Guînes (Noord Frankrijk)

separator

Inleiding

Een aanzienlijk deel van de bevolking in West Zeeuws Vlaanderen stamt af van vluchtelingen (doopsgezinden, Huguenoten, Salzburgers), die in de loop van de 17e en 18e eeuw daar gekomen zijn.
Zo kwam in 1685, nadat eerst eind juni 1685 de kerk te Guînes was gesloten, en daarna op 18 october 1685 het Edict van Nantes was herroepen, vrijwel de gehele protestante bevolking, onder aanvoering van hun predikant Pierre Trouillard, naar het gebied van Groede en Cadzand.
De keuze voor dat gebied was niet zo toevallig. Niet alleen lag het tamelijk dichtbij, zo'n 125 km, (vergelijkbaar met de afstand Hoek van Holland - Den Helder), maar er waren ook al decennia lang vele relaties tussen beide gebieden. Bovendien bestond er in Groede al sinds 1618 een Waalse kerk, om de vele gevluchte Fransen (met name aanvankelijk uit de gebieden rond Lille) te bedienen. En het was ook een landbouwgebied.

Om die reden is het zinvol hier op deze website een reconstructie-overzicht te plaatsen van de gezinnen, die tot eind 1685 in Guînes en directe omgeving woonden. Dat overzicht heb ik gemaakt op basis van het in 1891 door William Minet voor de Huguenot Society of London gepubliceerde "Transcript of the Registers of the Protestant Church at Guisnes, from 1668 to 1685".
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, gaat het hierbij niet om een kerkelijk register, maar om gewaarmerkte afschriften van gegevens omtrent geboorte, huwelijk en overlijden, die op grond van een Koninklijk Besluit van 1669 jaarlijks bij de "Greffe Civil" in Calais ingeleverd moesten worden. Dit jaarlijkse overzicht, een teken van de beginnende repressie, moest door de betrokkenen gewaarmerkt worden, en zo zien we soms dat een weduwe haar handtekening of merk zet in plaats van de man, die oorspronkelijk bij het gebeuren getuige was geweest.

Toelichting bij de reconstructie

Bij deze reconstructie heb ik gepoogd alle personen, die op de een of andere manier identificeerbaar waren, in een genealogische structuur onder te brengen. Dat was mogelijk omdat, als gevolg van de regelgeving, vaak de relatie tussen de betrokkenen en de getuigen in de stukken vermeld wordt. Personen, die evenwel niet plaatsbaar waren, heb ik in dit overzicht ook niet opgenomen. Dat betreft met name overledenen.
Uit de index heb ik verder verwijderd alle jonggestorven kinderen (aan wie ik de fictieve achternaam "|" gegeven heb), maar die zijn wel terug te vinden in de overzichten.

Dit overzicht is gemaakt met behulp van Haza-Data plus 7.2f waarna de layout door mij nog wat is aangepast.
Bij het invoeren heb ik zoveel mogelijk de aantekeningen uit het origineel toegevoegd, (meestal vertaald, tenzij verwarring mogelijk is), met name wat betreft de relaties, en ook aangegeven op grond waarvan ik personen gekoppeld heb. Soms is dat b.v. gebeurt op basis van indirecte gegevens: Jean wordt een zoon genoemd van Pierre en Esther, en Marie een zuster van Jean, ergo, Marie is een dochter van Pierre en Esther. Hierbij is natuurlijk nog aanvullend nodig te weten of Esther ook de moeder van Marie is of mogelijk een stiefmoeder. De getuigen worden in de uitvoer meestal "tussen haakjes" toegevoegd, maar wanneer een nadere aanduiding wenselijk was, dan heb ik dat als tekst bij de persoon toegevoegd, achter een letter die het soort vermelding aangeeft (G/D: = geboorte/doop; T: = trouw ; O: = overlijden). De afkorting "get." betekent natuurlijk "getuige".
In een enkel geval wordt nog gerefereerd aan een vermelding te Aardenburg. Dat dateert nog uit de tijd, dat ik dit bestand ging vervuilen met gegevens uit West Zeeuws Vlaanderen.

drs Huib J. Plankeel

Reconstructie
 
bullet Indexbestand Guînes
Reconstructie van de Protestante bevolking in de omgeving van Guînes, tot medio 1685

separator