Groede

Quohier oorlogslasten 1708-1709

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Contributie oorlogslasten aan Frankrijk over 1708-1709 tot betaling van de door de vijand geëiste levering van goederen door de bezitters van huizen, gebouwen en meubilair in het dorp en de dijkagie van Groede.
Bron: GA Sluis, Archieven Gemeente Groede 1626-1970, nr 285

Het stuk bestaat uit twee delen. Eerst de taxatie van de huiseigenaren onder Groede, en daarna een personele taxatie van personen, onder Groede wonend, die geen huis bezitten. De grote hofsteden zijn in deze taxatie niet meegenomen. Vermoedelijk staan die opgesomd in een ander quohier.
Bij de vermeldingen staat ook aangetekend wanneer de aanslag is voldaan, en eventuele opmerkingen betreffende kwijtschelding e.d. Alleen de laatste soort opmerkingen heb ik tussen haakjes toegevoegd. * betekent "niet voldaan".
De volgnummers in deze bewerking zijn, zoals gebruikelijk, weer van mijn hand, evenals teksten tussen haakjes. De gemetgetalen geef ik weer als volgt: “aantal gemeten, punt, aantal roeden” (met zonodig voorloopnullen), dit om het iets leesbaarder te maken.

Indeling

[omslag]
Tauxatie van de huijsen en gebouwen in t dorp van der Groede ende ten plattenlande, op gemetgetalen, om de contributie daer na in te vorderen.

[fol. 1]
Quohier van de huysen ende timmeragen, met de proprietarissen, die deselve competeren, staende in t dorp van der Groede ende ten plattenlande in de dijckaghe van der Groede, gereserveert de hofsteden, daermede een groot gebruijck van lande gaet, dewelcke om de contributie daeraf te ontfangen, die verhuij[rt] sijn werden gecalculeert na de huijre, ende die niet verhuijrt sijn ende bij de eijgenaers selfs werden gepossedeert sijn alvooren gestelt op een huijre en vervolgens op gemetgetalen, genomen op negen guldens ider gemet, door dijckgraef, gesworens ende hooftmannen van der Groede, op den 28en december 1708.

volgnr

vermelding

in gemet


[In het Dorp][In de rinck van het dorp]


001

Eerst Jean Crespet <lees: Crespel> een huijs met een schuijre, bij hem bewoont en gebruijckt, in de rinck van t dorp, getauxeert op 12 gem. met sijn winckel

12.000

002

Denselven [Jean Crespel] een huijs daeraen, bewoont bij Abraham Schedain de jonge, doet in huijre f33, komt 3.200 gem. lants

3.200

003

Steven Vasseur een huijs met een schuijre daeraen, op 5.100 gem.

5.100


fol.2


004

Pieter Lamorije een huijs daeraen,

5.000

005

Bartholomeus Meurisse een huijs daeraen,

3.100

006

sr Lieven Stevens een peerdestal en wagenhuijs daeraen,

0.150

007

het huijs1 daer den franschen predikant in woont daeraen, hoort aen de kercke


007a

--- duijtschen predikant --- <zie noot 1>


008

Michiel Vermeulen een huijs, brouwerie en schuijre daeraen, 30 gem.

af: 6 gem. weije, rest 24 gem.,

24.000

009

Carel Lerminé en Pieter Cambier een huijs daeraen, bewoont bij den selven Lerminé, £4 in huijre,

2.100

010

Marij Cathline de Plancke een huijs daeraen, bewoont bij Pieter Phlip du Flo, in huijre f19,

2.033


fol. 3


011

Deselve [Marij Cathline de Plancke] een huijs daeraen, bij haer bewoont, met haer winckel,

10.000

012

Isaac Claessen een huijs daeraen, bewoont bij Isaac Crijnssen, gelt in huijre £5,

3.100

013

Isaac Bailleux een huijs daeraen,

3.100

014

Laurens Strain een huijs daeraen, met een schuijre daerachter, met sijn winckel,

19.000

015

Jan Schipper een huijs daeraen, met een schuijre daerachter,

5.000

016

Jan Schipman een huijs daeraen, bewoont bij Marij de Crane, gelt in huijre f22,

2.133

017

Delselven [Jan Schipman] een huijs daeraen,

4.000


fol. 4


018

Abraham Schedain d' oude een huijs daeraen,

4.100

019

De erffgenamen van mevr de Jonghe, het huijs De drije Koningen, met een stal en schuijre, gelt in huijre £22,

14.200


[In de Noordstrate]


020

Een huijs in de Noordstrate daeraen, aencomende de selve erffgenamen [van mevr. de Jonghe], bewoont bij Rachel du Flo en Marij Vercruijsse in huijre, voor haer beijden £7.10,

5.000

021

Servaes de le Lijs een huijs en schuijre daeraen,

6.000

022

Prijnken van Dale een huijs daeraen,

2.000


fol. 5


023

Isaac Claessen een huijs daeraen, met een schuijre daerachter,

9.000

024

De erffgenamen van mevr de Jonge een huijs, genaemt Den gloeijenden Oven, met een schuijre daeraen, gelt in huijre £18.8.6, bewoont bij Pieter van den Heuvel,

12.100

025

Jan Houdegem een huijs daeraen, in de Noortstrate, bewoont bij Sara Erasmus, gelt in huijre £5.10.0,

3.200

026

Claes Dirx een huijs daeraen,

3.200

027

Jan Batiste le Maire een huijs daeraen,

5.000

028

Jannis Haghe een huijs en smitse daeraen,

9.000


fol. 6


029

Zeger van de Velde een huijs daeraen,

4.000

030

Jan Culderij een huijs daeraen,

6.000

031

De erffgenamen van mevr de Jonge een huijs daeraen, bewoont bij Olivier Vernou en Jan Aldijcke, geeft in huijre £9.6.8; int selve huijs nogh een wooninghe ledigh;

7.000

032

Pieter Boussemaer een huijs daeraen, met twee schuijren daerachter, met sijn winckel, 19 gem.; aff sijn gebruijck 9 gem., rest 10 gem.

10.000

033

sr Nicolaes van Crimpen een huijs daeraen

9.000

034

De erffgenamen van mevr de Jonge een huijs daeraen, bewoont bij Lieven Stevens, gelt in huijre f70,

7.200


fol. 7


035

Jaques le Saffre een huijs daeraen, genaamt De witte Leeuw,

12.000

036

De weduwe Crutel <lees: Croutel> een huijs op het kerckhoff, daeraff een eijnde is verhuijrt aen de vroedvrouwe, f22; 9 gem. voor het geheele huijs

9.000


[In de Molenstrate]


037

Grijetje Slock een huijs in de Molenstrate

2.000

038

De weesen van Pieter Lievens een huijs daeraen, bewoont bij Marij Leunis en Tanneken Schedain in huijre f22

2.150

039

De selve weesen [van Pieter Lievens] een huijs daeraen, bewoont bij Pieternelle Verbrugghe in huijre £4

2.200

040

Jacobus van Dillenburgh een huijs daeraen, met een schuijrtje daerachter

9.000

041

De weese van Pieter Lievens een huijs daeraen, bewoont bij Tanneken Maertens in huijre f22½


041a

Item een huijs bewoont bij Nicola Bailleux in huijre £4, tesamen £7.15.0

5.050


fol. 8


042

Jannes Italiaen een huijs in de Molenstrate

7.000

043

Jan Step een huijs daeraen,

4.100

044

Adriaen Meliere een huijs met een timmermanswinckel daeraen

12.000

045

Schipper David .... een huijs daeraen, met een korenwint- ende rosmolen, gepossideert bij Pieter de Meij, gelt in huijre f775, 86 gem.

86.000

046

Den dijkgraeff Jacobus Loke een huijs, bij hem bewoont, 16 gem.; aff sijn gebruijck 6 gem., resteert 10 gem.

10.000

047

Jannes Wage een huijs met een schuijre, sijnde het laetste aen de noortsijde van de Molenstrate, een gedeelte verhuijrt aen Guillaume Caron voor f28,

11.000


[Zuidzijde van de Molenstrate]


048

Joris Wisse een huijs met een schuijre, sijnde het eerste aen de zuijtsijde van de Molenstrate

5.000


fol. 9


049

Cornelis Augustus een huijs daeraen, bewoont bij Jan Craeijmeersch

2.000

050

De erffgenamen van mevr de Jonge een huijs met een schuijre, bewoont bij Jan Foulon, Janneken de Me, en Elisabeth NN, tsamen in huijre £8

5.100

051

Phlip du Bo een huijs daeraen, bewoont bij Jan Vermeere en Marij de Lange in huijre f15

1.200

052

Den selven [Phlip] du Bo een huijs daeraen, bewoont bij Cornelis Augustus in huijre £6

4.000

053

De erffgenamen van mevr de Jonge een huijs daeraen, met een schuijrtje daerachter, bewoont bij Maeijken Boudewijns in huijre £6.10

4.100

054

Mons. Petrus van Weenegem een huijs daeraen

16.000

055

Mr. Hendrick Redaer een huijs daeraen

4.000


fol. 10


056

Jan Verstrate een huijs daeraen

3.100

057

Willem Wage met de weesen van Pieter Clarisse een huijs daeraen, bewoont bij Simon Schans in huijre £6

4.000

058

Joos Mehoude een huijs daeraen

5.000

059

Geert Geerssen een huijs daeraen

3.000

060

Abraham Willems een huijs daeraen, 5 gem.; aff sijn weije 2 gem., rest 3 gem.

3.000

061

Jan van de Voorde een huijs daeraen

8.000

062

De erffgenamen van mevr de Jonge een huijs daeraen, bewoont bij Cornelis Braem in huijre £6

4.000

063

Jeroon van de Sande een huijs daeraen, bewoont bij Jan Male in huijre f26

3.000


fol.11


064

Denselven [Jeroon] van de Sande een huijs en een smitse daeraen

10.000

065

Abraham du Mont een huijs daeraen, met een schuijrken aent Schuijtvlot, 26 gem.; aff sijn gebruijck 16 gem., rest 10 gem.

10.000

066

Cornelia Isaax een huijs daeraen

5.000

067

Gedion Claessen een huijs daeraen

8.000

068

De duijtsche schole daeraen, memorie

0.000

069

Claes de Later een huijs daeraen

4.000

070

Cornelis Wisse een huijs daeraen, met sijn winckel

7.200

071

De weduwe van Paulus Tack een huijs met een schuijre daeraen, met haer winckel

19.000


fol. 12


072

Mr. Hendrick Piersonné een huijs daeraen

8.000

073

Jan van Assel een huijs daeraen

5.000

074

Jaquemijnken de Puijt een huijs daeraen, bewoont bij Jacob Dotrij in huijre f10

1.033

075

Deselve [Jaquemijnken de Puijt] een huijs daeraen, bij haer selfs bewoont

12.000

076

De weduwe Zeger van Dijcke een huijs en schuijre daeraen

15.000

077

Het parochiestal, memorie

0.000

078

Jan Culderij een schuijre daeraen, gebruijckt bij Joris Hamaker in huijre £4

2.100

079

Isaac Claessen een huijs daeraen, bewoont bij Joos Vermeere in huijre f31

3.133

080

De weese van Pieter Lievens een huijs daeraen, bewoont bij Joris Hamaker in huijre £5

3.100


fol. 13


081

De weduwe van Andries Schellinck een huijs daeraen, sijnde het laetste van de westsijde van de Schuijtvlotstrate, 4 gem. voor t huijs en voor de schuijte 2 gem., tesamen 6 gem.

6.000


[Oostzijde van de Schuijtvlotstrate, van zuiden in]


082

Pieter del Veeu <lees: Delvoij> een huijs, sijnde het eerste aen de oostsijde van de Schuijtvlotstrate

4.000

083

Frederijck Carlier een huijs daeraen, bewoont bij hem en sijn soon Michiel Carlier in huijre £10

6.200

084

De weesen van Jan Melssen een huijs daeraen, bewoont bij de weduwe Boudewijn de Vos en Paulus Woetselaer, tsamen in huijre f36

4.000

085

Lieven Slock een huijs daeraen, daeruijt verhuijrt aen Louijse de Vos en Marij Geens voor £3, 5 gem.

5.000

086

De weese van Pieter Haluweijn een huijs daeraen, bewoont bij Pieter Vienne in huijre f28

3.033


fol. 14


087

Jan Bonnel een huijs daeraen

5.100

088

Jan Leenhouts een huijs daeraen, 4 gem. voor het huijs, en 5 gem. voor de schuijte, te tsamen 9 gem.

9.000


[In de Schuddebochtstrate]


089

Cornelia Perchin een huijs daeraen in de Schuddebochtstrate

(raeckt den duijtsen en franssen armen)

1.000

090

Arnout Bartholff een huijs daeraen

4.000

091

Jan Fonjaer een huijs daeraen, bewoont bij Anna Crespet <lees: Crespel> in huijre £2

1.100

092

Den selven [Jan Fonjaer] een huijs daeraen, bewoont bij Jacob Lerminé in huijre £5

3.100

093

Marij Castel een huijs daeraen

3.000

094

Maerten Janssen Outvorst een huijs daeraen, bewoont bij Anthonij Bosschaert in huijre £3

2.000

095

Pieter Prent een huijs daeraen

3.000


fol. 15


096

Jacob Pijferman een huijs daeraen

3.100

097

Jan Boudrij een huijs daeraen

2.100

098

Isaac Costenobel een huijs, bewoont bij Pieter le Sage in huijre f27

3.000

099

Salomon Piro een huijs daeraen

2.000

100

Jean Crespet <lees: Crespel> een huijs, bewoont bij Janneken Masure en Marij Vale in huijre £3

2.000

101

Maerten Hamman een huijs tegen het Schuddebocht

2.150


[Oostzijde van de Walestrate, van zuiden in]


102

David le Pla een huijs, bewoont bij Frederick Bosserij en Janneken ..., sijnde het eerste aen de oostsijde van de Walestrate van suijden in, in huijre f27

3.000

103

Anthonij Vasseur een huijs daeraen, bewoont bij Guillaume Berge in huijre f20

2.066


fol. 16


104

Jacob Senoude een huijs daeraen

2.066

105

Bon Mongré een huijs daeraen

2.075

106

Weduwe Fonjaer <of Foujaer?> een huijs

3.000

107

Phlip Peulemeule een huijs

2.150

108

Magdalene del Voij een huijs

2.000

109

Jean Crespet <lees: Crespel> een schuijre, gebruijckt bij Michiel Vermeulen in huijre £9

6.000

110

Guillaume Planckaer een huijs

2.150

111

Isaac Claessen een huijs, het laetste aen de oostsijde van de Walestrate, bewoont bij Willem Willemssen en Markus de Witte, tsamen in huijre f50

5.166

112

De weese van Jan de Kale een huijs met een schuijre, bewoont bij Isaac le Clair in huijre £6.10

4.100


[In de Bleeckerstrate]


113

Pieter Cambier een huijs in de Bleeckerstrate

3.000


fol. 17


114

115

Maerten de Backer twee huijsen en een schuijre, gepossideert bij Gillis Cornelis, Jan de Kavelaar en Abraham Schedain, t samen in huijre £12.10

8.100

116

De erffgenamen van mevr de Jonge een huijs in de Walestrate, bewoont bij ....

2.150

117

Abraham Carpentrij een huijs daeraen, bewoont bij Michiel NeufEglise in huijre £4

2.200

118

Isaac Culderij een huijs daeraen, bewoont bij Anthonette du Flo in huijre £5.10

3.200

119

De weduwe Zeger van Dijcke een huijs, staende op haer weije, bewoont bij Janneken Crijnssen en Gregorius de Gardeijn, tsamen in huijre £8, gerekent tegen de weije, soo vant huijs en schuijre annex Paulus Provoost, als dit

0.000

120

Pieter Laurus een huijs met een schuijre in de Bleeckerstrate, 7 gem.; aff sijn weije 2 gem., rest 5 gem.

5.000


fol. 18


121

Isaac Forterij een huijs daeraen

3.000

122

De Walsche schole daeraen, memorie

0.000

123

Isaac Hennequin een huijs daeraen, bewoont bij Marij Ibou in huijre £5.10

3.200

124

Weduwe van Paulus Tack een schuijre, verhuijrt aen Jaques le Saffre voor f27

3.000

125

Cornelis van Lare een huijs in de Bleeckerstrate

3.000

126

Weduwe Adriaen Paulus een huijs daeraen

6.000

127

Marinus Brean een huijs daeraen

3.150

128

Weesen Pieter Clarisse een huijs daeraen, bewoont bij Marij Vasseur in huijre £4

2.200


fol. 19


129

Pieter Janssen een huijs daeraen, bewoont bij Marij Crijnsse in huijre £4

2.200

130

De erffgenamen van Thomas Personne d'oude een huijs daeraen, bewoont bij sijn weduwe en Jan Castel, tsamen in huijre £10.10

7.000

131

De weese van Pieter Clarisse een huijs en schuijre, sijnde den Bleeck, bewoont bij Anthonette Mijle en Isaac Sohier tsamen in huijre, met Laurus Bekaer, £30, 20 gem.; aff de weije 4 gem., rest 16 gem.

16.000

132

Den hooftman Claes Faes een huijs en schuijre, gepossideert bij Jeremias Janssen en Francois de Meijer, sijnde het Somerhuijs, tsamen in huijre f50, gerekent tegen de weije

0.000

133

Maeijken Willems een huijs in de Bleeckerstrate

3.000

134

Zeger Hamman een huijs daeraen, aen den armen

0.000


fol. 20


135

Elisabeth de Meijer een huijs daeraen, aen den armen

0.000


[In de Slijckstrate]


136

Marinus Boone een huijs, met drij schuijren in de Slijckstrate; ene schuijre verhuijrt aen Jan Bailleux voor £4; 14 gem.

14.000

137

Francois le Roij een huijs en schuijre, bewoont bij Jan Bailleux in huijre £5

3.100

138

Joos Vereecke een huijs in de Slijckstrate

5.000

139

Jacob Sohier een huijs daeraen, bewoont bij Paulus Alloo in huijre £5

3.100

140

Jacobus Loke een wagenhuijs en stal

0.150

141

De weese van Pieter Lievens een huijs, bewoont bij Pieternelle Backer en Janneken Vliegers, tsamen in huijre f27

3.000


fol. 21


142

Adriaen Meliere een houtschuijre in de Slijckstrate

3.000

143

Den dijckgraeff Jacob Gillis [van Cruyningen] de groote schuijre,

11.000

Buijten het dorp, in de dijckage van der Groede


144

De weesen van Pieter Lievens een hofstedeken, daer ontrent 2 gem. weije lants, bewoont bij Jacob Neels en de weduwe Andries de Vlieger, gelt in huijre £14.10 of 9.200 gem.; aff het weijtje 2 gem., rest 7.200 gem.

7.200

145

Jean Crespet <lees: Crespel> een hofstede, bewoont bij Charel Hasterman, daeraen 5.080 gem. weije lants, gelt in huijre £20, of 14 gem.; aff de weije 5.080 gem., rest 8.220 gem.

8.220

146

Den hooftman Isaac du Rie een huijsken, bewoont bij Thomas Bosgelt in huijre £8.10.0

5.200


fol. 22


147

Jan Faignart een huijsken, bewoont bij Albert Poissonnier, Jan Francois le Pere, en Jan Francois del Voij, tsamen in huijre £11

7.100

148

DHeer van West Cappelle een huijsken, bewoont bij Gillis Wilhelmus in huijre £5

3.100

149

Carel Bruneel een huijsken aen sijn dreve, bewoont bij Adriaen Meijs in huijre £4

2.200

150

Jan Vereecke een huijs aen de Marolleput

4.000

151

Pieter Hennequin een hofstedeken, staende op 5 gem. lant in pachte, £9.6.8 de hoop, of 6.066 gem.; aff de weije 4.224 gem., rest 1.142 gem.

1.142


fol. 23


152

Christiaen de Grendel een huijsken bij Scherbier, bewoont bij David Nis in huijre £4.10.0

3.000

153

De weduwe van Joris Goethals een huijs en schuijre

7.000

154

Pieter Semaes <Somma?> een huijs aen de kreecke

2.200

155

Jean Begeijn een hofstedeken, staende op 8 gem. pachtlant, gelaten met het lant

0.000

156

Den dijckgraeff Jacobus Loke een hofstede, staende op 7 gem. lant, bewoont bij Christiaen de Grendel d' oude in huijre £14 of 9.100 gem.; aff de weije 7 gem., rest 2.100 gem.

2.100

157

De weese van Pieter Haluweijn een hofstede met vier en halff gemeten lant, gebruijckt bij Jacob Carlier in huijre £19 of 12.200 gem.; aff het lant 4.150 gem., rest 8.050 gem.

8.050


fol. 24


158

Abraham Beck een huijs aen de Creecke, getimmert tsedert dat de vijant int lant is geweest

0.000

159

Laurus Prent een huijsken, bewoont bij Jan Donck in huijre £4

2.200

160

Thomas Isaax een hofstedeken in de Corneliapolder met 8 gem. pachtlant, gelaten met het lant

0.000

161

Isaac Beck een huijsken in de Corneliapolder

3.000

162

Den hooftman Wouter Echberts een huijsken, genaemt de Crabbe, bewoont bij Jan Hendrix in huijre £3 of 2 gem. <opm: Hier gaet 4 gem. lant mede, dus geen ontfanck>

2.000

163

Charel Bonnel een huijsken aen den dijck, bewoont bij Jan Francois Bailleux d oude in huijre £4 of 2.200 gem.

2.200


fol. 25


164

Den selven [Charel] Bonnel een dito [huijsken] aen de Creecke, bewoont door Jan de Poeter en Pieter le Sage, gestelt op 5.10 gem.; aff het lant 4.232 gem., rest 168 r.

0.168

165

Jan Poleij een huijsken, bewoont bij Guillaume Bockelaer in huijre f28

3.033

166

De weduwe van Gillis Torbije een huijs en schuijrken

4.000

167

Het huijsken van Jan Francois Hennequin, bewoont bij Joos Bockelaer de jonge in huijre £3 of 2 gem. <opm: voldaen door Isaac Gillis 27 juli 1709; marge: gerestitueert aan Mattheeus de Jonge, den 3 sept. 1715>

2.000

168

Pieter Droullez een hofstedeken met 9 gem. pachtlant, gelaten met het lant

0.000

169

RaetsHeer Godijn een hofstede, gebruijckt bij Daniel du Rije in huijre £7, sonder de 14 gem. pachtlant, daer mede gaende; gelaten met het lant

0.000


fol. 26


170

Bartholomeeus de Schuijter een huijsken in de Parochiepolder, bewoont bij Jan de Vos in huijre £4 of 2.200 gem.

2.200

171

Joos Willemijns een huijsken aen Baersande, in huijre £9 of 6 gem.

6.000

172

Jan Paulus een huijsken int hoeckje van de Parochiepolder, bewoont bij Jacob Claris in huijre £3 of 2 gem.

2.000

173

De weduwe van Hendrick de Smit een huijsken in huijre £4

2.200

174

Jonathan du Castel een huijsken aen de Creecke, bewoont door Jan Lijbaert en de weduwe Jan Theunis, tsamen in huijre £8

5.100

175

Jannis Sohier een huijsken, bewoont bij Paulus Sonnevijl in huijre f50 of 5.166 gem.; aff het boogertje 1.086 gem., rest 4.080 gem.

4.080

176

Jannes Cocquijt een huijs en schuijrken, bewoont bij Jonas le Four en Isaac du Mont in huijre £8

5.100


fol. 27


177

Jan Verhaghe een huijsken, genaemt Het seven Getije, 3 gem.; aff het lant, 116 r., rest 2.184 gem.

2.184

178

Joos Bockelaer een huijs aen de nieuwe wech,

3.000

179

Thomas Personne een huijs, genaemt Schudde-Beurse, bewoont bij David le Pla in huijre £17, met 2.289 gem. lants, [getaxeert op] 11.100 gem; aff de voors. 2.289 gem., rest 8.111 gem.

8.111

180

Isaac Provo een hofstedeken, staende op 7.040 gem. lant, [getaxeert op] 10 gem.; aff de voors. 7.040 gem., rest 2.260 gem.

2.260

181

De erffgenamen van mevr de Jonge een huijsken Het goude Leeu[w]tje, bewoont bij Jan le Cointre in huijre £8½, of 5.200 gem.

5.200

182

Weduwe Pieter Mongré huijs en twee schuijren, sijnde de Oude Brouwerie, daer uijt verhuijrt aen Anthonij Alloo een gedeelte voor £4.10.0, [getaxeert op] 8 gem.

8.000

183

Pieter Mongré een huijs, staende op 4.014 gem. pachtlant, gelaten met het lant

0.000


fol. 28


184

Anthonij Vasseur een huijs Het halve Maentje, staende op 6 gem. ... r. pachtlant, gelaten met het lant

0.000

185

De weduwe Francois Sohier een huijsken, bewoont bij Louijs Miché in huijre £5

3.100

186

Paulus Provoost de helft van een huijs en schuijre

5.000

187

Pieter de Wielmaker een huijs, genaemt Rust wat, [getaxeert op] 3 gem.; aff het weijtje 181 r., rest 2.119 gem.

2.119

188

Christiaen de Grendel de jonge een huijsken in de letter Q

<opm: voldaen door Isaac Gillis, 27 juli 1709>

2.000

189

Jan Gijsels een huijs

3.000

190

Jan Paeijeel een huijs in de letter N

3.000

191

Weduwe Jan Goethals een huijs en schuijre in Wulpen, raeckt die van Wulpen, 3.100 gem; gaat mede ontrent 7 gem. weije.

0.000

192

Phlip le Roij een huijs

4.000

193

Cornelis van Lare een huijs aen den Ste Baefs dijck

3.000


fol. 29


194

Olivier Willaert een huijs tusschen de letters B en C

3.000

195

De weduwe Hendrick de Vos een huijs aen de Creecke, raeckt den armen

0.000

196

Jacob Thomas een huijs, staende op 7.031 gem. pachtlant, gelaten met het lant

0.000

197

Pieter de Schachter een huijs, sijnde Het groene Wout, met 2.167 gem. weije, bewoont bij Joos den Brouwer, [getaxeert op] 5.100 gem.; aff de weije 2.167 gem., rest 2.233 gem.

2.233


Ste Baefs dijck


198

Adriaentje de Vos een huijs

2.000

199

Maeijken Daenssen een huijs, bewoont bij Beerent Beerens

3.000

200

Jan Lombert een huijs met 3.073 gem. pachtweije, [getaxeert op] 4.150 gem.; aff het weijtje 3.073 gem, rest 1.077 gem.

1.077


fol. 30


201

Laurus Laurus een huijs met 2.147 gem. pachtweije, met het lant gelaten

0.000

202

Jacob de Witte een huijs met 3.021 gem. pachtweije, met het lant gelaten

0.000

203

Zeger Hendrix een huijs

3.000

204

De weduwe van Jan Meeussen een huijs

2.200

205

206

Gillis Versmisse twee huijsen

3.000

207

Abraham Laurus een huijs

2.200

208

Pieter Crijns de Cleermaker een huijs

2.200

209

Lieven van Rentergem een huijs, bewoont bij Pieter de Munck

<opm: voldaen door Isaac Kleijn, 11 sept. 1709>

4.000

210

Andries van den Bossche een huijs

4.000

211

Pieter Hermonet een huijs

2.200


fol. 31


212

Het huijsken van Jan Duijck

3.100


[Volgt nu de optelling van de bedragen van de voorgaande bladen]


Op fol. 47 volgen nog twee eigenaars van poonschuiten, die ook in voorgaande optelling verantwoord worden


213

Gerrit de Doot over sijn poonschuijte, 4 gem.

4.000

214

Barths: Personne mede over sijn poonschuijte, 4 gem.

4.000

Volgen nu de persoonen, woonende in t dorp en de dijckaghe van der Groede, die geen gebouwen en hebben, en alleenlijck sijn getauxeert over haer persoonen en meubelen:

volgnr

vermelding

 

in gemet

001

Abraham Schedain de jonge


2.000


fol. 32002

003

Pieter Lober &

Jan Lober, woonende bij Steven Vasseur


2.000

004

Abraham Carpentrij


1.000

005

sr Lieven Stevens


6.000

006

Isaac Gillissen Verschage


5.000

007

Sara Clarisse


1.000

008

Cent Gillis Paeijs


6.000

009

Pieter van den Heuvel


1.000

010

011

Sara Erasmus met haer dochter


1.000

012

Pieter Rochus


1.000

013

Boudewijn Erasmus


4.000

014

Olivier Vernou


3.000

015

Jan Aldijcke


1.000

016

017

Tanneken Schedain met haer soon


1.000


fol. 33018

Pieter Lerminé


1.000

019

Tanneken Maertens


1.000

020

Nicola Bailleux


1.000

021

David Bonné


1.000

022

Pieter Poppe


3.000

023

Guillaume Caron


1.000

024

Jan Craeijmeersch


1.000

025

Jan Foulon


2.000

026

Maeijken Boudewijns


4.000

027

juffr. Ribau voor haer persoon


4.000

028

Simon Schans


2.000

029

Clara Poppe


2.000

030

Jan Vuijlsteegh


1.000


fol. 34031

Anna Boerman


1.000

032

Cornelis Braem


1.000

033

Jan Malé


1.000

034

Jacob Dotrij; <opm: [vrij], nadat den vijant int lant is gecomen hier komen woonen>


1.000

035

Joris Hamaker <opm: voldaen door Verschage>


3.000

036

Abraham Vereecke


1.000

037

Andries Geerinx


1.000

038

Jan Braeckman


2.000

039

Huijbrecht NN; <opm: [vrij], hier komen woonen nadat den vijant is geweest>


1.000

040

Jan van Wassenhove


1.000

041

Pieter Vienne


1.000

042

Jacob Lerminé


2.000

043

Jan Floren tot Marij Castel


1.000

044

Daniel Bailleux


2.000


fol. 35045

Jan Foulon


2.000

046

Pieter le Sage


1.000

047

Frederick Bosserij


1.000

048

Janneken NN, niet


0.000

049

Guillaume Berge


1.000

050

Jan Buteijn


2.000

051

Willem Willems Bon


2.000

052

Markus de Witte


2.000

053

Isaac le Claire


2.000

054

Gillis Cornelis


1.000

055

Jan de Kavelaer


3.000

056

Michiel NeufEflise


2.000

057

Anthonette du Flo


2.000

058

Andries la Leijn <opm: vertrocken na Brandenburgh>


* 1.000


fol. 36059

Gregorius de Gardeijn


1.000

060

Adriaen Beck


1.000

061

Marij Ibon


1.000

062

Pieter de Keijn, aldaer


1.000

063

Jacob Puse <opm: na Seelant vertrocken>


* 1.000

064

Cent Buijck


1.000

065

Jan Batiste Forterij


1.000

066

Isaac Sohier


7.000

067

Laurus Bekaer


1.000

068

Jeremias Janssen


1.000

069

Pieter van den Heuvel, backer


3.000

070

Jan Bailleux


3.000

071

Joos Usaer <opm: vertrocken na Zeelant>


* 1.000

072

Paulus Alloo


1.000


fol. 37
Buijten het dorp073

Anthonij Masure


3.000

074

Pieter Francois Masure


1.000

075

Anthonette Empis


1.000

076

Jacob Neels


1.000

077

wed. Andries de Vlieger <opm: vertrocken off weghgejaecht>


* 1.000

078

Charel Asterman


5.000

079

Gillis Asterman


5.000

080

Thomas Bosgelt


1.000

081

Jacob Maliere


2.000

082

Albert Poissonnier


1.000

083

Jan Francois le Pere; <voldaen door Albert Peer>


1.000

084

Jan Francois del Voij, <opm: na Rijssel vertrocken; voldaen 8-2-1710>


1.000

085

Pieter Personne


1.000

086

Albert Peer <le Pere>


2.000


fol. 38087

Marij Coleij


1.000

088

Gillis Wilhelmus


1.000

089

Jan Cornelis filius Jacob


2.000

090

Marij Wijnbrant


1.000

091

Gabriel Prent


1.150

092

Matthijs Hamman <opm: quijtgescholden 2 gem.; rest 1 gem.>


3.000

093

Adriaen Meijs


1.000

094

David Nis


1.000

095

Jan NN tot Grendels <opm: vertrocken na Brabant>


* 1.000

096

Jan de Kan


1.000

097

wed. Goethals knecht <opm: vertrocken>


* 1.000

098

Jacob Verhaghe


1.000

099

Adriaen Verschuijre


2.000

100

Janna Vliegers


1.000


fol. 39101

Pieter Danckert


1.000

102

Jan Donck


1.000

103

Jan Magnus <opm: vertrocken>


* 1.000

104

Zander tot Echberts <opm: vertrocken>


* 1.000

105

Pieter Kousse


2.000

106

Susanna de Reu


1.150

107

Jan Hendrix


1.000

108

Jan Bailleux d oude


1.000

109

Jan de Poeter


1.000

110

Pieter le Sage de jonge


1.000

111

Francois Bonnell


2.000

112

Engelijck Ferlie


1.000

113

Leendert de Meester


1.000

114

Isaac Verhaghe <opm: heeft anno 1708 op Nieuvliedt gewoont bij Poleij>


* 1.000


fol. 40115

Jan Baert


1.000

116

Pieter Dias <opm: na Brugghe vertrocken>


* 1.000

117

Paulus de Vos


1.000

118

Abraham Tack


2.000

119

Jacob Fenijn


2.000

120

Tanneken Kutenhout(?) <opm: vertrocken>


* 1.000

121

Isaac Prophete


2.000

122

Jacob Pieters


1.000

123

Jacob Gelthoff


1.000

124

Christiaen NN, wever <opm: vertrocken>


* 1.000

125

Pieter Tack


2.000

126

Marij Hubau


1.000

127

Jan de Vos; <opm: 1 gem. quijtgescholden>


2.000

128

Joos de Bats


2.000


fol. 41129

Jacob Claris <opm: niet te vinden>


* 1.000

130

Jannis Gijsels


1.000

131

Jan Goverts <opm: overleden>


* 1.000

132

Jan Lijbaert


1.000

133

Sara Beers


1.000

134

Claes van Beneen


1.000

135

Jacob Paeijeel


1.000

136

Michiel Hotté


1.000

137

Pieter de Back


2.000

138

Joos Robijn


2.000

139

Paulus Sonnevijl


1.000

140

Janneken Hoets


1.000

141

Jonas du Four


1.000

142

Isaac du Mont


2.000


fol. 42143

Jacob Verhaghe <opm: heeft op St. Pier gewoont>


* 1.000

144

Louijs van de Voorde


1.150

145

Leuntje de Kock


1.000

146

Elisabeth Slock


0.150

147

Cornelis de Smit


1.150

148

Marij Poeter


1.000

149

Jacob le Coij


2.000

150

Jan Francois le Poeter


2.000

151

Jan Caveij


1.000

152

Jan Paeijeel


1.000

153

Crijna Verhulst <stond eerst: Scholders>


1.000

154

Jan Bardemaker


1.000

155

Guillaume Robijn


1.000

156

Jacob de Witte <opm: vertrocken>


* 1.000


fol. 43157

Joris Beun <opm: quijtgescholden 1 gem.>


2.000

158

Claes Segers


2.000

159

Pieternelle Gijsels


1.000

160

Cornelia Vermeere


1.150

161

162

163

Jan le Cointre en sijn soonen <hoeveel??>


3.000

164

Anthonij Kakan


1.000

165

Anthonij Alloo


1.000

166

Pieternelle Tack


1.000

167

Hendrick van Hoeve


1.000

168

Jan Tromp


1.000

169

Ester Schoonaert <opm: overleden>


* 1.000

170

Sander Adriaenssen <opm: vertrocken>


* 1.000

171

Sander van Hecke


2.000

172

Jaquemijnken de Bats <opm: vertrocken na Biervliedt>


* 1.000


fol. 44173

Gillis Vakier


1.000

174

Gillis Robijn


2.000

175

Pieter de Backer


1.000

176

Pieter Douchij


1.000

177

Joos den Brouwer


2.000

178

Beerent Beerents


1.000

179

Pieter de Munck


1.000

180

Pieter Janssen <opm: ½ gem. quijtgescholden>


2.000

181

Pieter Braem


1.000

182

Michiel de Visser <opm: vertrocken>


* 1.000

183

Michiel Hermonet


1.000

184

Claes van Sterckhem <opm: woont op Breskens>


* 1.000

185

Pieter de Schaper <opm: vertrocken>


* 1.000

186

Abraham Beckens voor sijn meubelen


1.000


fol. 45187

Miché Burie


2.000

188

Joos Vermeere


1.000

189

Anselmus, brouwersknecht


3.000

190

Beerent de Kan <opm: vertrocken na Zeelant>


* 1.150

191

Andries Le gaet <opm: door de vijant geplundert>


0.000

192

Marij van Sweden


1.150

193

Pieter de Meij de jonge <opm: woont tot Sluijs>


* 1.000

194

Janneken Hamaker


1.000

195

Marij van Melle


1.000

196

Janna Olpherts <opm: hier staat niets bij> 1 gem.197

Rachel Huijbrechts


1.000

198

Adriaentje de Vos <opm: half geremitteert>


1.000

199

Cornelia Verberckmoes


0.150

200

Anna Tromp


0.150


fol. 46201

Maria Tack


1.000

202

Marij Cathlijne le Poeter


0.150

203

Den Brouwers meijt


0.150

204

Claes Meliere <opm: vertrocken na Hollant>


* 1.150

205

Adriaen van Oost


1.000

206

Sara Prent


1.000

207

Cathelijntje Geerssen


0.150

208

Marijn Boone's knecht <opm: vertrocken>


1.000

209

Margriete le Claire


0.150

Aldus dese tauxatie gedaen bij ondergeschreven dijckgraeff, gesworens ende hooftmannen van de dijckaghe ende parochie van der Groede in equiteijt ende rechtmaticheijt, sijnde met onse kennisse daerin niemant benadeelt, alles op approbatie van den Ed. Collegie s Lants van den Vrijen, Toirkonde geteeckent, Groede desen 20e Martii 1709
(wg) Jacobus Loke, (wg) Jan Festu
(wg) Claes Faes, (wg) Isaac Durie 1709
(wg) Johannis Kocuijt 1709

voetnoten

1bovengeschreven staet: duijtsen en ; uit andere bron is bekent dat zij in twee huizen naast elkaar woonden

arrow-up

separator