn le Preux102
[4] Niesken Jans Vossi
[5] Jan Berents, sergeant onder capiteyn Hamilten
[6] Witske Kempes
[7] Jonckvrouwe Johanna Wagenaer
[8] Pierijne Roovers, uxor van de vendrich van Casembroot

Met belydenisse
[9] Cornelis Wisse, soldaet onder capiteyn Orleens (Aardenburg 1644.1.2 [17-18] a: Cornelis Wisse met zyn huysvrouw)
[10] Janneken Lammens
[11] Tanneken Rentergems
[12] Lijsbeth Dierckx
[13] Jacomynken Swingendauw
[14] Willemynken Baijarts
[15] Gisbrecht Dircksen
[16] Maijken Adriaens
[17] Trynken Schrevels
[18] Adrijaneken Biertshoeck
[19] Anna de Gaeij

Het 86 Avontmael, gehouden den 5en april 1626

Met attestatie
[1] Jonckheer Nicolaes de Blocq
[2] Elie Croppel, soldaet onder d'heer gouverneur
[3-4] Jan de Kaa ende Judith Janssen, uxor
[5] Martynken Pale
[6] Catharine le Pré (Aardenburg 1634.1.1 [3] a: Caterina du Pré, mav Sluijs)

Met belydenisse
[7] Pieter Cornelissen, soldaet onder d'heer capiteyn Mornau
[8] Philips Eduwaerts
[9] Jan Woutersen
[10] Gillis Puers
[11] Pieter Wittoge
[12] Janneken Lievens
[13] Margarite Jans
[14] Katharina d'Herkers
[15] Maijken Maes
[16] Maijken van der Brugge, uxor Willen van Gottem
[17] Margarita de Munck
[18] Lijdia van Ee

Het 87 Avontmael, gehouden naer de reductie den 5en july 1626

Met attestatiie aengecommen
[1-2] D'heer Petrus Quesnel ende Elijsabeta Everwyns, syn huysvrouwe
[3-4] Loys Lockque ende Maria, syn huysvrouwe
[5] Joris Nostort103
[6] Maria de Camp
[7] Saarken Frans
[8] Maria Philips
[9] Maijken Arents
[10] Jan Barbau (Aardenburg 1644.1.2 [19-20] a: Jan Barbue met zyn huisvrouw)
[11] Abraham Thuillier
[12] Johan Hardij
[13] Nicolas Digard, de la compagne de monsieur de Bellevigne
[14] Michel Nigout, de la compagne de monsieur de Bellevigne
[15] Johan Bussé
[16] Johan le Quene

Met belijdenisse des gelooffs
[17] Willem Janssen Sluijmer
[18] Reijnier Gillissen
[19] Francois Bernaerts
[20] Maijken Jans, uxor Jan van Essen, onder Forulons
[21] Maijken Lauwereyns
[22] Zoetken Cloets
[23] Janneken van Loo
[24] Janneken Teerlijnckx
[25] Josynken van Hale

Het 88 Avontmael, gehouden naer de reductie den 11 octobris 1626

Met attestatie aengecomen
[1] Digne Willems
[2] Johan Hermessen van Hessen
[3-4] Pauwels Pietersen, op ter Wet, Anna Gisbrechtsen, syn huysvrouwe
[5] Jacobus van den Brande
[6] Jan Boemier, soldaet onder d'heer Forullous
[7] Johan de Soucher, soldaet onder d'heer Forullous
[8] Daniël Cormier, soldaet onder d'heer Forullous
[9] Bastiaen Chareau, soldaet onder d'heer Forullous
[10] Piere Borçi, soldaet onder d'heer Forullous
[11-12] Salomon Barbauson, soldaet onder d'heer Forullous, Estienne de Jerou, syn huysvrouwe
[13] Juffrou Constance de Blocq
[14] Juffrou Marie de Blocq
[15] Susanna van Bochante
[16] Anneken Mattheüs
[17] Nicolaes du Hameau, soldaet onder d'heer Casembroot
[18] Francois Paul, soldaet onder d'heer Casembroot
[19] Jan Robert, soldaet onder d'heer capiteyn Forillous
[20] Daniël Simioth, soldaet onder d'heer capiteyn Forillous
[21] Jaque Cachet, soldaet onder d'heer capiteyn Forillous

Met belydenisse
[22] Joncheer Johan van Wynberghen
[23] Aernoudt Weijts
[24] Pieter Jansen van Rynen
[25] Willem de Hase
[26] Barbel Hinnekens
[27] Joffrou Anna Sara van Eck

Het 89 Avontmael, gehouden den 3en januarij 1626 [=1627]

Met attestatie
[1-2] Claijs Janssen ende Neelken Sitters
[3] Jacomynken Panten
[4-5] Philippe du Gardin ende Athonette, syn huysvrouwe
[6] Elisabeth Hubrechts

Met belydenisse
[7] Pieter Dirckxsen, schipper
[8] Daniël Carre
[9] Lauw d'Ouwers
[10] Claijs Clinger

Het 90 Avontmael, gehouden den 4 april 1627

Met attestatie
[1-2] Quintin Miché, ??? soldaet onder d'heer Duytsen, Sainte Charon, uxor
[3] Jean Cochon
[4-5] Christiaen Lievensen Verschuere en Paulyne Versolen, uxor
[6] Pieter Mal, soldaet onder capiteyn Sunessons

Met belydenisse
[7] Joncheer Willem Caballjau
[8] Pieter van Besten, soldaet onder Helmich van Duijn
[9] Thomas Sommer, soldaet onder capiteyn Cromb
[10] Jan Vier, soldaet onder capiteyn Bellevigne
[11] Janneken Jacobs
[12] Metje Gerrits

Het 91 Avontmael, gehouden t'sedert de reductie deser stede den 11en july 1627

Ende met attestatiën aengecommen
[1-2] D'heer gouverneur Willem de Hauthaijn ende Vrouwe Olimpa d'Hartaijn
[3-4] Jonckheer Willem Duijts ende jonckvrouwe Maria van Beeck, uxor
[5] Jonckheer Herbert Cats
[6] Meester Leonaert Zijpesteijn
[7-8] Jan van Embden ende syn huysvrouwe
[9-10] Willem de Valvis ende Apollonia de Munck, uxor
[11] Catalina van de Velde

Met belydenisse des gelooffs
[12] Jan van den Broecke, soldaet onder capiteyn Orleens
[13] Jacomynken Roelandts
[14] Marie Lavins
[15] Elijsbeth Maertens
[16] Janneken d'Hertoge
[17] Tanneken Hauweel
[18] Clara Jans

Het 92 Avontmael, gehouden naer de reductie deser stede den 10 octobris 1627

Met attestatie
[1] Grietjen Joos, huysvrouwe van Piere Steen
[2] Catharina van den Abeele

Met belijdenisse
[3] Bartholomeüs de Gaij
[4] Magdalena Groenincx
[5] Magdalena Arfuth
[6] Joffrou Adriana de Blocq

Het 93e Avontmael, gehouden den 2en january 1628

Aengecommen met attestatiën
[1] Jems Jong, soldaet onder d'heer capiteyn Hamelton
[2-3] Isaäc Boelaert ende Cornelia Merveille
[4] (Vlissingen 1627.4 [] b: Adrijaen Maertensen, jonge man van Sluys, bij 't Hooft) Adriaen Martensen
[5] Cornelia van Houte
[6] Christine Gisbrechts
[7] Catharina Simons

Met belydenisse
[8-9] Jan Weer ende Mayken van den Neste
[10] Leonaert Nenniger
[11] Gillame de Commer
[12] Susanna Smits

Het 94en Avontmael, gehouden den 9en april 1628

Met attestatie
[1-2] Jan Bisou, soldaet onder d'heer capiteyn Bellevigne, Susanne Vateyn, sa femme
[3] D'heer capiteyn Cornelis Lanschot
[4] Reijnier de Springers
[5] Jan Jacobsen
[6] Anthoine le Doux, onder d'heer capiteyn Bellevigne
[7] Johan Corbeau, onder d'heer capiteyn Bellevigne
[8] Jaques Beco, soldaet onder d'heer capiteyn Van Eck
[9] Jan le Fer, ooc onder capiteyn Eck
[10] Josue Charier, soldaet onder d'heer capiteyn Bellevigne
[11] Jan Boulengier, soldaet onder capiteyn Bellevigne
[12-13] Cornelis Alberechts104 ende Adrianeken Cornelis, uxor
[14] Itgen Wagemans

Met belijdenisse des gelooffs
[15] Jonckvrouwe Magdalena van Bomberge
[16] Jenne Ficot, uxor van de corporael van den heer gouverneur Gillis Donc
[17] D'heer ontfanger Jan van der Lingen
[18] D'heer vendrich Eduaert Hitschoock
[19] Ritsaert t'Saijer
[20] Dirck Gillissen
[21] Lauwereyns Christiaensen
[22-23] Jacob van den Abeele ende Thuenken Wisse, uxor
[24] Christophel Alleman
[25] Hiëroen van Hassen
[26] Abraham Claijsen
[27] Pieter de Prince
[28] Neelken Govaerts
[29] Janneken Willems
[30] Christine Tacoens
[31] Anneken du Basu (Aardenburg 1645.7.2 [7-8] a: Boudewijn Schenkel, mav Trenchement door N. van Hoorn, en syn huysvrouw Anneken de Besu, mav Sluijs door Van Dort; vertrokken ma)
[32] Maijken Isenbaerts
[33] Metken Boeckhove (Vlissingen 1630.1 [] a: Metien van Boechove, jonge dochter, mav Sluys, Nieuwendijck)
[34] Katharina Moraels (Vlissingen 1631.12 [] a: Catrina Moraels, mav Sluys, Oostzijde)
[35] Susanna van Schebeke

Het 95 Avontmael, gehouden den 2 july 1628

Met attestatie
[1-2] Jaques Raimon, soldaet onder capiteyn Bellevigne, et Jeanne Vanno, sa femme
[3] Nicolaes Brison, soldaet onder capiteyn Bellevigne
[4-5] Jean Pint ende Margriete, syn huysvrouwe
[6] Jaquemijne Bentins
[7-8] (St. Anne 1628.1.8 [1-2] b: Guiljaem van Renterghem; Janneken van Renterghem sijn vrouwe; ma vertrocken naer Sluys) Guilliaem Rentergem, Janneken Wagenaers, syn huysvrouwe (St. Anne 1631.10.26 [1-2] a Sluys: Guiljaem van Renterghem; Janneken van Renterghem, uxor Guiljaem)
[9-10] Frans Jansen Rickits, Neeltjen Willems, syn huysvrouwe

Met belijdenisse
[11] Albert Claijsen, soldaet onder capiteyn Dorp
[12] Daniël van Brijnen
[13] Josynken van de Velde, uxor Daniël Carré
[14] Janneken Carré
[15] Anna van Loo

Het 96 Avontmael, gehouden naer de reductie den 7en octobris 1628

Ende syn aengecommen met attestatie
[1-2] D'heer ende mevrouwe Van Verwolde
[3] Jonckvrouwe Elijsabeth de Witt
[4] Maijken Tierssen
[5] Louis Bruneau

Met belydenisse
[6] Robbert Grimmelbeij (St. Anne 1639.1.8 [1] a: Robbert Grimmelbe en Ploencke Goiens, sijn huysvrouwe)
[7] Gedion van der Balck
[8] Aernout Wilsoet
[9] Adriaen Minne
[10] Jacob Janssen, soldaet onder capiteyn Duijts
[11] Barbel van de Neste
[12] Maijken de Munck
[13] Maria de Backere

Het 97 Avontmael, gehouden naer de reductie den january 1629

Met attestatie
[1] Joffrou Geertruijt van Tije
[2] Emmeken Melis, uxor van den vierwarker
[3] Janneken van Beveren
[4] Jan Perrot, soldaet onder capiteyn Bellevige
[5] Jonckvrouwe Barbara Freijers
[6-7] Bathasar Wijntges ende Aeltjen van Teilingen, uxor
[8] Johan Valin, soldaet onder capiteyn Bellevige
[9] Alexandre de Pichot
[10] Jenne Remi
[11] Gerrith Janssen
[12] Anna Jacobs
[13] Martyn Pruijs, soldaet onder capiteyn Casambroot
[14] Jan Cox, soldaet onder Casembroot
[15-16] Jan Flamend, soldaet onder capiteyn Mornau, ende Elysabeth le Clerck, uxor

Met belydenisse des gelooffs
[17] Jacob Woutersen, sergeant van den gouverneur
[18] Matheüs Deckers
[19] Ariken Jaspers
[20] Anna de Put
[21-22] Francois Balladon, soldaet onder capiteyn Mornau, Christine du Bour, uxor (attestatie; vertrocken met attestatie)
[23] Paul du Boug, soldaet onder capiteyn Duyts
[24-25] Philips van Hierschot, Elysbeth Beerents, uxor

Het 98 Avontmael, gehouden naer de reductie den 8 april 1629

Met attestatie aengecomen
[1] Rachel Cornelis, uxor Marten Jordaen
[2-3] Pieter van Tongeren, sergeant onder capiteyn Valckenburch, Elybeth Pieters
[4-5] Gerrith Aertsen ende Mayken Silvester
[6-7] Jan van Freudenburch ende Baijken Jans
[8] Hans Wolffang Baillios
[9-10] Heyndrick Smit ende Janneken Baillios
[11] Tobias de Joncker

Met belydenisse der gelooffs
[12] Jacob Robberts, soldaet onder d'heer capiteyn Couvoorden
[13] Wilhelmus Metsel, soldaet onder capiteyn Hamelton

Het 99 Avontmael, gehouden naer de reductie den july 1629

Met attestatie
[1] Judith de l'Aistue
[2] Johan Bouhier, dit la Fleur, soldaet onder d'heer Casembroot
[3] Franchois Ruffij, soldaet onder d'heer Coevorden
[4] Susanna Moens, uxor D. Lippens
[5] Maijken Jans, uxor Lambrecht Janssen
[6] Maijken van den Durpe, uxor Laureyns Boudrij
[7] Neelken Goosens, uxor Adriaen Martens
[8] Joffrou Margarita Brouwers
[9] Margarita van Sandtfoort

Met belydenisse des gelooffs
[10] Michiel Cappel, soldaet onder capiteyn Morignault
[11] Jenne Tanckre
[12] Jacomijne Cornelis
[13] Maijken Backers

Het 100e Avontmael des Heeren, gehouden naer de reductie in den Jare 1629 den 7en october

Met attestatie
[1] Richart le Compte
[2] Thamar Pietersen
[3] Maijken Verbauwens
[4] Jaques Bonart
[5] Jean le Roux
[6] Jean Giron

Met belydenisse des gelooffs
[7] Jaques van Perene
[8] Geraert Waij

arrow-up

Noten

1 Hartman

2 Riemen

3 Eijda Jans

4 du Boijs

5 Pantijn(s)

6 Essche

7 Ora

8 Muijs

9 Balthazar Sijbrant

10 Gabriëls

11 Tessalon

12 Anna (??? Bauwens, 182)

13 ouderlinck

14 Maeyken Cloet (W 1605.2.21).

15 Carel

16 Anna Mannemakers

17 Malliart Martins, hoochballieu van Sluijs

18 Constance de Rustichi

19 Adriaen

20 Brixaux

21 Scheerman

22 Brua

23 Burchgrave

24 Ghijon

25 Allenseune

26 Horne

27 (attestatie)

28 Ruyschoet

29 met syn huysvrouwe

30 soetelaer in't quartier van Brixaux

31 yonckgesel

32 Marie Bosquel

33 Ruischoet

34 Geeraerts

35 Janneken

36 timmerman

37 Jaques Brouxaux

38 Jakemijne Coseyts, huysvrouw van Jaspart Aernouts

39 burghmeester

40 Pauwels

41 Tanneken

42 sergiant onder de compagnie van de gouverneur But, leggende in Sint Catlijn

43 (attestatie)

44 Jan

45 cleermaker

46 Fouque

47 Nergeau

48 Veere

49 Fleurcon

50 Volmaer studiosus, de pedagogus van de sonen van mijn heer van der Noot

51 Bollingier

52 Kints

53 Lantschoten

54 Hordeman

55 Bom

56 Beliaert

57 Grillenval

58 Parry

59 onder d'heer capiteyn Basson

60 Campioen

61 Vleminck

62 Krof

63 Arents

64 Adriaens

65 Meerschen

66 Grave

67 Polliot

68 Stuijl

69 Allenborch

70 van

71 Dammaerts

72 Vijnken

73 ARubbens

74 d'oude

75 Auberbijs

76 L??????

77 Breides

78 Brock

79 Terrij

80 Rehau

81 Prueles

82 Gillette

83 Voijx

84 Boudenare

85 Outbrousone

86 Geldre

87 Duyninck

88 Meinaerts

89 Thuijnes

90 Reyniersen

91 Vinckx

92 Rentergem

93 Slaets

94 Paregentil

95 Lauvis

96 Mirloo

97 Hessens

98 Mecklenborch

99 Bohemer

100 Weedt

101 Corijnsen

102 Pruex

103 Nost???

104 Aelbrechts

arrow-up

separator