Zierikzee : RAZE 3851c

register van schepenacten 1596-1604

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Overzicht

Inleiding en verantwoording.

Volgt hier een bewerking van het tweede van de twee schepenacten boeken uit het eind van de 16e eeuw, die de “opruimactie” van het stadsarchief in 1811 “overleefd” hebben. Het bestrijkt de periode 1 jan. 1596 t/m 4 oct. 1604. Het bevindt zich thans (2006) in het Stadsarchief van Zierikzee, inventarisnummer Rechterlijk archief Zeeuwse Eilanden 3851c. Het staat geheel op (acht, goede kwaliteit) microfiches (49 beelden per fiche) en is op het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland te Zierikzee te raadplegena. Daar is trouwens ook een papieren versie van dit document met een index op personen, plaatsen en beroepen beschikbaar.

Deze boeken werden gebruikt om de concept-acten (minuten) te noteren, aan de hand waarvan daarna de perkamenten brieven werd gemaakt. Ze zijn dus in “klad”, staan vol met afkortingen, en zijn soms zeer lastig te lezen. De meeste acten zijn transportacten en schuldbekentenissen, met daarnaast een aantal testamenten. Transportacten, dus de overdracht van huizen e.d. aan een nieuwe eigenaar, zijn min of meer standaard acten. Alleen het “variabele” deel werd uitgeschreven; en verder staat het vol met afkortingen als “op etc.”, “om etc.”, “mits etc.”, “niemand etc.”, die voor de klerk voldoende aanwiizing waren om te weten welke standaardtekst hij in de perkamenten brief moest schrijven. Alleen testamenten, die nooit standaard zijn, werden vrijwel volledig uitgeschreven.

Opmerkelijk is, dat klerk Anthonis van Capelle, die ook notaris was, hierin ook enkele notariële acten heeft genoteerd.

In deze bewerking heb ik vrijwel alle belangrijke gegevens van alle acten genoteerd. Ook die welke kennelijk niet wettelijk zijn gepasseerd, dus waaraan schepenen niet hun zegel hebben gehangen.

Dat betekent, dat ik alle namen van personen, huizen en schepen heb genoteerd, evenals alle gegevens van belendingen, de prijs, speciale voorwaarden met betrekking tot bijvoorbeeld onderhoud van de goot en eventuele lasten (renten en erfpachten). Sommige gegevens heb ik wat bekort: in plaats van “huis, erve en alle t gevolge van dien” schrijf ik kortweg “huis, erve en gevolge”, en het “met al haar gewande en toebehoren” bij een schip heb ik in het algemeen weggelaten. Dat staat bij alle schepen. Ook niet aangetekend heb ik (in het algemeen) de specifieke betalingsregelingen, juridische constructies e.d., zoals rond onderpand, de standaard-bepalingen, marge-aantekeningen betreffende betaling van de (in 1599 ingevoerde) 40e penning (zoals vrij, onvrij, rest), e.d. Evenmin heb ik de, in de marge aangetekende, (afgekorte) namen van de schepenen aangetekend. Voor al deze bijzonderheden verwijs ik naar de acten zelf.

Elke acte begin ik als volgt: “RAZE 3851c, f44v/5, 4 jan 1597,”, dus eerst de bron, daarna het blad(folio)nummer, daarna achter de schuine streep “/” een volgnummer (per bladzij), en daarna de datum van de acte. Het “v”-tje (“verso”) achter het bladnummer (b.v. f44v) duidt de keerzijde (achterkant) daarvan aan. Alleen de acten, die op een bepaalde bladzij beginnen, krijgen een volgnummer, bij die bladzij behorend. (N.B. de bladen 134 en 261 komen twee keer voor; die extra bladen hebben de nummers 134A en 261A gekregen). Aan het slot van elke acte heb ik aangegeven waar de originele tekst op de microfiches in het Zierikzeese archief te vinden is, de letter “C” voor 3851c, en dan fichenummer en beeldnummer.

Daarna volgt mijn samenvatting. Ik heb daarbij zoveel mogelijk de volgorde van de originele tekst gevolgd, en daarbij soms ook sommige woorden (zoals b.v. huijsinge, getrout) in een “oude” spelling laten staan, zonder zo'n woord tussen aanhalingstekens te zetten, dit om de tekst niet te “rommelig” te maken. Een langer stuk tekst, dat ik letterlijk citeer, heb ik voor de duidelijkheid wel tussen aanhalingstekens gezet. Namen van personen, huizen, percelen, bevangen e.d. heb ik genoteerd zoals in de tekst, met uitzondering van de hoofdletter I/J, die ik afhankelijk van de situatie als I of als J heb weergegeven. In de tekst zelf is het onderscheid nauwelijks of niet te zien. Plaatsnamen heb ik (indien daarover geen misverstand kan bestaan) in een moderne spelling gezet, of eventueel tussen vierkante haken achter de in de tekst gehanteerde naam. Cappelle heb ik zo laten staan. Opmerkelijk is daarbij de schrijfwijze van Kerkwerve, dat door een der klerken steevast als “Kerckercke” wordt weergegeven. Afkortingen, met name in namen, heb ik cursief uitgeschrevenb, in het bijzonder omdat we in deze tekst vaak het oude gebruik zien, om de “n” en de “m” weer te geven door een streep boven de voorgaande letter. Er lijkt dan Jassen (Janssen), Joge (Jonge) of Claper (Clamper) te staan. Ook het woord “bevanck” wordt vaak slechts door een “b” met een streepje er doorheen weergegeven.

Om enigszins elektronisch zoeken mogelijk te maken op huizen in Zierikzee, heb ik in relevante gevallen tussen vierkante haken “Zierikzee” toegevoegd. Dit trouwens alleen bij de eerste vermelding. Bij “vervolg-acten”, zoals een schuldbrief, volgend op een transportbrief, heb ik dat achterwege gelaten. Vaak heb ik daar ook alleen verwezen naar de vorige acte, zonder weer alles te herhalen, tenzij daar aanleiding toe is (b.v. vanwege andere formuleringen in de tekst).

Marge aantekeningen / doorhalingen e.d. heb ik expliciet aangegeven door b.v. [marge: ....] of [doorgehaald: ...; bovengeschreven: ]. Dit soort aantekeningen maken soms duidelijk dat een persoon verward kon worden met een ander. Ze zijn bovendien vaak slecht te lezen.

Geld.
De meest gebruikelijke geldwaarde aanduiding is het “pond van 240 grooten vlaams”. Daarvoor heb ik standaard het pondteken £ gebruikt. Daarnaast komt een enkele maal een ander pond voor, met name in oude renten, zoals een pond brabants. Daar heb ik het woord “pond” gebruikt. Vaak is dan ook de koers t.o.v. het “pond van 240 grooten vlaams” vermeld. Verder vinden we de “gulden” of “carolus gulden”. Vooralsnog ga ik ervan uit, dat met de “gulden” de “carolus gulden” van 40 grooten 't stuk wordt bedoeld (zoals bij de laatste een aantal malen expliciet wordt vermeld), maar nader onderzoek moet dat nog uitwijzen. Er waren namelijk ook nog andere guldens in omloop. Verwijzingen daarheen zijn er echter niet (of nauwelijks).
Het pond van 240 grooten vlaams werd onderverdeeld in 20 schellingen (door mij afgekort met “s.”); de schelling in 12 grooten (door mij afgekort met “g.”); en de groot tenslotte nog in 24 mijten (afgekort “m.”). Daarnaast hanteer ik ook de volgende schrijfwijze: £12.3.7.12 voor “12 pond, 3 schellingen, 7 grooten, 12 mijten”.
De (carolus) gulden werd onderverdeeld in 20 stuivers (afgekort “st.”).

Landmaat.
De gebruikelijke landmaat is het gemet (afgekort “gem.”), in Schouwen 0.42 ha. Dit was onderverdeeld in 300 roeden (afgekort “r.”). Soms vinden we de aanduiding “quartier”, d.w.z. 75 roeden. In deze tekst is het soms een probleem dat het teken voor “een half” heel erg lijkt op het teken voor “5”. Uit de betrokken bedragen valt dan wel te concluderen of er 15 of 1½ gem. staat. Verder zien we in grootte aanduidingen regelmatig het woordje “preter”, dat “behalve”, “min” betekent. Dus “4 gem. pr. 10 r.” is “3 gem. 290 r.”.

Vreemde woorden.
In dergelijke oude teksten komen vele thans niet meer bekende woorden voor. Voor een deel heb ik die opgezocht in het WNT (het Woordenboek der Nederlandsche Taal) en in voetnoten verklaard. Hieronder slechts een paar woorden, die veel gebruikt worden, en/of verwarring kunnen geven:
-overman: een functionaris, belast met de openbare verkoop van onroerend goed.
-zwager: een verwant door huwelijk, in tegenstelling tot een bloedverwant; wordt dus ook gebruikt voor stiefzoon, schoonzoon e.d.
-waerschippe: een waarborgbrief, vrijwaringsbrief
-tuin: meestal heg of haag

Afkortingen (niet hiervoor vermeld)
dr. -- dochter
mr -- meester
sr -- seignieur
wg: -- was getekend
z. -- zoon

:|: betekent: nieuwe pagina

Noten.
Dit electronisch document bezit een mogelijkheid, die de papieren versie niet kent. Klikken op een nootnummer brengt je direct bij de noot, en klikken op het nummer voor de noot brengt je weer terug.

Zoeken
Zoeken in dit document kan (voorlopig) slechts via de standaard Windows zoekfunctie, die je oproept met "control f".

drs Huib J. Plankeel
Leiden, 10 augustus 2006.

aDaar berust ook het (kwetsbare) origineel, maar om beschadiging te voorkomen is het beter de (zeer goed leesbare) microfiches te raadplegen.

bMet uitzondering van Corn. [Cornelis of Cornelissen], omdat ik dat zo al meer dan 30 jaar gewend ben.

arrow-up

separator

RAZE 3851c
Register van schepenacten Zierikzee 1596-1604, bewerkt door Huib J. Plankeel

fiche 1

Het voorblad van dit deel ziet er zeer rommelig uit, met diverse schrijfproeven e.d.
Als titel is evenwel te onderscheiden:

Register C, beginnende den eersten January 1596 ende eyndende den lesten Martij 16051,
gehouden by Anthonis van Cappelle, clerck der stede Ziericzee.


Daarnaast staat zijn wapen:
Onderaan staat nog: Dit Acteboek van de Griffie in Februarij 1811 is met veele andere stukken, charters en privelegien, octroyen en registers, van wegens de Mairie verkogt. <fiche C1-001>

Volgt nu de tekst:

RAZE 3851c, f1/1, 1 jan 1596, Joris Jasperssen transporteert aan Ocker Jan Anthonisse de twee schepenen waarschipbrieven en brievenrecht, met de koop van een stuk korenland, groot 4 gem. 45 r., “naer de nieuwe verhevenge”, liggende in Poortambacht in Schelhoucke bevanck, ...; de comparant mag dit land tussen nu en half maart eerstkomende lossen voor £100; indien hij niet lost, zal de koper de eerstkomende 7 jaar geen pacht profiteren, en daarna voor elk gemet 9 gld. 15 st. sjaars, volgende de “pachtsedulle”, ... <fiche C1-002>

RAZE 3851c, f1/2, [1 jan 1596], Vincent Pieters z. van Vlissinge [= Vlissingen], capitain Pieter Adriaenssen Ketelaer ende capitain Anthonis Bartelmeeussen Verhelle, mitsgaders Hans Waerseggers, alle vier met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan d eersame Matheeus Jacobs z. Cock als equipagiemeester van wegen de heren “Raeden van den Admiraliteyt over Zeelant”, de somme van £183.6.8 vls. over de koop van een “vlieboot”2 met zijn gewande en toebehoren, de voorn. Vincent te danke geleverd, ... <fiche C1-002>

RAZE 3851c, f1v/1, 2 jan [15]96, Huych Willems z. Keysser, Hans Waerseggers, Anthonis Mogge, capitain Pieter Adriaens Ketelaer, capitain Anthonis Bartelmeeussen Verhelle, Pieter Lauweris z. Zwaene, en Aert Willemssen z. smit, alle zeven met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan Anthonis Lievins ende Adriaen Janssen Kakelaer, schiptimmerluyden, de somme van £177.15.6.163 vls. over de koop van een “nieuwe buysse met haeren gevolge”, bij de voorn. schiptimmerluyden “uutten houten nieu opgemaect” en hen geleverd, ...; Huyge Willemsen z. en de andere comparanten beloven elkaar schadeloos te houden, de zes laatsten voor resp. £33.6.8 (4 maal), £27.15.6.16 en £16.13.4; ... “ende ten fyne alle justicieren ende officieren hier van te beter kennisse souden moegen nemen, hebbe ick, Pauwels Hubert, schepen voorn.4, tot versoucke ende verlyde vande comparant desen brieff andermael besegelt met mynen segelen in forme van een waterbrieff”5 ... <fiche C1-003>

RAZE 3851c, f2/1, [2 jan 1596], Lievin6 Adriaensse Pyper, schout van Loopers cappelle [= Looperskapelle], verlijt Heyndrick Logiers z. houtcooper de somme van £20 vls. ter cause van geliquideerde schuld en verkregen recht; onderpand: een wei, groot 2 gem. en roeden7, liggende in Cappelle voorn. in Burch bevanck, binnen deze landgemerken, oost en zuid Kempe Piersse weesen, west Corn. Lenart Huge z., en noord Corn. Yemans Domis, ... <fiche C1-003>

RAZE 3851c, f2/2, 3 jan [15]96, Jacomyne Lievin halffwercx weduwe, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verkoopt Leyn Marinis z. decker de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weverwelle [lees: Weverswelle] straete, binnen deze landgemerken, oost af de straete, zuid Anthonis Rochus t greel8, west de dilve, en noord Neelken Aerent Corn. de meedroogers wedue, te betalen telken derde januari, en dit om de somme van £14, die zij verklaart ontvangen te hebben, ..., :|: welke rente zij altijd mag lossen met gelijke £14, ... <fiche C1-003, C1-004>

RAZE 3851c, f2v/1, 4 jan [15]96, Pieter Joris z., substituut van zijn vader, bij stieringe van schepenen overman gemaakt zijnde, verklaart, dat hij op verzoek van Pieter Corn. z. t Vel, als getrout hebbende Sara Adriaen Hoffer s dochter, openbaar heeft verkocht aan Jan Lauwe en Bouwe Corn. z. arbeyder een wei, groot 6½ gem., liggende in de Valuwe, binnen deze landgemerken, oost af Ocker Corn. z., zuid “den heerwech”, west hij comparant, en noord een weechken, ... <fiche C1-004>

RAZE 3851c, f2v/2, [4 jan 1596], Hoobuck Hubrechts z. van Brouwershaven transporteert aan Jacob Sijme Jan Lenaerts z. een schepenen waarschipbrief met de koop en eigendom van d een helft van een “mee stoeve, stamphuys, stoeffhoff” met alle de gevolge van dien, staande en liggende [bij Zierikzee] buiten de Weverswelle poorte, ..., gelijk hij van sr Lievin Werckendet verkregen heeft, ... <fiche C1-004>

RAZE 3851c, f2v/3, [4 jan 1597], Pieter Joris als substituut van zijn vader, bij stieringe van schepenen overman gemaakt zijnde, verklaart, dat hij op :|: verzoek van Pieter Corn. z. t Vel, als getrout hebbende Sara Adriaen Hoffer s dochter, openbaar heeft verkocht aan Arent Pieter Yemanse, eerst een stuk korenland, liggende int Bagyne bevanck, groot 1 gem. 90 r., binnen deze landgemerken, oost af Corn. Claessen erfgenamen, zuid Lievin Jacobsse Crane, west “den heerwech”, en noord Joris Jasperssen, en nog 1½ gem. 80 r. korenland, liggende in tselve bevanck, binnen deze landgemerken, oost off(sic) Rochus Lievin Engelsse ende Susanna Jacobs weduwe, zuid jouffrou Magriete Coene, west “den heerwech”, en noord Rochus Hoffer, ..., alles volgens de oude waarschipbrieven, ... <fiche C1-004>

RAZE 3851c, f3/1, 5 jan [15]96, Lievin Jansse schoemaecker verlijt aan Abraham Janssen timmerman9 de somme van £28 ter cause van arbeidsloon en geleverde materialen aan zijn comparants “nieu huys”, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdijck, ..., stellende het huis tot onderpand, ... <fiche C1-004>

RAZE 3851c, f3/2, [5 jan 1596], Jacob Syme Jan Lenerts en Syme Jan Lenarts z., gezamenlijk, [verlijden10] Hoobuck Huberts z. van Broushaven [= Brouwershaven] de somme van £197.4.5.18 vls. over de koop van d een helft van een “meestove, stamphuys, stooffhoff ende alle den gevolge vandien”, staande en liggende :|: [bij Zierikzee] buiten de Weverswelle poorte, den voorn. Jacob geleverd; ...; Jacob beloofde de vers. Syme, zijn vader en borge, van de vers. belofte kosteloos en schadeloos te houden, ... <fiche C1-004, C1-005>

RAZE 3851c, f3v/1, [5 jan 1596], Henrick Jansse schipper van Culenburch [= Culemborg] vrijwaart11 Henrick Adriaenssen schuytenaer van Zierikzee van eventuele lasten die nog op alsulken “cromsteven schuyte” zouden mogen rusten, die hij comparant aan Henrick Adriaenssen verkocht en geleverd heeft, ... <fiche C1-005>

RAZE 3851c, f3v/2, [5 jan 1596], Arent Pieter Iemans z. verlijt Pieter Corn. z. t Vel de somme van £42.5.6 vls. over de koop van zekere twee partijen land, liggende in t Bagijnen bevanck, de eene groot 1 gem. 90 r. en de andere 1½ gem. 80 r., ... <fiche C1-005>

RAZE 3851c, f3v/3, 6 jan [15]96, Huijghe Willems z. Keijsser en Pieter Lauris z. Swane, met gezamenderhand, verlijden Corn. Henricx Vogelaer de somme van £176 :|: met de rechtelijke onkosten en rente, volgende de uitspraak van “goede mannen”, ter zake van de penningen, die zij tot haar last nemen voor Corn. van der Heyde te betalen, ... <fiche C1-005>

RAZE 3851c, f4/1, [6 jan 1596], Corn. vander Heyde, onze poorter, verklaart, dat hij hierbij machtigt Huyge Willems z. Keijsser en Pieter Lauris z. Zwaene om uit zijn naam eerstdaags te verkopen alzulken partijen van land, liggende zo in t Oostervierendeel als in het Westervierendeel van Schouwen, gelijk hij comparant van Wouter Buijs verkregen heeft, en de opbrengst zelf te ontvangen, ... <fiche C1-005, C1-006>

RAZE 3851c, f4v/1, 8 jan [15]96, Lievin Crinsse z., poorter deser stede, in de qualiteit als erfgenaam voor een gerecht vierde part in de achtergebleven goeden van de weeskinderen van Arent Crijnsse, zijn broeder saliger gedachte, daar moeder af is Elysabeth Ryckaerts, transporteert Dierick Crijns z., zijn broeder, mede erfgenaam, zijn comparants recht en successie in die nalatenschap; hij verklaart van Dierick geheel betaald te zijn. <fiche C1-006>

RAZE 3851c, f5/1, 9 jan [15]96, Witte Pauwels z. metser transporteert aan Jan Franchois backer twee schepenen waarschipbrieven met de koop van een hof en zijn gevolge, gelegen [in Zierikzee] in de Kinderstraete, ... <fiche C1-006>

RAZE 3851c, f5/2, 12 jan [15]96, Witte Pauwels z. metser transporteert aan mijn heeren de tresorieren deser stede, tot derselver stede behoeve, een schepenen waarschipbrief met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van het kerkhof, met zulken commer van erfpacht, ...; beloofde met mr Anthonis van Cappelle gezamenlijk waerschippe van de voorn. huis, erve, enz. te doen, ... <fiche C1-006>

RAZE 3851c, f5/3, [12 jan 1596], Vrouwelyn Willem Sijmons dochter, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Ocker Jacobssen z. Boye, oud burchmeester, de somme van £166.13.4 vls. ter cause van geleend geld, :|: te betalen “kerssavonde” 96 ... <fiche C1-006, C1-007>

RAZE 3851c, f5v/1, 14 jan [15]96, Dingne Corn. Leuter wedue verlijdt Bartelmeeus Adriaens Cauwe, gemeente burchmeester, als voogd van de drie achtergebleven weeskinderen van Corn. Leuter sal., tot behoef van dezelve kinderen, de somme van £60 vls. over de zuivere veroveringe van de overlatinge van de vers. kinderen helft van een huis met gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, mitsgaders van een schuur met haar gevolge, staande in de Kintstraete, ... die zij comparante daarvoor aan haar behouden heeft, met de last van de oude paijment brieven, ... <fiche C1-007>

RAZE 3851c, f5v/2, 20 jan [15]96, Hendrick Adriaens z. Bollaert en Neelken Jans dochter, zijn huisvrouwe, geassisteerd met haar man als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt aan Jan Henricx z. Molleman de somme van £54.14.6 vls. :|: ter zake van voor hem betaalde penningen; onderpand: haar huis met zijn gevolge, staande aan de noordzijde van de Gasthuysbrugge, genaamd “de Marché”, dat hij bij wanbetaling openbaar mag laten verkopen, <fiche C1-007>

RAZE 3851c, f6/1, [20 jan 1596], Bartelmeeus Adriaens Cauwe, gemeente burchmeester, belijde verkocht te hebben aan Bartelmeeus Corn. Huge z. een stuk weiland, groot 8½ gem. 37 r., liggende in Kerkwerve in Mannekensdijck bevanck, binnen deze landgemerken, oost en noord af hij comparant, zuid af de weg, en west af Jan Andries Jacobssen, komende met het einde aan “Keuyten wech”, ... <fiche C1-007>

RAZE 3851c, f6/2, 22 jan [15]96, Bartelmeeus Corn. Huge Jans z. verlijdt Bartelmeeus Adriaens z. Cauwe, gemeente burchmeester, de somme van £49.2.0 over de koop van een stuk weiland [zie vorige acte, en f8/1] ...<fiche C1-007, C1-008>

RAZE 3851c, f6v/1, 24 jan [15]96, Hans Mulder belooft Willem Lenarts z. dooffken als voogd van Ool Lenarts sijn broeders weese, “te houden” op het transport van een schepenen schuldbrief, sprekende op Meeus Meeus Lievins z., over de koop van een huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weverswele [lees: Weverswelle] straete; onderpand: zijn huijsinge, erve en gevolge, daar hij nu jegenwoordig in woont, staande in de Weverswelle straete, “noortwaert” van t voorn. huis. <fiche C1-008>

RAZE 3851c, f7/1, 1 feb 1596, Willem Corn. z. Cooper verkoopt Corn. Henricx z. Vogelaer een stucxken korenland, groot 200 r. of daarontrent, in Poortambacht, aan t “Crenge weechken” in Sijmon Achter Vooren bevanck, binnen deze landgemerken, oost de “gracht wech”, west Corn. Willem Sijmons kinderen, zuid het “Crenge weechken”, en noord Matheeus Cock en Lievin Marinis erfgenamen, ... <fiche C1-009>

RAZE 3851c, f7/2, [1 feb 1596], Willem Corn. z. Cooper verkoopt Corn. Henricx z. Vogelaer een stuk weiland, liggende aan de “straetwech” in Poortambacht in Waddensooghe bevanck, groot 2½ gem. 60 r., binnen deze landgemerken, oost en noord af David Frans z., zuid Anthonis Hermanssen Hubert, en west de “straetwecht”, “wesende hij comparant in t sterffhuijs van synen vader saliger daerop gecavelt”, ... <fiche C1-009>

RAZE 3851c, f7/3, [1 feb 1596], Job Corn. z. Ghijse schipper transporteert aan Jobwijff Corn. Pecx dr., weduwe wijlen Jacob Zeeman, een ledige erve, “soo die jegenwoordelick affgeheijnt es”, liggende [in Zierikzee] in t Groote slop, binnen deze landgemerken, oost af de straete, zuid Frans Henricx z. scheriaer12, west de vroone, en noord hij comparant, met 1 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, en verder conform de oude waarschipbrieven ... <fiche C1-009>

RAZE 3851c, f7v/1, [1 feb 1596], Adriaen Janssen molenaar verlijdt Jan Pieters Nauooge molenaar de somme van £126.13.4 en dat in vernietinge van zekere schepenen schuldbrief, die deselve Nauooge had sprekende tot laste van hem comparant, over de koop van d een helft van een “wintmoele, moelwerff ende haeren gevolge”, staande [bij Zierikzee] buiten de Weverswelle poorte, mitsgaders de helft van “carre paert ende zynen gevolge” ... <fiche C1-010>

RAZE 3851c, f7v/2, 2 feb 1596, Jobwijff Corn. Pecx dr., wedue wijlen Jacob Zeeman, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Job Corn. Ghijse schipper de somme van £9 over de koop van een ledige erve [zie f7/3] ... <fiche C1-010>

RAZE 3851c, f7v/3, [2 feb 1596], David de Clerck ouwecleervercooper transporteert aan coome Jan Heijne z. een schepenen schuldbrief en briefsrecht, sprekende tot laste van Jacob Jansse timmerman, met de volle inhoud van £333.6.8 ... <fiche C1-010>

RAZE 3851c, f8/1, 3 feb [15]96, Bartelmeeus Corn. Huge Jans z. belijde schuldig te zijn aan Bartelmeeus Adriaens z. Cauwe, gemeente burchmeester, de somme van £99.2.013 over de koop van een stuk weiland, liggende in Kerkwerve, in Mannekensdijck bevanck, groot ontrent 8½ gem. 37 r., [zie ook f6/2]... <fiche C1-010>

RAZE 3851c, f8/2, [3 feb 1596], Maijken Corn. Willem Davidts dr., geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, Jan Diericx z. schipper, en Corn. Willems z. Poelvoet, elk een voor al, verlijdt Frans Willems z. van Bergen op Zoom de somme van £37.10.0 over vernietinge van zekere obligatie van verschenen penningen en rechtelijke procedure daaruit gevolgd; onderpand: haar huis, erve en gevolge, [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven ontrent de Gasthuysbrugge, ... <fiche C1-010>

RAZE 3851c, f8v/1, 5 feb [15]96, Henrijck Adriaensse schutenaer belijde schuldig te zijn aan Henrick Janssen van Culenburch [= Culemborg] de somme van 150 gld. over de koop van een “cromsteven schuijte” ...; mr Anthonis van Cappelle stelt zich voor hem borg ... <fiche C1-011>

RAZE 3851c, f8v/2, 8 feb [15]96, Anthonie Lievin Janssen Boogerts weduwe, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verkoopt aan Willemken Claes Lenerts dr. de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Schuythaeven op de zuidoosthoek van de Hem, binnen deze landgemerken, oost af Michiel Jobssen, zuid en west sheeren straete, en noord Anthonis Pieters z., te betalen telken Lichtmisse, 1597 t eerste jaar, en dit om de somme van £14 die zij bekende van Willemken ontvangen te hebben. <fiche C1-011>

RAZE 3851c, f9/1, [8 feb 1596], compareerde voor mij notario14 d eerbare Cornelye Jacobs dochter, weduwe wijlen Corn. Lenert z. Rute, geassisteerd met Bouwe Jans z. als in dezen haar gekoren voogd, ter eendere, en Raese Jobs z., Thonis Jobs z., en Corn. Jobs. z., schuyteluyden en gebroeders, voor henzelven en hierin vervangende Jacob Jobssen, hun broeder, en Ampelonye Jobs, hun zuster, mitsgaders Jacob Leinssen en Jobwyff Leins, alle erfgenamen van Corn. Lenars z. Rute van s vaders zijde, en Willem Hallincx z. als vader en voogd van zijn kinderen daar moeder af was Cathelyne Gantelaers, erfgenamen van dezelve Corn. Lenarts z. van s moeders zijde, ter andere zijde, verklaren, om “questien te schouwen” die voort zouden kunnen komen uit zeker testament ofte “donatie reciproce” eertijds tussen de voorn. Cornelye en Corn. Lenerts z. Rute gemaakt en gepasseerd voor mr Pieter Steenhout, notaris, op 19 sep. 1574, waarbij de eerststervende de langstlevende “toegemaect” had de twee derde delen van de achtergebleven goederen, hebben onderling geaccordeerd dat de voorn. Cornelye zal af staan haar recht :|: ... maar dat zij nietteman zal blijven bezitten, gebruiken en genieten alle d achtergelaten goederen, die zij met dezelve Corn. Lenerts z. in t leste van zijn leven gemeen bezeten heeft, haar leven lang, en na haar overlijden zal de gehele boedel gedeeld worden half en half bij de erfgenamen van de voors. Cornelye en van Corn. Lenarts z., ... ; aldus gedaan en gepasseerd binnen der stede Zierikzee “ten comptoire myns notary15”, daarbij “sijne” [lees: sijnde] d eersame Bouwe Janssen voors. en Michiel Corn. z. statbode, beide poorters derselver stede, als getuigen ... <fiche C1-011, C1-012>

RAZE 3851c, f10/1, 8 feb [15]96, Ieman Janssen geseijt paters Jan verlijdt Pieter Wouters z. craemer de somme van £5.7.4 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld, ... <fiche C1-012>

RAZE 3851c, f10/2, [8 feb 1596], Ieman Janssen geseijt paters Jan verlijdt Willem Corn. z. schipper de somme van £8.10.0 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld, ... <fiche C1-012>

RAZE 3851c, f10/3, 10 feb [15]96, Lauris Sebastiaenssen, wonende tot Nieuwerkerke in Schouwen, verkoopt Joris Dingmanssen t Visbeen, zijn zwager, d een helft van 10 gem. 100 r. land, liggende in t Westervierendeel, met denselven Joris voet en duime gemeen, in twee partijen, staande op de naam van Lene Pier Mogge weduwe, te weten in t Kercke bevanck van Zuidkerke d een helft van 3 gem. preter 10 r., binnen deze landgemerken, oost af Heijn Huge z. Knape weduwe, Engelbrecht Yeman Harinckman zuid af, Ieman Corn. west af, en de “heerwech” noord af, en in “t vreemde ambocht” d een helft van 7 gem. 110 r., genaamd “de Verssche put”, binnen deze landgemerken, oost af Andries Logiers z., zuid af de “heerwech”, west af Adriaen Aelliaensse t paerdeken, en noord af Corn. Commers z., ... <fiche C1-012>

RAZE 3851c, f10v/1, [10 feb 1596], Leyn Bartelmeeussen z. belijde verkocht te hebben aan Ocker Jan Anthonis z. de nabeschreven partijen van land, liggende in Poortambacht [marge: en Kerkwerve], en eerst in t Bagijne bevanck een stuk korenland, groot 1 gem. 110 r., binnen deze landgemerken, oost de kinderen van Kerckwerve, zuid de “heerwech”, west zwart Leenken, en noord Rochus Hoffer, nog een stuk korenland in t selve bevanck, groot 65(?16) r., binnen deze landgemerken, oost af Rochus Hoffer, zuid Jan Jacobssen Boije, west de “heerwech”, en noord Job Willemsse, in Sijmen Achter Vooren bevanck een stuk korenland, groot 1 gem. 85 r., binnen deze landgemerken, Livine mr Marinis Baltens erfgenamen oost af, zuid Meeus Lievinssen erfgenamen, west de “heerwech”, en noord Jan Lievins z. Clerck, nog in t zelve bevanck een stuk weiland, groot een half gem. 20 r., gemeen met de kercke van Ste Lievins monster, binnen deze landgemerken, oost de erfgenamen van Jacob Hoffer, het “wercken”17 zuid af, west Tanneken Neel Thijssen in Dreysser [= Dreischor], en noord hij comparant, en in Wackersdam [bevanck] een stuk korenland, groot 3½ gem. 40 r., binnen deze landgemerken, oost Niclaes Cauwe, zuid Jan vander Lisse, west Rochus Hoffer, en noord Jan Woutersse, [verder in de marge: en in Kerkwerve een stuk weiland, groot 11 gem., liggende in t bevanck “daer den driest inne light”, binnen deze landgemerken, oost en zuid de “heerwech”, west Willem Cooper, en noord Lievin Juecht, nog in t bevanck “daer den Versse put in light” 4½ gem. weiland, binnen deze landgemerken, oost d erfgenamen van Corn. Lauwe, zuid en west de “heerwecht”, en noord t land van [niet ingevuld], nog in t bevanck “daer het Coolhuysken inne staet” een stuk weiland, groot 1½ gem., binnen deze landgemerken, oost en zuid Rochus Lievin Engels, west Pieter Lenertssen, en noord de “heerwech”], ... <fiche C1-013>

RAZE 3851c, f10v/2, [10 feb 1596], Cent Corn. z. schipper en Job Henricx z. schiptimmerman, gezamenlijk voor d een helft, en dezelve Vincent en Jan Lievinssen Grutte, insgelijks beide met gezamenderhand, voor d ander helft, verlijdt aan Marinis Woel en Corn. de Waert tot Ste Martinsdyck [= St Maartensdijk] de somme van £40 over de koop van een “besloten scuijte met een cot, haeren gewanden ende toebehoorten”, den voorn. Cent te danke geleverd, ... <fiche C1-013>

RAZE 3851c, f11/1, 11 feb [15]96, Corn. Anthonis z. Scegge transporteert aan Pieter Anthonis z. en Adriaen Lievins z. Decker een verschenen paijment van £20, vervallen St Jacobsdage 1595, van Lenart Jans z. Boij, Jacob Janssen Boij, en Clare Dingman Slickmans weduwe, uit een schepenen schuldbrief, luidende als hierna volgt: [door mij samengevat: Lenart Jans z. Boij, Jacob Janssen Boij en Clara Dingman Slickmans weduwe, met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan Corn. Anthonis z. Scegge de somme van £313.6.8 over de koop van een vischboot, gekomen van Vogels Jacob, ... ; Lenert belooft zijn borgen te vrijwaren; actum 1 juli 1592, ...] <fiche C1-013>

RAZE 3851c, f11v/1, [11 feb 1596], [testament], Jan Adriaens z. smit, gaande, staande enz. ..., verklaart, opdat na zijn dood geen twist tussen zijn kinderen zou mogen ontstaan, “ter saecken dat Syme Janssen, zynen sone, tot noch toe by hem comparant heeft blijven wercken, arbeijden ende hem comparant heeft sijnen winckel helpen voorderen in sijn oude daegen”, gelijk hij hoopt dat deze zal blijven doen, dat hij hem vermaakt, om terstond na zijn overlijden, voor alle deling, te aanvaarden “het beste aenbeelt, met twee vande beste blaesbalcken” voor zijn verdienden arbeid, en dat Syme verder gelijkelijk met alle andere kinderen zal meedelen in de rest van zijn nalatenschap ... <fiche C1-014>

RAZE 3851c, f12/1, 15 feb 1596, Pincxt Lambrechts dr., weduwe wijlen Ieman Claessen stierman, met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, transporteert aan Augustyn Waryn een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Dingman Yemanssen stierman, om daaruit te ontvangen de somme van 300 gld. ... <fiche C1-014>

RAZE 3851c, f12/2, [15 feb 1596], Corn. Anthonis z. nayer, wonende tot Nieuwerkerke in Schouwen, transporteert Jacob Syme Jan Lenarts z. een schepenen waarschipbrief en briefsrecht, met de koop van een stuk korenland, groot 3 gem. 55 r., liggende int Moelbevanck van Nieuwerkerke voors. ... <fiche C1-014>

RAZE 3851c, f12/3, [15 feb 1596], Corn. Jacobssen Catte verlijdt Job Corn. Ghyse £60 over zijn portie en aandeel van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, ... <fiche C1-014>

RAZE 3851c, f12/4, [15 feb 1596], Willem Corn. Cooper transporteert Pauwels Bave z. arbeyder een wei, groot ontrent 2 gem., liggende aan de “Coolwech” in [niet ingevuld] bevanck, binnen deze landgemerken, oost af Corn. Meeussen, west en noord af Pieter Corn. van Borrendamme, zuid af de weg, ... <fiche C1-014>

RAZE 3851c, f12v/1, 17 feb [15]96, Adriaen Janssen Dach verlijdt Jan Anthonis de Jonge, onsen medebroeder in Wette, de somme van £415 over de koop van zekere “meede te velde” ... <fiche C1-015>

RAZE 3851c, f12v/2, 19 feb [15]96, Pieter Joris z. overman verklaart, dat hij op verzoek van Huge Willemssen Keijsser en Pieter Lauris z. Swane, als daartoe gemachtigd van Corn. Verheije bij procuratie [luidende (samengevat): Corn. vander Heyden, onze poorter, verklaart, dat hij machtigt HWK en PLZ om eerstdaags al zijn land, gelegen zo in t Oostervierendeel als in t Westervierendeel van Schouwen, gelijk hij verkregen heeft van Wouter Buijs, te verkopen, ... en de opbrengst te ontvangen zowel voor hen beiden, als voor Corn. Henricx z. Vogelaer ...; actum 6 jan. 1596], openbaar heeft verkocht aan Pieter Corn. van Borrendamme een stuk weiland, groot 4 gem. 75 r., verpacht zijnde nog 10 jaren, de eerste drie jaar voor 30 s. t gemet jaarlijks, en de resterende jaren tot £2 sjaars t gemet, liggende in Poortambacht int Symen Achter Vooren bevanck, bij Clercx Jan, binnen deze landgemerken, oost en noord Niclaes Willems z., zuid Jan Lievins z. Clerck, en west de weg, ... <fiche C1-015>

RAZE 3851c, f13v/1, [19 feb 1596], Pieter Joris z., overman, verklaart op verzoek [als hiervoor f12v/2] namens Corn. Verheye, openbaar verkocht te hebben aan Pieter Laurens z. Zwane de volgende partijen van land, te weten in Jan Lenarts z. bevanck een stuk korenland, groot 8 gem. 60 r., binnen deze landgemerken, oost en noord de weg, zuid mr Stevins vanden Dales erfgenamen, en west Mayken Knapes erfgenamen, nog achter Scharrendijcke [= Scharendijke] een half gem. 15 r., binnen deze landgemerken, oost, zuid, west en noord “d ambachtsheere”, nog een vierde part van de “Westbancken”, in t Schuyr bevanck aan de westzijde van de nieuwe weg, groot in t geheel 30 gem. 56 r., verpacht zijnde aan Jan Thone voor 4 gld. t gemet sjaars, voor de tijd van 10 jaar, bedragende t zelve vierde part 7½ gem. 14 r., nog in t Clooster bevanck van Cappelle voor Jan Anthonis z. Crepel, genaamd “het Blackelant”, groot 5½ gem. preter 10 r., t welk de vers. Jan Thonis z. voor deze drie jaren in pacht heeft voor 11 gld. t gemet sjaars, liggende binnen deze landgemerken, oost Jacob Lauris, zuid en west de weg, en noord Corn. Janssen Roobolle, nog een achtste part van de voors. “Westbancken”, groot 3½ gem. 81 r., en nog in t selve Clooster bevanck van Cappelle, “oostwaert” van Scharrendycke, en “westwaert” van de “rechten Stelle meet”, genaamd “den Stelleblock”, groot 12 gem. 25 r., terstond op te komen, binnen deze landgemerken, oost Maerte Pierssen, zuid Jacob Lauris z., west Corn. Pierssen en Corn. de Waert, en noord de dijk, met nog een vierde part :|: van de “Westbancken” aan de westzijde van de nieuwe weg, groot in t geheel en verpacht alsboven 7½ gem. 14 r., in somma dat dezen koper volgen zullen de vijf achtste delen in de vers. “bancken”, met zulken conditien enz. gelijk Corn. Verheye al tzelve land van Wouter Buijs en de zelve Buijs van “de gemeene saecke” verkregen heeft, dit alles voor [bedrag niet ingevuld] ... <fiche C1-016>

RAZE 3851c, f14/1, [19 feb 1596], Ut supra [= Pieter Joris z., overman, op verzoek, als hiervoor f12v/2, namens Corn. Verheye,] heeft verkocht aan Maerte Pier Lenertssen Decker tot Elkerzee een stuk land, genaamd “de Stellemeet”, groot 4½ gem. 10 r., liggende in t Cloester bevanck van Capelle, binnen deze landgemerken, west Pieter Lauris z., oost Willem Crijnssen, zuid Job Corn. en noord de dijk, terstond op te komen, met zulken conditien enz. gelijk Corn. Verheye al tzelve land van Wouter Buijs en de zelve Buijs van “de gemeene saecke” verkregen heeft ... <fiche C1-016>

RAZE 3851c, f14v/1, [19 feb 1596], Ut supra [= Pieter Joris z., overman, op verzoek, als hiervoor f12v/2, namens Corn. Verheye,] heeft verkocht aan Corn. Huge z. tot Elkerzee de nabeschreven partijen van land, eerst in t Burch bevanck van Cappelle “clooster Bellem18 houck”, groot 4 gem. 90 r., zijnde nog verpacht voor deze drie jaren van de heventijd voor £5.10.0 de hoop sjaars, en nog in Coole Jans bevanck aan Willem Willemssen weije een stuk korenland, groot 1½ gem. 15 r., binnen deze landgemerken, oost, west, zuid en noord Willem Willemssen, ibidem nog “aen t zelve goet” een stuk korenland, groot 1 gem. 120 r., binnen deze landgemerken, jonge Jan19 oost en zuid af, west Willem Willemssen erfgenamen, en noord Maria Stevin vanden Dale, wezende de voors. twee partijen verpacht voor deze drie jaren voor 10 gld. t gemet sjaars, met zulken conditien enz. gelijk Corn. Verheye al tzelve land van Wouter Buijs en de zelve Buijs van “de gemeene saecke” verkregen heeft ... <fiche C1-017>

RAZE 3851c, f14v/2, [19 feb 1596], Ut supra [= Pieter Joris z., overman, op verzoek, als hiervoor f12v/2, namens Corn. Verheye,] heeft verkocht aan Willem20 Cryn Janssen tot Elkerzee de nabeschreven partijen van land, en eerst in t bevanck van “Cappelle aan de dijk”, west van “Thonis Willemssen meet”21, groot 6 gem. 90 r., binnen deze landgemerken, oost Jan Willemsse Vlaem, zuid Corn. Kempesse, west Maerte Piersse, en noord de dijk, ibidem daar west aan een stuk korenland, groot 4½ gem. preter 15 r., met zulken conditien enz. gelijk Corn. Verheye al tzelve land van Wouter Buijs en de zelve Buijs van “de gemeene saecke” verkregen heeft ... <fiche C1-017>

RAZE 3851c, f15/1, [19 feb 1596], Ut supra [= Pieter Joris z., overman, op verzoek, als hiervoor f12v/2, namens Corn. Verheye,] heeft verkocht aan Arent Verheye een stuk weiland, gelegen in Brijdorpe, in t bevanck “achter Voocht Pauwelssen”, genaamd “het Geel eel ee­lant”(?22), groot 7 gem. 30 r., binnen deze landgemerken, oost Pauwels Voochtssen, zuid Job Jacobssen, west Adriaen Corn. z. Knau(?23), en noord de weg, terstond op te komen voor de lopende drie jaren van de jegenwoordige heventijd en voor de toekomende heventijd verpacht zijnde aan Rogier Anthonis voor 25 s. t gemet sjaars, nog in t selve bevanck 13½ gem. 74 r. koren- en weiland, binnen deze landgemerken, oost af Jan de Jonge, zuid t dorp van Brijdorpe, west Crijn Lene Witte, en noord de weg, nog daarbij gesteld 1 gem. 95 r. wei in t bevanck “tuschen den Noortwech ende vaert” aan de nieuwe weg, en nog 2 gem. 125 r. wei, liggende tussen de “Noortwech” en de vaart, wezende verpacht voor d eerstkomende drie jaren tot 31 s. 8 g. t gemet sjaars, met zulken conditien enz. gelijk Corn. Verheye al tzelve land van Wouter Buijs en de zelve Buijs van “de gemeene saecke” verkregen heeft ... <fiche C1-017>

RAZE 3851c, f15/2, [19 feb 1596], 24 Ut supra [= Pieter Joris z., overman, op verzoek, als hiervoor f12v/2, namens Corn. Verheye,] heeft verkocht aan Maerten Pier Lenertssen Decker tot Elkerzee een stuk land, genaamd “de Stellemeet”, groot 4½ gem. 10 r., liggende in t Clooster bevanck van Cappelle, binnen deze landgemerken, west Pieter Lauris z., en oost Willem Crijnssen, zuid Job Corn. en noord de dijk, terstond op te komen, met zulken conditien enz. gelijk Corn. Verheye al tzelve land van Wouter Buijs en de zelve Buijs van “de gemeene saecke” verkregen heeft ... <fiche C1-017>

RAZE 3851c, f15v/1, [19 feb 1596], Ut supra [= Pieter Joris z., overman, op verzoek, als hiervoor f12v/2, namens Corn. Verheye,] heeft verkocht aan Jacob Lauris z. de Witte een stuk land, liggende in t Clooster bevanck van Cappelle, genaamd “het oostersche Blacke”, groot 6 gem. 35 r., terstond op te komen, binnen deze landgemerken, oost af Willem Crijnssen, zuid mr Stevin vanden Dale erfgenamen, west en noord Pieter Lauris; hier zal bij volgen een achtste part van de “Westbancken”, liggende aan de westzijde van de nieuwe weg, verpacht zijnde voor de tijd van 10 jaar voor 4 gld. t gemet sjaars, dit achtste part groot 3½ gem. 82 r., met zulken conditien enz. gelijk Corn. Verheye al tzelve land van Wouter Buijs en de zelve Buijs van “de gemeene saecke” verkregen heeft ... <fiche C1-018>

RAZE 3851c, f15v/2, [19 feb 1596], Ut supra [= Pieter Joris z., overman, op verzoek, als hiervoor f12v/2, namens Corn. Verheye,] heeft verkocht aan Logier Pierssen tot Elkerzee een “stucxken” korenland, liggende in Kempe Voochts bevanck, genaamd “t Lange Meetken”, groot 3 gem. 20 r., binnen deze landgemerken, oost af jonge Jan Anthonis z., zuid en noord de weg, en west dezelve Logier, en in t Kercke bevanck van Ellemeet een wei, groot 1 gem. 5 r., met zulken conditien enz. gelijk Corn. Verheye al tzelve land van Wouter Buijs en de zelve Buijs van “de gemeene saecke” verkregen heeft ... <fiche C1-018>

RAZE 3851c, f16/1, 21 feb 1596, Neelken Dingman IJemans dr., huisvrouwe van Jacob Janssen Boij, “overmits de lanckduyrige absentie van haeren man, ende de onsekerheyt van sijn wedercompste, als oock omme de meeste schaede mette minste te verhoeden, mitsgaders andere merckelijcke gewichtige redenen ende motijven, haer daertoe porrende”, met mr Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, en Jan Lievins z. Boij, vader van Jacob Janssen Boij voorn. als naaste mage, t nabeschrevene approberend en zich daarvoor sterk makend, belijde verkocht te hebben aan Corn. Oorts z., Corn. Henricx z. Vogelaer en Anthonis Pieters z. Mogge een creveelschip, genaamd “het Zeepaert”, groot ontrent 33 lasten, “eenigen tyt binnen de havene deser stede ledich gelegen hebbende ende alnoch liggende”, om terstond te aanvaarden; zij zijn voldaan doordat de kopers de “merckelijcxste ende heetste” schulden betaald hebben, ... <fiche C1-018>

RAZE 3851c, f16v/1, 22 feb [15]96, Pieter Joris z., overman, verklaart op verzoek [als in f12v/2] namens Corn. Verheye, openbaar verkocht te hebben aan Huge Willems z. Keijsser zekere 5 gem. land, liggende in den “ouden dijck” voor Jan Piersse duere25, verpacht zijnde voor dit jaar alleen voor 14 s. t gemet, binnen deze landgemerken, oost en west af Corn. de Weert, zuid Corn. Claessen Vlaminck, en noord26 de dijk, met zulken conditien enz. gelijk Corn. Verheye al tzelve land [van Wouter Buijs en de zelve Buijs van “de gemeene saecke”] verkregen heeft ...en dat voor £16 eens, ... <fiche C1-019>

RAZE 3851c, f16v/2, [22 feb 1596], Arent Verheije verlijdt aan Huge Willems z. Keijsser en Pieter Lauris z. Zwane als gemachtigden van Corn. Verheije de somme van £104.9.4 over de koop van 18 gem. land, liggende in t Oostervierendeel ... <fiche C1-019>

RAZE 3851c, f17/1, [22 feb 1596], Corn. Lenert Huge z. tot Elkerzee verlijdt aan Huge Willems z. Keijsser en Pieter Lauris z. Zwane als gemachtigden van Corn. Verheije de somme van £34.14.6 over de koop van 8 gem. 65 r. land, liggende in t Oostervierendeel, ... <fiche C1-019>

RAZE 3851c, f17/2, [22 feb 1596], Logier Pieters z. tot Elkerzee verlijdt aan Huge Willems z. Keijsser en Pieter Lauris z. Zwane als gemachtigden van Corn. Verheije de somme van £51.14.5.16 over de koop van 4 gem. 25 r. land, liggende in t Oostervierendeel, ... <fiche C1-019>

RAZE 3851c, f17/3, [22 feb 1596], Pieter Lauris z. Zwane verlijdt aan Huge Willems z. Keijsser als gemachtigde van Corn. Verheije de somme van £240.6.10.16 over de koop van zeker land, liggende in t Oostervierendeel, ... <fiche C1-019>

RAZE 3851c, f17/4, [22 feb 1596], Willem Crijn Janssen tot Elkerzee verlijdt aan Huge Willems z. Keijsser en Pieter Lauris z. Zwane als gemachtigden van Corn. Verheije de somme van £57.6.8 over de koop van 10½ gem. 75 r. korenland, ...
<fiche C1-019>

RAZE 3851c, f17v/1, [22 feb 1596], Jacob Lauris z. de Witte verlijdt aan Huge Willems z. Keijsser en Pieter Lauris z. Zwane als gemachtigden van Corn. Verheije de somme van £56.1.4.16 over de koop van 9½ gem. 170 r. land, liggende in t Oostervierendeel, ... <fiche C1-020>

RAZE 3851c, f17v/2, [22 feb 1596], Maerten Pieter z. Decker tot Elkerzee verlijdt aan Huge Willems z. Keijsser en Pieter Lauris z. Zwane als gemachtigden van Corn. Verheije de somme van £49.17.4 over de koop van 4½ gem. 10 r. land, genaamd “de Stelle meet”, liggende in t Clooster bevanck van Cappelle, ... <fiche C1-020>

RAZE 3851c, f17v/3, [22 feb 1596], Jan Janssen smit transporteert aan Job Henrick Huge z. schiptimmerman de drie schepenen waarschipbrieven en brievenrecht met de koop van een huis, erve en gevolge, met d een helft van een “pat”, staande [bij Zierikzee] op den Huenaersdyck [= Heunaersdijck], vrij van erfpacht, ... <fiche C1-020>

RAZE 3851c, f17v/4, [22 feb 1596], Corn. Logiers z. scuytenaere verlijdt Jacob Wisse z. en Corn. Jacobs z. sciptimmerluyden de somme van £30 over de koop van een “overdecte schuijte met ganckboorden” ... <fiche C1-020>

RAZE 3851c, f18/1, 1 mrt [15]96, Geerit Corn. z. in Altecleene [= de polder Alteklein] verlijdt Jacob de Vriese £19 ter cause van verschoten penningen en geliquideerde schuld ... <fiche C1-020>

RAZE 3851c, f18/2, [1 mrt 1596], Pieter Joris z., overman, bekent op verzoek van Jan Corn. Soetemans z. voor d een helft, en Ieman, Dingman, Corn. en Jobwijff desselfs Jan Corn. kinderen voor d ander helft, openbaar verkocht te hebben aan Anthonis Frans z. timmerman een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weststraete met 7 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande ... <fiche C1-020>

RAZE 3851c, f18/3, 2 mrt 1596, Anthonis Frans z. timmerman verlijdt Ieman Jan Corn. Soetemans z. de somme van £19.11.8 over de koop van een achtste part in een huis [zie f18/2] ... <fiche C1-020>

RAZE 3851c, f18v/1, [2 mrt 1596], Anthonis Frans z. timmerman verlijdt Corn. Henricx z. Vogelaer als ontvanger van den “ouden manhusse” deser stede, aangenomen hebbende “in den eeuwigen cost” Jan Corn. Soetemans, tot desselfs godshuis behoeve, de somme van £78.6.8 over de koop van d een helft van een huis [zie f18/2] ... <fiche C1-021>

RAZE 3851c, f18v/2, 6 mrt [15]96, Willem Lievinssen Pincke verlijdt Job Huge z. scuijtenaer de somme van £5.12.6 over de koop van “een roijscuijte met seijl, mast ende haere gevolge” ... <fiche C1-021>

RAZE 3851c, f18v/3, [6 mrt 1596], Job Huge z. vrijwaart Willem Lievinsse Pincke schipper van eventuele lasten, rustend op alzulken “roijscuijte” enz., zoals hij aan hem heeft verkocht ... <fiche C1-021>

RAZE 3851c, f19/1, 7 mrt 1596, Adriaen Pieter Oom Aelliaens z. schoemaker verlijdt Pieter Nonneman de somme van £50 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] op den Dam ... <fiche C1-021>

RAZE 3851c, f19/2, [7 mrt 1596], Claeswyff Thonis Janssen vissers wedue, met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Cornelie Lauris haar27 moeder de somme van £50 van geleend geld; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete op de hoek van t Pape Mosse straetken ... <fiche C1-021>

RAZE 3851c, f19/3, [7 mrt 1596], Herman Janssen cleermaecker verlijdt Jan Pieters Balbiano de somme van £43 ter cause van geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, daar hij nu in woont, staande [in Zierikzee] in St Jansstraete ... <fiche C1-021>

RAZE 3851c, f19v/1, [7 mrt 1596], Thomas Henricx z., uit naam van Catherine Henrick mr Hermans wedue zijn moeder, en Pieter Wouters z. cramer, beide “gebuijrluijden”, verklaren “omme goede vrientschappe metten anderen te houden gelijck goede gebuijrlieden toecomt” het volgende overeen gekomen te zijn: Catherine zal vermogen “te bringen ofte te timmeren” een schoorsteen in haar spijker over des vers. Pieters erve een voet uitstekende, waartegenover Catherine de vers. Pieter geconsenteerd heeft “met synen nocke ende twee goordingen een halve steen in haer muer te comen, ende aen elcx een ankerken” mits latende de hoofden in de muur zodat men ze niet zien kan, ... <fiche C1-022>

RAZE 3851c, f19v/2, [7 mrt 1596], Anthonis Frans timmerman verlijdt Jobwijff Jan Corn. Soetemans dr. de somme van £19.11.8 over de koop van een achtste part in een huis [zie f18/2] ... <fiche C1-022>

RAZE 3851c, f20/1, [7 mrt 1596], Anthonis Frans z. timmerman verlijdt Corn. Jan Corn. Soetemanssen de somme van £19.11.8 over de koop van een achtste part in een huis [zie f18/2] ... <fiche C1-022>

RAZE 3851c, f20/2, [7 mrt 1596], Anthonis Frans z. timmerman verlijdt Dingman Jan Corn. Soetemans z. de somme van £19.11.8 over de koop van een achtste part in een huis [zie f18/2] ... <fiche C1-022>

RAZE 3851c, f20/3, 8 mrt [15]96, Pieter Lauris z. Zwane belijde verkocht te hebben aan Stoffel Corn. Beele z., wonende in Elkerzee, zekere drie stukken korenland liggende in Elkerzee in “de Stelleblock” van oosten in, groot tesamen 5½ gem. 96 r., binnen deze landgemerken, oost af Marten Piersse, zuid Jacob Lauris, west hij comparant, en noord de dijk, met alsulken condities enz. gelijk t zelve land, eertijds geestelijk land geweest zijnde, van de “gemeene saecke” verkregen is geweest, ... <fiche C1-022>

RAZE 3851c, f20v/1, [8 mrt 1596], Stoffel Corn. Beele z., wonende tot Elkerzee, verlijdt Pieter Lauris z. Zwane £55.8.8.12 over de koop van drie stukken korenland [zie f20/3] ... <fiche C1-023>

RAZE 3851c, f20v/2, 9 mrt [15]96, Adriaen Adriaenssen speelman transporteert aan Anthonis Rochus z. een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Adriaen Janssen Camerlinck molenaer, met de volle inhoud van £111.13.4 ...
<fiche C1-023>

RAZE 3851c, f20v/3, 11 mrt 1596, Marinis Adriaens z. Crijger belijde verkocht te hebben aan Corn. Corn. z. Blauwen zekere twee “hoffsteden”, tesamen groot ontrent 1 gem. preter 82 r., liggende het eene op Hooch Weldamme in t Mintste bevanck, binnen deze landgemerken, oost de “heerwech”, zuid en west het “onlant”, en noord “het wecken van het voorn. onlant”, en het andere in t Moer bevanck, binnen deze landgemerken, oost af Corn. Janssen den Roon, zuid de “heerwech”, west Neelken Pieters dr., en noord mr Jan Noreth, ... <fiche C1-023>

RAZE 3851c, f21/1, [11 mrt 1596], Corn. Corn. Jansse Crane seijlmaecker verlijdt Leijn Marinis z. decker de somme van £30 van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, over de Nieubrugge ... <fiche C1-023>

RAZE 3851c, f21/2, 12 mrt 1596, Abraham Jan Jacobssen verlijdt Pieter Wouters z. craemer de somme van £4.10.2 ter cause van gehaalde waren, ... <fiche C1-023>

RAZE 3851c, f21/3, 13 mrt [15]96, Pieter Lauris z. Zwaene belijde “getransporteert ende vermangelt” te hebben aan Jan Janssen Clampaert een huis, erve en “gedeelte in de spijcker daer achter aen gestaen”, liggende en staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, binnen deze landgemerken, oost af Jacobmijne Jacob Meere weduwe, zuid en west Anthonis Hubrechts z., en noord de straete, met 10 s. erfpacht daaruit gaande, :|: ... dit overmits de mangelinge van desselfs Jan Janssen huis, erve, spijker en gevolge, staande insgelijcx aan de zuidzijde van de haven, tussen de huizen van Anthonis Pieter Salomons z. van oosten, en Adries [lees: Andries] Janssen houckmaecker, ... <fiche C1-023, C1-024>

RAZE 3851c, f21v/1, [13 mrt 1596], Jan Jans z. Clampaert belijde “getransporteert, vermangelt ende overgedraegen te hebben in rechten vrijen eygendomme” aan Pieter Lauris z. Zwaene een huis, erve, spijker, hof, en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, binnen deze landgemerken, oost af Anthonis Pieter Salomons z. stierman, zuid en noord de straete, en west Andries Janssen houckmaecker, met de last van 20 s. erfelijke rente daaruit gaande, ... dit overmits de mangelinge van zeker ander huis, erve en spijker met alle gevolge, staande insgelijcx aan de zuidzijde van de haven, tussen de huizen van Jacomijne Jacob Corn. Meere wedue van oosten, en Anthonis Hubrechts z. van westen in, ... :|: Pieter Lauris z. heeft ook tot zijn last genomen de last die nog op dit huis rustte. <fiche C1-024>

RAZE 3851c, f22/1, [13 mrt 1596], Claes Jan Brants z. en Stoffelyne Meertens dr., zijn huisvrouw, geassisteerd met dezelve Claes Janssen als in dezen haar gekoren voogd, belijde getransporteert te hebben aan Catherine Willem Pieter Hubrechts weduwe zekere drie schepenen schuldbrief(sic) en t recht vandien, d eerste sprekende tot laste van Lenart Aelliaens Buijs, wonende tot Nieuwerkerke in Schouwen, inhoudende nog over reste £46, op paijen van £4, en de andere twee brieven tot laste van Rogier Bartelmeeus z., van resp. £63.6.8 en £120.16.8, ...; zij verklaren “volnuecht” te zijn van dezelve Catherine :|: ...; zij staan in voor de betaling ...; <fiche C1-024, C1-025>

RAZE 3851c, f22v/1, 14 mrt [15]96, Pieter Lauris z. Zwane belijde in t vermangelen van zeker zijn huis jegens Jan Janssen Clamperts huis [zie f21/3, f21v/1] tot zijn last genomen te hebben alzulken £438.13.7 als dezelve Jan Janssen over de koop van t zelve huis en gevolge nog schuldig is28; hij vrijwaart Jan Janssen hiervoor ... <fiche C1-025>

RAZE 3851c, f22v/2, [14 mrt 1596], Corn. Verheije vrijwaart :|: Huge Willems z. Keysser en Pieter Lauris z. Zwane van alzulken belofte van waerschippe als zij voor hem comparant aan de kopers van de landen, hem toebehoord hebbende, gegeven hebben, en bekent van hen van de verkoop rekening, bewijs en reliqua ontvangen te hebben. <fiche C1-025>

RAZE 3851c, f23/1, 16 mrt [15]96, Amandt Davidts en Mayken Davidt Amas29 weduwe, zijn moeder, met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, beide, met gezamenderhand, :|: verlijdt Joris Pieters z., onsen medebroeder in Wette, de somme van £112 van geleend geld, ...; onderpand: “haere beyden comparanten huijssen met hunnen gevolge, daer sy jegenwoordelijck inne woonen”, het eene staande [in Zierikzee] in de Potstraete, en het andere in de Nieustraete, en daarboven nog als “pant metter minne” twee schuldbrieven, d een sprekende op Lenart Wisse schiptimmerman van date 24 aug. 1594, en de andere op Jan Roelantsche scuijtenaer, ... <fiche C1-025, C1-026>

RAZE 3851c, f23v/1, [16 mrt 1596], Corn. Verheye en Arent Verheye, zijn zoon, beide, met gezamenderhand, belijden getransporteert te hebben aan Pieter Lauris z. Zwaene een schepenen waarschipbrief en briefsrecht met de koop en eigendom van d een helft van 13½ gem. 74 r. koren- en weiland, liggende in Brijdorpe, achter Voocht Pauwelssen, ...; zij mogen dit lossen tussen nu en “den eersten vastenavont daegen 1597 aluut incluijs” met de som van £48 ... <fiche C1-026>

RAZE 3851c, f24/1, [16 mrt 1596], Corn. vander Heyden belijde getransporteert te hebben aan Huge Willems z. Keijsser de volgende partijen van land, gelegen in t Westervierendeel, en eerst in Brijdorpe in t bevanck “achter Voocht Pauwelssen” [een stuk land] genaamd “t Gleee lant”(30), groot 7 gem. 30 r., wesende voor de aanstaande heventijt verpacht voor 25 s. t gemet, in t Clooster schuyr bevanck een wei, genaamd “Corn. Huge z. gors”, groot 10 gem. 120 r., nog in t zelve bevanck aan de oostzijde van den “nieuwen wech” de “Oostbancken”, groot 10 gem. 6 r., wezende verpacht aan Lenert op t Slick de tijd van tien jaar voor 15 s. t gemet sjaars, nog in t “suyder vroonlant” 4 gem. 10 r. “vernootscaert”31 werdende aan Corn. Huge z., item in Coole Jans z. bevanck “de Koyrweye”, groot 16 gem. 55 r., item in t Clooster bevanck “de hoffstede mette huijssinge ende lant binnen de grachten”, hem comparant aankomende volgende “het affscheet” en is groot 7 gem. 95 r., item nog in t Clooster bevanck aan de zuidzijde van “de poorte tuschen t clooster ende den wech”, groot 7 gem. 70 r., :|: ibidem daar oost aan, zuid oost vande gracht, groot 1½ gem. 85 r., ibidem daar oost aan “in den houck wech, daer eertijts inne gederryt es”, groot 2 gem. 55 r., tesamen groot 66 gem. preter 24 r., ..., met desen verstande, “dat hij comparant hem hielt voor dit jaer sessentnegentich sal hebben t gebruyck ende genut, soo vande verpachten als onverpachten lande voorn.” ...; blijft nog berusten tot meerder verzekerdheid in hande voorn. als contreborge berusten alle “bescheetbrieven” enz. als hij comparant verleden heeft, zo aan dezelve Huge Willems z., Pieter Lauris z. Zwane, zijn swager, als Corn. Henricx Vogelare, zo verleden voor schepenen dezer stede als voor het gerecht van Dreyscher [= Dreischor]; de comparant mag dit land nog lossen tussen nu en “vastenavont daege 1597, dien dach aluut”, en dat voor £288.13.1, ... <fiche C1-026, C1-027>

RAZE 3851c, f25/1, 19 mrt 1596, [testament], Niclaes Adriaens z. Lantmeter, onsen medebroeder in Raede, gaande, staande enz., ... verklaarde dat hij “uut goede genegentheyt ende compassie, die hij draegende es tot Jan Claes, zijnen sone, by de geheugenisse Gods niet wel op syn leden zijnde” ... de voors. Jan Claessen :|: zijn zoon, gelegateerd heeft vooruit uit zijn nalatenschap de volgende goederen, en eerst een vierendeel van 2 gem. 66 r. korenland, liggende in Noordgouwe, in “de Coppieren block32”, wezende vroone, met Pieter Corn. z. van Borrendamme voet en duime gemeen, binnen deze landgemerken, oost de “Hoogen wech”, zuid Jan Commers z., west “den scheet van Bewestensteene” en noord Herman Jan Anthonis z., en daarenboven nog de somme van 400 gld. aan geld; indien deselve Jan Claessen kwam te overlijden zonder kind, kinderen ofte kindskinderen, ofte zijn kinderen ofte kindskinderen, “al waert oock in t vierde geslachte” dan zal dit land en deze 400 gld. succederen op zijn comparants gerechte erfgenamen en niemand anders; begeert verder dat Jan Claessen, zijn zoon, gelijk mee zal delen met zijn comparants andere kinderen ... en “dit in regard van sijn ongeval”; ... <fiche C1-027, C1-028>

RAZE 3851c, f26/1, 21 mrt 1596, Lievin Corn. z. Slock schoemaecker verlijdt Pieter Nonneman de somme van £40 ter cause van geleverd leer; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Scuijthaeven [= Schuithaven], daar hij jegenwoordig in woont, tussen de huizen van de erfgenamen van Rochus t greel van zuiden en Pieter Om33 Aelliaenssen van noorden in, ... <fiche C1-028>

RAZE 3851c, f26/2, [21 mrt 1596], Willemken Claes Lenerts z. dochter, met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde verkocht te hebben aan Hubrecht Jan Pieters z. van Brouwershaven zekere 3½ gem. 45 r. land, liggende in Zuytlocke, binnen deze landgemerken, oost af de dijk, zuid Corn. Jan Domis z. “metten Breemeet”, west Magdalena Kempe Boenssen weduwe, en noord de weg, ... <fiche C1-028>

RAZE 3851c, f26v/1, [21 mrt 1596], [testament34], Niclaes Adriaens z. Lantmeter en Cornelie Jan Domis dochter, zijn huisvrouw, geassisteerd met haar man als in dezen haar gekoren voogd, beide gaande, staande enz., verklaren dat zij “uut goede genegentheyt ende compassie, die sijluyden toedraegende waeren tot Jan Claes, haer beyden soonken wesende, duer de geheugenisse Gods niet wel op syne leden”, hem legateren elk een vierendeel, makende t samen d een helft, in 2 gem. 66 r. korenland, wesende vroone, liggende in Noordgouwe in “Coppieren block”, met Pieter Corn. z. van Borrendamme voet en duime gemeen, binnen deze landgemerken, oost “den heeren Hooghen wecht”, zuid Jan Commers z., west “den scheet van Bewestensteene”, en noord Herman Jan Anthonis z., en voorts elk :|: 400 gld., makende tesamen 800 gld., ...; willende, dat de voors. Jan Claessen verder met hun andere kinderen zal meedelen in hun nalatenschap; indien deselve Jan Claessen kwam te overlijden zonder kind, kinderen ofte kindskinderen, ofte zijn kinderen ofte kindskinderen, “al waert oock in t vierde geslachte” dan zal elk vierde part van dit land en elke 400 gld. weer succederen op zijn of haar comparants gerechte erfgenamen; :|: ... willende dat dit uitgevoerd wordt hoewel strijdig met de coustume deser stede, “in respecte van het ongeluck ende indispositie van lichaeme vanden zelven Jan Claessen” ... <fiche C1-029, C1-030>

RAZE 3851c, f27v/1, 22 mrt 1596, Hubrecht Jan Pieters z. tot Brouwershaven belijde schuldig te zijn aan Willemken Claes Lenarts dochter de somme van £29.2.835 over de koop van land, liggende in de Suytclocke36 [zie f26/2] ... <fiche C1- 030>

RAZE 3851c, f27v/2, 23 mrt 1596, Helena Barentsen vischcoopter deser stede, met Daniel Willemssen als in dezen haar gekoren voogd, ter eenre, en Neelkens Jans, dochter van Jan Jacobssen geseyt Jan Neeff sciptimmerman, met Adriaen Maerts z. seylmaecker als in dezen haar gekoren voogd, ter andere zijde, verklaren :|: dat zij, considerende dat de vers. Neelken Jans, wezende nog “ongehylaect” tot redelijke ouderdom gekomen was, en dat een huwelijk niet te verwachten was, en dat zij “mits haer daegen nyet en vermochte groot werck ende vele slavernie te doene omme de coste te winnen” daar zij veel ziek is, overeengekomen zijn dat Helena haar voordochter37 Neelken Jans aangenomen heeft te onderhouden haar leven lang, waarvoor Helena aan haar zal houden alle goederen die dezelve Neelken Jans nu heeft en nog zou kunnen verkrijgen; in geval Helena vóór Neelken Jans mocht overlijden, zullen haar erfgenamen gehouden zijn dit onderhoud van Neelken Jans :|: over te nemen. <fiche C1-030, C1-031>

RAZE 3851c, f28v/1, [23 mrt 1596], [testament], Neelken Jans, achtergebleven dochter van Jan Jacobssen geseyt Jan Neeff schiptimmerman, geassisteerd met Adriaen Maerts z. als in dezen haar gekoren voogd, gaande, staande, enz., verklaart, dat zij uit goede genegenheid en affectie die zij heeft tot Daniel Willems zoon, haar broeder, en zijn kinderen, hem stelt tot universeel erfgenaam in de twee derde delen van wat zij boven haar onderhoud zal nalaten; :|: wanneer hij vóór haar overlijdt dan komt dit aan haar broeders wettige kinderen en kindskinderen bij representatie. <fiche C1-031>

RAZE 3851c, f29/1, 26 mrt 1596, Franchois Mussis, tafelhouder van leeninge tot Brouwershaven, belooft Jan Anthonis Jacobs z. en Stevin Janssen vijchbacker, zijn zwagers, te vrijwaren van de waerschippe die zij voor schepenen dezer stede gedaan hebben tot behoeve van Adriaen :|: Corn. Willem38 Symons z., bailliu dezer stede, over de koop van de “huijssinge, arve, hovinge ende alle de gevolge vandien”, gestaan [in Zierikzee] in de Stoelstraete, hem comparant aangekomen hebbende, ... <fiche C1-032>

RAZE 3851c, f30/1, 29 mrt 1596, Jacob van Bossuijsse en jouffrou Magdalena Pecx, zijn huisvr., geassisteerd met haar voors. man als in dezen haar gekoren voogd, belijden verkocht te hebben aan Niclaes van Bosschuijsse, “haerlieder sone”, de volgende partijen land, liggende binnen den lande van Schouwen, int quartier van Kerkwerve, in de “naergeroerde” bevangen, en eerst in t Sloetkens bevanck aan de “Loete wech” een stuk korenland, genaamd “de Dreve”, groot 1½ gem. 60 r., binnen deze landgemerken, oost Pieter Logiers z., zuid de weg en de kinderen van Kerckwerve39, west en noord dezelve kinderen van Kerckwerve, nog int zelve bevanck, liggende aan Jacob Bouwens hof, een stuk korenland, groot 2 gem. 75 r., binnen deze landgemerken, oost de kinderen van Kerckwerve, zuid Jacob Bouwens z., west Anthonis Leeuwe en noord de weg, int Burch bevanck van Kerckwerve een meetken korenland, genaamd “Zuijtlants meetken”, groot 400 r., binnen deze landgemerken, oost Marinis Jacobs van40 Kerkwerve, zuid Corn. Jan Domis z., west Jan Boye, en noord de weg, altesamen bij de hoop, item nog “den geheelen naem van Cooles hoffstede”, liggende in Kerkwerve, met de moerweije daarin begrepen, bij den hoop tesamen groot 11 gem., luttel min ofte meer, aan deze naarschreven partijen, te weten in Coole Janssen bevanck een stuk korenland, groot 3 gem. of daarontrent, binnen deze landgemerken, zuid de weg, noord de weg en vaart, en in Mannekens dijck bevanck daarover een stukxken korenland, groot 100 r. of daarontrent, binnen deze landgemerken, Cauwes weije zuid, en de weg noordaan, en nog int zelve bevanck twee stucxkens korenland, groot ontrent 200 r. :|: insgelijcx Cauwes weije zuid en de weg noord, en een moerweije, liggende in de Ruyge moer, groot ontrent 7 gem., ...; beloofden de commer af te doen tot date van deze koop, geschied in augustus lestleden, ... <fiche C1-032, C1-033>

RAZE 3851c, f30v/1, 30 mrt [15]96, Corn. Janssen Roon belijde verkocht te hebben aan Corn. Corn. z. en Jan Crekert een huis met zijn gevolge, in Poortambacht, in IJsewadde bevanck “in de cade” op de grond van hem comparant, met deze conditie “dat t eijnden de pacht vande voors. gront hij comparant als oock de vers. coopers sullen hebben haer te reguleren volgende de kuere van Zeelant”. <fiche C1-033>

RAZE 3851c, f30v/2, 31 mrt 1596, Corn. Corn. z. en Jan Crekert, beide arbeyders, verklaren gezamenlijk schuldig te zijn aan Corn. Janssen den Roen £44 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C1-033>

RAZE 3851c, f31/1, 2 apr [15]96, Pieter Corn. z. t Vel belijde getransporteerd te hebben aan Willem Gillis Hallincx z. een schepenen waarschipbrief met de koop en eigendom van 1½ gem. 90 r. land, liggende in Roodee bevanck, ...
<fiche C1-033>

RAZE 3851c, f31/2, [2 apr 1596], Geertruijtken Jans dochter, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde uit het sterfhuis van Mayken Hans de Coninck wedue, haar moeder, saliger gedachte, genoten te hebben aan gereed geld over haar contingent de somme van £37.12.5.16 en nog op paijmenten de somme van £236.10.6.9, boven nog zekere twee “ledige arven van keeten ende selhuijssen”, nog onverkocht zijnde, als ook zeker “rentken” van 6 s. 8 g. sjaars, alnoch int gemeen staande, al achtervolgende de “somme staet”, gemaakt uit de inventaris van de achtergebleven “goede” van dezelve haar moeder, al welke goederen zij comparante was “assubiecterende41 de testamentaire dispositie van dezelve Mayken Hans Conincx wedue, haar moeder, in haar testamentbrief, gepasseerd voor schepenen dezer stede 5 april 1595, belovende daar jegens niet te komen, te doen, noch t attenteren, ... <fiche C1-033>

RAZE 3851c, f31v/1, [2 apr 1596], Marten Adriaens z. schoemaecker als getrout hebbende Livinken Jans dr., belijde int sterfhuis van Mayken Hans de Conincx wedue, zijn schoonmoeder, etc. [als in vorige acte] ... <fiche C1-034>

RAZE 3851c, f31v/2, 3 apr [15]96, Willem Gillis Hallincx z. verlijdt Pieter Corn. z. t Vel de somme van £37.16.0 over de koop van 1½ gem. 90 r. korenland [zie f31/1] ... <fiche C1-034>

RAZE 3851c, f31v/3, [3 apr 1596], jouffrou Cornelie Hans Croms wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde getransporteerd te hebben aan Jacob Lauris z. de Witte, haar cosijn, eerst 2 gem. 50 r. korenland, liggende in Poortambacht, int Moer bevanck, met hem gemeen, nog 5 gem. weije, genaamd “de Hooch poele”, liggende in Kerkwerve, insgelijks met hem gemeen, en nog 1½ gem. weije, liggende mede in Kerkwerve, gemeen met Jacob Lauris z. en Ieman Domis z., ... <fiche C1-034>

RAZE 3851c, f32/1, 4 apr [15]96, Jacob Lauris z. de Witte verlijdt jouffrou Cornelie Hans Croms wedue de somme van £20 over de koop van 8 gem. 200 r. koren- en weiland, liggende zo in Kerkwerve als in Poortambacht, met hem gemeen, ... <fiche C1-034>

RAZE 3851c, f32/2, [4 apr 1596], Jan Jobssen biersteker vrijwaart Neelken Centen van Rosendael, wedue van Corn. Janssen, van eventuele lasten rustend op een “crabbescuijte”, genaamd “de Meerman”, als hij comparant aan Adriaen Roelantssen weerdeken verkocht, en dezelve Adriaen Roelantssen aan de voors. Corn. Janssen vermangeld heeft, ... <fiche C1-034>

RAZE 3851c, f32v/1, [4 apr 1596], Pieter Claes z. van Rosendael en Corn. Corn. z. van Rosendael, schipper dezer stede42, beide, met gezamenderhand, vrijwaren Adriaen Roelantssen, scipper deser stede, van eventuele lasten rustend op een creveelschip, genaamd “Sint Joris”, als Corn. Janssen van Rosendaele [= Roosendaal] aan de vers. Adriaen Roelantssen z. vermangeld heeft, ... <fiche C1-035>

RAZE 3851c, f32v/2, [4 apr 1596], Adriaen Roelantssen z. schipper belijde verkocht te hebben aan Jan Jobssen biersteker de somme van £4 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Corte Groendal aan de oostzijde van de strate, tussen de huizen van de wedue van Syme Coplam van zuiden, en Corn. Cole van noorden in, en nog op zijn creveelschip, genaamd “Sint Joris” ..., en dat overmits de somme van £52, bedragende jegens den penninck 13, :|: die hij comparant aan dezelve Jan Jobssen schuldig is, over lange verschenen, uit de schepenen waterbrief; vervaldag St Jansmisse; ... <fiche C1-035>

RAZE 3851c, f33/1, [4 apr 1596], Cornelie Adriaen Kakelaers, wedue wijlen Isebrant Janssen huenaer, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde verkocht te hebben aan Lauwe Charlots, wedue wijlen Huge Oole vellecooper, de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, op en uit al haar goederen enz., te betalen telken Bavemisse, 1596 t eerste jaar, en dit overmits de somme van £13.10.0 :|: die zij comparante bekent van dezelve Lauwe Charlots ontvangen te hebben ... <fiche C1-035, C1-036>

RAZE 3851c, f33v/1, [4 apr 1596], Marinis Engels z. soutdraeger belijde getransporteerd te hebben aan Lenaert Candeel een schepenen schuldbrief en briefsrecht, sprekende tot laste van Job Henrick Huge z. Mulock over de koop van een huis, staande [bij Zierikzee] op de Vischersdijck, met de resterende inhoud van £31.16.8, ... <fiche C1-036>

RAZE 3851c, f34/1, 5 apr 1596, Job Henricx z. Mulock belijde verkocht te hebben aan Marinis Engelssen arbeyder een huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Visschersdijck, daar Jacob Meijs eertijts in gewoond heeft, genaamd “het Vagevyer”43, gestaan44 een ledige erve, daar eertijd een huis op gestaan heeft, genaamd “den Hemel” oost af, en nog een ledige erve, daar eertijds een huis op gestaan heeft, genaamd “den Helle” west af, zuid sheeren straete, en noord “den heerpat”, vrij van erfpacht, ... <fiche C1-036>

RAZE 3851c, f34/2, 11 apr 1596, Pieter Jan Pieters z. deckere verlijdt aan Willemken Claes Lenerts dochter de somme van £11 ter cause van geleend geld, stellende tot onderpand zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Corte Nobel straete aan de westzijde tussen de huizen van Louman Barents z. vischer van zuiden en Eelewit Corn. van noorden in, ... <fiche C1-036>

RAZE 3851c, f34/3, 12 apr [15]96, Reijnbrant Jacobs z., wonende in Sonnemaer [= Zonnemaire], verlijdt Daniel Anthonis Hubrechts de somme van £45 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld, ... <fiche C1-036>

RAZE 3851c, f34/4, 15 apr [15]96, Trynken Aelliaen Dolhoofts wedue, geassisteerd met Jan Aelliaen Dolhooft, haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, transporteert Niclaes Lievinssen Dolhooft een schepenen waarschipbrief met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op Bagershil, met zulken commer van erfpacht ..., belovende de commer af te doen tot date van deze koop, geschied in october 96 (sic) ... <fiche C1-036>

RAZE 3851c, f34v/1, 16 apr [15]96, Niclaes Lievinssen Dolhooft verlijdt Trynken Aelliaen Dolhooft wedue de somme van £12 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C1-037>

RAZR 3851c, f34v/2, [16 apr 1596], Corn. Lenerts z. Bommenee belijde schuldig te zijn aan Corn. capiteijn Anthonis Verhellens zoon, een erfpacht van 2 gld., van 40 gr. vls. elke gulden, sjaars telken Pasen, op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, t welk hij van de vers. Verhelle gekocht heeft en in welke koop hij deselve erfpacht “toebesproecken” heeft, staande binnen deze landgemerken, oost af Adriaen Claes z. stierman, zuid de strate, west Vincent Huge z. vischer, en noord de vroone, ... <fiche C1-037>

RAZE 3851c, f34v/3, [16 apr 1596], Corn. Lenarts z. Bommenee, Syme Cornelis z. stierman, en Lenart Marinis z. cuper, alle drie met gezamenderhand, verlijden aan Willem Jacobs z. van Goere en Pieter Crynssen, beide poorters der stede van der Goes, de somme van £125 over de koop van een vischboot, ... <fiche C1-037>

RAZE 3851c, f35/1, 18 apr [15]96, Joris Corn. z. schipper, wonende ter Goes, als koper, en Govert Pieters schiptimmerman, poorter dezer stede, beide, met gezamenderhand, voor d een helft, dezelve Joris Corn. z, Jan Arentssen en Dingnus Masuer, beide mede wonende ter Goes, alle drie, met gezamenderhand, voor de wederhelft, verlijden Jacob Willems z. van der Gouwe [= Gouda] de somme van 1575 car.gld. over de koop van een creveelschip, genaamd “de Fortune”, groot ontrent 16 lasten, :|: ... te betalen binnen der stede vander Gouwe; Joris Corn. z. belooft zijn borgen te vrijwaren, ... <C1-037, C1-038>

RAZE 3851c, f35v/1, [18 apr 1596], Corn. Janssen Braber, wonende in Wolfffaersdyck [= Wolfaarsdijk], verlijdt Govert Pieters z. schiptimmerman de somme van £8 over de koop van een “open scuyte met eenen rouff”, nieuw opgemaakt, ... <fiche C1-038>

RAZE 3851c, f36/1, 20 apr [15]96, Jan Janssen Clampert verlijdt Matheeus Jacobs z. Cock de somme van £110 ter cause van geliquideerde schuld, ...; onderpand: zijn “huyssinge van arffve ende zynen gevolge”, staande [in Zierikzee] op de zuidzijde van de haven, tussen de huizen van Jacomyne coome Jans van oosten, en Anthonis Hubrechtssen van westen in, ... <fiche C1-038>

RAZE 3851c, f36/2, [20 apr 1596], Lievin Janssen Bras visser verlijdt aan zijn zes kinderen, te weten Job Lievinssen, Eeuwout Lievinssen, Jan Lievinsse, Dingman Lievinsse, Dingne Lievins en Mayken Lievinssen drs., de somme van £24 eens, bedragende over elcx aandeel £4, te betalen uit de goederen, die hij comparant nalaten zal; belooft verder nog de vier nog ongetrouwde kinderen te onderhouden totdat zij trouwen, en dan “eerlicken uuttesetten naer zynen staet”; wie bij overlijden van hem nog niet getrouwd is, zal na zijn overlijden daarvoor £8 ontvangen; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in St Domis strate ontrent het Lange Groendal, tussen de huizen van Job Lievinsse voorn. van oosten, en Lievin Jans van westen in, en dit al :|: overmits dezelve kinderen moederlijcke successie, dit alles volgende t accoord daarover met dezelve kinderen gemaakt, gelijk Job Lievinssen als oudste en overzulcx voogd van de jongste voor ons schepenen heeft verklaard. <fiche C1-038, C1-039>

RAZE 3851c, f36v/1, 22 apr 1596, Lenert Maerts z. Cleeuwaert verlijdt Pieter Adriaenssen schipper de somme van £36 over de koop van d een helft van een “huedescip”; onderpand, dit schip, mitsgaders nog twee halve huizen met zijn gevolge, hem comparant aankomende, staande [in Zierikzee] in t Corte Groendal. <fiche C1-039>

RAZE 3851c, f36v/2, [22 apr 1596], Corn. Jan Jacobssen Boye verlijdt Jan Dionys z. Strobant de somme van £475 vls. over de koop van een “huys, zythuys, zytpat, arve” en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate, ... <fiche C1-039>

RAZE 3851c, f36v/3, 29 apr [15]96, Lenart Adriaens z. Hoffer als getrout hebbende Willemken Adriaen Claes z. de Hubert dochter, renuncieert de nalatenschap van Helena Lievin Lenarts dochter, wedue wijlen Adriaen Claes z. voors., zijn huisvrouwen moeder was sal. ged., ten behoeve van haar crediteuren, wezende dezelve Helena overleden den 24 april l.l. ... <fiche C1-039>

RAZE 3851c, f37/1, 29 apr [15]96, Herrent Henricx verlijdt Jan Lenerts z. Byl stierman de somme van £81.17.10.16 over de koop van een derde part van een vischboot, met denzelven Jan Lenerts z. gemeen, ... <fiche C1-039>

RAZE 3851c, f37/2, [29 apr 1596], Pieter Jacobs z. metser belijde getransporteerd te hebben aan Dierick Henricx z. passementwercker de vier schepenen waarschipbrieven en brievenrecht met de koop en eigendom van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, met de last van 20 s. jaarlijks erfelijke rente, losbaar den penninck 12, ..., mits conditie dat indien de “naestegebuijre”, aan de oostmuur wonende, in toekomende tijden “eenige clachte waere maeckende vande voorn. oostmuyr weder op te moeten trecken ofte maecken”, dat tzelve zal wezen tot last van de koper voorn., maar indien er enige “questie viele” van de westmuur, tzij van timmeren ofte anders, zal staan tot laste van de verkoper, behoudenlijk dat de koper niet verder zal mogen komen of timmeren aan zijn “gebuyres” muur.
<fiche C1-039>

RAZE 3851c, f37v/1, 30 apr [15]96, Dingman Thonissen vischer belijde getransporteerd te hebben aan Andries Janssen blockmaecker een schepenen schuldbrief en briefsrecht, sprekende tot laste van Dierick Lievins vischer, over de koop van d een helft van een huis met gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckel straete, met de resterende inhoud van £26, op termijnen van £2 sjaars, telken Bavemisse, .. <fiche C1-040>

RAZE 3851c, f37v/2, 4 mei 1596, Lenert Jan z. molenaer belijde “vergunt ende overgedraegen” te hebben in rechten vrijen eigendom aan Jan Diericx z. karreman een pad, lopende tot de dilve toe, liggende tussen haar beide huizen, staande [in Zierikzee] t eynden het Corte Groendal, “ter breete respanderende van op halff de peerboom, die het peylstael sal wesen, staende op de vers. haer cruen [lees: erven45]”, welke peerboom en vruchten vandien zal wezen half en half, en dit overmits dezelve toebesproken is in de koop van zeker paard en wagen, ... [zie ook f38/2 en f48/4] <fiche C1-040>

RAZE 3851c, f37v/3, [4 mei 1596], Vincent Huge z. Mulock verlijdt aan Jacomyne Corn. Willems z. Keijssers wedue de somme van £70 vls. ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, tussen de huizen van Corn. Lenerts z. Bommenee van oosten, en Adriaen Janssen molenaer van westen in, ... <fiche C1-040>

RAZE 3851c, f38/1, [4 mei 1596], Pieter Adriaens z. en Lenart Maerts z. Cleeuwaert, scippers, beide, met gezamenderhand, verlijden aan Pieter Lievinssen Codde de somme van £57 over de koop van een “cromsteven scuijte”, den vers. Pieter Adriaens te danke geleverd, ... <fiche C1-040>

RAZE 3851c, f38/2, [4 mei 1596], Lenart Jans z. molenaer verlijdt aan Jan Diericx z. karreman de somme van 1846 en 10 s., ter cause zo van geleend geld als koop van een paard met een wagen, te betalen tot vastenavond 1597 £2.10.0, Pasen 1597 £8, en Pasen 1598 de resterende £8; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Corte Groendal, mitsgaders t zelve paard en wagen, “in wiens hant ofte waer tselve soude moegen zijn”. <fiche C1-040>

RAZE 3851c, f38/3, 5 mei [15]96 47, :|: [testament], Cornelis Jansse schipper geseijt Doelman ter eender, en Neelken Cornelis, huisvr. van dezelve Cornelis Jansse z., geassisteerd met haar man als in dezen haar gekoren voogd, ter andere zijde, beide gaande, staande, enz., ... “dat Godt almachtich haer niet egeen kinderen versien en hadde”, benoemen elkaar over en weer tot erfgenaam, mits dat na het overlijden van de langstlevende van hen beiden, hun beider erfgenamen de goederen zullen delen half en half, :|: ...; indien de erfgenamen van de eerststervende hier niet mee accoord gaan, omdat het strijdig is met de coustume deser stede, dan vergunnen en bezetten zij elkaar wederzijds in de rechte vrije eigendom van de twee derde delen van de goederen van de eerststervende, boven de helft in de gemeene goederen, ... <fiche C1-040, C1-041>

RAZE 3851c, f39/1, 6 mei [15]96, Job Janssen vischer verlijdt aan Joris Pieters z., onze medebroeder in Wette, de somme van £77 vls. ter cause van geleend geld; onderpand: zijn comparants huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete :|: tussen de huizen van Arent Henricx z. van oosten, en Mathys Rochus z. van westen in, mitsgaders zekere schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Lambrecht Janssen craemer, inhoudende nog £52 over reste, op paijmenten van £3 vls sjaars, ... <fiche C1-041, C1-042>

RAZE 3851c, f39v/1, 7 mei [15]96, Michiel Cryns z. metser belijde overeen gekomen te zijn met Job Lievin Aelliaens z., beroerende het aantimmeren en “aenvaeren” aan en in de muur van desselfs Job Lievinssen huijssinge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, westwaarts van des comparants nieuwe “timmeraige”, als volgt, hij mag met zijn houtwerk een halve steen diep in de muur van Job komen, hij mag geen grote gaten of “cosijnen” in de muur maken, hij zal de muur voortaan op zijn kosten moeten onderhouden, hij zal gehouden zijn “in syn voorhuijs te leggen vier binden, elck bint hebbende eene style onder met een ancker, bedectelijck in de muijr gelaeten, dat men t niet sien en mach”, hij is gehouden een nieuwe goot te leggen aan de oostzijde van Jobs huis, op zijn kosten alleen, en deze te onderhouden, ... <fiche C1-042>

RAZE 3851c, f40/1, [7 mei 1596], Willem Lievins zoon Pincke belijde vermangeld, getransporteerd en overgedragen te hebben aan Lenart Gillis z. arbeyder de drie schepenen waarschipbrieven en brievenrecht met de eigendom van een huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op den Huenaersdyck [= Heunaersdijck], vrij van erfpacht, ..., en dit overmits de mangelinge van zeker huis, erve en gevolge, staande in de Nieustrate, bij de vers. Lenert daaraan vermangeld, als ook zeker somme van penningen, waarvan hij voldaan is, ..., beloofde alle commer af te doen, zowel van de erfpacht daarop staande, de schepenen schuldbrief bij hem comparant verleden aan Jacob Hubrechts z. pottebacker, als andere die daarop geweest is voor date van deze brief. <fiche C1-042>

RAZE 3851c, f40/2, 8 mei [15]96, Adriaen Pieters z. decker, Pieter Thonis z., Geerit Pieters z. en Jan Corn. Domis z. stierman, alle vier met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan Anthonis Lievins z. Dronckaert en Adriaen Janssen Kakelaer, beide sciptimmerluijden, de somme van £133.6.8 over de koop van een nieuwe vischboot ... <fiche C1-042, C1-043>

RAZE 3851c, f40v/1, [8 mei 1596], Jan de Graeve brouwer belijde getransporteerd te hebben aan Erasmus Janssen Hellaert als ontvanger van den oudenmanhuijsse deser stede, ten behoeve van dat godshuis, een schepenen schuldbrief en briefsrecht, sprekende tot laste van Anthonis Lievins z. timmerman en Adriaen Lievins z. metser, met de inhoud van £176.16.8 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, op paijmenten van £12 sjaars telken Pasen, en dat voor het “eeuwich onderhout” van hem comparant met zijn huisvrouw in t vers. godshuis, ...; zonder de commer van £2 eens, Bavemisse eerstkomende te verschijnen, die zal blijven tot last van het godshuis, evenals de rente, in dezelve brief gementioneerd, eerstdaags te lossen, ... <fiche C1-043>

RAZE 3851c, f41/1, 10 mei 1596, Andries Janssen van Kerkwerve48 soutdraeger verlijdt de deken van de soutdraegers gilde, tot behoef van t gilde, de somme van 10 s. ter cause van zijn inkomstgeld in den vers. gilde, ... <fiche C1-043>

RAZE 3851c, f41/2, [10 mei 1596], Lenert Gillis z. dijcker verlijdt Willem Lievins z. Pincke de somme van £50 over de “verover penningen” van de mangelinge van zeker huis en gevolge, staande [bij Zierikzee] op den Huenaersdijck [= Heunaersdijck], bij de voors. Willem vermangeld en hem te danke geleverd, jegens zeker huis met gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieustraete, .. <fiche C1-043>

RAZE 3851c, f41/3, [10 mei 1596], Lenart Gillis z. dijck49 belijde vermangeld en overgedragen te hebben aan Willem Lievins z. Pincke scipper de drie schepenen waarschipbrieven en brievenrecht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieustrate, vrij van erfpacht, ..., om de mangelinge van zeker huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdijck, bij de vers. Willem Lievins z. daarjegens vermangeld en geleverd; beloofde de schuldbrief, bij hem over de koop van denzelven huis verleden tot behoeve van Pieter Jacobssen metser af te doen en te betalen. <fiche C1-043>

RAZE 3851c, f41v/1, 11 mei 1596, Jacob en Dingman Cornelis Vogels sonen, gebroeders, beide, met gezamenderhand, verlijden aan Corn. Adriaen Huge z. als gasthuismeester dezer stede, tot desselfs godshuis behoeve, de somme van £34 ter cause en over een twaalfde gedeelte, Willem Hugessen, in t vers. godshuis wonende, aanbestorven bij overlijden [van] Catherine Vogels, des voors. Willems groote moeder en der comparantes moeder was saliger gedachte, ... <fiche C1-035>

RAZE 3851c, f41v/2, 12 mei 1596, Corn. Lenartssen Bommenee, Adriaen Jacobssen seijlmaecker, en Lenert Marinis z. cuper, alle drie, met gezamenderhand, verlijden aan Joris Janssen van Middelhernisse [= Middelharnis] de somme van £125 over de “verover penningen” van de mangelinge van een waterschip, hem comparant te danke geleverd, ...; Cornelis belooft zijn borgen te vrijwaren. <fiche C1-044>

RAZE 3851c, f42/1, [12 mei 1596], Joris Janssen scipper van Middelhernisse [= Middelharnis] vrijwaart Corn. Lenerts z. Bommenee schipper deser stede, van eventuele lasten op alzulken waterschip als hij dezelve Corn. vermangeld en geleverd heeft jegens zeker ander waterschip, bij de vers. Corn. hem geleverd, ... <fiche C1-044>

RAZE 3851c, f42/2, 13 mei 1596, Jan Jacobs z. Smack belijde getransporteerd te hebben aan Rochus Adriaens z. Hoffer, onze medebroeder in Wette, drie schepenen en een “pampieren” waarschipbrieven met de koop van een huis, erve en gevolge, gestaan [in Zierikzee] t eijnden de Nieustrate op de hoek van Poppemeet, met 12 g. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche C1-044>

RAZE 3851c, f42/3, [13 mei 1596], Pieter Joris z. overman, belijde op verzoek van Jan de Grave brouwer openbaar verkocht te hebben aan Lenert Wisse z. schiptimmerman, als meest daarom biedende, een huis, erve, en hof daarachter aan gelegen, met gevolge, staande en liggende [bij Zierikzee] op den Heunaersdijck, binnen deze landgemerken, oost af Isaack Aerts z. sciptimmerman, zuid af de straete, west af Adriaen Janssen Kakelaer, en noord af de Leproosen, met 9 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, :|: ..., gelijk Jan de Grave al tselve tot nog toe bezeten en gebruikt heeft, ... <fiche C1-044, C1-045>

RAZE 3851c, f42v/1, [13 mei 1596], Lenert Wisse sciptimmerman verlijdt Jan de Grave brouwer de somme van £183.6.8 over de koop van een huis, erve, hof en gevolge, staande op de Huenaersdijck, ... [zie vorige acte] <fiche C1-045>

RAZE 3851c, f42v/2, 15 mei [15]96, Jan Raphaels z. speelman verlijdt aan Geerit Nieupoorter en Corn. Lenarts z. Harinckman de somme van £23.6.8 ter cause van geleverde wijnen; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, daar hij jegenwoordig in woont, gestaan [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate. <fiche C1-045>

RAZE 3851c, f43/1, 17 mei [15]96, Jan Davidts en Jan Janssen Camerlinck, beide molenaers, met gezamenderhand, verlijdt aan Pieter Logiers z. de somme van £12 van geleende geld; onderpand: haar comparanten “corenmole”, met gevolge, staande [in Zierikzee] t eijnden t Vrije, .. <fiche C1-045>

RAZE 3851c, f43/2, [17 mei 1596], Leyn Bartelmeeus z. belijde getransporteerd te hebben aan mr Quintin de Witte, onze medebroeder in Wette, de naargeschreven partijen van “meede te velde”, te weten, 2 gem. 100 r., liggende in Wackersdam, gekomen van Adriaen Ruijsse, nog 1 gem. driejarige meede, gelegen in t Hout vate bevanck, nog 1 gemet tweejarige meede in t Barnarditen bevanck, bij hem comparant zelfs gezet, en nog 500 r. tweejarige meede, gekomen van Jan Stroobant, gelegen in Sonnemaer [= Zonnemaire] in Schapphaegens bevanck, ...; is voldaan. <fiche C1-045>

RAZE 3851c, f43/3, [17 mei 1596], Dingman Reijntssen stierman, Pieter Witte Dane z. schoemaecker, en Cerst Janssen, alle drie van Brouwershaven, met gezamenderhand, verlijden aan Anthonis Lievins z. Dronckert en Adriaen Janssen Kakelaer de somme van £240 over reste van de koop van een nieuwe “buysse”, ... <fiche C1-045, C1-046>

RAZE 3851c, f43v/1, [17 mei 1596], Soeteman Jacobs z. van Hamerstede, onze poorter, belijde verkocht te hebben aan Pieter de Haes50 tot Leyden [= Leiden] de somme van 12 gld. 10 st. van 40 gr. vlaams elke gulden en 2 gr. elke stuver erfelijke losrente sjaars, zuiver geld, vrij van alle lasten, dezelve hypothekerende op en uit zijn “huijsse, arffve, spycker” en alle den gevolge vandien, gestaan binnen deser stede [Zierikzee] op de bierplaete, uitkomende in de Hoochmoelestraete, binnen deze landgemerken, oost af Cornelie Juechts, zuid en noord af sheeren straete, en west af s Graven steen, te betalen jaarlijks binnen de stad van Leije op de 17e mei :|: en dat voor de somme van 200 car.gld. die hij comparant bekende van denzelven Pieter de Haes ontvangen te hebben jegens den penninck 16; indien het huis verkocht wordt, moet de koper deze rente lossen; ... <fiche C1-046>

RAZE 3851c, f44/1, 20 mei [15]96, Corn. Jacobssen Burch scipper belijde verkocht te hebben aan Job Henricx z. sciptimmerman de somme van £7 vls. erfelijke losrente sjaars over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, tussen de “huijssinge” van Jacob Claes z. schipper van oosten, en Pieter Corn. z. lijndraijer van westen in, hem te danke geleverd; deze rente verschijnende jaarlijks telken Pasen, ... :|: en is losbaar met de somme van £98, bedragende jegens den penninck 14. [zie ook volgende acte] <fiche C1-046, C1-047>

RAZE 3851c, f44v/1, 14 mei [15]96, Corn. Jacobs z. Burch schipper belooft Job Henricx z. sciptimmerman te vrijwaren van alsulken schepenen schuldbrief, inhoudende £7 erfelijke losrente sjaars telken Pasen, als dezelve Job verleden heeft tot profijte van Jan Janssen smit, losbaar den penninck 14, over de koop van een huis [als in vorige acte], dat hij comparant in denzelven koop van Job terstond heeft overgenomen, ... <fiche C1-047>

RAZE 3851c, f44v/2, 22 mei 1596, :|: Lenart Gillis z. arbeyder belijde vermangeld en overgedragen te hebben aan Willem Lievins Pincke schipper de drie schepenen waarschipbrieven en brievenrecht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieustraete, vrij van erfpacht, en dat om de mangelinge van zeker ander huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Huenaersdijck [= Heunaersdijck], bij de vers. Willem daarjegens vermangeld en te danke geleverd, beloofde hij comparant, met [als borg] Corn. Jan Huge z. Blauwen de vers. Willem waarschip van t huis in de Nieustraete te doen, en de schuldbrief, bij hem Lenart verleden over de koop van dit huis ten behoeve van Pieter Jacobssen metser zelf te betalen en af te doen, ... <fiche C1-047>

RAZE 3851c, f45/1, 28 mei 1596, David de Clerck en Lievin Jacobs z. van Bossuijse51, gezamenlijk, vrijwaren Jacob Jan Jacobs z. timmerman, dat desselfs Jacob Jansses huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, gekomen van David de Clercq voorn., uit krachte van de schepenen brief van 700 gld. of daarontrent, die Pieter Logiers z. in handen heeft, niet aangesproken noch geexecuteerd [zal] worden, ... <fiche C1-047>

RAZE 3851c, f45v/1, 1 juni 1596, Leyn Bartelmeeus z. belijde verkocht te hebben aan mr Quintin de Witte, onze medebroeder in Wette, twaalf beesten, zo “koijen als veerssen”, die hij nu jegenwoordig tot Hoorne [= Hoorn] zelfs gehaald heeft, gaande in de wei, genaamd “den Driest”, aankomende in eigendom Claes Janssen Hubert heerburchmeester vers.52, onder deze conditie nochtans, dat dezelve beesten zullen gaan tot “pericule” van hem comparant, ... <fiche C1-048>

RAZE 3851c, f45v/2, 3 juni [15]96, Rochus Hoffer schepen verlijdt Jan Jacobs Smack de somme van £57 over de koop van een huisken, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op Poppemeet, ... <fiche C1-048>

RAZE 3851c, f45v/3, [3 juni 1596], Lievin Frans z. belijde getransporteerd te hebben aan mr Dierick Kemp, schoolmeester, twee schepenen waarschipbrieven en brievenrecht met de koop en eigendom van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Bagaertstrate [= Bogaert strate] met “seventhiendalve” [= 16½] stuvers erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... :|: ; de oude schuldbrief, bij hem comparant verleden aan Jan Janssen Hallinck over de koop van denselven huijse, die neemt mr Dierick tot zijn last te betalen. <fiche C1-048>

RAZE 3851c, f46/1, 4 juni [15]96, Dierick Henricx z. passementwercker, verlijdt Pieter Jacobs z. metser de somme van £283.6.8 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, ... <fiche C1-048>

RAZE 3851c, f46/2, 11 juni 1596, Corn. Henricx z. Vogelaer op heden voor ons verleden heeft, dat hij comparant, met sr Dierick Claes z., zijn zwager, eertijds in societeit wezende, tesamen verkregen hebben een gerecht vierde part van de “ambochts heerlickheijt vanden Lande van Natairs mit d ambochtse gevolgen ende ambochtsrecht, metten thienden ende anders allen sijnen toebehooren”, en daar toe een vierde part van 20 gem. vroonlanden, gelegen in denselven lande, en een vierde part in de “middeldijcken”, gelegen tussen Dreijsschere [= Dreischor] en Sonnemaer [= Zonnemaire], voor de somme van 2900 gld., daarvan in t “versceyden” van deselve societeit geconditioneerd is, dat hij comparant dezelve ambachtsheerlijkheid voor dezelve somme zou aanvaarden en genieten als dezelve ingekocht was, mits dat hij de zelve zoude doen “verhaelen” op de naam van Neesken, desselfs Dierick Claessen dochterken, en dat dezelve Dierick Claes z. na zijn comparants overlijden deze heerlijkheid weer zou mogen aanvaarden voor gelijke somme van penningen :|: ...; dat hij nu om zekere redenen dit alles weer aan de vers. Dierick Claessen overdraagt en transporteert voor gelijke somme van penningen enz., mits dat de inkomsten van het jegenwoordige jaar 96 nog tot zijn profijt zullen komen. <fiche C1-048, C1-049>

RAZE 3851c, f46v/1, [11 juni 1596], Adriaen Roelantssen weerdeken verlijdt aan Isaack Aerts en Corn. Corn. z. Avontuere, beide schiptimmerluyden, de somme van £10.13.4 ter cause van arbeidsloon en geleverde materialen, gedaan aan zijn comparants “creveelscheepken”, ... <fiche C1-049>

RAZE 3851c, f47/1, 13 juni [15]96, Jan Diericx z. karreman belijde getransporteerd te hebben aan Herman Joossen stooffman geseijt Jonckbloet van Bommel de drie schepenen waarschipbrieven en brievenrecht met de koop van een huis, erve en schuurken, met alle zijnen gevolge, staande [in Zierikzee] op de hoek van Slabberwerff, met 2 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche C1-049>

RAZE 3851c, f47/2, [13 juni 1596], Willem Lievins z. Pincke belijde vermangeld en overgedragen te hebben aan [doorgehaald: Corn. Lievins z.; vervangen door: Rochus Corn.] Finsse scipper de drie schepenen waarschipbrieven en brievenrecht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op den Huenaersdijck [= Heunaersdijck], vrij van erfpacht, en dit overmits de mangelinge van zeker huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieustraete, bij de vers. Rochus Corn. z. aan hem vermangeld en geleverd, als ook zeker somme van penningen, waarvan hij voldaan is, beloofde daarom hij, samen met Betsman Lievins z. Gleuijman, zijn schoonvader, [als borg], aan Rochus waarschip van t voors. huis te doen, zowel van de erfpacht als van de schepenen schuldbrief, bij hem comparant over :|: de koop van t huis verleden aan Jacob Hubrechtssen z. pottebacker, ... [zie ook volgende acte] <fiche C1-049, C2-001>

arrow-up

Verder naar RAZE 3851c, fiche 2

Noten bij fiche 1

1Onduidelijk; als het jaartal juist is, dan is dus een gedeelte verloren gegaan, want de laatste acte dateert van 1 october 1604.

2Naam van een klein zeeschip met drie masten, als vracht- en oorlogsschip gebruikt. (WNT)

3Voluit: hondert sevenentseventich ponden vijffthien schellingen, zes grooten ende zesthien myten vlaems

4Schepen, voor wie deze acte passeerde.

5Een tekst als deze is gebruikelijk bij dit soort acten; heb ik verder daarom niet aangetekend.

6Nota: In f167/1 staat Leunis.

7Geen aantal roeden vermeld; misschien precies 2 gem.

8= gareelmaker

9Onduidelijk wie hier bedoeld wordt: Abraham Janssen Tack of Abraham Janssen Troost.

10Dit woord is vergeten.

11Ik gebruik hier deze formulering voor een heel ingewikkelde eigentijdse formulering; het komt erop neer, dat de verkoper van een schip de nieuwe eigenaar vrijwaart, dat er nergens (in een vreemde haven) voor de datum van verkoop een last op het schip is gelegd, hetgeen ertoe zou kunnen leiden, dat het schip bij aankomst aldaar in beslag genomen zou kunnen worden. Zo ja, dan is de verkoper nog aansprakelijk.

12= droogscheerder

13Zie f6/2, waar als bedrag (kennelijk per abuis) £49.2.0 vermeld is.

14Anthonis van Cappelle noteerde in dit boek kennelijk ook acten, die voor hem als notaris gepasseerd zijn. Dat hij de notaris is blijkt uit latere, vergelijkbare, acten in dit deel, waar hij met name wordt genoemd.

15Dit is mr Anthonis van Cappelle.

16Door verbetering onduidelijk.

17Lees: “wecken”.

18= klooster Bethlehem

19lees: jonge Jan Anthonis (verg. f15v/2) , ofwel Jan Anthonissen de Jonge.

20Niet geheel duidelijk; vermoedelijk heeft de klerk hier per ongeluk Willemssen geschreven, en daarna de laatste letters doorgehaald.

21Er stond eerst Thomas.

22Ik kan hier niets anders van maken, al is de spatie voor “eelant” niet duidelijk te zien. In f24/1 staat er “Gleee lant”, waarbij “lant” aan het begin van de regel staat.

23Onzeker; deze naam komt ook voor in f48/2 en f138v/1, maar is daar evenmin duidelijk geschreven.

24Deze acte was reeds op f14/1 genoteerd. Per vergissing hier dus nog een keer.

25= deur

26Dit staat er twee keer.

27Het woordje “haere” staat er twee keer.

28Er staat niet bij aan wie.

29Bedoeld is “Amans”, maar er staat geen afkortingsteken i.p.v. de weggelaten “n”.

30Zie ook f15/1.

31Betekenis van dit woord is mij niet duidelijk.

32Hier slecht leesbaar, maar zie f26v/1.

33Meestal “Oom”.

34Zie f25/1; nu een testament, samen met zijn vrouw.

35Het woord “ponden” is hier vergeten.

36Hier abusievelijk “clocke”i.p.v. “locke”.

37Het woordje “voor” is boven de regel toegevoegd.

38Er stond eerst Willemssen.

39Hiermee worden bedoeld de kinderen van Johan van Kerckwerve. Zie RAZE 3851b, f288/3.

40Hiermee wordt bedoeld de secretaris van Kerkwerve.

41Kennelijk had haar moeder in haar testament voorwaarden gesteld, die zij nu bij deze verklaart te accepteren.

42Het lijkt, alsof “stede” doorgehaald is.

43De “y” onzeker; mogelijk stond er eerst een “u” of een “i”

44d.w.z. “belend”.

45Vergelijk met f48/4.

46Gezien de terugbetalingsregeling is het woord “ponden” hier vergeten.

47Dit testament is aan het slot ook gedateerd op 5 mei 96; beide stukken horen dus bij elkaar.

48Vermoedelijk hier bedoeld als plaats van herkomst.

49In de voorgaande acte “dijcker”.

50Er stond eerst Haene, maar dat is (slecht leesbaar) verbeterd; de juiste naam blijkt later uit de tekst.

51De klerk begon met te schrijven “Bossh”.

52Deze is present bij het passeren van deze acte.

arrow-up

separator

RAZE 3851c
Register van schepenacten Zierikzee 1596-1604, bewerkt door Huib J. Plankeel

fiche 2

RAZE 3851c, f47v/1, [13 juni 1596], [doorgehaald, daarna opnieuw], Corn.53 Lievins z. Finsse schipper als erfgenaam van Lenart Gillis arbeijder belijde vermangeld en getransporteerd te hebben aan Willem Lievinsse Pincke scipper ... <fiche C2-001>

RAZE 3851c, f47v/2, [13 juni 1596], Rochus Corn. Finsse schipper als erfgenamen(sic) van Lenert Gillis arbeijder belijde vermangeld en getransporteerd te hebben aan Willem Lievins z. Pincke scipper de drie schepenen waarschipbrieven en brievenrecht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieustraete, vrij van erfpacht, en dat omme de mangelinge van zeker ander huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op den Huenaersdijck [= Heunaersdijck], bij de vers. Willem daarjegens vermangeld en geleverd, beloofde hij comparant, met Corn. Jan Huge z. geseyt Blauwen [als borg], aan de vers. Willem waarschip te doen, en de schuldbrief, bij Lenart Gillis z. over de koop van t huis verleden tot behoeve van Pieter Jacobssen metser zelf te betalen en af te doen, ... <fiche C2-001>

RAZE 3851c, f48/1, [13 juni 1596], Rochus Corn. z. Finssen verlijdt Willem Lievins z. Pincke de somme van £50 over de “verover penningen” van de mangelinge van zeker huis [zie vorige acte], ... <fiche C2-001>

RAZE 3851c, f48/2, [13 juni 1596], Pieter Anthonis z. Gaengers verlijdt Niclaes Jobssen, onze medebroeder in Wette, de somme van £35 van geleend geld, voor 6 maanden; onderpand: zekere weije, ontrent 10 gem. groot, genaamd “t Mole water”, liggende in t Oostervierendeel in t bevanck van Herkesteyn, gebruikt bij Adriaen Corn. z. Knau(?54).
<fiche C2-001>

RAZE 3851c, f48/3, 18 juni [15]96, Job Michiels z. metser belijde getransporteerd te hebben aan Hester Marinis Janssen timmermans wedue de vier schepenen waarschipbrieven en brievenrecht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, met de last van 20 s. erfelijke rente, ... <fiche C2-001>

RAZE 3851c, f48/4, 21 juni 1596, Lenart Janssen molenaer belijde vergunt en overgedragen te hebben aan Jan Diericx z. karreman een pad, lopende tot de dilve toe, liggende tussen haarlieder beide huizen, staande [in Zierikzee] t eijnden het Corte Groendal, “ter breete responderende van op halff den peerboom, die het peijlstael sal wesen, staende op de vers. haer erffven”, welke peerboom en vruchten zullen wezen en geprofiteerd worden half en half; voorts ook dat hij comparant denselven Jan Diericx z. :|: geconsenteerd heeft te mogen “vaeren” met zijn timmer- ofte metserwerck aan en in des comparants muur, mits leggende een “loode goete”, die Jan zal betalen en onderhouden op zijn kosten, en dit overmits dezelve toebesproken is in de koop van zeker paard en wagen. [zie ook f37v/2] <fiche C2-001, C2-002>

RAZE 3851c, f48v/1, 22 juni [15]96, Jan Raphaelssen speelman en Henrick Pieterssen olijslaeger verklaren, dat zij, “omme de goede vrientschappe t onderhouden ende te continueren als goede gebuijrluijden” geaccordeerd zijn, te weten, dat Jan aan Henrick vergunt heeft zijn muur, daar dezelve Henrick op getimmerd heeft zijn “olijmolemuijr”, in rechten vrijen eigendom, mits dezelve op zijn kosten te onderhouden, daarjegens dezelve Henrick consenteert aan Jan “te bringen een caetsluijffe55 van sijnen hasaert over zijnen muijr in zijn Henricx erffve, vier voeten ende drije duijmen, te rekenen vanden muijr totten uuttercant vande stijle, gelijckerwijs als deselve jegenwoordelick gemaeckt staet, sonder dat deselve Jan Raphaelsse eenigen eijgendomme sal moegen pretenderen aende gront vanden selven Henrick onder het oversteecksel vande selve luyffffe liggende, welcke luijffve lanck wesen sal drijentzeventich voeten, responderende van het eynde van de sloove(?56) in de gevel vande mole, loopende oost naer de vroone, des sal de vers. Jan Raephelssen gehouden zijn deselve luijffffe drooch ende dichte houden, datter de voorn. Henrick wat onder sal moegen setten, ende dat de voorn. Henrick sal vermoegen de stylen van deselve luijffve in sijn plaetse comende te latten ofte te beschieten totten muijr toe” ... <fiche C2-002>

RAZE 3851c, f49/1, 24 juni 1596, [doorgehaald: Jacques; bovengeschreven: Dierick] Henricx z. passementwercker belijde verkocht te hebben aan Pieter Jacobssen metser de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, tussen de huyssinge van Jacob Lamssen Roock van oosten, en Jan Segerssen cordewaegencruijer van westen in, t welk hij van deselve Pieter Jacobssen gekocht en in deselve koop de vers. rente toebeloofd heeft, te betalen telken kersavond, losbaar den penninck 12; ... <fiche C2-002>

RAZE 3851c, f49/2, [24 juni 1596], Marinis Janssen Schabelleman, schoemaecker, belijde verkocht te hebben aan Pieter Lauris z. Zwaene de somme van £4.6.8 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] tusschen Beddeweech aan de zuidzijde van de straete, tussen de huijssinge van Jacob Janssen lakencooper van oosten, en Aert de ketelaer van westen in, mitsgaders uit zijn schuurken en vetterije, gelegen op Poppemeet, te betalen telken Pasen :|: .. en dit overmits de somme van £60.13.4, die hij van Pieter bekende ontvangen te hebben, bedragende jegens den penninck 14 ... <fiche C2-002, C2-003>

RAZE 3851c, f49v/1, 26 juni [15]96, Herman Joos z. stooffman verlijdt aan Jan Diericx z. karreman de somme van £200 over de koop van een huis, schuur daarachteraan, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de hoek van Slabberswerff, ... <fiche C2-003>

RAZE 3851c, f49v/2, 27 juni [15]96, Henrick Adriaenssen Bollaert belijde beloofd te hebben te betalen aan Jan Janssen en Marinis Janssen vijchbackers, gebroeders, op 18 aug. 1597 toekomend alsulken £110 als deselve Jan en Marinis voor hem comparant geleend hebben, en dat op volkomen verkregen recht van der pandinge van zijn comparants huis en gevolge, staande [in Zierikzee] op de hoek van de Melckmerct, daar hij comparant jegenwoordig in woont, twelck zij bij gebrek aan betaling openbaar mogen laten verkopen, ... <fiche C2-003>

RAZE 3851c, f50/1, 29 juni [15]96, David Frans verlijdt aan Ieman Renger z. Telle de somme van £124 van geleend geld; onderpand: een stuk korenland, liggende aan de “straetwech van t Nieu hooft”, genaamd “Groote Waddensooge”, groot 8½ gem. 120 r., mitsgaders als “pant metter minne” de pachtecedulle van denzelven lande, verpacht aan Willem Lenertssen dooffken voor de tijd van 10 jaar, voor 13 gld. 5 st. t gemet. <fiche C2-003>

RAZE 3851c, f50/2, 7 juli [15]9657, Jan Lievins z. Boy verlijdt Symon Lievins z. Coolman de somme van £100.2.4 van geleend geld, volgende voorgaande obligatie, hiermede gecasseerd, te betalen 13 juli 1597; onderpand: zijn comparants huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, tussen de huyssinge van Job Aelliaenssen Gilde van oosten, en coome Jan Heyne van westen in. <fiche C2-003>

RAZE 3851c, f50v/1, 10 juli 1596, Hans Mulder belijde getransporteerd te hebben aan Geerit Michiels zoon de twee schepenen waarschipbrieven en brievenrecht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weverswelle straete58, met zulken commer van erfpacht, ... <fiche C2-004>

RAZE 3851c, f50v/2, 11 juli [15]96, Lievin Corn. z. Juecht verlijdt aan Jan Anthonis z. de Jonge de somme van £72 ter cause en in vernietinge van voorgaande obligatien als condemnatie die hij, de Jonge, had sprekende tot laste van hem comparant, te betalen daarvan £24 tot St Martinsmisse eerstkomende “oft eer indien sijne comparants meede eer in de sack wesen sal”, ...; onderpand: een wei, liggende in Kerkwerve in t bevanck “van den Driest”, genaamd “de Suycker weije”, liggende neffens de weije van Jan vander Lisse. <fiche C2-004>

RAZE 3851c, f50v/3, 12 juli [15]96, Corn. Jacobs z. schiptimmerman verlijdt aan Adries [lees: Andries] Rochus z. metser de somme van £11.10.0 ter cause van arbeidsloon en geleverde materialen aan zijn comparants nieuw huis, staande [bij Zierikzee] op den Huenaersdijck [= Heunaersdijck], westwaart van Jan Oberts z., :|: ...; onderpand: dit huis. <fiche C2-004>

RAZE 3851c, f51/1, [12 juli 1596], Corn. Jacobs z. schiptimmerman verlijdt aan Mathys Rochus metser de somme van £11.10.0 ter cause van arbeidsloon en geleverde materialen aan zijn comparants nieuw huis, staande [bij Zierikzee] op den Huenaersdijck [= Heunaersdijck], westwaart van Jan Oberts z., ...; onderpand: dit huis. <fiche C2-004>

RAZE 3851c, f51/2, 17 juli [15]96, [doorgehaald: Henrick] Herrent Henricx z. en Jan [doorgehaald: Clam] Jansse Clampert, beide, met gezamenderhand, beloven Aelliaen Bette stierman te bevrijden van eventuele lasten die nog mochten rusten op alsulken creveelschip, genaamd “de Fortune”, groot ontrent 18 lasten, als Herrent aan Aelliaen verkocht en geleverd heeft ... <fiche C2-004>

RAZE 3851c, f51/3, [17] juli 1596], Cornelis Philips z. geseyt Philipman, belijde schuldig te zijn aan Rochus Adriaens59 Hoffer :|: Hoffer60, onze medebroeder in Wette, de somme van £20.7.0 ter cause van afgerekende schuld, zo van pachten, verschenen Martini 95, als van andere obligatien; onderpand: zeker weije, liggende op Jannisse, groot ontrent 17 gem. , in Haevenshouck [lees: Raevenshouck] bevanck. <fiche C2-004, C2-005>

RAZE 3851c, f51v/1, [17 juli 1596], Geerit Michiels belijde schuldig te zijn aan Hans Mulder de somme van £51.10.061 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weverswelle62 straete, ... [zie f50v/1] <fiche C2-005>

RAZE 3851c, f51v/2, 19 juli [15]96, Cornelie Jacobs dochter, wedue wijlen Adriaen Jacobs z. verckeslaeger, geassisteerd met Anthonis :|: van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt aan Willemken Claes Lenarts dochter de somme van £16.10.0 ter cause van geleend geld; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] over het stadthuijs in de Middelstraete. <fiche C2-005>

RAZE 3851c, f52/1, 20 juli [15]9663, Anna Dingmans dr., weduwe wijlen Jan Huge timmerman, geassisteerd met Willem Dingmanssen metser, haar broeder, als in dezen haar gekoren voogd, verkoopt aan Jan Arentssen geseyt Jan van Leye een huis, erve en gevolge, vrij van erfpacht, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete, binnen deze landgemerken, oost de vroone, zuid Willem Dingmanssen vers. met een ledige “arve”, met deze conditie dat indien hij, Willem, of zijn nakomelingen, willem betimmeren dezelve erve, dat de zuidmuur van dit huis wezen zal half en half, en dat hij daarin en aan zal mogen timmeren, mits stoppende de gaten, en dat hij gehouden zal zijn een gote te leggen, binnen den zelven huijse te timmeren, op zijn kosten; de possesseurs van dit huis en het nog te timmeren huis zullen genieten de waterloop half en half, als ook, dat hij gehouden zal zijn de schoorsteen van t huijs te timmeren te stellen in de zuidmuur van denzelven huijse, west de straete, en noord Claes Crynssen stroodecker, ... <fiche C2-005>

RAZE 3851c, f52/2, 21 juli [15]96, Jan Arents z. geseyt Jan van Leye vischer verlijdt aan Anna Dingmans dr., wedue wijlen Jan Huge z. timmerman de somme van £30 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete, [zie vorige acte] ... <fiche C2-005>

RAZE 3851c, f52v/1, 26 juli [15]96, Adriaenken Willem Lauwe weduwe, geassisteerd met Lenert Lauris z., haar zwager, als in dezen haar gekoren voogd, belijde getransporteerd te hebben aan Andries64 Janssen blockmaecker een schepenen waterbrief en t recht van dien, sprekende tot laste van Willem Corn. z. Pat als koper, Corn. Jobssen en Lenert Pierssen brouwer, borge[n], inhoudende over reste £22.6.8, ...; beloofde zij comparante denselven Andries Janssen op de voors. somme te houden, en alle commer en “calainge” af te doen. <fiche C2-006>

RAZE 3851c, f52v/2, [26 juli 1596], Willem Dingmanssen metser belijde verkocht te hebben aan Abraham Janssen Troost timmerman een ledige erve met haar gevolge, vrij van erfpacht, liggende [in Zierikzee] in de Venckelstraete, binnen deze landgemerken, oost af de vroone, zuid Lenart Schafft, west de straete, en noord Jan Arents z. van Leye, welke erve de koper mag betimmeren zo lang en hoog als hem gelieven zal, en zal de muur van Jan Arents wezen half en half, daaraan deze koper zal vermogen te timmeren, “mits stoppende de gaeten, die hy daerinne sal breken”, en leggende [doorgehaald: een goote] ten eeuwige dage onderhoudende ten laste als :|: boven een loode goote in den huijsse, dat hierop getimmerd zou mogen worden, daarvan genietende den waterloop half ende half, als ook stellende den schoorsteen van dezen in de zuidmuur van den huijsse, dat op deze erve getimmerd zal worden, ... <fiche C2-006>

RAZE 3851c, f53/1, 21 juli [15]96, [doorgehaald; marge: “es gecasseert”], Willem Corn. z. Cooper belijde, hoe dat hij, in betaling van diverse verschoten penningen die Vrouwelijn Willem Sijmonsdochter, zijn moeder, voor hem verschoten en betaald heeft gehad, aan dezelve Vrouwelijn “opgetransporteert” en overgedragen heeft, eerst, zijn huis, erve, met spijker en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, daar hij nu in woont, met al zijn huisraad, mitsgaders al zijn bestiaelen en vee, note65 te velde, note in schure ofte op de zolder, en voorts alle partijen land, hem alnog toebehorende, mits dat dezelve Vrouwelijn gehouden zal zijn alle hypotecaire lasten, op dezelve goeden staande, tot haar laste te nemen, ... <fiche C2-006>

RAZE 3851c, f53/2, 29 juli [15]96, [doorgehaald], Leijn Bartelmeeus z. verlijdt aan Jan Gillis z. geseyt Hoeffken timmerman de somme van £40 vls. ter oorzake zo van arbeidsloon als geleverde materialen aan zijn comparants schuur, staande [in Zierikzee] in de Weststraete, gedaan en geleverd binnen deze jegenwoordige maand juli, ... <fiche C2-006, C2-007>

RAZE 3851c, f53v/1, [29 juli 1596], Pieter Oom Aelliaens z. schoemaecker en Pieter Nonneman, beide met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan Jan Anthonis z. de Jonge, onse medebroeder in Wette, de somme van £35 vls. ter cause van geleend geld, terug te betalen op 25 mei 1597; onderpand: zijn, Pieter Oom Aelliaens, huijssinge en gevolge, [in Zierikzee] op de Scuijthaeven [= Schuithaven], mitsgaders vetterije, voor ende aleer, op Poppemeet, ... <fiche C2-007>

RAZE 3851c, f53v/2, [29 juli 1596], Hans Mulder belijde getransporteerd te hebben aan Corn. Adriaen Huge z. en Corn. Jans z. Roon, elk voor de helft, een schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende tot laste van Geerit Michiels z., met de volle inhoud van £51.10.0 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weverswelle straete, op paijementen van £3 sjaars, telken St Jacobsdage, waarvan St Jacobsdage 1597 het eerste verschijnen zal, welverstaande dat zij tot haren last nemen de £12 vls., die hij, comparant, op hetzelve huis nog ten achteren is, ... <fiche C2-007>

RAZE 3851c, f54/1, 4 aug [15]96, Leijn Bartelmeeus verlijdt aan Jan Gillissen geseyt Hoeffken huistimmerman de somme van £48 vls. ter cause zo van arbeidsloon als geleverde materialen aan zijn comparants “scuijre” [= schuur], staande [in Zierikzee] in de Weststraete, gedaan en geleverd binnen de voorleden maand juli 1596, ... <fiche C2-007>

RAZE 3851c, f54/2, [4 aug 1596], “Alsoo schepenen der stede Ziericzee suffisantelijck gebleken es, seker schepenen verlijtbrieff verloren te zijn, waervan de substantie volgende ons secreet register van de schepene verlytbrieven hier naer volcht: den vierden novembris anno 1593, present Jan Wouterssen, Lenaert Mogge ende Joris Pieterssen, Henrick Herrentssen ende Maijken Michiels dr., zijne wettige huijsvrouwe, geassisteert metten vers. Henrick, haeren man, als in desen haeren gecoeren voocht, gesamentlijck ende onversceyden, ..., bekennen :|: schuldich te zijn aenden eersaemen Hubrecht vander Beke als actie ende transport hebbende van Jan Janssen Kuijck coopman, woonende nu ter tyt tot Middelburch [= Middelburg], of den houder van desen brieve, de somme van 762 carolus guldens twee stuvers, van 40 grooten vlaems den gulden, procederende ter cause van seker uutspraecke van goede mannen, gedaen over seker rekeninge van seker handelinge, in den jaere 1587 met malcanderen gedreven, van welcke uutspraecke sij comparanten bedanckende ende houdende wel te vreden, te betaelen vande vers. somme van huden in een jaer de somme van 78 gelijcke guldens, ende voorts alle jaere daernaer achtereen volgende, telcken vierden novembris gelijcke 78 guldens, ter volder betaelinge vande vers. somme, of ten waere sij comparanten midler tyt quaemen te verrijcken bij besterffte van hen respective ouders, in welcken gevalle die somme, die alsdan noch ombetaelt66 resteren sal, betaelt sal worden op jaerlicxe naervolgende termijnen van £20 vls. tsjaers, of dat etc.”, stellende tot onderpand hun comparanten huis, erve, en zijn gevolge, gestaan [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, op de hoek van t Cappelle straetken, mitsgaders heurlieden creveelschip ... ..., “hebben wij, Niclaes Janssen :|: Hubert heer burchmeester in de plaetse van Jan Woutersse voorn., deser werelt overleden, Lenart Mogge ende Joris Pieterssen, schepenen der stede voornoemt, met mede geven van ons andere mede broeders in Wette, ten versoucke van Hubrecht vander Beke inder vers. qualiteijt desen brieff in de plaetse van de verloeren schepenen verlijtbrieff verleent ende gedepescheert”, met conditie dat vander Beke gehouden blijft cautie te stellen ... voor t geval de verloren brief te voorschijn kwam. <fiche C2-007, C2-008>

RAZE 3851c, f55/1, 19 aug [15]96, Pieter Jacobssen metser transporteert aan Dierick Henricx passementwercker vier schepenen waarschipbrieven met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, met de last van 20 s. vls., jaarlijks te rente daaruit gaande, te verschijnen telken kersavond, losbaar den penninck 12, ..., onder conditie, dat indien de naeste gebuijre, aan de oostmuur wonende, enige klacht ware makende in toekomende tijden, dat men de afgebroken oostmuur weder moest optrekken en opmaken, in dien gevalle zal wezen tot laste en koste van de koper, en nopende de westmuur, of daar enige questie viele van timmeren ofte anders, tot laste van de verkoper, ... <fiche C2-008>

RAZE 3851c, f55v/1, 10 sep [15]96, Leijn Bartelmeeus verlijdt aan Jan Gillis z. timmerman de somme van £48 ter oorzake zo van arbeidsloon als geleverde materialen, gedaan aan zijn comparants schuur, staande [in Zierikzee] in de Weststraete, “sonder uut eenige andere oorsaecke de vers. schult gesproeten te zyn”; onderpand: deze schuur. [zie ook f53/2 en f54/1] <fiche C2-009>

RAZE 3851c, f55v/2, 14 sep [15]96, Lodewyck Jans z. cleermaecker belijde getransporteerd te hebben aan Herman Janssen cleermaecker van Diese67 de drie schepenen waarschipbrieven en brief van contracte, met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, met 6 s. 10 g. vls. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche C2-009>

RAZE 3851c, f56/1, 15 sep [15]96, Jan Pieters z. lynewever verlijdt aan Job Henrick Huge zoon Mulock sciptimmerman de somme van £53 over de koop van een huis, erve en gevolge, gestaan [in Zierikzee] in Sint Thomasstraete ontrent de vischmerct, hem te danke geleverd, ... <fiche C2-009>

RAZE 3851c, f56/2, [15 sep 1596], Job Henrick Huge z. Mulock schiptimmerman belijde getransporteerd te hebben aan Jan Pieters z. lynwever een schepenen waarschipbrief en briefs recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in St Thomas straete ontrent de vischmarct, vrij van erfpacht, niet jegenstaande dat de oude waarschipbrief van 5 s. erfpacht sjaars “es mentionnerende”, ... <fiche C2-009>

RAZE 3851c, f56/3, 24 sep [15]96, [doorgehaald68], Marinis Jans z. vijchbacker belijde verkocht te hebben aan sr Dierick Claes z. coopman tot Middelburch [= Middelburg], de somme van £3 vls. :|: erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve, “spijckere daerachter aene”, en alle den gevolge vandien, staande en liggende [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven ontrent de “havenenpoorter”69 tussen de huijssinge van Lievin Yemans z. zeijlmaecker van oosten en Jacobmijne Jacob Dronckaerts wedue van westen in, te betalen telken 1 october, 1597 t eerste jaar, en dit overmits de somme van £42 vls., bedragende jegens den penninck 14, die hij comparant bekende van sr Dierick Claessen ontvangen te hebben, ... <fiche C2-009, C2-010>

RAZE 3851c, f57/1, [24 sep 1596], Jan Bonifacius Mussis belijde getransporteerd en overgedragen te hebben aan Jan Pe.70 Balbiano tafelhouder van leeninge binnen deser stede een schepenen waarschipbrief met een actie71 van authorisatie en brievenrecht met de koop en eigendom van de huijssinge, boomgaard, erve en alle gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Slabberswerff, eertijds genaamd “het Zwerte Susterhuijs”, vrij van erfpacht; is betaald, “behoudelicken” dat deselve Balbiano tot zijn last moet nemen te betalen aan de Heijligeestmrs. [lees: Heilige Geestmeesters] der stede alsulken £62 vls., op paijementen van £10 sjaars, waarvan Pasen lestleden een termijn verschenen is, als hij comparant nog resterende is over de koop van de selve huyssinge en boomgaard; hij belooft Balbiano waerschippe te doen, en alle commer af te doen voor date van desen brief, en aangaande de commer die Caterinken Henricx heeft sprekende op dit huis met boomgaard met een schepenenbrief, inhoudende 425 gld., heeft hij comparant belooft deze last af te doen tussen nu en kersmisse 97; onderpand: zijn huis met gevolge, staande [in Zierikzee] op den [doorgehaald: “houck”] Dam [marge: daar hij nu jegenwoordig in woont, mitsgaders zijn hof met gevolge, staande op de hoek van72] van St Anthonis straete, ... <fiche C2-010>

RAZE 3851c, f57v/1, [24 sep 1596], Arendt Corn. Verheije z. belijde verkocht te hebben aan Huge Willems z. Keysser vijf paarden, te weten, een zwarte ruijn met een witte blesse, twee “roo merrien”, een zwarte merrie van drie jaar, en een zwart “carrebijnken”73; is voldaan. <fiche C2-011>

RAZE 3851c, f57v/2, [24 sep 1596], Pieter Joris z. als overman, belijde dat hij op verzoek van Jacob Pieters z. Mogge en Adriaen Janssen Dach als gecondemneerde borgen voor Anthonis vanden Velde, wijlen rentmeester, openbaar heeft verkocht aan Rochus Adriaens z. Hoffer, onse medebroeder in Wette, zekere 2 gem. 100 r. korenland, liggende in t Westervierendeel van Schouwen, in t bevanck genaamd “den Haert”, binnen deze landgemerken, zuid af Stevin Maerts z., west af de “heerwech”, en noord af Corn. Yeman Corn. z., dezelve vanden Velde toebehorende, ... <fiche C2-011>

RAZE 3851c, f58/1, [24 sep 1596], Ut supera [= Pieter Joris z. als overman, op verzoek van Jacob Pieters z. Mogge en Adriaen Janssen Dach als gecondemneerde borgen voor Anthonis vanden Velde] verkocht aan Jan Michiels z. Draecke 1 gem. 25 r. land, liggende in t Westervierendeel van Schouwen, in Wadde Jans bevanck, met Marinis Corn. z. Keysser gemeen, binnen deze landgemerken, zuid af Wisse Jan Adriaen Huge z., en west de “heerwech”, ... <fiche C2-011>

RAZE 3851c, f58/2, [24 sep 1596], Ut supera [= Pieter Joris z. als overman, op verzoek van Jacob Pieters z. Mogge en Adriaen Janssen Dach als gecondemneerde borgen voor Anthonis vanden Velde] verkocht aan mr Jacob Rubins, schoolmeester tot Renisse [= Renesse], 2 gem. 50 r. korenland, liggende in t Westervierendeel, in t bevanck, genaamd “de Helle”, binnen deze landgemerken, zuid en noord af Wisse Jan Aelliaen Huge z., en west de “heerwech”, ... <fiche C2-011>

RAZE 3851c, f58/3, [24 sep 1596], Ut supera [= Pieter Joris z. als overman, op verzoek van Jacob Pieters z. Mogge en Adriaen Janssen Dach als gecondemneerde borgen voor Anthonis vanden Velde] verkocht aan Jacob Lauris z. de Witte 1 gem. preter 25 r. korenland, liggende in t Westervierendeel, in t bevanck genaamd “de Moorde”, binnen deze landgemerken, oost af Witte Jobs z., en zuid af Corn. Corn. z. Moorde, ... <fiche C2-011>

RAZE 3851c, f58v/1, [24 sep 1596], mr Jacob Rubins tot Renisse [= Renesse] verlijdt aan Jacob Mogge en Adriaen Janssen Dach als gecondemneerde borgen voor Anthonis vanden Velde de somme van £28.14.2 over de koop van land [zie f58/2] ... <fiche C2-012>

RAZE 3851c, f58v/2, [24 sep 1596], Jacob Lauris z. de Witte verlijdt aan Jacob Mogge en Adriaen Janssen Dach als borgen voor Anthonis vanden Velde de somme van £7.6.8 over de koop van land [zie f58/3] ... <fiche C2-012>

RAZE 3851c, f58v/3, [24 sep 1596], Rochus Adriaenssen Hoffer, onse medebroeder in Wette, verlijdt aan Jacob Mogge en Adriaen Janssen Dach als borgen voor Anthonis vanden Velde de somme van £37.6.8 over de koop van land [zie f57v/2] ... <fiche C2-012>

RAZE 3851c, f59/1, 26 sep [15]96, Mathys Janssen schipper wonende tot Viaenen [= Vianen] in Duvelant, en Barent Jans z., wonende tot Nieuwerkercke [= Nieuwerkerk] in Duvelant, beide, met gezamenderhand, vrijwaren Pieter Alarts z., wonende tot Haamstede, van eventuele lasten rustend op alsulken “cromsteven scuijte met eenen overloop”, als Mathys aan Pieter vermangeld en geleverd heeft, ... <fiche C2-012>

RAZE 3851c, f59/2, [26 sep 1596], Pieter Allarts z. schipper wonende tot Haamstede, Corn. Corn. z. geseyt Rosendaelder, en Job Huge z. scuijtenaer, beide wonende tot Zierikzee, met gezamenderhand, vrijwaren Mathys Janssen scipper tot Vianen, van eventuele lasten rustend op alsulken “Dortsche cromsteven schuijte met eenen overloop”, als Pieter aan Mathijs vermangeld en geleverd heeft, ... <fiche C2-012>

RAZE 3851c, f59v/1, [26 sep 1596], Pieter Allarts z., wonende tot Haamstede, Corn. Corn. z. geseijt Rosendaelder, en Job Huge z. schuytenaer, beide wonende tot Zierikzee, alle drie, met gezamenderhand, verlijden aan Mathys Janssen schipper, wonende tot Viaenen in Duvelant de somme van £54 vls. over de beteringe vande mangelinge van een “Dortsche cromsteven schuyte met eenen overloop”, aan dezelve Pieter Alarts z. vermangeld en geleverd. <fiche C2-013>

RAZE 3851c, f59v/2, den naestlesten [= 29] sep [1596], Lysbeth Jobs dochter, weduwe wijlen Pieter Willems z. geseyt Geldeloose, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde verkocht te hebben aan Jan Roelans z. bierdraeger als erfgenaam van Pieter Willems z. voorn. de somme van 6 s. 8 g. vlaams erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in Serarentslop [= s­Heer Arents slop], binnen deze landgemerken, oost af de vroone, zuid Jan Corn. Hose, west de straete, en noord Mayken Vlassenbaerts, :|: ..., te verschijnen telken Bamisse, 1597 t eerste jaar, ..., losbaar den penninck 16, en dit overmits de gehele uitkoop van de successie van de voorn. Jan Roelans in de achtergebleven goeden van Pieter Willems z. voors., die de comparante daarvoor aan haar heeft en behoudt. <fiche C2-013>

RAZE 3851c, f60/1, den naestlesten [= 29] sep [1596], Cornelis Corn. z. Harder metser belijde getransporteerd te hebben aan Adolch74 Jansse Dach de vijf schepenen waarschipbrieven en brieven recht, met de koop en eigendom van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Groot­slop, binnen deze landgemerken, oost af de vroone, zuid de straete en Jacob Rochus z., west “Scheeren straete” [= s heeren straete] ende noord 75 ende Niclaes Willems z., met zijn hof, met 2 s. vls. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, aankomende den Heiligen Geest binnen deser stede; hij is in voldaan van de voors. Adolph Jansse den lesten penning metten eersten, ... <fiche C2-013, C2-014>

RAZE 3851c, f60v/1, den lesten [= 30] sep [1596], Ool Janssen Dach belijde schuldig te zijn aan Corn. Corn. z. Harder metser de somme van £250 vls. over de [koop76] van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Groote slop, ... <fiche C2-014>

RAZE 3851c, f60v/2, 1 oct 1596, Claeswyff Corn. dochter weduwe wijlen Anthonis Corn. vischere, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde schuldig te zijn aan Hellemich Janssen van Schoonhoven de somme van £9.0.13 in vernietinge van voorgaande obligatie, hiermede gecasseerd; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete op de hoek van t Papemosse­straetken, ... <fiche C2-014>

RAZE 3851c, f61/1, [1 oct 1596], Pieter Janssen van Herentals timmerman en poorter deser stede belijde verkocht te hebben aan mr Quintin de Witte, onse medebroeder in Wette, de somme van 20 s. vls. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huyssinge, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Molestraete, binnen deze landgemerken, oost af de straete, zuid Pieter Woutersse craemer, west de vroone, en noord Pieter Lievensse heerder, verschijnende telken Bamisse, 1597 t eerste jaar, en dit overmits de somme van £12 vls. die hij van de Witte “in goeden gelde” ontvangen heeft, ... <fiche C2-014>

RAZE 3851c, f61/2, [1 oct 1596], Lodewyck Janssen cleermaecker belijde :|: geheel betaald te zijn van Herman Jansse van Diest cleermaecker van de koop van alsulken huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, als hij aan denselven Herman Janssen verkocht heeft, en dat in “goeden gereeden gelde”, behoudelycken dat Herman tot zijn last genomen heeft te betalen alsulken £11.13.4 die hij comparant nog over de koop van het huis ten achteren is aan Ieman Domisse Speciael, wonende ter Goes, ... <fiche C2-014, C2-015>

RAZE 3851c, f61v/1, [1 oct 1596], Claeswyff Lievins weduwe, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde schuldig te zijn aan Joris Pieters z., onse medebroeder in Wette, de somme van £39.0.10 ter cause van geleverde bieren; onderpand: haar huis, erve en gevolge, daar zij nu jegenwoordig in woont, staande [in Zierikzee] over het Corte Groendal, ... <fiche C2-015>

RAZE 3851c, f62/1, [1 oct 1596], Claeswyff Lievins weduwe, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde schuldig te zijn aan Cornelis Adriaen Huge z. biersteker de somme van £38.14.10 ter cause van geleverde bieren; onderpand: haar huis, erve en gevolge, daar zij nu jegenwoordig in woont, staande [in Zierikzee] over het Corte Groendal, ... <fiche C2-015>

RAZE 3851c, f62/2, [1 oct 1596], Claeswyff Lievins weduwe, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde schuldig te zijn aan Geerit Corn. z. van Zyl biersteecker de somme van £50.9.0 ter cause van geleverde bieren; onderpand: haar huis, erve en gevolge, daar zij nu jegenwoordig in woont, staande [in Zierikzee] over het Corte Groendal, ... <fiche C2-015>

RAZE 3851c, f62/3, 3 oct [1596], Jan Arents z. geseyt Jan van Leye vischer belijde schuldig te zijn aan Jan Anthonisse vischer de somme van £50 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete, ... <fiche C2-015, C2-016>

RAZE 3851c, f62v/1, 4 oct [1596], Lenaert Maerts z. arbeyder belijde schuldig te zijn aan Adriaen Janssen Hont de somme van £7.10.0 ter cause van geleverde waar; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Vischers dyck, ... <fiche C2-016>

RAZE 3851c, f62v/2, 6 oct [15]96, Lenert Engelsse schutenaere belijde schuldig aan Job Henricx z. schiptimmerman de somme van £12.10.0 over de koop van een “overdecte schute”, ... ; onderpand: deze schuit. <fiche C2-016>

RAZE 3851c, f63/1, 7 oct 1596, Adriaen Jansse van s­Gravenmoer, poorter der stede Zierikzee, belijde schuldig te zijn aan Betsman Henricx de somme van £9.10.0 over de koop van een “overdecte schute”, ...; onderpand: deze schuit. <fiche C2-016>

RAZE 3851c, f63/2, 11 oct [1596], Cornelis Peck belijde schuldig te zijn aan Caterinken Henricx mr Hermans weduwe de somme van £8.6.8 ter cause van “goeden geleenden [gelde]”77; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Maerstraete, ... “ende dit al boven allen anderen eenen schepen schepene schultbrieff :|: bij hem comparant tot behouve van de zelve Caterynken verleden, gelycke somme op gelycke conditien innehoudene van daete den 22 julii 1589” ... <fiche C2-016, C2-017>

RAZE 3851c, f63v/1, 13 oct 1596, Jacomijne Lenaert Jansse z. molenaers weduwe, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde “vergunt” en overgedragen te hebben in rechten vrijen eigendom aan Jan Diericx z. kerreman78 “eenen pat, loopende totte dilve toe, liggende tussen haerlieder beyde huyssinge, staende [in Zierikzee] t eynde het Corte Groendal, ter breete responderende van op halff den pereboom, die het peil stael79 sal wesen, staende op de voors. haere erffven, welcken peerboom ende vruchten sullen wesen halff ende halff”; ook heeft zij denzelven Jan Diericx z. geconsenteert te mogen “vaegen” met zijn timmer off metserwerck aan en in des comparantes muur ..., mits leggende een “loode goete” en die te onderhouden op zijn kosten, en dit overmits dezelve toebesproken is in de koop van zeker paard en wagen, eertijds haar man te danke geleverd, ... <fiche C2-017>

RAZE 3851c, f64/1, 14 oct [15]96, Pieter Joris z. als overman, belijde dat hij op verzoek van Jacob Pieters z. Mogge en Adriaen Janssen Dach als gecondemneerde borgen voor Anthonis vanden Velde, wijlen rentmeester, openbaar heeft verkocht aan coome Jan Heyne z. een schepenen schuldbrief, sprekende op Cornelie Hans Croms wedue, over de koop van een huis met gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete “neffens het stadthuys”, met de resterende inhoud van 1748 gld. op paijementen van 84 car.gld. sjaars, ... <fiche C2-017>

RAZE 3851c, f64v/1, [14 oct 1596], Lucas Willems z. metser belijde getransporteerd te hebben aan Corn. Joris z. “outschomaecker”80, een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op St Joosmeet, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de vroone, zuid Mels de visser, west de straete, en noord een ledige erve, ... <fiche C2-018>

RAZE 3851c, f64v/2, [14 oct 1596], Pieter Joris z., bij vonnis van 10 oct. l.l. overman gemaakt in de geabandonneerde goeden van Lenert Maerts sackdrager, bekende op verzoek van diens crediteuren openbaar verkocht te hebben aan Job Henricx z. sciptimmerman een huis, erve en gevolge, gestaan [bij Zierikzee] op de Vischersdijck, en dat omme de somme van £28 vls. ... <fiche C2-018>

RAZE 3851c, f65/1, 15 oct 15]96, Corn. Joris z. outschoemaecker verlijdt aan Lucas Willems z. metser de somme van £23.10.0 over de koop van een huis [zie f64v/1], ... <fiche C2-018>

RAZE 3851c, f65/2, [15 oct 1596], Job Henricx z. sciptimmerman verlijdt aan Pieter Joris z. overman in de geabandonneerde goeden van Lenert Maerts z. arbeyder tot behoeve van desselfs crediteuren de somme van £28 over de koop van een huis [zie f64v/2], ... <fiche C2-018>

RAZE 3851c, f65v/1, [15 oct 1596], Catharine Joris dr., geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, en Wisse Jacobssen vischer verklaren, dat zij met malcanderen geaccordeerd waren als volgt, te weten, dat de voorn. Wisse Jacobs z. gehouden zal zijn de vers. Catherine Joris dr. “bij hem inne te woonen, den cost te geven, ende t onderhouden in loffelijcke onderhoudenisse van eten, drincken, sieck ende gesont, haer leeffdaege lanck geduyrende, welverstaende dat off Gode de heere haer versochte, dat sij bedde vast quame te liggen, ende een over haer moeste hebben, omme haer te regieren, sal de voorn. Wisse gehouden sij de selve, die over haer gaen sal, de cost te geven, maer de vers. Catherine sal gehouden sijn haer te betaelen van haer verdient loon, ende indien de vers. Catharine wijn oft andere lieffelickheijt van doene hadde ofte begeerde, dat sal sij gehouden syn selve te betaelen”, waarvoor dezelve Wisse Jacobssen hebben en behouden zal in eigendom des vers. Catherine Joris huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete beneffens ende westwaert van zijn huijsse, en oostwaert van Pieternelle Piers huijsinge, zijnde vrij van erfpacht en van alle commer, t welk de vers. Catherine bij deze aan hem opdraagt; verder blijft de vers. Wisse nog gehouden uit te keren na haar dood de somme van £50, te weten, aan de kerkmeesters van St Lievins monster een jaar na haar overlijden £3, een jaar daarna aan de Heylich Geesthuijse £3, een jaar daarna aan t Gasthuijs mede £3, en nog £3 een jaar daarna aan t Leprooshuijs deser stede, en de resterende £38 zal hij betalen aan des vers. Catherines erfgenamen op paijementen van £4 sjaars, waarvan het eerste jaar verschijnen zal na de voorn. eerste betalinge; het huis zal hiervoor als onderpand blijven staan. <fiche C2-019>

RAZE 3851c, f66/1, [15 oct 1596], Heylwyff Jacob Lammerhans weduwe, geassisteerd met [doorgehaald: Anthonis van Cappelle] Dierick Henricx bierdraeger, haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, voor d een helft belijde getransporteerd te hebben aan Corn. Adriaen Huge als gasthuismeester deser stede, tot desselfs godshuijse behoeve, een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vrije, vrij van erfpacht, binnen de gemerken, oost af81 de vroone, zuid af Lysbeth Borsse, west “Scheeren straete” [= sheeren straete], en noord af Henrick Adriaensse Evenront, en dat overmits de voors. Godshuijsse met advies van de burchmeesters als oppergasthuismeesters [dezelve Heylwyff in het Gasthuijs opgenomen hebben82], beloofden daarom zij comparanten t voors. Godshuijs waerschippe te doen, ... <fiche C2-019>

RAZE 3851c, f66/2, [15 oct 1596], Marten Verhouve van Brugge blauverwer, wonende tot Brouwershaven, belijde schuldig te zijn aan Marinis Jansse vych :|: backer, zijn schoonvader, de somme van £46, hem comparant “in synen noot” geleend; onderpand: zijn comparants “verwe gereetschap” ... <fiche C2-019, C2-020>

RAZE 3851c, f66v/1, [15 oct 1596], Lenaert Cornelis z. Candeel en Witte Lenaerts stoeffman, beide, met gezamenderhand, belijden getransporteerd te hebben aan Adriaen Joosse stooffman de twee schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, gestaan [in Zierikzee] in de Wevershouck, vrij van erfpacht; de commer van de schepenen schuldbrief, bij Lenart Corn. Candeel verleden aan Lievin Corn. z. decker, neemt de vers. Adriaen Joosse tot zijn last te betalen, tgene daarop nog resteert. <fiche C2-020>

RAZE 3851c, f66v/2, [15 oct 1596], Adriaen Joosse stoeffman vrijwaart Lenaert Corn. z. Candeel van alsulken schepenen schuldbrief, als Lenaert Corn. aan Lievin Corn. z. decker verleden heeft over de koop van een huis [zie vorige acte]; onderpand: het voors. huis. <fiche C2-020>

RAZE 3851c, f67/1, 16 oct 1596, Jacob Jansse Boij belijde schuldig te zijn aan Cornelis Jansse Boij, zijn broeder, de somme van £83.6.8 vls. over de koop van een waterschip; onderpand: zeker obligatie, sprekende tot laste :|: van Rochus Corn. z. Vins schipper, inhoudende £107.7.0 op paijementen van £25 sjaars, ... <fiche C2-020, C2-021>

RAZE 3851c, f67v/1, 16 oct [15]96, Marinis Jans z. vijchbacker belijde verkocht te hebben aan sr Dierick Claes z. coopman tot Middelburg, als voogd van Susannekken van Eeckhout, daar moeder af was Soetken Lenert Houtmans dochter, tot derselver weesen behouve, de somme van £3 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve, “spijckere daerachter aene”, en gevolge van dien, staande en liggende [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven ontrent de havenpoorte, tussen de huijsinge van Lievin IJemans z. seijlmaecker van oosten, en Jacobmijne Jacob Dronckers wedue van westen in, te betalen telken :|: prima novembris, 1597 t eerste jaar; onderpand: t voors. huis; en dit overmits de somme van £42 vls., bedragende jegens den penninck 14, die hij comparant bekende “in goeden, gereeden ende prompten gelde” ontvangen te hebben. <fiche C2-021>

RAZE 3851c, f68v/1, 17 oct [15]96, Job Corn. z. Haese visse83 verlijdt aan Corn. Adriaen Huge z. biersteker de somme van £6.17.8 ter cause van geleverde bieren, volgens afrekening van 7 nov. 1593; onderpand: zijn comparants half huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, tussen de huijssinge van Jacob Janssen Boij van oosten, en Maerten Huge z. visser van westen in. <fiche C2-022>

RAZE 3851c, f68v/2, 17 oct 1596, Herman Jansse van Diest clermaecker84, belijde getransporteerd te hebben aan Joris Pietersse z., onse medebroeder in Wette, een schepenen schuldbrief en briefs rechts, sprekende tot laste van Carele85 van Wynacker, inhoudende £313 vls. over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de St Janstraete, op paijementen van £11 sjaars, ... <fiche C2-022>

RAZE 3851c, f69/1, 23 oct [15]96, Geleyn Bartelmeeus z. belijde getransporteerd te hebben aan mr Quintin de Witte, onse medebroeder in Wette, “alle sulcken penningen ende bate, als hy comparant was verwachtende uut zeker proces, jegenwoordelycken hangende ongedecideert voorden provincialen Hove van Hollant, gesproten ter saecke van gearresteerde meebaelen binnen de parochie van Sonnemaer [= Zonnemaire], hem comparant aldaer gelevert, ende van diverssche crediteuren van Tristram Gillissen becommert ende gearresteert”, ... <fiche C2-022>

RAZE 3851c, f69/2, [23 oct 1596], jouffrou Cornelie Hans Croms weduwe, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde getransporteerd te hebben aan Lievin Frans z. de drie schepenen :|: waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, met alsulken commer van erfpacht enz. volgens de oude waarschipbrieven, behalve de conditie van “innewooninge”, ... <fiche C2-022, C2-023>

RAZE 3851c, f69v/1, 24 oct [15]96, Lievins86 Frans z. verlijdt aan jouffrou Cornelie Hans Croms wedue de somme van £206.13.4 over de veroveringe van de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, hem te danke geleverd; huis blijft onderpand; “mits dat :|: hij comparant sal ongehauden sijn in de conditie vande innewooninge bij de vers. jouffrou Cornelie haeren vader toebeloefft, ende het een gelt al tijt tsanders borge”, .. <fiche C2-023>

RAZE 3851c, f70/1, [24 oct 1596], Lievin Frans z. vrijwaart jouffrou Cornelie hopmans Hans Croms wedue van alsulken schepenen schuldbrief als zij verleden heeft aan mr Niclaes de Lablun, haar vader, over de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, t welk hij comparant weder van deselve jouffrou gekocht heeft, en in de koop dezelve schuldbrief t zijnen laste genomen heeft, inhoudende nog over reste de somme van £173.6.8, ... <fiche C2-023>

RAZE 3851c, f70v/1, 24 oct 1596, Cornelis van Ouderkercke, wonende tot Cappelle in Duvelant [= Kapelle (Duiveland)], verlijdt aan Jan Jansse Cock, poorter deser stede, de somme van £25 ter cause zo van huishuur als geleverde bieren, ... <fiche C2-024>

RAZE 3851c, f70v/2, [24 oct 1596], Danckert Jansse Block schipper en Matheeus Jansse geseyt gauwen Thys, beide onze poorters, verlijden aan Jan Willems z. geseyt hart Jan, schipper van Hoorne [= Hoorn], de somme van 546 gld. van 40 gr. vlaams t stuk, over de koop van een “smal creveel”, genaamd “de Leeuwe van Sluijs”, hem te danke geleverd, ...; t selve creveelschip blijft onderpand; ... <fiche C2-024>

RAZE 3851c, f70v/3, [24 oct 1596], Geerit Claesse vleyschouwer, poorter derselver stede [= Zierikzee], belijde schuldig te zijn aan Diericxken Corn. Henricx Vogelaers weduwe de somme van £13 ter cause zo van zeker verkregen(?87) recht als geliquideerde schuld, ... <fiche C2-024>

RAZE 3851c, f71/1, 25 oct [15]96, Frans Henricx z. droochscheeriaer belijde, hoe dat hij bij consent en “gedooge” van Antonie Adriaen Rengers wedue getimmerd en gemetseld heeft aan de muur van de spijker van deselve Antonie, staande [in Zierikzee] in t Groote slop, en dat hij egeene eigendom daaraan en heeft noch en begeert te pretenderen, belooft daarin of aan niet verder te timmeren of metselen dan met haar consent; deselve Anthonie en haar nakomelingen mogen t zelve “ter neder te worpen ende te destrueren”; hij comparant zal gehouden zijn de selve muur te repareren, ..., belovende ook de selve “aentimmeringe” af te breken als t deselve Anthonie gelieven zal, .. <fiche C2-024>

RAZE 3851c, f71/2, [25 oct 1596], Magriete Marinis Hachts wedue, geassisteerd met David Frans z. als in dezen haar gekoren voogd, belijde verkocht te hebben aan Diericxken Corn. Henricxsen Vogelaers wedue de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars [losbaar den penninck 14]88, dezelve hypothekerende op en uit haar huis, erve en gevolge, staande :|: [in Zierikzee] in de Nieustraete, tussen de huijssinge van Corn. Janssen cuper van zuiden, en Willem Adriaenssen Schenck van noorden in, en voorts aan de oostzijde van de straete, te betalen telken prima novembris, 1597 t eerste jaar, en dat ter oorzake van goede geliquideerde schuld, ... <fiche C2-024, C2-025>

RAZE 3851c, f71v/1, 26 oct [15]96, Pieter Anthonis z. Gaenderts belijde getransporteerd te hebben aan Joris Pieters z., onse medebroeder in Wette, de naschreven partijen van land, liggende al tesamen in Claeskercke in Schouwen, en eerst, een huysmeet, groot 3 gem. 25 r., wezende korenland, nog 1 gem. 105 r. korenland, genaamd “de vier Lijnen”89, nog 1½ gem. korenland, genaamd “den Block”, item een block korenland, groot 1 gem. 85 r., genaamd “de Houffve”, en nog een wei, groot 2½ gem. 44 r., genaamd “de Houcweije”, groot tesamen 9½ gem. 110 r. :|: ... omme de somme van £74.13.4, die hij comparant daarvoren [verklaarde90] ontvangen te hebben “in goeden gereeden gelde” van Joris Pieters z. voorn.; hij mag dit land lossen met gelijke somme tussen nu en 26 oct. 1597 “ten lancxten”, ... <fiche C2-025>

RAZE 3851c, f72v/1, 28 oct [15]96, Pieter Joris z. als overman belijde op verzoek van Jacob Janssen stadtbode openbaar verkocht te hebben aan Prancke Corn. z. cousmaecker als meest daarom biedende een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op de hoek van de Lange Nobelstraete, met 10 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, binnen deze landgemerken, oost en zuid de straete, west Jobwyff Pecx, en noord dezelve Jacob Janssen, welverstaande dat de “naesaten” van desselfs Jacobs huijsken niet zullen mogen aan of in de gevel van dit huis te timmeren, dan met consent, met de last van het onderhoud van d een helft van de goot, [marge: met de eigendom van de “raute”(?91), komende in Jacobs huijsken], ... <fiche C2-026>

RAZE 3851c, f72v/2, 29 oct [15]96, Lenert Jacobssen op t Gouwe veer verlijdt aan Job Huge z. schutenaer de somme van £15 over de koop van een “roijschuyte met haeren gewanden ende toebehoorten”, ... <fiche C2-026>

RAZE 3851c, f73/1, 30 oct [15]96, Prancke Corn. z. cousmaecker verlijdt92 aan Jacob Janssen stadtbode de somme van £78.13.4 over de koop van een huis [zie acte f72v/1], en dat boven zekere £24, resterende uit de oude brief, die hij comparant tot zijn laste neemt, ... <fiche C2-026>

RAZE 3851c, f73/2, [30 oct 1596], idem [= Prancke Corn. z. cousmaecker] verlijdt aan Jacob Janssen stadtbode £64 over de koop van [een] huis [zie acte f72v/1 en f73/1], ... <fiche C2-026>

RAZE 3851c, f73v/1, 9 sep [15]96, sr Pieter de la Palma, coopman tot Middelburg, in qualiteit als gecommitteerd curateur over de goederen bij Hubrecht le Vasseur overgegeven aan zijn crediteuren, welke goederen de voors. Vasseur competeerde uit kracht van transport bij Hans Bernaerts op hem verleden binnen de stad Bourdeaux [= Bordeaux] in date 18 jan. 1592, en uit kracht van autorisatie van Burchmr. en schepenen der stad Middelburg van date 29 mei 1595, verklaarde, dat hij gecedeerd en opgedragen heeft aan Claes Piersse Wadde de nabeschreven partijen [van land], liggende in t Oostervierendeel van Schouwen in t Vingerlinck van Cappelle, en eerst een half gemet 80 r. wei, genaamd “Stoffel Janssen weye”, binnen deze landgemerken, Rogier93 oost af, en “Rutens brouck” west af, nog in t Burch bevanck van Cappelle 1 gem. 15 r. korenland, binnen deze landgemerken, oost af de weg, zuid Jan Piersse, en noord af Pier Aelliaenssen Wellant, nog aldaar “dat moergoet es ende wert verpacht by den regieerders vanden lande van Schouwen”, groot 2½ gem. 50 r., liggende op de “sceyt van Elckerzee” over de nieuwe weg, de “huijcke”94 oost af, item in Kempe Voochtssen bevanck 3 gem. 75 r. korenland, binnen deze landgemerken, oost af de weg, zuid en west af Jan de Jonge, en noord af Antonis Willems, en nog in t Clooster bevanck een half gemet 50 r. :|: gemeen met Aelliaen Pierssen Kempe cum suis in de meet bij Ste Antonis vate te Cappelle, bedragende tesamen 8 gem. 120 r., luttel min ofte meer; is door Claes Pieters z. voorn. voldaan; en dit alles “met egeen voorder actie ofte recht, dan op de gemeene saecke ofte de steden van Zeelandt, die tzelve lant eertijts vercocht ende met besegelde brieven gelevert hebben, ende voorder niet” ... <fiche C2-027>

RAZE 3851c, f74v en f75, twee lege bladzijden95. <fiche C2-028>

RAZE 3851c, f75v/1, 30 oct [1596], Corn. Geerits z. van Woubrugge schipper belijde getransporteerd te hebben aan Jan Wyckhuysse, poorter der stede Zierikzee, een schepenen waterbrief, gepasseerd voor schepenen van Haamstede, sprekende tot laste van Willem Corn. Pat voor d een helft, ende Corn. Wisse Corn. z. voor d ander helft, met de resterende inhoud van £74 vls. over de koop van een “turff ponte”96, genaamd “de Slobbe”, ... <fiche C2-029>

RAZE 3851c, f76/1, 4 nov 1596, compareerde Neelken Jans dochter, achtergebleven dochter van Jan Jacobs z. geseyt Jan Neeff schiptimmerman, geassisteerd met Adriaen Maerts z. panneman als in dezen haar gekoren voogd, verklaarde, dat zij op 22 mrt. 1596 voor ons schepenen gegeven ende opgedragen had wijlen Helena Barents dr., haar moeder saliger gedachte, al haar comparantes goeden, onder conditie dat de vers. Helena Barents dochter gehouden zou wezen haar comparante “te doene goet ende eerlick onderhout” haar leven lang gedurende, en ingeval de vers. Helena voor haar kwam te overlijden, dat haar erfgenamen gehouden zouden wezen t vers. onderhoud te doen ende presteren, conform dat contract, en alzo Helena's nagelaten goederen voor de een helft op haar gesuccedeerd zijn, zodat ook de vers. last van t onderhoud daarmee voor de een helft te cesseren komt, geeft en draagt zij nu op aan Daniel Willems z., haar broeder, alle goeden, die zij jegenwoordelijck heeft behouden haar daar aan lijftocht97, welverstaande, dat hij, en na zijn dood zijn erfgenamen, gehouden zullen zijn daarvoor en voor de vruchten van de voors. lijftocht, :|: haar te onderhouden in t geheel98 conform het contract; het zal haar vrijstaan, de voors. lijftocht [weer] aan haar zelf te behouden, en de voors. Daniel daar jegens weer te ontlasten van de een helft van t vers. onderhoud; compareerde mede Daniel Willems die dit accepteert, ... <fiche C2-029, C2-030>

RAZE 3851c, f76v/1, 4 nov [1596]99, compareerde Janneken Jan Coppenagels z. dochter wedue wijlen Jan Lievens z. [geseijt] Jan Knecht, geassisteerd met Adriaen Hermans z. als in dezen haar gekoren voogd, ter eenre, en capiteijn Jan Janssen en Christiaen Jans z. voor haarzelven, en haarzelven sterk makende voor Pieter Trosse, haren zwager, als getrout hebbende Thoonken Jans dr., haren “sustere”, alle drie voorkinderen ende erfgenamen van Jan Lievins z., voor ter ander zijde, verklaren, dat zij accoord gaan met de uitspraak en arbitrage, op den 30 oct. lestleden :|: in hun zaak gedaan bij Job Willems z., Huge Willems z. Keijsser, Corn. Oorts z., en Anthonis van Cappelle als arbiters en goede “seghsmannen”, bij hen daartoe verzocht, “hieraene100 geattacheert”, belovende wederzijds dezelve na te komen en voldoen, ... <fiche C2-030>

RAZE 3851c, f77/1, 19 nov [15]96, Marten Corn. z. smit voor d een helft voor hemzelf, en als gemachtigd van Herman Lambrechts z., wonende tot Middelburg, eertijds getrout hebbende Marie Corn. Thone Jans dr., en Jacob Telle Crijns z. voor hemzelven en uit naam van Adriaen Telle, zijn broeder, erfgenamen van Maria Corn. Thonis Jans dr., haar moeder, voor d ander helft, belijden verkocht te hebben aan Andries Jansse van Kerckwerve arbeijder een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in den Hem, binnen deze landgemerken, oost en noord Henrick Pieterssen olijslaeger, west de straete, en zuid Adriaen Brant, met 10 g. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... :|: ...; beloofden alle commer af te doen, die daarop geweest is voor date van deze koop, geschied [zijnde] ontrent vastenavond '88. <fiche C2-030, C2-031>

RAZE 3851c, f77v/1, 20 nov [15]96, Andries Janssen van Kerckwerve arbeyder verlijdt aan Herman Lambrechts z., eertijds getrout gehad hebbende Maria Corn. Thonis Jans dr. tot Middelburg voor d een helft, en Jacob Telle Crijns z. en Adriaen Telle, zijn broeder, als erfgenamen van zijn moeder voor d ander helft, de somme van £6.5.0 over rest van de koop van een huis, erve en gevolge, [zie vorige acte] ... <fiche C2-031>

RAZE 3851c, f77v/2, [20 nov 1596], Anthonis Hermans z. Hubert belijde verkocht te hebben aan Matheeus Jacobs Cocq een spijker met een hof, liggende [in Zierikzee] in de Hoochmolestraete achter desselfs Matheeus huijssinge :|: over straete, vrij van erfpacht, [toegevoegd onderaan vorige bladzij: niet jegenstaande dat hij comparant deselve spijker en hof van dezelve Cock gekocht heeft met 27101 g. erfpacht daaruit gaande, die hij comparant nu nog blijft houden t zijnen laste] ... <C2-031>

RAZE 3851c, f78/1, 21 nov 1596, Adriaen Marinis Ruysse z. belijde verkocht te hebben aan Niclaes Bartlemeeus z. Cauwe, onse medebroeder in Wette, zekere 3 gem. preter 23 r. jonge meede te velde “mette kiemen met al”, liggende in twee partijen, te weten, in Kiemen houcke bevanck het ene stuk, groot 2 gem., genaamd “Willem de Honts meet”, en het andere stuk in t Sluijsbevanck, 1 gem. preter 23 roeden, gepacht van Lenart Hoffer; hij mag dit nog lossen tussen nu en Lichtmisse eerstkomend met de somme van £33.16.0 boven de pacht van het land, ... ; stellende tot meerder verzekertheid :|: alsulken “bescheet van vercregen recht” als Jacob Pieters z. seylmaecker, Lijsbeth Gillis vande Bergers wedue en Lenert Maerts lyndrayer hadden tot laste van hem comparant, t welk met deze kooppenningen gelost is, en in handen van dezelve Cauwe berusten zal, totdat hij volkomen zal genoten hebben dezelve meede ... <fiche C2-031, C2-031>

RAZE 3851c, f78v/1, 22 nov [15]96, Lambrecht Jans z. blauverwer verlijdt aan Joris Pieters z., onse medebroeder in Wette, de somme van £50 vls. ter cause van geleend geld; onderpand: zijn comparants twee huijssen met haren gevolge, staande neffens den anderen ... <fiche C2-032>

RAZE 3851c, f78v/2, [22 nov 1596], [testament], Engel Adriaenssen geseyt Batenburger, poorter deser stede, ter eenre, en Aechtken Jan Pieters dochter, wettige huisvr. van Engel Adriaenssen voors., geassisteerd met haar man als in dezen haar gekoren voogd, ter andere zijde, “beyde gaende, staende, wetende, bedacht ende wel beraeden, gemachticht haerder memorie, redenen, verstant ende vijff sinnen, gelyck al tzelve aen elcken van hen te bemercken was”, ... :|: ... vermaken wederzijds de langstlevende van hen beiden t volle gebruik, “usufruct” en lijftocht van huis, huisraad, en voorts al tgeen de eerststervende van hun beiden achterlaat, om bij de langstlevende te gebruiken en genieten zijn of haar leven lang, en na het overlijden van de langstlevende weder te keren aan de gerechte erfgenamen, daartoe de langstlevende gehouden zal zijn aan de erfgenamen van de eerststervende inventaris van de nalatenschap over te leveren en hun erfdeel met schepenen zegeltocht te verzekeren; de langstlevende is gehouden het huis te onderhouden; indien de erfgenamen van de eerststervende hiermee niet accoord gaan, dat erft de langstlevende boven de helft hem van rechtswege toekomend ook het twee-derde part van de nalatenschap van de eerststervende; :|: ... het huis, daar zij nu in wonen, staande [in Zierikzee] in t Vrije, ... <fiche C2-032, C2-033>

RAZE 3851c, f79v/1, 27 nov [15]96, Hester Marinis Jans wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde getransporteerd te hebben aan sr Thimothee Boudyn als getrout hebbende jouffrou Anna van Bossuyssen, een schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende tot laste van Jan Janssen backer over de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Clockstraete, :|: om daaruit te ontvangen de somme van £23.6.8 op paijementen van £3.6.8 sjaars, verschijnende telken Bavemisse, ... en dat tot en met Bavemisse 1602, ... <fiche C2-033>

RAZE 3851c, f80/1, 28 nov 1596, [doorgehaald; marge: volgt hierna f106], Adriaenken Willem Lauwe weduwe, geassisteerd met Corn. Willems z., haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, belijde verkocht te hebben aan Andries Janssen blockmaecker de somme van 15 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven over de Nieubrugge102, binnen deze landgemerken, oost en noord t sheeren straete, zuid Jan Bernadus [lees: Bernardus], en west Lenaert Lauwe, verschijnende “telken Jacobij daege mitsomer”, :|: 1597 t eerste jaar, en dat omme de somme van £9, die zij daarvoor bekende ontvangen te hebben, ... <fiche C2-033, C2-034>

RAZE 3851c, f80v/1, [28 nov 1596], 103 Adriaenken Willem Lauwe weduwe, geassisteerd met Corn. Willems z., haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, belijde verkocht te hebben aan Adries [lees: Andries] Jansse blockmaecker de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven over de Nieu brugge104, binnen deze landgemerken, oost en noord t sheeren straete, zuid Jan Bernadus [lees: Bernardus], en west Lenaert Lauwe, verschijnende telken 26 sept., t eerste jaar :|: 1597, en dat om de somme van £12, die zij bekende van denselven Andries Jansse ontvangen te hebben, ... <fiche C2-034>

RAZE 3851c, f81/1, lesten [= 30] nov [15]96, Vrouwelijn Willem Sijmons dr., geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde schuldig te zijn aan Pieter Corn. van Borrendamme de somme van 1000 car.gld. van 40 gr. vls. t stuk ter cause [zo] van geleend geld als cassatie van voorgaande obligatien; onderpand: een weije, genaamd “den Monnicken block”, liggende in Poortambacht, in t Barnarditen bevanck, groot ontrent 23 gemeten achtervolgende t “veltbouck”, binnen deze landgemerken, oost de “Santwech”, west de “Borrendamschen wecht”, zuid Ocker Janssen en Catherine Pous, en noord Ieman Rengerssen Telle en Cornelis Meeus z., ... <fiche C2-034, C2-035>

RAZE 3851c, f81v/1, 1 dec [1596], Jan Oberts z. molenaer verlijdt aan Diericxken Claes dr., wedue wijlen Corn. Henricx z. Vogelaer, de somme van £138 vls. ter cause van geleend geld; onderpand: de naargeschreven partijen van meede te velde, “zoo wel dat daeruut gedolven als gereet sal worden, waer tzelve soude moegen bevonden t sij op t velt, in stove oft elders”, te weten, een gemet “ouwe” meede, liggende in t Houtvate bevanck in Vagers land, ibidem nog 400 r. daaronder een half gemet meede van drie jaar, en de rest jonger, en nog 1½ gem. jonge meede aan de “straetwech” in t Bagijnen Roeffoele bevanck in t land van Anthonis Hermanssen Hubert, [toegevoegd: daarenboven nog zijn huis met gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, en molen mitsgaders huis, staande op de Suyt Selcke] ... <fiche C2-035>

RAZE 3851c, f81v/2, [1 dec 1596], Arent Henricx z. scrijnwercker verlijdt aan Joris Pieters z., onse medebroeder in Wette, de somme van £46.15.10 ter :|: cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, daar hij jegenwoordig in woont, ... <fiche C2-035>

RAZE 3851c, f82/1, 8 dec [15]96, Jan Henricx z. karreman verlijdt aan Jacob Pieters z. Mogge cum suis de somme van £13 ter cause van verschoten penningen, bij dezelve voor hem comparant “gedeboursseert” in t kopen van een wagen met twee paarden, twaalf zakken, en voorts “t zwepes gevolch”, “omme t schamel costken te winnen”, “tot sijnes comparants hoochlijcx bedancken”; onderpand: deze paard en wagen etc., ... <fiche C2-035>

RAZE 3851c, f82v/1, [8 dec 1596], Adriaen Marinis z. wever verlijdt aan Jacques de Vriese de somme van £13.3.4 ter cause van zeker [doorgehaald: verkregen recht tot laste van hem comparant als borge voor Claes Thonis z. tot Haamstede; vervangen in de marge door: geliquideerde en afgerekende schuld]; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, ... <fiche C2-036>

RAZE 3851c, f82v/2, 9 dec [15]96, Dingman Yemanssen schipper verlijdt aan Corn. Dingmans z., zijn zoon, de somme van £156.0.3.12 vls. en dat in volle betalinge van t slot van des comparants rekening, op 6 dec. lestleden ter weeskamer van Vlissingen gedaan; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, mitsgaders zijn pannekeete, staande ontrent de Noort­selcke, ... <fiche C2-036>

RAZE 3851c, f83/1, 10 dec 1596, Mels Corn. vischer belijde schuldig te zijn aan Abram Jansse Tack timmerman de somme van £10.6.8 vls. ter cause van arbeidsloon en geleverde materialen aan zijn comparants huis, staande [in Zierikzee] op Ste Joosmeet105; onderpand: dit huis. <fiche C2-036>

RAZE 3851c, f83/2, 11 dec [15]96, Frans Adriaens z. metser verlijdt getransporteerd te hebben aan Willem Janssen schipper een schepenen waarschipbrief en briefs recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op den Huenaersdijck [= Heunaersdijck], zonder commer van erfpacht, ... <fiche C2-036>

RAZE 3851c, f83/3, 12 dec [15]96, Willem Janssen schipper verlijdt aan Frans Adriaenssen metser de somme van £145.16.8 over de koop van een huis, erve en gevolge, [zie vorige acte] ... <fiche C2-036, C2-037>

RAZE 3851c, f83v/1, [12 dec 1596], Pieter Wouters z. craemer verlijdt aan Jan Rochus z. stierman de somme van £116 over de koop van een vierde part van een vischboot, genaamd “de Swaene”, metten selven gemeen, ... <fiche C2-037>

RAZE 3851c, f83v/2, [12 dec 1596], 106Corn. Jacobs z. Fleeuweelenooge [lees: Fluwelenooge] en Jacob Pieters z. cuper, beide, met gezamenderhand, verlijden aan Jan Rochus z. stierman de somme van £93.15.0 over de koop van een vierde part van een vischboot, genaamd “de Zwaene”, ... <fiche C2-037>

RAZE 3851c, f84/1, 13 dec [15]96, Thomas Anthonis z. Bouman verlijdt getransporteerd te hebben aan Ocker Jan Anthonis z. een stucxken land, genaamd “het Stoeff hoff”, groot 2 gem. 110 r., luttel min oft meer, liggende [bij Zierikzee] buiten de Nobelpoorte in t Welle bevanck aan de houwer en de “grachtwech”, binnen deze landgemerken, oost af Lievin Ruyte, zuid de “grachtwech”, west de houwer, en noord Corn. Stevins z. Cooper, en dat omme de somme van £24 eens; hij comparant mag t vers. land nog lossen binnen de tijd van negen jaar met gelijke £24, boven de jaarlijkse pacht van £2, verschijnende Martini [dage], ... <fiche C2-037>

RAZE 3851c, f84/2, [13 dec 1596], Jacob Janssen stadtbode verlijdt verkocht te hebben aan Paschier Andriessen een huisken met zijn gevolge, bij gedooge van “mijn heeren tresoorieren” getimmerd op t “stadts arffve” [in Zierikzee] t eynden de Lange Nobelstraete, aan de muren van t vervallen clooster vande Drye Coninghen, binnen deze landgemerken, oost en noord af deselve :|: muren, zuid en west sheeren straete, vrij van erfpacht, ..., gelijk hij comparant tselve [tot] nog toe bezeten en gebruikt heeft, ... <fiche C2-037, C2-038>

RAZE 3851c, f84v/1, [13 dec 1596], Marinis Pieters z. schoemaecker belijde verkocht te hebben aan Ieman Rengers z. Telle de somme van 2 car.gld. erfelijke rente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] tuschen Beddeweech, binnen deze landgemerken, oost Corn. Diericx z. smit, zuid Pieter Malebrancke, west de vroone, en noord de straete, verschijnende telken 13 dec., 1597 t eerste jaar, aflosbaar met de somme van 28 gld., die hij nu daarvoor bekende ontvangen te hebben. <fiche C2-038>

RAZE 3851c, f85/1, 19 dec [15]96, Jacques van Hulssen brouwer verlijdt aan Arnout de Maecker brouwer de somme van £63.10.0 “over den coop ende overnemen van alle t brougewant, soo hout, ijser als coperwerck, ende anders (mitsgaders de materialen dienende omme te brouwen)”, liggende jegenwoordig in de brouwerie binnen deser stede [Zierikzee], den voorn. de Maeckere aankomende, de tonnen alleen uitgezonderd, ... <fiche C2-038>

RAZE 3851c, f85/2, 23 dec 1596, Vrouwelyn Willem Symons dr., geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde schuldig te zijn aan Geleyn Jansse in “de Raeve” tot Middelburg de somme van £37.5.0 ter cause van geliquideerde schuld, te betalen binnen 4 maanden; indien Geleyn Jansse of zijn gemachtigde om betaling te krijgen naar Zierikzee moet komen, dan komt dat tot haar laste tot 5 s. daags, en 3 s. 4 g. voor de armen daags; ... <fiche C2-038, C2-039>

RAZE 3851c, f85v/1, [23 dec 1596], Willem Pieterssen Soete, wonende tot Elkerzee, verlijdt aan Job Henricx z. Mulock sciptimmerman de somme van 28 gld. over de koop van een “lantscuyte”107 met alle t gevolge van dien, ... <fiche C2-039>

RAZE 3851c, f85v/2, 24 dec [15]96, Jacob Claes z. schipper weert in “den Engel” verlijdt aan Jan Rochus z. stierman de somme van £50 vls. over de koop van een achtste part van een vischboot, ... <fiche C2-039>

RAZE 3851c, f86/1, 27 dec 1596, Lenert Maerts z. Byl [doorgehaald: stierman] visscher verlijdt aan Jan Jansse Baeck ketelaer de somme van £16.13.4 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieupoorte aan de oostzijde van de straete (t welk hij comparant verklaart niet hoger belast te zijn dan met £6.10.0 op paijementen van £2.10.0 sjaars over de reste van de kooppenningen) ... <fiche C2-039>

RAZE 3851c, f86/2, 30 dec [15]96, Jan Corn. Domis z. stierman belijde getransporteerd te hebben aan Pieter Anthonis Pieters z. een schepenen rentebrief en briefs recht, sprekende tot laste van Job Jans z. Blanckert, gaande uit zijn twee huizen, waarvan het ene staat [in Zierikzee] in t Groendal en het ander bij Poppens­cappelle, met de inhoud van 24 s. erfelijke losrente sjaars, verschijnende telken 1 aug., met alle de verlopen van dien, ... <fiche C2-039>

RAZE 3851c, f86v/1, [30 dec 1596], Jan Jansse backer transporteert aan Pieter Corn. van Borrendamme twee schepenen brieven en brieven recht, van welke d eene een rentebrief is, sprekende tot laste van Adriaen Pieters z. Brabander met de inhoud van 7 s. 8 g. vls. erfelijke losrente sjaars, gaande uit zeker erf, gelegen op Knokers hil op den Heunaersdyck [bij Zierikzee] , verschijnende telken St Jansmisse, en de andere een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Pieter Adriaens z. Ketelaer met de inhoud van £10 vls. op paijementen van £2 sjaars, verschijnende telken Pasen, ... <fiche C2-040>

Nota bene.
De klerk springt bij het nummeren van f86 naar f89. Er lijken geen bladen te ontbreken.

RAZE 3851c, f89/1, 2 jan 1597, compareerden Adriane Jan Cabelliaus weduwe ter eenre, en Lysbeth Corn. dr. wedue Lieven Jansse heerde, ter andere zijde, geassisteerd met Anthonis van Cappelle en Adriaen Hermansse als hun respective gekoren voogden in desen; verklaarden met elkaar geaccordeerd te zijn, dat de zelve Adriane Cabeliaus haarzelf “bestaet” en de voors. Lysbeth Corn. dezelve Adriane, haar moye, aangenomen heeft t onderhouden ... gedurende haar leven, en na haar dood “eerlijcken ter aerden te doen naer behooren” op haar kosten, waarvoor dezelve Adriane Cabeliaus, als in betaling van tgeen zij aan deselve Lijsbeth ten achteren is, soo van verschoten penningen tot restauratie van haar huisken, staande [in Zierikzee] in t Groote slop als tot haar onderhoud, mitsgaders gedaen(?) penningen en goeden, bedragende tot een merkelijke somme, [geeft, en108] deselve Lysbeth Cornelis dr. terstond aanvaarden, hebben en behouden zal, desselfs Adriane Cabeliaus huisken, erve en gevolge, staande in t Groote slop, met alle andere goederen; dit alles blijft onderpand voor de vers. “onderhoudenisse”; indien de voorn. Lysbeth eerder sterft, dan zullen haar kinderen of erfgenamen gehouden zijn dit vers. onderhoud te continueren, ... <fiche C2-040>

RAZE 3851c, f89v/1, [2 jan 1597], Jasper Jacobssen vischer verlijdt getransporteerd te hebben aan Willem Marinis z. vischer de zeven waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op St Joosmeet, met 2 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, niet jegenstaande dat de leste waerschippe “mentionneert” van vrij van erfpacht, ... <fiche C2-041>

RAZE 3851c, f89v/2, 3 jan [15]97, Willem Marinis z. vischer verlijdt aan Jasper Jacobs z. visser de somme van £79.13.4 over de koop van een huis, erve en gevolge, [zie vorige acte] ... <fiche C2-041>

RAZE 3851c, f89v/3, 4 jan 1597, Aert Pieters z. arbeyder als getrout hebbende Barbel Henrick Henricx de bierdragers dochter geseijt Prince, belijdt aangenomen te hebben Nelle Cornelis dr. wedue wijlen Henrick Henricx z. de bierdragers wedue109 geseijt Prince, zijn schoonmoeder, :|: ter eenre, en deselve Nelle Cornelis dr., geassisteerd met Engel Adriaensse Batenburger als in dezen haar gekoren voogd, belijde haarzelven “bestaet” te hebben aan deselve Aert Pieters z., haar “swaeger”110, ter andere zijde, voor welk onderhoud de vers. Aert Pieters z. zal hebben in vrijen eigendom d een helft van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vrije aan de oostzijde van de straete, tussen de huijsinge van Adriaen Thonis111 z. Spaingnaert van zuiden en de huijsinge van Frans Adriaensse metser van noorden in, met d een helft van de huisraad, d ander helft denselven Arent Pieters z. vanwege zijn voorn. huisvrouw als erfgename van Henrick Henricx z. Prince, haar vader, toekomende, mitsgaders nog haar kleren en juwelen, wanneer dezelve Nelle overleden zal zijn; beide helften blijven staan als onderpand; in geval Aerts huisvrouw voor haar moeder overlijdt, zal de vers. Aert Pieters z. gehouden zijn dit contract na te komen; ... <fiche C2-041>

RAZE 3851c, f90v/1, 9 jan 1597, Joris Jaspersse verlijdt verkocht te hebben aan Job Yemans z. een weije, groot 2 gem. 50 r., liggende in [doorgehaald: Scharlantsgors112; vervangen in de marge door:] Poortambacht in Symon Achter Voren bevanck, binnen deze landgemerken, oost af t wecken, zuid Cornelis [doorgehaald: Thomas wedue; bovengeschreven:] Stevins Cooper, west en noord Henrick Janssen Proual, ... <fiche C2-042>

RAZE 3851c, f90v/2, [9 jan 1597], Pieter Lievensse schipper en Cornelis Gillisse metser, beide, met gezamenderhand, verlijden aan Dierick Hermanssen van Hoorne [= Hoorn] de somme van £49.16.8 vls. van verschenen penningen van een schepenen waterbrief, waarvan St Martinsmisse lestleden verschenen waren 200 gld. en de rest113 St Martinsmisse 1595, dewelke penningen de vers. Dierick uit sonderlinge gratie geaccordeerd heeft, en zij comparanten beloofd hebben te betalen uiterlijk pinksteren 1597; onderpand: zeker huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] achter de vischmert, daar Pieter Lievensse jegenwoordig in woont, tussen de huijsinge van Hubrecht Yemanssen van oosten, en Jan Yemanssen heerde van westen in, ... <fiche C2-042>

RAZE 3851c, f91/1, 18 jan 1597, Livine114 Cornelis dr. transporteert en verkoopt aan Abraham Janssen Tack timmerman een erve met zijn gevolge, liggende [in Zierikzee] op St Joosmeet, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid Hubrecht de visscher, noord Adriaen de heerde, en de dilve west af, ... <fiche C2-042>

RAZE 3851c, f91/2, 22 jan 1597, Jan115 Lenert Jans tot Brouwershaven belijdt voldaan te zijn van Cornelie Yemans, zijn schoonmoeder, eertijds getrout gehad hebbende Lenert Janssen van Emelissen116, zijn vader saliger gedachte, zo van zijn vaderlijke als moederlijke successie, en laat haar verder de rest van de boedel, ... <fiche C2-042>

RAZE 3851c, f91/3, 23 jan 1597, Catharinken Henricx wedue, geassisteerd met Thomas Henricx z., haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, transporteert aan Andries Janssen blockmaecker een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Willem Lauris z. schipper en Adriaenken Pieters dr., eertijds zijn huisvrouw en nu zijn wedue, mitsgaders haar huijsinge, staande [in Zierikzee] voor de Nieubrugge, met de inhoud van £20 vls., hoewel dezelve brief meer inhoudt, t welk zij, comparante, remitteert tot profijte van deselve weduwe, en dat om de somme van £20 vls. die zij comparante bekende van de vers. Andries Janssen ontvangen te hebben, ... <fiche C2-042>

RAZE 3851c, f91v/1, 24 jan 1597, Ieman Rochus heerde vrijwaart mitsdesen Jason Janssen, onse medebroeder in Wette, mr Henricus Brant en Lievin Willems z. Schenck, en elk een in het bijzonder, van alsulken belofte en verbintenisse als zij gedaan hebben op heden tot behoeve van Maycken mr Lievins dr. ter somme van £18.13.4 van geleend geld, verschijnende 14 jan. [15]98; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op St Joosmeet, genaamd “de Bonten Hont”, ... <fiche C2-043>

RAZE 3851c, f91v/2, 24 jan 1597, Corn. Bomenee117 verlijdt verkocht te hebben aan Adriaen Jansse molenaer een ledige erve met zijn gevolge, liggende achter den vers. Bommenees spijcker, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, zuid af des voorn. Adriaen Janssen erve, west aan Geerit Thonis hof, oost en noord Pieter Corn. lyndrayers hof, ... <fiche C2-043>

RAZE 3851c, f92/1, 26 jan [15]97, Lysbeth Adriaen Poolvoets dr., geassisteerd met Corn. Poolvoet, haar broeder, als in dezen haar gekoren voogd, belijde schuldig te zijn aan Henrick Adriaenssen Bollaert de somme van £216.13.4 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] voor de Gasthuysbrugge aan de noordzijde van de haven, ... <fiche C2-043>

RAZE 3851c, f92/2, 24 jan 1597, Heyndrick Adriaenssen Bollaert verlijdt verkocht te hebben aan Lysbeth Adriaen Poolvoets dr. de acht schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, genaamd “de Maerskerff”, staande [in Zierikzee] voor de Gasthuysbrugge aan de noordzijde van de haven, ...; met erfpacht118; ... <fiche C2-043>

RAZE 3851c, f92v/1, 28 jan 1597, Catharina Willem Huge dr. geseyt Cattes Wille, als procuratie hebbend van Willem Huge, haar vader, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt aan Anthonie Corn. Rengers dr. de somme van £5.10.0 ter cause van geleend geld; onderpand: des vers. Willem Huges huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in t sHeer Arentslop, ... <fiche C2-044>

RAZE 3851c, f92v/2, [28 jan 1597], Pieter Joris z. als overman belijdt dat hij op verzoek van Cornelis Adriaen Huge z. als gasthuismeester deser stede openbaar heeft verkocht aan Corn. Yemanssen schipper een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vrije, ..., met sulken commer van erfpacht ..., en dat voor de somme van £104 vls. op paijementen van £4 sjaars, waarvoor de vers. Corn. Yemans een schepenen schuldbrief verleden heeft, ... <fiche C2-044>

RAZE 3851c, f92v/3, [28 jan 1597], Jan Jacobssen [toegevoegd: Smack] verkoopt aan Cornelis Janssen den Roon een vierde part in een “meestove, stamphuys ende stoeff hoff”, staande [bij Zierikzee] buiten de Suytwelle poorte, mitsgaders nog een vierde part in het weytken, “daer men overgaet als men vande korenmole naer de vers. meestove gaet”, ... <fiche C2-044>

RAZE 3851c, f93/1, 30 jan 1597, Cornelis Yemansse schipper verlijdt aan Cornelis Adriaen Huge z. als gasthuismeester deser stede, tot desselfs godtshuyse behoeve, de somme van £104 vls. over de koop van een huis, erve en gevolge, [zie acte f92v/2] ... <fiche C2-044>

RAZE 3851c, f93/2, [30 jan 1597], Cornelis Jansse den Roon verlijdt aan Jan Jacobse Smack de somme van £96.13.4 over de koop van een vierde part in een meestoof enz. [zie acte f92v/3] ... <fiche C2-044>

RAZE 3851c, f93/3, [30 jan 1597], Corn. Doense als getrout hebbende Commerken Willem Corn. dochter verkoopt aan Cornelis Thonissen buyre119 van Kerkwerve d een helft van 4 gem. wei- en korenland, liggende in Keutel bevanck in Kerkwerve, binnen deze landgemerken, oost en zuid de weg, west Jan Thonis Jacobssen, noord de weel en Job Jan Andriesse, nog d een helft van 2½ gem. korenland, liggende in Keutelhoele bevanck, binnen etc. [= deze landgemerken], oost Jan Anthonis z. de Jonge, zuid en west Ghysbrecht van Crompvliet, en noord Lenaert Coppelle, liggende al tesamen met Neelken Willem Corn. dr. gemeen, ... <fiche C2-044>

RAZE 3851c, f93/4, [30 jan 1597], Paschier Andriessen arrebeyder verlijdt aan Jacob Jansse stadtbode de somme van £5.16.8 over de koop van een huysken met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] t eynde de Lange Nobelstraete, ... <fiche C2-044>

RAZE 3851c, f93v/1, den lesten [= 31] jan 1597, Pieter Joris z. als overman belijdt, dat hij op verzoek van Anneken vanden Steene, wedue wijlen Henrick Hagels olyslager, uit kracht van een schepenen schuldbrief van 21 mei 1595, waarin t nabeschreven land ten onderpande staat, na drie zondagse geboden, en schepenen vonnis en ordonnantie, openbaar heeft verkocht aan Pieter Corn. z. van Borrendamme als meest daarom biedende, de twee nabeschreven partijen van land, liggende in Poortambacht, aankomende Jan Pieters z. Been, te weten 1½ gem. 95 r. land, liggende in t Vorsse bevanck en 2 gem. 70 r., liggende in Isewadde bevanck, ..., en dat om £24 tot hoofdsom en 10 s. 9 g. van rechtelijke onkosten, ... <fiche C2-045>

RAZE 3851c, f94/1, den naestlesten [= 30] jan [1597], Pieter Joris z. als overman120 belijde op verzoek van Lievin Sebastiaens z. Rute, onse medebroeder in Wette, als sequester gesteld in de goederen van Leyn Bartelmeeus z., bij hem gecedeerd tot profijt van zijn crediteuren, openbaar verkocht te hebben aan Leyn Cornelis z. een schuur, erve en haar gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weststrate, binnen deze landgemerken, oost af Henrick Michielssen, zuid de strate, west Niclaes Janssen Hubert, en noord de dilve, ... <fiche C2-045>

RAZE 3851c, f94/2, [30 jan 1597], Pieter Joris z. als overman bekent op verzoek van Lievin Sebastiaens z. Rute, onse medebroeder in Wette, als sequester in de goederen van Leyn Bartelmeeus z. [als in voorgaande acte], openbaar verkocht te hebben aan Jacob Lievinssen metser een schuur, erve en zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weststrate, naast de veste, binnen deze landgemerken, oost af Niclaes Janssen Hubert, zuid de strate, west de stadts veste, en noord [niet ingevuld], ... <fiche C2-045>

RAZE 3851c, f94v/1, den laetsten [= 31] jan 1597, Leyn Cornelis z. verlijdt Lievin Sebastiaens z. Rute als sequester in de gecedeerde goederen van Leyn Bartelmeeus z. tot profijte van de crediteuren de somme van £208 over de koop van een schuur, erve en haar gevolge, tussen de huijsinge van Henrick Michielssen van oosten, en de schuur van burchmr. Niclaes Jansse van zuiden in, ... [zie f94/1] <fiche C2-046>

RAZE 3851c, f94v/2, [31 jan 1597], Jacob Lievinssen metser verlijdt Lievin Rute als sequester in de gecedeerde goederen van Leyn Bartelmeeus z. tot profijte van de crediteuren, de somme van £99 over de koop van een schuur met haar gevolge, staande in de Weststrate, naast der stadts vesten, ... [zie f94/2] <fiche C2-046>

RAZE 3851c, f94v/3, 1 feb 1597, Maycken Jan de Grandes wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verlijdt aan Corn. Jacobssen Catte de somme van £12.12.8 over de levering van bieren, haar te danke geleverd; onderpand: haar “camer”, daar zij nu in woont, staande [in Zierikzee] op Huge­moreyts hoele, ... <fiche C2-046>

RAZE 3851c, f95/1, 3 feb 1597, Cornelis Seuye en Jacobmyne, zijn huisvr., geassisteerd met haar man [als in dezen haar gekoren voogd], en Abraham Corn. z. Seuye, haar zoon, elcx een voor al, belijden schuldig te zijn aan Jan Anthonis z. de Jonge de somme van 1000 car.gld. over de koop van 2 gem. 50 r. meede te velde, daarin dat de vers. Seuye zal gedogen, dat de voorn. Jan Anthonis z. zal mogen “plocken, roe uut roe”, liggende in Sonnemaer [= Zonnemaire] aan de “Boogaerwech”, gekomen van Jan Commer Heyne, die ze schoon moet houden de lopende zomer, voorts nog over de koop van zes quartieren “wit souts”, al tesamen ons te dancke geleverd, ...; onderpand: een weije, groot 8 gem. 10 r., die hij comparant zelfs gebruikt, gelegen aan “Schumders wech”, ... <fiche C2-046>

RAZE 3851c, f95/2, 5 feb 1597, Pieter Joris z. als overman verlijdt op verzoek van Lievin Sebastiaens z. Rute, onse medebroeder in Wette, als sequester in de gecedeerde goederen van Leyn Bartelmeeussen tot profijte van zijn crediteuren openbaar verkocht te hebben aan Bouwe Corn. z. een huis met een voorhuis, erve en zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weststraete, daar de vers. Leyn jegenwoordig in woont, [belast] met 30 s. erfelijke losrente sjaars, strekkende tot bevrijdinge van zekere moerweijen, liggende in Schouwen in t vierendeel van Kerkwerve, staande ten name van de vers. Leyn Bartelmeeussen, daar koper af es Pauwels de Vriese, ... <fiche C2-046>

RAZE 3851c, f95v/1, 6 feb [1597], Bouwe Corn. z. verkoopt Pauwels Jacobssen Vriesse als koper van zekere 13 gemet land, liggende in Kerkwerve in t bevanck “daer den Driest innelyt”, mitsgaders nog 3 gem. 57 r. moerweije, liggende in t bevanck “bewesten Stelckers wecht”, altesamen aan diverse partijen, staande ten name van Leyn Bartelmeeussen als ten name van Heyn Willem Rute, tot bevrijdinge van de jaarlijkse onkosten van dezelve landen, en verzekerdheid van de andere verkochte landen, denselve Leyn toebehoord hebbende, de somme van 30 s. vls. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weststraete, eertijds toebehoord hebbende Leyn Bartelmeeus vers., binnen deze landgemerken, oost af [niet ingevuld], zuid de strate, west Jan Janssen Hallinck, en noord de dilve, in den koop van welk huis hij comparant de vers. rente toebeloofd heeft, te betalen dezelve rente telken St Martinsmisse, 1597 t eerste jaar, te lossen met £21 vls, bedragende jegens den penninck 14, ... <fiche C2-047>

RAZE 3851c, f95v/2, [6 feb 1597], Bouwe Corn. verlijdt aan Lievin Sebastiaens z. Rute als sequester in de gecedeerde goederen van Leyn Bartelmeeus z. tot profijt van de crediteuren de somme van :|: £159 vls. over de koop van een huis, erve en zijn gevolge, ..., staande in de Weststraete121, [zie belendingen in vorige acte], ... <fiche C2-047>

RAZE 3851c, f96/1, [6 feb 1597], Lauris Lievin Huge belijdt hemselven “bestaet” te hebben aan Janneken Lauris, zijn dochter, [die,122] geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], belijdt aangenomen te hebben denselven Lauris, haar vader, te onderhouden ... “zoo lange hy Lauris alhier op der aerden leven sal”, waarvoor dezelve Janneken Lauris dr. zal hebben en profiteren de helft123 van den huijse, achterhuijse, erve en zijn gevolge, daar zij comparanten nu in wonen, staande [in Zierikzee] in St Janstraete, “zuytwaert” van de huijsinge van Gabriel Lambrechts, daarvan hem comparant komt d een helft, en de voorn. Janneken [marge: met haar susters en broeders], d ander helft was competerende, verbindende dezelve Janneken voor de vers. “onderhoudenisse” t voorn. half huis, mitsgaders nog haar gedeelte in de ander helft, ... <fiche C2-047>

RAZE 3851c, f96/2, [6 feb 1597], Jan Dionis z. Barlebos verkoopt aan Willem Corn. z. Cooper de nabeschreven partijen van land, liggende in Schouwen, in t vierendeel van Kerkwerve, te weten in t bevanck “vande verberrende hoffstede” 5 gem. 123(?124) r., in t bevanck “daer t Coolhuysken inne plach te stane” 1½ gem. 77 r., ibidem 2 gem. 22 r., in t bevanck van :|: “bewesten Ceutelwech” 1 gem. 27 r., in t Wanne bevanck 13 r. en in t Groote weel bevanck een half gemet 75 r., item in Poortambacht 120 r. korenland, liggende buiten de Suijthaven poorte, wesende de “hoftstede” van Lone Rommels, voet en duime gemeen met Ocker Janssen en Pieter Delinck125, en in t Westervierendeel in Flauwers moer een half gemet en 2 r. moerweije, staande ten name van Pieter vanden Velde, gekomen van Cornelie mr Franchois Gryps wedue, bedragende tsamen ter grootte van 12 gem. 9 r. ... <fiche C2-047, C2-048>

RAZE 3851c, f96v/1, [6 feb 1597], Pieter Lievinssen Delinck verkoopt aan Willem Corn. Cooper de nabeschreven partijen van land, liggende in t vierendeel van Kerkwerve in Schouwen, te weten in t bevanck “vande verborrende hoftstede” 2½ gem. 61 r., in t bevanck “daer t Coolhuysken plach te staene” 1 gem. 11 r., ibidem een half gemet 114 r., in t bevanck “bewesten Ceutelwecht” een half gemet 14 r., in t Wanne bevanck 6 r., in t bevanck “daer Nieuwerkercke meule inne plach te staene” 89 r., in t Groote weel bevanck 113 r., en in t bevanck “benoorden Nieuwerkerckse meule” een half gemet 17 r., item in Poortambacht 60 r. in de “hoftstede” van Lone Rommels buyten de Zuythaven poorte, en in Cattemeet bevanck 65 r., bedragende tsamen 6½ gem. 99 r., ... <fiche C2-048>

RAZE 3851c, f96v/2, 7 feb [15]97, Willem Cooper verlijdt aan Jan Dionys z. Barlebos de somme van £18.1.0 over de koop van zekere 12 gem. 9 r. land, [zie acte f96/2], ... <fiche C2-048>

RAZE 3851c, f97/1, [7 feb 1597], idem [= Willem Cooper] verlijdt aan Pieter Lievinssen Delinck de somme van £10.5.0 over de koop van zekere 6½ gem. 99 r. land [zie acte f96v/1], ... <fiche C2-048>

RAZE 3851c, f97/2, [7 feb 1597], Jan Corn. z. en Govert Cornelis z., gebroeders, scippers, als kopers, mitsgaders Jan vander Lisse als borge, alle drie, met gezamenderhand, verlijden aan Geerbrant Pieters z. van Hoorne [= Hoorn] de somme van 1181½ gld. over de koop van een creveelschip, groot ontrent 18 lasten, genaamd “den Haen”, hen te danke geleverd, ... <fiche C2-048>

RAZE 3851c, f97v/1, [7 feb 1597], [doorgehaald; marge: volgt hierna f107verso], Adriaen Maerts z., Queryn Rochus z. Weuyte en Cornelis Janssen Boy, alle drie met gezamenderhand, verlijden Isaack Aertssen en Cornelis Cornelis z. Avontuere, schiptimmerluyden, de somme van £141.13.4 vls. over de koop van een nieuwe vischboot, bij de voorn. schiptimmerluyden “uutten houte” opgemaakt, ... <fiche C2-049>

RAZE 3851c, f97v/2, 8 feb [15]97, Pieter Joris z. als overman verlijdt dat hij op verzoek van Lievin Sebastiaens z. Ruyte, schepen, als sequester in de gecedeerde goederen van Leyn Bartelmeeus z. tot profijte van diens crediteuren openbaar heeft verkocht aan Jacob Lievins metser een gemet 85 r. korenland, liggende in Poortambacht in Symen Achter vooren bevanck, binnen deze landgemerken, oost af Lievin Marinis erfgenamen, zuid Meeus Lievins erfgenamen, west de “heerwech”, en noord Jan Lievinssen Clerck, ... <fiche C2-049>

RAZE 3851c, f98/1, [8 feb 1597], idem ut supera [= Pieter Joris z. als overman verlijdt dat hij op verzoek van Lievin Sebastiaens z. Ruyte, schepen, als sequester in de gecedeerde goederen van Leyn Bartelmeeus z.] heeft verkocht aan Ocker Jan Anthonis z. de naargeschreven partijen van land, liggende in Poortambacht, te weten, eerst in Symen Achter vooren bevanck, 6 gem. preter 10 r. weije, met de last van 20 s. erfelijke [rente], losbaar den penninck 14, jaarlijks daaruit gaande, aankomende mr Jan Arondeaux, waarvan t jaar rente, vervallen in martio 96 tot laste van de koper verschenen is, en ook van t dijkgeschot en de gemeene rekeninge, te betalen voor de twee leste jaren van de jegenwoordige heventijt, zonder nochtans enige pacht van denselven lande te genieten, liggende binnen deze landgemerken, oost af Cornelie Thomas wedue, zuid de kinderen van Jan van Trouwe, west de “heerwech”, en noord Henrick Janssen Prouff al, nog in t Houtvate bevanck 2½ gem. 10 r. weije, binnen deze landgemerken, oost en zuid af de kinderen van Abraham Danielssen, west de weg, en noord Anthonis Herrents z., en voorts in Kiemen houcke bevanck 2 gem. 95 r. korenland, binnen deze landgemerken, oost en noord af Catherine Pous, zuid de dijk, en west de weg, ... <fiche C2-049>

RAZE 3851c, f98/2, [8 feb 1597], idem ut supera [= Pieter Joris z. als overman verlijdt dat hij op verzoek van Lievin Sebastiaens z. Ruyte, schepen, als sequester in de gecedeerde goederen van Leyn Bartelmeeus z.] heeft verkocht aan Philip Corn. deze naargeschreven partijen van land, liggende in Symen Achter vooren bevanck, en eerst, 2½ gem. preter 20 r. weije, binnen deze landgemerken, oost af Jacob Hoffers wedue en erfgenamen, zuid de kercke126, west Niclaes Willemssen, en noord de voorn. wedue en erfgenamen van Jacob Hoffer, nog 4 gem. 115 r. weije, binnen deze limiten, oost de kinderen :|: van Kerckwerve, zuid de wedue en erfgenamen van Jacob Hoffer, west Niclaes Willems z. en [noord?127] Niclaes Jan Hermanssen, en voorts een half gemet 20 r. weije, liggende aan t wecken, “mette kercke van Sinte Lievins Monster gemeene”, binnen deze landgemerken, oost af Jacob Hoffers wedue en erfgenamen, zuid de “heerwech”, west Corn. Janssen Vagers wedue en erfgenamen, en noord de voorn. Philip Corn. ... <fiche C2-049, C3-001>

arrow-up

Verder naar RAZE 3851c, fiche 3

Noten bij fiche 2

53Boven Corn. staat Rochus.

54Nog onzeker; vergelijk f15/1 en f138v/1.

55= kaats-luifel; hij, de speelman, heeft dus een overdekte kaatsbaan.

56Niet geheel zeker; indien de lezing correct is, dan zou het om een soort steunbalk kunnen gaan.

57Er stond eerst 10 juli.

58Er staat Wevenswelle straete!

59Er staat Adiaens.

60Dus op de keerzijde herhaald.

61Er stond i.p.v. 51 eerst 45.

62Er staat Weverwelle.

63Er stond eerst 21 juli, maar de 1 is doorgestreept.

64Er staat Adries.

65d.w.z. de gewassen te velde, als ook de reeds geoogste gewassen, opgeslagen in de schuur of op de zolder.

66Lees: onbetaelt.

67In acte f61/2 “van Diest” genoemd.

68Op de volgende bladzijde staat in de marge: volgt hierna fol. 67v.

69Bedoeld is natuurlijk “poorte”.

70Onduidelijk hoe deze afkorting uitgewerkt moet worden. Meestal is de vorm “Piedro” of “Pedro”.

71Lees: acte.

72Dus tweemaal “van”.

73Waarschijnlijk wordt hiermee een rijpaard bedoeld.

74Schrijffoutje; lees Adolph.

75Vermoedelijk is hier iets vergeten.

76Door de klerk vergeten.

77Het woord “gelde” is de klerk vergeten.

78= karreman.

79Hier niet goed te lezen; in eerdere acten: stael.

80= houtschoemaker. Mogelijk is de houtschoe een soort “trip”, een houten zool met een leren band of bovenstuk. Het feit, dat hij op Poppemeet woonde, waar ook andere leerbewerkers (schoenmakers) woonden, suggereert dat het niet om een volledig houten schoen (klomp) gaat; de interpretatie “oud schoemaker” als oude of voormalige schoemaker, zoals ik eerst dacht, lijkt me nu onwaarschijnlijk.

81Er staat: off.

82Dit staat niet in de acte, maar is kennelijk wel bedoeld.

83Lees: visser.

84Lees: cleermaecker.

85Laatste letter onzeker.

86Mogelijk is deze “s” doorgestreept.

87Na “ver” staat “ch”, maar deze klerk maakt wel meer foutjes.

88Staat later in deze tekst.

89Een “lijn” is 100 roeden.

90Door de klerk vergeten neer te schrijven.

91Nog onduidelijk. Wordt bedoeld “ruit”, of misschien “rand”?

92Zie ook de volgende acte. Niet geheel duidelijk is, waarom er twee schuldbrieven opgemaakt zijn, maar dat hangt misschien samen met de voorwaarden van de verkoping.

93Geen verdere aanduiding.

94Nog niet duidelijk; is dit de naam van een stuk land? Een “huijck” is een soort mantel.

95Vermoedelijk was deze ruimte bedoeld voor andere overdrachten van de la Palma, maar die staan verder in RAZE 3851b.

96De “t” in ponte is niet duidelijk, maar er kan nauwelijks iets anders staan. Volgens het WNT: TURFPONT: Zekere soort van plat turfschip. Vgl. turfpleit, -pot (I), -praam en -punt. Vermoedelijk is dit een zelfde soort schip, als de in RAZE 3851b, f271v/3, genoemde “veenpompe”.

97Vermoedelijk ontbreken hier enige woorden.

98Volgens het oorspronkelijke contract was hij immers reeds gehouden haar voor de helft te onderhouden.

99Deze datum wordt aan het slot vermeld.

100d.w.z. aan de perkamenten brief.

101De eerste “t” van “twintich” is vergeten.

102Er staat (slordige klerk) “Nieubruge”.

103Deze acte moet mogelijk ook, zoals de voorgaande, doorgehaald worden; vergelijk ook f106v.

104Er staat, net als in de vorige acte, “bruge”.

105Er stond eerst: “Ste Joos merct”.

106In de marge: Nota, dat hiervan gemaakt zijn twee brieven, elk voor de helft ende zijn gedeelte.

107WNT, onder SCHUIT: landschuit, beurtschip op het platteland

108Door mij hier tussengevoegd, omdat de zin hier niet helemaal loopt; de bedoeling is evenwel duidelijk.

109Er staat hier dus een keer te veel “wedue”.

110Hier dus weer in de betekenis van “schoonzoon”.

111Er stond eerst Thomas, maar dat is verbeterd in Thonis.

112Of eventueel Schaclantsgors; dat is vanwege de doorhaling niet goed te zien.

113Dus 100 gld.

114Er staat een “pootje” teveel, maar dat is waarschijnlijk een schrijffoutje.

115Jan is voor deze regel bijgeschreven.

116Of moet dit als Emelisse gelezen worden.

117Meestal geschreven als Bommenee.

118Bollaert belooft de commer af te doen, maar zonder de commer van erfpacht, hetgeen dus impliceert, dat er erfpacht op dit huis rust.

119Onduidelijk of ik dit als “achternaam” moet opvatten, of dat het hier “inwoner” betekent.

120Verborgen in het “bij stieringe van schepenen etc.”

121Er staat: Westraete.

122De acte is enigszins beknopt genoteerd.

123D.w.z de helft, die hem toekomt.

124Verbeterd; er stond eerst “dryendartich” waarvan “dartich” is doorgehaald; daarboven staat 23..

125De naam is hier afgekort tot “Del.”, maar blijkt uit andere acten.

126Zie hierna in deze acte; kennelijk eigendom van de kerk van St Lievins Monster.

127Is dit woordje hier vergeten?

arrow-up

separator

RAZE 3851c
Register van schepenacten Zierikzee 1596-1604, bewerkt door Huib J. Plankeel

fiche 3

RAZE 3851c, f98v/1, [8 feb 1597], idem ut supera [= Pieter Joris z. als overman verlijdt dat hij op verzoek van Lievin Sebastiaens z. Ruyte, schepen, als sequester in de gecedeerde goederen van Leyn Bartelmeeus z.] heeft verkocht aan Pauwels Jacobssen Vriese de nabeschreven partijen van land, liggende in Kerkwerve, en eerst, in t bevanck “bewesten Stelckers­wecht” 3 gem. preter 10 r. moerweije, gemeen met Corn. Lievinssen Werckendeth erfgenamen, binnen deze landgemerken, oost af Meeus Pier Maerts z., zuid af Mathijs Jans z., west af Rochus Hoffer, en noord af de “scheet” van Kerkwerve en Nieuwerkerke, nog in t selve bevanck 58 r., gemeen met Corn. Philips z. cum suis, nog in t bevanck “daer den Dryest inne ligt” 12½ gem. weije, en in t selve bevanck een half gemet vroone, tesamen 13 gem., binnen deze landgemerken, oost af de “heerwecht”, zuid Pieter Pieterssen Plas, west Willem Cooper, en noord Lievin Jeucht, en nog 9 r. moers als possesseur vande goede gemeten van Henrick Willem Rute, met de bate van 30 s. erfelijke rente sjaars, verzekerd op de huijsinge van Leyn Bartelmeeus z. vers., staande [in Zierikzee] in de Weststraete, volgende de constitutie brieven den vers. koper daarvan geleverd, ... <fiche C3-001>

RAZE 3851c, f98v/2, [8 feb 1597], idem qualitate vers. [= Pieter Joris z. als overman, op verzoek van Lievin Sebastiaens z. Ruyte, schepen, als sequester in de gecedeerde goederen van Leyn Bartelmeeus z.] verkoopt aan Willem Cornelis z. Cooper, eerst 130 r. korenland, liggende in t Bagynen bevanck, binnen [deze landgemerken], Rochus Hoffer oost af, Jan Jacobssen Boye zuid af, de weg west af, en Job Willems z. noord af, en nog een half gemet 5 r. :|: liggende in t Weel bevanck t eynde den Coolwecht, binnen [deze landgemerken], oost af de “nieuwen wecht”, zuid aan Johan Hanneman, west Rochus Hoffer, en noord Jacob Stryp, ... <fiche C3-001>

RAZE 3851c, f99/1, [8 feb 1597], idem [= Pieter Joris z. als overman, op verzoek van Lievin Sebastiaens z. Ruyte, schepen, als sequester in de gecedeerde goederen van Leyn Bartelmeeus z.] verkoopt aan mr Quintin de Witte 3½ gem. 40 r. korenland, liggende in Poortambacht in Wackersdam bevanck, binnen [deze landgemerken], oost en zuid af Jan vander Lisse, west Rochus Hoffer, en noord Jan Wouterssen erfgenamen, ... <fiche C3-001>

RAZE 3851c, f99/2, [8 feb 1597], idem [= Pieter Joris z. als overman, op verzoek van Lievin Sebastiaens z. Ruyte, schepen, als sequester in de gecedeerde goederen van Leyn Bartelmeeus z.] verkoopt aan Pieter Lenaerts z. 1½ gem. weije, liggende in Kerkwerve in t bevanck “oost vanden Coolwecht”, binnen [deze landgemerken], oost en zuid af Rochus Lievin Engels z. erfgenamen, west af Pieter Lenaerts z. vers., en noord af de “Smallen wecht”, ... <fiche C3-001>

RAZE 3851c, f99/3, [8 feb 1597], idem qualitate vers. [= Pieter Joris z. als overman, op verzoek van Lievin Sebastiaens z. Ruyte, schepen, als sequester in de gecedeerde goederen van Leyn Bartelmeeus z.] verkoopt aan Ocker Jacobssen Boye 1 gem. 110 r. korenland, liggende in Poortambacht, in t Bagynen bevanck, binnen [deze landgemerken], oost af de kinderen van Kerckwerve, zuid de weg, west zwart Leenkens erfgenamen, en noord Rochus Hoffer, ... <fiche C3-001>

RAZE 3851c, f99/4, [8 feb 1597], idem [= Pieter Joris z. als overman, op verzoek van Lievin Sebastiaens z. Ruyte, schepen, als sequester in de gecedeerde goederen van Leyn Bartelmeeus z.] verkoopt aan Corn. Corn. Janssen geseyt den Blauwen 4½ gem. 5 r. weije, liggende in Kerkwerve, in t bevanck “vande verborrende hoffstede”, binnen [deze landgemerken], oost af Corn. Corn. z. Leuter, zuid de “heerwecht”, west af de “nieuwen wecht”, en noord af Aelliaen Jan Bot, ... <fiche C3-001>

RAZE 3851c, f99v, lege bladzijde <fiche C3-002>

RAZE 3851c, f100/1, 8 feb [15]97, Jan Corn., Govart Corn. z., gebroeders, en Geertruytken Corn. dr., geassisteerd met Jan Corn. z., haar broeder, als in dezen haar gekoren voogd, vrijwaren Johan vander Lisse van schade vanwege de borgtocht die hij gedaan heeft voor Jan en Govart Corn. z. gebroeders gedaan heeft ten behoeve van Geerbrant Pieters z. van Hoorne [= Hoorn], ter somme van 1181½ gld. over de koop van een “creveelscip”, genaamd “den Haen”, ...; onderpand: soo t vers. “creveelscip”, als des vers. Geertruytkens huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in St Jansstraete, ... <fiche C3-002>

RAZE 3851c, f100/2, [8 feb 1597], Geerbrant Pieters z. scipper van Hoorne vrijwaart Jan en Govart Corn. z. gebroeders en scippers der stede Zierikzee van eventuele lasten, die nog zouden mogen rusten op alsulken creveelschip, groot ontrent 18 lasten, genaamd “den Haen”, als hij :|: comparant aan hen heeft verkocht, ... <fiche C3-002, C3-003>

RAZE 3851c, f100v/1, 9 feb 1597, Pauwels Jacobs z. Vriese verlijdt aan Lievin Sebastiaens z. Rute als sequester in de gecedeerde goeden van Leyn Bartelmeeus z. tot behoef van zijn crediteuren de somme van £39 over de koop van 13 gem. land, liggende in Kerkwerve, in t bevanck “daer den Driest inne licht”, mitsgaders 3 gem. 57 r. moers, liggende “bewesten Stelckers wecht”, ... <fiche C3-003>

RAZE 3851c, f100v/2, [9 feb 1597], Philip Corn. z. verlijdt eadem [= Lievin Sebastiaens z. Rute als sequester in de gecedeerde goeden van Leyn Bartelmeeus z.] de somme van £251.0.8 over de koop van zekere 7 gem. 115 r. weije, de vers. Leyn toebehoord hebbende, liggende aan drie partijen in Symon Achter Voren bevanck, ... <fiche C3-003>

RAZE 3851c, f100v/3, [9 feb 1597], Cornelis Corn. Jansse jongen Blauwen verlijdt eadem [= Lievin Sebastiaens z. Rute als sequester in de gecedeerde goeden van Leyn Bartelmeeus z.] de somme van £19.3.11 over de koop van 4½ gem. 5 r. weije, liggende in t bevanck “van de Verborrende hoffstede”, in Kerkwerve, ... <fiche C3-003>

RAZE 3851c, f101/1, [9 feb 1597], Jacob Lievins z. metser verlijdt eadem [= Lievin Sebastiaens z. Rute als sequester in de gecedeerde goeden van Leyn Bartelmeeus z.] de somme van £44.18.0 over de koop van 1 gem. 85 r. korenland, liggende in Symon Achter Vooren bevanck ... <fiche C3-003>

RAZE 3851c, f101/2, [9 feb 1597], Willem Cooper verlijdt eadem [= Lievin Sebastiaens z. Rute als sequester in de gecedeerde goeden van Leyn Bartelmeeus z.] de somme van £23.14.8 over de koop van 130 r. korenland, liggende in t Bagijne bevanck, en een half gem. 5 r. weije, liggende in t Weelbevanck t eynden den Coolwecht, ... <fiche C3-003>

RAZE 3851c, f101/3, [9 feb 1597], mr Quintin de Witte verlijdt eadem [= Lievin Sebastiaens z. Rute als sequester in de gecedeerde goeden van Leyn Bartelmeeus z.] de somme van £183.1.3 over de koop van 3½ gem. 40 r. korenland, liggende in Wackersdam [bevanck], ... <fiche C3-003>

RAZE 3851c, f101/4, [9 feb 1597], Ocker Jan Anthonis z. verlijdt eadem [= Lievin Sebastiaens z. Rute als sequester in de gecedeerde goeden van Leyn Bartelmeeus z.] de somme van £352.16.0 over de koop van deze nabeschreven partijen land, te weten, 6 gem. preter 10 r. weije, liggende in Symon Achter Vooren bevanck, in t Houtvate bevanck 2 gem. 10 r. weije, en in Kiemenhoucke bevanck 2 gem. 95 r. korenland, ... <fiche C3-003>

RAZE 3851c, f101/5, [9 feb 1597], Ocker Jacobssen Boye verlijdt eadem [= Lievin Sebastiaens z. Rute als sequester in de gecedeerde goeden van Leyn Bartelmeeus z.] de somme van £47.16.8 over de koop van 1 gem. 110 r. korenland, liggende in t Bagynen bevanck, ... <fiche C3-003>

RAZE 3851c, f101v/1, [9 feb 1597], Pieter Lenaerts z. verlijdt eadem [= Lievin Sebastiaens z. Rute als sequester in de gecedeerde goeden van Leyn Bartelmeeus z.] de somme van £15.15.0 over de koop van 1½ gem. weije, liggende in Kerkwerve, in t bevanck “oost vanden Coolwecht”, ... <fiche C3-004>

RAZE 3851c, f101v/2, [9 feb 1597], Matheeus Mathyssen geseyt hertooch Matyas verlijdt aan Janneken Heijndricx wedue de somme van £3.13.4128 ter cause van geliquideerde schuld; onderpand: zijn comparants huysken, [doorgehaald: “daer hy innewoont”], staande [in Zierikzee] in sHeer Arentslop tussen de huijsinge van Aechte Jacobs wedue van zuiden in, en de huijsinge van Daniel Aelliaensen van noorden in, ... <fiche C3-004>

RAZE 3851c, f101v/3, 10 feb 1597, Pauwels Jacobs z. Vriese verlijdt, dat hij in de koop van zeker 13 gem. weije, liggende in Kerkwerve int bevanck “daer den Driest inneligt” en zekere 3 gem. 57 r. moer int bevanck “bewesten Stelckers wecht”, bij hem op de verkoopdag van de goeden van Leyn Bartelmeeussen van de overman dezer stede gekocht, tot bate en bevrijdinge van de jaarlijkse onkosten van dezelve moeren bedongen en ontvangen heeft een erfrente van 30 s. jaarlijks, losbaar den penninck 14, verschijnende telken St Martinsmisse, en dat hij oversulcx belooft en verzekerd heeft, en belooft en verzekert mits dezen brief, d onderwinders van alle die goede gemeten, den vers. Leyn toebehoord hebbende, van deselve moeren en lasten van dien te bevrijden, kosteloos en schadeloos te houden, ... <fiche C3-004>

RAZE 3851c, f102/1, [10 feb 1597], Ocker Jan Anthonis z. z. verlijdt, dat hij in de koop van zekere 6 gem. preter 10 r. weije, liggende in Symon Achter Vooren bevanck, bij hem op de verkoopdag van de goeden van Leyn Bartelmeeus z. van de overman gekocht, tot zijn last genomen heeft een erfelijke rente van 20 s. vls. jaarlijks, verschijnende telken in Martio, te lossen den penninck 14, aankomende mr Jan Arondeaux, waarvan het jaar rente, vervallen in Martio 96, al tot zijn last staat te betalen, ... <fiche C3-004>

RAZE 3851c, f102/2, [10 feb 1597], [doorgehaald: Pieter Cornelis z. Borrendamme; bovengeschreven:] Jan de Grave brouwer transporteert aan Anneken Henrick Hagels wedue een schepenen rentebrief en briefs recht, sprekende tot laste van Jan Oberts z. molenaer, met de inhoud van 10 s. vls. erfelijke losrente sjaars, gehypothekeerd op zekere gehele “mole, moelwerff, ende alle den gevolge vandien”, staande [bij Zierikzee] op de Noortselcke, verschijnende telken St Gillisdaege, ... <fiche C3-004>

RAZE 3851c, f102/3, 12 feb [15]97, Jacob Jansse stadtbode belijde getransporteerd te hebben aan Niclaes Pieters z. en Hans Waerseggers als Heylich [Geest129] meesters deser stede, tot desselfs Godtshuyse behoeve, een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstraete aan de westzijde van de straete, tussen de huijsinge van Prancke Corn. z. kousmaecker van zuiden, en mr Daniel Jacobs z. van noorden, en dat overmits de belofte, die dezelve Heylich geestmeesters [gedaan hebben] van t onderhouden in t selve weeshuis zijn comparants drie kinderen, daar moeder af was Helene Jans dr., zijn comparants overleden huisvrouwe, onder deze conditie, dat hij comparant :|: hetzelve huisken zal blijven bewonen “zijn leeffdaege lanck geduyrende”, mits dat hij het zal moeten blijven onderhouden en alle daarop vallende lasten zal moeten betalen. <fiche C3-004, C3-005>

RAZE 3851c, f102v/1, 18 feb 1597, Willem Dingmanssen metser verkoopt Anthonie Corn. Rengers dr. de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, [losbaar den penninck 14], dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, aan de noordzijde van de straete tussen de huijsinge van Hester Marinis wedue van oosten, en Pieter Janssen visscher van westen in, verschijnende telken vastenavond, 1598 t eerste jaar, en dat overmits de somme van £14 vls., die hij daarvoor van deselve Anthonie Corn. Rengers dr. bekende ontvangen te hebben, ... <fiche C3-005>

RAZE 3851c, f102v/2, [18 feb 1597], Jobwyff Seemans, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Witte Michiels z. metser de somme van £19 vls. ter cause van arbeidsloon en geleverde materialen, gedaan en geleverd aan haar comparants huis, staande [in Zierikzee] in t Groote slop, ... <fiche C3-005>

RAZE 3851c, f103/1, [18 feb 1597], Cornelis Jans z. cuyper als vader en voogd van zijn drie voorkinderen, erfgenamen van Willemken Claes Lenerts dr., met consent van weesmeesters, transporteert aan Cornelis Lenerts z. Harinckman een erfelijke losrente van £2 sjaars, begrepen in zekere rente van £24 vls. sjaars, sprekende tot laste van Jan Oberts z. molenaere, gehypothekeerd op zijn huis [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck en molen op de Suytselcke staande, de voorn. kinderen ten deel gevallen, ... <fiche C3-005>

RAZE 3851c, f103/2, [18 feb 1597], Lievin Jansse Bras verlijdt aan zijn zes kinderen, te weten Job Lievins z., Eeuwout Lievins z., Jan Lievinssen, Dingman Lievins z., Dingne Lievins dr. en Maycken Lievins dr., [tesamen] de somme van £24 vls. eens, te betalen uit de “gereetste goeden”, die hij nalaten zal; belooft hij daarenboven zijn drie “onuutgehijlaecte” kinderen, namelijk Dingman, oud 18 jaar, Dingne, oud ontrent 16 jaar, en Maycken, oud ontrent 13 jaar, te onderhouden, totdat elk van dien gekomen zal zijn tot huwelijcken state, en alsdan uit te zetten naar zijn staat, als een goed vader schuldig is te doen, en indien zij gedurende zijn leven nog geen uitzet ontvangen hebben, dan krijgen zij op dezelve conditie als voren elk £16.13.4 vls.; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande :|: [in Zierikzee] in St Domis straete ontrent het Lange Groendal, tussen de huijsinge van Job Lievins z. voorn. van oosten, en Lievin Jansse van westen in, en dit al overmits derselver zes kinderen moederlijke successie, die hij comparant daarvoor hebben en behouden zal, ... <fiche C3-005, C3-006>

RAZE 3851c, f103v/1, 20 feb 1597, Pieter Louisse lijnewever verlijdt aan Dierick Bartels z. de somme van £39.13.4 over de koop van een huijsken met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in den Hem, ... <fiche C3-006>

RAZE 3851c, f103v/2, 24 feb 1597, Frederick Thonis en Corn. Thonis z., gebroeders, vrijwaren Jan Cornelis z. Hose schipper van eventuele lasten rustend op alsulken helft van een heudeschip, groot “ontrent twee hondert Spaens sout”, genaamd “de Fortune”, als zij aan hem verkocht hebben, ... <fiche C3-006>

RAZE 3851c, f103v/3, [24 feb 1597], Jan Michiels z. Crakert, man en voogd sijnder huijsvrouwe, erfgename van Willemken Claes Lenaerts dr., transporteert aan Willem Ockers z., opperdijkgraaf sLants van Schouwen, een schepenen rentebrief en briefs recht, sprekende tot laste van Engelbrecht Yemanssen Harinckman, met de inhoud van 10 s. erfelijke losrente sjaars, :|: gehypothekeerd op een vierde part van zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, verschijnende telken Martini, ... <fiche C3-006>

RAZE 3851c, f104/1, 26 feb 1597, Hendrick van Thuyl, wonende tot Kerkwerve, verlijdt aan Rochus Hoffer de somme van £17.6.0 ter cause van afgerekende schuld, ...; onderpand: zeker half gemet 70 r. korenland, gelegen aan Mannekensdijck, ... <fiche C3-006>

RAZE 3851c, f104/2, 27 feb 1597, Maycken Corn. wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verklaart schuldig te zijn aan Neelken Jans, haar dochter, de somme van £52 eens, zo ter zake van 13 jaren “montcosten ende onderhoudenisse” van haar comparante, de betaling van diverse termijnen van haar comparantes huijsken en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vrije binnen deze landgemerken, Corn. Menooge zuid af, de strate oost af, Adriane Corne noord af, en de vroone west af, als van verschoten penningen in het nieu vertimmeren en repareren derselver, hierin bovendien nog begrepen al tgeen bij haar van wieven130 en spinnen (“twelck luttel es”, zo zij verklaarde) binnen middelertijd zou mogen geprofiteerd en ingebracht zijn, welke £52 de vers. Neelken zal mogen trekken uit de gereetste goederen, die zij na zal laten, stellende hiervoor als onderpand haar voorn. huijsken, welverstaande dat de vers. Neelken Jans gehouden zal zijn aan Maycken, haar zuster, te betalen de somme van £8, twelck bij haar moeder verschoten is, zo over de betalinge van de eerste dag, als de reparatie van t selve huijsken, ... <fiche C3-006>

RAZE 3851c, f104v/1, 1 mrt 1597, Pieter Joris z. als overman bekent op verzoek van Maycken Dionys z. geseyt Jan le Grande wedue openbaar verkocht te hebben aan Pieter van Putte groffsmit als meest daarom biedende een huis met een erve daarachteraan gelegen, ter lengte en breedte gelijk deselve jegenwoordelijck “aff geheynt” is, staande [in Zierikzee] op Vermycken hil, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de vers. Maycken Jan de Grande wedue met haren muur van haar “camer”, “in welcken muyr de cooper nyet en sal mogen comen oft breken dan met consente vande genen, die de selve camer volgen sal, dan hij sal vermogen de schoorsteen aff te breken indien hy voorder wilde timmeren”131, zuid de strate, west Sijme Jan Lenerts z. met zijn schuur, daarvan de koper gehouden blijft de goot te onderhouden, die tussen hen beiden ligt, en noord Jan Noutssen met zijn erve, daarvan de koper zal “de tuynen repareren ende onderhouden”, volgende de waerschippe, ... <fiche C3-007>

RAZE 3851c, f104v/2, 2 mrt 1597, Pieter van Putte groffsmit verlijdt aan Maycken Jan Dionys z. le Grande wedue de somme van £108.13.4 over de koop van een huis, erve en gevolge, [zie vorige acte] ... <fiche C3-007>

RAZE 3851c, f104v/3, 3 mrt 1597, Maycken Jan Dionys le Grandes wedue transporteert aan Adriaen Jans z. Dach, zo voor hemzelf als tot behoeve van al haar andere crediteuren, een schepenen schuldbrief en briefs recht, met de volle inhoud van £108.13.4, sprekende tot laste van Pieter van Putte groffsmit [zie vorige acte] ... <fiche C3-007>

RAZE 3851c, f105/1, 4 mrt 1597, Hubrecht Verbeke, wonende tot Bergen op den Zoom, transporteert aan Jacob Pieter Lodowycx z. cuper de bezegelde brief van decreet sHofs van Holland met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven op de hoek van het Cappelle straetken, binnen deze landgemerken, oost en zuid af Corn. Janssen Boij, west en noord sheeren strate, met 3 s. 4 g. erfpacht sjaars daaruit gaande, ... <fiche C3-007>

RAZE 3851c, f105/2, [4 mrt 1597], Corn. Corn. z. blockmaecker transporteert aan Hubrecht Verbeke tot Bergen op den Soom [= Bergen op Zoom] een schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende tot laste van Henrick Herrents z. schipper over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven op t “houcxken” van t Cappelle straetken, met de resterende inhoud van £125.13.4 op paijementen van £6 sjaars, ... <fiche C3-007>

RAZE 3851c, f105/3, [4 mrt 1597], Jacob Pieter Lodowycx z. cuper als onderwinder van zijn huis, staande aan de zuidzijde van de haven op de hoek van t Cappelle straetken, verlijdt aan Cornelis Janssen Boy de somme van 3 s. 4 g. erfpacht sjaars, gaande en gehypothekeerd op en uit t voorn. huis, verschijnende telken 4den martii, 1598 t eerste jaar tot behoef als boven, en dat eeuwig, volgende de oude erfpachtbrief van den 4den martii 1555, ... <fiche C3-007>

RAZE 3851c, f105v/1, [4 mrt 1597], Leenken Joos Diericx wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle etc. [= als in dezen haar gekoren voogd], transporteert aan Jan Davits z. molenaer de zes schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op sHeer Domis dam, met 10 g. vls. erfpacht sjaars daaruit gaande ... <fiche C3-008>

RAZE 3851c, f105v/2, 5 mrt 1597, Jacob Pieter Lodowijcx z. cuper verlijdt aan [doorgehaald: Hubrecht132] Jan Hubrechts z., appretiateur tot Bergen op den Zoom [= Bergen op Zoom], de somme van £208.13.4 over de koop van zeker huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven op de hoek van t Cappelle straetken, hem te danke geleverd, ... <fiche C3-008>

RAZE 3851c, f105v/3, [5 mrt 1597], idem [= Jacob Pieter Lodowijcx z. cuper] verlijdt aan Cornelis Corn. z. blockmaecker de somme van £88 vls. in vernietinge van voorgaande schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Henrick Herrentssen over de koop van een huis en zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op de zuidzijde van de haven, t welk hij comparant van Hubrecht vander Beke, tselve bij decreet vanden Hove van Hollant verkregen hebbende, gekocht heeft, ... <fiche C3-008>

RAZE 3851c, f106/1, [5 mrt 1597], Jan Davits z. molenaer verlijdt aan Leenken Joos Diericx wedue de somme van £175 vls. over de koop van een huis, erve en gevolge, [zie f105v/1] ... <fiche C3-008>

RAZE 3851c, f106/2, [5 mrt 1597], Witte Pauwels z. metser belooft Jan Franchois z. backer, onderwinder van alsulken hof met gevolge, liggende [in Zierikzee] in de Kintstraete, als hij comparant vorig jaar [15]96 aan Jan Franchois z. verkocht heeft, te vrijwaren, nu en ten eeuwige dage, van alsulken erfpacht van 2 s. sjaars, met de onbetaalde “verloopen” vandien, als er uit t selve hof gaat, verbindende daartoe zijn comparants hof met gevolge, daaraan gelegen, ... <fiche C3-008>

RAZE 3851c, f106/3, [5 mrt 1597], Ieman Lenertssen z. Harinckman verlijdt aan Dierick Bartels z. de somme van £13.15.0 ter oorzake van geleend geld; onderpand: zijn comparants huis, erve [en gevolge], staande [in Zierikzee] op de Melckmarct, ... <fiche C3-008>

RAZE 3851c, f106v/1, 12 mrt [15]97, Adriaenken Willem Lauwe wedue, geassisteerd met Corn. Lievins z., haar cousijn, als in dezen haar gekoren voogd, Lenert Lauris z. en Jacobmynken Lievin de Vagers wedue, geassisteerd met denselven Lievin133, haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, alle drie met gezamenderhand, verkopen aan Andries Janssen blockmaecker de somme van 17 s. 6 g. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit desselfs Adriaenkens huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven over de Nieubrugge, binnen deze landgemerken, oost en noord sheeren straete, zuid Jan Bernardus, en west Lenert Lauris z. voors., en voorts op alle drie comparanten goeden enz., te betalen telken 26 septembris, 1597 t eerste jaar, en dat om de somme van £12.5.0 die zij comparanten daarvoor bekenden van Andries ontvangen te hebben, ..., en de vers. Adriaenken, geassisteerd als boven, beloofde de vers. Willem134 Lauris z. en Jacobmynken Lievin Vagers wedue, haar borgen, voor deze borgtocht te vrijwaren, gelijk ook de vers. [doorgehaald: Willem] Lenert Lauwers en Jacobmynken “in cas van beschaetheijt” beloofden elkander te garanderen pro rato, ... <fiche C3-009>

RAZE 3851c, f107/1, 15 mrt 1597, Amandt Davits z. en Maycken Davidt Amandts wedue, zijn moeder, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, beide, met gezamenderhand, verlijden aan Joris Pieters z., onze medebroeder in Wette, de somme van £138.14.2 vls. ter cause van geleend geld; onderpand: eerst haarl. comparanten beide huijsinge, erve en gevolge, daar zij resp. in wonen, [in Zierikzee], het eerste staande in de Potstraete en het ander in de Nieustrate, en daarenboven zekere twee schepenen schuldbrieven, de een sprekende op Lenaert Wisse schiptimmerman van date den 24 aug. 1594 en de ander op Jan Roelants z. schuytenaer, ... <fiche C3-009>

RAZE 3851c, f107/2, [15 mrt 1597], Corn. Soetemanssen transporteert aan Heleenken Dierick Werckendeths dochter, weduwe wijlen mr Adriaen Rubbens, vijf schepenen waarschipbrieven met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, met 20 s. erfelijke rente, te lossen den penninck 14, verschijnende telken 3den aprilis, in dezen koop besproken, ... <fiche C3-009>

RAZE 3851c, f107/3, [15 mrt 1597], Helena Dierick Werckendeths dr., wedue wijlen mr Adriaen Rubbens, geassisteerd met Barent Gast, haar zwager, :|: als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Corn. Soetemanssen de somme van £156.13.4 over koop van een huis [zie vorige acte], ... <fiche C3-009, C3-010>

RAZE 3851c, f107v/1, [15 mrt 1597], eadem [= Helena Dierick Werckendeths dr., wedue wijlen mr Adriaen Rubbens] verlijdt eidem [= Corn. Soetemanssen] de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstrate, binnen deze landgemerken, oost af Pieter Symessen metser, zuid de straete, west ende [niet ingevuld], en noord de vroone, ..., verschijnende telken 3den aprilis, 1598 t eerste jaar, en dit zoals besproken in t verkopen van tselve huis, ... <fiche C3-010>

RAZE 3851c, f107v/2, 18 mrt 1597, Adriaen Maerts z., Queryn Rochus z. Weuyte, Corn. Janssen Boy, Lievin Byl en Dingman Symonssen, alle vijf, met gezamenderhand, verlijden Isaack Aertssen en Cornelis Corn. z. Avontuere, schiptimmerluyden, de somme van £141.13.4135 over de koop van een nieuwe vischboot, bij de voorn. schiptimmerluyden “uutten houte” opgemaakt, ... <fiche C3-010>

RAZE 3851c, f108/1, 20 mrt 1597, Joris Dingmanssen t Visbeen verkoopt aan Corn. Maerts z. dycker de nabeschreven partijen land, te weten, eerst 7 gem. 100 r. weije, gelegen in t Vreemde bevanck in t Westervierendeel, binnen deze landgemerken, oost af een weije, genaamd “Cuijpweel”, zuid af de “heerwecht”, west af een weije, genaamd “Geetelgors”, en noord een weije, genaamd “Borsgors”, nog 3 gem. weije, gelegen in t Westervierendeel in t Zuijtkercke bevanck, binnen deze landgemerken, oost af de “heijninge”, zuid af Ieman Corn. z., west Engelbrecht Harinckman, en noord de “heerwecht”, makende tesamen 10 gem. 100 r. ... <fiche C3-010>

RAZE 3851c, f108/2, 21 mrt 1597, Corn. Maerts z. dycker verlijdt aan Joris Dingmanssen t Visbeen de somme van £33.6.8 over de koop van 10 gem. 100 r. weije [zie vorige acte], ... <fiche C3-010>

RAZE 3851c, f108/3, 22 mrt [15]97, Jan Jans z. backer, wonende tusschen Beddeweech136, verkoopt Corn. Lenerts z. Harinckman de somme van £2 vls. erfelijke losrente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op zijn twee huizen met haar gevolge [in Zierikzee] , d een staande tusschen Beddeweech, daar hij comparant nu in woont, binnen deze landgemerken, oost Pieter Diericx z. smidt, zuid het huis van de voorn. Jan, staande in de Clockstrate, west Willemyne Schaeps, noord sheeren straete, en het andere huis in de Clockstraete, oost van Ool Janssen Dach, zuid de voorn. Jan Janssen erve, en west sheeren straete, en noord de voorn. Willemijne Schaeps, ... de rente vervallende telken Pasen, 1598 t eerste jaar, :|: en dit voor de somme van £28 vls., die hij bekende ontvangen te hebben van de voorn. Harincman, ... <fiche C3-010, C3-011>

RAZE 3851c, f108v/1, 25 mrt 1597, Lievin Pieters z. visscher, jongman, oud ontrent 22 jaar, wonende jegenwoordig tot Embden, en Gillisken Pieters dr., zijn zuster, alhier woonachtig, geassisteerd met deselve Lieven, haar broeder, als in dezen haar gekoren voogd, beide gaande, staande, enz., overwegende dat Catharine Corn. dr., wedue wijlen Pieter Lievins z. karreman, haarl. moeder, na het overlijden van de vers. Pieter Lievinssen, haarl. vader, “egeen ofte zeer cleene middelen behouden hebbende van hen comparanten, als als doen noch zeer jonck wesende, t alimenteren ende op te bringen, haer comparanten nochtans met haeren suyren arbeyt ende groote sorchfuldicheyt opgevoet ende tot mannen ende vrouwen dege gebracht heeft” en om meer andere redenen, transporteren Catharine Corn. dr., haar moeder, de wederhelft van alsulken “steenen camer”, staande binnen deze stede [Zierikzee] in t Vrije, aan de oostzijde137 van de strate tussen de huijsinge van Ad... ...n Braber(?138) van zuiden, en Corn. Thonissen sleepmouwe van noorden in, waarvan Catharine, haar moeder, als achtergebleven wedue de ander helft competeert, ..., en omdat dat nog niet de kosten van hun onderhoud compenseert, dragen zij ook aan haar over alsulken goederen als de laatst stervende van hen beiden, komende te overlijden zonder kinderen na te laten, zal achterlaten, ... <fiche C3-011>

RAZE 3851c, f109/1, [25 mrt 1597], Pieter Claes vanden Abeele als eertijds getrout hebbende Maycken Lauris Michiels wedue transporteert aan Corn. Adriaens den Boer schipper de zes schepenen waarschipbrieven en twee uitspraakbrieven met de koop en eigendom van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] voor de Nieubrugge, met 6 s. 6 g. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche C3-011>

RAZE 3851c, f109/2, 26 mrt 1597, Cornelis Adriaens den Boer schipper verlijdt aan Pieter Claes vanden Abeele de somme van £400.6.8 vls. over de koop van een huis, erve en gevolge, staande aan de noordzijde van de haven voor de Nieubrugge, [zie vorige acte] ... <fiche C3-011>

RAZE 3851c, f109/3, [26 mrt 1597], idem [= Cornelis Adriaens den Boer schipper] verlijdt aan Prancke Corn. z. kousmaecker als getrout hebbende Jacobmynken Lauris Michiels dr. de somme van £58.6.8 over de koop van een huis en gevolge, staande aan de noordzijde van de haven, ... <fiche C3-011>

RAZE 3851c, f109/4, 27 mrt 1597, Jan Davits z. molenaer verlijdt aan Pieter Logiers z. de somme van £25 vls. ter cause van geleend geld; :|: onderpand: zijn “halff corenmole” met haar gevolge, staande [in Zierikzee] t eijnden t Vrije, mitsgaders zijn huis, staande op sHeer Domisdam, ... <fiche C3-011, C3-012>

RAZE 3851c, f109v/1, 1 apr 1597, Lodowyck Janssen cleermaecker verlijdt aan Cornelis Adriaens z. Candeel de somme van £10.10.0 over de koop van d een helft van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] bij de Barnaditen, ... <fiche C3-012>

RAZE 3851c, f109v/2, [1 apr 1597], idem [= Lodowyck Janssen cleermaecker] verlijdt aan Leendert Cornelis jongen Candeel gelijke somme [zie vorige acte], over de koop van d ander helft van tselve huis, ... <fiche C3-012>

RAZE 3851c, f109v/3, 1 apr [1597], Symon van Overvelt verlijdt aan Job Henricx schiptimmerman de somme van £7.5.0 over de koop van hout; onderpand: zijn huijsken daar hij nu in woont, staande [bij Zierikzee] op de Vischersdijck, “ontrent de Selcke in Cattenhaeges bevanck”, ... <fiche C3-012>

RAZE 3851c, f109v/4, [1 apr 1597], Maycken Corn. Willem Davits dr., geassisteerd met Anthonis van Cappelle als [in dezen haar gekoren voogd], verlijdt aan Jan Cornelis Willem Davits z., haar broeder, de somme van £9.8.0 ter cause van gelijke somme, die hij voor haar belooft heeft te betalen; :|: onderpand: zeker ledige erve, liggende achter haar comparantes huijsinge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, daar zij jegenwoordig in woont, “rayende vande spycker totten anderen rechten muijr over de vroone”, ... <fiche C3-012>

RAZE 3851c, f110/1, [1 apr 1597], Jan Anthonis z. de Jonge verkoopt aan Seger Willems Brabander een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op den Appelmart, genaamd “Jaffa”, binnen [deze landgemerken], oost af Jacob van Bossuyse, zuid St Thomas strate, west Pieter t Vel, en noord d Appelmart, ... <fiche C3-012>

RAZE 3851c, f110/2, 2 apr [15]97, Seger Willems Brabander verlijdt aan Jan Anthonis z. de Jonge de somme van £566.13.4 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande op den Appelmarct, [zie vorige acte] ... <fiche C3-012>

RAZE 3851c, f110/3, 2 apr [1597], Lievin Jacobs z. van Bossuyse transporteert aan Adriaen Segers z. scrynwercker de zes schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, genaamd “den Passer”, vrij van erfpacht, ... <fiche C3-012>

RAZE 3851c, f110/4, 3 apr [15]97, Adriaen Segers schrynwercker verlijdt aan Lieven van Bossuyse de somme van £321.6.8 vls. over de koop van een huis, staande in de Middelstrate, en dat boven zekere 10 of 11 pond, staande tot laste vanden selven huijse, te betalen met £1 sjaars telken Pasen, die hij comparant tot zijn last neemt, [zie vorige acte] ... <fiche C3-012>

RAZE 3851c, f110v/1, 11 apr [15]97, Michiel Crynsse Loosquant metser verkoopt aan de gemeene crediteuren van Seger Adriaens z. timmerman de somme van £3.8.9.12 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, binnen deze landgemerken, oost af Cornelie Jacobs, zuid de vroone, west Job Lievins z., en noord de strate, te betalen telken Bamisse, 1597 t eerste jaar, en dat voor de somme van £48.3.4 vls. daarvoren hij comparant d “erffve” van denselven huijse van mijn heeren tresoirieren deser stede bij octrooij ingekocht heeft, ... <fiche C3-013>

RAZE 3851c, f110v/2, 12 apr [15]97, Lauris Maerts z. visscher verlijdt Lijsbeth Jobs de somme van £150 vls., boven zekere £20, die hij comparant tot zijn last neemt te betalen achtervolgende139 de oude brieven, over de koop van een huis, staande [in Zierikzee] in t sHeer Arentslop, ... [zie ook acte f112/3] <fiche C3-013>

RAZE 3851c, f110v/3, 13 apr [15]97, Ieman Rengers z. Telle transporteert aan Matheeus Jacobs z. Cocq een schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende tot laste van sr Cornelis Fannius, bailliu van Dreyscher [= Dreischor], ter cause van de koop van een achtste part in een “meede stove, stamphuys”, en alle de gevolge vandien, aldaar staande, met de resterende inhoud van £200 vls. ... <fiche C3-013>

RAZE 3851c, f111/1, 13 apr [15]97, Pieter Janssen van Herentals timmerman verlijdt aan Lievin Janssen houtvercooper de somme van £21 over de koop van hout; onderpand: zijn comparants huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstrate, “mettet selve hout gemaect”, tussen de huijsinge van Pieter Janssen van zuiden, en Syme Buysse van noorden in, ... <fiche C3-013>

RAZE 3851c, f111/2, 14 apr [15]97, Pieter Jans z. van Herentals huystimmerman verkoopt aan Willem Claessen visscher een huis, erve en gevolge, staande in de Venckelstrate, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid hij comparant, west de vroone, en noord Syme Corn. z. Buysse, met 20 s. losrente sjaars, losbaar den penninck 14, in denselven koop bedongen, “by hem comparant tselve huys nieu uutten houte ende steene opgemaect zynde”, ... <fiche C3-013>

RAZE 3851c, f111/3, 15 apr [15]97, Willem Claes z. visscher verlijdt aan Pieter Jans z. van Herentals timmerman de somme van £165.6.8 over de koop van een huis, erve en gevolge, [zie vorige acte] ... <fiche C3-013>

RAZE 3851c, f111v/1, [15 apr 1597], Willem Claes z. visscher verkoopt aan Pieter Janssen van Herentals huystimmerman de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis [zie acte f111/2], te betalen telken meijedaege, ... <fiche C3-014>

RAZE 3851c, f111v/2, 14 apr [15]97, Pieter Jans z. van Herentals huystimmerman verlijdt aan Adriaen Lievins z. metselaer de somme van £40.10.0 ter cause van arbeidsloon en geleverde materialen, gedaan en geleverd aan zeker huis, staande in de Venckelstrate, [zie acte f111/2], ... <fiche C3-014>

RAZE 3851c, f111v/3, 15 apr [15]97, Cornelis Gillis z. Goesman verkoopt aan Cornelis Jans z. visscher een huis, erve en gevolge, bij hem opgemaakt, staande [in Zierikzee] in sHeer Arentslop, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid Corn. Adriaens z. Boer, west de vroone, en noord hij comparant, met de last van 20 s. sjaars rente, losbaar den penninck 14, met het onderhoud van half de gote, liggende tussen dit huis en t huis van Corn. Adriaens z. voorn., mitsgaders van half de muur, daar de voorn. gote :|: op ligt, mits genietende t water half en half, met ook het onderhoud van de helft van de “thuynen” half en half ter wederzijden, ... <fiche C3-014>

RAZE 3851c, f112/1, 16 apr [15]97, Cornelis Jans z. visscher verlijdt aan Cornelis Gillis z. Goesman metser de somme van £91.13.4 over de koop van een huis, erve en gevolge, [zie vorige acte] ... <fiche C3-014>

RAZE 3851c, f112/2, [16 apr 1597], idem [= Cornelis Jans z. visscher] verkoopt aan eidem [= Cornelis Gillis z. Goesman metser] de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, [losbaar den penninck 14140], dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, staande [in Zierikzee] in sHeer Arentslop, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid de huijsinge van Cornelis den Boer, noord af Cornelis Gillis z. voorn., west de vroone, te betalen telken lichtmisse, 1598 t eerste jaar, zoals in de koop bedongen, ... <fiche C3-014>

RAZE 3851c, f112/3, [16 apr 1597], Lysbeth Jobs dr. wedue wijlen Frans Pieters z. coggeman, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], transporteert aan Lauris Maerts z. visscher de drie schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in sHeer Arentslop, met 10 s. vls. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, “werdt vande eene guldden nijet geeyst dat sal de coopers prouffit zyn”, ... <fiche C3-014>

RAZE 3851c, f112/4, [16 apr 1597], Joris Jaspersse verlijdt voldaan te zijn van alsulken lossinge, als hij comparant gehad heeft aan zekere partijen van land, bij hem comparant eertijds verkocht aan Ocker Jan Anthonis z. en opgedragen bij waerschippe van den 29 martii 1590, te weten van 4 gem. weiland, liggende in Poortambacht aan “Werckendeths weechken” in t Bagyne Rafoele bevanck, en nog :|: 5½ gem. weiland liggende in Kerkwerve “tusschen den smallen ende crommen wecht”, genaamd “de Schansse”, renuncierende de lossing vers. en alle recht en actie dat hij daaraan heeft gehad, ... <fiche C3-014, C3-015>

RAZE 3851c, f112v/1, 19 apr [15]97, Marinis Cornelis [bovengeschreven141: Jacobssen] z. Cater bekent dat d een helft van den huijse, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Melckmart, daar hij comparant jegenwoordig in woont, is competerende zijn drie kinderen, daar moeder af was Thoonken Yemans dochter, zijn overleden huisvrouwe, als namentlijk Neelken Marinis dr. getrout hebbende Arent Diericx z. schrynwercker, Willemken Marinis dr. en Maycken Marinis dr., bij equale portie, als daarin bij den overlijden van de vers. hare moeder, gestorven in den jare 159?142, aanbestorven zijnde, bekende voorts dat dezelve zijne kinderen d een helft van de schulden, bij haar moeder nagelaten, aan de crediteuren voldaan en betaald heeft [sic], dat ook de vers. kinderen ter cause van denselven helft van de huijse nooit koop, uitkoop nog enige voorwaarde met hem gedaan, noch gemaakt hebben gehad, ... <fiche C3-015>

RAZE 3851c, f112v/2, 21 apr [15]97, Corstiaen Maerts z. stierman verlijdt aan coome Jan Heyne stierman de somme van £51.11.0 over reste van de koop van d een helft van een vischboot, genaamd “de Leeuw”, de ander helft met denselven Coome Jan en zijn dochter gemeen, ...; onderpand: zijn comparants huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Groote slop, ... <fiche C3-015>

RAZE 3851c, f113/1, [21 apr 1597], Anneken Adriaen de messemaeckers wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verkoopt aan Niclaes Janssen Blome molenaer, haar buurman, een ledige erve, liggende achter haar huis, staande [in Zierikzee] op Bagershil, oostwaart van desselfs Niclaesens huijsinge, lopende deselve erve zuid en noord, beginnende van de eerste “stecken”, staande noordwaart van desselfs comparants welle tot de dilve toe, neffens d erven van Cornelis de Clercq en Pauwels Joos z. stadtbode, beide oostwaart daaraf gelegen, vrij te bezitten van alle commeren, ... <fiche C3-015>

RAZE 3851c, f113/2, [21 apr 1597], Adriaen Willems z. Cock en Willem Pieters z. Cocq, beide, met gezamenderhand, verlijden aan Jaques Asseliers z. de somme van £11 vls. ter cause van afgerekende schuld; onderpand: zeker huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van t kerkhof, de voors. Willem Pieters z. Cock toekomende, ...; Adriaen Willems z. Cocq beloofde de voorn. Willem Pieters z., zijn vader, hiervan kosteloos en schadeloos te houden, ... <fiche C3-015>

RAZE 3851c, f113/3, 22 apr 1597, Stoffel Hose transporteert aan Andries Pieters z. tot Wormeer [= Wormer], een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Commer Jacobssen van St Martinsdyck [= St Maartensdijk], met de volle inhoud van £11, ... <fiche C3-015>

RAZE 3851c, f113/4, 17 apr [15]97143, Willem Aerts z. smit verlijdt aan Jaques de Vriesen144 en Corn. Willem Symons als Heylich geestmeesters deser stede, tot desselfs Godtshuyse behoeve, als onderhoudende de kinderen van Jacob Janssen stadtbode, erfgenamen van Stoffelken Jans dr., de somme van £20.10.0 vls. over de koop van een achtste part van een huis, staande [in Zierikzee] in de Middelstrate, ... <fiche C3-015>

RAZE 3851c, f113v/1, [17 apr 1597145], idem [= Willem Aerts z. smit] verlijdt aan de kinderen van Hubrechwy146 Jans dr. als erfgenamen in de goeden van Stoffelken Jans dr. gelijke somme van £20.10.0 [zie vorige acte] ... <fiche C3-016>

RAZE 3851c, f113v/2, [17 apr 1597147], idem [= Willem Aerts z. smit] verlijdt aan Jan Janssen vischer gelijke somme [van £20.10.0, zie vorige acte] ... <fiche C3-016>

RAZE 3851c, f113v/3, [17 apr 1597148], idem [= Willem Aerts z. smit] verlijdt aan Neelken Jans dr. in de vers. qualiteyt [= als erfgename in de goeden van Stoffelken Jans dr.] gelijke somme [van £20.10.0, zie vorige acte] ... <fiche C3-016>

RAZE 3851c, f113v/4, 23 apr [15]97, Jan Janssen Cocq biersteker, Amand Davits z. en Anthonis Cornelis z. van Dycke, alle drie poorters deser stede, met gezamenderhand, verlijden aan Cornelis Henricx z. van Stockom149, brouwer tot Delft, de somme van 650 gld. van 40 g. t stuk, spruitende ter zake van geleende en verschoten penningen, bij de vers. van Stockom aan Jacobgen Jans, brouwster in “de Slange” binnen Delft, voor Jan Janssen voorn. verstrekt en betaald, ...; de vers. Jan de Cocq beloofde zijn borgen kosteloos en schadeloos te houden, ... <fiche C3-016>

RAZE 3851c, f114/1, [23 apr 1597], Lievin Dingmansse Sterckaert stierman, capeteyn Dominicke [niet ingevuld150], capeteyn Pieter Adriaen z. Ketelaer, capeteyn Anthonis Verhelle, Adriaen Jacobsse seylmaecker en Salomon Roelantssen tinnegieter, alle zes, met gezamenderhand, verlijden aan Lauris Jobssen en Jan Coene schiptimmerluyden de somme van 900 gld. over reste van de koop van een nieuwe “Seeuschen vlieboot”, bij de vers. schiptimmerluyden “uutten houte nieu opgemaect”, ...; de comparanten beloven elkaar te vrijwaren elk voor zijn portie, te weten de vers. Sterckert voor een elfde deel, en de andere vijf elk voor twee elfde deel; ... <fiche C3-016>

RAZE 3851c, f114/2, 25 apr [15]97, Dingman Lievinssen visser verlijdt Corn. Lenertssen Harinckman de somme van £9 vls. ter cause van geleend geld en geliquideerde schuld; onderpand: zijn comparants huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstrate tussen de huijsinge van Herman Janssen cleermaecker van oosten, en Mayken Wielincx(?151) dr. van westen in, ... <fiche C3-016>

RAZE 3851c, f114/3, [25 apr 1597], Lenart Yemanssen visser verlijdt Ocker Jan Anthonis de somme van £16, zo ter cause van geleend geld als over koop van zeker lakenen; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] achter de vischmerct aan de noordzijde van de straete, ... <fiche C3-016>

RAZE 3851c, f114v/1, 28 apr [15]97, Joris Thomassen Engelsman, wonende in den Briele [= Brielle], als getrout hebbende Geertruyt Pieters dr., transporteert aan Mayken mr Lievins dr. een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Raese152 Raese Lievinssen de jonge, over de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Maerstraete, met de resterende inhoud van £126, op paijementen van £6 sjaars, ... mits houdende t haren laste zekere £10 op £2 sjaars, aankomende Geertruyt Daecx, ... <fiche C3-017>

RAZE 3851c, f114v/2, 19 apr 1597153, Aeilliaen Bette stierman, Rochus Hoffer, sr Adriaen Willems, capiteyn Ketelaer, Huge Willems z. Keyser, en Hans Waerseggers, alle zes, met gezamenderhand, verlijden aan Laurens Jobs z. en Jan Coene schiptimmerluyden de somme van 875 car.gld. van 40 g. t stuk, over de reste van de koop van een nieuwe “Zeeuschen vlieboot”, “uutten houte nieu opgemaect”, ... <fiche C3-017>

RAZE 3851c, f114v/3, 5 mei 1597, Cornelis Soetemans transporteert aan Andries Janssen blockmaecker een schepenen rentebrief en briefs recht, met de inhoud van 20 s. erfelijke losrente sjaars, sprekende tot laste van Helena Diericx dr. wedue wijlen mr Adriaen Rubbyns en [gehypothekeerd op] haar huis, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, verschijnende telken 3 april, ... <fiche C3-017>

RAZE 3851c, f115/1, [5 mei 1597], Lambrecht Janssen blauverwer transporteert aan Michiel Crynssen Loosquant metser een ledige erve met zijn gevolge, gelegen [in Zierikzee] in de Oude Lomberstraete, noordwaart van de vers. Lambrechts huis, ... <fiche C3-017>

RAZE 3851c, f115/2, [5 mei 1597], Willem Aerts z. smit transporteert aan Pauwels Jaques z. de Vriese een schepenen waarschipbrief en briefs recht met de koop van een weije, liggende in Kerkwerve, “tusschen den crommen ende smallen wecht”, groot 5½ gem. of daarontrent, met deze conditie “dat indien binnen de eerstaenstaende heventyt van den Lande van Schouwen eenige last van moeren op de voorn. weye gebracht wierde, dat hy comparant sal gehouden zijn, de selven de Vriese te restitueren de cooppenningen, die hy nu daer vooren ontfangen heeft”, bedragende £11 vls., met de intrest van 10%, mits bij deselve de Vriese opleggende daarjegens t geen van de pacht, die hij van Lievin Jeucht overgenomen heeft, na aftrek van kosten, ontvangen heeft, ... <fiche C3-017>

RAZE 3851c, f115/3, 6 mei 1597, Michiel Loosquant metser verlijdt aan Lambrecht Janssen verwer de somme van £48 vls. over de koop van een ledige erve, gelegen [in Zierikzee] in de Oude Nobelstrate154, ... <fiche C3-017>

RAZE 3851c, f115/4, [6 mei 1597], Crijn Pieterssen decker verkoopt Jacob Lucas z. arbeyder een ledige erve, liggende [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, :|: vrij van erfpacht, als bij hem gekocht zijnde bij octrooij van de tresoirieren deser stede, binnen deze landgemerken, oost af Gillis de Hauwer hoendercropper, zuid sheeren straete, west Joos Roelants z., en noord de dilve, ... <fiche C3-017, C3-018>

RAZE 3851c, f115v/1, [6 mei 1597], [doorgehaald; marge: geroyeert en staat op f117v], Marinis Jacob z. Cater en Arent Diericx z., getrout hebbende Neelken Marinis dr., voor hemzelf en hierin vervangende Willemken en Maijcken Marinis drs., “synder huysvrouwen susters”, verkoopt Pieter Nonneman de somme van £5.10.0 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit een geheel huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Melckmarct aan de zuidzijde van de straete, tussen de huijsinge van Ieman Lenerts z. Harinckman van oosten en Adolph Janssen Dach van westen in, te verschijnen telken Bavemisse, 1598 t eerste jaar, te lossen met de somme van £88, bedragende den penninck 16, die de voors. Marinis Cater bekende daarvoor ontvangen te hebben, ... <fiche C3-018>

RAZE 3851c, f115v/2, 1 mei [15]97, Martin de Wettere verlijdt aan Ocker Jacobs z. Boye de somme van 800 gld. :|: ter zake van koop van “saet”; onderpand: zijn comparants “olymole” met de erve en gevolge, staande [in Zierikzee] “ontrent het vervallen clooster van Nazareth”, tussen de wedue van Danckert van Mannee van oosten, en de wedue van Henrick Hagels van westen en noorden in, ... [zie ook volgende acte] <fiche C3-018>

RAZE 3851c, f116/1, 6 mei [15]97, idem [= Martin de Wettere] verlijdt Bartel Vermuen de somme van 800 gld. ter cause van koop van “saet”, stellende etc. als boven [zie acte f115v/2] <fiche C3-018>

RAZE 3851c, f116/2, 12 mei 1597, Anthonis Pieters z. Mogge, Jacob Pieters z. Mogge en Pieter Pieterssen Mogge, alle drie, met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan tresoirieren deser stede, tot derselver stede behoeve, de somme van £600 vls., spruitende ter zake van vier jaren huur van de “affslach van den verschen visch aen Kijmenhoucke”, in te gaan Bavemisse [15]97, te betalen daarvan elk kwartaal, te beginnen prima januari '98, £37.10.0 ... <fiche C3-018>

RAZE 3851c, f116v/1, 15 mei [15]97, Claeswyff Pieter Dierickx z. boochmaeckers dr., wedue wijlen Frans Frans z. leertouwer, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt aan Heyndrick Henricx z. vettewaerrier155 de somme van £2.11.8 ter cause van geleverde waren; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] ontrent de “fonteyne” tussen de huijsinge van Commerken Jobs van oosten en Anthonis Willems z. visser van westen, en de straete van zuiden in, ... <fiche C3-019>

RAZE 3851c, f116v/2, [15 mei 1597], Leyn Cornelis z. verlijdt aan Pieter Nonneman de somme van £36 ter zake van geleende penningen en geliquideerde schuld; onderpand: zijn comparants vier “melckkoyen”156, een zwarte met een wit hooft, een rode, en twee zwarte elk met een witte rug, ... <fiche C3-019>

RAZE 3851c, f116v/3, 16 mei 1597, Cornelie Job Dane wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verlijdt aan Daniel Anthonis z. de somme van £56 ter cause van geleend geld; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Lange Groendal tussen de huijsinge van Barendyne Barents van zuiden, en Mate Dingmans van noorden in, ... <fiche C3-019>

RAZE 3851c, f117/1, 19 mei 1597 compareerde voor schepenen coome Jan Heyne z. stierman, heeft zich borg gesteld voor Herrent Heynricx z., poorter derselver stede [Zierikzee], “hem selven ter purge gestelt hebbende op den 9en ende 16en157 deser vrydaechscher vierschare op s­Gravensteen” voor alsulken 1000 gld., als deselve Herrent gelast is bij vonnis van schepenen voor borg te stellen, ... <fiche C3-019>

RAZE 3851c, f117/2, 19 mei 1597 compareerde voor schepenen Herrent Henricx z., poorter der stede voorn., en beloofde coome Jan Heyne te vrijwaren voor de borgtocht voor hem gedaan [zie vorige acte], stellende tot onderpand zijn huis, erve en gevolge, gelijk hij nu bewoont en gebruikt, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, tussen de huijsinge van Marten Cornelis z. Post stierman van oosten, en Job Maertssen visser van westen in, ... <fiche C3-019>

RAZE 3851c, f117/3, 19 mei 1597, Willem Huge z. geseyt Cattes Wille, en Job Heyne schiptimmerman, beide, met gezamenderhand, verlijden aan Job Huge z. schuytenaer de somme van £14 over de koop van een “waterschuijte”; :|: Willem Huge belooft zijn borg kosteloos en schadeloos te houden, ... <fiche C3-019, C3-020>

RAZE 3851c, f117v/1, [19 mei 1597], [zie ook f115v/1], Marinis Cater schoemaecker verkoopt Pieter Nonneman de somme van £5.10.0 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit een geheel huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Melckmaerct aan de zuidzijde van de strate, tussen de huijsinge van Ieman Lenertssen Harinckman van oosten en Adolph Janssen Dach van westen in, te verschijnen telken Bavemisse, 1598 t eerste jaar, en dit om de somme van £85.7.0158 die hij daarvoor bekende ontvangen te hebben, ... ; :|: compareerde mede Adriaen Diericx z. schrynwercker als getrout hebbende Neelken Marinis dr., voor hemzelf en zich sterkmakende voor Willemken en Maycken Marinis dr., zijn huisvr. susters, en consenteerde dat de wederhelft van de vers. huijse, haarlieden aanbestorven bij overlijden van haar moeder, verbonden zal wezen voor de vers. rente ... [zie ook f121/1] <fiche C3-020>

RAZE 3851c, f118/1, 19 mei [15]97, Pieter Joris z. als overman verkoopt op verzoek van Rochus Adriaen Pieters z. de Hont aan Job Yemansse zekere 2 gem. 90 r. korenland, gelegen in de Valuwe bevanck aan de “steenpat”, binnen deze landgemerken, oost en noord de wedue en erfgenamen van Corn. Janssen Vager, west “Pennicxken Bets wech”, en zuid de “steenpat”, ... <fiche C3-020>

RAZE 3851c, f118/2, 22 mei [15]97, [doorgehaald; marge: volgt hierna f119], comp. d eerbare Neelken Adriaen Hoffer dochter, geassisteerd met Rochus Hoffer, schepen voors.159, haar broeder, als in dezen haar gekoren voogd, gaande, staande, enz., verklaarde, hoe dat zij uit goede affectie, die zij is dragende tot Anthonie Corn. dr., wedue wijlen Adriaen Lenerts z. Hoffer saliger, haar lieve en welbeminde moeder, deze benoemt tot universeel erfgenaam in de twee derde delen van haar nalatenschap, latende t resterende een derde deel tot profijte van haar erfgenamen ab intestato, ... <fiche C3-020, C3-021>

RAZE 3851c, f118v/1, [22 mei 1597], Jan Lievinssen geseyt Grutte verlijdt Frans Adriaenssen metser de somme van 12 s. 1 g. erfelijke losrente sjaars, over de koop van d een helft van een ledige erve met gevolge, (daar hij comparant een nieu huijs nu op doet maken) staande [in Zierikzee] in de Molestrate, binnen deze landgemerken, oost af de straete, zuid [niet ingevuld], west de vroone, en noord de voors. Frans Adriaensen en Witte Pauwelssen metsers, verschijnende telken Pasen, te lossen met £8.9.2, bedragende de penninck 14, ... <fiche C3-021>

RAZE 3851c, f118v/2, [22 mei 1597], idem [= Jan Lievinssen geseyt Grutte] verlijdt Witte Pauwelssen metser gelijke 12 s. 1 g. losrente [zie vorige acte] over de koop van d ander helft ... <fiche C3-021>

RAZE 3851c, f118v/3, [22 mei 1597], Jacob Janssen Decker stierman, Jan Corn. Bolle, Bartelmees Pieterssen en Jan Anthonis, alle vier burgers van Brouwershaven, met gezamenderhand, verlijden Isaack Aertssen en Corn. Corn. Thuere160, sciptimmerluyden, de somme van £110 over de koop van een nieuwe vischboot, ... <fiche C3-021>

RAZE 3851c, f118v/4, 23 mei [15]97, Jan Rogier, innewoonder deser stede, verklaart dat hij op 3 mei l.l. voor notaris en getuigen, soo in betalinge van 10 jaren onderhoud, die Pieter van Damme, zijn zwager, hem alreede gepresteert en gegeven had, als nog belooft had te doen zijn comparants leven lang gedurende, aan denzelven Pieter van Damme overgedragen heeft alle zijn goederen, zoals blijkt bij de “acte notariael”, en “omdat de voors. Pieter van Damme daervan te beter verzekert soude moegen syn” draagt hij hem op mitsdesen, “by ghyffte onder den levenden”, alle die goeden, die hij jegenwoordig heeft, zowel hier als in Vlaanderen en elders gelegen, niets uitgezonderd, welverstaande, dat Pieter van Damme, of na zijn dood diens erfgenamen, gehouden zullen zijn hem te onderhouden, zoals in de acte notariale begrepen, ...; compareerde mede Pieter van Damme en beloofde de voors. Rogier, zijn schoonvader, te onderhouden, ... <fiche C3-021>

RAZE 3851c, f119/1, 29 mei 1597, [testament], comp. d eerbare Neelken Adriaen Hoffers dr., geassisteerd met Rochus Adriaens z. Hoffer, schepen voors.161, haar broeder, als in dezen haar gekoren voogd, gaande, staande enz., :|: maakt testament, heeft “uut goede genegentheyt ende groote affectie, die zij dragende was tot haer lieve ende wel beminde moeder” Anthonie Cornelis dr., wedue wylen Adriaen Lenaerts z. Hoffer, haer vader was saliger, deselve haar moeder “beset, gemaect, gegunnen ende gegeven heeft” t volle gebruik van de twee derde delen van hetgeen zij, indien zij zonder kind of kinderen kwam te sterven, nalaten zal, om daarvan te hebben en genieten “haren nootdruft ende bijleven” haar leven lang gedurende, ... <fiche C3-021, C3-022>

RAZE 3851c, f120/1, [29 mei 1597], Jaques de Vos velleblooter verkoopt aan Job Henricx z. van Dordrecht de somme van £4 vls. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn geheel huis, erve en spijker daarachteraan, staande en liggende [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, binnen deze landgemerken, oost af Syme Jan Lenerts z., zuid de strate en de haven, west mr Thimothee Boudens, en noord de Hoochmole­straete, verschijnende telken Meye daege, 1598 t eerste jaar, en dat overmits de somme van £56, die hij bekende van de vers. Jacob Henricx ontvangen te hebben, ... <fiche C3-022>

RAZE 3851c, f120/2, 6 juni [15]97, Telle Lenart Oelesse belijde schuldig te zijn aan Pieter Nonneman de somme van £25.10.0 ter cause van geleend geld; :|: onderpand: zekere 10½ gem. weije, genaamd “den Bras”, liggende aan de “smallen wecht” in t [niet ingevuld] bevanck, binnen deze landgemerken, zuid aan de voorn. “smallen wecht”, noord Wapperlant, oost Marinis Jacobs z. secretaris van Kerkwerve, en west aan Philip Cornelis z. ... <fiche C3-022, C3-023>

RAZE 3851c, f120v/1, 9 juni [15]97, Cornelie Job Dane, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verlijdt Cornelis Lenertssen Harinckman de somme van £37.6.8 ter cause van geleend geld; onderpand: haar huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Lange Groendal, tussen de huijsinge van Mate Dingmans van noorden162 en Barendyne Barents van zuiden in, ...<fiche C3-023>

RAZE 3851c, f120v/2, 10 juni [15]97, Jan Lievinssen geseyt Grutte verlijdt Pieter Lauris z. Swane de somme van £44 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Molestraete tussen de huijsinge van Lieven Beuye(?163) en de ledige erve van Frans Henricx metser164 van noorden in, ... <fiche C3-023>

RAZE 3851c, f120v/3, [10 juni 1597], Jan Herbertssen creemer en Jacobwyff, zijn huisvr., geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijden tot “verzekertheyt” en in voldoening van alsulken penningen als Commer Corn., “haerlieder soon”, alreeds voor haar betaald heeft, als nog beloofd heeft te betalen aan hun crediteuren en schuldeisers, belopende al over de £300 vls., aan denzelven Commer Corn. getransporteerd en overgedragen te hebben, eerst hun huis en gevolge, daar zij nu in wonen, staande [in Zierikzee] over de Gasthuysbrugge op de hoek van t Vislop [= Visslop], item nog een huis met een hof, noord daaraan, liggende in t Vrije, “metter arve ende t gevolge vandien”, binnen :|: deze landgemerken, oost de vroone, zuid Jan den olyslager, west de straete, en noord zij comparanten, en nog een schepenenbrief, sprekende op Jan Wurnie tot Delft, over de koop van een erve, daar nu een huis op gemaakt is, staande in de voorstad van Delft, inhoudende nog over reste de somme van £50 vls., met alsulken commeren en lasten als op deselve huijsinge en hof mogen uitgaan, ... <fiche C3-023>

RAZE 3851c, f121/1, 12 juni 1597, Marinis Jacobs z. Cater en Adriaen Diericx z. schrynwercker, als getrout hebbende Neelken Marinis dr., voor hemzelf en hierin vervangende Maycken en Willemken Marinis drs., zijn huisvrouwen zusters, verkopen aan Pieter Nonneman de somme van £5.10.0 erfelijke rente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit een geheel huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Melckmart, tussen de huijsinge van Ieman Lenaerts z. Harinckman van oosten, en Adolph Jansse Dach van westen in, verschijnende telken Bavemisse, 1598 t eerste jaar, en dat om de somme van £85.7.0 die de voorn. Marinis Cater daarvoor bekende geprofiteerd te hebben, ... [zie ook f117v/1] <fiche C3-023, C3-024>

RAZE 3851c, f121v/1, 23 juni 1597, Pieter Wouterssen grootschipper, poorter deser stede, transporteert aan Rochus Hoffer, oud burchmeester deser stede, de wedue en erfgenamen van sr Adriaen Willems z., Lievin Cornelis z. Werckendeth, bailliu van St Martinsdyck [= St Maartensdijk], Cornelis Bartels z., rentmeestervan t extraordinaris, Cornelis en Jan Oorts z., beide gebroeders, alle tesamen poorters derselver stede, en reders van zekeren boot, genaamd “den Swarten Arent”, groot tussen de 70 en 80 lasten, daar hij comparant schipper op geweest is, een gerecht achtste part van denselven boot, hem comparant toebehorende, [doorgehaald: met zijn actie van het schipperschap van den selven boot], en alle andere actien en recht, hem comparant aan en op tselve achtste part competerende, ...; is voldaan; belooft hetzelve achtste part te bevrijden van alle lasten, behalve de lasten van de bijlbrief, die deselve reders zullen nemen t haren laste, ... <fiche C3-024>

RAZE 3851c, f122/1, 24 juni 1597, Pieter Andries z. cleermaecker transporteert aan Cornelis Pier Everbouts z. glaesmaecker een schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende tot laste van Pieter Claes z. Peloye over de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, om daaruit te ontvangen de somme van £45 vls. van de leste paijen van denselven brief, “wesende sijne comparans suver verover penningen, overschietende op den ouden brieff” op paijementen van £2 sjaars, verschijnende telken Pasen, 1602 t eerste jaar, ... <fiche C3-024>

RAZE 3851c, f122/2, [24 juni 1597], Jan Davits z. molenaer en Jan Janssen Camerlinck molenaer, gezamenlijk, transporteren aan Willem Yemanssen molenaer de drie schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van d een helft van een “corenmole, carre peert” en alle den gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van stadtsveste t eynden t Corte Groendal en de Molestrate, vrij van erfpacht, ... <fiche C3-024>

RAZE 3851c, f122/3, 25 juni 1597, capiteyn Anthonis Verhelle verlijdt aangenomen te hebben Stephane Cornelis Bartelmeeus wedue, zijn moeder, te onderhouden ... haar leven lang, en na haar overlijden haar eerlijk te begraven “alles naer haeren staet”, welverstaande, indien de vers. Stephane, zijn moeder, niet meer bij hem wil wonen, dan moet hij haar elders onderbrengen, en indien hij comparant voor haar overlijdt, dan zullen zijn weduwe en erfgenamen gehouden zijn de vers. Stephane :|: op dezelve voorwaarden te onderhouden, en dit overmits de eigendom en transport bij de vers. zijn moeder, mitsgaders broeders en zuster tot behoeve van hem comparant gedaan van d een helft van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Sluys, dat hij daarvoor hebben en behouden zal in vrijen eigendom, welk half huis tot onderpand zal blijven staan, ... <fiche C3-024, C3-025>

RAZE 3851c, f122v/1, 26 juni [15]97, capiteyn Anthonis Verhelle verlijdt aan Christiaen Cornelis z. Verhelle, zijn broeder, de somme van £283.6.8 over de koop van d een helft van een huis, erve en gevolge, [zie vorige acte] ... <fiche C3-025>

RAZE 3851c, f122v/2, [26 juni 1597], Stephana Cornelis Bartelmeeus wedue, Dingne Corn. Bartelmeeus dr., beide geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, Christiaen Cornelis Bartelmeeus z., Pieter Corn. Bartelmeeus z. en Willem Cornelis Bartelmeeus z., voor hemzelf en als in desen vervangende Jan Anthonis z. vleyshouder als getrout hebbende Grietken Cornelis Bartelmeeus dr., gezamenlijk, transporteren aan capiteyn Anthonis Verhelle, haar zoon en broeder respective, een huis, hof en erve met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven op den Sluys, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af Jacob Pieters z. Mogge, zuid de strate, west Witte Cornelis Huge z., en noord de Hoochmolestraete, en dit overmits zo van zeker accoord [zie ook acte f122/3] daarbij deselve Verhelle verbonden is de vers. Stephane, zijn moeder, :|: te onderhouden, met consent van hun comparanten gemaakt, als zeker somme van penningen tot behoeve van Christiaen Cornelis z. verleden, ... <fiche C3-025>

RAZE 3851c, f122v/3, 25 juni [15]97, 165 Willem Yemans z. molenaer verlijdt Jan Davits z. en Jan Janssen Camerlinck molenaers de somme van 1400 gld. over de koop van d een helft van een “corenmole, karre paert” en gevolge, staande aan de zuidzijde van stadtsveste t eynden het Groendal, ... [zie f122/2] <fiche C3-025>

RAZE 3851c, f123/1, [26 juni 1597], Jan Jacobssen Smack transporteert aan Cornelis Jacobs z. Fluweelenooge de nombre van 11 gem. 45 r. land, liggende in diverse partijen, zo koren- als weiland, en eerst in t Minste bevanck 1 gem. 105 r., gemeen met Ocker Jans z., en in Ysewadde bevanck deze naargeschreven partijen, eerst 2½ gem. 80 r., nog 1 gem. 125 r., ibidem 1 gem. 5 r. aldaar, nog 1 gem. 80 r., item een half gemet 35 r., nog 1 gem. 70 r., en 1½ gem. preter 5 r., ..., en indien op tselve land enige moeren ofte “quaet lant” gebracht wierde, tselve te verhalen op hem comparant, zijn erven en nakomelingen, ... <fiche C3-025>

RAZE 3851c, f123/2, [26 juni 1597], Cornelis Jacobs z. Fluweelenooge verlijdt aan Jan Jacobs z. Smack de somme van £179.15.0 over de koop van 11 gem. 45 r. land, liggende in Poortambacht [zie vorige acte] ... <fiche C3-025, C3-026>

RAZE 3851c, f123v/1, 7 juli 1597, Soete Lievin Janssen wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], belijdt aangenomen te hebben haar vier kinderen, daar vader af is Lievin Janssen vischer voorn., namentlijk Jan oud ontrent 12 jr., Neelken 8 jr., Adriaenken ontrent 5 jr., en Leenken ontrent 3 jr., te onderhouden, de jongen tot zijn achtien jaren, en elk van de vers. drie dochterkens tot haar vijftien jaren, “ten waere elck vandien eer de cost waerdich waeren”, en alsdan dezelve eerlijk uit te zetten naar haar staat, en dat overmits de uitkoop van de vers. vier wezen vaderlijke successie, volgens zeker accoord met Gillis Way, wonende ter Vere, als getrout hebbende Lucie Jans dr., en Cornelis Jacobssen visschere, “der voornoemde kinderen oomers”, in presentie van Cornelis Huge Jans, Anthonis van Cappelle, en Janneken Adriaens des vers. Cornelis Jacobssen moeder, gemaakt en gesloten; gezien de “soberheyt” van de nalatenschap enz.; indien zij kwam te “herhylaecken” en te overlijden voor haar man, dan staat hem vrij te kiezen of hij het onderhoud wil continueren of daarvan ontslagen wil zijn, mits staande166 van d een helft van t huijs met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] ontrent Nasareth, tussen de huijsinge van Lievin Janssen Bras van oosten en Janneken Adriaens van westen in, ... <fiche C3-026>

RAZE 3851c, f124/1, [7 juli 1597], Willem Gillis z. schipper, Jacob Pieterssen seylmaker, en Lenaert Thonis z. Roscam schipper, alle drie, met gezamenderhand, verlijden aan Dingnis [witruimte] van Yersedamme [= Yersekedam] de somme van £83.6.8 over de verbeteringe van de mangelinge van zeker coggeschip, genaamd “t Vercke”, aan hem vermangeld; Willem Gillissen belooft zijn borgen te vrijwaren, ... <fiche C3-026>

RAZE 3851c, f124/2, [7 juli 1597], Jobwyff Jacob Zeemans wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, transporteert :|: aan Ocker Jan Anthonis z. een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Bartelmeeus Jan Hoobucx z., over de koop van een huis en gevolge, staande [in Zierikzee] over de “fonteyne”, om daaruit te ontvangen de somme van £82.13.4 op paijementen van £6 sjaars, telken Pasen, en de vers. penningen ontvangen zijnde, de voorn. schuldbrief haar comparante te restitueren, ... <fiche C3-026, C3-027>

RAZE 3851c, f124v/1, 8 juli [15]97, Dierick Bartels z. verkoopt aan Pieter Louys z. lynewever een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in den Hem, met 20 st. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, te lossen den penninck 12, binnen deze landgemerken, oost de vroone, zuid Huychken touwers, west de straete, en noord Louys Pieters z. lynewever, ... <fiche C3-027>

RAZE 3851c, f124v/2, [8 juli 1597], idem [= Dierick Bartels z.] verkoopt aan Louys Pieters z. lynewever een schuurken, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in den Hem, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de straete, zuid Christiaen Erasmus z., west de “schuythavene”, en noord Adriaen Christans167 z., ... <fiche C3-027>

RAZE 3851c, f124v/3, [8 juli 1597], Pieter Lauris z. Swane verkoopt aan Marten Lenerts z. Suytschuire zekere 4 gem. 40 r. korenland, liggende in t Zuijder vroonlant, in twee partijen, staande ten name van Cornelis Verheye, die t zelve van de gemeene saecke, als eertijds geestelijk land geweest zijnde, verkregen heeft, op te komen met de :|: expiratie van den jegenwoordigen heventijt van Schouwen, mits conditie nochtans, dat hij comparant alle de pachten van de jegenwoordigen heventijt zal ontvangen t zijnen profijte, ... <fiche C3-027>

RAZE 3851c, f125/1, [8 juli 1597], Janneken Adriaens wedue wijlen Pieter Smit visscher, geassisteerd met Cornelis Huge Jans z. als in dezen haar gekoren voogd, verkoopt aan Cornelis Jacobssen visscher, haar zoon, een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] ontrent het vervallen clooster van Nazareth, binnen deze landgemerken, oost af Soete Lievins wedue, zuid de dilve, west Cornelis Hackenaer, en noord de strate, ... <fiche C3-027>

RAZE 3851c, f125/2, 8 juli [15]97, Janneken Willeboorts dr., geassisteerd met Jan Pieters z. arbeyder [als in dezen haar gekoren voogd], verkoopt aan Davidt de Clerck ouwecleercooper een stuk korenland, groot ontrent 2 gem., liggende tot Couwekercke in Outwerff bevanck, binnen deze landgemerken, Jan Jacobs z. oostwaert, zuid [niet ingevuld], west Cryn Thonis z. en noord [niet ingevuld], ... <fiche C3-027>

RAZE 3851c, f125/3, 9 juli [15]97, Marten Lenaerts z. Suytschure verlijdt aan Pieter Lauris z. Swane de somme van £74.8.0 over de koop van 4 gem. 40 r. korenland, liggende in t Zuyder vroonlant, ... <fiche C3-027>

RAZE 3851c, f125v/1, [9 juli 1597], [doorgehaald, en daarna opnieuw], Herrent Heyndricx z. verlijdt aan Cornelis Haese stierman de somme van £63 over de koop van een vierde part van een vischboot ... <fiche C3-028>

RAZE 3851c, f125v/2, 9 juli [15]97, Herrent Henricx verlijdt aan Cornelis Haese stierman de somme van £63 over de koop van een vierde part van een vischboot, ... <fiche C3-028>

RAZE 3851c, f125v/3, [9 juli 1597], Marten Cornelis z. smit verlijdt aan Anthonis Frans z. de somme van £16.17.4 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en winckel daarnevens, staande [in Zierikzee] in de Corte Nobelstrate, ... <fiche C3-028>

RAZE 3851c, f125v/4, 11 juli 1597, Willemyne Jacob Wadde wedue, poortersse deser stede, geassisteerd met Cornelis Jacobs z. Wadde, haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, belooft en verzekert Cornelis Jan Meeus z. en Jan Corn. z. Schellinckhout schippers van Hoorne [= Hoorn], te vrijwaren van eventuele lasten op alsulken creveelschip, genaamd “den Swarten Ruyter”, groot tussen de 24 en 25 lasten, als Jan Diericx z. van Eewyck schipper aan dezelve Cornelis Jan Meeus z. en Jan Schellinchout verkocht, en Maycken Poolvoets, haar comparants suster, te danke geleverd heeft, ... <fiche C3-028>

RAZE 3851c, f126/1, [11 juli 1597], Maycken Cornelis Willem Davits dr., geassisteerd met Cornelis Willems z. Poolvoet, haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, belooft Willemyne Jacob Wadde, haar zuster, te vrijwaren van de belofte van “guarantschippe” als deze voor haar gedaan heeft aan Cornelis Jan Meeus z. en Jan Cornelis z. van Schellinckhout [zie vorige acte], ... over zeker creveelschip, genaamd “den Swarten Ruyter”, als Jan Diericx z., desselfs Maycken haar susters swager, aan deselve Cornelis Janssen z. Schellinckhout verkocht heeft, ... ; :|: onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] ontrent de Gasthuysbrugge, aan de zuidzijde van de haven, ... <fiche C3-028, C3-029>

RAZE 3851c, f126v/1, 12 juli 1597, Cornelis Thonis Thomas z. als hiertoe gemachtigd van Jan Cornelis z. Keyser stierman voor hemzelf en hierin vervangende zijn twee gesusters, namentlijk Dane en Aechte Cryns drs., en Willem Marinis z. visscher, insgelijks voor hemzelf en hierin vervangende zijn broeder en zuster, blijkende bij procuratie van 29 april l.l., gepasseerd voor Gillis Yemanssen Poppe, notaris, verlijdt verkocht te hebben aan Huych Willems z. Keyser, poorter deser stede, alsulken drie vierde parten in 17 gem. land, luttel min ofte meer, gelegen onder de jurisdictie van Diericxlant [= Dirksland], als de voors. constituanten aan de voors. Huge Willemssen als mede part en deel hebbende in t vierde vierde part, de constituanten bij successie van hun ouders toekomende; ... <fiche C3-029>

RAZE 3851c, f127/1, 18 juli 1597, Pauwels Janssen Bloemaert verkoopt aan Cornelis de Clerck arrebeyder een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op Bagershil, met alsulken commer van erfpacht, ... <fiche C3-029>

RAZE 3851c, f127/2, 19 juli [15]97, Cornelis de Clerck arrebeyder verlijdt aan Pauwels Jans z. Bloemaert de somme van £91 vls. over de koop van een huis, erve en gevolge, [zie vorige acte] ... <fiche C3-029>

RAZE 3851c, f127/3, 22 juli [15]97, Cornelis Jacobs z. Fluweelenooge transporteert aan Augustyn Waryn een schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende tot laste van Jan Bernardus over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, voor de Nieubrugge, met de resterende inhoud van £182.10.0 op paijementen van £11 sjaars, verschijnende telken 4 sept., ... <fiche C3-029, C3-030>

RAZE 3851c, f127v/1, 23 juli [15]97, Jacob Jans z. Boy schipper verlijdt aan Corn. Jans z. Boy, zijn broeder, de somme van £158.6.8 over de koop van een waterschip, hem te danke geleverd, ... <fiche C3-030>

RAZE 3851c, f127v/2, 24 juli 1597, Pincxt Lambrechts dr., geassisteerd met Anthonis van Cappelle, verlijdt aan Cornelis Lenaerts z. Harinckman de somme van £9 ter cause van geleend geld; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] neffens t Vleyshuys, daar zij jegenwoordig in woont, ... <fiche C3-030>

RAZE 3851c, f127v/3, 29 juli [15]97, Jan Jacobs z. Smack transporteert aan coome Jan Heyne en Huge Willems z. Keyser een schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende tot laste van Cornelis Jacobs z. Fluweelenooge over de koop van zekere 11 gem. 45 r. land, liggende in Poortambacht, met de volle inhoud van £179.15.0 ... <fiche C3-030>

RAZE 3851c, f128/1, 1 aug 1597, Adriaen Diericx z. scrynwerker, Willemken en Maycken Marinis Jacob Caeters beyde dochter, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], alle drie, met gezamenderhand, verlijden aan de rentmeesters van het ouwe manhuys tot St Martinsdijck genaamd “St Marten”, tot desselfs Godshuis behoeve, de somme van £50 over de onderhoudenisse “binnen denselven huysse” van Marinis Jacobs z. Cater, huerlieder vader, zijn leven lang gedurende, te betalen met £5 sjaars; onderpand: zeker huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Melckmerct, hem168 comparanten en hun vader vers. toekomende, ... <fiche C3-030>

RAZE 3851c, f128/2, [1 aug 1597], Niclaes Jobs z. Vierling gemeente burchmeester transporteert aan Cornelis Pieters z. van Borre169 lantmeester170 een stuk weiland, groot 2½ gem. 20 r. liggende in Poortambacht :|: in de Valuwen bevanck, binnen deze landgemerken, oost af de dijk van Goykenslandt, zuid af de wedue en erfgenamen van Arent Pieter Yemanssen, west en noord de erfgenamen van Cornelis Jans z. Vager, ... <fiche C3-030, C3-031>

RAZE 3851c, f128v/1, 7 aug 1597, Dingne Thonis Cornelis Cornelis dr., geassisteerd met Cornelis Soetemans z., haar neve, als in dezen [haar gekoren voogd], transporteert aan Susanneken Hieronimus van Eeckhouts dr. een rentebrief onder t grootzegel der stede van Delft, met de inhoud van £3 vls. erfelijke losrente sjaars tot laste derselver stede, losbaar den penninck 18, verschijnende telken 9 sept. en [9] maart, ... <fiche C3-031>

RAZE 3851c, f128v/2, [7 aug 1597], Pieter Claesse vande Abeele verlijdt Jacob Corn. z., zijn overleden huisvrouwe voorzoon, nu uitlandig zijnde, de somme van £18 vls. over de uitkoop van zijn moederlijke successie, volgens t contract ter weeskamer gemaakt op den 7 mrt. l.l., te betalen dezelve somme uit de paije van zijn comparants verkochte huis, gestaan [in Zierikzee] voor de Nieubrugge, die vervallen zal in het jaar 1602, ... <fiche C3-031>

RAZE 3851c, f128v/3, 25 nov 1599, [doorgehaald; marge: volgt hierna f182v], Cornelis Janssen Coorte als getrout hebbende Janneken Domis dr. verlijdt getransporteerd te hebben aan Corn. Jans z. Boy een schepenen waarschipbrief en briefs recht met de eigendom van 2½ gem. 24 r. korenland, liggende in de Middeldyck van Haemstede, te weten aan de oostzijde van de selven dijck ontrent zeven quartieren [gaat niet verder] <fiche C3-031>

Nota bene.
Er volgen nu acht lege bladzijden, waarna men weer verder gaat op f133 recto.
De hiervoor staande acte (f128v/3) is vermoedelijk op deze plek terecht gekomen, omdat de klerk dit aanvankelijk niet in de gaten had.

RAZE 3851c, f133/1, 25 dec 1597, Job Jobssen visscher geseyt blauwe Job transporteert aan Dingman Jobssen, zijn zoon, de drie oude waarschipbrieven en brieven recht met de koop en eigendom van een huis en gevolge, staande [in Zierikzee] t eynden t Lange Groendal, met sulken commer van erfpacht, ..., zonder de commer voorn., ..., mits dat hij comparant in de “camer” van den selven huijse zal mogen blijven wonen zijn leven lang, ... <fiche C3-035>

RAZE 3851c, f133/2, 26 dec [15]97, Dingman Jobssen visscher verlijdt aan Job Jobssen, zijn vader, de somme van £75 over de koop van d een helft van een huis en gevolge [zie vorige acte], ... <fiche C3-035>

RAZE 3851c, f133/3, [26 dec 1597], idem [= Dingman Jobssen visscher] verlijdt aan Claeswyff Hallinck Diericx wedue de somme van £25 over de koop van een zesde part van een huis en gevolge [zie vorige acten], ... <fiche C3-035>

RAZE 3851c, f133/4, 27 dec 1597, idem [= Dingman Jobssen visscher] verlijdt aan Queryn Adriaenssen stierman de somme van £25 over de koop van een zesde part van een huis en gevolge [zie vorige acten], ... <fiche C3-035>

RAZE 3851c, f133/5, 27 dec 1597, idem [= Dingman Jobssen visscher] verlijdt aan Martine Jan Pauwels wedue de somme van £25 over de koop van een zesde part van een huis en gevolge [zie vorige acten], ... <fiche C3-035>

RAZE 3851c, f133v/1, [27 dec 1597], d eerbare Catharina Corn. dr. wedue wijlen Pieter Lievins z. carreman, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verklarende, dat also Lievin Pieters z. en Gillisken Pieters dr., haar kinderen, haar getransporteerd hebben hare helft in zeker huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de oostzijde van de straete van t Vrije uit redenen breder in den transportbrief geroerd van 25 mrt l.l. [zie acte f180v/1], zij comparante nochtans deselve haar twee kinderen belooft mits desen brief, dat als zij kwam te “hylaecken” staande t leven van haar kinderen of kindskinderen, dat in dat geval de voorn. helft van den “huysse ofte camere” met de erve en gevolge aan hen zal devolveren, ... <fiche C3-036>

RAZE 3851c, f133v/2, 5 jan [15]98, Witte Michiels z. als deken, Corn. Corn. z. Harder, Witte Pauwels, Michiel Crynssen Loosquant, en Adriaen Lievins z., alle ommegangers van St Ancammers gilde, dat de metsers zijn onderhoudende, verlijdt met consent van hun overdeken Pauwels Hubert, schepen vers., verkocht te hebben aan Jacob vande Velde 1½ gem. tienden in t Zuyder Nieulant, ... <fiche C3-036>

RAZE 3851c, f134/1, [5 jan 1598], mr Jan Noreth, chirurgijn, verkoopt aan Pieter Lievins z. Cater de navolgende partijen van land, liggende in Kerkwerve, en eerst in Mosselee bevanck een half gemet 20 r. korenland, en in t bevanck “daer den Driest inne licht” een half gemet 70 r. weiland, “metten selven Cater voet ende duyme gemeene”, [marge: en nog in t selve bevanck een half gemet 3 r. weije], ... <fiche C3-036>

RAZE 3851c, f134/2, 6 jan 1598, Pieter Lievins z. Cater verlijdt aan mr Jan Noreth de somme van £18.14.6 vls. over de koop van land171 [zie vorige acte], ... <fiche C3-036>

RAZE 3851c, f134/3, [6 jan 1598], Rochus Hoffer heerburchmeester verkoopt aan mr Jan Noreth chirurgijn een wei, liggende ter Nieuwerkerke in Schouwen in t Stoeffbevanck, “daer de Hooch­hoffstede inne staet”, groot ontrent 9 gem. 15 r., binnen deze landgemerken, oost af d erfgenamen van Cornelis Claessen, zuid de “heerwech”, west d erfgenamen van Arent Pieter Yemanssen en noord Claes Jan Brants z., ... <fiche C3-036>

RAZE 3851c, f134/4, [6 jan 1598], mr Jan Noreth en Maycken Kellenaers, zijn huisvrouw, verlijden aan Rochus Hoffer de somme van £200.4.0 over de koop van :|: 9 gem. 15 r. weije, liggende tot Nieuwerkerke in Schouwen, in t Stoeffbevanck, “daer de Hooge hoffstede inne staet”, ... <fiche C3-036, C3-037>

RAZE 3851c, f134v/1, 7 jan [15]98, Niclaes van Bossuyse verkoopt aan Cornelis Jan Domis z. de nombre van 1½ gem. weije, bij den hoope, gelegen in Booms weije, staande op zijn naam, binnen deze landgemerken, west de “nieuwen wech”, Rochus Hoffer zuid, Jacob Claes Brantssen oost, en noord Ieman Lenaert Oolese, ... <fiche C3-037>

RAZE 3851c, f134v/2, 19 jan [15]98, Jan Gillissen int Hooffken als gemachtigd van Cathlyne Lenert Thonisse soutmeters wedue transporteert aan Willem Janssen schoemaecker een schepenen waarschipbrief over de koop van een “steene camere” met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] achter die vischmerct, met 10 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche C3-037>

RAZE 3851c, f134v/3, [19 jan 1598], Cornelie Job Aelliaenssen stadtbodes wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als [in dezen haar gekoren voogd], verlijdt Corn. Oorts z. de somme van 10 s. erfelijke losrente sjaars, deselve verzekerende op haar huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Stoelstrate, binnen deze landgemerken, oost de straete, zuid Jan Gillis int Hoeffken, west en noord Adriaen Willemssen bailliu, te betalen telken Lichtmisse, 1599 t eerste jaar, en dat omme de somme van £7 vls., bedragende jegens den penninck 14, die zij daarvoor bekende ontvangen te hebben, ... <fiche C3-037>

Nota bene.
Er zijn twee folio's genummerd 134; de tweede noem ik 134A.

RAZE 3851c, f134A/1, 24 jan [15]98, Jacob Thonis cuyper verlijdt Lenert Symessen stierman de somme van £170 over de koop van d een helft van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Lange Groendal, ... <fiche C3-037>

RAZE 3851c, f134A/2, [24 jan 1598], idem [= Jacob Thonis cuyper] verlijdt Syme Crynssen stierman de somme van £210 over de koop van d een helft van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Lange Groendal, ... <fiche C3-037>

RAZE 3851c, f134A/3, 26 jan [15]98, Willem Janssen schoemaecker verlijdt Cathelyne Lenert Thonissen de soutmeters wedue de somme van £64 vls. over de koop van een “steene caemer” met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] achter de vischmerct, ... <fiche C3-037>

RAZE 3851c, f134A/4, [26 jan 1598], [marge: den 5 martii 1600 herschreven], Balten van Botlant verkoopt aan Jan Bernardus een hof met een “speelhuysken”, staande [in Zierikzee] in de Jacopyne straetken, met een “pat” uitkomende in de Venckelstrate, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost de vroone, zuid Adriaen Maerts, west de straete, en noord Jan Lenerts z., ... <fiche C3-037>

RAZE 3851c, f134A/5, 27 jan [15]98, Jan Bernardus z. verlijdt Balten mr Adolphs z. van Botlant de somme van £4 vls. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op “den hove ende speelhuyse”, over de koop van welke deze rente is gesproten, te betalen telken Pasen, 1599 t eerste jaar, losbaar den penninck 16, en dat met dusdanigen evaluatie van geld, te weten de dubbelen gouden reael gerekend jegens 11 s. 8 g. vls., en alle andere gouden en zilveren munten naar advenant van dien. <fiche C3-037>

RAZE 3851c, f134A/6, [27 jan 1598], Job172 Henricx z. Mulock transporteert aan Abraham van Willegen de vier schepenen waarschipbrieven met de koop van een huis, erve en gevolge, met d een helft van een “zytpat”, staande en liggende [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, vrij van erfpacht, ... <fiche C3-037>

RAZE 3851c, f134Av/1, 28 jan [15]98, Abraham van Willegen velleblooter verkoopt Job Henrick Huge z. Mulock de somme van £8 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende uit en huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, met d een helft van een “zytpat”, over de koop van welk deze rente spruit, te betalen telken Pasen, 1599 t eerste jaar, te lossen elk pond erfelijk met 10 pond173 ... <fiche C3-038>

RAZE 3851c, f134Av/2, [28 jan 1598], Henrick Claessen tinnegieter transporteert aan Symewyff Marinis Thonissen metsers wedue zekere twee “cameren” met haar gevolge, staande [in Zierikzee] in t Pape Mosse straeten174, binnen deze landgemerken, oost af de straete, zuid de stadts vroone, west en noord de burchmeester Bartelmeeus Cauwe, vrij van erfpacht, ... <fiche C3-038>

RAZE 3851c, f134Av/3, 30 jan [15]98, Symewyff Marinis Thonis wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als [in dezen haar gekoren voogd], verlijdt Henrick Claessen tinnegieter de somme van £94 over de koop van twee “caemers” met haar gevolge, staande in t Papemosse straetken, te betalen £6 sjaars, telken Pasen. [Marge: den 22e febr. 1602 zijn hiervan gemaakt twee brieven, elk van £35, op £3 sjaars, telken Pasen, d een t.b.v. Henrick Claessen en de andere t.b.v. de erfgenamen Anthonis Verhelle] <fiche C3-038>

RAZE 3851c, f134Av/4, 1 feb [15]98, [doorgehaald: “desen brieff es betaelt ...”], Corn. Janssen scipper verlijdt Adriaen Lievins z. metser de somme van 230 gld. ter zake van geleend geld; voorts bekende hij comparant deselve Adriaen Lievins z. belooft te hebben kosteloos en schadeloos te houden van alsulken borgtocht als hij voor hem gedaan heeft aan de heeren Raden vande Admiraliteyt in Zeeland voor de lening van 200 gld., tot behoef van des comparants ransoen175 geleend; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate, ... <fiche C3-038>

RAZE 3851c, f135/1, 2 feb [15]98, Niclaes van Bossuysse verkoopt aan Amand Davidtssen een weije, liggende aan Coskens wecht, groot 4 gem. 10 r. oft daarontrent, bij den hoope, binnen deze landgemerken, oost en noord Jan Boye, zuid en west Lenert Pieterssen, ... <fiche C3-038>

RAZE 3851c, f135/2, [2 feb 1598], Corn. Janssen schipper en Adriaen Lievinssen metser, beide, met gezamenderhand, verlijden Leenken Coene Crynssen wedue de somme van 100 gld. in volle betalinge van zeker “creveelscip”, bij de comparanten eertijds gekocht en weder overgegeven, ... <fiche C3-038>

RAZE 3851c, f135/3, 4 feb [15]98, Corn. Janssen scipper verkoopt aan Anthonis Lievins z. timmerman een ledige erve, gelegen noortwaert van zijn comparants huis, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstraete, vrij van erfpacht, daarop deselve Anthonis een huis getimmerd heeft, strekkende zo lang als des comparants huis nu is, met een “pat” van 3 voeten en 8 duimen ter vroonen toe, gelijk de tuyn nu staat, denzelven thuyn te onderhouden half en half, gelijk ook de tuyn en heyninge aan d ander zijde, met de last van het onderhoud van de gehele goot, en het genot van de waterloop, de muur tussen hen beiden half en half, voorts dat Anthonis niet zal mogen betimmeren noch verhinderen “t lecht” van zijn comparants “failte”(?176), noch een “verckenscot” daartegen timmeren, ten leste, dat de vers. Anthonis zijn huis niet mag verkopen aan een “snote”(?177) ... <fiche C3-038>

RAZE 3851c, f135/4, 6 feb [15]98, [testament], Corn. Michiels z. panneboeter t eenre, en Loonken Corn., zijn huisvr., met dezelve haar man als in dezen haar gekoren voogd, ter ander zijde, verklaren, dat zij beide oude “luyden” zijn, en dat zij lang met elkaar getrouwd zijn, en lief en leed gedeeld hebben, ...; vermaken elkaar over en weer het volle gebruik van de nalatenschap van de eerststervende, ... <fiche C3-038, C3-039>

RAZE 3851c, f135v/1, 10 feb [15]98, Pieter Joris overman verlijdt, dat hij op verzoek van Erasmus Jan Hellaert in qualiteit als out manhuys meester deser stede, met autorisatie van de Raad deser stede van 2 nov. 97, openbaar heeft verkocht aan Ocker Janssen 1½ gem. preter 15 r. korenland, liggende in Poortambacht in Schelhoucke bevanck aan Pachtals wech, gekomen van Bonifacius Mussis, ... <fiche C3-039>

RAZE 3851c, f135v/2, [10 feb 1598], idem qualitate ut supra [= Pieter Joris overman op verzoek van Erasmus Jan Hellaert in qualiteit als out manhuys meester deser stede] verkoopt aan Corn. Corn. Willem Symonssen 1 gem. preter 24 r. weije, liggende in t Poortambacht in t Bagynen bevanck, gekomen van Ieman Janssen geseyt paters Jan, met desselfs Iemans erfgenamen voet en duime gemeen, ... <fiche C3-039>

RAZE 3851c, f135v/3, 13 feb 1598, Pieter Joris z. overman verklaart op verzoek van Niclaes van Bossuyse openbaar verkocht te hebben aan Willem Jans z. Maes, wonende tot Kerkwerve, de naargeschreven partijen land, liggende in Kerkwerve, te weten, een stuk korenland, liggende in t Berch bevanck aan Zuytlants hofstede, groot 1 gem. 122 r., op te komen Martini eerstkomende, nog een stuk korenland, liggende in t bevanck “daer t t slootken inne staet” aan Jacob Bouwenssen hofstede, groot 2 gem. 99 r., terstond op te komen, en nog een stuk korenland, liggende in t selfde bevanck, genaamd “de Dreve”, komende met een ende aan Lotewech, groot 1½ gem. 96 r., mede terstond op te komen, ... <fiche C3-039>

RAZE 3851c, f136/1, [13 feb 1598], idem qualitate vers. [= Pieter Joris z. overman op verzoek van Niclaes van Bossuyse] verkoopt aan Jan Adriaensen de Bonte178, wonende tot Kerkwerve, de naargeschreven partijen van land, liggende in t vierendeel van Kerkwerve voorn., en eerst een stuk korenland, liggende in t bevanck Bewesten Keutewech, de hofstede “daer Oole Jans z. op plach te woonen”, groot 2 gem. 36 r., nog een “stuckxken” korenland, liggende in Mannekensdyck bevanck, groot 1 gem. preter 18 r., groot zijnde de vers. [toegevoegd: drye(?179)] partijen 3 gem. 109 r., op te komen St Martinsmisse eerstkomend, dies moet de koper tot zijn last nemen en op zijn naam stellen de naargeschreven partijen van land, en eerst in t Moer bevanck aan de westzijde van de “nieuwen wecht”, een half gemet 60 r., en in t zelfde bevanck nog 1 gem. 60 r., mitsgaders nog deze naargeschreven partijen, verkregen van de “regierders van den Lande”, “als op de roede gedreven hebbende”, te weten 1 gemet, nog 1 gem. 60 r., nog 1½ gem., nog 1 gem., tesamen 4½ gem. 60 r., daarvoren t onkoste betaald wordt tegens 2½ gem. 20? r.180, dies heeft de koper daarjegens te profijte een “weijcken”, liggende aan de hofstede genaamd “t Haerdeken”, groot 1 gem. 100 r., t welk verpacht is voor de aanstaande heventijt tot 9 gld. de hoop sjaars, t welk de koper profiteren zal, ... <fiche C3-039>

RAZE 3851c, f136/2, 14 feb [15]98, Jan Adriaenssen de Bonte, wonende tot Kerkwerve, belooft en verzekert Niclaes van Bossuysse tot zijn last te nemen en op zijn naam te doen stellen de naarschreven partijen van moeren, liggende in Kerkwerve, te weten een half gem. 60 r. in t Moer bevanck aan de westzijde van de “nieuwen wecht”, en in t selve bevanck 1 gem. 60 r., mitsgaders nog deze naargeschreven partijen, verkregen van de regierders ... [zie vorige acte] ... daarvoren jaarlijks de onkoste betaald wordt als voor een gemet181, en nog een weijken [als voren] ... <fiche C3-039>

RAZE 3851c, f136v/1, [14 feb 1598], idem [= Jan Adriaenssen de Bonte] verlijdt Niclaes van Bossuysse de somme van £51.5.10 over de koop van 3 gem. 109 r. korenland, liggende in Kerkwerve aan drie partijen, de twee in Mannekensdyck bevanck, en de derde in t bevanck Bewesten Kuetelhoele182, hem etc., ... <fiche C3-040>

RAZE 3851c, f136v/2, [14 feb 1598], Willem Janssen Maes, wonende tot Kerkwerve, verlijdt Niclaes van Bossuysse de somme van £180.10.8 over de koop van zekere drie partijen korenland, liggende in Kerkwerve, d eene in Berch bevanck, groot 1 gem. 22 r.183, en d andere twee in t Slootken bevanck, daarvan het eene groot 2 gem. ...(?) r.184, en het andere, genaamd “de Dreve”, groot 1½ gem. 96 r., ... <fiche C3-040>

RAZE 3851c, f136v/3, 18 feb [15]98, Jan Rochus z. stierman transporteert aan Adriaen Jacobssen seylmaecker een schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende tot laste van Cornelis Jacobs z. Fluweelenooge, met de volle inhoud van £31.5.0 over de koop van een achtste part van een vischboot, genaamd “de Swane”, ... <fiche C3-040>

RAZE 3851c, f136v/4, 20 feb [15]98, [testament], Rochuswyff Joos dochter, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, gaande, staande enz., “genegen wesende omme haer kintskinderen soo seker te versiene ende te versorgene als t doenlyck soude moegen zyn vande goeden, die haer God Almachtich verleent heeft”, institueert mits desen de kinderen van Joos Thonis z.185, haar zoon, zo wel die hij nu heeft als nog mocht :|: krijgen, tot universeel erfgenaam in alle goeden, die zij achterlaten zal, alleenlijk dat zij voor een legaat aan de armen zullen uitkeren £3 vls., behoudelijk nochtans dat Joos Thonis z., haar zoon, zijn leefdagen [lang], en zijn huisvrouwe, zo lang zij “in weduwelycken staet” blijven zal, daarvan het vruchtgebruik zullen genieten; stelt d heren weesmeesters tot executeurs, ... <fiche C3-040>

RAZE 3851c, f137/1, [20 feb 1598], Loys Rousseau blauverwer verlijdt Anthoin186 Cassier als voogd van de wezen van Samson de Boys de somme van £32.10.0 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Verremerct tussen de huijsinge van Lene Mathys van zuiden, en Jan Lievinssen Clerck van noorden in, ... <fiche C3-040>

RAZE 3851c, f137/2, 23 feb [15]98, Pieter Joris overman verkoopt op verzoek van Loys Rousseau verwer aan Jan Lievinssen Clerck een huis met gevolge, staande [in Zierikzee] op de Beestemerct tussen de huijsinge van Marten Anthonis z. van noorden, en de huijsinge van Loys Rousseau van zuiden in, met de erve daaraan gelegen, “streckende volgende de jegenwoordige affheyninge van de doorne(?) tot het leste boomken staende ontrent den oosthouck van de waterput, welcke affheyninge sullen d onderwinders van desen huysse ende van desselfs Loys cleyn huysken doen ende onderhouden halff ende halff van nu ten eeuwigen daegen, ende voorts d erffve responderende aende noortzyde van de put, ende westwaert van de put sal desen vercochten huysse geheel volgen; voorts dat t gebruyck vande put sal syn halff ende halff, dies sal elck onderwinder onderhouden den selven put soo verre syn arve aen de selve put responderende es verstreckende”; vrij van erfpacht, ...; stellende tot meerder verzekertheyt zijn comparants “cleen huys, staende suytwaert van desen huysse”, ... <fiche C3-040>

RAZE 3851c, f137/3, [23 feb 1598], Pieter Joris z. overman op verzoek van Anneken Claes Dachs dr. wedue wijlen capiteyn Pieter Adriaenssen Ketelaer, geassisteerd met Jan Adriaenssen, haar zwager, als in dezen haar gekoren voogd, verkoopt aan Corn. Niclaes :|: Verheyst geseyt den jongen yserman een huis met gevolge, staande [in Zierikzee] op de Melckmert, ... <fiche C3-040, C3-041>

RAZE 3851c, f137v/1, 23 feb [15]98, Corn. Niclaes Vereyschst187 maillerieman verlijdt Anneken Claes Dachs dr. wedue capiteyn Pieter Adriaenssen Ketelaer de somme van £383.6.8 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op de Melckmerct, ... <fiche C3-041>

RAZE 3851c, f137v/2, [23 feb 1598], Corn. Vanne metser verkoopt Mathees Jacobsen Cock de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, vrij van alle impositien ..., dezelve hypothekerende op zijn twee huizen, staande [in Zierikzee] neffens den anderen aan de noordzijde vanden kerckhove tussen de huijsinge van mr Hendrick Baengiaert van oosten, en Jan Corn. z. Roon van westen in, ..., verschijnende telken jare tot vastenavond, 1599 t eerste jaar, en dat overmits de somme van £14 gesproten over verlopen paijementen van seker huijsinge ... <fiche C3-041>

RAZE 3851c, f137v/3, 24 feb [15]98, Willemyne Jacob Wadde wedue, geassisteerd met Willem Corn. Willem Davidts z., haar broeder, als in dezen [haar gekoren voogd], transporteert aan Matheeus Jacobssen Cock een schepenen rentebrief van £6.6.8188 erfelijke losrente sjaars, sprekende tot laste van Abraham Janssen Troost, gehypothekeerd op seker erve en hof, gelegen [in Zierikzee] in de Venckelstrate, verschijnende telken vastenavond, 1599 t eerste jaar, ... <fiche C3-041>

RAZE 3851c, f137v/4, [24 feb 1598], Corn. Janssen cuper verkoopt Melchior van Weerden, wijncooper tot Middelburch [= Middelburg], de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, deselve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en zijn gevolge, staande [in Zierikzee] [doorgehaald: t eynden de] in de Nieustrate tussen de huysinge vanden Blauwen Gans van zuiden, en Magriete Rams189 van noorden in, verschijnende telken kersavonde, 1598 t eerste jaar, en dat om de somme van £16190 die hij bekende daarvoor ontvangen te hebben, ... <fiche C3-041>

RAZE 3851c, f138/1, 25 feb [15]98, Pieter Joris z. overman verkoopt op verzoek van Jacob Janssen Boy aan Anneken Claes Dachs dr. wedue wijlen Pieter Adriaenssen Ketelaer een huis, erve en gevolge vandien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, deselve erve “streckende achter ter halver welle toe, staende in t midden van t bleyckhoff”, en niet verder, vrij van erfpacht, ... <fiche C3-041>

RAZE 3851c, f138/2, 26 feb [15]98, Anneken Claes Dachs dr. wedue wijlen capiteyn Pieter Adriaenssen Ketelaer, geassisteerd met Jan Adriaenssen Ketelaer als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt aan Jacob Janssen Boy de somme van £518.6.8 over de koop van een huis, erve en gevolge, [zie vorige acte], ... <fiche C3-041>

RAZE 3851c, f138/3, [26 feb 1598], Corn. Janssen Roon verlijdt Jan Oorts z. de somme van 1000 gld. over de koop van een schuur en gevolge, staande [in Zierikzee] op Slabberswerff, ... <fiche C3-041>

RAZE 3851c, f138/4, 4 mrt [15]98, Pieter Lievinssen Delinck verkoopt aan Anthonis Bouman 51 r. land, liggende in Poortambacht in t Bagynen bevanck, gemeen met Jan Dionys z. en Ocker Jans Anthonis weeskind, binnen deze landgemerken, oost af de “straetwech”, zuid Werckendeths wech, west Pieter Yemanssen erfgenamen, en noord St Lucas gilde, ... <fiche C3-041>

RAZE 3851c, f138/5, [4 mrt 1598]191, [doorgehaald; marge: gecasseert, 28 may 1607], Logier Bartelmeeus Brouck verkoopt mr Quintyn Jacobs de Witte [doorgehaald: als broeder en voogd van Pieter Jacobssen de Witte], de somme van £3 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zekere drie192 “meeden” korenland, liggende ter Nieuwerkerke in Schouwen in t bevanck “vanden Boterpot”, de eene genaamd Jan Lievins(?193) molens meet, groot 2½ gem. 70 r., en de andere genaamd “t Schems meetke”, groot 1½ gem. 70 r., [marge: en nog in t Mole bevanck een meet, groot 4 gem. of daarontrent korenland, daaronder gerekend 55 r. vroonen, liggende achter zijn huis], (welke twee “meeden” hij comparant verklaarde vrij en onbelast te zijn), verschijnende telken halfvasten, en dat om de somme van £42194, die hij comparant bekende ontvangen te hebben, ... <fiche C3-041>

RAZE 3851c, f138v/1, 7 mrt [15]98, Pieter Anthonis z. Gaengers verkoopt Joris Pietersen een weije, groot ontrent 10 gem., genaamd195 “t Molewater”, gelegen in t Oostervierendeel in t bevanck van Herckesteyn, bij Adriaen Corn. Knau(?196) gebruikt; hij mag dit binnen een jaar na dato nog lossen met £56. <fiche C3-042>

RAZE 3851c, f138v/2, 9 mrt [15]98, Jan Dionys z. Barlebos verkoopt aan Barent Gast d een helft van de hofstede van Lone Rommels, liggende in Poortambacht, in t Bagynen bevanck, groot 102½ r., met Ocker Janssen en Pieter Delinck gemeen, binnen deze landgemerken, de “hooftwech” oost af, Werckendeth wech zuid af, Lier den heunaer197 west af, en Arent Pieterssen erfgenamen noord af, ... <fiche C3-042>

RAZE 3851c, f138v/3, 12 mrt 1598, Niclaes Jobssen out burchmeester verkoopt aan Symon Lievinssen Coolman 1½ gem. 110 r. korenland, liggende aan de straatweg, binnen deze landgemerken, oost de weg, zuid en west Jan Anthonis z. de Jonge, en noord Herman198 de Vager199, ...<fiche C3-042>

RAZE 3851c, f138v/4, [12 mrt 1598], Marcus de Bois kousmaecker verlijdt aan Heyn200 Jobssen als voogd van t weeskind van Henrick Jobssen de somme van £20.5.0. ter zake van geleend geld; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde [van de haven] voor de Gasthuysbrugge, ... <fiche C3-042>

RAZE 3851c, f138v/5, 13 mrt [15]98, Symon Lievinssen Coolman verlijdt aan Niclaes Jobssen de somme van £56 over de koop van 1½ gem. 110 r. korenland, gelegen aan de “straetwecht”, ... <fiche C3-042>

RAZE 3851c, f139/1, 16 mrt 1598, Corst jonge Janssen, wonende tot Rengerskerke, verlijdt van Ocker Jans z. als vader en voogd van Willem Ockers z., zijn zoon, ontvangen en t zijnen laste genomen te hebben een weije, liggende in t bevanck “van de Verbernde hoffstede”, gekomen van Lone Rommels, groot 2½ gem. 61½ r., met Jan Dionys z., nu hij comparant, en Pieter Delinck gemeen, binnen [deze landgemerken], oost af Engelbrecht Harinckman, zuid de Versse put, west Dingne Leuters, en noord de Ossewecht, welke weije hij comparant belooft ter aanstaande verheveninge van Schouwen te trekken op zijn naam; stellende tot meerder verzekertheid van dien zijn nieuw huis, dat hij onlancx heeft doen timmeren, staande ontrent de nieuwe inlage binnen de dijk van Schouwen, ... <fiche C3-042>

RAZE 3851c, f139/2, [16 mrt 1598], idem [= Corst jonge Janssen] verlijdt van Jan Dionijs z. Barlebosch ontvangen en t zijnen laste genomen te hebben een weije, liggende in t bevanck “van de Verbernende hoffstede”, gekomen van Lone Rommels, groot 5 gem. 123 r., met Ocker Janssen en Pieter Delinck gemeen, binnen deze landgemerken, oost af Engelbrecht Harinckman, zuid de Versse put, west Dingne Leuters, en noord de Ossewecht, [als voorgaande acte], ... <fiche C3-042>

RAZE 3851c, f139/3, 17 mrt [15]98, Jan Rochus z. stierman verlijdt aan Jan Coene schiptimmerman de somme van £94 over de koop van een nieuwe vischboot, ... <fiche C3-042>

RAZE 3851c, f139v/1, 19 mrt [15]98, Frans Jans z. visscher transporteert aan Catharina Claes Jheronimus dr. de schepenen waarschipbrief en briefs recht, met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, vrij van erfpacht, ... <fiche C3-043>

RAZE 3851c, f139v/2, 19 mrt [15]98, Catharina Claes Jheronimus dr., geassisteerd met Jheronimus Harinckman, verlijdt aan Frans Jans z. visser de somme van £150 over de koop van een huis, enz. [zie vorige acte] ... <fiche C3-043>

RAZE 3851c, f139v/3, 26 mrt 1598, Syme Crynssen stierman verlijdt aan Cryn Barentssen de somme van £54 over de koop van d een helft van een vischboot, genaamd “de Pillicaen”, ... <fiche C3-043>

RAZE 3851c, f139v/4, 27 mrt [15]98, [doorgehaald; marge: geroyeerd], Jan Jacobs z. Smack verlijdt Matheeus Jacobs z. Cock de somme van £120 vls. ter cause van geleend geld; onderpand: een geheel coren­mole met zijn gevolge, staande buyten de Suythaven poorte, en nog een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate, en nog een huysken en gevolge, staande in den Hem, ... <fiche C3-043>

RAZE 3851c, f139/5, [27 mrt 1598], Jacob Thonis z. visscher verlijdt aan Maycken Crabdeechs wedue de somme van £50 van geleend geld; onderpand: zijn twee “steene camers” met gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vrije, tussen de huijsinge van Jan Segers z. arbeyder van noorden, en Belye Jans van westen in, ... <fiche C3-043>

RAZE 3851c, f140/1, 1 apr [15]98, Cornelis Lenaerts z. Bommenee transporteert aan Joos Roelantssen molenaer de zes schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, met 6 s. 8 g. vls. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, behalve “seker stucxken arve” aan Adriaen Janssen molenaer verkocht, “van dese arve nu affgeheyndt wesende”, ... <fiche C3-043>

RAZE 3851c, f140/2, 2 apr [15]98, Joos Roelants z. molenaer verlijt aan Cornelis Lenaerts z. Bomenee de somme van £358.6.8 over de koop van een huis [zie vorige acte], ... <fiche C3-043>

RAZE 3851c, f140/3, [2 apr 1598], Gheleyn Govaerts z. visscher geseyt Leyn van Oostende verlijdt aan Cornelie Willem Keysers dr. de somme van £14 van geleend geld, ... <fiche C3-043>

RAZE 3851c, f140/4, [2 apr 1598], Lievin Jans z. houtcooper verkoopt aan Aelliaen Betsmanssen karreman een ledige erve, liggende [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, binnen deze landgemerken, oost af Jan Coene, zuid de strate, west Ieman Cornelis z. Thuere201, en noord de dilve, ... <fiche C3-043>

RAZE 3851c, f140/5, [2 apr 1598], Aelliaen Betsmanssen karreman verlijdt tot behoef van Lieven Janssen houtcooper gecedeerd en geremitteerd te hebben alsulken recht als hij is hebbende :|: aan zekere “pat”, liggende [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, tussen de huijsinge van Thoonken Stouters van westen, en van deselve Lievin Janssen van oosten in, door welk pad de vers. comparant placht te bezoeken zeker zijn weijken daarachter aan gelegen, ... beloofde daaraan geen “servituyt”, recht of eigendom daaraan te pretenderen, ... dit overmits zekere voorwaarde in de koop van zekere erve bij denselven Lievin Janssen toebesproken, ... <fiche C3-043, C3-044>

RAZE 3851c, f140v/1, 8 apr [15]98, Marinis Adriaenssen Cryger verlijdt aan Jacob Corn. Blauwe de somme van £20.0.4 ter cause van geliquideerde schuld; onderpand: zeker meet korenland, groot 4½ gem., liggende in Rodee bevanck, genaamd “den Boonemeet”, ... <fiche C3-044>

RAZE 3851c, f140v/2, 23 apr [15]98, Anthonis van Cappelle verlijdt verkocht te hebben aan Abraham Carel een huis, erve en gevolge, gelijk tzelve jegenwoordig “affgeheynt” is, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven tussen de huijsinge van Mayken Jan Geertssen van oosten, en Diericxken Corn. Henricx Vogelaers weduwe van westen in, vrij van alle commer van rente en erfpacht; is betaald, gerede penningen contant, en een schuldbrief, ... <fiche C3-044>

RAZE 3851c, f140v/3, 28 apr [15]98, Henrick Lievinssen Suyr, Job Lievinssen, Pieter Lievinssen en Frederic Henricx, alle vier, met gezamenderhand, verlijden aan Joris Corn. van Armuiden [= Arnemuiden] de somme van £108.6.8 over de koop van een “creveel”; de vers. Henrick belooft [zijn borgen te vrijwaren] <fiche C3-044>

RAZE 3851c, f141/1, 19 apr [15]98, Vrouwelyn Willem Symons dr. weduwe wijlen Anthonis Hermansen Hubert, geassisteerd met Jan Anthonis z. de Hubert, haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, transporteert aan Anthonis Anthonis Hermans z., haar zoon, een derde part in een zevende deel van een achtste part in Numans gorssinge als Cromstryn “metten ambochte ende ambochts gevolge”, aan haar comparante gedevolveerd bij successie en cavelinge van de achtergebleven goeden van wijlen Symon Willemssen, haar broeder, ..., voorts in alsulken voegen en manieren gelijk tzelve bij Willem Symonssen, haar vader saliger gepossideerd en bezeten is, ... <fiche C3-044>

RAZE 3851c, f141/2, [19 apr 1598], eadem [= Vrouwelyn Willem Symons dr.] ut supra transporteert aan Anthonis Hermanssen de Hubert, haar zoon, de numbre van 21½ gem. 110 r., zo weije als korenland, gelegen in Poortambacht in t Barnaditen bevanck, genaamd “den Municken block”, binnen deze landgemerken, oost en west de “heerwech”, zuid Ocker Janssen, en noord Corn. Meeussen, met de last van £3 erfelijk, daarop staande tot profijte van de erfgenamen van Ocker Corn., mits conditie dat zij aan haar behoudt de pacht van denselven lande, die Martini eerstkomende verschijnen zal, ... <fiche C3-044>

RAZE 3851c, f141/3, 17 apr [15]98, Christiaen Jans z., wonende ter Vere, Pieter Lievinssen scipper, wonende [in Zierikzee] op den Heunaersdyck, getrout hebbende Thoonken Jans dr., Job Lievinssen Suyr, wonende tot Arnemuyden [= Arnemuiden], getrout hebbende Thoonken Jans dr., alle drie voor haarzelven, elk voor een achtste part, en in dezen vervangende capiteyn Jan Janssen en Adriaen Janssen, haar broeders, mede elk voor een achtste part, mitsgaders Jacob Janssen voor een vierde part, die zij hierin beloofden te houden als henzelven, transporteren aan Laurens de Vos een huis, erve en zijn gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, met de erve west daaraan gelegen, daar eertijds “de Smacke” opgestaan heeft, en placht te volgen, met t gebruik vande “pat”, oostwaart daaraf gelegen, tot wederzeggen van mijn heeren tresoirieren, oost af Corn. Hopman, zuid de straete, west Adriaen Hermanssen, en noord sheeren wecht, met de last van £26.6.8 vls. op afgaande paijementen van £3 sjaars, verschijnende telken lichtmisse, 1599 t eerste jaar, aankomende de kinderen van Lenert Diericx z. Hollaer, die de koper onverminderd de vers. somme gehouden is te betalen, met nog de “servutyt” van dat Pieter Lievinssen voors. water uit de “back” van dit verkochte huis mag halen voor zijn huisgezin, zolang hij en zijn huisvrouw de vers. huijsinge202 bewonen, mits houdende tot laste de halft [van het onderhoud] van de goten, “daertoe hy sal hebben in zyn behout een slotel vande back”, als ook t gebruik van de “bleyckhoff”, gedurende en voor zijn familie, zo lang tzelve een hof wezen zal, ... <fiche C3-044>

RAZE 3851c, f141/4, 18 apr [15]98, Laurens de Vos, backer, verlijdt Corstiaen Janssen, wonende ter Vere, de somme van £29.3.4 over de koop van een achste part van een huis [zie acte f141/3], ... <fiche C3-044>

RAZE 3851c, f141v/1, [18 apr 1598], idem [= Laurens de Vos] verlijdt Pieter Lievinssen scipper, getrout hebbende Thoonken Jans, gelijke somme over [zie acte f141/3], ... <fiche C3-045>

RAZE 3851c, f141v/2, [18 apr 1598], idem [= Laurens de Vos] verlijdt Job Lievinssen Suyr, getrout hebbende Thoonken Jans, gelijke somme over [zie acte f141/3], ... <fiche C3-045>

RAZE 3851c, f141v/3, [18 apr 1598], idem [= Laurens de Vos] verlijdt capiteyn Jan Janssen gelijke somme over [zie acte f141/3], ... <fiche C3-045>

RAZE 3851c, f141v/4, [18 apr 1598], idem [= Laurens de Vos] verlijdt Adriaen Jan Lievinssen gelijke somme over [zie acte f141/3], ... <fiche C3-045>

RAZE 3851c, f141v/5, [18 apr 1598], idem [= Laurens de Vos] verlijdt aan Jacob Jan Lievinssen de somme van £58.6.8 over de koop van een vierde part inden vers. huijse [zie acte f141/3], ... <fiche C3-045>

RAZE 3851c, f141v/6, 28 apr [1598], Corn. Adriaenssen Boer verlijdt Jacob Corn., daar moeder af was Mayken Jacobs, nu uitlandig zijnde, de somme van £18 in voldoening van zijn moederlijke successie, volgende t accoord met Pieter Claes z. vande Abeele, eertijds getrout hebbende de vers. Mayken Jacobs dr., ter weeskamer deser stede gemaakt op den 7 martii [15]97, strekkende dit in minderinge van de koopsom van een huis en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven over de Nieubrugge, volgens aantekening op de schuldbrief, ... <fiche C3-045>

RAZE 3851c, f141v/7, 12 mrt [15]98, capiteyn Anthonis Bartelmeeus Verhelle en Henrick Claessen tinnegieter verklaren, alsoo wijlen Corn. Henricx z. Vogelaer saliger bij zijn testament van 27 martii [15]90 tot zijn universele erfgenamen had geinstitueerd de kinderen, die zij comparanten bij hun resp. jegenwoordige huisvrouwen geprocreëerd hebben of nog zouden mogen procreëren, behoudelijk dat hun huisvrouwen het vruchtgebruik hiervan zouden genieten, dat mede de vers. Vogelaere in zijn testament had geordineerd dat deze goederen behoorlijk geadministreerd zouden worden, stellende tot executeurs Niclaes Janssen Hubert en Dierick Claessen, dat zij met de vers. executeurs zijn geaccordeerd, dat zij vanaf nu naar haar zullen trekken en aanvaarden de goeden, bij het overlijden van de vers. Vogelaer op hun kinderen gedevolveerd, volgens zekere inventaris van de hand van mr Willem van Dycke, secretaris deser stede geschreven, en bij hen ondertekend, ... :|: behoudens dat in geval van overlijden van hun huisvrouw [nadere voorwaarden in de tekst], <fiche C3-045>

RAZE 3851c, f142/1, 2 mei [15]98, Lievin Anthonis z. Suyr transporteert aan Jacomyne coome Jans een schepenen brief, sprekende tot laste van Jacob Hubrechts pottebacker over de koop van een huis met gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, om daaruit te ontvangen de somme van £62.13.4 ... <fiche C3-045>

RAZE 3851c, f142/2, 10 mei [15]98, Corn. Jans z. Roon verkoopt aan Jan203 Corn. z. decker een stuk korenland, groot 3 gem. 70 r. of daarontrent, liggende in Kerkwerve int bevanck “daer des penninckmeesters lantstede(204) inne staet”, binnen deze landgemerken, oost af Arent Pieter Yemans wedue en erfgenamen, zuid de “heerwech”, west Engelbrecht Yemanssen Harinckman, en noord Lenert Mogge205 penninckmeester, ... <fiche C3-045>

RAZE 3851c, f142/3, 22 mei [15]98, Leyn Corn. verlijdt Pieter Nonneman de somme van £11.10.0 ter cause van geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis en schuur met gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weststrate, ... <fiche C3-045>

RAZE 3851c, f142/4, [22 mei 1598], Willem Corn. Cooper verkoopt aan Pieter Corn.206 een stuk weiland, groot een half gemet 5 r., liggende in t Weel bevanck t eynden den Coolwecht, binnen deze landgemerken, oost de “nieuwen wecht”, zuid Johan Hanneman, west Rochus Hoffer, en noord Jacob Stryp, gekomen van Leyn Bartelmeessen, ... <fiche C3-045>

RAZE 3851c, f142v/1, 1 juni [15]98, Rochus Hoffer heerburchmeester verkoopt aan Lenert Yemanssen Potman een stuk weiland, groot 4 gem. 46 r., gelegen in Wackersdam bevanck, binnen deze landgemerken, oost af Leyn Bartelmees, zuid de weg, west en noord Rochus Hoffer, ... <fiche C3-046>

RAZE 3851c, f142v/2, 2 juni [15]98, Lenert Yemanssen Potman verlijdt Rochus Hoffer de somme van £81.1.4 over de koop van 4 gem. 46 r. weije [zie vorige acte] ... <fiche C3-046>

RAZE 3851c, f142v/3, 3 juni [15]98, Jacob Janssen stadtbode transporteert aan en tot behoeve van zijn crediteuren een schepenen schuldbrief, sprekende tot last van Prancke Corn. cousmaecker over de koop van een huis en gevolge, staande [in Zierikzee] op de hoek van de Lange Nobelstrate, met de resterende inhoud van £56 ... <fiche C3-046>

RAZE 3851c, f142v/4, [3 juni 1598], idem [= Jacob Janssen stadtbode] transporteert tot behoeve als boven [= van zijn crediteuren] een schepenen schuldbrief, sprekende tot last als boven [= Prancke Corn. cousmaecker] en uit oorzake voors. [= over de koop van een huis en gevolge, staande op de hoek van de Lange Nobelstrate], met de resterende inhoud van £70.13.4 ... <fiche C3-046>

RAZE 3851c, f142v/5, 6 juni 1598, Lambrecht Adriaens z. lyndrayer verkoopt aan Adriaen Lambrechs z. lyndrayer, zijn zoon, een huis, erve en gevolge, “staende op t clooster van Nasareth binnen deser stede” [Zierikzee], binnen deze landgemerken, oost af de “pat” en “droochhuys” van Ieman Lievinsse lyndrayer, zuid af de stadts veste, west af “t vervallen clooster van Nasareth”, en noord sheeren straete, ... <fiche C3-046>

RAZE 3851c, f143/1, 7 juni 1598, Adriaen Lambrechts z. lyndrayer verlijdt aan Lambrecht Adriaens z., zijn vader, de somme van £141.13.0 over de koop van een huis [zie vorige acte], ... <fiche C3-046>

RAZE 3851c, f143/2, [7 juni 1598], Cornelis Jan Domis z. verkoopt aan Marinis Marinis z. jonge Heuytere een stuk korenland, liggende in t Westervierendeel, in Commer Willems bevanck, groot 1½ gem. 85 r., eertijds gekomen van St. Cornelis in Noortwelle [= Noordwelle], binnen deze landgemerken, oost de “heere wecht”, zuid Michiel Corn. Michiels z., west de wezen van Marinis Lenaerts z. Heuyter, en noord de wezen van schipper Adriaen, en dit alles met geen verder recht dan op de gemeene saecke, die tzelve land eertijds verkocht hebben, ... <fiche C3-046>

RAZE 3851c, f143/3, [7 juni 1598], Lambrecht Adriaens z. lyndrayer verlijdt aan Adriaen Lambrechts z., Geert Pieters z. lynewever als man en voogd van Neelken Lambrechts dr., en Maycken Lambrechts dr. wedue wilen207 Marinis Thonis z. visscher, elcx bij equale portie, de somme van £50 en dat over de geheele uitkoop van haar moederlijk goed, die hij daarvoor aan hem zal behouden, en die hij zal betalen uit de paijen van t huis, dat Adriaen Lambrechts z. van hem comparant gekocht heeft [zie acte f142v/5] ... <fiche C3-046>

RAZE 3851c, f143v/1, 7 juni [15]98, Loys Pieters z. lynewever verlijdt aan Dierick Bartels de somme van £36 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in den Hem, ... <fiche C3-047>

RAZE 3851c, f143v/2, 8 juni 1598, Lambrecht Adriaenssen lyndrayer verkoopt aan Adriaen Lambrechts z., zijn zoon, een lijnbaan met haar “gereetschippe ende toebehoorten”, gelegen aan de zuidzijde van der stede, zoals hij nu bezit en bij koop verkregen heeft, omme etc. [= een somme van penningen] die deselve Adriaen Lambrechtssen hem comparant, zo binnen t leven van zijn comparants huisvrouw als daarna daarvoor betaald heeft, ... <fiche C3-047>

RAZE 3851c, f143v/3, 17 juni 1598, Jacob Marinis z. Goemannen, Adriaen van Steenbergen en Stoffel Corn. z. Hose, alle drie, met gezamenderhand, verlijden aan Arent de Hont de somme van £54 over de koop van een “scuyte met een cot”, de vers. Jacob Marinis te danke geleverd; stellende tot meerder verzekertheid als “pant metter minne” een “passepoort” van £28 vls. ... <fiche C3-047>

RAZE 3851c, f144/1, [17 juni 1598], Cornelis Willem Aelliaenssen Houtman schutenaere verkoopt aan Pieter Cornelis Aelliaenssen, zijn zoon, een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op St Joos meet t eynde sHeer Arentslop, vrij van erfpacht, ... <fiche C3-047>

RAZE 3851c, f144/2, 18 juni 1598, Pieter Cornelis Aelliaenssen Houtmans z. verlijdt aan Corn. Willem Aeliaenssen Houtman, zijn vader, de somme van £66 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C3-047>

RAZE 3851c, f144/3, [18 juni 1598], Lievin Aelliaensse Kaersmaecker en Ieman Cornelis z. Thuere, beide mannen en voogden hunder huisvrouwen, en Maycken Jacobs dr., moeder en voogdesse van haar kinderen, geassisteerd met dezelve Lievin [doorgehaald: Jacob] Aelliaensse als in dezen haar gekoren voogd, alle als erfgenamen van Anthonis Lievins z. Dronckaert verkopen aan Rochuswyff Thonis dr. geseyt Rochus Tuere zekere twee huyskens, staande [in Zierikzee] neffens den anderen onder een dak, in de Verbernende buyrte, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de wedue en erfgenamen van Cornelis Jansse Vager, zuid sheeren straete, west Herrent Henricx z., en noord Maerten Cornelis z. stierman, ... <fiche C3-047>

RAZE 3851c, f144/4, 19 juni 1598, Rochuswyff Thonis dr. geseyt Rochus Thuere, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verlijdt aan de gemeene erfgenamen van Anthonis Lievins z. Dronckaert de somme van £37 over de koop van zekere twee huyskens [zie vorige acte] in de Verbarnende buyrte, ... <fiche C3-047>

RAZE 3851c, f144v/1, [19 juni 1598], Jacob Barendynssen geseyt Coppenye verlijdt aan Jacobmyne Jacob Dronckaerts wedue de somme van £44 in volle betalinge van een schepenen schuldbrief, onlangs verschenen en verlopen, te betalen daarvan van de eerste betaling, die hij comparant van zijn “soldie” ontvangen zal de somme van £3, en daarna 33 s. 4 g. jaarlijks totdat zijn comparants huis, daar hij nu in woont, geheel betaald is, en daarna jaarlijks £4 totdat de schuldbrief geheel is afbetaald, ...; stellende tot onderpand zijn huis en gevolge, daar hij nu in woont, staande [bij Zierikzee] op de Visschersdyck, ... <fiche C3-048>

RAZE 3851c, f144v/2, [19 juni 1598], Lievin Jansse Bras verlijdt aan Huge Willems z. Keyser de somme van £41 van gehaald meel en anders; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande ontrent t vervallen clooster van Nasareth binnen deser stede [Zierikzee], ... <fiche C3-048>

RAZE 3851c, f144v/3, 21 juni 1598, Ieman Cornelis z. decker208, wonende tot Kerkwerve, verlijdt aan Cornelis Jans den Roon de somme van £100 over de koop van een stuk korenland, groot ontrent 3 gem. 70 r., liggende in Kerkwerve, in t bevanck “daer den penninckmeester lantstede inne staet”, [zie acte f142/2] ... <fiche C3-048>

RAZE 3851c, f145/1, 24 juni 1598, Jasper Anthonis z. van Rosendaele, wonende in Ooltgensplaete [= Ooltgensplaat] verlijdt aan Thomas Henricx z. schipper de somme van £109.3.4 over de koop van een “cromsteven schuyte”; en tot meerder verzekertheid heeft Cornelis Sebertssen, wonende mede in de Plaete, zijn broeder, zich voor hem borg gesteld, ... <fiche C3-048>

RAZE 3851c, f145/2, 26 juni [15]98, Maycken Willems dr. wedue wijlen Jacob Smeets verkoopt aan Arent Janssen Vlam de somme van £2 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit haar huis, erve en gevolge, staande in St Anthonis straete, tussen de huijsinge van Maycken Jans de minne209 van zuiden en de erve van Jan Lenaerts z. van Haemstede van noorden in, verschijnende telken St Jansmisse, 1599 t eerste jaar, en dat ter cause van afgerekende schuld en ontvangen penningen; zij mag deze rente lossen met £28 tot hoofdgeld, ... <fiche C3-048>

RAZE 3851c, f145/3, 27 juni 1598, Rochus Hoffer heerburchmeester verkoopt aan Gillis Segerssen van Brijdorpe de naargeschreven partijen land, te weten 1½ gem. 75 r. land, daar zijn huis op staat, liggende in Brijdorpe in Oole hoffstede bevanck, binnen :|: deze landgemerken, oost af Bartel Pierssen Poel, zuid Gillis Segerssen voorn., en west Job Corn. Yemanssen, van welk land de vers. Gillis moet betalen de gemeene rekeninge, kersmisse voorleden geschoten, en nog 1 gem. 21 r. land, liggende in t selve bevanck, gemeen met Spiritus Sanctus in Brijdorpe, binnen deze gemerken, Abraham Janssen oost af, west Cryn Cornelis Lene Witte, noord de weg, en zuid de vaart, ... <fiche C3-048, C3-049>

RAZE 3851c, f145v/1, 27 juni [15]98, Gillis Segers z. van Brijdorpe verlijdt aan Rochus Hoffer de somme van £12 over de koop van twee partijen land [zie vorige acte], ... <fiche C3-049>

RAZE 3851c, f145v/2, 26 juni [15]98, Maerten Jans z. Boij transporteert aan Jacob Janssen Boij, zijn broeder, een schepenen waarschipbrief en briefs recht met de koop van een “steene camere”, met de erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, met de last van £7 erfelijke rente sjaars, daarmede deselve “camere” eertijds verkregen is van Cornelis Janssen Vager, ... <fiche C3-049>

RAZE 3851c, f145v/3, 27 juni [15]98, Jacob Janssen Boy verlijdt aan Marten Janssen Boy de somme van £25 over de koop van een “steene camer” met een erve en gevolge, staande aan de zuidzijde van de haven ontrent de poorte, [zie vorige acte] ... <fiche C3-049>

RAZE 3851c, f146/1, [27 juni 1598], Jacob Janssen Boy verklaart in t kopen van zekere “steene camer” [zie f145v/2] van Maerten Jans z., zijn broeder, tot zijn last genomen te hebben een erfelijke losrente van £7 sjaars, te lossen den penninck 14, vrij van alle “omgelden”, die deselve Maerte Janssen en Aechken, zijn huisvrouw, verleden hebben over de koop van dezelve “camer” tot behoeve en profijt van Cornelis Jans z. Vager, verschijnende telken Pasen, achtervolgende de rentebrieven, bij hem daarvan verleden 7 april 1594, belooft dezelve Maerten Janssen kosteloos en schadeloos te houden, ... <fiche C3-049>

RAZE 3851c, f146/2, [27 juni 1598?]210, Neelken Thonis dr. wedue wijlen Jan de Vos, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verlijdt haarzelven besteed te hebben aan Frans van Spier, haar “swaeger”, te houden “in loffelijcke onderhoudenisse” ... haar leven lang, daarvoren, als voor de drie jaren reeds van hem genoten onderhoud, zij aan hem getransporteerd heeft mitsdesen haar “steene camere” met de erve en gevolge, staande [in Zierikzee] ontrent de “fonteyne”, met alle huisraad; dit blijft onderpand voor dit onderhoud; ... <fiche C3-049>

arrow-up

Verder naar RAZE 3851c, fiche 4

Noten bij fiche 3

128Er stond eerst: £4.6.8

129Dit woordje is weggelaten.

130Er staat slechts “wie” met een afkortingsteken.

131Slecht geformuleerde condities.

132De klerk wilde hier vermoedelijk Hubrecht Verbeke schrijven; verg. f105/1.

133Mogelijk moet hier gelezen worden: denselven Corn. Lievins z.

134Lees: Lenert; verg. ook hierna waar Willem is doorgehaald.

135Er stond eerst: £141.13.5.8

136Deze toevoeging is kennelijk nodig om hem te identificeren.

137Hier wegens vlek onduidelijk, maar zie f133v/1.

138Wegens vlek slechts gedeeltelijk te lezen; ik vermoed (gezien de lengte), dat er staat: “Adriaen Corn.”

139Er staat slechts a met afkortingsteken ende.

140Blijkt later uit de tekst.

141Het woord Cornelis is niet doorgestreept.

142Er staat: xvc [wit ruimte] tnegentich.

143Of is “xvii” een verschrijving en moet hier gelezen worden “xxii”, dus 22 april.

144Er staat hier “de Vriesen” maar meestal wordt hij “de Vriese” genoemd.

145Zie noot bij de vorige acte.

146Er staat geen “f” aan het slot, maar die moet waarschijnlijk hier wel gelezen worden.

147Zie noot bij de vorige acte.

148Zie noot bij de vorige acte.

149Er stond eerst: van Stockem, maar dat is verbeterd in “van Stockom”.

150Waarschijnlijk capiteyn Dominicque d'Alleur, verg. RAZE 3851b, f242/3

151Nog onzeker.

152Hier slecht leesbaar, maar blijkt uit andere acten.

153Datumvolgorde klopt niet; vermoedelijk moet dit als 29 april gelezen worden.

154N.B. In acte f115/1 staat “Oude Lomberstraete”, hetgeen waarschijnlijk het juiste is.

155Spelling niet geheel zeker door geknoei.

156= melkkoeien

157De 'i' in 'xvi' staat hier hooggeschreven.

158Er stond eerst: £88.

159Hij is een van de drie schepenen, voor wie deze acte passeert.

160Meestal voluit “Avontuere”.

161Hij is een van de drie schepenen, voor wie deze acte passeert.

162Er stond eerst: oosten.

163Lezing niet duidelijk: zou ook Bevye, of Benye kunnen zijn.

164Vermoedelijk wordt bedoeld: Frans Adriaenssen metser.

165Deze acte is later onderaan deze bladzij toegevoegd en doorbreekt de vorige acte.

166Mogelijk moet hier gelezen worden: “gaande”

167Komt ook voor als “Constance”, dus niet “Christiaens”.

168Lees: hen.

169Er stond eerst: “Borge”?.

170Wordt hier bedoeld: landmeter?

171De in de marge van vorige acte genoemde partij wordt hier niet vermeld.

172Vermoedelijk stond er eerst Jan, maar is dit in Job verbeterd.

173Dus “den penninck 10”

174Of moet ik hier “straetken” lezen; de “k” staat er niet.

175= losgeld.

176Mogelijk in de betekenis “vaalt”

177Nog geen idee; tweede en derde letter nog onzeker.

178Er stond eerst Joos de Bonte, maar Joos is verbeterd in Jan, en Adriaensen is toegevoegd.

179Bovengeschreven en lastig te lezen, maar aangezien de optelling niet klopt, lijkt er nog een perceeltje te ontbreken.

180Er stond eerst “een gemet”.

181Dit is dus in de voorgaande acte gecorrigeerd.

182In de voorgaande acte Keutelwech, maar Keutelheule komt ook wel voor.

183Volgens de verkoopacte 122 r.

184Volgens de verkoopacte 99 r., maar het is nauwelijks te zien, wat hier staat: xcix(?)

185Zie hierna, waar het duidelijker staat.

186Onduidelijk of er nu Anthoin of Anthoni staat.

187Lees Verheyst. Onduidelijk of ik de streep onder de “V” als afkortingsteken voor “Ver” moet lezen.

188Het woord “schellingen” is vergeten.

189Verg. RAZE 3851b, f38v/2; Grietken Marinis wed. woonde in t huis “den Ram”.

190Dus: penninck 16.

191Marge: Verschreven [d.w.z. herzien] den 21 martii [1598] ende daerbij gevoucht [een derde perceel]

192Er stond eerst: twee.

193Er lijkt Lie. (met afkortingsteken) te staan; is Lievins de juiste interpretatie?

194Er stond eerst: £36

195Dit staat er per abuis twee keer.

196Nog onzeker; vergelijk f15/1 en f48/2.

197d.w.z. Logier Corn. den heunaer.

198Er stond eerst: Hoobuck

199Spelling niet geheel duidelijk; misschien ook Vaager.

200Zie voor deze “H” ook f188v/1, “Haerlem”.

201Komt ook voor als Avontuere.

202Dat wil zeggen, het huis waar zij nu wonen op de Heunaersdijk; niet dit nu verkochte huis.

203Nota. In de schuldbrief, f144v/3, staat Ieman Cornelis z. decker. Vermoedelijk is “Jan” hier correct.

204Zeer slordige “st”; in de schuldbrief [f144v/3] staat evenwel duidelijk “lantstede”.

205De “m” is nauwelijks te lezen, en onzeker is of er daarna een “o” of een “u” staat. Dat het om hem gaat, is zeker.

206Mogelijk: = Pieter Corn. van Borrendamme.

207= wijlen.

208In de verkoopacte, f142/2, wordt hij Jan genoemd, hetgeen vermoedelijk juist is.

209Is dit een “beroep”s aanduiding, bijnaam of achternaam?

210In de marge onderaan staat een “B”, terwijl bij de volgende acte (op f146v) een “A” staat. Dit heeft meestal betrekking op een correctie van de volgorde der acten, die volgens de letters moet zijn. Mogelijk moet deze acte dus op of na 1 juli 1598 gedateerd worden.

arrow-up

separator

RAZE 3851c
Register van schepenacten Zierikzee 1596-1604, bewerkt door Huib J. Plankeel

fiche 4

RAZE 3851c, f146v/1, 1 juli [15]98, 211 Corstiaen Janssen, voor hemzelf, en uit naam van Pieter Lievinssen, zijn swager, en Job Lievinssen Suyr, verlijden, dat zij elcx getransporteerd hebben aan Thomas Hubrechtssen elcx een schepenen brief, sprekende tot laste van Laurens de Vos over de koop van een achtste part van een huis, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, met de volle inhoud van £29.3.4 ... <fiche C4-001>

RAZE 3851c, f146v/2, 6 aug [15]98212, Jacob Janssen Boy verlijdt Jacomyne coome Jans dr. de somme van 500 car.gld. ter cause van geleend geld; rente 9%; onderpand: zijn huis, daar hij nu in woont, staande [in Zierikzee] ontrent de Zuythaeven poorte, mitsgaders “scip”, dat hij nu gebruikt, ... <fiche C4-001>

RAZE 3851c, f146v/3, 5 aug [15]98, Jacob Claessen weert in den Engel, en Abraham Adriaenssen scipper, beide, met gezamenderhand, verlijden Corn. Lenertssen Harinckman de somme van £19 over de koop van zekere wijn, hem Jacob Claessen te danke geleverd, ... <fiche C4-001>

RAZE 3851c, f146v/4, [5 aug 1598], Lenert Maerts z. lyndrayer verlijdt Corn. Corn. Avontuere en Ieman Corn. Avontuere, sciptimmerluyden, de somme van £63.4.6 over de koop van een nieuwe vischboot, ... <fiche C4-001>

RAZE 3851c, f147/1, 14 aug [15]98, [doorgehaald213], Jacob Lievinssen Coplam en Corn. Adriaenssen Boer, beide, met gezamenderhand, voor d een helft, deselve Jacob Lievinssen en coome Jan Heyne tesamen voor een vierde part, en deselve Jacob Lievinssen en Corn. Adriaenssen Keysser tesamen voor t resterende vierde part, verlijden Jan Diericx z. Schiltvincke scipper vander Gouwe de somme van £120.16.8 over de koop van een “creveelscip”, hem Jacob Lievinssen etc. [= te danke geleverd], ... <fiche C4-001>

RAZE 3851c, f147/2, 15 aug [15]98, Jan Michielssen Crakert, Jan Corn. Hose en Henrick Lievinssen Suyr, alle drie schippers, met gezamenderhand, verlijden Willem Huge z. scipper de somme van £132.15.0 over de verover penningen, toebeloofd op de mangelinge van zeker “creveelscip”, genaamd “de Catte”, aan de vers. Jan Michielssen vermangeld jegens zeker “huedescip”; onderpand: dit creveelschip en Jan Craeckerts huis met gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vislop [= Visslop] tussen de huijsinge van de kinderen van Jasper van Bossuysse van zuiden, en Marinis Crynssen cuper van noorden in; Jan Michielssen Crakert belooft zijn borgen te vrijwaren, ... <fiche C4-001>

RAZE 3851c, f147/3, 20 aug [15]98, Jacob van Bossuyssen verlijdt, hoe dat hij tot behoeve van de erfgenamen van Willem van Houff, actie en transport hebbende van Jacob Corn. Cock (onverminderd haarlieden generaal verband verleden en gepasseerd 23 april 1577 voor het gerecht deser stede), speciaal tot verzekertheid van de jaarlijkse rente van £6.16.2 sjaars en de hoofdsom van dien, breder in de rentebrief gementioneerd, gehypothekeerd en ten onderpande gesteld heeft zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Bevelantsse corenmerct, binnen deze gemerken, oost af Mayken mr Lievins dr., zuid en noord de straete, en west Seger Adriaenssen Brabander, ... <fiche C4-001>

RAZE 3851c, f147/4, 21 aug [15]98, Ieman Corn. tot Serooskercke en Qurynken Yemans, zijn huisvr., geassisteerd met haar man als in dezen haar gekoren voogd, :|: verlijden Ocker Janssen de somme van £150 vls. [zo] over de koop van 5 hoet zaad als in vernietinge van zekere schepenen schuldbrief, inhoudende £45, te betalen in drie termijnen van £50; tot meerder verzekertheid zo hebben zij comparanten ten behoeve van Ocker Janssen voor drie jaar afstand gedaan van de £50, die zij jaarlijks ontvangen van Adriaen Yemansen van Serooskercke die aan hen comparanten meerder somme schuldig is van de pacht van zeker land, aldaar gelegen; stellende mede tot onderpand t zelve land, groot 25 gem. 54 r., luttel min ofte meer, liggende in t bevanck genaamd “de lege stee”(?214) in Serooskerke, binnen deze landgemerken, oost af de vroone van jonckheer Jan van Serooskercke, zuid de weg, west Stoffel Janssen, en noord Corn. Jacob Gillissen erfgenamen, ... <fiche C4-001, C4-002>

RAZE 3851c, f147v/1, 24 aug [15]98, Andries Rochus Mathys z. transporteert aan Joris Pietersen, onse medebroeder in Wette, twee schepenen schuldbrieven, d eene sprekende tot laste van Adriaen Lievinssen smit over de levering van materialen en arbeidsloon, gedaan aan zeker huis, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, met de volle inhoud van £13, en de andere tot laste van Claes Janssen scuytenaer over arbeidsloon en geleverde materialen aan zeker huis in de Molestraete, met de volle inhoud van £15, ... <fiche C4-002>

RAZE 3851c, f148/1, 25 aug [15]98, Jacob Lievinssen Coplam scipper en coome Jan Heyne stierman, elcx een voor al, voor een vierde part, deselve Jacob Lievinssen en Herrent Henricxen, mede voor een vierde part, de voorn. Jacob Lievinssen en Corn. Adriaenssen Boer scipper insgelijks voor een vierde part, en dezelve Jacob Lievinssen en Corn. Adriaenssen Keysser stierman, mede voor t resterende vierde part, verlijden Jan Diericx Schiltvinck de somme van £120.16.8 over de koop van een “creveelscip”, de vers. Jacob Lievinssen te danke geleverd, ... <fiche C4-002>

RAZE 3851c, f148/2, 24 aug [15]98, Jacques de Vos velleblooter draagt op aan Joos Symonssen vijf schepenen waarschipbrieven met de koop van een huis, spijker, erve en gevolge, genaamd “de Drye Sukerbrooden”215, gestaan [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, uitkomende in de Hoochmole strate, tussen de huysinge van Syme Jan Lenerts z. van oosten en sr Thimothee216 Boudyns van westen in, met de last van onderhoud van de goot en muur aan de westzijde half en half, met nochtans “heel t genut van geheel t water vande zelve zyde”, en aangaande de muur aan d oostzijde, strekkende van de vers. Syme Jan Lenertssen secreethuys tot aan de spijker wordt bij de vers. Syme geheel gemaakt en onderhouden, maar het “muyrken” van des vers. Symens “sytplaetse” moet gemaakt en onderhouden half en half, met de commer van 20 s. erfelijke losrente sjaars, losbaar den penninck 14, aankomende sr Dierick de Vriese te rente, en 6 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, en verder niet. <fiche C4-002>

RAZE 3851c, f148/3, 25 aug [1598], 217 Joos Sijmonssen verlijdt Jacques de Vos velleblooter de somme van £716.13.4 over de koop van een huis, spijker, erf en gevolge, gestaan [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, te betalen jaarlijks met £33.6.8, [doorgehaald218: met conditie dat de vers. Jacques de Vos na de eerste vijf jaren geen verdere paijen zal ontvangen voor en aleer afgelost is alsulken £10 erfelijke rente, waarmee t vers. huis belast is, en die tot Jacques laste blijven zal, ... ] dies es expresse voorwaerde, dat Jacques de Vos na de eerste vijf paijementen geen verdere paijementen uit deze schuldbrief zal ontvangen, voor en aleer afgelost is alsulken £10 erfelijke losrente sjaars, waarmee hij t voors. huis eertijds belast heeft, en die nog tot zijn last blijft, enz. ... <fiche C4-002, C4-003>

RAZE 3851c, f148v/1, 28 aug [15]98, Thomas Anthonis z. Bouman verlijdt Jan Anthonis z. de Jonge de somme van £45 over de koop van zeker “waegen, peerden, swepe” en alle de gevolge van dien, hem te danke geleverd; dit blijft staan als onderpand met nog zekere nieuwe wagen, die hij comparant “te maecke heeft”, ... <fiche C4-003>

RAZE 3851c, f148v/2, 29 aug [15]98, Jacques de Vos velleblooter verlijdt Janneken Jacobs dr. van Woerden, wonende tot Rotterdam, de somme van £64 ter cause van geleverde waar van boter, kaas en dergelijke; onderpand: de paijen uit zekere schepenen schuldbrief [zie acte f148/3] over de koop van zijn huis, genaamd “de Drye Suyckerbrooden”, meerder somme inhoudende, welke brief zo lang zal blijven liggen in handen van schepen Joris Pieterssen, totdat deze219 brief geheel betaald is, ... <fiche C4-003>

RAZE 3851c, f149/1, 2 sep [15]98, Gillis Hallincx z., dijkgraaf van Kerkwerve, verkoopt aan Jacob Janssen Buys 1 gem. 15 r. weije, liggende in Rengerskerke, in t bevanck “daer de watermole in plach te staene”, binnen deze landgemerken, oost en noord de weg, west de Bermendyck, en zuid Jacob voors., ... <fiche C4-003>

RAZE 3851c, f149/2, 12 sep [15]98, Pieter Joris z. overman, verlijdt dat hij op verzoek van Gillis Hallincx z., de gemeene erfgenamen van Dierick Herrents z., en Marinis Willems z. Boom voor d een helft, als erfgenamen van Anthonie Herrents dr. eertijds getrout hebbende Lievin Pieters z. Stock, Hubrecht Cornelis z. geseyt Stocx Hubrecht voor hemzelf en uit naam van zijn broeders en susters kinderen, mitsgaders als voogd van Eeuwout Schalles kinderen, en Niclaes [doorgehaald: Janssen; bovengeschreven: ] Willemssen visscher, voor d ander helft, als erfgenamen van Lievin Pieters z. Stock, openbaar heeft verkocht aan Marinis Crynsse cuper als meest daarom biedende, een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in St Domis straete over St Jacobhuys220, vrij van erfpacht, ... <fiche C4-003>

RAZE 3851c, f149/3, 14 sep [15]98, Marinis Crynsse cuper verlijdt de gemeene erfgenamen van Dierick Herrents z. de somme van £92.12.9.8221 vls. over de koop van “twee ende een halve twaelffde deelen” van een huis [zie f149/2] ... <fiche C4-003>

RAZE 3851c, f149/4, [14 sep 1598], idem [= Marinis Crynsse cuper] verlijdt aan Gillis Hallincx z. de somme van £92.12.9.8 over de koop van 2½/12 ste deel van een huis [zie vorige acten], ... <fiche C4-003>

RAZE 3851c, f149v/1, [14 sep 1598], idem [= Marinis Crynsse cuper] verlijdt aan Hubrecht Cornelis z. geseyt Stocx Hubrecht, zo voor hemzelf als uit naam van zijn broeder en suster kinderen de somme van £79.13.4222 over de koop van een zesde part van een huis [zie vorige acten] ... <fiche C4-004>

RAZE 3851c, f149v/2, [14 sep 1598], idem [= Marinis Crynsse cuper] verlijdt aan Niclaes [doorgehaald: Jansse; bovengeschreven:] Willemssen visser gelijke £79.13.4 over de koop van een gelijk zesde part van een huis [zie vorige acten] ... <fiche C4-004>

RAZE 3851c, f149v/3, [14 sep 1598], idem [= Marinis Crynsse cuper] verlijdt aan Hubrecht Corn. z. geseyt Stocx Hubrecht als voogd van de kinderen van Eeuwout Schalle de somme van £79.13.4 over de koop van een zesde part van t vers. huis [zie vorige acten], ... <fiche C4-004>

RAZE 3851c, f149v/4, [14 sep 1598], idem [= Marinis Crynsse cuper] verlijdt aan Marinis Willems z. Boom, zijn schoonvader, de somme van £37.1.1.8223 over de koop van een twaalfde deel van t vers. huis [zie vorige acten], ... <fiche C4-004>

RAZE 3851c, f149v/5, 14 sep [15]98, Adriaen Jacobs z. seylmaecker verlijdt aan Mattheeus Jacobs z. Cock de somme van £37.6.8 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, ... <fiche C4-004>

RAZE 3851c, f149v/6, 16 sep [15]98, [doorgehaald; marge: volgt hierna], Queryn Jan Oberts z. molenaer verlijdt capiteyn Anthonis Verhelle en Henrick Claessen tinnegieter, erfgenamen van Cornelis Henricx z. Vogelaer de somme van 1300 gld. over de reductie van 900 gld. gereed geld, procederende van de inhoud van een schepenen schuldbrief, als van geleend geld, tot het delven van de meede, in denselven brief geroerd, geleend, ... <fiche C4-004>

RAZE 3851c, f150/1, [16 sep 1598], Queryn Jan Oberts z. molenaer verlijdt capiteyn Anthonis Verhelle en Henrick Claessen, erfgenamen van Corn. Vogelaer, de somme van 1300 gld. van 40 g. t stuk, ter cause van verschoten penningen, zo uit een schepenen brief als anders, die hij comparant “onbedwongen” tot zijn last genomen heeft te betalen voor zijn vader, ... <fiche C4-004>

RAZE 3851c, f150/2, 24 sep [15]98, Lybrecht Henricx ouwe­cleercooper transporteert aan Guillame224 Pauwelssen glaesmaecker vier schepenen waarschipbrieven met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstrate, vrij van erfpacht, ... <fiche C4-004>

RAZE 3851c, f150/3, 25 sep [15]98, Guillame Pauwelssen glaesmaecker verlijdt Lybrecht Henricx ouwe­cleervercooper de somme van £117 over de koop van een huis [zie vorige acte], ... <fiche C4-004>

RAZE 3851c, f150v/1, 1 oct [15]98, Corn. Gillissen metser verlijdt Corn. Jan Eynout de somme van £7 ter cause van geliquideerde schuld; onderpand: d een helft in twee huizen, staande [in Zierikzee] neffens malcanderen in sHeer Arentslop, met Jan Gillissen in t Hoeffken gemeen, ... <fiche C4-005>

RAZE 3851c, f150v/2, [1 oct 1598], Pieter Joris z. overman verkoopt op verzoek van Ieman Lenertssen Harinckman aan Anthonis Pieters z. de oude een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Merckmert, [marge: tussen de huysinge van Jan Henricx van oosten, en Corn.225 Verheyst van westen in], met de last van 20 s. rente, aankomend t gasthuys deser stede, en 1 s. 3 g. erfpacht, aankomend St Anne gilde, en met de last van het onderhoud van de goten, mits genietende de waterloop van dezelve goten; de last van de muren komt tot last van de “naergebuyren”, maar de onderwinder van dit huis mag daaraan metselen en timmeren, ... <fiche C4-005>

RAZE 3851c, f150v/3, [1 oct 1598], Anthonis Pieterssen de ouden verlijdt Dierick Bartels z., zijn zwager, de somme van £95 over de koop van een huis met gevolge, gestaan [in Zierikzee] in de Jacopijnen block ontrent de “fonteyne”, ... <fiche C4-005>

RAZE 3851c, f150v/4, 2 oct [15]98, Anthonis Pieterssen de ouden226 verlijdt Ieman Lenertssen Harinckman de somme van £383.6.8 over de koop van een huis en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Melckmerct, ...; [bijgeschreven227: mits zo wie penningen ontvangen zal, gehouden zal zijn waerschippe te doen ...] <fiche C4-005>

RAZE 3851c, f150v/5, [2 oct 1598], Pieter Joris z. overman verkoopt op verzoek van Geerit Pieter Anthonis z. voor d een helft, Anthonis Pieterssen d oude en Anthonis Pieterssen de jonge [marge: aan Rochus Hoffer heerburchmeester] een huis, erve met een spijker, staande [in Zierikzee] op de Appelmerct228 met een “pade” uitkomende in St Jansstrate, met de last van 20 s. erfelijke rente sjaars, aankomende t Gasthuis deser stede, maar vrij van verdere commer van erfpacht, ... <fiche C4-005>

RAZE 3851c, f151/1, 3 oct [15]98, Rochus Hoffer heerburchmeester verlijdt Geert Pieterssen voor d een helft, Anthonis Pieters d oude en Anthonis Pieterssen de jonge, gebroeders, voor d ander helft, de somme van £566.13.4 over de koop van een huis, erve, spijker en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Appelmerct, uitkomende in St Jansstrate, ... <fiche C4-005>

RAZE 3851c, f151/2, 12 oct [15]98, Jacques de Vos velleblooter verkoopt aan Boudewyn Heynricx, wonende tot Haerlem [= Haarlem], de somme van £3 erfelijke losrente sjaars, op en uit al zijn goeden, roerende, onroerende, jegenwoordige en toekomende, ..., verschijnende telken Bavemisse, 1599 t eerste jaar, en dat overmits de somme van £48, bedragende jegens den penninck 16, die hij bekende daarvoor ontvangen te hebben, ... <fiche C4-005>

RAZE 3851c, f151/3, 14 oct [15]98, Jacques de Vos [verkoopt] aan Mayken Adriaen den(?229) Dorpe huysvrouwe tot Middelburg de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, op en uit al zijn goeden enz., verschijnende telken Bavemisse, 1599 t eerste jaar, en dat overmits de somme van £14 die hij bekende van de vers. “Mayken den” etc. [= ontvangen te hebben], ... <fiche C4-005>

RAZE 3851c, f151/4, [14 oct 1598], Jacob Janssen Boy transporteert aan Mathees Jacobssen Cock de somme van £76.13.4, te ontvangen uit een schepenen brief, sprekende tot laste van Anneken Claes dr. over de koop van een huis en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, op paijementen van £8.6.8, ..., stellende tot meerder verzekerdheid zijn huis, erve en gevolge, staande aan de zuidzijde van de haven, tussen de huijsinge van Herman Vagere van oosten en Marten Corn. stierman van westen in, ... <fiche C4-005>

RAZE 3851c, f151v/1, 17 oct [15]98, Jan Thonis z., wonende in sHeer Janslant [= Sirjansland], transporteert aan Jacques Asseliers lakencooper tot Zierikzee een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Jacob Gillissen aldaar, over de koop van een huis en schuur, aldaar gelegen, met de resterende inhoud van £46, verschijnende telken Goessemerct, waarvan Goessemerct 1598 een paijement van £4 verschenen is tot behoeve als boven, ... <fiche C4-006>

RAZE 3851c, f151v/2, [17 oct 1598], Logierken Pieters dr. wedue wijlen mr Jan Huge, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, transporteert aan Jacques Asseliers een schepenen schuldbrief, gepasseerd voor schepenen van Nieuwerkercke in Duvelant, sprekende tot laste van Pieter Corn. Dach, over de koop van een huijsinge, staande tot Nieuwerkercke [= Nieuwerkerk] voors., met de volle inhoud van £150 op paijementen van £7.10.0 sjaars, ... <fiche C4-006>

RAZE 3851c, f151v/3, [17 oct 1598], Claes Willemssen, Dingman Pierssen en Mels Janssen, alle drie vissers, met gezamenderhand, verlijden Jan Coene en Matheeus Coene, sciptimmerluyden, de somme van £100 over de koop van een nieuwe vischboot, ... <fiche C4-006>

RAZE 3851c, f151v/4, [17 oct 1598], Pieter Joris z. overman, op verzoek van Erasmus Jan Hellaerts, schepen voorn., in de qualiteit als outmanhuysmeester deser stede, daartoe bij “concluys” van Rade van 2 nov. 97 [geautoriseerd], verkoopt aan Jan Lievinssen Clerck 1½ gem. korenland, gekomen van [het] Sacremments gilde230, liggende in t Moer bevanck, gemeen met Pauwels Hubert en Lenert Claessen waegemaecker, ... <fiche C4-006>

RAZE 3851c, f151v/5, [17 oct 1598], idem231 [= Pieter Joris z. overman, op verzoek van Erasmus Jan Hellaerts, schepen voorn., in de qualiteit als outmanhuysmeester deser stede], verkoopt aan [doorgehaald: Corn.; bovengeschreven:] Jacob Corn. Blauwen 1 gem. 10 r. korenland, eertijds toebehoord hebbende het Sacraments gilde binnen deser stede, gemeen met Pieter Corn. van Borrendam [marge: in de Vroone232 bevanck], ... <fiche C4-006>

RAZE 3851c, f152/1, 27 oct [15]98, Loonken Corn. Huge wedue als erfgenaam van Cryn Boogaert(?233), geassisteerd met Anthonis van Cappelle als [in dezen haar gekoren voogd], verkoopt aan Michiel Lenens234 slotmaecker een ledige erve, liggende [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost Neelken dollemaeckers, zuid de strate, west Huychken Dancke en noord de dilve, ... <fiche C4-006>

RAZE 3851c, f152/2, 27 oct [15]98, Commer Corn. verkoopt aan Erasmus Janssen, onze medebroeder in Wette, zekere 4 gem. of daarontrent weije, liggende in twee partijen, in Poortambacht, te weten 1½ gem. liggende in Zuytdyck, daar pachter af is Andries Rochus voor 30 s. voor dit jaar 98, welke pacht de vers. Erasmus geheel ontvangen zal, en voor het toekomende jaar Philip Corn. jegens 11 gld. 5 st. t gemet sjaars, en de andere 2½ gem. liggende in Jannisse bevanck, gemeen met St Niclaes gilde, daar pachter af is Corn. Janssen Roon voor 13 gld. de hoop voor dit jaar, waarvan de koper 4 gld. ontvangen zal, en voor de toekomende “heventyt” 16 gld. de hoop, ... <fiche C4-006>

RAZE 3851c, f152/3, [27 oct 1598], idem [= Commer Corn.] verlijdt Erasmus Jan Ellaerts, onze medebroeder in Wette, de somme van £11.12.4 ter cause van geliquideerde schuld, (boven de opdracht op heden gedaan); onderpand: zijn huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] “noortwaert” recht over de “fonteyne”, ... <fiche C4-006>

RAZE 3851c, f152/4, 30 oct [15]98, Corn. Lenertssen Harinckman uit naam van Liele Lenert Harinckmans wedue, zijn moeder, voor d een helft, en Engelbrecht Yemans z. Harinckman voor hem zelf en uit naam van Job235 Symons voor d ander helft, verkopen aan Corn. Pieterssen Hollander, wonende in de Moer op Cors jonge Janssen stede, een weije, liggende in t bevanck “daer de kercke van Zuytkercke236 in plach te staene ende nu inne woont Corn. Maerts z.”, groot 6½ gem. 82 r., binnen deze landgemerken, oost aan Cost jonge Janssen, zuid aan Janne Wisse de smits wedue, west aan Corn. Cryns, en noord Ieman Corn. Wisse, ... <fiche C4-006>

RAZE 3851c, f152/5, 31 oct [15]98, Corn. Pieterssen Hollander, wonende in de Moer op Cost jonge Janssen stede, verlijdt Corn. Lenertssen Harinckman uit naam van Liele Harinckmans, zijn moeder, voor d een helft, en Engelbrecht Yemanssen Harinckman voor hemzelf en uit naam van Joos237 Symonssen, voor d ander helft, de somme van £20.6.2.18 over de koop van 6½ gem. 82 r. weije, liggende in t bevanck “daer de kercke van Zuytwelle plach inne te staene”, ... <fiche C4-006>

RAZE 3851c, f152v/1, [31 oct 1598], idem [= Corn. Pieterssen Hollander] belooft Corn. Lenertssen Harinckman enz. [als in acte f152/5], te vrijwaren van alle lasten die op t vers. land gebracht zouden mogen worden, ... <fiche C4-007>

Volgt nu witruimte, waarna helemaal onderaan de bladzij:

RAZE 3851c, f152v/2, 15 dec [15]98, Niclaes Cauwe, schepen voorn.238, voor d een helft, en Daniel Anthonis z. voor d ander helft, transporteren aan Corn. Corn. Willems een schepenen waarschipbrief met de koop van 5½ gem. 72 r. korenland, gelegen in Poortambacht, in Kiemenhoucke bevanck, ... <fiche C4-007>

RAZE 3851c, f153/1, 18 dec [15]98, Willem Diericx z. scipper en Mayken Lenerts dr., zijn huisvr., geassisteerd met haar man als in dezen haar gekoren voogd, verlijden Pieter Corn. van Borrendamme de somme van £34.8.0 ter cause van geleend geld; onderpand: hun huis met gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstrate, ... <fiche C4-007>

RAZE 3851c, f153/2, naestlesten decembris 1598 [= 30 dec 1598]239, Rochus Corn. Finsse grootscipper, poorter deser stede, verlijdt [Cornelis240] Janssen Boy als afstand hebbende van Jacob Janssen, zijn broeder, de somme van £107.7.0 vls. en dat in vernietinge van zeker accoord, gepasseerd voor schepenen van Amsterdam van 20 sept. '96, te betalen op jaarlijkse paijementen van £20, met 8% rente; onderpand: zijn achtste part in een schip, genaamd “de Fortune”; ... <fiche C4-007>

RAZE 3851c, f153v/1, 29 dec 1598241, Abraham Janssen Troost timmerman verkoopt aan Corn. Henricx z. Snack visser een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete, binnen deze landgemerken, oost af de straete, zuid en noord hij comparant met een ledige “arffve”, met d een helft van de eigendom van de muren ten wederzijden, “daerop ende aene hy comparant aen hem reserveert te mogen timmeren”, mits te leggen een “loode gote”, ... <fiche C4-008>

RAZE 3851c, f153v/2, 30 dec [15]98242, Corn. Henricx z. Snack vischer verlijdt Abraham Janssen Troost timmerman de somme van 26 s. 8 g. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zeker huis [zie vorige acte], west de vroone, bij hem in de koop aan Abraham toebeloofd, verschijnende telken kersavond, 1599 t eerste jaar, losbaar den penninck 14, ... <fiche C4-008>

RAZE 3851c, f153v/3, 27 dec [15]98243, Jan Lenarts z. lyndrayer en Dingman Rengerssen stierman, beide wonende tot Brouwershaven, met gezamenderhand, verlijden Queryn Rochussen Weuyte de somme van £164.13.4 over de koop van een vischboot, ..., te betalen in drie gelijke paijementen, waarvan het eerste paijement bij hen comparanten voldaan zal werden “met nieu geslagen want, geslaegen van goet Westcappels gaeren Westcappelsche kuer uut gedrayt ende swart gelevert, soo wel t groffve als t smalle, ende dat tot sulcken pryse als t de gebuyren zyn betaelende” ..., en de tweede en derde paijementen te betalen in geld, ... <fiche C4-008>

RAZE 3851c, f154/1, 28 dec [15]98244, mr Henrick Baeniaert245 en Corn. Henricx Baengiaert, zijn zoon, beide, met gezamenderhand, verlijden Anthonis Pieter Jans z. een erfelijke losrente van £2 vls. [gehypothekeerd] op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van den kerckhove, binnen deze landgemerken, [doorgehaald: oost; bovengeschreven:] zuid en noord sheeren straete, west Corn. Vanne metser, en oost “de kercke looste”246, te betalen telken Pasen, en dat overmits de somme van £28, die hij comparant bekende daarvoor ontvangen te hebben, ... <fiche C4-008>

RAZE 3851c, f154/2, naestlesten decembris 98 [= 30 dec 1598]247, [testament], Lysbeth Jans dr. lyneweeffster, wonende [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate, gaande, staande, enz., met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verklaart, dat zij “omme de goede diensten ende profyt, dat zy (tsedert het affsceyt ende partange van goeden ende de voldoeninge vandien, gesciet met Seger Pieterssen wylen haeren man[,] synen sone ende broeder) genoten heeft” van Adriaen Wittevoet, “stomme ende doove”, met denwelken zij comparante met arbeiden (na t vertrek van de voors. haren man) bij Gods geheugenisse “geconquesteert ende vercregen heeft, tgene sy jegenwoordelijck es besittende”, als uit goede compassie ... denzelven Adriaen Wittevoet “gegunnen, gegeven ende beset heeft” ... bij maniere van testament, codicil, gifte ter zake des doods, ... het volle bezit en gebruik, zijn leven lang gedurende, van geheel het huis, erve en zijn gevolge, staande in de Lange Nobelstrate, daar zij jegenwoordig in woont, haar alleen aankomende, met de “noodichsten” huisraad tot haar overlijden daarin bevonden “dies alleenlijck tot huyshoudinge ende niet voorder”, mits dat hij het huis moet onderhouden en alle voorvallende lasten betalen, en als het huis bij haar overlijden nog niet afbetaald is, dan moet dat uit haar nalatenschap betaald worden; :|: indien Mayken Lenerts dr., haar nichte, na haar overlijden begeert met denzelven Adriaen Wittevoet in t voors. huis te wonen, dat t haar toegelaten zal werden, ...; na overlijden van Adriaen moet huis en huisraad vrij en onbekommerd wederkeren aan haar gerechte erfgenamen; ... <fiche C4-008, C4-009>

RAZE 3851c, f154v/1, 22 dec [15]98248, Witte Pauwelssen metser en Rase Raese Lievinssen Locke 249 man en voogd zijner huisvr., als erfgenamen van Geertruyt Jan Antonis z. de metser wedue, haarl. “suster ende moye respective”, voor haarzelven en in deze vervangende al haar mede-erfgenamen van dezelve Geertruyt, bekennen betaald te zijn van Jacomyne Jacob Dronckaerts wedue van alsulken penningen als wijlen Jan Anthonis metser mede geprefereerd is in de preferentie van wijlen Pieter Corn. Vogelaer, volgende d acte daarvan zijnde van 18 oct. 1569, ... <fiche C4-009>

RAZE 3851c, f155/1,
Begint nu het jaar 1599, waar boven aan de bladzijde (f155) staat250:
Benedic due(?) coronae anni tui
<fiche C4-009>

RAZE 3851c, f155/2, 1 jan [15]99, Willem Bartelmeeus z. scipper en Martin Corn. stierman, beide, met gezamenderhand, vrijwaren Jan Michiels z. Crakert scipper van eventuele lasten rustend op alsulken creveelschip, genaamd “de Catte”, als Willem aan Jan vermangeld en geleverd heeft; de vers. Willem beloofde de vers. Martin Corn., zijn zwager, en borge etc. [= kosteloos en schadeloos te houden] <fiche C4-009>

RAZE 3851c, f155/3, [1 jan 1599], Willem Dingmanssen z. metser en Dingne Claes dr. wedue wijlen Dingman de cuper, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, beide, met gezamenderhand, verkopen Antonie Corn. Rengers dr. de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, de voors. Dingne aankomende, binnen deze landgemerken, oost af Nele Dingmans, zuid Tristram Jhane, west Joos Janssen decker, en noord de strate, te betalen telken 7 dec., 1599 t eerste jaar, en dit om de somme van £14 die zij bekenden etc. [= hiervoor ontvangen te hebben] ... <fiche C4-009>

RAZE 3851c, f155/4, [1 jan 1599], Willem Dingmanssen metser en Anne Dingmans, zijn zuster, wedue wijlen Jan Huge z. timmerman, geassisteerd enz., verkopen eidem Antonie Corn. Rengers dr. ut supra [zie vorige acte] gelijke 20 s. erfelijke rente sjaars, dezelve hypothekerende op een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Wyele strate ontrent de “fonteyne”, de vers. Anne Dingmans dr. aankomende, binnen deze landgemerken, oost af Corn. Janssen visser, zuid af “t vervallen clooster vande Jacobynen”, west Aelliaen Ouweleck, en noord de strate, verschijnende telken vastenavond, 1599 t eerste jaar, ... <fiche C4-009>

RAZE 3851c, f155/5, 6 jan [15]99, Mayken Marinis Corn. Kotes wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verkoopt aan Ieman Corn. Wisse de naargeschreven partijen van land, liggende in Kerkwerve, in t bevanck “daer Aelliaen Buys inne woonen plach”251, en eerst een weije, groot :|: 2 gem. 30 r., binnen deze landgemerken, oost aan de “nieuwen wech”, zuid de voors. Ieman Corn. Wisse, west een weyken, en noord Thoonken Ieman Jan Corn. Soetemans wedue, en een meetken, groot een half gem. 30 r., binnen deze landgemerken, oost aan “t uutgelaeden lant”, zuid aan de weg, west aan Stoffel Corn. jonge swager252, en noord het “uutgelaeden lant”, ... <fiche C4-009, C4-010>

RAZE 3851c, f155v/1, 7 jan [15]99, Janneken Jobs253 dr. wedue wijlen Thonis Willems Zwartooge stierman, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verklaart geaccoordeerd te zijn met Willem Thonisse Zwartooge haar “zwegermoeder”, over de vaderlijke successie van haar vier wezen, geprocreëerd bij de vers. Thonis Willems, te weten dat zij haar vier wezen bij name Thoonken Tonis oud 9 jr, Mayken Thonis oud 6 jr., Adriaen Thonissen, oud 4 jr., en Thoonken254 Thonis oud ontrent 1 jaar, zal onderhouden ... “tot dat elck vandien gecomen sal syn tot syn jaeren ende daegen ofte tot staete daege”, en alsdan eerlijk uit te zetten, en te betalen elk de somme van 16 car.gld., van t een kind verstervende op t ander; als alle vier kinderen overlijden dan komt deze 64 gld. aan de gerechte erfgenamen van vaderszijde; zij is gehouden deselve kinderen “tot scholen te setten” en elk een ambacht te doen leren; zij behoudt de boedel; ... <fiche C4-010>

RAZE 3851c, f155v/2, 2 jan 1599, Rochus Cornelis z. Finse grootschipper en poorter deser stede verlijdt aan Cornelis Jans z. Boy als afstand hebbende van Jacob Jansse Boij, zijn broeder, de somme van £70 vls. in vernietinge van zeker accoord, gepasseerd voor schepenen van Amsterdam op 20 sept. 1596, van geleend geld en verschoten penningen over twee jaren, als doen verschenen, ... ; onderpand: zijn achtste part schips, genaamd “de Fortune”, ... <fiche C4-010>

RAZE 3851c, f156v/1, 11 jan 1599, Anthonis van Cappelle verkoopt aan Cornelis Adriaen Huge z. een “pannekeete, turffhouck, vangeput” met al haar gevolge, staande aan de noordzijde van de haven, binnen deze landgemerken, oost, zuid en noord de haven en [west?255] Pauwels Cornelis z. Hubert, ...; beloofde etc. [= te vrijwaren] op t verband van zijn persoon en goederen ..., en speciaal de lijfrenten, sprekende op de stad Zierikzee, staande ten lijve van Thomas van Cappelle de somme van £5, en Jobwyff van Cappelle de somme van £7(?256), zowel het corpus zelve als de jaarlijkse renten van dien, gekocht zijnde met de penningen van de koop van de voorn. keete gekomen, en bij denselven op “tresoiriers camer” aengeleyt, ... <fiche C4-011>

RAZE 3851c, f156v/2, 14 jan 1599, Cornelis Jans z. Boy, onze poorter, verklarende dat Rochus Cornelis z. Fince, mede onze poorter, op 20 sept. 1596 voor schepenen van Amsterdam verleden heeft een schepenen waterbrief tot behoeve van Jacob Jansse Boy, zijn broeder, inhoudende de somme van £107.7.0 over geleend geld, over twee jaren alsdoen verschenen, te betalen op paijementen van £20 vls., waarvan kersmisse 97 t eerste verschijnen zou, ...; Jacob heeft de brief aan Cornelis verkocht, en hij heeft dezelve brief nu verloren; Rochus heeft 2 jan. l.l. een nieuwe brief verleden; Cornelis vrijwaart Rochus nu voor t geval de oude brief weer tevoorschijn komt; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, tussen de huijsinge van Andries Jans z. houckmaecker van oosten, en capiteyn Cornelis Marinis z. Cuper met het Cappelle straetken van westen in, ... <fiche C4-011>

RAZE 3851c, f157/1, 19 jan [15]99, Jan Lauris z. Mutse verkoopt Cornelis Oorts z. als voogd van Magriete Corn. Yemans z. Harinckmans dr. de somme van £8 vls. lijfrente sjaars, ten behoeve van de voorn. Margerite Cornelis Harinckmans dr. :|: daar moeder af was Aechken Lievin Lenaerts dr., oud ontrent 26 jaren, dezelve hypothekerende eerst op zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Corte Nobelstraete, binnen deze landgemerken, oost de straete, zuid Jacob Claes Brantssen, west de dilve, en noord [niet ingevuld], nog op zijn schuur met gevolge, staande in dezelve straete daarover, binnen deze landgemerken, oost af de wedue van Lauris Mutse, oost de dilve, west de straete, en noord [niet ingevuld], en voorts op de naargeschreven partijen van land, te weten een stuk koren- en weiland, groot 4 gem. 120 r., liggende in Lockke meese bevanck, binnen deze landgemerken, met Ocker Corn. Ockers z. gemeen, oost Maycken mr Lievins, zuid de weg, west jouffrou Adriana van Kerckwerve, en noord Niclaes Cauwe, nog een meet korenland in Sluys bevanck, groot 2 gem. 10 r., binnen deze landgemerken, oost en zuid Henrick Pieterssen, west Cornelis Jacobssen Geneuchte, en noord de dijk, nog een meet koren- en weiland, groot 4 gem. preter 20 r., liggende in de Valuwe, binnen [deze landgemerken], oost de dijk en weel, zuid “de fabrijcque”257, west de weg, en noord Niclaes Janssen Hubert, nog aldaar 1 gem. 50 r. korenland, binnen [deze landgemerken], oost Ocker Corn., zuid Niclaes Adriaens z., west Pieter Nonneman, en noord Neelken Hoffers, nog in t Galge bevanck een meet korenland, groot 2 gem. 105 r., binnen [deze landgemerken] oost en noord Rochus Hoffere, zuid en west de weg, en nog in de Valuwe een meet koren- en weiland, groot 105 r., binnen [deze landgemerken], oost Bouwe Corn. z., zuid en west de weg, en noord Niclaes Adriaens z., en voorts al zijn andere goeden, te betalen dezelve lijfrente alle jaren telken :|: kersavont, gedurende t leven van de vers. Margriete Corn. Harinckmans dr. en niet langer, 1599 t eerste jaar, en dit overmits een somme van penningen, die hij daarvoor bekende ontvangen te hebben, als over de volle betalinge van een schepenen schuldbrief, ... <fiche C4-011, C4-012>

RAZE 3851c, f158/1, 24 jan [15]99, 258 Stoffel Aelliaen Jan Diericx verkoopt aan Jan Pieterssen Been een vierde part in een “camere”, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weverswelle strate aan de zuidzijde van zijn huis, binnen sulken landgemerken als Aelliaen Jan Diericx z., zijn comparants vader saliger in t leste van zijn leven bezeten heeft, daarop te komen “tot soo nauwen tyde als [witruimte] zynen stieffmoeder259, die t zelffde in tochte es besittende haer leven lanck geduyrende, deser werelt sal overleeden zyn” ... <fiche C4-012>

RAZE 3851c, f158/2, 25 jan [15]99, Joris Jasperssen verlijdt Anthonis Pieterssen weert in “de Leeuwe” de somme van £25.12.8 ter zake van “misleveringe” van de koop van tarwe, geleend geld, als over reste van verteerde kosten; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de hoek van St Antonis strate, ... <fiche C4-012>

RAZE 3851c, f158/3, [25 jan 1599], Pieter Jorissen overman verklaart op verzoek van Ocker Jacobssen Boye out burchmeester als “superintedent” en ontvanger van St Jacobshuys binnen deser [stede260] uit krachte van t “concluys” van de Raad deser stede in date 3 jan. l.l., openbaar verkocht te hebben aan Ocker Jan Antonis een stuk korenland, groot 1 gem. 120 r., aankomende t vers. godshuis, liggende in Poortambacht in Waddes ooge bevanck, binnen deze landgemerken, oost af Jan Anthonis z. de Jonge, zuid Rochus Lievin Engels erfgenamen, west Syme Coolman en noord de weg, ... <fiche C4-012>

RAZE 3851c, f158v/1, [25 jan 1599], idem [= Pieter Jorissen overman] tot verzoeke als boven [= ontvanger van St Jacobshuys] verkoopt aan Corn. Janssen Roon een stuk korenland, liggende in Symon Achter Vooren bevanck in Poortambacht, groot 3½ gem. 35 r., binnen deze landgemerken, oost af Ocker Boye, zuid Jan Lievinssen Clerck, west Marinis de Cryger, en noord de “heerwech”, ... <fiche C4-013>

RAZE 3851c, f158v/2, [25 jan 1599], idem [= Pieter Jorissen overman] tot verzoeke als boven [= ontvanger van St Jacobshuys] verkoopt aan Jan Lievinssen Clerck een stucxken korenland, groot een half gemet 35 r., liggende in Poortambacht in Roodee bevanck, binnen deze landgemerken, oost af de “heerwech”, zuid Ste Catherinen gilde, west [den] uutslach, en noord Ste Michiels gilde, ... <fiche C4-013>

RAZE 3851c, f158v/3, [25 jan 1599], Hendrick van Tuyl, wonende tot Kerkwerve, verlijdt Rochus Hoffer de somme van £26.19.6 van geleend geld; onderpand: 2 gem. land, liggende in “[de] Dryehouck” te Kerkwerve in(?261) t bevanck “daer Job Jan Andriessen plach te wonen”, nog een half gemet 70 r., [liggende] oost de Poortwech, zuid262 Ocker Janssen, west een wecken, en noord Kempe Lenert Costenssen(?) <fiche C4-013>

RAZE 3851c, f158v/4, 26 jan [15]99, Corn. Janssen Roon verlijdt Ocker Jacobssen Boye als ontvanger van St Jacobshuys deser stede tot desselfs godshuis behoef de somme van £122.19.4 over de koop van 3½ gem. 35 r. korenland [zie f158v/1], ... <fiche C4-013>

RAZE 3851c, f158v/5, [26 jan 1599], Jan Lievinssen Clerck verlijdt eidem qualitate ut supra [= Ocker Jacobssen Boye als ontvanger van St Jacobshuys] de somme van £7.8.0 over de koop van een half gemet 35 r. korenland, liggende in Roodee, ... <fiche C4-013>

RAZE 3851c, f158v/6, [26 jan 1599], Ocker Jan Anthonis z. verlijdt eidem qualitate ut supra [= Ocker Jacobssen Boye als ontvanger van St Jacobshuys] de somme van £39.18.0 over de koop van 1 gem. 120 r. korenland, liggende in Waddesooge bevanck, ... <fiche C4-013>

RAZE 3851c, f158v/7, [26 jan 1599], Rochus Adriaen Pieterssen de Hont verlijdt Joris Pieterssen de somme van £38.10.4 ter cause van geleend geld; onderpand: zeker stucken onder263 koren- en weiland, groot ontrent 5 gem., gelegen in de Valuwe, gekomen van Neelken Adriaen Pierssen de Hont. <fiche C4-013>

RAZE 3851c, f159/1, 6 feb [15]99, Lambrecht Janssen blauverwer verlijdt Joris Pieterssen, onse medebroeder in Wette, de somme van £58.12.6 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn twee huizen, staande [in Zierikzee] neffens den anderen in de Stoelstrate. <fiche C4-013>

RAZE 3851c, f159/2, 7 feb [15]99, [doorgehaald; marge: “desen brieff es gecasseert mij behandicht”], Pieter Corn. z. stelleman verlijdt Rochus Hoffer 264, onse medebroeder in Wette, de somme van £46.14.10 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstrate tussen de huijsinge van Adriaen Yemanssen heerde van oosten, en Herman Janssen cleermaker van westen in. <fiche C4-013>

RAZE 3851c, f159/3, 11 feb [15]99, Corn. Jacobssen Slyteboxe verlijdt Janneken Hoffers, zijn moeder, de somme van £16.13.4 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve [en gevolge], staande [in Zierikzee] t eynden t Lange Groendal tussen de huijsinge van Lievin Janssen Bras van oosten, en Corn. Barendynssen van westen in. <fiche C4-013>

RAZE 3851c, f159/4, 11 feb [15]99, Corn. Thonis Diericx z. transporteert aan Hans Marinis z. besemmaker acht schepenen waarschipbrieven met de koop van een huis, staande [in Zierikzee] in de Maerstrate, met sulken commer van erfpacht, ... <fiche C4-013>

RAZE 3851c, f159/5, 12 feb [15]99, Hans Marinis z. besemmaecker en Marinis Janssen Faij, beide, met gezamenderhand, verlijden Corn. Thonis Diericx z. de somme van £171.6.8 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C4-013>

RAZE 3851c, f159/6, 14 feb [15]99, Jan Gillissen int Hoeffken timmerman verkoopt aan Adriaen Pieterssen Cock een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in sHeer Arentslop, “by hem comparant nu nieu opgemaect”, met 7 gld. erfpacht, aankomende de stad, jaarlijks daaruit gaande, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid Corn. Adriaenssen Boer, :|: west de vroone, en noord Corn. Gillissen metser, met de last van d een helft van de gote aan de noordzijde, en d een helft van de heyninge aan wederzijde, met het genot van d een helft van de waterloop daarjegens, ... <fiche C4-013, C4-014>

RAZE 3851c, f159v/1, 15 feb [15]99, Adriaen Pieterssen Cock verlijdt Jan Gillissen int Hoeffken timmerman de somme van £166.13.4 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C4-014>

RAZE 3851c, f159v/2, [15 feb 1599], Adriaen Pieterssen Cock scuytenaer verlijdt schuldig te zijn aan tresoirieren der stede Zierikzee de somme van 23 s. 4 g. vls. erfelijke rente sjaars, op en uit zijn huis, erve en gevolge [zie f159/6], verschijnende telken Pasen, waarvan Pasen 1597 het eerste jaar rente verschenen is, en dit overmits de koop van d erve, daar t voors. huis op staat, te lossen met £16.6.8 tot hoofdgeld. <fiche C4-014>

RAZE 3851c, f159v/3, 16 feb 1599, 265Lievin Jans z. Bras vischer verkoopt Abraham Janssen Trost266 timmerman een ledige erve, liggende [in Zierikzee] in de Venckelstrate, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de vroone, zuid Marinis Lenertssen Loose, west de straete, en noord Lambrecht Payre(?267) vischer, ... <fiche C4-014>

RAZE 3851c, f159v/4, [16 feb 1599], Antonis van Cappelle transporteert aan Pieter Lauris een “pannekeete, selhuys, vangeput” en alle de gevolge vandien, staande [bij Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, binnen deze landgemerken, oost en noord de haven, zuid en west Geert Corn. Nieupoorter, met sulken last van onderhoudenisse van “caye ende speuye” etc., ... <fiche C4-014>

RAZE 3851c, f159v/5, 18 feb [15]99, Marten Huge z. vischer verlijdt Huge Willlemssen en Corn. Willemssen Keysser, gebroeders, bij equale portie, de somme van 200 gld. ter cause van geleend geld, met interest jegens den penninck 12; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven <fiche C4-014>

RAZE 3851c, f160/1, [18 feb 1599], Jacob Thonis z. scipper, Witte Witte z., Lenert Willems z. en Corn. Heyne z., alle drye wonende ter Nieuwerkercke [= Nieuwerkerk] in Duvelant, mitsgaders Joos Theeus, wonende in t Oosterlant [= Oosterland], gezamentlijk, verlijden Heynrick Lievinssen Suyr scipper de somme van 687 gld. van 40 g. over de koop van een “creveelscip”; Jacob Thonis beloofde zijn vier borgen te indemniseren. <fiche C4-014>

RAZE 3851c, f160/2, [18 feb 1599], Lenert Yemanssen vischer verlijdt Huge Willems z. Keysser de somme van £27 ter cause van geleverd meel; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, [in Zierikzee] tussen de huijzinge van Corn. Lenerts z. van oosten en Henrick van Grootenacker van westen in. <fiche C4-014>

RAZE 3851c, f160/3, 1 mrt [15]99, Pieter Pieters z. houtsaeger verlijdt Bartelmeeus Panhuys268 “out schoemaecker”269 de drie schepenen waarschipbrieven met de koop van een huijsken, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in St Anne straete, vrij van erfpacht, ... <fiche C4-014>

RAZE 3851c, f160/4, [1 mrt 1599], Mayken Corn. wedue wijlen Maerten Maertssen, geassisteerd met Antonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], transporteert aan Pieter Pieterssen houtsager twee schepenen waarschipbrieven met de koop van een huis, erve en gevolge van dien, vrij van erfpacht, [zie volgende acte] ... <fiche C4-014>

RAZE 3851c, f160/5, 2 mrt [15]99, Pieter Pieterssen houtsager verlijdt Mayken Corn. dr. de somme van £55 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, ... <fiche C4-014>

RAZE 3851c, f160/6, [2 mrt 1599], Bartelmees van Huys270 “out schoemaecker” verlijdt Pieter Pieterssen “out schoemaecker”271 de somme van £32 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande in St Anne strate, ... <fiche C4-014>

RAZE 3851c, f160/7, 1 mrt [15]99, Pieter Janssen van Herentals timmerman transporteer aan Jacomyne :|: Jacob272 Corn. Meere wedue een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Willem Jobssen vischer, met de volle inhoud van 804 gld. over de koop van een huis [in Zierikzee] in de Venckelstrate, ... <fiche C4-014, C4-015>

RAZE 3851c, f160v/1, 2 mrt [15]99, Corn. Stoffelssen en Jan Janssen van Gavere, beide, met gezamenderhand, verlijden Aelliaen Bette de somme van £55.11.1.10 over de koop van een zesde part van een vischboot, genaamd “de Meerman”; Corn. Stoffelssen etc. [= belooft zijn borg te indemniseren] <fiche C4-015>

RAZE 3851c, f160v/2, [2 mrt 1599], Pieter Thomas smit verkoopt Job Henricx Mulock de somme van 30 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op zijn twee huizen, staande neffens den anderen [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, binnen deze landgemerken, oost af Jan Lievinssen Kint, zuid de strate, west Isaack Aertssen timmerman, en noord de dilve; te betalen telken 25 feb.; en dit overmits de somme van £21, bedragende de penninck 14, ... <fiche C4-015>

RAZE 3851c, f160v/3, 3 mrt [15]99, Niclaes Adriaens z. Hertooch verkoopt aan Pieter Adriaenssen Hertooch, zijn broeder, een zesde part van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op de Appelmerct, met een zesde part van “een betstede, buffet e[nde] ....thoir(?273) daerinne staende”, met 10 s. erfpacht uit t gehele huis gaande, binnen deze landgemerken, Jan Diericx stadtbodes wedue oost af, zuid de strate, west Adriaen Lievinssen timmerman, en noord de haven, gemeen met zijn moeder en broeders; beloofde etc. [= te vrijwaren] voor date van den jare '96 als wanneer deze koop geschied is, ... <fiche C4-015>

RAZE 3851c, f160v/4, [3 mrt 1599], [doorgehaald; marge: volgt hierna], Soeteman Jacobssen van Hamerstede verlijdt mr Franchois van Hasselt de somme van £100 vls. ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis met gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven274, uitkomende in de Hoochmole strate, ... <fiche C4-015>

RAZE 3851c, f160v/5, 5 mrt [15]99, Bartelmeeus Cauwe, Niclaes Willems Cromstryn, Pauwels Corn. Hubert, en mr Hubertus Steengracht, alle vier tresoirieren deser stede, transporteren aan Jan Gillissen int Hoeffken timmerman een ledige erve, de :|: voors. stede toekomende, liggende [in Zierikzee] in sHeer Arentslop, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid en noord Corn. Gillissen metser, en west de vroone, en dat voor de somme van £14.3.4 gereed geld, die de vers. koper onder hem mag houden jegens den penninck 14, waarvoor hij verleden heeft een rentebrief van 20 s. 2 g. 20 m. sjaars, gehypothekeerd op de voors. erve, ... <fiche C4-015>

RAZE 3851c, f161/1, [5 mrt 1599], idem [= Bartelmeeus Cauwe, Niclaes Willems Cromstryn, Pauwels Corn. Hubert, en mr Hubertus Steengracht, alle vier tresoirieren] verkopen Corn. Gillissen metser een ledige erve, liggende [in Zierikzee] in sHeer Arentslop, dezer stede toekomende, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid Evert Joos z. visser, west de vroone, en noord Jan Gillissen int Hoeffken, voorts [als in de vorige acte] <fiche C4-015>

RAZE 3851c, f161/2, [5 mrt 1599], idem [= Bartelmeeus Cauwe, Niclaes Willems Cromstryn, Pauwels Corn. Hubert, en mr Hubertus Steengracht, alle vier tresoirieren] verkopen eidem [= Corn. Gillissen metser] een ledige erve, liggende [in Zierikzee] in sHeer Arentslop, binnen deze landgemerken, oost af de strate en noord af, Jan Gillissen int Hoeffken zuid af, en de vroone west af, en dat voor de somme van £25 gereed geld, of [als in acte f160v/5] een rentebrief van 35 s. 8 g. 12 m. sjaars, ... <fiche C4-015>

RAZE 3851c, f161/3, [5 mrt 1599], Pieter Janssen Crabbe transporteert aan Danewyff Jobs een ledige erve, liggende achter haar huis [in Zierikzee], beginnende van de “noortstyle” van de vensters van Janne Bouwe tot de muur van Catherine Pous hof toe, zuid en noord, mits dat de “coopersse” gehouden blijft dezelve erve “aff te heynen” met een “heynmuyr”, die zij op haar kosten moet onderhouden, ... <fiche C4-015>

RAZE 3851c, f161/4, 6 mrt [15]99, Danewyff Jobs t gistwyff, met Anthonis van Cappelle geassisteerd, verlijdt Pieter Jans z. Crabbe de somme van £22 over de koop van een ledige erve, liggende [in Zierikzee] in t Vislop [= Visslop] achter haar huis, ... <fiche C4-015>

RAZE 3851c, f161/5, 10 mrt [15]99, Henrick Rochus verlijdt Corn. Engelssen wollewever de somme van £10 vls. over de koop van zeker “laecken”, hem te danke geleverd; onderpand: zijn comparants “nieu raeme”, staande [in Zierikzee] op t Raemhoff, metten gevolge. <fiche C4-015>

RAZE 3851c, f161/6, 12 mrt [15]99, Jacob Adriaenssen Houpsken verlijdt Jacob Corn. Blauwen de somme van £7 van afgerekende schuld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op St Joosmeet tussen de huijsinge van Jan275 Jan Janssen scuytenaer van noorden in, en zuid van(?276) Jan Pierssen vischer. <fiche C4-015>

RAZE 3851c, f161/7, 15 mrt [15]99, Erasmus Jan Hellaerts, schepen voors.277, transporteert aan Job Jacobssen Cock een schepenen schuldbrief en briefs recht, hem in t sterfhuis van Thomas Lenerts z., zijn oom, te :|: cavele gevallen, sprekende tot laste van Adriaen Pieterssen, schout in Oostduvelant [= Oost Duiveland], over de koop van een huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstrate, genaamd “de Hane”, met de resterende inhoud van 1600 gld. op paijementen van 100 gld. sjaars, verschijnende telken Bavemisse; beloofde hij transportant alle commer af te doen etc. ... <fiche C4-015, C4-016>

RAZE 3851c, f161v/1, [15 mrt 1599], Martine Jan Pauwels z. backers wedue verlijdt Job Aelliaenssen Gilde de somme van £18.13.4 ter cause van geleend geld; onderpand: haar huis en gevolge, daar zij jegenwoordig in woont, staande [in Zierikzee] ontrent het Corte Groendal. <fiche C4-016>

RAZE 3851c, f161v/2, [15 mrt 1599], [doorgehaald; marge: voldaan], Soeteman Jacobssen van Hamerstede verlijdt Willemken Jans, zijn schoonmoeder, de somme van £100 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven op de bierplate, tussen de huijsinge van de erfgenamen van Cornelie Juechts van oosten en s­Gravensteen van westen in, ... [marge: den 20 april 1601 is gecompareerd Soeteman Jacobssen en heeft geexhibeerd zeker acte van date 14 april 1601, gepasseerd ter griffie van Delft, waarbij Willemken Jans verklaart “desen brieff geschuert ende in t vier geworpen te hebben”, bekennende daarvan voldaan te zijn, ...] <fiche C4-016>

RAZE 3851c, f161v/3, 18 mrt [15]99, Michiel Lenens278 smit transporteert aan Jan Corn. z. heerde een huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdyck, ... [marge: f. [= vrij?] per botbouck den(?) 4 oct. [15]98 ] <fiche C4-016>

RAZE 3851c, f161v/4, 19 mrt [15]99, Jan Corn. heerde verlijdt Michiel Lenens smit de somme van £65 over de koop van een huis, erve en gevolge, [zie vorige acte] ... <fiche C4-016>

RAZE 3851c, f161v/5, 22 mrt [15]99, Jacob van Bossuysse en Magdaleene Pecx, zijn huisvr., geassisteerd met haar man als [in dezen haar gekoren voogd], verlijden jouffr. Jacomyne Weyts wedue wijlen Jacob Witte de somme van £46.2.0 vls. in volle betalinge van zekere obligatie gecasseerd; onderpand: haar huijsinge, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Bevelantsche corenmerct. <fiche C4-016>

RAZE 3851c, f162/1, [22 mrt 1599], [doorgehaald; marge: geroyeerd en volgt hierna f163], capiteyn Jan Diericx z. en Mayken Willem Poolvoets wedue, geassisteerd met Corn. Poolvoet, haar zoon, als in dezen [haar gekoren voogd], gezamenlijk, verlijden Jan vande Beke, koopman tot Middelburg, de somme van £64 over koop van wijnen; onderpand: haar comparanten huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op [de] Bevelantsche corenmerct aan de zuidzijde van de haven. <fiche C4-016>

RAZE 3851c, f162/2, 23 mrt [15]99, Jacob Claes z. scipper verlijdt Jacob Pieterssen seylmaecker de somme van £12 ter cause van geleverde bieren; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, [en] 3 gem. oude en jonge meede, te “setten” in Syme Coolmans lant, liggende in Malta, ... <fiche C4-016>

RAZE 3851c, f162/3, 24 mrt 1599, Jan Jan279 Jacobs z. timmerman belooft mits deze brief Job Willeboortsse z., schout tot Haamstede, en Lenaert Cornelis z. Chrysman, weert aldaar, gezamenlijk, te indemniseren, vrij, kosteloos en schadeloos te houden van alsulken borgtocht, als zij voor hem gepasseerd hebben voor het gerecht van Haamstede als oppervoogden van Claes Thomas z., beroerende de lichting van £22, aankomende dezelve Claes Thomas z., over d een helft van t slot van rekening, bij Magdalena Pieter Willems wedue onlangs gedaan, die hij comparant :|: uit naam van Abraham, zijn zoon, getrout hebbende Leenken Oole dr., zuster vande selven Claes Thomas z., gelicht heeft uit handen van Bartelmeeus Lenaerts z. bij assignatie van deselve Magdaleenken, daarvoor verbindende zijn huijsinge, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieustrate, daar hij jegenwoordig in woont, ... <fiche C4-016, C4-017>

RAZE 3851c, f162v/1, 29 mrt [15]99, Stynken Heyne dr. wedue wijlen Jacob Oole z. schuytenaer, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verlijdt Corn. Jacobs z. sciptimmerman als man en voogd zijnder huisvr., erfgenaam van Jacob Oole z. vers., de somme van £20 over de gehele uitkoop van zijn erfdeel, te betalen ... na haar overlijden; onderpand: de huijsinge met de twee huiskens “noortwaert” daaraan, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, daar de vers. Jacob Oole in overleden is, ... <fiche C4-017>

RAZE 3851c, f163/1, 28 mrt 1599, capiteyn Jan Diericx z. van Eewijck, Maycken Willem Poolvoet wedue, geassisteerd met Cornelis Poolvoet, haar zoon, als in dezen [haar gekoren voogd], en de voors. Cornelis Poolvoet mede voor hemzelf, alle drie gezamenlijk, verlijden sr Daniel de Renialene, koopman van wijnen, wonende tot Middelburg, de somme van £53 over en in voldoeninge van zekere condemnatie van t Hof van Holland, ...; onderpand: hun comparanten huijsingen, erve en alle de gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op de Bevelantsche corenmerct aan de zuidzijde van de haven, ... <fiche C4-017>

RAZE 3851c, f163/2, lesten [=31] mrt 1599, capiteyn Jan Diericx z. van Eewijck als principale, en [zijn moeder280] Maycken Willem Poolvoets wedue, geassisteerd met Cornelis Poolvoet, haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, als borg, verlijden sr Geleijn van Rykegem, koopman van wijnen tot Middelburg, de somme van £64 over de koop en levering van wijnen; :|: onderpand: haar comparantes huijsinge, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven ontrent de Gasthuysbrugge, daarop uitgaat een rente van £2 erfelijke, aankomende Jan Anthonis z. de Jonge, en daarvan zij nog ten achteren is op de custingbrief de somme van ontrent £25 op paijementen van 50 car.gld. sjaars, aan Anthonis Mogge over reste van een brief, al verschenen, mede ontrent £25, en aan Daniel Renialene mede de somme van £53, ... <fiche C4-017, C4-018>

RAZE 3851c, f164/1, lesten [=31] mrt 1599, Anneken Oort281 Cornelis wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], om twist en tweedracht tussen haar kinderen in t scheiden en delen van haar nalatenschap te voorkomen, verklaart dat Corn. Oorts z. [lees: Corn. Harinckman (sic)] en Pieter Harinckman, haar oudste zonen alreede in vermindering van haar comparantes successie ontvangen hebben elk over de £240 vls., dat zij daarom, om haar andere drie zonen, te weten Engelbrecht Harinckman, Cornelis en Johan Oorts z. daarjegens te “verlycken ende begrooten”, gegunt, gegeven en getransporteerd heeft, gelijk zij bij deze doet, aan de vers. Engelbrecht Harinckman de volgende schuldbrieven en goeden, te weten, een schepenen schuldbrief van 2 dec. 1597, sprekende ten laste van Engel Jansse Gauw over de koop van land met de volle inhoud van £86.16.0, nog een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Ieman Lenaert Oole z. over koop van land, inhoudende £30.2.4.12, nog een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Jan Jacobs z. Boije, over de koop van land, met de inhoud van £14.12.5.12, nog een erfelijke rente van :|: £2, staande op naam van het Cappittel in Zierikzee, gekomen van Abraham Daniels z., wijlen rentmr. van het extraordinaris, te lossen de penninck 12, en nog een billet van tinnemunte, ondertekend bij Willem Ockers z. als tresoirier en Lievin Ruyte als secretaris van de vers. tresoirieren, inhoudende nog over reste £14.8.9.6, op paijementen van £1.16.1.12 sjaars, geestimeerd op £12, bedragende tesamen £167.10.10, transporteert verder nog aan hem een derde part van de helft van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, daar zij jegenwoordig in woont, mitsgaders een derde part in de helft van een hof met zijn gevolge, liggende bij de schuijre van de wedue van Rochus Lievin Engels z., ... <fiche C4-018, C4-019>

RAZE 3851c, f165/1, [31 mrt 1599], idem eadem overmits alsvoren [= Anneken Oort282 Cornelis wedue, zie voorgaande acte] gunt etc. Cornelis Oorts z. de naargeschreven goeden, te weten een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Neelken Arent de meedroogers wedue over de koop van land, inhoudende de somme van £53.14.8, nog een “bescreven” contract over de koop van de soutkeete, ondertekend bij Corn. en Engelbrecht Harinckman mitsgaders Johan en Cornelis Oorts z., van date 6 mrt 1598, sprekende tot laste van dezelven Corn. Oorts z., inhoudende 1100 gld. op paijementen ..., gewaardeerd283 op £108.5.0, bedragende tesamen £171.19.8, transporteert verder nog etc. [zie vorige acte: een derde part in een huis en een hof] ... <fiche C4-019>

RAZE 3851c, f165/2, [31 mrt 1599], idem eadem overmits alsvoren [= Anneken Oort284 Cornelis wedue, zie voorgaande acte] gunt etc. Johan Oorts z. de naargeschreven goeden, te weten een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Pieter Corn. van Borrendamme over de koop van land, inhoudende de somme van £63.15.7, nog een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van mr Jan Noreth, over de koop van land, inhoudende nog £30.15.6, nog een schepenen schuldbrief :|: sprekende tot laste van Erasmus Jans z. en ten behouve van Oort Cornelis z. over de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op de hoek van de Clockstraete, met de resterende inhoud van £129.13.4 op paijementen ..., gewaardeerd op £72.13.4, bedragende tesamen £167.4.5, transporteert verder nog etc. [zie acte f164/1: een derde part in een huis en een hof] ... <fiche C4-019, C4-020>

RAZE 3851c, f165v/1, [31 mrt 1599], idem eadem [= Anneken Oort285 Cornelis wedue, zie voorgaande acten], verklaart, dat also Cornelis Oorts z., haar zoon, nu enige jaren herwaarts gelijkelijk, beneffens haar, heeft verstrekt de middelen en penningen ten behoeve en onderhoud van haar menagie ende huishoudinge nodig, en dat hij daarbij grotelijks “vercort” en “geinteresseert” is geweest, daar zij dagelijks “grooten aental van haere kinderen, kintskinderen ende andere vrienden heeft”, waaraan hij “nyet en behoort te gelden”, zo geeft zij hem vooraf en buiten enige deling, als vergoeding hiervoor, een schepenen schuldbrief, gedateerd 2 dec. 1597286, sprekende tot laste van Cornelis Pieters z. van Borre over de koop van land, inhoudende £92.13.4; ... <fiche C4-020>

RAZE 3851c, f166/1, 3 apr [15]99, [testament], compareerde d eerbare Anneken [doorgehaald: “I..”287] Oort Corn. wedue, geassisteerd met Antonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, gaande, staande enz., verklarende, dat zij om na haar overlijden twist en tweedracht tussen haar kinderen en kindskinderen te voorkomen, elk reeds bewezen en gegeven heeft een gelijk aandeel [zie vorige acten]; om te voorkomen, dat haar [eerder] testament de voors. “gelyckmatige bewysinge” niet bemoeilijkt, herroept zij bij deze alle testamenten e.d., gemaakt voor 31 mrt. lestleden, ... <fiche C4-020, C4-021>

RAZE 3851c, f166v/1, 3 apr 1599, Loys Rousseau verwer verkoopt aan Cornelis Engels z. Feel wollewever een huis met een erve, gelijk deselve jegenwoordig “affgeheynt” is, staande [in Zierikzee] op Bagershil aan de westzijde van de straete, tussen de huijsinge van Lene Mathys van zuiden en Jan Lievins z. Clerck van noorden in, met de last van £3 erfelijke rente, daaruit gaande, aankomende de weeskinderen van Samsom du Bois, ... <fiche C4-021>

RAZE 3851c, f166v/2, 5 apr [15]99, Cornelis Engels z. Feel wollewever verlijdt aan Loys Rousseau verwer de somme van £97 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Verremarct, ... <fiche C4-021>

RAZE 3851c, f166v/3, [5 apr 1599], Cornelis Engels z. Feel verkoopt aan Anthoni Cassier als voogd van de weeskinderen van wijlen Samsom du Bois de :|: somme van £3 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Verremerct aan de westzijde van de straete tussen de huijsinge van Lene Mathys dr. van zuiden, en Jan de Clerck van noorden in, verschijnende telken Pasen, waaraf t eerste jaar rente verschijnen zal Pasen als men “sesthien hondert effen” schrijven zal, ... <fiche C4-021>

RAZE 3851c, f167/1, [5 apr 1599], Leunis(?288) Adriaens z. Pijper verkoopt aan Henrick Logiers z. 3 gem. 40 r. weije, of daarontrent, gemeen met 1 gem. 40 r. met den Heyligen Geest, liggende in Loopers cappelle [= Looperskapelle] in Burch bevanck aan Lops wecken, binnen deze landgemerken, oost en zuid Kempe Piersse weesen, west Cornelis Lenert Huge, en noord Cornelis Yeman Domissen, ... <fiche C4-021>

RAZE 3851c, f167/2, 6 apr [15]99, Herman Jans z. van Diest cleermaecker, te kennen gevend, dat also Maycken Jans, zijn moeder, na zijn comparants vaders overlijden, is blijven zitten met hem comparant gemeen, hem “met groote sorchfuldicheyt opvoedende ende een ambocht gedaen leeren heeft”, en “naerdat hy desselffs ambochts meester es geweest” “met groote meesterheyt” hem geholpen heeft te winnen, hetgeen God almachtig hem verleend heeft, verklaart, dat van alles wat hij bezit, zo huis, huisraad, schuldbrieven enz., d een helft :|: de voorn. Maycken Jans, zijn moeder, competeert, alsnog al t geen dat zij nog zullen winnen, “dewyle syl. beyde by den anderen sullen blyven woonen”, ...; hij belooft de boedel te scheiden, wanneer hij trouwt, overlijdt, of wanneer zij dat begeert; ... <fiche C4-021, C4-022>

RAZE 3851c, f167v/1, 10 apr [15]99, Jan Janssen Clampert en Durffken Corn. dr., zijn huisvr., geassisteerd met haar man als in dezen haar gekoren voogd, verlijden Pieter Lauris z. Zwaene de somme van 1400 car.gld. ter cause van geleend geld; onderpand: hun huijsinge met zijn gevolge, daar zij jegenwoordig in wonen, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven tussen de huijsinge van Jacomyne coome Jans van oosten, en Anthonis Hubrechtssen van westen in, mitsgaders hun comparanten pannekeete, met twee pannen, gekomen van Wyffve Rochus, ... <fiche C4-022>

RAZE 3851c, f167v/2, 14 apr 1599, Symon Lievins z. Coolman verlijdt “wech gegeven” en opgedragen te hebben aan Louijs van Nueren zekere 2 gem. 90 r. moerweije, liggende in t bevanck “tusschen den oost ende west Moerwecht, die Huych Jan Waddese van hem comparant nu gebruikt, op conditie dat hij comparant de komende 4 jaar alle kosten zal dragen, en daarna zal Louijs alle kosten dragen, ... <fiche C4-022>

RAZE 3851c, f168/1, [14 apr 1599], Louys van Neuren verlijdt, dat hij tot zijn last genomen heeft van Symon Lievins z. Coolman zekere 2 gem. 90 r. moerweije [zie vorige acte] ... <fiche C4-022>

RAZE 3851c, f168/2, 19 apr 1599, Willem Aertssen smit verkoopt Thomas Pieters z. smit een huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, met 6 g. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... [marge: Nota, dat deze, en de schuldbrief hierna volgende, zijn herschreven en zijn van date 25 en 26 april 1600] <fiche C4-022>

RAZE 3851c, f168v/1, 20 apr 1599, Thomas Pieters z. smit verlijdt aan Willem Aerts z. smit de somme van £86.13.4 over de koop van een huis, erve en gevolge, [zie vorige acte, inclusief marge aantekening] <fiche C4-023>

RAZE 3851c, f168v/2, [20 apr 1599], Jasper Diericx z. [doorgehaald: karreman] verkoopt aan Anthonis Maerts z. waegemaecker, drie koeien, hem toebehoord hebbende, te weten “een roo vaerse van haer eerste calff”, nog een “roo koye”, oud ontrent 6 jaar, en nog een “swart witruggede koye”, en dat voor £21.10.0, die de comparant bekende aan dezelve Anthonis schuldig te zijn; hij heeft nog tot Bamisse 1599 de tijd om dit te lossen; “mits dat hij comparant deselve drye koyen sal houden ende onderhouden om de melck, ende dat tot coopers pericule” <fiche C4-023>

RAZE 3851c, f168v/3, [20 apr 1599], Soeteman Jacobssen verlijdt aan Marinis Mogge, onse medebroeder in Wette, de somme van £38.14.4 over koop van zekere “meede in de sack”; onderpand: zijn huis, spijker, erve en gevolge van dien, [in Zierikzee] ... <fiche C4-023>

RAZE 3851c, f169/1, 28 apr [15]99, Cornelie Jans de bacxster, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Corn. Jan Eynout de somme van £7.6.8 in vernietinge van zeker obligatie; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] over St Jacobshuys tussen de huijsinge van Arent Janssen visser van oosten, en Marinis Crynssen cuper van westen in, ... <fiche C4-023>

RAZE 3851c, f169/2, 16 apr 1599, Jan Sebastiaens z. voor hemzelf, en hierin vervangende zijn broeders en susters, voor d een helft, Lievin Adriaens z. Kaersmaecker, Ieman Cornelis z. Avontuere en Anthonis Jacobs z. Block, alle drie als mannen en voogden van hun huisvrouwen, elk voor een zesde part, allen erfgenamen van Anthonis Lievins z. Dronckert, belijden verkocht te hebben aan Willem Aerts z. smidt een huis en “buyr” daarbeneffens staande, metter erve en alle de gevolge van dien, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, binnen deze landgemerken, oost af de wedue en erfgenamen van Jacob Wisse sciptimmerman, zuid af sheeren straete, west Jacob Pieters z. seylmaecker, en noord Hans Waerseggers, ... <fiche C4-023>

RAZE 3851c, f169/3, 17 apr [15]99, Willem Aerts z. smidt verlijdt aan Jan Sebastiaens z., zo voor hemzelf, als uit naam van zijn susters en broeders, erfgenamen van Anthonis Lievins z. Dronckert, hun “grootevader”, de somme van £140 vls. over de koop van d een helft van een huis met een “buyre” daarbeneffens [zie vorige acte], ... <fiche C4-023>

RAZE 3851c, f169v/1, [17 apr 1599], Willem Aertssen smit verlijdt Ieman Cornelis z. Thure de somme van £47 over de koop van een zesde part van een huis [zie f169/2] ... <fiche C4-024>

RAZE 3851c, f169v/2, [17 apr 1599], idem [= Willem Aertssen smit] verlijdt Lievin Adriaens z. Kaersmaecker gelijke somme enz. [zie f169v/1] ... <fiche C4-024>

RAZE 3851c, f169v/3, [17 apr 1599], idem [= Willem Aertssen smit] verlijdt Anthonis Jacobssen Block gelijke somme enz. [zie f169v/1] ... <fiche C4-024>

RAZE 3851c, f169v/4, 19 apr [15]99, idem [= Willem Aertssen smit] verlijdt de gemeene erfgenamen van Anthonis Lievins z. Dronckaert de somme van 5 s. erfelijke losrente sjaars, losbaar den penninck 14289, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, “buyer”, erve en zijn gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, binnen deze landgemerken, oost af de wedue en erfgenamen van Jacob Wissese schiptimmerman, zuid af sheeren straete, west Jacob Pieters z. seylmaecker, en noord Hans Waerseggers, te betalen telken Pasen, 1600 t eerste jaar, en dit overmits de selve rente in de koop van het huis “toebedongen” is, ... <fiche C4-024>

RAZE 3851c, f170/1, laesten [= 30] apr 1599, Pieter Joris z. overman verklaart dat hij op verzoek van Cuynken290 Lenaerts dr. wedue wijlen Jacob Symons z. carreman, geassisteerd met Gillis Corn., haar neve, als [in dezen haar gekoren voogd], openbaar heeft verkocht aan Pieter Jacobs z. mandemaecker [doorgehaald291: d een helft; bovengeschreven: een “schuyre”] van een schuur, erve westwaert daaraan gelegen, en haar gevolge, “zulcx die afgeheyndt es”, jegenwoordig met Aelliaen Philipssen heerde gemeen, wesende het zuideinde van deselve schuur, met deze conditie dat Pieter Jacobs z. dezelve zal “beheynen” en onderhouden het bovenschot, en Aelliaen Philipsse het onderschot, [marge: en aangaande de erfpacht, berustende onder Aelliaen Philipssen, heeft deze Aelliaen tot zijn last genomen], [zie ook volgende acte] ... <fiche C4-024>

RAZE 3851c, f170/2, 1 mei 1599, Pieter Jacobs z. mandemaecker verlijdt Cuynken Lenaerts dr. wedue wijlen Jacob Zymons z. karreman de somme van £30 over de koop van d een helft van een schuur met haar gevolge, staande [in Zierikzee] in St Anne­straete, met Aelliaen Philipssen gemeen, “wesende het zuyteynde van de schuyre, affgeheyndt als jegenwoordich”, [zie ook vorige acte] ... <fiche C4-024>

RAZE 3851c, f170v/1, 10 mei 1599, Pieter van Putte verkoopt van292 Jan Pietersse Putte, zijn zoon, d een helft van een schuur met haar gevolge, staande “op de Watermole cade”, wesende het zuideinde van deselve schuur, onder een dak en gemeen met Cornelis Adriaens z. metser, vrij van erfpacht, “affgeheyndt als jegenwoordelijck”, welke “affheynninge” onderhouden zal worden half en half, binnen deze landgemerken, oost af sheeren weg, zuid Rochus Hoffer, noord Cornelis Adriaens z., en west de straete, ... <fiche C4-025>

RAZE 3851c, f170v/2, [10 mei 1599], idem [= Pieter van Putte] verkoopt aan Cornelis Adriaens z. metser d ander helft van de vers. schuur [zie vorige acte], wesende het noordeinde van deselve schuur, binnen [deze landgemerken], oost af sheeren weg, zuid Jan Pietersse Putte, west de havene293, en noord Jan Kerckerts wedue, ... <fiche C4-025>

RAZE 3851c, f170v/3, 11 mei 1599, [doorgehaald; marge: volgt hierna], Cornelis Adriaens z. metser verlijdt aan Pieter Pieters z. van Putte de somme van £23 over de koop van d een helft van een schuur met haar gevolge, staande “op de Watermole cade”, wesende het noordeinde van deselve schuur, gemeen met Jan Pieterssen van Putte, ... <fiche C4-025>

RAZE 3851c, f171/1, [11 mei 1599], [doorgehaald; marge: volgt hierna], Jan Pieters z. van Putte verlijdt aan Pieter van Putte de somme van £23 over de koop van d een helft van een schuur met zijn gevolge, staande “op de Watermole cade”, wesende het zuideinde van deselve schuur, met Cornelis Adriaens z. metser onder een dak gemeen; de eerste drie paijementen “syn bewesen t ontfangen” tot behoeve van Anthoni Cassier als voogd van de wezen van Samsom du Bois, ... <fiche C4-025>

RAZE 3851c, f171/2, 11 mei 1599, Corn. Adriaenssen metser verlijdt Lucas Janssen antreckmaecker294 de somme van £6.16.8 over de koop van d een helft295 van een schuur met haar gevolge, staande “op de Watermole cade” ... <fiche C4-025>

RAZE 3851c, f171/3, [11 mei 1599], idem [= Corn. Adriaenssen metser] verlijdt Witte Corn. z. metser de somme van £10.13.4 over de koop van d een helft van een schuur [zie ook vorige acte], ... <fiche C4-025>

RAZE 3851c, f171/4, [11 mei 1599], Jan [doorgehaald: van de] Pieters z. van Putte verlijdt aan Anthoni Cassier als voogd van de wezen van Samsom du Bois de somme van £9 over de koop van d een helft van een schuur, staande “op de Watermole cade” ... <fiche C4-025>

RAZE 3851c, f171/5, [11 mei 1599], idem [= Jan Pieters z. van Putte] verlijdt Jasom [lees: Jason] Jans de somme van £8.10.0 over de koop van d een helft van een schuur etc. ... <fiche C4-025>

RAZE 3851c, f171v/1, 23 mei 1599, Martine Jan Pauwelssen backers wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, transporteert aan Lievin Lauris timmerman de vier schepenen waarschipbrieven met de koop van een “camerken”, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Molestrate, met 12 g. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... en dat voor de somme van £17 eens, die zij bekende daarvoor “in gereeden gelde” ontvangen te hebben. <fiche C4-026>

RAZE 3851c, f171v/2, 24 mei [15]99, Jan296 de Cock scipper verlijdt jouffr. Jacomyne Jans, brouster in “de Slange” tot Delft, de somme van £247 ter cause van geleverde en afgerekende bieren; onderpand: zijn creveelscip. <fiche C4-026>

RAZE 3851c, f171v/3, [24 mei 1599], Pauwels Aertssen, bailliu van Middelhernis [= Middelharnis], en Jan Adriaens Ketelaer, beide, met gezamenderhand, vrijwaren capiteyn Anthonis Verhelle van eventuele lasten op alsulken zesde part van een vischboot, daar Lievin Dingmanssen297 Sterck stierman op is, als Pauwels aan Verhelle verkocht heeft, ... <fiche C4-026>

RAZE 3851c, f171v/4, 25 mei 1599, [doorgehaald; marge: vide post op den 1 junij 99], Corn. Jan Domis z. verkoopt aan Andries Lierssen tot Serooskerke 1 gem. korenland, liggende in t Westervierendeel in Corn. Adr. Buys bevanck, binnen deze landgemerken, oost en noord de weg, zuid Kune Syme Kempe wedue, en noord298 Marinis :|: Janssen Hollander, met zulken recht enz. als hij comparant t zelve land van “de gemeene saecke” verkregen heeft, ... <fiche C4-026>

RAZE 3851c, f172/1, [25 mei 1599], capiteyn Anthonis Verhelle verlijdt Pauwels Aerts z., bailliu van Milderhernisse [= Middelharnis] de somme van £88.6.8 over de koop van een zesde part van een vischboot, daar Lievin Dingemansse Sterckert stierman op is, ... <fiche C4-026>

RAZE 3851c, f172/2, 29 mei 1599, Pieter Thonis z. greelmaecker verlijdt Jan Pieters z. Balbiano “taefelhouder deser stede” de somme van £13 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op Bagershil tussen de huijsinge van Niclaes Janssen molenaer van oosten, en Michiel Rase backer van westen in, ... <fiche C4-026>

RAZE 3851c, f172v/1, 1 juni [15]99, Corn. Jan Domis verkoopt aan Andries Lierssen tot Serooskerke 1 gem. korenland, liggende in t Oostervierendeel, binnen deze landgemerken, oost en noord de weg, zuid Kuine(?299) Syme Kempe, en west Marinis Janssen Hollander, met zulken conditien als t zelfde land bij wijlen Tomas Clitsert van de gemeene saecke verkregen is, en niet verder; beloofde alle commer af te doen tot date van de verkoping van t vers. land, geschied 7 dec. 1595, ... <fiche C4-027>

RAZE 3851c, f172v/2, [1 juni 1599], Geerit Henricx visser verlijdt Jacob Jacobssen visser de somme van £17 ter cause van geleverde waar en verschoten penningen, ... <fiche C4-027>

RAZE 3851c, f172v/3, 2 juni [15]99, Lievin Jobssen Blanckaert stierman deser stede verlijdt Ghysbrecht Adriaenssen tot Dordrecht, getrout hebbende Tanneken Le Martin300 wedue wijlen Pieter Michielssen, de somme van 11 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande binnen dese stede [Zierikzee] in t Lange Groendal, binnen deze landgemerken, oost af de straete, zuid Jacob Karre, west [niet ingevuld], en noord Jan Willems, verschijnende telken prima mei, 1600 t eerste jaar, en dit overmits de somme van £7.14.0 die hij bekende daarvoor genoten te hebben, ... <fiche C4-027>

RAZE 3851c, f172v/4, [2 juni 1599], Henrick Adriaenssen Sayer verkoopt aan Jacob Janssen Boen(?301), zijn zwager, een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstrate, binnen deze landgemerken, oost af de straete, zuid Jacob Janssen, west de straete, en noord Aelliaen Bette, met 6 g. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche C4-027>

RAZE 3851c, f172v/5, 3 juni [15]99, Jacob Janssen Been(?302) verlijdt Henrick Adriaenssen Sayer de somme van £102.3.4 :|: over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C4-027>

RAZE 3851c, f173/1, 10 juni [15]99, Dingman Thonissen vischer verlijdt Janneken Henricx van Putte wedue de somme van £7.10.0 van geleend geld; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] “ontrent het vervallen clooster van Nazareth” tussen de huijsinge van daar Haen(?303) de sackdragers wedue in woont van oosten, en Janne Jans van westen in, ... <fiche C4-027>

RAZE 3851c, f173/2, 14 juni [15]99, Corn. Gillissen verlijdt Jan Anthonis z. de Jonge als vader en voogd van Neelken Boenssen, zijn dochterken, de somme van £3 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in sHeer Arentslop, binnen deze landgemerken, oost en noord de straete, zuid Adriaen Pierssen Cock, en west de vroone, en nog uit een huis, erve en gevolge, staande voor de Nieubrugge, binnen deze landgemerken, oost af d erfgenamen van Ieman Lievinssen lyndrayer, zuid de straete, en west Corn. Logierssen Boere, verschijnende telken St Jansmisse, 1600 t eerste jaar, en dat overmits de somme van £36, die hij bekende daarvoor genoten te hebben, ... <fiche C4-027>

RAZE 3851c, f173/3, 17 juni 1599, Pieter Joris z. overman verlijdt op verzoek van Catharynken Pieters dr. wedue wijlen mr Cornelis Rengers z., erfgenaam van Renger Cornelis z., geassisteerd met Jacques Vermeulen als in dezen haar gekoren voogd, openbaar verkocht te hebben aan Anthonie Corn. Rengers dr. een zesde part van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, tussen de huijsinge van Anthonis Hermansse Hubert van oosten, en Logier Cornelis z. van westen in, met 30 s. erfelijke rente sjaars uit t gehele huis :|: gaande, waarvan 10 s. binnen twee jaar bij de koopster gelost moet worden aan Catharine Willem Pous wedue, ... <fiche C4-027, C4-028>

RAZE 3851c, f173v/1, 18 juni [15]99, Anthonie Corn. Rengers dr. wedue wijlen Crijn Pieters z. Decker, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt aan Catherynken Pieters dr. wedue wijlen mr Cornelis Rengers z. de somme van £57.14.5.8 over de koop van een zesde part van een huis [zie vorige acte], ... <fiche C4-028>

RAZE 3851c, f173v/2, 25 juni 1599, [testament], compareerde d eerbare Herrentwyff Herrents dr. huisvr. van Gillis Hallincx304, dijkgraaf van Kerkwerve, geassisteerd met haar man als [in dezen haar gekoren voogd], gaande, staande enz., verklaarde, dat zij om de goede affectie en genegenheid, die zij draagt tot de kinderen van capiteyn Marinis Willems z. Boem(?305), haar broeder, willende deselve “beneficieren” met een gedachtenisse testamentair ofte legaat, na haar dood te genieten, heeft deselve kinderen, namentlijk Willemken Marinis dr., Renger Marinis z., en Lierken Marinis dr. gelegateerd, gelijk zij bij dezen doet, elk de somme van :|: 100 gld., bedragende onder haar drieen de somme van 300 gld., en elk een gouden ring tot een geheugenisse, uit te keren elk op zijn “staetdach”; indien een van hen sterft, dan komt diens erfdeel aan de anderen; als ze alle drie sterven, dan komt deze 300 gld. (met de rente) aan Nele Booms, haar306 zuster, indien zij in leven is, of anders aan haar kinderen, t welke Nele Booms, wesende d outste dochter vande vers. haren broeder, zij comparante bezet tot een geheugenisse een “silvere gordelrieme” ...(?) want zij getrout is en alreeds enige kinderen heeft, en nog meer staat te verwachten, zo heeft zij comparante bezet en toegemaakt tot behoeve van deze kinderen de somme van 200 car.gld., die na haar dood uitgekeerd moet worden tot lijfrenten voor de kinderen, die dan in leven zijn, welverstaande dat Thoonken Marinis dr.307, die genaamd is naar Thoonken Herrents, haar comparants zuster sal. ged., zal hebben dubbel portie met een gouden ring tot een memorie, en de kinderen, die deselve Nele Booms naar date van dien nog zal krijgen zullen uit de jaarlijkse profijten van deze lijfrenten een aandeel krijgen; indien Nele Booms weduwe wordt, dan krijgt zij, zolang zij niet hertrouwt, deze jaarlijkse profijten; tot executeurs stelt zij aan de vers. Gillis Hallincx, haar man, en Anthonis van Cappelle, ... <fiche C4-028>

RAZE 3851c, f174v/1, 1 juli [15]99, [testament], Janneken Corn. Rute dr., geassisteerd met Anthonis van Cappelle als [in dezen haar gekoren voogd], gaande, staande enz., verklaart om de goede genegenheid die zij was dragende tot Hubrecht Michielsen cleermakers soonken308, wesende genaamd naar haar comparantes overleden soonken, den selven Hubrecht Michiels z. gelegateerd te hebben, zo zij doet bij deze, de somme van £25, uit te keren terstond na haar overlijden; indien de vers. Hubrecht alsdan nog onmondig of “ongehylyckt” is, dan moet dit te zijnen profijt belegd worden. <fiche C4-029>

RAZE 3851c, f174v/2, [1 juli 1599], Adriaen Jacobssen seylmaker verlijdt aan Pieter Corn. lyndrayer en Huge Willemssen Keysser, syne huysvrouwe [doorgehaald: behoe..] “oomers”(309), bij gelijcke portie de somme van £106 ter cause van geleend geld; onderpand: d een helft van een “taenhuys”, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Vischersdyck, ... <fiche C4-029>

RAZE 3851c, f174v/3, 9 juli 1599, jouffr. Maria Ghysbrechts dr. wedue wijlen Erasmus Jan Hellaerts, onse medebroeder in Wette in zijn leven, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Cornelie Jan Hellaerts dr. als erfgenaam van de vers. Erasmus Janssen, haar broeder, de somme van 1175 car.gld. over de geheele uitkoop van diens nalatenschap; alleen blijft de vers. Cornelie behouden haar actie en recht op alsulken tienden als de vers. Erasmus in zijn leven verkocht heeft en waarvan hij de kooppenningen ontvangen heeft, alles conform de uitspraak van de heren mrs. Daniel Jacobi, raad van de Staten van Zeeland, Quintyn de Witte, schepen vers., mitsgaders Lievin Sebastiaens z. Rute en Lenert Jacobssen, bailliu in Oosterlant [= Oosterland], ... <fiche C4-029>

RAZE 3851c, f175/1, [9 juli 1599], Cornelie Jan Hellaerts dr. als erfgenaam van Erasmus Jan Hellaerts z., haar broeder, in zijn leven onze medebroeder in Wette, geassisteerd met Christiaen Erasmus, haar oom en naaste bloedvriend, als in dezen [haar gekoren voogd], verlijdt gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Maria Ghysbrechts dr. wedue wijlen Erasmus Jan Hellaerts vers., al en geheel de successie en erfenisse, daarin zij bij overlijden van haar vers. broeder bestorven is, en dat voor de somme van 1175 gld. ... [zie vorige acte] <fiche C4-029>

RAZE 3851c, f175/2, 12 juli 1599, 310 Ocker Jacobssen Boije, out burchmeester, transporteert aan Pauwels de Vriese de zeven schepenen waarschipbrieven met de koop van een spijker, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vrije, vrij van erfpacht, ... <fiche C4-029>

RAZE 3851c, f175v/1, 13 juli 1599, Pauwels de Vriese verlijdt Ocker Jacobssen Boye, out burchmeester, de somme van £91.13.4 over de koop van een spijker met zijn gevolge [zie vorige acte], ... <fiche C4-030>

RAZE 3851c, f175v/2, 20 juli [15]99, Job Henricx z. Mulock transporteert Corn. Adriaens twee schepenen schuldbrieven, d een sprekende tot laste van Jacob Janssen Hont, inhoudende nog over reste de somme van £54, op paijementen van £4 sjaars telken Pasen, over de koop van een huis en gevolge, gestaan [in Zierikzee] over de Molestrate, en d andere tot laste van Francois Geerbrantssen over de veroveringe van de koop van een huis en gevolge, gestaan tuschen Beddeweech, met de inhoud van £57, op paijementen van £6 sjaars, telken kersmisse, ... <fiche C4-030>

RAZE 3851c, f175v/3, [20 juli 1599], Josyne Jaspers dr. wedue wijlen Job Janssen311 visser, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd] verlijdt Huge Willems z. Keysser de somme van £35 ter cause van geleverd meel; onderpand: haar huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstrate ontrent het kerkhof, tussen de huijsinge van Arent Diericx z. scrynwercker van oosten, en Mathys Rochus van westen in, ... <fiche C4-030>

RAZE 3851c, f175v/4, 24 juli [15]99, Cornelis Claes Cole, wonende tot St Maartensdijk, capiteyn op “den Adam”, en Mayken Arent Pieters wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, beide, met gezamenderhand, verlijden Pieter Wouterssen scipper de somme van £160 ter cause van geleend geld, ... <fiche C4-030>

RAZE 3851c, f176/1, lesten [= 31] juli [15]99, Marten Corn. smit verlijdt Jan Janssen Baeck de somme van £16 over de koop van zeker ijzer; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Corte Nobelstrate, ... <fiche C4-030>

RAZE 3851c, f176/2, 1 aug 1599, Corn. Augustynssen twynmaecker en Mayken Luenis dr., zijn huisvr., geassisteerd met haar man als in dezen haar gekoren voogd, beide, met gezamenderhand, verlijden aan Pieter Wouterssen scipper de somme van £18 ter cause van geleend geld; onderpand: hun huijsinge en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Appelmerct, met alle de meubelen daarin zijnde, ... <fiche C4-030>

RAZE 3851c, f176/3, [1 aug 1599], Willem [doorgehaald: Dingemanssen; bovengeschreven:] Yemanssen molenaer verlijdt Henrick Logierssen houtvercooper de somme van 10 s. erfelijke rente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn “halff mole” met haar gevolge, staande [in Zierikzee] “achter Nasareth”, verschijnende telken prima Augusti, 1600 t eerste jaar, en dat omme de somme van £7 ... <fiche C4-030>

RAZE 3851c, f176v/1, 5 aug [15]99, [testament], Herman Janssen van Diest cleermaker en poorter deser stede, gaande, staande enz., te kennen gevende dat also zijn moeder Mayken Hermans dr. wedue wijlen Hans van Diest, na het overlijden van zijn vers. vader, is blijven zitten met hem en zijn broeder, zonder van dezelve enige of zeer weinige middelen behouden gehad hebbende, en nochtans hem met grote zorgvuldigheid en naarstigheid opgevoed en een ambacht doen leren heeft, en nadat hij “zyn ambochts meester es geweest”, hem heeft helpen winnen ... al t geen hij nu heeft, zodat haar met goede reden de helft hiervan toekomt, en nog verder zullen verkrijgen “geduyrende haerluyden beyder bywooninge” in de acte van bekentenisse312 daarvan zijnde, en opdat zij, na zijn overlijden, een “redelijck middel van byleven soude moegen hebben”, legateert hij haar t gebruik, bezit en genot haar leven lang gedurende van al zijn goeden, die hij, ongehuwd zijnde, na zal laten, dat is te weten, boven d een helft, haar competerend volgens de vers. acte van bekentenisse, en na haar overlijden zal de ene helft naar haar, en de andere helft naar zijn erfgenamen gaan; indien zijn erfgenamen dit betwisten, dan vermaakt hij haar het tweederde deel van zijn nalatenschap, ... <fiche C4-031>

RAZE 3851c, f177/1, 10 aug [15]99, Phaes Janssen ketelaer verlijdt Jan Janssen Baeck ketelaer de somme van £22 over koop van zeker koper en metaal, hem verkocht en geleverd; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, daar hij jegenwoordig in woont, ... [marge: deze brief is betaald, (wg) Jacob Rollandt] <fiche C4-031>

RAZE 3851c, f177/2, [10 aug 1599], Abraham Adriaenssen scipper, Job Jacobssen scipper, man en voogd zijner huisvr., en Mayken Adriaens dr., geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, alle kinderen van Neelken Lievin Yemanssen Clampers dr. wedue wijlen cooman Adriaen, andermaal “vertrout” zijnde aan Jacob :|: Claessen scipper, overleden deser wereld 17 mei lestleden, renuncieren alsulken erfenisse als bij den overlijden van de vers. Neelken haar aanbestorven, latende dezelve tot behoeve van Jacob Claessen vers., hun stiefvader, of de crediteuren, behouden haar recht van haar vaderlijk goed en haar verschoten penningen op t vers. sterfhuis, ... <fiche C4-031, C4-032>

RAZE 3851c, f177v/1, 3 sep [15]99, Queryn Aerts z. backer transporteert aan Corn. Corn. jongen Blauwen een stuk korenland, liggende aan de “straetwech”, groot 1½ gem. 141 r., binnen deze landgemerken, oost af Niclaes Rochus, zuid Rochus Hoffer, west de “straetwech”, en noord Ieman Telle, ... <fiche C4-032>

RAZE 3851c, f177v/2, 4 sep [15]99, Corn. Corn. jongen Blauwen verlijdt Queryn Aertssen backer de somme van £66.9.9 over de koop van 1½ gem. 141 r. korenland, liggende oost van de “straetwech”, ... <fiche C4-032>

RAZE 3851c, f177v/3, 7 sep [15]99, Cryn [doorgehaald: Rochus] Barents z. visscher verkoopt aan Poot Adriaens z. schipper tot Rotterdam, een vischboot, gelijk deselve de jongste reis van zee thuisgekomen is, groot ontrent 6 lasten, ... <fiche C4-032>

RAZE 3851c, f177v/4, 8 sep [15]99, Poot Adriaens z. schipper van Rotterdam verlijdt aan Queryn Barents z. visscher de :|: somme van £100 over de koop van een vischboot [zie vorige acte]; de comparant belooft eerstdaags borg te stellen binnen deser stede of binnen Rotterdam ... <fiche C4-032>

RAZE 3851c, f178/1, [8 sep 1599], Abraham Jans z. Troost verkoopt aan Philip Claessen visscher een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete, met een rente van 8 gld. jaarlijks daaruit gaande, binnen deze landgemerken, oost af heeren straete, zuid af Cornelis Henricx Snack313, west de vroone, en noord hij comparant, met de last van onderhoud van muren en goten ter wederzijde half en half, als ook t genot van de waterloop half en half, ... <fiche C4-032>

RAZE 3851c, f178/2, 19 sep 1599314, Philip Claessen visscher verlijdt aan Abraham Janssen Troost de somme van £134 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C4-032>

RAZE 3851c, f178v/1, [9 sep 1599], Philip Claes z. visscher verkoopt Abraham Jansse Troost timmerman de somme van 26 s. 8 g. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstrate, in de koop toebesproken, [zie f178/1], verschijnende telken kersavonde, 1599 t eerste jaar, te lossen met £18.13.4 ... <fiche C4-033>

RAZE 3851c, f178v/2, 11 sep 1599, jouffrouw Maria Gysbrechts dr. [toegevoegd: wedue Erasmus Jans], geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verkoopt aan Pauwels Cornelis z. Hubert, out burchmeester, een gerecht achtste part in een vlieboot, genaamd “de Zeeridder”, met Rochus Hoffer vers., de burchmeester Cornelis Bartels en meer andere gemeen, ... <fiche C4-033>

RAZE 3851c, f178v/3, [11 sep 1599], eadem [= Maria Gysbrechts dr.] verkoopt aan Cornelis Lenaerts z. Harinckman een gerecht achtste part in een vlieboot, genaamd “de Zeeridder”, [als boven], ... <fiche C4-033>

RAZE 3851c, f179/1, 12 sep 1599, Pauwels Cornelis z. Hubert, out burchmeester, verlijdt aan jouffrouw Maria Ghysbrechts dr. wedue wijlen Erasmus Jan Hellaerts z., de somme van £24 over de koop van een achtste part in een vlieboot [zie acte f178v/2] ... <fiche C4-033>

RAZE 3851c, f179/2, [12 sep 1599], Cornelis Lenaerts z. Harinckman verlijdt jouffrouw Maria Ghysbrechts dr. wedue wijlen Erasmus Jan Hellaerts z., gelijke £25315 over de koop van een achtste part in een vlieboot [zie acte f178v/3] ... <fiche C4-033>

RAZE 3851c, f179/3, 21 sep 1599, Queryn Rochus z. Weuyte verkoopt aan Abraham Jansse Tack huys­timmerman een ledige erve met haar gevolge, gelegen [in Zierikzee] in t Groendal, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de straete, zuid Steven Lauwe visscher, west de vroone, en noord Cornelis Dingmansse Nosse, ..., “sonder van de constitutie van de rente voorn.”316 ... <fiche C4-033>

RAZE 3851c, f179/4, 22 sep 1599, Abraham Jans z. Tack verkoopt Queryn Rochus z. Weuyte de somme van £6 erfelijke losrente sjaars, spruitende over de koop van een ledige erve met haar gevolge, liggende in t Corte Groendal, binnen [deze landgemerken], oost af sheeren straete, zuid Steven Lauwe, west de vroone, en [noord317] Cornelis Nosse, op welke erve hij comparant alreede vier nieuwe huizen gemaakt heeft, en nog belooft twee huizen te maken, daarop en :|: uit hij dezelve rente is hypothekende, met dien verstande, dat zo wanneer dezelve zes huiskens verkocht zullen zijn, dat als dan deze rentebrief veranderd en op elk huis £1 erfelijke rente gesteld zal worden, te verschijnen telken Pasen, ..., losbaar den penninck 12, ... <fiche C4-033, C4-034>

RAZE 3851c, f179v/1, [22 sep 1599], Eeuwoudt Aelliaens z. Schalle visscher verkoopt Job Henricx z. Muloock318 schiptimmerman de somme van 10 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieupoorte, binnen deze landgemerken, oost af de vroone, zuid Lievin Engelsman, west sheeren straete, en noord Dingman Symonsse, verschijnende telken “St Jacobsdaege midtsomer”, 1600319 t eerste jaar, en dat overmits de somme van £7, die hij bekende daarvoor ontvangen te hebben, ... <fiche C4-034>

RAZE 3851c, f180/1, 1 oct [15]99, Henrick Logierssen verlijdt Pieter Couwenburch, wonende tot St Martinsdyck [= St Maartensdijk], de somme van £100 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve, houttuyn, met alle zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op Bagershil, ... <fiche C4-034>

RAZE 3851c, f180/2, 11 oct [15]99, Pieternelle Pieters dr. wedue wijlen Daniel Corn. mandemaecker voor haarzelf en als moeder en voogdesse van haar kind, geprocreëerd bij de vers. Daniel Corn., geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, renuncieert de nalatenschap ... <fiche C4-034>

RAZE 3851c, f180/3, 12 oct [15]99, Jan Raphaelsen speelman als voogd van de weese van Anthonis Janssen Camerman, eertijds woonachtig in Dreyssere320 [= Dreischor], verlijdt dat hij tot onderpand voor zijn administratie van de wezen goederen, gehad en nog te hebben, gesteld heeft en stelt mitsdesen zijn huis, erve en gevolge, genaamd “den Hasaert”, staande in de Lange Nobelstrate binnen deze stede [= Zierikzee], tussen de huijsinge van Henrick Pieterssen olyslaeger van zuiden, en Jacob Claes Brantssen van noorden in, ... <fiche C4-034>

RAZE 3851c, f180/4, 14 oct [15]99, Bartelmeeus Cauw verkoopt aan Corn. Jacobs Hoffer een schuur met erve en “wat bet dan d een helft vande plaetse vande misput met haeren gevolge”, staande [in Zierikzee] in de Nieustrate t eynden, binnen deze landgemerken, oost af d erfgenamen van Corn. Jacobssen Genuechte, zuid af des comparants hof, west de straete, en noord af Pieter Pieterssen Mogge, met 7 st. erfpacht daaruit gaande “bij soo verre deselve geeyscht wort”, ... <fiche C4-034>

RAZE 3851c, f180v/1, [14 oct 1599], Job Heynricx Mulock en Clara Jobs, beide, met gezamenderhand, de vers. Clara geassisteerd met de vers. Job, haar man, als [in dezen haar gekoren voogd], verlijden de wedue en erfgenamen van Jacob Lenertssen Soetert(?) de somme van £157 over de overgevinge van een huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, geschied in den jare '97, ... blijvende de rente van 2 gld. en de erfpacht uit t vers. huis gaande tot hun comparanten last. <fiche C4-035>

RAZE 3851c, f180v/2, 15 oct [15]99, Corn. Jacobssen Hoffer verlijdt Bartelmees Adriaens Cauwe, out burchmeester de somme van £109 over de koop van een schuur, “halve misput noortwaert daeraen”, en erve, gelegen t eynden de Nieustrate321, [zie f180/4] ... <fiche C4-035>

RAZE 3851c, f180v/3, [15 oct 1599], Adriaen Luenissen smit, poorter deser stede, belooft Geerit Faes beenhouwers soonken, oud ontrent 3 jaar, zijn zusters kind, te onderhouden tot zijn mondige jaren, ... en dat over t gebruik van de somme van £50, de voors. weese over zijn moederlijk goed competerende, die hij bekende ter weeskamer ontvangen te hebben, mits conditie dat hij de wees wanneer deze zijn mondige jaren bereikt hiervan £20 uitreikt322; indien de comparant eerder sterft, dan eindigt het onderhoud, en zal hij323 van deze £30 voor het onderhoud naar rato ontvangen; evenzo “indien hy de weese ombehoorlijcken324 hout oft tracteert”; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, daar hij nu in woont, staande [bij Zierikzee] op de Huenaersdyck [= Heunaersdyck], tussen de huijsinge van Corn. Thuere van oosten en Corn. Doelman [van westen(?325)], zuid de strate, en west(?) de dilve; tot meerder verzekertheid heeft Adriaen Betsmanssen carreman, ...(?326) poorter, zich borg gesteld; alles volgens het contract ter weeskamer gemaakt op 24 sept. [15]99. <fiche C4-035>

RAZE 3851c, f181/1, 19 oct [15]99, Adriaen de Rycke verwer verlijdt dat hij tot verzekertheid van £80, die hij schuldig en ten achteren is aan Gerson van Cappelle, verwer tot Leyde [= Leiden], van geleverde pastel, als tot bevrijding van zeker borgtocht, bij dezelve Gerson en zijn ouders voor hem comparant gedaan aan Niclaes Fockaert en zijn gemeene crediteuren, t.b.v. denzelven Gerson van Cappelle verbonden heeft zijn huijsinge, erve, hove, en alle gevolge vandien, gestaan voor de Verreput binnen deze stede [= Zierikzee], binnen deze landgemerken, oost en zuid de strate, en noord af “Graeven hoff”, met de “tot werve ende werwge(?) want als cuypen, ketels, ende andere gereetscappen”, mitsgaders alle huisraad, daarbinnen wezende, ... <fiche C4-035>

RAZE 3851c, f181/2, 22 oct [15]99, Pieter Joris overman, op verzoek van Dierick Heynricx passementwercker voor hemzelf als getrout hebbende Crynken Dierick Jan Brants dr. als erfgename van Adriaen Dierick Jan Brantssen, haar broeder, verkoopt aan Pieter Adriaen Commerssen, secretaris van Dreyssere [= Dreischor], 5 gem. 147 r. land, liggende in Dreyssere [= Dreischor] vers., in t bevanck van Jacomyne Jan benoorden, voet en duime gemeen met Lenert Matheessen, met een weyken op t noorteynde vande dyck, oost en noord de comparant, zuid en west Mayken molenaers, groot in t geheel 3 gem. 10 r., item d een helft van twee meeden, gemeen met Lenert Theessen, groot int geheel 5 gem. 75 r., bedragende dezelve helft 2½ gem. 37½ r., loopende deselve meeden zuid en noord, nog 1½ gem. 10 r. in een cleen meetken korenlands, lopende zuid en noord, met nog :|: een weye zuidaan, liggende ontrent Lenerts huys, oost de Grave, zuid Lenert Theessen, groot int geheel 2½ gem. preter 5 r., en nog 120 r. in drie meeden korenlands, lopende zuid en noord, oost de Grave, zuid Lenert Theessen, groot in t geheel de vers. drie meeden 6 gem. 105 r., ... <fiche C4-035, C4-036>

RAZE 3851c, f181v/1, 28 oct [15]99, Lenert Corn. Mogge verlijdt Diericxken Claes dr. wedue wijlen Corn. Heynricxsen Vogelaer de somme van £300 ter cause van geleend geld; ... <fiche C4-036>

RAZE 3851c, f181v/2, 11 nov [15]99, Jan Janssen backer tuschen Beddeweech327 verlijdt Lievin Lievinssen Keuye de somme van £39.5.2 over vernietinge van voorgaande obligatie en procedure daarop gevolgd; onderpand: zijn twee huize, erven en gevolge, staande [in Zierikzee] tuschen Beddeweech, het een daar hij comparant jegenwoordig in woont, en d ander in de Clocksstrate, daar Pieter Pieterssen Scack(?), zijn zwager, in woont, welke de vers. Lievin Keuye bij faulte van betaling openbaar mag verkopen; ... Pieter Pieterssen metser constitueert zich borg voor alle lasten, die op deselve twee huizen gebracht zouden mogen worden ... <fiche C4-036>

RAZE 3851c, f181v/3, 13 nov [15]99, Willem Dingmanssen metser en Corn. Lauris z. cuper, man en voogd zijner huisvr., voor henzelf, en in dezen vervangende Jacob, Anneken, en Jan Dingmans kinderen, heurl. broeders en suster respective, verkopen aan Michiel Willems z. cleermaker een “steene camer” met haar gevolge, staande [in Zierikzee] in Ye Witte Ye straetken, met een ledige erve liggende noortwaert van deselve camer, lang 5 voeten 8 duimen, “houtvoetmate”, strekkende vande “noortwaertsse staecke” van Michiel Willemssen hof, lijnrecht westwaerts tot aan Joos Janssen decker muyr van zijn achterhuysken, binnen deze landgemerken, oost Michiel Willems vers., zuid Tristram Jhane, west de straete, en noord Joos Janssen decker en zij, comparanten, met conditie, dat zij comparanten moeten gedogen, dat de voors. Michiel Willems zal zijn water leiden over d erve van haar comparanten, vrij van erfpacht, ... <fiche C4-036>

RAZE 3851c, f182/1, 15 nov 1599, Abraham Jan Troost timmerman verkoopt aan Jan Jansse Ouweleck schipper een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost de straete, west de vroone, zuid Philip Claesse visscher, en noord de vers. Abraham met een ledige erve daaraan gelegen, en voorts met last van onderhoud van muren en goten ter wederzijden half en half, en t “genut” van de waterloop half en half, ... <fiche C4-036>

RAZE 3851c, f182/2, 16 nov [1599], Jan Jans z. Ouweleck schipper verlijdt Abraham Janssen Troost timmerman de somme van £94 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C4-036>

RAZE 3851c, f182/3, 22 nov 1599, capiteyn Jan Diericx z. van Eewyck en Maycken Willem Poolvoets wedue, geassisteerd met Cornelis Poolvoet, haar zoon, als in dezen [haar gekoren voogd], [marge: beide, met gezamenderhand], verlijden aan Otto Diericx van Eewyck en Aert Diericx z. van Eewyck, zijn broeders, de somme van £40328 vls. ter cause van geleend geld; onderpand: haar comparantes huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven ontrent de Gasthuysbrugge, ... <fiche C4-036>

RAZE 3851c, f182/4, 20 nov 1599, Jan Jansse Camerlinck verkoopt Heyndrick Logiers z. de somme :|: van 20 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekende op en uit zijn comparants helft van een “corenmole” met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op de stadtsveste achter t vervallen clooster vande Drye Coningen329, te verschijnen telken “karssavonde”, 1600 t eerste jaar, en dit overmits de somme van £14, die hij bekende van de vers. Heyndrick ontvangen te hebben. <fiche C4-036, C4-037>

RAZE 3851c, f182v/1, 25 nov 1599, [doorgehaald; marge: “es gecasseert”], Cornelis Jans z. Coorte, Pieter Allaerts z., wonende tot Haamstede, alle drie330 met gezamenderhand, verlijden aan Cornelis Jans z. Boij tot Zierikzee de somme van 450 gld. over de koop van een “seylschute”, hem, Cornelis Janssen te danke geleverd, en de vers. Cornelis Jansse Coorte beloofde de voors. Pieter Allaerts z. :|: en [niet ingevuld], zijn borgen, kosteloos en schadeloos te houden, ... <fiche C4-037>

RAZE 3851c, f183/1, [25 nov 1599], [marge331: herschreven 24 feb 1601], Cornelis Jans z. Coorte als getrout hebbende Janneken Domis dr. transporteert aan Cornelis Jans z. Boy een schepenen waarschipbrief en briefs recht met de eigendom van 2½ gem. 34 r.332 korenland, liggende aan de Middeldyck van Haamstede, te weten aan de oostzijde van denselven dyck ontrent 7 quartieren333, binnen deze landgemerken, Theeus Jans z. oost af, de vers. dijk west, Cornelis Huge z. zuid, en Cornelis Lenaerts kinderen noord af, en de rest aan de westzijde van denselffden Middeldyck, binnen deze landgemerken, oost af de vers. dijk, west de vroone, zuid Kuynken Domis, en noord Job Cornelis Heyne, ... <fiche C4-037>

RAZE 3851c, f183/2, 26 mei 1599334, Anthonis Hubrechts z. van Brouwershaven verkoopt aan Cornelis Adriaen Huge als jegenwoordig gasthuismeester deser stede, tot desselfs godshuis behoeve, de somme van £6 vls. lijfrente sjaars, ten lijve van Pieternelleken Crijn Pieters dr., daar moeder af is Appolonie Jan Danesse, [doorgehaald: haar moeder, dienende jegenwoordig in t vers. godshuis voor binnenmoeder, beiden; marge: oud ontrent 36 jaren, zo lang gedurende als deselve Pieternelleken Cryns] in levende lijve zal335 zijn, en indien de vers. Appolonie voor de vers. Pieternelleken, haar dochter, kwam te overlijden, zo zal hij comparant gehouden zijn in plaats van £6 sjaars :|: te betalen £8 sjaars lijfrente, t leven van de vers. Pieternelleken gedurende, te betalen telken 1 juni, 1599 t eerste jaar, en dit alles in zeker contract, bij hem comparant uit naam van de vrienden van deselve Pieternelleken gedaan met de vers. godshuismeester, met consent van Rochus Hoffer en mr Hubertus Steengracht, indertijd burchmeesters als oppergasthuismeesters, in den voorleden jare aangegaan, over d onderhoudenisse van deselve Pieternelleken, ..., mits deser conditie, dat indien de vers. Pieternelleken haarzelf “soo onloffelijck binnen den vers. huyse drouge, dat zij daer uutgeseth ende haer voorder onderhoudenisse ontseyt wierde”, dat hij comparant deze lijfrente niet verder hoeft te betalen, welverstaande dat Ampolonie Jan Danessen dr., moeder van de vers. Pieternelleken Cryns zal gehouden zijn t vers. godshuis te dienen gedurende t leven van de vers. Pieternelle, haar dochter, voor kost en kleren, als binnemoeder en zolang zij “den wercx machtich wesen sal”, en wanneer de vers. Pieternelle zal overleden zijn, zo zal zij haar “keure” hebben of zij langer daarin blijven en de vers. dienst continueren wil, ofte uit denselven huijse gaan, met haar kleren en lijnwaad, t haren lijve dienden, ook t bedde t welk zij ingebracht heeft, en wanneer zij “des wercx” niet meer machtig wezen zal, zo zal zij evenwel binnen den vers. huijse onderhouden worden, ... ende “een camer vergunt werden op haer selven” waarin zij tot haar eigen profijt spinnen e.d. mag, gelijk dat meer van andere oude binnemoeders van denselve godshuis “geuseert” is geweest, en al t gunt t haren overlijden bij haar gevonden wordt, zal naar oude costumen den godshuise :|: toekomen, en indien de vers. Ampolonie enige goederen kwam aan te besterven tijdens haar verblijf int vers. godshuis, dan zal d een helft komen aan t godshuis en de andere helft tot profijt van Daniel Crynsse, haar zoon, indien hij of enige van zijn oiren [= afstammelingen] in leven zijn, tes zo zal de gasthuisvader van wege Ampolonie gehouden zijn te betalen aan schuld de somme van £4 vls., alles sonder fraude, arch ofte list, in oorconden etc. den 26 maius336 1599. <fiche C4-037, C4-038>

RAZE 3851c, f184/1, lesten [= 30] nov 1599, Jacob Jacobs z. visscher en Dingne Digman Slickmans dr., zijn huisvr., geassisteerd met haar man als in dezen haar gekoren voogd, beide, met gezamenderhand, verkoopt aan Marinis Pieters z. Mogge, onse medebroeder in Wette, als vader en voogd van zijn weeskinderen, daar moeder af was Daniele Cornelis Jans z. Boyes dochter, de somme van £5.10.0 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekende op haar huis, erve en spijker, met alle gevolge, staande [in Zierikzee] op de noordzijde van de haven, tussen de huijsinge van Jan Cornelis z. Keyser van oosten, en Susanna Jacob Hofferes wedue van westen in, verschijnende telken prima martii, t eerste jaar :|: 1601, en dat overmits de somme van £66, bedragende de penninck 12, die zij daarvoor van Marinis Mogge ontvangen hebben, ... <fiche C4-038, C4-039>

RAZE 3851c, f184v/1, 1 dec 1599, Jan Lievins z. Grutte verlijdt aan Remeeus Crijns z. schipper de somme van £12.16.0 ter cause van geleend geld en geliquideerde schuld; onderpand: zijn “camer”, staande [in Zierikzee] in de Molestraete, met de erve, en “materialen van steen ende hout, daer ontrent liggende, omme te betimmeren” ... <fiche C4-039>

RAZE 3851c, f184v/2, 3 dec 1599, Maerten Lenaerts z. Suijtschuere transporteert aan Heynderick Logiers z. 1½ gem. korenland, liggende in t Suydervroonlant tot Elkerzee, binnen deze landgemerken, oost Cornelis Beels erfgenamen, west en zuid Maerten Piersse, en noord de weg, ... <fiche C4-039>

RAZE 3851c, f185/1, [3 dec 1599], Hilleken Henricx wedue, poortersse deser stede, geassisteerd met Anthonis van Cappelle, clerck deser stede, belooft Jan Oorts z. en alle anderen die tselve zouden mogen aangaan, te indemniseren, vrij, kosteloos en schadeloos te houden van alsulken borgtocht als Jan Oorts z. op haar verzoek gedaan, ofte “doen doen heeft” bij Willem Brasser, tot behoeve van de wedue en erfgenamen van Willem Hertooch tot Vlaardingen, ...; stellende tot onderpand, haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weverswelle straete, tussen de huijsinge van jonge Corn. Willems z. van zuiden, en Cornelis Jacobs z. Fluweelenooge van noorden in, ... <fiche C4-039>

RAZE 3851c, f185/2, 6 dec 1599, Cornelis Macharias karreman verlijdt aan Willem de Cocq de somme van £9 vls. over de koop van een paard; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op Poppemeet, binnen deze landgemerken, west Jan Nauooges schuur, zuid en oost de straete, en noord Rochus Hoffere, ... <fiche C4-039>

RAZE 3851c, f185v/1, 7 dec 1599, Queryn Dingmansse Nosse verlijdt aan Hilleken Henricx dr. de somme van £10 vls., , daarvoren zij zekerheid gedaan heeft tot Vlaardingen “te geldene” voor Jan Crynssen, zijn comparants zoon, te betalen de termijnen van 33 s. 4 g. ..., en dat alleen in geval de vers. Jan Cryns z. de voorn. jaarlijkse betaling zelf niet deed; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Molestraete, ... <fiche C4-040>

RAZE 3851c, f185v/2, 9 dec 1599, Andries Jans z. houckmaecker verlijdt aan mr Daniel Jacobi en Lievin Sebastiaens z. Rute als “testamentale voochden” van Cornelie Jan Hellaerts dr. de somme van £91 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, daar hij jegenwoordig in woont, tussen de huijsinge van Marinis Mogge van oosten, en Anthonis van Cappelle van westen in, ... <fiche C4-040>

RAZE 3851c, f186/1, 13 dec 1599, [testament], Hilleken Henricx wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], gaande, staande enz., te kennen gevende, dat alsoo zij al haar kinderen tot huwelijken staat gebracht en eerlijk uitgezet had naar haar staat, behalve Janneken Henricx, haar dochter, nog “jonge maecht” zijnde, en dat deselve haar kinderen, “gehylaect” zijnde, enige jaren met haar comparante gewoond hebben, en dat zij ongerust is dat haar vers. dochter Janneken niet een gelijk aandeel zou bekomen, legateert en bezet de vers. Janneken, indien deze bij haar overlijden nog ongehuwd is, “vooren uut te trecken ende te profyteren uutte gereetste goeden” ... “voor haer uutsetten” voor de somme van £10 boven haar [marge: cleeren en juweelen, linnen en wollen, t haren lijve dienende], en dat zij, Janneken, des vers. comparantes huis, staande [in Zierikzee] in de Weverswelle straete zal blijven bewonen, zo lang als zij “ongehylaect” zal zijn, en daarna nog 5 jaar, “mits houdende t selve in reke ende deke, water ende wintdichte” zolang zij t zelve zal bewonen, welverstaande indien enige van haar kinderen begeerden met deselve Janneken in te wonen, dat zij t zelve zal moeten gedogen, ...; willende nietemin dat de voorn. Janneken Henricx de resterende [van] hare achtergelaten goeden zal helpen parten, scheiden en delen, en even diep als enige van haar eigen kinderen, ... <fiche C4-040, C4-041>

RAZE 3851c, f186v/1, 20 dec 1599, Adriaen Jacobs z. seylmaecker verlijdt Corn. Cornelis z. Kint stierman de somme van £52.1.8 over de koop van een vierde part van een vischboot, genaamd “de Leeuwe”, ... <fiche C4-041>

RAZE 3851c, f187/1, [20 dec 1599], Jan Raphelsse z. Camerman verlijdt de wedue en erfgenamen van Cornelis Adriaen Huge z., in zijn leven biersteker tot Zierikzee, de somme van £8.12.8 ter cause van geleverde bieren; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, genaamd “de Caetsbane”, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstraete, ... <fiche C4-041>

RAZE 3851c, f187/2, 20 dec 1599337, Cornelis Leunis z. visscher verlijdt aan Syme Jan Arents z. smit als getrout hebbende Maycken Willem Crynsse Keysers wedue, tot desselfs Willem Keysers achtergelaten weeskinderen behoeve, de somme van £25 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huisken, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] tussen de huijsinge van Boos Jan en de “steene camere” van Rochus Thuere, mitsgaders alle meubelen en huisraad, daarin zijnde, ... in oorconden etc. den 20 augusti 1599. <fiche C4-041>

Nota bene.
Bladzij f187v is geheel leeg.

RAZE 3851c, f188/1, 1 jan 1600, Maerte Jans z. Boy verlijdt aan Cornelis Jan Ockers z. de somme van £27.10.0 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] achter de vischmerct, tussen de huijsinge van Soeteman Eversse west af, en de “pat” van Niclaes Willems z. oost af, ... <fiche C4-042>

RAZE 3851c, f188/2, [1 jan 1600], Queryn Aerts z. backer verkoopt aan Cornelis Cornelis z. jongen Blauwen een weije, groot ontrent 4 gem. 140 r., liggende in t Bagijne bevanck, binnen deze landgemerken, Anthonis Hermans z. noord af, Jan Anthonis z. de Jonge zuid af, oost de straetweg, en west de “Bagyne wecht”, ... <fiche C4-042>

RAZE 3851c, f188/3, 3 jan 1600, Cornelis Cornelis jongen Blauwen verlijdt Queryn Aerts z. backer de somme van £41.12.0 over de koop van een weije [zie vorige acte] ... <fiche C4-042>

RAZE 3851c, f188/4, 5 jan 1600, Job Henricx z. visscher verlijdt Cornelis Pieters z. glaesmaecker de somme van £4.11.8 van geleend geld; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Hem aan de oostzijde van de straete, ... <fiche C4-042>

RAZE 3851c, f188v/1, 8 jan 1600, Herrent Henricx als koper, Jacob Lievins z. visser(?338) en Anthonis Pieters z. visser, alle drie, met gezamenderhand, verlijden aan Pieter Jansse [witruimte] schiptimmerman tot Haarlem de somme van £150 over de koop van een “craveelschip”, genaamd “de Fortune”, groot ontrent 15 lasten; de vers. Herrent Henricx z. beloofde de vers. Jacob Lievins z. schipper en Anthonis Pieterssen visscher voor hun borgtocht kosteloos en schadeloos te houden, ... <fiche C4-043>

RAZE 3851c, f188v/2, 12 jan 1600, Symon Lievinssen Coolman verkoopt aan Christiaen Corn. Janssen Vagers z. de somme van £3.4.2 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit een stuk korenland, liggende in t Selcke bevanck, groot ontrent 1½ gem. 85 r., binnen deze landgemerken, oost Maerten Gillisen weesen, west de Leprosen, zuid de dijk, en noord Symon Coolman voorn., verschijnende telken Martini, 1601 t eerste jaar, losbaar den penninck 12, ... <fiche C4-043>

RAZE 3851c, f189/1, [12 jan 1600], Gheetruyt Jans dr. wedue wijlen Jan Adriaensse Cappot heerde, geassisteerd met Pieter Corn. z., haar schoonzoon, als [in dezen haar gekoren voogd], verkoopt aan Anthonis van Cappelle de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Maerstraete, binnen deze landgemerken, oost de straete, zuid Victor Aertssen, west de vroone, en noord Jan Mathysse, te verschijnen telken prima januari, 1601 t eerste jaar, en dat voor de somme van £12339 etc., ... <fiche C4-043>

RAZE 3851c, f189/2, 13 jan 1600, Pieter Joris z. overman verlijdt op verzoek van de weduwe en erfgenamen van Cornelis Adriaen Huge z., in zijn leven biersteker binnen deser stede, openbaar heeft verkocht aan Joris Pieters z., onse medebroeder in Wette, een keete, vangeput, selhuys en alle t gevolge vandien, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, met Pauwels Corn. z. Hubert onder een dak liggende, eertijds gekomen van Anthonis van Cappelle, ... <fiche C4-043>

RAZE 3851c, f189v/1, 15 jan 1600, Willem Cooper dyckgrave verlijdt aan Jan Claes Jobsse, wonende in Schouwen, de somme van £16 ter cause van geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, mitsgaders nog een stuk weiland, groot ontrent 3 gem. 100 r., genaamd “de Cnolle”, liggende “in Coskens wecht”, ... <fiche C4-044>

RAZE 3851c, f189v/2, 25 jan 1600, Jan Davits z. molenaer verlijdt aan capiteyn Anthonis Verhelle en Henrick Claes z. tinnegieter als erfgenamen van Cornelis Henricx z. Vogelaer de somme van £250 in volle betalinge van twee schepenen schuldbrieven tot laste van Jan Oberts z. molenaer, ... <fiche C4-044>

RAZE 3851c, f189v/3, [25 jan 1600], Lievin Jan Eynouts z. wollewever belijdt tot zijn last genomen te hebben alsulken rente van 10 s. erfelijk sjaars, met alle de verlopen van dien, als Lievin Sebastiaens z. Rute als ontvanger van de erfgenamen van sr Anthoni van Gindertaele heeft sprekende op zijn huijsinge, gestaan [in Zierikzee] op de Verremerct, :|: tussen de huijsinge van Cryn Jobsse cuper van zuiden, en Mente Jacobs van noorden in, gekomen eertijds van Adriaen Domis z. schilder, belovende daarvan de erfgenamen van Adriaen Domis z. vers. kosteloos en schadeloos te houden; onderpand: t vers. huis; bekennende van jouffrouw Cornelie Hans Croms wedue ter zake van deselve rente en deze lastneminge te volle en al betaald te zijn. <fiche C4-044>

RAZE 3851c, f190/1, [25 jan 1600], Jan Christans z. droochscheerder verlijdt aan mr Jan de Bramer340, man en voogd zijnder huisvr., de somme van £82.10.0 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, daar hij jegenwoordig in woont, staande [in Zierikzee] op den Dam, mitsgaders nog zijne andere twee huizen, staande neffens den anderen in de Potstraete, ... <fiche C4-044>

RAZE 3851c, f190/2, 26 jan 1600, Lysbeth Joris dr. wedue wijlen Ieman Jacob Claes z. visscher341, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als [in dezen haar gekoren voogd], belijdt beloofd te hebben haar vijf wezen, namentlijk Neelken Yemans, oud 18 jr., Jacob Yemansse, oud 15 jr., Syme Yemants z., oud 9 jr., Cornelis, oud 5 jr., en Janneken, oud 1 jr. of daarontrent, te onderhouden enz., te doen leren, daar elk toe nut en bekwaam zal zijn omme den :|: kost te winnen, gedurende zolang [dat] elk gekomen zal zijn tot huwelijken state, en alsdan uit te zetten naar haar vermogen, en de ongetrouwden zullen bij haar comparante blijven om de jongste “voor te helpen” tot zijn 24 jaren toe, “op pene, dat soo wie eer van haer gaet, dat sy comparante ongehouden sal zyn aen t eerlyck uutsetten der selver, comende tot huwelijcken staete”, en dit al over de uitkoop van de vers. kinderen vaderlijke successie, die zij daarvoor aan haar behoudt; het huis met gevolge, staande [in Zierikzee] in t Lange Groendal, bij de vers. Ieman Jacobssen achtergelaten, blijft tot onderpand staan, totdat t zelve bij consent van de vrienden van de vers. kinderen verkocht zal zijn; zij mag t huis niet verkopen dan met consent van Cornelis Janssen Boy, behout oom, Lysbeth visschers ouwe moye, en Dingman Symonsse visscher, naerneve van deselve kinderen, met welke zij, comparante, dit voorn. contract gemaakt heeft, ... <fiche C4-044, C4-045>

RAZE 3851c, f190v/1, 29 jan 1600, Jan Beuys wollewever verlijdt aan Aert Hermans z. wollewever de somme van £12 ter cause van geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op Bagershil, ... <fiche C4-045>

RAZE 3851c, f191/1, lesten [= 31] jan 1600, Queryn Aerts z. backer transporteert aan Rochus Hoffer, onse medebroeder in Wette, een schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende tot laste van Cornelis Corn. z. jongen Blauwen, met de volle inhoud van £41.12.0 ... <fiche C4-045>

RAZE 3851c, f191/2, 5 feb 1600, Jan Bernardus verlijdt aan Huych Willems z. Keyser als afstand hebbende van Pieter Lauwris z. Swaene de somme van £62 ter cause van zekere geliquideerde schulden, die Ieman Rengers z. Telle de voorn. Pieter Lauwris z. schuldig en ten achteren is, die hij comparant mitsdesen tot zijn last neemt te betalen voor de voorn. Ieman Telle; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee, aan de zuidzijde van de haven342] voor de Nieubrugge, genaamd “de Buysse”, ... <fiche C4-045>

RAZE 3851c, f191/3, 17 feb 1600, Neelken Jan Jansse Hallincx wedue, geassisteerd met Hieronimus van Zandyck als in dezen [haar gekoren voogd], verlijdt aan Jan Lenaertsse van Brouwershaven de somme van £12 ter cause van geleend geld; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de hoek van de Boogerstraete aan de noordzijde van de kerkhof, ... <fiche C4-045>

RAZE 3851c, f191/4, [17 feb 1600], Rochus Adriaen Piersse de Hont verlijdt aan Pieter Corn. z. van Borrendamme343 de somme van £45 vls. ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, “schuyre ende buyre daeraen”, met alle zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate neffens de huijsinge van de wedue van Pieter vande Velde, ... <fiche C4-045>

RAZE 3851c, f191v/1, 24 feb 1600, Cornelis Philips z. verlijdt aan Philip Cornelis z., zijn zoon, de somme van £50 van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weststraete, mitsgaders deze bestiaelen, te weten, “een ruijn ende een merrypeert, een roo stiere, een swarte ende een bonte melckoye”, ... <fiche C4-046>

RAZE 3851c, f191v/2, 27 feb 1600, Heylwyff Jans dr. wedue wijlen Pieter Lenaerts z. Deuch344 transporteert Anthonis Maerts z. waegemaecker een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Corte Nobelstraete, vrij van erfpacht, ... <fiche C4-046>

RAZE 3851c, f191v/3, 28 feb 1600, Anthonis Maerts z. waegemaecker verlijdt aan Heylwyff Jans dr. wedue wijlen Pieter Lenaerts z. Deucht de somme van £14.15.0 over koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C4-046>

RAZE 3851c, f191v/4, 4 mrt 1600, Jan Jansse Camerlinck molenaer verlijdt aan Lievin Lauris z. timmerman de somme van £8 ter cause van geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstraete, mitsgaders d een helft van een corenmole met zijn gevolge, staande op “des stadtsveste” achter t vervallen clooster van de Drye Coningen, ... <fiche C4-046>

RAZE 3851c, f191v/5, 9 mrt 1600, Janneken Anthonis Vereycken wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Geerit Corn. van Zyl, schoutet [= schout] deser stede, de somme van £23 ter cause van geleverde bieren; :|: onderpand: haar huis met gevolge, staande [in Zierikzee] achter de vischmerct, genaamd “de Drye Croonkens”(?345), daarin zij jegenwoordig in woont, ... <fiche C4-046>

RAZE 3851c, f192/1, 10 mrt 1600, [marge: “herscreven den 14en”], Jan Jacobssen Smack verlijdt Pauwels Hubert, outburchmeester, de somme van £52.10.0 van geleend geld, en daarenboven aan deselve Hubert verkocht te hebben 100 viertelen rond koolzaad ... van de nieuwe gewasse ..., Zierikzeesche mate, volgens contract van 13 nov. lestleden, te leveren ...; stellende tot onderpand: eerst een geheel “wintmole” met haar gevolge, staande [bij Zierikzee] buiten de Zuythaven poort, nog zijn huijsinge met gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate, uitkomende in den Hem, tussen de huijsinge van de erfgenamen van Steven de speelman van zuiden, en Jan Janssen Camerlinck van noorden in, en voorts een weije, liggende in Poortambacht, groot ontrent 10 gem., aan de Coolwech, gekomen van Corn. Philipssen, ... <fiche C4-046>

RAZE 3851c, f192/2, 13 mrt 1600, Jacob Joossen sciptimmerman transporteert aan Jan Sebastiaenssen een schepenen schuldbrief, gepasseerd voor schepenen van Nieuwerkercke [= Nieuwerkerk] in Duvelant346, sprekende tot laste van Cryn Sebastiaenssen en profijte van Adriaen Janssen vanden Heyde347, met de volle inhoud van £34.17.6, ... <fiche C4-046>

RAZE 3851c, f192/3, 15 mrt 1600, Pieter Joris z. overman verlijdt dat hij op verzoek van Job Henricx z. Mulock openbaar verkocht heeft een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in s­Heer Arentslop, daar onderwinder van is Willem Huge z. geseyt Cattes Wille, uit kracht van schepenen vonnis van 22 sept. 1599, en ordonnantie van 11 oct. daaraanvolgend, aan Job Henricx Mulock vers. :|: met 20 s. erfelijke rente daaruit gaande, verschijnende telken St Martinsmisse, en dat voor de somme van £12.10.0 eens, ... <fiche C4-046, C4-047>

RAZE 3851c, f192v/1, 20 mrt 1600, Aelbrecht Corn. z. scipper en Abraham Betsmanssen Swane, gezamenderhand, verlijden aan Abraham Adriaenssen scipper de somme van 500 gld. over de koop van d een helft van een crevelscip [= creveelschip]; Aelbrecht belooft de vers. Abraham Betsmanssen, zijn oom en borge, [te vrijwaren] <fiche C4-047>

RAZE 3851c, f192v/2, [20 mrt 1600], Rochus Adriaen Pierssen de Hont verkoopt aan Pieter Matheessen boogaertman 2 gem. 44 r. korenland met de terwe daarop staande, gelegen in twee stukken nevens den anderen aan “Pennicxken Bets weechken348, noordoost en zuidoost Rochus Adriaens vers., zuidwest en noordwest Corn. Stevinssen Cooper secretaris, met een weije, over welke weije de vers. Pieter Matheessen zal [mogen] rijden, zolang hij comparant dezelve in pacht heeft, ... <fiche C4-047>

RAZE 3851c, f192v/3, 21 mrt 1600, Pieter Matheeussen boomgaertman verlijdt Rochus Adriaen Pierssen de Hont de somme van £49.15.1.18 vls. over de koop van 2 gem. 44 r. korenland, liggende in Malte(?349) aan “Pennicxken Bets weechken”, met de terwe daarop staande, ... <fiche C4-047>

RAZE 3851c, f192v/4, [21 mrt 1600], Anthonis Bouman verlijdt Pieter van Borrendamme de somme van £29 ter cause van geleend geld; onderpand: zekere meet korenland, liggende in Malta(?350), groot ontrent 2 gem., genaamd “de Berchweye”, ... <fiche C4-047>

RAZE 3851c, f193/1, 24 mrt 1600, Eeuwout Corn. Jacobssen Leeste scipper verlijdt Corn. Corn. scipper de somme van £62.10.0 over de koop van d een helft van een “creveelscip”, ... <fiche C4-047>

RAZE 3851c, f193/2, 25 mrt 1600, Jacob Jansse Boy, Dingman Yemansse en Cornelis Jansse Boy, alle drie, met gezamenderhand, verlijden aan Gillis Cornelis Jobs z. schipper de somme van £87.10.0 over de koop van d een helft van een “creveelschepe”, ...; de voors. Jacob Jansse belooft de voorn. Dingman Yemansse, zijn schoonvader, en Corn. Janssen, zijn broeder, en borgen, te vrijwaren voor deze borgtocht. <fiche C4-047>

RAZE 3851c, f193/3, [25 mrt 1600], Lenaert Maerts z. Maes visscher verlijdt aan Jan Jansse van Maestricht timmerman de somme van £22.10.0 in vernietinge van voorgaande obligatie, gelijke somme inhoudende, al verschenen, gesproten van arbeidsloon en geleverde materialen bij Laurens Lievin Huyge z. timmerman, zijn schoonvader, aan het ondergenoemde huis gedaan en geleverd; :|: onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieupoorte, binnen deze landgemerken, oost af Jan Janssen Baeck, zuid Nele Jan Domis z., west de straete, en noord Aechte [niet ingevuld], ... <fiche C4-047, C4-048>

RAZE 3851c, f193v/1, 27 mrt 1600, Adriaen Lievinssen Decker verlijdt dat hij voor de borgtocht, die Theeus Thonis z. stierman, zijn zwager, alreede voor hem gedaan heeft of nog zou mogen doen, voor hem tot onderpand gesteld heeft, zijn huis, erve en gevolge, gestaan [in Zierikzee] achter de vischmerct, over de Venckelstrate, tussen de huijsinge van Lievin Lievinssen Mannaert van oosten, en Mayken C..ent.(?351) van westen in, ... <fiche C4-048>

RAZE 3851c, f193v/2, 28 mrt 1600, Lenaert Cornelisse aen de Kaerne verlijdt aan Thoonken Cornelis Rengers dr. de somme van £22.2.8 ter cause van geleend geld; onderpand: de naargeschreven partijen land, en eerst, 4 gem. korenland, liggende in Ool Dames bevanck, binnen deze landgemerken, zuid Andries Logiersse, noord Pieter de wagemaker, west Cornelis Thonisse Taerde, en oost de “wecht van Noortwelle”, nog 3 gem. weije, liggende in t Cobe bevanck(?), binnen deze landgemerken, zuid Leendert Crynssen, west Claes Jobssen, oost Pieter de wagemaker, en noord de weg, ... <fiche C4-048>

RAZE 3851c, f194/1, [28 mrt 1600], Cornelis Cornelis Jobsse, Job Cornelissen Gyse dictus coome Job, en Eeuwoud Cornelis z. Leeste352, al tesamen schippers deser stede, alle drie, met gezamenderhand, verlijden aan Gillis Cornelis z. schipper de somme van £87.10.0 over de koop van d een helft van een creveelschip; Cornelis belooft zijn borgen kosteloos en schadeloos te houden; ... <fiche C4-048>

RAZE 3851c, f194/2, 6 apr 1600, Cornelis Jans z. cuper verkoopt Pieter Wouters z. grootschipper de somme van 30 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieuwstrate, binnen deze landgemerken, oost en zuid Adriaen Jans z. Dach met zijn huijsinge, genaamd “den Blauwen Gans”, west de straete, en noord Margriete Jans met haar huijsinge, genaamd “den Ram”, verschijnende telken Pasen, 1601 t eerste jaar, en dat overmits de somme van £21, bedragende jegens den penninck 14, die hij comparant bekende daarvoor ontvangen te hebben, te weten over reste van de oude custingbrief tot laste van t vers. huis de somme van £11, :|: en de rest van geleend geld; ... <fiche C4-048, C4-049>

RAZE 3851c, f194v/1, 8 apr 1600, [doorgehaald; marge: gelost], Joris Lenaerts z. schoemaecker en Jacobmynken Tacx dr., zijn huisvrouwe, geassisteerd met haar vers. man als in dezen haar gekoren voogd, verlijden aan Pieter Wouters z. grootschipper de somme van £19 vls. ter cause van geleend geld, te betalen Pasen 1601 precies; onderpand: haar comparanten huyvetterie met alle de gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op Poppemeet, mitsgaders nog bovendien alle hunne meubelen, die zijluyden jegenwoordig hebben of nog zouden mogen verkrijgen, ... [marge: “Desen brieff es gelost by Augustyn Warijn als garant vande vetterie in desen geroert, by Jan Rochus gecocht ende oversulcx alhier vernyet met kennisse van my, den 10en feb. 1617”, (wg) A. v. Cappelle] <fiche C4-049>

RAZE 3851c, f194v/2, [8 apr 1600], Marinis Aertsse schipper verlijdt aan Crynken Jan Roelantssen weduwe de somme van £33 ter cause en over zijn portie en “aenpaert” van t verlies van schip ende goet, daarmede Jan Roelantssen, des vers. Crynkens man, gebleven is, ... <fiche C4-049>

RAZE 3851c, f194v/3, [8 apr 1600], Heyndrick Jacobsse geseyt Puynooge verlijdt Crynken Jan Roelantssen wedue vers. gelijke somme [van £33] ter cause vers. [= over t verlies van schip en goed] .. <fiche C4-049>

RAZE 3851c, f195/1, [8 apr 1600], [doorgehaald; marge: verniet bij kennisse van Niclaes Willemssen burchmr. 2 juni 1607, (wg) A. van Cappelle], Logier Bartelmeeusse Brouck, wonende tot Nieuwerkerke in Schouwen, verlijdt aan Niclaes Willem Symons z., onse medebroeder in Wette, de somme van £27.2.9 van verschoten en geleend geld; onderpand: eerst 3½ gem. 90 r. korenland, liggende in t Molebevanck achter zijn huis in Nieuwerkerke, en nog 2½ gem. 50 r., liggende in de Westbanche bevanck in Duvendycke [= Duivendijke], ... <fiche C4-049>

RAZE 3851c, f195/2, 8 mrt 1600353, Faes Jansse ketelboeter verkoopt aan Job Henricx z. Muloock schiptimmerman een huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, “getimmert op de erffve, daer de waerschipbrieven, hierdeure besegelt, innehouden ende verclaren”, vrij van erfpacht, ... <fiche C4-049>

RAZE 3851c, f195/3, [8 mrt 1600354], Hubrecht Hubrechts z. Duym voor d een helft, en Jacob Lievinsse voor d ander helft, verkopen aan Lenaert Jans z. Bommeneenaer visscher een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete, met 7 g. erfpacht sjaars, binnen deze landgemerken, oost de straete, zuid Pieter Hubrechts, west de vroone, en noord Jan Dyckes weduwe, met de last van onderhoud van de goot aan de zuidzijde, ... <fiche C4-049>

RAZE 3851c, f195/4, 10 apr 1600, Lenaert Jansse Bommeneenaer visscher verlijdt aan Hubrecht Hubrechssen Duym de somme van £50 :|: over de koop van een huis, erve en gevolge, in de Venckelstraete [zie vorige acte] ... <fiche C4-049, C5-001>

arrow-up

Verder naar RAZE 3851c, fiche 5

Noten bij fiche 4

211In de marge staat een “A”. Zie voorgaande noot.

212Datum niet geheel zeker, daar de daarop volgende acte van 5 aug. is.

213Zie f148/1

214Hier alleen de laatste twee letters te lezen. In RAZE 3851b, f140v/4, staat duidelijk “de leege stee”, en dat zal ook hier bedoeld zijn.

215Spelling niet geheel duidelijk; mogelijk is een letter voor de “k” doorgestreept. In RAZE 3851b, f160v/2, is de spelling “Suker brooden”.

216Er staat geen “i”, maar dat zal een verschrijving zijn.

217In de marge staat: “mij ondergeschreven es gebleken dat desen brief es betaelt”, (wg) Jan van Ryswijck.

218Op de keerzijde vervangen door een anders geformuleerde tekst.

219D.w.z. de brief ten behoeve van Janneken Jacobs dr.

220In de schuldbrieven staat: St Jacobshuys.

221Er stond eerst: £89.0.3

222Er stond eerst: £82.8.10.16

223Er stond eerst: £35.13.2?

224De “i” staat er hier vermoedelijk niet, maar zal wel bedoeld zijn.

225Er stond eerst, afgekort: Niclaes, al is alleen de “n” nog herkenbaar.

226Er staat voor “ouden” een hoofdletter N, die later met een streep daarvan afgescheiden is. Schrijffoutje, als gevolg van koppeling tussen “den” en “ouden”.

227Dit impliceert dus, dat het huis (mede) t.b.v. schuldeisers is verkocht.

228Er staat hier “Appell” met dubbel “l”.

229Onzeker of ik de krabbel hier als “den” moet interpreteren, of als afkortingsteken bij “Adriaen”. Op grond van het feit, dat er later nog staat: vanden vers. Mayken den etc. voel ik het meest voor het eerste.

230Hier nauwelijks te lezen, maar zie de volgende acte, waar duidelijk “het Sacraments gilde” staat.

231In plaats van de namen e.d. staat hier: idem qualitate ende versoucke etcetera qualitate qua supera

232Er stond eerst: Valuwe

233Nog onduidelijk of ik de haal aan het eind moet interpreteren als “man”, dus boogaertman.

234Er zou ook Levens of Leuens kunnen staan, maar niet Lievens. Zie ook f161v/3, waar deze naam eveneens staat.

235In de hierna volgende schuldbrief staat Joos.

236In de schuldbrief staat Zuytwelle.

237In de transportbrief staat Job.

238Hij is één van de drie schepenen, voor wie deze acte passeert.

239Deze datum staat aan het slot van deze acte.

240Vergeten neer te schrijven; zie evenwel acte f155v/2.

241Deze datum staat aan het slot van deze acte.

242Datum aan het slot.

243Datum aan het slot.

244Datum aan het slot.

245Spelling niet zeker.

246Lees: loods(?).

247Datum aan het slot.

248Datum aan het slot.

249Onduidelijk, vooral door de afkorting van Lievinssen. Rase was getrouwd met een nicht van Geertruyt. Hij was schoenmaker.

250De gebruikelijke heilwens voor de twee burgemeesters, wanneer die op 1 januari aan hun termijn begonnen.

251Er stond eerst “inne woont”.

252Is dit hier al een “familienaam”?

253In deze tekst onduidelijk of er Jobs of Joos staat; trouwboek geeft 6-11-1588 Thonis Willemssoon en Janne Jobs.

254Er zijn dus twee kinderen Thoonken, (resp. gedoopt op 15 oct. 1589 en 14 dec. 1597).

255Is het woord “west” hier vergeten?

256Door verbetering onduidelijk.

257Fabriek (II): 4) Gebouw en vermogen van eene katholieke kerk te zamen beschouwd. (WNT)

258Achter de datum staat nog iets, mogelijk weer deels? doorgehaald, dat ik nog niet kan lezen en ook niet begrijp.

259“moeder” is boven toegevoegd.

260Dit woord is vergeten.

261Gezien de afkortingshaal zou er misschien ook “synde” kunnen staan.

262Vermoedelijk.

263d.w.z. zowel koren- als weiland.

264Het lijkt, alsof de klerk hierachter wilde schrijven “heerburchmeester”, maar dit afgebroken heeft; Hoffer was dit nu niet meer.

265In de marge staat: “vrij per botbouck, [secretaris] Cooper”; dit heeft weer betrekking op de 40e enz. penning.

266Meestal Troost genoemd.

267Onzeker.

268Verbeterd; er stond eerst “van Huys”, zoals nog in de schuldbrief staat.

269Vermoedelijk “houtschoe” d.w.z. klompenmaker.

270Zie f160/3, waar de “v” in een “p” veranderd is (dus Panhuys).

271In de verkoopacte, f160/3, “houtsaeger” genoemd; dat is waarschijnlijk juist.

272Heel onduidelijke “a” in Jacob; er lijken twee letters te staan, maar ik zou geen andere naam kunnen bedenken.

273Door inktvlek gedeeltelijk onleesbaar; voor de “t” zou “m” of “an” kunnen staan.

274Deze frase, vanaf “staande” staat er per abuis twee keer.

275Vermoedelijk is het tweede “Jan” per abuis neergeschreven.

276Er staat zo te zien “van”, maar bedoeld is hier, gezien de context, “aen”.

277Hij is éen van de drie schepenen, voor wie deze acte passeert.

278Er zou ook “Levens” of “Leuens” kunnen staan; zie ook f152/1.

279Dit tweede “Jan” is toegevoegd.

280Zij wordt later in de tekst zo aangeduid; zij was, zoals uit andere acten blijkt, de moeder van Jan's vrouw.

281Er stond aanvankelijk: Anneken Oorts

282Er stond aanvankelijk: Anneken Oorts

283Er wordt rekening gehouden met de looptijd van deze brief.

284Er stond aanvankelijk: Anneken Oorts

285Er stond aanvankelijk: Anneken Oorts

286Dit staat iets later in deze tekst.

287Vermoedelijk een “I” (van Ieman), al lijkt het meer op een “J”.

288Nota: Er zou hier zowel Leunis als Lievins kunnen staan; dat is niet te zien. In f2/1 staat Lievin.

289Dit blijkt later uit de tekst.

290Dit is een vorm van “Cunera”.

291Deze doorhaling en vervanging is onduidelijk; mogelijk gaat het hier om een schuur, die uit twee delen bestond, en waarvan nu één deel apart wordt verkocht, samen met een stukje erf.

292Lees: aan.

293D.w.z. de Schuithaven.

294Cf. AANTREKKER (Suppl. WNT): 2) Gereedschap om nauwsluitende kleedingstukken, bepaaldelijk broeken of schoenen aan te trekken.

295Zie ook vorige en volgende acte.

296Boven Jan staat, doorgestreept, Jacob.

297Door vage inkt slechts deels leesbaar; de naam blijkt evenwel ook uit andere acten, al wordt hij daar “Sterckert” genoemd, en niet “Sterck”.

298Lees: west. Zie f172v/1.

299Schrijfwijze onzeker; er staat een pootje te veel voor Kune. Zie ook f171v/4.

300Schrijfwijze niet geheel zeker, daar na de “t” slechts een afkortingsteken (“n”) staat.

301Onzeker; in deze acte lijkt “Boen” te staan; in de schuldbrief hierna “Been”.

302Zie noot bij voorgaande acte.

303Er staat duidelijk geen “Hans”, maar welke naam hier bedoeld wordt is me nog niet duidelijk.

304Deze uitwerking blijkt uit andere acten.

305Of te lezen als Boom?

306D.w.z. van deze drie kinderen.

307Vermoedelijk gaat het hier om een dochter van Nele Booms, al is dat niet echt duidelijk.

308Hubrecht, zoon van Michiel Willems cleermaker, gedoopt 12 nov 1589. [hjp]

309De “me” is hier vrijwel zonder inkt geschreven, en slechts heel vaag te zien.

310Marge: “Verantwoort in november”. Dit heeft betrekking op de betaling van de 40e penning.

311Heel onduidelijk; uit f39/1 blijkt dat er Janssen gelezen moet worden.

312Zie acte f167/2.

313Er stond, zo te zien, eerst “Snacx”.

314Lees (cf. vorige acte) 9 sep. De schuldbrief wordt meestal één dag na de transportbrief gepasseerd.

315In de vorige acte staat £24, hetgeen, gezien de termijnen van £8 jaarlijks, waarschijnlijk het juiste bedrag is.

316Hier niet verder aangeduid, maar vergelijk volgende acte.

317Hier vergeten, maar zie vorige acte.

318Meestal “Mulock” maar hier met “oo”.

319Er staat weer: sesthien hondert effen.

320Voor de spelling vergelijk f181/2, tweede vermelding.

321Er staat Nieuststrate.

322De rest is dus voor de kosten van het onderhoud.

323Dus zijn sterfhuis.

324Er staat echt een “m” al is dat duidelijk een vergissing.

325Dit is vergeten; de belending van de dilve moet waarschijnlijk luiden: noord de dilve.

326Onduidelijk. Of er wordt hier bedoeld “voogt”, al is er dan ook hier bij het schrijven iets misgegaan, of er wordt bedoeld “onse” samenhangend met het hierop volgende “poorter”, of nog iets heel anders.

327Deze toevoeging is kennelijk nodig om hem van een andere Jan Janssen te onderscheiden.

328Er stond eerst: £50.

329Er staat (duidelijke verschrijving) een pootje te veel.

330De naam van de tweede borg ontbreekt, ook later in de tekst.

331Er staat: Nota dat desen brieff wederomme gemaect es ende es van date den 24e februarij 1601 ...

332Er stond eerst 24 r.

333Een quartier is 75 r.

334Deze datum staat aan het eind van deze acte, die hier pas eind november 1599 is genoteerd.

335Er stond dus oorspronkelijk: beyden in levende lyve sullen zijn

336Er stond eerst “Augustus”.

337Gedateerd aan het slot, maar op 20 augusti(!) 1599. Hoogstwaarschijnlijk is “augusti” een vergissing.

338Er stond aanvankelijk schipper; de “sch” is veranderd in een “v”, maar de rest is blijven staan, zodat er nu “vipper” staat. De bedoeling zal wel “visser” zijn.

339Dus penninck 12; er stond eerst £14.

340Hiermee wordt bedoeld mr Jan de Brammer, heer in Vrijbergen, secretaris van Poortvliet.

341Er stond eerst: Ieman Jacobs z.

342Dit blijkt uit andere acten, waar Jan Bernardus als belending wordt genoemd.

343Er staat een pootje te weinig.

344Hier nauwelijks te lezen; in de schuldbrief staat duidelijk Deucht (met een “t” aan het eind, die hier niet staat).

345De laatste lettergreep is afgekort; er staat een “k” met een haal naar beneden; croonkens is de meest waarschijnlijke uitwerking.

346Niet goed te zien, hoe dit nu afgekort is.

347“vanden Heyde” is achter en onder “Janssen” toegevoegd. De uitwerking van “vanden” is onzeker.

348Hier vrijwel onleesbaar, maar duidelijker uitgeschreven in de volgende acte.

349Nog steeds onduidelijk of hier nu “Malta” of “Malte” gelezen moet worden. Het meest lijkt “Malta” voor te komen.

350Zie ook vorige noot.

351Hier kan ik nog niets van maken.

352Hier door een inktvlek onduidelijk, maar later in deze acte goed te lezen.

353Hier moet april gelezen worden.

354Zie noot bij vorige acte; ook hier april te lezen, zoals duidelijk blijkt uit de hierna volgende schuldbrief van 10 april.

arrow-up

separator

RAZE 3851c
Register van schepenacten Zierikzee 1596-1604, bewerkt door Huib J. Plankeel

fiche 5

RAZE 3851c, f195v/1, [10 apr 1600], Lenaert Jansse Bommeneenaer visscher verlijdt aan Jacob Lievinsse visscher de somme van £50 over de koop van d ander helft van t bovengeschreven huis [zie vorige acten] ... <fiche C5-001>

RAZE 3851c, f195v/2, [10 apr 1600], Gheerit Michielsse Vuijst verlijdt aan Rochus Hoffer de somme van £74.5.3 over de tweede paije, met rente, uit een schepenen schuldbrief, meerder somme inhoudende, over de koop van een weije; onderpand: deze wei, en bovendien nog zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op Bagershil, daar hij nu in woont, ... <fiche C5-001>

RAZE 3851c, f195v/3, 12 apr 1600, Dierick Jansse backer, Jan Pieterssen Nauooge, en Abygel Jan Pieterssen Nauooges huisvrouwe, geassisteerd met haar vers. man als in dezen haar gekoren voogd, alle drie, met gezamenderhand, :|: verlijden aan Pieter Woutersse z. grootschipper de somme van £10 vls. van geleend geld; tot onderpand stelt Dierick Jansse backer zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] achter de vischmerct neffens de poorte van de Jacobynen, met de meubelen daarin, en de vers. Jan Piersse en Abygel, zijn huisvr., haar huis en gevolge, staande t eynde de Nieuwstrate, met de meubelen, ... <fiche C5-001>

RAZE 3851c, f196/1, 17 apr 1600, Rochus Adriaen Pietersse de Hont verkoopt aan Rochus Adriaens z. Hoffer, onse medebroeder in Wette, 1 gem. 90 r. of daarontrent weije bij de hoop, liggende in Kerkwerve, in de Sete, binnen deze landgemerken, zuid Rochus Hoffer en de weg, west en noord Rochus Hoffer vers., en oost Lenaert Thonisse van Kerckwerve, ... <fiche C5-001>

RAZE 3851c, f196/2, 29 apr 1600, Cornelis Jaspersse schuytenaere deser stede als koper, Willem Aertssen schuytenaer, Corstiaen Jansse schiptimmerman en Heyndrick Cornelis z. Hont als borgen, alle vier, met gezamenderhand, verlijden aan Jan Geerbrantssen van der Goeree de somme van £20 over de koop van een “cage schuyte”, genaamd “den Vliegenden Draeck”; Cornelis belooft zijn borgen :|: te vrijwaren. <fiche C5-001, C5-002>

RAZE 3851c, f196v/1, [29 apr 1600], Jan Geerbrantssen vander Goeree schuijtenaer vrijwaart Cornelis Jaspersse schuytenaer van Zierikzee van eventuele lasten rustend op alsulken “cageschuyte”, genaamd “den Vliegenden Draeck”, groot ontrent 3 lasten, als hij aan Cornelis verkocht heeft, ... <fiche C5-002>

RAZE 3851c, f196v/2, lesten [= 30] apr 1600, Pieter Joris z. overman verlijdt, dat hij op verzoek van Pieter Zuys als gemachtigd van de wedue en erfgenamen van Pieter Adriaens z. van Bommenee openbaar heeft verkocht aan Truytken Cornelis van Beyeren een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in St Janstrate, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid Anthonis Mogge met zijn huijsinge, genaamd “Borrendamme”, west de rentmeester Tristram Jhane, en noord Metken Dycke, met 6 s. 8 g. erfpacht daaruitgaande, aankomende de backers gilde, en voorts als de waarschipbrieven inhouden en verklaren, ... <fiche C5-002>

RAZE 3851c, f197/1, 1 mei 1600, Truytken Cornelis dr. van Beyeren, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verlijdt aan Martynken Pieter van Bommenees wedue voor d een helft, en d achtergebleven kinderen van denselven Pieter van Bommenee voor d ander helft, de somme van £256 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C5-002>

RAZE 3851c, f197/2, [1 mei 1600], Daenwyff Adriaen Arents z. Hertoochs wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], transporteert aan Pieter Adriaens z. Hertooch, haar zoon, de drie schepenen waarschipbrieven en brieven recht met d een helft van de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Appelmerct, genaamd “den Magdalena”, ..., en dat overmits d onderhoudenisse van haar comparante, haar “leeffdaege” gedurende, volgende het contract daarvan zijnde, ... <fiche C5-002>

RAZE 3851c, f197/3, 1 mei 1600, Jacques van Hulssen brouwer alhier verlijdt Queryn Janssen vanden Hooch tot Delft de somme van £62 vls. over de koop van terwe en anders, ... <fiche C5-002>

RAZE 3851c, f197/4, 2 mei 1600, Cornelis Jans z. Roon verkoopt aan Adriaen Jacobs z. couckebacker een huis met een spijker daarachter aan, met de erve en alle gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op de Melckmerct, vrij van erfpacht, ... <fiche C5-002>

RAZE 3851c, f197v/1, 3 mei 1600, Adriaen Jacobs z. couckebacker verlijdt Corn. Jansse Roon de somme van £675 over de koop van een huis, spijker, erve en alle gevolge, genaamd “St Niclaes”, staande [in Zierikzee] op de Melckmerct, ... <fiche C5-003>

RAZE 3851c, f197v/2, 8 mei 1600, Dingman Janssen visscher verlijdt Huge Willems z. Keyser de somme van £48 van de koop van meel; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lombaertstraete, zuid Michiel Loosquant, en noord Jan Gillissen int Hoofken, ... <fiche C5-003>

RAZE 3851c, f197v/3, [8 mei 1600], Willem Dingmansse metser transporteert aan Chaerle Oberts z. molenaer een “steene camere”, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstraete, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost de straete, zuid Mathys Symonsse olyslaeger, west Jan Rochus z. t greel, en noord Jan Vlam, ... <fiche C5-003>

RAZE 3851c, f198/1, 9 mei 1600, Chaerle Oberts z. molenaer verlijdt Willem Dingmanssen metser de somme van £97.16.8 over de koop van een “steene camere” [zie vorige acte] ... <fiche C5-003>

RAZE 3851c, f198/2, 11 mei 1600, Pieter Joris z. overman, verlijdt op verzoek van Lievin Jans z. schiptimmerman openbaar verkocht te hebben zeker huis met gevolge, gestaan [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, daar Dierick Willems z. schiptimmerman onderwinder af was, uit kracht van een schepenen schuldbrief ten laste van Job Maerts z. visscher, daarmee t vers. huis verbonden stond, wezende van 11 nov. 1593, en schepenen vonnis daarop gevolgd van 17 april l.l. en ordonnantie van verkopinge van den 10e deser, en is verkocht aan de vers. Lievin Janssen met 2 s. 4 g. vls. erfpacht daaruit gaande, met zulke conditien enz. als de vers. Job Maerts z. t vers. huis, erve en gevolge, van de vers. Lievin Jans z. verkregen heeft, en dat voor de somme van £59.10.0, te weten £18 van 3 vervallen paijen, met 14 s. van zes jaren verlopen erfpacht, en 6 s. 1 g. van rechtelijke onkosten, gereed, en op paijementen :|: van £6 sjaars ... <fiche C5-003, C5-004>

RAZE 3851c, f198v/1, 13 mei 1600, Adriaen Willeboorts z., wonende tot Burch, verlijdt aan Stoffel Aelliaensse Pat voor de twee delen, en Adriaen Hermans z. procureur voor t resterende derde deel, de somme van 43 car.gld. van geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande tot Burch, ... <fiche C5-004>

RAZE 3851c, f199/1, 19 mei 1600, Pieter Anthonis Gaenderts verlijdt Ocker Boije out burchmeester de somme van £133.6.8 zo van de koop van wijnen als van geleend geld; onderpand: de naargeschreven partijen van land, liggende in t Oostervierendeel in Schouwen in de bevangen hierna volgend, en eerst in Brijdorpe in Dierick Pietersses bevanck 10 gem. 35 r. weije, nog in t selve bevanck 1½ gem. 60 r korenland, nog in Couwemeet bevanck 3½ gem. 5 r. korenland, nog in t Burch bevanck van Claeskinderkercke [= Klaaskinderkerke] 2 gem. preter 40 r. korenland, nog in t selve bevanck 3 gem. 30 r. korenland, nog in t selve bevanck 1 gem. 100 r. korenland, nog in t selve bevanck 2½ gem. 20 r. weije, nog in t selve bevanck 1½ gem. korenland, idem 5 gem. preter 10 r. weije, idem 2½ gem. 85 r. korenland, idem 1 gem. 20 r. korenland, idem 3 gem. 25 r. korenland, bedragende tsamen 38 gem. 80 r., ... <fiche C5-004>

RAZE 3851c, f199/2, 22 mei 1600, Willem Henricx z. en Lievin Henricx z. heerden, gebroeders, [doorgehaald: mitsgaders Queryn Lenaerts z. dycker], alle [doorgehaald: drie; vervangen door:] beide, met gezamenderhand, verlijden Cornelis Lenaerts z. Bommenee de somme van £22 over de verover penningen van mangelinge van zekere “damlooper”, bij hem, Willem, vermangeld jegens zekere “schuyte”, ... <fiche C5-004>

RAZE 3851c, f199v/1, 23 mei 1600, [huwelijkscontract], Jan Bernardus tavernier en Anthonie Cornelis dr., geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen [haar gekoren voogd], beide gaande, staande enz., “te kennen gevende hoe dat zyluyden in t beraemen ende contracteren van eenen wettigen toecomende huwelijck, dat in woorden stont tusschen henlieden te geschiedene” vooraf het volgende overeengekomen waren, te weten, eerst, dat indien Jan Bernardus voor de vers. Anthonie overlijdt, zonder kinderen “van haerder tweer lichaemen geprocreert” achterlatende, dat Anthonie dan vooruit zal hebben alle goeden, als zij nu ten huwelijk inbrengt, te weten haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vischlop [= Visslop], met nog 800 gld. aan geld, berekend aan huisraad en andere gereede goeden, en nog “alle haer cleeren, lyne ende wolle, mitsgaders juweelen ende cartheelen, t haeren lyve dienende ende behoorende”, en van de resterende goeden, die Jan Bernardus inbrengt, daarvan zal zij hebben boven de een helft, van rechts en costume wegen haar competerend, de twee derde parten in d ander helft, :|: zowel van de ingebrachte als geconquesteerde goeden, en de vers. Jans erfgenamen het resterende derde deel, met desen verstande, dat de rente, die de vers. Jan Bernardus z. eertijds toegemaakt heeft Barendynken Ieman Rengers z. Telles dr., als schuld van zijn sterfhuis gerekend worden, beneffens andere uitschulden, maar indien de vers. Anthonie Cornelis dr. eerst overlijdt, eveneens zonder kinderen, bij elkaar verwekt, achterlatende, dan zal Jan gehouden zijn uit te keren en te laten volgen aan t voorkind van de vers. Anthonie, het door haar ingebrachte huis, 800 gld., kleren en juwelen, mitsgaders beste bedde, welverstaande dat Jan de 800 gld. in drie termijnen mag betalen, en zal de vers. Jan alle andere resterende goederen zijn leven lang mogen gebruiken, en na zijn dood zal t vers. kind uit diens “gereetste goeden” :|: genieten de somme van 1000 gld., waarmee t vers. kind “sal hem moeten houden gecontenteert” zowel van zijn vaderlijke als moederlijke successie; indien dit voorkind voor zijn moeder of voor zijn stiefvader overlijdt, dan zullen de erfgenamen van Anthonie of van t selve voorkind “beerffven” huis, de 800 gld., kleren en juwelen en beste bedde, maar niet de 1000 gld.; indien er kinderen van hen beiden zijn, dan zullen alle ingebrachte en geconquesteerde goederen wezen half en half; is verder conditie dat alle huren van huizen, hoven en paijementen tot onderstand van het huwelijk gebruikt zullen worden; Jan mag het huis niet verkopen enz. zonder haar consent, en is gehouden, tenminste de helft, te lossen van de rente van £1; tenslotte is Jan gehouden :|: des vers. Anthonies voorkind ten minste een jaar “buyten den huyse ter scholen doen houden om te leeren lesen ende schryven”; ... <fiche C5-005, C5-006>

RAZE 3851c, f201/1, 24 mei 1600, Niclaes Cauwe, jegenwoordig gemeente burchmeester deser stede, vrijwaart Ieman Boenaert van alsulken schepenen schuldbrief als Ieman verleden heeft tot profijte van Anne Cryns dr. over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete op den hoek van t Witte Ye straetken, inhoudende nog over reste de somme van £229 op paijementen van £8.6.8 telken Pasen; onderpand: t vers. huis; en dit alles in de overneminge van t voorn. huis met zijn gevolge bij hem comparant tot zijn last genomen. <fiche C5-006>

RAZE 3851c, f201v/1, [24 mei 1600], Lambrecht Jansse verwer vrijwaart Hans Morisco scrynwercker van de borgtocht, voor hem comparant gedaan voor t gerecht deser stede, ter cause van zijn comparants bodeschap op Hollant, voor de somme van £50; onderpand: zijn twee huizen, erve, en gevolge, staande [in Zierikzee] neffens den anderen op de hoek van de Stoelstraete, daar hij jegenwoordig in woont, ... <fiche C5-007>

RAZE 3851c, f201v/2, 25 mei 1600, Jan Gillis z. int Hoeffken timmerman verlijdt, dat hij in t verkopen van zeker huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in sHeer Arentslop aan Adriaen Pieters z. Cock, deze belooft heeft, dat de zuidmuur355 tussen “den vers. huijse ende den huyse daernoortwaert aen staende”, aankomende Corn. Gillis z. Goesman, mitsgaders de goot daarop liggende, komt dit huis van Adriaen Pieters z. toe half, dat ook de heyninge tussen dit huis en dat van Cornelis Gillis z. moet responderen en genomen werden op de helft van den vers. zytmuyr, en onderhouden worden half en half, en voorts, dat er uit t huis niet meer gaat dan 23 s. 4 g. erfpacht of rente sjaars, aankomende de tresoirieren deser stede, volgende de waerschippe daarvan bij hem verleden, ... <fiche C5-007>

RAZE 3851c, f202/1, 26 mei 1600, Elsken Lenaerts dochter wedue wijlen Jan Anthonis Jacobsse voor haarzelf en als “boelhouster” van haar mans sterfhuis, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], en Jan Stevens z. vychbacker als bruidegom van Magdalena Jan Anthonissen dochter, gezamenlijk, vrijwaren mits desen brief Maerten Adriaensse schoemaker, Stevin Jansse vichbaker [= vijchbakker], en Cornelis Cornelis z. Natuere(!356) schiptimmerman van de borgtocht, heden door hen gedaan ten behoeve van Niclaes Cauwe, gemeente burchmeester deser stede, ter somme van £200 ter cause van geleend geld; onderpand: 22 gem. zo koren- als weiland, liggende in Kerkwerve, nog 3½ gem. oude meede, liggende in Dreysschor [= Dreischor], mitsgaders nog alle de jonge meede, die zij comparanten uit de voorn. oude meede deze jegenwoordige “settye” zullen zetten, ... <fiche C5-007>

RAZE 3851c, f202v/1, [26 mei 1600], Pieter Loenhout verlijdt aan Pieter Suys de somme van £24 van geleend geld; onderpand: “een root paert voore met een snuyte mitsgaders eenen bestigen waegen” ... <fiche C5-008>

RAZE 3851c, f202v/2, 5 mei 1600, Elsken Lenaerts dr. wedue wijlen Jan Anthonis Jacobsse, voor haarzelf en als “boelhouster” van haar mans sterfhuis, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, en Pieter Adriaen Commers z., secretaris tot Dreysschore [= Dreischor], als voogd van Magdalena Jan Anthonissen dr., belijden schuldig te zijn aan doctoor Bonefacius de Jonge, secretaris van de Staten van Zeeland, de somme van £263.6.8 ter cause van cassatie van zekere obligatie over de koop van zout, bij Jan Anthonis z. eertijds gekocht, gedateerd 17 april 1599; onderpand: de naargeschreven partijen van land, liggende in t Westervierendeel in Schouwen, :|: en eerst in t bevanck “daer Pieter Bartelmeeusse in plach te woonen ende nu Job Lauwe, ende is genaempt Armoeder houck” 1½ gem. 55 r. korenland, binnen deze landgemerken, oost Spiritus Sanctus in Haemste [= Haamstede], zuid de weg, west Pieter Wittes, en noord [doorgehaald: Job; vervangen door:] Jacob Lenaerts kinderen, nog in t zelve bevanck een weije, groot 1 gem. 95 r., binnen [deze landgemerken], oost Cornelis Lenaert Wissese joncxte kinderen, zuid t wecken van Armoeder houck, west Jan Cornelis z. Crepel, en noord Stevin Maertssen, nog in t selve bevanck 2 gem. preter 15 r. weije, binnen [deze landgemerken], oost Bartholomeeus Oolese, zuid Aelliaen Commers z., west t wecken , en noord Bartholomeeus Lenaerts z., nog in t bevanck over den Breen wecht357 1 gem. 85 r. korenland, binnen [deze landgemerken], oost Gillis Pietersses kinderen, zuid Adriaen Adriaensse Been, west de weg, en noord Pieter Laurisse van Humbeke, nog in t bevanck tusschen Striepheule ende Verdeeheule 1½ gem. 85 r. korenland, binnen [deze landgemerken], oost, zuid en west Spiritus Sanctus in Haemstede, en noord de weg, [doorhaling wegens verschrijving], nog 2 gem. 59 r. korenland, liggende in t bevanck genaamd Cansers werff358, binnen [deze landgemerken], oost, zuid en west de weg, en noord Neelken Claes, nog in t selve bevanck 1½ gem. 70 r. weije, binnen [deze landgemerken], oost de weg, zuid Bartholomeeus Oolese, west en noord Job Willemsse, nog in Cornelis Foons bevanck 3 gem. 15 r. korenland, binnen [deze landgemerken], oost en west t wecken, zuid de weg, en noord Gillis Jacobs z., nog in t selve bevanck 2 gem. 5 r. korenland, binnen [deze landgemerken], oost t wecken, zuid Jan Anthonisse voors., west Gillis Jacobs en Jan Lenaert Damese, en noord Job Willeboorts, nog in t bevanck “daer Anthonis Jacobs z. in plach te woonen” twee stukken korenland, het eene groot 4 gem. 8 r. en het andere 3 gem. preter 9 r., binnen [deze landgemerken], oost de weg, zuid Cornelis Jansse Tule(?359), west Stoffel Cornelis Stoffels, en noord Job Willeboort :|: Symons z., nog in denselven bevange 1½ gem. 42 r. korenland, binnen [deze landgemerken], oost de weg, zuid en west Job Willeboorts, en noord Corn. Cornelis Lauwese, nog in t selve bevanck 2 gem. korenland, binnen [deze landgemerken], oost Maerte Andries kinderen, zuid Cornelis Corn. Lauwese, west t wecken, en noord Aelliaen Commersse, nog in t bevanck van Ouwewerve genaamd Maycken schoemaeckers bevanck, 1 gem. 25 r., binnen deze landgemerken, oost en zuid Job Willeboort Symonsen, west en noord de weg, en nog in t selve bevanck 2½ gem. 25 r. weije, gemeen met Job Willeboorts, binnen [deze landgemerken], oost Corn. Lauwesse, zuid en west de weg, en noord Lenaert Floris kinderen, bedragende tesamen 31½ gem. 95 r., ... <fiche C5-008, C5-009>

RAZE 3851c, f203v/1, 29 mei 1600, Renger Jan Lievinsse verkoopt aan Corn. Jansse den Roon 3½ gem. 55 r. land, liggende in t Zuyder Nieuwlant, ... <fiche C5-009>

RAZE 3851c, f204/1, 29 mei 1600, Willem Cornelis z. Cooper verkoopt aan Aelbrecht Willems z. de naargeschreven partijen land, te weten 3 gem. moerweye, liggende met Gillis Tay en Pieter Caeter gemeen, en nog 1 gem. “daer zyn huys op staet”, liggende t samen in den Ruygen moer, ... <fiche C5-009>

RAZE 3851c, f204/2, 30 mei 1600, Aelbrecht Willems z. verlijdt aan Willem Cooper de somme van £18 over de koop van 4 gem. moerweije [zie vorige acte] ... <fiche C5-009>

RAZE 3851c, f204/3, lesten [= 31] mei 1600, Willem Cornelis z. Cooper verkoopt Willem Aerts z. smit de somme van £2 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven tussen de huijsinge van Symon Jan Lenaerts z. van westen, en Dingne Thomas wedue van noorden360 in, verschijnende telken St Jansmisse, 1601 t eerste jaar, te lossen met £28361 ... <fiche C5-009>

RAZE 3851c, f204v/1, 6 juni 1600, Corn. Janssen paters Jan transporteert aan Pieter Wouters z. grootscipper een schepenen brief, sprekende tot laste van Dingman Janssen paters Jan, zijn broeder, met de volle inhoud van £9.10.0, ... <fiche C5-010>

RAZE 3851c, f204v/2, 16 juni 1600, Jan Jansse Camerlinck molenaer verkoopt Anthonis van Cappelle de somme van 30 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn comparants helft van een “corenmole” met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] [doorgehaald: in de Lange Nobelstraete tusschen de] op “des stadtsveste” achter t vervallen clooster van de Drye Coningen, mitsgaders uit zijn huis en gevolge, staande in de Lange Nobelstraete, tussen de huijsinge van Jan Jacobs z. Smack van zuiden en Herman Jan Thonisse van noorden in, verschijnende telken St Jansmisse, 1601 t eerste jaar, en dat overmits de somme van £21362, die hij daarvoor bekende ontvangen te hebben. <fiche C5-010>

RAZE 3851c, f204v/3, [16 juni 1600], Hans Logierssen transporteert aan Willem de Cock al zijn “mobilien”, en dit tot verzekering van zeker borgtocht bij de vers. Willem de Cock voor hem gedaan aan diverse van zijn crediteuren ter somme van £70 vls. ... <fiche C5-010>

RAZE 3851c, f205/1, 23 juni 1600, Gillis Cornelis Jacob Gillissen verlijdt Rochus Adriaens z. Hoffer, onse medebroeder in Wette, de somme van £74.13.4 van geleend geld; onderpand: de naargeschreven partijen van land, en eerst in Golendijck bevanck van Noordwelle een stuk korenland, groot ontrent 2 gem. preter 15 r., binnen deze [landgemerken], oost Gillis Corn. Jacobs Gillis z. vers., zuid de “Cranen meet”, west de weg, en noord de voorn. Gillis Corn. z., en nog in t selve bevanck een blok korenland, groot ontrent 5 gem. 105 r., binnen [deze landgemerken], oost “Burchmans wecht”, zuid de vers. Gillis Corn. z., west de weg, en noord Ocker Corn. Ockersse, ... <fiche C5-010>

RAZE 3851c, f205/2, 28 juni 1600, Willem Hubrechtssen stierman verlijdt aan Adriaen Lievins z. Decker stierman de somme van £50 over de koop van een vierde part van een vischboot, ... <fiche C5-010>

RAZE 3851c, f205v/1, 28 juni 1600, Rochus Adriaens Hoffer, schepen voorn.363, verkoopt Niclaes364 Pieters dr. wedue wijlen Arent Corn. z. meedrooger een groote “lype365 weye”, liggende in Kerkwerve, in t Minste bevanck, genaamd “de Zete”, groot 8 gem. 130 r., binnen deze landgemerken, oost Lenaert Thonis z. en Marinis Jan Hugese, zuid, west en noord den “heere wecht”, ... <fiche C5-011>

RAZE 3851c, f205v/2, 19 juni 1600366, Neelken Pieters dr. wedue wijlen Arent Corn. z. meedrooger, geassisteerd met Cornelis Arentssen, haar zoon, [als in dezen haar gekoren voogd], verlijdt aan Rochus Adriaens z. Hoffer, onse medebroeder in Wette, de somme van £126.10.0 over de koop van een wei [zie vorige acte] ... <fiche C5-011>

RAZE 3851c, f205v/3, 17 juli 1600, Abraham Janssen Troost timmerman verkoopt aan Marinis367 Lenaerts z. Loose visscher een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete, binnen deze landgemerken, zuid Marinis vers., west de straete, oost de vroone, en noord Abraham met een erve daaraan gelegen, mits conditie, dat denselven Abraham t allen tijde zal mogen timmeren en varen aan en in de muur van dit huis, mits alsdan leggende tussen dit huis en Abrahams huis een “loode gote” op zijn (Abrahams) kosten, welke dan half en half onderhouden werden zal, evenals de waterloop derselver half en half zal genoten worden, ... <fiche C5-011>

RAZE 3851c, f206/1, [17 juli 1600], Lievin Jacobs z. van Bossuyse als voogd van Jacob en Lenaert[,] Marinis Lockers weesen, verkoopt aan Stoffel Marinis z. Locker de twee derde parten van een “huys, schuyre, buyre ende hoffstede”, groot ontrent een half gemet, staande en liggende in Poortambacht in Weldamme bevanck, het resterende derde part denselven Stoffel toekomende, ... <fiche C5-011>

RAZE 3851c, f206/2, 18 juli 1600, Marinis Lenaerts z. Loose visscher verlijdt aan Abraham Janssen Troost timmerman de somme van £132 over de koop van een huis [zie f205v/3] ... <fiche C5-011>

RAZE 3851c, f206/3, [18 juli 1600], Stoffel Marinis z. Locker verlijdt aan Lievin Jacobs z. van Bossuysse als voogd van Jacob Marinis z. Locker, zijn broeder, tot desselfs weeskind behoeve, de somme van £21.6.8 vls. over de koop van een derde part van een “huijs, schuyre, buyre ende hoffstedeken”, liggende in Poortambacht in Weldamme bevanck, met de voorn. Stoffel en Lenaert Marinis z. gemeen, ... <fiche C5-011>

RAZE 3851c, f206/4, [18 juli 1600], idem [= Stoffel Marinis z. Locker] verlijdt eidem [= Lievin Jacobs z. van Bossuysse] als voogd van Lenaert Marinis z. Locker, zijn broeder, ut supra [= zie vorige acte] ... <fiche C5-011>

RAZE 3851c, f206v/1, 19 juli 1600, jouffrouw Anna van Bossuyse, huisvr. van Thimothee Boudijns, Ingels coopman, [marge: geassisteerd met Adriaen van Cappelle als [in dezen haar gekoren voogd]] verlijdt aan jouffrouw Susanna Corn. Bouwens dr. wedue wijlen Matheeus Jacobs z. Cock, voor haarzelf en als moeder en voogdesse van haar kinderen, de somme van £142 over de koop van meede, ... <fiche C5-012>

RAZE 3851c, f206v/2, 24 juli 1600, Anthonis Geerits z. verlijdt Job Jacobs z. schipper de somme van £42.3.4 over de koop van d een helft van een “creveelschepe”, ... <fiche C5-012>

RAZE 3851c, f207/1, 25 juli 1600, Lenaert Maerts z. lyndrayer, Pieter Pieters z. Mogge, beide burgers deser stede, en Henrick Janssen, burger van Woerden, alle drie, met gezamenderhand, verlijden Susanna Corn. Bouwens dr. wedue wijlen Matheeus Jacobs Cock, voor haarzelf en als moeder en voogdesse van haar kinderen, de somme van £136.10.0 in volle betalinge van voorgaande obligatie over geleverde terwe, [hiermee] verniet en gecasseert; stellende de vers. Lenert Maerts z. en Pieter Pietersen Mogge tot onderpand, beide hun gedeelte in zekere twee huizen met haren gevolge, staande [in Zierikzee] ontrent de Nieubrugge aan de noordzijde van de haven, mitsgaders in zekere 19 gem. land, liggende in Dreyssere [= Dreischor], hen van “haer” ouders gebleven en aanbestorven, ... <fiche C5-012>

RAZE 3851c, f207/2, [25 juli 1600], [doorgehaald], Joos Roelantssen molenaer verlijdt Corn. Janssen Roon de somme van £36.13.4 van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, mitsgaders zijn “halff corenmole”, staande op de Zuytzelcke, ... <fiche C5-012>

RAZE 3851c, f207/3, 1 aug 1600, Michiel Salario, wonende in Middelburg, transporteert aan Niclaes Lenaerts z. blaeuverwer binnen deser stede een schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende tot laste van Abraham Roelants z. schoolmeester tot Soutelande [= Zoutelande], met de volle inhoud van £65 ven geleend geld, op termijnen van £5 telken 6 maanden, ... :|: mitsgaders nog zekere ordonnantie van de heeren Staten van Zeeland, roerende van des voors. Abraham Roelantssen dienst, hem comparant “ex superabondantie” en tot meerder versekertheyt bij denselven Abraham in handen gestelt, en dit alles in betaling van zekere “coopmanschippe van geelhout”368, bij de vers. comparant van Niclaes Lenaerts z. gekocht, ... <fiche C5-012, C5-013>

RAZE 3851c, f207v/1, 2 aug 1600, Isaack Corn. z. caescooper369 voor hemzelf, en hierin vervangend zijn kinderen, belooft Niclaes Willem Symons, out burchmeester deser stede, kosteloos en schadeloos te houden van alsulken borgtocht als hij op 13 juli 1600 lestleden voor hem comparant gedaan heeft aan Maycken mr Lievins dr. voor de somme van £119, te betalen op 4 jaarlijkse termijnen, volgende d atterminatie370, bij den gerechte deser stede hem vergunt; onderpand: zijn comparants vijf huizen [in Zierikzee] met haren gevolge, waarvan de drie staande zijn neffens den anderen in de Potstraete, en de ander twee in de Wevershouck, mitsgaders een hof, daaraan gelegen; de comparant belooft eerstdaags deze verbintenis bij weesmeesters deser stede te doen approberen en ratificeren. <fiche C5-013>

RAZE 3851c, f208/1, 12 aug 1600, Adriaene Jan Yemanssen Cabeliauws wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als [in dezen haar gekoren voogd], belijde haarzelf besteed te hebben aan Geerit Corn. z. Nieupoorter als jegenwoordig leproosmeester vanden leprooshuyse deser stede, met consent van den heerburchmeester mr Quintin de Witte als opper- leproosmeester, om binnen t vers. godshuis onderhouden te worden ... haar leven lang gedurende, beneffens en gelijk andere proveniers, binnen denselven huijse wonende, mits dat zij gehouden zal zijn “haer selven te moeten versien van lyne ende wolle cleeren, coussens, schoens, bedden, pelen met zyn toebehoorten” en voorts haarselven te gedragen “in alle stillicheyt, vreetsaemheyt ende gehoorsaemheyt” en na te komen de ordonnantie van denselven huijse, waarvoor zij geven en inbrengen zal een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Pieter Lenaerts z. visscher over de koop van een huis met gevolge, staande [in Zierikzee] in t Groote slop, inhoudende over reste de somme van £99.13.4 op paijementen van £7 sjaars zolang zij leeft, en na haar dood op paijementen van £3 sjaars, met nog een erfpacht van 15 g. sjaars, uit t selve huijse gaande, “mette actie van binnen denselven huyse te mogen blyven innewoonen metten selven Pieter Lenaerts z. haer leven lanck geduyrende”, voorts dat zij uit de termijnen van de vers. schuldbrief jaarlijks £1 zal ontvangen “omme haer mede te behelpen”, en dat alles, dat na haar overlijden binnen t vers. godshuis bevonden zal worden, het godshuis zal aankomen, ... <fiche C5-013>

RAZE 3851c, f208v/1, 16 aug 1600, Mathyas Mathyssen schoelapper verlijdt Witte Michiels z. metser de somme van £11.6.8 ter cause van arbeidsloon en geleverde materialen; onderpand: zijn huis met gevolge, staande [in Zierikzee] aan de [niet ingevuld] zijde van sHeer Arentslop, ... <fiche C5-014>

RAZE 3851c, f208v/2, 19 aug 1600, Anthonis Henricx z., wonende tot Steenbergen, en Rase Lievins z. Locke, beide, met gezamenderhand, verlijden aan Jan Adriaenssen dictus den ouden Schram, van Gurcum [= Gorcum], de somme van £95 over de koop van een creveelschip; Anthonis belooft zijn borg te vrijwaren. <fiche C5-014>

RAZE 3851c, f208v/3, 17 aug 1600, Soeteman Jacobssen van Hamerstede verlijdt Corn. Geerits z. de Haes tot Leyden [= Leiden] de somme van 800 gld. ter cause van “sekere gecramerie”, hem te dancke geleverd; onderpand: zijn huis [in Zierikzee] op de bierplate, ... <fiche C5-014>

RAZE 3851c, f209/1, 26 aug 1600, Jan Janssen Speck schipper van Ossendrecht in t lant van Berg vrijwaart Lenaert Diericx z. Schaep, schipper van Nieuwerkercke in Dysel [= Nieuwerkerk a/d IJssel], van lasten over alsulken “playte” met haar gevolge, als hij aan dezelve Lenaert Schaep vermangeld en geleverd heeft jegens zekere “turfponte”, bij hem ontvangen, ... <fiche C5-014>

RAZE 3851c, f209/2, [26 aug 1600], Lenert Diericx z. Schaep schipper van Nieuwerkercke in Dyssel vrijwaart Jan Janssen Speck van lasten over alsulken “turffponte” [zie vorige acte], enz. <fiche C5-014>

RAZE 3851c, f209/3, 28 aug 1600, Adriaen Lievins z. Decker verlijdt Joris Pieters z., onse medebroeder in Wette, de somme van £60.16.0 van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] achter de vischmerct recht over de Venckelstraete, ... <fiche C5-014>

RAZE 3851c, f209/4, 6 sep 1600, Cornelis Jans z. Crane seylmaecker verlijdt Thomas Hubrechts z. glaesmaecker de somme van £14 van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, daar hij jegenwoordig in woont, staande [in Zierikzee] voor de Nieubrugge aan de zuidzijde van de haven, ... <fiche C5-014>

RAZE 3851c, f209v/1, 7 sep 1600, Ieman Pieters z. als koper en Eeuwoud Corn. z. Leeste als borg, beide schippers binnen deser stede, met gezamenderhand, verlijden Dane Aelliaensen heerde de somme van 385 car.gld. over de koop van d een helft van een “creveelschepe”, genaamd “Neptunis”, ... <fiche C5-015>

RAZE 3851c, f209v/2, 16 sep 1600, Adriaen Arents z. Hollander jegenwoordig wonende in den lande van Schouwen, verklarende dat also hij onlancx geleden binnen deser stede op s­Gravensteen gevangen zittende, zijn crediteuren alle zijn bestialen en meuble goederen bij executie hebben doen verkopen, waardoor hij nu “egeen middel en heeft, omme yet ter hande te mogen trecken, waermede hij voor zyn familie den schamelen cost soude mogen winnen sonder t behulp van Heyndrick Stynkens, zijn comparants zwaeger”, verlijdt de voorn. Heyndrick Stynkens de somme van 300 car.gld. van geleend geld, :|: stellende tot onderpand al zijn goederen, zo van “koyen, kalveren, schaepen ende ander vee” als ook zijn meuble goederen, die hij jegenwoordig heeft, of nog mocht krijgen, ... <fiche C5-015>

RAZE 3851c, f210/1, 4 aug 1600371, Anthonis Pieters z. als deken van Onser Vrouwen Assumptie gilde, met “advyse” van Joris Pieters z., schepene voorn., als overdeken van denselven gilde, verkoopt “in rechten gebruycke ende besitte” aan Janneken Diericx wedue zekere nieuwe “camer” met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in St Anthonis huys binnen deser stede, achter de erve van Heylwyff Seger Adriaens wedue, “omme denselven te besitten ende gebruycken haer leven lanck geduyrende” en na haar overlijden wederom te keren, vrij en onbelast, aan den voorn. godshuijse, mits dat dezelve Janneken zal genieten “alle baeten, vrydommen ende schoonissen” gelijk andere “innewoonderssen” en dat om de somme van 48372 car.gld., die hij bekende van haar ontvangen te hebben, ... <fiche C5-015>

RAZE 3851c, f210/2, 25 apr 1600373, Jan Christants z. scheriaer [= droogscherer] verlijdt Thomas Hubrechts z. de somme van £26 van geleend geld; onderpand: zijn huis met gevolge, staande [in Zierikzee] op den Dam, ... <fiche C5-015>

RAZE 3851c, f210v/1, 5 oct 1600, Lauwris Lauwris z. hantschoemaecker verlijdt Adriaen Lievins z. metser, zijn zwager, de somme van £35 van geleend geld, hem comparant al over 4 jaren geleend; onderpand: zijn comparant meuble goeden, “mitsgaders vellen ende ander gereetschappe tot zyn neringe ende ambocht dienende”, ... <fiche C5-016>

RAZE 3851c, f210v/2, 9 oct 1600, Maycken Jacques de Vos huysvrouwe, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen [haar gekoren voogd] en Lauwrens Jacques de Vos z., beide, met gezamenderhand, verlijden aan Pieter Jans z. de Witte dictus Suys de somme van £33.13.4 van geleend geld, de vers. Maycken Jacques “in haer noot” te danke aangeteld; stelt in handen voorn. ten onderpande als “pant metter minne” zekere schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Joos Symons z., inhoudende £716.13.4 op paijementen van £33.13.4 sjaars, om op de verschijndag de vers. somme daaruit te mogen ontvangen, en “bij faulte van dien” stelt de vers. Lauwrens de Vos z. als onderpand zijn huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdijck, daar hij jegenwoordig in woont, ... <fiche C5-016>

RAZE 3851c, f211/1, 10 oct 1600, Lysbeth Henricx dr. wedue wijlen Herman Claesse metser, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verlijdt aan Cornelis Pieter Marchelis z. de somme van £112.6.8 in volle betalinge van voorgaande schepenen brieven, hiermede gecasseerd, bij haar man verleden over de koop van een huis met gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, ... <fiche C5-016>

RAZE 3851c, f211/2, [10 oct 1600], Danker(?374) Cornelis z. arbeyder verlijdt Adriaen Lievinsse metser de somme van £25.10.0375 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in den Hem, ... <fiche C5-016>

RAZE 3851c, f211/3, [10 oct 1600], Jan Diericx z. Schiltvincke schipper van der Gouwe [= Gouda] transporteert aan Marinis Pieters z. Mogge, onse medebroeder in Wette, een schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende tot laste van Jacob Lievins z. Coplam376, coome Jan Heyne, Cornelis Adriaens z. Boer en Cornelis Adriaens z. Keyser, elk voor een vierde part, inhoudende nog over reste £100.16.8 over de koop van een creveelschip, ...; bij faute van betalinge van Cornelis Adriaens z. Keysers vierde part377 belooft hij zelf in te staan en deselve te betalen, ... <fiche C5-016>

RAZE 3851c, f211v/1, 19 oct 1600, [doorgehaald; marge: volgt hierna f214verso], Catharynken mr Cornelis Rengerssen wedue, geassisteerd met Jacques Vermeule als in dezen haar gekoren voogd, verkoopt aan Thomas Hubrechtssen een zesde part in een “houve” met al hare gevolge, “soo van bosschen, boomen, beemden ende al t gevolge vandien”, genaamd “Leguut”378, liggende in Paddemoes379 ontrent Steenberge, met Ampolonie en Thoonken Corn. Rengers drs., hare comparantes “suoren380 gemeen, ... <fiche C5-017>

RAZE 3851c, f211v/2, 20 oct 1600, [doorgehaald; zie f211v/4], Jan Fransse wollewever verlijdt Pieter Jans z. de Witte dictus Suys de somme van £58.13.4 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op Bagershil, ... <fiche C5-017>

RAZE 3851c, f211v/3, 19 oct 1600, Anneken Adriaen Diericx z. mesmaeckers wedue, geassisteerd met Pieter Jans z. de Witte dictus Suys als in dezen [haar gekoren voogd], verkoopt aan Jan Fransse wollewever een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Beestemerct, met 3 s. erfpacht sjaars daaruit gaande, ... <fiche C5-017>

RAZE 3851c, f211v/4, 20 oct 1600, Jan Fransse wollewever verlijdt aan Anneken Adriaen Diericx z. mesmaeckers wedue de somme van £66.13.4 over de koop van een huis, erve en gevolge, [zie vorige acte] ... <fiche C5-017>

RAZE 3851c, f212/1, 24 oct 1600, Jan Jansse Clampert vrijwaart mits desen Pieter Cornelis z. lyndrayer en Jan Reynsse, zijn zwagers, van alsulken “lofftochte” als zij gedaan hebben aan [niet ingevuld] ter somme van £56 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn “soutkeete” met twee pannen en haar gevolge, staande [bij Zierikzee] aan de noordzijde van de haven381, ...; de borgen beloven in geval van “beschaetheyt” elk de helft van de schade te dragen, en stellen hiervoor als onderpand hun respective huizen, mede aan de noordzijde van de haven, ... <fiche C5-017>

RAZE 3851c, f212/2, 28 aug 1600382, Jan Jansse Clampert transporteert aan Pieter Lauwris z. Swane een schepenen waarschippe en briefs recht met de koop van een huis, erve en gedeelte in de spijker daarachter gestaan, liggende en staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, bij de voorn. Jan Jansse Clampert van denselven Pieter Lauwris z. eertijds vermangeld, ..., zonder de commer van 10 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, waarmee hij t zelve verkregen heeft, stellende tot meerder versekertheyt van alle lasten, die hij staande de vers. mangelinge op het vers. huis :|: zou mogen gebracht hebben, zijn comparants “keete, selhuys, vangeput” en alle gevolge van dien, die hij jegenwoordig is “besiedende ende gebruyckende”, staande aan de noordzijde van de haven ontrent t Gouwe veer, ...; in oorconden etc. den 28 augustus 1600. <fiche C5-017, C5-018>

RAZE 3851c, f212v/1, 24 oct 1600, Pieter Joris z. overman verklaart dat hij op verzoek van Adriaen Maerts z. openbaar verkocht heeft zeker huis en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, daar Adriaen Jacobs z. seylmaecker onderwinder af was, uit kracht van zekere schepenen schuldbrief tot laste van Lenaert Janssen Boy visscher, daarin t vers. huis verbonden stond, luidende383 ..., dat Lenaert Jans z. Boy stierman belijde schuldig te zijn aan Pieter Pieterssen Mogge de somme van £188.6.8 over koop van een huis en gevolge, staande aan de noordzijde van de haven, te betalen met £10 sjaars, ... actum 14 juli 1586; schepenen vonnis van 25 juli 1600, [luidende] ..., gehoord hebbende Abraham Betsmanssen procureur vanwegen Adriaen Maertssen, ...om twee vervallen paijen plus gerechtelijk onkosten te hebben ...; en ordonnantie van 18 sep. 1600, [luidende] ...; en is verkocht aan Jan Jansse Clampert, met sulken commer van erfpacht ..., voor de somme van £173 ... <fiche C5-018>

RAZE 3851c, f213v/1, 25 oct 1600, Jan Janssen Clampert belijde schuldig te zijn aan Adriaen Maerts z. en aan degenen, die men bevinden zal daarin best gerechtigd te zijn, de somme van £173 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, daar laatst onderwinder van was Adriaen Jacobs z. seylmaecker, en bij de voorn. Adriaen Maerts z. bij executie verkocht, ... <fiche C5-019>

RAZE 3851c, f213v/2, 28 oct 1600, Lene Jacobs wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verlijdt Cornelis Janssen Eynout als man en voogd zijnder huisvrouwe en Hubrecht Thomas z., zijn zwager, de somme van £21.6.8 ter cause van geliquideerde schuld; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vrije tussen de huijsinge van Frans de metselaer van zuiden, en Lysbath Borsse van noorden in, ... <fiche C5-019>

RAZE 3851c, f213v/3, [28 oct 1600], Joos Roelantsse molenaer verlijdt Cornelis Janssen den Roon de somme van £100 van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, daar hij nu jegenwoordig :|: in woont, staande [in/bij Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, mitsgaders ook d een helft van zijn corenmole, staande op de Hoochselcke aan de zuidzijde van de haven, ... <fiche C5-019>

RAZE 3851c, f214/1, 13 nov 1600, Adriaen Thonissen Spaengiart schuijtenaer verlijdt Betsman Lievinsse gleuyman, zijn schoonvader, de somme van £50 van geleend geld en geleverde waar; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vrije, tussen de huijsinge van Anthonis Diericx z. van zuiden en Adriaen Prinsse van noorden in, ... <fiche C5-019>

RAZE 3851c, f214/2, 14 nov 1600, Lenert Maerts z. lyndrayer transporteert aan Pieter Pieters z. Mogge, zijn zwager, eerst, zijn recht en actie, die hij comparant heeft aan “seker timmeragie van de lynbaene” met haar gevolge, staande [in Zierikzee] “westwaert de Baghyne poorte nevens t schuttershoff”, met alle de gereetschappe daarin zijnde, met 15 “schyven, onder384 cleyn ende groot”, “schyffgaeren”, en nog de twee derde parten in een vischboot, genaamd “de Hope”, ... <fiche C5-019>

RAZE 3851c, f214/3, 16 nov 1600, Wouter van Heyst maillerieman verlijdt Abraham Geerardus creemer de somme van £36 van geliquideerde schuld, ... <fiche C5-019>

RAZE 3851c, f214v/1, 20 nov 1600, Adriaene Oom Aelliaens dr. wedue Lenaert Diericxssen z. Hollaer, onderwinnersse van haar huis, geassisteerd met Jacob Lauwris z., haar zwager, als in dezen haar gekoren voogd, belijde, boven de 7 s. rente sjaars, die t gilde van St Anne was heffende op haar huis, nog aan Lievin Maertssen z., als jegenwoordig deken van tzelve gilde, tot behoeve van t voorn. gilde, verkocht te hebben een erfelijke losrente van 2 s. sjaars, spruitende over zeker jaren verlopen rente van de vers. rente van 7 s., volgens accoord, mits conditie, dat t zelve huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de bierplaete ontrent de sluys, hiervoor als onderpand zal blijven staan, ... <fiche C5-020>

RAZE 3851c, f214v/2, 17 nov 1600385, Lynken386 mr Cornelis Rengers wedue, geassisteerd met Jaques Vermeule als in dezen [haar gekoren voogd], verkoopt aan Ampolonie Brouwers wedue een zesde part van een “houve lants”, met al hare gevolgen, zo van bossen, boomen, beemden, korenland en weiland, enz., genaamd “Lechuut”, liggende in Brabant, eensdeels onder de jurisdictie van Moerstraete en anderdeels onder de jurisdictie van Steenberge en Cruyslant, daarin de voors. Ampolonie Brouwers en Thoonken Cornelis Rengers dr., haar comparantes schoonsusters, elk een derde part in competeert, welk voorn. zesde part zij comparante aan Thomas Huybrechtssen verkocht had, en bij schepenen deser stede de vers. Ampolonie “den naest derselver geadjudiceert” ... <fiche C5-020>

RAZE 3851c, f215/1, 27 nov 1600, Jan Dionys z. Barlebos droochscheerder verkoopt aan Lenaert Cornelisse den Roon de naargeschreven weijen, liggende int bevanck “daer t Coolhuysken in plach te staene”, te weten, eerst 2 gem. 30 r. weije, gekomen van Lone Rommels, binnen deze landgemerken, oost Geerit Michielssen, zuid de voorn. comparant, west de Coolwecht, en noord Cornelie Thomas wedue cum suis, en nog 1½ gem.387 75 r. weije, liggende zuid aan de voorn. weije, binnen deze landgemerken, oost en zuid Pieter Caeter, west de Coolwecht, en noord de bovengeschreven weije, makende t samen 3½ gem. 95 r.388, met de last van een half gem. 100 r. moerweije “daer den gemeenen weel inneleyt” en nog 13 r. liggende int Wanne bevanck, welke voors. moerweijen Lenaert moet houden tot zijn last, ... <fiche C5-020>

RAZE 3851c, f215/2, [27 nov 1600], idem [= Jan Dionys z. Barlebos] transporteert aan Cornelis Cornelis Meeus Lievins z. de oude waarschipbrief en briefs recht met de koop van 1 gem. 60 r. weiland, liggende in Kerkwerve, met de last van een half gemet moerweije, liggende in Flauwers moer, eertijds gestaan hebbende op naam van Pieter vande Velde, rentmeester binnen deser stede, van welk half gemet de voorn. Cornelis Meeus Lievins z. hem comparant moet bevrijden ... <fiche C5-020>

RAZE 3851c, f215/3, 28 nov 1600, Lenaert Cornelissen den Roon verlijdt Jan Dionys z. Barlebos de somme van £22.18.0 over de koop van 3½ gem. 115 r.389 weiland, [zie f215/1] ... <fiche C5-020>

RAZE 3851c, f215/4, [28 nov 1600], Cornelis Corn. Meeus Lievins z. verlijdt Jan Dionys z. Barlebos de somme van £7.4.0 over de :|: koop van 1 gem. 60 r. weijland, liggende in Kerkwerve, [zie f215/2] ... <fiche C5-020, C5-021>

RAZE 3851c, f215v/1, 2 dec 1600, Heyndrick Cornelis z. Hont schipper, Lenaert Arents z. vettewarier, en Cornelis de Hont schuytenaer, alle drie, met gezamenderhand, verlijden Cornelis Janssen Sorge, penninckmeester tot Dreyschere [= Dreischor], de somme van £70.16.8 over de koop van een creveelschip, genaamd “den Eenhoren”, de vers. Heyndrick te danke geleverd, ...; Heyndrick belooft zijn borgen te vrijwaren ... <fiche C5-021>

RAZE 3851c, f215v/2, [2 dec 1600], Loonken Stoffels wedue, wonende tot(?390) Dreyschor [= Dreischor], geassisteerd met Adriaen van Cappelle, verlijdt Rochus Adriaens z. Hoffer de somme van £22.10.0 van geleend geld; onderpand: de naargeschreven partijen land, liggende onder Nieuwerkerke in Schouwen, en eerst 1 gem. min 20 r. korenland, liggende in den Boterpot, binnen deze landgemerken, oost Bartelmeeus Stoffelssen, zuid en west Ieman Lenert Oolesse, en noord de weg, nog in t Mole bevanck 2½ gem. 80 r. korenland, binnen deze landgemerken, oost de weg, zuid Ocker Janssen, west Doen Willemssen, en noord Thonis Lievinssen, ... <fiche C5-021>

RAZE 3851c, f216/1, 5 dec 1600, Cornelis Cornelis Willems z., Daniel Anthonis z. en Adriaen Pieters z., alle drie onze medeburgers, stellen zich borg ten behoeve van mijn heer ende mr Jacob Valcke, Raad en Tresoirier van Zeeland, voor de betaling van alsulken collecte en ontvang “van den grooten impost vanden witten, ende clijn soute” en dat voor dit lopende jaar, daartoe Cornelis Pous, burger deser stede, bij de heeren Staten van Zeeland is gesteld en gecommitteerd, te betalen al tgunt deselve Cornelis Pous ... alreede ten achteren soude mogen zijn ende nog schuldig en ten achteren zal werden, ...; Cornelis Pous belooft zijn borgen te vrijwaren ... <fiche C5-021>

RAZE 3851c, f216v/1, 7 dec 1600, Heyndrick Jansse Prouffal als onderwinder van zijn huis, genaamd “de Morinne”, staande [in Zierikzee] op den Dam, belijde boven de 5 s. rente sjaars, die t gilde van St Anna binnen deser stede was heffende op zijn huis, hij comparant nog aan Lievin Maertsse als jegenwoordig deken van tzelve gilde, ten voorn. gilde behoeve, verkocht heeft de somme van 1 s. 8 g. losrente sjaars, spruitende over zekere jaren verlopen van de vers. rente van 5 s., volgens accoord, mits conditie, dat tzelfde huis, erve en gevolge, staande op de hoek van de Dam recht over St Jans straete als onderpand hiervoor zal blijven staan. [marge: Deze erfrente van 1 s. 8 g. is benevens een van 5 s., die insgelijks op het huis in de tekst stond en mede het St Anne gilde toekwam, waarvan geen registe...(?391) en is, doch een brief waarbij blijkt, dat die aan t vers. gilde is gegeven, afgelost volgens de verklaring van Claes de Vriese als deken van t vers. gilde, heden ter griffie gedaan, t oirconde getekend den 4 april 1691, (wg) P. Boeije] <fiche C5-022>

RAZE 3851c, f216v/2, [7 dec 1600], Adriaen Cornelissen jonge Neve, wonende tot Wolffaertsdyck [= Wolfaartsdijk], verlijdt Isaack Aertssen schiptimmerman de somme van £10 over de koop van een “cotschuyte”, bij denselven Isack “uuytten houte” opgemaakt, ... <fiche C5-022>

RAZE 3851c, f216v/3, 11 dec 1600, Jan Oortsse verkoopt aan Joris Pietersse een half gem. 35 r. korenland, liggende :|: in Poortambacht, in t Bagyne bevanck, met de voorn. Joris Pieters z. voet en duim gemeen, binnen deze landgemerken, oost Thomas Rochusse, west de weg, zuid Rochus Adriaen Pierssen de Hont, en noord Ocker Janssen, ... <fiche C5-022>

Nota bene.
Bij het nummeren van de bladen is men per abuis van fol. 216 op fol. 227 gesprongen.

RAZE 3851c, f227/1, 14 dec 1600, capiteyn Jan Diericx z. van Eewyck, Maycken Willem Poolvoets wedue, geassisteerd met Cornelis Poolvoet, haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, en deselve Corn. Poolvoet en Mayken Willems dr., zijn zuster, mede in desen haar broeder verkiezende tot haar gekoren voogd, alle vier, met gezamenderhand, verlijden Otto Diericxs z. van Eewyck en Aert Diericx z. van Eewyck, des vers. Jan Diericxssen broeders, de somme van £58.6.8 van geleend geld; onderpand: haar comparantes huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven ontrent de Gasthuysbrugge, en de vers. Cornelis Willemssen Poolvoet en Maycken Willem Poolvoets dochter, zijn zuster, beide, met gezamenderhand, doen afstand van haar recht en actie, hen competerend van haar vaderlijke successie, waarvoor het vers. huis verbonden staat, totdat de vers. somme geheel betaald zal zijn. <fiche C5-022>

RAZE 3851c, f227v/1, 15 dec 1600, [doorgehaald; marge: volgt hierna], Lenaert Maerts z. lyndrayer, poorter deser stede, verlijdt aan Dierick Joos z. van Woerden de somme van £92 van geliquideerde schuld; onderpand: zijn “lynbaene” met haar gevolge, staande “aen de zuijtsyde van de statsveste wetwaert van de Bagyne poorte”, nog zijn aandeel in drie huizen, staande aan de noordzijde van de haven, bij Heylwyff zijn moeder achtergelaten, en voorts de nagenoemde gedeelten schips, te weten een derde part in een vischboot, genaamd “de Hope”, daar Barent Janssen stierman op is, nog d een helft van een vischboot, daar Dingman Adriaenssen stierman op is, en nog een helft in een vischboot, daar Lievin Barentssen Cauwe stierman op is, ...<fiche C5-023>

RAZE 3851c, f227v/2, [15 dec 1600], [eveneens doorgehaald], idem [= Lenaert Maerts z. lyndrayer] verlijdt Cornelis Joos z. van Woerden de somme van £94.13.4 ter cause als boven en op gelijke paijementen, met gelijke hypoteque als voren [zie vorige acte] ... <fiche C5-023>

RAZE 3851c, f227v/3, [15 dec 1600], Anthonis Jan Cornelis Herrents z. tot Brouwershaven als oom van de twee weeskinderen van Lier Cornelis z., namentlijk Cornelis en Maycken Liers, daar moeder af was Tanneken Lenaerts dr., als erfgenamen van Adriaen Cortels, verlijdt ontvangen te hebben van Cornelis Lenerts z. secretaris tot Noordwelle de somme van £14.7.2.18 over :|: de vers. twee weeskinderen portie en aandeel in de penningen bij de voors. Cornelis Lenaerts z. genoten over zeker “hooftdeel”, hem en zijn medeerfgenamen competerend in de achtergebleven goeden van Adriaen Cortels z., en indien de vers. Adriaen Cortels z., in tijd en wijle nog te lande komen392, restitutie eist, zo stelt hij zich borg voor deze £14.7.2.18 plus rente jegens den penninck 14 ... <fiche C5-023>

RAZE 3851c, f228/1, 16 dec 1600, Lenaert Maerts z. lyndrayer en Pieter Pieters z. Mogge, beide, met gezamenderhand, verlijden Dierick Joos z. van Woerden393 de somme van £92, en voorts tot hun last genomen te hebben, en hem daarvan te vrijwaren, alsulken obligatie als de vers. Dierick Joos z. en Lenaert Maerts z. tesamen verleden hebben tot behoeve van Catherine Pous, inhoudende £75, en dit alles in volle betalinge van alsulken obligatien enz. als Lenaert aan Dierick voor date deser schuldig is geweest; Lenaert belooft de vers. Pieter Mogge, zijn zwager en borg, te vrijwaren enz. ... <fiche C5-023>

RAZE 3851c, f228v/1, [16 dec 1600] idem [= Lenaert Maerts z. lyndrayer en Pieter Pieters z. Mogge] verlijden Cornelis Joos z. van Woerden de somme van £94.13.4, en en voorts tot hun last genomen te hebben, en hem daarvan te vrijwaren, alsulken obligatie als de vers. Cornelis Joos z. en Lenaert Maerts z. tesamen verleden hebben tot behoeve van Anthonis Huybrechtssen, inhoudende £72, en dit alles etc. als voren [zie vorige acte] ... <fiche C5-023>

RAZE 3851c, f228v/2, 19 dec 1600, Lievin Maerts z. als jegenwoordig gasthuismeester binnen deser stede, verlijdt dat hij, volgende het consent van burchmeesters deser stede, aangenomen heeft Lievin Pieter Claes z. visscher binnen den vers. Gasthuysse levenslang te onderhouden enz., beneffens en gelijk andere proveniers, mits dat dezelve Lievin Pieters z. gehouden zal zijn zich te gedragen “in alder gehoorsaemheyt, gediensticheyt ende stillicheyt”, waarvoor t vers. godshuis hebben en profiteren zal desselfs huijsinge en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Molestraete, wesende het eerste huis aan de westzijde van noorden in, vrij en onbelast zijnde, alles volgens het contract bij hem comparant gemaakt met coome Jan Heyne en Thoonken Leyns dr. als naaste magen van wederzijde respective van de vers. Lievin Pieters z. ... <fiche C5-024>

RAZE 3851c, f229/1, [19 dec 1600], Coome Jan Heyne en Thoonken Leyns dr., beide als naaste magen van wederzijde respective van Lievin Pieter Claes z., transporteren aan Lievin Maerts z. als jegenwoordig gasthuismeester, tot desselfs godshuis behoeve, een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Molestraete, wesende het eerste huis van noorden in aan de westzijde van de straete, vrij en “onbecommert”, en dat over de voldoeninge van de onderhoudenisse van de voors. Lievin Pieters z., zijn leven lang gedurende, ... <fiche C5-024>

RAZE 3851c, f229/2, 29 dec 1600, Jacob Pieters z. seylmaecker vrijwaart Adriaen Pieters z., zijn cosyn, wonende tot Vlissingen, van alsulken £70 als dezelve Adriaen voor hem comparant gelicht en hem aangeteld heeft; onderpand: d een helft van een “taenhuys”, erve en gevolge, hem aankomend, gemeen met Rochus Yemanssen lyndrayer, gestaan alhier [bij Zierikzee] op de Visschersdyck, binnen deze landgemerken, oost af Jan Michielssen arbeyder, zuid en noord stadts straete en erve, en west Lene Mannerts(?394) ... <fiche C5-024>

RAZE 3851c, f229/3, [29 dec 1600], Lievin Maerts z. als jegenwoordig gasthuismeester deser stede verlijdt dat hij, volgende het consent van burchmeesters deser stede, aangenomen heeft Lysbeth Jobs dr. te onderhouden binnen het gasthuis [als in acte f228v/2], ... mits dat dezelve Lysbeth Jobs dr. gehouden zal zijn haar te :|: gedragen ..., en ook “alderhande huyswerck te doene, soo van zeepen, wasschen, schuyren ende anders, geduyrende haer God almachtich gesontheyt ende clouckheyt daertoe verleenen sal, ende comende tot ouderdomme ende des wercx nyet meer machtich zynde, sal genyeten de vridommen beneffens andere proveniersters” ...; voor dit onderhoud zal dit godshuis hebben en profiteren zekere schepenen schuldbrief, haar aankomend, sprekende tot laste van Lauwris Maertssen visscher, over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in sHeer Arentslop, inhoudende 900 car.gld. op paijementen van 30 gld. sjaars, welke brief jegenwoordig berust onder Augustyn Waryn, om daaruit t ontvangen de somme van 100 gld. met interest van dien (10%), en de vers. Augustyn betaald zijnde, zal het Gasthuis met die brief mogen doen, als met alle andere goederen van het Gasthuis. <fiche C5-024, C5-025>

RAZE 3851c, f230/1, 4 jan 1601, Joris Hubrechtssen visscher verkoopt aan Job Cornelissen Gyse dictus coome Job een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Groote slop, met 1 s. vls. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, toekomende de vers. coome Job, binnen deze landgemerken, oost af de vroone, west sheeren straete, zuid Pieter in “de Buysse”395, en noord af coome Job met een ledige erve, ... <fiche C5-025>

RAZE 3851c, f230/2, 6 jan 1601, Lambrecht Janssen blaeuverwer transporteert aan Pieter Wouterssen creemer een schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende tot laste van Michiel Crynsse Loosquant metser, met de resterende inhoud van £42, ... <fiche C5-025>

RAZE 3851c, f230/3, 12 jan 1601, Heyndrick Hermanssen van Tuyl, wonende tot Kerkwerve, verlijdt gepacht te hebben van Marinis Cornelissen Blaeuwen, mede aldaar woonachtig, een weije, liggende in Coole Jans bevanck onder Kerkwerve, groot ontrent 13 gem. min 50 r., voor 35 s. vlaems t gemet sjaars, en dat voor de tijd van deze lopende “heventyt”, bedragende ontrent 5 jaar, waarvan het eerste vijfde jaar vallen en verschijnen zal tot St Meertinsmisse eerstkomende 1601; onderpand: zijn huis en schuur, staande tot Kerkwerve, ... <fiche C5-025>

RAZE 3851c, f230/4, 13 jan 1601, Willem Yemansse molenaer verlijdt Lenert Syberts z. coopman tot Dordrecht, de somme van £29.10.0 over de koop van een molensteen; onderpand: zijn halve “mole” met haar gevolge, staande “op de nieuwe haevene”396, mitsgaders de voorn. steen. <fiche C5-025>

RAZE 3851c, f230v/1, 18 jan 1601, Leyn [doorgehaald: Barte..] Janssen heerde, achtergelaten weduwnaer van Lysbeth Lievins dr., en Lenaert Lievins z., zijn zwager397, wonende tot Scherpenisse, beide, met gezamenderhand, vrijwaren van kosten d achtergelaten kinderen van Joozyne het waswyff van alsulken schepenen schuldbrief “alsser in tyden ende wylen soude mogen comen op te bersten ende derselver eertyts verleden”398 ... <fiche C5-026>

RAZE 3851c, f230v/2, 22 jan [1601], capiteyn Anthonis Bartelmeeussen Verhelle en Pieter Corn. Bartelmeeus z. Verhelle, zijn broeder, beide, met gezamenderhand, verlijden Adriaen Pieter Raessen, schipper van Brouwershaven, de somme van £104.3.4 over de koop van een creveelschip, genaamd “den Zeeridder”399, ... <fiche C5-026>

RAZE 3851c, f230v/3, [22 jan 1601], Adriaen Pieter Raesse van Brouwershaven, en Joris Lenertssen schoemaecker, beide, met gezamenderhand, vrijwaren capiteyn Anthonis Bartelmeeussen Verhelle van eventuele lasten rustend op alsulken creveelschip, genaamd “den Zeeridder”, als Adriaen aan Verhelle verkocht heeft; Adriaen belooft zijn borg te vrijwaren; <fiche C5-026>

RAZE 3851c, f231/1, 23 jan 1601, Lievin Yemansse zeylmaecker verlijdt jouffrou Susanna Corn. Bouwens dr. wedue wijlen Matheeus Jacobs z. Cocx400 de somme van £61.7.0 van geleend geld; onderpand: d een helft van de naargenoemde partijen van land, hem comparant aankomende en “te cavele gevalle” ter weeskamer deser stede in de vercaveling van Rochus Lievin Engels z., zijn schoonvaders401 achtergebleven goederen, te weten d een helft van 2 gem. preter 5 r. korenland int Cleyn Moelwater bevanck, d een helft van 1½ gem. 40 r. korenland in Waddusooge, nog van 2 gem. 110 r. korenland liggende in den 402 uutcomende aan den Meeldyck [= Middeldijk], item van 4 gem. 75 r. korenland in t Bagyne bevanck, nog van 3½ gem. preter 5 r. korenland in t Block bevanck, item van 9 gem. 20 r. weije in t Wanne bevanck, item van 105 r. moerweije int bevanck “daer t nieuwe huys inne staet”, en van een half gem. 80 r. moerweije in t Westervierendeel, al tesamen gemeen met de kinderen van Lievin Engelssen, ... <fiche C5-026>

RAZE 3851c, f231/2, 26 jan 1601, Jacob Pieterssen cuper transporteert aan Huge Willemssen Keysser een achtste part, hem aankomend bij den overlijden van zijn vader, in een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op den hoek van t Lange Groendal, met t achtste part van een rente van 20 s. en 2 s. erfpacht daaruit gaande, ... <fiche C5-026>

RAZE 3851c, f231/3, 27 jan 1601, Jacob Pieterssen cuper, [toegevoegd: wonende in Dreyser [= Dreischor]], [doorgehaald403: Marinis] en Corn. Roelantsen tot Brouwershaven, beide, met gezamenderhand, verlijden Huge Willems z. Keysser de somme van £24 van geliquideerde schuld, ... <fiche C5-026>

RAZE 3851c, f231v/1, [27 jan 1601], Mayken Reyers dr. weduwe van Anthonis Janssen Bel, wonende tot Brouwershaven, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Pieter Wouterssen craemer de somme van £67.10.0 ter cause van gehaelde [waren] tzijnen huijse [gehaald], en verschoten penningen, ... <fiche C5-027>

RAZE 3851c, f231v/2, 30 jan [1601], Cornelis Janssen z. Roon belijde verkocht te hebben aan Cornelis Cornelissen z. Craeckert een “huijs metten hoffstede, daer [t] zelve huys op staet”, groot ontrent 30 r., met alle gevolge, gestaan en gelegen [in] Poortambacht in Isewadde bevanck, “by hem comparant van nieus aldaer gedaen timmeren ende stellen”, mits dat hij comparant en zijn nakomelingen “haeren ryt ende ganck” zullen hebben over de voors. hofstede ten eeuwigen dagen, met zulke conditien enz. als hij tzelve eertijds gebruikt en bezeten heeft tot date van de voors. koop, geschied in den jare 1592; is betaald bij de vers. Cornelis Crakert; ... <fiche C5-027>

RAZE 3851c, f232/1, lesten [= 31] jan 1601, Cornelis Cornelis z. Craeckert belijde aan Cornelis Janssen Roon schuldig te zijn de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, losbaar den penninck 14404, vrij van alle lasten enz., te verschijnen telken kerssavonde, 1601 t eerste jaar, en dat over de koop van een huis, hofstede enz. [zie f231v/2] ...; de vers. Corn. den Roon en zijn nakomelingen zal “syn ryt ende ganck” hebben over de voors. hofstede ... <fiche C5-027>

RAZE 3851c, f232/2, lesten [= 31] jan [1601], Cornelis Cornelissen Craeckert belijde aan Cornelis Janssen den Roon schuldig te zijn de somme van £24 over de koop van een huis met een hofstede [zie f231v/2] ...; dit blijft staan tot onderpand. <fiche C5-027, C5-028>

RAZE 3851c, f232v/1, 6 feb 1601, Nele Huijch Lenaertssen dr. wedue wijlen Jacob Pieterssen visscher, geassisteerd met Thonis Jacobssen, haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, belijde haarzelf besteed te hebben aan Geerit Cornelissen Nieuwpoorter als jegenwoordig leproosmeester van den Leprooshuijse deser stede, met consent van heerburchmeester Niclaes Janssen Hubert als opperleproosmeester, om binnen t vers. godshuis onderhouden te worden enz. [als in eerdere acten], waarvoor zij inbrengen zal een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van de voorn. Thonis Jacobssen over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] ontrent de “fonteyne”, inhoudende over reste de somme van £76 op paijementen van £4 sjaars, ... <fiche C5-028>

RAZE 3851c, f233/1, 8 feb 1601, Seger Willemssen olyslaeger, Jan Pieterssen Naeuwooge molenaer, en Pieter van Damme, alle drie, met gezamenderhand, verlijden Cornelis Dingmansse schipper de somme van 290 car.gld. over de koop van d een helft van een creveelschip, genaamd [niet ingevuld], d ander helft Lenaert Jacobssen toekomende, ...; Seger belooft zijn borgen te vrijwaren. <fiche C5-028>

RAZE 3851c, f233/2, 12 feb 1601, Magdaleenken Pieter Willemssen weduwe, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verkoopt aan Nele IJemans wedue anderhalf gemet en een quartier korenland, liggende in t Barendyte bevanck in Poortambacht, binnen deze landgemerken, oost af Anthonis Hermanssen, zuid Ieman Rengerssen Telle, west de “heerwecht”, en noord Pieter Cornelissen van Borrendamme, ... <fiche C5-028>

RAZE 3851c, f233/3, 13 feb 1601, Niclaes Bartelmeeus soon Caeuwe, Adriaen Meertssen, Corn. Janssen Boy en Queryn Rochussen Weuyte, alle vier, met gezamenderhand, verlijden de gemeene reders van zeker “pinasse”, genaamd “Eva”, de somme van £226.13.4 over de koop van de voorn. pinas, gelijk dezelve de jongste reis uit Guinea gekomen en gearriveerd is, ... <fiche C5-028, C5-029>

RAZE 3851c, f233v/1, 11 feb 1601, [huw.contract], Cornelis Augustins405 van Ameren teere [= ter eenre], en Catherine Hieronimus Claes dr., geassisteerd met mr Anthonis van Cappelle, clerck deser stede, als in dezen haar gekoren voogd, ter ander zyde, gaande, staande enz., te kennen gevende hoe dat zij “in t contracteren ende verhandelen van eenen wettigen huwelycke, dat in woorde stont te geschiene tuschen hen comparanten”, bij tussenspreken van mr Henrickes Brant en Jason Janssen vanwege de voors. Cornelis van Ameren, mitsgaders Abraham Janssen en Cornelis Lenaerts z. Harinckman, respective oom en cosyn van de voors. Catherine Claes Hieronimus dr., ... overeengekomen zijn, te weten406, indien Cornelis Augustynssen eerst sterft, met of zonder kinderen uit dit huwelijk, dan zal Catherine vooruit trekken alle goederen, “soo havelyck als erffvelyck”, die zij ten huwelijk zal inbrengen, de “haevelycke goeden” begroot zijnde op 2200 gld., en de “onberoerlycke goederen”, te weten, het huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, daar zij jegenwoordig in woont, nog een moerweije van 6 gem. of daarontrent, en nog een “rentken” van 11 s. sjaars, “met haer oomers gemeene”, en daarenboven nog alsulken goeden als haar stande huwelijk van haar zijde zullen aanbesterven, en van de resterende goeden, ten voors. sterfhuize bevonden, zal Catherine met de kinderen of erfgenamen van Cornelis half en half delen; indien zij kwam te “herhylaecken” na overlijden van Cornelis, en er zijn kinderen van hen beiden in leven, dan komt hen de helft van wat Catherine vooruit zou trekken; indien Catherine Claes dochter eerst sterft, achterlatende kinderen van hen beiden, dan zullen deze kinderen vooruit trekken alle goederen, door haar moeder ten huwelijk ingebracht, welverstaande dat het huis aanvaard zal worden op conditie van te betalen de :|: nog resterende paijen, en als de kinderen na overlijden van hun moeder, hun erfdeel aanvaard hebbend, overlijden en de voors. Cornelis, hun vader, nog in leven is, dan erft hij de helft daarvan, maar als hij daarvoor overlijdt, dan zullen insulken gevalle de achtergelaten goeden gedeeld worden, zo ingebrachte als aanbestorven, bij de erfgenamen daarvan dezelve gekomen zijn, en de conquesten half en half; indien Catherine eerst sterft zonder kinderen achter te laten, dan zal heel haar nalatenschap gedeeld worden half en half, d een helft aan Cornelis, en d ander helft aan haar erfgenamen, welverstaande dat in dat geval desselfs Catherynes broeders of haeren kinderen vooruit zullen hebben het huis met zijn gevolge, ... <fiche C5-029, C5-030>

RAZE 3851c, f235/1, 7 feb 1601, [testament407], Niclaes van Heyst de jonge, maillerieman, wonende binnen der vernomder stede [Zierikzee], ter eenre, en jouffr. Margriete Beydals, zijn jegenwordige huysvrouwe, geassisteerd met haar man als in dezen haar gekoren voogd, ter andere zijde, beide gaande, staande enz., “willende malcanderen versien van een goet onderhout naer des eertstervendens overlyden” maken reciproque testament waarbij de eerststervende, indien er geen kinderen zijn, aan de langstlevende nalaat de twee derde delen van diens nalatenschap [d.w.z. van de helft van de gemeenschappelijke boedel], en het resterende een derde deel aan de erfgenamen ab intestato; indien er kinderen zijn, dan zal de langstlevende maar genieten een gerecht derde part, daarin mede malcanderen tot universeel erfgenaam nominerende en stellende, en “want hunne comparanten beyde ouders ten weder zyde noch ten vollen bedden in levenden lyffve zyn, te wetene van wegen den vers. Niclaes van Heyst de jonge, Niclaes van Heyst, syn vader, ende Janneken Lambrechts dochter, syne moeder, ende van wegen de voorn. jouffr. Magriete Beydals408, Joos Beydals, haer vader, ende Maria van Oirle, haer moeder, ende dat de respective bedden ofte huwelycken sulcx blyvende naer de rechten ende coustumen voorn.409 zoude succederen ende erven in de eerststervendes goederen ab intesto stervende sonder wettich hoir oft hoirs hoir van hunnen lichaemen ende lyven t achterlaetene, ende overzulcx desen volgende maer in een gerecht derde paert vande eene helft (ende indien t het bedde van de eerst stervendes van hun beyde ouders ten overlyden vande eerststervenden van de comparanten gesepareert ende geschurt waeren, deselve in sulcken gevallen niet en zoude moegen succederen in de goeden vanden eerststervende van hun comparanten, maer in plaetse vandien soude moeten coemen d erffgenaemen vande gestorvene, den selven vande gestorvenens ouders bestaende, soo es hun comparantes uutterste wille, dat ingevalle d eerst gestorvene, overleden sonder wettich hoir, noch achterliete tsy eyge vader ofte moeder, de lancxtlevende van hun comparanten gehouden zal zyn uutte twee derden parten van des eerstgestorvens goeden, genoten alsboeven, uuttekeeren ende te betaelen jaerlycx aen des eerstgestorvens tsy vader of moeder t bedde geschuert wesende alsboven, een jaerlycx pesion410 oft lyffrente van thien ponden groten vlaems t leven vanden zelven geduyrende” ... (speciale voorwaarde voor rampen e.d.); casserende hiermee hun “huwelicxe voorwaerde”, gepasseerd411 voor Semeryn Rubbens, notaris tot Middelburg, ... <fiche C5-030, C5-031>

RAZE 3851c, f236/1, 20 feb 1601, Joos de Bonte brandewynman verlijdt Anthonis van Cappelle de somme van £25 van geleend geld; onderpand: [doorgehaald: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in St Anthonis straete; bovengeschreven:] al zijn meuble goeden en huisraad, mitsgaders ook zijn “brandewynmans gereetschippe” ... <fiche C5-031>

RAZE 3851c, f236v/1, 15 feb 1601, Pieter Matheeus z. boogaertman transporteert aan Pauwels de Vriese een schepenen waarschipbrief en briefs recht met de koop van 4 gem. 1 r. korenland, liggende aan Werckendeths weechken, ... <fiche C5-032>

RAZE 3851c, f236v/2, 16 feb 1601, Pauwels de Vriese verlijdt Pieter Matheeussen boogaertman de somme van £41 over de koop van 4 gem.412 korenland, liggende aan Werckendeths weechken, ... <fiche C5-032>

RAZE 3851c, f236v/3, 17 feb 1601, Jacob Jacobsse visscher en Dingne Dingman Slickmans dr., zijn huisvr., geassisteerd met haar man als in dezen haar gekoren voogd, beide, met gezamenderhand, verlijden Aernout de Rycke coopman tot Middelburg, de somme van £66.6.4 over cassatie van voorgaande obligatie, ... <fiche C5-032>

RAZE 3851c, f236v/4, [17 feb 1601], [doorgehaald; marge: volgt hierna], Cornelis Dingmansse schipper, Niclaes Couwenburch z. molenaer, en Anthonis Maerts z. waegemaecker, alle drie, met gezamenderhand, vrijwaren Seger :|: Willems z. olyslaeger van eventuele lasten van alsulken halven creveelschip, genaamd “t Zeepaerdeken”, als Cornelis aan Seger verkocht heeft, ... <fiche C5-032>

RAZE 3851c, f237/1, 20 feb 1601, Mathijs Jansse schipper vrijwaart Seger Willems z. schipper van eventuele lasten van alsulken halven creveelschip, genaamd “t Zeepaerdeken”, eertijds van hem gekomen en bij Cornelis Dingmanssen schipper aan deselven Seger verkocht, ... <fiche C5-032>

RAZE 3851c, f237/2, 20 feb 1601, Jacob Jacobsse visscher en Dingne Dingman Slickmans dr., zijn huisvr., geassisteerd met haar man als in dezen [haar gekoren voogd], beide, met gezamenderhand, belijden verkocht te hebben aan Jaques Asseliers de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, losbaar den penninck 14413, dezelve hypothekerende op en uit haar huis, :|: erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven tussen de huijsinge van Susanna Jacob Hofferes wedue van oosten, en Jan Corn. Keyser visscher van westen in, verschijnende telken St Jansmisse, 1601 t eerste jaar, en dat om £14 die zij bekenden daarvoor ontvangen te hebben. <fiche C5-032, C5-033>

RAZE 3851c, f237v/1, [20 feb 1601], Mathys Joosse, wonende in Oostduvelant [= Oost Duiveland], als getrout hebbende Dingeken Pieter Blokes dr., en Job Bloke414 weduwe wijlen Lievin Focxdal, geassisteerd met Adriaen van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], beide als erfgenamen van haar vader en moeder, mitsgaders [van] Niclaes Bloke, haar broeder S.G.415, verkopen Jan Jolyt als getrout hebbende Neelken Bloke, hun zuster, de twee derde parten van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op den Dam, het resterende derde part de vers. Neelken aankomende, binnen deze landgemerken, oost Tomas Janssen vande Plas416 erfgenamen417, west sheeren straete, zuid Jan Cornelissen Backer, en noord Herman Pieterssen goutsmit, ... ; datum van deze koop was 12 feb 1598. <fiche C5-033>

RAZE 3851c, f238/1, 21 feb 1601, Jan Jolyt droochscheerder als getrout hebbende Neelken Bloke verlijdt Job Bloke, weduwe wijlen Lievin Jansse Focxdal de somme van £58.8.4.8418 over de koop van een derde part van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op den Dam, bij de vers. Neelken, zijn huisvr., in den jare 1598 gekocht, te betalen daarvan Pasen 1601 de somme van £0.18.6419, wesende de derde paije van de vers. koop, en daarna telken Pasen t/m 1610 gelijke somme, en Pasen 1611 en alle jaren daarna de somme van £2.15.6.16, totdat alles betaald is. <fiche C5-033>

RAZE 3851c, f238/2, [21 feb 1601], idem [= Jan Jolyt] verlijdt Mathys Joosse, wonende in Oostduvelant als getrout hebbende Dingeken Bloke de somme van £100420 over de koop alsboven [zie vorige acten], te betalen daarvan Pasen 1601 de somme van £3.14.0.21(421), wesende de derde paije ..., en gelijke somme alle jaren daarna t/m 1610, en Pasen 1611 en alle jaren daarna £2.15.6.16, totdat alles betaald is. <fiche C5-033>

RAZE 3851c, f238/3, 22 feb 1601, Loonken Corn. Huge dr. wedue wijlen [doorgehaald: Cornelis Willemssen Keyser; bovengeschreven:] Jacob Jobsse, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verlijdt Huge Willemssen Keyser de somme van £22.14.5 van gehaald meel; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de oostzijde van t Groendal, ... <fiche C5-033>

RAZE 3851c, f238v/1, 24 feb 1601, Huge Willems z. Keyser en Ieman Adriaenssen Munick422, beide, met gezamenderhand, vrijwaren [niet ingevuld] tot Vlissingen van eventuele lasten op alsulken “bootken”, genaamd “de Jaegere”, groot tussen de 10 en 11 lasten, daar Remeeus Crynssse stierman op geweest is, als zij comparanten aan denselven [niet ingevuld] verkocht en geleverd hebben, ... <fiche C5-034>

RAZE 3851c, f238v/2, 26 feb 1601, Michiel Crynsse Loosquant metser vrijwaart Frans Adriaensse metser van kosten, vanwege de borgtocht als deze op 13 feb. lestleden voor den gerechte deser stede voor hem comparant gedaan en gepresteert heeft aan zijn crediteuren, op alsulken atterminatie423 en paijementen als het gerecht hem vergunt heeft; onderpand en als pand metter minne: de navolgende schepenen schuldbrieven, en eerst een, sprekende tot laste van [doorgehaald: Lievin Thonis] Frans Adriaenssen metser, inhoudende over reste de somme van £303.13.4 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstraete, op paijementen van £9.10.0 sjaars; nog een, sprekende tot laste van Lievin :|: Thonis z. schipper, inhoudende over reste £100 over de koop van een huis, staande in de Nieuwpoort, op paijementen van £5 sjaars; nog een, sprekende tot laste van Cryn de heerde op zijn “caemer” staande in t Vrije, inhoudende over reste £46 op paijementen van £3; nog een, sprekende tot laste van Cornelis Thonissen sleepmouwe over zijn “caemere”, staande in t Vrije, inhoudende nog over reste £25 op paijementen van £2 sjaars; nog een, jegenwoordig onder Augustyn Waryn berustende, sprekende tot laste van Jaques Vermeule en424 zijn huis, staande in de Middelstraete, inhoudende over reste £230 op paijementen van £10 sjaars, en nog een, sprekende tot laste van Jan Bolle visscher, over de koop van een huis, erve en gevolge, staande in t Corte Groendal, inhoudende over reste £70 op paijementen van £4 sjaars, verschijnende altsamen telken Pasen, mitsgaders nog daarenboven deze naargeschreven huizen, en eerst een huis, erve en gevolge, staande in de Stoelstraete, noortwaert van Lambrecht Janssen verwers huis, nog een huis, erve en gevolge, staande ontrent t Minnebroers clooster, oostwaert van Pieter Wouterssen schipper, en nog een huis, erve en gevolge, staande in de Middelstraete, westwaert van de “huijsinge van Valckenburch”, ... <fiche C5-034>

RAZE 3851c, f239/1, 27 feb 1601, Jan Janssen Boesman425 wollewever verlijdt Adriaen Hermanssen procureur de somme van £12 van geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Verremerct tussen de huijsinge van Geerit Vuyst van westen, en Dingman Janssen van oosten in, ... <fiche C5-034>

RAZE 3851c, f239v/1, 12 mrt 1601, Adriaen Lievinssen metser verlijdt Jan Anthonis z. de Jonge, out burchmeester derzelver stede, de somme van £72 van geliquideerde schuld, cassatie van voorgaande obligatie, en geleend geld; onderpand: eerst een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Appelmerct, daar hij jegenwoordig in woont, tussen de huijsinge van Pieter Hertooch glaesmaecker van westen, en de wedue van mr Cornelis Rengerssen van oosten in, en nog een huis, erve en gevolge, staande in de Venckelstraete, daar Pieter Wittemutse nu in woont, binnen deze landgemerken, oost af sheeren straete, west Willem Cornelissen visscher, zuid de vroone, en noord “den pat” van t hof van Jan Lenertssen van Haemstede, ... <fiche C5-035>

RAZE 3851c, f239v/2, [12 mrt 1601], Maijcken Wouters wedue, geassisteerd met Adriaen van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], transporteert aan Pieter Wouterssen, haar zoon, de drie waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op t Hoelken op de hoek van de Hem, ... met alsulken commer van erfpacht enz. <fiche C5-035>

RAZE 3851c, f239v/3, 14 mrt 1601, Jan Jacobssen decker, wonende tot Haamstede, verkoopt aan sr Jan Anthonissen de Jonge als vader en voogd van zijn onbejaarde weeskinderen, tot desselfs behoeve, de somme van £2.10.0 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande :|: binnen de heerlijkheid van Haamstede, binnen deze landgemerken, oost Adriaen Domisse met een weije, west Cornelis Willeboortssen Paeuwe, zuid de “heerwecht”, en noord hij comparant met een weije en boogaertken, mitsgaders de naargeschreven partijen land, te weten, een weije, groot ontrent 1½ gem., binnen deze landgemerken, oost hem comparant, west t wecken, zuid Jan Jobssen waegemaecker426 en noord Cornelis Paeuwe, nog een stucxken korenland, groot ontrent 1 gem., binnen deze landgemerken, west Jan Jobssen wagemaecker427, zuid en oost Corn. Lauwrissen, en noord Adriaen Domissen, en nog een weije, groot ontrent 3½ gem., liggende in Maycken Schoemaeckers bevanck, binnen deze landgemerken, oost, west en noord t wecken, en zuid Jan Lenaertssen van Haemstede, welke vers. partijen altsamen onder de heerlijkheid van Haamstede gelegen zijn, verschijnende dezelve rente telken St Meertinsmisse, 1601 t eerste jaar, en dat alles om de somme van £30 die hij bekende daarvoor ontvangen te hebben; hij mag dit lossen, mits een half jaar tevoren waarschuwende, volgens de ordonnantie van de weeskamer deser stede, ... <fiche C5-035>

RAZE 3851c, f240/1, 17 mrt 1601, Anthonis Maertssen waegemaecker428 verlijdt Ampolonie Corn. Adriaenssen Dachs wedue de somme van £30 van geleend geld; onderpand: zekere schepenen schuldbrief, inhoudende £70 op paijementen van £4 sjaars, bij de voorn. Ampolonie aan hem comparant, als erfgenaam van zijn vader, verleden, ... <fiche C5-035>

RAZE 3851c, f240v/1, 19 mrt 1601, Adriaen Renger Adriaenssen van Steenbergen verkoopt Anthonis van Cappelle als vader en voogd van Thomas Anthonissen van Cappelle, tot desselfs Thomas behoeve, de somme van £2.10.0 erfelijke losrente sjaars, losbaar den penninck 12429, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Schuythaven, binnen deze landgemerken, oost en zuid Jan Rochussen t greel, west en noord de straete, te verschijnen telken “nieuwejaersdaege”, 1602 t eerste jaar, en dat voor de somme van £30430, die hij bekende ontvangen te hebben. <fiche C5-036>

RAZE 3851c, f240v/2, 27 mrt 1601, Pauwels Corn. z. Hubert, Jan Anthonissen de Jonge, Jan vander Lisse, en Joris Pieterssen, alle vier jegenwoordig tresoirieren deser stede, verkopen aan Michiel Crynsse Loosquant metser twee ledige erven, de vers. stede toekomende, liggende neffens den anderen ontrent de Minnebroers clooster, wesende de negende en tiende cavel, binnen :|: deze landgemerken, west Pieter Woutersse schipper, zuid de straete, noord de Minnebroers boogaert, en oost de poorte vande voorn. Minnebroers clooster, “mits dat de voorn. poorte achter soo wyt sal blyven gelyck dezelve jegenwoordelijck vooren aende straete es”, en dat voor de somme van £21 “gereetgelt”, die de koper volgens de voorwaarden onder zich mag houden jegens den penninck 14, waarvoor hij comparant een rentebrief van 30 s. verleden heeft, gehypothekeerd op de erven en de huysinge daarop staande; deze koop was in het jaar 1598. <fiche C5-036>

RAZE 3851c, f241/1, 28 mrt 1601, Michiel Crynsse Loosquant metser verlijdt schuldig te zijn aan mijn E. heeren tresoirieren der stede Zierikzee, tot behoef der stede, de somme van 30 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, mitsgaders de ledige erve daaraan gelegen, staande en liggende ontrent de Minnebroers boogaert, [als vorige acte], te verschijnen telken Bamisse, t eerste jaar vervallen 1599, en dit overmits de koop van d erve daar t vers. huis op staat, mitsgaders de erve daaraan gelegen, wesende de negende en tiende cavel ... <fiche C5-036>

RAZE 3851c, f241v/1, 30 mrt 1600, [doorgehaald; marge: volgt hierna], Rochus Adriaen Pierssen de Hont transporteert aan Catharynken Heyndrick mr Hermans wedue de naargeschreven partijen land, liggende in de Valuwe in Poortambacht, te weten, een stuk korenland, groot ontrent 2½ gem., binnen deze landgemerken, oost Balten Oolessen weije, zuid dezelve met Jacob vande Velde, west de voors. Velde, en noord Pieter Matheeusse, en nog een stuk korenland, noordoost aan daaraan gelegen, groot ontrent 2 gem. 55 r., binnen deze landgemerken, oost Balten Oolessen, zuid Pieter Matheeussen en t vers. land, west Corn. Stevinssen Cooper, en noord Jacob Mogge cum suis, ... <fiche C5-037>

RAZE 3851c, f241v/2, [30 mrt 1601], Niclaes van Heyst den ouden en Niclaes van Heyst den jongen zijn met elkaar overeen gekomen, te weten dat Niclaes van Heyst de jonge aangenomen heeft de voors. Niclaes van Heyst den ouden en Janneken Lambrechs dr., zijn vader en moeder, te onderhouden, “haer beyder leven lanck geduyrende” ... “met alsulcken bequaemen spyse ende dranck als heurlieder ouderdom ende ziecte vereysschen sal”, ... behoudelijck dat zij gehouden zullen zijn hen selven te onderhouden “van cleederen, soo lyne als wolle, ende te besigen hun eygen bedde, slaeplaeckens, saigen, dekens ende cussens”, maar dat zal gewassen en gereinigd worden op kosten van Niclaes van Heyst de jonge, gelijk hij ook gehouden zal zijn de voors. :|: Niclaes den ouden, en na diens dood, zijn weduwe, vrij te houden van alle “wachte ende schattinge”; voorts is afgesproken “alzoo des vers. Niclaes de jonge winckel houdinge nyet toe en laet op een zeker ure smiddaechs ofte t zavonts mael te houden ofte te gaen eten”, dat de vers. van Heyst de oude en zijn huisvr. “smiddaechs ende tsavonts sullen mogen gaen eten ende haer mael houden als t henluyden belieft, tzy op haerl. camere ofte keucken, daer t henl. sal believen, mits dat zyluyden gehouden sullen zyn op haer camer haer eygen vier te branden”; bezoek voor hen komt voor hun rekening; voor al te welk Niclaes van Heyst de oude aan zijn vers. zoon opgedragen heeft alsulken £200 vls. als hij staande heeft op de stad Middelburg op intrest, en bovendien £10 sjaars, zolang de stad Middelburg deze rente niet afgelost heeft, ... :|: ... bovendien alle meubelen, bed enz., die de langstlevende achterlaten zal; [verdere voorwaarden; vermeldt ook Magriete Beydaels, de vrouw van Niclaes junior]; tot onderpand stelt Niclaes van Heyst de jonge zijn huis en hof, mitsgaders zijn winkel, ... <fiche C5-037, C5-038>

RAZE 3851c, f243/1, 7 apr 1601, Lievin Yemanssen zeylmaecker verlijdt sr Johan Anthonis z. de Jonge de somme van £66.13.4 van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven tussen de huijsinge van Lievin Janssen schiptimmerman van oosten, en Marinis Janssen van westen in, ... <fiche C5-038>

RAZE 3851c, f243v/1, 8 apr 1601, Jan Bonifacius Mussis stelt zich borg aan “myn Edele heeren de Gecommitteerde Raden van den Staten Slants ende Graeffvelyckheyts van Zeelant” of haar tresoirier ..., voor de bediening van t officie van deurwaarderschap van Soeteman Jacobssen van Hamerste, poorter deser stede Zierikzee, en dat ter somme van £100 ...; Soeteman belooft Jan Bonifacius Mussis, zijn zwager, te vrijwaren ... <fiche C5-039>

RAZE 3851c, f243v/2, 11 apr 1601, Lauwris Janssen stooffman verlijdt aan Jacob Jacobssen Luyckenaer carreman de somme van £61 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] “over het Bagynhoff”, ... <fiche C5-039>

RAZE 3851c, f243v/3, 10 [apr 1601], Jacob Jacobssen Luyckenaer carreman verkoopt aan Lauwris Janssen stoeffman een huis met ontrent 13 voeten erve daar achteraan gelegen, staande [in Zierikzee] “over het Bagynhoff”, vrij van erfpacht, ... <fiche C5-039>

RAZE 3851c, f244/1, 19 apr 1601, Adriaen Cornelissen jonge Roch schipper, wonende tot Dordrecht, voor hemzelf en als man en voogd van Neelken Claes dr. de Heer, zijn huisvr., verlijdt Anthonis Heyndricxssen schipper de somme van 551 car.gld. over de koop van een creveelschip, genaamd “den Zeeridder”, groot ontrent 17 lasten, hem te danke geleverd, ... <fiche C5-039>

RAZE 3851c, f244/2, [19 apr 1601], Anthonis Heyndricx z. schipper, voor hemzelf als in deze vervangende Anneken Cornelis dr., zijn huisvr., vrijwaart Adriaen Cornelissen jonge Roch, wonende tot Dordrecht, van eventuele lasten op alsulken creveelschip [zie vorige acte], ... <fiche C5-039>

RAZE 3851c, f244/3, 20 apr 1601, Jan Jansse smit verkoopt aan Lodowyck Adriaens z. smit een huis, “zythuysken”, erve en gevolge, gestaan en gelegen [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, binnen deze landgemerken, oost af Cornelis Corn. Thuere schiptimmerman, zuid sheeren straete, west Wisse Lenaertssen schiptimmerman, en noord de dilve, volgende de twee waarschipbrieven, vrij van erfpacht, ... <fiche C5-039>

RAZE 3851c, f244v/1, 20 apr 1601, Adriaen Betsmansse carreman verkoopt sr Johan Anthonissen de Jonge als vader en voogd van zijn onbejaarde weeskinderen, tot desselfs weeskinderen behoeve, de somme van £2 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, tussen de huijsinge van Jan Coene van oosten, en Ieman Thuere431 van westen in, mitsgaders 1 gem. 65 r. “boomgaerts” daar achteraan gelegen, binnen deze landgemerken, oost Lievin Janssen schiptimmerman, west Anthonis van Cappelle, zuid de dilve, en noord Symon Coolman; verschijnende telken Pasen, 1602 t eerste jaar, en dat voor de somme van £24432, ... <fiche C5-040>

RAZE 3851c, f244v/2, [20 apr 1601], capiteyn Anthonis Bartelmeeussen Verhelle vrijwaart Jacob vande Velde, rentmeester, onse medebroeder in Wette, van eventuele lasten rustend op alsulken twaalfde deel in de vlieboot, daar Heyn Janssen schipper op is, mitsgaders ook een twaalfde deel in de vlieboot, daar Anthonis Janssen schipper op is, beide varend van de haven deser stede, ... <fiche C5-040>

RAZE 3851c, f245/1, 26 apr 1601, Rochus Adriaen Pierssen de Hont transporteert Catharynken Henrick mr Hermans weduwe de naargeschreven partijen land, liggende in de Valuwe in Poortambacht, te weten, eerst een stuk korenland, groot ontrent 2½ gem., binnen deze landgemerken, oost Balten Ooles weije, zuid dezelve met Jacob vande Velde, west dezelve Velde, en noord Pieter Matheeussen, nog noordoost aan een stuk korenland, groot ontrent 2 gem. 55 r., binnen deze landgemerken, oost Balten Oole, west Corn. Stevinssen Cooper, zuid Pieter Matheeussen en t vers. land, en noord Jacob Mogge cum suis. nog een weyken, groot ontrent 1 gem. 35 r., binnen deze landgemerken, oost Jacob Corn. Jan Huygessen, zuid de weg, west en noord Ocker Corn. Ockerssen wedue en erfgenamen, en nog een stuk korenland, groot 1½ gem. preter 10 r., binnen deze landgemerken, oost en zuid Aelbrecht Heyndricxssen, west de weg, en noord Jacob vande Velde, ...; beloofde alle commer af te doen voor datum van deze koop, die geschied is in Majo433 1597, ... <fiche C5-040>

RAZE 3851c, f245/2, lesten [= 30] april 1601, Seger Willems z. Brabander verlijdt Maycken mr Lievins dr. de somme van £25 ter cause van geleend geld, te betalen in drie halfjaarlijkse termijnen, met rente 10%, volgende t “gewijsde” van schepenen van 3 april lestleden, ... <fiche C5-040>

RAZE 3851c, f245/3, 2 mei 1601, Pieter Corn. z. van Borrendamme en Henrick Claesen z. als jegenwoordige Heylich geestmeesters deser stede verlijden, hoe dat zij met consent van burchmeesters geaccordeerd hebben aan Jacob Janssen stadtbode “overmits hy affstant gedaen heeft van zekere zyne tochte, syn leven lanck geduyrende, die hy hadde aen seker huijs met zyn gevolge, staende [in Zierikzee] in de Lange Nobelstraete, t welck zy comparanten vercocht hebben tot profyte vanden voors. Godtshuyse aen Jan Corn. z. :|: schipper voor de somme van £70 ponden grooten vlaems” op paijementen van £3 sjaars, waarvan t eerste paijement vervallen zal Bavemisse 1602, dat hij Jacob Jans z. voors. uit deze paijementen jaarlijks, zijn leven lang, zal ontvangen 30 s., item alnoch dat Maycken Jacobs dr., zijn dochterken, jegenwoordig bij hem wonende, na Jacobs overlijden zal hebben en genieten alle goeden, die in t sterfhuis bevonden zullen worden, ... <fiche C5-040, C5-041>

RAZE 3851c, f245v/1, 10 mei 1601, Janneken Pieter Lodowycx z. de cuypers wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verlijdt aan Andries Janssen blockmaecker de somme van £23.10.10 over de vijf achtste parten van zeker obligatie, gesproten van geleend geld, die de voors. Andries Jansse had tot laste van haar comparante en de gemeene erfgenamen van Pieter Lodowycx voorn., welke obligatie “in haeren comparanten mitsgaders haer dochters regarde” hiermee is verniet, te betalen ...; onderpand: de vijf achtste parten van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, op de hoek van t Lange Groendal, ... <fiche C5-041>

RAZE 3851c, f245v/2, [10 mei 1601], Stoffel Corn. z. Hose schuytenaer verlijdt Adriaen Lievinsse Decker de somme van £12.11.0 over de koop van “harinck”, ... :|: onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] achter de vischmerct, ... <fiche C5-041>

RAZE 3851c, f246/1, 19 mei 1601, Pieter Lievinssen Delinck434 verkoopt Corn. Corn. Meeus Lievins z. een half gem. 30 r. weiland, liggende in Kerkwerve, met de voorn. Cornelis Meeus Lievins z. gemeen, ... <fiche C5-041>

RAZE 3851c, f246/2, 22 mei 1601, Cornelis Jan Domis z. verkoopt aan Cornelis Yemanssen dictus groote hant, wonende tot Renisse [= Renesse], 1½ gem. 15 r. weije, liggende in Jacob Reynbrantssen bevanck, gemeen met Spiritus Sanctus in Noordwelle, binnen deze landgemerken, oost af Thonis Jansse Faes, zuid Spiritus Sanctus vers., west het wecken, en noord Marinis Lenertssen Heuyter, ... zoals tzelve van de “gemeen saecke” gekocht en verkregen is, ...; beloofde alle commer af te doen, die daarop geweest is, “sonder de commer van de geestelyckheyt van wien tzelfde gecomen es” ... <fiche C5-041>

RAZE 3851c, f246/3, 27 mei 1601435, [testament], Corn. Cornelis z. blockmaecker en Anthonie Goverts dr., zijn wettige huijsvr., geassisteerd met haar man en “kerckelijck gecoren”436 voogd, beide gaande, staande enz., te kennen gevende, dat :|: ..., legateren elkaar over en weer t volle gebruik van het gehele huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Lange Groendal, daar zij jegenwoordig in wonen, en dat gedurende t leven van de langstlevende, en niet langer, mits dat de langstlevende dit moet onderhouden en alle lasten moet betalen, uitgezonderd de jaarlijkse paijementen die bij overlijden van de eerststervende nog op dit huis zouden mogen rusten, en die in dat geval betaald moeten worden uit de jaarlijkse paijementen, komende zo van t huis van capiteyn Cuyper, wesende £6 sjaars, als de £2 komende van t huis van Cornelis Fransse, staande op de Verremerct; vermaken voorts Huybrecht Cornelis z., haar comparanten zoon, “wesende door de geheugenisse Godts grootelycx gecrenct in zynen ganck ende gesichte”, de somme van £10 jaarlijks, te heffen uit de gereedste goeden, die de eerststervende achterlaten zal, en dat gedurende t leven van de langstlevende van hun beiden, voor welke £10 sjaars de langstlevende gehouden blijft de vers. Huybrecht te onderhouden, en indien de langstlevende van hen beiden overlijdt terwijl Huybrecht nog in leven is, zo willen zij dat de vers. Hubrecht voor alle scheiding en deling van de boedel door hun erfgenamen “terstont sal besteet ende bestelt werden in eenen besorgende cost voor zyn leven lanck in eene van de godtshuysen deser stede”, met desen verstande dat ook uit de resterende goederen mede vooruit zullen vergoed en begroot werden “haere comparanten twee dochterkens, naementlijck Maycken ende Adriaenken Corn., jegens zyne comparants voorkinderen van t gunt elk van hen int uuytsetten ten huwelijcken staete genoten ende gecost hebben, meer als hij inne verbonden was”; voorts legateerde de vers. Cornelis Corn. z. nog aan de voorn. Hubrecht Corn. al zijn cleederen, mitsgaders ook al t vee, zo van “koyen, schaepen, lammeren als anders” om tot profijt van de vers. Hubrecht verkocht te worden; vernietigen hiermee alle voorgaande testamenten ... <fiche C5-042, C5-043>

RAZE 3851c, f247v/1, 1 juni 1601, Huych Thonisse verkoopt aan Pieter Lievinsse Caeter een stuk weiland, groot ontrent 4 gem. 105 r., liggende in Ravenshoucke bevanck in Poortambacht, binnen deze landgemerken, oost den “nieuwen wecht”, noord Thomas Rochussen, west Rochus Hoffer, en zuid Jan Thonissen de Jonge, ... <fiche C5-043>

RAZE 3851c, f247v/2, [1 juni 1601], Anthonis Lievinsse Caeter visscher verlijdt Jan Gillissen int Hoefken timmerman als voogd van de achtergelaten weeskinderen van Lievin Cornelissen, tot desselfs weeskinderen behoeve, de somme van £30 van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] t eynde de Potstrate aan de noordzijde, tussen de huijsinge van d erfgenamen437 van Rase Lievinssen van westen, en t hof van mr Thomas de Grutter predicant van oosten in, mitsgaders al zijn meubile goederen, ... <fiche C5-043>

RAZE 3851c, f248/1, 2 juni 1601, Willem Lievinsse schipper verlijdt Jan Andriesse t Vel cum suis de somme van £180 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] “neffens de poorte vande Jacobynen” ... <fiche C5-043>

RAZE 3851c, f248/2, 3 juni 1601, Rochus Hoffer, gemeente burchmeester deser stede, verkoopt aan Pieter Severtssen Hollander een stuk weiland, liggende ter Nieuwerkerke in Schouwen, achter Lene Buys, groot 10½ gem. 70 r., binnen deze landgemerken, oost af Hubrecht Lenertssen Blauwen erfgenamen weije, zuid de “heerwech”, west en noord Rochus Lievin Engels erfgenamen weije, ... <fiche C5-043>

RAZE 3851c, f248/3, 4 juni 1601, Pieter Severtssen Hollander verlijdt Rochus Hoffer, gemeente burchmeester, de somme van £171.14.6 over reste van de koop van 10½ gem. 70 r. weije [zie vorige acte] ... <fiche C5-043>

RAZE 3851c, f248/4, [4 juni 1601], Job Corn. Ghyse scipper alias coome Job verlijdt Joris Hubrechtssen visser de somme van £36 over de koop van een huis, erve en gevolge, gestaan [in Zierikzee] in t Groote slop, ... <fiche C5-043>

RAZE 3851c, f248/5, [4 juni 1601], Henrick Lievinssen Suyr en Anthonis Lievinssen Suyr438, beide schippers en poorters deser stede, vrijwaren Adriaen Stoffelssen scipper tot Vlissingen van eventuele lasten op alsulken creveelscip, groot ontrent 17 lasten, als Henrick ontrent een jaar geleden aan Adriaen heeft verkocht en geleverd, ... ; Henrick Lievinssen belooft de vers. Lievin Anthonis Suyr, zijn vader, [kosteloos en schadeloos te houden], ... <fiche C5-043>

RAZE 3851c, f248v/1, 6 juni 1601, Pieter Corn. z. Backer scipper verlijdt hoe dat Geertruyt Daecx, zijn huisvr. moeder, hem overlange geleend omme te gebruiken, dewyle hij bij haar ingewoond heeft de goederen breder gespecificeerd in deze inventaris, want hij nu was van haar “verhuyssende”, en dat de vers. Geertruyt, zijn schoonmoeder, hem daarin accommodeerde, dat zij hem comparant deselve liet volgen “omme te besigen” voor zekere tijd, zo bekende hij comparant geen eigendom daaraan te hebben of te willen pretenderen, maar gehouden te zijn deselve te restitueren, wanneer zij dat begeert, ... <fiche C5-044>

RAZE 3851c, f248v/2, [6 juni 1601], Pieter Michiel Raevens, wonende in Haemstede duynen(?439), verlijdt Corn. Jan Eynout de somme van £20 van afgerekende schuld; onderpand: zijn huis en gevolge, mitsgaders t land en de hayman, hem toebehorende, ... <fiche C5-044>

RAZE 3851c, f248v/3, lesten [= 30] april 1601440, Claeswyff Corn. dr. wedue wijlen Thonis Jansse visscher, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verkoopt aan Magriete Corn. dr. wedue wijlen Maerten Janssen visscher een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete op de hoek van t Papenoster straetken [= Papemosse straatken], binnen deze landgemerken, oost af Hans Pijck, zuid en west de straete, en noord de vroone, ... <fiche C5-044>

RAZE 3851c, f248v/4, 20 juni 1601, Pieter Corn. t Vel laeckencooper verkoopt aan Rochus Adriaenssen Hoffer, gemeenteburchmeester deser stede, de nombre van 8 gem. 90 r. weije, liggende in Poortambacht, genaamd “de Berchweye”, binnen deze landgemerken, zuid en west de “heerwecht”, oost Bouwe Cornelissen, en noord [niet ingevuld], ... <fiche C5-044>

RAZE 3851c, f249/1, [20 juni 1601], Adriaen Danielsen verkoopt aan Bouwe Claes z., wonende tot Ellemeet, de naargeschreven partijen land, gekomen van de “geestelyckheyt”, staande ten name vande “fabricque in Ellemeet”441 in t Oostervierendeel van Schouwen in t bevanck van Huge Bouwe Heernisse442, te weten 1 gem. 30 r., liggende tussen Lievin Cryn Corn. kinderen en Wisse Claessen nu Symen Kempessen, nog een half gem. 15 r., liggende aan Aechte Pier Swaene dr. en Cornelis Cornelis z. Beele, en nog 3½ gem. 10 r., liggende tussen Cornelis Jacobs z. Taerde en Cornelis Lenaert Jacobs z., met alsulken recht enz. als hij tzelve land van de “gemeene saecke” in het jaar 1586 verkregen heeft, ... <fiche C5-044>

RAZE 3851c, f249/2, [20 juni 1601], Adriaen Pieterssen Dach verklaart, dat alsoo Marinis Mogge en Adriaen Danielssen, zijn zwagers, hadden toegestaan, dat de renten en goederen, die Adriaene Daniels dr., zijn huisvr., bij overlijden van Agatha Danckaert van Manneen wedue, haar “moije”, aanbestorven zijn, bedragende tesamen £167.9.6, breder in de cavelcedulle gespecificeerd, zouden mogen verkocht worden tot betaling van zijn comparants schulden, gelijk dezelve bij hem ook “datelijcken” verkocht zijn, alles contrarie en niet jegenstaande de uiterste wil van de vers. Agatha van Mannee, blijkende bij het testament van 10 aug. 1600, en dat nochtans onder conditie dat hij voor de restitutie van t equivalent van de hem aanbestorven partijen, zijn goederen :|: zou verbinden, zo belooft hij mitsdesen, dat ingeval hij comparant komt te overlijden voor zijn vers. huisvrouwe, dat deze dan vooruit uit de gereetste goederen te zijnen sterfhuize [bevonden] zal trekken het equivalent van de vers. haar aanbestorven en nu verkochte goederen, daartoe verbindende al zijn goederen, en speciaal zijn huis met gevolge, staande [in Zierikzee] op de oostzijde vande Dam, daar hij comparant jegenwoordig in woont, ... <fiche C5-044, C5-045>

RAZE 3851c, f249v/1, 22 juni 1601, Bouwe Claes, wonende tot Ellemeet, verlijdt Adriaen Daniels de somme van £88.2.4 over de koop van drie partijen land, zo koren- als weiland, liggende in Ellemeet in Huych Bouwen Heernisse bevanck [zie f249/1] ... <fiche C5-045>

RAZE 3851c, f249v/2, 23 juni 1601, Dierick Bartelssen transporteert aan Adriaen Donys443 z. de Cater schaliedecker de [..]444 oude waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde vant kerkhof op de hoek van de Lombaertstraete, met sulken commer van erfpacht enz., ... <fiche C5-045>

RAZE 3851c, f250/1, 24 juni 1601, Adriaen Donys z. de Caeter schaliedecker verlijdt Jorisken Dierick Bartels dr. de somme van £54 over de koop van een huis, erve en gevolge [zie vorige acte], bij Dierick Bartels z., haar vader, aan hem verkocht, ... <fiche C5-045>

RAZE 3851c, f250/2, 26 juni 1601, Cornelis Doelman en Adriaen Corn. z. Bestevaer, schippers, beide, met gezamenderhand, verlijden Cornelis Janssen Boy de somme van 450 car.gld. over de koop van een “denne­schuyte”445, genaamd “de Fortune”, ...; Cornelis Doelman belooft zijn borg te vrijwaren. <fiche C5-045>

RAZE 3851c, f250/3, 28 juni 1601, Anthonis Govertssen schipper, wonende tot Brouwershaven, verlijdt Jan Cornelissen van der Goude [= Gouda], de somme van 760 car.gld. 13 st. 8 p. over de koop van een “crabbeschuyte”, genaamd “de Bonte Koye”, ... <fiche C5-045>

RAZE 3851c, f250v/1, 12 juli 1601, Adriaen Pieters z. Dach schoemaecker verlijdt Adriaen Daniels z. als voogd van Daniel Abraham Daniels, zijn broeders weese, de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, losbaar den penninck 12446, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op den Dam, binnen deze landgemerken, oost af de “stadts sluys”, zuid af Salomon Roelantssen tinnegieter, west af de straete, en noord af Herman Janssen, te verschijnen telken Pasen, 1602 t eerste jaar, en dit om de somme van £12, die hij bekende ontvangen te hebben, ... <fiche C5-046>

RAZE 3851c, f250v/2, 16 juli 1601, Job Yemanssen transporteert aan Jan Henricxen Molleman 2 gem. preter 3 r. korenland, liggende in Kerkwerve, in Mannekensdyck bevanck, binnen deze landgemerken, oost de weg, zuid Engelbrecht Harinckman, west Jan Henricxen voors., en noord Jan Anthonis vers.447 met d een helft van de terwe daar jegenwoordig op staande, ... [schuldbrief: zie f252v/1] <fiche C5-046>

RAZE 3851c, f250v/3, 25 juli 1601, Cornelis Jacobs z. Hoffer verlijdt Niclaes Caeuwe out burchmeester de somme van 400 car.gld. van geleend geld; onderpand: een weije, groot ontrent 8 gem., liggende in Jannissen bevanck, binnen deze landgemerken, oost af Mathys tHeerschip, zuid de “vaert”, west Ieman Lenert Oole, en noord Jannisse wecht, ... <fiche C5-046>

RAZE 3851c, f251/1, 1 aug 1601, Claes Willemsse en Mels Janssen visschers, beide, met gezamenderhand, verlijden de erfgenamen van Thomas Hubrechtsse de somme van £21.13.4 van geleend geld; onderpand: Claes Willemssens huis, staande [in Zierikzee] op de hoek van t Groendal, binnen deze landgemerken, oost en zuid de straete, west en noord Loonken Cornelis Jorissen dr., en de voors. Mels Janssens huis, staande [bij Zierikzee] op de Visschers dyck, binnen deze landgemerken, oost Cornelis Kint, west Cornelie de mattemaeckstregge448, zuid en noord sheeren straete, ... <fiche C5-046>

RAZE 3851c, f251/2, 6 aug 1601, Pieter Joris z. overman, verlijdt dat hij op verzoek van Pieter Adriaenssen Vos schipper openbaar verkocht heeft zeker huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Corte Groendal, daar Dingman Janssen visscher onderwinder af was, uit krachte van zekere schepenen schuldbrief, bij dezelve Dingman over koop van t huis verleden van date 25 mrt, 1598, schepenen vonnis van 15 mrt 1601, en ordonnantie van verkopinge van 4 juni daaraanvolgend, en is verkocht aan Mathys Hubrechtssen heerde voor de somme van £13 ... <fiche C5-046, C5-047>

RAZE 3851c, f251v/1, 7 aug 1601, Mathys Hubrechtssen heerde verlijdt Pieter Adriaenssen de Vos schipper de somme van £3.19.0 over de koop van een huis, erve en gevolge, [zie vorige acte] ... <fiche C5-047>

RAZE 3851c, f251v/2, 14 aug 1601, Jan Moensse schipper vander Vere verlijdt Leendert Maerssen Byl en Lauwris Meerssen Byl, gebroeders, de somme van £28 over de koop van een vischboot, genaamd “de Mosse”449, ... <fiche C5-047>

RAZE 3851c, f251v/3, 15 aug 1601, Adriaen Pietersse voor hemzelf en als gemachtigd van Pieter Corn. z., zijn oom, voor hemzelf en hierin vervangend Lievin Jansse schiptimmerman, man en voogd zijnder huisvrouwe, en Neelken Willems dr. wedue wijlen Herman Corn., uit naam van haar kinderen, geprocreëerd bij dezelve Herman, alle erfgenamen van Durfken Corn. dr., huisvrouwe was van Jan Janssen Clampert, “heurluyden comparanten suster ende moye was respective S.G.”450, belijden gerenuncieerd te hebben :|: alsulken erfenis als hen bij overlijden van de voors. Durfken Cornelis dr., overleden den 6 juli lestleden, aanbestorven is, tot profijt van de crediteuren, ... <fiche C5-047>

RAZE 3851c, f252/1, 27 aug 1601, Catheryne Hoobucx dr., geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verlijdt de gemeene erfgenamen van Thomas Hubrechssen de somme van £34.13.4 van geleend geld; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] over St Jacobshuys, tussen de huijsinge van de weduwe en erfgenamen van Jan Anthonis z. visscher van oosten, en Lysbeth Aelliaens vischcoopster van westen in, ... <fiche C5-047>

RAZE 3851c, f252/2, 28 aug 1601, Lievin Yemans z. seylmaecker verlijdt Thomas Rochus Lievin Engels z., zijn zwager, de somme van 1400 car.gld. van geleend geld en verschoten penningen, voor hem betaald, zo aan jouffrou Susanna Matheeus Jacobs z. Cocx wedue als aan Anthonis Verhelle; onderpand: :|: van de naargeschreven partijen [land] d een helft, hem te cavele gevallen ter weeskamer deser stede, met de kinderen van Lievin Rochus Lievins z. gemeen, te weten, de helft van 3 gem. preter 25 r. korenland, liggende in t Cleyn Moelwaeter bevanck, item van 1½ gem. 40 r. korenland, liggende in Waddensooge bevanck, nog van 2 gem. 110 r. korenland in t selve bevanck, komende aan den Meeldyck [= Middeldijk], nog van 4 gem. 75 r. korenland in t Bagyne bevanck, item van 3½ gem. preter 5 r. korenland, liggende in t Block bevanck, nog van 9 gem. 20 r. weije in t Wanne bevanck, item nog van 105 r. moerweije in t bevanck “daer t nieuwe huys inne staet”, en voorts van ½451 gem. 80 r. moerweije in t Westervierendeel, ... <fiche C5-047, C5-048>

RAZE 3851c, f252v/1, 29 aug 1601, Jan Henricx z. Molleman en Jan Anthonis z. Roscam, beide, met gezamenderhand, verlijden Job Yemansse de somme van £17.18.6 over de koop van 2 gem. preter 5 r. korenland, liggende in Kerkwerve, in Mannekensdyck bevanck [zie f250v/2] ... <fiche C5-048>

RAZE 3851c, f253/1, 3 sep 1601, Grietken Corn. Janssen Brabers wedue, voor haarzelf en uit naam van haar weeskinderen, geprocreëerd bij dezelve Corn. Janssen, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, renuncieert de boedel, nagelaten bij de voors. Corn. Janssen Braber, haar man, met zijn overlijden, wesende den 28 [aug] lestleden, latende deze tot profijt van de crediteuren, ... <fiche C5-048>

RAZE 3851c, f253/2, [3 sep 1601], Cornelis Michiels z. smit verkoopt Jan Anthonis z. de Jonge als vader en voogd van Neelken Boens, zijn dochter, de somme van 30 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, gestaan [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, binnen deze landgemerken, oost af Lenert Adriaens z. vettewarier, zuid de straete, en west Lievin Anthonis z. Suyr, en nog uit en op zijn “hove”, liggende op de oosthoek van Settelinge, binnen deze landgemerken, oost Willem Aerts z. schipper, zuid, west en noord de straete en “stadts erffve”, verschijnende telken 1 sept., 1602 t eerste jaar, te lossen met de somme van £18, die hij bekende daarvoor ontvangen te hebben, ... <fiche C5-048>

RAZE 3851c, f253/3, [3 sep 1601], Rochus Adriaen Pierssen de Hont verlijdt sr Jan Anthonis z. de Jonge de somme van £44 ter cause van verschoten penningen ten behoeve van de navolgende “kiemen” ... :|: onderpand: 5 gem. preter 40 r. jonge meede, liggende in de Valuwe in Poortambacht, ... <fiche C5-048, C5-049>

RAZE 3851c, f253v/1, 6 sep 1601, Joris Jasperssen verlijdt Corn. Jan Domisse de somme van £15 ter cause zo van rest van pachten als van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, daar hij nu jegenwoordig in woont, staande [in Zierikzee] op de hoek van St Anthonis straete, ... <fiche C5-049>

RAZE 3851c, f253v/2, 23 aug 1601452, Pieter Jorissen overman verklaart, dat hij op verzoek van Jan Adriaens z. Ketelaer als voogd van zijn broeders weesen, openbaar verkocht heeft “zeker brouwketelen, brouwcuypen ende ander brouwgewant”, met de gevolge van dien, aangekomen hebbend Jaques Verhulsse brouwer, “alsser in de brouwerie staende achter de vischmerct bevonden es geweest”, uit kracht van zekere schepenen schuldbrief van 23 sep. 1598, en schepenen vonnis van 14 sep. 1600, mitsgaders ordonnantie van verkoping van 23 sep. daaraanvolgend, en is verkocht aan Anthonis Bartelmeeus z. Verhelle, :|: voor £138, waarvan Verhelle moet betalen aan de voorn. Jan Adriaens z. Ketelaer de somme van £108.6.8 voor t kapitaal, en 6 s. 9 g. van gerechtelijke onkosten gereed, en voor de resterende £29.6.7 te verlijden een schepenen schuldbrief op termijnen van £12 sjaars tot behoeve van de voorn. Jaques Verhulsse of zijn crediteuren, ... <fiche C5-049>

RAZE 3851c, f254/1, 24 aug 1601453, capiteyn Anthonis Bartelmeeus z. Verhelle verlijdt Jaques Verhulsse of zijn crediteuren de somme van £29.6.7 over reste van de koop van zeker “brouwketelen, brouwcuypen ende ander brouwgewant” [zie vorige acte], ... <fiche C5-049>

RAZE 3851c, f254/2, 19 sep 1601, Isaack Cornelis z. kaescooper verlijdt Pieter Rochus z. Hoffer de somme van £8.8.4 over de koop van kaas; onderpand: zijn hof en gevolge, gelegen [in Zierikzee] in de Wevershouck, ... <fiche C5-049>

arrow-up

Verder naar RAZE 3851c, fiche 6

Noten bij fiche 5

355Lees: “zytmuyr”.

356De man heet Avontuere of soms Tuere, maar de klerk maakt er hier een potje van. Het is trouwens niet te zien of hij nu Matuere of Natuere schrijft, omdat de haal van de “z.” ook een poot van de “M” kan zijn.

357Lees: Bree[de]n weg.

358Er lijkt hier Causers en niet Cansers te staan, maar verschil tussen “u” en “n” is in dit handschrift niet echt te zien.

359Of eventueel “Tute”.

360Of moet hier gelezen worden: oosten?

361Dus penninck 14.

362Dus penninck 14.

363Hij is een van de drie schepenen, voor wie deze acte passeert.

364Vermoedelijk een verschrijving; in de schuldbrief staat “Neelken”, en zo wordt zij ook verder altijd genoemd.

365LIJP (WNT) = Scheef, schuin, schuinsch.

366Lees: 29 juni.

367Door een vlek hier niet te lezen, maar blijkt uit de schuldbrief.

368GEELHOUT. Benaming van twee houtsoorten, waaruit een gele verfstof bereid wordt, t. w.: 1) Het hout van een soort van Westindische en Amerikaansche moerbezieboom, Morus tinctoria L. 2) Het hout van een in Hongarije en Dalmatië groeiende plant, de Rhus Cotinus L., meer gewoonlijk fisethout of fustiekhout geheten. (WNT)

369= kaaskoper.

370= uitstel van betaling.

371Deze datum staat aan het eind van de acte.

372Er stond eerst: 50.

373Lees augustus i.p.v. april; deze klerk maakt de nodige foutjes.

374Onduidelijk door verbetering; mogelijk stond er eerst Dane en is dat veranderd.

375Er stond eerst 52.

376Hier eens een keer niet afgekort aan het eind.

377Hier werden kennelijk problemen verwacht.

378Er staat na de “g” een “w”, te lezen als “uu”.

379Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek, noemt onder Steenbergen een landgoed Padmos.

380In de vervangende acte staat “schoonsusters”.

381Zie ook volgende acte.

382Deze datum aan het slot van de acte.

383In deze acte wordt, ongebruikelijk, de tekst van de schuldbrief, het vonnis en de ordonnantie uitgeschreven.

384= zowel ... als

385Deze datum aan het slot van de acte.

386Zie f211v/1 waar zij Catharynken wordt genoemd.

387Het woord “gemet” hier vergeten.

388Optelling klopt niet.

389Er stond eerst een ander aantal roeden; als we uitgaan van £6 per gemet, dan zou op grond van de prijs de grootte moeten zijn 3½ gem. 95 r., hetgeen overeenkomt met de totaal grootte, genoemd in de vorige acte.

390Door verbetering onduidelijk of er nu “in” of “tot” staat.

391Onduidelijk, hoe deze afkorting uitgewerkt moet worden.

392Hij is kennelijk al geruime tijd vermist, zodat men aanneemt, dat hij dood is, maar ingeval hij nog weer opduikt, moet dit geld weer, met rente, aan hem gerestitueerd worden, zo heeft Corn. Lenaerts moeten beloven.

393Er staat abusievelijk tweemaal “van”.

394Nog onduidelijk; alleen zeker dat het eindigt op ..erts

395Mogelijk wordt hiermee het in f191/2 genoemde huis bedoeld.

396Dit is de eerste maal, dat in dit deel de plaatsaanduiding “Nieuwe haven” wordt gebruikt.

397Nog onduidelijk of het om een schoonzoon of een stiefzoon gaat.

398Kennelijk is hier weer sprake van een zoekgeraakte schuldbrief.

399Onduidelijk of de eerste letter nu als een Z of een S gelezen moet worden.

400De klerk wilde eerst schrijven Cocx wedue, maar stopt bij de w, omdat hij wedue al eerder had vermeld; hier moet dus i.p.v. Cocx gelezen worden “de Cock”.

401Er staat abusievelijk “schoonvaerders”.

402Vermoedelijk is hier iets vergeten.

403Het lijkt, alsof er oorspronkelijk Marinis en Cornelis Roelantsen geschreven stond.

404Dit staat iets later in deze acte.

405De eerste “u” is boven tussen gekrabbeld.

406Samengevat; de hele acte beslaat drie bladzijden.

407Gepasseerd voor notaris, gezien de zinsnede “my notario wel bekent”.

408Er stond eerst Margriete, net als in het begin van de acte, maar de “r” is hier doorgestreept.

409namelijk: van deze stad Zierikzee.

410Later staat nog “pension”.

411Helaas wordt geen datum vermeld.

412In de verkoopbrief staat 4 gem. 1 r.

413Dit blijkt later uit de tekst.

414Job wordt ook wel als vrouwsnaam gebruikt, verkort van Jobwyff.

415= saliger gedachte.

416Deze naam is tussengekrabbeld, en de “J” van Janssen is er daarna nog bijgezet, vandaar dat er alleen “J” staat.

417Dit is ook toegevoegd, maar in de lopende tekst.

418Er stond eerst een ander bedrag: £64.17.9.16 (?)

419Er stond eerst: 13 s. 10 g. 16 m.

420Doorgehaald hierna: 17 s. 9 g. 8 m. . Niet duidelijk, waarom beide bedragen (voor een derde deel) verschillen.

421Ook weer hevig geknoei.

422Meestal geschreven als Munninck; een enkele keer als Munnick en hier dus als Munick.

423= uitstel van betaling.

424d.w.z. over.

425Of Boosman; de derde letter is deels mislukt, en zou zowel een halve o als een halve e kunnen zijn.

426Ook in de volgende acte, bij Anthonis Maertssen, staat dit waege: zo afgekort. Omdat ook Anthonis wagemaker was, net als Jan Jobssen, is dit kennelijk de manier waarop deze klerk “wagemaker” afkort.

427Zie voorgaande noot.

428Vergelijk ook de voorgaande acte.

429Dit staat later in de tekst.

430Het bedrag is lastig te lezen, maar deze rente is jegens de penninck 12, en de hoofdsom moet dus 30 pond zijn.

431Meestal: Avontuere.

432Dus jegens den penninck 12.

433= mei; er stond eerst iets anders.

434De uitwerking van deze afkorting is gebaseerd op andere acten, hem betreffend.

435Deze datum staat aan het slot van de acte.

436Merkwaardige formulering, die ik nog niet eerder ben tegengekomen.

437Dit is bovengekrabbeld, als is niet precies duidelijk wat er geschreven staat.

438Zie slot van deze acte, waar sprake is van borg Lievin Anthonis Suyr.

439Er staat slechts “duy” plus een afkortingshaal. Wordt bedoeld: Haamstede in duinen?

440Deze datum staat aan het slot van de acte.

441Fabriek (II): 4) Gebouw en vermogen van eene katholieke kerk te zamen beschouwd. (WNT)

442Er lijkt Heernissen te staan.

443Meestal Adriaen Dionys z.

444aantal niet ingevuld.

445DEN(II): 2) Ruim van een schip. (WNT)

446Dit blijkt later uit deze acte.

447Bedoeld wordt hier Jan Anthonisz. de Jonge, al wordt deze in deze acte niet eerder genoemd.

448= mattemaakster.

449Ik zou verwachten “de Mossel”, maar er staat geen “l” aan het eind.

450= saliger gedachte.

451Verschil tussen een “5” en “½” is niet/nauwelijks te zien; vergelijk evenwel met f231/1 waar een “half” staat.

452Deze datum staat aan het slot van de acte, al stond er eerst 23 sept. 1600.

453Deze datum staat aan het slot van de acte, al stond er eerst 24 sept. 1600.

arrow-up

separator

RAZE 3851c
Register van schepenacten Zierikzee 1596-1604, bewerkt door Huib J. Plankeel

fiche 6

RAZE 3851c, f254v/1, 29 sep 1601, Cornelis Doelman schipper verlijdt Secilyken Reyns dr. de somme van 130 gld. van geleend geld; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, tussen de huijsinge van Adriaen Huybrechtssen smit van oosten, en Adriaen Lievinssen Kaersmaecker van westen in, ... <fiche C6-001>

RAZE 3851c, f254v/2, 1 oct 1601, Cornelis Jacobs z. Hoffer verlijdt aan sr Jan Anthonis z. de Jonge de somme van £63 in vernietinge van voorgaande obligatie; onderpand: zekere weije, liggende in Jannissen bevanck, groot ontrent 8½ gem., binnen deze landgemerken, oost Mathys tHeerschip, west Rochus Hoffer, zuid Ieman Lenaert Oolessen, en noord de “heerwecht”, en nog een stucxken korenland, groot ontrent 3 gem., liggende aan de Vroonwecht, binnen deze landgemerken, oost af Ocker Boye, west Cornelis Voochtssen, zuid de “heerwecht”, en noord [niet ingevuld], ... <fiche C6-001>

RAZE 3851c, f254v/3, 3 oct 1601, Adriaen Daniels z. verkoopt aan Pieter Corn. z. waegemaecker, wonende tot Noordwelle, de naargeschreven partijen land, liggende in t Westervierendeel van Schouwen, te weten 2 gem. weije, liggende in Couwekercke in Jan Domis z. bevanck, eertijds gestaan :|: hebbende op de naam van St mr Barnart Bronckhorst capelrie, binnen deze landgemerken, oost af Ool Dane z., west Lenaert Lenaert Oole z., zuid de “heerwecht”, en noord Cortel Jansse, en nog 1 gem. 20 r. korenland, eertijds gestaan hebbend op de naam van St Christoffel in Zuytkercke liggende tussen Cornelis Cornelis Cloote nu de vers. Pieter Corn. z. waegemaecker en Jan Pierssen Mol, en noord de “heerwecht”, met alsulken recht als hij comparant tzelve land eertijds van de “gemeene saecke” verkregen heeft, volgens de brieven daarvan zijnde van 23 dec. 1583 en 12 jan. 1584 respective, ... <fiche C6-001>

RAZE 3851c, f255/1, 4 oct 1601, Pieter Cornelis z. waegemaecker verlijdt Adriaen Daniels z. de somme van £24 over de koop van 2 gem. weije, liggende in Jan Jan Domis bevanck in Couwekercke, met 1 gem. 20 r. korenland, gelegen in Serooskercke in Jan Janssen ofte Jan Pier Mogges bevanck, ... [zie ook vorige acte] <fiche C6-001>

RAZE 3851c, f255/2, [4 oct 1601], Magdalena Pieter Willemssen wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verkoopt aan tresoirieren deser stede Zierikzee, tot derzelver stede behoef, een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in St Anthonis straete, met 2 s. erfpacht daaruit gaande, binnen deze landgemerken, zuid capiteyn Colve, noord Lievin Jacobs z. van Bossuyssen, oost en west t sheeren straete, ... <fiche C6-001>

RAZE 3851c, f255/3, 5 oct 1601, [doorgehaald; marge: volgt hierna], Pauwels Corn. z. Hubert, Jan Anthonis z. de Jonge, Johan vander Lisse, en Joris Pieterssen, jegenwoordig tresoirieren deser stede, verlijden Magdalena Pieter Willemssen wedue de somme van £350 over de koop van een huis, erve en gevolge, [zie vorige acte] ... <fiche C6-001, C6-002>

RAZE 3851c, f255v/1, [5 oct 1601], tresoirieren der stede Zierikzee, namenlijk Pauwels Cornelis z. Huybert, Jan Anthonissen de Jonge, Jan vander Lisse, en Joris Pieterssen, belijden schuldig te zijn aan Magdalena Pieter Willemssen wedue de somme van £350 over de koop van een huis [zie f255/2], bij hen door last van mijn heeren vanden Rade in date 10 sep. 1601 gekocht, ... <fiche C6-002>

RAZE 3851c, f255v/2, 11 oct 1601, Jan Cornelisse de Backer verkoopt aan Jan Jolyt droochscheerder een huis met zijn gevolge, gelijk jegenwoordig “met een muyr affgeheynt es”, staande [in Zierikzee] op den Dam binnen deze landgemerken, oost de straete, zuid en west hij comparant, en noord Jan Jolyt vers., met deze conditie dat als t zelve huis met zijn comparants huis daar beneffens staande tesamen geschat zouden worden, dat de vers. Jan Jolyt in deselve schatting zal gelden een gerecht derde part, ... :|: met de last van 15 s. erfelijke losrente sjaars volgens de oude waarschipbrieven ... <fiche C6-002>

RAZE 3851c, f256/1, 12 oct 1601, Jan Jolyt droochscheerder verlijdt Jan Corn. z. de Backer schipper de somme van £175.16.8 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C6-002>

RAZE 3851c, f256/2, [12 oct 1601], Jan Jolyt droochscheerder verkoopt Jan Corn. de Backere de somme van 15 s. erfelijke losrente sjaars, losbaar den penninck 12454, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis [zie f255v/2] ..., verschijnende telken Baemisse, 1602 t eerste jaar, en dit overmits Jan de Backere dit in deze koop toebedongen heeft, ... <fiche C6-002>

RAZE 3851c, f256/3, 16 oct 1601, Mayken Adriaen de cupers wedue, geassisteerd met Adriaen van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd] verlijdt aangenomen te hebben, gelijk zij aanneemt mits desen brief, van Abraham Janssen Tack als vader en voogd :|: van Betken Abrahams, zijn dochter, “dezelve Betken Abrahams dr. t onderhouden van eten, drincken, op, onder, zieck ende gesont, geduyrende den tyt van drije aenstaende jaeren, innegegaen tot Baemisse 1601 lestleeden ende expirerende tot Baemisse als men 1604 schrijven sal”, en dit overmits de somme van £33.6.8, die zij bekende van de vers. Abraham daarvoor in gereed geld genoten te hebben, welke £33.6.8 zij beloofde te restitueren Bamisse 1604; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de Gasthuysbrugge, ... <fiche C6-002, C6-003>

RAZE 3851c, f256v/1, 22 oct 1601, Cornelis Lenerts z. Harinckman als voogd van Davidt Corn. z. Dach voor denzelven Davidt in d een helft en voor de zeven twaalfde delen in d ander helft, [doorgehaald: Pieter Corn. z. Dach voor een twaalfde deel], Anthonis Maerts z. waegemaecker voor hemzelf en als vader en voogd van zijn kinderen, daar moeder af was Soetken Corn. den Dachs dr., voor gelijk twaalfde deel, Jan Reynsse als voogd van Janneken Reyns, mede dochter van Cornelis den Dach, ook voor een twaalfde deel, [marge: Anthonis Corn. z. Dycke als getrouwt hebbende Janneken Corn. den Dachs dr., mede voor een twaalfde part], en Cornelis Michielsse cleermaecker, eertijds getrouwt hebbende Jacobmynken Corn. den Dachs dochter, voor t resterende twaalfde deel van de voors. wederhelft, verkopen aan Gheerit Pieter Anthonis z. een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, genaamd “de Roybaerse”, met alsulken commer van erfpacht ... <fiche C6-003>

RAZE 3851c, f257/1, 23 oct 1601, Gheerit Pieter Anthonis z. verlijdt Davidt Cornelis z. Dach de somme van £448.11.4.16 over de koop van d een helft, mitsgaders de zeven twaalfde delen in de wederhelft van een huis [zie f256v/1] ... <fiche C6-003>

RAZE 3851c, f257/2, [23 oct 1601], idem [= Gheerit Pieter Anthonis z.] verlijdt Pieter Corn. z. Dach de somme van £23.12.4.16 over de koop van een twaalfde deel van een huis [zie f256v/1, in welke verkoopacte de naam van Pieter evenwel is doorgehaald!] ... <fiche C6-003>

RAZE 3851c, f257/3, [23 oct 1601], idem [= Gheerit Pieter Anthonis z.] verlijdt Anthonis Maerts z. waegemaecker zo voor hemzelf en als vader en voogd van zijn kinderen, daar moeder af was Soetken Corn. den Dachs dr., gelijke somme ... als voren [zie vorige acte(n)] ... <fiche C6-003>

RAZE 3851c, f257/4, [23 oct 1601], idem [= Gheerit Pieter Anthonis z.] verlijdt Jan Reynsse als voogd van Janneken Reyns, dochter van Corn. den Dach, tot desselfs Jannekens behoeve, gelijke somme ... [zie vorige acte(n)] ... <fiche C6-003>

RAZE 3851c, f257/5, [23 oct 1601], idem [= Gheerit Pieter Anthonis z.] verlijdt Anthonis Corn. z. Dycke als getrouwt hebbende Janneken Corn. den Dachs dr. ut supra [zie vorige acte(n)] ... <fiche C6-003>

RAZE 3851c, f257/6, [23 oct 1601], idem [= Gheerit Pieter Anthonis z.] verlijdt Cornelis Michiels z. cleermaecker als eertijds getrouwt hebbende Jacobmynken Corn. den Dachs dr. gelijke somme [zie vorige acte(n)] ... <fiche C6-003>

RAZE 3851c, f257v/1, 29 oct 1601, Herman Gillis z. als erfgenaam van Thomas Huybrechtsse, zijn schoonvader, verkoopt aan Cornelis Jansen Eynout, zijn zwager, een derde part van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op den Dam, bij de vers. zijne schoonvader achtergelaten, ... <fiche C6-004>

RAZE 3851c, f257v/2, 30 oct 1601, [doorgehaald; marge: gecasseert], Cornelis Jansse Eynout verlijdt Herman Gillis z., zijn zwager, de somme van £127.6.8 over de koop van een derde part van een huis [zie vorige acte] ... [marge: dese brieff es gecasseert, mij verthoont ende oversulcx hier gecancelleert den 8 septembris 1616, (wg) A. van Cappelle] <fiche C6-004>

RAZE 3851c, f257v/3, .. [o.. 1601]455, [doorgehaald; marge: volgt hierna], Andries Jansse houckmaecker en Leyn Marinisse decker, beide, elcx een voor al, verlijden tresoirieren deser stede, tot derselver stede behoeve, de somme van 425 ponden parasys ter cause van “een jaerhuyre van den affslach van den verschen vis”, in te gaan [niet ingevuld] ...; Andries belooft zijn borg te vrijwaren ... <fiche C6-004>

RAZE 3851c, f258/1, 1 nov 1601456, Andries Jansse houckmaecker en Leyn Marynisse decker, elcx een voor al, verlijden Lievin Maerts z. lyndrayer als gasthuismeester deser stede, tot desselfs godshuis behoeve, de somme van 425 ponden parasys van 20 g. t pond, over een geheel jaar huur van t “hoop ende stallegelt vande natte vischbrugge deser stede”, aankomende t voors. godshuis, ingegaan prima novembris, wesende date deser, en te expireren ultima octobris 1602, te betaling in verminderinge van de vers. somme alle weken 28 st. aan de proveniers in t vers. Gasthuys wonende in de Godscamers etc. en de verdere somme in 4 termijnen ...; Andries belooft zijn borg te vrijwaren ... <fiche C6-004>

RAZE 3851c, f258/2, 8 nov 1601, Engel Adriaens z. Batenburger verkoopt mr Anthonis van Cappelle als vader en voogd van Neelken Anthonis, zijn dochter, tot haar behoeve, de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn twee huizen, erven en haar gevolge, het een staande [in Zierikzee] in t Vrije, binnen deze landgemerken, zuid Jan Mathysse arbeyder dictus Jan metten eenen arm, noord “de caemers van St Crispyn”, oost sheeren straete, en west de boomgaert van t Gasthuys, en het andere [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, binnen deze landgemerken, oost Coene Crynsse erfgenamen, west Lenaert Adriaenssen, zuid de straete, en noord de “heerpat”, te verschijnen :|: telken Martini, 1602 t eerste jaar, en dat om de somme van £12, die hij daarvoor bekende ontvangen te hebben ... <fiche C6-004, C6-005>

RAZE 3851c, f258v/1, 12 nov 1601, Anthonis Fransse timmerman verlijdt Jan Oorts z. de somme van £40 van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] voor de “fonteyne” op de hoek van de Corte Nieuwstraete, daar hij jegenwoordig in woont ... <fiche C6-005>

RAZE 3851c, f258v/2, 15 nov 1601, Niclaes Jans z. Huybert heerburchmeester vers.457 en Rochus Hoffer, jegenwoordig gemeenteburchmeester, beide nomine officii opperleproosmeesters deser stede, daartoe speciaal geautoriseerd458 bij de Raad deser stede, verkopen aan Geerit Cornelis z. Nieuwpoorter een gemet weiland of daarontrent, gelegen in Cattemeet bevanck, ontrent den vers. “Leprooshuyse”, binnen deze landgemerken, oost af :|: en zuid af t Leprooshuis vers., west en noord Syme Lievins z. Coolman, ... en dat voor de somme van £28 eens, die de vers. Geerit Nieuwpoorter als jegenwoordig leproosmeester gehouden is in zijn aanstaande rekening van t vers. huis voor ontvangst te brengen, ... <fiche C6-005>

RAZE 3851c, f259/1, 16 nov 1601, Cornelis Oorts z. en Queryn Rochus z. Weuyte, beide als heylich geestmeesters deser stede, met autorisatie van Niclaes Jans z. Huybert heerburchmeester en Rochus Hoffer, gemeenteburchmeester, nomine officii opperarmmeesters deser stede, verlijden vermangeld en opgedragen te hebben aan Cornelis Cornelis Willems z. een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Wevershouck, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de vers. Cornelis Corn. met t vers. Godshuijs, zuid Cornelis hoydorsser, west de straete, en noord d erfgenamen van Pieter Pieterssen Backer, daar Marinis Mutse en zijn huisvrouw jegenwoordig in wonen, op te komen na overlijden van dezelve Marinis Mutse, gelijk de vers. Marinis tzelve huis tot nog toe bezeten heeft en alnoch is bezittende, en dat over de mangelinge en overdracht van zeker huis, erve en gevolge, staande in deselve straete naast de groote welle, twelck hij, Cornelis vers., de vers. heyligen geestmeesters daarjegens overgedragen heeft, als ook overmits de somme van £15, die Cornelis gehouden is uit te keren aan de huysarmmeesters deser stede in vier jaarlijkse termijnen na overlijden van de vers. Marinis Mutse en zijn huisvrouw, ... <fiche C6-005>

RAZE 3851c, f259v/1, [16 nov 1601], Cornelis Corn. Willems z. transporteert aan Corn. Oorts z. en Queryn Rochus z. Weuyte als jegenwoordig heylich geestmeesters deser stede, tot desselfs Godshuyse behoeve, een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Wevershouck, gekomen van de erfgenamen van wijlen heer Hieronimus van Serooskercke, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af t vers. Godshuys, zuid af d erfgenamen van Pieter de Backer, west de straete, en noord de groote welle en t vers. weeshuys, terstond op te komen, en dat over mangelinge van zeker huis en gevolge, staande in deselve straete, daar Marinis Mutse met zijn huisvrouw jegenwoordig in wonen, op te komen na desselfs Mutses en zijn huisvrouw beider dood, en nog £15 [zie vorige acte] ... <fiche C6-006>

RAZE 3851c, f259v/2, 20 nov 1601, Jacob Rochus z. visscher verlijdt aan zijn vier bejaarde kinderen, namentlijk Mayken, Rochuswyff, Leenken en Jacobmynken Jacobs drs., elk de somme van £14 op jaarlijkse termijnen van 4 gld., en belooft daarenboven Rochus Jacobsse, zijn onbejaarde zoon, oud ontrent 14 jaar, te onderhouden “tot zyn jaeren ende daegen oft tot staete”, en alsdan eerlijk uit te zetten “naer coustume vander neringe ende zynen comparants staete”; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in t :|: Groote slop tussen de huijsinge van Philip Corn. z. heerde van zuiden, en Ool Jansse Dach van noorden in, en dat overmits de uitkoop van geheel der vers. kinderen moederlijke successie ... volgens accoord met zijn vers. kinderen en haar naaste vrienden, namenlijk Nele Vincx en de huisvr. van capiteyn Cornelis Thonissen Schuyff tot Vlissingen, gemaakt, ... <fiche C6-006>

RAZE 3851c, f260/1, [20 nov 1601], Cornelis Lenaerts z. Vroolyck stierman verlijdt aan de gemeene erfgenamen van Janne Rochus dr. (daaronder hij comparant mede begrepen is), de somme van £33.6.8 over de koop van d een helft van een vischboot, genaamd “de Maeckereel”, met Jacob Jansse gemeen, ... <fiche C6-006>

RAZE 3851c, f260/2, [20 nov 1601], Mayken Corn. Lievinsse Vlassenbaerts wedue, geassisteerd met Goris Gorisse als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt aan Jacob Pietersse seylmaecker de somme van £7.5.6 over reste van geleverde bieren; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in sHeer Arentslop, ... <fiche C6-006>

RAZE 3851c, f260/3, 15 nov 1601459, Lenaert Pieter Stoffelsse, wonende tot Burch, verkoopt aan Rochus Adriaens z. Hoffer, gemeenteburchmeester deser stede, 2½ gem. 35 r. korenland, liggende in Coudekercke in Mayken Schoemaeckers bevanck, binnen deze landgemerken, oost en west [doorgehaald: de straete] Job Willeboorts, en zuid de “heerwecht”, en noord Cornelis Lauwrisse, ... <fiche C6-006>

RAZE 3851c, f260v/1, 20 nov 1601, Dingman Thonisse Mae.(?460) visscher verlijdt Huych Willems z. Keyser de somme van £51.10.8 ter cause zo over de koop van zout, “asseurantiegelt”, nethuur, en gehaald meel, te betalen “tzynen vermaenen van zyn comparants vijff kinderen, mitsgaders zyn halff schips winnisse, die zy door Godes hulpe dese jegenwoordige als aenstaende teerden souden mogen winnen”, waarvan hij comparant tot profijt van dezelve Huych Willems z. afstand doet, ... ; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Verbernde buyrte, mitsgaders d een helft van zijn schip, ... <fiche C6-007>

RAZE 3851c, f260v/2, 29 nov 1601, Pauwels Jacobs z. de Vriese verkoopt jouffrouw Susanna Corn. Bouwens z. dr. wedue wijlen Matheeus Jacobs z. Cocq als moeder en voogdesse van haar kinderen, tot desselfs kinderen behoeve, de somme van £5.11.1.8 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit de naargeschreven partijen land, liggende in den “eylande” van Schouwen, eerst in Poortambacht 1 gem. 75 r. korenland, liggende in Cleen Schelhoucke bevanck, binnen deze landgemerken, oost Corn. Jansse Veeger [lees: Vager], zuid Huybrecht Adriaensse Stoel, west en noord sheeren weg, nog in Kerkwerve 12½ gem. en een half gem. vrij vroone weije, genaamd “de Clap...e”(?461), liggende beneffens Stelckers wecht, binnen deze landgemerken, oost [doorgehaald: Corn. Jansse Vaeger] de “heerwecht”, zuid Pieter Plas, west Willem Cooper, en noord Jan de Jonge, en nog een weije, liggende “tusschen den Smallen ende Crommen wecht”, binnen deze landgemerken, oost Jacob Soetemansse, zuid, west en noord sheeren weg, verschijnende telken 20 nov., :|: 1602 t eerste jaar; stellende tot meerder verzekertheid een schepenen rentebrief van 30 s. sjaars, sprekende tot laste van Bouwe Corn., verschijnende telken St Meertinsmisse; te lossen met 400 gld. in hoofdgeld, bedragende jegens den penninck 12, ... <fiche C6-007>

RAZE 3851c, f261/1, 1 dec 1601, Cornelie Job Dane wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], en Job Daene stierman en Jacob Claessen [schipper, “doorschreven met”: visscher], alle drie, met gezamenderhand, verlijdt Cornelis Lenerts z. Harinckman de somme van £20 en dat in vernietinge van een schepenen schuldbrief, bij de vers. Cornelie verleden tot behoeve van denzelven Harinckman, inhoudende £37.6.8, wesende van date 9 juli 1597; stellende de :|: voorn. Job Daene en Jacob Claesse elk tot onderpand haerl. vaderlijke successie, bedragende voor elcx gedeelte ter somme van £28, dewelke de vers. Cornelie Job Daene bekende nog aan Job en Jacob schuldig te zijn; bovendien beloven de comparanten de vers. Harinckman waerschippe te doen van zekere schepenen schuldbrief, tot laste van Lievin Jobsse Blanckert, inhoudende £40, wesende van 16 feb '98, en alle commer daarvan af te doen, ... <fiche C6-007, C6-008>

RAZE 3851c, f261v/1, 12 dec 1601, Pieter Joris z. overman verklaart op verzoek van Theeusken Willems dr. wedue wijlen Syme Janssen waegemaecker, geassisteerd met Jan Adriaens z. Ketelaer, haar zwager, als in dezen haar gekoren voogd, openbaar verkocht te hebben aan Bastiaen Jansse Braber arbeyder een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weverswelle straete, met 2 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, conform de drie oude waarschipbrieven, ... ; wie penningen ontvangt zal gehouden zijn, waarschippe te doen, voor zoveel hij ontvangen heeft ... <fiche C6-008>

RAZE 3851c, f261v/2, 13 dec 1601, Bastiaen Jansse Braber arbeyder verlijdt aan Theeusken Willems dr. wedue wijlen Syme de waegemaecker de somme van £78.10.0 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C6-008>

Nota bene.
Er zijn twee folio's genummerd 261; de tweede noem ik 261A.

RAZE 3851c, f261A/1, 17 dec 1601, mr Jan Dremelius z. verlijdt Ieman Poppe de somme van £37.8.0 spruitende zo over twee paijementen van een schepenen schuldbrief, verschenen St Gillisdaege 1600 en 1601, bedragende ter somme van £29.1.4, als over de koop van zeker “mobelen” en ander geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, daar hij jegenwoordig in woont, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate, ... <fiche C6-008>

RAZE 3851c, f261A/2, 7 dec 1601462, Jan Adriaensse [lees: Andriessen463] t Vel schipper, zo voor hemzelf en als in deze vervangende al zijn broeders en zusters, erfgenamen van Andries Bartelmeeus z. t Vel, zijn vader, verkoopt Willem Lievinsse schipper een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] “neffens de poorte vanden Jacobynen clooster”, ... met sulken commer van erfpacht enz., gelijk zijn vader tzelve in t laeste van zijn leven bezeten en gebruikt heeft; beloofde alle commer daarvan te doen voor date van deze koop, wezende in den jare 1597, ... <fiche C6-008>

RAZE 3851c, f261Av/1, lesten [= 31] dec 1601, Magdalena Pieter Willemsse wedue, geassisteerd met Adriaen van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Augustyn Warijn de somme van 1450 car.gld. over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de Potstraete, haar geleverd, ... <fiche C6-009>

RAZE 3851c, f261Av/2, 4 jan 1602, Pieter Crabbe belijdt, dat alsoo hij zijn optie had aan de koop van zeker hof en gevolge, liggende [in Zierikzee] in de Nieuwpoorte, dat hij eertijds verkocht had aan Niclaes Claes z. van Heyst de jonge, volgende de schepenen waarschipbrief, ofte hij deselve weder begeerde te lossen aan hem of niet, hij nu deselve hof laat volgen in vrijen eigendom aan de vers. Niclaes van Heyst de jonge, en bekent geheel voldaan te zijn; belooft Niclaes waerschippe te doen, en stelt tot meerder versekertheyt in diens handen zijn comparants huis, erve en gevolge, staande voor de Gasthuysbrugge aan de zuidzijde van de haven, genaamd “het Gulden Hooft” ... <fiche C6-009>

RAZE 3851c, f262/1, 3 dec 1601, [testament], Henrick Adriaens z. Bollaert en Neelken Jans dr., zijn huisvrouw, geassisteerd met haar man als in desen “haeren kerckelijcken voocht”, beide gaande, staande enz., maken “reciproce” testament, waarbij de langstlevende van hen na het overlijden van de eerst stervende zal genieten, boven de helft de langstlevende “naer recht ende costume” toekomend, nog het vruchtgebruik van een derde part in de andere helft, en na het overlijden van de langstlevende zal het eigendom van dat derde part komen op hun beider kinderen (die zij nu hebben en nog krijgen), en in regarde dat Henricx voorkinderen ter zake van haar moederlijke successie meer geprofiteerd hebben als haar gerechtigheid, waarbij zij comparanten en hun beider kinderen grootelijkx geprejudiceert zijn, en “hoewel het hen comparanten seer ongelegen was ter zelver tijt dat deselve kinderen evenwel daermede deurgegaen zijn”, om welke oorzaak hij comparant, in geval hij langstlevende is, aan zijn “naerkinderen” vermaakt een gerecht derde part van zijn nalatenschap, vooruit te trekken, nadat zij t derde part bij haar moeder “toebeset” en bij hem, Henrick, in tochte beseten, geprofiteerd hebben, en t geen overschieten zal, zal gedeeld worden bij de voorkinderen :|: en “naerkinderen” van hem comparant hoofd en hoofd gelijk, ... <fiche C6-010>

RAZE 3851c, f262v/1, 8 jan 1602, Pieter Jansse Crabbe verkoopt Anthonis van Cappelle tot profijt van Lenaert van Cappelle, zijn onbejaarde zoon, de somme van 30 s. erfelijke losrente sjaars, losbaar den penninck 12464, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, genaamd “t Gulden Hooft”, binnen deze landgemerken, oost Catheryne Pous, zuid [niet ingevuld], west de straete, de weduwe van mr Ananias Helmbreker en Dane Jobs, en noord sheeren straete, verschijnende telken jare 8 jan., 1603 t eerste jaar, ... <fiche C6-010>

RAZE 3851c, f263/1, [8 jan 1602], Jan Jansse Buys wollewever verkoopt Goris Gorisse de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op Bagershil, binnen deze landgemerken, Dingman Jansse paters Jan oost af, sheeren straete zuid af, Geerit Michiels Vuyst west af, en de vroone noord af, verschijnende telken 8 jan., 1603 t eerste jaar, te lossen met £14 [tot hoofdgeld]465, die hij daarvoor bekende ontvangen te hebben, ... <fiche C6-010>

RAZE 3851c, f263/2, [8 jan 1602], Barent Janssen stierman verlijdt coome Jan Heyne de somme van £50 van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, daar hij jegenwoordig in woont, staande [in Zierikzee] in de Nieupoorte, ... <fiche C6-010>

RAZE 3851c, f263/3, 10 jan 1602, Adriaenken Jans dr. wedue wijlen Soeteman Jacobsse, geassisteerd met Corn. Jansse, haar broeder, als in dezen haar gekoren voogd, voor haarzelf en uit naam van haar weeskinderen, geprocreëerd bij dezelve Soeteman :|: Jacobsse, renuncieert de boedel, die deze bij zijn overlijden op 12 dec. 1601 achtergelaten heeft, tot profijt van de crediteuren ... <fiche C6-010, C6-011>

RAZE 3851c, f263v/1, 11 jan 1602, Cornelis Oorts z. en Queryn Rochus z. Weuyte, beide als heylich geestmeesters deser stede, belijden besteed, en mr Jan Dremelius bekende aangenomen te hebben Henrick Herrents z. Vercuelen466, oud ontrent 17 jaar, in t vers. godshuis woonachtig, te onderhouden voor 4 jaar, ingaande “metten date deser”, binnen welke tijd de vers. Henrick Henricx(!467) gehouden zal zijn mr Dremelius te gehoorzamen enz. en voorts al te doen, dat een goede leerjongen schuldig is en behoort te doen, en mr Dremelius om dezelve jongen “te leeren ende onderwysen in alle consten ende exercitien, die hy, Dremelius, selve can” ... en ten expireren van dezelve tijd denselven “te besorgen ende doen hebben zyn meesterbrieff” ... en “in eerlycke habyten uuttesetten” naar behoren, ... <fiche C6-011>

RAZE 3851c, f264/1, 12 jan 1602, Michiel Hubrechtssen, capiteyn Corn. Marinissen Cuper, Corn. Laurissen visser, Corn. Janssen Vaillant468 scuytenaer, Marinis Lenertssen houtsaeger, en Bastiaen Janssen arbeyder, met gezamenderhand, verlijden Pieter Corn. van Borrendamme de somme van £31 ter cause van geleend geld “tot t ransoen”469 van Hubrecht Michielssen; onderpand: zijn [Michiels] huis, staande [in Zierikzee] op St Joos meet tussen de huijsinge van Marinis Janssen heerde van zuiden, en Corn. Laurens voors. van noorden in; Michiel belooft zijn vijf borgen te vrijwaren, ... <fiche C6-011>

RAZE 3851c, f264/2, [12 jan 1602], Adriaen Janssen Dach als actie en transport hebbende van Pieter Corn. Dach, Jan Reynssen als voogd van Janneken Reyns dochter van Corn. Adriaens Dach, Anthonis Dycke als man en voogd van zijn huisvr., Corn. Michielssen cleermaecker eertijds getrout hebbende Jacomynken Corn. den Dachs dochter voor hemzelf en in deze vervangende de weeskinderen van Soetken Corn. den Dachs dr., [marge: alle erfgenamen van Corn. Adriaenssen Dach, Jacomynken en Adriaenken Corn. Adriaenssen Dachs dr.], transporteren aan David Corn. Dach, haerlieder broeder en neve respective, haerlieder portie en gedeelte in d een helft van 7½ gem. tienden, gelegen te Nieuwerkercke [= Nieuwerkerk] in Duvelant, gemeen liggende met Janneken Corn. den Dachs dr., die d ander helft vandien es competerende, ... <fiche C6-011>

RAZE 3851c, f264/3, [12 jan 1602], [Adriaen Janssen Dach c.s.] in den qualite ut supra [zie f264/2] transporteren eidem [= David Corn. Dach] hun portie en aandeel in een hof en huijsinge, met de gevolge van dien, staande en gelegen [in Zierikzee] in t Vrije, als hen aanbestorven is enz. ... <fiche C6-011>

RAZE 3851c, f264/4, 22 jan 1602, Neelken Marinis Booms dr., geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen [haar gekoren voogd], verlijdt Gillis Hallincx z. de somme van £85 over de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] over St Jacobshuyse in St Domisstrate, ... [marge, bij deze en de volgende acte: nota, dat deze 2 brieven zijn(?) tot cassatie(?) van 2 brieven, ge...(?) fo. 249470 E(?)] <fiche C6-011>

RAZE 3851c, f264/5, [22 jan 1602], eadem [= Neelken Marinis Booms dr.] verlijdt de gemeene erfgenamen van Dierick Herrentssen gelijke somme op gelijke paijen [zie vorige acte] ... <fiche C6-011>

RAZE 3851c, f264v/1, [22 jan 1602], Adriaen Corn. z. Roobolle als koper, en Pieter Corn. z. t Vel laeckencooper als borg, beide, met gezamenderhand, voor een vierde part, de vers. Adriaen Cornelis z. Roobolle en Job Jacobsse schipper, mede elcx een voor al voor een gelijk vierde part, de vers. Adriaen Corn. en Cornelis Jacobsse Burch voor een zesde part, en de vers. Adriaen Corn. Roobolle voor de resterende drie471 zesde parten, verlijden aan de erfgenamen van Claes Janssen Oleman472 schipper van der Gouwe [= Gouda] de somme van £166.13.4 over de koop van een creveelschip, genaamd “de Vier Heemskinderen”473, groot ontrent 24 lasten, hem Roobolle te danke geleverd; Adriaen belooft zijn borgen te vrijwaren ... <fiche C6-012>

RAZE 3851c, f264v/2, [22 jan 1602], Jan Henricx z. Molleman verlijdt Jan de Jonge out burchmeester de somme van £50 ter cause van geleend geld; onderpand: de naargeschreven partijen land, liggende zo in Poortambacht als in Kerkwerve, te weten 2 gem. 55 r. korenland, liggende in Waddensooge bevanck, nog 1 gem. 20 r. korenland, liggende in t Minste bevanck, item 1 gem. preter 10 r. korenland, liggende in Mannekensdyck bevanck, en 2 gem. 60 r. weije, liggende in Brasweel bevanck, ... <fiche C6-012>

RAZE 3851c, f265/1474, 28 jan 1602, Adriaen Rengersse van Steenbergen dycker verlijdt Susanna Corn. Bouwensse wedue wijlen Matheeus Cocq de somme van £8.6.8 over de koop van een “royschuyte”, bij hem van Willem Bouwensse gekocht, ... <fiche C6-012>

RAZE 3851c, f265/2, 28 jan 1602, Pieter Joris z. overman verklaart op verzoek van Cryn Rochus z. Weuyte en Cornelis Oorts z., heylich geestmeesters deser stede, openbaar heeft verkocht Cryn Lenerts z. dycker een huis, met een “zythuysken”, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] voor de Verreput, gekomen van Claes de Waele, binnen deze landgemerken, oost sheeren straete, west Adriaenken [niet ingevuld], zuid Kyne Boene, en noord t s­Graven hoff, met de commer van 5 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, toekomende St Vitus gilde binnen deser stede, ... <fiche C6-012>

RAZE 3851c, f265/3, laetsten [= 31] jan 1602, Jan Laeuwe verlijdt Rochus Adriaen z. Hoffer de somme van £61 ter cause van geleend geld; onderpand: :|: de naargeschreven partijen land, gelegen in de Valuwe in Poortambacht, en eerst 2 gem. 65 r. korenland, gelegen noortwaert van Nele Bouwens weel, item nog 3 gem. preter 20 r., gelegen west van deselve weel, item een half475 gem. 37½ r., liggende zuid aan Nele Bouwens weechken, item nog 2½ gem. 60 r. zo koren- als weiland, en nog een half gem. 25 r. in t zelve bevanck, gekomen van Nonneman, eertijds denzelven Hoffer toegekomen hebbende, ... <fiche C6-012, C6-013>

RAZE 3851c, f265v/1, 1 feb 1602, Pieter Adriaens z. Hertooch glaesmaecker verkoopt Cryn Rochus z. Weuyte en Cornelis Oorts z. als heylich geestmeesters deser stede de somme van 5 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande op de Appelmerct, genaamd “Magdalena”, tussen de huijsinge van Adriaen Lievinsse metser van westen en Pieterwyff Jan de glaesmaeckers wedue van oosten in, te verschijnen telken kersmisse, 1602 t eerste jaar, en dit alles over d “affmaeckinge” van zekere rente van 10 s. erfelijk, die d erfgenamen van Willemken Claes spaemaeckers dr. saliger t vers. Godshuis geschonken hebben, gehypothekeerd mede op de vers. huijsinge, welke voors. rente hiermede blijft “gecasseert, doot ende vernyet”; de vers. rente van 5 s. mag gelost worden met £3.10.0 tot hoofdgeld, bedragende den penninck 14, ... <fiche C6-013>

RAZE 3851c, f266/1, [1 feb 1602], Cryn Lenaerts z. dycker verlijdt Cryn Rochus z. Weuyte en Cornelis Oorts z., jegenwoordig heylich geestmeesters deser stede, tot desselfs Godshuis behoeve, de somme van £111.13.4 over de koop van een huis, “zythuysken”, “schuerken”, erve en alle zijn gevolge, staande [in Zierikzee] op de Verremerct recht voor de Verreput, ... [zie f265/2] <fiche C6-013>

RAZE 3851c, f266/2, 2 feb 1602, Janne Laureys dr. wedue wijlen Beuije476 Lamsse, geassisteerd met Anthonis van Cappelle, verlijdt Jobken, Neelken en Janneken Beuye Lamsse drs., haar kinderen, bij equale portie, de somme van £100 ter cause van de uitkoop van haerl. vaderlijke successie; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] achter de vischmerct, westwaert van St Jacobshuys, ... <fiche C6-013>

RAZE 3851c, f266/3, 3 feb 1602, Pieter Joris z. als sequester in de gecedeerde goederen van Dingne Slickmans, overman gemaakt zijnde, verklaart dat hij uit kracht van schepenen ordonnantie openbaar verkocht heeft aan Cornelis Jansse Nispen een huis, erve en gevolge, gestaan [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, “daer de vers. Dingne Slickmans lest uutgeruympt was”, met 6 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, :|: ... en dit met de last van de oude schuldbrief te betalen, die de vers. Dingne verleden heeft over de koop van t huis ten behoeve van Clara Slickmans, die dezelve brief gelegateerd [heeft] aan de armen deser stede, daaruit nog resteert ontrent 800 gld. “salvo calculo”477, waarvan reeds £13 verschenen is; ten tweede met de last van £55.3.4 met rente van 9 maanden, tesamen £58.10.0, aankomende de weesen van Heyndrick Haegels; ten derde met de commer van een rente van £5.10.0 sjaars, gehypothekeerd op tzelve huis, gekomen van Marinis Mogge, daarvan half maart eerstkomende twee “jaerscharen” rente verschenen zal zijn, en de koper zal nog nemen tot zijn last twee jaren honderste penning en alsulken “achterwesen” van de havenschatting als men bevinden zal; boven alle welke lasten de vers. Corn. Nispen nog belooft heeft de somme van £4 eens, die hij comparant in qualiteit als sequester bekende ontvangen te hebben, ... <fiche C6-013, C6-014>

RAZE 3851c, f267/1, 4 feb 1602, Jan Henricx z. Molleman verlijdt Catharine Lambrechts, zijn schoonmoeder, de somme van £104 van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, gestaan op de bierplaete deser stede [Zierikzee], tussen de huijsinge van Catharynken Henricx wedue van oosten, en Cornelie Jan Yemans wedue van westen in, ... <fiche C6-014>

RAZE 3851c, f267/2, 3 feb 1602, Jan Boye Jacobs z., “baillieuw” van de Vier Bannen van Duvelant, als voogd van Mayken en Adriaenken Lenert Maerts kinderen, voor d een helft, en Pieter Thonis voor een vierde part, alle erfgenamen van Barbelken Lievins, haar moeder, verkoopt aan Thonis Thonis z. timmerman, heurl. broeder, een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate, en nog 75 r. land, liggende buiten de Westpoorte in Symon Achtervooren bevanck, staande op den naam van heer Gillis Lenaerts z., met alsulken commer van erfpacht ... <fiche C6-014>

RAZE 3851c, f267/3, 4 feb 1602, Thonis Thonis z. timmerman verlijdt Jan Boye Jacobs z., bailliu van de Vier Bannen van Duvelant, als voogd van Mayken en Adriaenken [Barbelken] Lievins kinderen, erfgenamen van haar moeder, de somme van £83.10.0 over de koop van d een helft van een :|: huis [zie vorige acte] ... <fiche C6-014, C6-015>

RAZE 3851c, f267v/1, [4 feb 1602], Thonis Thonis z. timmerman verlijdt Pieter Thonis z., zijn broeder, de somme van £39.13.4 over de koop van een vierde part van een huis [zie acte f257/2] ... <fiche C6-015>

RAZE 3851c, f267v/2, [4 feb 1602], Mathys Symonsse olyslaeger verlijdt aan Leenken Sijmons dr., zijn zuster, de somme van £20 in volle betalinge van zeker uitspraak, bij Marinis Mogge, schepen, en mr Hubertus Steengracht gedaan; onderpand: een “steenen caemer” met haar gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstraete, daar hij jegenwoordig in woont, hem aankomende, ... <fiche C6-015>

RAZE 3851c, f267v/3, 6 feb 1602, Cornelis Janssen Nispen verlijdt Marinis Pieters z. Mogge, onse medebroeder in Wette, de somme van £66.13.4 in vernietinge en volle betalinge van zekere rentebrief, die dezelve Marinis Mogge had sprekende tot laste van Dingne Slickmans en haar huis, staande [in Zierikzee] aan de :|: noordzijde van de haven, t welk hij onlangs van de overman gekocht heeft, ... ; onderpand: t vers. huis. <fiche C6-015>

RAZE 3851c, f268/1, 7 feb 1602, Jan Pieterssen, Willem Janssen, beide schippers van Gurcum [= Gorcum], en coome Jan Heynricx, alle drie, met gezamenderhand, voor d een helft, de vers. Jan Pieterssen, Willem Jansse en Job Aelliaenssen voor d ander helft, verlijdt aan Cornelis Jacobssen Burch schipper de somme van £100 over de koop van een creveelschip, genaamd “t Wilde Vercke”, groot ontrent 26 lasten, bij de vers. Jan Pieterssen gekocht en ontvangen; Jan Pierssen en Willem Janssen beloven hun borgen te vrijwaren, ... <fiche C6-015>

RAZE 3851c, f268/2, 9 feb 1602, Mayken Frans dr. wedue wijlen Christiaen Erasmus, geassisteerd met Anthonis van Cappelle, verlijdt Cornelie Jan Hellaerts dr. voor haarzelf en vanwege de kinderen of erfgenamen van Corn. Erasmus z., indien daarvan nog enige in levende lijve waren478, de somme van £80 over de koop van een zesde part van een huis, spijker, en erve :|: gestaan [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, ... <fiche C6-015, C6-016>

RAZE 3851c, f268v/1, [9 feb 1602], eadem [= Mayken Frans dr. wedue wijlen Christiaen Erasmus] verlijdt eidem nomine quo supra [= Cornelie Jan Hellaerts dr. enz.] de somme van £66.13.4 over de uitkoop en vergoeding van een zesde part van alle de huisraad, winkel en inhoud van t schuldboek ten sterfhuize van de voors. Christiaen Erasmus gebleven, ...; hiervan gaat af alsulken £12.19.6479 als Cornelie aan het sterfhuis schuldig is over gehaalde waren. <fiche C6-016>

RAZE 3851c, f268v/2, [9 feb 1602], Cornelie Jan Hellaerts, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen [haar gekoren voogd], vrijwaart Mayken Frans dr. wedue wijlen Christiaen Erasmus en alle anderen “deser behouvende”, dat zij alle penningen die zij reeds ontvangen heeft en nog ontvangen zal vanwege die kinderen of erfgenamen van Cornelis Erasmus, dezelve aanbestorven bij overlijden van de vers. Christiaen, dezelve Mayken zal doen valideren en verstrekken als enz. ... <fiche C6-016>

RAZE 3851c, f268v/3, 11 feb 1602, Thomas Henricx z. schipper transporteert aan Cornelis Jans z. craemer de drie waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, met 2 s. 8 g. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche C6-016>

RAZE 3851c, f269/1, 12 feb 1602, Cornelis Jans z. craemer verlijdt Thomas Henricx schipper de somme van £195 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck onder de “dubbel huijsen”, ... <fiche C6-016>

RAZE 3851c, f269/2, [12 feb 1602], Jan Anthonis z. de Jonge verkoopt aan Bartelmeeus Adriaens z. Caeuwe, onse medebroeder in Wette, de naargeschreven partijen weije, liggende in Kerkwerve, te weten 5 gem. preter 5 r. in t Block bevanck, en 4½ gem. 35 r. in t Fiole bevanck, tesamen 9½ gem. 30 r., liggende aan malkanderen, binnen deze landgemerken, oost af de vers. Bartelmeeus Caeuwe en Jan vander Lisse, zuid de “heerwecht”, west en noord Pieter Lauwris Swaene, ... <fiche C6-016>

RAZE 3851c, f269/3, 13 feb 1602, Bartelmeeus Caeuwe verlijdt Jan Anthonis z. de Jonge de somme van £101.10.0 over reste van de koop van 9½ gem. 30 r. weiland, ... [zie vorige acte] <fiche C6-016>

RAZE 3851c, f269/4, 19 feb 1602, Mayken Frans dr. wedue wijlen Christiaen Erasmus, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verkoopt aan Ieman Telle Yemans z., der stede rouper, een “steene caemer” [in Zierikzee] met zoveel erve als de selve [kamer] breed is, strekkende tot de Schuythaeven toe, met de commer van 9 g. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, binnen deze landgemerken, zuid zij comparante met haar hof, noord Jacob Louwysse lynewever, oost t sheeren straete, en west de Schuythaeven, met deze conditie, dat dezelve Ieman Telle en zijn nakomelingen gehouden zullen zijn de “thuijn” :|: staande [tussen480] zijn en Jacob Louwysse erve alleen te onderhouden, en de “thuijn” tussen [zijn en] haar comparantes erve half en half, en voorts alles gelijk de schriftelijke uitspraak en in alder voegen en manieren als de vers. Christiaen Erasmus tzelve in t leste van zijn leven bezeten en gebruikt heeft. <fiche C6-016, C6-017>

RAZE 3851c, f269v/1, 20 feb 1602, Ieman Telle Yemans z., der stede rouper, verlijdt Mayken Frans dr. wedue wijlen Christiaen Erasmus de somme van £46 over de koop van een “steene camer” [zie vorige acte] ... <fiche C6-017>

RAZE 3851c, f269v/2, [20 feb 1602], Syme Jan Lenaerts z. verkoopt Cornelis Jansse den Roon een vierde part van een “meestove, stamphuijs, stoeffhoff, weyken” met alle t gevolge vandien, staande en liggende [bij Zierikzee] buiten de Weverswelle poorte, ... <fiche C6-017>

RAZE 3851c, f269v/3, 22 feb 1602, Pieter Joris z. overman verklaart op verzoek van Rochus Adriaen Piersse de Hont openbaar verkocht te hebben aan Aelbrecht Henricx z. een huis met twee schuren, daarvan d eene is staande achter, en d andere aan de noordzijde van denselven huyse, met de erve en hunnen gevolge, staande en liggende [in Zierikzee] in de Lange Nobelstraete, vrij van erfpacht, ... <fiche C6-017>

Nota bene.
De nummering springt nu per abuis op f280 i.p.v. op f270

RAZE 3851c, f280/1, 23 feb 1602, Aelbrecht Heyndricx verlijdt Rochus Adriaen Piersse de Hont de somme van £282 over de koop van een huis met twee schuren [zie vorige acte] ... <fiche C6-017>

RAZE 3851c, f280/2, 25 feb 1602, [doorgehaald], Willem Corn. Verhelle schipper verlijdt d erfgenamen van Anthonis Verhelle, zijn broeder, de somme van £54.3.4 over de koop van d een helft van een “waetercreveel”, genaamd “de Zeeridder”, ... <fiche C6-017>

RAZE 3851c, f280/3, [25 feb 1602], Willem Corn. z. Verhelle en Dingne Corn. dr., zijn zuster, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijden de gemeene erfgenamen van Anthonis Verhelle de somme van £54.3.4 over de koop van d een helft van een “waetercraveelschip”, genaamd “de Zeeridder”, ...; Willem belooft zijn zuster en borge te vrijwaren ... <fiche C6-017>

RAZE 3851c, f280v/1, 27 feb 1602, Anthonis Frans verkoopt aan Rochus Adriaens z. Hoffer, zijn schoonbroeder481, een stuk korenland, liggende in Kerkwerve, in t bevanck genaamd “den Boterpot”, binnen deze landgemerken, oost, west en noord Arent Pieter Yemansse erfgenamen, en zuid de “heerwecht”, ... <fiche C6-018>

RAZE 3851c, f280v/2, 2 mrt 1602, Berbel Amand Davitsse wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], verkoopt Ocker Jan Anthonis 5 gem. 80 r. zo koren- als weiland, liggende in t Galge bevanck in Poortambacht, wesende twee “blocxkens”, te weten 4 gem. 60 r. korenland, liggende in t Galge bevanck aan de zuidzijde van de cade, lopende oost en west, komende met het oosteinde, zuidzijde en westeinde aan t water van de Gordyne, en met de noordzijde aan de caede, en oost over een weyken, loopende als voren, komende met de noordzijde aan de caede met het oosteinde aan de dyck, met de zuidzijde aan t water van de Gordyne, groot 1 gem. 28 r., ... <fiche C6-018>

RAZE 3851c, f280v/3, 4 mrt 1602, Magdalena Pieter Willemse wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], transporteert aan Marinis Mogge, onse medebroeder in Wette, een schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende tot laste van mijn E. heeren de tresoirieren482 deser stede, met de volle inhoud van £350 op paijementen van £16.13.4 telken Baemisse ... <fiche C6-018>

RAZE 3851c, f281/1, [4 mrt 1602], Pieter Joris z. overman verklaart op verzoek van Ieman Adriaens z. Munnick483 openbaar verkocht te hebben zeker huis, erve en gevolge, gestaan [in Zierikzee] in de Molestraete, daar Jan Lievinsse Grutte onderwinder af was, uit krachte van twee schepenen schuldbrieven tot laste van de vers. Jan Lievinsse Grutte van 17 april en 20 mei 1600, schepenen vonnis van 28 juni 1601, en schepenen ordonnantie van verkopinge van 14 nov. 1601, en is verkocht aan Ieman Adriaens z. voor de somme van £39 vls. plus 8 s. 5 g. van gerechtelijke onkosten ... <fiche C6-018>

RAZE 3851c, f281/2, 7 mrt 1602, Anthonis Fransse timmerman verkoopt Rochus Adriaens z. Hoffer 3½ gem. 115 r. korenland, liggende in Symon Achtervooren bevanck in Poortambacht, in twee “parthyekens”, te weten 2½ gem. 55 r., binnen deze landgemerken, zuid de “heerwecht”, west Marinis Ockerssen weeskind, noord Matheeus Cock en Lievin Marinis, en oost de “heerwecht” vers., en 1 gem. 60 r., binnen deze landgemerken, west en noord Corn. Philipssen, zuid t Jannewecken, en oost Corn. Jansse Vaegers erfgenamen, ... <fiche C6-018>

RAZE 3851c, f281v/1, 16 mrt 1602, Bartel Corn. z. schipper en Jacobmynken Thonis dr., zijn huisvrouw, geassisteerd met haar man [als in dezen haar gekoren voogd], beide, met gezamenderhand, verlijdt Pieter Wouters z. schipper de somme van £66.13.4 over de koop van d een helft van een “crabbe schuyte”, groot tussen de 10 en 11 lasten, ...; stellende daarenboven nog als “pant metter minne” zekere rentebrief van 40 gld. sjaars, sprekende op zeker huijsinge tot Vlissingen, ... <fiche C6-019>

RAZE 3851c, f281v/2, 20 mrt 1602, Pieter Joris z. overman verklaart, dat hij op verzoek van de wedue en erfgenamen van Claes Bolle openbaar aan Leyn Marinus z. decker verkocht heeft een stucxken korenland, liggende in Wackersdam bevanck in Poortambacht, groot ontrent 1 gem. 105 r., binnen deze landgemerken, oost Logier Cornelis z. heunaer, west en noord de “heerwecht”, en zuid Corn. Jansse den Roon, en dat voor £18.13.4, [marge: daarvoor hij heden een schepenen schuldbrief verleden heeft] ... <fiche C6-019>

RAZE 3851c, f281v/3, [20 mrt 1602], Leyn Marynis z. decker verlijdt aan de weduwe en erfgenamen van Claes Bolle “ofte die men bevinden sal daerinne best gerechticht te zijn”484 de somme van £18.13.4 over de koop van land [zie vorige acte] ... <fiche C6-019>

RAZE 3851c, f282/1, 21 mrt 1602, Pieter Joris z. overman verlijdt, dat hij op verzoek van Leyn Marinis z. decker uit kracht van zekere schepenen schuldbrief tot laste van Balten Lauwris z. rouper en t zijnen profijte, van date 28 feb. 1595, waaruit hem nog £24 resteert, beslag had gelegd op zekere £29, wezende de “verover penningen” van een schepenen schuldbrief, bij hem, Leyn, verleden tot profijte van de gemeene crediteuren van Mayken Balte Lauwris huis met gevolge, staande [in Zierikzee] op Bagershil, bij de overman uit kracht van schepenen vonnis openbaar verkocht volgens de schuldbrief van 26 oct. 1601, te betalen enz. ..., en dezelve “verover penningen” openbaar heeft verkocht aan dezelve Leyn Marinis z. voor de somme van £15, welke zullen strekken in betaling en vermindering van de schuldbrief van 28 feb. 1595, ... <fiche C6-019>

RAZE 3851c, f282v/1, 22 mrt 1602, Jacques Pinceel lakencooper en Lievin Janssen schoemaecker als daartoe gemachtigd van Catherynken Joos Suytlants wedue, beide, met gezamenderhand, verlijden de wedue en erfgenamen van mr Adriaen organist de somme van £350 over de koop van wolle laeckenen, de voors. Jacques Pinceel te danke geleverd, te betalen ...; onderpand: des vers. Catherynken Zuytlants huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Melckmerct, tussen de huijsinge van Lievin Maerts z. van oosten, en Pieter Joris schoemaecker van westen in. <fiche C6-020>

RAZE 3851c, f282v/2, 5 apr 1602, Willem Lievinsse Pincke verlijdt Dierick van Bleyswyck, brouwer van “de Drye Croonkens” tot Delft, de somme van £34 ter cause van geleverde bieren, en “alsoo hy comparant voor een wyle tyts elcke reyse zoo vele aen bier sal laeden ende uut de reyse betaelen”, zo verzekert hij mits dezen brief, dat indien hij kwam te verongelukken, zijn wedue of erfgenamen dit zullen betalen, stellende tot onderpand zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in sHeer Arentslop, zuytwaert van Dierick Gillis z. schipper huijsinge, daar hij jegenwoordig in woont, daarop hij verklaart niet meer ten achteren te zijn dan de somme van £50 :|: op paijementen van £5 sjaars, en daarenboven zijn schuyte, daarop hij verklaart niet meer ten achteren te zijn dan 200 gld. <fiche C6-020>

RAZE 3851c, f283/1, 9 apr 1602, Jan Pieterssen vischer voor hemzelf en zich sterkmakende voor Job485, Pieter, Corn., Catherine ende Daniel Pieter Janssen heerdes kinderen, zijn broeders en zuster respective, transporteert aan Adriane Pieter, zijn schoonmoeder, een gerecht derde part in de gehele huijsinge, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Corte Groendal aan de westzijde, tussen de huijsinge van Ma Nye van noorden, en Ma Nuijte(?486) van zuiden in, met 11 g. erfpacht in t geheel daaruit gaande, huerlieden bij overlijden van haeren vader voorn. aanbestorven. <fiche C6-020>

RAZE 3851c, f283/2, 10 apr 1602, Adriane Pieter Janssen heerdens wedue verlijdt Jan Pieterssen voor hemzelf en uit naam van Pieter, Corn., Catherine en Daniel Pieter Janssen heerdens kinderen, zijn broeders en zuster respective, bij equale portie, de somme van £29.19.0 over de koop van de vijf zesde delen van een derde part van een huis, erve en gevolge [zie vorige acte] [marge: 14 april 1602 zijn hiervan gemaakt vijf brieven, voor ieder van deze vijf personen één] <fiche C6-020>

RAZE 3851c, f283/3, [10 apr 1602], Ferdinando Willems z. cleermaecker verkoopt aan Pieter Telle cleermaecker een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de hoek van St Lievinsstraete, met alsulken commer van erfpacht enz., ... <fiche C6-020>

RAZE 3851c, f283/4, [10 apr 1602], Cornelis Jaspersse en Cornelis Hopman, zijn schoonvader, beide schippers, met gezamenderhand, verlijden Reyer Aertsse de somme van 272 car.gld. over de koop van een “caegeschuyte”, te betalen daarvan tot [doorgehaald: vastenavonde; marge: opden 6 martii naerden ouden styl] eerstcomende 1603 de somme van 100 car.gld. enz.; Cornelis Jasperssen belooft zijn borg te vrijwaren. <fiche C6-020>

RAZE 3851c, f283v/1, 11 apr 1602, Pieter Telle cleermaecker verlijdt Ferdinando Willems z. cleermaecker de somme van £77 over de koop van een huis [zie f283/3] .. <fiche C6-021>

RAZE 3851c, f283v/2, [11 apr 1602], Reyer Aerts z. en Willem Aerts z. schippers, gebroeders, beide, met gezamenderhand, vrijwaren Cornelis Jaspersse schipper van eventuele lasten op een “caegeschuyte”, groot ontrent 3 lasten, als Reyer aan Cornelis verkocht en geleverd heeft [zie f283/4] ... <fiche C6-021>

RAZE 3851c, f283v/3, 12 apr 1602, Hieronimis van Zandyck verlijdt Anthonis van Cappelle de somme van £16.13.4 van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de hoek van de Boogertstraete ontrent den kerckhove, ... <fiche C6-021>

RAZE 3851c, f283v/4, [12 apr 1602], David Corn. Dach, geassisteerd met Corn. Lenertsen Harinckman als zijn toeziende voogd, voor de 19 / 24ste delen, Adriaen Janssen Dach als actie en transport hebbende van Pieter Corn. den Dach, Anthonis Corn. Dycke en Corn. Michielssen cleermaker, alle drie voor henzelven, elcx voor een 24ste deel, en in dezen vervangende Janneken Reyns Corn. den Dachs dr., en de kinderen van Soetken Corn. den Dachs dr., mede elk voor een 24ste deel, verkopen aan Marten Jacobssen :|: sheeren dienaer, een huis en zijn gevolge, genaamd “de cleene Roybaersse”, vrij van erfpacht, staande [in Zierikzee] in St Thomasstraete ontrent de vischmerct, binnen deze landgemerken, oost af de “pat” [marge: “duer welck pat de cooper van desen huyse sal hebben eenen waterloop zuytwaert uutstreckende”] van “de groote Roybaersse”, zuid de straete, west zij comparanten [marge: met deze voorwaarde, dat noch zij noch latere eigenaars487 van denselven westwaertsse huijse op enige manier mogen betimmeren noch beschaden, tzij met “schutsers vooren te setten oft anders” de “luycken ofte lochten”, die jegenwoordig staan in de westmuur van dit verkochte huis, responderende op den “haert”488 ...] en noord d erve van “de groote Roybaersse”, met deze conditie dat de koper zal moeten onderhouden de achtergote geheel, liggende tussen dit verkochte huis en dat van de comparanten, en daarvan ook genieten de gehele waterloop, gelijk zij comparanten gehouden zijn de voorgote, liggende tussen dezelve huizen, geheel te onderhouden en genieten de waterloop. <fiche C6-021>

RAZE 3851c, f284/1, 13 apr 1602, Marten Jacobssen sheeren dienaer verlijdt David Corn. Dach de somme van £144.17.6 over de koop van 19 / 24ste delen van een huis [zie vorige acte], genaamd “de cleyn Roybaersse”, ... <fiche C6-021>

RAZE 3851c, f284/2, [13 apr 1602], idem [= Marten Jacobssen sheeren dienaer] verlijdt de kinderen van Soetken Corn. den Dach dr. de somme van £7.12.6 over de koop van 1 / 24ste deel van een huis [zie f283v/4] ... <fiche C6-021>

RAZE 3851c, f284/3, [13 apr 1602], idem [= Marten Jacobssen sheeren dienaer] verlijdt Corn. Michielssen cleermaecker, eertijds getrout hebbende Jacomynken Corn. den Dachs dr. de somme van £7.12.6 over de koop van 1 / 24ste deel van een huis [zie f283v/4] ... <fiche C6-021>

RAZE 3851c, f284/4, [13 apr 1602], idem [= Marten Jacobssen sheeren dienaer] verlijdt Adriaen Janssen Dach als actie en transport hebbende van Pieter Corn. Dach gelijke £7.12.6 over de koop van 1 / 24ste deel van een huis [zie f283v/4] ... <fiche C6-021>

RAZE 3851c, f284/5, [13 apr 1602], idem [= Marten Jacobssen sheeren dienaer] verlijdt Antonis Corn. Dycke gelijke £7.12.6 over de koop van 1 / 24ste deel van een huis [zie f283v/4] ... <fiche C6-021>

RAZE 3851c, f284/6, [13 apr 1602], idem [= Marten Jacobssen sheeren dienaer] verlijdt Janneken Reyns Corn. den Dach dr. gelijke £7.12.6 over de koop van 1 / 24ste deel van een huis [zie f283v/4] ... <fiche C6-021>

RAZE 3851c, f284/7, [13 apr 1602], jonge Lenert Stoel smit verlijdt Lievin Franssen als gemachtigd van Jan Jacobssen tot Middelburg de somme van £56 over de koop van een huis en gevolge, gestaan [in Zierikzee] tuschen Beddeweech, ... <fiche C6-021>

RAZE 3851c, f284/8, 14 apr 1602, Corn. Janssen Roon verlijdt Syme Jan Lenertsen de somme van £166.13.4 :|: over de koop van een vierde part in een “meestove, stamphuys, arve ende weye”, liggende en staande [bij Zierikzee] buyten de Weverswelle poorte, ... <fiche C6-021, C6-022>

RAZE 3851c, f284v/1, 17 apr 1602, Cornelis Jobsse schuytenaer, wonende tot Viane [= Vianen] in Duvelant, en Raese Jobsse schuytenaer, wonende op t Gouwe veer, beide, met gezamenderhand, verlijden de wedue en erfgenamen van Corn. Hubrechtsse de somme van £12.15.0 over de koop van een “cromstevenschuyte” ... <fiche C6-022>

RAZE 3851c, f284v/2, 22 apr 1602, Pieter Crynsse stellenaer, Cryn Pietersse stellenaer, en Andries Jansse houckmaecker, alle drie, met gezamenderhand, verlijden Jan Janssen Ouweleck schipper de somme van £47.6.8 over de koop van “een schuyte met een denne”489, ... <fiche C6-022>

RAZE 3851c, f284v/3, 16 apr 1602, Cryn Lenerts z. dycker verkoopt Adriaen van Cappelle een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] voor de Nieubrugge490 op t Lange Groendal, met sulken commer van erfpacht, ... <fiche C6-022>

RAZE 3851c, f284v/4, 17 [apr 1602], [doorgehaald; marge: geroyeert], Adriaen van Cappelle verlijdt Cryn Lenaerts z. dycker de somme van £176.6.8 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] voor de Nieuwbrugge op t Lange Groendal, ... [marge: “geroyeert ende den brieff gecasseert, mij verthoont by Adriaen van Cappelle in presentie van Henrick de Hont den 22 meye 1607”, (wg) A. van Cappelle] <fiche C6-022>

RAZE 3851c, f285/1, 1 mei 1602, Jacques de Vos velleblooter verlijdt Joos van Essenbos tot Middelburg de somme van £10 van geleverde waren; assignerende hij comparant den voors. Joos Essenbos de selve penningen te ontvangen uit de paije van een schepenen schuldbrief [zie f148/3], hem toekomende, berustende in bewaring van Pieter Suys, sprekende tot laste van Jacob [lees: Joos] Symonssen, ... <fiche C6-022>

RAZE 3851c, f285/2, [1 mei 1602], Jan Davidtssen molenaer transporteert aan Corn. Corn. jonge Vanne de vier schepenen waarschipbrieven met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op St Domisdam, met sulken commer van erfpacht ... <fiche C6-022>

RAZE 3851c, f285/3, 2 mei 1602, Corn. Corn. jonge Vanne metser verlijdt Jan Davidtssen molenaer de somme van £71 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C6-022>

RAZE 3851c, f285/4, [2 mei 1602], Jacob de Vos velleblooter verlijdt mr Quintyn491 de Witte de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op den “innecomen” van zekere paijmentbrief sprekende tot laste van Joos Symonssen over de koop van zijn huis, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde [van de haven], in bewaring berustende onder Pieter Suys, te betalen telken Bavemisse, 1602 t eerste jaar, en dat voor de somme van £14 die hij bekende daarvoor ontvangen te hebben, ... <fiche C6-022>

RAZE 3851c, f285/5, 4 mei 1602, Wouter van Heyst maillerieman verlijdt Mayken Thys wedue, wonende tot Dordrecht, de somme van £17 ter cause van geleverde “creemerie van witten twyn”, ... <fiche C6-022>

RAZE 3851c, f285v/1, 3 mei 1602, Henrick Lievinssen Suyr scipper en Corn. Thonissen scipper, gezamenderhand, vrijwaren Hans Waerseggers uit naam van Corn. den Boer coopman van Mechelen van eventuele lasten “op alsulken 492 met zyn gevolge”, gekomen van Lievin Thonissen Suyr, des vers. Hendricks comparants vader saliger, als hij Henrick uit naam van zijn moeder aan de vers. Corn. den Boer verkocht en geleverd heeft, ... <fiche C6-023>

RAZE 3851c, f285v/2, 2 mei 1602, Jacques de Vos velleblooter verkoopt Antonie Adriaen Rengers wedue de somme van £2 erfelijke losrente sjaars, dezelve verzekerende op den “innecomen” van zeker schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Joos Symonssen over de koop van zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, hem aankomend en in bewaring berustend onder Pieter Suys, ..., en dat omme de somme van £28, die hij daarvoor bekende genoten gehad te hebben, ... <fiche C6-023>

RAZE 3851c, f285v/3, 4 mei 1602, Pieter Joris overman verkoopt [openbaar] op verzoek van Corn. Oortssen en Cryn Weuyte, heylich geestmeesters deser stede, aan Corn. Augustynssen twynmaecker een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in St Jansstrate, binnen deze landgemerken, oost en noord af Wouter Verheyschst [lees: van Heijst], zuid Grietken Quiste cole493, en west de strate, met 4 s. erfpacht jaarlijks, zoals Hans van Utrecht in t leste van zijn leven [bezeten en gebruikt heeft], ... <fiche C6-023>

RAZE 3851c, f285v/4, 5 mei 1602, Corn. Augustynssen twynmaecker verlijdt Corn. Oortssen en Queryn Weuyte, heylich geestmeesters de somme van £46 over de koop van een huis, erve en gevolge, [zie vorige acte] ... <fiche C6-023>

RAZE 3851c, f286/1, [5 mei 1602], Pieter Joris z. overman op verzoek van Corn. Corn. Avontuere, uit krachte van schepenen vonnis van 23 aug. 1601, ondertekend W.J. van Dyck, verkoopt openbaar aan de vers. Corn. Corn. Avontuere een vischbootken ..., “gelyck tzelve uutter zee gecomen was vande joncxte ofte zelve reysse, dattot tzelve bootken verkocht was”494 bij denzelven Corn. Corn. Avontuere aan Jan Corn. Cauwe en Michiel t­Hol, beijde schippers, woonende te Camphere [= Vere], met deze conditie dat schade aan kabels, ankers, masten of enige ander “geeden” door de “gemeente” [= gemeenschappelijke eigenaars] betaald moet worden, en dat voor de somme van £99, waarvan £50 gereed, en de rest een jaar na date van de verkoping, die was 11 sep. 1601, die in mindering komen op de 875 car.gld. die zij hem over de koop van de boot, geschied op 20 juli 1601, schuldig zijn, ... <fiche C6-023>

RAZE 3851c, f286/2, 9 mei 1602, Rochuswyff Lievins dr. wedue wijlen Lauris Laurissen hantscoemaecker, geassisteerd met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], voor haarzelf en uit naam van haar kinderen, geprocreëerd bij denselven Lauris Laurissen, renuncieert de boedel, bij haar man bij diens overlijden den lesten martii lestleden achtergelaten, ten behoeve van de crediteuren ... <fiche C6-023>

RAZE 3851c, f286/3, [9 mei 1602], Adriaen Janssen Camerlinck en Willem Janssen495 van Donge, beide molenaers, verkopen aan burchmeester Rochus Hoffer een “lapken lants”, liggende [bij Zierikzee] buiten de Nobelpoorte, groot ontrent 55 r., bij de hoope, “daer laestmael hun comparanten corenmole (onlancx verset) opgestaen heeft”, binnen deze landgemerken, oost Bartelmees Cauwe, west de weg, en noord Rochus Hoffer voors. ... <fiche C6-023>

RAZE 3851c, f286/4, [9 mei 1602], Salomon Roelantssen tinnegieter verkoopt Marinis Jacobssen van Kerkwerve de nombre van 4½ gem. of daarontrent korenland, liggende in Kerkwerve, aan des voors. Marinis Jacobs hof, binnen deze landgemerken, oost, zuid en west af Marinis Jacobssen vers., en noord de weg, met nog ontrent een half gemet moerweye, gelegen in t Moerbevanck van Duvendycke, (al tsamen metten vers. Marinis Jacobssen voet en duyme gemeen), ... <fiche C6-023>

RAZE 3851c, f286v/1, 10 mei 1602, Marinis Jacobssen tot Kerkwerve verlijdt Salomon Roelantssen tinnegieter de somme van £72 over de koop van 4½ gem. korenland, liggende in Kerkwerve aan des vers. Marinis hof, mitsgaders een half gem. moerweye, liggende in Duvendycke [= Duivendijke], met hem voet en duyme gemeen, ..., te betalen d een helft kerssavonde 1605, en d ander helft tot kerssavonde 1606, met deze conditie, dat zover de vers. comparant ter voors. terminen niet en betaald, zo zal de vers. comparant de penningen vermogen onder hem te houden jegens den penninck 12, te weten op £6, met een vet lam jaarlijks daarenboven “telcken Ziericzeeschen ommegange”, totdat de ene helft is betaald, waarna hij verder mag volstaan met alleen de intrest ... <fiche C6-024>

RAZE 3851c, f286v/2, [10 mei 1602], Hans Zweerts sackdraeger verlijdt de deken vande soutdraegers gilde binnen deser stede de somme van 10 s. van “incompstegelt” ... volgende den “gildenbrieff” daarvan zijnde, ... <fiche C6-024>

RAZE 3851c, f286v/3, 10 mei 1602496, wij, Lieven Werckendet heerburchmeester, Cornelis Bartels ende Geerit Cornelis z. Nieupooter497 [lees: Nieupoorter], schepenen, oorconden en kennen dat Adriaen Daniels z. en Cornelis Adriaenssen Poelvoet, beide gasthuismeesters deser stede, voor ons belijden, met consent van burchmeesters Lieven Werckendet en Ocker Jobssen Boije als oppergasthuis [meesters], aangenomen hebben Catherine Joris [blank] alias Rute, om binnen den voorn. godthuijsse “haer leefdaege lanck onderhouden te worden”, ... en gestorven zijnde, eerlijk te begraven op t kerckhoff van Ste Lieven Monster, daarvoor t voors. godthuijs zal genieten, eerst een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Wisse Jacobs z. Peck van £60498, en voorts “allen anderen inschult, acten ende pretensien” die zij heeft, mitsgaders al haar huisraad en cleeren, als ook al tgeen zij erft, ...; zij moet zich gedragen “in alder stillicheijt, modestie ende vreetsaemheijt ende haer laten genuegen mette portie die Godt almachtich verleenen sal” ... <fiche C6-024>

RAZE 3851c, f287/1, [10 mei 1602], Catherine Joris dr. alias Rute, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt aan Adriaen Danielsen en Corn. Adriaenssen Poelvoet, gasthuismeesters, haarzelven [zie vorige acte] ... <fiche C6-024>

RAZE 3851c, f287/2, [10 mei 1602], Wisse Jacobs z. Peck visscher verlijdt Adriaen Daniels z. en Corn. Adriaens Poelvoet, gasthuismeesters, de somme van £60 eens in vernietinge van voorgaande schepenen schuldbrief en “besegelt” contract van onderhoudenisse van Catherine Rute, ..., en in voldoeninge van penningen, die hij comparant eerst gehouden was uit te keren na Catherines dood; onderpand: zijn twee huizen met gevolge, staande [in Zierikzee] “neffens elckanderen” in de Middelstrate, ... <fiche C6-024>

RAZE 3851c, f287/3, 13 mei 1602, Jan Roelantssen molenaer verlijdt Corn. Corn. Vanne metser de somme van £15 ter cause van arbeidsloon en geleverde materialen aan zijn “nieu huys”, staande [bij Zierikzee] op de Visschersdyck, ... <fiche C6-024>

RAZE 3851c, f287v/1, 18 mei 1602, Herick [lees: Henrick] Janssen, wonende t Elkerzee, belijde verkocht te hebben aan Sime Gerits z., wonende onder Duvendicke [= Duivendijke], vier “roode gelde veersen”, waaronder een met een wit hoofd en twee met witte “steerten”, en dat voor 90 car.gld. die hij bekende van denselven Symen Geerits z. genoten te hebben, met conditie dat hij ze nog mag gebruiken en lossen tot kersavonde eerstkomend, ... <fiche C6-025>

RAZE 3851c, f287v/2, 20 mei 1602, 499 Pieter Joris z. overman belijde op verzoek van Cornelis Corn. Avontuere uit kracht van schepenen vonnis, openbaar heeft verkocht aan denselven Cornelis Avontuere een visbootken, groot 7 lasten, t welk Jan Cornelis z. Cauwe onlangs te voren van de voors. Cornelis Avontuere gekocht had, gelijk tzelve uit de zee gekomen was; dat tselve bootken verkocht was :|: met conditie dat enige schade aan kabels, ankers, masten e.d. betaald zou moeten worden door de gemeene eigenaars, en dat voor £99, die de zelve [aan] Corn. Corn. Avontuere daarvoor “geloefft” heeft, te weten £50 gereed, en de resterende £49 op 20 juli 1602, wesende [een jaar na] den precisen dach als wanneer de voors. Jan Corn. Cauwe den vers. koop van t bootken metten selven Corn. Avontuere gedaan heeft, ende want den voorn. £49 denzelven Jan Corn. Cauwe defalceren500 en verstrecken zullen aan 875 car.gld., bij de vers. Jan Corn. Cauwe eerstmaal voor denselven boot voor belooft, zo behoudt Cornelis zijn recht van tgeen hij in de herverkoping van de zelve boot te kort komt, ...; de openbare verkoop is geschied 11 sept. 1601. <fiche C6-025>

RAZE 3851c, f288/1, [20 mei 1602], Pauwels Corn. z. Hubert out burchmeester transporteert aan Corn. Jacobs z. Fleuweele ooge [lees: Fluweelenooge] een “stucken” korenland, liggende ontrent Borrendamme, groot 2 gem. 10 r., in t Barnarditen bevanck, binnen deze landgemerken, oost af Anthonis Franssen met een weije, zuid Ste Barbaren gilde, west de weg, en noord Corn. Jacobssen vers., ... <fiche C6-025>

RAZE 3851c, f288/2, 20 mei 1602, Corn. Jacobssen Fluweelenooge verlijdt Pauwels Corn. Hubert de somme van £23.7.6 over de koop van een stuk korenland [zie vorige acte] ... <fiche C6-025>

RAZE 3851c, f288/3, 28 mei 1602, Corn. Lievinssen houtcooper verkoopt aan Lenert Janssen Byl een huis, erve en gevolge, staande en liggende [in Zierikzee] in de Venckelstrate, met 20 s. erfelijke losrente sjaars, te lossen den penninck 14, aankomende Pieter Wouterssen craemer, verschijnende telken Bavemisse, binnen deze landgemerken, oost af de vroone, zuid Jacob Corn. Hase, west de strate, en noord Mate coome Engels, met de last van onderhoud van de gehele goot aan de noordzijde, en d een helft van de goot aan de zuidzijde, ... <fiche C6-025>

RAZE 3851c, f288/4, 29 mei 1602, Lenert Janssen Byl verlijdt Corn. Lievinssen houtcooper de somme van £119.3.4 over de koop van een huis, erve en gevolge, [zie vorige acte] ... <fiche C6-025>

RAZE 3851c, f288v/1, 5 juni 1602, Hieronimus van Sandyck verlijdt Anthonis van Cappelle de somme van £25 van geleend geld; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Middelstrate over het kerkhof, op de hoek van de Boogaertstraete, ... <fiche C6-026>

RAZE 3851c, f288v/2, 15 juni 1602, Abraham Janssen Troost timmerman verkoopt aan Corn. Pieterssen Nayer vischer een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstrate, “by hem vanden nieuwen opgetimmert”, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid Jan Janssen Oudeleck501, met de eigendom van d een helft van de muur, staande tussen beiden, d een helft van de gote en van de waterloop aan dezelve zijde, west de vroone, en noord Adriane van Rammerswale, ... <fiche C6-026>

RAZE 3851c, f288v/3, 16 juni 1602, Corn. Pieterssen Nayer vischer verlijdt Abraham Janssen Troost de somme van £113.6.8 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C6-026>

RAZE 3851c, f288v/4, [16 juni 1602], Cornelie Jan Boumans dr. leste(?502) wedue van Jan Yeman Lawe(?), geassisteerd met Hans Andries vanden Driesse503 stadtbode als in [dezen haar gekoren voogd], stelt zich t.b.v. Jacques Manteau, secretaris van Poortvliet, garant voor de schuldbrief, tot laste van Aelbrecht Henricxen en tot profijt van Rochus Adriaen Pieterssen de Hont, spruitende over de koop van een huis, erve, twee schuren en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstraete, inhoudende £282 op termijnen van £18 sjaars, die Rochus, haar zwager, aan Manteau overgeleverd heeft in betalinge van zeker penningen, die hij hem schuldig en ten achteren was, ... <fiche C6-026>

RAZE 3851c, f289/1, [16 juni 1602], Geerit Pieterssen lynewever als testamentaire voogd in t sterfhuis van Lysbeth Jans lyneweeffster transporteert aan Jan Janssen olyslaeger twee schepenen waarschipbrieven met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate, vrij van erfpacht, ... <fiche C6-026>

RAZE 3851c, f289/2, 18 juni 1602, Jan Janssen olyslaeger belooft Geerit Pieterssen lynewever als testamentale voogd bij Lysbeth Jans lyneweeffster gesteld over de goeden, bij haar toegemaakt aan Adriaen Wittevoet, stomme, en de kinderen van hem comparant, te vrijwaren van alsulken schepenen brief, als de gasthuismeesters deser stede hebben sprekende tot laste van Lysbeth Jans voorn. over de koop van een huis, erve en gevolge, staande in de Lange Nobelstrate, inhoudende nog over reste de somme van £40; onderpand: t vers. huis. <fiche C6-026>

RAZE 3851c, f289/3, 18 juni 1602, idem [= Jan Janssen olyslaeger] verlijdt eidem [= Geerit Pieterssen lynewever] tot behoeve van Adriaen Wittevoet voor d een helft en zijn comparants kinderen, daar moeder af is Mayken Lenerts dr., de somme van £46.13.4 over de verover penningen van de koop van een huis, [zie vorige acten] ... <fiche C6-026>

RAZE 3851c, f289/4, 19 juni 1602, Magriete Corn. Bartelmeeus dr. wedue wijlen Jan Anthonis Thonissen, voor haarzelf, en als moeder en voogdesse van haar soonken Thonis Janssen, geassisteerd met Anthonis van Cappelle, clerck deser stede, als in dezen haar [gekoren voogd], renuncieert de boedel, bij haar man bij zijn overlijden op 17 mei l.l. achtergelaten, t.b.v. de crediteuren, ... <fiche C6-026>

RAZE 3851c, f289v/1, 25 juni 1602, Anthonis van Cappelle als vader en voogd van Thomas van Cappelle, erfgenaam bij testamente van Gillis504 Maerts, transporteert aan Adriaen Betsmanssen carreman de twee waarschipbrieven met de koop van een meetken korenland, liggende in Cattemeet bevanck, groot 250 r., bij de hoop, ... <fiche C6-027>

RAZE 3851c, f289v/2, 28 juni 1602, Jan Roelantssen molenaer verlijdt Lievin Lauwris z. timmerman de somme van £20 ter cause van arbeidsloon en geleverde materialen aan zijn comparants huis, gestaan [bij Zierikzee] op de Vischersdyck, bij de voors. timmerman “vanden nieuwen opgemaect”, ... <fiche C6-027>

RAZE 3851c, f289v/3, 28 juni 1602, Cornelis [Henricx(?505)] stierman, Belie Jan Everts weduwe, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, en Corstiaen Janssen schiptimmerman, alle drie, met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan Lieven Yemanssen seijlmaker de somme van £43.10.0 ter cause van verschoten penningen aan zijn comparants vischboot, ..., stellende de voors. Belie Jans tot :|: onderpand haar huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vrije, ... <fiche C6-027>

RAZE 3851c, f290/1, 3 juli 1602, Ool Jacobssen scipper als oom van de kinderen van Rochuswyff Corn. dr., eertijds getrout hebbende Jacob Janssen Dolmaecker506 en gebleven boelhouster van desselfs Dolmaeckers sterfhuis, en daarna getrout hebbende Adriaen Roelantssen weerdeken, bij laste van weesmeesters deser stede, renuncieert de successie en besterfenisse, de voors. kinderen aanbestorven bij overlijden van Jacob Janssen Dolmaecker, hun vader, als bij de dood van de voors. Rochuswyff Corn. dr., haar moeder, overleden den 27 mei lestleden, ... <fiche C6-027>

RAZE 3851c, f290/2, [3 juli 1602], Aelliaen Philipssen heerde verkoopt aan Pieter Jacobssen mandemaecker een “buyr”, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in St Annestrate achter de schuur van de comparant, binnen deze landgemerken, “den ousendrop van des comparants schuyre” oost af, zuid af de voors. Pieter Jacobssen, west af de vroone, en noord af “den waterloop van zyn comparants ousendrop ende misput”, “dies es hy comparant gehouden d erve van zynen misput, coemende aende straete, behoorlyck te beheynen tot versekertheyt vande zelve buyre”, ... <fiche C6-027>

RAZE 3851c, f290/3, [3 juli 1602], Lievin Janssen Boom stierman verlijdt Anthonis Hollooge, zijn schoonvader, de somme van £150 over de koop van een huis, erve en gevolge, gestaan [in Zierikzee] in St Thomasstraete, tuschen de Molestrate en t Corte Groendal; mits ook, dat de vers. Anthonis Hollooge en zijn huisvr., gezamenlijk en elk in t bijzonder, in t achterhuis van tselve huis zullen mogen wonen, “hun leeffdaege lanck geduyrende”, ... <fiche C6-027>

RAZE 3851c, f290/4, 2 juli 1602, Anthonis Pieterssen Holooge verkoopt Lievin Janssen Boom stierman, zijn zwager, een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in St Domusstraete, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de vroone, zuid Lysbeth Vincx erfgenamen, west Jan Rochus stierman, en noord de strate; deze koop geschied tot kersmisse 1597, [zie vorige acte] ... <fiche C6-027>

RAZE 3851c, f290v/1, 6 juli 1602, Huge Willems z. Keysser verkoopt aan Adriaen Segers timmerman een gerecht achtste part in een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven op de hoek van t Lange Groendal, binnen deze landgemerken, oost en zuid af Adriaen Maerts z., west en noord sheeren straete, met de commer van 20 s. jaarlijks uit den voors. geheelen huyse gaande, en voorts gelijk Pieter Lodowycx cuper in t leste van zijn leven bezeten heeft, ... <fiche C6-028>

RAZE 3851c, f290v/2, [6 juli 1602], Corn. Willems Vlaem verkoopt eidem [= Adriaen Segers timmerman] een gelijk achtste part van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C6-028>

RAZE 3851c, f290v/3, [6 juli 1602], Cryn Lenertssen dycker verkoopt eidem [= Adriaen Segers timmerman] een gelijk achtste part van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C6-028>

RAZE 3851c, f290v/4, 7 juli 1602, Adriaen Segerssen timmerman verlijdt Huge Willemssen Keyser de somme van £36 over de koop van een achtste part in een huis [zie f290v/1] ... <fiche C6-028>

RAZE 3851c, f290v/5, [7 juli 1602], idem [= Adriaen Segers timmerman] verlijdt Corn. Willems z. Vlaem gelijke somme [zie vorige acte] ... <fiche C6-028>

RAZE 3851c, f290v/6, [7 juli 1602], idem [= Adriaen Segers timmerman] verlijdt Cryn Lenertssen dycker gelijke somme [zie vorige acte] ... <fiche C6-028>

RAZE 3851c, f290v/7, [7 juli 1602], Marinis Corn. z. scipper en Jan Janssen scipper, elcx een voor al, voor d een helft, dezelve Marinis Corn. z. scipper en Job Corn. scipper, mede elcx een voor al, voor d ander helft, verlijden Claes Pieterssen scipper van Hoorne [= Hoorn] de somme van 1161 car.gld. over de koop van een “creveelscip”, genaamd “t Vliegende Hert”, groot ontrent 30 lasten, den vers. Marinis Corn. verkocht en geleverd; <fiche C6-028>

RAZE 3851c, f291/1, 16 juli 1602, Abraham Claes Hieronimus z. als erfgenaam van Catherine Claes Hieronimus dr., zijn zuster, huisvrouwe was van Corn. Augustynssen twynmaecker, verlijdt “volnuecht” te zijn van Corn. Augustynssen van zijn portie en aandeel (een vierde deel) van de goederen bij de vers. Catherine achtergelaten, met zekere schepenen schuldbrief, bij Cornelis verleden en aan hem overgeleverd, volgende de uitspraak van goede mannen, namenlijk mr Henricus Brant, Geerit Nieupoorter, Jason Janssen, en Corn. Lenertssen Harinckman, transporterende oversulcx aan Corn. Augustynssen zijn portie in die goederen, uitgezonderd alleen t huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstrate, t welk Catherine ten huwelijk ingebracht heeft, en nu geheel haar erfgenamen volgen zal, ... <fiche C6-028>

RAZE 3851c, f291/2, 17 juli 1602, Corn. Augustynssen twynmaecker verlijdt Abraham Claes Hieronimus als erfgenaam van Catherine Claes Hieronimus dr., zijn zuster en des comparants huisvr. was sal. gedachte, de somme van £100 over de gehele uitkoop van desselfs Abrahams portie en aandeel, wezende een gerecht vierde part, in de boedel, die hij met haar in t leste van haar leven bezeten heeft, uitgezonderd zeker huis en gevolge, staande in de Potstrate, eertijds bij Catharine ten huwelijk ingebracht, dat geheel zal blijven aan de erfgenamen van de vers. Catherine, volgens de uitspraak van goede mannen [zie vorige acte]; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Appelmerct, daar de overledene in gestorven is. <fiche C6-028>

RAZE 3851c, f291/3, 18 juli 1602, Jan Claes Brants z. verlijdt Corn. Corn. Cooper de somme van £78 ter cause van afgerekende schuld, ... <fiche C6-028>

RAZE 3851c, f291v/1, 20 juli 1602, Aelliaen Meeussen Hoosaert, wonende tot Elkerzee, verlijdt Jan de Jonge tot Zierikzee de somme van £44 ter cause van geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande tot Elkerzee voors., mitsgaders een meet korenland, groot ontrent 3 gem., liggende noortwaert van t voors. huis, ... <fiche C6-029>

RAZE 3851c, f291v/2, 27 juli 1602, David Adriaenssen timmerman en Rochuswyff Oole dr., zijn huisvr., geassisteerd met haar man als in dezen haar gekoren voogd, verlijden Rochus Hoffer out burchmeester deser stede de somme van £60.2.4 ter cause van geleend geld; onderpand: zekere 2 gem. korenland, liggende Goykenslant, mitsgaders nog 12½ gem. weije, liggende in Kerkwerve in den Brasweel bevanck, ... <fiche C6-029>

RAZE 3851c, f291v/3, 30 juli 1602, Lievin Werckendeth heerburchmeester, gesubstitueerde van jouffr. Maria Spierincx, huisvr. van jonckheer Robrecht van Malsen, wonende tot Wel onder Amerzoden in [de] Bommelerweert, als procuratie hebbende van haar man, gepasseerd voor schepenen van Amerzoden, belijde getransporteerd te hebben aan jonckheer Jacob van Renisse van Baer(?507) alsulken gerechtigheid enz. in zeker gorssinge genaamd Orisande, gelegen onder Beoosterschelt, gemeen metten voorn. van Renisse en meer andere, als de voors. jonckheer Robrecht van Malssen en de voors. Maria Spierincx zijn toekomende, ... <fiche C6-029>

RAZE 3851c, f292/1, 30 juli 1602, Corn. Cornelis Willems en Pieter Pous, poorters deser stede, verbinden zich aan “myn E. heeren die Gecommitteerde Raeden van de Staten Slans ende Graeffelyckheyts van Zeelant” of haar tresoirieren ter somme van £200, die Adriaen Pieters, bij de voorn. heeren Raden gecommitteerd ter collecte van de impost van 14 gld. op elk hondert wit souts, aan t land schuldig zal zijn, ... <fiche C6-029>

RAZE 3851c, f292v/1, 3 aug 1602508, Pauwels de Vriese vrijwaart t gemeene sterfhuis van wijlen Jacques de Vriese, zijn vader, van alsulken borgtocht als Jacques, zijn vader, voor hem gedaan heeft tot behoeve van de naargeschreven personen, te weten de wedue en erfgenamen van Mathees Jacobssen Cock ter somme van £56, Ieman Janssen in St Annelant als voogd van de weeskinderen van Hubrecht Corn. voorden Dam, eertijds woonachtig in St Annelant, voor de somme van £44, en aan Laurens Bertrams, wonende tot Bergen op den Zoom ter somme van £33.6.8 vls.; voorts belijdt hij schuldig te zijn aan Neelken Jacques de Vriese wedue, zijn moeder, de somme van 485 car.gld. 13 st., en aan Geerit Mole...(?509), burchmeester tot Bergen vers. [= Bergen op Zoom], zijn zwager, de somme van 420 gld., beide ter cause van geleend geld; ... <fiche C6-030>

RAZE 3851c, f292v/2, 4 aug 1602, Mayken Jan Jacobs Achternoenens weduwe, won. tot Borrendamme, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde schuldig te zijn aan Adriaen Segers timmerman de somme van £18.13.4 ter cause van arbeidsloon en materialen, gedaan en geleverd aan haar huijsinge, gestaan tot Borrendamme; onderpand: t voors. huis. <fiche C6-030>

RAZE 3851c, f293/1, [4 aug 1602], Hieronimus van Sandyck verlijdt Jan Anthonis de Jonge de somme van £20 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de “kerckhove”, op de hoek van de Boogaertstraete, ... <fiche C6-030>

RAZE 3851c, f293/2, 7 aug 1602, Jan Jan Domisse drochscherjaer [= droogscheerder] belijde verkocht te hebben aan Corn. Augustynsse twynder een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Appelmerckt, “met eenen pade ende duere vuytcomende in Sint Jans strate”, met 7 s. 6 g. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, binnen deze landgemerken, oost af Anthonis Henricx, zuid Grietken Quistecole510, west Wouter van Heyst, en noord de strate, “met eenen pat uutcomende in St Janstrate”, liggende tussen de huijsinge van Grietken Quistecole van zuiden, en Hans van Utrecht511, nu deselve Corn. Augustynsen van noorden in; is betaald; ... [zie ook f295/1] <fiche C6-030>

RAZE 3851c, f293v/1, 9 aug 1602, Corn. Augustynsse twynmaecker belijde in de koop [zie vorige acte] van zeker huijsinge met gevolge, staande op de Appelmert, uutcomende in St Janstrate, die hij gedaan heeft met Jan Jan Domisse, tot zijn last genomen heeft te betalen aan Jan Jansse Cock alsulken £32 als deselve Jan Domisse over de koop van dit huis nog schuldig en ten achteren is, op termijnen van £8 sjaars, en vrijwaart Jan Domisse hiervan. <fiche C6-031>

RAZE 3851c, f293v/2, [9 aug 1602], Pieter Jorisse overman belijde op verzoek van Jan Rochus t greel uit krachte van schepenen vonnis en ordonnantie van verkopinge, daarop gevolgd, openbaar verkocht te hebben aan Lieven Jacobs van Boshuysse zeker huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] bij Poppens cappelle, t welk toekwam de weduwe en erfgenamen van Digman Tonisse More, die tselve gekocht had van Lenert Pier Jacobs visser, van welke Rochus Witte greelmaker, desselfs Jan Rochus vader, actie en transport had van de paijmentbrief, over de koop van denselven huijse verleden, te besitten en gebruiken, met sulken commer van erfpacht ..., en dat om de somme van £10.10.0 gereed, die Jan Rochus bekende van Lievin Jacobs van Boshuysse ontvangen te hebben over gerechtskosten en in mindering op de inhoud van de voors. schuldbrief ... <fiche C6-031>

RAZE 3851c, f294/1512, 19 aug 1602, jonckheer Jacob van Borssele belijde verkocht te hebben aan Corn. Corn. Willems een huis, erve en “boomgaerde”, met de gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van den “kerckhove”, uutcomende in St Anthonis strate, binnen deze landgemerken, oost af “des stadts schole” en St Anthonis strate, west af het “heylich geesthuys”, en noord af de strate, vrij van alle commer van renten en erfpacht, welverstaande dat indien in tijd en wijle enige commeren kwamen “optebersten” tot laste van de voors. huijsinge, dan zal Corn. Corn. Willemsen deze lossen op kosten van hem comparant jegens den penninck 16; verder gelijk “syn jouffrou moedere” Livina van Serooskercke int leste van haar leven tselve bezeten en gebruikt heeft; is voldaan; ... <fiche C6-031>

RAZE 3851c, f294/2, [19 aug 1602], Corn. Oorts en Queryn Rochus Weuyte, heylich geestmeesters, belijden verkocht te hebben aan Lenert Crysse [lees: Crynsse] heerde een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in sHeer Arentslop, twelk Jacob Symonsse karreman lest onderwonnen heeft, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid d erfgenamen van Corn. den heunaer, west de vroone, en noord d erfgenamen van Mart Claes, ... <fiche C6-031>

RAZE 3851c, f294/3, [19 aug 1602], Lenert Crynsse heerde belijde schuldig te zijn aan Corn. Oorts en Querin Rochus Weuyte als heylich geestmeesters, tot desselfs godshuis behoeve, de somme van £74.6.8 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C6-031>

RAZE 3851c, f294v/1, 21 aug 1602, Queryn Rochus Weuyte en Corn. Janssen Boy, beide, met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan de weduwe en erfgenamen van Jacques van Borssele de somme van £101.3.4513 over de koop van een achtste part van twee schepen, hem, Querin Rochus, te danke geleverd, het een schip genaamd “den Adam”, daar schipper op is Jan By, en het ander genaamd “den Cabeliau”, daar schipper op is Lieven Byl, ... <fiche C6-032>

RAZE 3851c, f294v/2, [21 aug 1602], Adriaen Roelantsse weert belijde schuldig te zijn aan Jan Jobssen biersteker de somme van £34 over de koop van een “cromsteven schuyte”, ... <fiche C6-032>

RAZE 3851c, f294v/3, 23 aug 1602, Jan Bonifacuus Mussis belijde getransporteerd te hebben aan Jacob vande Velde, rentmeester, onse medebroeder in Wette, een schepenen waarschipbrief met de koop van een hof en zijn gevolge, gestaan en gelegen [in Zierikzee] t eynde St Anthonis strate, met sulken commer van erfpacht ..., :|: en dat voor de somme van alsulken 100 gld. als hij aan hem schuldig is; hij mag dit nog gedurende 4 jaar lossen, maar de pacht blijft tot profijte van de voors. rentmeester, met conditie dat indien deze binnen deze 4 jaar t hof kan verkopen voor £24 of meer gereed, dat hij dat dan mag doen, mits het surplus komende tot profijt van hem comparant of zijn nakomelingen; hij, comparant, mitsgaders Anthonis Pietersse weert in “de Gouwe Leeuwe”, stellen zich borg. <fiche C6-032>

RAZE 3851c, f295/1, [23 aug 1602], Jan Jan Domis droochscheriaer [= droogscheerder] belijde getransporteerd te hebben aan Corn. Augustynsse twynmaecker de vier schepenen waarschipbrieven met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Appelmert, met “eenen pade ende duere uutcomende in St Janstrate” met 17 s. 8 s.514 min een mite erfpacht jaarlijks, ... [zie ook f293/2] <fiche C6-032>

RAZE 3851c, f295v/1, 25 aug 1602, Jan Bonifacius Mussis verlijdt mijn heeren tresorieren der stad Zierikzee de somme van £125 ter cause van afgerekende en geliquideerde schuld, gesproten van “huyre vande wage” en de impost op turf en hout; onderpand: zijn huis [in Zierikzee] op den Dam. <fiche C6-033>

RAZE 3851c, f295v/2, 28 aug 1602, Henrick Jacobsse Puynooge belijde schuldig te zijn aan Lieven Pieters en Gillisken Pieters dr. als erfgenamen van Katrina Corn. dr., haere moeder, zijn comparants huisvrouwe was, els [lees: elcx] voor den helft, de somme van £33.6.8 over de geheele uitkoop van de voors. kinderen moederlijke successie, uitgezonderd zekere “camere” in t Vrije, die aan de voors. kinderen zijde blijven zal, met enige andere goeden, “haer alreede behandicht”; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] voor t Lange Groendal, ... <fiche C6-033>

RAZE 3851c, f295v/3, 29 aug 1602, Pieter Woutersse schipper belijde verhuurd te hebben aan Jan Janssen vischer zijn huijsinge met “sythuys” en erve, liggende westwaerts vanden selven huijse, en de boomgaard achter denselven huijse liggende, met alle gevolge van dien, staande en liggende ontrent het vervallen clooster vande Minnebroeders, den tijd van 5 achtereenvolgende jaren, ingaande bamisse eerstkomend, voor de somme van £15 :|: sjaars; condities: hij moet alles op zijn kosten onderhouden en na afloop weer in dezelfde staat overleveren, zoals hem thans vertoond is, te weten “solders, soo in t cleyn als groot huys, vallen, vensters, deuren, bancken, leuen(?515), stoupen, luyffen, hecken, tuynen, den asch roster, mette haren tinneboorden, spinneboorden, verkenkot, schietvloer, turffsolder, decksel vande back ende welle, koyestal, ladders ende trappen, goten ende de mange aen yserwerck van anckers, glaesroen, hangen, crammen, grindelen, sloten ende clincken, item alle de glaesen wesende gans ende gaeff, de boomen inde boomgaert gans ende gaeff, te weten vierentwintich jonge poten, thien peerbomen, nege keersboomen, vyff appelboomen, de selve te wachten voor schade vande koye, de vivre met de vis daerinne schoon te houden, die kaye geheel te houwen, het cruythoff, den boomgaertpat ende die steene plaetse schoon te houden, de welle ende back schoon te houden, aen steene werck van pannen op de huyssen, leyen in de voor ende achterkelder ende spinne, washuysken516, buyten ende binnen de dueren, steenen in de kelder, in t washuysken, muyren ende de plaetse van herde ende sachte steenen, backhoven, den asch rontsomme schoonsteenen ende mantels”, alles sonde[r] fraude, arch ofte list; onderpand: zijn huijsinge met gevolge, staande [in Zierikzee] tusschen Beddeweech, westwaert Rombout de cuypers. <fiche C6-033>

RAZE 3851c, f296v/1, 25 sep 1602, Adriaen Jansse Dach belooft Pieter Corn. Nonneman, als getrout hebbend jouffrou vande Dale weduwe wijlen Arent Verheye, te voldoen al tgene Nonneman zal te kort komen uit een obligatie van £94517, sprekende tot laste van Adriaen Pieters Dortenaer, wonende in Oostduvelant [= Oostduiveland], wesende principale debiteur, en hij comparant borg, ... <fiche C6-034>

RAZE 3851c, f296v/2, 26 sep 1602, Henrick Corn. de Hont schipper belijde betaald te zijn van Corn. Jacobsen schipper van de koop van zeker creveelschip, eertijds aan denselven verkocht; hij, mitsgaders Jan Coene schiptimmerman, vrijwaren hem voor eventuele lasten, gevallen voor date van deze koop, geschied 15..518. <fiche C6-034>

RAZE 3851c, f296v/3, [26 sep 1602], Leendert Thonis Roscam, onderwinder van zijn huis, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, tussen de huijsinge van de weduwe wijlen Cryn Pieters van oosten, en Neelken Jan Reyssen weduwe van westen in, belijde :|: hoe dat hij [bij] gedooge [= met toestemming] van Anthonis [lees: Anthonie] Corn. Rengers dr. wedue wijlen Cryn Pietersse decker en Heyn Jobssen in Dreyssere [= Dreischor] als voogd van Goetruyckt519 Jacobs dr., erfgename van Cryn Pietersse voors., [is] “gevaeren ende met syn timmeraige aenden muyr vande voors. weduwe ende erfgename”, en dat hij belooft heeft de selve muyr en “goete”, daaraan liggende, van nu voortaan op zijn kosten te onderhouden. <fiche C6-034>

Nota bene.
Bladzijnummer f297 is per ongeluk overgeslagen.

RAZE 3851c, f298/1, 27 sep 1602, Jan Jacobsse Smack belijde getransporteerd te hebben aan coome Jan Heyne als grootvader en voogd van Gillis Corn., tot derselver weesen behoeve, voor d een helft, en Jan Pieter Alliaens Naeuooge voor d ander helft, de zeven waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een geheel “corenmole, moelwerff, met karre ende paert”, en voort alle gevolge van dien, staande [bij Zierikzee] buiten de Suythaven poorte op t bolwerck, met alsulken commer van erfpacht ... <fiche C6-034>

RAZE 3851c, f298/2, 18 oct 1602, Cornelie Haese wedue wijlen Pauwels Bave, geassisteerd met Jan Janssen timmerman als [in dezen haar gekoren voogd], verlijdt Corvinck Rochus metser de somme van £7.13.4 ter cause van arbeidsloon en geleverde materialen aan haar huis, staande [in Zierikzee] ontrent de “fonteyne” noortwaert vande huijsinge van Lievin van Bossuysse, ... <fiche C6-034>

RAZE 3851c, f298/3, 22 oct 1602, Jobken Jacobs dr., huisvr. van Jan Bonifacius Mussis, als gemachtigd van haar man bij relaes(?) van mr Anthonis van Cappelle, clerck ter greffie deser stede, belooft Jacques Balbiano te vrijwaren van de borgtocht die hij gedaan heeft voor de vers. Jan Mussis tot behoeve van Corn. Bartelssen scepen vers.520 als rentmeester van het extra ordinaris in desen quartiere, ter somme :|: van £100; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op den Dam tussen de huijsinge van Daniel Thonissen van noorden en Adriaen Danielssen van zuiden in, ... <fiche C6-034, C6-035>

RAZE 3851c, f298v/1, 24 oct 1602, Christoffel Dol als huisarmmeester uit naam van de gemeene huisarmmeesters deser stede, verlijdt verkocht te hebben aan Pieter Pietersen soutdraeger een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Corte Nobelstraete, gekomen van Pieter Marinis carreman, binnen deze landgemerken, oost, zuid en west sheeren strate, en noord Jan Lauwe met zijn “scuyre” [= schuur], ... <fiche C6-035>

RAZE 3851c, f298v/2, 25 oct 1602, Pieter Pieterssen zoutdrager verlijdt de gemeene huisarmen deser stede de somme van £36 over de koop van een huis [zie vorige acte], ... <fiche C6-035>

RAZE 3851c, f298v/3, [25 oct 1602], Christoffel Dol als armmeester uit naam van de gemeene huisarmmeesters deser stede transporteert aan Mathys Rochus z. metser een schepenen waarschipbrief met de koop van een huisken, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vrije, met sulken commer van erfpacht ... <fiche C6-035>

RAZE 3851c, f298v/4, 26 oct 1602, Mathys Rochus metser verlijdt de gemeene huisarmmeesters deser stede de somme van £19.10.0 over de koop van een huisken [zie vorige acte] ... <fiche C6-035>

RAZE 3851c, f298v/5, [26 oct 1602], Frederick Heyndricx dekencooper en Frans Geerbrantssen bootsgeselle, beide, met gezamenderhand, verlijden Pieter Wouterssen cramer als gemachtigt van de kinderen van Jan Sernys(?521) de somme van £8.13.4 in vernietinge van zekere rechtsvordering voor den gerechte deser stede gevallen; Frans Geerbrantssen stelt als onderpand zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] tuschen Beddeweech. <fiche C6-035>

RAZE 3851c, f299/1, 28 oct 1602, Hans Waerseggers, poorter deser stede, hem sterk makend voor Pieter van Damme, coopman tot Mechelen, verlijdt Jan Janssen Goetharte scipper ter Goes, de somme van 200 gld. over de koop van een “huedescip”, den vers. van Damme verkocht en geleverd, ... <fiche C6-035>

RAZE 3851c, f299/2, [28 oct 1602], Jan Janssen Goetherte, wonende ter Goes, vrijwaart Hans Waerseggers uit naam van Pieter van Damme, coopman tot Mechelen, van eventuele lasten op alsulken “huedescip”, groot tussen de 18 en 20 lasten, als hij aan Pieter van Damme verkocht en geleverd heeft, ... <fiche C6-035>

RAZE 3851c, f299/3, [28 oct 1602], Adriaen Lambrechtssen lyndrayer transporteert aan Adriaen Pieterssen servietwever, zijn zwager, de twee waarschipbrieven met de koop van d een helft van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate, d ander helft denselven Adriaen Pieterssen toekomende, met sulken commer van erfpacht ...; Adriaen Pieterssen heeft tot zijn last genomen “alle het achter wesende” van hem comparant, ... <fiche C6-035>

RAZE 3851c, f299/4, [28 oct 1602], Cornelie Hase wedue wijlen Pauwels Bave, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren [voogd], transporteert aan Jason mr Jan Oudejans z. een schepenen waarschipbrief met de koop van een huis en gevolge, genaamd “het Fonteynken”, met de hof daarvoor liggende en staande [in Zierikzee] ontrent de “fonteyne”, binnen deze landgemerken, oost af sheren straete, zuid zij comparante met een nieu huys en Lievin van Bossuysse, en west deselve van Bossuysse, noord Maijken522 Hoochkake, met 10 s. te rente jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche C6-035>

RAZE 3851c, f299/5, 29 oct 1602, Jason mr Jan Oude Jans z. verlijdt Cornelie Hase wedue wijlen Pauwels Bave de somme van £93 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C6-035>

RAZE 3851c, f299v/1, 30 oct 1602, Coome Jan Heyne bekent betaald te zijn van Claes Zwancke lyndrayer ter Vere van de koop van alsulken vischboot, groot ontrent 18 lasten, genaamd “de Zwane”, als hij aan dezelve verkocht en geleverd heeft; hij vrijwaart hem van eventuele lasten nog rustende op de vers. “Swane”. <fiche C6-036>

RAZE 3851c, f299v/2, 1 nov 1602523, Mayken Wouters weduwe, poortersse deser stede, geassisteerd met Anthonis van Cappelle, clerck deser stede, als in dezen haar gekoren voogd, ratificeert mitsdesen alsulken verkopinge van zekere rente van 20 s. erfelijk sjaars, gehypothekeerd op zeker weije, groot 9 gem., liggende onder stadts vesten van Steenbergen, haar aangekomen hebbende, als Pieter Wouters z., haar zoon, gedaan heeft aan Henrick van Kintschot [tot] Steenbergen voorn. ... <fiche C6-036>

RAZE 3851c, f300/1, 30 oct 1602524, Lenert Janssen Loenhout transporteert aan Joachim Erggtinck525 een zesde part in een “steene camer” met erve en gevolge van dien, staande ontrent het “schutterhoff”, mitsgaders een zesde part in een ledige erve, neffens deselve “camere” liggende, en nog zijn “aenpaert” in de “tennemunte” [= tinne munten], en dat alles om zekere “ware” en penningen, daarvan hij voldaan is van denselven Eggertinc, schenkende bovendien den voorn. Eggertinck de eventuele meeropbrengst daarvan, ... <fiche C6-036>

RAZE 3851c, f300/2, 1 nov 1602, Pieter Wouterssen scipper vrijwaart mits desen brief Lenert Corn. Commerssen, wonende tot Westenschouwen, zijn cosyn, van schade van alsulken borgtocht als hij, Lenert, op 17 oct. l.l. voor t gerecht deser stede gedaan heeft tot behoeve van zijn comparants crediteuren tot voldoeninge van t gewijsde van schepenen van de elfde [oct.]; onderpand: zijn huijsinge, “zythuysse”, boomgaert en erve, mitsgaders d erve westwaert van zijn huis, gestaan en gelegen [in Zierikzee] ontrent het vervallen clooster vande Minnebroeders, en als “pant metter minne” eerst een schepenen schuldbrief tot laste van Jan Janssen visser over de huur van dit huis [zie f295v/3] af te gaan int(?) geindorsseerde tot behoeve van Lievin Maertssen; item een schepenen schuldbrief tot laste van Adam Anthonis Adamssen, wonende in de polder vande Galenthee526 onder Oolkensplate [= Ooltgensplaat], inhoudende 400 gld.; item nog een obligatie op Bartel Corn. en Jacomine Anthonis dr., zijn huisvr., inhoudende 104 gld.; en nog belooft hij in handen als vooren te brengen als “pant metter minne” zekere schepenen waterbrief tot laste van dezelve Bartel en zijn huisvr., inhoudende 400 gld., en nog een schepenen rentebrief van 30 s. sjaars, gehypothekeerd op de huijsinge van Corn. Janssen cuper in de Maerstrate ... <fiche C6-036>

RAZE 3851c, f300v/1, 5 nov 1602, mr Adriaen Hoogenhuijsse belijde verkocht te hebben aan Corn. Jacobssen Catte biersteker een huis, erve en gevolge, genaamd “de Halff Mane”, gestaan [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, met een pad, uitkomende in t Vislop [= Visslop], binnen deze landgemerken, oost af de weduwe en erfgenamen van Gillis Iemanssen Poppe, Jan Bernardus, de voors. Corn. Jacobssen en meer andere, zuid de vroone, west Mayken Adriaen de cupers wedue, en noord de strate ende bruge [= brugge], [onderstreept: met de last van £2 erfelijke rente jaarlijks daaruit gaande, in deze koop bedongen,] ... [marge: herschreven en het gesubverguleerde [= onderstreepte] uitgelaten] ... <fiche C6-037>

RAZE 3851c, f300v/2, 6 nov 1602527, Corn. Jacobssen Catte biersteker verkoopt aan mr Adriaen Hoogenhuijsse de somme van £2 erfelijke rente sjaars, vrij van alle “ommeslagen”, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, genaamd “de Halff Mane”, staande [in Zierikzee] voor de Gasthuijsbrugge aan de zuidzijde van de haven, tussen de huijsinge van de wedue en erfgenamen van Gillis Iemanssen Poppe van oosten, Maijken Adriaen de kuijpers wedue van westen in, met een pad uitkomende in t Vislop [= Visslop], te betalen telken Pasen, 1604 t eerste jaar, en dat overmits de vers. Hoogenhuijsse int verkopen van denselven huijse :|: enz. bedongen heeft; te lossen met £28 [dus penninck 14] ... <fiche C6-037>

RAZE 3851c, f301/1, 6 nov 1602, idem [= Corn. Jacobssen Catte] verlijdt verkocht te hebben aan mr Adriaen Hoogenhuyse de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit een ledige erve, liggende achter des comparants huis, gestaan int Vislop [= Visslop], over de koop van dewelke de vers. rente bedongen was, mitsgaders op des comparants huis en erve, staande in t Vislop, tussen de huijsinge van Jan Bernardus van noorden, en Jan Michielssen Crakert van zuiden in, eertijds genaamd wesende “de Scuyre”, ... <fiche C6-037>

RAZE 3851c, f301/2, [6 nov 1602], idem [= Corn. Jacobssen Catte] verlijdt, dat hoewel de waarschipbrief over de koop van een huis en gevolge [zie f300v/1] is sprekende tot behoeve van hem comparant, dat nochtans deze koop bij hem gedaan is tot behoeve van Adriaen vanden Chis, brouwer van “t Swaenhals” tot Delft, zijn comparants jegenwoordige brouwer, ... <fiche C6-037>

RAZE 3851c, f301/3, [6 nov 1602], idem [= Corn. Jacobssen Catte] transporteert aan mr Adriaen Hoogenhuysse een schepenen schuldbrief en briefs recht, sprekende tot laste van Ieman Boenaert en Syme Jacobs, zijn moeder, elcx een voor al, over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde528 [van de haven], met de resterende inhoud van £546 op paijementen van £20 sjaars, en dat voor de somme en in volle betaling van alsulken 950 gld. als hem waren competerende over de koop van een huis en gevolge, genaamd “de Halve Mane” ... <fiche C6-037>

RAZE 3851c, f301v/1, 7 nov 1602, Logier Thonis z. vischer als erfgenaam van Thone Meygerth529, huisvr. van Dingman Corn. Vlaminck, en hem sterk makende voor zijn mede erfgenamen, voor d een helft, en Josyne Corn. Claessen wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, uit naam van haar kinderen, geprocreëerd bij Corn. Claessen voors., erfgenamen van Dingman Corn. Vlaminck voors. voor een vierde part, transporteren aan Aelliaen Claessen vischer drie schepenen waarschipbrieven met de koop van drie vierde delen (t vierde vierde part denselven aanbestorven en competerende) van een “steene camer” met haar gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vislop [= Visslop], ... <fiche C6-038>

RAZE 3851c, f301v/2, 8 nov 1602, Aelliaen Claessen vischer verlijdt de weeskinderen van Corn. Claessen, zijn broeder, de somme van £24.1.8 over de koop van een vierde part van een “steene camer” [zie vorige acte] ... <fiche C6-038>

RAZE 3851c, f301v/3, [8 nov 1602], idem [= Aelliaen Claessen vischer] verlijdt de gemeene erfgenamen van Thone Meygerth de somme van £9.15.0 over reste van de koop van d een helft van een “steene camer” [zie f301v/1], ... <fiche C6-038>

RAZE 3851c, f301v/4, [8 nov 1602], Toonken Gabriel Lambrecht wedue, geassisteerd met Antonis Cappele [lees: Anthonis van Cappelle] als in dezen haar gekoren voogd, belijde verkocht te hebben aan Henderick Jobssen als voogd van de weesen van Jacob Jobssen, zijn broeder saliger, tot derselver behoeve, de somme van £2 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit haar huis, erve en gevolge, [ge]staan530 in St Jans strate en531 noord Jacob Lieven z. Caplam532, :|: verschijnende telken Bamisse, 1603 t eerste jaar, en dat om de somme van £26533 die zij bekende daarvoor ontvangen te hebben, ... <fiche C6-038>

RAZE 3851c, f302/1, 10 nov [1602], Geerit Pieterssen servetwever vrijwaart mits desen brief Adriaen Lambrechtssen lijndraijer, zijn zwager, van schade van alsulken schepenen schuldbrief als zij gezamenlijk verleden hebben tot behoeve van Willem Corn. schipper over de koop van een huis, erve en gevolge, gestaan [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate, en dat overmits hij de wederhelft van denselven Adriaen overgenomen heeft, ... [zie f299/3] <fiche C6-038>

RAZE 3851c, f302/2, 10 nov [1602], Corn. Janssen Boy en Rochus IJemanssen lijndraijer, beide, met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan Geetrut Deckers wedue wilen Crystien Janssen schiptimmerman, zoo voor haarzelf als uit naam van haar kinderen, de somme van £85.16.8 over de koop van “t hol van eenen vischboot” met sijnen gevolge, bij den voors. Cristiaen Jans “uutten houte gemaeckt” en geleverd, ... [marge: herschreven op den 15 nov. en gemodieert op den helft voor Corn. Janssen Boy apart] ... <fiche C6-038>

RAZE 3851c, f302v/1, 11 nov 1602, Sijmon Corn. Huge z. van Hoone(?534) belijde verkocht te hebben aan Jacob Corn. z. Haese een huis, erve en gevolge, gestaan [in Zierikzee] in de Venckelstrate, binnen deze landgemerken, oost af de vroone, zuid Corn. Marinis z. vischer, west de strate, en noord Jan Lenerts Bil, met 20 s. erfelijke losrente sjaars daaruit gaande, aankomend Pieter Wouterssen cramer, gelijk hij comparant tzelve tot nog toe gebruikt en bezeten heeft, ... <fiche C6-039>

RAZE 3851c, f302v/2, 11 nov 1602, Corn. Maerts vijscher [= visser] voor hemzelf en zich sterkmakende voor zijn broeder en zuster, belijde verkocht te hebben aan Jan Crijnssen Babbe een huis, erve en gevolge, gestaan [in Zierikzee] in Sinte Thonis strate, tussen de Mollestrate [lees: Molenstrate] en t Corte Groendal, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost en zuid af Marinis Janssen stierman, west de vroone en Lene Cole, en noord dezelve Lene Cole “met een plaetsken affgeheyt535 als jegenwoordelyc” en de strate, ... gelijk Maerte Cop, hun vader, int leste van zijn leven bezeten en gebruikt heeft, ... <fiche C6-039>

RAZE 3851c, f302v/3, 11 nov 1602, Jan Crijnssen Babbe belijde schuldig te zijn aan [doorgehaald: Corn.; bovengeschreven:] Beuije Maerts vischer de somme van £21.11.0 over de koop van een vierde part van een huis, erve en gevolge, staande in Ste Thonis strate tussen de Molenstrate en t Corte Groendal, ... <fiche C6-039>

RAZE 3851c, f302v/4, 11 nov 1602, Jan Crijnsse Babbe belijde schuldig te zijn aan Jan Maertssen vischer de somme van £16.9.0 over de koop van een vierde part van een huis, erve en gevolge, staande in Ste Thonis strate tussen t Corte Groendal en de Meulenstrate ... <fiche C6-039>

RAZE 3851c, f303/1, 11 nov 1602, Jan Crijnssen Babbe belijde schuldig te zijn aan Styne536 Meertens dr. de somme van £21.11.0 over de koop van een vierde part van een huis [zie vorige acten] ... <fiche C6-039>

RAZE 3851c, f303/2, 11 nov 1602, Jan Crijssen [lees: Crijnssen] Babbe belijde schuldig te zijn [aan] Corn. Maer[ts537] z. Maertecoop de somme van £21.11.0 over de koop van een vierde part van een huis [zie vorige acten] ... <fiche C6-039>

RAZE 3851c, f303/3, [11 nov 1602], Corn. Oorts z. en Cryn Weuyte als heylich geestmeesters, voor henselven, en henzelven sterkmakend voor de gasthuismeesters, leproosmeester, en gevangen meester deser stede, verkopen met consent van burchmeesters, aan Henrick Henricx van Putte vettewarier vier schepenen waarschipbrieven met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vislop [= Visslop], met 4 s. 10 g. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche C6-039>

RAZE 3851c, f303/4, 13 nov 1602, Henrick Henricx z. vande Putte vetwarier verlijdt Corn. Oortssen en Cryn Weuyte als heylich geestmeesters tot desselfs godshuis behoeve de somme van £34.8.10.16 over de koop van een derde part van een huis, erve en gevolge, staande in t Vislop [= Visslop] aan de oostzijde van de strate, gekomen van Clara Slickmans, [zie vorige acte] ... <fiche C6-039>

RAZE 3851c, f303v/1, [13 nov 1602], idem [= Henrick Henricx z. vande Putte] verlijdt aan Adriaen Danielssen en Corn. Poolvoet als gasthuismeesters gelijke somme enz. [zie vorige acten] ... <fiche C6-040>

RAZE 3851c, f303v/2, [13 nov 1602], idem [= Henrick Henricx z. vande Putte] verlijdt Ocker Janssen als leproosmeester tot desselfs godshuis behoeve de somme van £17.4.5.8 over de koop van een zesde part in de voors. huijse [zie f303/4] ... <fiche C6-040>

RAZE 3851c, f303v/3, [13 nov 1602], idem [= Henrick Henricx z. vande Putte] verlijdt aan Jacob Janssen lakencooper, gevangenmeester deser stede, tot enz., gelijke somme [zie vorige acte] ... <fiche C6-040>

RAZE 3851c, f303v/4, 15 nov 1602, Job Corn. Ghyse geseyt coome Job, scipper, Niclaes Couwenburch538, en Willem Janssen van Donge539, beide molenaers, met gezamenderhand, verlijden Willem Janssen Giper(?540) van Hoorne scipper de somme van £191.13.4 over de koop van een “smal creveelscip”, den vers. Job [verkocht en geleverd], ... <fiche C6-040>

RAZE 3851c, f303v/5, 18 nov 1602541, Henrick Adriaens Bollaert verkoopt Corn. Stevens z. Cooper, secretaris deser stede, een erfelijke losrente van £4.3.4 sjaars, dezelve hypothekerende op zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Merckmerct, genaamd “de Drye Papegayen”, binnen deze landgemerken, oost af de schuythaven, zuid de straete, west en noord Maerten Adriaenssen schoemaker, te betalen telken jare op 14 nov., 1603 t eerste jaar, en dat omme de somme van £50542 die hij daarvoor bekende ontvangen te hebben. <fiche C6-040>

RAZE 3851c, f303v/6, 19 nov 1602, Henrick Jacobssen Meere verlijdt Job Corn. Gyse scipper geseyt coome Job de somme van £183.6.8 over de koop van een “creveelscip” ... <fiche C6-040>

RAZE 3851c, f304/1, [19 nov 1602], Willem Corn. Willem Davidtssen verlijdt sr Dierick de Vriese de jonge de somme van £30 en dat in vernietinge van voorgaande obligatie, ... <fiche C6-040>

RAZE 3851c, f304/2, 20 nov 1602, Michiel Crynssen Loosquant transporteert aan Janneken Stevints543 dr. een rentebrief, sprekende tot laste van Adriaen Yemanssen, wonende tot Serooskerke, met de inhoud van 10 s. erfelijke losrente sjaars, gehypothekeerd op een huis, staande [in Zierikzee] in de Kintstrate, verschijnende telken Pasen, ..., belovende deselve Janneken Stevints daarop te houden en alle commer af te doen, ... <fiche C6-040>

RAZE 3851c, f304/3, 21 nov 1602, Adriaen Hermanssen en Lenert Marinis, beide scutenaeren, wonende tot Haemstede, gezamenlijk, verlijden Corn. Jacobssen sciptimmerman de somme van £10 over de koop van een “binnelantsche544 veerscuyte op Haemstede” ... <fiche C6-040>

RAZE 3851c, f304/4, 23 nov 1602, Corn. Corn. Hoy t metser transporteert aan Thonis Thonissen timmerman een schepenen waarschipbrief met de koop van een huis en “zytpat”, staande [in Zierikzee] in de Wevershouck, vrij van erfpacht, ... <fiche C6-040>

RAZE 3851c, f304/5, 24 nov 1602, Thonis Thonissen timmerman verlijdt Corn. Corn. Hoydorsser metser de somme van £58.6.8 over de koop van een huis en “zypat”, staande in de Wevershouck, ... [zie vorige acte] <fiche C6-040>

RAZE 3851c, f304/6, 26 nov 1602, Abraham Janssen Tack timmerman verkoopt aan Gillis Aelliaenssen visser een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Corte Groendal, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost de strate, zuid zijn comparants derde huis van noorden in, west de vroone, en noord zijn comparants eerste huis van noorden in, ... <fiche C6-040>

RAZE 3851c, f304v/1, [26 nov 1602], Pieter Joris overman verkoopt op verzoek van de wedue en erfgenamen van Gillis Poppe, uit kracht van “schepenen verlijt in materie vander pandinge”, en schepenen ordonnantie van verkopinge, aan Jacob Lauris z. de Witte een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Appelmerct over den Dam, met een “zythuysken” “uutcoemende in St Jansstrate”, vrij van erfpacht, ... <fiche C6-041>

RAZE 3851c, f304v/2, [26 nov 1602], Pieter Joris z. als sequester en overman in de achtergebleven goeden van Corn. Philissen [lees: Philipssen] geseyt Philipman verlijdt dat hij openbaar verkocht heeft aan Ieman Gillissen Poppe een stuk “weijelants” liggende in Ravenshouck bevanck, groot 4½ gem. 55 r., wesende een “bylweye”, lopende eensdeels oost en west, en eensdeels zuid en noord, binnen deze landgemerken, oost den “nieuwen wecht” en Corn. Stevinssen Cooper secretaris, zuid Lievin Backer, de voors. Corn. Stevinssen en den “Jannissen wecht”, west Rochus Adriaenssen Hoffer, en noord Jan Anthonissen de Jonge, en dat voor de somme van £42.3.0 ... <fiche C6-041>

RAZE 3851c, f304v/3, 25 nov 1602, Claeswyff Rochus dr. Vrolyck voor haarzelf en haar sterkmakende voor haar mede- erfgenamen van Janne Rochus Vroolyck dochter, [bovengeschreven: geassisteerd met Anthonis van Cappelle], verkoopt aan Marten Jacobssen Coppenie545 een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, met 5 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, binnen deze landgemerken, oost af Lysbeth vischers, zuid en west Pieter Laurissen Swane, noord af sheeren strate, als Janne Vroolycx in t leste van haar leven [bezeten en gebruikt heeft] <fiche C6-041>

RAZE 3851c, f304v/4, 26 nov 1602, Marten Jacobssen Coppenie verlijdt Claeswyff en Lene Rochus dochters, Willem Lenertssen en de weesen van Willem Rochus z. Vroolyck de somme van £194 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C6-041>

RAZE 3851c, f305/1, [26 nov 1602], Michiel Willemssen cleermaker en Janneken Rute, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als [in dezen haar gekoren voogd], elcx voor de zeven zestiende deelen, verkopen aan Geerit Michielssen visser d een helft van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost en west sheeren strate, zuid Willem de Cock, en noord Corn. den Boer scipper, ... <fiche C6-041>

RAZE 3851c, f305/2, 27 nov 1602, Gillis Aelliaenssen vischer verlijdt Abraham Janssen Tack timmerman de somme van £100 over de koop van een huis [zie f304/6], af te betalen met £5 sjaars ... <fiche C6-041>

RAZE 3851c, f305/3, [27 nov 1602], Corn. Corn. Hoy metser transporteert aan Pieter Wouterssen cramer een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Thonis Thonissen timmerman om daaruit te ontvangen de veroveringe van t gene hij comparant boven de oude brief is veroverende(?), te weten £41.1.8, ... <fiche C6-041>

RAZE 3851c, f305/4, [27 nov 1602], Jacob Lauris z. de Witte verlijdt aan de wedue en erfgenamen van Gillis Yemanssen Poppe de somme van £430 over de koop van een huis [zie f304v/1] ... <fiche C6-041>

RAZE 3851c, f305/5, [27 nov 1602], Ieman Gillissen Poppe verlijdt schuldig te zijn aan Pieter Jorissen als sequester in de geabandonneerde goeden van Corn. Phlipssen546 geseyt Philpman tot behoeve van de crediteuren de somme van £28.2.0 over de koop van een weije [zie f304v/2] ... <fiche C6-041>

RAZE 3851c, f305/6, [27 nov 1602], Geerit Michielssen Vuijst547 verlijdt Michiel Willemssen cleermaecker de somme van £41.18.4 :|: over de koop van zeven zestiende deel in d een helft van een huis [zie f305/1] ... <fiche C6-041, C6-042>

RAZE 3851c, f305v/1, [27 nov 1602], idem [= Geerit Michielssen Vuijst] verlijdt Janneken Rute gelijke somme ... “ter gelijcker oorsaecke” [zie vorige acte] <fiche C6-042>

RAZE 3851c, f305v/2, 6 dec 1602, Corn. Corn. Smack, wonende in Noordgouwe, belijde schuldig te zijn aan Jan Anthonisse z. de Jonge de somme van £33.6.8 ter cause van geleend geld; onderpand: de naargeschreven partijen van land, liggende in Schouwen, te weten 2 gem. liggende 548 “Weelweye”, nog twee, nog 2 gem. in t Block bevanck, 1 gem. in “de Botterpot”, ... <fiche C6-042>

RAZE 3851c, f305v/3, [6 dec 1602], Lieven Jan Eijnots wollewever belijde schuldig te zijn aan Rochus Hoffer de somme van £28 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Varemert [= Verremerct], daar hij nu in woont, tussen de huijsinge van Crijn Jobssen cuiper van zuiden, en Mente Jacobs wedue van noorden in, ... <fiche C6-042>

RAZE 3851c, f305v/4, 10 dec 1602549, Joris Lenarts schoemaker belijde schuldig te zijn aan Jacob Thomas vander Plas als voogd van de weesen van Jan Thomas vander Plas, zijn broeder was saliger, tot derselver weesen behoeve, de somme van £83.6.8 :|: over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Melckmert, ... <fiche C6-042>

RAZE 3851c, f306/1, 10 dec 1602, Jan Goessen lantmeter verlijdt Jan Anthonis z. de Jonge de somme van 400 car.gld. ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate, met zijn gevolge, erve, ... <fiche C6-042>

RAZE 3851c, f306/2, 11 dec 1602, Henrick Corn. Meere, Jacomine coome Jans dr., zijn moeder, geassisteerd550 met Anthonis van Cappelle [als in dezen haar gekoren voogd], en Job Hubrechtssen coome Jans z., alle drie, met gezamenderhand, verlijden Job Corn. Gyse scipper en poorter deser stede de somme van £183.6.8 over de koop van een “creveelscip”; Henrick Corn. en Jacomine coome Jans beloven Job Hubrechts, haar oom en broeder respective, voor zijn borgstelling kosteloos en schadeloos te houden, gelijk Henrick zijn moeder beloofde, ... <fiche C6-042>

RAZE 3851c, f306/3, [11 dec 1602], Corn. Augustynssen transporteert aan Jan Jacobssen vander Meyden een schepenen waarschipbrief met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in St Jansstrate, ... met sulken commer ... <fiche C6-042>

RAZE 3851c, f306/4, 12 dec 1602, Rochus Yemanssen lyndrayer verlijdt Pieternelle [lees551: Geertruyt] Deckers wedue wijlen Christiaen Janssen sciptimmerman de somme van £42.18.4 over de koop van d een helft van een vischboot552, bij de vers. Christiaen Janssen “uutten houte gemaect” en geleverd, ... <fiche C6-042>

RAZE 3851c, f306v/1, [12 dec 1602], Jan Jacobssen vander Meyden verlijdt Corn. Augustynssen twynder de somme van £46 over de koop van een huis, erve en gevolge [zie f306/3] ... <fiche C6-043>

RAZE 3851c, f306v/2, 13 dec 1602, Gabriel Janssen backer verlijdt [doorgehaald: mr] Jason mr Jan Oudejans z. de somme van £19.13.10 ter cause van gehaalde waren; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] opden Dam, ... <fiche C6-043>

RAZE 3851c, f306v/3, 17 dec 1602, [doorgehaald: Pieternelle; bovengeschreven:] Geertruyt Deckers wedue wijlen Cristaen Janssen schiptimmerman, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als haar gekoren voogd, belijde verkocht te hebben aan Nichaels553 [lees: Michiel] Corn. z. panneboeter een huis, erve en gevolge [bij Zierikzee], “staende t eynde op den Heunaersdick ontrent de keeten”, met de commer van 2 s. erfpacht jaarlijks, ... <fiche C6-043>

RAZE 3851c, f306v/4, 18 dec 1602, Michiel Corn. z. panneboeter belijde schuldig te zijn aan Geteruijt [lees: Geertruijt] Deckers wedue Crystiaen Janssen schiptimmerman de somme van £60 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C6-043>

RAZE 3851c, f307/1, 18 dec 1602, Corn. Jansse vischer en Corn. Janssen Roon, elcx een voor al, voor d een helft, Job Job Dingmansse vijscher en Cornelie Jan Gillisse int Hoeffken wedue, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als haar gekoren voogd, mede elcx een voor al voor de wederhelft, belijden schuldig te zijn aan Geerit Adriaensen en Lambert Willemssen de somme van £58.17.8 over de koop van een vischboot, genaamd “Sinte Pieter”, ... <fiche C6-043>

RAZE 3851c, f307/2, 18 dec 1602, Engel Adriaensse Batenburch belijde schuldig te zijn aan Pieter Lievenssen z. Cater voor de drie vierde delen, en Corn. Tonis z. dijcker voor het vierde vierde deel, de somme van £33.6.8 over de gehele uitkoop van de successie, waarin zij gerechtigd zouden mogen zijn bij overlijden van Aechten Jan Pieter dr., zijn huisvrouwe was saliger; :|: onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vrije, ... <fiche C6-043, C6-044>

RAZE 3851c, f307v/1, 19 dec 1602, Pieter Joris z. overman op verzoek en rechterlijke vervolge van Pieter Wouterssen scipper verkoopt [openbaar] uit kracht van schepenen vonnis van 4 dec. l.l. aan Pieter Wouterssen voors. zekere actie, aankomende Bartel Corn. scipper, gecondemneerde [14 nov. l.l.554], eerst van zekere 121 gld., hem competerend van Adam Thonis Adamssen, wonende in de Galenthee jurisdictie Oolkesplaete [= Ooltgensplaat], over de verover penningen van de koop van een “crabbe scuyte” ... waarvan de originele waterbrief is berustende onder Lenert Corn. Commers tot Westenschouwen; item van zekere 80 gld. uit een rentebrief, berustende onder dijkgraaf Marinis Ockerssen, gaande uit zeker huis en gevolge, gestaan tot Vlissingen, tesamen 201 gld., en dat voor de somme van £23.15.0 ... <fiche C6-044>

RAZE 3851c, f307v/2, 17 dec 1602, Corn. Lievensse z. Vager, Adriaen Lievensse soon Vager, en Jan Adriaensse [lees: Andriessen555] t Vel, alle drie, met gezamenderhand, :|: belijde schuldig te zijn aan Jacomijnken Lieven de Vagers wedue, zijn moeder, de somme van £100 over de koop van een creveelschip ... <fiche C6-044>

RAZE 3851c, f308/1, 20 dec 1602, Pieter Joris overman belijde dat hij tot rechtelijke vervolge van Marinis Pieterssen Mogge, schepen voorn., uit krachte van “schepenen verlijt in materie vander pandinge”, hem verleden bij Niclaes Corn. Wale, en ordonnantie van verkopinge, openbaar heeft verkocht aan Aert Willemssen z. smit een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, den voors. Niclaes toekomende, eertijds toebehoord hebbende Jacob Janssen Boeij en bij denzelve verkregen van Jan Lievenssen Boy, zijn vader, en dat voor de somme van £149 ... <fiche C6-044, C6-045>

RAZE 3851c, f308v/1, 20 dec [1602], Grietken Jans dochter wedue wijlen Gillis Poppe, geassisteerd met Corn. Poppe, haar zoon, als haar gekoren voogd, voor haarzelf en haar sterkmakende voor haar kinderen, belijde getransporteerd te hebben aan Herman Gillis van Heensijck de zeven schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven voor de Gasthuijsbrugge, genaamd “den Hubert”, met een achterhuijsken met zijn gevolge, staande in t Vislop [= Visslop], met de last van £1 erfelijke rente daaruit gaande, aankomende de erfgenamen van Ocker Corn., ... <fiche C6-045>

RAZE 3851c, f308v/2, 20 dec 1602, Pieter Joris als sequester en overman in de achtergebleven gerenuncieerde goeden van Corn. Philips geseyt Phillip556 belijde dat hij openbaar verkocht heeft aan Philip Corn. Philips een huis met een schuur daarachter aan, met de erve, misput, gestaan en gelegen [in Zierikzee] in de Weststrate, met 6 g. erfpacht en £2 te rente jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche C6-045>

RAZE 3851c, f309/1, 21 dec 1602, Philip Corn. Philips belijde schuldig te zijn aan de crediteuren van Corn. Philips de somme van £80 over de koop van een huis, schuur, mispit en erve [zie vorige acte] ... <fiche C6-045>

RAZE 3851c, f309/2, 21 dec 1602, Jan Lenertssen Bijl vijscher belijde verkocht te hebben aan Pieter Wouterssen cramer, als afstand hebbend van Corn. Lievens timmerman, de somme van 20 s. erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstrate, in de koop van dewelke deze rente toebesproken is, binnen deze landgemerken, oost de vroone, zuid Jacob Corn. Hase, west de strate, ... <fiche C6-045>

RAZE 3851c, f309/3, [21 dec 1602], [doorgehaald; marge: “dese gecasseert overmits hiervan gemaect syn vier brieven, volgende t register D fo. 57 et verso”557], Herman Gillis Heemsijck belijde schuldig te zijn [aan] Grietken Jans dr. wedue wijlen Gillis Poppe voor haarzelf en uit naam van haar kinderen de somme van £516.13.4 over de koop van een huis [zie f308v/1] :|: ... <fiche C6-045, C6-046>

RAZE 3851c, f309v/1, 22 dec 1602, [doorgehaald; marge: deze gelost ...], Herman Gillis Heemsijck belijde, dat hij in de koop [zie f308v/1] van de huijsinge en gevolge van de weduwe van Gillis Poppe tot zijn last genomen heeft een erfelijke rente van £1 sjaars, aankomende d erfgenamen van Ocker Corn., en dat hij bij deze belooft de voors. weduwe en erfgenamen hiervan te bevrijden, ... <fiche C6-046>

RAZE 3851c, f309v/2, 22 dec 1602, Jan Hendrijckssen Molleman belijde getransporteerd te hebben aan Willem Arentsse smit een schepenen waarschipbrief en briefs recht met de koop van 2 gem. 25 r. korenland, liggende in Poortambacht in Waddensooge bevanck, ...<fiche C6-046>

RAZE 3851c, f309v/3, 28 dec 1602, Jan Job Maertssen, wonende tot Middelburg, met procuratie van Job Maertssen, zijn vader, verlijdt Frederick Janssen van Enchuyssen558, wonende tot Middelburg, de somme van 300 car.gld. over de koop van een “nieu vischpincke”, den voors. Job Maertssen geleverd; onderpand: des voors. Job Maertens huijsinge en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven tussen de huijsinge van de wedue en erfgenamen van Herrent Henricx van oosten en Job Aelliaenssen Gilde van westen in, ... <fiche C6-046>

RAZE 3851c, f310/1, 26 dec 1602, Jan Antonis de Jonge belijde verkocht te hebben aan Marinis Jacobs, secretaris tot Kerkwerve, eerst een derde part in een stuk korenland, groot in t geheel 2½ gem. 84 r., komt over t vers. derde part 278 r., gelegen in de parochie van Kerkwerve in Mosselee bevanck, met de voors. Marinis Jacobssen gemeen, binnen deze landgemerken, oost en noord af Marinis Jacobssen voorn., zuid Pieter Janssen stroodecker, en west af Niclaes Cauwe, item nog een weijken, groot ontrent een half gem. 100 r., gelegen in de parochie voorn. in t bevanck “daer Cappenboene weije inneligt”, ... <fiche C6-046>

RAZE 3851c, f310/2, 1 jan 1603,
Benedic due(?) coronae anni tui559
mr Eeuwout Teelinck
consulo, mr Quintin de Witte
<fiche C6-046>

RAZE 3851c, f310/3, 1 jan 1603, Jan Rochus z. Dogger en Lievin Janssen Vint, beide vischers, met gezamenderhand, verlijden Lenert Wisse en Adriaen Gillissen sciptimmerluyden de somme van £75 over de koop van een nieuwe vischboot, ... <fiche C6-046>

RAZE 3851c, f310/4, 1 jan 1603, Adriaen Jobssen vischer als getrout hebbende de wedue van Jan Arentssen transporteert aan Rogier Jobssen vischer een schepenen waarschipbrief met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete, vrij van erfpacht, ... <fiche C6-046>

RAZE 3851c, f310/5, 2 jan 1603, Rochus Jobssen vischer verlijdt Adriaen Jobssen vischer de somme van £83.6.8 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C6-046>

RAZE 3851c, f310v/1, 4 jan 1603, Cornelis IJemansse scuijtenaer als koper, Job IJemanssen [en] Lenert [IJemanssen]560 scuijteluijden, en Jan Theeuwen schipper, alle drie als borgen, elk voor een derde part, belijden schuldig te zijn aan Corn. den Boer de somme van £51 over de koop van een “cromsteven schuijte”, de voors. Cornelis IJemanssen te danke geleverd; Cornelis belooft Jan Teuwen, zijn schoonvader, mitsgaders de vers. Job en Lenert IJemanssen, zijn broeders, van deze borgtocht kosteloos en schadeloos te houden. <fiche C6-047>

RAZE 3851c, f310v/2, 8 jan 1603561, Jan Cauwe Bartelmeus en mr Eeuwout Teelinck voors.562, en Niclaes Cauwe rekenmeester van Zeelant, alle drie, met gezamenderhand, stellen zich borg voor sr Corn. Smallegange, rentmeester van zijn excellencie graeff Mauris in [t] quartier van Suijtbevelant, te betalen alsulken jaarlijkse paijen en voldoen alle alsulken conditien van pachting als Bartholemeus Adriaenssen Cauwe, hun vader en schoonvader respective, belooft en gemaakt heeft met de heeren van de Raeden ende Rekeninge van zijne Excellencie voors. van de “uuttergorsse van Borssele” ... <fiche C6-047>

RAZE 3851c, f311/1, 6 jan 1603, Jan Henricx Molleman belijde verkocht te hebben aan Jan de Jonge 1½ gem. korenland, liggende in Kerkwerve, in Mannekensdick bevanc, binnen deze landgemerken, oost af sheeren wecht, zuid Lenert Corn. soon Mogge, west Niclaes Rochussen, en west563 de voors. Jan de Jonge, ... <fiche C6-047>

RAZE 3851c, f311/2, 10 jan 1603, Hans Waersegger belijde schuldig te zijn aan Pieter Diericx van Gurcum [= Gorcum] de somme van 400 car.gld. over de koop van een “waterscheepken”, genaamd “Neptumes”564, ... <fiche C6-047>

RAZE 3851c, f311v/1, 10 jan 1603, Susanne en Catherine Jan Danckers dr., gesusters, gezamenlijk, geassisteerd met Pieter Janssen Witte alias Suijs als in dezen haar gekoren voogd, belijden schuldig te zijn aan Willem Domis [lees: Lievin]565 z. Pincke de somme van £94 over de gehele uitkoop van de successie, den voors. Willem van wegen zijn huisvrouwe, haar comparant sustere, competerende in de boedel nagelaten bij wijlen Dingene Jan Danckers wedue, heurlieder moeder saliger; onderpand: d een helft van “een houve lant”, groot int geheel ontrent 22 gem., met de helft van de huijse en schuijre daarop staande, liggende in “den Osse” binnen den lande van Schouwen, en als “pant metter minne” de schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Beneditus Steenbreker over de koop van een huis, staande [in Zierikzee] “tuschen bedere weech” [= tussen Beddeweech], inhoudende £102.13.4 op paijementen van £6 sjaars ... <fiche C6-048>

RAZE 3851c, f312/1, 10 jan 1603, Maijken Jan Achternoenes wedue, wonende tot Borrendamme, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde schuldig te zijn aan Jacob Lievenssen metser de somme van £5.13.4 over arbeidsloon en geleverde materialen aan haar huisken, ... <fiche C6-048>

RAZE 3851c, f312/2, 15 jan 1603, Catherine en Susanne Jan Danckers dr., geassisteerd met Pieter Suis als in dezen haar gekoren voogd, belijden geaccordeerd te zijn met Willem Lievens z. Pincke, haar zwager, beroerende de successie van Dingene Jan Danckers wedue, heurlieder moeder, te weten, dat deselve Willem zal blijven uit hetselve sterfhuis, mits genietende de somme van £100, op paijementen van £6 gereed en sjaars, uit een schepenen brief sprekende op Benedictus Steenbreker over de koop van een huis en gevolge, staande [in Zierikzee] “tuschen Bedeweech”, meerder somme inhoudende, ...; voorzover deze brief onvoldoende is, stellen zij tot onderpand d een helft van “een houve”, groot 22 gem., met de huijsinge [en] schuijre daarop staande, liggende binnen den lande van Schouwen, ... <fiche C6-048, C7-001>

Nota bene.
Fiche C6-049 is een onscherpe versie van C6-048.

arrow-up

Verder naar RAZE 3851c, fiche 7

Noten bij fiche 6

454Dit staat later in deze acte.

455Er staat na “den” slechts een “O”, de eerste letter van october.

456Er stond eerst 30 oct.

457Hij is één van de drie personen voor wie deze acte passeert.

458De datum daarvan is opengelaten.

459Deze datum staat aan het slot van de acte.

460Mogelijk “Maes”, maar dit is tussengekrabbeld en alleen “Ma” is zeker, de “e” mogelijk, en een “s” is niet te zien.

461Misschien Clapooie of Clapoie. De eerste “o” lijkt doorgestreept.

462Deze datum aan het slot van de acte.

463Zijn vader wordt later in de acte Andries Bartelmeeus z. t Vel genoemd!

464Volgt later in deze acte.

465Dus penninck 14.

466= van der Kuijlen?

467Hiervoor heet hij Henrick Herrents z.

468Deels afgekort; vergelijk evenwel met f329v/2 waar als belending een Jan Jans z. Vayliant wordt genoemd.

469= losgeld.

470In elk geval niet in dit deel, en ook niet in 3851b.

471Moet zijn: twee!

472Vergelijk met de “O” twee regels verder in “over”.

473Er lijkt meer een “n” te staan dan een “m”, maar dat is in dit schrift lastig te beoordelen; vergelijk b.v. ook de volgende bladzij, de eerste acte, Adriaen Rengersse.

474Er stond eerst abusievelijk 266.

475Het teken voor “half” lijkt heel erg op een vijf, maar in dit geval is een half waarschijnlijker.

476Onzeker; de klerk lijkt begonnen te zijn met “Bey” en daarna gecorrigeerd te hebben; maar ook Benije zou kunnen, omdat in dit handschrift geen duidelijk onderscheid is tussen “u” en “n”.

477= behoudens rekenfouten

478Dat is dus kennelijk niet bekend.

479Er staat: 13 ponden [vls.] preter 6 g.

480Dit woordje abusievelijk vergeten.

481Door correctie lastig te zien. Mogelijk stond er eerst “schoonvader”.

482Er staat: trhesoirieren.

483Er staat een “pootje” te weinig, maar deze klerk schrijft erg slordig.

484Er zijn dus schuldeisers.

485In de hierna volgende schuldbrief wordt Job niet genoemd, maar wellicht heeft deze zijn erfdeel reeds ontvangen. Er is ook slechts sprake van 5/6 delen van een derde part.

486Niet geheel zeker; er zou ook “Nuijle” kunnen staan.

487Onduidelijk wat er precies staat, maar dit wordt in elk geval bedoeld.

488Er zit dus in de zijmuur een afvoer voor de haard, welke in geen geval op enige manier belemmerd mag worden.

489= ruim.

490Er stond eerst Gasthuysbrugge.

491Er lijkt Qintyn te staan.

492De klerk is hier vergeten te noteren, wat voor soort schip het betreft.

493Hier slecht te lezen, maar vergelijk met f293/2, waar heel duidelijk Quistecole staat.

494Vermoedelijk wordt bedoeld, dat Cornelis Avontuere de boot voor één reis had verkocht; de schippers hadden reeds een schuld aan hem, en mogelijk mochten ze nog een keer uitvaren, in de hoop op een hele goede vangst.

495Hier nauwelijks te lezen (er stond eerst Corn.), maar blijkt uit andere acten.

496Deze datum staat aan het slot van de acte.

497Hier is per ongelijk een “r” vergeten.

498Hier onduidelijk door correctie; er stond eerst 16 en dat is veranderd in 60; zie ook f287/2.

499Zie ook f286/1, van 5 mei 1602.

500= in mindering gebracht worden.

501Deze wordt meestal Ouweleck genoemd.

502Eerste letter onzeker, maar ik zou niet weten want er anders kan staan.

503Naam niet geheel zeker; het woordje “van” lijkt voor het woordje “den” toegevoegd te zijn.

504Er lijkt Gulis te staan, maar vermoedelijk is de tweede poot van de “u” een mislukte “l”.

505De clerk is hier het patroniem vergeten, maar vergelijk f391v/2.

506Dit zou ook een beroepsaanduiding kunnen zijn.

507Alleen de eerste twee letters zeker.

508Er stond eerst: meye.

509Afgekort; misschien Moleman. Genealogie De Vriese, van mr O. Schutte, in Ned. Leeuw 1989, noemt hem Moermans.

510Hier afgekort, maar zie 3 regels verder.

511Utrecht hier geschreven als Wtrecht.

512Bladzij nummer is (foutief) verbeterd van 2c cxiiii in 2c xciii; het moet dus zijn 2c xciiii.

513Er stond eerst: £97.13.4

514Lees: groot.

515Leuen of lenen; vermoedelijk wordt bedoeld “leuningen”.

516Onduidelijke “W” maar vergelijk met Wouters in het begin van deze acte.

517Het woord pond ontbreekt, maar is waarschijnlijker dan gulden.

518Datum maar gedeeltelijk, alleen het eeuwgetal, ingevuld.

519Dit staat er, maar wat wordt hier nu bedoeld? Geertruijt?

520De acte passeert voor hem.

521Nog onzeker, met name de 4e letter.

522Er stond eerst Maecken.

523Deze datum staat aan het eind van de acte.

524Deze datum staat aan het eind van de acte.

525Hierna, zoals meestal, Eggertinck. De naam was kennelijk Erggertinck, want als zodanig notaris Vere, 2 apr. 1592.

526Tegenwoordig Galathee polder.

527Deze datum staat aan t slot van de acte.

528Er staat verder niets bij, maar “van de haven” is hier waarschijnlijk.

529Laatste letter onzeker, maar vergelijk met f301v/3.

530De klerk gebruikt het “ge” aan het slot van gevolge twee keer!

531De klerk is hier kennelijk een stuk tekst vergeten.

532Er staat hier als tweede letter een “a”, maar meestal heet hij Coplam.

533Dus jegens den penninck 13.

534Wordt hier bedoeld Hoorn?

535Lees: affgeheynt.

536Er stond eerst Sijmen, maar daarboven staat Styne. Sijmen is niet doorgehaald, maar dat zal wel de bedoeling zijn.

537Op de rand van het blad weggevallen.

538Het slot van de naam is afgekort, zodat onduidelijk is of hier Couwenburch of Couwenburchs gelezen moet worden.

539De “achternaam” is nauwelijks leesbaar boven de regel toegevoegd.

540Zeer onzeker! Aanvankelijk stond hier “scipper”, maar het begin is veranderd, misschien in “Giper” of “Olper”, en “scipper” is daarna, na Hoorne, weer toegevoegd.

541Er stond eerst 17 nov., maar die dag valt op een zondag.

542Dus jegens den penninck 12.

543Vergelijk met f393v/4, waar deze klerk “Stevintssen” schrijft.

544Vergelijk met f321/3, waar dit woord duidelijker geschreven is.

545Hier nauwelijks te lezen, maar zie schuldbrief.

546Schrijfwijze niet geheel zeker, met name of de tweede “p” er nu wel of niet staat.

547Onduidelijk geschreven.

548Hier is kennelijk een stukje overgeslagen.

549Er stond eerst Novemb.

550Deze bijzin is later bij- en tussengekrabbeld.

551Zie f303/2 en f306v/3.

552Later in deze acte is sprake van “tzelve hol vande vers. vischbot”.

553Door correctie onduidelijk; mogelijk eerst Nichaels, waarna er een tweede punt boven de c is gezet, zodat er Mihaels kwam te staan. De bedoeling is in elk geval Michiel, zoals uit de schuldbrief blijkt.

554Dit staat later in deze acte.

555Hij wordt vaak (ten onrechte) Jan Adriaenssen genoemd, hoewel zijn vader, zie f261A/2, Andries heette. Vergelijk ook f248/1, waar hij correct Jan Andriessen t Vel wordt genoemd.

556Vermoedelijk weer een foutje van deze klerk; elders staat “geseyt Philipman”

557Dit register D bestaat nu niet meer.

558Onduidelijk of dit al als familienaam opgevat moet worden, of als herkomstplaats Enkhuizen.

559Als noot 250: De gebruikelijke heilwens voor de twee burgemeesters, wanneer die op 1 januari aan hun termijn begonnen.

560Dit wordt later in de acte duidelijk; is hier wel heel erg summier genoteerd.

561Er lijkt vii te staan, maar met 3 puntjes, dus wellicht wordt viii bedoeld.

562Hij is één van de drie, voor wie deze acte passeert.

563Er staat twee maal “west” in deze belending; waarschijnlijk moet hier gelezen worden “noord”.

564Bedoeld wordt natuurlijk Neptunes, maar zoals vaker heeft deze klerk moeite met “vreemde” woorden.

565Hij komt meestal voor als Willem Lievinssen Pincke; hier staat abusivelijk(?) Domis.

arrow-up

separator

RAZE 3851c
Register van schepenacten Zierikzee 1596-1604, bewerkt door Huib J. Plankeel

fiche 7

RAZE 3851c, f312v/1, 14 jan 1603, Adries [lees: Andries] Rochus z. metsert, poorter deser stede, en Corn. Engelssen van Middelburch [= Middelburg], beide, bekennen verkocht te hebben aan Adriaen Adriaenssen schipper tot Middelburch de somme van 23 s. 4 g. erfelijke losrente566 sjaars, dezelve hypothekerende op en uit desselfs Andries Rochus z. huijsinge, erve en gevolge, staande alhier [in Zierikzee] op Bagerschil [= Bagershil] tussen de huijsinge van Jacob Lievens metser van oosten, en Corn. de Clercq van westen in, te betalen telken 15e jan., 1604 t eerste jaar, ... <fiche C7-001>

RAZE 3851c, f312v/2, 13 jan 1603, Job Willemssen z. stierman belijde schuldig te zijn aan Marinis Janssen stierman de somme van 268 car.gld. over de koop van een “vischbootken”, ... <fiche C7-001>

RAZE 3851c, f313/1, 23 jan 1603, Commer Corn. transporteert aan Marinis Pieterssen Mogge, onse medebroeder in Wette, een schepenen rentebrief, luidende tot laste van Jacob Janssen lakeman, inhoudende £2 erfelijke losrente sjaars, gehypothekeerd op zijn huijsinge en gevolge, staande [in Zierikzee] op de hoek van de Maerstrate, verschijnende telken Pasen, ... [marge: 23 mei 1697 is mij, ondergeschr., vertoond bij de zoon vande wed. van Corn. van Holst hudevetter, als bezittende zijn moeder t hypotecq daarop de rente in de tekst vermeld was geconstitueerd, dat de rente is afgelost op 15 mei 1697 aan dhr Marinus Janse de jonge als houder van de brief, t oirconde (wg) P. Boeye 1697] <fiche C7-001>

RAZE 3851c, f313/2, [23 jan 1603], Antonis van Cappelle transporteert aan Augustyn Waryn een schepenen rentebrief, sprekende tot laste van Marinis Thonissen metser van 20 s. erfelijke losrente sjaars, gehypothekeerd op desselfs Marinis Anthonis huijsinge, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstrate over St Antonisstrate, verschijnende telken Lichtmisse, ... <fiche C7-001>

RAZE 3851c, f313/3, [23 jan 1603], Jan Thonissen Roscam verkoopt Jan de Jonge 1½ gem. korenland, liggende in Kerkwerve in Mannekensdick bevanck, binnen deze landgemerken, oost af de weg, zuid en west Engelbrecht Yemanssen, en noord Jan de Jonge, ... <fiche C7-001>

RAZE 3851c, f313/4, 29 jan 1603, Adriaen Segers timmerman belijde schuldig te zijn aan Crijn Lenertssen de somme van £8 over de koop van een “steene camer metter erve”, staande [in Zierikzee] voor de Verreput, ... <fiche C7-001>

RAZE 3851c, f313v/1, 29 jan 1603, Jan Corn. Crakert dycker belijde schuldig te zijn aan Maijken Christiaens wedue voor d een helft, en Cornelie Eellert567 dr. voor d ander helft de somme van £56 over de koop van een camer [en] erve, staande [in Zierikzee] in St Janstrate, hem te danke geleverd, ... <fiche C7-002>

RAZE 3851c, f313v/2, 29 jan 1603, Adriaen Lievenssen Blanckert stierman belijde schuldig te zijn aan Jacob Janssen stierman de somme van £83.6.8 over de koop van een halve vischboot, ... <fiche C7-002>

RAZE 3851c, f313v/3, 28 jan 1603, 568 Maijken Cristiaens Erasmis voor d een helft, en Cornelie Jan Ellaerts dr. als erfgenamen van Cristiaen Erasmis en haar sterkmakende voor haar mede erfgenamen, voor d ander helft, beide geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde verkocht te hebben aan Jan Corn. Crakert dijcker een “camer metter erve”, staande [in Zierikzee] in St Janstrate569, binnen deze landgemerken, etc. [toegevoegd: oost [doorgehaald: en zuid(?) af] Jacob Lauris, zuid zij comparanten, noord Catrynken Henricx, west de strate, etc.] <fiche C7-002>

RAZE 3851c, f313v/4, 28 jan 1603, Corn. Jans Roon belijde schuldig te zijn aan Corn. Jans Boij de somme van £120 over de koop van zeker “drie duijst”570 meede, hem te danke geleverd, ... <fiche C7-002>

RAZE 3851c, f314/1, 28 jan 1603, Jan Anthonissen de Jonge belijde verkocht te hebben aan Niclaes Jobssen, onse medebroeder in Wette, d een helft van een stuk weiland, liggende in Kerkwerve, gevanck [lees: genaamd] “Mijn Jouffvrou weije”571, int [niet ingevuld] bavanck572, groot int geheel 14573 gem. preter 13 r.574, komende over de voors. helft 7 gem. preter 15 r., met Corn. Cooper secretaris deser stede voet en duime gemeen, ... <fiche C7-002>

RAZE 3851c, f314/2, 28 jan 1603, Crijn Lenertssen z. dijcker bekende verkocht te hebben aan Adriaen Segerssen timmerman een “steene camere” met haar erve, staande [in Zierikzee] voor de Verreput, vrij van erfpacht, ... <fiche C7-002>

RAZE 3851c, f314/3, 1 feb 1603, Corn. Augustynssen twynder verkoopt aan Augustyn Waryn, zijn oom, een derde part, hem competerende, in een rente van 35 s. sjaars, sprekende op de Heeren Staten van Zeeland, met denselven Augustyn Waryn en Abraham Janssen, zijn overleden huisvr. Catherynken Claes Hieronimus dr. ooms, gemeene, bedragende tzelve derde part 11 s. 8 g. vls., met alle de onbetaalde verlopen derzelver ... <fiche C7-002>

RAZE 3851c, f314v/1, 12 feb 1603, Pieter Janssen wagemaker, wonende tot Nieuwerkercke [= Nieuwerkerk] in Duvelant, belijde getransporteerd te hebben aan Jan de Jonge, out burchmeester, een erfpacht van 10 s. sjaars, wesende d een helft van £1 eeuwige erfpacht sjaars van zeker land, liggende tot Rengerskerke, bij Engel [blank] tot Rengerskerke, met Jan Janssen sijn broeder weeskind gemeen, onder de voogden van de [blank575] originele rentebrief is berustende, verschijnende telken St Maertemisse, ... <fiche C7-003>

RAZE 3851c, f314v/2, 15 feb 1603, Bartelmeus vander A, cordewagemaker576, belijde een eeuwige erfpacht gehuurd en gepacht te hebben van Simen Coolman als deken van St Lievensgilde, t welck de medereeders deser stede zijn onderwindende, een hof met zijn gevolge, liggende achter “St Lievens camerkens” staende ontrent de Bagijne poorte, binnen dese landgemerken, oost af de voorn. “camerkens”, zuid t “stadts vesten”, [doorgehaald: zuid, bovengeschreven:] west en noord het schuttershof, en dat voor 20 s. vrij zuiver geld, te betalen telken St Maertemisse “eeuwelijck ende erffelijck”, 1603 t eerste jaar, ... <fiche C7-003>

RAZE 3851c, f315/1, 15 feb 1603, Sime Coolman als deken van Sinte Lievensgilde, t welck de medereeders deser stede zijn onderhoudende, met consent ..., [bekent] verhuurd en verpacht te hebben in een eeuwige erfpacht aan Bartelmeeus van der A, cordewagemaker, een hof met zijn gevolge, liggende achter “de camerkens van St Lievens straete”, ontrent de Bagijne poorte, binnen deze landgemerken, oost af “St Lievens camerkens” voors., zuid t “stadts vesten”, west en noord t “jonge schuttershoff”, en dat voor 20 s. vrij zuiver geld, te betalen telken St Maertemisse, ... <fiche C7-003>

RAZE 3851c, f315/2, 15 feb 1603, Maijken Corn., geassisteerd met Rocus Lambrechssen, haar zwager, als in dezen haar gekoren voogd, belijde getransporteerd te hebben aan Pieter Nonneman een schepenen schuldbrief, gepasseerd voor schepenen van Renisse [= Renesse], sprekende tot laste van Franchois Franchoissen Struij over de koop van een huis met gevolge, aldaar staande, met de resterende inhoud van £20.10.0, ... :|: beloofde alle commer af te doen ..., boven de commer ... <fiche C7-003, C7-004>

RAZE 3851c, f315v/1, 18 feb 1603, Jan Andries belijde schuldig te zijn [aan] de deken van de soutdragers gilde de somme van 10 s. over zijn comparants “incompste gelt” in t voors. gilde, ... <fiche C7-004>

RAZE 3851c, f315v/2, 19 feb 1603, [doorgehaald: Cornelie; bovengeschreven:] Mayken Corn. Claes dr. wedue wijlen Lievin Sebastiaens z. Ruyte, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als [in dezen haar gekoren voogd], verkoopt aan Job Willemssen een half gem. 22 r. weije, liggende in Poortambacht in Symen Achtervooren bevanck(?577), met denzelven Job Willems voet en duyme gemeen, binnen deze landgemerken, oost af Hellecops wecken, zuid Rochus Lievin Engels wedue, west Thees Franssen, en noord Jan den leertouwer, ... <fiche C7-004>

RAZE 3851c, f315v/3, 20 feb 1603, Dierick Janssen glaesmaecker voor d een helft, en Adriaen Brouwer als voogd van de weesen van mr Corn. Rengerssen voor d ander helft, verlijden aan Jan du Boys de somme van £10 in volle betalinge van zeker obligatie van date 29 juni 1596, eertijds bij mr Corn. Rengerssen verleden, hiermede gecasseerd, ...; :|: onderpand: een huis en gevolge, daar de vers. Dierick jegenwoordig in woont, staande [in Zierikzee] op de Appelmerct tussen de huijsinge van Adriaen Lievenssen metser van oosten, en de wedue van Lievin Foxdals van westen in, ...; Adriaen Brouwers stelt zich borg ... <fiche C7-004>

RAZE 3851c, f316/1, 27 feb 1603, Lauris Frans z. timmerman verlijdt Jan Pieterssen Balbiano de somme van £44 ter cause van geliquideerde schuld, die hij comparant voor Anthonis Frans z., zijn broeder, tot zijn last neemt als eigen schuld te betalen, ... <fiche C7-004>

RAZE 3851c, f316/2, lesten [= 28] feb 1603, [doorgestreept: Michiel Rase backer; bovengeschreven:] Mayken Michiel Rase weduwe, geassisteerd met haar neef [marge: [blank] Henderickssen als in dezen haar gekoren voogd] transporteert aan Pieter Cater Lievinssen vijf schepenen waarschipbrieven met de koop van een stuk weiland, groot 5 gem. 80 r. of daarontrent, liggende aan de Coolwecht in Ravenshouck bevanck, ... [onderaan toegevoegd: desen herschreven deur het overlijden van Michiel Rase den 2 juni 1603] [vergelijk met f325/3] <fiche C7-004>

RAZE 3851c, f316/3, 1 mrt 1603, Cornelie Jan Ellaerts dr. wedue wijlen Ieman Rochus z., geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, transporteert aan Andries Rochus als “naermaege” en bloetverwant van de kinderen van Corn. Erasmus, totter selver weesen behoeve, een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Mayken Frans dr. wedue wijlen Christiaen Erasmus met de inhoud van £38.6.8578 over haar “aenpaert” in denselven brief met de vers. weesen gemeen, ... en nog de somme van £4.13.4 over haar comparante [aandeel] competerende van Jan Corn. Crakert dycker over de koop van een twaalfde deel van het “noortwaertste camerken”, staande [in Zierikzee] in St Jansstrate, gekomen van Christiaen Erasmus vers., ... en dat voor de somme van £19.10.4 over de “juste” waarde van dien, gereduceerd jegens den penninck 12, welke penningen zij comparante bekende579 van wegen de weesen ontvangen en genoten te hebben, ... <fiche C7-004>

RAZE 3851c, f316v/1, 3 mrt 1603, Aelliaen Matheeus als eertijds getrout hebbende Maijken Pieter Jan Cleeuwerts dr. voor d een helft, Ieman Jacobssen Boenaert als getrout hebbende Catherine Pieter Jan Cleeuwerts dr. en Jacob Janssen timmerman als voogd van de weesen van Abraham, zijn broeder, daar moeder af was Magdaleene Ool Lenerts dr., elk voor een vierde part in de ander helft, belijden getransporteerd te hebben aan Lenert Pieter Jan Cleeuwerts z.580, de drie vierde parten van de naargeschreven partijen land, met denselven Pieter Janssen en de weesen van Corn. Voocht, die d ander twee vierde parten in de voors. ander helft zijn respectivelijk competerende, gemeen, te weten, in een weije, genaamd “de Galge”, groot int geheel 13 gem. 30 r., liggende in Kerkwerve, in t Block bevanck, komende met een wecken aan de wecht, binnen deze landgemerken, oost af Engelbrecht Haerinckman en Ieman Boenaert, zuid Cornelie Thomas Lenerts wedue, west Matheeus Cocx erfgenamen, en noord Jan de Jonge, item in een weije, groot in t geheel 3 gem. 110 r., liggende aan de westzijde van den nieuwen wecht, [verschrijving doorgehaald581] in t bevanck “daer den Eewerff inne ligt”, binnen deze landgemerken, oost den nieuwen wecht, zuid de scheet, west Lenert Hoffer, en noord den Crommen wecht, en nog in een meet582, liggende in Poortambacht in Ravensbevanck [lees: Ravenshouck bevanck], groot in t geheel 3½ gem. 70 r., mitsgaders in 120 r. moerweije etc. <fiche C7-005>

RAZE 3851c, f317/1, 4 mrt 1603, Lenert Pieter Jan Cleeuwaerts verlijdt Aelliaen Matheeus voor de twee delen, Jacob Janssen timmerman als voogd van de weesen van Abraham Janssen, zijn broeder, en Ieman Boenaert voor een derde deel, de somme van £133.6.4.20 over de koop van de drie vierendelen in de naargeschreven partijen van land, liggende in Schouwen, [zie vorige acte], ... <fiche C7-005>

RAZE 3851c, f317/2, 5 mrt 1603, Geerit Michielssen Vuyst verlijdt Jan de Jonge de somme van £125 ter zake zo van aflossing van twee schepenen schuldbrieven als ander geliquideerde schuld, te betalen ... <fiche C7-005>

RAZE 3851c, f317/3, 6 mrt 1603, Ieman Poppe belijde schuldig te zijn [aan] Lenert Pieter Jan Cleeuwerts, zijn zwager, de somme van £104.9.4 over de koop van 6½ gem. 15 r. weije, liggende in t Block bevanck van Kerkwerve, met denselven Lenert Pierssen en de weesen van Corn. Voochtssen gemeen, wesende d een helft van 13 gem. 13 r. en nog 2 gem. 134 r. weije, gemeen met de weese van Corn. Voochtssen vers., liggende aan de westzijde van de nieuwe wecht in t bevanck “daer den Eewerff inne ligt”, wesende de zeven achtste delen van 3 gem. 110 r en 16 r. moerweije, hem te danke geleverd, :|: te betalen ... <fiche C7-005, C7-006>

RAZE 3851c, f317v/1, 5 mrt 1603, Lenert Pieter Jan Cleeuwerts belijde in koop overgelaten te hebben aan Ieman Poppe, zijn zwager, d een helft van een weije, genaamd “de Galge”, groot in t geheel 13 gem. 30 r., bedragende deselve helft 6½ gem. 15 r., liggende in t Block bevanck van Kerkwerve, komende met een wecken aan de wecht, gemeen met hem comparant, die de drie vierendelen en de weesen van Corn. Voochtssen, die t resterende vierendeel van de ander helft is competerende, binnen deze landgemerken, oost af Engelbrecht Iemanssen en Ieman Boenaert, zuid af Cornelie Tomas Lereret583 [lees: Lenerts] wedue, west Matheeus Cocx wedue en erfgenamen, en noord Jan de Jonge, en nog de zeven achtste parten van een weije, groot in t geheel 3 gem. 110 r., bedragende de vers. zevendelen 2 gem. 134 r., gemeen met het weeskint van Corn. Voochtse voors., die t resterende achtste part is competerende, liggende mede in Kerkwerve aan de westzijde van den nieuwen wecht in t bevanck “daer den Eewerff inne ligt”, binnen deze landgemerken, oost af den nieuwen wecht, zuid de scheet, west Lenert Hoffer, en noord den Crommen [wecht584], en nog 16 r. moerweije, in alsulken 120 r. moerweije :|: als er gebleven zijn in t sterfhuis van Bartelmeeus Corn. Huge en Maijken Pier Jan Cleeuwerts dr., zijn wedue, beide saliger, omme een somme van penningen ... <fiche C7-006>

RAZE 3851c, f318/1, 5 mrt 1603, [huw.contract585], dat in den jare 1603 “op den vijffden dach martii de clocke drije uren naer middach voor mij586, openbaer notarij, residerende binnen der stede Ziericzee, geadmiteert bij zijne Maiesteijts Secreten Rade”, in eigen persoon gecompareerd is de eersame Pieter Lenerts [doorgehaald: Boennaert587] [wonende tot Scherpenisse588, ter eenre, en Sijtken Pieter dr.589] beenhacker590, wonende tot Serpenisse [= Scherpenisse] voorn., geassisteerd met Aert Janssen vander Baeck als in desen haar gecoren [voogd] ter andre zijde, beijde gaende, staende, ... verklaarden de vers. comparanten, hoe dat zijluijden in t contracteren voor een huwelijk gesloten werd bij forme van huwelijks voorwaarde geaccordeerd zijn, gelijk zij alsnog accorderen mits dezen, dat zij eerstdaags zullen bevorderen t voors. huwelijk te solemne.en591, en dat in [t] scheijden van tzelve huwelijck dat etc. Sijtken Pieter dr. :|: of indien zij eerststervende ware haar erfgenamen zal of zullen voor uit de gereedste goeden ten sterfhuize van de eerstgestorvene te ... profiteren de somme van 800 car.gld. in baar geld, en dat daartoe alle partijen van land en andere immeuble goederen, die zij Sytken Pieter tot onderstand van desen huwelijk zal inbrengen, zullen zijn en blijven speciale hypoteque zulcx dat de voors. Pieter Lenert deselve niet mag verkopen, belasten of vervreemden enz., zonder consent van de voors. Sijtken, ...; aldus gedaan binnen der stede Zierikzee ter presentie van Jan Janssen Baeck ketelaer, poorter derselver stede, en Aert Janssen Baeck. <fiche C7-006, C7-007>

RAZE 3851c, f319/1, 7 mrt 1603, Anthonis Jans z. coome Jans grootschipper belijde getransporteerd te hebben aan Thonis Jans z. vischer de negen schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] achter de vischmert, vrij van erfpacht, ... <fiche C7-007>

RAZE 3851c, f319/2, 8 mrt 1603, Tonis Jans vischer belijde schuldig te wezen aan Anthonis Jans grootschipper de somme van £163 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C7-007>

RAZE 3851c, f319/3, 8 mrt 1603, Niclaes Aelliaenssen als brudegom en jonge Nele Wisse als bruijt, geassisteerd met denselven Niclaes als in dezen haar gekoren voogd, belijde verkocht te hebben aan Leijn Marinissen decker de nombre van 4 gem. korenland, keure uit alsulken korenland als hen comparanten te cavele zal vallen voor haar derde part van het stuk land, genaamd “de Weelweije”, gemeen met Willem IJpre en de weese van Thomas Wisse, in de vercaveling tussen henlieden te doen, inne :|: te gaan tot zijnen Leijns “schoonste”, te bezitten en gebruiken gelijk de voors. jonge Nele Wisse tzelve land tot nog toe bezeten en gebruikt heeft, mits conditie, dat indien het stuk land, bij Leijn te kiezen, groot wordt dan de 4 gem., t zij 100 r. of een half gem., dat tzelve mede de voors. Leijn in koop [zal] volgen, mits betalende de groote, boeven [lees: boven] de voors. vier gemeten bevonden, jegens £12 gereed geld, gemet te rekenen, ... <fiche C7-007, C7-008>

RAZE 3851c, f319v/1, 11 mrt 1603, Hendrijck Meeussen Hoijmaker, wonende op Verdeehoele, belijde schuldig te zijn aan Pieter Wouterssen cramer de somme van £4.10.0 in vernietinge zo van voorgaande obligatie als andere geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis en gevolge, staande ontrent Verdehole in Schouwen, met twee koeijen met een veersse <fiche C7-008>

RAZE 3851c, f319v/2, 11 mrt 1603, Herman Gillis en Corn. Jan Eijnouts voor henselven en in desen vervangende Hubrecht Thomassen belijde verkocht te hebben aan Dingeman Blaes z. arbeijder een ledige erve, liggende [in Zierikzee] voor t “vervallen clooster vande Bernaditen”, met haar gevolge, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af en noord Corn. Pieterssen van Borrendamme, zuid Corn. Candeel, en west de strate, te bezitten en gebruiken gelijk zij comparant592 deselve erve tot nog toe bezeten en gebruikt heeft, ... <fiche C7-008>

RAZE 3851c, f320/1, 12 mrt 1603, Dingman Blaes verlijdt Corn. Jan Eijnouts de somme van £5.10 over de koop van zeker ledige erve met haar gevolge [zie vorige acte] ... <fiche C7-008>

RAZE 3851c, f320/2, 12 mrt 1603, Geijlken Jans, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, en Hendrijck Meijnaerts smit verlijdt verkocht te hebben aan Pieter Diericx een smitswinckel met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Minnebroeder strate, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost de voors. Hendrijck Meijnaerts, zuid en west “mijn heere de bailliou” Adriaen Willems, en noord de strate, ... <fiche C7-008>

RAZE 3851c, f320/3, 14 mrt 1603, Janneken, Barbel en Grietken [Pieter Willems dochters593], geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar [gekoren] voogd, mitsgaders Jan Adriaensen Ketelaer als voogd van Pieter Pieter Willems, [bekenden] verkocht te hebben aan Job Yemanssen 1 gem. 110 r. weije, liggende in t Houtvate bevanck, met Michiel Willems clockstelder voet en duime gemeen, binnen deze landgemerken, oost den Zuijtdijckxen wecht, zuid Bartel Oole, en594 west Willem Schenck, en noord Matheeus Cocx wedue, ... <fiche C7-008>

RAZE 3851c, f320/4, 15 mrt 1603, Corn. Claes van Heijst ijserman verlijdt getransporteerd te hebben aan Enno Adriaenssen Poelvot [= Poelvoet] de drie schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Melckmert, met 21 s. 3 g., zo te rente als t erfpacht jaarlijks daaruit gaande, te weten Arent Diericx 10 s. te rente, :|: 7 s. Assumptie gilde, en 4 s. 3 g. t Gasthuys deser stede erfpacht jaarlijks daarvan trekkende, ... <fiche C7-008, C7-009>

RAZE 3851c, f320v/1, 15 mrt 1603, Enno Adriaenssen Poelvoet verlijdt in t overnemen van de koop van Corn. Claes van Heijst van zijn huis met gevolge, staande op de Merckmert, tot zijn last genomen te hebben te betalen de somme van £283.6.8 op paijementen van £12 sjaars in mindering van alsulken schepenen brief als van Heijst over de koop van t huis verleden heeft aan Anneken Claes dr. wedue wijlen capiteyn Ketelaer; hij vrijwaart van Heijst daarvan. <fiche C7-009>

RAZE 3851c, f320v/2, 15 mrt 1603, Niclaes van Heijst d oude verlijdt in t overlaten bij Corn. van Heijst, zijn zoon, van de koop van zijn huis op de Melckmert aan Enno Adriaenssen Poolvoet, [dat] hij comparant tot zijn last genomen heeft te betalen op de leste termijnen de somme van £52.6.8 die Cornelis nog over de koop schuldig is aan Anneken Claes Daechs dr. wedue wijlen capiteyn Ketelaer; hij vrijwaart Enno daarvan. <fiche C7-009>

RAZE 3851c, f321/1, [15 mrt 1603], Geerit Michielssen Vuyst verlijdt mr Corn. Pilse de somme van £31.10.0 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op Bagershil ... <fiche C7-009>

RAZE 3851c, f321/2, [15 mrt 1603], Corn. Janssen Roon als erfgenaam van Stevin de speelman transporteert aan Geerit Michielssen Vuyst een gerecht achtste part in een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate, met denselven Geerit gemeen, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost en west sheeren strate, zuid Willem de Cock, en noord Corn. den Boer, ... <fiche C7-009>

RAZE 3851c, f321/3, [15 mrt 1603], Stoffel Lenertssen scuytenaer van Haemstede verlijdt Corn. Corn. Avontuere scuytenaer de somme van 37 gld. over de koop van een “binnelantsche veerscuyte”; te betalen met o.a. drie koppel “conynen” ... <fiche C7-009>

RAZE 3851c, f321/4, 24 mrt 1603, Janneken, Barbel en Grietken Pieter Willems dochters, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, mitsgaders Jan Adriaensse Ketelaer als voogd van Pieter Pieter Willems, belijde getransporteerd te hebben aan Janneken Corn. dochter, weduwe wijlen Hendrijck Claessen tinnegieter voor haarzelf en als moeder en voogdesse van haar kinderen, twee schepenen schuldbrieven, d een sprekende tot laste van Lieven Keuije, inhoudende over reste £55.6.8 op paijementen :|: van £6 sjaars, en d ander tot laste van Pieter Corn. van Borrendamme, inhoudende over reste £11, op paijementen van £3595 sjaars, en dat in betalinge van gelijke somme, die zij aan dezelve Janneken schuldig zijn uit een schepenen schuldbrief luidende tot behoeve van Dierijck Claes Pieters en in dorso van de betalinge [aan]getekend staat, ... <fiche C7-009, C7-010>

RAZE 3851c, f321v/1, 25 mrt 1603, Maijken Frans dr. weduwe wijlen Christiaen Erasmis voor de vijf zesde delen, ende Cornelie Jan Hellaert596 dr. voor haarzelf en haar sterkmakende voor de kinderen van Corn. Erasmis, beide erfgenamen van Christiaen Erasmis voors. voor t resterende zesde deel, belijden verkocht te hebben aan Jan Corn. Crakert dijcker een “steene camer” met haar gevolge, staande [in Zierikzee] in St Jansstrate, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af Jacob Lauris de Witte, zuid zij comparant, west de straete, en noord Catherinken Henrick :|: mr Hermans wedue, ... <fiche C7-010>

RAZE 3851c, f322/1, 26 mrt 1603, Jan Corn. Krakert dijcker belijde schuldig te zijn aan Maijken Frans dochter wedue wijlen Christiaen Erasmis de somme van £46.13.4 over de koop van vijf zesde delen van een camer [zie vorige acte] ... <fiche C7-010>

RAZE 3851c, f322/2, 25 mrt 1603597, Jan Corn. Crakert dijcker belijde schuldig te zijn aan de kinderen van Corn. Erasmis voor haarzelf en als afstand hebbende van Cornelie Jan Hellaerts dr. de somme van £9.6.8 over de koop van [een] zesde part van een camer [zie f321v/1] ... <fiche C7-010>

RAZE 3851c, f322v/1, 26 mrt 1603, Anthonis Pietersse weert [verkoopt] Anthonis van Cappelle598 een schepenen rentebrief, sprekende tot laste van mr Henricx Baengiaert met de inhoud van £2 erfelijke [los]rente sjaars, gehypothekeerd op desselfs huijsinge en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de “kerckhove”, met alle verlopen vandien tzedert de constitutie derselver, ... <fiche C7-011>

RAZE 3851c, f322v/2, 26 mrt 1603, Pieter Joris overman verlijdt, dat hij op verzoek van Henrijc de Kevere uit kracht van schepenen vonnis openbaar heeft verkocht aan denselven Henrick Kevere een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, daarvan Joos Roelantsse lest onderwinder af is geweest, te bezitten en gebruiken, gelijk Corn. Lenertsse Bommenede tzelve van capiteyn Verhelle en de voors. Joos van denselven Bommenede verkregen heeft, en dat voor de somme van £149, ... <fiche C7-011>

RAZE 3851c, f323/1, 28 mrt 1603, Anthonis van Cappelle belijde schuldig te zijn aan Hendrijck de Kevere voor hemzelf en tot behoeve van zijn mede erfgenamen van Anthonis Verhelle de somme van £97.10.0 ter cause van gelijke somme, die hij comparant tot zijn last genomen heeft te betalen voor Jan Davits molenaer tot vernietinge van voorgaande schepenen brief, bij Jan Obertsse molenare eertijds verleden; onderpand: zijn huis met gevolge, staande [in Zierikzee] op de Appelmert, genaamd “de Lieve Vrouwe”, mitsgaders zijn halve corenmole, staande “op de cade t eynde t Vrije”, ... <fiche C7-011>

RAZE 3851c, f323/2, 28 mrt 1603, Anthonis van Cappelle599 verlijde schuldig te zijn aan Janneken Corn. dochter wedue wijlen Hendrijc Claesse de somme van £97.10.0 ter cause van gelijke somme, die hij comparant tot zijn last genomen heeft te betalen voor Jan 600 Davits molenaer tot vernietinge van voorgaande schepenen brief, bij Jan Obertsse molenaer verleden; onderpand: zijn huis met gevolge, staande [in Zierikzee] op de Appelmert, genaamd “de Lieve Vrouwe”, mitsgaders zijn halve mole, staande “op de cade t eynde t Vrije”, ... <fiche C7-011>

RAZE 3851c, f323v/1, 29 mrt 1603, Gillis Nonneman en Joris Jaspersse, beide, met gezamenderhand, verlijden aan Pieter Verbrugge, gemachtigd van Hendrijc Rogiersse tot Middelburg, de somme van £18 in vernietinge van voorgaande obligatie en condemnatie daarop gevolgd, luidende tot laste van de voorn. Nonneman, ... <fiche C7-012>

RAZE 3851c, f323v/2, 1 apr 1603, Lenert Adriaenssen en Jacob Adriaenssen, beide wonende ter Vere, voor henzelven voor de twee derde delen, en als hen sterkmakende voor Michiel Betsmanssen voor t resterende derde deel, met gezamenderhand, verlijden Corn. Henricx z. jonge Snack stierman deser stede de somme van £84.15.6.12 over de koop van een vischboot, genaamd “den Achtegael” [lees: “den Nachtegael”], ... <fiche C7-012>

RAZE 3851c, f323v/3, [1 apr 1603], Pieter Jobssen vischer voor hemzelf en hem sterk makende voor Jacob, Willem en Marinis Jobs, zijn broeders, mitsgaders Huychwyff, Clare en jonge Mayken Jobs drs., zijn zusters, verkoopt aan Adriaen Willem Adriaen Bouwenssen, hun zwager, een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Molestrate, met 1601 s. geestelijke erfpacht sjaars, binnen deze landgemerken, oost af de vroone, zuid Janneken Lenerts, west de strate, en noord Huychken Zwartooge, ... <fiche C7-012>

RAZE 3851c, f324/1, [1 apr 1603], Adriaen Willem Adriaen Bouwens visser verlijdt Pieter, Jacob, Willem en Marinis Jobssen, zijn zwagers, mitsgaders Huychwyff, Clare en jonge Mayken Jobs drs., zijn schoonzusters, elcx voor een zevende deel, de somme van £84.5.10 over de koop van zeven achtste delen (t achtste achtste part hem aankomende) van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C7-012>

RAZE 3851c, f324/2, 2 apr [1603], Dierck Bartels z. belijde verkocht te hebben aan Danckerd Corn. z. arbeyder een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in den Hem, met 18 g. geestelijke erfpacht jaarlijks daaruit gaande, binnen deze landgemerken, oost af de straete, zuid Ieman Telle “t stadts rouper”, west “de haevene”602, en noord Adriaen Peck carreman, ... <fiche C7-012>

RAZE 3851c, f324/3, [2 apr 1603], Danckerd Corn. z. arbeyder belijde schuldig te zijn aan Dierck Bartelssen de somme van £34 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C7-012>

RAZE 3851c, f324v/1, 3 apr 1603, Jacob Janssen stierman belijde schuldig te zijn aan Adriaen Lievinssen603 stierman de somme van £83.6.8 over de koop van een halve vischboot, ... <fiche C7-013>

RAZE 3851c, f324v/2, 4 apr [1603], Jan Claessen visscher en Victor Bloome belijden verkocht te hebben aan Corn. Henricx visscher een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op St Joos meet, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de straete, zuid Willem Marinis, noord Pieter Corn., en west de dilve, ... <fiche C7-013>

RAZE 3851c, f324v/3, [4 apr 1603], Corn. Henderich verlijdt Jan Claesse en Victor Bloome de somme van £46.13.4 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C7-013>

RAZE 3851c, f324v/4, [4 apr 1603], Henderick de Kevere hoymaecker [= hoedemaker] voor hemzelf en uit naam van de gemeene erfgenamen van Anthonis Verhelle belijde verkocht te hebben aan Guido Janssen vischer een huis, erve en gevolge, staande [in? Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af Willeboort Pieter Thonis trommelslagers weduwe, zuid de strate, west de huijsinge van wijle Vincent Huge z. Mulock, en noord Pieter Corn. vander Wiele erve, ... <fiche C7-013>

RAZE 3851c, f324v/5, 5 apr [1603], Guido Janssen vischer belijde schuldig te zijn aan Henrick de Kevere voor hemzelf en uit naam van de gemeene erfgenamen van Anthonis Verhelle de somme van £182.13.4 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C7-013>

RAZE 3851c, f325/1, 5 apr [1603], Joos Corn. z. visscher verlijdt schuldig te zijn aan Jan Pieters z. £15 over de koop van een derde part van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in mr Jans straetken, ... <fiche C7-013>

RAZE 3851c, f325/2, [5 apr 1603], Joos Corn. vischer verlijdt schuldig te zijn aan Lijsbeth Jobs dr. de somme van £15 over de koop van een derde part van een huis [als in vorige acte] ... <fiche C7-013>

RAZE 3851c, f325/3, [5 apr 1603], 604 [doorgehaald: Michiel Raese backer; bovengeschreven:] Mayken de weduwe van Michiel Raese, geassisteerd met [blank] Hendericxse, haar neef, als in dezen haar gekoren voogd, belijde verkocht te hebben aan Grietken Jan Duway weduwe een schuur met een “arffken” en haar gevolge, staande [in Zierikzee] op Slabberswerff, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost en noord de dilve, zuid Toonken Coole en west de strate, ... [marge: deze herschreven door het overlijden van Michiel Raese backer den 5 juni 1603] ... <fiche C7-013>

RAZE 3851c, f325/4, 6 apr [1603], Grietken Jan Duway weduwe belijde schuldig te zijn aan Michiel Raese backer de somme van £11.13.4 over de koop van een schuur [zie vorige acte] ... <fiche C7-013>

RAZE 3851c, f325/5, [6 apr 1603], Jan Job Corn. Domis z. visscher voor hemzelf en hem sterkmakende voor zijn broeders en zusters, erfgenamen van de voors. [sic] Job Corn. Domis z., haren vader, belijde getransporteerd te hebben aan Dierck Janssen backer de vier schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] voor de “fonteyne”, vrij van erfpacht, ... <fiche C7-013>

RAZE 3851c, f325v/1, 7 apr 1603, Dierck Jansse backer verlijdt aan Lenert Job Corn. Domis z. en Willem Meussen getrout hebbende Mayken Job Corn. z. Domis dr., de somme van £88.17.9.8 over de koop van een derde part van een huis [zie f325/5] ... <fiche C7-014>

RAZE 3851c, f325v/2, [7 apr 1603], Dyerck Janssen backer verlijdt aan Meerten Jacobssen getrout hebbende Martinken Job Corn. Domis dr. de somme van £44.8.10.16 over de koop van een zesde part van een huis [zie f325/5] ... <fiche C7-014>

RAZE 3851c, f325v/3, [7 apr 1603], Diererick Janssen backer verlijdt aan Jan Job Corn. Domis605 z. gelijke £44.8.10.16 over gelijke zesde part van een huis [zie f325/5] ... <fiche C7-014>

RAZE 3851c, f325v/4, [7 apr 1603], Dierickck606 Janssen backer verlijdt Jan Wouterssen cleermaecker getrout hebbende Janneken Job Corn. Domis dr. gelijke £44.8.10.16 over gelijke zesde part van een huis [zie f325/5] ... <fiche C7-014>

RAZE 3851c, f325v/5, [7 apr 1603], Dierick Janssen backer verlijdt aan Lieven Job Corn. Domis z. gelijke £44.8.10.16 over gelijke zesde part van een huis [zie f325/5] ... <fiche C7-014>

RAZE 3851c, f325v/6, 6 [apr 1603], Jan Pieterssen Nauooge molenaer als voogd van de weesen [van] wijlen Corn. Janssen cuper belijde verkocht te hebben aan Corn. jonge Corn. Vannes z. metser een huis, erve en :|: gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieustraete, binnen deze landgemerken, oost af Lievin Maertssen, zuid Adriaen Janssen Dach met zijn huijsinge, genaamd “den Blauwen Gans”, west de strate, en noord de weduwe van Geerit Claessen, met de last van £2 erfelijke rente sjaars, aankomende607 Pieter Wouters z. schipper, nog met een erfpacht van 3 s. sjaars, aankomende de schoemaeckers gilde, en met nog een erfpacht van 1 s. 1½ g. sjaars, aankomende Augustyn Waryn, ... te bezitten en gebruiken gelijk Corn. Jans z. cuper tzelve in t leste van zijn leven bezeten en gebruikt heeft, ... <fiche C7-014>

RAZE 3851c, f326/1, 7 apr 1603, Abraham Janssen Tack timmerman belijde verkocht te hebben aan Corn. Hugesse Buysse vischer een huis, erve en gevolge, bij hem comparant “nieu gemaeckt”, gestaan [in Zierikzee] in t Corte Groendal, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid Gillis Aelliaenssen Bytebier, west af de dilve, en noord af Corn. Dingmanssen Nosse, ... <fiche C7-014>

RAZE 3851c, f326/2, [7 apr 1603], Corn. Huyge z. Buysse vischer belijde schuldig te zijn aan Abraham Janssen Tack de somme van £100 over de koop van een huis [zie vorige acte], te betalen £5 sjaars ... <fiche C7-014>

RAZE 3851c, f326/3, 8 apr 1603, Cornelis Corn. z. jonge Vanne metser belijde schuldig te zijn aan Jan Pieters z. Nauooge molenaer als voogd van de weesen608 van Corn. Janssen cuijper de :|: somme van £106 over de koop van een huis [zie f325v/6] ... <fiche C7-014, C7-015>

RAZE 3851c, f326v/1, 5 apr 1603, [testament609], “In den naeme ons Heere ende Salichmaecker Jesu Christi, amen. By desen jegenwoordigen instrumente sy kennelycken, dat inden jaere des selffs als men schreeff duysent zes hondert ende drye, op den vyffden dach Aprilis t s avonts ontrent de clocke zes uren naer middach, voor my Anthonis van Cappelle, openbaer notario, residerende binnen der stede Ziericzee, geadmitteert by zyne Maiesteyts Secreten Raede” in presentie van naargenoemde getuigen verschenen is d eerbare Janneken Herman Willems z. houtsagers dochter, oud ontrent 17 jaar, wonende binnen der stede Zierikzee, mij, notario, in desen verkiezende tot haar gekoren voogd, gaande, staande enz., ... “te kennen gevende dat zy over denckende nyet zekerder te zyn dan de doot ende niet onsekerder dan d ure derselver, ende dat men dagelycx siet dat Godt almachtich soo wel de jonge menschen als de oude uut dese werelt es haelende”, zij daarom, als om de affectie en liefde, die zij draagt tot Herman Willems z., haar vader, begerende denzelven te versien “in syn oude dage” van de tijdelijke middelen die haar Godt verleend heeft, stelt hem tot universeel erfgenaam in de twee derde delen van al haar goeden, die zij, stervende zonder hoir of hoirs hoir, van haren lichaam gekomen, achterlaten :|: zal, latende haar erfgenamen ab intestato t resterende derde deel; indien zij bij haar overlijden afstammelingen nalaat, dan stelt zij haar vader in de twee derde delen van de goederen, die t lest stervende kind ruimen zal; getuigen: Maerten Corn. smit en Jan Lauwe Mutse, “gebuyerluyden” van de testatrice, poorters derselver stede, ... <fiche C7-015>

RAZE 3851c, f327/1, 3 apr 1603, [testament], ... “ontrent de clocke vierre nae den middach” voor mij, Anthonis van Cappelle, openbaer notario, ... verschenen is d eersame Claes Willems z. vischer, oud ontrent 17 jaar, wonende binnen der stede Zierikzee, gaande, staande enz., ... :|: [vergelijkbare formuleringen als in de vorige acte] stelt Willem Lenerts z., mede vischer, zijn vader, tot universeel erfgenaam in de twee derde delen van al zijn goeden, die hij, stervende zonder hoir enz., achterlaten zal ...; “Aldus gedaen binnen der stede Ziericzee ten cantoire mij, notario”, met Anthonis Geerits z. vander Poort en Raese Locke de jonge, poorters derzelver stede, als getuigen. <fiche C7-015, C7-016>

RAZE 3851c, f328/1, 8 apr 1603, Ieman Gillis z. Poppe als sequester in de gecedeerde goeden van Mayken Jan Achternoens weduwe, belijde getransporteerd te hebben aan Lenert Marinis z. Locker een huis, erve en gevolge, gelijk jegenwoordig “affgeheynt” staat, gestaan en gelegen tot Borrendamme in t bevanck van Borrendamme voorn., zoals zij tot date van haar “cessie” bezeten en gebruikt heeft; ... <fiche C7-016>

RAZE 3851c, f328/2, [8 apr 1603], Lenert Marinis z. Locker belijde schuldig te zijn aan Ieman Poppe als sequester in de gereede [lees: gecedeerde] goeden van Maeyken Achternoene weduwe tot profijt van haar crediteuren de somme van £62 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C7-016>

RAZE 3851c, f328v/1, 9 apr 1603, Corn. Corn. jonge Vanne metser belijde in t kopen [zie f325v/6] van de huijsinge met haar gevolge, staande [in Zierikzee] in de Nieustraete, gekomen van Corn. Jans z. cuper, tot zijn last genomen te hebben een erfelijke losrente van £2 sjaars, aankomende Henderick Corn. z., [doorgehaald610: nog een rente van 30 s. sjaars, met 3 jaar verlopen rente, aankomende Pieter Wouters z.], nog een erfpacht van 3 s. sjaars, aankomende de schoemaeckers gilde, en nog een erfpacht van 1 s. 1½ g. sjaars, aankomende Augustyn Waryn, met 7 jaren verlopen derselver twee erfpachten; hij vrijwaart de weeskinderen van Corn. Jans z. cuper van deze lasten. <fiche C7-017>

RAZE 3851c, f328v/2, 11 apr [1603], Lier Jobs en Corn. Hendericx z., beide visschers, een voor al, belijde schuldig te zijn aan Lenert Wissen en Adriaen Gillis Wisse, schiptimmerluijden, de somme van £87.10.0 over de koop van een nieuwe visboot, bij hen “van den houte opgemaeckt”, ... <fiche C7-017>

RAZE 3851c, f328v/3, 11 mrt611 1603, [huw.contract], dat ... “op den elffde martii [lees: aprilis] ontrent de clocke drye uren naer middach” voor mij, Antonio van Cappelle, “oppenbaer notario”, ... verschenen zijn d ersame Helle Cop Bouwens z.612, geboren van Nieuwerkercke [= Nieuwerkerk] in Duvelant, jegenwoordig wonende binnen derselver stede, t eenre, en Janneken Lauweris Lieven Hugen dr., mij notarium in dezen verkiezende tot haar gekoren voogd, ter ander zijde, beide gaande, staande enz., :|: te kennen gevende, hoe dat zij “in t contracteren van eenen wittigen huwelyck, dat in woorden stont te geschiene tuschen hen beyden” overeengekomen waren het volgende, dat zij “eerstsdaechs sullen procederen ter solemnisatie vanden huwelycke tuschen hunluyden besloten”, ... dat elk zal inbrengen alle goeden als hij jegenwoordig heeft, ... bij het “scheyden” van denselven huwelijk zal, indien er geen kinderen (meer in leven) zijn, de langstlevende aanvaarden alle goederen die hij heeft ingebracht of later georven heeft, en daarenboven nog alle t goud en zilver ten sterfhuize van de eerststervende bevonden, en voorts nog de helft van de resterende goeden, ten sterfhuize bevonden, maar indien er dan nog kind, kinderen of kindskinderen in leven zijn, dan zullen alle goederen gepart worden half en half, ... behalve dan dat de langstlevende vooruit zal genieten t beste bedde met toebehoren, en al zijn of haar kleren; aldus gedaan ten woonhuize van Janneken Lauris dr., staande in Sint Jansstrate, daarbij zijnde Jan van Metmen mesmaecker en Jan Jans z., zijn zoon, beide poorters, als getuigen. <fiche C7-017, C7-018>

RAZE 3851c, f329v/1, 11 apr 1603, Pieter Verhellen belijde schuldig te zijn aan de erfgename van Dierick Herrents z. de somme van £30 en dat van een “mits ende affcoop” van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, hetwelk de erfgename wederom [zal] nemen en ontvangen, ... <fiche C7-018>

RAZE 3851c, f329v/2, 12 apr [1603], Cornelis Lievens z., als gemachtigd van Jacob Adriaenssen van Ste Maartensdijk, beleide getransporteerd te hebben aan Barbel Oole dr. weduwe wijlen Joos Jans z. een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op St Joos meet, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid Jan Jans z. Vayliant, west de dilve, en noord Janneken Jans(?613) weduwe, te bezitten en gebruiken gelijk Jacob Adriaenssen tzelve tot nog toe bezeten en gebruikt heeft, ... <fiche C7-018>

RAZE 3851c, f330/1, 13 apr 1603, Berbel Oollen dochter weduwe van Joos Jans z., geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde schuldig te zijn aan Jacob Corn. Blauwen de somme van £34 over de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op St Joos meet, haar [marge: verkocht bij Jacob Adriaens z. van Ste Maartensdijk en bij zijn gemachtigde] te danke geleverd, en bij denzelven aan de voors. Jacob den Blauwen daarvan afstand gedaan, ... <fiche C7-018>

RAZE 3851c, f330/2, 16 apr 1603, Willem Lievens z. Pincke als principael en [doorgehaald: Lieven Yemans z. seylmaecker; bovengeschreven:] Willem Adriaensen ketelaer als borg belijde schuldig te zijn aan Pieter Pieters z. alias Hackelaer de somme van £45.6.8 over de koop van een nieuwe “cotscuyte”; Willem belooft zijn borg614 Lieven Yemanssen te vrijwaren. <fiche C7-018>

RAZE 3851c, f330/3, [16 apr 1603], Pieter Pieters z. Hackelaer van Geertruidenberg heeft verkocht aan Willem Lievens Pincke een “nieu cotscuyte”; hij, Pieter Pieters z., met Claes Heynderick z. Tack schipper van Geertruidenberg, gezamenlijk en elcx een voor al, vrijwaren hem van eventuele lasten; Pieter belooft Claes Heyndericx z., zijn borg, te vrijwaren ... <fiche C7-018>

RAZE 3851c, f330v/1, 19 apr 1603, mr Adriaen Hoogenhuysse belijde verkocht te hebben aan Jan Adriaen z. Bonte, wonende tot Kerkwerve, een stuk weijland, liggende in Kerkwerve in t bevanck “benoorde den Vroonwech”, groot 6 gem. 85 r. of daarontrent, bij de hoop, gelijk gehevent staat en de voors. de Bonte tot nog toe bezeten heeft in pacht, binnen deze landgemerken, oost en noord af Jan Lauris Maerts z. kinderen, zuid de weg, en west af Adriaen Jacobs z. Hoffer, zijnde bezwaard met 1 gem. preter 10 r. moerweije, liggende in t bevanck “tuschen den Noort wech ende vaert”, gemeen met Michiel Claessen, Huych Jan Symonssen615 en Willem Janssen Syme Willems z. weduwe, ... <fiche C7-019>

RAZE 3851c, f330v/2, [19 apr 1603], Jan Adriaens z. de Bonte, wonende tot Kerkwerve, belijde schuldig te zijn aan mr Adriaen Hoogenhuysse de somme van £100 over de koop van een stuk weijland [zie vorige acte], ... <fiche C7-019>

RAZE 3851c, f331/1, 29 apr 1603, [testament616], dat ... “ontrent de clocke twee uren naer middage” voor mij, Anthonio van Cappelle, openbaar notario ... tot Zierikzee, verschenen zijn d eersame Lenaert Corn. z. Mogge, penninckmeester t sLants van Schouwen, t eenre, en Livine Jacob Janssen Boye dr., huisvr. vande zelve Lenert Mogge, mij notarium met consent van haar man verkiezende tot haar gekoren voogd, ter andere zijde, beide wonende binnen derselver stede, gaande, staande enz. ...; zij zijn nu redelijk lange tijd met elkaar getrouwd, zodat van hun kinderen enige getrouwd, en de rest “tot volle bejaertheyt” is gebracht; maken testament op de langstlevende; hun zwager [= schoonzoon] Lenert Jans z. reeds voldaan; aldus gedaan ten huize van de comparanten, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, daarbij zijnde d eersame Joris Pieters z., tresoirier derselver stede, en Anthonis Geerits z. vander Poort, poorter deselver stede, als getuigen. <fiche C7-019, C7-020, C7-021>

RAZE 3851c, f333/1, 22 apr 1603, [huw.contract617], voor mij notario is verschenen d eersame Jan Janssen Knibber vischer, poorter van Zierikzee, en verklaart, dat tussen hem en Leenken Geerits z. dr., nu zijn bruid, de volgende “voor huwelicxe voorwaerde” zijn gemaakt: de langstlevende zal hebben de kleren en juwelen t zijnen lijve dienende, en daarenboven alsulke bedden618 met toebehoren, als hij ingebracht heeft, daarjegens de eerststervendens kinderen zullen hebben de kleren en juwelen, tzijnen lijve dienende, van de eerststervende, en alsulken bedde of bedden als de eerststervende ingebracht heeft; aldus gedaan ten comptoire mijns notarii, daarbij zijnde Anthonis vander Poort en Anthonis Frans z., poorters derselver stede, als getuigen. <fiche C7-021, C7-022>

RAZE 3851c, f333v/1, 15 apr 1603, Dierick Bartels z. en Corn. Bartels z., tesamen voor een derde part, dezelve Dierick en Adriaen Maerts z., mede tesamen voor een derde part, en de voorn. Dierck Bartels z. met Geerit Pieters z., insgelijks voor het resterende derde part, belijde schuldig te zijn aan Pieter Bartel Meeus z. de somme van £84 in vernietinge van twee voorgaande schepenen brieven, bij de voors. Dierick verleden tot behoeve van deselve Pieter Bartel Meeussen en Helena Lenaert Pranckens dr. als afstand hebbende van dezelve Pieter hebbende over de koop van zeker “lant ende lanthuys”, liggende in Noordgouwe, volgende zeker uitspraak bij mr Quintin de Witte, gemeente burchmeester, Marinis Mogge, schepen, en mr Willem van Dycke, secretaris, daarover gedaan 25 jan. 1603, ... <fiche C7-022>

RAZE 3851c, f333v/2, 21 apr 1603, Jasper de Portes tinnegieter verkoopt Janneken Corn. z. dr. weduwe Henderyck Claessen tinnegieter :|: de somme van £2 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op den Dam, binnen deze landgemerken, noord en oost af de strate, zuid Mayken Expoels, en west Adriaen Pieters z., te betalen telken Pasen, 1604 t eerste jaar, en dat overmits de somme van £28 die hij van de voors. Janneken Corn. z. weduwe ontvangen heeft, ... <fiche C7-022>

RAZE 3851c, f334/1, 23 apr [1603], Christiaen Joossen Peck verlijdt schuldig te zijn aan mr Anthonis van Cappelle de somme van £5.10.0 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] in de Corte Nobelstrate aan de oostzijde [van] de strate, ... <fiche C7-022>

RAZE 3851c, f334/2, 26 apr 1603, Trynken Gillis dochter weduwe wijlen Willem Danesse, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde haarzelf besteed te hebben, en Gillis Willems z. schoemaecker belijde aangenomen te hebben te onderhouden dezelve Trynken Gillis dr., zijn moeder, haar leven lang en daarna eerlijk te begraven, waarvoor, als ook omdat dezelve Gillis zijn moeder tot nog toe onderhouden heeft, de voors. Gillis Willems z. :|: zal hebben en profiteren haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] achter de vischmerckt, met huisraad, kleren enz., onder voorwaarde dat hij t niet gedurende haar leven mag vervreemden, ... <fiche C7-022, C7-023>

RAZE 3851c, f334v/1, 26 apr 1603, Anthonis Lievens z. Cats vischer belijde schuldig te zijn [aan] Cornelie Jan Gillis z. int Hoeffkens weduwe de somme van £100 ter cause van geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstraete, met alle de huisraad en “coopmanschippe” daarin wezende, ... <fiche C7-023>

RAZE 3851c, f334v/2, 1 mei [1603], Maeyken Meeus dr. weduwe geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde verkocht te hebben aan Job Yemans z. een stuk korenland, groot 1 gem. 20 r., liggende op Weldamme in t Bagine bevanck, binnen deze landgemerken, oost Corn. Stevens z., zuid Engel Gauwe, west de weg, noord Jacob Lievens z. Goesman, ... <fiche C7-023>

RAZE 3851c, f335/1, 1 mei 1603, Pieter Telle en Telle Telle, gezamenlijk, belijde verkocht te hebben aan Claes Rochus z. vleeschhouwer 3 gem. in een weije van 8 gem., liggende in Nieuwerkerke in Schouwen in t bevanck van Suyt Strype, genaamd “Manders weye”, binnen deze landgemerken, oost Pieter Severs z., zuid de weg, west Pieter Mogge, noord Claes Rochus z. voors., ... <fiche C7-023>

RAZE 3851c, f335/2, [1 mei 1603], Cornelis Peters z. van Borrendamme belijde schuldig te zijn aan Willem Jans z. Maes, schout tot Kerkwerve, de somme van £36 over koop van zekere twee paarden, te betalen “tot soo nauwe tyde hy comparant sal gehylaect wesen ende syn huysvrouwe sal gelegen syn tsy van een jonge sone ofte dochter, oft andersins by synen erffgenamen tot soo nauwen tyden hy deser werelt sal overleden zyn”, ... <fiche C7-023>

RAZE 3851c, f335/3, 2 mei 1603, Adriaen Jans z. Camerlinck molenaer belijde schuldig te zijn aan Job Yemans z. de somme van £26 over de koop van zeker “terwe”; onderpand: zijn comparants twee halve “corenmole” [in/bij Zierikzee], staande d eene t eynde de Nieustraete op de vesten, en d ander buyten de Nobelpoorte, met hare respective gevolge, ... <fiche C7-023>

RAZE 3851c, f335/4, 25 apr 1603, [testament], dat ... “ontrent de clocke thien uren” voor mij, Anthonio van Cappelle, openbaar notario binnen Zierikzee, gecompareerd :|: en verschenen is d eersame Adriaen Lievens z. Kersmaecker schiptimmerman, poorter derselver stede, gaande, staande enz., te kennen gevende, dat hij, nu gekomen zijnde tot goeden ouderdom sulcx dat hij nu niet meer hem en kan generen met zijn ambocht, gaarne zag, dat Jan Adriaens z. Kersmaecker, zijn zoon, en Corn. Adriaens z., zijn “neve”, zoon van Willeboort Adriaens z. dr., zijn comparants dochter, beide tzelve ambocht exercerende, “met goede vrienschappe ende eendrachticheyt” tzelve ambocht zouden blijven doen, ... hen “by tiltre van donatie inter vives oft giften tuschen den levende” geeft zijn comparants timmer sate, liggende [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, met alle “gereetscippe”619, gezamenlijk te bezitten en gebruiken, met conditie dat noch d een noch d ander zijn helft mag “veralieren”; voorts schenkt hij de voors. Corn. Adriaen z., zijn neef, alleen al zijn “sciptimermans gereetscippe als vysen, sagen, bylen, disselen, avegaerde620” ...; aldus gedaan met d eersame Adriaen Hermans z. en Pieter Claessen vande Abeele, poorters derselver stede, als getuigen. <fiche C7-024>

RAZE 3851c, f336/1, 25 apr 1603, [testament], dat ... “ontrent de clocke thien uren voor middach” voor mij, Anthonio van Cappelle, openbaar notario binnen Zierikzee, gecompareerd en verschenen is d eersame Adriaen Lievens z. Kaersmaecker schiptimmerman, poorter derselver stede, gaande, staande enz., te kennen gevende, dat hij gaarne zou “recompenseren” de goede gedienstigheid, die hij in zijn oude dagen is genietende van Willeboort Adriaens z., zijn dochter, “de wyle hy van zyn huysvrouwe beroefft es geweest”, daarin hij niet twijfelt daarin zij zal blijven continueren zo lang God hem zal sparen “in desen vleesche”, “jegens de groote moyte, hoofft sweer ende moyte na iniuren ende smadelycke woorden, die hem comparant aengedaen syn by Jan Adriaens z. Kaersmaecker ende :|: Cunere Pieters, zyne sone ende schoondochter, nyet alleene hem comparant, maer oock om zynen t wille de voornoemde Willeboort, zyne dochtere, ende haeren kinderen, die hy ter herten nam als off zy hem zelve geschiet waeren”, stelt om derselver oorzake als om meer andere redenen, tot universeel erfgenaam in al zijn achter te laten goederen de voorn. Willeboort Adriaens z., zijn dochter, mits dat zij zal gehouden zijn uit te keren aan de weeskinderen van Lieven Kaersmaeckere, zijn zoon was saliger gedachte, alsulken aanpart als zij zouden genoten hebben indien hij comparant ab intestato was overleden, maar aan Jan Adriaens z. Kaersmaker, zijn zoon, of indien hij voor hem kwam te overlijden, aan zijn weese, zal zij, Willeboort, niet meer gehouden zijn uit te keren, dan zijn ofte haar621 legitieme portie, ... “de zelve exherederende ende onterffende van t resterende derdendeel”, en indien Willeboort voor hem overlijdt, zo stelt hij in haar plaats haar kinderen, die zij achterlaten zal, tot universeel erfgename in zijn goederen op de uitkering als boven; aldus gedaan met d eersame Adriaen Hermans z. en Pieter Claessen vande Abeele, poorters derselver stede, als getuigen. <fiche C7-024, C7-025>

RAZE 3851c, f337/1, 6 mei 1603, Lenert Claes z. schuytenaer, Cryn Dyngemans z. Nosse, en Corn. de Hont, alle drie, met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan Willem Lievens z. Pincke de somme van £45.6.8 over de koop van een “cromsteven scuyte”; Lenert belooft zijn borgen te vrijwaren. <fiche C7-025>

RAZE 3851c, f337/2, 7 mei 1603, Marinis Lauweris z. schipper van Rosendale [= Roosendaal] belijde schuldig te zijn aan Tque [lees: Taque622] Veckerse uit Friesland de somme van 775 gld. over de koop van een “turff ponte”, groot 24 lasten, oud 10 jaren; moet telken jare betaald worden tot Dordrecht ten huize van Ghisbrecht Corn. z. pasteyebacker wonende bij de Munte in den Vergulden :|: Rinck, of bij gebreke van dien, dat de voors. Taque op zijn comparants kosten zal mogen komen tzij tot Zierikzee en elders, daar hij de vers. comparant zou mogen vinden; het schip onderpand; stelt daarenboven nog tot onderpand de naargeschreven vier partijen land, hem toekomende, liggende in de jurisdictie van Rosendael, te weten eerst twee blokken zaailand, groot tsamen ontrent 3 gem., gelegen noordwaart aan Corn. Adriaens z. Posten erve, oost en zuidwaart aan een waterloop, en westwaart aan Adryaen Lenerts z. erve, nog twee blokken land, groot tsamen ontrent 4 gem., gelegen noordwaart aan Goort Corn. erfgename erve, oostwaart aan des voors. Adriaen Lenerts z. erve, zuidwaart aan de Spyckerstraete of eenen souckwech623 en westwaart aan Pieter Bartels z. en des voors. Corn. Adriaen Posten erve, nog een stuk land, genaamd “Gooren block”, groot ontrent 2 gem., gelegen noordwaart aan Pieter Thyssen erve, oostwaart aan eenen souckwech, zuidwaart624 aan de voors. Spyckerstraete en westwaart aan de erfgenamen van Elisabeth Piermans erve, en nog twee blokken, groot tsamen ontrent 2 gem., gelegen noordwaart aan Jan Lenerts z. erfgenamen en zijn comparants erve, oostwaart aan Claes Molenaerts z. erve, zuidwaart aan Gillis Corstiaens z. erfgenamen, en westwaart aan Corn. Jans. z. Betincx erve, ... <fiche C7-025, C7-026>

RAZE 3851c, f337v/1, 8 mei 1603, Adriaen Lievinssen, wonende in Baerlant [= Baarland] en Rochus Yemanssen lyndrayer, poorter deser stede, beide, met gezamenderhand, verlijden Adriaen Janssen Ouweleck scuytenaer de somme van £50 over de koop van een “seylscuyte met ganckboorden”; Adriaen belooft zijn borg te vrijwaren. <fiche C7-026>

RAZE 3851c, f338/1, 1 mei 1603, [testament], dat ... voor mij, Anthonis van Cappelle, openbaar notaris binnen Zierikzee, verschenen is d eerbare Huychken Jacob Vogels dr., jonge dochter alnoch wesende, oud ontrent 19 jaar, mij verkiezende tot haar gekoren voogd, gaande, staande enz., over gedacht hebbende ... en “datter dagelicx soo wel jonge als oude luyden seer haestelyck uut den vleesche verlost werden” en dat zij graag zou zien, dat Cornelie Rochus, haar moeder, na haar overlijden zou voorzien zijn van een “redelyck middel van by leven”, heeft daarom deselve Cornelie Rochus dr. bezet, vergunt en toegemaakt het volle bezit, gebruik en genut van alle goederen, die zij, zonder afstammelingen overlijdende, zal achterlaten, en na haar overlijden, wat daarvan overschieten zal, dat wil zij dat komen zal aan haar comparantes gerechte erfgenamen, ...; aldus gedaan ten comptoire mijns notari, daarbij zijnde d eersame Corn. Jacobs z. Catte en Anthonis Geerits z. vander Poort, poorters derselver stede, als getuigen. <fiche C7-026, C7-027>

RAZE 3851c, f338v/1, 9 mei 1603, Adriaen Daniels z. belijde getransporteerd te hebben aan Willem Henrick Hagels z. alsulken £2.10.0 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, in een rentebrief van £24, sprekende ten behoeve van wijlen Willemken Claes625 spaemaeckers dr. en ten laste van Jan Oberts z. molenaer, gehypothekeerd op zeker huis, hof, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Huenaerdyck [= Heunaersdijck] en een molen met haar gevolge, en “zythuysken”, staande op de Zuytzelcke, als [hij] comparant verkregen heeft, zo van Adriaen Claes Colessen cum suis als [van] Anthonis France als erfgenamen van Willemken Claes Lenerts dr., met een jaar verlopen [rente] vervallen kerssavonde lestleden, ...<fiche C7-027>

RAZE 3851c, f339/1, 9 mei 1603, Anthonis Frans z. belijde schuldig te zijn aan Cornelis Corn. Willems z. Keyser de somme van £17.9.5 ter cause van gehaalde waren; onderpand: zijn huis, hof, “winckel” met gevolge van dien, staande [in Zierikzee] ontrent de “fonteyne” op de hoek van Ye Witte Ye straetken, mitsgaders de “huyrcedulle” van dien, te behandigen “tot soo nauwen tyden” hij comparant deselve gelost zal hebben van Ieman Poppe, ... <fiche C7-027>

RAZE 3851c, f339/2, 10 mei 1603, Jan Jolijt droochscheriaer belijde schuldig te zijn aan Mathys Gossen, wonende in Oostduvelant [= Oostduiveland], voor hemzelf en als vader en voogd van zijn weesen, geprocreëerd bij Dingene Bloke, de somme van £105.15.2.8 in vernietinge van zeker voorgaande schuldbrief, gesproten over de koop van een derde part van een huis en gevolge, staande [in Zierikzee] op den Dam, ... <fiche C7-027>

RAZE 3851c, f339/3, [10 mei 1603], Jan Jolyt droochscherjaer belijde schuldig te zijn aan Jobwyff Blocke de somme van £72.14.6.16 in vernietinge van zeker voorgaande schuldbrief, gesproten over de koop van een derde part van een huis en gevolge, staande [in Zierikzee] op den Dam, ... <fiche C7-027>

RAZE 3851c, f339v/1, 12 mei 1603, Henderick Adriaens z. Zayer als koper, mitsgaders Corn. Lievensen Vager en Willem Hugens z. Keyser schippers als borg, alle drie, met gezamenderhand, belijden schuldig te zijn aan Frans Jans626 z. cuper tot Brouwershaven de somme van £113.6.8 over de koop van een “craveelschip”, groot ontrent 20 lasten, genaamd “den Witten Hasewint”, ... <fiche C7-028>

RAZE 3851c, f339v/2, 13 mei 1603, Pieter Jooris z. overman belijde, dat hij op verzoek van Jacomynken Soetemans van Hamerstede openbaar verkocht heeft aan Jacques Asseliers een spijker, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de hoek van t Vrije, binnen deze landgemerken, oost en zuid de strate, west en noord Ocker Boye met een spijker, om een somme van penningen, daarvan de voors. Jacomynken van Hamerstede, geassisteerd met Adriaen Soetemans z. van Hamerstede, haar broeder, als in dezen haar gekoren voogd, haar hielt te danke “volnoucht” ... <fiche C7-028>

RAZE 3851c, f339v/3, 14 mei 1603, Jacques Asseliers z. belijde schuldig te zijn aan Jacomynken Soetemans dr. van Hamerstede de somme van £27.13.4 over de koop van een spijker [zie vorige acte] ... <fiche C7-028>

RAZE 3851c, f340/1, 13 mei 1603, Tanneken Adriaens dr., geboren van Wester Souburch [= West Souburg] in Walcheren, weduwe Adriaen Adriaens z. arbeyder, geboren van Vlaanderen, in t leste van zijn leven alhier woonachtig, voor haarzelf en als moeder en voogdesse van haar “soonken”, genaamd Adriaen Adriaens z., out ontrent een half jaar, geassisteerd met Anthonis van Cappelle, clerck deser stede, als in dezen haar gekoren voogd, renuncieert de boedel, bij haar man bij diens overlijden den 5 deser maand nagelaten, ten behoeve van de crediteuren ... <fiche C7-028>

RAZE 3851c, f340/2, 14 mei 1603, Pieter van Praet, wonende tot Herlem [= Haarlem], en Josynken Braems, zijn “moye”, geassisteerd met Pieter Praet voors. als in dezen haar gekoren voogd, bekennen verkocht te hebben, elcx voor de helft, aan burchmeester Jan Anthonis z. de Jonge een stuk weijland, groot 3 gem. 40 r., staande ten name van Hans Braem, liggende in Poortambacht in Sime Achtervooren bevanck, ... <fiche C7-028>

RAZE 3851c, f340/3, [14 mei 1603], Marinis Corn. Blauwen verlijdt Ieman Poppe, gemachtigd van Niclaes Cauwe, de somme van £55 ter cause van geleend geld, ... <fiche C7-028>

RAZE 3851c, f340v/1, 16 mei 1603, Adriaen Betsmans z. karreman verlijdt Anthonis van Cappelle de somme van £15.10.0 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis “met het boomgaertken daerachter gelegen”, staande [bij Zierikzee] op den Heunaersdijck. <fiche C7-029>

RAZE 3851c, f340v/2, [16 mei 1603], Lieven Fictoirs z. verlijdt schuldig te zijn aan de deken van de soutdraegers gilde de somme van 10 s. ter cause van zijn “incomst gelt”, ... <fiche C7-029>

RAZE 3851c, f340v/3, 21 mei 1603, Pieter Thonis z. greelmaecker verlijdt schuldig te zijn aan Pauwels Jans z. backer de somme van £7 ter cause van borgtocht, voor hem beloofd en betaald; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Verremerckt, ... <fiche C7-029>

RAZE 3851c, f340v/4, 22 mei 1603, Jan Jans z. Ouweleck belijde verkocht te hebben aan Cornelis Jans z. visser d een helft van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op St Joos meet, vrij van erfpacht, ... <fiche C7-029>

RAZE 3851c, f341/1, 23 mei 1603, Corn. Jans z. vischer verlijdt schuldig te zijn aan Jan Jans z. Ouweleck de somme van £25 over de koop van een half huis [zie vorige acte] ... <fiche C7-029>

RAZE 3851c, f341/2, 25 mei 1603, Fredrick Jans z., poorter deser stede, en Corn. Vager, tesamen voor een vierde part, deselve Frederyck Jans z. en Hieroen Jans z. passementwercker, mede tesamen voor een vierde part, en nog de voors. Frederyck Jans z. (beneffens Jacob Rombouts z. de Buyssere, wonende in de Nieuwe Tonge, en Marinis627 Pieters z., wonende op den “Herckinxen gront”, borgen voor de andere twee derde parten volgens hun “verlijt” voor schepenen van Nieutonge gedaan) voor d ander helft, belijden schuldig te zijn aan Adriaen Jans z. van Breda de somme van £54.13.4 over de koop van een [blank] “schuyte”, de vers. Frederick Jans z. te danke geleverd; Frederick belooft zijn borgen te vrijwaren. [marge: deze is betaald en gecasseerd, mij vertoond den 7 juni 1609, (wg) A van Cappelle] <fiche C7-029>

RAZE 3851c, f341/3, 26 [mei 1603], Grietken Gillis Yemans z. Poppe weduwe [voor haarzelf] en haar sterkmakende voor haar kinderen, geassisteerd met Corn. Poppe, haar zoon, als in dezen haar gekoren voogd, belijde verkocht te hebben aan Ieman Adriaens z. Munninck een hof, erve en gevolge, gestaan en gelegen [in Zierikzee] in de Nieupoorte, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af sheeren strate, zuid af de brouwerie, west de Jacopine boomgaert, en noord Makicke, ... <fiche C7-029>

RAZE 3851c, f341v/1, 27 mei 1603, Ieman Adriaens z. Munninck belijde schuldig te zijn aan Grietken Gillis Yemans z. Poppe weduwe de somme van £12.13.4 ter cause van een hof [zie vorige acte] ... <fiche C7-030>

RAZE 3851c, f341v/2, 29 mei 1603, Claes Adriaens z. jongen Aeue(?628) belijde verkocht te hebben aan Corn. Jans z. Roon een weijken vrij vroone, groot 1 gem. 50 r., liggende in Kerkwerve in Jan Corn. Herrents z. bevanck, gemeen met Nele Thomas Wisse dochter, binnen deze landgemerken, oost en noord af Symen Coolman, zuid en west de heeren wecht, ... <fiche C7-030>

RAZE 3851c, f341v/3, 1 juni 1603, Thonis Thonis z. huystimmerman belijdt schuldig te zijn aan mr Anthonis van Cappelle de somme van £11 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Lange Nobelstraete aan de oostzijde van de strate, ... <fiche C7-030>

RAZE 3851c, f341v/4, 3 juni 1603, Corn. Hopman als “geordineert” voogd bij weesmeesters deser stede van de achtergelaten weesen van Lauweris de Vos, Anthonis Diericx z. als grootvader van s moeders zijde, Pieter Zuis als gemachtigd van Jacques de Vos, grootvader van t vaders zijde, en Adriaen Hermans z. als gemachtigd van Jacob Jans z., zijn zwager, oom van dezelve weesen, belijde overgelaten te hebben aan capiteyn Jan Jans z. alsulken huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, als de voorn. wijlen Lauweris de Vos eertijds gekocht en verkregen heeft van dezelve Jan Jans z. cunsuis [lees: cum suis], met alsulken commer van erfpacht ..., en dat in vernietinge van de schuldbrieven, bij de voorn. Lauweris verleden; zij comparanten beloven alle commeren af te doen, die de voors. Lauweris de Vos op de voors. huijsinge gesteld heeft. <fiche C7-030>

RAZE 3851c, f342/1, 4 juni 1603, Telle Telle Wittelle belijde schuldig te zijn aan mr Anthonis van Cappelle de somme van £6 ter cause van geleend geld; onderpand: 3 gem. weije, liggende aan de Coolwecht in Coolhuijs bevanck, ... <fiche C7-030>

RAZE 3851c, f342/2, 4 juni 1603, Jan Anthonis z. de Jonge, out burchmeester deser stede, belijde verkocht te hebben aan Leendert Thonis z. Cryns z., wonende tot Kerkwerve, de nombre van 4 gem. preter 10 r. koren- en weiland, liggende in Kerkwerve in t bevanck “daer t slotken in staet”, aan drie partijkens, te weten een partijken land, ontrent 1½ gem. weij, liggende binnen deze landgemerken, oost Leenert Thonis z. voors., zuid Lievin Schenck, west de heeren wecht, en noord Pieter Cater, het tweede partijken ontrent 1½ gem. korenland, binnen deze landgemerken, oost de dijk, zuid Corn. Jans. z. Roon, west en noord de kinderen van Kerckwerve, en het derde groot ontrent 1 gem., wesende korenland, komende met een wecken aan de dijk, binnen deze landgemerken, oost en zuid de kinderen van Kerckwerve voors., oost hij comparant, en noord Job Jan Andriessen, te bezitten en gebruiken gelijk hij comparant tzelve land van de “gemeene saecke” verkregen heeft, ... <fiche C7-030>

RAZE 3851c, f342/3, 5 juni 1603, Leendert Thonis Crins z., wonende tot Kerkwerve, belijde schuldig te zijn aan Jan Anthonis z. de Jonge, out burchmeester deser stede, de somme van £21 over de koop van ontrent 4 gem. land [zie vorige acte] ... <fiche C7-030>

RAZE 3851c, f342/4, 6 juni 1603, Barbara Amand Davidts weduwe, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde schuldig te zijn aan Rochus Hoffer, out burchmeester, de somme van £27.10.0 ter cause van geleend geld; rente 10%; ... <fiche C7-030>

RAZE 3851c, f342v/1, 8 juni 1603, Elias Isaacx z. sciptimmerman voor hemzelf als uit naam van zijn zusters en mede erfgenamen belijde verkocht te hebben aan Jan Jans z. Baeck een huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck met 9 g. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, binnen deze landgemerken, oost Jan Jans z. smidt, zuid de strate, west hij comparant, en noord de vroone, te gebruiken en bezitten gelijk zijn comparants vader tzelve in t leste van zijn leven bezeten heeft, en dat voor de somme van £48 op paijementen van £6 sjaars, telken Bamisse, waarvan tot Bamisse 1602 lestleden drie termijnen verschenen zijn, welke penningen zullen gaan in mindering van wat hij en zijn mede erfgenamen over de koop van het huis nog ten achteren zijn en den voors. Baeck “in de preverentie” van Pieter Thomassen smidt geseyt Swart van Couwe “opgeprefereert” is, ende want hij comparant cum suis boven dezelve penningen nog enige te kort komen in toekomende tijden, te betalen volgende de brieven, bij Isaack Aerts z., hun vader, daarvan verleden, zo belooft hij Jan Baeck waarschippe van denselven huijse te doen tot vollen rechte, en alle commer daarvan te doen, behalve de commer van erfpacht, stellende daartoe tot onderpand t huijs met zijn gevolge, west daaraan staande, daar hij nu in woont, “mettet werckhuys ter zyden”, ... <fiche C7-031>

RAZE 3851c, f342v/2, 11 juni 1603, Marinis Corn. Blauwen belijde schuldig te zijn aan Rochus Hoffer out burchmeester de somme van £27.13.4 ter cause van geleend geld; rente 10%; onderpand: zekere 4 gem. preter 30 r. weije, gelegen in Ravenshouck bevanck, ... <fiche C7-031>

RAZE 3851c, f342v/3, dito [= 11 juni 1603], Jan Rochus z. Outraet (?, of Ontraet?) stierman belijde schuldig te zijn aan Jan en Theeus Coene soonen, gebroeders, schiptimmerluyden, de somme van £127.3.4 over de koop van :|: van een nieuwe vischboot, bij hen “uutten houte nieu op gemaeckt”, ... <fiche C7-031>

RAZE 3851c, f343/1, 12 juni 1603, Jan Jans z. Baeck belijde verkocht te hebben aan Matheeus Coene schiptimmerman een huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck, met 9 g. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, binnen deze landgemerken, oost Jan Jans z. smidt, zuid de strate, west Elias Isaacxs z., en noord de vroone, ... <fiche C7-031>

RAZE 3851c, f343/2, [12 juni 1603], Jan Hoobucx z. schoemaker als man en voogd zijnder huisvrouwe, voor hemzelf en in deze vervangende Neesken Raese dr., zijn schoonzuster, belijdt getransporteerd te hebben aan Gillis Stoffels z. een schepenen waarschipbrief [over koop van een schuur629] ... <fiche C7-031>

RAZE 3851c, f343/3, 13 [juni 1603], Gillis Stoffels z. belijde schuldig te zijn aan Jan Hoobucx z. schoemaecker en Neesken Raese dr. de somme van £38 over de koop van een schuur, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weststrate, ... <fiche C7-031>

RAZE 3851c, f343v/1, 13 juni 1603, Matheeus Coene schiptimmerman belijde schuldig te zijn aan [Jan630] Jans z. Baeck de somme van £89.6.8631 over de koop van een huis [zie f343/1] ... <fiche C7-032>

RAZE 3851c, f343v/2, 18 juni 1603, Adriaen Jans z. molenaer transporteert aan Anthonis van Cappelle een pachtcelle632 op Corn. Doens z. van vier jaren van zijn “halff molen”, staande [bij Zierikzee] buiten de Nobelpoorte, jegens £26.10.0 sjaars alle half jaar geld, waarop het eerste half jaar in handen zijns comparants betaald is, om een somme van penningen, daarvan hij bekent voldaan te zijn, stellende denselven Cappelle in zijn plaats om de resterende penningen te ontvangen; hij comparant belooft deselve molen te houden in goede reparatie en te betalen alle ongelden tot laste van de eigenaar [komende], en “off deselve halff mole quame den voors. pachter onbruckbaer gemaeckt te werden”, zo belooft hij voor t resterende zelf in te staan en te betalen als eigen schuld, ... <fiche C7-032>

RAZE 3851c, f343v/3, [18 juni 1603], Adriaen Jans z. molenaer verlijdt aan Anthonis van Cappelle als afstand hebbende van Corn. Vanne metser de somme van £18 ter cause van arbeidsloon en geleverde materialen aan zijn huis [in Zierikzee] in de Corte Nobelstrate, ... <fiche C7-032>

RAZE 3851c, f344/1, 15 juni 1603, [testament], dat ... “ontrent de clocke acht uren voor middagh” voor mij, Anthonio van Cappelle, openbaar notario binnen Zierikzee, verschenen is d eersame Corn. Pieters z. Hollander, wonende in de Moer vande Lande van Schouwen, gaande, staande enz., considerende dat hoewel zijn voordochters bij name Lysbeth, Tryn en Neele, daar moeder af was Anna Jans dr., zeer jong waren ten tijde van haar overlijden, en ook “seer sober van goeden vande selve haere moeder affter gelaten waeren, waerby sy souden connen oft hebben mogen lanck onderhouden633 ende tot vrouwendeghe ghebracht werden”, hij nochtans met “synen grooten arbeyt” als ook de goede zorgvuldigheid en naarstigheid van zijn jegenwoordige huisvrouw, met de hulpe des Heeren, dezelve zijn drie dochters heeft opgevoed en tot “vrouwedege” gebracht, “sulcx nu dat elck vandien haer cost ende cleeren waerdich es ende verdienen can”, en want hij comparant bij zijn jegenwoordige huisvrouwe (“die welck hy heeft moeten trouwen omme daerselver zyne voorkinderen wille omme de selve te regieren ende gaede te slane”) nog enige jonge kinderen verkregen heeft en nog zou mogen krijgen, bezorgd zijnde dat deselve jonge kinderen zoude bij enige middel “tot manne ende vrouwe dege” gebracht en onderhouden zouden mogen [worden], maakt daarom zijn testament en uiterste wil, ordonneert dat de voors. drie dochters van zijn nagelaten goederen niet meer zullen genieten dan elk 100 car.gld., tesamen 300 car.gld., te genieten eerst zeven jaar na overlijden van de comparant, om met het profijt vandien en de resterende goederen de voorn. jonge kinderen op te voeden en te onderhouden; indien zijn huisvrouw na zijn overlijden hertrouwt, zo zal zij scheiden van de vers. 300 car.gld., wel verstaande dat de twee jongste van zijn “naerkinderen” van de helft daarvan, 150 car.gld., het profijt zullen hebben tot en met zeven jaar na zijn overlijden; aldus gedaan ten comptoire mijns notario met als getuigen d eersame Anthonis Geerits z. vander Poort en Michiel Corn. stadtbode, poorters derselver stede, ... <fiche C7-032, C7-033>

RAZE 3851c, f345/1, 21 juni 1603, Jan Lenerts z. en Lenert Jacobs z., beide wonende tot Haamstede, met gezamenderhand, bekennen schuldig te zijn aan Job Willems z. als voogd van de weesen van Corn. Voochtse de somme van £42 ter cause van geleend geld; onderpand: “haerluyden” huis, hofstede met 3½ gem. korenland daaraan gelegen, met alle de gevolge van dien, gelegen in Haamstede in Willem Wittes bevanck, binnen deze landgemerken, oost en zuid Jan Lenerts z., west en noord sheeren wecht, ... <fiche C7-033>

RAZE 3851c, f345/2, 26 [juni 1603], Corn. Corn. Hose belijde schuldig te zijn aan Lenert Wisse z. schiptimmerman de somme van £15.6.8 over de koop van een “nieuwe cotscuyte”, bij de voors. schiptimmerman “uutten houte nieu op gemaeckt”, ... <fiche C7-033>

RAZE 3851c, f345/3, [26 juni 1603], Engelken Jaspers dr. en Mareken Jaspers dr., geassisteerd met Raese Raese Lievins634 z., haar cosyn, als in dezen haar gekoren voogd, voor haarzelven en in dezen vervangende Agnietken, Adriaen, Matheeus, Marinis en Stoffel Jaspers635 kinderen, haerlieder suster en broeders, belijden (met consent van weesmeesters) verkocht te hebben aan Joachim Jaspers z., henlieder broeder, de zeven achtste delen (het achtste achtste part denselven Joachim bij successie van zijn ouders competerende) van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de noordzijde van de haven, voor de Nieubrugge, op de hoek van mr Jans straetken, binnen deze landgemerken, oost en zuid af sheeren strate, west Corn. Adriaens z. Boer, en noord de wedue en erfgename van wijlen Jacob Wittes z., met de last van £2.10.0636 erfelijke rente, en 3 s. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, gelijk hunluyder ouders in t leste van hun leven bezeten en gebruikt hebben, ... <fiche C7-033>

RAZE 3851c, f345v/1, 27 juni 1603, Joachim Jaspers z. busmaecker belijde schuldig te zijn aan Engelken, Mayken, Agnyetken, Adriaen, Mattheeus, Marinis en Stoffel, al kinderen van Jasper Joachims z., bij equale portie, de somme van £188.18.4 over de koop van zeven achtendeelen van de koop van een huis [zie vorige acte] en dit boven de lasten van een erfelijke rente van [doorgehaald: twee; bovengeschreven:] een pond 10 sch. erfelijke rente en 3 s. erfpacht, ... <fiche C7-034>

RAZE 3851c, f345v/2, 28 juni 1603, Pieter Corn. Nonneman getrout hebbende jouffrouwe Susanna vanden Daele ter eenre, en Niclaes vanden Dale, zijn zwager, geassisteerd met doctor Jeremias vanden Dale, zijn broeder, present zijnde en consenterende, ter andere zijde, bekennen geaccordeerd te zijn over de onderhoudenisse van de voors. Niclaes als volgt, dat de voorn. Nonneman de voors. Niclaes zal onderhouden zijn leven lang gedurende637, waarvoor hij, Nonneman, jaarlijks zal genieten het inkomen van alle landpachten van al Niclaes land, gelegen in den Lande van Schouwen, daarin begrepen 2 gem. land, bij hem bij koop verkregen van Anthonis vanden Dale, zijn broeder, mits betalende alle lasten daarvan, plus nog £2.10.0, die Jeremias voor dit onderhoud heeft beloofd te betalen; indien Susanna overlijdt voor de voors. Nonneman, haar jegenwoordigen man, dan vervalt dit contract; indien Nonneman overlijdt, dan zal zij het onderhoud voortzetten, en dat alleen tot haar last, zonder de kinderen van de voors. Nonneman daarmee te belasten; het onderhoud is heden ingegaan; Niclaes belooft zijn voors. landen nimmer te verkopen, belasten enz. <fiche C7-034>

RAZE 3851c, f346v/1, 4 juli 1603, Cornelis Corn. jonge Vanne belijde schuldig te zijn aan Anthonis van Cappelle de somme van £6.2.0 ter cause van geleend geld; ... <fiche C7-035>

RAZE 3851c, f346v/2, 7 juli 1603, Isaack Jans z. huystimmerman belijde getransporteerd te hebben [aan] Corn. Corn. Hoy metser de vier schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, gestaan [in Zierikzee] op de Verremerckt, met de last van 3 s. 4 g. erfelijke [rente] daaruit gaande, ... <fiche C7-035>

RAZE 3851c, f346v/3, 8 juli 1603, Corn. Corn. Hoy metser belijde schuldig te zijn aan Isaack Jans z. huystimmerman de somme van £50 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C7-035>

RAZE 3851c, f346v/4, 10 juli [1603], Dingman Adriaens z. Slyckman belijde schuldig te zijn aan de erfgenamen van Corn. Corn. Gobbe van Scherpenisse de somme van £15.10.0 over de koop van een “waterscuyte”, genaamd “de Fortune”, ... <fiche C7-035>

RAZE 3851c, f347/1, 18 juli 1603, Mayken Frans dr. weduwe wijlen Christiaen Erasmus, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde getransporteerd te hebben aan Cornelia Jan Eellers638 z. dr. wedue wijlen Ieman Rochus z. en Andries Rochus z. als “naermaechden” en oversulcx voogden van de weesen van wijlen Corn. Erasmus, een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Ieman Telle Iemans z. der steden rouper, inhoudende nog over reste de somme van £42 op paijementen van £4 sjaars, procederende over de koop van een huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in den Hem, ... <fiche C7-035>

RAZE 3851c, f347/2, 23 juli 1603639, Jan Lauris z. Mutse verlijdt Willem Ockerssen dyckgrave sLants van Schouwen, onse medebroeder in Wette, de somme van £42 ter cause van verlopen landpachten tot 1602 incluys; onderpand: zijn huis en schuur, met gevolge, staande [in Zierikzee] in de Corte Nobelstrate, ... <fiche C7-035>

RAZE 3851c, f347/3, 24 juli 1603, Willem Lievinssen Pincke transporteert aan Pieter Wouterssen vander Asch een schepenen schuldbrief, sprekende tot laste van Benedictus Steenbreker over de koop van een huis en gevolge, staande [in Zierikzee] tuschen Beddeweech, met de inhoud van £94 op paijementen van £6, ... <fiche C7-035>

RAZE 3851c, f347/4, 25 juli 1603, Hans Pieters z. hoymaecker voor hemzelf en zijn nakomelingen, onderwinders van zijn huis, staande [in Zierikzee] in de Potstrate aan de noordzijde tussen de huijsinge van Hester Marinis weduwe van oosten en Corn. Augustyns z. van westen in, belijde, dat hij mits zekere somme, ontvangen van Willem Jans z. hoymaecker, dezelve Willem Jans z., “synen achter gebuere”, en zijn nakomelingen, onderwinders van :|: zijn huis, staande in de Middelstraete, geconsenteert te hebben een waterloop of “overdeckte gote” om t water van Willems achterhuysken te leiden en “suyeeren” “duer” zijn comparants achterhuysken, westwaerts in de vroone, gelijk dezelve goot alreede gelegd is, en te gedogen, dat wanneer deze verstopt of gebroken is, dezelve daartoe “acces” zal hebben door zijn comparants huis, om deze te herstellen, mits dat hij comparant zal vermogen aan en in de muur van Willem Jans z. voorn. te varen en timmeren, ... <fiche C7-035, C7-036>

RAZE 3851c, f347v/1, 1 aug 1603, Pieter Rochus t greel belijde getransporteerd te hebben aan Anthonis van Cappelle een recipisse onder de hand van Anthonis Pieters z. weert in “de Leeu” om daarmee te eisen zekere schepenen brief (nadat hij betaald zal zijn) en daaruit ontvangen de somme van £8, item nog zeker huyrcedulle van 6 jaren en drie vierendeels jaars huishuur van £4 sjaars, sprekende tot laste van Jasper Diericx z., om dezelve huur t ontvangen; indien hij, Cappelle, “tot betaelinge vande selve huyre niet en conde geraecken, oft eenige penningen moeste verschieten tsy van reparatie oft honderste penninck oft andere ongelden”, dan mag hij t verhalen op het huis; bekende hij comparant betaald te zijn “by assignatie aen diversse sijne comparants crediteuren” ... <fiche C7-036>

RAZE 3851c, f348/1, 4 aug 1603, Lievin Corn. schoemaecker belijde schuldig te zijn aan Pieter Corn. Nonneman de somme van £30 ter cause van geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] op de Schuythaeven en zijn schuur op Poppemeet met haar respective gevolge, ... <fiche C7-036>

RAZE 3851c, f348/2, 4 [aug 1603], Mareken Cornelis Claes dr. wedue wijlen Lievin Sebastiaens z. Ruyte, voor haarzelf en als moeder en voogdesse van haar kinderen, geprocreëerd bij denselven Ruyte, geauthoriseerd bij weesmeesters, geassisteerd met Jan Jan Ockers z. Boye, haar zwager, als in dezen haar gekoren voogd, belijde, dat zij beneffens het “huys, schuyre ende buyre, mitsgaders boomgaert, ende ander gevolch”, gelegen in Noordgouwe Bewestensteene, verkocht en opgedragen heeft aan Jan Anthonis z. de Jonge, out burchmeester, de number van 4 gem. preter 20 r. korenland, luttel min ofte meer, liggende aan twee partijen in Goykensnieulant, ... en voorts bekende zij, dat zij aan denselven Jan de Jonge over gegeven heeft alle de “inne pachte” partijen land, tot de voors. houve behorende, gelijk de voors. Lievin Rute, haar man saliger, tselve “inne gepacht”, gebruikt en gebaand heeft, alles volgende de pachtcedullen, aan de vers. de Jonge overgeleverd, ... <fiche C7-036>

RAZE 3851c, f348v/1, 7 aug 1603, Joos de Bonte en Joos de Cock, tesamen, belijde schuldig te zijn aan Corn. Hopman en Pieter Suys, voogd en wedervoogd van de weesen van wijlen Lauris de Vos, de somme van £19.10.0 ter cause van geleend geld; stelt Joos de Bonte tot onderpand zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de hoek van Ie Witte Ye straetken ontrent de “fonteyne”; hij belooft Joos de Cock, zijn borg, schadeloos te houden, ... <fiche C7-037>

RAZE 3851c, f348v/2, dito [= 7 aug 1603], Corn. Augustins z. twynder belijde schuldig te zijn aan Abraham Claes z., zijn zwager, de somme van £50.15.0 in voldoening van voorgaande schepenen schuldbrief, ... te betalen vrij en zonder onkosten ten huize640 van de voors. Abraham Claes z. tot “kerssavonde” eerstkomend precies, ... ; bij niet betalen heeft hij de keus of hij hem aan de oude of aan deze nieuwe brief zal houden; de brieven zullen blijven berusten onder Corn. Lenerts Harinckman; onderpand: zijn huis, staande [in Zierikzee] op de Appelmerckt met zijn gevolge, ... <fiche C7-037>

RAZE 3851c, f349/1, 9 aug 1603, Cornelis Augustyns z. twynder belijde schuldig te zijn aan Niclaes Verbrugge de somme van £39 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn comparants twee huizen, erve en gevolge van dien, staande [in Zierikzee] op de Appelmerckt, d eene aan de noordzijde van de straete daar hij jegenwoordig in woont, en d ander aan de zuidzijde, daar Niclaes de Wale in woont, ... <fiche C7-037>

RAZE 3851c, f349/2, 11 aug 1603641, Hans Pieck voor een vierde part, mitsgaders Willem Meeus z., Lievin Jobs z. getrout hebbende Jobken Adriaens, Jan Michiels z. stierman getrout hebbende Lievinken Meeus dr., Lenart Adriaens z., en Adriaen Rochus z., alle vijf met gezamenderhand, voor de resterende drie vierde parten, belijde getransporteerd te hebben aan Cornelis Pieters z. Borre stadts carreman vijf schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis en gevolge, gestaan [in Zierikzee] in de Potstraete, met 4 s. 10 g. geestelijke erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ... <fiche C7-037>

RAZE 3851c, f349/3, 12 [aug 1603], Corn. Pieters z. Borre stadts carreman belijde schuldig te zijn aan Willem Meeus z., Lievin Jobs z. getrout hebbende Jobken Adriaens, Jan Michiels z. stierman getrout hebbende Lievinken Meeus dr., Lenart Adriaens z. en Adriaen Rochus z., alle vijf zwagers en broeders, de somme van £65.5.0 over de koop van de drie vierde parten van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C7-037>

RAZE 3851c, f349v/1, 12 aug 1603, Corn. Pieters z. Borre stadts carreman belijde schuldig te zijn aan Hans Pieck de somme van £21.15.0 over de koop van een vierde part van een huis [zie f349/2] ... <fiche C7-038>

RAZE 3851c, f349v/2, dito [= 12 aug 1603], Marten Daniels z. visscher en “syn selve” sterkmakende voor zijn broeders en zusters belijde schuldig te zijn aan Lambrecht Joris z. vischer de somme van £15 ter cause van geleend geld, zijn comparants moeder saliger te danke aangeteld, te betalen “tot zoo nauwe tyde” als het huis verkocht zal zijn, daar zijn comparants twee zusters jegenwoordig in wonen, bij hun moeder achtergelaten, staande [in Zierikzee] in de Nieupoorte, stellende tot onderpand t voors. huis, ... <fiche C7-038>

RAZE 3851c, f349v/3, 4 aug 1603, [testament], dat ... “ontrent de clocke twee uren naer middach” voor mij, Anthonio van Cappelle, openbaar notario binnen Zierikzee, verschenen is d eerbare Willemken Rochus dr., poortersse der stede Zierikzee, mij, notarium, in dezen verkiezende tot haar gekoren voogd, gaande, staande enz., overdenkende ..., “dat sommige seer onversienlick metter doot verrast werden alsmen daer :|: alderminst op dinckt(?), waerby haer benomen werden alle middelen van dispositie van testamente ende uutterste wille, die sy anders gaerne soude gepasseert hebben”, heeft “de wyle sy Godt danck gesont van lichaeme ende verstande was” uit goede genegenheid tot Marinis Rochus z., haar broeder, hem (indien zij zonder afstammelingen overlijdt) gesteld tot universeel erfgenaam in de twee derde delen van haar nalatenschap, latende het resterende derde deel aan haar erfgenamen ab intestato, en indien haar broeder voor haar overlijdt, dan beset zij aan de kinderen van Jacob Willems z. cuiper, haar neef, nu zijnde en die hij nog zou mogen procreeren de somme van £100 eens, vooruit te trekken uit de “gereeste” goeden, die zij achterlaten zal; aldus gedaan ten comptoire mijns notari, met als getuigen Anthonis Gerits z. vander Port, en Michiel Corn. stadtbode, ... <fiche C7-038>

RAZE 3851c, f350v/1, 15 aug 1603, Dingman Yemans z. schipper belijde schuldig te zijn aan Aert Corn. z. van Gorcum de somme van £96.13.4 over de koop van een “crabbescuyte”, groot 10 lasten, genaamd [niet ingevuld]; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, daar hij jegenwoordig in woont, .. <fiche C7-039>

RAZE 3851c, f350v/2, 19 aug 1603, Lievin Yemans z. seylmaecker belijde schuldig te zijn aan Jan Adriaens z. Ketelaer als voogd van de weesen [van] wijlen capiteyn Pieter Adriaens z. Ketelaer, zijn broeder sal., tot derselver weesen behoeve, de somme van £27.1.8 over de koop van d een helft van een “pannekeete, zelhuys, vangeput” en zijn gevolge, staande en gelegen [bij Zierikzee] op de Visschersdyck, toebehoord hebbende de weduwe van wijlen Cornelis Thonis z. Schegge, bij denselven Jan Adriaens z. “pantrechts begaen” van den overman gemijnt, en hem comparant overgelaten, d ander helft van deselve keete hem comparant toe te behoren; onderpand: de voorn. gehele pannekeet enz. ... <fiche C7-039>

RAZE 3851c, f350v/3, 22 [aug 1603], Andries Jans z. houckmaecker voor hemzelf en nakomelingen, onderwinders van zijn huis, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, tussen Marinis Mogge Pieters z., [onse] medebroeder in Wette, van oosten en de :|: kinderen van Heyndrick Hagels van westen in, belijde, volgende d uitspraak van Frans Adriaens z. en Adriaen Lievins z. metsers, mitsgaders Anthonis Corn. Dycke timmerman, op t different [= geschil] tussen hem en Marinis Corn. Werckendeth over t onderhoud van de goot, liggende tussen de huijsinge van nu Marinis Mogge en van hem comparant, dat hij dezelve goot tot zijn last (en die van het huis) zal nemen, bekennende van Marinis Werckendeth geheel betaald te zijn, ... <fiche C7-039>

RAZE 3851c, f351/1, 25 aug 1603, Geerit Michielssen Vuyst verlijdt Lievin Maerts z. de somme van £39.5.6 in volle betalinge van een schepenen schuldbrief, ... <fiche C7-039>

RAZE 3851c, f351/2, 3 sep 1603, Janneken wedue wijlen Pieter Lodowycx z. cuper voor haarzelf voor twee achtste parten, en uit naam van Catherine Pieters dr., haar dochter, voor een achtste part, en Mayken Yeman Jans dr. voor haarzelf en vanwege Adriaen Yemans z., haar broeder, mede voor twee achtste parten, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde verkocht te hebben aan Adriaen Segers z. timmerman een schepenen waarschipbrief en briefs recht met de koop van vijf achtste parten in een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, op de hoek van t Lange Groendal, met 20 s. sjaars “ten commere” daaruit gaande uit het voorn. geheel huis, ... <fiche C7-039>

RAZE 3851c, f351v/1, 4 sep 1603, Adriaen Segers z. huystimmerman belijde schuldig te zijn aan Janneken Pieter Lodewycx z. wedue £66.5.0 over de koop van twee achtste parten in een huis [zie vorige acte] ... <fiche C7-040>

RAZE 3851c, f351v/2, [4 sep 1603], Adriaen Segers z. timmerman verlijdt Mayken en Adriaen Yemans z. gelijke £66.5.0 over gelijke twee achtste parten van een huis [zie f351/2] ... <fiche C7-040>

RAZE 3851c, f351v/3, [4 sep 1603], Adriaen Segers z. verlijdt Chaterine Pieters dr. de somme van £33.2.6 over de koop van een achtste part van t voors. huis [zie f351/2] ... <fiche C7-040>

RAZE 3851c, f351v/4, 10 sep 1603, Willem Aerts z. smit belijde overgelaten te hebben aan Soete Lievins dr. alsulken “steene camer” met erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Venckelstraete, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost af de straete, zuid af “de predicaren straetken”, west Adriaen Maerts z., en noord af de “camerkens” van de bailliu Adriaen Willems z. cum suis, als hij comparant onlangs “bij pants recht” van de overman gekocht heeft, te bezitten en gebruiken gelijk Frans Corn. z., leste onderwinder, tzelve van wijlen Jan Roelants z. schuytenaer eertijds verkregen heeft, ... <fiche C7-040>

RAZE 3851c, f351v/5, [10 sep 1603], Syme Lievinssen Coolman verkoopt Pieter Matheeus z. hovenier een stuk korenland, genaamd “de Roffoele”, groot 3 gem. 58 r., liggende in Waddenooge bevanck, binnen deze landgemerken, oost af Corn. den Blauwen, zuid Willem Aertssen smit en een lant(?642) wecken, west de strate, en noord Ocker Janssen, ... <fiche C7-040>

RAZE 3851c, f352/1, 14 sep 1603, Mayken Adriaen de cupers wedue, geassisteerd met Anthonis Geerits z. als in dezen haar gekoren voogd, belijde schuldig te zijn aan mr Anthonis van Cappelle de somme van £22 ter cause van geleend geld; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde [van de haven] voor de Gasthuysbrugge, ... <fiche C7-040>

RAZE 3851c, f352/2, 17 sep 1603, Lenart Maerts z. lyndrayer en Danewyff Yemans z. dr., huisvrouwe van Barent Jans z. stierman, jegenwoordig gevangen tot Duynckercke [= Duinkerken], geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, beide, met gezamenderhand, vrijwaren mits desen brief Pieter Corn. lyndrayer en Job Hubrechts z. van de borgtocht van £100, die zij voor hen comparanten gedaan hebben “tot het furnissement vande rantsoen penningen” [= losgeld] van de voors. Barent Jans z., ... <fiche C7-040>

RAZE 3851c, f352/3, [17 sep 1603], Cornelis Bartels z., onse medebroeder in Wette, als “rentmeester van het extraordinaris over desen quartiere”, uit kracht van zeker appostille van de heeren Gecommitteerde Raden :|: van de heeren Staten sLants ende Grafelijkheid van Zeeland van 28 aug. lestleden, belijde getransporteerd te hebben aan Jan Jans z. van Gavere een stuk land, liggende in Poortambacht in Jannisse bevanck, groot 6½ gem. 55 r., binnen deze landgemerken, oost de weg, zuid Rochus Hoffere, west de voors. Jans z. van Gavere, en noord Ocker Boye, en dat om de somme van £6 erfelijke onlosbare rente sjaars, daarvan de voorn. van Gavere hem in de qualiteit voors. een schepenen rentebrief verleden heeft, ... <fiche C7-040, C7-041>

RAZE 3851c, f352v/1, 12 juli 1603, [testament], dat ... “ontrent de clocke twee uren naer middach” voor mij, Anthonis van Cappelle, openbaar notaris binnen Zierikzee, verschenen is d eersame Heijndrick Jobs z., wonende binnen de prochie en heerlickheyt van Dreyschor [= Dreischor], gaande, staande enz., overwegende, dat hij niet graag zou overlijden :|: “sonder alvooren gedachtich geweest te syne” 643, die Adriaenken Geerits dr., zijn huisvrouwe, hem tot nog toe bewezen heeft, en, zo God wil, nog zou mogen bewijzen, om welke te recompenseren, “soo seere tzelve doenelick wesen sal”, heeft haar gelegateerd het volle bezit en gebruik van een huis, erve en zijn gevolge, staande in Dreyschor voorn., [doorgehaald: voor den] rooster644, “daer den Spleten Arent uuthangt”, hem in eigendom toekomend, om na zijn overlijden haar levenlang te gebruiken, mits hetzelve onderhoudende en de lasten daarop vallende te betalen, en na haar overlijden zal hetselve huis vrij en onbelast wederkeren aan zijn comparants gerechte erfgenamen en aan niemand anders; aldus gedaan ten comptoire mijns notarii, daarbij zijnde Lenart Jans z. olyslager, wonende in t Ouwemanhuys, en Anthonis Geerits z. vander Poort, poorter deser stede, als getuigen. <fiche C7-041>

RAZE 3851c, f353v/1, 17 sep 1603, “dat wy gelesen, gesien ende gehandelt hebben sekere requeste metter appostille, luydende van woorde te woorde”645 ... vertoont Jan Jans z. van Gavere, wonende tot Zierikzee, hoe dat hij onlangs van de wedue van Lievin Ruyte in pacht overgenomen heeft zekere 6½ gem. 55 r. land, gelegen in Poortambacht in Jannisse bevanck, aankomende “de gemeene saecke”, geldende jaarlijks 22 s. ieder gemet onvrij geld, en alzo hij suppliant wel genegen zou zijn het voors. stuk land “te boogaerden”, zo hem t zelve in eenen eeuwige erfpacht ware verleend, tot welk einde hij aangesproken heeft de rentmeester Corn. Bartels z., die hem zei zulcx niet te mogen doen dan met expresse authorisatie, zo verzoekt hij nu Gecommitteerde Raden hem deze erfpacht te verlenen; in de marge stond: besloten advies te vragen van rentmeester Corn. Bartels, actum ten Rade, 5 dec. 1602; en lager stond: gezien het advies wordt de rentmeester geauthoriseerd ten overstaan van raadsheer Jacobi met de suppliant te accorderen nopende de verzochte erfpacht, mits daarvoor betalende minstens £6 jaarlijks, actum 28 aug. 1603; het originele request en appostille gezien hebbend, hebben wij deze brief646 bezegeld in forme van een schepenen vidimus. <fiche C7-042>

RAZE 3851c, f353v/2, 18 [sep 1603], [doorgehaald; marge: herschreven f357], Jan Jans z. van Gavere belijde verkocht te hebben aan Corn. Bartels z. als “rentmeester extraordinaris over desen quartieren” tot des gemeene lants behoeve, een onlosbare erfpacht van £6 jaarlijks, vrij van alle onkosten enz., dezelve hypothekerende op en uit zeker stuk korenland [zie f352/3] ..., te betalen telken St Martinsmisse, 1604 t eerste jaar, ... <fiche C7-042>

RAZE 3851c, f354/1, 17 dito [= sep.] 1603, Isaac Jans z. timmerman belijde getransporteerd te hebben aan Bouwen Hermans z. hoyemaecker647 de vijf schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] tuschen Bedde weech, vrij van alle commer en erfpacht, ... <fiche C7-042>

RAZE 3851c, f354/2, [17 sep 1603], Bouwen Hermans z. belijde schuldig te zijn aan Isaack Jans z. timmerman de somme van £128.6.8 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C7-042>

RAZE 3851c, f354/3, [17 sep 1603], Bouwen Hermans z. belijde getransporteerd te hebben aan Dierick Simons z. de twee schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Weverswelle strate, vrij van alle commer en erfpacht, ... <fiche C7-042>

RAZE 3851c, f354v/1, 18 sep 1603, Dierick Simons z. belijde schuldig te zijn aan Bouwen Hermans z. de somme van £57 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C7-043>

RAZE 3851c, f354v/2, 29 sep 1603, Pieter Corn. Verhelle als koper en [doorgehaald: Corstiaen Corn. Verhelle; vervangen door:] Stevenken Corn. Bartelmeeus wedue, geassisteerd met Anthonis Geerits z. vander Poort als in dezen haar gekoren voogd, zijn borge, belijde schuldig te zijn aan capeteyn Pieter Willems z. van Geertruidenberg de somme van £19.6.8 over de koop van een “cromsteven schuyte” ... <fiche C7-043>

RAZE 3851c, f354v/3, 1 oct 1603, [nota: deze acte staat in de marge], heeft Guillame van Berendrecht en Michiel van Bruhese een rente verleden ten behoeve van de Grafelijkheid van Zeeland van £9.6.4.12, [losbaar] den penninck 14, over de koop van 11 gem. 205 r. gors, gelegen in de St Jeroenspolder, daaraf t eerste jaar verschijnen zal half maart 1604. <fiche C7-043>

RAZE 3851c, f354v/4, 13 sep 1603, [huw.contract], dat ... “t savonts ontrent de clocke acht” voor mij, Anthonio van Cappelle, openbaar notario binnen Zierikzee, :|: verschenen zijn Niclaes Corn. de Wale, “sergiant maior der burchgelycke wachte der voors. stede”, t eenre, en Pieternelleken Mels Pieters dr., mij notarium in dezen verkiezende tot haar gekoren voogd, ter ander zijde, beide gaande, staande enz., te kennen gevende hoe dat zijluiden “in woorden wesende van een wettigen huwelycke tuschen henluyden te geschiedene met ouders ende vrienden consent”, voor en aleer t huwelijk gesloten werd, geaccordeerd zijn t volgende, te weten, dat indien Niclaes Corn. z. de Wale, brudegom, eerst sterft, met of zonder kinderen van hen beiden achterlatende, dat de voors. Pieternelleken Mels dr., zijn bruid, vooruit uit het sterfhuis zal trekken al haar kleren en juwelen, “tharen lijffve” behorende, het beste bedde met toebehoren, en het resterende delen half en half met desselfs Niclaes kinderen en erfgenamen half en half; indien zij eerst sterft, kind of kinderen, bij hem gewonnen, achterlatende, dat zullen deze in plaats van haar moeder de kleren, juwelen en het beste bedde vooruit trekken, en delen en parten de overblijvende goederen neffens des voors. Niclaes voorkinderen, na t overlijden van Niclaes; indien zij eerst sterft, zonder kinderen, dan komen kleren, juwelen en beste bedde aan haar vrienden en erfgenamen; :|: aldus gedaan binnen Zierikzee met Ieman Lenart Oole z. en Heyndrick Mels z., poorters der selver stede, als getuigen. <fiche C7-043, C7-044>

RAZE 3851c, f355v/1, 2 oct 1603, Willem Corn. Backer hovenier belijde schuldig te zijn aan Lievin Corn. z. Backer, zijn broeder, de somme van £21.13.4 ter cause van geleend geld; onderpand: t gedeelte vande Minnebroeders boomgaert, met de bomen en “queckerije”, die hij comparant “es onderwindende ende possederende” <fiche C7-044>

RAZE 3851c, f355v/2, 7 oct 1603, Mayken Jeronimus Claes dr. weduwe wijlen Herrent Heyndericx z., geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, voor d een helft, en Job Lauweris z. schipper, wonende tot Middelburg, voor hemzelf en in dezen vervangende de gemeene erfgenamen van Herrent Heynricx z., voor d ander helft, belijde :|: getransporteerd te hebben aan Lenart Marinis z. Monseur de vijf schepenen waarschipbrieven en t recht vandien, met de koop van een huis, erve en gevolge, [marge: met een “packhuys” staande oostwaard van t vers. huis, “met een ganck, omme vooren vander strate in te gaene, met een vierkant plaetsken voor het zelve packhuys”648], staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven ontrent de Visschers poorte, vrij van enige commer van erfpacht, ... <fiche C7-044>

RAZE 3851c, f356/1, 8 dito [= oct 1603], Lenart Marinis Monseur belijde schuldig te zijn aan Mayken Jeronimus Claes dr. weduwe wijlen Herrent Hendricx z. de somme van £115 over de koop van d een helft van een huis, erve en gevolge, [marge: met het packhuys oost aff vande huijsinge], staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven ontrent de Zuythaven poorte, ... <fiche C7-044>

RAZE 3851c, f356/2, [8 oct 1603], Lenart Marinis z. Monseur belijde schuldig te zijn aan de gemeene erfgenamen van wijlen Herrent Henricx z. gelijke somme van £115 over de ander helft van de bovengeschreven huijsinge, [zie vorige acte] ... <fiche C7-044>

RAZE 3851c, f356/3, 9 oct 1603, Geerit Michiels z. Vuyst belijde schuldig te zijn aan Corn. Jans z. den Roon de somme van £24.1.8 over de koop van een achtste part van een huis, erve en gevolge, gestaan [in Zierikzee] in de Lange Nobelstrate, ... <fiche C7-044>

RAZE 3851c, f356v/1, 9 dito [= oct] 1603, Jobken Jans dr. wedue wijlen Jacob Rochus z. visscher, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, belijde schuldig te zijn aan de kinderen of erfgenamen van Jacob Rochus z. voors. de somme van £9.13.4 en dat in voldoeninge van haerlieder moederlijke successie, bij haerlieder vader saliger belooft en in volle betalinge; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Groot slop, ... <fiche C7-045>

RAZE 3851c, f356v/2, 11 dito [= oct] 1603, Dingne Corn. Bartelmeeus z. dr. wedue wijlen Corn. Heere, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als haar gekoren voogd, belijde schuldig te zijn aan Niclaes Verheyst de jonge de somme van £32 ter cause van geleend geld; onderpand: haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] ontrent de Nieubrugge aan de noordzijde van de haven, ... <fiche C7-045>

RAZE 3851c, f356v/3, 11 dito [= oct 1603], Jan Barents z. arbeyder verlijdt aan Witte Michiels z. metser de somme van £10 ter cause van arbeidsloon en geleverde materialen, te betalen Goessemerckt ... ; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstrate aan de zuidzijde, tussen de huijsinge van Michiel de cleermaker van oosten en Corn. Lauweris z. Deucht cuper van westen in, ... <fiche C7-045>

RAZE 3851c, f357/1, 18 sep 1603 [zie f353v/2]649, Jan Jans z. van Gavere belijde schuldig te zijn aan Cornelis Bartels z., onse medebroeder in Wette, in de qualiteyt als “rentmeester van het extraordinaris over desen quartieren” tot des gemeene lants behoeve, een onlosbare erfpacht van £6 sjaars, vrij van alle lasten, en dat overmits de koop van zeker stuk korenland, groot 6½ gem. 55 r., liggende in Poortambacht in Jannissen bevanck, [zie f352/3], te betalen telken Sinte Martinsmisse, 1604 t eerste jaar, ... <fiche C7-045>

RAZE 3851c, f357/2, 14 oct 1603, Engel Adriaens z. Batenburger Engel belijde getransporteerd te hebben aan Adriaen Betsmans z. karreman de vijf waarschipbrieven met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] buiten op de Heunaersdyck, vrij van alle commer en erfpacht, ... <fiche C7-045>

RAZE 3851c, f357v/1, 15 dito [= oct] 1603, Adriaen Betsmans z. karreman belijde schuldig te zijn aan Engel Adriaens z. Batenburger Engel de somme van £26.13.4 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C7-046>

RAZE 3851c, f357v/2, 17 dito [= oct 1603], Aelbrecht Willems z. en Geerit Reyerse Hollanders, woonachtig in Flauwers moer, bekennen schuldig te zijn aan d eersame Corn. Stevens z. Cooper voor de twee derde parten en Adriaen Daniels z. voor het derde derde part de somme van £21.12.0 ter cause van geleend geld; onderpand: hun respective huijsingen met gevolge, staande in Flauwers moer bij de vaart, ... <fiche C7-046>

RAZE 3851c, f357v/3, 20 dito [= oct 1603], Adriaen Betsmans z. karreman belijde schuldig te zijn aan Willem Aerts z. smidt de somme van £27.10.0650 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande [bij Zierikzee] op de Heunaersdyck “met den boogaert daer achter aen gelegen” ... <fiche C7-046>

RAZE 3851c, f358/1, 21 oct 1603, Jan Corn. Domis z., Geerit Pieters Anthonis z.651, [en] Pieter Glas, elcx voor een derde part, belijde schuldig te zijn [aan] Corn. Corn. z. Avonture sciptimmerman de somme van £46.17.6 over de koop van een nieuwe boot, bij hem “uutten houte” opgemaakt, ... <fiche C7-046>

RAZE 3851c, f358/2, dito [= 21 oct 1603], Lauweris Frans z. timmerman belijde getransporteerd te hebben aan Cornelis Adriaen Matheeus z. een “pampiere pachtcedulle”, luidende tot laste van Lenart Locker met de volle inhoud van 9 jaar pacht van 4 gem. preter 5 r. weijland, liggende in Barnaditen bevanck, tot £2 elk gemet sjaars, “mette State penningen die jaerlicx daerop sullen vallen, omme altzelve vry ende suvers gelt jaerlycx t ontfangen ende te profyteren vrij van alle oncosten van dyckgelt ende gemeene rekeninge ende anders” ... om een somme van penningen ... <fiche C7-046>

RAZE 3851c, f358v/1, 23 oct 1603, Helena Jan Schops, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verklarende “dat alsoo sy beth als vyff jaeren geleden grootelycx tot haren leetwesen genootdruckt es gheweest te scheyden van Jan Pieters z. Benoorden, haren man, verlatende altgene sy waeren besittende, ende dat sy midlertyt met assistentie van goede luyden met grooten arbeyt ende moyte voor haerselven 652 Jan Piersse genoten gehadt hebben, ende nu sulcx es, dat deselve Jan Pierssen ontrent vyff weken in Dreysser [= Dreischor] deser werelt es overleden, sy comparante oversulcx voor ons verleden, dat zy gerenunchieert ende te buyten gedaen heeft, renunchieerde ende dede te buyten mits desen, alle de goeden, soo roerende als onroerende, egeene uutgesondert, hoedanich die syn, die de voors. Jan Pieters z. Benoorden achtergelaten ende metter doot geruymt heeft” tot profijt van de crediteuren. <fiche C7-047>

RAZE 3851c, f358v/2, 26 oct 1603, Engel Adriaens z. Batenburger belijde vermangelt te hebben aan Corn. Corn. z. jongen Oom vischer de vijf schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de eigendom van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in t Vrije, genaamd “de Vier Heemskinderen”, met 2 s. erfpacht en 10 s. te rente jaarlijks daaruit gaande, ... en dat overmits de mangelinge van zeker huis en gevolge, staande “vooren in t Vrije” bij de voors. Corn. jonge Oom daar jegens vermangelt ... <fiche C7-047>

RAZE 3851c, f359/1, adito [= 26 oct 1603], Corn. Corn. jongen Oom vischer belijde vermangelt te hebben aan Engel Adriaens z. Batenburger de tien schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de eigendom van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] “vooren in t Vrije”, vrij van erfpacht, ... om een somme van penningen653, daarvan hij hem hield te danke volnucht te zijn ..., “mits dat d een mangelinge sal blyven des anders mangelingens garand ende waerborge” ... <fiche C7-047>

RAZE 3851c, f359/2, 27 dito [= oct] 1603, Corn. Cornelis z. jongen Oom vischer belijde schuldig te zijn aan Engel Adriaens z. Batenburger de somme van £38 over de veroveringe van de mangelinge van een huis met gevolge, staande in t Vrije, genaamd “de Vier Heemskinderen”, hem te danke geleverd [zie f358v/2], te betalen tot Bavemisse 1607 £2 sjaars, en daarna, als Engel nog leeft, £4 sjaars, maar na zijn overlijden weer £2, totdat alles is betaald. <fiche C7-047>

RAZE 3851c, f359/3, 28 dito [= oct] 1603, Heynrick Meeuse hoymayer, wonende op Verdee hoele, belijde schuldig te zijn aan Pieter Wouters z. cramer de somme van 11 car.gld. 11 st. in vernietinge, zo van voorgaande obligatie als andere geliquideerde schuld; onderpand: zijn huis, staande ontrent Verdie hoele in Schouwen, met een veerse, [blank654] schapen, ... <fiche C7-047>

RAZE 3851c, f359v/1, lesten [= 31] oct 1603, Andries Janssen houckmaecker en Pieter Crynssen scuytenaer, met gezamenderhand, verlijden Adriaen Daniels en Corn. Poolvoet, jegenwoordig gasthuismeesters, tot desselfs godshuis behoeve, de somme van 500 pond parasys van 20 g. vls. t pont, over een geheel jaar huur van t “hoop ende stallegelt vande natte vischbrugge” deser stede, ingegaan prima novembris 1603 en expirerende ultima octobris 1604, te betalen alle weken aan de proveniers van t vers. godshuis, in de “godscamerkens” wonende, 28 st., en de resterende somme in vier termijnen, ...; Andries beloofde de vers. Pieter Crynssen, zijn zwager en borg, [te vrijwaren] ... <fiche C7-048>

RAZE 3851c, f359v/2, 4 nov 1603, d eerbare jouffr. Johanna Jan Anthonis dr. wedue wijlen de raadsheer Joos Teelinck, geassisteerd met Adriaen Corn. Willems Stavenisse, bailliu deser stede als in dezen haar gekoren voogd, haar “behout sone”, belijde haar borge gesteld te hebben aan d heeren Staten ... van Zeeland voor mr Eeuwout Teelinck, haar zoon, als bij dezelve gerecommandeerd en geordonneerd tot ontvanger generaal van Zeeland, ter somme van 30.000 gld. van 40 g. vls. de gulden toe, ... <fiche C7-048>

RAZE 3851c, f360/1, [4 nov 1603], d eerbare Anna Claes Hermanssen Hubert dr. wedue wijlen Bartelmees Adriaen Cauwe, geassisteerd met Jan Cauwe als in [dezen haar gekoren voogd], videatur ut supra [= zie boven, dus: stelt zich borg voor mr Eeuwout Teelinck] behalve ter somme van 20.000 gld. en administratie te water, ... <fiche C7-048>

RAZE 3851c, f360/2, [4 nov 1603], Pieter Pieterssen wagenaer verkoopt aan Corn. Cortman een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in den Hem, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost en zuid Jan Anthonis z. de Jonge, west de strate, en noord Andries Janssen van Kerckwerve, ... <fiche C7-048>

RAZE 3851c, f360/3, 3 nov 1603, Adriaen Ariaensse Corffken dijcker voor hemzelf en zijn nakomelingen, onderwinders van zijn huis, belijde schuldig te zijn aan Pieterwijff Jobs dr. weduwe wijlen Hans Dierijck glaesmaecker een erfpacht van 4 s. sjaars, bij haar man eertijds toebesproken in t verkopen van zijn comparants huis, te heffen en gaande uit denselven zijn huis, staande [in Zierikzee] in de Weverswelle strate, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid Corn. Vecke, west de dilve, en noord Jan Jobsse waegemaecker, te betalen telken Pasen, 1604 t eerste jaar, ... <fiche C7-048>

RAZE 3851c, f360/4, [3 nov 1603], Corn. Vecke dijcker voor hemzelf en zijn nakomelingen, onderwinders van zijn huis, belijde schuldig te zijn aan Pieterwijff Jobs dr. weduwe wijlen Hans Diericx glaesmaecker een erfpacht van 4 s. sjaars, bij haar man eertijds toebesproken int verkopen van zijn comparants huis, te heffen en gaande uit denselven zijn huis, staande [in Zierikzee] in de Weverswelle strate, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid de vroone, west de dilve, en noord Adriaen Adriaensse Corffken, te betalen telken “vastelavonde”, 1604 t eerste jaar, ... <fiche C7-048>

RAZE 3851c, f360/5, 9 nov 1603, Cornelis Adriaen Keysser verlijdt Pieter Corn. Boer de somme van £34 over de koop van een “overdeckte scuyte”; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] in Ste Jansstrate. <fiche C7-048>

RAZE 3851c, f360v/1, 15 nov 1603, Corn. Yemanssen Harinckman verkoopt aan Marinis Corn. Werckendeth, dyckgrave van Colinsplate [= Colijnsplaat], 4½ gem. 70 r. vrije moerweije, liggende in Flauwaers moer, ... <fiche C7-049>

RAZE 3851c, f360v/2, 20 nov 1603, Marten Barentsen arbeyder transporteert aan Mayken Jan Achternoene wedue zekere twee waarschipbrieven met de koop van een steene camer, staande [in Zierikzee] in t Vrije, vrij van erfpacht, ... <fiche C7-049>

RAZE 3851c, f360v/3, [20 nov 1603], Mayken Jan Achternoene, geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Marten Barentssen arbeyder de [somme] van £31.10.0 over de koop van een steene camer [zie vorige acte], ... <fiche C7-049>

RAZE 3851c, f360v/4, 24 nov 1603, Crynken Yemans dr., geassisteerd met Michiel Crynssen Loosquant, verkoopt aan Cryn Corn. Hollander 16 gem. of daarontrent moerweije, liggende in Kerkwerve, noord vanden Versschen pit, binnen deze landgemerken, oost en zuid “den Verschen pit”, west Dingne Leuters, en noord den Ossewech, op te komen op d een helft tot mei 1604, en d ander helft tot mei 1606, ... <fiche C7-049>

RAZE 3851c, f360v/5, 25 nov 1603, Cryn Corn. Hollander verlijdt Crynken Yemans de somme van £20 over de koop van 16 [gem.] moerweije, liggende in Kerkwerve, ontrent “de Versse put”, ...; wat de wei groter bevonden wordt dan 16 gem., zal hij comparant betalen jegens £2.10.0 t gemet. <fiche C7-049>

RAZE 3851c, f360v/6, [25 nov 1603], Tanneken mr Christiaens dr. wedue wijlen mr Carol van Wynacker, geassisteerd met Antonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, verlijdt Niclaes van Heyst de jonge de somme van £2 erfelijke losrente sjaars, vrij van alle ongelden enz., dezelve hypothekerende op en uit haar huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] in St Jansstrate, binnen deze landgemerken, oost af de strate, zuid Lenert Tack, west Tristram Jhane, en noord Nele Keuye, te verschijnen in twee termijnen, telken Pasen en telken Bavemisse, 1604 t eerste jaar, en dat om de somme van £28 die zij comparante bekende hiervoor ontvangen te hebben, ... [marge: deze brief is betaald volgens de verklaring van Anthoni Poppe als(?) houder vande brief, den 15 april 1638, (wg) Jacob Rollandt] <fiche C7-049>

RAZE 3851c, f361/1, 14 dec 1603, Jan Henricx Loomer belijde gepacht te hebben van Adriaen Betsmansse karreman desselfs Adriaens huis, erve en boomgaert daerachter aen staende en liggende [bij Zierikzee] op de Heunaersdick, daar hij, Adriaen, jegenwoordig in woont, de tijd van zeven jaar, in t komen in t vers. huis tot Pasen eerstkomend, en op t voorn. land en “boegaert” terstond, en dat voor 100 car.gld. sjaars, te betalen St Maertemisse, onder conditie dat hij comparant gehouden zal zijn ten lesten jare de voorn. boogaert te leveren “tot effen lant”; onderpand: zijn huis, erve en gevolge, staande op de Heunaersdijck ontrent “de steeger” ... <fiche C7-049>

RAZE 3851c, f361/2, 13 dec 1603, Corn. Augustynssen z. twynmaecker belijde getransporteerd te hebben aan Caerle Slabbert pasteyebacker de vijf schepenen waarschipbrieven en brieven recht met de koop van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Appelmert “met een pade ende deure uutcommende in St Janstrate”, met 7 s. 6 g. erfpacht jaarlijks daaruit gaande, ..., beloofde hij denselve Caerle Slabbaerts waarschippe te doen, ... <fiche C7-049>

RAZE 3851c, f361/3, 13 dec 1603, [doorgehaald; zie f361v/1], Caerle Slabbert pasteyebacker belijde schuldig te zijn aan Corn. Augustynsse twinder de somme van £133.6.8 over de koop van een huis [zie vorige acte] ... <fiche C7-049>

arrow-up

Verder naar RAZE 3851c, fiche 8

Noten bij fiche 7

566De hoofdsom van deze rente wordt niet vermeld.

567Vergelijk met f313v/3

568Deze acte opnieuw f321v/1.

569De klerk schreef eerst Jansmisse!

570“duijst” is een variant van “duizend”.

571Elders is sprake van “Onse Lieve Vrouwe weije”.

572Lees: bevanck.

573Er stond eerst 15.

574Moet zijn: preter 30 r.

575Slecht geformuleerd; bedoeld wordt dat de originele rentebrief berust onder de voogden van dit weeskind.

576WNT: kordewagen: Oorspronkelijk, in tegenstelling tot een trekwagen: wagen (meestal meerwielig) die gekruid, voortgeduwd, wordt.

577Vermoedelijk; is afgekort, en er is niet te zien wat er nu staat, behalve .ev...

578De aanduiding “schellingen” ontbreekt.

579Vergelijk f268v/2.

580Er staat, afgekort, het teken voor “ende”, maar vermoedelijk moet hier gelezen worden het teken voor “zoon”.

581Deze tekst volgt later opnieuw.

582Een “e” is bovengeschreven.

583Wat de klerk hier gebrouwen heeft, is onbegrijpelijk; vergelijk evenwel met f316v/1, waar de naam duidelijk staat.

584Door de klerk vergeten neer te schrijven.

585Opmerkelijk is, dat deze notaris, die tevens klerk was, deze acte hier in het schepenen register inschrijft.

586Uit latere (vergelijkbare) acten blijkt, dat dit Anthonis van Cappelle betreft.

587De klerk of notaris is hier de naam van de tweede partij, de vrouw, volledig vergeten. Onduidelijk of “Boennaert” en/of “beenhacker” bij de naam van de man, bij die van de vrouw, of bij haar eerdere man hoort.

588Op grond van het feit, dat er later staat “Serpenisse voorn.”.

589Blijkt later uit de tekst.

590Zie voorgaande noot bij Boennaert.

591Onduidelijk wat er staat; bedoeld wordt “solemniseren” of wel te “laten voltrekken”

592Vermoedelijk wordt dit erf uit naam van een weduwe(?) verkocht. Herman Gillis was gehuwd met een Jacomijntje Thomas, en Corn. Jan Eijnouts met een Maijghen Thomas, beide jongedochters van Zierikzee.

593Hier weggelaten, maar blijkt uit acte f321/4.

594Mogelijk moet dit “ende” hier weer gelezen worden als “z.”, dus “Bartel Oole z., west” . Deze klerk knoeit.

595Het woord “pond” is hier weer vergeten.

596Er lijkt Hollaert te staan, maar de “o” moet hier als een slordige “e” gelezen worden.

597Lees 26 mrt, net als voorgaande acte.

598Deze (slordige) klerk schrijft Cappalle.

599De klerk schrijft twee keer “van”.

600Er staat hier nog “o-”, alsof de klerk eerst “Oberts” wilde schrijven.

601Er stond eerst “twee”.

602d.w.z. de Schuithaven.

603Er staat een “pootje” te weinig.

604Vergelijk ook met f316/2.

605Er staat hier een “pootje” te veel, dus eigenlijk Domus.

606De klerk is nu helemaal de kluts kwijt.

607Vergelijk met f328v/1, waar de rente van £2 Henderick Corn. z. aankomt.

608Er stond eerst “weese” maar de klerk heeft een “n” toegevoegd.

609Opmerkelijk is, dat deze notaris, die tevens klerk was, deze acten in het schepenen register inschrijft.

610In de marge staat: deze rente van 9 gld. is uit gedaan en de brief herschreven.

611Lees “april”. Correspondeert met de ondertrouw, die op 6 april 1603 is aangetekend.

612Het klapper van de Vos op de trouwen heeft: Boudewijn Hellecopse.

613Door verbetering onzeker.

614Hier is de klerk vergeten de naam van de borg aan te passen.

615Er is een “n” tussengekrabbeld.

616Dit testament beslaat 4½ bladzij; ik heb het daarom flink bekort, maar wel alle m.i. relevante gegevens genoteerd.

617Wederom een notariele acte, maar nu zonder “intro”.

618De vermelding van bedden en kinderen, kennelijk van beide zijden, suggereert dat beide eerder getrouwd waren.

619Dit betreft kennelijk de “grote”, bij de werf behorende stukken.

620Avegaar: Benaming voor eene groote boor, dienende om wijde gaten te maken, en die door middel van eene dwarsstang wordt rondgedraaid. (WNT)

621Dit suggereert dat dit kind een dochter is.

622Blijkt later uit de tekst.

623Zoekweg, (Zeel., W.-Brab., Antw.) kleine landweg, verbindingsweggetje (WNT, onder ZOEKEN)

624Dit woord staat er twee keer.

625Er staat abusievelijk “Caes”!

626Er lijkt “Jas” te staan, maar “Jans” is m.i. waarschijnlijker.

627Er ontbreekt een “pootje”.

628Onzeker; de 3e letter zou zowel “u” (te lezen als v?) als “n” kunnen zijn. Of was er bedoeld “neve”?

629Zie volgende acte.

630De voornaam is hier per abuis vergeten.

631Er stond eerst £90.10.0; omdat “thien” niet is doorgestreept, zou het definitieve bedrag ook £89.16.8 kunnen zijn.

632Lees: pachtcedulle.

633Misschien moet dit uitgewerkt worden als “onderhoudenisse”.

634Er staat een “pootje” te weinig.

635Er staat per abuis “Jasspers”.

636In de hierna volgende schuldbrief is “twee” veranderd in “een”.

637Dit suggereert dat deze Niclaes op eniger wijze gehandicapt is.

638De tweede “e” is boven tussengekrabbeld; er stond eerst Ellers.

639Of misschien 22, aangezien er twee duidelijke punten neergeschreven zijn.

640Deze formulering suggereert dat Abraham Claes z. niet in Zierikzee woont.

641Er stond eerst 9 (ix), maar dat is veranderd in 11 (xi).

642Onzeker; maar iets anders kan ik niet bedenken.

643De klerk/notaris vergeet hier een stukje, vermoedelijk iets in de trant van “de goede zorgen/genegenheid”.

644Vermoedelijk moest “rooster” ook doorgehaald zijn; onduidelijk is in welke betekenis “rooster” hier gebruikt wordt; een mogelijkheid zou kunnen zijn zogenaamde “kerkrooster”, het “rooster” in een pad, waarmee men verhinderde dat dieren op het kerkhof konden komen.

645Volgt het volledige request. Zie ook f352/3, f353v/2 en f357/1.

646Er is dus nu een bezegelde kopie gemaakt.

647= hoedemaker.

648Enkele letters staan zodanig in de rand, dat ze niet geheel zeker zijn, maar dat doet aan de betekenis niet af.

649Deze herschreven acte heeft dus de datum van het origineel.

650Er staat “seventwintich”!

651De klerk schreef eerst Geerit Pieters z., maar dat “z.” is doorgestreept.

652Hier ontbreekt kennelijk een stuk zin. De betekenis van het geheel zal wel moeten zijn, dat zij na de scheiding zelf bezit heeft verworven, dank zij eigen arbeid, zonder dat Jan Piersse daar enigszins mee te maken heeft gehad. Ze moet natuurlijk voorkomen, dat zijn schuldeisers bij haar langskomen.

653De klerk gaat hier weer eens fout. Uit de volgende acte blijkt immers dat Engel de ontvanger is.

654Geen aantal ingevuld.

arrow-up

separator

RAZE 3851c
Register van schepenacten Zierikzee 1596-1604, bewerkt door Huib J. Plankeel

fiche 8

RAZE 3851c, f361v/1, 14 dec 1603, Caerle Slabbert pasteyebacker belijde schuldig te zijn [aan] Corn. Augustynssen twinmaker de somme van 800 car.gld. over de koop van een huis [zie f361/2] ..., mits ook dat de voorn. Corn. Augustynsse zal volgen de huur van tselve huis, die verschijnen zal Pasen 1604. <fiche C8-001>

RAZE 3851c, f361v/2, 17 dec 1603, Thonis Thonis timmerman belijde verkocht te hebben aan Willem Aertsse smit, zijn schoonbroeder, een “stucxken” korenland, groot 75 r., liggende in Poortambacht in Symen Achtervooren bevanck, binnen deze landgemerken, oost af Corn. Pietersse van Borre, zuid de heerwech, west Hellecops wecken, en noord Jan Claes molenaere, ... <fiche C8-001>

RAZE 3851c, f361v/3, [17 dec 1603], Anthonis Janssen coome Jan belijde schuldig te zijn aan Jacomine coome Jans de somme van £27.18.6.18 over de koop van een zevende deel in d een helft van een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, ... <fiche C8-001>

RAZE 3851c, f361v/4, [17 dec 1603], deselve [= Anthonis Janssen coome Jan] verlijdt aan Lenert Sijmenssen gelijke somme ... uit gelijke oorzaak als voren [zie f361v/3] ... <fiche C8-001>

RAZE 3851c, f361v/5, [17 dec 1603], deselve [= Anthonis Janssen coome Jan] verlijdt aan Job Hubressen [lees: Hubrechtssen] gelijke somme ... uit gelijke oorzaak als voren [zie f361v/3] ... <fiche C8-001>

RAZE 3851c, f362/1, [17 dec 1603], deselve [= Anthonis Janssen coome Jan] verlijdt aan Gillis Corn. gelijke somme ... uit gelijke oorzaak als voren [zie f361v/3] ... <fiche C8-001>

RAZE 3851c, f362/2, [17 dec 1603], deselve [= Anthonis Janssen coome Jan] verlijdt de weesen van Lysbet coome Jans gelijke somme ... uit gelijke oorzaak als voren [zie f361v/3] ... <fiche C8-001>

RAZE 3851c, f362/3, 17 dec [1603], Heyndryc Jans coome Jan belijde schuldig te zijn Jacomine coome Jans de somme van £27.18.6.18 over de koop van een zevende deel in d een helft van een huis, erve en gevolge, staande aan de zuidzijde van de haven, ... <fiche C8-001>

RAZE 3851c, f362/4, [17 dec 1603], deselve [= Heyndryc Jans coome Jan] verlijdt aan Lenert Simenssen gelijke somme ... uit gelijke oorzaak als voren [zie f362/3] ... <fiche C8-001>

RAZE 3851c, f362/5, [17 dec 1603], deselve [= Heyndryc Jans coome Jan] verlijdt aan Job Hubressen [lees: Hubrechtssen] gelijke somme ... uit gelijke oorzaak als voren [zie f362/3] ... <fiche C8-001>

RAZE 3851c, f362/6, [17 dec 1603], deselve [= Heyndryc Jans coome Jan] verlijdt aan Gillis Corn. gelijke somme ... uit gelijke oorzaak als voren [zie f362/3] ... <fiche C8-001>

RAZE 3851c, f362/7, [17 dec 1603], deselve [= Heyndryc Jans coome Jan] verlijdt de weeskinderen van Lijsbeth coome Jans gelijke somme ... uit gelijke oorzaak als voren [zie f362/3] ... <fiche C8-001>

RAZE 3851c, f362/8, 19 dec 1603, Marinis Corn. Hose en Corn. Corn. Hose, beide, met gezamenderhand, voor d een helft, dezelve Marinis Corn. en Mayken Cockhaene, zijn schoonmoeder, de voorn. Maijken geassisteerd met Anthonis van Cappelle als in dezen haar gekoren voogd, mede met gezamenderhand voor d ander helft, verlijdt Neelken Marinis Ysercorffs dr. wedue wijlen Abraham Adriaenssen de somme van 400 car.gld. over de koop van een “cromsteven schuijte”, genaamd “den Nachtegael”, de voors. Marinis Corn. te danke geleverd, ... <fiche C8-001, C8-002>

RAZE 3851c, f362v/1, 19 dec 1603, Willem en Mels Janssen, gebroeders, belijde verkocht te hebben aan Isaack Janssen molenaer, heurlieder broeder, de twee derde delen in d een helft van een coorenmole en schuijrken met gevolge, staande [in Zierikzee] t eynde de Nieustrate, genaamd “de Schorsmole”, met 2 s. erfpacht jaarlijks uit de voors. half mole gaande, te bezitten en gebruiken gelijk hen comparanten deselve gedeelte bij overlijden van haere moeder saliger onlangs aanbestorven zijn, ... <fiche C8-002>

RAZE 3851c, f362v/2, 20 dec 1603, Isaack Janssen van Donge molenare belijde schuldig te zijn aan Willem Jan van Dongen molenaer, zijn broeder, de somme van 400 car.gld. over de koop van een derde part van een half mole en van een schuurken [zie vorige acte] ... <fiche C8-002>

RAZE 3851c, f362v/3, [20 dec 1603], deselven [= Isaack Janssen van Donge] verlijdt Mels Janssen wagemaker, zijn broeder, gelijke somme uit gelijke oorzaak als boven [zie vorige acte] ... <fiche C8-002>

RAZE 3851c, f362v/4, 21 dec 1603, Jan Claessen Blome molenaere belijde schuldig te zijn aan Heijndryck Lievensen als getrout hebbend Grietken Adriaens dr. de somme van £13 over de koop van een vierde part van een schuur met erf en gevolge, staande [in Zierikzee] op Slabberswerff, hem te danke geleverd, ... [zie ook f363/2] <fiche C8-002>

RAZE 3851c, f363/1, [21 dec 1603], denselven [= Jan Claessen Blome] verlijdt aan Engel Lievenssen als getrout hebbend Tanneken Adriaens dr. gelijke somme uit gelijke oorzaak als boven [zie f362v/4] <fiche C8-002>

RAZE 3851c, f363/2, 20 dec 1603, Reynier Duway als voogd van de twee weesen v